ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Εποχικότητα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή Φόρος εισοδήματος Υπόλοιπα και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Δεσμεύσεις και συμβατικές υποχρεώσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις - επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Μεταγενέστερα γεγονότα ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Η παρούσα εξαμηνιαία οικονομική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στη συνεδρίαση της 28 ης Αυγούστου 2015 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 148, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ.: , FAX:

3 Δ η λ ώ σ ε ι ς μ ε λ ώ ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: - Γεώργιος Κατσανεβάκης, Πρόεδρος, - Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Δ/νων Σύμβουλος, - Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Α Αντιπρόεδρος, ορισθείς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2015 έως την 30 η Ιουνίου 2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Χανιά, 28 Αυγούστου 2015 Ο Πρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Α Αντιπρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. Ν Α.Δ.Τ. Π Α.Δ.Τ. ΑΑ

4 Ε κ θ ε σ η ε π ι σ κ ό π η σ η ς ε ν δ ι ά μ ε σ η ς χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς τ ω ν α ν ε ξ ά ρ τ η τ ω ν ο ρ κ ω τ ώ ν ε λ ε γ κ τ ώ ν λ ο γ ι σ τ ώ ν ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της 30 ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας: α) στη σημείωση 13 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου γίνεται αναφορά στο ναυ- 4

5 Ε κ θ ε σ η ε π ι σ κ ό π η σ η ς ε ν δ ι ά μ ε σ η ς χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς τ ω ν α ν ε ξ ά ρ τ η τ ω ν ο ρ κ ω τ ώ ν ε λ ε γ κ τ ώ ν λ ο γ ι σ τ ώ ν τικό συμβάν του ναυλωμένου πλοίου Norman Atlantic το οποίο έλαβε χώρα στις Το συμβάν, που είναι καλυμμένο ασφαλιστικά από διεθνή αλληλοασφαλιστικό συνεταιρισμό, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των ερευνών κατά συνέπεια υφίσταται εύλογη αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξή του και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, β) στη σημείωση 2 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ειδικότερα στο γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικό κατά 267,2 εκατ. ευρώ, η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου έχει επιδεινωθεί σημαντικά και έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20, ενώ παράλληλα υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τρίτους. Τα παραπάνω γεγονότα σε συνδυασμό με τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες και περιορισμούς στην Ελληνική οικονομία όπως αναφέρονται στη σημείωση 14 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του. Στη σημείωση 2 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη Διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα ως άνω αναφερθέντα θέματα. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης A.M. ΣΟΕΛ Κωνσταντίνος Αθ. Αραμπατζής A.M. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 5

6 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3556/2007 και την απόφαση 7/448/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται στις ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου Στην έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, στην οικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις σημαντικές μεταβολές και γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του α εξαμήνου της χρήσης Επίσης, περιγράφονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και αναφέρονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών. Ι. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Το 2015 είναι μια κρίσιμη χρονιά για την ελληνική οικονομία η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να επανέλθει σε ύφεση. Η τραπεζική αργία που έλαβε χώρα το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου και η συνεχιζόμενη επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων ενέτειναν την οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και τις πιέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημοσιονομικά μεγέθη. Στο δύσκολο αυτό οικονομικό περιβάλλον, ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης βοηθούμενος από τις χαμηλές τιμές των καυσίμων που έχουν οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και από την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των εταιρειών. Σημειώνεται ότι η προσφορά της ελληνικής ακτοπλοΐας στο ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική και ο ρόλος της κρίσιμος αφού, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα. Η δραστηριότητα του Ομίλου χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει επίπτωση στα έσοδα και τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Οι υψηλότερες πωλήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών καταγράφονται στο τρίτο τρίμηνο κάθε έτους και δεν αποτυπώνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, με συνέπεια τα αποτελέσματα του α εξαμήνου να μην είναι ενδεικτικά των ετήσιων αποτελεσμάτων. Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ στο α εξάμηνο του 2015, δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν 6

7 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ συνδυασμένα δρομολόγια από κοινού με πλοία της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» μέσω της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ SUPERFAST». Τέλος, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου, ένα πλοίο της Ε- ταιρείας εκναυλώθηκε τη θερινή περίοδο σε εταιρεία του εξωτερικού. Εκτελώντας 12% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α εξάμηνο του 2015, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 386 χιλ. επιβάτες έναντι 538 χιλ. το α εξάμηνο του 2014, 58 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 71 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο και 72 χιλ. φορτηγά, έναντι 73 χιλ. το α εξάμηνο του Στο α εξάμηνο του 2015 παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, ως αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης του κόστους πωληθέντων, κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη για πρώτη φορά μετά τη χρήση 2007, ενώ και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν την καλύτερη επίδοση των τελευταίων οκτώ (8) χρήσεων. Αναλυτικότερα, τα βασικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και οι σημαντικότερες μεταβολές τους έχουν ως εξής: Ο κύκλος εργασιών για το α εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε 62,9 εκατ. έναντι 69,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε 6,5 εκατ. έναντι 1,6 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του α εξαμήνου ανήλθαν σε κέρδη 0,4 εκατ. έναντι ζημιών 6,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το α εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε 8,1 εκατ. έναντι 8,8 εκατ. το α εξάμηνο του 2014, ενώ τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες της τρέχουσας περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,2 εκατ. έναντι ζημιών 1,9 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 13,1 εκατ. έναντι ζημιών 21,2 εκατ. το α εξάμηνο του

8 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Αποτελέσματα β τριμήνου 2015: για την περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2015 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 35,7 εκατ. έναντι 40,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του Βελτίωση παρουσίασαν τα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε 5,1 εκατ. έναντι 4,7 εκατ. το β τρίμηνο του Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,6 εκατ. έναντι ζημιών 0,4 εκατ., ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 4,2 εκατ. έναντι ζημιών 8,8 εκατ. Κύρια στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης - Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου στις διαμορφώθηκαν σε 274,3 εκατ. έναντι 292,4 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Οι αποσβέσεις της περιόδου ανήλθαν σε 5,5 εκατ., οι προσθήκες σε 0,7 εκατ., ενώ οι μειώσεις σε 13,3 εκατ. και αφορούν στην αξία πλοίου για το οποίο τον Απρίλιο του 2015 λύθηκε η σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσής του και είχε καταχωρηθεί στα πάγια στοιχεία σύμφωνα με το ΔΛΠ Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,9 εκατ. και ανήλθαν σε 53,3 εκατ. έναντι 45,4 εκατ. στις , κυρίως, λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. - Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις ανήλθαν σε 3,8 εκατ. έναντι 3,6 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. - Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 4,1 εκατ. έναντι 4,3 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι από τις έχει γίνει αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (σύμφωνα με την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1), δεδομένου ότι δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων (βλ. σχετικά σημείωση 19 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2014). - Λόγω της προαναφερθείσας αναταξινόμησης, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου στο τέλος του α εξαμήνου 2015 ανήλθαν σε 272,9 εκατ. έναντι 274,2 εκατ. στις Oι υποχρεώσεις σε προμηθευτές στις ανήλθαν σε 33,8 εκατ. από 29,4 εκατ. στις , ενώ οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 32,4 εκατ. έναντι 24,9 εκατ. λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων (αύξηση κατά 9,4 εκατ. των εσόδων επόμενης περιόδου που αφορούν, κυρίως, σε εισιτήρια για ταξίδια που πραγματοποιούνται σε χρόνο μεταγενέστερο της 30 ης Ιουνίου 2015). 8

9 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Ταμειακές ροές Ο Όμιλος κατά το α εξάμηνο του 2015 παρουσίασε σημαντική αύξηση στις εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες οι οποίες ανήλθαν σε 11,0 εκατ. έναντι 4,0 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Οι επενδυτικές δραστηριότητες παρουσίασαν εκροές ποσού 1,6 εκατ. έναντι 0,7 εκατ. το α εξάμηνο του Τέλος, οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες για το α εξάμηνο του 2015 εμφανίζουν εκροές ύψους 9,1 εκατ. έναντι 1,9 εκατ. Χρηματοοικονομικοί δείκτες - Σημαντική βελτίωση παρουσίασε το περιθώριο μικτού κέρδους (%) του Ομίλου για το α εξάμηνο του 2015 το οποίο διαμορφώθηκε σε 10,4%, έναντι 2,3% τη συγκρίσιμη περίοδο. - Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας (:1) στις διαμορφώθηκαν σε 0,21 και 0,20 αντίστοιχα, έναντι 0,20 και 0,19 στις Οι δείκτες αυτοί έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. - Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης (:1) «Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια» και «Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια» είναι αρνητικοί λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου. Ο δείκτης «Υποχρεώσεις / (Ίδια κεφάλαια + Υποχρεώσεις)» ανήλθε σε 1,07 στις από 1,03 στο τέλος της χρήσης 2014, ενώ ο δείκτης «Τραπεζικές υποχρεώσεις / (Ίδια Κεφάλαια + Υποχρεώσεις)» διαμορφώθηκε, αντίστοιχα, σε 0,79 έναντι 0,77. Οι παραπάνω δείκτες έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων ως συνέπεια των αρνητικών αποτελεσμάτων των τελευταίων χρήσεων. - Τέλος, αναφορικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση, οι δείκτες «Πάγιο ενεργητικό / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» και «Πάγιο ενεργητικό / Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις» δεν μπορούν να εξαχθούν λόγω της αναταξινόμησης των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής. Κεφαλαιακή επάρκεια Λόγω των ζημιών των τελευταίων χρήσεων, η καθαρή θέση της Εταιρείας στις είναι αρνητική και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20. Σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αρθούν οι λόγοι εφαρμογής του άρθρου 48, βλέπε παρακάτω «Σημαντικά γεγονότα». 9

10 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ) Στις 8 Απριλίου 2015 υπογράφηκε συμφωνητικό λύσης της σύμβασης μακροχρόνιας ναύλωσης του πλοίου «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» το οποίο επιστράφηκε στην πλοιοκτήτρια εταιρεία. Η εν λόγω σύμβαση είχε αναγνωριστεί ως χρηματοδοτική μίσθωση δεδομένου ότι πληρούσε τα κριτήρια του ΔΛΠ 17 (βλ. σχετικά σημείωση 22 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2014). Το πλοίο ε- κναυλώθηκε από την πλοιοκτήτρια σε νέα ναυλώτρια, ενώ η Εταιρεία διατηρεί τα δικαιώματα σύναψης νέας ναύλωσης και αγοράς του πλοίου, όπως αυτά προσδιορίζονταν στην αρχική συμφωνία με την πλοιοκτήτρια, σε περίπτωση μη άσκησής τους από τη νέα ναυλώτρια. Στις 20 Μαΐου 2015 ολοκληρώθηκε η πώληση πλοίου της θυγατρικής ΛΑΝΕ το οποίο εμφανιζόταν στα «μη κυκλοφορούντα πάγια στοιχεία προοριζόμενα για πώληση» και είχε αποτιμηθεί από τη χρήση 2014 στη συμβατική αξία πώλησής του. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Μητρικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2015 (εξ αναβολής από τις 22 Ιουνίου 2015), αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο ώστε να παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ποσό και με όρους που θα αποφασιστούν από την εν λόγω συνέλευση. Ο χρόνος σύγκλησής της θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνάρτηση με το στάδιο ωρίμανσης των συζητήσεων με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας. Αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης του συμβάντος της πυρκαγιάς στο ναυλωμένο από την Εταιρεία ΕΓ/ΟΓ πλοίο «NORMAN ATLANTIC» το Δεκέμβριο του 2014 (βλ. σημείωση 29 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2014), σημειώνεται ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος από τις Ιταλικές και Ελληνικές δικαστικές αρχές. Το εν λόγω συμβάν έχει επιφέρει την έγερση απαιτήσεων από τους ζημιωθέντες σε βάρος της Εταιρείας, της πλοιοκτήτριας και της εφοπλίστριας του πλοίου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει επιδοθεί στην Εταιρεία αγωγή ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του συμβάντος, η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση σημαντικού αριθμού αξιώσεων που αφορούν σε επιβάτες, οχήματα και φορτία, και σχεδόν του συνόλου των αξιώσεων των μελών του Ελληνικού πληρώματος. Οι παραπάνω αποζημιώσεις και τα έξοδα καλύπτονται από διεθνή αλληλοασφαλιστικό συνεταιρισμό με τον οποίο η Εταιρεία είχε συνάψει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης ναυλωτή (Protection & 10

11 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Indemnity) και νομικής προστασίας (FD&D). Στις 14 Αυγούστου 2015 το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών, ναύλωσε το πλοίο της Εταιρείας «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» με σκοπό τη διαμονή και μεταφορά τους. ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων Το κόστος των καυσίμων αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος του Ομίλου με άμεση επίδραση στα αποτελέσματα της κάθε περιόδου, επομένως η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι από τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Οι τιμές των καυσίμων διακανονίζονται σε ευρώ, αλλά εμμέσως επηρεάζονται από την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων από μια μεταβολή του μέσου κόστους των καυσίμων ανά μετρικό τόνο -ceteris paribus- για το α εξάμηνο του 2015 είχε ως εξής: Μεταβλητότητα τιμών καυσίμων Επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια ± 5% / μετρικό τόνο (-/+) 1,03 εκατ. ± 10% / μετρικό τόνο (-/+) 2,07 εκατ. ± 20% / μετρικό τόνο (-/+) 4,13 εκατ. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Η Εταιρεία έχει συνάψει μακροπρόθεσμα κοινοπρακτικά και διμερή τραπεζικά δάνεια καθώς και συμβάσεις ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών με διάφορες τράπεζες. Όλα τα ανωτέρω δάνεια εκτοκίζονται με επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων, αφού σε περίπτωση ανόδου τους θα επιβαρυνθεί με υψηλότερους χρεωστικούς τόκους. Η ευαισθησία της μεταβλητότητας των επιτοκίων των μακροπρόθεσμων δανείων επί των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων για το α εξάμηνο του 2015 είχε ως εξής: Μεταβλητότητα επιτοκίων Επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια ± 0,5% (-/+) 0,56 εκατ. ± 1% (-/+) 1,12 εκατ. Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις που διέπονται από όρους και υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν τηρήσει τους όρους και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, προβλέπεται τα 11

12 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ δάνεια να κηρυχθούν άμεσα απαιτητά και να υποχρεωθεί σε αποπληρωμή του υπολοίπου των δανείων της στις δανείστριες τράπεζες. Εντούτοις, για την αποφυγή του ενδεχόμενου έλλειψης επαρκούς ρευστότητας, η διοίκηση του Ομίλου προσπαθεί ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας. Σε περίπτωση παραβίασης κάποιου ή κάποιων όρων των δανειακών συμβάσεων του Ομίλου ή αδυναμίας της διοίκησης όσον αφορά στην εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων με αποδεκτούς όρους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, ενδέχεται να επέλθουν ουσιωδώς αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Δεδομένου ότι από τις δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων της Μητρικής όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων, στην κατάσταση οικονομικής θέσης αναταξινομήθηκε το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων και περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε επαφές με τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να συμφωνηθεί αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και εκτιμάται ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία για την αναδιάρθρωση των δανείων με την οποία θα ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας λόγω μετατόπισης των πληρωμών δόσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, παράτασης του χρόνου αποπληρωμής και μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. Επιπλέον, η διοίκηση του Ομίλου έχει ήδη προβεί σε μια σειρά ενεργειών για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, όπως ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους μέσω αναδιάταξης του στόλου, αποδρομολογήσεων πλοίων κ.λπ., η ρύθμιση φορολογικών και εμπορικών υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο και κινήσεις για πώληση πλοίων, ενώ η τακτική Γενική Συνέλευση τον Ιούλιο του 2015 έκανε δεκτή την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος, η διοίκηση του Ομίλου προσδοκά σε θετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας διαιτησίας που έχει εκκινήσει κατά της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» σχετικά με την κατάπτωση αρραβώνα ποσού 47,5 εκατ. (βλ. σχετικά σημείωση 29 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2014). Πιστωτικός κίνδυνος Στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τα υπόλοιπα των πελατών του μέσω των διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου που εφαρμόζει και έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες πελατών. Όπου κρίνεται απαραίτητο, και με σκοπό την καλύτερη εξασφάλιση των πιστώσεων που χορηγούνται, λαμβάνονται επιπλέον εγγυήσεις. Το σωρευμένο ποσό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται σε 26,5 εκατ. το οποίο θεωρείται επαρκές έναντι του πιστωτικού κινδύνου ενώ υπάρχει σημαντική διασπορά των απαιτήσεων του Ομίλου και επομένως ο κίνδυνος συγκέντρωσης είναι περιορισμένος. Αναφορικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ο Όμιλος δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο καθώς υπάρχει φυσική αντιστάθμιση κινδύνου, δεδομένου ότι 12

13 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται υπάρχουν και δανειακές συμβάσεις. Ανταγωνισμός Τα πλοία του Ομίλου της ΑΝΕΚ δραστηριοποιούνται σε γραμμές που επικρατεί έντονος ανταγωνισμός και ειδικότερα στις γραμμές που συνδέουν την Ελλάδα με την Ιταλία, καθώς και τον Πειραιά με την Κρήτη. Η προσπάθεια για διατήρηση και διεύρυνση των μεριδίων κάθε εταιρείας στις ως άνω αγορές, ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες εντονότερου ανταγωνισμού με αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματά τους. Επιπλέον, ο Όμιλος, στο πλαίσιο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του, προσπαθεί να βελτιστοποιεί την κατανομή των πλοίων ανά γραμμή, αξιολογεί την κερδοφορία των υφιστάμενων (αλλά και πιθανών νέων) γραμμών και τιμολογεί τις υπηρεσίες του σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Τυχόν περαιτέρω όξυνση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική του θέση. Συναλλαγματικός κίνδυνος Τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος δεν εκτίθενται σε ιδιαίτερο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς όλες σχεδόν οι συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές εκτός Ελλάδος διενεργούνται με βάση το ευρώ. Περιορισμένος συναλλαγματικός κίνδυνος ενδεχομένως να δημιουργηθεί από την αξία των αγορών καυσίμων, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών ή υπηρεσιών σε ξένο νόμισμα η οποία όμως είναι μικρή σε σχέση με το σύνολο των αγορών και δαπανών. Επίσης, μικρό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου έχει συναφθεί σε ξένο νόμισμα (USD) και εκτιμάται ότι δεν υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος κατά την αποπληρωμή του. Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls) Η αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος, η κρίση χρέους της χώρας και οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls) που επιβλήθηκαν έχουν ως αποτέλεσμα την επαύξηση της έκθεσης του Ομίλου στους χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες και τις ταμειακές ροές του Ομίλου είναι περιορισμένες. Ειδικότερα: α) η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου δεν εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από εισαγωγές αγαθών, β) οι εισπράξεις και πληρωμές του Ομίλου έως σήμερα διευθετούνται απρόσκοπτα, γ) οι επιπτώσεις στα έσοδα της Εταιρείας από ενδεχόμενη μείωση της κίνησης, κυρίως στο εσωτερικό, εκτιμώνται μικρής κλίμακας, 13

14 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ δ) τα περιθώρια χρηματοδότησης της Εταιρείας από το τραπεζικό σύστημα ήταν ήδη περιορισμένα πριν τους κεφαλαιακούς ελέγχους, ε) οι αποτιμήσεις των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, ήτοι των πλοίων, βασίζονται πρωτίστως σε δεδομένα της διεθνούς αγοράς και δεν επηρεάζονται από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. Η όποια επίδραση στις αποτιμήσεις των πλοίων θα είναι αποτέλεσμα της αύξησης του προεξοφλητικού επιτοκίου στην περίπτωση που οι αποτιμήσεις βασίζονται σε μοντέλα προεξόφλησης ταμειακών ροών. Στο βαθμό που η Ελληνική Κυβέρνηση και οι διεθνείς πιστωτές της βρίσκονται σε κοινή πορεία για την εφαρμογή του νέου προγράμματος χρηματοδότησης, η κατάσταση εκτιμάται ότι θα ομαλοποιείται σταδιακά, ωστόσο το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια στην παρούσα φάση. Ως εκ τούτου, η διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις επερχόμενες εξελίξεις και την επίδραση που θα έχουν στις δραστηριότητες του Ομίλου. ΙV. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 Οι προοπτικές του Ομίλου και του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας σε λειτουργικό επίπεδο για το 2015 θα εξαρτηθούν από τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας (στο βαθμό που αυτή επηρεάζει την επιβατική και την εμπορευματική κίνηση), καθώς και από την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα και τη διαμόρφωση των διεθνών τιμών πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους. Η συγκράτηση των τιμών των καυσίμων σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εφόσον διατηρηθεί, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους στη χρήση Οι θεσμικές αλλαγές των τελευταίων ετών είχαν συμβάλει θετικά στην επίλυση μερικών προβλημάτων του κλάδου της ακτοπλοΐας, ωστόσο μια σειρά από αιτήματα σχετικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου παραμένουν εκκρεμή, ενώ η πρόσφατη αύξηση του Φ.Π.Α. στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών δημιουργεί προσχώματα στην προσπάθεια ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Τέλος, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι σύντομα είναι εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων. 14

15 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής με τις θυγατρικές (ΛΑΝΕ, ΕΤΑΝΑΠ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ), τη συγγενή (ANEK LINES ITALIA), καθώς και το συνδεόμενο μέρος (ΚΟΙ- ΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ - SUPERFAST), αφορούν, κυρίως, σε ναυλώσεις πλοίων, σε προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων, στην παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης πλοίων, σε λοιπές υπηρεσίες και στην αγορά εμφιαλωμένου νερού. Οι αμοιβές προς τα διευθυντικά στελέχη αφορούν σε υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας και προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν σε καταβαλλόμενες αμοιβές και αποζημιώσεις συνεδριάσεων. Η τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των παραπάνω εταιρειών έγινε με τους συνήθεις ε- μπορικούς όρους της αγοράς. Οι σημαντικότερες συναλλαγές (έσοδα / έξοδα) και τα υπόλοιπα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις) μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, παρουσιάζονται παρακάτω: Έσοδα / Έξοδα To α εξάμηνο του 2015 η ΑΝΕΚ τιμολόγησε τη θυγατρική ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ με το ποσό των χιλ. ( χιλ. το α εξάμηνο του 2014) και τη θυγατρική ΛΑΝΕ με το ποσό των 779 χιλ. ( 167 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014) για ναυλώσεις πλοίων, προμήθειες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης. Επίσης, η θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ τιμολόγησε τη Μητρική για πωλήσεις προϊόντων της ποσού 56 χιλ. ( 75 χιλ. το α εξάμηνο του 2014), ενώ η εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ είχε έσοδο από την ΕΤΑΝΑΠ ποσού 106 χιλ. ( 67 χιλ. το α εξάμηνο του 2014). Τέλος, η συγγενής ΑΝΕΚ LINES ITALIA το α εξάμηνο του 2015 τιμολόγησε την ΑΝΕΚ με ποσό 140 χιλ. ( 670 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο) και την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ - SUPERFAST με ποσό 522 χιλ. (έναντι 484 χιλ.) για προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων. Μερίσματα To α εξάμηνο του 2015 η ΑΝΕΚ είχε έσοδο από μέρισμα της θυγατρικής ΕΤΑΝΑΠ ποσού 128 χιλ., όπως και στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Στις η ΑΝΕΚ παρουσίαζε υποχρέωση προς τη θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ ποσού 16 χιλ. ( 122 χιλ. στις ), απαίτηση από τη θυγατρική ΛΑΝΕ ποσού χιλ. (έναντι χιλ. στις ), υποχρέωση προς τη θυγατρική ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ποσού 555 χιλ. ( 889 χιλ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης) και υποχρέωση προς τη συγγενή εταιρεία ΑΝΕΚ LINES ITALIA χιλ. ( χιλ. στις ). Επίσης, η Μητρική στις είχε απαίτηση από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ - SUPERFAST ποσού χιλ. ( χιλ. στις ). Στις η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ είχε απαίτηση από τη ΛΑΝΕ ποσού χιλ. ( 986 χιλ. στις ), ενώ η ΑΝΕΚ LINES ITALIA είχε υποχρέωση προς την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ - SUPERFAST 15

16 Ε ξ α μ η ν ι α ί α έ κ θ ε σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ποσού χιλ. ( 822 χιλ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης). Τέλος, στις η ΛΕΥ- ΚΑ ΟΡΗ εμφάνιζε απαίτηση ποσού 199 χιλ. από την ΕΤΑΝΑΠ ( 197 χιλ. στις ). Αμοιβές μελών Δ.Σ. και στελεχών Οι μικτές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Ε- ταιρείας για το α εξάμηνο των χρήσεων 2015 και 2014 αφορούν σε βραχυπρόθεσμες παροχές και αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ Διευθυντικά στελέχη Επίσης, στις η Εταιρεία είχε υποχρεώσεις προς τα παραπάνω πρόσωπα ποσού 201 χιλ. και ο Όμιλος 335 χιλ. Χανιά, 28 Αυγούστου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ 16

17 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε χιλιάδες ευρώ ( ). Οι τυχόν διαφορές μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 17

18 Ε ν δ ι ά μ ε σ ε ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Ι ο υ ν ί ο υ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α Δ ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Σημ. Ο Όμιλος Η Εταιρεία Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων (56.350) (67.609) (49.070) (60.480) Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (4.610) (4.533) (4.173) (4.082) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (5.793) (7.085) (5.080) (6.257) Άλλα έξοδα (1.693) (2.286) (1.639) (1.353) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (5.038) (11.807) (4.081) (9.918) Χρηματοοικονομικά έξοδα (8.153) (9.063) (8.086) (8.926) Χρηματοοικονομικά έσοδα Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες (235) (1.906) Κέρδη από συγγενείς Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (13.344) (22.475) (12.059) (18.511) Φόρος εισοδήματος 10 (159) (138) (64) (51) Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (13.503) (22.613) (12.123) (18.562) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής (13.058) (21.180) - - Δικαιώματα μειοψηφίας (445) (1.433) - - Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (13.503) (22.613) (12.123) (18.562) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής (13.058) (21.180) - - Δικαιώματα μειοψηφίας (445) (1.433) - - Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ) 9 (0,0692) (0,1123) (0,0643) (0,0984) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 415 (6.568) (5.002) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 18

19 Ε ν δ ι ά μ ε σ ε ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Ι ο υ ν ί ο υ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α Δ ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ Ο Όμιλος Η Εταιρεία Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων (30.646) (35.295) (26.583) (31.379) Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.404) (2.362) (2.138) (2.110) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (3.065) (4.000) (2.660) (3.483) Άλλα έξοδα (1.099) (1.742) (1.072) (826) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.145) (3.069) (696) (2.592) Χρηματοοικονομικά έξοδα (3.079) (4.953) (3.061) (4.863) Χρηματοοικονομικά έσοδα Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες (233) (1.915) Κέρδη από συγγενείς Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (4.404) (9.750) (3.647) (7.188) Φόρος εισοδήματος (124) (121) (32) (26) Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (4.528) (9.871) (3.679) (7.214) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής (4.190) (8.758) - - Δικαιώματα μειοψηφίας (338) (1.113) - - Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (4.528) (9.871) (3.679) (7.214) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής (4.190) (8.758) - - Δικαιώματα μειοψηφίας (338) (1.113) - - Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ) (0,0222) (0,0465) (0,0195) (0,0382) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (361) (41) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 19

20 Ε ν δ ι ά μ ε σ ε ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Ι ο υ ν ί ο υ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α Δ ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο Όμιλος Η Εταιρεία Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μη κυκλοφορούντα πάγια στοιχεία προοριζόμενα για πώληση Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο ( μετοχές x 0,30) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο (91.636) (78.539) (91.288) (79.165) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (26.856) (13.799) (27.970) (15.847) Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (22.883) (9.241) (27.970) (15.847) Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών προσωπικού Λοιπές προβλέψεις Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 20

21 Ε ν δ ι ά μ ε σ ε ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Ι ο υ ν ί ο υ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α Δ ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ο Όμιλος Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεμ. αναπρ/γής ακινήτων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Δικαιώμ. μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα α εξαμήνου 2014 (21.180) (21.180) (1.433) (22.613) Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές - (140) (140) Σχηματισμός αποθεματικών θυγατρικών 186 (186) Συμψηφισμός ζημιών εις νέο με αποθεματικά ( ) Ίδια κεφάλαια στις (83.198) (17.124) (12.583) Υπόλοιπο (78.539) (13.799) (9.241) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα α εξαμήνου 2015 (13.058) (13.058) (445) (13.503) Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές - (138) (138) Επίδραση αγοράς ιδίων μετοχών θυγατρικής 1 1 (2) (1) Σχηματισμός αποθεματικών θυγατρικών 40 (40) Ίδια κεφάλαια στις (91.636) (26.856) (22.883) Η Εταιρεία Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεμ. αναπρ. ακινήτων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο ( ) 781 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα α εξαμήνου 2014 (18.562) (18.562) Συμψηφισμός ζημιών εις νέο με αποθεματικά ( ) Ίδια κεφάλαια στις (82.434) (17.781) Υπόλοιπο (79.165) (15.847) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα α εξαμήνου 2015 (12.123) (12.123) Ίδια κεφάλαια στις (91.288) (27.970) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 21

22 Ε ν δ ι ά μ ε σ ε ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Ι ο υ ν ί ο υ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α Δ ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες Ο Όμιλος Η Εταιρεία Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (13.344) (22.475) (12.059) (18.511) Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: Αποσβέσεις Απομειώσεις αξίας παγίων στοιχείων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (101) (102) - - Προβλέψεις (30) 215 Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 211 (60) (81) (131) Συναλλαγματικές διαφορές 652 (86) 640 (94) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι) Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 416 (6.323) (4.788) Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (360) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (7.189) (7.909) (6.642) (7.087) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (640) (1.622) (594) (1.481) Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος (85) (298) (82) (51) Σύνολο ροών λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση συνδεδεμένων, χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων (916) Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων (729) (729) (429) (552) Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο ροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) (1.614) (689) (301) (422) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Πληρωμές δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (360) - (360) - Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (8.681) (1.848) (8.609) (968) Μερίσματα πληρωθέντα (59) (17) - - Σύνολο ροών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων (γ) (9.100) (1.865) (8.969) (968) Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 22

23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

24 Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά μ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Ι ο υ ν ί ο υ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α Δ ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ε ς ε κ τ ό ς ε ά ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Η Μητρική Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1967 (ΦΕΚ 201/ ) με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ AE» και το διακριτικό τίτλο «ANEK LINES» (εφεξής «ΑΝΕΚ», «Εταιρεία» ή «Μητρική») και δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Έδρα της Εταιρείας είναι ο δήμος Χανίων και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται επί της λεωφόρου Καραμανλή 148 στα Χανιά. Η ΑΝΕΚ είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι Οι μετοχές της Εταιρείας από το 1999 είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στον Όμιλο, εκτός της Μητρικής, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής: Επωνυμία ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΝΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ) Ποσοστό Ομίλου Έδρα Δραστηριότητα 50,11% Χανιά Επιβατηγός ναυτιλία 47,96% Στύλος Χανίων ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 60,45%* Στύλος Χανίων ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 99,48%** Χανιά ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l. 49% Ανκόνα Ιταλίας Παραγωγή και διάθεση εμφιαλωμένου νερού Παραγωγή και εμπορία πλαστικών φιαλών και ειδών συσκευασίας Τουρισμός - συμμετοχή σε άλλες εταιρείες - παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ. 100% Χανιά Ναυτική εταιρεία Ν.959/79 Πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ναυτιλιακών εταιρειών * άμεση συμμετοχή: 24% και έμμεση μέσω της ΕΤΑΝΑΠ: 36,45% ** άμεση συμμετοχή: 99% και έμμεση μέσω της ΕΤΑΝΑΠ: 0,48% Οι παραπάνω εταιρείες στις οποίες η ΑΝΕΚ συμμετέχει με ποσοστό από 50% και άνω, καθώς και η θυγατρική εταιρεία «ΕΤΑΝΑΠ» στην οποία η Μητρική ασκεί έλεγχο, έχουν συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2015 με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η «ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l.» στην οποία η Μητρική συμμετέχει με ποσοστό 49% ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η «ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙ- ΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμμετέχει με ποσοστό 100% στην «ΑΝΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙ- ΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία δεν έχει ξεκινήσει δραστηριότητα. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30 Ιουνίου 2015 ανερχόταν σε 809 άτομα για την Εταιρεία (εκ των οποίων τα 600 απασχολούνταν ως πληρώματα στα πλοία) και σε 909 άτομα για τον Όμιλο (πληρώματα πλοίων 654 άτομα). Αντίστοιχα, στο τέλος της συγκρίσιμης περιόδου 2014 η Εταιρεία απασχολούσε 900 άτομα και ο Όμιλος 998. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ANEK στη συνεδρίαση της 28 ης Αυγούστου

25 Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά μ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Ι ο υ ν ί ο υ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α Δ ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ε ς ε κ τ ό ς ε ά ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά 2. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2015 (στο εξής «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB (καθώς και των διερμηνειών τους) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα με βάση το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». Ως εκ τούτου, δεν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να αναγνωσθούν σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετηθήκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι οι ίδιες που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων καταστάσεων της , εκτός από τα νέα πρότυπα και διερμηνείες που εφαρμόζονται υποχρεωτικά μετά την 1 η Ιανουαρίου Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση να προβεί σε εκτιμήσεις, παραδοχές, υποθέσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, καθώς και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, όπως και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) Τα αποτελέσματα των τελευταίων χρήσεων έχουν επιβαρυνθεί σε σημαντικό βαθμό από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα όπως οι απομειώσεις της λογιστικής αξίας των πλοίων και από τις υψηλές τιμές των καυσίμων που αποτελούν το βασικότερο λειτουργικό στοιχείο κόστους. Ως συνέπεια των ανωτέρω, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου έχει καταστεί αρνητικό. Επίσης, όπως αναφέρεται στη σημείωση 7 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, από τις στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχει γίνει αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1, δεδομένου ότι δεν πληρούνται όροι των δανειακών συμβάσεων όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων. Ως συνέπεια της αναταξινόμησης των μακροπρόθεσμων δανείων, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας στις ανερχόταν σε 327,7 εκατ., ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ανερχόταν σε 62,5 εκατ. Η διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας, προβαίνοντας σε μια σειρά ενεργειών όπως: - Επαφές με τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να συμφωνηθεί αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού, η θετική έκβαση των οποίων θα ενισχύσει τη ρευστότητα της Εταιρείας λόγω μετατόπισης της πληρωμής δόσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, παράτασης του χρόνου αποπληρωμής και μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και εκτιμάται ότι στο επόμενο διάστημα είναι εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία για την αναδιάρ- 25

ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009... 4

ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 15 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000 ( πρώην Αριθµός Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιηµένες) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 405401000 ΑΡ.Μ.Α.Ε 15417/006/B/87/0014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-30.06.2015 της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 (01.01.2012 31.12.2012) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας 118 55 Αθήνα Γ.Ε.ΜΗ.: 240501000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 215 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/27) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5675444 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1344/6/Β/86/131)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή Σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015) Σύμφωνα μετο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1 Περιεχόμενα Ι. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 0 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Τεχνολογίες. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2015. (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

Διεθνείς Τεχνολογίες. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2015. (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η. 121826860000 ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 & ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ http://www.intertech.gr

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2008 (1/1 31/12/2008) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα