Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου"

Transcript

1

2 2

3 3

4 4

5 Κύριες Συντομογραφίες. A F D I A n n u a i r e F r a n c a i s d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l A J I L A m e r i c a n J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l L a w BYBIL B r i t t i s h Ye a r b o o k o f I n t e r n a t i o n a l L a w G A O R U n i t e d N a t i o n s G e n e r a l A s s e m b l y. O f f i c i a l R e c o r d s. I C J P l e a d i n g s I n t e r n a t i o n a l C o u r t o f J u s t i c e - P l e a d i n g s, O r a l A r g u m e n t s, D o c u m e n t s I C J Y B I n t e r n a t i o n a l C o u r t o f J u s t i c e. Ye a r b o o k. L N T S L e a g u e o f N a t i o n s Tr e a t y S e r i e s P C I J S e r. A P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. C o l l e c t i o n o f J u d g e m e n t s P C I J S e r. Β P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. C o l l e c t i o n o f A d v i s o r y O p i n i o n s. ( μ έ χ ρ ι ). P C I J S e r. Α / Β P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. J u d g m e n t s, O r d e r s a n d A d v i s o r y O p i n i o n s. P C I J s e r. C P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. A c t s a n d D o c u m e n t s R e l a t i n g t o J u d g e m e n t s a n d A d v i s o r y O p i n i o n s G i v e n b y t h e C o u r t μ έ χ ρ ι. P l e a d i n g s, O r a l J u d g e m e n t s a n d D o c u m e n t s. P C I J S e r. D P u b l i c a t i o n s o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. A c t s a n d D o c u m e n t s C o n c e r n i n g t h e o r g a n i z a t i o n o f t h e C o u r t. P C I J P e r m a n e n t C o u r t o f i n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. R B D I R e v u e B e l g e d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l R C A D I R e c u e i l d e C o u r s. A c a d e m i e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l d e l a H a y e. R H D I R e v u e H e l l e n i q u e d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l. S C O R U n i t e d N a t i o n s, S e c u r i t y C o u n c i l. O f f i c i a l R e c o r d s. S y r a c u s e J. I n t. L. C o m m S y r a c u s e J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l L a w a n d C o m m e r c e. 5

6 S y d n e y L R T h e S y d n e y L a w R e v i e w. U N C I O D o c u m e n t s o f t h e U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e o n I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n. U N T S U n i t e d N a t i o n s Tr e a t y S e r i e s. Z A o R V Z e i t s c h r i f t F ü r A u s l ä n d i s c h e s ö f f e n t l i c h e s R e c h t u n d V ö l k e r r e c h t. Ε Ε Σ χ Ν Ο Ε Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Ε π ε τ η ρ ί δ α Σ χο λ ή ς Ν ο μ ι κ ώ ν κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν. Ι C J R e p o r t s I n t e r n a t i o n a l C o u r t o f J u s t i c e. R e p o r t s o f J u d g e m e n t s, A d v i s o r y O p i n i o n s a n d O r d e r s. Κ τ Ε Κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν Ε θ ν ώ ν Τ. Α. Μ R e c u e i l d e s D e c i s i o n s d e s Tr i b u n a u x A r b i t r a u x M i x t e s. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ ι α ρ κ έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς Δ. Δ. Δ ι ε θ ν έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο Ε υ ρ Σ Δ Α Ευρ ω π α ϊ κ ή Σ ϋ μ β α σ η Δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν τ ο υ Α ν θ ρ ώ π ο υ Κ α τ Δ Δ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ Κ α τ Δ Δ Δ Δ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Δ ι α ρ κ ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ Ι κ α ι ο σ ύ ν η ς Μ Δ Δ Μ ι κ τ ά Δ ι α ι τ η τ ι κ ά Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α 6

7 Κύριες Συντομογραφίες. 1 1 Τα προσωρινά μέτρα ως γενική αρχή του διεθνούς δικαίου 10 2 Η διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων Οι πρώτες θεσμικές ρυθμίσεις Οι Συνθήκες Μπραϊαν και η σημασία τους στην περαιτέρω θεσμική εξέλιξη της προσωρινής δικαστικής προστασ ίας στην διεθνή δίκη Τα Mικτά Διαιτητικά Δικαστήρια 18 3 Προσωρινά μέτρα ενώπιον του ΔΔΔΔ Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί προσωρινών μέτρων ενώπιον του ΔΔΔΔ Η εφαρμογή του άρθρου 41 ΚατΔΔΔΔ από τη νομολογία του ΔΔΔΔ Υπόθεση της καταγγελίας της Σινοβελγικής συνθήκης του Υπόθεση εργοστασίου Chorzow Υπόθεση της Νοτιανατολικής Γροιλανδίας Ο ι υπόλοιπες υποθέσεις προσωρινών μέτρων ενώπιον του ΔΔΔΔ Προσωρινά μέτρα ενώπιον άλλων διεθνών δικαιοδοτικών ο ργάνων και μεθοδολογική τους κατάταξη Επισκόπηση των διατάξεων περί προσωρινών μέτρων στα υπόλοιπα διεθνή δικαστήρια Διακρίσεις των προσωρινών μέτρων αναλόγως του επιδιωκόμενου σκοπού Διάκριση των ασφαλιστικών μέτρων αναλόγως του οργάνου που τα διατάσσει Ιδιομορφίες και γενικά χαρακτηριστικά των επιμέρους συμβατικών ρυθμίσεων για τα προσωρινά μέτρα ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων 35 7

8 5 Το νομικό πλαίσιο για τα προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Η μεταπολεμική εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου των προσωρινών μέτρων ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Προϋποθέσεις διαταγ ής προσωρινού μέτρου Διαδικαστικά ζητήματα Κατάθεση της αίτησης Ορισμός δικασίμου και συζήτηση της αίτησης Η απόφαση περί προσωρινών μέτρων Τα Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Δ ιεθνούς Δικαστηρίου Υπόθεση της Angloiranian Oil co Υπόθεση Interhandel ( πράξη της ) Yποθέσεις δικαιοδοσίας αλιείας Υπόθεση Πυρηνικών δοκιμών Υπόθεση Πακιστανών αιχμαλώτων πολέμου Υπόθεση υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου Η νομολογία του ΔΔ υπό τον ΚανΔΔ/ Υπόθεση αμερικάνων ομήρων στην Τεχεράνη Υπόθεση στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά της Νικαράγουα Υπόθεση συνοριακής διαφοράς Υπόθεση της διαιτητικής απόφασης της Υπόθεση της ελεύθερης διέλευσης από το Storebaelt Υπόθεση εφαρμογής της Σύμβασης για την πρόληψη και τιμωρία του εγκλήματος της Γενοκτονίας 76 8

9 5.5.7 Υπόθεση αίτησης για επανεξέταση της συμμόρφωσης της Γα λλικής κυβέρνησης με την απόφαση του Δικαστηρίου της 20ης Δεκεμβρίου1974 για τις πυρηνικές δοκιμές Υπόθεση οριοθέτησης των θαλασσίων και χερσαίων συνόρων μεταξύ Καμερούν και Νιγηρίας Υπόθεση σχετικά με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις Υπόθεση Legrand Υπόθεση σχετικά προς τη νομιμότητα της χρ ήσης βίας 84 Βιβλιογραφία 88 Παράρτημα: 93 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ. 93 Α. Το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου 93 Β. Ο Κανονισμός του Διεθνούς Δικαστηρίου του Οι ενότητες 1,2,4 και 5.1 έως 5.3, έχουν γραφεί από την κ. Νάσκου - Περράκη. Οι ενότητες 3 και 5.4 έως 5.11 έχουν γραφεί από τον κ. Γιαννόπουλο, ο οποίος είχε και την επιμέλεια των παραρτημάτων. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν κοινής συγγραφικής προσπάθειας, απότοκης της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των δύο συγγραφέων. 9

10 1 Τα προσωρινά μέτρα ως γενική αρχή του διεθνούς δικαίου Η προσωρινή δικαστική προστασία αποτελεί θεσμό αυτονόητο σε κάθε απόπειρα δημιουργίας ενός δικονομικού συστήματος. Επομένως η ύπαρξη ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού διεθνών συμβατικών διατάξεων 1 που ρυθμίζουν τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις της διαταγής τέτοιων μέτρων, όπως και η αντίστοιχα ιδιαίτερα εκτεταμένη νομολογία των Διεθνών Δικαστηρίων στο αντικείμενο των προσωρινών μέτρων, κάθε άλλο παρά πρέπει να ξενίσει. Εννοιολογικά η προσωρινή δικαστική προστασία αποτελεί απλά ένα minimum, οποιουδήποτε δικαιϊκού συστήματος φιλοδοξεί να είναι αποτελεσματικό 2. Δικαστική προστασία σε οποιοδήποτε επίπεδο ( εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου) χωρίς θεσμικούς μηχανισμούς προστασίας του αντικειμένου της δίκης μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για το κύριο αντικείμενο της επιδικίας, αποτελεί κενό γράμμα. Η αναγκαιότητα αυτή καθίσταται ακόμη πιο έντονη στο επίπεδο της Διεθνούς Δικαιοσύνης, όπου τόσο η καθυστέρηση της έκδοσης οριστικών αποφάσεων όσο και οι παράλληλοι κίνδυνοι για το "αντικείμενο της επιδικίας" αυξάνονται γεωμετρικά. Το νομικό πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, συντίθεται από το άρθρο 41 του ΚατΔΔΔΔ αρχικά και ΚατΔΔ στη συνέχεια καθώς και από τις επιμέρους διατάξεις των Κανονισμών του Δικαστηρίου που ίσχυσαν στη διάρκεια της λειτουργίας του.. Ανεξάρτητα από τα ερμηνευτικά ζητήματα των άρθρων αυτών, τα οποία θα εξετασθούν στη συνέχεια, ένα πρώτο πρόβλημα, που ανακύπτει κατά την εξέταση του θεσμού αφορά το κατά πόσον τα προσωρινά μέτρα στη διεθνή δίκη αποτελούν απλή συμβατική ρύθμιση ή γενική αρχή του διεθνούς δικαίου η οποία αποκρυσταλλώνεται στο άρθρο 41 ΚατΔΔ ή προκειμένου για άλλα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα,στις αντίστοιχες διατάξεις των νομικών κειμένων που διέπουν τη λειτουργία τους. Το πρόβλημα διατηρεί αξιόλογη πρακτική σημασία. Αν γίνει δεκτό το πρώτο ενδεχόμενο προσωρινά μέτρα μπορούν να διαταχθούν μόνο όταν προβλέπονται από διεθνές συμβατικό κείμενο και μόνο στα πλαίσια και υπό τους όρους που αυτό προδιαγράφει. Αντίθετα σε περί πτωση που θεωρηθεί ότι ο θεσμός των προσωρινών μέτρων στηρίζεται σε γενική αρχή του διεθνούς 1 Β λ. κ α τ ω τ έ ρ ω D UMBAULD, I n t e r i m m e a s u r e s of p r o t e c t i o n in i n t e r n a t i o n a l c o n t r o v e r s i e s, , ο ο π ο ί ο ς χα ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α ω ς τ η " λ ο γ ι κ ή α ν α γ κ α ι ό τ η τ α τ η σ ύ γ χ ρ ο ν η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς δ ι κ ο ν ο μ ί α ς ". Β λ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω κ α ι τ η ν ε κ τ ε ν έ σ τ α τ η α ν ά λ υ σ η τ ο υ τ ε λ ε υ τ α ί ο υ τ ω ν π α ρ α μ έ τ ρ ω ν τ ο υ θ ε σ μ ο ύ τ η ς π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς δ ι κ α σ τ ι κ ή ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς σ τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό δ ί κ α ι ο δ ι α φ ό ρ ω ν κ ρ α τ ώ ν δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά ( Ρ ω μ α ϊ κ ό, Α υ σ τ ρ ι α κ ό, Γ ε ρ μ α ν ι κ ό, Γ α λ λ ι κ ό κ α ι Ο υ γ γ ρ ι κ ό ) δ ί κ α ι ο α π ό τ η ν ο π ο ί α π ρ ο κ ύ π τ ε ι σ α φ ώ ς η ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό τ η τ α τ ο υ θ ε σ μ ο ύ τ ω ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν. Β λ. ε π ί σ η ς C h e n g, G e n e r a l p r i n c i p l e s o f l a w a s a p p l i e d b y I n t e r n a t i o n a l C o u r t s a n d Tr i b u n a l s, , επ. 10

11 δικαίου, πρέπει αντίστοιχα να θεωρηθεί, ότι είναι νοητή η διαταγή τέτοιων ακόμη και αν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου δεν προβλέπει ρητά τέτοια εξουσία. Η απάντηση στο πρόβλημα αυτό δίχασε επί δεκαετίες τη θεωρία του διεθνούς δικονομικού δικαίου. Κατά τον Hammarskjold 3 από τη στιγμή που ο θεσμός των προσωρινών μέτρων προβλεπόταν ρητά από το άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ, θα έπρεπε περαιτέρω να αντιμετωπισθεί ως μια οποιαδήποτε συμβατική διάταξη, με περαιτέρω συνέπεια την αδυναμία διαταγής τους πέρα από τις προϋποθέσεις του διεθνούς συμβατικού πλαισίου που τα διέπει. Εν τούτοις το επιχείρημα αυτό παραγνωρίζει το ενδεχόμενο της κωδικοποιητικής λειτουργίας του διεθνούς συμβατικού δικαίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί πειστική 4. To ΔΔΔΔ στην υπόθεση προσωρινών μέτρων για την Ηλεκτρική Εταιρεία Σόφιας το 1939, φάνηκε να υιοθετεί τη θέση ότι τα προσωρινά μέτρα αποτελούν γενική αρχή του δικαίου επισημαίνοντας ότι :" η εν λόγω διάταξη του Καταστατικού ( αναφέρεται στο άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ) εφαρμόζει την οικουμενικά δεκτή αρχή των Διεθνών Δικαστηρίων ότι τα μέρη υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας να απέχουν από τη λήψη μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να επιδράσουν στη δυνατότητα εκτέλεσης της απόφασης επί του κύριου ζητήματος όταν αυτή εκδοθεί και γενικά να απέχουν από τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν ή να επεκτείνουν τη διαφορά" 5. Ενεργότερη στάση υπέρ της προσέγγισης του θεσμού των προσωρινών μέτρων, έλαβε το Βρεττανογερμανικό ΜΔΔ στην υπόθεση Gramophone LTD, όπου διέταξε προσωρινά μέτρα, παρά το γεγονός ότι δεν προβλεπόταν τέτοια αρμοδιότητα από τον κανονισμό λειτουργίας του 6. Με εξαίρεση τον Hammarskjold 7, η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων 8 δέχεται την άποψη ότι τα προσωρινά μέτρα αποτελούν γενική αρχή του 3 H AMMARSKJOLD, Q u l q u e s a s p e c t s d e l a q u e s t i o n d e s m e s u r e s c o n s e r v a t o i r e s e n d r o i t I I n t e r n a t i o n a l p o s i t i f, Z A o R V , Ό π ω ς ε π ι σ η μ α ί ν ε ι ε ύ σ τ οχα ο F ITZMAURICE, G e n e r a l p r i n c i p l e s o f s o u r c e s o f l a w, B Y B I L , 5 8, ό π ο υ κ α ι κ ρ ι τ ι κ ή τ ω ν α π ό ψ ε ω ν τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω σ υ γ γ ρ α φ έ α. 5 E l e c t r i c i t y c o m p a n y o f S o f i a a n d B u l g a r i a ( p r o v i s i o n a l m e a s u r e s ) c a s e, P C I J S e r. A / B , Τ. Α. Μ , επ. Γι α τ α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α σ τ α Μ Δ Δ, β λ. κ α τ ω τ έ ρ ω : Ο π. π. σ η μ 3. Ο H a m m a r k j o l d α π έ ρ ρ ι π τ ε τ η σ η μ α σ ί α μ ι α σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς α ν ά λ υ σ η ς τ η ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ ω ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν σ τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό κ α ι σ τ ο δ η μ ό σ ι ο Δ ι ε θ ν έ ς Δ ί κ α ι ο, θ ε ω ρ ώ ν τ α ς ό τ ι δ ε ν υ φ ί σ τ α τ ο α ν α λ ο γ ί α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν δ ύ ο δ ι κ α ι ο δ ο τ ι κ ώ ν τ ά ξ ε ω ν. Μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ά η ί δ ι α ά π ο ψ η υ π ο σ τ η ρ ί χ θ η κ ε κ α ι α π ό τ ο ν A DEDE ( T h e r u l e i n I n t e r l o c u t o r y i n j u n c t i o n s u n d e r d o m e s t i c l a w a n d I n t e r i m m e a s u r e s o f p r o t e c t i o n u n d e r i n t e r n a t i o n a l l a w : S o m e c r i t i c a l d i f f e r e n c e s, S y r a c u s e J. I n t. L. C o m m , ). 8 Βλ. σ χ ε τ ι κ ά : D UMBAULD, οπ. π. σ η μ 2, G UGGENHEIM, L e s m e s u r e s c o n s e v a t o i r e s d a n s l a p r o c e d u r e a r b i t r a l e e t j u d i c i a i r e, R C A D I ΙΙΙ, Ο ι σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς α υ τ ο ί 11

12 δικαίου, και μάλιστα κατά τον Cheng αποτελούν έννοια σύμφυτη προς την ιδέα του δικαίου 9. Η αντιμετώπιση του ζητήματος θα ήταν σκόπιμο να κινηθεί σε δύο ά ξονες. Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι πράγματι τα προσωρινά μέτρα, έχουν εξελιχθεί ως το αναγκαίο συμπλήρωμα κάθε μορφής δικαιοδοτικής δραστηριότητας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Η συχνότητα με την οποία απαντώνται οι σχετικ ές ρυθμίσεις σε καταστατικά Διεθνών Δικαστηρίων και σε δικονομίες των εσωτερικών δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας και πολιτείας, φαίνεται όντως να επαληθεύει τη θέση ότι τα προσωρινά μέτρα αποτελούν γενική αρχή του δικαίου, υπό την έννοια του άρθρου 38 ΚατΔΔ 10. Μένει επομένως να εξετασθεί το κατά πόσον τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, είναι σε θέση να διατάξουν προσωρινά μέτρα σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή παρά το γεγονός ότι το καταστατικό τους δεν προβλέπει τη δυνατότητα διαταγ ής προσωρινών μέτρων. Το ζήτημα δεν επιδέχεται ενιαίας αντιμετώπισης, αφού τα δύο ζητήματα διαφέρουν μεταξύ τους. Ως προς τη δυνατότητα διαταγής προσωρινών μέτρων από Διεθνές Δικαστήριο καθ' υπέρβαση των ορίων που τάσσονται από το καταστατικό ή τον κανο νισμό του Δικαστηρίου, θα μπορούσαν να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις. Κατά το άρθρο 38 1 Κατ ΔΔ, το Δικαστήριο εφαρμόζει μεταξύ άλλων και " γ) τας γενικάς αρχάς του δικαίου" τας παραδεδεγμένας υπό των πολιτισμένων κρατών". Η διάταξη αυτή κατά γενική αποδοχή αποτελεί την εγκυρότερη σύγχρονη απαρίθμηση των πηγών του διεθνούς δικαίου 11. Περαιτέρω γίνεται δεκτό ότι μεταξύ των κανόνων που απαριθμεί το άρθρο 38 1 Κατ ΔΔ δεν καθιερώνεται κάποιου είδους ιεραρχική σχέση 12. Επομένως οι κανόνες αυτοί ισχύουν παράλληλα, περαιτέρω δε στο ενδεχόμενο συγκρούσεως μεταξύ τους, οι συγκρούσεις αυτές αίρονται με βάση τις ερμηνευτικές αρχές του δικαίου 13. Μεταξύ αυτών εξάλλου, πρέπει να θεωρηθεί ότι ισχύει προφανώς χα ρ α κ τ η ρ ί ζο υ ν μ ε ν τ α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α γ ε ν ι κ ή α ρ χ ή τ ο υ δ ι κ α ί ο υ, θ ε ω ρ ο ύ ν ό μ ω ς ό τ ι δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν Δ ι ε θ ν έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν α δ ι α τ ά ξ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α χω ρ ί ς ν α τ ο π ρ ο β λ έ π ε ι ε ι δ ι κ ά κ ά π ο ι α σ υ μ β α τ ι κ ή δ ι ά τ α ξ η. Α ν τ ί θ ε τ α ο N I E M E Y E R, E i n s t w e i l l i g e v e r f φ gungendes w e l t g e r i c h t s h o f s, i h r W e s e n und i h r e G r e n z e n, , 1 5 ε π, τ ά σ σ ε τ α ι π ι ο τ ο λ μ η ρ ά υ π έ ρ τ η ς τ ο υ χα ρ α κ τ ή ρ α τ ω ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν ω ς γ ε ν ι κ ή ς α ρ χ ή ς τ ο υ δ ι κ α ί ο υ, α π ο σ υ ν δ έ ο ν τ α ς τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α δ ι α τ α γ ή ς τ ο υ ς α π ό τ η ρ η τ ή π ρ ό β λ ε ψ η σ υ μ β α τ ι κ ή ς δ ι ά τ α ξ η ς. Π α ρ ό μ ο ι α θ έ σ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ε κ α ι o C HENG, ο π. π. σ η μ 2, ε π. 9 I b i d. 10 Γι α τ η ν έ ν ν ο ι α τ ω ν γ ε ν ι κ ώ ν α ρ χώ ν τ ο υ δ ι κ α ί ο υ σ τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Δ ί κ α ι ο, β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά : Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ σ ε Ι Ω Ά Ν Ν ΟΥ / Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ί Δ Η / Ρ Ο Ζ Ά Κ Η / ΦΑΤ ΟΥ Ρ ΟΥ, Δ η μ ό σ ι ο Δ ι ε θ ν έ ς Δ ί κ α ι ο. Η θ ε ω ρ ί α τ ω ν π η γ ώ ν, , ε π. 11 Β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά Φ ΑΤ Ο Υ Ρ Ο Σ Ε Ι Ω Ά Ν Ν ΟΥ / Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ί Δ Η / Ρ Ο Ζ Ά Κ Η / ΦΑΤ ΟΥ Ρ ΟΥ, ο π. π. σ η μ 1 0, 2 5 ε π. 12 I BID. 13 Β λ. Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ο π. π. σ η μ 1 0, ε π. 12

13 και το αξίωμα ότι lex specialis derogat generali 14. Μια διεθνής συμβατική ρύθμιση η οποία προβλέπει τη δυνατότητα διαταγής προσωρινών μέτρων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατόπιν τήρησης μιας ορισμένης διαδικασίας, είναι εξορισμού ειδικότερη από την αντίστοιχη γενική αρχή που προβλέπει τη δυνατότητα υπόδειξης προσωρινών μέτρων κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. Στην περίπτωση εξάλλου που ενώπιον διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου ανακύπτει ζήτημα σχετικό με την διαταγή προσωρινών μέτρων πέραν του πλαισίου που προδιαγράφει η δικονομία του, ανακύπτει σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών ρυθμίσεων. Κατά το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Δικαστηρίου, δεν επιτρέπεται η υπόδειξη μέτρου στην προκείμενη περίπτωση, ενώ αντίθετα κατά τη γενική αρχή του διεθνούς δικαίου στην οποία στηρίζεται ο θεσμός των προσω ρινών μέτρων κάτι τέτοιο είναι νοητό. Επειδή όμως η συμβατική διάταξη που ρυθμίζει την επιβολή του μέτρου, είναι ειδικότερη της γενικής αρχής, πρέπει περαιτέρω να γίνει και δεκτό ότι κατισχύει. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, όταν το πλαίσιο λειτουργίας ενός Διεθνούς Δικαστηρίου, περιέχει διατάξεις καθορίζουσες τη δυνατότητα διαταγής και τις προϋποθέσεις λήψης προσωρινών μέτρων, τα μέτρα αυτά μπορούν να υποδειχθούν μόνο στα πλαίσια που προδιαγράφονται από τις ρυθμίσεις του διεθνούς συμβατικού δικαίου 15. Αντίθετα, όταν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου δεν περιέχει ειδική ρύθμιση για τη δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων, τότε δεν ανακύπτει σύγκρουση μεταξύ της γενικής αρχής και της γραπτής ειδικής διάταξης, οπότε περαιτέρω συνάγεται και ότι είναι δυνατή η διαταγή προσωρινών μέτρων παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη του διεθνούς συμβατικού δικαίου. Ενόψει των ανωτέρω, η θέση την οποία έλαβε το Βρεττανογερμανικό ΜΔΔ στην υπόθεση Gramophone πρέπει να θεωρηθεί ορθή. 2 Η διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. 14 I BID, Β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά κ α ι τ η ν π ρ ό σ φ α τ η α π ό φ α σ η τ ο υ Δ Δ σ τ η ν υ π ό θ ε σ η τ η ς α ί τ η σ η ς γ ι α ε π α ν ε ξ έ τ α σ η τ η ς σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η ς τ η ς Γ α λ λ ι κ ή ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς μ ε τ η ν α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ τ η ς 2 0 η ς Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ γ ι α τ ι ς π υ ρ η ν ι κ έ ς δ ο κ ι μ έ ς ( β λ. κ α τ ω τ έ ρ ω ). Στ η ν υ π ό θ ε σ η α υ τ ή τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο α π έ ρ ρ ι ψ ε τ η ν α ί τ η σ η π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν τ η ς Ν. Ζ η λ α ν δ ί α ς μ ε τ η ν α ι τ ι ο λ ο γ ί α ό τ ι δ ε σ τ ο ι χ ε ι ο θ ε τ ε ί τ ο ε κ κ ρ ε μ ο δ ι κ ί α υ π ό τ η ν έ ν ν ο ι α τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 4 1 Κ α τ Δ Δ. 13

14 2.1 Οι πρώτες θεσμικές ρυθμίσεις Η πρώτη φάση της διαμόρφωσης του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς δικαιοσύνης τοποθετούνται στις αρχές του 20 ου αιώνα στην Κεντρική Αμερική. Ειδικότερα στη συνθήκη περί διαιτητικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Αμερικής που υπογράφηκε στις , προβλεπόταν ότι μπορούσε να διαταχθεί η προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέσων επίλυσης της διαφοράς που προβλεπόταν στη συνθήκη 16. Η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης αυτής δεν άργησε να δοκιμαστεί από τις εξελίξεις : το Δεκέμβριο του 1906 ξέσπασε στην Ονδούρα επανάσταση, η οποία είχε υποκινηθεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουα. Τμήματα του τακτικού στρατού της Ονδούρα καταδίωξαν του επαναστάτες στο έδαφος της Νικαράγουα. Η Νικαράγουα διαμαρτυρήθηκε και απαίτησε αποζημ ίωση για τις ζημιές που υπέστει. Χάρη στη μεσολάβηση των ΗΠΑ και των υπόλοιπων Κεντροαμερικανικών κρατών που δεν ήταν αναμειγμένα στη σύρραξη, η διαφορά οδηγήθηκε σε Διαιτητικό Δικαστήριο το οποίο συγκροτήθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω σύμβα σης. Το Δικαστήριο που συνήλθε για πρώτη φορά στο Σαν Σαλβαδόρ την , δήλωσε κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 της εν λόγω Σύμβασης, ότι προκειμένου να διευκολυνθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ήταν αναγκαίο τα στρατεύματα των δύο εμπολέμων δυνάμεω ν να αποσυρθούν. Η Ονδούρα δέχθηκε να συμμορφωθεί προς στη διαταγή αυτή. Η Νικαράγουα αρνήθηκε, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το Δικαστήριο είχε διαπράξει υπέρβαση εξουσίας. Στις το Διαιτητικό Δικαστήριο διαλύθηκε αφού ξέσπασε πόλεμος ανάμεσ α στα δύο κράτη. Τελικά η ειρήνη αποκαταστάθηκε κατόπιν επέμβασης των ΗΠΑ και του Μεξικού 17. Προκειμένου δε να αποφευχθούν μελλοντικές παρόμοιες διενέξεις, οι ΗΠΑ πρότειναν τη σύγκληση συνδιάσκεψης των Κρατών της Κεντρικής Αμερικής. Η συνδιάσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1907 και 16 Το κ ε ί μ ε ν ο τ η ς Σ ύ μ β α σ η ς α υ τ ή ς έ χ ε ι δ η μ ο σ ι ε υ τ ε ί σ ε : U. S. F o r. R e l , Σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η σ υ ν θ ή κ η α υ τ ή β λ. ε κ τ ε ν ή α ν α φ ο ρ ά σ ε P OLITIS, La j u s t i c i a i n t e r n a t i o n a l e, , D UMBAULD, ο π. π. σ η μ 2, 9 2 ε π. G UGENHEIM, οπ. π. σ η μ 8, επ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο ΥΛ Ι Δ Η, Η δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ π ρ ο ς λ ή ψ ι ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν, Ε Ε Σ χ Ν Ο Ε ( τ. Ι Β : Α φ ι έ ρ ω μ α ε ι ς Χα ρ ά λ α μ π ο ν Φ ρ α γ κ ί σ τ α ν ), α ν ά τ υ π ο, Π ε ρ α ι τ έ ρ ω π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ι κ ά με τ η ν ε π έ μ β α σ η α υ τ ή βλ. σε G UGENHEIM, L e s m e s u r e s p r o v i s o i r e s d e p r o c e d u r e i n t e r n a t i o n a l e t l e u r i n f l u e n c e s u r l e d e v e l o p e m e n t d u d r o i t d e s g e n s, ,

15 μεταξύ των αποφάσεων της ήταν και η σύσταση του Δικαστηρίου των Κρατών της Κεντρικής Αμερικής, με τη Σύμβαση της Washington της Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού του, το Δικαστήριο είχε την εξουσία : Από τη στιγμή που ασκείται προσφυγή κατά μιας ή περισσότερων κυβερνήσεων, μέχρι τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης, το Δικαστήριο μπορεί κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε διάδικού, να ρυθμίσει προσωρινά την κατάσταση κατά τρόπο δεσμευτικό για τα μέρ η, προκειμένου να μην επιδεινωθεί η κατάσταση και να διατηρηθεί το status quo κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας 19. Κατά τη διάρκεια της σύντομης λειτουργίας του το όργανο αυτό εκδίκασε δύο υποθέσεις προσωρινών μέτρων, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, αφού οι αποφάσεις του αντιμετωπίσθηκαν με έντονο σκεπτικισμό από τους διαδίκους. Η πρώτη από τις υποθέσεις αυτές, αφορούσε μια προσφυγή της Ονδούρα και της Νικαράγουα κατά του Ελ Σαλβαδόρ και της Γουατεμάλα, με αφορμή την υποκίνηση και στήριξη από τους καθ ών η προσφυγή, επαναστατικών κινημάτων σε βάρος τους. Το Δικαστήριο εξέδωσε διαταγή εφαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του Καταστατικού, με την οποία καλούνταν οι διάδικοι να απόσχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα στο έδαφος της Ονδούρα, η οποία θα πα ραβίαζε τη συμφωνηθείσα ουδετερότητα, να απέχουν από οποιασδήποτε μορφής αρωγή προς τους επαναστάτες, να επιτηρούν αυστηρότατα τα σύνορα τους προς εξασφάλιση των ανωτέρω, να περιορίσουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης τους αυτοεξόριστους αντικαθεστωτικούς από την Ονδούρα κ.ο.κ. Η απόφαση αυτή δίχασε τον επιστημονικό κόσμο. Ο Guggenheim, επέκρινε έντονα τη διαταγή αυτή θεωρώντας ότι αποτελούσε παρέμβαση σε εσωτερικά ζητήματα των διαδίκων πολιτειών 20. Αντίθετα ο Dumbauld, επικρότησε το περιεχόμενο της, υποστη ρίζοντας ότι : τα Κεντροαμερικανικά κράτη σε άλλα άρθρα της συνθήκης είχαν αναλάβει εκτεταμένες και αναλυτικές υποχρεώσεις για την πρόληψη πραξικοπηματικών και επαναστατικών κινήσεων στην περιοχή. Κατά συνέπεια το περιεχόμενο 18 Γι α τ ο Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ, β λ. A J I L 1908(s u p p l. ) Γι α τ ο ν Κ α ν ο ν ι σ μ ό ( ) κ α ι τ ο ν Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ( ) τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ β λ. A J I L , ε π κ α ι ε π. α ν τ ί σ τ ο ι χα. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω σ τ ο ι χ ε ί α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο ό ρ γ α ν ο α υ τ ό, β λ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω : Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ /ΠΕ Ρ ΡΑ Κ Η, 7 3 ε π. 19 Το π λ ή ρ ε ς κ ε ί μ ε ν ο τ η ς α π ό φ α σ η ς ε ί ν α ι δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν ο σ ε A J I L , ε π. 20 G UGENHEIM, οπ. π. σ η μ 1 7. G UGENHEIM, ο π. π. σ η μ 8, κ α ι α ν τ ί σ τ ο ι χα. 15

16 των προσωρινών μέτρων και η έκταση αυτών πρέπει να θεωρηθεί σε αναλογία με το εύρος του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου 21. Υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων στο χώρο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η διαταγή αυτή φαίνεται ούτως ή άλλως αναχρονιστική, αφού επέβαλλε μια σειρά από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αντικαθεστωτικών : (α) οι διατάξεις της απόφασης σχετικά με τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους αντικαθεστωτικούς ή οι διώξεις και οι διακρίσεις σε βάρος των αυτοεξόριστων στρατιωτικών, είναι αδιαν όητες υπό το σύγχρονο δίκαιο για την προστασία των προσφύγων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, (β) αποδείχθηκε από την περαιτέρω εξέλιξη της διαμάχης, ότι η έκδοση της δεν ήταν απαραίτητη, αφού πέντε μέρες, επιτεύχθηκε συμβιβαστική λύση μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών, χάρη στην οποία αποφεύχθηκε τελικά ο πόλεμος. 22 Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις του Σαν Σαλβαδόρ και της Γουατεμάλα δεν αρνήθηκαν την συμμόρφωση τους προς στην απόφαση, εν τούτοις ο Πρόεδρος της Γουατεμάλα δεν παρέλειψε να επισημάνει τ ο μάταιο χαρακτήρα αυτής. Η επανάσταση στην Ονδούρα υποχώρησε ταχύτατα, καθιστώντας την περαιτέρω ενασχόληση με το ζήτημα άνευ αντικειμένου. Η δεύτερη υπόθεση προσωρινών μέτρων ανέκυψε ενώπιον του Δικαστηρίου των Κρατών της Κεντρικής Αμερικής με αφορμή τη διένεξη μεταξύ Γουατεμάλα και ΕΛ Σαλβαδορ με τη Νικαράγουα, αναφορικά προς την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της τελευταίας στον κόλπο Φονσέκα. Στις 8 Φεβρουαρίου 1913, οι ΗΠΑ, υπέγραψαν συνθήκη με τη Νικαράγουα με την οποία τους παραχωρείτο - χωρίς χρονικούς περιορισμούς - η δυνατότητα να κατασκευάσουν διώρυγα μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού ενώ αποκτούσαν και το δικαίωμα να κατασκευάσουν μια ναυτική βάση στο κόλπο Φονσέκα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άμεσα σχέδια για την κατασκευή της διώρυγας, η Κόστα Ρίκα και το Ελ Σαλβαδόρ, αντέδρασαν στη συνθήκη. 21 D UMBAULD, ο π. π. σ η μ 2, 9 7. Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ η ν ά π ο ψ η α υ τ ή α ρ κ ε τ ο ί σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξα ν ό τ ι η α π ό φ α σ η κ α τ α δ ε ι κ ν ύ ε ι τ η ν π λ ή ρ η α ν α λ ο γ ί α μ ε τ α ξ ύ ι δ ι ω τ ι κ ο ύ κ α ι δ η μ ο σ ί ο υ δ ι κ α ί ο υ. Β λ. σ χ ε τ ι κ ά : T h e f i r s t d e c i s i o n o f t h e C e n t r a l A m e r i c a n C o u r t o f J u s t i c e ( e d i t o r i a l c o m m e n t ), A J I L , H AMMARSKJOLD, J u r i s d i c t i o n I n t e r n a t i o n a l e, , D E M A G YA R Y, L a j u r i d i c t i o n d e l a C o u r p e r m a n a n t e d e j u s t i c e i n t e r n a t i o n a l e, , 1 0 2, Π ρ β λ π ά ν τ ω ς κ α ι D ESCAMPS σε P e r m a n e n t C o u r t o f J u s t i c e. P r o c e s Ve r b a u x o f t h e P r o c e e d i n g s o f t h e A d v i s o r y C o m m i t t e e o f J u r i s t s, J u n e 1 6 t h - J u l y 2 4 t h , , e d. L e a g u e of N a t i o n s, , κ α τ ά τ ο ν ο π ο ί ο η σ ύ γ χ υ σ η μ ε τ α ξ ύ ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς κ α ι δ ι ε θ ν ο ύ ς α π ο ν ο μ ή ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς π ρ έ π ε ι ν α α π ο φ ε ύ γ ε τ α ι γ ι α τ ί ε ί ν α ι π ρ α κ τ ι κ ά α δ ύ ν α τ ο ν ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί α ν α λ ο γ ί α μ ε τ α ξ ύ α υ τ ώ ν τ ω ν δ ύ ο δ ι κ α ι ο δ ο τ ι κ ώ ν τ ά ξ ε ω ν. Ε π ί σ η ς τ ι ς σ ύ μ φ ω ν ε ς γ ν ώ μ ε ς τ ω ν A D AT C I κ α ι R OOT ( P e r m a n e n t C o u r t of J u s t i c e. P r o c e s Ve r b a u x o f t h e P r o c e e d i n g s o f t h e A d v i s o r y C o m m i t t e e o f J u r i s t s, J u n e 1 6 t h - J u l y 2 4 t h , , e d. L e a g u e o f N a t i o n s, κ α ι ) 22 Βλ. τ ι ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς τ ω ν E L K I N D, ΟΠ. Π. Σ Η Μ 22, I n t e r i m P r o t e c t i o n : A f u n c t i o n a l a p p r o a c h, , 3 8 επ κ α ι S ZTUCKI, I n t e r i m m e a s u r e s a t t h e H a g u e C o u r t, , 3. 16

17 Η μεν Κόστα Ρίκα, επειδή θεώρησε ότι κατά αυτό τον τρόπο παραβιαζόταν παλαιότερη συνθήκη που είχε συνάψει με τη Νικαράγουα, με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη αναλάμβαναν την υποχρέωση να μ ην συνάπτουν συνθήκες με τρίτα κράτη, αναφορικά με την περιοχή των παραποτάμιων συνόρων μεταξύ των δύο κρατών, ώστε να μην περιορίζεται η ελευθερία ναυσιπλοΐας της Κόστα Ρίκα 23, το δε Ελ Σαλβαδόρ, επειδή θεώρησε ότι η δημιουργία της ναυτικής βάσης θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ουδετερότητα του. Τελικά ασκήθηκε προσφυγή από το Ελ Σαλβαδόρ ενώπιον του Δικαστηρίου στις Στις το Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση με την οποία διέταξε να παραμείνει αμετάβλητη η κατάσταση στον Κόλπο Φονσ έκα, πριν τη σύναψη της επίμαχης σύμβασης μεταξύ ΗΠΑ και Νικαράγουα, επειδή έκρινε ότι η κατασκευή της βάσης απειλούσε την εθνική ασφάλεια του Ελ Σαλβαδόρ και παραβίαζε τα κυριαρχικά του δικαιώματα στον κόλπο. Περαιτέρω δε διέταξε τη Νικαράγουα να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να αποκαταστήσει το status quo που υφίστατο πριν από την σύναψη της συνθήκης. Εν τούτοις δεν απαγόρευσε στις ΗΠΑ να αξιώσουν την εκτέλεση της συνθήκης. Η Νικαράγουα αντέδρασε δηλώνοντας δια της διπλωματικής οδού ό τι θεωρούσε την απόφαση ανίσχυρη, ως εκδοθείσα καθ υπέρβαση δικαιοδοσίας, αφού -κατά την κρίση της- είχε εκδοθεί επί ζητήματος εξαιρετικά κρίσιμου για την εθνική της ασφάλεια 25. Το Δικαστήριο απάντησε στη δήλωση της Νικαράγουα, καλώντας την να εφαρμόσει την απόφαση και απευθύνοντας - επί ματαίω - έκκληση στο περί δικαίου αίσθημα των υπόλοιπων τεσσάρων δημοκρατιών 26. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν ολοκληρώθηκε, αφού η θητεία των δικαστών του Δικαστηρίου είχε λήξει στο μεταξύ (από τα τέλη του 1917) και τα κρ άτη μέλη δυσαρεστημένα από τη μέχρι τότε λειτουργία του, στάθηκαν απρόθυμα να διορίσουν νέους δικαστές 27 / E L K I N D, ΟΠ. Π. Σ Η Μ 22, i b i d, P OLITIS, οπ. π. σ η μ 1 6, I b i d, I b i d, G UGENHEIM, οπ. π. σ η μ 1 7, Α υ τ ό ή τ α ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ά κ α ι τ ο τ έ λ ο ς τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ δ ι ε θ ν ο ύ ς δ ι κ α ι ο δ ο τ ι κ ο ύ ο ρ γ ά ν ο υ σ τ η ν π ρ ο π ο λ ε μ ι κ ή K ε ν τ ρ ι κ ή Α μ ε ρ ι κ ή. Μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε π α ν α σ ύ σ τ α σ η ς τ ο υ ο ρ γ ά ν ο υ π ο υ έ γ ι ν ε τ ο , δ ε ν α π έ φ ε ρ ε κ α ν έ ν α α π ο τ έ λ ε σ μ α. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς 5 η ς Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η ς, κ α τ α ρ τ ί σ θ η κ ε η Σ ύ μ β α σ η γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η κ α ι τ η ν π ρ ό λ η ψ η τ ω ν σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ 17

18 Συνοψίζοντας λοιπόν τη πρώτη αυτή περίοδο της θεσμικής ανάπτυξης των προσωρινών μέτρων στη διεθνή δίκη η οποία έλαβε χώρα στη Λατινική Αμερική, θα μπορούσε να υποστηριχθεί δόκιμα ότι χαρακτηρίζεται από πληθώρα καλών προθέσεων, οι οποίες στην πράξη προσέκρουσαν και ματαιώθηκαν από την κακόπιστη συμπεριφορά των εμπλεκομένων κρατών Οι Συνθήκες Μπραϊαν και η σημασία τους στην περαιτέρω θεσμική εξέλιξη της προσωρινής δικαστικής προστασίας στην διεθνή δίκη Η σημαντικότερη εξέλιξη της θεσμικής ρύθμισης των προσωρινών μέτρων στο χώρο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας του αιώνα, ήταν οι Συνθήκες για την προώθηση τη ς ειρήνης του 1914, οι οποίες έμειναν στην Ιστορία ως συνθήκες Μπραϊαν, από τον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, W illiam Jennings Bryan, οποίος διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Συνθήκες αυτές συνήφθησαν μεταξύ ΗΠΑ αφεν ός και Κίνας, Γαλλίας και Σουηδίας υπό τύπο διμερών συμβάσεων 30. Το κοινό σε όλες τις ανωτέρω συνθήκες άρθρο 4 2 της κάθε μιας από αυτές τις συνθήκες προέβλεπε ότι: Σε περίπτωση διένεξης η οποία συνίσταται σε τέλεση ορισμένων πράξεων ή σε επικείμενη τέλεση ορισμένων πράξεων, η επιτροπή θα υποδείξει αμελλητί τα ενδεικνυόμενα μέτρα που πρέπει να διαταχθούν προληπτικά, προκειμένου να διατηρηθούν τα δικαιώματα του κάθε διαδίκου κράτους κατά τη διάρκεια του διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι τη δημοσίευση τ ης αναφοράς της. Η ρύθμιση αυτή έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία αφού αποτέλεσε το νομοτεχνικό υπόδειγμα για τη ρύθμιση του άρθρου 41 του ΔΔΔΔ Τα Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια τ ω ν Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ώ ν Κ ρ α τ ώ ν ( Σ α ν τ ι ά γ κ ο ). Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο V τ ο υ π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς τ η ς, η Ε π ι τ ρ ο π ή Δ ι α κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ ( η σ ύ σ τ α σ η τ η ς ο π ο ί α ς π ρ ο β λ ε π ό τ α ν σ τ ο ά ρ θ ρ ο 1 τ η ς Σ ύ μ β α σ η ς ) ε ί χ ε τ η ν ε ξο υ σ ί α ν α υ π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α μ έ χ ρ ι ν α ε κ δ ώ σ ε ι τ η ν α π ό φ α σ η τ η ς. Ε ξά λ λ ο υ κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς 6 η ς Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η ς ( υ ι ο θ ε τ ή θ η κ ε ψ ή φ ι σ μ α υ π έ ρ τ η ς Δ ι α ι τ η τ ι κ ή ς ε π ί λ υ σ η ς τ ω ν δ ι α φ ο ρ ώ ν. Ε ν ό ψ ε ι μ ι α ς σ υ ν ο ρ ι α κ ή ς δ ι α φ ο ρ ά ς π ο υ ξ έ σ π α σ ε, μ ε τ α ξ ύ Β ο λ ι β ί α ς / Π α ρ α γ ο υ ά η ς, η σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η π ρ ό τ ε ι ν ε ν α λ η φ θ ε ί τ ο α ν ω τ έ ρ ω ψ ή φ ι σ μ α ω ς β ά σ η γ ι α τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή ε ν ό ς π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ Φ ι λ ί α ς κ α ι Δ ι α ι τ η τ ι κ ή ς ε π ι λ ύ σ ε ω ς τ ω ν δ ι α φ ο ρ ώ ν τ ο ο π ο ί ο υ π ο γ ρ ά φ η κ ε τ ε λ ι κ ά σ τ ι ς ( A J I L ( s u p p l ), 9 8 ). Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν 8 τ ο υ Π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ, η Δ ι α ι τ η τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή θ α ε ί χ ε τ η ν ε ξο υ σ ί α ν α υ π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α. Β λ. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω γ ι α τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς π ο υ έ γ ι ν α ν σ τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς π έ μ π τ η ς κ α ι έ κ τ η ς Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς Σ υ ν δ ι α σ κ έ ψ ε ω ς γ ι α τ η θ ε σ μ ο θ έ τ η σ η δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν σ ε π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό - Π α ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο, β λ. σ χ ε τ ι κ ά S COTT, T h e f i f t h I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e of A m e r i c a n St a t e s, A. J. I. L , S COTT, T h e P a n - A m e r i c a n C o n f e r e n c e o n c o n c i l i a t i o n a n d a r b i t r a t i o n, A J I L , M URDOCK, A r b i t r a t i o n a n d C o n c i l i a t i o n i n P a n - A m e r i c a, A J I L , Βλ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω : S COTT, T h e c l o s i n g o f t h e C e n t r a l A m e r i c a n C o u r t o f J u s t i c e, A J I L , επ. 30 U n i t e d St a t e s Tr e a t i e s, , 6 0 7, 6 0 9, Βλ. έ τ σ ι : S ZTUCKI, οπ. π. σ η μ 2 2, 2 σ η μ 3. E L K I N D, ΟΠ. Π. Σ Η Μ 22, οπ. π. σ η μ 2 2,

19 Τα Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια συστάθηκαν κατ επιταγήν του άρθρου 3 04 της Συνθήκης των Βερσαλλιών του 1920, μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, με αντικείμενο την εκδίκαση των αξιώσεων πολιτών των νικητριών δυνάμεων, που απέρρεαν από περιουσιακές ζημίες τους 32. Ο αριθμός των δικαστηρίων αυτών ήταν εξαιρετικά με γάλος, γιατί συστάθηκαν σε διμερή βάση. Οι Κανονισμοί τους προέβλεπαν, όλοι σχεδόν ρυθμίσεις για τη λήψη προληπτικών μέτρων 33. Εξάλλου ακόμη και σε μια από τις λίγες περιπτώσεις ΜΔΔ που ο Κανονισμός λειτουργίας ενός ΜΔΔ δεν περιείχε ρητές ρυθμίσεις σχετι κά με τη διαταγή περιοριστικών μέτρων, το Αγγλογερμανικό ΜΔΔ δε δίστασε να διατάξει προληπτικά μέτρα στην υπόθεση Gramophone LTD Προσωρινά μέτρα ενώπιον του ΔΔΔΔ 3.1 Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί προσωρινών μέτρων ενώπιον του ΔΔΔΔ. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΔΔΔΔ, το νομικό πλαίσιο για τη λήψη προσωρινών μέτρων αποτελούταν από το άρθρο 41 ΚατΔΔ και τις επιμέρους ειδικές διατάξεις των Κανονισμών του Δικαστηρίου που ίσχυσαν καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Το Καταστατικό του ΔΔΔΔ καταρτίσθηκε από μια συμβουλευτική επιτροπή (Αdvisory Committee- στο εξής αναφέρεται ως Επιτροπή), η οποία αποτελούταν από δέκα μέλη τα οποία ορίσθηκαν από το Συμβούλιο της ΚτΕ, 32 Βλ. το κ ε ί μ ε ν ο α υ τ ή ς σ τ ο ν τ ό μ ο : T h e Τ r e a t i e s o f p e a c e, T h e C a r n e g i e E n d o w m e n t f o r I n t e r n a t i o n a l P e a c e ( ), , επ. Π α ρ ό μ ο ι α ά ρ θ ρ α π ε ρ ι ε ί χα ν κ α ι ο ι ά λ λ ε ς δ ύ ο Σ υ ν θ ή κ ε ς Ε ι ρ ή ν η ς τ ο υ Α ' Π α γ κ ο σ μ ί ο υ Π ο λ έ μ ο υ. Γι α τ η σ υ ν θ ή κ η τ ο υ Α γ ί ο υ Γ ε ρ μ α ν ο ύ β λ. α ν ω τ κ α ι γ ι α τ α Σ υ ν θ ή κ η τ ο υ Τ ρ ι α ν ό ν, ο π. π Γι α τ α Μ Δ Δ β λ. ε κ τ ε ν έ σ τ ε ρ α σ ε Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ /ΠΕ Ρ ΡΑ Κ Η, Ε ι σ α γ ω γ ή σ τ η Δ ι ε θ ν ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η, , τ. Ι : Γ ε ν ι κ ή Θ ε ω ρ ί α, 7 8 ε π. B LUSGDORN, L e f o n c t i o n e m e n t e t l a j u r i s p r u d e n c e d e s t r i b u n a u x a r b i t r a u x m i x t e s c r é e p a r l e s t r a i t é e s d e P a r i s, R C A D I I I I, επ. T E Y S S A I R E / D E SOLAIRES, Les Tr i b u n a u x a r b i t r a u x m i x t e s, P a r i s, , p a s s i m. 33 Ε π ί σ υ ν ό λ ο υ 3 6 Μ Δ Δ π ο υ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ α ν τ ε λ ι κ ά, μ ό ν ο τ ο Α γ γ λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ό, τ ο Γ ε ρ μ α ν ο Ι α π ω ν ι κ ό κ α ι Α υ σ τ ρ ο Ι α π ω ν ι κ ό δ ε ν π ε ρ ι ε ί χα ν ρ υ θ μ ί σ ε ι ς σ τ ο υ ς Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ ς γ ι α τ η λ ή ψ η π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν μ έ τ ρ ω ν ( Η σ χ ε τ ι κ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ί α α π ό : E L K I N D, ο π. π. σ η μ 22,4 1 κ α ι σ η μ ). Τα Μ Δ Δ δ ε ν ε ί χα ν ε ν ι α ί ο κ α ν ο ν ι σ μ ό λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ ά τ ι μ ά λ λ ο ν α ν α μ ε ν ό μ ε ν ο α φ ο ύ δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν ε ξο ρ ι σ μ ο ύ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι κ ά σ ο υ ν α ξ ι ώ σ ε ι ς ι δ ι ω τ ώ ν κ α ι π ρ ο ο ρ ι ζό ν τ α ν ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν σ τ ο μ ε τ α ί χ μ ι ο μ ε τ α ξ ύ κ ρ α τ ώ ν π ο υ α ν ή κ α ν σ ε τ ε λ ε ί ω ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς δ ι κ α ι ι κ ο ύ ς κ λ ά δ ο υ ς. Γι α τ ο λ ό γ ο α υ τ ό δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν π έ ν τ ε υ π ο δ ε ί γ μ α τ α κ α ν ο ν ι σ μ ώ ν : τ ο γ α λ λ ι κ ό, τ ο α γ γ λ ι κ ό, τ ο Β ε λ γ ι κ ό, τ ο Ι τ α λ ι κ ό κ α ι τ η ς Λ ο ζά ν ν η ς. Α ν ε ξα ι ρ έ σ ε ι κ α ν ε ί ς τ ο α γ γ λ ι κ ό υ π ό δ ε ι γ μ α, τ α υ π ό λ ο ι π α τ έ σ σ ε ρ α ε ί χα ν μ ά λ λ ο ν ε π ο υ σ ι ώ δ ε ι ς δ ι α φ ο ρ έ ς. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά γ ι α τ ι ς ε φ α ρ μ ο γ έ ς τ ω ν τ ε σ σ ά ρ ω ν π ρ ο τ ύ π ω ν β λ. Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς τ ο υ Γ α λ λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς T. A. M 1, , Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Β ε λ γ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς σ ε ΤΑ Μ 1, 3 9, Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Α υ σ τ ρ ο Β ρ ε τ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς , ΤΑ Μ 1, , Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Ι τ α λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς σ ε ΤΑ Μ 1, κ α ι Κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Ρ ο υ μ α ν ο τ ο υ ρ κ ι κ ο ύ Μ Δ Δ τ η ς σ ε ΤΑ Μ 5, ΤΑ Μ 2, Β λ. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω κ α ι τ ι ς κ ρ ι τ ι κ έ ς π α ρ α π ο μ π έ ς γ ι α τ η ν ο ρ θ ό τ η τ α τ η ς ε π ι λ ο γ ή ς τ ο υ ε ν λ ό γ ω Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ, α ν ω τ έ ρ ω σ ε 1. 19

20 το Φεβρουάριο του 1920, κατ εφαρμογή του άρθρου 14 του Συμφώνου τ ης ΚτΕ. Η Επιτροπή υπέβαλλε το Σχέδιο Καταστατικού του Δικαστηρίου στο Συμβούλιο της ΚτΕ κατά την 8 η σύνοδο του τον Οκτώβριο του Το Σχέδιο με όσες τροποποιήσεις επέφερε σε αυτό το Συμβούλιο της ΚτΕ παρουσιάσθηκε στην 1 η σύνοδο της ΓΣ της ΚτΕ, η οπο ία με την απόφαση της 13 ης Δεκεμβρίου 1920 το ενέκρινε με κάποιες ακόμη περαιτέρω τροποποιήσεις. Ο Κανονισμός και το Πρωτόκολλο του, υπογράφηκαν στις και τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του Σύμφωνα με το άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ 36 : Το Δικαστήριο θα έχει την εξουσία να λαμβάνει εάν νομίζει ότι αι περιστάσεις το απαιτούσι παν προσωρινόν μέτρον όπερ θα έδει να ληφθή προς διαφύλαξιν των οικείων δικαιωμάτων εκάστου διαδίκου. Προ της οριστικής απόφασης τα λαμβανόμενα μέτρα θα γνωστοποιούνται αμέσως εις τους διαδίκους και εις το Συμβούλιον. Το άρθρο αυτό εξάλλου επηρέασε την θεσμική εξέλιξη των προσωρινών μέτρων στη διεθνή δικαιοσύνη κατά το μεσοπόλεμο όχι μόνο άμεσα με την εφαρμογή του, αλλά και έμμεσα. Ειδικότερα οι 107 από τις 139 Συνθήκες για την ειρηνική επίλυση των διαφορών που υπογράφηκαν κατά την περίοδο αυτή,αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο ενδεχόμενο διαταγής προσωρινών μέτρων, προβλέποντας τη δυνατότητα διαταγής τους από Διαιτητικά όργανα, από επιτροπές μεσολάβησης ή από το Συμβούλιο της ΚτΕ Η α κ ρ ι β ή ς η μ ε ρ ο μ η ν ί α τ η ς θ έ σ η ς σ ε ι σ χ ύ τ ο υ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ π α ρ έ μ ε ι ν ε α δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ τ η, α φ ο ύ η α π ό φ α σ η μ ν η μ ό ν ε υ ε ό τ ι έ π ρ ε π ε α υ τ ό ν α κ υ ρ ω θ ε ί α π ό τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς Κ τ Ε, χω ρ ί ς ν α δ ι ε υ κ ρ ι ν ί ζ ε ι α ν α ν α φ ε ρ ό τ α ν σ τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς Κ τ Ε κ α τ ά τ ο χ ρ ό ν ο τ η ς υ π ο γ ρ α φ ή ς ή κ α τ ά τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ ( Η σ χ ε τ ι κ ή π α ρ α τ ή ρ η σ η α π ό S z t u c k i, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 3 σ η μ. 1 ). 36 Γι α τ ι ς ε ρ γ α σ ί ε ς τ η ς Α d e v i s o r C o m m i t t e e of J u r i s t s π ο υ ε π ε ξ ε ρ γ ά σ θ η κ ε τ ο μ ε τ έ π ε ι τ α ά ρ θ ρ ο 4 1 Κ α τ Δ Δ Δ Δ, κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α γ ι α τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α ν έ κ υ ψ α ν α π ό τ ι ς α π ο κ λ ί σ ε ι ς τ η ς δ ι α τ ύ π ω σ η ς μ ε τ α ξ ύ τ ο υ γ α λ λ ι κ ο ύ κ α ι τ ο υ α γ γ λ ι κ ο ύ κ ε ι μ έ ν ο υ, β λ. ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά S ZTUCKI, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 3 ε π, E L K I N D, ο π. π. σ η μ 22, 4 2 ε π. Ε π ί σ η ς β λ. τ ο μ ν η μ ό ν ι ο τ η ς Γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς τ η ς Κ τ Ε ( P C I J : A d v i s o r y C o m m i t t e e of J u r i s t s : D o c u m e n t s, , ) π ο υ π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ τ η κ ε π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι τ ι ς ε ρ γ α σ ί ε ς τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, κ α ι π ε ρ ι ε ί χ ε μ ι α σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή κ α τ α γ ρ α φ ή δ ι ε θ ν ώ ν σ υ μ β α τ ι κ ώ ν ρ υ θ μ ί σ ε ω ν δ ι ε θ ν ο ύ ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς κ α ι δ ι ά φ ο ρ ε ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς π ο υ ε ί χα ν δ ι α τ υ π ω θ ε ί δ ι ε θ ν ώ ς σ ε σ χ ε τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α κ α ι τ ο Σ χ έ δ ι ο γ ι α τ η ν ί δ ρ υ σ η τ ο υ Δ ι α ρ κ ο ύ ς Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς τ ω ν π έ ν τ ε ο υ δ έ τ ε ρ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν ( Ν ο ρ β η γ ί α, Ο λ λ α ν δ ί α, Ν ο ρ β η γ ί α, Σ ο υ η δ ί α, Ε λ β ε τ ί α ) ( σ ε P C I J : A d v i s o r y C o m m i t t e e of J u r i s t s. D o c u m e n t s, , ), τ ο ο π ο ί ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε ω ς μ ι α π ρ ώ τ η β ά σ η σ τ ι ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς τ ω ν ε π ι τ ρ ο π ώ ν. Ο ι σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς τ ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή ς ε π ι τ ρ ο π ή ς τ ο υ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ, π ε ρ ι έ χο ν τ α ι σ τ η ν έ κ δ ο σ η P e r m a n e n t C o u r t of J u s t i c e. P r o c e s Ve r b a u x o f t h e P r o c e e d i n g s o f t h e A d v i s o r y C o m m i t t e e o f J u r i s t s, J u n e 1 6 t h - J u l y 2 4 t h , , e d. L e a g u e of N a t i o n s, p a s s i m. Η α ξ ί α τ ω ν κ ε ι μ έ ν ω ν α υ τ ώ ν γ ι α τ η ν κ α τ α ν ό η σ η τ ο υ ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ π ό β α θ ρ ο υ τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 4 1 Κ α τ Δ Δ, ε ί ν α ι π ρ ο φ α ν ή ς. 37 Γι α τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς α υ τ έ ς β λ. H ABICHT, P o s t - W a r t r e a t i e s f o r t h e p a c i f i c s e t t l e m e n t o f i n t e r n a t i o n a l d i s p u t e s, , p a s s i m. 20

21 Η πιο διαδεδομένη διατύπωση που ακολουθήθηκε ήταν αυτή του άρθρου 33 της Γενικής πράξης του 1928, σύμφωνα με την οποία: Σε κάθε περίπτωση στην οποία το αντικείμενο της διαφοράς αφορά..., δικαστικές διαδικασίες και ιδιαίτερα αν το αντικείμενο της διαφοράς αφορά ήδη τετελεσμένες ενέργειες διαδίκου ή επικείμενες πράξεις των οποίων η τέλεση επίκειται άμεσα, το ΔΔΔΔ, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού λειτουργίας του, θα προτείνει προς υιοθέτηση αμελλητί, προσωρινά μέτρα. Τα διάδικα μέρη δεσμεύονται να αποδεχθούν τα μέτρα αυτά 38. Επίσης πολύ συνηθισμένη υπήρξε και η ίδια διατύπωση, χωρίς όμως την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 33 της Γενικής Πράξης 39. Τέλος, ένας τρίτος τύπος ρήτρας προέβλεπε την υποχρέωση των μ ερών να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου και όριζε ότι προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού [χωρίς άμεση αναφορά στο άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ] το Δικαστήριο θα είχε την εξουσία να προτείνει προς λήψη, πρ οσωρινά μέτρα 40. Το άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ εξετάσθηκε εκ νέου από μια επιτροπή νομικών, η οποία είχε οριστεί από την ΚτΕ το Δεκέμβριο του 1928, με σκοπό την επισήμανση των διατάξεων εκείνων του Καταστατικού των οποίων η τροποποίηση θα ήταν επιθυμητή. Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής αυτής που διεξήχθησαν στη Γενεύη το Μάρτιο του 1929, συζητήθηκε η σκοπιμότητα μιας τροποποίησης του άρθρου 41 ΚατΔΔΔΔ. Το κύριο ζήτημα που τέθηκε αφορούσε το κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να μνημονευθεί και να κατοχυρωθεί στο άρθρο 41 ΚατΔΔΔΔ, η εξουσία του Προέδρου του ΔΔΔΔ να διατάσσει προσωρινά μέτρα, η οποία προβλεπόταν κατά το άρθρο 57 του Κανονισμού του Δικαστηρίου. Προς αντίκρουση της εν λόγω προσπάθειας, προβλήθηκε το βάσιμο αντεπιχείρημα, ότι οι αναφορές στο άρθρο 41 ΚατΔΔ ΔΔ ήταν πολυπληθέστατες σε μια σειρά από συμβατικά κείμενα της εποχής, και κατά συνέπεια μια ενδεχόμενη τροποποίηση της εν λόγω διάταξης του 38 Γ ε ν ι κ ή Π ρ ά ξ η τ η ς Γ ε ν ε ύ η ς γ ι α τ η ν ε ι ρ η ν ι κ ή ε π ί λ υ σ η τ ω ν δ ι ε θ ν ώ ν δ ι α φ ο ρ ώ ν τ η ς , L N T S v o l. XC I I I, No , Ε κ τ ε ν ή ς α ν α φ ο ρ ά σ ε ά λ λ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς π ο υ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ η δ ι α τ ύ π ω σ η α υ τ ή, σ ε : S z t u c k i, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 6 σ η μ Εκτ ε ν ή ς α ν α φ ο ρ ά σ ε ά λ λ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς π ο υ υ ι ο θ έ τ η σ α ν τ η δ ι α τ ύ π ω σ η α υ τ ή, σ ε :. S z t u c k i, ο π. π. σ η μ 2 2, 2 6 σ η μ 2 6. Π ρ β λ ό μ ω ς : Σ ύ μ β α σ η Γ ε ρ μ α ν ί α ς - Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο υ ( ) [ L N T S, v o l C XV I I I, 11 0, no ] κ α τ ά τ ο ά ρ θ ρ ο 2 1 τ η ς ο π ο ί α ς τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο θ α δ ί ν ε ι ο δ η γ ί ε ς γ ι α τ ο π ο ι α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α θ α έ π ρ ε π ε ν α λ η φ θ ο ύ ν κ α ι τ ο ά ρ θ ρ ο 2 2 Σ ύ μ β α σ η ς Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο υ - Ι σ π α ν ί α ς ( ) κ α τ ά τ ο ο π ο ί ο τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο θ α α π ο φ α σ ί ζ ε ι π ο ι α π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ έ τ ρ α θ α υ ι ο θ ε τ η θ ο ύ ν ( L N T S, v o l C I X, 1 4 9, no ). 40 Β λ. π ε ρ α ι τ έ ρ ω σ ε : S z t u c k i, i b i d, 2 6 σ η μ

22 Καταστατικού, θα διαφοροποιούσε τις ανειλημμένης διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στις συν θήκες αυτές, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των κρατών αυτών 41. Τελικά αντί να κατοχυρωθεί η εξουσία του Προέδρου του Δικαστηρίου για την διαταγή προσωρινών μέτρων στο Καταστατικό του Δικαστηρίου, καταργήθηκε με την επόμενη τροποποίηση του Κανονισμού το Εκτός όμως από το άρθρο 41 του Καταστατικού του ΔΔΔΔ, εξίσου σημαντικοί για την κατανόηση τόσο της δογματικής εξέλιξης των προσωρινών μέτρων, όσο και του νομικού πλαισίου υπό το οποίο δικάστηκαν οι 6 υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, που αντιμετώπισε το ΔΔΔΔ, είναι και οι ρυθμίσεις για τα προσωρινά μέτρα των Κανονισμών που κατάρτισε το ίδιο το Δικαστήριο στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του άρθρου 30 ΚατΔΔΔΔ 42. Το πρώτο σχέδιο Κανονισμού που παρουσιάστηκε το 1922, περιείχε μόνο μια διάταξη σχετικά με τα προσωρινά μέτρα, γιατί όπως αναφέρεται στα πρακτικά της συντακτικής επιτροπής... Από τη στιγμή που το Δικαστήριο δεν είχε την εξουσία να εκτελέσει αποφάσεις αναφορικά με την υπόδειξη προσωρινών μέτρων, θα ήταν άσκοπο περαιτέρω να δημιουργήσει αναλυτικούς κανό νες για τη διαδικασία υποδείξεως αυτών των μέτρων. Εν τούτοις σκόπιμο θα ήταν να καταρτισθούν κανόνες σχετικά με την προστασία των τρίτων κρατών 43. Κατά τις τελικές διεργασίες για την κατάρτιση του Κανονισμού μάλιστα παραλείφθηκε επιπλέον και η μνεία στα δ ικαιώματα των τρίτων κρατών. Το τελικό κείμενο του άρθρου 57 του Κανονισμού έλαβε το ακόλουθο περιεχόμενο: Τις περιόδους που το Δικαστήριο δεν συνεδριάζει, τα μέτρα για την προστασία στο μεταξύ των επίδικων δικαιωμάτων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Οποιαδήποτε άρνηση των διαδίκων να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του Δικαστηρίου ή του Προέδρου, θα καταγράφεται 44 Παρά το γεγονός ότι ο Κανονισμός του Δικαστηρίου αναθεωρήθηκε το 1926 και τροποποιήθηκε το 1927, το άρθρο 57 δεν υπέστη α λλαγές. 41 Τα π ρ α κ τ ι κ ά τ η ς ε π ι τ ρ ο π ή ς α υ τ ή ς ε ί ν α ι δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν α σ τ ο ν τ ό μ ο : League of N a t i o n s. C o m m i t t e e o f J u r i s t s o n t h e St a t u t e o f t h e P e r m a n e n t C o u r t o f I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e. M i n u t e s of t h e s e s s i o n ( D o c. C M V ), , p a s s i m : τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν θ α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι K α ν ο ν ι σ μ ό ν π ε ρ ί τ η ς ε κ τ ε λ έ σ ε ω ς τ ω ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν τ ο υ. Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς θ α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι Δ ι κ ο ν ο μ ο μ ι κ ό ν K α ν ο ν ι σ μ ό ν 43 P C I J S e r. D , I b i d,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α έκδοσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Α & Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... Σελ. ΙΧ ΧΙ ΧΙΧ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας

Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Εσπερίδα innovation-community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision, HILTON

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 20 παρ.1 Σ Εισαγωγή Η τήρηση του Συντάγματος από αυτούς που ασκούν την κρατική εξουσία, δηλαδή από τα όργανα του κράτους εξαρτάται κατά πολύ από το εάν υπάρχουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ.

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 2), (2006) 1Β Α.Α.Δ 1389 Εφεσείουσα-Αιτήτρια, Εφεσιβλήτου-Καθ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ.

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. Θεοχάρης Δημ. Κατσαούνη Αδ. Κατσιγιάννης Κ. Κωτσάκη Αικ. Μεϊδάνης Χαρ. Μπαλάδη Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Yildiz κατά Αυστρίας 1 Απέλαση αλλοδαπού λόγω καταδίκης του για διάπραξη εγκλημάτων ήσσονος σημασίας και επιβολής προστίμου για διοικητικές παραβάσεις Δημιουργία οικογένειας στην Αυστρία με ομοεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Αριστείδης Ν. Χατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. 17/3/2014 ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) Της Παναγιώτας Αποστολοπούλου του Αποστόλου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ Δ.Σ.Α. 24.183),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης 1. Τι είναι Διαμεσολάβηση; Η Διαμεσολάβηση ( Mediation ) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ. Πηγή: UNRIC

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ. Πηγή: UNRIC Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 1945, στον Άγιο Φραγκίσκο, στο τέλος της Συνδιασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Οργάνωση, και άρχισε να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1945. Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους

Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη, Δικηγόρο

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα