Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου"

Transcript

1

2 2

3 3

4 4

5 Κύριες Συντομογραφίες. A F D I A n n u a i r e F r a n c a i s d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l A J I L A m e r i c a n J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l L a w BYBIL B r i t t i s h Ye a r b o o k o f I n t e r n a t i o n a l L a w G A O R U n i t e d N a t i o n s G e n e r a l A s s e m b l y. O f f i c i a l R e c o r d s. I C J P l e a d i n g s I n t e r n a t i o n a l C o u r t o f J u s t i c e - P l e a d i n g s, O r a l A r g u m e n t s, D o c u m e n t s I C J Y B I n t e r n a t i o n a l C o u r t o f J u s t i c e. Ye a r b o o k. L N T S L e a g u e o f N a t i o n s Tr e a t y S e r i e s P C I J S e r. A P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. C o l l e c t i o n o f J u d g e m e n t s P C I J S e r. Β P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. C o l l e c t i o n o f A d v i s o r y O p i n i o n s. ( μ έ χ ρ ι ). P C I J S e r. Α / Β P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. J u d g m e n t s, O r d e r s a n d A d v i s o r y O p i n i o n s. P C I J s e r. C P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. A c t s a n d D o c u m e n t s R e l a t i n g t o J u d g e m e n t s a n d A d v i s o r y O p i n i o n s G i v e n b y t h e C o u r t μ έ χ ρ ι. P l e a d i n g s, O r a l J u d g e m e n t s a n d D o c u m e n t s. P C I J S e r. D P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. A c t s a n d D o c u m e n t s C o n c e r n i n g t h e o r g a n i z a t i o n o f t h e C o u r t. P C I J P e r m a n e n t C o u r t o f i n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. R B D I R e v u e B e l g e d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l R C A D I R e c u e i l d e C o u r s. A c a d e m i e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l d e l a H a y e. R H D I R e v u e H e l l e n i q u e d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l. S C O R U n i t e d N a t i o n s, S e c u r i t y C o u n c i l. O f f i c i a l R e c o r d s. S y r a c u s e J. I n t. L. C o m m S y r a c u s e J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l L a w a n d C o m m e r c e. 5

6 S y d n e y L R T h e S y d n e y L a w R e v i e w. U N C I O D o c u m e n t s o f t h e U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e o n I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n. U N T S U n i t e d N a t i o n s Tr e a t y S e r i e s. Z A o R V Z e i t s c h r i f t F ü r A u s l ä n d i s c h e s ö f f e n t l i c h e s R e c h t u n d V ö l k e r r e c h t. Ε Ε Σ χ Ν Ο Ε Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Ε π ε τ η ρ ί δ α Σ χο λ ή ς Ν ο μ ι κ ώ ν κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν. Ι C J R e p o r t s I n t e r n a t i o n a l C o u r t o f J u s t i c e. R e p o r t s o f J u d g e m e n t s, A d v i s o r y O p i n i o n s a n d O r d e r s. Κ τ Ε Κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν Ε θ ν ώ ν Τ. Α. Μ R e c u e i l d e s D e c i s i o n s d e s Tr i b u n a u x A r b i t r a u x M i x t e s. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ ι α ρ κ έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς Δ. Δ. Δ ι ε θ ν έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο Ε υ ρ Σ Δ Α Ευρ ω π α ϊ κ ή Σ ϋ μ β α σ η Δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν τ ο υ Α ν θ ρ ώ π ο υ Κ α τ Δ Δ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ Κ α τ Δ Δ Δ Δ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Δ ι α ρ κ ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ Ι κ α ι ο σ ύ ν η ς Μ Δ Δ Μ ι κ τ ά Δ ι α ι τ η τ ι κ ά Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α 6

7 Κύριες Συντομογραφίες. 1 1 Τα προσωρινά μέτρα ως γενική αρχή του διεθνούς δικαίου 10 2 Η διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων Οι πρώτες θεσμικές ρυθμίσεις Οι Συνθήκες Μπραϊαν και η σημασία τους στην περαιτέρω θεσμική εξέλιξη της προσωρινής δικαστικής προστασ ίας στην διεθνή δίκη Τα Mικτά Διαιτητικά Δικαστήρια 18 3 Προσωρινά μέτρα ενώπιον του ΔΔΔΔ Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί προσωρινών μέτρων ενώπιον του ΔΔΔΔ Η εφαρμογή του άρθρου 41 ΚατΔΔΔΔ από τη νομολογία του ΔΔΔΔ Υπόθεση της καταγγελίας της Σινοβελγικής συνθήκης του Υπόθεση εργοστασίου Chorzow Υπόθεση της Νοτιανατολικής Γροιλανδίας Ο ι υπόλοιπες υποθέσεις προσωρινών μέτρων ενώπιον του ΔΔΔΔ Προσωρινά μέτρα ενώπιον άλλων διεθνών δικαιοδοτικών ο ργάνων και μεθοδολογική τους κατάταξη Επισκόπηση των διατάξεων περί προσωρινών μέτρων στα υπόλοιπα διεθνή δικαστήρια Διακρίσεις των προσωρινών μέτρων αναλόγως του επιδιωκόμενου σκοπού Διάκριση των ασφαλιστικών μέτρων αναλόγως του οργάνου που τα διατάσσει Ιδιομορφίες και γενικά χαρακτηριστικά των επιμέρους συμβατικών ρυθμίσεων για τα προσωρινά μέτρα ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων 35 7

8 5 Το νομικό πλαίσιο για τα προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Η μεταπολεμική εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου των προσωρινών μέτρων ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Προϋποθέσεις διαταγ ής προσωρινού μέτρου Διαδικαστικά ζητήματα Κατάθεση της αίτησης Ορισμός δικασίμου και συζήτηση της αίτησης Η απόφαση περί προσωρινών μέτρων Τα Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Δ ιεθνούς Δικαστηρίου Υπόθεση της Angloiranian Oil co Υπόθεση Interhandel ( πράξη της ) Yποθέσεις δικαιοδοσίας αλιείας Υπόθεση Πυρηνικών δοκιμών Υπόθεση Πακιστανών αιχμαλώτων πολέμου Υπόθεση υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου Η νομολογία του ΔΔ υπό τον ΚανΔΔ/ Υπόθεση αμερικάνων ομήρων στην Τεχεράνη Υπόθεση στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά της Νικαράγουα Υπόθεση συνοριακής διαφοράς Υπόθεση της διαιτητικής απόφασης της Υπόθεση της ελεύθερης διέλευσης από το Storebaelt Υπόθεση εφαρμογής της Σύμβασης για την πρόληψη και τιμωρία του εγκλήματος της Γενοκτονίας 76 8

9 5.5.7 Υπόθεση αίτησης για επανεξέταση της συμμόρφωσης της Γα λλικής κυβέρνησης με την απόφαση του Δικαστηρίου της 20ης Δεκεμβρίου1974 για τις πυρηνικές δοκιμές Υπόθεση οριοθέτησης των θαλασσίων και χερσαίων συνόρων μεταξύ Καμερούν και Νιγηρίας Υπόθεση σχετικά με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις Υπόθεση Legrand Υπόθεση σχετικά προς τη νομιμότητα της χρ ήσης βίας 84 Βιβλιογραφία 88 Παράρτημα: 93 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ. 93 Α. Το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου 93 Β. Ο Κανονισμός του Διεθνούς Δικαστηρίου του Οι ενότητες 1,2,4 και 5.1 έως 5.3, έχουν γραφεί από την κ. Νάσκου - Περράκη. Οι ενότητες 3 και 5.4 έως 5.11 έχουν γραφεί από τον κ. Γιαννόπουλο, ο οποίος είχε και την επιμέλεια των παραρτημάτων. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν κοινής συγγραφικής προσπάθειας, απότοκης της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των δύο συγγραφέων. 9

10 1 Τα προσωρινά μέτρα ως γενική αρχή του διεθνούς δικαίου Η προσωρινή δικαστική προστασία αποτελεί θεσμό αυτονόητο σε κάθε απόπειρα δημιουργίας ενός δικονομικού συστήματος. Επομένως η ύπαρξη ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού διεθνών συμβατικών διατάξεων 1 που ρυθμίζουν τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις της διαταγής τέτοιων μέτρων, όπως και η αντίστοιχα ιδιαίτερα εκτεταμένη νομολογία των Διεθνών Δικαστηρίων στο αντικείμενο των προσωρινών μέτρων, κάθε άλλο παρά πρέπει να ξενίσει. Εννοιολογικά η προσωρινή δικαστική προστασία αποτελεί απλά ένα minimum, οποιουδήποτε δικαιϊκού συστήματος φιλοδοξεί να είναι αποτελεσματικό 2. Δικαστική προστασία σε οποιοδήποτε επίπεδο ( εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου) χωρίς θεσμικούς μηχανισμούς προστασίας του αντικειμένου της δίκης μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για το κύριο αντικείμενο της επιδικίας, αποτελεί κενό γράμμα. Η αναγκαιότητα αυτή καθίσταται ακόμη πιο έντονη στο επίπεδο της Διεθνούς Δικαιοσύνης, όπου τόσο η καθυστέρηση της έκδοσης οριστικών αποφάσεων όσο και οι παράλληλοι κίνδυνοι για το "αντικείμενο της επιδικίας" αυξάνονται γεωμετρικά. Το νομικό πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, συντίθεται από το άρθρο 41 του ΚατΔΔΔΔ αρχικά και ΚατΔΔ στη συνέχεια καθώς και από τις επιμέρους διατάξεις των Κανονισμών του Δικαστηρίου που ίσχυσαν στη διάρκεια της λειτουργίας του.. Ανεξάρτητα από τα ερμηνευτικά ζητήματα των άρθρων αυτών, τα οποία θα εξετασθούν στη συνέχεια, ένα πρώτο πρόβλημα, που ανακύπτει κατά την εξέταση του θεσμού αφορά το κατά πόσον τα προσωρινά μέτρα στη διεθνή δίκη αποτελούν απλή συμβατική ρύθμιση ή γενική αρχή του διεθνούς δικαίου η οποία αποκρυσταλλώνεται στο άρθρο 41 ΚατΔΔ ή προκειμένου για άλλα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα,στις αντίστοιχες διατάξεις των νομικών κειμένων που διέπουν τη λειτουργία τους. Το πρόβλημα διατηρεί αξιόλογη πρακτική σημασία. Αν γίνει δεκτό το πρώτο ενδεχόμενο προσωρινά μέτρα μπορούν να διαταχθούν μόνο όταν προβλέπονται από διεθνές συμβατικό κείμενο και μόνο στα πλαίσια και υπό τους όρους που αυτό προδιαγράφει. Αντίθετα σε περί πτωση που θεωρηθεί ότι ο θεσμός των προσωρινών μέτρων στηρίζεται σε γενική αρχή του διεθνούς 1 Β λ. κ α τ ω τ έ ρ ω D UMBAULD, I n t e r i m m e a s u r e s of p r o t e c t i o n in i n t e r n a t i o n a l c o n t r o v e r s i e s, , ο ο π ο ί ο ς χα ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α ω ς τ η " λ ο γ ι κ ή α ν α γ κ α ι ό τ η τ α τ η σ ύ γ χ ρ ο ν η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς δ ι κ ο ν ο μ ί α ς ". Β λ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω κ α ι τ η ν ε κ τ ε ν έ σ τ α τ η α ν ά λ υ σ η τ ο υ τ ε λ ε υ τ α ί ο υ τ ω ν π α ρ α μ έ τ ρ ω ν τ ο υ θ ε σ μ ο ύ τ η ς π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς δ ι κ α σ τ ι κ ή ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς σ τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό δ ί κ α ι ο δ ι α φ ό ρ ω ν κ ρ α τ ώ ν δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά ( Ρ ω μ α ϊ κ ό, Α υ σ τ ρ ι α κ ό, Γ ε ρ μ α ν ι κ ό, Γ α λ λ ι κ ό κ α ι Ο υ γ γ ρ ι κ ό ) δ ί κ α ι ο α π ό τ η ν ο π ο ί α π ρ ο κ ύ π τ ε ι σ α φ ώ ς η ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό τ η τ α τ ο υ θ ε σ μ ο ύ τ ω ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν. Β λ. ε π ί σ η ς C h e n g, G e n e r a l p r i n c i p l e s o f l a w a s a p p l i e d b y I n t e r n a t i o n a l C o u r t s a n d Tr i b u n a l s, , επ. 10

11 δικαίου, πρέπει αντίστοιχα να θεωρηθεί, ότι είναι νοητή η διαταγή τέτοιων ακόμη και αν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου δεν προβλέπει ρητά τέτοια εξουσία. Η απάντηση στο πρόβλημα αυτό δίχασε επί δεκαετίες τη θεωρία του διεθνούς δικονομικού δικαίου. Κατά τον Hammarskjold 3 από τη στιγμή που ο θεσμός των προσωρινών μέτρων προβλεπόταν ρητά από το άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ, θα έπρεπε περαιτέρω να αντιμετωπισθεί ως μια οποιαδήποτε συμβατική διάταξη, με περαιτέρω συνέπεια την αδυναμία διαταγής τους πέρα από τις προϋποθέσεις του διεθνούς συμβατικού πλαισίου που τα διέπει. Εν τούτοις το επιχείρημα αυτό παραγνωρίζει το ενδεχόμενο της κωδικοποιητικής λειτουργίας του διεθνούς συμβατικού δικαίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί πειστική 4. To ΔΔΔΔ στην υπόθεση προσωρινών μέτρων για την Ηλεκτρική Εταιρεία Σόφιας το 1939, φάνηκε να υιοθετεί τη θέση ότι τα προσωρινά μέτρα αποτελούν γενική αρχή του δικαίου επισημαίνοντας ότι :" η εν λόγω διάταξη του Καταστατικού ( αναφέρεται στο άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ) εφαρμόζει την οικουμενικά δεκτή αρχή των Διεθνών Δικαστηρίων ότι τα μέρη υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας να απέχουν από τη λήψη μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να επιδράσουν στη δυνατότητα εκτέλεσης της απόφασης επί του κύριου ζητήματος όταν αυτή εκδοθεί και γενικά να απέχουν από τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν ή να επεκτείνουν τη διαφορά" 5. Ενεργότερη στάση υπέρ της προσέγγισης του θεσμού των προσωρινών μέτρων, έλαβε το Βρεττανογερμανικό ΜΔΔ στην υπόθεση Gramophone LTD, όπου διέταξε προσωρινά μέτρα, παρά το γεγονός ότι δεν προβλεπόταν τέτοια αρμοδιότητα από τον κανονισμό λειτουργίας του 6. Με εξαίρεση τον Hammarskjold 7, η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων 8 δέχεται την άποψη ότι τα προσωρινά μέτρα αποτελούν γενική αρχή του 3 H AMMARSKJOLD, Q u l q u e s a s p e c t s d e l a q u e s t i o n d e s m e s u r e s c o n s e r v a t o i r e s e n d r o i t I I n t e r n a t i o n a l p o s i t i f, Z A o R V , Ό π ω ς ε π ι σ η μ α ί ν ε ι ε ύ σ τ οχα ο F ITZMAURICE, G e n e r a l p r i n c i p l e s o f s o u r c e s o f l a w, B Y B I L , 5 8, ό π ο υ κ α ι κ ρ ι τ ι κ ή τ ω ν α π ό ψ ε ω ν τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω σ υ γ γ ρ α φ έ α. 5 E l e c t r i c i t y c o m p a n y o f S o f i a a n d B u l g a r i a ( p r o v i s i o n a l m e a s u r e s ) c a s e, P C I J S e r. A / B , Τ. Α. Μ , επ. Γι α τ α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α σ τ α Μ Δ Δ, β λ. κ α τ ω τ έ ρ ω : Ο π. π. σ η μ 3. Ο H a m m a r k j o l d α π έ ρ ρ ι π τ ε τ η σ η μ α σ ί α μ ι α σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς α ν ά λ υ σ η ς τ η ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ ω ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν σ τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό κ α ι σ τ ο δ η μ ό σ ι ο Δ ι ε θ ν έ ς Δ ί κ α ι ο, θ ε ω ρ ώ ν τ α ς ό τ ι δ ε ν υ φ ί σ τ α τ ο α ν α λ ο γ ί α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν δ ύ ο δ ι κ α ι ο δ ο τ ι κ ώ ν τ ά ξ ε ω ν. Μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ά η ί δ ι α ά π ο ψ η υ π ο σ τ η ρ ί χ θ η κ ε κ α ι α π ό τ ο ν A DEDE ( T h e r u l e i n I n t e r l o c u t o r y i n j u n c t i o n s u n d e r d o m e s t i c l a w a n d I n t e r i m m e a s u r e s o f p r o t e c t i o n u n d e r i n t e r n a t i o n a l l a w : S o m e c r i t i c a l d i f f e r e n c e s, S y r a c u s e J. I n t. L. C o m m , ). 8 Βλ. σ χ ε τ ι κ ά : D UMBAULD, οπ. π. σ η μ 2, G UGGENHEIM, L e s m e s u r e s c o n s e v a t o i r e s d a n s l a p r o c e d u r e a r b i t r a l e e t j u d i c i a i r e, R C A D I ΙΙΙ, Ο ι σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς α υ τ ο ί 11

12 δικαίου, και μάλιστα κατά τον Cheng αποτελούν έννοια σύμφυτη προς την ιδέα του δικαίου 9. Η αντιμετώπιση του ζητήματος θα ήταν σκόπιμο να κινηθεί σε δύο ά ξονες. Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι πράγματι τα προσωρινά μέτρα, έχουν εξελιχθεί ως το αναγκαίο συμπλήρωμα κάθε μορφής δικαιοδοτικής δραστηριότητας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Η συχνότητα με την οποία απαντώνται οι σχετικ ές ρυθμίσεις σε καταστατικά Διεθνών Δικαστηρίων και σε δικονομίες των εσωτερικών δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας και πολιτείας, φαίνεται όντως να επαληθεύει τη θέση ότι τα προσωρινά μέτρα αποτελούν γενική αρχή του δικαίου, υπό την έννοια του άρθρου 38 ΚατΔΔ 10. Μένει επομένως να εξετασθεί το κατά πόσον τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, είναι σε θέση να διατάξουν προσωρινά μέτρα σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή παρά το γεγονός ότι το καταστατικό τους δεν προβλέπει τη δυνατότητα διαταγ ής προσωρινών μέτρων. Το ζήτημα δεν επιδέχεται ενιαίας αντιμετώπισης, αφού τα δύο ζητήματα διαφέρουν μεταξύ τους. Ως προς τη δυνατότητα διαταγής προσωρινών μέτρων από Διεθνές Δικαστήριο καθ' υπέρβαση των ορίων που τάσσονται από το καταστατικό ή τον κανο νισμό του Δικαστηρίου, θα μπορούσαν να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις. Κατά το άρθρο 38 1 Κατ ΔΔ, το Δικαστήριο εφαρμόζει μεταξύ άλλων και " γ) τας γενικάς αρχάς του δικαίου" τας παραδεδεγμένας υπό των πολιτισμένων κρατών". Η διάταξη αυτή κατά γενική αποδοχή αποτελεί την εγκυρότερη σύγχρονη απαρίθμηση των πηγών του διεθνούς δικαίου 11. Περαιτέρω γίνεται δεκτό ότι μεταξύ των κανόνων που απαριθμεί το άρθρο 38 1 Κατ ΔΔ δεν καθιερώνεται κάποιου είδους ιεραρχική σχέση 12. Επομένως οι κανόνες αυτοί ισχύουν παράλληλα, περαιτέρω δε στο ενδεχόμενο συγκρούσεως μεταξύ τους, οι συγκρούσεις αυτές αίρονται με βάση τις ερμηνευτικές αρχές του δικαίου 13. Μεταξύ αυτών εξάλλου, πρέπει να θεωρηθεί ότι ισχύει προφανώς χα ρ α κ τ η ρ ί ζο υ ν μ ε ν τ α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α γ ε ν ι κ ή α ρ χ ή τ ο υ δ ι κ α ί ο υ, θ ε ω ρ ο ύ ν ό μ ω ς ό τ ι δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν Δ ι ε θ ν έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν α δ ι α τ ά ξ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α χω ρ ί ς ν α τ ο π ρ ο β λ έ π ε ι ε ι δ ι κ ά κ ά π ο ι α σ υ μ β α τ ι κ ή δ ι ά τ α ξ η. Α ν τ ί θ ε τ α ο N I E M E Y E R, E i n s t w e i l l i g e v e r f φ gungendes w e l t g e r i c h t s h o f s, i h r W e s e n und i h r e G r e n z e n, , 1 5 ε π, τ ά σ σ ε τ α ι π ι ο τ ο λ μ η ρ ά υ π έ ρ τ η ς τ ο υ χα ρ α κ τ ή ρ α τ ω ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν ω ς γ ε ν ι κ ή ς α ρ χ ή ς τ ο υ δ ι κ α ί ο υ, α π ο σ υ ν δ έ ο ν τ α ς τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α δ ι α τ α γ ή ς τ ο υ ς α π ό τ η ρ η τ ή π ρ ό β λ ε ψ η σ υ μ β α τ ι κ ή ς δ ι ά τ α ξ η ς. Π α ρ ό μ ο ι α θ έ σ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ε κ α ι o C HENG, ο π. π. σ η μ 2, ε π. 9 I b i d. 10 Γι α τ η ν έ ν ν ο ι α τ ω ν γ ε ν ι κ ώ ν α ρ χώ ν τ ο υ δ ι κ α ί ο υ σ τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Δ ί κ α ι ο, β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά : Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ σ ε Ι Ω Ά Ν Ν ΟΥ / Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ί Δ Η / Ρ Ο Ζ Ά Κ Η / ΦΑΤ ΟΥ Ρ ΟΥ, Δ η μ ό σ ι ο Δ ι ε θ ν έ ς Δ ί κ α ι ο. Η θ ε ω ρ ί α τ ω ν π η γ ώ ν, , ε π. 11 Β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά Φ ΑΤ Ο Υ Ρ Ο Σ Ε Ι Ω Ά Ν Ν ΟΥ / Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ί Δ Η / Ρ Ο Ζ Ά Κ Η / ΦΑΤ ΟΥ Ρ ΟΥ, ο π. π. σ η μ 1 0, 2 5 ε π. 12 I BID. 13 Β λ. Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ο π. π. σ η μ 1 0, ε π. 12

13 και το αξίωμα ότι lex specialis derogat generali 14. Μια διεθνής συμβατική ρύθμιση η οποία προβλέπει τη δυνατότητα διαταγής προσωρινών μέτρων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατόπιν τήρησης μιας ορισμένης διαδικασίας, είναι εξορισμού ειδικότερη από την αντίστοιχη γενική αρχή που προβλέπει τη δυνατότητα υπόδειξης προσωρινών μέτρων κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. Στην περίπτωση εξάλλου που ενώπιον διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου ανακύπτει ζήτημα σχετικό με την διαταγή προσωρινών μέτρων πέραν του πλαισίου που προδιαγράφει η δικονομία του, ανακύπτει σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών ρυθμίσεων. Κατά το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Δικαστηρίου, δεν επιτρέπεται η υπόδειξη μέτρου στην προκείμενη περίπτωση, ενώ αντίθετα κατά τη γενική αρχή του διεθνούς δικαίου στην οποία στηρίζεται ο θεσμός των προσω ρινών μέτρων κάτι τέτοιο είναι νοητό. Επειδή όμως η συμβατική διάταξη που ρυθμίζει την επιβολή του μέτρου, είναι ειδικότερη της γενικής αρχής, πρέπει περαιτέρω να γίνει και δεκτό ότι κατισχύει. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, όταν το πλαίσιο λειτουργίας ενός Διεθνούς Δικαστηρίου, περιέχει διατάξεις καθορίζουσες τη δυνατότητα διαταγής και τις προϋποθέσεις λήψης προσωρινών μέτρων, τα μέτρα αυτά μπορούν να υποδειχθούν μόνο στα πλαίσια που προδιαγράφονται από τις ρυθμίσεις του διεθνούς συμβατικού δικαίου 15. Αντίθετα, όταν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου δεν περιέχει ειδική ρύθμιση για τη δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων, τότε δεν ανακύπτει σύγκρουση μεταξύ της γενικής αρχής και της γραπτής ειδικής διάταξης, οπότε περαιτέρω συνάγεται και ότι είναι δυνατή η διαταγή προσωρινών μέτρων παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη του διεθνούς συμβατικού δικαίου. Ενόψει των ανωτέρω, η θέση την οποία έλαβε το Βρεττανογερμανικό ΜΔΔ στην υπόθεση Gramophone πρέπει να θεωρηθεί ορθή. 2 Η διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. 14 I BID, Β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά κ α ι τ η ν π ρ ό σ φ α τ η α π ό φ α σ η τ ο υ Δ Δ σ τ η ν υ π ό θ ε σ η τ η ς α ί τ η σ η ς γ ι α ε π α ν ε ξ έ τ α σ η τ η ς σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η ς τ η ς Γ α λ λ ι κ ή ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς μ ε τ η ν α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ τ η ς 2 0 η ς Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ γ ι α τ ι ς π υ ρ η ν ι κ έ ς δ ο κ ι μ έ ς ( β λ. κ α τ ω τ έ ρ ω ). Στ η ν υ π ό θ ε σ η α υ τ ή τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο α π έ ρ ρ ι ψ ε τ η ν α ί τ η σ η π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν τ η ς Ν. Ζ η λ α ν δ ί α ς μ ε τ η ν α ι τ ι ο λ ο γ ί α ό τ ι δ ε σ τ ο ι χ ε ι ο θ ε τ ε ί τ ο ε κ κ ρ ε μ ο δ ι κ ί α υ π ό τ η ν έ ν ν ο ι α τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 4 1 Κ α τ Δ Δ. 13

14 2.1 Οι πρώτες θεσμικές ρυθμίσεις Η πρώτη φάση της διαμόρφωσης του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς δικαιοσύνης τοποθετούνται στις αρχές του 20 ου αιώνα στην Κεντρική Αμερική. Ειδικότερα στη συνθήκη περί διαιτητικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Αμερικής που υπογράφηκε στις , προβλεπόταν ότι μπορούσε να διαταχθεί η προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέσων επίλυσης της διαφοράς που προβλεπόταν στη συνθήκη 16. Η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης αυτής δεν άργησε να δοκιμαστεί από τις εξελίξεις : το Δεκέμβριο του 1906 ξέσπασε στην Ονδούρα επανάσταση, η οποία είχε υποκινηθεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουα. Τμήματα του τακτικού στρατού της Ονδούρα καταδίωξαν του επαναστάτες στο έδαφος της Νικαράγουα. Η Νικαράγουα διαμαρτυρήθηκε και απαίτησε αποζημ ίωση για τις ζημιές που υπέστει. Χάρη στη μεσολάβηση των ΗΠΑ και των υπόλοιπων Κεντροαμερικανικών κρατών που δεν ήταν αναμειγμένα στη σύρραξη, η διαφορά οδηγήθηκε σε Διαιτητικό Δικαστήριο το οποίο συγκροτήθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω σύμβα σης. Το Δικαστήριο που συνήλθε για πρώτη φορά στο Σαν Σαλβαδόρ την , δήλωσε κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 της εν λόγω Σύμβασης, ότι προκειμένου να διευκολυνθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ήταν αναγκαίο τα στρατεύματα των δύο εμπολέμων δυνάμεω ν να αποσυρθούν. Η Ονδούρα δέχθηκε να συμμορφωθεί προς στη διαταγή αυτή. Η Νικαράγουα αρνήθηκε, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το Δικαστήριο είχε διαπράξει υπέρβαση εξουσίας. Στις το Διαιτητικό Δικαστήριο διαλύθηκε αφού ξέσπασε πόλεμος ανάμεσ α στα δύο κράτη. Τελικά η ειρήνη αποκαταστάθηκε κατόπιν επέμβασης των ΗΠΑ και του Μεξικού 17. Προκειμένου δε να αποφευχθούν μελλοντικές παρόμοιες διενέξεις, οι ΗΠΑ πρότειναν τη σύγκληση συνδιάσκεψης των Κρατών της Κεντρικής Αμερικής. Η συνδιάσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1907 και 16 Το κ ε ί μ ε ν ο τ η ς Σ ύ μ β α σ η ς α υ τ ή ς έ χ ε ι δ η μ ο σ ι ε υ τ ε ί σ ε : U. S. F o r. R e l , Σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η σ υ ν θ ή κ η α υ τ ή β λ. ε κ τ ε ν ή α ν α φ ο ρ ά σ ε P OLITIS, La j u s t i c i a i n t e r n a t i o n a l e, , D UMBAULD, ο π. π. σ η μ 2, 9 2 ε π. G UGENHEIM, οπ. π. σ η μ 8, επ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο ΥΛ Ι Δ Η, Η δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ π ρ ο ς λ ή ψ ι ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν, Ε Ε Σ χ Ν Ο Ε ( τ. Ι Β : Α φ ι έ ρ ω μ α ε ι ς Χα ρ ά λ α μ π ο ν Φ ρ α γ κ ί σ τ α ν ), α ν ά τ υ π ο, Π ε ρ α ι τ έ ρ ω π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ι κ ά με τ η ν ε π έ μ β α σ η α υ τ ή βλ. σε G UGENHEIM, L e s m e s u r e s p r o v i s o i r e s d e p r o c e d u r e i n t e r n a t i o n a l e t l e u r i n f l u e n c e s u r l e d e v e l o p e m e n t d u d r o i t d e s g e n s, ,

15 μεταξύ των αποφάσεων της ήταν και η σύσταση του Δικαστηρίου των Κρατών της Κεντρικής Αμερικής, με τη Σύμβαση της Washington της Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού του, το Δικαστήριο είχε την εξουσία : Από τη στιγμή που ασκείται προσφυγή κατά μιας ή περισσότερων κυβερνήσεων, μέχρι τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης, το Δικαστήριο μπορεί κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε διάδικού, να ρυθμίσει προσωρινά την κατάσταση κατά τρόπο δεσμευτικό για τα μέρ η, προκειμένου να μην επιδεινωθεί η κατάσταση και να διατηρηθεί το status quo κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας 19. Κατά τη διάρκεια της σύντομης λειτουργίας του το όργανο αυτό εκδίκασε δύο υποθέσεις προσωρινών μέτρων, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, αφού οι αποφάσεις του αντιμετωπίσθηκαν με έντονο σκεπτικισμό από τους διαδίκους. Η πρώτη από τις υποθέσεις αυτές, αφορούσε μια προσφυγή της Ονδούρα και της Νικαράγουα κατά του Ελ Σαλβαδόρ και της Γουατεμάλα, με αφορμή την υποκίνηση και στήριξη από τους καθ ών η προσφυγή, επαναστατικών κινημάτων σε βάρος τους. Το Δικαστήριο εξέδωσε διαταγή εφαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του Καταστατικού, με την οποία καλούνταν οι διάδικοι να απόσχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα στο έδαφος της Ονδούρα, η οποία θα πα ραβίαζε τη συμφωνηθείσα ουδετερότητα, να απέχουν από οποιασδήποτε μορφής αρωγή προς τους επαναστάτες, να επιτηρούν αυστηρότατα τα σύνορα τους προς εξασφάλιση των ανωτέρω, να περιορίσουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης τους αυτοεξόριστους αντικαθεστωτικούς από την Ονδούρα κ.ο.κ. Η απόφαση αυτή δίχασε τον επιστημονικό κόσμο. Ο Guggenheim, επέκρινε έντονα τη διαταγή αυτή θεωρώντας ότι αποτελούσε παρέμβαση σε εσωτερικά ζητήματα των διαδίκων πολιτειών 20. Αντίθετα ο Dumbauld, επικρότησε το περιεχόμενο της, υποστη ρίζοντας ότι : τα Κεντροαμερικανικά κράτη σε άλλα άρθρα της συνθήκης είχαν αναλάβει εκτεταμένες και αναλυτικές υποχρεώσεις για την πρόληψη πραξικοπηματικών και επαναστατικών κινήσεων στην περιοχή. Κατά συνέπεια το περιεχόμενο 18 Γι α τ ο Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ, β λ. A J I L 1908(s u p p l. ) Γι α τ ο ν Κ α ν ο ν ι σ μ ό ( ) κ α ι τ ο ν Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ( ) τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ β λ. A J I L , ε π κ α ι ε π. α ν τ ί σ τ ο ι χα. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω σ τ ο ι χ ε ί α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο ό ρ γ α ν ο α υ τ ό, β λ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω : Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ /ΠΕ Ρ ΡΑ Κ Η, 7 3 ε π. 19 Το π λ ή ρ ε ς κ ε ί μ ε ν ο τ η ς α π ό φ α σ η ς ε ί ν α ι δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν ο σ ε A J I L , ε π. 20 G UGENHEIM, οπ. π. σ η μ 1 7. G UGENHEIM, ο π. π. σ η μ 8, κ α ι α ν τ ί σ τ ο ι χα. 15

16 των προσωρινών μέτρων και η έκταση αυτών πρέπει να θεωρηθεί σε αναλογία με το εύρος του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου 21. Υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων στο χώρο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η διαταγή αυτή φαίνεται ούτως ή άλλως αναχρονιστική, αφού επέβαλλε μια σειρά από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αντικαθεστωτικών : (α) οι διατάξεις της απόφασης σχετικά με τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους αντικαθεστωτικούς ή οι διώξεις και οι διακρίσεις σε βάρος των αυτοεξόριστων στρατιωτικών, είναι αδιαν όητες υπό το σύγχρονο δίκαιο για την προστασία των προσφύγων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, (β) αποδείχθηκε από την περαιτέρω εξέλιξη της διαμάχης, ότι η έκδοση της δεν ήταν απαραίτητη, αφού πέντε μέρες, επιτεύχθηκε συμβιβαστική λύση μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών, χάρη στην οποία αποφεύχθηκε τελικά ο πόλεμος. 22 Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις του Σαν Σαλβαδόρ και της Γουατεμάλα δεν αρνήθηκαν την συμμόρφωση τους προς στην απόφαση, εν τούτοις ο Πρόεδρος της Γουατεμάλα δεν παρέλειψε να επισημάνει τ ο μάταιο χαρακτήρα αυτής. Η επανάσταση στην Ονδούρα υποχώρησε ταχύτατα, καθιστώντας την περαιτέρω ενασχόληση με το ζήτημα άνευ αντικειμένου. Η δεύτερη υπόθεση προσωρινών μέτρων ανέκυψε ενώπιον του Δικαστηρίου των Κρατών της Κεντρικής Αμερικής με αφορμή τη διένεξη μεταξύ Γουατεμάλα και ΕΛ Σαλβαδορ με τη Νικαράγουα, αναφορικά προς την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της τελευταίας στον κόλπο Φονσέκα. Στις 8 Φεβρουαρίου 1913, οι ΗΠΑ, υπέγραψαν συνθήκη με τη Νικαράγουα με την οποία τους παραχωρείτο - χωρίς χρονικούς περιορισμούς - η δυνατότητα να κατασκευάσουν διώρυγα μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού ενώ αποκτούσαν και το δικαίωμα να κατασκευάσουν μια ναυτική βάση στο κόλπο Φονσέκα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άμεσα σχέδια για την κατασκευή της διώρυγας, η Κόστα Ρίκα και το Ελ Σαλβαδόρ, αντέδρασαν στη συνθήκη. 21 D UMBAULD, ο π. π. σ η μ 2, 9 7. Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ η ν ά π ο ψ η α υ τ ή α ρ κ ε τ ο ί σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξα ν ό τ ι η α π ό φ α σ η κ α τ α δ ε ι κ ν ύ ε ι τ η ν π λ ή ρ η α ν α λ ο γ ί α μ ε τ α ξ ύ ι δ ι ω τ ι κ ο ύ κ α ι δ η μ ο σ ί ο υ δ ι κ α ί ο υ. Β λ. σ χ ε τ ι κ ά : T h e f i r s t d e c i s i o n o f t h e C e n t r a l A m e r i c a n C o u r t o f J u s t i c e ( e d i t o r i a l c o m m e n t ), A J I L , H AMMARSKJOLD, J u r i s d i c t i o n I n t e r n a t i o n a l e, , D E M A G YA R Y, L a j u r i d i c t i o n d e l a C o u r p e r m a n a n t e d e j u s t i c e i n t e r n a t i o n a l e, , 1 0 2, Π ρ β λ π ά ν τ ω ς κ α ι D ESCAMPS σε P e r m a n e n t C o u r t o f J u s t i c e. P r o c e s Ve r b a u x o f t h e P r o c e e d i n g s o f t h e A d v i s o r y C o m m i t t e e o f J u r i s t s, J u n e 1 6 t h - J u l y 2 4 t h , , e d. L e a g u e of N a t i o n s, , κ α τ ά τ ο ν ο π ο ί ο η σ ύ γ χ υ σ η μ ε τ α ξ ύ ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς κ α ι δ ι ε θ ν ο ύ ς α π ο ν ο μ ή ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς π ρ έ π ε ι ν α α π ο φ ε ύ γ ε τ α ι γ ι α τ ί ε ί ν α ι π ρ α κ τ ι κ ά α δ ύ ν α τ ο ν ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί α ν α λ ο γ ί α μ ε τ α ξ ύ α υ τ ώ ν τ ω ν δ ύ ο δ ι κ α ι ο δ ο τ ι κ ώ ν τ ά ξ ε ω ν. Ε π ί σ η ς τ ι ς σ ύ μ φ ω ν ε ς γ ν ώ μ ε ς τ ω ν A D AT C I κ α ι R OOT ( P e r m a n e n t C o u r t of J u s t i c e. P r o c e s Ve r b a u x o f t h e P r o c e e d i n g s o f t h e A d v i s o r y C o m m i t t e e o f J u r i s t s, J u n e 1 6 t h - J u l y 2 4 t h , , e d. L e a g u e o f N a t i o n s, κ α ι ) 22 Βλ. τ ι ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς τ ω ν E L K I N D, ΟΠ. Π. Σ Η Μ 22, I n t e r i m P r o t e c t i o n : A f u n c t i o n a l a p p r o a c h, , 3 8 επ κ α ι S ZTUCKI, I n t e r i m m e a s u r e s a t t h e H a g u e C o u r t, , 3. 16

17 Η μεν Κόστα Ρίκα, επειδή θεώρησε ότι κατά αυτό τον τρόπο παραβιαζόταν παλαιότερη συνθήκη που είχε συνάψει με τη Νικαράγουα, με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη αναλάμβαναν την υποχρέωση να μ ην συνάπτουν συνθήκες με τρίτα κράτη, αναφορικά με την περιοχή των παραποτάμιων συνόρων μεταξύ των δύο κρατών, ώστε να μην περιορίζεται η ελευθερία ναυσιπλοΐας της Κόστα Ρίκα 23, το δε Ελ Σαλβαδόρ, επειδή θεώρησε ότι η δημιουργία της ναυτικής βάσης θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ουδετερότητα του. Τελικά ασκήθηκε προσφυγή από το Ελ Σαλβαδόρ ενώπιον του Δικαστηρίου στις Στις το Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση με την οποία διέταξε να παραμείνει αμετάβλητη η κατάσταση στον Κόλπο Φονσ έκα, πριν τη σύναψη της επίμαχης σύμβασης μεταξύ ΗΠΑ και Νικαράγουα, επειδή έκρινε ότι η κατασκευή της βάσης απειλούσε την εθνική ασφάλεια του Ελ Σαλβαδόρ και παραβίαζε τα κυριαρχικά του δικαιώματα στον κόλπο. Περαιτέρω δε διέταξε τη Νικαράγουα να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να αποκαταστήσει το status quo που υφίστατο πριν από την σύναψη της συνθήκης. Εν τούτοις δεν απαγόρευσε στις ΗΠΑ να αξιώσουν την εκτέλεση της συνθήκης. Η Νικαράγουα αντέδρασε δηλώνοντας δια της διπλωματικής οδού ό τι θεωρούσε την απόφαση ανίσχυρη, ως εκδοθείσα καθ υπέρβαση δικαιοδοσίας, αφού -κατά την κρίση της- είχε εκδοθεί επί ζητήματος εξαιρετικά κρίσιμου για την εθνική της ασφάλεια 25. Το Δικαστήριο απάντησε στη δήλωση της Νικαράγουα, καλώντας την να εφαρμόσει την απόφαση και απευθύνοντας - επί ματαίω - έκκληση στο περί δικαίου αίσθημα των υπόλοιπων τεσσάρων δημοκρατιών 26. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν ολοκληρώθηκε, αφού η θητεία των δικαστών του Δικαστηρίου είχε λήξει στο μεταξύ (από τα τέλη του 1917) και τα κρ άτη μέλη δυσαρεστημένα από τη μέχρι τότε λειτουργία του, στάθηκαν απρόθυμα να διορίσουν νέους δικαστές 27 / E L K I N D, ΟΠ. Π. Σ Η Μ 22, i b i d, P OLITIS, οπ. π. σ η μ 1 6, I b i d, I b i d, G UGENHEIM, οπ. π. σ η μ 1 7, Α υ τ ό ή τ α ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ά κ α ι τ ο τ έ λ ο ς τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ δ ι ε θ ν ο ύ ς δ ι κ α ι ο δ ο τ ι κ ο ύ ο ρ γ ά ν ο υ σ τ η ν π ρ ο π ο λ ε μ ι κ ή K ε ν τ ρ ι κ ή Α μ ε ρ ι κ ή. Μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε π α ν α σ ύ σ τ α σ η ς τ ο υ ο ρ γ ά ν ο υ π ο υ έ γ ι ν ε τ ο , δ ε ν α π έ φ ε ρ ε κ α ν έ ν α α π ο τ έ λ ε σ μ α. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς 5 η ς Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η ς, κ α τ α ρ τ ί σ θ η κ ε η Σ ύ μ β α σ η γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η κ α ι τ η ν π ρ ό λ η ψ η τ ω ν σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ 17

18 Συνοψίζοντας λοιπόν τη πρώτη αυτή περίοδο της θεσμικής ανάπτυξης των προσωρινών μέτρων στη διεθνή δίκη η οποία έλαβε χώρα στη Λατινική Αμερική, θα μπορούσε να υποστηριχθεί δόκιμα ότι χαρακτηρίζεται από πληθώρα καλών προθέσεων, οι οποίες στην πράξη προσέκρουσαν και ματαιώθηκαν από την κακόπιστη συμπεριφορά των εμπλεκομένων κρατών Οι Συνθήκες Μπραϊαν και η σημασία τους στην περαιτέρω θεσμική εξέλιξη της προσωρινής δικαστικής προστασίας στην διεθνή δίκη Η σημαντικότερη εξέλιξη της θεσμικής ρύθμισης των προσωρινών μέτρων στο χώρο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας του αιώνα, ήταν οι Συνθήκες για την προώθηση τη ς ειρήνης του 1914, οι οποίες έμειναν στην Ιστορία ως συνθήκες Μπραϊαν, από τον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, W illiam Jennings Bryan, οποίος διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Συνθήκες αυτές συνήφθησαν μεταξύ ΗΠΑ αφεν ός και Κίνας, Γαλλίας και Σουηδίας υπό τύπο διμερών συμβάσεων 30. Το κοινό σε όλες τις ανωτέρω συνθήκες άρθρο 4 2 της κάθε μιας από αυτές τις συνθήκες προέβλεπε ότι: Σε περίπτωση διένεξης η οποία συνίσταται σε τέλεση ορισμένων πράξεων ή σε επικείμενη τέλεση ορισμένων πράξεων, η επιτροπή θα υποδείξει αμελλητί τα ενδεικνυόμενα μέτρα που πρέπει να διαταχθούν προληπτικά, προκειμένου να διατηρηθούν τα δικαιώματα του κάθε διαδίκου κράτους κατά τη διάρκεια του διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι τη δημοσίευση τ ης αναφοράς της. Η ρύθμιση αυτή έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία αφού αποτέλεσε το νομοτεχνικό υπόδειγμα για τη ρύθμιση του άρθρου 41 του ΔΔΔΔ Τα Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια τ ω ν Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ώ ν Κ ρ α τ ώ ν ( Σ α ν τ ι ά γ κ ο ). Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο V τ ο υ π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς τ η ς, η Ε π ι τ ρ ο π ή Δ ι α κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ ( η σ ύ σ τ α σ η τ η ς ο π ο ί α ς π ρ ο β λ ε π ό τ α ν σ τ ο ά ρ θ ρ ο 1 τ η ς Σ ύ μ β α σ η ς ) ε ί χ ε τ η ν ε ξο υ σ ί α ν α υ π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α μ έ χ ρ ι ν α ε κ δ ώ σ ε ι τ η ν α π ό φ α σ η τ η ς. Ε ξά λ λ ο υ κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς 6 η ς Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η ς ( υ ι ο θ ε τ ή θ η κ ε ψ ή φ ι σ μ α υ π έ ρ τ η ς Δ ι α ι τ η τ ι κ ή ς ε π ί λ υ σ η ς τ ω ν δ ι α φ ο ρ ώ ν. Ε ν ό ψ ε ι μ ι α ς σ υ ν ο ρ ι α κ ή ς δ ι α φ ο ρ ά ς π ο υ ξ έ σ π α σ ε, μ ε τ α ξ ύ Β ο λ ι β ί α ς / Π α ρ α γ ο υ ά η ς, η σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η π ρ ό τ ε ι ν ε ν α λ η φ θ ε ί τ ο α ν ω τ έ ρ ω ψ ή φ ι σ μ α ω ς β ά σ η γ ι α τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή ε ν ό ς π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ Φ ι λ ί α ς κ α ι Δ ι α ι τ η τ ι κ ή ς ε π ι λ ύ σ ε ω ς τ ω ν δ ι α φ ο ρ ώ ν τ ο ο π ο ί ο υ π ο γ ρ ά φ η κ ε τ ε λ ι κ ά σ τ ι ς ( A J I L ( s u p p l ), 9 8 ). Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν 8 τ ο υ Π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ, η Δ ι α ι τ η τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή θ α ε ί χ ε τ η ν ε ξο υ σ ί α ν α υ π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α. Β λ. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω γ ι α τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς π ο υ έ γ ι ν α ν σ τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς π έ μ π τ η ς κ α ι έ κ τ η ς Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς Σ υ ν δ ι α σ κ έ ψ ε ω ς γ ι α τ η θ ε σ μ ο θ έ τ η σ η δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν σ ε π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό - Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο, β λ. σ χ ε τ ι κ ά S COTT, T h e f i f t h I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e of A m e r i c a n St a t e s, A. J. I. L , S COTT, T h e P a n - A m e r i c a n C o n f e r e n c e o n c o n c i l i a t i o n a n d a r b i t r a t i o n, A J I L , M URDOCK, A r b i t r a t i o n a n d C o n c i l i a t i o n i n P a n - A m e r i c a, A J I L , Βλ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω : S COTT, T h e c l o s i n g o f t h e C e n t r a l A m e r i c a n C o u r t o f J u s t i c e, A J I L , επ. 30 U n i t e d St a t e s Tr e a t i e s, , 6 0 7, 6 0 9, Βλ. έ τ σ ι : S ZTUCKI, οπ. π. σ η μ 2 2, 2 σ η μ 3. E L K I N D, ΟΠ. Π. Σ Η Μ 22, οπ. π. σ η μ 2 2,

19 Τα Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια συστάθηκαν κατ επιταγήν του άρθρου 3 04 της Συνθήκης των Βερσαλλιών του 1920, μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, με αντικείμενο την εκδίκαση των αξιώσεων πολιτών των νικητριών δυνάμεων, που απέρρεαν από περιουσιακές ζημίες τους 32. Ο αριθμός των δικαστηρίων αυτών ήταν εξαιρετικά με γάλος, γιατί συστάθηκαν σε διμερή βάση. Οι Κανονισμοί τους προέβλεπαν, όλοι σχεδόν ρυθμίσεις για τη λήψη προληπτικών μέτρων 33. Εξάλλου ακόμη και σε μια από τις λίγες περιπτώσεις ΜΔΔ που ο Κανονισμός λειτουργίας ενός ΜΔΔ δεν περιείχε ρητές ρυθμίσεις σχετι κά με τη διαταγή περιοριστικών μέτρων, το Αγγλογερμανικό ΜΔΔ δε δίστασε να διατάξει προληπτικά μέτρα στην υπόθεση Gramophone LTD Προσωρινά μέτρα ενώπιον του ΔΔΔΔ 3.1 Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί προσωρινών μέτρων ενώπιον του ΔΔΔΔ. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΔΔΔΔ, το νομικό πλαίσιο για τη λήψη προσωρινών μέτρων αποτελούταν από το άρθρο 41 ΚατΔΔ και τις επιμέρους ειδικές διατάξεις των Κανονισμών του Δικαστηρίου που ίσχυσαν καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Το Καταστατικό του ΔΔΔΔ καταρτίσθηκε από μια συμβουλευτική επιτροπή (Αdvisory Committee- στο εξής αναφέρεται ως Επιτροπή), η οποία αποτελούταν από δέκα μέλη τα οποία ορίσθηκαν από το Συμβούλιο της ΚτΕ, 32 Βλ. το κ ε ί μ ε ν ο α υ τ ή ς σ τ ο ν τ ό μ ο : T h e Τ r e a t i e s o f p e a c e, T h e C a r n e g i e E n d o w m e n t f o r I n t e r n a t i o n a l P e a c e ( ), , επ. Π α ρ ό μ ο ι α ά ρ θ ρ α π ε ρ ι ε ί χα ν κ α ι ο ι ά λ λ ε ς δ ύ ο Σ υ ν θ ή κ ε ς Ε ι ρ ή ν η ς τ ο υ Α ' Π α γ κ ο σ μ ί ο υ Π ο λ έ μ ο υ. Γι α τ η σ υ ν θ ή κ η τ ο υ Α γ ί ο υ Γ ε ρ μ α ν ο ύ β λ. α ν ω τ κ α ι γ ι α τ α Σ υ ν θ ή κ η τ ο υ Τ ρ ι α ν ό ν, ο π. π Γι α τ α Μ Δ Δ β λ. ε κ τ ε ν έ σ τ ε ρ α σ ε Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ /ΠΕ Ρ ΡΑ Κ Η, Ε ι σ α γ ω γ ή σ τ η Δ ι ε θ ν ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η, , τ. Ι : Γ ε ν ι κ ή Θ ε ω ρ ί α, 7 8 ε π. B LUSGDORN, L e f o n c t i o n e m e n t e t l a j u r i s p r u d e n c e d e s t r i b u n a u x a r b i t r a u x m i x t e s c r é e p a r l e s t r a i t é e s d e P a r i s, R C A D I I I I, επ. T E Y S S A I R E / D E SOLAIRES, Les Tr i b u n a u x a r b i t r a u x m i x t e s, P a r i s, , p a s s i m. 33 Ε π ί σ υ ν ό λ ο υ 3 6 Μ Δ Δ π ο υ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ α ν τ ε λ ι κ ά, μ ό ν ο τ ο Α γ γ λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ό, τ ο Γ ε ρ μ α ν ο Ι α π ω ν ι κ ό κ α ι Α υ σ τ ρ ο Ι α π ω ν ι κ ό δ ε ν π ε ρ ι ε ί χα ν ρ υ θ μ ί σ ε ι ς σ τ ο υ ς Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ ς γ ι α τ η λ ή ψ η π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν ( Η σ χ ε τ ι κ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ί α α π ό : E L K I N D, ο π. π. σ η μ 22,4 1 κ α ι σ η μ ). Τα Μ Δ Δ δ ε ν ε ί χα ν ε ν ι α ί ο κ α ν ο ν ι σ μ ό λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ ά τ ι μ ά λ λ ο ν α ν α μ ε ν ό μ ε ν ο α φ ο ύ δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν ε ξο ρ ι σ μ ο ύ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι κ ά σ ο υ ν α ξ ι ώ σ ε ι ς ι δ ι ω τ ώ ν κ α ι π ρ ο ο ρ ι ζό ν τ α ν ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν σ τ ο μ ε τ α ί χ μ ι ο μ ε τ α ξ ύ κ ρ α τ ώ ν π ο υ α ν ή κ α ν σ ε τ ε λ ε ί ω ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς δ ι κ α ι ι κ ο ύ ς κ λ ά δ ο υ ς. Γι α τ ο λ ό γ ο α υ τ ό δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν π έ ν τ ε υ π ο δ ε ί γ μ α τ α κ α ν ο ν ι σ μ ώ ν : τ ο γ α λ λ ι κ ό, τ ο α γ γ λ ι κ ό, τ ο Β ε λ γ ι κ ό, τ ο Ι τ α λ ι κ ό κ α ι τ η ς Λ ο ζά ν ν η ς. Α ν ε ξα ι ρ έ σ ε ι κ α ν ε ί ς τ ο α γ γ λ ι κ ό υ π ό δ ε ι γ μ α, τ α υ π ό λ ο ι π α τ έ σ σ ε ρ α ε ί χα ν μ ά λ λ ο ν ε π ο υ σ ι ώ δ ε ι ς δ ι α φ ο ρ έ ς. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά γ ι α τ ι ς ε φ α ρ μ ο γ έ ς τ ω ν τ ε σ σ ά ρ ω ν π ρ ο τ ύ π ω ν β λ. Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς τ ο υ Γ α λ λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς T. A. M 1, , Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Β ε λ γ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς σ ε ΤΑ Μ 1, 3 9, Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Α υ σ τ ρ ο Β ρ ε τ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς , ΤΑ Μ 1, , Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Ι τ α λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς σ ε ΤΑ Μ 1, κ α ι Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Ρ ο υ μ α ν ο τ ο υ ρ κ ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς σ ε ΤΑ Μ 5, ΤΑ Μ 2, Β λ. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω κ α ι τ ι ς κ ρ ι τ ι κ έ ς π α ρ α π ο μ π έ ς γ ι α τ η ν ο ρ θ ό τ η τ α τ η ς ε π ι λ ο γ ή ς τ ο υ ε ν λ ό γ ω Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ, α ν ω τ έ ρ ω σ ε 1. 19

20 το Φεβρουάριο του 1920, κατ εφαρμογή του άρθρου 14 του Συμφώνου τ ης ΚτΕ. Η Επιτροπή υπέβαλλε το Σχέδιο Καταστατικού του Δικαστηρίου στο Συμβούλιο της ΚτΕ κατά την 8 η σύνοδο του τον Οκτώβριο του Το Σχέδιο με όσες τροποποιήσεις επέφερε σε αυτό το Συμβούλιο της ΚτΕ παρουσιάσθηκε στην 1 η σύνοδο της ΓΣ της ΚτΕ, η οπο ία με την απόφαση της 13 ης Δεκεμβρίου 1920 το ενέκρινε με κάποιες ακόμη περαιτέρω τροποποιήσεις. Ο Κανονισμός και το Πρωτόκολλο του, υπογράφηκαν στις και τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του Σύμφωνα με το άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ 36 : Το Δικαστήριο θα έχει την εξουσία να λαμβάνει εάν νομίζει ότι αι περιστάσεις το απαιτούσι παν προσωρινόν μέτρον όπερ θα έδει να ληφθή προς διαφύλαξιν των οικείων δικαιωμάτων εκάστου διαδίκου. Προ της οριστικής απόφασης τα λαμβανόμενα μέτρα θα γνωστοποιούνται αμέσως εις τους διαδίκους και εις το Συμβούλιον. Το άρθρο αυτό εξάλλου επηρέασε την θεσμική εξέλιξη των προσωρινών μέτρων στη διεθνή δικαιοσύνη κατά το μεσοπόλεμο όχι μόνο άμεσα με την εφαρμογή του, αλλά και έμμεσα. Ειδικότερα οι 107 από τις 139 Συνθήκες για την ειρηνική επίλυση των διαφορών που υπογράφηκαν κατά την περίοδο αυτή,αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο ενδεχόμενο διαταγής προσωρινών μέτρων, προβλέποντας τη δυνατότητα διαταγής τους από Διαιτητικά όργανα, από επιτροπές μεσολάβησης ή από το Συμβούλιο της ΚτΕ Η α κ ρ ι β ή ς η μ ε ρ ο μ η ν ί α τ η ς θ έ σ η ς σ ε ι σ χ ύ τ ο υ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ π α ρ έ μ ε ι ν ε α δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ τ η, α φ ο ύ η α π ό φ α σ η μ ν η μ ό ν ε υ ε ό τ ι έ π ρ ε π ε α υ τ ό ν α κ υ ρ ω θ ε ί α π ό τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς Κ τ Ε, χω ρ ί ς ν α δ ι ε υ κ ρ ι ν ί ζ ε ι α ν α ν α φ ε ρ ό τ α ν σ τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς Κ τ Ε κ α τ ά τ ο χ ρ ό ν ο τ η ς υ π ο γ ρ α φ ή ς ή κ α τ ά τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ ( Η σ χ ε τ ι κ ή π α ρ α τ ή ρ η σ η α π ό S z t u c k i, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 3 σ η μ. 1 ). 36 Γι α τ ι ς ε ρ γ α σ ί ε ς τ η ς Α d e v i s o r C o m m i t t e e of J u r i s t s π ο υ ε π ε ξ ε ρ γ ά σ θ η κ ε τ ο μ ε τ έ π ε ι τ α ά ρ θ ρ ο 4 1 Κ α τ Δ Δ Δ Δ, κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α γ ι α τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α ν έ κ υ ψ α ν α π ό τ ι ς α π ο κ λ ί σ ε ι ς τ η ς δ ι α τ ύ π ω σ η ς μ ε τ α ξ ύ τ ο υ γ α λ λ ι κ ο ύ κ α ι τ ο υ α γ γ λ ι κ ο ύ κ ε ι μ έ ν ο υ, β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά S ZTUCKI, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 3 ε π, E L K I N D, ο π. π. σ η μ 22, 4 2 ε π. Ε π ί σ η ς β λ. τ ο μ ν η μ ό ν ι ο τ η ς Γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς τ η ς Κ τ Ε ( P C I J : A d v i s o r y C o m m i t t e e of J u r i s t s : D o c u m e n t s, , ) π ο υ π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ τ η κ ε π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι τ ι ς ε ρ γ α σ ί ε ς τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, κ α ι π ε ρ ι ε ί χ ε μ ι α σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή κ α τ α γ ρ α φ ή δ ι ε θ ν ώ ν σ υ μ β α τ ι κ ώ ν ρ υ θ μ ί σ ε ω ν δ ι ε θ ν ο ύ ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς κ α ι δ ι ά φ ο ρ ε ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς π ο υ ε ί χα ν δ ι α τ υ π ω θ ε ί δ ι ε θ ν ώ ς σ ε σ χ ε τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α κ α ι τ ο Σ χ έ δ ι ο γ ι α τ η ν ί δ ρ υ σ η τ ο υ Δ ι α ρ κ ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς τ ω ν π έ ν τ ε ο υ δ έ τ ε ρ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν ( Ν ο ρ β η γ ί α, Ο λ λ α ν δ ί α, Ν ο ρ β η γ ί α, Σ ο υ η δ ί α, Ε λ β ε τ ί α ) ( σ ε P C I J : A d v i s o r y C o m m i t t e e of J u r i s t s. D o c u m e n t s, , ), τ ο ο π ο ί ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε ω ς μ ι α π ρ ώ τ η β ά σ η σ τ ι ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς τ ω ν ε π ι τ ρ ο π ώ ν. Ο ι σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς τ ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή ς ε π ι τ ρ ο π ή ς τ ο υ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ, π ε ρ ι έ χο ν τ α ι σ τ η ν έ κ δ ο σ η P e r m a n e n t C o u r t of J u s t i c e. P r o c e s Ve r b a u x o f t h e P r o c e e d i n g s o f t h e A d v i s o r y C o m m i t t e e o f J u r i s t s, J u n e 1 6 t h - J u l y 2 4 t h , , e d. L e a g u e of N a t i o n s, p a s s i m. Η α ξ ί α τ ω ν κ ε ι μ έ ν ω ν α υ τ ώ ν γ ι α τ η ν κ α τ α ν ό η σ η τ ο υ ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ π ό β α θ ρ ο υ τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 4 1 Κ α τ Δ Δ, ε ί ν α ι π ρ ο φ α ν ή ς. 37 Γι α τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς α υ τ έ ς β λ. H ABICHT, P o s t - W a r t r e a t i e s f o r t h e p a c i f i c s e t t l e m e n t o f i n t e r n a t i o n a l d i s p u t e s, , p a s s i m. 20

21 Η πιο διαδεδομένη διατύπωση που ακολουθήθηκε ήταν αυτή του άρθρου 33 της Γενικής πράξης του 1928, σύμφωνα με την οποία: Σε κάθε περίπτωση στην οποία το αντικείμενο της διαφοράς αφορά..., δικαστικές διαδικασίες και ιδιαίτερα αν το αντικείμενο της διαφοράς αφορά ήδη τετελεσμένες ενέργειες διαδίκου ή επικείμενες πράξεις των οποίων η τέλεση επίκειται άμεσα, το ΔΔΔΔ, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού λειτουργίας του, θα προτείνει προς υιοθέτηση αμελλητί, προσωρινά μέτρα. Τα διάδικα μέρη δεσμεύονται να αποδεχθούν τα μέτρα αυτά 38. Επίσης πολύ συνηθισμένη υπήρξε και η ίδια διατύπωση, χωρίς όμως την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 33 της Γενικής Πράξης 39. Τέλος, ένας τρίτος τύπος ρήτρας προέβλεπε την υποχρέωση των μ ερών να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου και όριζε ότι προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού [χωρίς άμεση αναφορά στο άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ] το Δικαστήριο θα είχε την εξουσία να προτείνει προς λήψη, πρ οσωρινά μέτρα 40. Το άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ εξετάσθηκε εκ νέου από μια επιτροπή νομικών, η οποία είχε οριστεί από την ΚτΕ το Δεκέμβριο του 1928, με σκοπό την επισήμανση των διατάξεων εκείνων του Καταστατικού των οποίων η τροποποίηση θα ήταν επιθυμητή. Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής αυτής που διεξήχθησαν στη Γενεύη το Μάρτιο του 1929, συζητήθηκε η σκοπιμότητα μιας τροποποίησης του άρθρου 41 ΚατΔΔΔΔ. Το κύριο ζήτημα που τέθηκε αφορούσε το κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να μνημονευθεί και να κατοχυρωθεί στο άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ, η εξουσία του Προέδρου του ΔΔΔΔ να διατάσσει προσωρινά μέτρα, η οποία προβλεπόταν κατά το άρθρο 57 του Κανονισμού του Δικαστηρίου. Προς αντίκρουση της εν λόγω προσπάθειας, προβλήθηκε το βάσιμο αντεπιχείρημα, ότι οι αναφορές στο άρθρο 41 ΚατΔΔ ΔΔ ήταν πολυπληθέστατες σε μια σειρά από συμβατικά κείμενα της εποχής, και κατά συνέπεια μια ενδεχόμενη τροποποίηση της εν λόγω διάταξης του 38 Γ ε ν ι κ ή Π ρ ά ξ η τ η ς Γ ε ν ε ύ η ς γ ι α τ η ν ε ι ρ η ν ι κ ή ε π ί λ υ σ η τ ω ν δ ι ε θ ν ώ ν δ ι α φ ο ρ ώ ν τ η ς , L N T S v o l. XC I I I, No , Ε κ τ ε ν ή ς α ν α φ ο ρ ά σ ε ά λ λ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς π ο υ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ η δ ι α τ ύ π ω σ η α υ τ ή, σ ε : S z t u c k i, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 6 σ η μ Εκτ ε ν ή ς α ν α φ ο ρ ά σ ε ά λ λ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς π ο υ υ ι ο θ έ τ η σ α ν τ η δ ι α τ ύ π ω σ η α υ τ ή, σ ε :. S z t u c k i, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 6 σ η μ 2 6. Π ρ β λ ό μ ω ς : Σ ύ μ β α σ η Γ ε ρ μ α ν ί α ς - Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο υ ( ) [ L N T S, v o l C XV I I I, 11 0, no ] κ α τ ά τ ο ά ρ θ ρ ο 2 1 τ η ς ο π ο ί α ς τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο θ α δ ί ν ε ι ο δ η γ ί ε ς γ ι α τ ο π ο ι α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α θ α έ π ρ ε π ε ν α λ η φ θ ο ύ ν κ α ι τ ο ά ρ θ ρ ο 2 2 Σ ύ μ β α σ η ς Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο υ - Ι σ π α ν ί α ς ( ) κ α τ ά τ ο ο π ο ί ο τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο θ α α π ο φ α σ ί ζ ε ι π ο ι α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α θ α υ ι ο θ ε τ η θ ο ύ ν ( L N T S, v o l C I X, 1 4 9, no ). 40 Β λ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω σ ε : S z t u c k i, i b i d, 2 6 σ η μ

22 Καταστατικού, θα διαφοροποιούσε τις ανειλημμένης διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στις συν θήκες αυτές, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των κρατών αυτών 41. Τελικά αντί να κατοχυρωθεί η εξουσία του Προέδρου του Δικαστηρίου για την διαταγή προσωρινών μέτρων στο Καταστατικό του Δικαστηρίου, καταργήθηκε με την επόμενη τροποποίηση του Κανονισμού το Εκτός όμως από το άρθρο 41 του Καταστατικού του ΔΔΔΔ, εξίσου σημαντικοί για την κατανόηση τόσο της δογματικής εξέλιξης των προσωρινών μέτρων, όσο και του νομικού πλαισίου υπό το οποίο δικάστηκαν οι 6 υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, που αντιμετώπισε το ΔΔΔΔ, είναι και οι ρυθμίσεις για τα προσωρινά μέτρα των Κανονισμών που κατάρτισε το ίδιο το Δικαστήριο στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του άρθρου 30 ΚατΔΔΔΔ 42. Το πρώτο σχέδιο Κανονισμού που παρουσιάστηκε το 1922, περιείχε μόνο μια διάταξη σχετικά με τα προσωρινά μέτρα, γιατί όπως αναφέρεται στα πρακτικά της συντακτικής επιτροπής... Από τη στιγμή που το Δικαστήριο δεν είχε την εξουσία να εκτελέσει αποφάσεις αναφορικά με την υπόδειξη προσωρινών μέτρων, θα ήταν άσκοπο περαιτέρω να δημιουργήσει αναλυτικούς κανό νες για τη διαδικασία υποδείξεως αυτών των μέτρων. Εν τούτοις σκόπιμο θα ήταν να καταρτισθούν κανόνες σχετικά με την προστασία των τρίτων κρατών 43. Κατά τις τελικές διεργασίες για την κατάρτιση του Κανονισμού μάλιστα παραλείφθηκε επιπλέον και η μνεία στα δ ικαιώματα των τρίτων κρατών. Το τελικό κείμενο του άρθρου 57 του Κανονισμού έλαβε το ακόλουθο περιεχόμενο: Τις περιόδους που το Δικαστήριο δεν συνεδριάζει, τα μέτρα για την προστασία στο μεταξύ των επίδικων δικαιωμάτων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Οποιαδήποτε άρνηση των διαδίκων να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του Δικαστηρίου ή του Προέδρου, θα καταγράφεται 44 Παρά το γεγονός ότι ο Κανονισμός του Δικαστηρίου αναθεωρήθηκε το 1926 και τροποποιήθηκε το 1927, το άρθρο 57 δεν υπέστη α λλαγές. 41 Τα π ρ α κ τ ι κ ά τ η ς ε π ι τ ρ ο π ή ς α υ τ ή ς ε ί ν α ι δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν α σ τ ο ν τ ό μ ο : League of N a t i o n s. C o m m i t t e e o f J u r i s t s o n t h e St a t u t e o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. M i n u t e s of t h e s e s s i o n ( D o c. C M V ), , p a s s i m : τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν θ α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι K α ν ο ν ι σ μ ό ν π ε ρ ί τ η ς ε κ τ ε λ έ σ ε ω ς τ ω ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν τ ο υ. Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς θ α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι Δ ι κ ο ν ο μ ο μ ι κ ό ν K α ν ο ν ι σ μ ό ν 43 P C I J S e r. D , I b i d,

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ.

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 2), (2006) 1Β Α.Α.Δ 1389 Εφεσείουσα-Αιτήτρια, Εφεσιβλήτου-Καθ ου

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας

Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Εσπερίδα innovation-community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision, HILTON

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης 1. Τι είναι Διαμεσολάβηση; Η Διαμεσολάβηση ( Mediation ) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής]

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] Πρόεδρος Γ. Καραναστάση, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής Α. Αναστασίου Δικηγόρος Γ. Ζαχαρόπουλος Διατάξεις: άρθρα 99, 100 Ν 3588/2907 (ΠτΚ), 696 επ. ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Δικαιοσύνη 2 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πίνακας περιεχομένων 1. Γενική εισαγωγή...4 1.1. Γεωγραφικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 89(Ι)/2013 89(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση. Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή Ομοσπονδιακό Έντυπο 18/451. 18η κοινοβουλευτική περίοδος 06/02/2014

Απάντηση. Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή Ομοσπονδιακό Έντυπο 18/451. 18η κοινοβουλευτική περίοδος 06/02/2014 Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή Ομοσπονδιακό Έντυπο 18/451 18η κοινοβουλευτική περίοδος 06/02/2014 Απάντηση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στην Μικρή Επερώτηση των βουλευτών Ulla Jelpke, Jan Korte, Sevim Dağdelen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

σε συνεργασία µε Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία µεταξύ ικαστηρίων σε ιασυνοριακές Υποθέσεις

σε συνεργασία µε Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία µεταξύ ικαστηρίων σε ιασυνοριακές Υποθέσεις ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΟ (THE AMERICAN LAW INSTITUTE) σε συνεργασία µε ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (THE INTERNATIONAL INSOLVENCY INSTITUTE) Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ. Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα. Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ. Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα. Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα Κωνσταντίνος Ι. Νάζος Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Αθηνών Νικηταρά 8-10 Αθήνα 106 78 Τηλ. & Fax 210 3847475 Αριθμός 3Λ5.Ί:. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα