Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου"

Transcript

1

2 2

3 3

4 4

5 Κύριες Συντομογραφίες. A F D I A n n u a i r e F r a n c a i s d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l A J I L A m e r i c a n J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l L a w BYBIL B r i t t i s h Ye a r b o o k o f I n t e r n a t i o n a l L a w G A O R U n i t e d N a t i o n s G e n e r a l A s s e m b l y. O f f i c i a l R e c o r d s. I C J P l e a d i n g s I n t e r n a t i o n a l C o u r t o f J u s t i c e - P l e a d i n g s, O r a l A r g u m e n t s, D o c u m e n t s I C J Y B I n t e r n a t i o n a l C o u r t o f J u s t i c e. Ye a r b o o k. L N T S L e a g u e o f N a t i o n s Tr e a t y S e r i e s P C I J S e r. A P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. C o l l e c t i o n o f J u d g e m e n t s P C I J S e r. Β P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. C o l l e c t i o n o f A d v i s o r y O p i n i o n s. ( μ έ χ ρ ι ). P C I J S e r. Α / Β P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. J u d g m e n t s, O r d e r s a n d A d v i s o r y O p i n i o n s. P C I J s e r. C P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. A c t s a n d D o c u m e n t s R e l a t i n g t o J u d g e m e n t s a n d A d v i s o r y O p i n i o n s G i v e n b y t h e C o u r t μ έ χ ρ ι. P l e a d i n g s, O r a l J u d g e m e n t s a n d D o c u m e n t s. P C I J S e r. D P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. A c t s a n d D o c u m e n t s C o n c e r n i n g t h e o r g a n i z a t i o n o f t h e C o u r t. P C I J P e r m a n e n t C o u r t o f i n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. R B D I R e v u e B e l g e d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l R C A D I R e c u e i l d e C o u r s. A c a d e m i e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l d e l a H a y e. R H D I R e v u e H e l l e n i q u e d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l. S C O R U n i t e d N a t i o n s, S e c u r i t y C o u n c i l. O f f i c i a l R e c o r d s. S y r a c u s e J. I n t. L. C o m m S y r a c u s e J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l L a w a n d C o m m e r c e. 5

6 S y d n e y L R T h e S y d n e y L a w R e v i e w. U N C I O D o c u m e n t s o f t h e U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e o n I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n. U N T S U n i t e d N a t i o n s Tr e a t y S e r i e s. Z A o R V Z e i t s c h r i f t F ü r A u s l ä n d i s c h e s ö f f e n t l i c h e s R e c h t u n d V ö l k e r r e c h t. Ε Ε Σ χ Ν Ο Ε Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Ε π ε τ η ρ ί δ α Σ χο λ ή ς Ν ο μ ι κ ώ ν κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν. Ι C J R e p o r t s I n t e r n a t i o n a l C o u r t o f J u s t i c e. R e p o r t s o f J u d g e m e n t s, A d v i s o r y O p i n i o n s a n d O r d e r s. Κ τ Ε Κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν Ε θ ν ώ ν Τ. Α. Μ R e c u e i l d e s D e c i s i o n s d e s Tr i b u n a u x A r b i t r a u x M i x t e s. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ ι α ρ κ έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς Δ. Δ. Δ ι ε θ ν έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο Ε υ ρ Σ Δ Α Ευρ ω π α ϊ κ ή Σ ϋ μ β α σ η Δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν τ ο υ Α ν θ ρ ώ π ο υ Κ α τ Δ Δ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ Κ α τ Δ Δ Δ Δ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Δ ι α ρ κ ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ Ι κ α ι ο σ ύ ν η ς Μ Δ Δ Μ ι κ τ ά Δ ι α ι τ η τ ι κ ά Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α 6

7 Κύριες Συντομογραφίες. 1 1 Τα προσωρινά μέτρα ως γενική αρχή του διεθνούς δικαίου 10 2 Η διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων Οι πρώτες θεσμικές ρυθμίσεις Οι Συνθήκες Μπραϊαν και η σημασία τους στην περαιτέρω θεσμική εξέλιξη της προσωρινής δικαστικής προστασ ίας στην διεθνή δίκη Τα Mικτά Διαιτητικά Δικαστήρια 18 3 Προσωρινά μέτρα ενώπιον του ΔΔΔΔ Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί προσωρινών μέτρων ενώπιον του ΔΔΔΔ Η εφαρμογή του άρθρου 41 ΚατΔΔΔΔ από τη νομολογία του ΔΔΔΔ Υπόθεση της καταγγελίας της Σινοβελγικής συνθήκης του Υπόθεση εργοστασίου Chorzow Υπόθεση της Νοτιανατολικής Γροιλανδίας Ο ι υπόλοιπες υποθέσεις προσωρινών μέτρων ενώπιον του ΔΔΔΔ Προσωρινά μέτρα ενώπιον άλλων διεθνών δικαιοδοτικών ο ργάνων και μεθοδολογική τους κατάταξη Επισκόπηση των διατάξεων περί προσωρινών μέτρων στα υπόλοιπα διεθνή δικαστήρια Διακρίσεις των προσωρινών μέτρων αναλόγως του επιδιωκόμενου σκοπού Διάκριση των ασφαλιστικών μέτρων αναλόγως του οργάνου που τα διατάσσει Ιδιομορφίες και γενικά χαρακτηριστικά των επιμέρους συμβατικών ρυθμίσεων για τα προσωρινά μέτρα ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων 35 7

8 5 Το νομικό πλαίσιο για τα προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Η μεταπολεμική εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου των προσωρινών μέτρων ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Προϋποθέσεις διαταγ ής προσωρινού μέτρου Διαδικαστικά ζητήματα Κατάθεση της αίτησης Ορισμός δικασίμου και συζήτηση της αίτησης Η απόφαση περί προσωρινών μέτρων Τα Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Δ ιεθνούς Δικαστηρίου Υπόθεση της Angloiranian Oil co Υπόθεση Interhandel ( πράξη της ) Yποθέσεις δικαιοδοσίας αλιείας Υπόθεση Πυρηνικών δοκιμών Υπόθεση Πακιστανών αιχμαλώτων πολέμου Υπόθεση υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου Η νομολογία του ΔΔ υπό τον ΚανΔΔ/ Υπόθεση αμερικάνων ομήρων στην Τεχεράνη Υπόθεση στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά της Νικαράγουα Υπόθεση συνοριακής διαφοράς Υπόθεση της διαιτητικής απόφασης της Υπόθεση της ελεύθερης διέλευσης από το Storebaelt Υπόθεση εφαρμογής της Σύμβασης για την πρόληψη και τιμωρία του εγκλήματος της Γενοκτονίας 76 8

9 5.5.7 Υπόθεση αίτησης για επανεξέταση της συμμόρφωσης της Γα λλικής κυβέρνησης με την απόφαση του Δικαστηρίου της 20ης Δεκεμβρίου1974 για τις πυρηνικές δοκιμές Υπόθεση οριοθέτησης των θαλασσίων και χερσαίων συνόρων μεταξύ Καμερούν και Νιγηρίας Υπόθεση σχετικά με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις Υπόθεση Legrand Υπόθεση σχετικά προς τη νομιμότητα της χρ ήσης βίας 84 Βιβλιογραφία 88 Παράρτημα: 93 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ. 93 Α. Το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου 93 Β. Ο Κανονισμός του Διεθνούς Δικαστηρίου του Οι ενότητες 1,2,4 και 5.1 έως 5.3, έχουν γραφεί από την κ. Νάσκου - Περράκη. Οι ενότητες 3 και 5.4 έως 5.11 έχουν γραφεί από τον κ. Γιαννόπουλο, ο οποίος είχε και την επιμέλεια των παραρτημάτων. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν κοινής συγγραφικής προσπάθειας, απότοκης της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των δύο συγγραφέων. 9

10 1 Τα προσωρινά μέτρα ως γενική αρχή του διεθνούς δικαίου Η προσωρινή δικαστική προστασία αποτελεί θεσμό αυτονόητο σε κάθε απόπειρα δημιουργίας ενός δικονομικού συστήματος. Επομένως η ύπαρξη ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού διεθνών συμβατικών διατάξεων 1 που ρυθμίζουν τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις της διαταγής τέτοιων μέτρων, όπως και η αντίστοιχα ιδιαίτερα εκτεταμένη νομολογία των Διεθνών Δικαστηρίων στο αντικείμενο των προσωρινών μέτρων, κάθε άλλο παρά πρέπει να ξενίσει. Εννοιολογικά η προσωρινή δικαστική προστασία αποτελεί απλά ένα minimum, οποιουδήποτε δικαιϊκού συστήματος φιλοδοξεί να είναι αποτελεσματικό 2. Δικαστική προστασία σε οποιοδήποτε επίπεδο ( εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου) χωρίς θεσμικούς μηχανισμούς προστασίας του αντικειμένου της δίκης μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για το κύριο αντικείμενο της επιδικίας, αποτελεί κενό γράμμα. Η αναγκαιότητα αυτή καθίσταται ακόμη πιο έντονη στο επίπεδο της Διεθνούς Δικαιοσύνης, όπου τόσο η καθυστέρηση της έκδοσης οριστικών αποφάσεων όσο και οι παράλληλοι κίνδυνοι για το "αντικείμενο της επιδικίας" αυξάνονται γεωμετρικά. Το νομικό πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, συντίθεται από το άρθρο 41 του ΚατΔΔΔΔ αρχικά και ΚατΔΔ στη συνέχεια καθώς και από τις επιμέρους διατάξεις των Κανονισμών του Δικαστηρίου που ίσχυσαν στη διάρκεια της λειτουργίας του.. Ανεξάρτητα από τα ερμηνευτικά ζητήματα των άρθρων αυτών, τα οποία θα εξετασθούν στη συνέχεια, ένα πρώτο πρόβλημα, που ανακύπτει κατά την εξέταση του θεσμού αφορά το κατά πόσον τα προσωρινά μέτρα στη διεθνή δίκη αποτελούν απλή συμβατική ρύθμιση ή γενική αρχή του διεθνούς δικαίου η οποία αποκρυσταλλώνεται στο άρθρο 41 ΚατΔΔ ή προκειμένου για άλλα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα,στις αντίστοιχες διατάξεις των νομικών κειμένων που διέπουν τη λειτουργία τους. Το πρόβλημα διατηρεί αξιόλογη πρακτική σημασία. Αν γίνει δεκτό το πρώτο ενδεχόμενο προσωρινά μέτρα μπορούν να διαταχθούν μόνο όταν προβλέπονται από διεθνές συμβατικό κείμενο και μόνο στα πλαίσια και υπό τους όρους που αυτό προδιαγράφει. Αντίθετα σε περί πτωση που θεωρηθεί ότι ο θεσμός των προσωρινών μέτρων στηρίζεται σε γενική αρχή του διεθνούς 1 Β λ. κ α τ ω τ έ ρ ω D UMBAULD, I n t e r i m m e a s u r e s of p r o t e c t i o n in i n t e r n a t i o n a l c o n t r o v e r s i e s, , ο ο π ο ί ο ς χα ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α ω ς τ η " λ ο γ ι κ ή α ν α γ κ α ι ό τ η τ α τ η σ ύ γ χ ρ ο ν η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς δ ι κ ο ν ο μ ί α ς ". Β λ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω κ α ι τ η ν ε κ τ ε ν έ σ τ α τ η α ν ά λ υ σ η τ ο υ τ ε λ ε υ τ α ί ο υ τ ω ν π α ρ α μ έ τ ρ ω ν τ ο υ θ ε σ μ ο ύ τ η ς π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς δ ι κ α σ τ ι κ ή ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς σ τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό δ ί κ α ι ο δ ι α φ ό ρ ω ν κ ρ α τ ώ ν δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά ( Ρ ω μ α ϊ κ ό, Α υ σ τ ρ ι α κ ό, Γ ε ρ μ α ν ι κ ό, Γ α λ λ ι κ ό κ α ι Ο υ γ γ ρ ι κ ό ) δ ί κ α ι ο α π ό τ η ν ο π ο ί α π ρ ο κ ύ π τ ε ι σ α φ ώ ς η ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό τ η τ α τ ο υ θ ε σ μ ο ύ τ ω ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν. Β λ. ε π ί σ η ς C h e n g, G e n e r a l p r i n c i p l e s o f l a w a s a p p l i e d b y I n t e r n a t i o n a l C o u r t s a n d Tr i b u n a l s, , επ. 10

11 δικαίου, πρέπει αντίστοιχα να θεωρηθεί, ότι είναι νοητή η διαταγή τέτοιων ακόμη και αν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου δεν προβλέπει ρητά τέτοια εξουσία. Η απάντηση στο πρόβλημα αυτό δίχασε επί δεκαετίες τη θεωρία του διεθνούς δικονομικού δικαίου. Κατά τον Hammarskjold 3 από τη στιγμή που ο θεσμός των προσωρινών μέτρων προβλεπόταν ρητά από το άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ, θα έπρεπε περαιτέρω να αντιμετωπισθεί ως μια οποιαδήποτε συμβατική διάταξη, με περαιτέρω συνέπεια την αδυναμία διαταγής τους πέρα από τις προϋποθέσεις του διεθνούς συμβατικού πλαισίου που τα διέπει. Εν τούτοις το επιχείρημα αυτό παραγνωρίζει το ενδεχόμενο της κωδικοποιητικής λειτουργίας του διεθνούς συμβατικού δικαίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί πειστική 4. To ΔΔΔΔ στην υπόθεση προσωρινών μέτρων για την Ηλεκτρική Εταιρεία Σόφιας το 1939, φάνηκε να υιοθετεί τη θέση ότι τα προσωρινά μέτρα αποτελούν γενική αρχή του δικαίου επισημαίνοντας ότι :" η εν λόγω διάταξη του Καταστατικού ( αναφέρεται στο άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ) εφαρμόζει την οικουμενικά δεκτή αρχή των Διεθνών Δικαστηρίων ότι τα μέρη υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας να απέχουν από τη λήψη μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να επιδράσουν στη δυνατότητα εκτέλεσης της απόφασης επί του κύριου ζητήματος όταν αυτή εκδοθεί και γενικά να απέχουν από τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν ή να επεκτείνουν τη διαφορά" 5. Ενεργότερη στάση υπέρ της προσέγγισης του θεσμού των προσωρινών μέτρων, έλαβε το Βρεττανογερμανικό ΜΔΔ στην υπόθεση Gramophone LTD, όπου διέταξε προσωρινά μέτρα, παρά το γεγονός ότι δεν προβλεπόταν τέτοια αρμοδιότητα από τον κανονισμό λειτουργίας του 6. Με εξαίρεση τον Hammarskjold 7, η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων 8 δέχεται την άποψη ότι τα προσωρινά μέτρα αποτελούν γενική αρχή του 3 H AMMARSKJOLD, Q u l q u e s a s p e c t s d e l a q u e s t i o n d e s m e s u r e s c o n s e r v a t o i r e s e n d r o i t I I n t e r n a t i o n a l p o s i t i f, Z A o R V , Ό π ω ς ε π ι σ η μ α ί ν ε ι ε ύ σ τ οχα ο F ITZMAURICE, G e n e r a l p r i n c i p l e s o f s o u r c e s o f l a w, B Y B I L , 5 8, ό π ο υ κ α ι κ ρ ι τ ι κ ή τ ω ν α π ό ψ ε ω ν τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω σ υ γ γ ρ α φ έ α. 5 E l e c t r i c i t y c o m p a n y o f S o f i a a n d B u l g a r i a ( p r o v i s i o n a l m e a s u r e s ) c a s e, P C I J S e r. A / B , Τ. Α. Μ , επ. Γι α τ α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α σ τ α Μ Δ Δ, β λ. κ α τ ω τ έ ρ ω : Ο π. π. σ η μ 3. Ο H a m m a r k j o l d α π έ ρ ρ ι π τ ε τ η σ η μ α σ ί α μ ι α σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς α ν ά λ υ σ η ς τ η ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ ω ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν σ τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό κ α ι σ τ ο δ η μ ό σ ι ο Δ ι ε θ ν έ ς Δ ί κ α ι ο, θ ε ω ρ ώ ν τ α ς ό τ ι δ ε ν υ φ ί σ τ α τ ο α ν α λ ο γ ί α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν δ ύ ο δ ι κ α ι ο δ ο τ ι κ ώ ν τ ά ξ ε ω ν. Μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ά η ί δ ι α ά π ο ψ η υ π ο σ τ η ρ ί χ θ η κ ε κ α ι α π ό τ ο ν A DEDE ( T h e r u l e i n I n t e r l o c u t o r y i n j u n c t i o n s u n d e r d o m e s t i c l a w a n d I n t e r i m m e a s u r e s o f p r o t e c t i o n u n d e r i n t e r n a t i o n a l l a w : S o m e c r i t i c a l d i f f e r e n c e s, S y r a c u s e J. I n t. L. C o m m , ). 8 Βλ. σ χ ε τ ι κ ά : D UMBAULD, οπ. π. σ η μ 2, G UGGENHEIM, L e s m e s u r e s c o n s e v a t o i r e s d a n s l a p r o c e d u r e a r b i t r a l e e t j u d i c i a i r e, R C A D I ΙΙΙ, Ο ι σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς α υ τ ο ί 11

12 δικαίου, και μάλιστα κατά τον Cheng αποτελούν έννοια σύμφυτη προς την ιδέα του δικαίου 9. Η αντιμετώπιση του ζητήματος θα ήταν σκόπιμο να κινηθεί σε δύο ά ξονες. Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι πράγματι τα προσωρινά μέτρα, έχουν εξελιχθεί ως το αναγκαίο συμπλήρωμα κάθε μορφής δικαιοδοτικής δραστηριότητας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Η συχνότητα με την οποία απαντώνται οι σχετικ ές ρυθμίσεις σε καταστατικά Διεθνών Δικαστηρίων και σε δικονομίες των εσωτερικών δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας και πολιτείας, φαίνεται όντως να επαληθεύει τη θέση ότι τα προσωρινά μέτρα αποτελούν γενική αρχή του δικαίου, υπό την έννοια του άρθρου 38 ΚατΔΔ 10. Μένει επομένως να εξετασθεί το κατά πόσον τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, είναι σε θέση να διατάξουν προσωρινά μέτρα σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή παρά το γεγονός ότι το καταστατικό τους δεν προβλέπει τη δυνατότητα διαταγ ής προσωρινών μέτρων. Το ζήτημα δεν επιδέχεται ενιαίας αντιμετώπισης, αφού τα δύο ζητήματα διαφέρουν μεταξύ τους. Ως προς τη δυνατότητα διαταγής προσωρινών μέτρων από Διεθνές Δικαστήριο καθ' υπέρβαση των ορίων που τάσσονται από το καταστατικό ή τον κανο νισμό του Δικαστηρίου, θα μπορούσαν να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις. Κατά το άρθρο 38 1 Κατ ΔΔ, το Δικαστήριο εφαρμόζει μεταξύ άλλων και " γ) τας γενικάς αρχάς του δικαίου" τας παραδεδεγμένας υπό των πολιτισμένων κρατών". Η διάταξη αυτή κατά γενική αποδοχή αποτελεί την εγκυρότερη σύγχρονη απαρίθμηση των πηγών του διεθνούς δικαίου 11. Περαιτέρω γίνεται δεκτό ότι μεταξύ των κανόνων που απαριθμεί το άρθρο 38 1 Κατ ΔΔ δεν καθιερώνεται κάποιου είδους ιεραρχική σχέση 12. Επομένως οι κανόνες αυτοί ισχύουν παράλληλα, περαιτέρω δε στο ενδεχόμενο συγκρούσεως μεταξύ τους, οι συγκρούσεις αυτές αίρονται με βάση τις ερμηνευτικές αρχές του δικαίου 13. Μεταξύ αυτών εξάλλου, πρέπει να θεωρηθεί ότι ισχύει προφανώς χα ρ α κ τ η ρ ί ζο υ ν μ ε ν τ α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α γ ε ν ι κ ή α ρ χ ή τ ο υ δ ι κ α ί ο υ, θ ε ω ρ ο ύ ν ό μ ω ς ό τ ι δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν Δ ι ε θ ν έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν α δ ι α τ ά ξ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α χω ρ ί ς ν α τ ο π ρ ο β λ έ π ε ι ε ι δ ι κ ά κ ά π ο ι α σ υ μ β α τ ι κ ή δ ι ά τ α ξ η. Α ν τ ί θ ε τ α ο N I E M E Y E R, E i n s t w e i l l i g e v e r f φ gungendes w e l t g e r i c h t s h o f s, i h r W e s e n und i h r e G r e n z e n, , 1 5 ε π, τ ά σ σ ε τ α ι π ι ο τ ο λ μ η ρ ά υ π έ ρ τ η ς τ ο υ χα ρ α κ τ ή ρ α τ ω ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν ω ς γ ε ν ι κ ή ς α ρ χ ή ς τ ο υ δ ι κ α ί ο υ, α π ο σ υ ν δ έ ο ν τ α ς τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α δ ι α τ α γ ή ς τ ο υ ς α π ό τ η ρ η τ ή π ρ ό β λ ε ψ η σ υ μ β α τ ι κ ή ς δ ι ά τ α ξ η ς. Π α ρ ό μ ο ι α θ έ σ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ε κ α ι o C HENG, ο π. π. σ η μ 2, ε π. 9 I b i d. 10 Γι α τ η ν έ ν ν ο ι α τ ω ν γ ε ν ι κ ώ ν α ρ χώ ν τ ο υ δ ι κ α ί ο υ σ τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Δ ί κ α ι ο, β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά : Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ σ ε Ι Ω Ά Ν Ν ΟΥ / Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ί Δ Η / Ρ Ο Ζ Ά Κ Η / ΦΑΤ ΟΥ Ρ ΟΥ, Δ η μ ό σ ι ο Δ ι ε θ ν έ ς Δ ί κ α ι ο. Η θ ε ω ρ ί α τ ω ν π η γ ώ ν, , ε π. 11 Β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά Φ ΑΤ Ο Υ Ρ Ο Σ Ε Ι Ω Ά Ν Ν ΟΥ / Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ί Δ Η / Ρ Ο Ζ Ά Κ Η / ΦΑΤ ΟΥ Ρ ΟΥ, ο π. π. σ η μ 1 0, 2 5 ε π. 12 I BID. 13 Β λ. Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ο π. π. σ η μ 1 0, ε π. 12

13 και το αξίωμα ότι lex specialis derogat generali 14. Μια διεθνής συμβατική ρύθμιση η οποία προβλέπει τη δυνατότητα διαταγής προσωρινών μέτρων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατόπιν τήρησης μιας ορισμένης διαδικασίας, είναι εξορισμού ειδικότερη από την αντίστοιχη γενική αρχή που προβλέπει τη δυνατότητα υπόδειξης προσωρινών μέτρων κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. Στην περίπτωση εξάλλου που ενώπιον διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου ανακύπτει ζήτημα σχετικό με την διαταγή προσωρινών μέτρων πέραν του πλαισίου που προδιαγράφει η δικονομία του, ανακύπτει σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών ρυθμίσεων. Κατά το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Δικαστηρίου, δεν επιτρέπεται η υπόδειξη μέτρου στην προκείμενη περίπτωση, ενώ αντίθετα κατά τη γενική αρχή του διεθνούς δικαίου στην οποία στηρίζεται ο θεσμός των προσω ρινών μέτρων κάτι τέτοιο είναι νοητό. Επειδή όμως η συμβατική διάταξη που ρυθμίζει την επιβολή του μέτρου, είναι ειδικότερη της γενικής αρχής, πρέπει περαιτέρω να γίνει και δεκτό ότι κατισχύει. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, όταν το πλαίσιο λειτουργίας ενός Διεθνούς Δικαστηρίου, περιέχει διατάξεις καθορίζουσες τη δυνατότητα διαταγής και τις προϋποθέσεις λήψης προσωρινών μέτρων, τα μέτρα αυτά μπορούν να υποδειχθούν μόνο στα πλαίσια που προδιαγράφονται από τις ρυθμίσεις του διεθνούς συμβατικού δικαίου 15. Αντίθετα, όταν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου δεν περιέχει ειδική ρύθμιση για τη δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων, τότε δεν ανακύπτει σύγκρουση μεταξύ της γενικής αρχής και της γραπτής ειδικής διάταξης, οπότε περαιτέρω συνάγεται και ότι είναι δυνατή η διαταγή προσωρινών μέτρων παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη του διεθνούς συμβατικού δικαίου. Ενόψει των ανωτέρω, η θέση την οποία έλαβε το Βρεττανογερμανικό ΜΔΔ στην υπόθεση Gramophone πρέπει να θεωρηθεί ορθή. 2 Η διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. 14 I BID, Β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά κ α ι τ η ν π ρ ό σ φ α τ η α π ό φ α σ η τ ο υ Δ Δ σ τ η ν υ π ό θ ε σ η τ η ς α ί τ η σ η ς γ ι α ε π α ν ε ξ έ τ α σ η τ η ς σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η ς τ η ς Γ α λ λ ι κ ή ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς μ ε τ η ν α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ τ η ς 2 0 η ς Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ γ ι α τ ι ς π υ ρ η ν ι κ έ ς δ ο κ ι μ έ ς ( β λ. κ α τ ω τ έ ρ ω ). Στ η ν υ π ό θ ε σ η α υ τ ή τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο α π έ ρ ρ ι ψ ε τ η ν α ί τ η σ η π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν τ η ς Ν. Ζ η λ α ν δ ί α ς μ ε τ η ν α ι τ ι ο λ ο γ ί α ό τ ι δ ε σ τ ο ι χ ε ι ο θ ε τ ε ί τ ο ε κ κ ρ ε μ ο δ ι κ ί α υ π ό τ η ν έ ν ν ο ι α τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 4 1 Κ α τ Δ Δ. 13

14 2.1 Οι πρώτες θεσμικές ρυθμίσεις Η πρώτη φάση της διαμόρφωσης του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς δικαιοσύνης τοποθετούνται στις αρχές του 20 ου αιώνα στην Κεντρική Αμερική. Ειδικότερα στη συνθήκη περί διαιτητικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Αμερικής που υπογράφηκε στις , προβλεπόταν ότι μπορούσε να διαταχθεί η προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέσων επίλυσης της διαφοράς που προβλεπόταν στη συνθήκη 16. Η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης αυτής δεν άργησε να δοκιμαστεί από τις εξελίξεις : το Δεκέμβριο του 1906 ξέσπασε στην Ονδούρα επανάσταση, η οποία είχε υποκινηθεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουα. Τμήματα του τακτικού στρατού της Ονδούρα καταδίωξαν του επαναστάτες στο έδαφος της Νικαράγουα. Η Νικαράγουα διαμαρτυρήθηκε και απαίτησε αποζημ ίωση για τις ζημιές που υπέστει. Χάρη στη μεσολάβηση των ΗΠΑ και των υπόλοιπων Κεντροαμερικανικών κρατών που δεν ήταν αναμειγμένα στη σύρραξη, η διαφορά οδηγήθηκε σε Διαιτητικό Δικαστήριο το οποίο συγκροτήθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω σύμβα σης. Το Δικαστήριο που συνήλθε για πρώτη φορά στο Σαν Σαλβαδόρ την , δήλωσε κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 της εν λόγω Σύμβασης, ότι προκειμένου να διευκολυνθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ήταν αναγκαίο τα στρατεύματα των δύο εμπολέμων δυνάμεω ν να αποσυρθούν. Η Ονδούρα δέχθηκε να συμμορφωθεί προς στη διαταγή αυτή. Η Νικαράγουα αρνήθηκε, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το Δικαστήριο είχε διαπράξει υπέρβαση εξουσίας. Στις το Διαιτητικό Δικαστήριο διαλύθηκε αφού ξέσπασε πόλεμος ανάμεσ α στα δύο κράτη. Τελικά η ειρήνη αποκαταστάθηκε κατόπιν επέμβασης των ΗΠΑ και του Μεξικού 17. Προκειμένου δε να αποφευχθούν μελλοντικές παρόμοιες διενέξεις, οι ΗΠΑ πρότειναν τη σύγκληση συνδιάσκεψης των Κρατών της Κεντρικής Αμερικής. Η συνδιάσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1907 και 16 Το κ ε ί μ ε ν ο τ η ς Σ ύ μ β α σ η ς α υ τ ή ς έ χ ε ι δ η μ ο σ ι ε υ τ ε ί σ ε : U. S. F o r. R e l , Σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η σ υ ν θ ή κ η α υ τ ή β λ. ε κ τ ε ν ή α ν α φ ο ρ ά σ ε P OLITIS, La j u s t i c i a i n t e r n a t i o n a l e, , D UMBAULD, ο π. π. σ η μ 2, 9 2 ε π. G UGENHEIM, οπ. π. σ η μ 8, επ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο ΥΛ Ι Δ Η, Η δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ π ρ ο ς λ ή ψ ι ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν, Ε Ε Σ χ Ν Ο Ε ( τ. Ι Β : Α φ ι έ ρ ω μ α ε ι ς Χα ρ ά λ α μ π ο ν Φ ρ α γ κ ί σ τ α ν ), α ν ά τ υ π ο, Π ε ρ α ι τ έ ρ ω π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ι κ ά με τ η ν ε π έ μ β α σ η α υ τ ή βλ. σε G UGENHEIM, L e s m e s u r e s p r o v i s o i r e s d e p r o c e d u r e i n t e r n a t i o n a l e t l e u r i n f l u e n c e s u r l e d e v e l o p e m e n t d u d r o i t d e s g e n s, ,

15 μεταξύ των αποφάσεων της ήταν και η σύσταση του Δικαστηρίου των Κρατών της Κεντρικής Αμερικής, με τη Σύμβαση της Washington της Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού του, το Δικαστήριο είχε την εξουσία : Από τη στιγμή που ασκείται προσφυγή κατά μιας ή περισσότερων κυβερνήσεων, μέχρι τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης, το Δικαστήριο μπορεί κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε διάδικού, να ρυθμίσει προσωρινά την κατάσταση κατά τρόπο δεσμευτικό για τα μέρ η, προκειμένου να μην επιδεινωθεί η κατάσταση και να διατηρηθεί το status quo κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας 19. Κατά τη διάρκεια της σύντομης λειτουργίας του το όργανο αυτό εκδίκασε δύο υποθέσεις προσωρινών μέτρων, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, αφού οι αποφάσεις του αντιμετωπίσθηκαν με έντονο σκεπτικισμό από τους διαδίκους. Η πρώτη από τις υποθέσεις αυτές, αφορούσε μια προσφυγή της Ονδούρα και της Νικαράγουα κατά του Ελ Σαλβαδόρ και της Γουατεμάλα, με αφορμή την υποκίνηση και στήριξη από τους καθ ών η προσφυγή, επαναστατικών κινημάτων σε βάρος τους. Το Δικαστήριο εξέδωσε διαταγή εφαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του Καταστατικού, με την οποία καλούνταν οι διάδικοι να απόσχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα στο έδαφος της Ονδούρα, η οποία θα πα ραβίαζε τη συμφωνηθείσα ουδετερότητα, να απέχουν από οποιασδήποτε μορφής αρωγή προς τους επαναστάτες, να επιτηρούν αυστηρότατα τα σύνορα τους προς εξασφάλιση των ανωτέρω, να περιορίσουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης τους αυτοεξόριστους αντικαθεστωτικούς από την Ονδούρα κ.ο.κ. Η απόφαση αυτή δίχασε τον επιστημονικό κόσμο. Ο Guggenheim, επέκρινε έντονα τη διαταγή αυτή θεωρώντας ότι αποτελούσε παρέμβαση σε εσωτερικά ζητήματα των διαδίκων πολιτειών 20. Αντίθετα ο Dumbauld, επικρότησε το περιεχόμενο της, υποστη ρίζοντας ότι : τα Κεντροαμερικανικά κράτη σε άλλα άρθρα της συνθήκης είχαν αναλάβει εκτεταμένες και αναλυτικές υποχρεώσεις για την πρόληψη πραξικοπηματικών και επαναστατικών κινήσεων στην περιοχή. Κατά συνέπεια το περιεχόμενο 18 Γι α τ ο Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ, β λ. A J I L 1908(s u p p l. ) Γι α τ ο ν Κ α ν ο ν ι σ μ ό ( ) κ α ι τ ο ν Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ( ) τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ β λ. A J I L , ε π κ α ι ε π. α ν τ ί σ τ ο ι χα. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω σ τ ο ι χ ε ί α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο ό ρ γ α ν ο α υ τ ό, β λ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω : Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ /ΠΕ Ρ ΡΑ Κ Η, 7 3 ε π. 19 Το π λ ή ρ ε ς κ ε ί μ ε ν ο τ η ς α π ό φ α σ η ς ε ί ν α ι δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν ο σ ε A J I L , ε π. 20 G UGENHEIM, οπ. π. σ η μ 1 7. G UGENHEIM, ο π. π. σ η μ 8, κ α ι α ν τ ί σ τ ο ι χα. 15

16 των προσωρινών μέτρων και η έκταση αυτών πρέπει να θεωρηθεί σε αναλογία με το εύρος του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου 21. Υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων στο χώρο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η διαταγή αυτή φαίνεται ούτως ή άλλως αναχρονιστική, αφού επέβαλλε μια σειρά από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αντικαθεστωτικών : (α) οι διατάξεις της απόφασης σχετικά με τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους αντικαθεστωτικούς ή οι διώξεις και οι διακρίσεις σε βάρος των αυτοεξόριστων στρατιωτικών, είναι αδιαν όητες υπό το σύγχρονο δίκαιο για την προστασία των προσφύγων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, (β) αποδείχθηκε από την περαιτέρω εξέλιξη της διαμάχης, ότι η έκδοση της δεν ήταν απαραίτητη, αφού πέντε μέρες, επιτεύχθηκε συμβιβαστική λύση μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών, χάρη στην οποία αποφεύχθηκε τελικά ο πόλεμος. 22 Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις του Σαν Σαλβαδόρ και της Γουατεμάλα δεν αρνήθηκαν την συμμόρφωση τους προς στην απόφαση, εν τούτοις ο Πρόεδρος της Γουατεμάλα δεν παρέλειψε να επισημάνει τ ο μάταιο χαρακτήρα αυτής. Η επανάσταση στην Ονδούρα υποχώρησε ταχύτατα, καθιστώντας την περαιτέρω ενασχόληση με το ζήτημα άνευ αντικειμένου. Η δεύτερη υπόθεση προσωρινών μέτρων ανέκυψε ενώπιον του Δικαστηρίου των Κρατών της Κεντρικής Αμερικής με αφορμή τη διένεξη μεταξύ Γουατεμάλα και ΕΛ Σαλβαδορ με τη Νικαράγουα, αναφορικά προς την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της τελευταίας στον κόλπο Φονσέκα. Στις 8 Φεβρουαρίου 1913, οι ΗΠΑ, υπέγραψαν συνθήκη με τη Νικαράγουα με την οποία τους παραχωρείτο - χωρίς χρονικούς περιορισμούς - η δυνατότητα να κατασκευάσουν διώρυγα μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού ενώ αποκτούσαν και το δικαίωμα να κατασκευάσουν μια ναυτική βάση στο κόλπο Φονσέκα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άμεσα σχέδια για την κατασκευή της διώρυγας, η Κόστα Ρίκα και το Ελ Σαλβαδόρ, αντέδρασαν στη συνθήκη. 21 D UMBAULD, ο π. π. σ η μ 2, 9 7. Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ η ν ά π ο ψ η α υ τ ή α ρ κ ε τ ο ί σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξα ν ό τ ι η α π ό φ α σ η κ α τ α δ ε ι κ ν ύ ε ι τ η ν π λ ή ρ η α ν α λ ο γ ί α μ ε τ α ξ ύ ι δ ι ω τ ι κ ο ύ κ α ι δ η μ ο σ ί ο υ δ ι κ α ί ο υ. Β λ. σ χ ε τ ι κ ά : T h e f i r s t d e c i s i o n o f t h e C e n t r a l A m e r i c a n C o u r t o f J u s t i c e ( e d i t o r i a l c o m m e n t ), A J I L , H AMMARSKJOLD, J u r i s d i c t i o n I n t e r n a t i o n a l e, , D E M A G YA R Y, L a j u r i d i c t i o n d e l a C o u r p e r m a n a n t e d e j u s t i c e i n t e r n a t i o n a l e, , 1 0 2, Π ρ β λ π ά ν τ ω ς κ α ι D ESCAMPS σε P e r m a n e n t C o u r t o f J u s t i c e. P r o c e s Ve r b a u x o f t h e P r o c e e d i n g s o f t h e A d v i s o r y C o m m i t t e e o f J u r i s t s, J u n e 1 6 t h - J u l y 2 4 t h , , e d. L e a g u e of N a t i o n s, , κ α τ ά τ ο ν ο π ο ί ο η σ ύ γ χ υ σ η μ ε τ α ξ ύ ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς κ α ι δ ι ε θ ν ο ύ ς α π ο ν ο μ ή ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς π ρ έ π ε ι ν α α π ο φ ε ύ γ ε τ α ι γ ι α τ ί ε ί ν α ι π ρ α κ τ ι κ ά α δ ύ ν α τ ο ν ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί α ν α λ ο γ ί α μ ε τ α ξ ύ α υ τ ώ ν τ ω ν δ ύ ο δ ι κ α ι ο δ ο τ ι κ ώ ν τ ά ξ ε ω ν. Ε π ί σ η ς τ ι ς σ ύ μ φ ω ν ε ς γ ν ώ μ ε ς τ ω ν A D AT C I κ α ι R OOT ( P e r m a n e n t C o u r t of J u s t i c e. P r o c e s Ve r b a u x o f t h e P r o c e e d i n g s o f t h e A d v i s o r y C o m m i t t e e o f J u r i s t s, J u n e 1 6 t h - J u l y 2 4 t h , , e d. L e a g u e o f N a t i o n s, κ α ι ) 22 Βλ. τ ι ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς τ ω ν E L K I N D, ΟΠ. Π. Σ Η Μ 22, I n t e r i m P r o t e c t i o n : A f u n c t i o n a l a p p r o a c h, , 3 8 επ κ α ι S ZTUCKI, I n t e r i m m e a s u r e s a t t h e H a g u e C o u r t, , 3. 16

17 Η μεν Κόστα Ρίκα, επειδή θεώρησε ότι κατά αυτό τον τρόπο παραβιαζόταν παλαιότερη συνθήκη που είχε συνάψει με τη Νικαράγουα, με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη αναλάμβαναν την υποχρέωση να μ ην συνάπτουν συνθήκες με τρίτα κράτη, αναφορικά με την περιοχή των παραποτάμιων συνόρων μεταξύ των δύο κρατών, ώστε να μην περιορίζεται η ελευθερία ναυσιπλοΐας της Κόστα Ρίκα 23, το δε Ελ Σαλβαδόρ, επειδή θεώρησε ότι η δημιουργία της ναυτικής βάσης θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ουδετερότητα του. Τελικά ασκήθηκε προσφυγή από το Ελ Σαλβαδόρ ενώπιον του Δικαστηρίου στις Στις το Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση με την οποία διέταξε να παραμείνει αμετάβλητη η κατάσταση στον Κόλπο Φονσ έκα, πριν τη σύναψη της επίμαχης σύμβασης μεταξύ ΗΠΑ και Νικαράγουα, επειδή έκρινε ότι η κατασκευή της βάσης απειλούσε την εθνική ασφάλεια του Ελ Σαλβαδόρ και παραβίαζε τα κυριαρχικά του δικαιώματα στον κόλπο. Περαιτέρω δε διέταξε τη Νικαράγουα να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να αποκαταστήσει το status quo που υφίστατο πριν από την σύναψη της συνθήκης. Εν τούτοις δεν απαγόρευσε στις ΗΠΑ να αξιώσουν την εκτέλεση της συνθήκης. Η Νικαράγουα αντέδρασε δηλώνοντας δια της διπλωματικής οδού ό τι θεωρούσε την απόφαση ανίσχυρη, ως εκδοθείσα καθ υπέρβαση δικαιοδοσίας, αφού -κατά την κρίση της- είχε εκδοθεί επί ζητήματος εξαιρετικά κρίσιμου για την εθνική της ασφάλεια 25. Το Δικαστήριο απάντησε στη δήλωση της Νικαράγουα, καλώντας την να εφαρμόσει την απόφαση και απευθύνοντας - επί ματαίω - έκκληση στο περί δικαίου αίσθημα των υπόλοιπων τεσσάρων δημοκρατιών 26. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν ολοκληρώθηκε, αφού η θητεία των δικαστών του Δικαστηρίου είχε λήξει στο μεταξύ (από τα τέλη του 1917) και τα κρ άτη μέλη δυσαρεστημένα από τη μέχρι τότε λειτουργία του, στάθηκαν απρόθυμα να διορίσουν νέους δικαστές 27 / E L K I N D, ΟΠ. Π. Σ Η Μ 22, i b i d, P OLITIS, οπ. π. σ η μ 1 6, I b i d, I b i d, G UGENHEIM, οπ. π. σ η μ 1 7, Α υ τ ό ή τ α ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ά κ α ι τ ο τ έ λ ο ς τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ δ ι ε θ ν ο ύ ς δ ι κ α ι ο δ ο τ ι κ ο ύ ο ρ γ ά ν ο υ σ τ η ν π ρ ο π ο λ ε μ ι κ ή K ε ν τ ρ ι κ ή Α μ ε ρ ι κ ή. Μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε π α ν α σ ύ σ τ α σ η ς τ ο υ ο ρ γ ά ν ο υ π ο υ έ γ ι ν ε τ ο , δ ε ν α π έ φ ε ρ ε κ α ν έ ν α α π ο τ έ λ ε σ μ α. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς 5 η ς Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η ς, κ α τ α ρ τ ί σ θ η κ ε η Σ ύ μ β α σ η γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η κ α ι τ η ν π ρ ό λ η ψ η τ ω ν σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ 17

18 Συνοψίζοντας λοιπόν τη πρώτη αυτή περίοδο της θεσμικής ανάπτυξης των προσωρινών μέτρων στη διεθνή δίκη η οποία έλαβε χώρα στη Λατινική Αμερική, θα μπορούσε να υποστηριχθεί δόκιμα ότι χαρακτηρίζεται από πληθώρα καλών προθέσεων, οι οποίες στην πράξη προσέκρουσαν και ματαιώθηκαν από την κακόπιστη συμπεριφορά των εμπλεκομένων κρατών Οι Συνθήκες Μπραϊαν και η σημασία τους στην περαιτέρω θεσμική εξέλιξη της προσωρινής δικαστικής προστασίας στην διεθνή δίκη Η σημαντικότερη εξέλιξη της θεσμικής ρύθμισης των προσωρινών μέτρων στο χώρο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας του αιώνα, ήταν οι Συνθήκες για την προώθηση τη ς ειρήνης του 1914, οι οποίες έμειναν στην Ιστορία ως συνθήκες Μπραϊαν, από τον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, W illiam Jennings Bryan, οποίος διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Συνθήκες αυτές συνήφθησαν μεταξύ ΗΠΑ αφεν ός και Κίνας, Γαλλίας και Σουηδίας υπό τύπο διμερών συμβάσεων 30. Το κοινό σε όλες τις ανωτέρω συνθήκες άρθρο 4 2 της κάθε μιας από αυτές τις συνθήκες προέβλεπε ότι: Σε περίπτωση διένεξης η οποία συνίσταται σε τέλεση ορισμένων πράξεων ή σε επικείμενη τέλεση ορισμένων πράξεων, η επιτροπή θα υποδείξει αμελλητί τα ενδεικνυόμενα μέτρα που πρέπει να διαταχθούν προληπτικά, προκειμένου να διατηρηθούν τα δικαιώματα του κάθε διαδίκου κράτους κατά τη διάρκεια του διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι τη δημοσίευση τ ης αναφοράς της. Η ρύθμιση αυτή έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία αφού αποτέλεσε το νομοτεχνικό υπόδειγμα για τη ρύθμιση του άρθρου 41 του ΔΔΔΔ Τα Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια τ ω ν Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ώ ν Κ ρ α τ ώ ν ( Σ α ν τ ι ά γ κ ο ). Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο V τ ο υ π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς τ η ς, η Ε π ι τ ρ ο π ή Δ ι α κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ ( η σ ύ σ τ α σ η τ η ς ο π ο ί α ς π ρ ο β λ ε π ό τ α ν σ τ ο ά ρ θ ρ ο 1 τ η ς Σ ύ μ β α σ η ς ) ε ί χ ε τ η ν ε ξο υ σ ί α ν α υ π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α μ έ χ ρ ι ν α ε κ δ ώ σ ε ι τ η ν α π ό φ α σ η τ η ς. Ε ξά λ λ ο υ κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς 6 η ς Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η ς ( υ ι ο θ ε τ ή θ η κ ε ψ ή φ ι σ μ α υ π έ ρ τ η ς Δ ι α ι τ η τ ι κ ή ς ε π ί λ υ σ η ς τ ω ν δ ι α φ ο ρ ώ ν. Ε ν ό ψ ε ι μ ι α ς σ υ ν ο ρ ι α κ ή ς δ ι α φ ο ρ ά ς π ο υ ξ έ σ π α σ ε, μ ε τ α ξ ύ Β ο λ ι β ί α ς / Π α ρ α γ ο υ ά η ς, η σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η π ρ ό τ ε ι ν ε ν α λ η φ θ ε ί τ ο α ν ω τ έ ρ ω ψ ή φ ι σ μ α ω ς β ά σ η γ ι α τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή ε ν ό ς π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ Φ ι λ ί α ς κ α ι Δ ι α ι τ η τ ι κ ή ς ε π ι λ ύ σ ε ω ς τ ω ν δ ι α φ ο ρ ώ ν τ ο ο π ο ί ο υ π ο γ ρ ά φ η κ ε τ ε λ ι κ ά σ τ ι ς ( A J I L ( s u p p l ), 9 8 ). Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν 8 τ ο υ Π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ, η Δ ι α ι τ η τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή θ α ε ί χ ε τ η ν ε ξο υ σ ί α ν α υ π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α. Β λ. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω γ ι α τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς π ο υ έ γ ι ν α ν σ τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς π έ μ π τ η ς κ α ι έ κ τ η ς Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς Σ υ ν δ ι α σ κ έ ψ ε ω ς γ ι α τ η θ ε σ μ ο θ έ τ η σ η δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν σ ε π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό - Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο, β λ. σ χ ε τ ι κ ά S COTT, T h e f i f t h I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e of A m e r i c a n St a t e s, A. J. I. L , S COTT, T h e P a n - A m e r i c a n C o n f e r e n c e o n c o n c i l i a t i o n a n d a r b i t r a t i o n, A J I L , M URDOCK, A r b i t r a t i o n a n d C o n c i l i a t i o n i n P a n - A m e r i c a, A J I L , Βλ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω : S COTT, T h e c l o s i n g o f t h e C e n t r a l A m e r i c a n C o u r t o f J u s t i c e, A J I L , επ. 30 U n i t e d St a t e s Tr e a t i e s, , 6 0 7, 6 0 9, Βλ. έ τ σ ι : S ZTUCKI, οπ. π. σ η μ 2 2, 2 σ η μ 3. E L K I N D, ΟΠ. Π. Σ Η Μ 22, οπ. π. σ η μ 2 2,

19 Τα Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια συστάθηκαν κατ επιταγήν του άρθρου 3 04 της Συνθήκης των Βερσαλλιών του 1920, μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, με αντικείμενο την εκδίκαση των αξιώσεων πολιτών των νικητριών δυνάμεων, που απέρρεαν από περιουσιακές ζημίες τους 32. Ο αριθμός των δικαστηρίων αυτών ήταν εξαιρετικά με γάλος, γιατί συστάθηκαν σε διμερή βάση. Οι Κανονισμοί τους προέβλεπαν, όλοι σχεδόν ρυθμίσεις για τη λήψη προληπτικών μέτρων 33. Εξάλλου ακόμη και σε μια από τις λίγες περιπτώσεις ΜΔΔ που ο Κανονισμός λειτουργίας ενός ΜΔΔ δεν περιείχε ρητές ρυθμίσεις σχετι κά με τη διαταγή περιοριστικών μέτρων, το Αγγλογερμανικό ΜΔΔ δε δίστασε να διατάξει προληπτικά μέτρα στην υπόθεση Gramophone LTD Προσωρινά μέτρα ενώπιον του ΔΔΔΔ 3.1 Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί προσωρινών μέτρων ενώπιον του ΔΔΔΔ. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΔΔΔΔ, το νομικό πλαίσιο για τη λήψη προσωρινών μέτρων αποτελούταν από το άρθρο 41 ΚατΔΔ και τις επιμέρους ειδικές διατάξεις των Κανονισμών του Δικαστηρίου που ίσχυσαν καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Το Καταστατικό του ΔΔΔΔ καταρτίσθηκε από μια συμβουλευτική επιτροπή (Αdvisory Committee- στο εξής αναφέρεται ως Επιτροπή), η οποία αποτελούταν από δέκα μέλη τα οποία ορίσθηκαν από το Συμβούλιο της ΚτΕ, 32 Βλ. το κ ε ί μ ε ν ο α υ τ ή ς σ τ ο ν τ ό μ ο : T h e Τ r e a t i e s o f p e a c e, T h e C a r n e g i e E n d o w m e n t f o r I n t e r n a t i o n a l P e a c e ( ), , επ. Π α ρ ό μ ο ι α ά ρ θ ρ α π ε ρ ι ε ί χα ν κ α ι ο ι ά λ λ ε ς δ ύ ο Σ υ ν θ ή κ ε ς Ε ι ρ ή ν η ς τ ο υ Α ' Π α γ κ ο σ μ ί ο υ Π ο λ έ μ ο υ. Γι α τ η σ υ ν θ ή κ η τ ο υ Α γ ί ο υ Γ ε ρ μ α ν ο ύ β λ. α ν ω τ κ α ι γ ι α τ α Σ υ ν θ ή κ η τ ο υ Τ ρ ι α ν ό ν, ο π. π Γι α τ α Μ Δ Δ β λ. ε κ τ ε ν έ σ τ ε ρ α σ ε Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ /ΠΕ Ρ ΡΑ Κ Η, Ε ι σ α γ ω γ ή σ τ η Δ ι ε θ ν ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η, , τ. Ι : Γ ε ν ι κ ή Θ ε ω ρ ί α, 7 8 ε π. B LUSGDORN, L e f o n c t i o n e m e n t e t l a j u r i s p r u d e n c e d e s t r i b u n a u x a r b i t r a u x m i x t e s c r é e p a r l e s t r a i t é e s d e P a r i s, R C A D I I I I, επ. T E Y S S A I R E / D E SOLAIRES, Les Tr i b u n a u x a r b i t r a u x m i x t e s, P a r i s, , p a s s i m. 33 Ε π ί σ υ ν ό λ ο υ 3 6 Μ Δ Δ π ο υ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ α ν τ ε λ ι κ ά, μ ό ν ο τ ο Α γ γ λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ό, τ ο Γ ε ρ μ α ν ο Ι α π ω ν ι κ ό κ α ι Α υ σ τ ρ ο Ι α π ω ν ι κ ό δ ε ν π ε ρ ι ε ί χα ν ρ υ θ μ ί σ ε ι ς σ τ ο υ ς Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ ς γ ι α τ η λ ή ψ η π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν ( Η σ χ ε τ ι κ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ί α α π ό : E L K I N D, ο π. π. σ η μ 22,4 1 κ α ι σ η μ ). Τα Μ Δ Δ δ ε ν ε ί χα ν ε ν ι α ί ο κ α ν ο ν ι σ μ ό λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ ά τ ι μ ά λ λ ο ν α ν α μ ε ν ό μ ε ν ο α φ ο ύ δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν ε ξο ρ ι σ μ ο ύ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι κ ά σ ο υ ν α ξ ι ώ σ ε ι ς ι δ ι ω τ ώ ν κ α ι π ρ ο ο ρ ι ζό ν τ α ν ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν σ τ ο μ ε τ α ί χ μ ι ο μ ε τ α ξ ύ κ ρ α τ ώ ν π ο υ α ν ή κ α ν σ ε τ ε λ ε ί ω ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς δ ι κ α ι ι κ ο ύ ς κ λ ά δ ο υ ς. Γι α τ ο λ ό γ ο α υ τ ό δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν π έ ν τ ε υ π ο δ ε ί γ μ α τ α κ α ν ο ν ι σ μ ώ ν : τ ο γ α λ λ ι κ ό, τ ο α γ γ λ ι κ ό, τ ο Β ε λ γ ι κ ό, τ ο Ι τ α λ ι κ ό κ α ι τ η ς Λ ο ζά ν ν η ς. Α ν ε ξα ι ρ έ σ ε ι κ α ν ε ί ς τ ο α γ γ λ ι κ ό υ π ό δ ε ι γ μ α, τ α υ π ό λ ο ι π α τ έ σ σ ε ρ α ε ί χα ν μ ά λ λ ο ν ε π ο υ σ ι ώ δ ε ι ς δ ι α φ ο ρ έ ς. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά γ ι α τ ι ς ε φ α ρ μ ο γ έ ς τ ω ν τ ε σ σ ά ρ ω ν π ρ ο τ ύ π ω ν β λ. Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς τ ο υ Γ α λ λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς T. A. M 1, , Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Β ε λ γ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς σ ε ΤΑ Μ 1, 3 9, Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Α υ σ τ ρ ο Β ρ ε τ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς , ΤΑ Μ 1, , Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Ι τ α λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς σ ε ΤΑ Μ 1, κ α ι Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Ρ ο υ μ α ν ο τ ο υ ρ κ ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς σ ε ΤΑ Μ 5, ΤΑ Μ 2, Β λ. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω κ α ι τ ι ς κ ρ ι τ ι κ έ ς π α ρ α π ο μ π έ ς γ ι α τ η ν ο ρ θ ό τ η τ α τ η ς ε π ι λ ο γ ή ς τ ο υ ε ν λ ό γ ω Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ, α ν ω τ έ ρ ω σ ε 1. 19

20 το Φεβρουάριο του 1920, κατ εφαρμογή του άρθρου 14 του Συμφώνου τ ης ΚτΕ. Η Επιτροπή υπέβαλλε το Σχέδιο Καταστατικού του Δικαστηρίου στο Συμβούλιο της ΚτΕ κατά την 8 η σύνοδο του τον Οκτώβριο του Το Σχέδιο με όσες τροποποιήσεις επέφερε σε αυτό το Συμβούλιο της ΚτΕ παρουσιάσθηκε στην 1 η σύνοδο της ΓΣ της ΚτΕ, η οπο ία με την απόφαση της 13 ης Δεκεμβρίου 1920 το ενέκρινε με κάποιες ακόμη περαιτέρω τροποποιήσεις. Ο Κανονισμός και το Πρωτόκολλο του, υπογράφηκαν στις και τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του Σύμφωνα με το άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ 36 : Το Δικαστήριο θα έχει την εξουσία να λαμβάνει εάν νομίζει ότι αι περιστάσεις το απαιτούσι παν προσωρινόν μέτρον όπερ θα έδει να ληφθή προς διαφύλαξιν των οικείων δικαιωμάτων εκάστου διαδίκου. Προ της οριστικής απόφασης τα λαμβανόμενα μέτρα θα γνωστοποιούνται αμέσως εις τους διαδίκους και εις το Συμβούλιον. Το άρθρο αυτό εξάλλου επηρέασε την θεσμική εξέλιξη των προσωρινών μέτρων στη διεθνή δικαιοσύνη κατά το μεσοπόλεμο όχι μόνο άμεσα με την εφαρμογή του, αλλά και έμμεσα. Ειδικότερα οι 107 από τις 139 Συνθήκες για την ειρηνική επίλυση των διαφορών που υπογράφηκαν κατά την περίοδο αυτή,αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο ενδεχόμενο διαταγής προσωρινών μέτρων, προβλέποντας τη δυνατότητα διαταγής τους από Διαιτητικά όργανα, από επιτροπές μεσολάβησης ή από το Συμβούλιο της ΚτΕ Η α κ ρ ι β ή ς η μ ε ρ ο μ η ν ί α τ η ς θ έ σ η ς σ ε ι σ χ ύ τ ο υ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ π α ρ έ μ ε ι ν ε α δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ τ η, α φ ο ύ η α π ό φ α σ η μ ν η μ ό ν ε υ ε ό τ ι έ π ρ ε π ε α υ τ ό ν α κ υ ρ ω θ ε ί α π ό τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς Κ τ Ε, χω ρ ί ς ν α δ ι ε υ κ ρ ι ν ί ζ ε ι α ν α ν α φ ε ρ ό τ α ν σ τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς Κ τ Ε κ α τ ά τ ο χ ρ ό ν ο τ η ς υ π ο γ ρ α φ ή ς ή κ α τ ά τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ ( Η σ χ ε τ ι κ ή π α ρ α τ ή ρ η σ η α π ό S z t u c k i, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 3 σ η μ. 1 ). 36 Γι α τ ι ς ε ρ γ α σ ί ε ς τ η ς Α d e v i s o r C o m m i t t e e of J u r i s t s π ο υ ε π ε ξ ε ρ γ ά σ θ η κ ε τ ο μ ε τ έ π ε ι τ α ά ρ θ ρ ο 4 1 Κ α τ Δ Δ Δ Δ, κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α γ ι α τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α ν έ κ υ ψ α ν α π ό τ ι ς α π ο κ λ ί σ ε ι ς τ η ς δ ι α τ ύ π ω σ η ς μ ε τ α ξ ύ τ ο υ γ α λ λ ι κ ο ύ κ α ι τ ο υ α γ γ λ ι κ ο ύ κ ε ι μ έ ν ο υ, β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά S ZTUCKI, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 3 ε π, E L K I N D, ο π. π. σ η μ 22, 4 2 ε π. Ε π ί σ η ς β λ. τ ο μ ν η μ ό ν ι ο τ η ς Γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς τ η ς Κ τ Ε ( P C I J : A d v i s o r y C o m m i t t e e of J u r i s t s : D o c u m e n t s, , ) π ο υ π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ τ η κ ε π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι τ ι ς ε ρ γ α σ ί ε ς τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, κ α ι π ε ρ ι ε ί χ ε μ ι α σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή κ α τ α γ ρ α φ ή δ ι ε θ ν ώ ν σ υ μ β α τ ι κ ώ ν ρ υ θ μ ί σ ε ω ν δ ι ε θ ν ο ύ ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς κ α ι δ ι ά φ ο ρ ε ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς π ο υ ε ί χα ν δ ι α τ υ π ω θ ε ί δ ι ε θ ν ώ ς σ ε σ χ ε τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α κ α ι τ ο Σ χ έ δ ι ο γ ι α τ η ν ί δ ρ υ σ η τ ο υ Δ ι α ρ κ ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς τ ω ν π έ ν τ ε ο υ δ έ τ ε ρ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν ( Ν ο ρ β η γ ί α, Ο λ λ α ν δ ί α, Ν ο ρ β η γ ί α, Σ ο υ η δ ί α, Ε λ β ε τ ί α ) ( σ ε P C I J : A d v i s o r y C o m m i t t e e of J u r i s t s. D o c u m e n t s, , ), τ ο ο π ο ί ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε ω ς μ ι α π ρ ώ τ η β ά σ η σ τ ι ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς τ ω ν ε π ι τ ρ ο π ώ ν. Ο ι σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς τ ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή ς ε π ι τ ρ ο π ή ς τ ο υ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ, π ε ρ ι έ χο ν τ α ι σ τ η ν έ κ δ ο σ η P e r m a n e n t C o u r t of J u s t i c e. P r o c e s Ve r b a u x o f t h e P r o c e e d i n g s o f t h e A d v i s o r y C o m m i t t e e o f J u r i s t s, J u n e 1 6 t h - J u l y 2 4 t h , , e d. L e a g u e of N a t i o n s, p a s s i m. Η α ξ ί α τ ω ν κ ε ι μ έ ν ω ν α υ τ ώ ν γ ι α τ η ν κ α τ α ν ό η σ η τ ο υ ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ π ό β α θ ρ ο υ τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 4 1 Κ α τ Δ Δ, ε ί ν α ι π ρ ο φ α ν ή ς. 37 Γι α τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς α υ τ έ ς β λ. H ABICHT, P o s t - W a r t r e a t i e s f o r t h e p a c i f i c s e t t l e m e n t o f i n t e r n a t i o n a l d i s p u t e s, , p a s s i m. 20

21 Η πιο διαδεδομένη διατύπωση που ακολουθήθηκε ήταν αυτή του άρθρου 33 της Γενικής πράξης του 1928, σύμφωνα με την οποία: Σε κάθε περίπτωση στην οποία το αντικείμενο της διαφοράς αφορά..., δικαστικές διαδικασίες και ιδιαίτερα αν το αντικείμενο της διαφοράς αφορά ήδη τετελεσμένες ενέργειες διαδίκου ή επικείμενες πράξεις των οποίων η τέλεση επίκειται άμεσα, το ΔΔΔΔ, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού λειτουργίας του, θα προτείνει προς υιοθέτηση αμελλητί, προσωρινά μέτρα. Τα διάδικα μέρη δεσμεύονται να αποδεχθούν τα μέτρα αυτά 38. Επίσης πολύ συνηθισμένη υπήρξε και η ίδια διατύπωση, χωρίς όμως την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 33 της Γενικής Πράξης 39. Τέλος, ένας τρίτος τύπος ρήτρας προέβλεπε την υποχρέωση των μ ερών να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου και όριζε ότι προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού [χωρίς άμεση αναφορά στο άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ] το Δικαστήριο θα είχε την εξουσία να προτείνει προς λήψη, πρ οσωρινά μέτρα 40. Το άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ εξετάσθηκε εκ νέου από μια επιτροπή νομικών, η οποία είχε οριστεί από την ΚτΕ το Δεκέμβριο του 1928, με σκοπό την επισήμανση των διατάξεων εκείνων του Καταστατικού των οποίων η τροποποίηση θα ήταν επιθυμητή. Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής αυτής που διεξήχθησαν στη Γενεύη το Μάρτιο του 1929, συζητήθηκε η σκοπιμότητα μιας τροποποίησης του άρθρου 41 ΚατΔΔΔΔ. Το κύριο ζήτημα που τέθηκε αφορούσε το κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να μνημονευθεί και να κατοχυρωθεί στο άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ, η εξουσία του Προέδρου του ΔΔΔΔ να διατάσσει προσωρινά μέτρα, η οποία προβλεπόταν κατά το άρθρο 57 του Κανονισμού του Δικαστηρίου. Προς αντίκρουση της εν λόγω προσπάθειας, προβλήθηκε το βάσιμο αντεπιχείρημα, ότι οι αναφορές στο άρθρο 41 ΚατΔΔ ΔΔ ήταν πολυπληθέστατες σε μια σειρά από συμβατικά κείμενα της εποχής, και κατά συνέπεια μια ενδεχόμενη τροποποίηση της εν λόγω διάταξης του 38 Γ ε ν ι κ ή Π ρ ά ξ η τ η ς Γ ε ν ε ύ η ς γ ι α τ η ν ε ι ρ η ν ι κ ή ε π ί λ υ σ η τ ω ν δ ι ε θ ν ώ ν δ ι α φ ο ρ ώ ν τ η ς , L N T S v o l. XC I I I, No , Ε κ τ ε ν ή ς α ν α φ ο ρ ά σ ε ά λ λ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς π ο υ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ η δ ι α τ ύ π ω σ η α υ τ ή, σ ε : S z t u c k i, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 6 σ η μ Εκτ ε ν ή ς α ν α φ ο ρ ά σ ε ά λ λ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς π ο υ υ ι ο θ έ τ η σ α ν τ η δ ι α τ ύ π ω σ η α υ τ ή, σ ε :. S z t u c k i, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 6 σ η μ 2 6. Π ρ β λ ό μ ω ς : Σ ύ μ β α σ η Γ ε ρ μ α ν ί α ς - Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο υ ( ) [ L N T S, v o l C XV I I I, 11 0, no ] κ α τ ά τ ο ά ρ θ ρ ο 2 1 τ η ς ο π ο ί α ς τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο θ α δ ί ν ε ι ο δ η γ ί ε ς γ ι α τ ο π ο ι α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α θ α έ π ρ ε π ε ν α λ η φ θ ο ύ ν κ α ι τ ο ά ρ θ ρ ο 2 2 Σ ύ μ β α σ η ς Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο υ - Ι σ π α ν ί α ς ( ) κ α τ ά τ ο ο π ο ί ο τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο θ α α π ο φ α σ ί ζ ε ι π ο ι α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α θ α υ ι ο θ ε τ η θ ο ύ ν ( L N T S, v o l C I X, 1 4 9, no ). 40 Β λ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω σ ε : S z t u c k i, i b i d, 2 6 σ η μ

22 Καταστατικού, θα διαφοροποιούσε τις ανειλημμένης διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στις συν θήκες αυτές, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των κρατών αυτών 41. Τελικά αντί να κατοχυρωθεί η εξουσία του Προέδρου του Δικαστηρίου για την διαταγή προσωρινών μέτρων στο Καταστατικό του Δικαστηρίου, καταργήθηκε με την επόμενη τροποποίηση του Κανονισμού το Εκτός όμως από το άρθρο 41 του Καταστατικού του ΔΔΔΔ, εξίσου σημαντικοί για την κατανόηση τόσο της δογματικής εξέλιξης των προσωρινών μέτρων, όσο και του νομικού πλαισίου υπό το οποίο δικάστηκαν οι 6 υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, που αντιμετώπισε το ΔΔΔΔ, είναι και οι ρυθμίσεις για τα προσωρινά μέτρα των Κανονισμών που κατάρτισε το ίδιο το Δικαστήριο στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του άρθρου 30 ΚατΔΔΔΔ 42. Το πρώτο σχέδιο Κανονισμού που παρουσιάστηκε το 1922, περιείχε μόνο μια διάταξη σχετικά με τα προσωρινά μέτρα, γιατί όπως αναφέρεται στα πρακτικά της συντακτικής επιτροπής... Από τη στιγμή που το Δικαστήριο δεν είχε την εξουσία να εκτελέσει αποφάσεις αναφορικά με την υπόδειξη προσωρινών μέτρων, θα ήταν άσκοπο περαιτέρω να δημιουργήσει αναλυτικούς κανό νες για τη διαδικασία υποδείξεως αυτών των μέτρων. Εν τούτοις σκόπιμο θα ήταν να καταρτισθούν κανόνες σχετικά με την προστασία των τρίτων κρατών 43. Κατά τις τελικές διεργασίες για την κατάρτιση του Κανονισμού μάλιστα παραλείφθηκε επιπλέον και η μνεία στα δ ικαιώματα των τρίτων κρατών. Το τελικό κείμενο του άρθρου 57 του Κανονισμού έλαβε το ακόλουθο περιεχόμενο: Τις περιόδους που το Δικαστήριο δεν συνεδριάζει, τα μέτρα για την προστασία στο μεταξύ των επίδικων δικαιωμάτων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Οποιαδήποτε άρνηση των διαδίκων να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του Δικαστηρίου ή του Προέδρου, θα καταγράφεται 44 Παρά το γεγονός ότι ο Κανονισμός του Δικαστηρίου αναθεωρήθηκε το 1926 και τροποποιήθηκε το 1927, το άρθρο 57 δεν υπέστη α λλαγές. 41 Τα π ρ α κ τ ι κ ά τ η ς ε π ι τ ρ ο π ή ς α υ τ ή ς ε ί ν α ι δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν α σ τ ο ν τ ό μ ο : League of N a t i o n s. C o m m i t t e e o f J u r i s t s o n t h e St a t u t e o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. M i n u t e s of t h e s e s s i o n ( D o c. C M V ), , p a s s i m : τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν θ α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι K α ν ο ν ι σ μ ό ν π ε ρ ί τ η ς ε κ τ ε λ έ σ ε ω ς τ ω ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν τ ο υ. Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς θ α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι Δ ι κ ο ν ο μ ο μ ι κ ό ν K α ν ο ν ι σ μ ό ν 43 P C I J S e r. D , I b i d,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α έκδοσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Α & Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... Σελ. ΙΧ ΧΙ ΧΙΧ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα Τηλ./fax: ,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα Τηλ./fax: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα 10672 Τηλ./fax: 2103615812, www.law.uoa.gr Εφαρµογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος 2010 15:42 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3898 (ΦΕΚ Α 211 16.12.2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3413/17.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 Νίκος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Δικηγόρος, Διευθυντής του ΕΚΕΜΕ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συζήτηση για τις προσαρμογές στη λειτουργία των οργάνων της ΕΚ/ΕΕ, με

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ Μεταπτυχιακό ΔΕΟΣ (Οκτώβριος 2015) Γ. Καρύδης Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ 1 η και 2 η Διάλεξη : Βασικά σημεία Ι. Ορισμοί Ιστορικά στοιχεία Ορισμός Δικαίου ΕΕ : Σύστημα κανόνων νομικά δεσμευτικών που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)»

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Τί σημαίνει η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ;

Τί σημαίνει η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ; Τί σημαίνει η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ; (Μόνη νόμιμη λύση παραμένει η προσωρινή ανάκληση της κατάργησης της ΕΡΤ) Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση. Το Κεφάλαιο Ι τιτλοφορείται «Πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως» και περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως και 4.

Αιτιολογική Έκθεση. Το Κεφάλαιο Ι τιτλοφορείται «Πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως» και περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως και 4. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ.

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. Θεοχάρης Δημ. Κατσαούνη Αδ. Κατσιγιάννης Κ. Κωτσάκη Αικ. Μεϊδάνης Χαρ. Μπαλάδη Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ.

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 2), (2006) 1Β Α.Α.Δ 1389 Εφεσείουσα-Αιτήτρια, Εφεσιβλήτου-Καθ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (i) Τα Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα