ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17/09/2008 E(2008) 5073 τελικό Στο δηµοσιευόµενο κείµενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 659/1999 της 22ας Μαρτίου 1999 του Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, που αφορούν την µη κοινολόγηση πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο, και οι οποίες εµφαίνονται ως εξής [ ]. ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται µόνο για ενηµέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17/09/2008 σχετικά µε την κρατική ενίσχυση C 61/2007 (πρώην NN 71/2007) Ελλάδα Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες/Ολυµπιακές Αερογραµµές (ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17/09/2008 σχετικά µε την κρατική ενίσχυση C 61/2007 (πρώην NN 71/2007) Ελλάδα Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες/Ολυµπιακές Αερογραµµές (ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α), Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα 1, και έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (1) Με επιστολή της 19ης εκεµβρίου 2007, η Επιτροπή ενηµέρωσε την Ελλάδα σχετικά µε την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης όσον αφορά ορισµένες χρηµατοοικονοµικές ροές και µεταβιβάσεις από τις οποίες προέκυψε ζήτηµα κρατικής ενίσχυσης σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση και τη λειτουργία της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και των Ολυµπιακών Αερογραµµών Α.Ε. (2) Στις 14 Ιανουαρίου 2008, η Ελλάδα ζήτησε παράταση της προθεσµίας για την απάντησή της, η οποία έγινε δεκτή από την Επιτροπή. Η Ελλάδα διαβίβασε τις παρατηρήσεις της στις 13 Φεβρουαρίου (3) Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε τα εν λόγω µέτρα εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 1 2 ΕΕ C 50 της , σ. 13. Βλ. υποσηµείωση 1.

3 (4) Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις επί του θέµατος από τα ενδιαφερόµενα µέρη. ιαβίβασε τις παρατηρήσεις στην Ελλάδα µε ηλεκτρονικό µήνυµα της 9ης Απριλίου Η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να τις σχολιάσει, και η Επιτροπή έλαβε τα σχόλια της Ελλάδας µε ηλεκτρονικό µήνυµα της 13ης Μαΐου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 2.1. Τα µέρη Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. (5) Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. είναι η τρέχουσα επωνυµία της εταιρείας η οποία ήταν γνωστή προηγουµένως ως Ολυµπιακή Αεροπορία Α.Ε. 3. Ασχολείται κυρίως µε την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και συντήρησης αεροσκαφών/παροχής µηχανολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και δεν εκµεταλλεύεται κανένα αεροσκάφος. Ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε. (6) Η εταιρεία Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε. άρχισε τη λειτουργία της τον εκέµβριο του 2003 και δηµιουργήθηκε από τους πτητικούς κλάδους της Ολυµπιακής Αεροπορίας. Εκτελεί τακτικά αεροπορικά δροµολόγια εντός της Ελλάδας, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διηπειρωτικές πτήσεις. Ανήκει κατά 100% στο ηµόσιο Μέτρα υπό εξέταση (7) Στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας εξετάστηκαν τα ακόλουθα τέσσερα στοιχεία: Πιθανή κρατική ενίσχυση προς την Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. µέσω ανοχής στην εξόφληση οφειλών: Η Ελλάδα ενδέχεται να έχει χορηγήσει παράνοµη και µη συµβιβάσιµη κρατική ενίσχυση στην εταιρεία αυτή, µέσω της συνεχιζόµενης ανοχής που έχει επιδείξει προς την Ολυµπιακή Αεροπορία σε σχέση µε την εξόφληση των φορολογικών της οφειλών και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τον Ιανουάριο του Η Ολυµπιακή Αεροπορία Α.Ε. µετονοµάστηκε επίσηµα σε Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας Ολυµπιακή Αεροπορία Α.Ε. δηµοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2004 στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 1485, Τεύχος Τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε. Η τροποποίηση αφορούσε τη διάταξη του άρθρου 1, βάσει της οποίας η εταιρεία µετονοµάστηκε σε «Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε.» και η διάρκειά της καθορίστηκε σε 46 έτη, και συγκεκριµένα µέχρι και τις Η τροποποίηση αφορούσε επίσης τη διάταξη του άρθρου 2. Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών, η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση αεροµεταφορέων κ.λπ. Στο εξής, στην παρούσα απόφαση οι όροι «Ολυµπιακή Αεροπορία» δηλώνουν τόσο την «Ολυµπιακή Αεροπορία Α.Ε.» µέχρι τον Φεβρουάριο του 2004 όσο και την «Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε.» µετά την ηµεροµηνία αυτή. Στις 14 Σεπτεµβρίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε τελική αρνητική απόφαση (απόφαση 2005/2706/ΕΚ δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί) σχετικά µε την ενίσχυση που χορήγησε η Ελλάδα στην Ολυµπιακή Αεροπορία και τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. Στην απόφαση του 2005 έχουν ληφθεί υπόψη µόνον οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην Ολυµπιακή Αεροπορία έως και τον εκέµβριο του 2004.

4 Πιθανή κρατική ενίσχυση προς την Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. µέσω ποσών που της επιδίκασε το ιαιτητικό ικαστήριο: Η Ελλάδα ενδέχεται να έχει χορηγήσει παράνοµη και µη συµβιβάσιµη κρατική ενίσχυση στην Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες σε σχέση µε πληρωµές οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο ορισµένων αποφάσεων του ιαιτητικού ικαστηρίου. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν αγωγές της εν λόγω εταιρείας κατά του ηµοσίου. Πιθανή κρατική ενίσχυση προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.: Η Ελλάδα ενδέχεται να έχει χορηγήσει παράνοµη και µη συµβιβάσιµη κρατική ενίσχυση, µέσω της καταβολής µειωµένων µισθωµάτων αεροσκαφών και µη είσπραξης των προς αυτήν οφειλών (συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών οφειλών και των οφειλών κοινωνικής ασφάλισης) από την εν λόγω υπερχρεωµένη κρατική εταιρεία, από τον Ιούνιο του Πιθανή κρατική ενίσχυση προς την Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και τις Ολυµπιακές Αερογραµµές µέσω της παροχής ειδικής προστασίας έναντι των πιστωτών τους: τούτο σηµαίνει ότι δεν επιτρέπονται οι αγωγές και η λήψη µέτρων ατοµικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών µέτρων καθώς και των προσωρινών διαταγών), εντός ή εκτός της χώρας, σε βάρος των εταιρειών αυτών από οποιονδήποτε ιδιώτη πιστωτή. Η νοµική αυτή προστασία δεν παρέχεται σε καµία άλλη οντότητα στην Ελλάδα και αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω εταιρείες. Αν οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην Ελλάδα είχε αναζητήσει ανάλογη προστασία έναντι των πιστωτών της, θα όφειλε να κηρύξει πτώχευση. (8) Όσον αφορά την πιθανή κρατική ενίσχυση προς την Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες µέσω ποσών που της επιδίκασε το ιαιτητικό ικαστήριο απαιτείται περαιτέρω, ενδελεχέστερη εξέταση. Ως εκ τούτου, εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης και θα αποτελέσει αντικείµενο χωριστής, µεταγενέστερης απόφασης της Επιτροπής Φορολογικές οφειλές και οφειλές κοινωνικής ασφάλισης της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες από τον εκέµβριο του 2004 (9) Στην απόφασή της 2005/2706/EK (στο εξής: "απόφαση του 2005"), η Επιτροπή επισήµανε ότι εφαρµοζόταν µια τακτική στο πλαίσιο της οποίας το ηµόσιο δεν εισέπραττε τις ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές και οφειλές κοινωνικής ασφάλισης από την Ολυµπιακή Αεροπορία, οι οποίες στη συνέχεια αποτελούσαν «βεβαιωµένα» χρέη της εταιρείας, χωρίς όµως να λαµβάνονται από το ηµόσιο µέτρα για την εξόφλησή τους. Έπειτα από καιρό, η εταιρεία προέβαινε σε τµηµατικές πληρωµές σε δόσεις 7. Στην απόφαση του 2005, η Επιτροπή συνήγαγε ότι η καθυστερηµένη εξόφληση ή η µη εξόφληση στο ακέραιο των φορολογικών 6 7 Στην απόφαση του 2005 έχουν ληφθεί υπόψη µόνον οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις Ολυµπιακές Αερογραµµές έως και τον Μάιο του Για παράδειγµα, στο διάστηµα , η Ολυµπιακή Αεροπορία προέβη σε πληρωµές 7,7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο συµφωνίας ρύθµισης οφειλών για τα έτη πριν από το 2003.

5 οφειλών και των οφειλών κοινωνικής ασφάλισης από την Ολυµπιακή Αεροπορία προσέφερε στην εν λόγω εταιρεία ταµειακό όφελος εις βάρος του ηµοσίου. (10) Στην απόφαση του 2005 (άρθρο 3), η Επιτροπή υποχρέωνε την Ελλάδα να «αναστείλει αµελλητί κάθε περαιτέρω πληρωµή ενίσχυσης στην Ολυµπιακή Αεροπορία και στις Ολυµπιακές Αερογραµµές». Πλειστάκις 8 η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής αυτού του σκέλους της απόφασης, καθώς και να διαβιβάσουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε τις φορολογικές οφειλές και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που είχε καταβάλει στο ηµόσιο η εν λόγω εταιρεία. Παρά τα επανειληµµένα αυτά αιτήµατα, οι ελληνικές αρχές δεν διαβίβασαν επαρκείς πληροφορίες επί του θέµατος. (11) Αντί να παρασχεθούν στις υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορίες και επιβεβαίωση ότι οι εν λόγω εταιρείες εξοφλούν εγκαίρως και στο ακέραιο τις φορολογικές οφειλές τους και τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης, οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές στην Επιτροπή και τα ικαστήριο και το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποδηλώνουν ότι οι δύο εταιρείες, Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες και Ολυµπιακές Αερογραµµές, δεν είναι σε θέση να εξοφλήσουν και δεν εξοφλούν τις συνεχώς αυξανόµενες οφειλές τους προς τις δηµόσιες αρχές. (12) Με επιστολή της 30ής Οκτωβρίου , οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής επιστολή, µε ηµεροµηνία 13 Ιουνίου 2006, από «ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα» µε την επωνυµία «Progressive Finance» σχετικά µε την ταµειακή κατάσταση της Ολυµπιακής Αεροπορίας. Ο εν λόγω εµπειρογνώµονας βασίστηκε στον ισολογισµό του έτους 2004 (ο οποίος δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή) και στις ταµειακές ροές του Ο εµπειρογνώµονας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, µε βάση τα στοιχεία που είχαν τεθεί στη διάθεσή του, η αρνητική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας είχε άµεση σχέση µε τις υποχρεώσεις της προς το ελληνικό ηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και µε τα εκκρεµή θέµατα κρατικών ενισχύσεων. Η «Progressive Finance» ανέφερε επίσης ότι, µε βάση τις ταµειακές ροές του 2006, η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας ήταν ανύπαρκτη και ότι δεν υπήρχε δυνατότητα σύναψης και εξυπηρέτησης δανείου για την επιστροφή των ποσών των κρατικών ενισχύσεων που αποτέλεσαν αντικείµενο της απόφασης του (13) Εξ άλλου, στο πλαίσιο της υπόθεσης T-423/05 R, ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου ζήτησε από την Ολυµπιακή Αεροπορία να προσκοµίσει στο ικαστήριο στοιχεία σχετικά µε την ικανότητα επιστροφής των ποσών των κρατικών ενισχύσεων που επισηµάνθηκαν από την Επιτροπή, καθώς και σχετικά µε το ύψος των χρεών της. (14) Με επιστολή της 27ης Νοεµβρίου 2006, η εταιρεία διαβίβασε στο ικαστήριο έκθεση του ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα PriceWaterhouseCoopers (PwC) σχετικά µε τη δυνατότητα τµηµατικής επιστροφής της ενίσχυσης και εκτίµηση του ποσού της ενίσχυσης που είχε επιστραφεί µετά τις αρνητικές αποφάσεις της Επιτροπής του 2002 και του Επιστολές της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2006 (στοιχ. D(2006) ) και της 16ης Ιουλίου 2007 (στοιχ. D(2007) ). Στοιχεία αναφοράς: /004/A/9749.

6 (15) Ο εµπειρογνώµονας της Ολυµπιακής Αεροπορίας (PwC) υπολόγισε τα προς ανάκτηση ποσά µε βάση την απόφαση του 2005 σε 411 εκατ. ευρώ, που θα µπορούσαν να εξοφληθούν σε 48 µηνιαίες δόσεις οι οποίες, όσον αφορά τις οφειλές προς τον φορέα κοινωνικών ασφαλίσεων, θα ήταν δυνατόν να αυξηθούν σε 96 µόνον κατόπιν τροποποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας. Ωστόσο, ο εµπειρογνώµονας κατέληξε ότι «από την ανάλυση των ταµειακών ροών της Ολυµπιακής Αεροπορίας, όπως µας δόθηκαν από τη διοίκηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας και για τις οποίες δεν υπήρξε χρονική δυνατότητα να προβούµε σε αναλυτικό έλεγχο ως προς την πληρότητα και ακρίβεια, το ενδεχόµενο ολικής ή τµηµατικής καταβολής ποσών για την αποπληρωµή των συγκεκριµένων οφειλών δεν εµφανίζεται ως εφικτό». (16) Κατά την κίνηση της διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή συνήγαγε το προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι δεν είχε τηρηθεί η υποχρέωση αναστολής κάθε περαιτέρω καταβολής ενίσχυσης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης του Επιπλέον, η Επιτροπή κατέληγε στο προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι η Ολυµπιακή Αεροπορία δεν καταβάλλει εγκαίρως και στο ακέραιο τις φορολογικές οφειλές της και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ούτε είναι σε θέση να εξοφλήσει τα υφιστάµενα χρέη της, και ότι αυτό επιτυγχάνεται µόνον χάρις στην ανοχή του κράτους Κρατικές ενισχύσεις προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές από το 2005 (17) Σε σχέση µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές, η Επιτροπή, στην απόφασή της του 2005, είχε θεωρήσει ως κρατική ενίσχυση προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές την «Αποδοχή από την Ολυµπιακή Αεροπορία και από την Ελλάδα της καταβολής εκ µέρους των Ολυµπιακών Αερογραµµών µισθωµάτων για την υπεκµίσθωση αεροσκαφών, το ποσό των οποίων είναι κατώτερο των καταβαλλοµένων για κύριες χρηµατοδοτικές µισθώσεις» (18) Η Ελλάδα 10 δεν αµφισβήτησε το γεγονός ότι το ηµόσιο και η Ολυµπιακή Αεροπορία είχαν υπεκµισθώσει τα σχετικά αεροσκάφη στις Ολυµπιακές Αερογραµµές σε τιµές χαµηλότερες από τις αντίστοιχες των αρχικών µισθώσεων. Αµφισβήτησε, όµως, την εκτίµηση ότι αυτό ισοδυναµούσε µε κρατική ενίσχυση. Ο ισχυρισµός της Ελλάδας ήταν ότι εφόσον οι Ολυµπιακές Αερογραµµές κατέβαλαν την αγοραία τιµή για τις υπεκµισθώσεις αυτές, δεν τους χορηγήθηκε κανένα πλεονέκτηµα. (19) Όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 3 της απόφασης του 2005 ζητούσε από την Ελλάδα να αναστείλει άµεσα κάθε πληρωµή κρατικών ενισχύσεων. Παρά τις επανειληµµένες υπενθυµίσεις, από πλευράς Επιτροπής 11, της υποχρέωσης να «αναστείλουν αµελλητί κάθε περαιτέρω πληρωµή ενίσχυσης στην Ολυµπιακή Αεροπορία και στις Ολυµπιακές Αερογραµµές» και των αιτηµάτων της Επιτροπής να της παρασχεθούν πληροφορίες ότι οι Ολυµπιακές Αερογραµµές καταβάλλουν ή είχαν καταβάλει τα κύρια µισθώµατα σε σχέση µε τα µισθωµένα αεροσκάφη, τα οποία είχαν επισηµανθεί ως κρατικές ενισχύσεις στην απόφαση του 2005, οι ελληνικές αρχές δεν το έπραξαν Επιστολή της 16ης Νοεµβρίου Επιστολές της 25ης Αυγούστου 2006 (στοιχ. D(2006) ) και της 16ης Ιουλίου 2007 TREN (στοιχ. D(2007) ).

7 (20) Αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των Ολυµπιακών Αερογραµµών, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να της διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά µε την τρέχουσα χρηµατοοικονοµική κατάσταση των Ολυµπιακών Αερογραµµών και στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο που λειτουργεί σήµερα η εταιρεία. Οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές πριν από την κίνηση της διαδικασίας δεν καθησύχασαν την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν αντιλαµβάνεται µε ποιον τρόπο χρηµατοδοτεί η εταιρεία την καθηµερινή της λειτουργία και αντιµετωπίζει τις ζηµίες της. Η Επιτροπή εξέφρασε αµφιβολίες για το αν η εταιρεία καταβάλλει πλήρως και εγκαίρως στο ηµόσιο τις φορολογικές της οφειλές, καθώς και τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης, ή αν επωφελείται από την ανοχή του ηµοσίου στο θέµα αυτό. (21) Στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή σηµείωνε ότι, µολονότι οι Ολυµπιακές Αερογραµµές ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον εκέµβριο του 2003 µε λίγα ή σχεδόν καθόλου χρέη 12, το 2004 εµφάνισαν ήδη λειτουργικές ζηµίες 94,5 εκατ. ευρώ επί κύκλου εργασιών 616,7 εκατ. ευρώ και καθαρές ζηµίες 87,1 εκατ. ευρώ (προ φόρων) για το έτος. Το 2005, οι Ολυµπιακές Αερογραµµές ανακοίνωσαν καθαρή ζηµία 123,7 εκατ. ευρώ 13 επί εσόδων 643 εκατ. ευρώ για το Αναφέρθηκε ευρέως στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 15 ότι οι ζηµίες της εταιρείας για το 2006 θα υπερβούν τα 120 εκατ. ευρώ. Στη βάση αυτή, από την έναρξη λειτουργίας τους, τον εκέµβριο του 2003, οι Ολυµπιακές Αερογραµµές έχουν εµφανίσει συνολική ζηµία άνω των 330 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της λειτουργίας τους Κρατική ενίσχυση προς την Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και τις Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε. µέσω παροχής ειδικής προστασίας έναντι των πιστωτών (22) Το άρθρο 22 του Νόµου αριθ. 3404/ προβλέπει ότι «µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006 δεν επιτρέπονται οι διαδικασίες και η λήψη µέτρων ατοµικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών µέτρων καθώς και των προσωρινών διαταγών), εντός ή εκτός της χώρας, σε βάρος των εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., και οποιουδήποτε περιουσιακού τους στοιχείου, οµοίως δε και κατά παντός παραρτήµατος τούτου, αναγκαίου ή πρόσφορου προς εξυπηρέτηση αυτού ή των χρηστών του, οι δε τυχόν ανωτέρω εκκρεµείς διαδικασίες, καθώς και οι συνέπειες των µέτρων τούτων, αναστέλλονται κατά το άνω διάστηµα. Των ανωτέρω περιορισµών εξαιρείται το ελληνικό ηµόσιο.» Η ισχύς της εν λόγω διάταξης παρατάθηκε τρεις φορές, αρχικά µέχρι τις Όλες οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφέθηκαν στην Ολυµπιακή Αεροπορία και από τους φόρους, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές οφειλές προς το ελληνικό ηµόσιο µεταφέρθηκαν στις Ολυµπιακές Αερογραµµές µόνον οι υποχρεώσεις ενός µηνός. Πηγή Reuters, 20 εκεµβρίου Η εταιρεία δεν φαίνεται να έχει δηµοσιεύσει ελεγµένους λογαριασµούς από τον εκέµβριο του Πηγή Καθηµερινή, 21 Σεπτεµβρίου «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 260, ).

8 31 Οκτωβρίου , στη συνέχεια µέχρι τις 31 Οκτωβρίου και τελικά µέχρι τις 31 Οκτωβρίου (23) Η διάταξη αυτή απαγόρευε ουσιαστικά την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων, εντός ή εκτός της Ελλάδας, σε βάρος οιασδήποτε των εταιρειών του Οµίλου Ολυµπιακής. Το αποτέλεσµα αυτού του νόµου είναι η µονοµερής ασυλία των εταιρειών αυτών έναντι των υποχρεώσεών τους κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, µη επιτρέποντας τις διαδικασίες για την αναγκαστική εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών και αφαιρώντας τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών µέτρων. (24) Η Επιτροπή συµπέρανε ότι η διάταξη αυτή παρέχει στην Ολυµπιακή Αεροπορία και στις λοιπές εταιρείες του οµίλου προνοµιακή µεταχείριση, προσφέροντάς τους ένα είδος νοµικής προστασίας από την οποία δεν επωφελούνται άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες ή οιοσδήποτε άλλος οικονοµικός φορέας. Κάθε άλλη επιχείρηση στην Ελλάδα η οποία θα επεδίωκε τέτοιου είδους προστασία έναντι των πιστωτών της, θα έπρεπε να κηρύξει πτώχευση Αρχική εκτίµηση από την Επιτροπή Ύπαρξη ενίσχυσης Φορολογικές οφειλές και οφειλές κοινωνικής ασφάλισης της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες από τον εκέµβριο του 2004 (25) Κατά την κίνηση της διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ανοχή που έχει επιδείξει το ηµόσιο σε σχέση µε τις φορολογικές οφειλές και τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες, που έχουν συσσωρευθεί από τον Ιανουάριο του 2005, συνιστά σαφώς µεταφορά κρατικών πόρων προς µία επιχείρηση η οποία ανταγωνίζεται άλλες και, λόγω αυτού, συνιστά κρατική ενίσχυση Κρατικές ενισχύσεις προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές από το 2005 (26) Κατά την κίνηση της διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή συµπέραινε ότι η εικαζόµενη καταβολή µειωµένων µισθωµάτων αεροσκαφών και η µη είσπραξη των προς το ηµόσιο οφειλών (συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών οφειλών και των οφειλών κοινωνικής ασφάλισης) προς όφελος των Ολυµπιακών Αερογραµµών, από τον Μάιο του 2005, εµπεριέχει µεταφορά κρατικών πόρων προς συγκεκριµένες επιχειρήσεις οι οποίες ανταγωνίζονται άλλες και, λόγω αυτού, συνιστά κρατική ενίσχυση Κρατική ενίσχυση µέσω ειδικής προστασίας έναντι των πιστωτών (27) Η Επιτροπή συµπέραινε επίσης ότι η παροχή ειδικής προστασίας έναντι των πιστωτών που χορηγήθηκε και στις δύο εταιρείες είναι παρεµφερής µε προστασία έναντι πτώχευσης. Εν προκειµένω, αποτελεί πάγια νοµολογία 19 ότι στις περιπτώσεις στις οποίες κάποιο κράτος µέλος έχει υπαγάγει επιχείρηση σε καθεστώς το οποίο παρεκκλίνει από τους κανόνες του κοινού δικαίου περί πτωχεύσεως, πρέπει να Άρθρο 28 του Νόµου αριθ. 3446/2006 (Φ.Ε.Κ. A 49, ). Άρθρο 35(B) του Νόµου αριθ. 3492/2006 (Φ.Ε.Κ. A 210, ). C-295/97, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA κατά International Factors Italia SpA (Ifitalia), Συλλογή 1999 σ. I

9 θεωρείται ως χορήγηση κρατικής ενίσχυσης οσάκις αποδεικνύεται ότι η εν λόγω επιχείρηση έλαβε την άδεια να συνεχίσει τις οικονοµικές δραστηριότητές υπό περιστάσεις υπό τις οποίες θα αποκλειόταν η δυνατότητα αυτή αν εφαρµόζονταν οι κανόνες του κοινού δικαίου περί πτωχεύσεως, ή επωφελήθηκε περαιτέρω πλεονεκτηµάτων από πλευράς του ηµοσίου Συµβιβάσιµος χαρακτήρας των ενισχύσεων (28) Κατά την κίνηση της διαδικασίας έρευνας σχετικά µε τη δηµόσια χρηµατοδότηση που πιστεύεται ότι χορηγήθηκε στην Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες, µέσω της ανοχής που έχει επιδειχθεί όσον αφορά την εξόφληση των οφειλών (συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών οφειλών και των οφειλών κοινωνικής ασφάλισης), αλλά και της ειδικής προστασίας που της παρασχέθηκε έναντι των πιστωτών της, η Επιτροπή εξέφρασε σοβαρές αµφιβολίες για το αν οποιοδήποτε από τα εν λόγω µέτρα µπορεί να κηρυχθεί συµβιβάσιµο µε την κοινή αγορά, καθώς δεν φαίνεται να εφαρµόζεται ουδεµία εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων. (29) Οµοίως, όσον αφορά τη δηµόσια χρηµατοδότηση που πιστεύεται ότι χορηγήθηκε στις Ολυµπιακές Αερογραµµές, µέσω της ανοχής που έχει επιδειχθεί όσον αφορά την εξόφληση των οφειλών (συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών οφειλών και των οφειλών κοινωνικής ασφάλισης), της καταβολής µειωµένων µισθωµάτων αεροσκαφών, αλλά και της ειδικής προστασίας που της παρασχέθηκε έναντι των πιστωτών της, η Επιτροπή εξέφρασε σοβαρές αµφιβολίες για το αν οποιοδήποτε από τα µέτρα αυτά µπορεί να κηρυχθεί συµβιβάσιµο µε την κοινή αγορά, καθώς δεν φαίνεται να εφαρµόζεται ουδεµία εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων. 3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (30) Η Ελλάδα άρχισε τις παρατηρήσεις της τονίζοντας ότι είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί η χρονική περίοδος που τυγχάνει εξέτασης στην παρούσα έρευνα. Η έναρξη της διαδικασίας αναφέρεται ότι καλύπτει, όσον αφορά την Ολυµπιακή Αεροπορία, την περίοδο από τον εκέµβριο του 2004 και, όσον αφορά τις Ολυµπιακές Αερογραµµές, από τον Μάιο του Η Ελλάδα αµφισβητεί τη θέση αυτή και επισηµαίνει ότι, επί παραδείγµατι, το ποσό των ευρώ (κεφάλαιο συν τόκοι), που αναφέρεται στην τρίτη σειρά του πίνακα της παραγράφου 138 της απόφασης του 2005, αφορά οφειλή της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. της 9ης Μαρτίου 2005, η οποία συνιστούσε οφειλή προς τις φορολογικές αρχές. Κατά τη γνώµη των ελληνικών αρχών, η αφετηρία της χρονικής περιόδου για την παρούσα έρευνα της Επιτροπής βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης πρέπει να είναι η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του 2005 (14 Σεπτεµβρίου 2005). (31) Επιπλέον, η Ελλάδα ανέφερε ότι ήδη προχώρησε σε ανάκτηση των ενισχύσεων που καταλαµβάνονταν χρονικά από την απόφαση του Με επιστολή της 21ης Νοεµβρίου 2007, η Ελλάδα πληροφόρησε την Επιτροπή ότι είχε εφαρµόσει πλήρως την απόφαση του Φορολογικές οφειλές και οφειλές κοινωνικής ασφάλισης της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες από τον εκέµβριο του 2004

10 (32) Σχετικά µε αυτό το κεφάλαιο της ενίσχυσης, η Ελλάδα διατείνεται ότι η εταιρεία είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υφίσταται επί του παρόντος ουδεµία απαίτηση του ελληνικού ηµοσίου έναντι της εταιρείας για την οποία η εταιρεία υπέχει υποχρέωση άµεσης εξόφλησης. Για όσες οφειλές της προς τις φορολογικές αρχές παραµένουν ανεξόφλητες, η εταιρεία δεν υπέχει υποχρέωση άµεσης πληρωµής, λόγω επιτυχούς άσκησης από µέρους της ενδίκων µέσων και σχετικών αποφάσεων των αρµοδίων εθνικών δικαστηρίων. εν υφίσταται επί του παρόντος ουδεµία απαιτητή ληξιπρόθεσµη οφειλή της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες ούτε προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Κάποιες παλαιότερες οφειλές της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες προς το ΙΚΑ (Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) καταβάλλονται σε µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε τις γενικώς εφαρµοστέες διατάξεις του νόµου 3518/2006. Συνεπώς, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται «διαιώνιση ανοχής» από µέρους του ελληνικού ηµοσίου ως προς τη φερόµενη µη πληρωµή οφειλών. (33) Η Ελλάδα παραδέχθηκε ότι η καθυστέρηση δηµοσίευσης ισολογισµών από την εταιρεία δεν συνάδει µε τη σχετική υποχρέωση της εθνικής νοµοθεσίας. Ενηµέρωσε, όµως, την Επιτροπή ότι έχει ήδη λάβει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να ρυθµιστεί το εν λόγω ζήτηµα. Ήδη έχει ληφθεί απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες για διορισµό ελεγκτικού οίκου για την επικαιροποίηση των λογιστικών καταστάσεών της. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε προσχέδια ισολογισµών για τα έτη Για το έτος 2007, η εταιρεία έχει αποτυπώσει µια εικόνα των οικονοµικών της καταστάσεων σε µια «Εκτίµηση Ισολογισµού». (34) Όπως αποτυπώνεται στα σχέδια ισολογισµών των χρήσεων 2004 έως 2006, η εικόνα που εµφάνιζε η εταιρεία ήταν αρνητική, µε τα ίδια κεφάλαια να φθάνουν στο τέλος της χρήσης 2006 στο ποσό των εκατ. ευρώ και τις υποχρεώσεις της από φόρους - τέλη και προς τους ασφαλιστικούς φορείς να ανέρχονται στο ποσό των εκατ. ευρώ. Στο τέλος της χρήσης 2007, όµως, η εταιρεία έχει πλέον βελτιώσει σηµαντικά τα ίδια κεφάλαιά της, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των εκατ. ευρώ. Οι δε υποχρεώσεις της από φόρους - τέλη και προς τους ασφαλιστικούς φορείς ανέρχονται πλέον στο ποσό των εκατ. ευρώ. (35) Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν (µε βάση εκτιµήσεις της εταιρείας), η ανάλυση των οφειλών προς το ηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, κατά την , είχε ως ακολούθως: Ασφαλιστικοί Φορείς Ασφαλιστικοί Φορείς Ασφαλιστικοί Φορείς Οφειλές Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Υπόλοιπο παλαιάς οφειλής στο ΙΚΑ που πληρώνεται σε µηνιαίες δόσεις Μη ληξιπρόθεσµες οφειλές Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες για µήνα εκέµβριο και δώρο Χριστουγέννων (πληρωτέα έως τέλος Φεβρουαρίου 2008) Ποσά σε εκατ. EUR Σύνολο

11 Φόροι τέλη Φόροι τέλη Γενικό σύνολο Βεβαιωµένες οφειλές προς ΟΥ/ΦΑΒΕ οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή λόγω επιτυχούς άσκησης ενδίκων µέσων (φορολογικοί έλεγχοι έως ) Εκτίµηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες για φόρους και πρόστιµα από Μάιο έως εκέµβριο 2007 (36) Ειδικότερα, όσον αφορά τις υποχρεώσεις της προς τους ασφαλιστικούς φορείς, η Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις της προς το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων («ΙΚΑ») και έχει προβεί σε ρύθµιση µέρους παλαιών οφειλών της έως και 31 Οκτωβρίου 2006 βάσει του νόµου 3518/2006. Για λογιστικούς λόγους, στην εκτίµηση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2007, η εταιρεία εµφανίζει ως οφειλή προς τους ασφαλιστικούς φορείς το συνολικό ποσό της ρύθµισης κατά την 31η εκεµβρίου 2007, καθώς επίσης και τις εισφορές του µηνός εκεµβρίου και του δώρου Χριστουγέννων (37) Σε σχέση µε τον διακανονισµό παλαιών οφειλών της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες προς το ΙΚΑ και την αποπληρωµή τους σε µηνιαίες δόσεις, η Ελλάδα επεσήµανε συναφώς ότι, τόσο κατά την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά και κατά πάγια νοµολογία, η καταβολή οφειλών προς το ηµόσιο γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες του εθνικού δικαίου. Είναι δε σύµφωνη µε το κοινοτικό δίκαιο, εφόσον το συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο δεν εισάγει διακριτική µεταχείριση των οφειλετών. Αναλογικά, η Ελλάδα αναφέρεται και στην «Ανακοίνωση σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα µέτρα που σχετίζονται µε την άµεση φορολογία των επιχειρήσεων» 20, όπου η Επιτροπή δηλώνει ότι τα φορολογικά µέτρα που εφαρµόζονται σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο έδαφος ενός κράτους µέλους είναι, κατ αρχήν, γενικά µέτρα. (38) Εν προκειµένω, οι διαδικασίες είσπραξης παλαιών οφειλών του ΙΚΑ, που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, εφαρµόζονται χωρίς καµία διακριτική µεταχείριση σε όλους τους οφειλέτες του, συµπεριλαµβανοµένης της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες, σύµφωνα µε το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την καταβολή οφειλών στο ηµόσιο. Εποµένως, κατά την άποψη της Ελλάδας, εξ ορισµού δεν υφίσταται ιδιαίτερος χαρακτήρας του µέτρου και, άρα, ούτε παράβαση του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. (39) Όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις της, η Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες έχει εξοφλήσει όλες τις βεβαιωµένες οφειλές της προς την Εφορία ( ΟΥ/ΦΑΒΕ, ΦΑΕΕ), εκτός των οφειλών εκείνων για τις οποίες έχει ασκήσει 20 ΕΕ C 384 της , σ. 3.

12 επιτυχώς ένδικα µέσα ενώπιον εθνικών δικαστηρίων. Συνεπώς, µόνες εκκρεµείς οφειλές της είναι όσες δεν είναι απαιτητές κατά το εθνικό δίκαιο. (40) Στην εκτίµηση ισολογισµού χρήσης 2007, η εταιρεία εµφανίζει ως υποχρέωσή της για φόρους και τέλη όλα τα ποσά του προαναφερθέντος πίνακα που αφορούν το έτος Συνολικά, τα ποσά αυτά ανέρχονται (µε πρόστιµα και προσαυξήσεις) σε εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η Ελλάδα δηλώνει ότι για καµία από τις προαναφερθείσες οφειλές δεν υπάρχει υποχρέωση της εταιρείας για πληρωµή προς το ελληνικό ηµόσιο επί του παρόντος, λόγω επιτυχούς άσκησης ενδίκων µέσων από την εταιρεία. (41) Περαιτέρω, η εκτίµηση για τον ισολογισµό του 2007 εµφανίζει εκτίµηση της εταιρείας για πιθανές επιπλέον οφειλές ύψους εκατ. ευρώ. (42) Η Ελλάδα ζητά συναφώς από την Επιτροπή να διακρίνει µεταξύ (α) των όποιων οφειλών εµφανίζονται για λογιστικούς λόγους στα βιβλία της εταιρείας και (β) των όποιων από αυτές τις οφειλές είναι επί του παρόντος πληρωτέες στο ελληνικό ηµόσιο σύµφωνα µε τις γενικά εφαρµοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου. Επί αυτών των τελευταίων και µόνον θα µπορούσε να εστιαστεί η εξέταση των όποιων ζητηµάτων ελέγχει η Επιτροπή στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. (43) Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Ελλάδα φρονεί ότι στην παρούσα περίπτωση δεν υφίσταται καν ζήτηµα µεταφοράς κρατικών πόρων υπό την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, πολλώ δε µάλλον, ζήτηµα ευνοϊκής µεταχείρισης υπέρ της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Κρατικές ενισχύσεις προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές από το 2005 και εφεξής (44) Σχετικά µε την υπεκµίσθωση αεροσκαφών από την Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες και το ελληνικό ηµόσιο προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές, οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι οι Ολυµπιακές Αερογραµµές είχαν την οικονοµική δυνατότητα να συνάψουν συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης απευθείας µε την αγορά και ότι οι Ολυµπιακές Αερογραµµές ουδόλως ευνοήθηκαν από τη σύναψη συµβάσεων λειτουργικής υποµίσθωσης, αφού οι εν λόγω συµβάσεις είχαν συναφθεί στις τρέχουσες τιµές της αγοράς και συνεπώς δεν υπέκρυπταν κρατική ενίσχυση. (45) Περαιτέρω, επιλέγοντας τις Ολυµπιακές Αερογραµµές, η Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες έδρασε σύµφωνα µε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή ευρισκόµενο στην ίδια θέση, αφού όχι µόνον κατάφερε να µειώσει τη µηνιαία ζηµία της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά επιπλέον διασφάλισε ότι αυτή η ζηµία της θα ήταν και περιορισµένη χρονικά, δεδοµένης της δεδηλωµένης πρόθεσης των Ολυµπιακών Αερογραµµών να επαναδιαπραγµατευθούν και να υπεισέλθουν οι ίδιες πλέον στις κύριες συµβάσεις µισθώσεως. (46) Η Ελλάδα θέλησε επίσης να επισηµάνει ότι τα µισθώµατα που κατέβαλαν οι Ολυµπιακές Αερογραµµές για λειτουργικές υπεκµισθώσεις δεν πρέπει να συγκρίνονται µε µισθώµατα συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µε τα οποία εσφαλµένα τα έχει συγκρίνει η Επιτροπή. Πρόκειται ουσιαστικά για ανόµοιους τύπους συµβάσεων.

13 (47) Ως προς τις φορολογικές οφειλές και τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης των Ολυµπιακών Αερογραµµών, η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν υπήρξε ανοχή ως προς τη µη πληρωµή οι Ολυµπιακές Αερογραµµές έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ως προς τις φορολογικές οφειλές τους, η καθυστέρηση εξόφλησης µέρους µόνον των φορολογικών τους οφειλών έναντι του ελληνικού ηµοσίου για περιορισµένη περίοδο, από την έκδοση της απόφασης του 2005, δεν συνιστά «διαιώνιση ανοχής» του ελληνικού ηµοσίου. Άλλωστε, το ελληνικό ηµόσιο αναφέρει ότι έχει ήδη λάβει όλα τα προβλεπόµενα από το εθνικό δίκαιο µέτρα για τη βεβαίωση και είσπραξη του µεγαλύτερου µέρους των καθυστερηµένων οφειλών της εταιρείας. Μάλιστα, η εταιρεία έχει ήδη υποβάλει αίτηµα αποπληρωµής της βεβαιωµένης φορολογικής οφειλής τους σε 48 δόσεις δυνάµει της γενικώς ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας Υπεκµίσθωση αεροσκαφών (48) Η υπεκµίσθωση των αεροσκαφών σε τιµή κατώτερη των µισθωµάτων της κυρίας µισθώσεως δεν συνιστά χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, διότι ούτε υπήρξε ευνοϊκή µεταχείριση υπέρ των Ολυµπιακών Αερογραµµών, ούτε οι τελευταίες αποκόµισαν κάποιο όφελος που δεν θα αποκόµιζαν ούτως ή άλλως βάσει των συνθηκών της αγοράς. Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Επιτροπή ουδόλως εξετάζει το ύψος των µισθωµάτων υπό το πρίσµα του κριτηρίου του ιδιώτη επιχειρηµατία, ενώ εφαρµόζει και εσφαλµένη µέθοδο λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορά µεταξύ της κύριας µίσθωσης και της υπεκµίσθωσης των αεροσκαφών, αντί να εξετάσει αν η υπεκµίσθωση πραγµατοποιήθηκε σε τιµές της αγοράς Χρηµατοδοτικές µισθώσεις και λειτουργικές µισθώσεις (49) Η Ελλάδα θεωρεί ότι η Επιτροπή, προδήλως εσφαλµένα, δεν διακρίνει µεταξύ των χρηµατοδοτικών και των λειτουργικών µισθώσεων. (50) Πρώτον, η Ελλάδα υπενθύµισε ότι, από το σύνολο των µισθωµένων από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές αεροσκαφών, τέσσερα αεροσκάφη τύπου A είχαν υπεκµισθωθεί σε αυτές αρχικά από την Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες, η οποία τα κατείχε δυνάµει συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Από τον εκέµβριο του 2004, το ελληνικό ηµόσιο υποκατέστησε την Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες στις εν λόγω συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης από τον εκέµβριο του 2004 (για το πρώτο ζεύγος) και τον Απρίλιο του 2005 (για το δεύτερο ζεύγος). Από την περίοδο αυτή έως σήµερα, τα αεροσκάφη αυτά είναι υπεκµισθωµένα στις Ολυµπιακές Αερογραµµές από το ελληνικό ηµόσιο. (51) Η Ελλάδα εξηγεί ότι η χρηµατοδοτική µίσθωση (finance lease) είναι «µια µίσθωση, µε την οποία µεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που άπτονται της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου» (Οι τίτλοι κυριότητας µπορούν ενδεχοµένως να µεταβιβαστούν ή να µην µεταβιβαστούν). Στην πραγµατικότητα πρόκειται για αγορά µε αναβλητική αίρεση την εξόφληση του τιµήµατος µε δόσεις. Λειτουργική µίσθωση ή operating lease είναι κάθε µίσθωση «διάφορη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης». Εποµένως, το µίσθωµα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αντιστοιχεί στο ποσό της δόσης για την αποπληρωµή της αξίας των αεροσκαφών, ώστε να καταστεί ο χρηµατοδοτικός µισθωτής εντέλει κύριος των αεροσκαφών στο τέλος της µίσθωσης. Το µηνιαίο µίσθωµα το οποίο πληρώνει το ελληνικό ηµόσιο

14 προς τους εκµισθωτές για τα αεροσκάφη αυτά θα παύσει το 2011, αφού τα αεροσκάφη θα περιέλθουν στην πλήρη κυριότητά του. (52) Η επιλογή του ελληνικού ηµοσίου να υπεκµισθώσει τα αεροσκάφη σε τιµές χαµηλότερες των χρηµατοδοτικών µισθωµάτων που καταβάλλει για την κύρια χρηµατοδοτική µίσθωση ουδόλως αποτελεί χορήγηση παράνοµης ενίσχυσης προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές, αφού αφενός µεν δικαιολογείται από τη διαφορετική φύση των δύο κατηγοριών συµβάσεων, αφετέρου δε τα µισθώµατα που καταβάλλονται στα πλαίσια των λειτουργικών υποµισθώσεων ανταποκρίνονται στις τιµές της αγοράς για µισθώσεις οµοειδών αεροσκαφών κατά τον κρίσιµο χρόνο συνάψεων των σχετικών συµβάσεων. (53) Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι το µίσθωµα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι υψηλότερο από το µίσθωµα της απλής λειτουργικής µίσθωσης, αφού σε αυτό εµπεριέχεται και η σταδιακή αποπληρωµή της αξίας του αεροσκάφους. Αντιθέτως, οι Ολυµπιακές Αερογραµµές κατέβαλαν στο ελληνικό ηµόσιο µίσθωµα µόνον για τη λειτουργική εκµετάλλευση των αεροσκαφών, χωρίς να προσδοκούν από τη σύµβαση να αποκτήσουν και την κυριότητά τους στο µέλλον. (54) Όσον αφορά τις λειτουργικές µισθώσεις αεροσκαφών που εκµεταλλεύονται οι Ολυµπιακές Αερογραµµές, η Ελλάδα ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι όλες οι εν λόγω συµβάσεις λειτουργικής υπεκµίσθωσης αεροσκαφών µεταξύ Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες και Ολυµπιακών Αερογραµµών, πλην µίας (για αεροσκάφος τύπου A ), έχουν λήξει. Σε αριθµό µάλιστα περιπτώσεων υπήρξε επαναδιαπραγµάτευση και ανανέωση των συµβάσεων (σε διάφορες ηµεροµηνίες µεταξύ 2005 και 2007) απευθείας µεταξύ των Ολυµπιακών Αερογραµµών και των αρχικών εκµισθωτών, δηλαδή χωρίς τη διαµεσολάβηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας, µε βάση τις τρέχουσες τιµές της αγοράς. (55) Αναλυτικότερα, για τέσσερις συµβάσεις αεροσκαφών τύπου DHC 8-102, τέσσερις συµβάσεις αεροσκαφών τύπου B , µία σύµβαση αεροσκάφους τύπου B και τρεις συµβάσεις αεροσκαφών τύπου B , στις οποίες µισθωτής ήταν η Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες, πλέον στη θέση του µισθωτή της κύριας λειτουργικής µίσθωσης έχουν υπεισέλθει οι Ολυµπιακές Αερογραµµές. (56) Κατά την άποψη των ελληνικών αρχών, η επιλογή της Ολυµπιακής Αεροπορίας να αντλήσει εισόδηµα από τα αεροσκάφη και να περιορίσει τη ζηµία της υπεκµισθώνοντάς τα στις Ολυµπιακές Αερογραµµές ήταν απόλυτα δικαιολογηµένη εµπορικά και σύµφωνη µε το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή. Επιπλέον, µε τις ως άνω υπεκµισθώσεις η Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες απαλλάχτηκε από τα έξοδα φύλαξης και συντήρησης των αεροσκαφών και επωφελήθηκε µάλιστα από την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και συντήρησης προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές και ως προς αυτά τα αεροσκάφη Οφειλές και τρέχουσα οικονοµική κατάσταση των Ολυµπιακών Αερογραµµών (57) Οι Ολυµπιακές Αερογραµµές, κατά τα έτη , παρουσίασαν αύξηση των εσόδων τους κατά 16,5%, ενώ κατόρθωσαν να περιορίσουν την αύξηση του κόστους τους (πλην καυσίµου) στο 9,7%. (58) Βάσει των διατάξεων του νόµου 2190/1920, η εταιρεία έχει υποχρέωση να ολοκληρώσει τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 έως το τέλος

15 Απριλίου Η Ελλάδα υπέβαλε τον ακόλουθο πίνακα που παρουσιάζει την οικονοµική κατάσταση των Ολυµπιακών Αερογραµµών. ΕΣΟ Α - ΑΠΑΝΕΣ 2007 Εκτίµηση ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ (EBITDA) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (59) Όπως εµφανίζονται στον πίνακα, το σύνολο των εσόδων των Ολυµπιακών Αερογραµµών κατά το έτος 2004 ήταν εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο δαπανών τους ήταν εκατ. ευρώ προ φόρων, µε συνέπεια η εταιρεία να παρουσιάζει ζηµίες ύψους 87,1 εκατ. ευρώ. Η κατάσταση της εταιρείας επιδεινώθηκε τα επόµενα έτη. Το έτος 2007 οι ζηµίες της ήταν ύψους εκατ. ευρώ.

16 (60) Κατά τις ελληνικές αρχές, αυτή η εξέλιξη στην οικονοµική κατάσταση των Ολυµπιακών Αερογραµµών είναι κατά µεγάλο µέρος συνέπεια της νοµικής αδυναµίας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 21 από τον µόνο µέτοχό της (το ελληνικό ηµόσιο), αλλά και των επιπλοκών που έχουν δηµιουργήσει οι προηγούµενες αποφάσεις περί κρατικών ενισχύσεων στην προσπάθεια εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων στην εταιρεία. (61) Η εταιρεία σηµειώνει ότι η µακροπρόθεσµη έλλειψη κεφαλαίων την έχει οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση του κόστους της, ιδιαίτερα στον τοµέα των µισθώσεων αεροσκαφών, όπου οι βραχυχρόνιες αντί των µακροπρόθεσµων µισθώσεων έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στη διαµόρφωση των αρνητικών της αποτελεσµάτων. Επιπλέον, λόγω έλλειψης κεφαλαίων, έχει καθυστερήσει σηµαντικά και η εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας, µε αποτέλεσµα την καθυστερηµένη εφαρµογή, παραδείγµατος χάριν, του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. (62) Παρά τα ανωτέρω στοιχεία, οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι η εταιρεία εκπληρώνει τακτικά τις οφειλές της προς τους ασφαλιστικούς φορείς και δεν έχει καµία ληξιπρόθεσµη οφειλή προς τον βασικό ασφαλιστικό της φορέα, το ΙΚΑ. (63) Στην παρούσα φάση, η εταιρεία παρουσιάζει καθυστέρηση πληρωµής οφειλών της προς αριθµό πιστωτών της. Ειδικότερα, το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών της (έως ) προς την Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες (και τη θυγατρική Ολυµπιακή Αεροπλοΐα) ήταν ευρώ, προς τον ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών ήταν ευρώ και προς την Olympic Catering ήταν ευρώ. (64) Επί του παρόντος, υφίσταται επίσης καθυστέρηση εξόφλησης κάποιων οφειλών της εταιρείας προς τις φορολογικές αρχές και την ΥΠΑ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές, την 7η Φεβρουαρίου 2008 οι βεβαιωµένες φορολογικές οφειλές της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες ανέρχονταν σε ευρώ για την περίοδο έως 31 εκεµβρίου Εξ αυτών, µόνον το ποσό των ευρώ έχει ήδη καταστεί ληξιπρόθεσµο επί του παρόντος. (65) Η εταιρεία έχει καθυστερήσει πληρωµές µισθωµάτων αεροσκαφών προς το ελληνικό ηµόσιο, συνολικού ύψους ευρώ. Η εταιρεία επίσης δεν έχει καταβάλει προς το ελληνικό ηµόσιο το ποσό των ευρώ για αποθεµατικά συντήρησης των αεροσκαφών. (66) Η Ελλάδα επισηµαίνει ότι για πρώτη φορά µε την απόφαση του 2005 τίθεται ζήτηµα συνεχούς ανοχής µη πληρωµής οφειλών των Ολυµπιακών Αερογραµµών προς το ελληνικό ηµόσιο. Υπενθυµίζει ότι στην απόφαση του 2005 διαπιστώνεται ότι, µετά από έλεγχο των κοινοτικών εµπειρογνωµόνων, η εταιρεία είχε εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις της για την περίοδο που είχε ελεγχθεί, ήτοι έως τον Μάιο του (67) Συνεπώς, η Ελλάδα τονίζει ότι, ακόµη και αν υπάρχουν επί του παρόντος κάποιες ανεξόφλητες οφειλές των Ολυµπιακών Αερογραµµών προς το ηµόσιο, η καθυστέρηση εξόφλησής τους αφορά περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Κατά την άποψη του ηµοσίου, αυτό δεν θα αρκούσε αφ εαυτού για να θεµελιώσει διαιώνιση 21 Σε αντίθεση µε τον βασικό ανταγωνιστή της στην εγχώρια αγορά, την Aegean Airlines, η οποία έχει προβεί σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου επανειληµµένα.

17 ανοχής από µέρους του ελληνικού ηµοσίου, υπό το πρίσµα των προϋποθέσεων που έχει θέσει η κοινοτική νοµολογία ως προς τούτο. (68) Σύµφωνα µε τη νοµολογία, «η συµπεριφορά δηµοσίου οργανισµού αρµοδίου για την είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, ο οποίος ανέχεται να καταβάλλονται οι εισφορές αυτές µε καθυστέρηση, παρέχει στην επιχείρηση που ευεργετείται από το γεγονός αυτό αξιόλογο εµπορικό πλεονέκτηµα, ελαφρύνοντας την επιβάρυνσή της από την κανονική εφαρµογή του συστήµατος κοινωνικής ασφαλίσεως» 22. (69) Όµως, για να χαρακτηρισθεί το ανωτέρω οικονοµικό πλεονέκτηµα ως ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, πρέπει να αποδειχθεί επιπλέον ότι η επιχείρηση δεν θα το είχε αποκοµίσει υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς, δηλαδή πρέπει να εξεταστεί αν ο εισπράττων τις εισφορές οργανισµός ενήργησε µε τον ίδιο τρόπο που θα ενεργούσε και ένας ιδιώτης πιστωτής ευρισκόµενος στην ίδια κατάσταση. (70) Κατά τη γνώµη της Ελλάδας, η εφαρµογή του ανωτέρω κριτηρίου δεν είναι ευχερής στην πράξη, καθώς δεν υπάρχει ένα πρότυπο συµπεριφοράς του ιδιώτη πιστωτή. Ειδικότερα, αναλόγως της οικονοµικής προοπτικής της οφειλέτριας εταιρείας και της βιωσιµότητάς της, ο ιδιώτης πιστωτής µπορεί να αποφασίσει από το να µην πράξει τίποτε, µέχρι να καταφύγει σε όλα τα νόµιµα µέτρα για την είσπραξη των οφειλών. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα φρονεί ότι στην πράξη εξετάζεται αν η δηµόσια αρχή έλαβε κάθε διαθέσιµο νόµιµο µέτρο για την εξόφληση της οφειλής και αν ενήργησε χωρίς καθυστέρηση 23. (71) Στην υπόθεση Magefesa 24, το ικαστήριο έκρινε ότι η επί πολλά έτη (άνω της οκταετίας) µη εξόφληση φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών υποδήλωνε ότι οι αρχές δεν χρησιµοποίησαν όλα τα νόµιµα µέσα για να επιτύχουν την εξόφληση των εν λόγω οφειλών. (72) Οµοίως, στην υπόθεση Lenzing 25, το Πρωτοδικείο θεώρησε ότι α) η ανοχή µη πληρωµής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών, η οποία επέτρεψε τη συσσώρευση των οφειλών, β) η ανοχή µη τήρησης της συµφωνίας διακανονισµού που συνήφθη, και γ) η σύναψη νέας συµφωνίας διακανονισµού, µολονότι οι αρχές είχαν τη δυνατότητα, λόγω παραβίασης των όρων της αρχικής συµφωνίας, να αξιώσουν την άµεση καταβολή του συνολικού ποσού των απαιτήσεών τους, ενδεχοµένως µε αναγκαστική εκτέλεση, δεν πληρούσαν το κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή και, συνεπώς, ισοδυναµούσαν µε κρατική ενίσχυση. (73) Τέλος, στην υπόθεση C-276/02, Ισπανία κατά Επιτροπής 26, το ικαστήριο έκρινε ότι οι ισπανικές αρχές, παρότι χρειάστηκαν τρία χρόνια για να προβούν σε συµφωνίες ρύθµισης χρεών µε τις επιχειρήσεις, και παρότι διέγραψαν τα δύο τρίτα του χρέους τους και προέβησαν σε συµφωνία ρύθµισης χρεών διάρκειας δέκα ετών, µε δύο έτη C-256/97, DM Transport, Συλλογή 1999, σ. I-3913, σκέψη 19. C-480/98, Ισπανία κατά Επιτροπής (Magefesa), Συλλογή 2000, σ. I-8717, και C-276/02, Ισπανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2004, σ Βλ. υποσηµείωση 23. Τ-36/99, Lenzing AG κατά Επιτροπής, Συλλογή 2004, σ. II-3597, σκέψεις 131, 136, 138 και 146. Υπόθεση C-276/02, Ισπανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2004, σ. I

18 χάριτος, ενήργησαν σύµφωνα µε το κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή και χρησιµοποίησαν όλα τα νόµιµα µέσα για την είσπραξη των οφειλών. (74) Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω, η Ελλάδα θεωρεί ότι εν προκειµένω δεν υπήρξε διαιώνιση ανοχής από µέρους της ως προς την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών των Ολυµπιακών Αερογραµµών Κρατική ενίσχυση µέσω ειδικής προστασίας έναντι πιστωτών (75) Στην απάντησή της, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι επίµαχες νοµικές διατάξεις δεν οδηγούν σε αφαίρεση των δικαιωµάτων των δανειστών της Ολυµπιακής Αεροπορίας και των Ολυµπιακών Αερογραµµών σχετικά µε την εκτέλεση των αξιώσεών τους βάσει του εθνικού δικαίου, αλλά σε απλή αναστολή η οποία έχει κριθεί από την εθνική νοµολογία συµβατή µε το ελληνικό δίκαιο (και το Σύνταγµα ειδικότερα). ιευκρινίζει περαιτέρω ότι το ηµόσιο (ο όρος περιλαµβάνει και κάθε όργανο του ηµοσίου που θα µπορούσε να παράσχει πλεονέκτηµα από κρατικούς πόρους) εξαιρείται ρητά από το πεδίο εφαρµογής αυτής της πιστωτικής προστασίας. Συνεπώς, κατά τη γνώµη της, δεν µπορεί να υφίσταται κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. Κάτι τέτοιο θα συνέβαινε µόνον σε περίπτωση που το ελληνικό ηµόσιο είχε εγγυηθεί την καταβολή των οφειλών της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες ή/και των Ολυµπιακών Αερογραµµών έναντι των δανειστών τους ή εάν κατέβαλλε πληρωµές για λογαριασµό των εταιρειών αυτών στους προµηθευτές ή/και δανειστές τους. (76) Η Ελλάδα δεν διαφωνεί ότι αυτή η συγκεκριµένη διάταξη αφορά ειδικά στις εταιρείες Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες και Ολυµπιακές Αερογραµµές. Μόνον ο ειδικός χαρακτήρας των ρυθµίσεων δεν αρκεί όµως προκειµένου να θεµελιωθεί παράβαση του όρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, καθώς το άρθρο 22 του Νόµου 3404/2005 δεν επιφέρει οικονοµικό πλεονέκτηµα. (77) Κατά την άποψη της Ελλάδας, προκειµένου να υπάρξει κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, αναγκαία προϋπόθεση είναι η µεταφορά κρατικών πόρων 27. Η πιστωτική προστασία που έχει παρασχεθεί από 17 Οκτωβρίου 2005 µέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2006, και κατόπιν παράτασης αρχικά έως 31 Οκτωβρίου 2006, κατόπιν έως 31 Οκτωβρίου 2007, και ακολούθως έως 31 Οκτωβρίου 2008 στην Ολυµπιακή Αεροπορία και στις Ολυµπιακές Αερογραµµές αφορά µόνον σε οφειλές έναντι ιδιωτών. (78) Ο λόγος της εξαίρεσης του ελληνικού ηµοσίου από το πεδίο εφαρµογής αυτής της διάταξης ήταν ακριβώς η διασφάλιση της συµµόρφωσής του προς τις επιταγές της κοινοτικής νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, όπως εξηγεί η σχετική αιτιολογική έκθεση. (79) Η Ελλάδα τονίζει ότι η µόνη περίπτωση κατά την οποία θα ετίθετο ζήτηµα κρατικών ενισχύσεων βάσει ειδικής πιστωτικής προστασίας έναντι ιδιωτών πιστωτών, θα ήταν η περίπτωση κατά την οποία το ελληνικό ηµόσιο είχε εγγυηθεί την καταβολή των οφειλών της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες και των Ολυµπιακών Αερογραµµών έναντι των δανειστών τους ή εάν κατέβαλλε πληρωµές για λογαριασµό των εταιρειών αυτών στους προµηθευτές ή/και δανειστές τους. 27 C-248/84, Γερµανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1987, σ. 4013, σκέψη 17.

19 4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 4.1. Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε. (80) Οι παρατηρήσεις των Ολυµπιακών Αερογραµµών ευθυγραµµίζονταν πλήρως µε την από 11 Φεβρουαρίου 2008 απάντηση της Ελλάδας. (81) Ως προς την υπεκµίσθωση αεροσκαφών από το ελληνικό ηµόσιο και την Ολυµπιακή Αεροπορία, οι Ολυµπιακές Αερογραµµές είναι της γνώµης ότι τόσο η Ολυµπιακή Αεροπορία, όσο και το ελληνικό ηµόσιο έδρασαν κατά τρόπο απολύτως σύµφωνο προς το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή και ουδόλως επεφύλαξαν ευνοϊκή µεταχείριση προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. Ισχυρίζονται περαιτέρω ότι τα µισθώµατα τα οποία πληρώθηκαν από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές τόσο προς την Ολυµπιακή Αεροπορία, όσο και προς το ηµόσιο είναι σε γενικές γραµµές σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές αγοράς. (82) Οι Ολυµπιακές Αερογραµµές αναφέρθηκαν επίσης στη διάκριση που πρέπει να γίνει µεταξύ της περίπτωσης των χρηµατοδοτικών µισθώσεων και της περίπτωσης των λειτουργικών µισθώσεων. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (83) Η επιλογή του ελληνικού ηµοσίου να υπεκµισθώσει τα αεροσκάφη σε τιµές χαµηλότερες των χρηµατοδοτικών µισθωµάτων που καταβάλλει για την κύρια χρηµατοδοτική µίσθωση δεν συνιστά απαραιτήτως χορήγηση παράνοµης ενίσχυσης προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. Η διαφορά στο ύψος των µισθωµάτων δικαιολογείται, καταρχάς, λόγω της διαφορετικής φύσης των δύο κατηγοριών συµβάσεων και, κατά δεύτερο λόγο, από το γεγονός ότι τα µισθώµατα που καταβάλλονται στα πλαίσια των λειτουργικών υποµισθώσεων ανταποκρίνονται στις τιµές της αγοράς για µισθώσεις οµοειδών αεροσκαφών κατά τον κρίσιµο χρόνο συνάψεων των σχετικών συµβάσεων. (84) Με άλλα λόγια, ο χρηµατοδοτικός µισθωτής αποκτά δικαίωµα προσδοκίας απόκτησης της κυριότητας των αεροσκαφών στο τέλος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, πράγµα το οποίο δεν συµβαίνει στην περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης. Εποµένως, το µίσθωµα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αντιστοιχεί στο ποσό της δόσης για την αποπληρωµή της αξίας των αεροσκαφών, ώστε να καταστεί ο χρηµατοδοτικός µισθωτής εντέλει κύριος των αεροσκαφών στο τέλος της µίσθωσης. Ήτοι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το µηνιαίο µίσθωµα το οποίο πληρώνει το ελληνικό ηµόσιο προς τους εκµισθωτές για τα µισθωµένα αεροσκάφη θα παύσει το 2011, αφού τα αεροσκάφη θα περιέλθουν στην πλήρη κυριότητά του. Λειτουργικές µισθώσεις (85) Οι Ολυµπιακές Αερογραµµές επισήµαναν πως όλες οι συµβάσεις λειτουργικής υπεκµίσθωσης αεροσκαφών από την Ολυµπιακή Αεροπορία έχουν πλέον λήξει. (86) Οι συµβάσεις λειτουργικής υποµίσθωσης µεταξύ της Ολυµπιακής Αεροπορίας και των Ολυµπιακών Αερογραµµών για όσο διάστηµα ήταν σε ισχύ (µέχρι την υποκατάσταση των τελευταίων στην κύρια σύµβαση µισθώσεως) είχαν συναφθεί στις τρέχουσες τιµές της αγοράς, όπως προαναφέρθηκε. Συνεπώς δεν υπέκρυπταν κρατική ενίσχυση. Οι Ολυµπιακές Αερογραµµές επανέλαβαν ότι ουδόλως ευνοήθηκαν από τις εν λόγω συµβάσεις λειτουργικής υποµίσθωσης, αφού κατά τον

20 χρόνο σύναψής τους ήτοι στις 11 εκεµβρίου 2003 το συµφωνηθέν µίσθωµα ήταν σύµφωνο µε την αγοραία τιµή, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα έκθεση της Aviation Economics. Στην συνέχεια (για άλλες συµβάσεις το 2005 και για άλλες το 2007), οι Ολυµπιακές Αερογραµµές συµβλήθηκαν απευθείας πλέον µε τους αρχικούς εκµισθωτές στις τρέχουσες τιµές της αγοράς. (87) Εξάλλου, όσον αφορά τη µοναδική σύµβαση λειτουργικής υποµίσθωσης που εξακολουθούσε από το 2003 και µέχρι πριν από λίγες ηµέρες να είναι σε ισχύ µεταξύ της Ολυµπιακής Αεροπορίας και των Ολυµπιακών Αερογραµµών και η οποία αφορά ένα αεροσκάφος τύπου Α είχε και αυτή, όπως και όλες οι λοιπές συµβάσεις, συναφθεί στις τρέχουσες τιµές της αγοράς. Η εν λόγω σύµβαση έχει ήδη λήξει. (88) Η απόφαση της Ολυµπιακής Αεροπορίας να υπεκµισθώσει τα εν λόγω αεροσκάφη στις Ολυµπιακές Αερογραµµές ήταν επιβεβληµένη εκ των περιστάσεων και σύµφωνη µε την συµπεριφορά κάθε ιδιώτη επιχειρηµατία ευρισκόµενου στην ιδία θέση. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ολυµπιακή Αεροπορία θα καλείτο να πληρώσει τεράστιες αποζηµιώσεις στους εκµισθωτές των αεροσκαφών, τα οποία δεν µπορούσε πλέον να χρησιµοποιεί λόγω της κατάργησης της παροχής υπηρεσιών αεροµεταφοράς ως αντικειµένου της τον εκέµβριο του (89) Σηµειωτέον ότι, δυνάµει της σύµβασης µισθώσεως µε τους ορχικούς εκµισθωτές, η καταβολή µισθωµάτων εξακολουθούσε να είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως της χρήσης, από µέρους της Ολυµπιακής Αεροπορίας, των αεροσκαφών για τη διενέργεια πτήσεων. Υπό το φως των ανωτέρω συνθηκών, η επιλογή της Ολυµπιακής Αεροπορίας να αντλήσει εισόδηµα από τα αεροσκάφη και να περιορίσει τη ζηµία της υπεκµισθώνοντάς τα στις Ολυµπιακές Αερογραµµές ήταν απόλυτα δικαιολογηµένη εµπορικά και σύµφωνη µε το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή. Επιπλέον, µε τις ως άνω υπεκµισθώσεις, η Ολυµπιακή Αεροπορία απαλλάχτηκε από τα έξοδα φύλαξης και συντήρησης των αεροσκαφών. Επωφελήθηκε µάλιστα από την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και συντήρησης προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές και ως προς αυτά τα αεροσκάφη. (90) Ως προς τις οφειλές και την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση των Ολυµπιακών Αερογραµµών, η εταιρεία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που είχε ήδη αποστείλει η Ελλάδα. (91) Όσον αφορά την εικαζόµενη κρατική ενίσχυση προς τις Ολυµπιακές Αερογραµµές µέσω ειδικής προστασίας έναντι των πιστωτών, η εταιρεία πρεσβεύει ότι το άρθρο 22 του νόµου 3404/2005 ουδένα οικονοµικό πλεονέκτηµα επιφέρει στις Ολυµπιακές Αερογραµµές. (92) Τέλος, οι Ολυµπιακές Αερογραµµές θεωρούν ότι οι ανωτέρω παρατηρήσεις θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να άρει τις όποιες εναποµείνασες αµφιβολίες της ως προς τα εξεταζόµενα ζητήµατα Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. (93) Οι παρατηρήσεις που διαβιβάστηκαν από την Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες αφορούσαν πρωτίστως τις προσφυγές σε διαιτητικό δικαστήριο και τα ποσά που

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2016 COM(2016) 488 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που έχει αναφέρει η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνατότητες του Ν. 4307/2014 για την Ρύθμιση «Κόκκινων Δανείων» Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών (Άρθρα 60-61)

Οι δυνατότητες του Ν. 4307/2014 για την Ρύθμιση «Κόκκινων Δανείων» Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών (Άρθρα 60-61) Οι δυνατότητες του Ν. 4307/2014 για την Ρύθμιση «Κόκκινων Δανείων» Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών (Άρθρα 60-61) Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων 30 Μαΐου 2016 Εισαγωγή Σύντομη Εικόνα των ΜΕΔ (Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Προς Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη Κοινοποίηση Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη Θέμα: Παρατηρήσεις Θέσεις Γ.Σ.Ε.Ε. στο ΣχΝ «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/04/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του. (5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει

(4) Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του. (5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει 9.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 122/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 708/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών Ψηφίστηκε από τη Βουλή και δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Σεπτεµβρίου 2010, ο Νόµος 3888/2010 ΦΕΚ Α 175,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων»

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» Αθήνα 22/10/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/430 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). Αθήνα 8/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Η'

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Φορολογία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ/ Φ.Ε.Φ.Π. (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) 1) Μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χρηµατοδοτικές µισθώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των µισθωτών Παράδειγµα 1

Οι Χρηµατοδοτικές µισθώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των µισθωτών Παράδειγµα 1 Οι Χρηµατοδοτικές µισθώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των µισθωτών Παράδειγµα 1 Έστω µία 4ετή µίσθωση αυτοκινήτου µε έναρξη την 30/12/2003 µε ετήσιο µίσθωµα 10.000 το οποίο προκαταβάλλεται (στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Οδηγός: Η «Ν» κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για όσες επιχειρήσεις θελήσουν μετά την ψήφιση του ν/σχ να κάνουν χρήση του νέου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα