ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Προεδρία: κ.παύλος Ραβάνης Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε ηνπ θ.πξνέδξνπ πξνο όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο, ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα Σπλεδξηάζεωλ ηνπ ΒΔΑ, Αθαδεκίαο 18, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 1. Δπηθύξωζε πξαθηηθώλ ηεο 18 εο Σπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΒΔΑ. 2. Δλεκέξωζε γηα ηελ αγνξά ηνπ Αδεξκπαϊηδάλ. Παξνπζίαζε από ηελ Σύκβνπιν Οηθνλνκηθώλ Δκπνξηθώλ Υπνζέζεωλ Α Δπηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΥ ζην Μπαθνύ θα Παπαλαζηαζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΔΙΣ ΘΔΜΑ 2 ο «Δλεκέρωζε γηα ηελ αγορά ηοσ Αδερκπαϊηδάλ. Παροσζίαζε από ηελ ύκβοσιο Οηθολοκηθώλ Δκπορηθώλ Τποζέζεωλ Α Δπηθεθαιής ηοσ Γραθείοσ ΟΔΤ ζηο Μπαθού θα Παπαλαζηαζίοσ» 1 ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ «Αζθαλιζηική ανηιμεηώπιζη ηων μελών ηων Γιοικηηικών σμβοσλίων Ανωνύμων Δηαιρειών με ανηικείμενο επιτείρηζης επαγγελμαηική ή βιοηετνική δραζηηριόηηηα, ηα οποία ζσμμεηέτοσν ζηο κεθάλαιο ηης ΑΔ

2 με ποζοζηό 3%-5% και δεν αζθαλίζηηκαν ζηον ΟΑΔΔ από μέτρι » «Δξκελείεο θαη νδεγίεο γηα ηελ αζθαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κε αληηθείκελν επηρείξεζεο επαγγεικαηηθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην ηεο ΑΔ κε πνζνζηό 3%-5% θαη ππφ ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ. 4072/2012 δελ αζθαιίζηεθαλ ζηνλ ΟΑΔΔ από κέρξη , παξέρνληαη κε εγθχθιην ηνπ ΟΑΔΔ. Όπσο αλαθέξεηαη, κε ηελ 20/2013 εγθχθιην θνηλνπνηεζήθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4144/2013, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απφ θαη εθεμήο ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ππάγνληαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ησλ ΑΔ κε αληηθείκελν επηρεηξήζεσο επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, εθφζνλ απηά είλαη κέηνρνη θαηά πνζνζηφ 3% ηνπιάρηζηνλ. Με ηε ξχζκηζε απηή έπαπζε ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ησλ ΑΔ αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο (επαγγεικαηηθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα - πνζνζηφ 5%, εκπνξία πνζνζηφ 3%), ε νπνία ίζρπζε απφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ. 4072/2012 (ζρ. εγθχθιηνο 54/2012). ηελ εγθχθιην αλαθέξεηαη φηη νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4144/2013 θαηαιακβάλνπλ θαη ηα κέιε Γ.. αλψλπκσλ εηαηξηψλ κε αληηθείκελν επηρείξεζεο επαγγεικαηηθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην ηεο ΑΔ κε πνζνζηφ 3%-5% θαη ππφ ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ. 4072/2012 δελ αζθαιίζηεθαλ ζηνλ ΟΑΔΔ απφ κέρξη Οη πεξηπηώζεηο απηέο επαλεμεηάδνληαη από (εκεξνκελία ηζρχνο άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4144/2013).» ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

3 2 ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ «Γιεσκρινίζεις ζτεηικά με ηην σπαγωγή ζηην ρύθμιζη «ηελεσηαίας εσκαιρίας» (έως 48 δόζεις ) ζε ΓΟΤ-Σελωνεία». «Απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ αλαθνηλψζεθε φηη από 20 Ηνπλίνπ 2013 ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4152/13 θαη ησλ ΠΟΛ 1111/2013 θαη ΠΟΛ 1140/2013, ελεξγνπνηήζεθε ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζηηο Αξκφδηεο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ, Σεισλεία θιπ) ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ πξνζψπσλ (πξφγξακκα ξχζκηζεο «Σειεπηαία Δπθαηξία»). Τπελζπκίδεηαη φηη απφ 18/07/2013 (εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε ζρεηηθή κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ζα είλαη δηαζέζηκε) ε αίηεζε γηα ππαγσγή ζε πξφγξακκα δφζεσλ νθεηιψλ (έσο 48 δφζεηο) βεβαησκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ζα ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, γηα ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ), ρσξίο ηελ ππνρξεσηηθή παξνπζία απηψλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ Σεισλεία θιπ). Μεηαβαηηθά, θαη γηα φζν δηάζηεκα πθίζηαηαη ηερληθή αδπλακία δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ./Σεισλείν/ Τπεξεζία, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο. Γηα πνζά βαζηθήο νθεηιήο θαη άλσ, θαη γηα ππαγσγή ζε πξφγξακκα δφζεσλ άλσ ησλ 48 (έσο 100) νη ζρεηηθέο αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη πξνο αμηνιφγεζε ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. Η Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε ηελ εγθχθιην 1140/ παξέρεη αλαιπηηθέο νδεγίεο ζηηο ΓΟΤ γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πνπ είραλ νη θνξνινγνχκελνη έσο Αλαιπηηθφηεξα ζηελ εγθχθιην πξνβιέπνληαη ηα εμήο: ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

4 Η. Οθεηιέο πνπ ππάγνληαη ζηε ξύζκηζε 1. ηε ξχζκηζε, ππάγεηαη ππνρξεσηηθά ην ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ έσο θαη ηελ νθεηιψλ πνπ δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί θαηά λφκηκν ηξφπν (αλαζηνιή πιεξσκήο ή δηεπθφιπλζε ή άιιε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ). 2. ηε ξχζκηζε, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο δύλαληαη λα ππαρζνύλ, εθφζνλ αηηεζεί ν νθεηιέηεο θαη: α) βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξφζεζκεο έσο θαη ηελ νθεηιέο πνπ ηεινχλ ζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αλαζηνιή, β) βεβαησκέλεο έσο θαη ηελ νθεηιέο κε εκεξνκελία θαηαβνιήο απφ , γ) βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξφζεζκεο έσο θαη ηελ νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ, ησλ νπνίσλ νη φξνη ηεξνχληαη, εθφζνλ πθίζηαληαη θαη άιιεο ιεμηπξφζεζκεο έσο θαη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία κε ξπζκηζκέλεο νθεηιέο νη νπνίεο ππάγνληαη ππνρξεσηηθά. ηελ πεξίπησζε ππαγσγήο ζηελ λέα ξχζκηζε επέξρεηαη απψιεηα ησλ αλσηέξσ δηεπθνιχλζεσλ ή ξπζκίζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ, δ) βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξφζεζκεο έσο θαη ηελ νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ, ησλ νπνίσλ νη φξνη ηεξνχληαη, εθφζνλ επηιεγεί πξφγξακκα ξχζκηζεο κε αξηζκφ δφζεσλ κηθξφηεξν ή ίζν κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ελαπνκελνπζψλ δφζεσλ ησλ ππαγφκελσλ ξπζκίζεσλ (π.ρ. εάλ ηεξνχληαη δχν ξπζκίζεηο θαη ζηελ πξψηε ππνιείπνληαη 10 δφζεηο θαη ζηελ δεχηεξε 15 δφζεηο ε ππαγσγή ηνπο ζηε λέα ξχζκηζε ζα γίλεη γηα 15 δφζεηο ή ιηγφηεξεο θαη επηινγή ηνπ νθεηιέηε), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλψηαηνο αξηζκφο δφζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα νθηψ (48) θαη ε απνπιεξσκή δελ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο 30εο Ινπλίνπ ηελ πεξίπησζε ππαγσγήο ζηε λέα ξχζκηζε επέξρεηαη, κε ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο, απψιεηα ησλ αλσηέξσ δηεπθνιχλζεσλ ή ξπζκίζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ. ε) βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξφζεζκεο έσο θαη ηελ νθεηιέο πησρψλ νθεηιεηψλ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

5 ΗΗ. Γηθαηνύρνη ππνβνιήο αίηεζεο ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε Η ξχζκηζε ρνξεγείηαη άπαμ αλά νθεηιέηε θαη γηα ηηο νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο έρεη επζχλε θαηαβνιήο. ηε ξχζκηζε δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο: α) ν πξσηνθεηιέηεο (θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ). β) ηα πξφζσπα πνπ επζχλνληαη καδί κε ηνλ πξσηνθεηιέηε θαηά ην κέξνο επζχλεο ηνπο. γ) νη θιεξνλφκνη απνβησζάλησλ νθεηιεηψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη πεξί ζπλππεπζπλφηεηαο κε ηνλ νθεηιέηε αιιά επηκεξηζηηθήο επζχλεο θαηαβνιήο ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο. δ) νη νθεηιέηεο ζχδπγνη γηα θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θνηλή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε επζχλε θαηαβνιήο αλήθεη ζηνλ θάζε ζχδπγν ρσξηζηά γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηά ηνπ. ΗΗΗ. Δμαίξεζε από ηελ ππαγσγή ζηε ξύζκηζε ηε ξχζκηζε δελ δύλαηαη λα ππαρζνχλ : α) νθεηιέηεο ησλ νπνίσλ νη νθεηιέο έρνπλ ππαρζεί ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ε νπνία απσιέζζε κε ππαηηηόηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ κεηά ηελ 26ε Απξηιίνπ β) νθεηιέηεο πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 17, 18 θαη 19 ηνπ Ν. 2523/97 ή έρεη αζθεζεί θαη απηψλ πνηληθή δίσμε γηα θνξνδηαθπγή γηα ηα σο άλσ αδηθήκαηα. V. Δηδηθόηεξα ζέκαηα: 1. ηελ πεξίπησζε νθεηιψλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζηα Σεισλεία α) Ρπζκίδνληαη: i. νθεηιέο πνπ αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο ρξεψζεηο εθ ησλ πζηέξσλ επί ηεισλεηαθψλ παξαζηαηηθψλ. ii. νθεηιέο πνπ αθνξνχλ πξφζηηκα, πνι/ια ηέιε θαη πνηλέο γηα παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

6 iii. ην 30% ηνπ πνζνχ ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, ην νπνίν είλαη απαηηεηφ κε ηελ θαηάζεζε πξνζθπγήο θαηά απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. β) Γελ Ρπζκίδνληαη: i. νθεηιέο, ε πξνεγνχκελε θαηαβνιή ησλ νπνίσλ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο παξάδνζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο. ii. ην 50% νθεηιήο, ην νπνίν είλαη απαηηεηφ θαηά ηελ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. Δπηζήκαλζε: Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ κε ππφρξεα πξφζσπα πέξαλ ηνπ ελφο, νη νθεηιέο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ απφ ηνπο ππφρξενπο -ν θαζέλαο λα ξπζκίζεη, εθφζνλ ην επηζπκεί, ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ππνρξέσζε - ππφ ηελ αίξεζε φηη ε αιιειέγγπα ππνρξέσζε ηνπ δελ παχεη κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο απφ ηνπο ινηπνχο νθεηιέηεο ή απηνχο ηνπο ίδηνπο. 2. Οθεηιέο βεβαησκέλεο ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηξίησλ ππάγνληαη ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα εγθχθιην. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΑΓΩΓΖ Η. Τπνβνιή αίηεζεο - Καηαβνιή δφζεσλ 1. Η αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. Μεηαβαηηθά θαη γηα φζν δηάζηεκα πθίζηαηαη ηερληθή αδπλακία δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ./ Σεισλείν / Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο. Καη εμαίξεζε, φηαλ ε αίηεζε δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξσηνθεηιέηε, ε ππνβνιή ηεο δηελεξγείηαη κφλν ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Δηδηθφηεξα : α) ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ εθάπαμ εμφθιεζε (κε έθπησζε 50% ησλ έσο θαη ηηο πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο) θαη ε θαηαβνιή πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία από ηελ 14ε Ηνπλίνπ έσο θαη ηελ 1ε Ηνπιίνπ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

7 β) ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ππαγσγή ζε πξφγξακκα δφζεσλ θαη ε θαηαβνιή απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία απφ έσο θαη ηελ Μεηά ηελ ηειεπηαία σο άλσ εκεξνκελία ε αίηεζε ππνβάιιεηαη κφλν ειεθηξνληθά θαη ε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο θνξείο είζπξαμεο. 2. Καηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο ή ε εθάπαμ εμφθιεζε ιακβάλεη ρψξα εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Οη επφκελεο δφζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ ηεο αίηεζεο. Δπηζεκάλζεηο: -Δθφζνλ ν αηηψλ δελ θαηαβάιεη ηελ πξψηε δφζε εληφο ηεο αλσηέξσ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, πξέπεη λα ππνβάιεη λέα αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ. - Με δεδνκέλε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία απνπιεξσκήο ησλ 48 δφζεσλ ( ), γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ησλ 48 δφζεσλ, ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ΗΗ. Πάγηα εληνιή πιεξσκήο. 1. Η θαηαβνιή ησλ δφζεσλ δηελεξγείηαη ζηνπο θνξείο είζπξαμεο (ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδεο, Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, ΔΛ.ΣΑ.), κε πάγηα εληνιή πιεξσκήο ησλ επφκελσλ δφζεσλ, ρσξίο λα επηβάιιεηαη ζηνλ νθεηιέηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ εληνιή απηή. 2. Η αλσηέξσ πάγηα εληνιή απηφκαηεο ρξέσζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο νθεηιέηεο δηθαηνχρνπο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή δηθαηνχρνπο ινγαξηαζκψλ πιεξσκψλ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ - ΔΛΣΑ Α.Δ. ΗΗΗ. Πξνϋπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε 1. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ε αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο θαζψο θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

8 2. Οη νθεηιέηεο πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιεη ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηηο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο θαζψο θαη ηηο πεξηνδηθέο δειψζεηο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ έπνληαη ηεο ηειεπηαίαο εθθαζαξηζηηθήο. Δπηζήκαλζε : Η αλσηέξσ πξνυπφζεζε πιεξνχηαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη ππνβάιεη εκπξφζεζκα ή εθπξφζεζκα αιιά ππνρξεσηηθά έσο ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ηηο αλσηέξσ δειψζεηο. 3. Οη αηηνχληεο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο νθεηιέο ηνπο κε εκεξνκελία θαηαβνιήο απφ ηελ θαη κεηά, δειαδή λα έρνπλ θαηαβάιεη ή ηαθηνπνηήζεη κε λφκηκν ηξφπν (αλαζηνιή πιεξσκήο, ελήκεξνη ζε ξχζκηζε/δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο) ηηο νθεηιέο απηέο. Δπηζήκαλζε : Οη αλσηέξσ 2 θαη 3 πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο γηα λα ηχρνπλ νη νθεηιέηεο ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο ξχζκηζεο. 4. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ν νθεηιέηεο πξέπεη: α) λα δειψζεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ (θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο), φπσο ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπ, επελδχζεηο/ζπκκεηνρέο θάζε κνξθήο, ηνπο αξηζκνχο ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ (IBAN), κεηαθνξηθά κέζα, ηα αθίλεηα επί ησλ νπνίσλ έρεη εκπξάγκαην δηθαίσκα, απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ νθεηιέο ηνπ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη άιιεο πάγηεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο, εθφζνλ πθίζηαληαη, ην ηξέρνλ θαη ην αλακελφκελν (επηπιένλ) εηζφδεκά ηνπ (πρ εθηίκεζε γηα ηπρφλ έζνδα απφ κειινληηθή εθκίζζσζε αθηλήηνπ, εκπνξηθή ζπκθσλία θιπ). β) γηα πνζφ βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ ( ), λα πξνζθνκίζεη ππνρξεσηηθά θαη βεβαίσζε, απφ ηξίην αλεμάξηεην εθηηκεηή πεξί ηεο νξζφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο θαζψο θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ. H πξναλαθεξζείζα βεβαίσζε - κειέηε βησζηκφηεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

9 ηελ θαζαξή ζέζε, αλάιπζε ξεπζηφηεηαο θαη πξνζδνθψκελα έζνδα - αλακελφκελεο δαπάλεο ηνπ αηηνχληα. Απφ ην απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ κειέηεο πξέπεη λα πξνθχπηεη ηφζν ε βησζηκφηεηα ηνπ αηηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο φζν θαη ε νηθνλνκηθή αδπλακία εμφθιεζεο ή αληαπφθξηζεο ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο κε ιηγφηεξεο δφζεηο. γ) γηα πνζφ βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ ( ), πέξαλ ησλ αλσηέξσ ππφ (α) θαη (β) ζηνηρείσλ, απαηηείηαη λα παξέρεη εγγπήζεηο ή εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλίζηαληαη (δηαδεπθηηθά ή ζσξεπηηθά) ζε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξάπεδαο γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο πιένλ ησλ επηβαξχλζεσλ, πιήξε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο κε εγγξαθή ππνζήθεο επί αθηλήηνπ ειεπζέξνπ βαξψλ αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ή επί βεβαξεκέλνπ αθηλήηνπ αληηθεηκεληθήο αμίαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ γηα ηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί βάξε, ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηε ζπλνιηθή νθεηιή, εγγχεζε ηξίηνπ αμηφρξενπ πξνζψπνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εγγχεζεο απνδεθηφ απφ ηηο θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο αξρέο. Δπηζήκαλζε: - Η αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ηεο πεξίπησζεο (α) θαηαηίζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ελψ ηα ζηνηρεία (β) & (γ) απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. - Η αξκφδηα ππεξεζία δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα δεηά επηπιένλ ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξέπεη λα απνζηέιινληαη - πξνζθνκίδνληαη, άιισο ζα επέξρεηαη απψιεηα ηεο ξχζκηζεο. - Γηα πνζά βαζηθήο νθεηιήο ζπλνιηθνχ χςνπο θάησ ησλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ (75.000) επξψ, ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. / Σεισλείν / Τπεξεζία νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, δεηψληαο απφ ηνπο νθεηιέηεο λα απνζηείινπλ ηα αλσηέξσ δεισζέληα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, εληφο κελφο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο. - Η αξκφδηα ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πεξηνξίζεη ηηο δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο εάλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

10 πξνθχςεη δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε λα απνπιεξψζεη ηελ νθεηιή ηνπ ζε ιηγφηεξεο δφζεηο απφ ηηο αξρηθά ρνξεγεζείζεο. - Η εγγπεηηθή επηζηνιή ε νπνία θαηαηίζεηαη θαηά πεξίπησζε σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ξχζκηζεο, πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν ζηελ Διιάδα πηζησηηθφ ίδξπκα θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία. Η αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα είλαη δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ πιένλ ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηεο ξχζκηζεο, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απηή απνιεζζεί. Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαζέηε κε ηελ πιεξσκή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ξχζκηζεο.. V. Αλεμάξηεηνη Δθηηκεηέο 1. Ωο αλεμάξηεηνη εθηηκεηέο νξίδνληαη νη νξθσηνί ειεγθηέο - ινγηζηέο, νη ινγηζηέο θνξνηερληθνί θαη νη θαηέρνληεο άδεηα αζθήζεσο δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. Η ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνπο σο άλσ εθηηκεηέο επαιεζεχεη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ, πηζηνπνηεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νθεηιέηε πξνο ην θξάηνο θαη πξνο ηξίηνπο, ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ρνξήγεζε ξχζκηζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα επί ηεο αλακελφκελεο ξεπζηφηεηαο απφ ηελ ελδερφκελε ππαγσγή ηνπ νθεηιέηε ζε άιινπο δηαθαλνληζκνχο κε ην Γεκφζην ή κε ηξίηνπο θνξείο. Δπηζήκαλζε: ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νθεηιέηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πηζηνπνηείηαη θαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ επζχλνληαη γηα ρξέε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ καδί κε απηφ. 2. ε πεξίπησζε πξνζθεξφκελνπ γηα ππνζήθε αθηλήηνπ δχλαηαη λα ππάξρεη εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ απφ θαηέρνληα άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ. 3. Η δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ησλ αλσηέξσ εθηηκεηψλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ νθεηιέηε. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

11 VI. Αξκόδηα Γ.Ο.Τ. Ωο αξκφδηα Γ.Ο.Τ. / Σεισλείν / Τπεξεζία γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ξχζκηζεο, ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο, ηελ απψιεηα απηήο θαη θάζε άιιε αλαγθαία δηαδηθαζία, νξίδεηαη ε Γ.Ο.Τ / Σεισλείν / Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε είζπξαμεο ηεο νθεηιήο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΖ ΡΤΘΜΗΖ Η. Δπεξγεηήκαηα ππέξ ηνπ νθεηιέηε 1. Γηαθαλνληζκφο πιεξσκήο α) Γπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη εθάπαμ ή ζε κεληαίεο δφζεηο, έσο ζαξάληα νθηψ (48) κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πιεξσκήο ηελ , αιιά θαη πέξαλ ησλ 48 θαη έσο 100 δφζεηο ππφ πξνυπνζέζεηο. β) Απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο. πγθεθξηκέλα, νη ξπζκηδφκελεο νθεηιέο θαηαβάιινληαη : i) εθάπαμ, κε απαιιαγή πνζνζηνχ 50% ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 1ε Ινπιίνπ 2013, ii) κε απαιιαγή πνζνζηνχ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηελ 30ή Ινπλίνπ 2014, iii) κε απαιιαγή πνζνζηνχ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηελ 30ή Ινπλίνπ 2015, iv) κε απαιιαγή πνζνζηνχ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηελ 30ή Ινπλίνπ 2016, v) κε απαιιαγή πνζνζηνχ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηελ 30ή Ινπλίνπ γ) Σν ζπλνιηθφ πνζφ θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δέθα πέληε (15) επξψ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

12 δ) Η ππαγσγή ζηε ξχζκηζε κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε κε αλάινγε σο αλσηέξσ απαιιαγή ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηελ Παξάδεηγκα: Λεμηπξφζεζκεο ηελ νθεηιέο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο δφζεσλ κε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο π.ρ. ηελ , κε έθπησζε 35% ζηηο έσο θαη ηελ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο αηηείηαη ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ηελ , ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο ζα είλαη ε , ε δεχηεξε δφζε είλαη θαηαβιεηέα έσο θαη ηηο θαη νη ππφινηπεο είθνζη δχν (22) ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ αληίζηνηρσλ κελψλ έσο θαη ηηο ην ίδην πξφγξακκα ξχζκηζεο κε ηηο ίδηεο απαιιαγέο (αιιά κε ηνλ ππνιεηπφκελν αξηζκφ δφζεσλ) κπνξεί λα ππαρζεί ν νθεηιέηεο θαη κέρξη ηηο κε αίηεζε θαη θαηαβνιή ηελ ίδηα εκεξνκελία ( ). ε) Ωο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ ησλ πεξηπηψζεσλ (i) έσο (v), ινγίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, νη αλαινγνχζεο πξνζαπμήζεηο ηεο ππφ ξχζκηζε βαζηθήο νθεηιήο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ Σν πνζνζηφ κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε βαζηθή ιεμηπξφζεζκε\ ππαρζείζα ζηε ξχζκηζε νθεηιή απφ , αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 8,5% (0,5% ΔΚΣ + 8%). 2. Υνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ηνλ νθεηιέηε πνπ είλαη ζπλεπήο ζηε ξχζκηζε δχλαηαη λα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην κεληαίαο δηάξθεηαο, εθφζνλ είλαη ελήκεξνο. Σα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ παξαθξάηεζε ιφγσ ηεο ρνξήγεζεοαπνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο. 1. Αλαβνιή εθηέιεζεο πνηλήο γηα κε θαηαβνιή ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, 2. Αλαζηνιή κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο α) Αλαζηέιιεηαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θηλεηψλ ή αθηλήησλ (έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ), εθφζνλ ε εθηέιεζε αθνξά κφλν ξπζκηζκέλα ρξέε. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

13 β) Γελ αλαζηέιινληαη νη θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ νχηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο θαηάζρεζεο, ηα πνζά φκσο πνπ ζα απνδίδνληαη απφ απηέο, ζα πηζηψλνληαη ζε δφζε ή δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ πηζηψλνληαη κε άιιεο ιεμηπξφζεζκεο κε ξπζκηζκέλεο νθεηιέο. εκεηψλεηαη φηη, αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη. II. Γηθαηώκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 1. Καη κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ην Γεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα : α) λα επηβάιιεη θαηαζρέζεηο θαη λα εγγξάθεη ππνζήθεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε, ησλ ζπλππφρξεσλ πξνζψπσλ ή ησλ εγγπεηψλ, εθφζνλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε, β) λα κε ρνξεγεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθφζνλ δελ δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ, ή λα νξίδεη πνζνζηφ παξαθξάηεζεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. 2. Η ξχζκηζε νθεηιψλ ζηελ νπνία ππάγεηαη νθεηιέηεο ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο δελ επεξεάδεη ην ζπκςεθηζκφ απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ην δε πνζφ ηεο απαίηεζεο απηήο ζπκςεθίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη κέρξη ην κέξνο πνπ θαιχπηεη ηελ νθεηιή. ζπλάληεζεο ησλ αληαπαηηήζεσλ είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε, δηελεξγείηαη πίζησζε ζηηο κεληαίεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο. ΗΗΗ. Ηζρύο ξύζκηζεο 1. Η ξχζκηζε θαζίζηαηαη θαηαξρήλ ελεξγή θαη ν νθεηιέηεο ηπγράλεη ησλ επεξγεηεκάησλ απηήο απφ ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο θαη κέρξη ηνλ έιεγρν ησλ δεινχκελσλ ή θαη πξνζθνκηδφκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. / Σεισλείν / Τπεξεζία. Δάλ, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο δελ πξνθχςεη απψιεηα απηήο, ε ρνξεγεζείζα ξχζκηζε ζεσξείηαη νξηζηηθή. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

14 2. Ωζηφζν ε ξχζκηζε απφιιπηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθφκε θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ εμακήλνπ, εθφζνλ δελ πξνζθνκηζζνχλ εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ή ηα αηηεζέληα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη φηαλ δηαπηζησζεί ε πξνζθφκηζε ή δήισζε ειιηπψλ ή αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ. 3. Η αξκφδηα ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, εάλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ πξνθχςεη δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε λα απνπιεξψζεη ηελ νθεηιή ηνπ ζε ιηγφηεξεο δφζεηο απφ ηηο αξρηθά ρνξεγεζείζεο, λα πεξηνξίζεη ηηο δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο. 4. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ηε ξχζκηζε ηεο ηειεπηαίαο επθαηξίαο, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζηελ πάγηα ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. IV. Απώιεηα ηεο ξύζκηζεο 1. Η ξχζκηζε απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα., εάλ ν νθεηιέηεο: α) δελ θαηαβάιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο πέξαλ ηεο κίαο θνξάο, β) δελ θαηαβάιεη ηελ ηπρφλ κία εθπξφζεζκε δφζε ηεο ξχζκηζεο κε ηελ αλαινγνχζα πξνζαχμεζε απηήο (15%) κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο επφκελεο δφζεο, γ) δελ ππνβάιιεη ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηνπ θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, θαζ φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ ηνπ θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο, δ) δελ είλαη ελήκεξνο ζηηο νθεηιέο ηνπ (αηνκηθέο θαη νθεηιέο απφ ζπλππνρξέσζε, ζπλππεπζπλφηεηα) απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαη κεηά, (αλεμάξηεηα απφ ηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία έρνπλ βεβαησζεί), ε) έρεη ππνβάιεη αλαθξηβή ή αλεπαξθή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε ξχζκηζε, ζη) δελ έρεη ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία - πιεξνθνξίεο. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

15 2. Γεληθψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη, ε ξχζκηζε απφιιπηαη θαη ν νθεηιέηεο ράλεη ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο θαη θαηαπίπηνπλ νη πξνζθεξζείζεο εγγπήζεηο. V. Αλαζηνιή παξαγξαθήο Η παξαγξαθή ρξεψλ πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο θαη γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αίηεζε ππαγσγήο ηνπο ζηε ξχζκηζε, αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε, αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη (1) έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο απηήο. I. Δθπξόζεζκε θαηαβνιή δόζεο ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κηαο δφζεο, απηή πξέπεη λα θαηαβιεζεί κε επηβάξπλζε 15% εληφο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο επφκελεο δφζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δφζε ηεο νπνίαο ε θαηαβνιή θαζπζηεξεί γηα πξψηε θνξά είλαη ε ηειεπηαία, απηή πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζαπμεκέλε θαηά 15% κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε ηνπ επφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο απηήο κήλα. ΗΗΗ. Τπαγσγή ζε πξόγξακκα αξηζκνύ δόζεσλ άλσ ησλ ζαξάληα νθηώ (48). 1. Πξνυπνζέζεηο α) Καη εμαίξεζε, νη νθεηιέηεο θπζηθά πξφζσπα κε επηηεδεπκαηίεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ηνπο ζε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο θαη πέξα απφ ηεο 48 δφζεηο, φηαλ απνδεηθλχνπλ αδπλακία ζπκκφξθσζεο ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα, αιιά δπλαηφηεηα ηήξεζεο ξχζκηζεο ζε παξαπάλσ δφζεηο θαη βησζηκφηεηαο απηήο. β) ηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη κφλν νθεηιέο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή πξνέξρνληαη απφ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία έρεη δηαθνπεί. γ) Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

16 2. Πξνζδηνξηζκφο αξηζκνχ δφζεσλ α) Ο κέγηζηνο αξηζκφο δφζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ εθαηφ (100), β) ην ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο νξίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεληαίνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο σο αθνινχζσο : i. 5% γηα δεινχκελν κεληαίν εηζφδεκα κέρξη πεληαθφζηα (500) επξψ θαη πάλησο φρη θάησ ησλ δέθα πέληε (15) επξψ, ii. 6%, επί ηνπ ζπλνιηθνχ δεινπκέλνπ εηζνδήκαηνο, γηα δεινχκελν κεληαίν εηζφδεκα άλσ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ θαη κέρξη ρίιηα (1.000) επξψ, iii. 7%, επί ηνπ ζπλνιηθνχ δεινπκέλνπ εηζνδήκαηνο, γηα δεινχκελν κεληαίν εηζφδεκα άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ θαη κέρξη ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, iv. 10%, επί ηνπ ζπλνιηθνχ δεινπκέλνπ εηζνδήκαηνο, γηα δεινχκελν κεληαίν εηζφδεκα άλσ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ θαη κέρξη δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ, v. 20%, επί ηνπ ζπλνιηθνχ δεινπκέλνπ εηζνδήκαηνο, γηα δεινχκελν κεληαίν εηζφδεκα άλσ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ θαη κέρξη ηηο πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ vi. θαη 30%, επί ηνπ ζπλνιηθνχ δεινπκέλνπ εηζνδήκαηνο, γηα δεινχκελν κεληαίν εηζφδεκα άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. 3. Γηαδηθαζία Γηα πνζά βαζηθήο νθεηιήο ηεο ελ ιφγσ πεξίπησζεο άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ./Σεισλείνπ/Τπεξεζίαο, κε ηελ πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη νθεηιέηεο δελ δχλαληαη λα απνπιεξψζνπλ ηελ νθεηιή ηνπο ζε πξφγξακκα κεληαίσλ δφζεσλ έσο ζαξάληα νθηψ (48) αιιά κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κε κεγαιχηεξν αξηζκφ δφζεσλ. 4. Λνηπνί φξνη α) ηελ πεξίπησζε ξχζκηζεο ρξένπο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 48 δφζεηο ν νθεηιέηεο δελ έρεη θακία έθπησζε ζηηο πξνζαπμήζεηο. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

17 β) ηελ πεξίπησζε ξχζκηζεο ρξένπο άλσ ησλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 48 δφζεηο, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, κε ζπλεκκέλα ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. IV. Έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ξύζκηζεο Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο απφ θαη γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο απφ Έσο ηελ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη θαη νη θαηαβνιέο δηελεξγνχληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ «Γιεσκρινίζεις ζτεηικά με ηην σπαγωγή ηων οθειλόμενων αζθαλιζηικών ειζθορών ζηη ρύθμιζη Νέας Αρτής ζηον ΟΑΔΔ». «Ο ΟΑΔΔ κε ηελ ππ αξηζκ. 32/ εγθχθιην παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζε Νέαο Αξρήο ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. πγθεθξηκέλα: Α. Γηθαηνύρνη ππαγσγήο ηελ παξνχζα ξχζκηζε κπνξνχλ λα ππαρζνχλ φινη νη αζθαιηζκέλνη (ελεξγνί θαη ζε δηαθνπή ζε θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε ΟΑΔΔ) πιελ ησλ πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλσλ (απηαζθάιηζε). Β. Οθεηιόκελεο εηζθνξέο πνπ ππάγνληαη ζηελ ξύζκηζε ηελ ξχζκηζε κπνξνχλ λα ππαρζνχλ νθεηιφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο έσο ηελ 31/12/2012, νη νπνίεο: - Γελ έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε ή δηεπθφιπλζε ή άιιε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή έρνπλ εθπέζεη ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. - Σεινχλ ζε αλαζηνιή είζπξαμεο, κεηά απφ επηινγή ηνπ νθεηιέηε. - Έρνπλ ππαρζεί ζε άιιεο ξπζκίζεηο πνπ είλαη ελεξγέο. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

18 ηελ πεξίπησζε απηή ν αξηζκφο δφζεσλ πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνιεηπφκελσλ δφζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο. Με ηελ κεηάπησζε ζηελ παξνχζα ξχζκηζε ράλνληαη φια ηα επεξγεηήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο. Πξνζνρή! Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε νθεηιέο απφ αλαγλσξίζεηο ρξφλνπ, θαζφζνλ ν ηξφπνο εμφθιεζεο απηψλ νξίδεηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, θαη ρξφλνπ πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο (απηαζθάιηζε). Γ. Πξνϋπνζέζεηο ππαγσγήο Γηα ηελ έληαμε ζηε ξχζκηζε πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο: - Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα απφ 1/1/ Τπνρξεσηηθή θαηαβνιή ησλ απαηηεηψλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ 1/1/2013 πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο γηα έληαμε ζηε ξχζκηζε. - Αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. - Γπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο (βησζηκφηεηα). - Να κελ ππάξρεη θαηαδίθε ή άζθεζε πνηληθήο δίσμεο γηα θνξνδηαθπγή. Γ. Όξνη ξύζκηζεο - Κεθαιαηνπνίεζε ησλ κέρξη 31/12/2012 νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε ηα λφκηκα ηέιε, επηβαξχλζεηο θαη πξνζαπμήζεηο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ηελ 31/12/ Δπηβάξπλζε ηεο θχξηαο νθεηιήο απφ 1/1/2013 θαη κέρξη ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ηνπ κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε κε εηήζην επηηφθην ίζν κε ην επηηφθην αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο (ζήκεξα 0,50%), πξνζαπμεκέλν θαηά 800 κνλάδεο βάζεο (8%). πλνιηθά 8,50%. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

19 Ωο θχξηα νθεηιή ινγίδνληαη νη εηζθνξέο Κιάδνπ χληαμεο, Κιάδνπ Τγείαο, ππέξ ΔΛΔ-ΔΛΔΔ, ΔΛΑ ρσξίο ηα πξφζζεηα ηέιε. Σν πνζφ ηεο επηβάξπλζεο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: Σ= Κ*8,50% *Μήλεο/12 Όπνπ Σ= ηφθνο, Κ= Κεθάιαην Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ Σόθνπ Τπνβνιή αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε 7νο /2013. Κχξηα νθεηιή Σ= * 8,50%* 6/12=425 - Τπνρξεσηηθή θαηαβνιή ησλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο. - Σν πνζφ ηεο θχξηαο νθεηιήο επηβαξχλεηαη απφ ηνλ κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη κέρξη ηελ εμφθιεζε απηήο κε εηήζην επηηφθην ίζν κε ην επηηφθην αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (0,50%), πξνζαπμεκέλν θαηά 800 κνλάδεο βάζεο (8%).πλνιηθά 8,50%. Σν επηηφθην παξακέλεη ζηαζεξφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο νη δφζεηο είλαη ηζφπνζεο θαη εμνθινχλ ζηαζεξφ πνζφ εηζθνξψλ θαη ηφθσλ. Δλδερφκελε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εμφθιεζεο κεηψλεη αληίζηνηρα, σο πξνο ην ππφινηπν ηεο νθεηιήο, ηελ επηβάξπλζε. - Αλάινγα κε ην ρξφλν εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο παξέρνληαη νη πην θάησ εθπηψζεηο επί ησλ πξφζζεησλ ηειψλ πνπ επεβιήζεζαλ κέρξη ηελ 31/12/2012: 50% εάλ ε νθεηιή εμνθιεζεί κέρξη ηελ 1/7/ % εάλ ε νθεηιή εμνθιεζεί απφ 2/7/2013 έσο 30/6/ % εάλ ε νθεηιή εμνθιεζεί απφ 1/7/2014 έσο 30/6/ % εάλ ε νθεηιή εμνθιεζεί απφ 1/7/2015 έσο 30/6/ % εάλ ε νθεηιή εμνθιεζεί απφ 1/7/2016 έσο 30/6/2017. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

20 Δμφθιεζε εθάπαμ ή θαη αλψηαην φξην ζε ζαξάληα νρηψ (48) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο. Η ηειεπηαία δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ 30/6/ Η θαζπζηεξεκέλε έληαμε ζηε ξχζκηζε κεηψλεη αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ έηζη ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε ε ξχζκηζε λα ιήγεη ηελ 30/6/ Καη εμαίξεζε, κόλν γηα αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ δηαθόςεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη ε θύξηα νθεηιή ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξώ (5.000 ), ν αξηζκόο ησλ κεληαίσλ δόζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο κε αλώηαην αξηζκό κεληαίσλ δόζεσλ ηηο εθαηό (100) θαη ειάρηζην πνζό κεληαίαο δόζεο πελήληα επξώ (50 ), κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: αδπλακία εμόθιεζεο εθάπαμ ή έσο ζαξάληα νρηώ (48) κεληαίεο δόζεηο, ρσξίο έθπησζε επί ησλ πξόζζεησλ ηειώλ. - Η επηινγή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, γηα ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο ηνπ, είλαη δεζκεπηηθή κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο. - Με ηελ ππαγσγή ζηελ παξνύζα ξύζκηζε: Αλαζηέιιεηαη ε πνηληθή δίσμε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 86/1967, φπσο ηζρχνπλ, θαη αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ή εθφζνλ άξρηζε ε εθηέιεζε ηεο δηαθφπηεηαη. Αλαβάιιεηαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ εθφζνλ πιεξσζεί ε πξψηε δφζε. Αλ απνιεζζεί ε ξχζκηζε ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη. Αλαζηέιιεηαη ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ νθεηιψλ, Υνξεγείηαη απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε ηε κνξθή πηζηνπνηεηηθνχ νθεηιήο κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ νθεηιήο. Δ. Γηαδηθαζία εμόθιεζεο ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

21 - Η εθάπαμ εμφθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε Σξάπεδεο ή ΔΛΣΑ κε έθπησζε 50%, επί ησλ κέρξη 31/12/2012 ηειψλ θαζπζηέξεζεο εθφζνλ ε εμφθιεζε πξαγκαηνπνηεζεί έσο 1/7/2013. Μεηά ηελ 2/7/2013 ε εθάπαμ εμφθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη εληφο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ξχζκηζε. - Η θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε Σξάπεδεο ή ΔΛΣΑ εληφο επηά εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ξχζκηζε. - Η δεχηεξε δφζε θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηνπ κεζεπφκελνπ ηεο αηηήζεσο κήλα (π.ρ. εκεξνκελία αηηήζεσο 20/6/2013, 2ε δφζε 31/8/2013). Οη επφκελεο δφζεηο θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε επφκελνπ κήλα. - Δθηφο ηεο πξψηεο, νη ππφινηπεο δφζεηο θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζε Πηζησηηθά Ιδξχκαηα κε απηφκαηε ρξέσζε Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (πάγηα εληνιή). Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δόζεσλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε εηδνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε. - Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο επηηξέπεηαη ε θαζπζηέξεζε πιεξσκήο κίαο (1) κόλν δόζεο. Η θαηαβνιή ηεο γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο επφκελεο δφζεο κε πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). Πξνζνρή! Η θαηαβνιή ηεο θαζπζηεξεκέλεο δφζεο θαη ηεο πξνζαχμεζεο γίλεηαη κε ηελ επφκελε δφζε κέζσ πάγηαο εληνιήο. Η πξψηε δφζε δελ επηδέρεηαη θαζπζηέξεζεο θαζφζνλ ε θαηαβνιή ηεο πξνβιέπεηαη πεξηνξηζηηθά εληφο επηά εκεξψλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έληαμε ζηε ξχζκηζε. Σ. Γηθαηνινγεηηθά Σν δηθαίσκα ππαγσγήο ζηελ ξχζκηζε «Νέα Αξρή» αζθείηαη κία κφλν θνξά κε ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

22 αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ξχζκηζεο (30/6/2017), ζπλνδεπφκελε απφ ηα πην θάησ, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά: Σκεκαηηθή θαηαβνιή 1. Γηα θύξηα νθεηιή έσο πέληε ρηιηάδεο επξώ (5.000 ) - Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. - Έληππα ΔΣΑΚ ή Δ9. - Βεβαίσζε αξκφδηαο Τπεξεζίαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΓΟΤ) φηη είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο απφ 1/1/13. - Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη: Η αδπλακία εμφθιεζεο ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ νθεηιέηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο, Όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θνξνδηαθπγή πξσηφδηθα, ηειεζίδηθα ή ακεηάθιεηα θαη δελ έρεη αζθεζεί ελαληίνλ ηνπ πνηληθή δίσμε γηα θνξνδηαθπγή. 2. Γηα θύξηα νθεηιή από πέληε ρηιηάδεο επξώ (5.000) έσο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο επξώ ( επξώ) - Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο - Έληππα ΔΣΑΚ ή Δ9 - Βεβαίσζε αξκφδηαο Τπεξεζίαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΓΟΤ) φηη είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο απφ 1/1/13 - Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία δειψλνληαη: Η αδπλακία εμφθιεζεο ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο, ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

23 Όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θνξνδηαθπγή πξσηφδηθα, ηειεζίδηθα ή ακεηάθιεηα θαη δελ έρεη αζθεζεί ελαληίνλ ηνπ πνηληθή δίσμε γηα θνξνδηαθπγή, Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εηζφδεκά ηνπ, ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκά ηνπ, ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ θαη ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηνπ. Δηδηθφηεξα : - Κηλεηέο αμίεο, - Αθίλεηε πεξηνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, - Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, - Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη θχθιν εξγαζηψλ, - Αξηζκνχο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (ΙΒΑΝ) θαη ην χςνο απηψλ, - Ορήκαηα ησλ νπνίσλ έρεη ηελ θπξηφηεηα, - Απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο, - Οθεηιέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ή άιιεο πάγηεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο, εθφζνλ πθίζηαληαη. 3. Γηα θύξηα νθεηιή από εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο επξώ ( ) έσο ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ ( ) - Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 2, θαη επί πιένλ: - Βεβαίσζε, πνπ ππέρεη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο, απφ ηξίην αλεμάξηεην εθηηκεηή, πεξί ηεο νξζφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαζψο θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο ξχζκηζεο. Η βεβαίσζε-κειέηε βησζηκφηεηαο, πέξαλ ηεο νξζφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, πηζηνπνηεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νθεηιέηε πξνο ην θξάηνο θαη πξνο ηξίηνπο, ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε σο πξνο ηελ παξνρή επαξθψλ εγγπήζεσλ γηα ηελ ππαγσγή θαη ηήξεζε ηεο ξχζκηζεο θαη ηελ δπλαηφηεηά ηνπ λα εμππεξεηήζεη ελδερφκελνπο παξάιιεινπο δηαθαλνληζκνχο θαη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην ή ηξίηνπο θνξείο, ηελ ξεπζηφηεηά ηνπ θαη ηα πξνζδνθψκελα έζνδα. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

24 Ωο αλεμάξηεηνη εθηηκεηέο νξίδνληαη νη νξθσηνί ειεγθηέο-ινγηζηέο, νη ινγηζηέο, νη θνξνηερληθνί θαη νη θαηέρνληεο άδεηα αζθήζεσο δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. Η δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ησλ εθηηκεηψλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ νθεηιέηε. 4. Γηα θύξηα νθεηιή άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ ( ) - Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 2 θαη 3 πεξηπηψζεηο, θαη - χζηαζε Δγγχεζεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο πνπ κπνξεί λα είλαη: Πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξάπεδαο γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο πιένλ ησλ επηβαξχλζεσλ, ή Πιήξε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο κε εγγξαθή ππνζήθεο επί αθηλήηνπ ειεχζεξνπ βαξψλ αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ή επί βεβαξεκέλνπ αθηλήηνπ αληηθεηκεληθήο αμίαο - αθαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ γηα ηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί βάξε - ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηε ζπλνιηθή νθεηιή, ή Δγγχεζε ηξίηνπ αμηφρξενπ πξνζψπνπ, ή Οπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εγγχεζεο απνδεθηφ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Δθάπαμ εμόθιεζε Γελ απαηηνχληαη ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά. Ε. Αξκνδηόηεηα Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε είλαη ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ΟΑΔΔ πνπ ππάγεηαη ν αζθαιηζκέλνο-νθεηιέηεο. Αξκφδην Όξγαλν γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε «Νέα Αξρή» νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο. Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ σο πξνο ηελ αδπλακία ηνπ νθεηιέηε λα εμνθιήζεη ηελ νθεηιή θαη ηελ δπλαηφηεηά ηνπ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

25 λα αληαπνθξηζεί ζηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ είλαη ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα πνπ αλήθεη ν αζθαιηζκέλνο-νθεηιέηεο γηα νθεηιέο έσο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο επξψ ( ). Γηα νθεηιέο άλσ ησλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ ( ), αξκφδηνο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη θαη απνδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία εμφθιεζεο θαη ηελ βησζηκφηεηα ηεο ξχζκηζεο είλαη αλεμάξηεηνο θνξέαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. η ηεο παξνχζεο. Αλ ε πξνβιεπφκελε βεβαίσζε ρνξεγεζεί απφ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Αλ ρνξεγεζεί απφ ινγηζηή, δηθεγφξν ή θνξνηερληθφ απαηηείηαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία. Ζ. Σξόπνο ππνινγηζκνύ νθεηιήο Η νθεηιή ππνινγίδεηαη σο εμήο: Δθάπαμ εμόθιεζε - Πξνζδηνξίδνληαη νη νθεηιφκελεο εηζθνξέο θαηά ηελ 31/12/ Γηαρσξίδνληαη ζε θχξηα νθεηιή θαη Σέιε θαζπζηέξεζεο. Σέιε θαζπζηέξεζεο ππνινγίδνληαη κέρξη ην 5ν δίκελν 2012 δεδνκέλνπ φηη ην 6 δίκελν ηελ 31/12/2012 δελ ήηαλ ιεμηπξφζεζκν. - Η θχξηα νθεηιή επηβαξχλεηαη κε επηηφθην απφ 1/1/2013 έσο ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ηεο εκεξνκελίαο αίηεζεο. - Σα ηέιε θαζπζηέξεζεο κεηψλνληαη θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο. Σκεκαηηθή θαηαβνιή Αθνινπζνχληαη ηα πην πάλσ βήκαηα θαη επί πιένλ ε θχξηα νθεηιή επηβαξχλεηαη κε επηηφθην απφ ηνλ κήλα ππνβνιήο αίηεζεο έσο ηνλ κήλα εμφθιεζεο. Θ. Απώιεηα δηθαηώκαηνο ζπλέρηζεο ηεο ξύζκηζεο. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

26 Απψιεηα δηθαηψκαηνο ζπλέρηζεο ηεο ξχζκηζεο επέξρεηαη ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο: - Με εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηξέρνπζαο εηζθνξάο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηεο. - Με θαηαβνιή θαζπζηεξεκέλεο δφζεο κε πξνζαχμεζε 15% καδί κε ηε επφκελε δφζε. - Δθπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο πέξαλ ηεο κηαο θνξάο. - Γεκηνπξγίαο θνξνινγηθήο νθεηιήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο. - Γηαπίζησζεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο, φηη έρνπλ ππνβιεζεί αλαθξηβή ή αλεπαξθή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε ξχζκηζε - Γηαπίζησζεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο, φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηελ ξχζκηζε. Μεηά ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ξχζκηζεο: - Σν ζχλνιν ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο κεηά ησλ πξνζαπμήζεσλ θαζίζηαηαη άκεζα απαηηεηφ θαη επηδηψθεηαη ε είζπξαμή ηεο κε φια ηα πξνβιεπφκελα, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα. - Καηαπίπηνπλ νη εγγπήζεηο. Η. Υνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο-πηζηνπνηεηηθό νθεηιήο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο- θαη εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη απηήο - ζε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ νθεηιήο δηάξθεηαο ελφο(1) κήλα, ρσξίο παξαθξάηεζε, ζην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε ππαγσγή ζηε ξχζκηζε θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο νθεηιήο. Κ. Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα γηα παξνρέο πεξίζαιςεο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο- θαη εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη απηήο - παξέρεηαη αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα γηα παξνρέο πεξίζαιςεο δηάξθεηαο ελφο κήλα. Λ. Γπλαηόηεηα αιιαγήο πξνγξάκκαηνο ξύζκηζεο ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

27 - Αιιαγή επηινγήο αξηζκνχ δφζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο δελ επηηξέπεηαη. Δπηηξέπεηαη κφλν πξνεμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ δφζεσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί.» 4 ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ «ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ ΒΔΑ ΜΔ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟ ΣΗΝ ΔΚΘΔΗ Expo- AEGEAN ««To BEA ζπκκεηείρε κε πεξίπηεξν ζηελ 1ε εκπνξηθή ηνπξηζηηθή & πνιηηηζηηθή έθζεζε ηεο «EXPO AEGEAN» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 14 έσο ηηο 17 Ηνπλίνπ, κε ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ απφ 80 επηρεηξήζεσλ θνξέσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία. Σε Γηνίθεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εθπξνζψπεζε ε Οηθνλνκηθή Δπφπηξηα Κα Κσλζηαληίλα Μαξθάθε, ε νπνία ζπκκεηείρε θαη ζηηο παξάιιειεο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ην Δπηκειεηήξην ηεο Λέζβνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πλέδξην γηα Μεηαθνξέο πγθνηλσλίεο & Logistic, θαζώο θαη ην Forum Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, ζηηο 15/6/13. Υηιηάδεο θφζκνπ, ηφζν Έιιελεο φζν θαη Σνχξθνη, πέξαζαλ ην ηεηξαήκεξν 14-17/6 απφ ηε καξίλα Μπηηιήλεο, ζην πιαίζην ηεο Έθζεζεο «Expo Aegean» θαη είραλ ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνχλ ηα πάλσ απφ 80 πεξίπηεξα Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη Δπηκειεηεξίσλ, θαζψο θαη ηνπηθψλ θνξέσλ. Η έθζεζε εγθαηληάζηεθε ην απφγεπκα ηεο Παξαζθεπήο 14 Iνπλίνπ, αλνίγνληαο ηηο πφξηεο ηεο γηα Έιιελεο θαη Σνχξθνπο επηζθέπηεο ζηηο 7 ην απφγεπκα. Σα εγθαίληα πξαγκαηνπνίεζαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο Βνξείνπ Αηγαίνπ, Νάζνο Γηαθαιήο, ν Γήκαξρνο Λέζβνπ, Γεκήηξεο Βνπλάηζνο, ν πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, Θξάζνο Καινγξίδεο, ν βνπιεπηήο Λέζβνπ Παχινο Βνγηαηδήο, ν πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κχξλεο, Δθξέκ Νηεκηξηάο θαη ν Γήκαξρνο Σζεζκέ Faik Tutuncuoglu. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

28 ηόρνο ηεο έθζεζεο ήηαλ ε παξνπζίαζε θαη πξνβνιή επηρεηξήζεσλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, απνζθνπψληαο ζηελ αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ λεζηψλ ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη ησλ παξαιίσλ ηεο Σνπξθίαο, ψζηε ε νηθνλνκηθή θξίζε λα γίλεη ην εθαιηήξην επθαηξηψλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο Διιεληθήο αγνξάο θαη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο γείηνλεο Σνχξθνπο. Οη εθζέηεο, Έιιελεο θαη Σνχξθνη, πξνέβαιαλ ζηελ πιεηνςεθία αγξνηηθά πξντφληα (θπξίσο ειηέο θαη ειαηφιαδν), ρεκηθά πξντφληα θαη ζπζηήκαηα ειηαθήο ελέξγεηαο. Η απνζηνιή ηνπ ΒΔΑ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο Σνπξθηθψλ Δπηκειεηεξίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Έθζεζε (κχξλεο, Αίβαιηνχ, Μπαιηθεδίξ, Φψθαηαο, Μαλίζα, Σζαλάθαιε θ.ά.) κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Οη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ( Κ.Λαγνχ, Κ.Λενχζε) ζηειέρσζαλ ην πεξίπηεξν δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζπζηήλνληαο επηρεηξήζεηο-κέιε γηα πηζαλή ζπλεξγαζία θαη δηαλέκνληαο έληππν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. ην Forum Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ζηηο 15 Ηνπλίνπ ε Κα Μαξθάθε έθαλε παξνπζίαζε ησλ πξσηνβνπιηώλ πνπ έρεη πάξεη ην ΒΔΑ ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο Διιελν-Σνπξθηθήο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ελώ ζπδεηήζεθαλ πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο Σνπξθηθώλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζή ηνπο ζε επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ ΒΔΑ.» ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

29 5 ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Γιεσκρινίζεις ζτεηικά με ηην σπαγωγή ζηις ρσθμίζεις καθσζηερούμενων αζθαλιζηικών ειζθορών ζηο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ» «Σν ΙΚΑ κε ηελ ππ αξηζκ 37/ εγθχθιην παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ «Πάγηαο ξύζκηζεο» θαη «Νέαο Αξρήο» ησλ θαζπζηεξνχκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. πγθεθξηκέλα: 1. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΠΑΓΩΓΖ - ΔΚΣΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Οη θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο ηεο Πάγηαο Ρύζκηζεο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ εηζθνξψλ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο : α) ζε φζνπο νθεηιέηεο δελ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο ή έρνπλ εθπέζεη ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλέρηζεο πξνεγνχκελσλ ξπζκίζεσλ θαη είλαη ππφρξενη θαηαβνιήο θαζπζηεξνχκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, β) ζε φζνπο νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή δελ έρεη αζθεζεί θαη απηψλ πνηληθή δίσμε, γηα θνξνδηαθπγή θαη γ) ζε φζνπο νθεηιέηεο έρνπλ ππνβάιιεη ηηο εθ ηνπ λφκνπ αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο αζθάιηζεο κηζζσηψλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Οη θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο ηεο Ρχζκηζεο Νέαο Αξρήο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ εηζθνξψλ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο : α) ζε φζνπο νθεηιέηεο δελ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο ή έρνπλ εθπέζεη ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλέρηζεο πξνεγνχκελσλ ξπζκίζεσλ θαη είλαη ππφρξενη θαηαβνιήο θαζπζηεξνχκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, κηζζνινγηθψλ πεξηφδσλ απαζρφιεζεο έσο ηελ , εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί νη ηξέρνπζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απφ θαη εθεμήο ή θαηαβιεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ηνπο ζηε ξχζκηζε. β) ζε φζνπο εξγνδφηεο κε νθεηιέο, αλαγφκελεο ζε κηζζνινγηθέο πεξηφδνπο απαζρφιεζεο έσο ηελ , έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο ηεο νπνίαο νη φξνη ηεξνχληαη, εθφζνλ επηιεγεί πξφγξακκα ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

30 ξχζκηζεο κε κηθξφηεξν ή ίζν αξηζκφ δφζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ελαπνκελνπζψλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλψηεξνο αξηζκφο δφζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα νθηψ (48) θαη δελ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο 30εο Ινπλίνπ Σνλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο κεηάπησζεο ζηε λέα ξχζκηζε, επέξρεηαη απψιεηα ηπρφλ επεξγεηεκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε, δελ κεηαθέξεηαη ην φθεινο ηεο έθπησζεο επί ησλ πξφζζεησλ ηειψλ, πξνζαπμήζεσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ απφ ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο. γ) ζε φζνπο νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή δελ έρεη αζθεζεί θαη απηψλ πνηληθή δίσμε, γηα θνξνδηαθπγή θαη δ) ζε φζνπο νθεηιέηεο έρνπλ ππνβάιιεη ηηο εθ ηνπ λφκνπ αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο αζθάιηζεο κηζζσηψλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. ηα αλαθεξφκελα ζηε παξνχζα δελ ππάγνληαη νη νθεηιέο απφ πξναηξεηηθή αζθάιηζε. 2.ΑΡΜΟΓΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΦΑΖ ΡΤΘΜΗΖ Αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο ππαγσγήο ζην θαζεζηψο ηεο Πάγηαο Ρχζκηζεο ή ζηε ξχζκηζε Νέαο Αξρήο, ησλ θαζπζηεξνχκελσλ εηζθνξψλ πξνο ην Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ., είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ ή Σνπηθνχ Τπνθαηαζηήκαηνο Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. ή ν δηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ Σακείνπ, πξνθεηκέλνπ γηα Πεξηθεξεηαθά θαη Σνπηθά Τπνθαηαζηήκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ Σακεία Δίζπξαμεο Δζφδσλ Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. ή νπνηαδήπνηε άιιε νξγαληθή κνλάδα ηνπ Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. 3. ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ Ο εξγνδφηεο ππνβάιιεη ζην αξκφδην Τπνθαηάζηεκα/Παξάξηεκα Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. ηεο έδξαο ηνπ ζρεηηθή αίηεζε ε νπνία πξσηνθνιιείηαη ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

31 ακέζσο θαη ηνπ ρνξεγείηαη αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ. Πέξαλ ηεο αίηεζεο ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο ξχζκηζεο δηνηθεηηθφ φξγαλν, αλάινγα κε ην ύςνο ηεο νθεηιήο: α. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ, γηα νθεηιέηεο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε θχξηα νθεηιή έσο πέληε ρηιηάδεο επξψ (5.000 ), ζηελ νπνία δειψλεηαη ιεπηνκεξψο ε αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ε βησζηκφηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαζψο θαη ην αλ ν νθεηιέηεο έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θνξνδηαθπγή πξσηφδηθα, ηειεζίδηθα ή ακεηάθιεηα ή έρεη αζθεζεί ελαληίνλ ηνπ πνηληθή δίσμε γηα θνξνδηαθπγή. β. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ, γηα νθεηιέηεο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε θχξηα νθεηιή άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξώ (5.000 ) θαη έσο πελήληα ρηιηάδσλ επξώ ( ) γηα ηελ Πάγηα Ρύζκηζε ή εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ επξώ ( ) γηα ηε ξύζκηζε Νέαο Αξρήο, ζηελ νπνία δειψλεηαη ιεπηνκεξψο ε αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε (θηλεηέο αμίεο θαη αθίλεηε πεξηνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε πξνζθφκηζε Δ9 ή ΔΣΑΚ), ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ή ην εηήζην εηζφδεκα, ηνπο αξηζκνχο ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ (IBAN), νρήκαηα ησλ νπνίσλ έρεη ηελ θπξηφηεηα, απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ νθεηιέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη άιιεο πάγηεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο, εθφζνλ πθίζηαληαη, ην ηξέρνλ θαη ην αλακελφκελν εηζφδεκα/θχθινο εξγαζηψλ θαζψο θαη ην αλ ν νθεηιέηεο έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θνξνδηαθπγή πξσηφδηθα, ηειεζίδηθα ή ακεηάθιεηα ή έρεη αζθεζεί ελαληίνλ ηνπ πνηληθή δίσμε γηα θνξνδηαθπγή. Η αίηεζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ παξέρεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν (www.ika.gr/ Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πξνο Δξγνδφηεο), απφ ηνπο εξγνδφηεο πνπ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 19 της 8 ης ΙΟΤΛΙΟΤ

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ 1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:75/12 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ. Hκέξα: Πέκπηε πλεδξίαζε: 6.3.

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:75/12 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ. Hκέξα: Πέκπηε πλεδξίαζε: 6.3. Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:75/12 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Hκέξα: Πέκπηε πλεδξίαζε: 6.3.2014 Ώξα: 14:00 Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΙΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Αζήλαη, 27.9.2015 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/18.7.2015),

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα