ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις Έναρξη ισχύος: , σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Μέρη, Θεωρώντας ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας μεταξύ των μελών του, Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των διεθνών κειμένων που αφορούν στην ιθαγένεια, στην πολλαπλή ιθαγένεια και στην ανιθαγένεια, Αναγνωρίζοντας ότι, σε ζητήματα ιθαγένειας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα νόμιμα συμφέροντα των Κρατών όσο και αυτά των ατόμων, Εκφράζοντας την επιθυμία να προωθήσουν την προοδευτική ανάπτυξη των νομικών αρχών που αφορούν στην ιθαγένεια καθώς και την υιοθέτησή τους από το εσωτερικό δίκαιο και επιθυμώντας να αποφύγουν, στο μέτρο του δυνατού, τις περιπτώσεις ανιθαγένειας, Εκφράζοντας την επιθυμία να αποτρέπονται οι διακρίσεις σε θέματα που αφορούν στην ιθαγένεια, Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα σεβασμού στην οικογενειακή ζωή, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 8 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, Υπογραμμίζοντας ότι τα Κράτη αντιμετωπίζουν το καθένα διαφορετικά το θέμα της πολλαπλής ιθαγένειας και αναγνωρίζοντας ότι το κάθε Κράτος είναι ελεύθερο να αποφασίζει ποιες συνέπειες προβλέπει το εσωτερικό του δίκαιο στις περιπτώσεις που κάποιος πολίτης του αποκτά ή έχει ήδη και μια άλλη ιθαγένεια, Συμφωνώντας στην προσδοκία εύρεσης κατάλληλων λύσεων όσον αφορά τις συνέπειες της πολλαπλής ιθαγένειας και ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων έχουν πολλαπλή ιθαγένεια, Εκτιμώντας ότι είναι ευκταίο να υποχρεώνονται τα άτομα που έχουν την ιθαγένεια δύο ή περισσοτέρων Κρατών Μελών να υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία σε ένα από αυτά τα Κράτη, Εκτιμώντας την ανάγκη προαγωγής της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ιθαγένειας, Συμφωνούν : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης Άρθρο 1 - Η Σύμβαση αποτυπώνει τις αρχές και τους κανόνες που αφορούν στην ιθαγένεια των φυσικών προσώπων και τους κανόνες που αφορούν στην εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων τους στις περιπτώσεις της πολλαπλής ιθαγένειας. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εναρμονίσουν το εσωτερικό τους δίκαιο με αυτές τις αρχές και τους κανόνες. 1 Υπογράφηκε από την Ελλάδα στις Η μετάφραση έγινε από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 1

2 Ορισμοί Άρθρο 2.- Στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης : α. «ιθαγένεια» είναι ο νομικός δεσμός που συνδέει το άτομο με το Κράτος και δεν αποτελεί ένδειξη της εθνικής καταγωγής του, β. «πολλαπλή ιθαγένεια» είναι η ταυτόχρονη ύπαρξη σε ένα άτομο δύο ή περισσοτέρων ιθαγενειών, γ. «παιδί» είναι κάθε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, εκτός εάν σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο στο παιδί δίκαιο η ενηλικίωση επέρχεται σε μικρότερη ηλικία, δ. «εσωτερικό δίκαιο» είναι κάθε μορφή διάταξης του εθνικού νομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του συντάγματος, της νομοθεσίας, των κανονισμών, των διαταγμάτων, της νομολογίας, των εθιμικών κανόνων δικαίου και της πρακτικής καθώς και των κανόνων που απορρέουν από τα δεσμευτικά διεθνή κείμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Κρατική δικαιοδοσία Άρθρο Κάθε Κράτος υποχρεούται να καθορίσει σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο τους πολίτες του. 2. Το εσωτερικό δίκαιο τυγχάνει της αποδοχής των άλλων Κρατών εφόσον είναι εναρμονισμένο με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, το διεθνές εθιμικό δίκαιο και τις γενικά αναγνωρισμένες στα θέματα ιθαγένειας αρχές δικαίου. Αρχές Άρθρο 4.- Οι κανόνες δικαίου που αφορούν στην ιθαγένεια και υιοθετούνται από κάθε Κράτος μέλος διέπονται από τις ακόλουθες αρχές : α. καθένας έχει δικαίωμα σε μια ιθαγένεια, β. πρέπει να αποτρέπεται η ανιθαγένεια, γ. κανένας δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του, δ. ούτε ο γάμος, ούτε η λύση του γάμου μεταξύ πολίτη Κράτους μέλους και αλλοδαπού, ούτε η αλλαγή της ιθαγένειας ενός εκ των δύο συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου πλήττει αυτόματα την ιθαγένεια του ετέρου συζύγου. Αρχή της μη διάκρισης Άρθρο Οι κανόνες δικαίου των Κρατών μελών που αφορούν στην ιθαγένεια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις ή οιαδήποτε πρακτική που συνιστά διάκριση για λόγους φύλου, θρησκείας, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. 2. Κάθε Κράτος μέλος υποχρεούται να υιοθετήσει την αρχή της μη διάκρισης των πολιτών του λόγω του τρόπου κτήσης της ιθαγένειάς του, ανεξάρτητα δηλαδή εάν απέκτησαν την ιθαγένεια με τη γέννηση ή αργότερα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΈΝΕΙΑ Κτήση ιθαγένειας Άρθρο Κάθε Κράτος μέλος πρέπει να προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο την αυτοδίκαιη κτήση της ιθαγένειάς του από τα παρακάτω πρόσωπα : 2

3 α. από τα παιδιά, όταν ένας από τους γονείς τους έχει κατά το χρόνο γέννησής τους, την ιθαγένεια του Κράτους μέλους, με εξαίρεση ό,τι ορίζεται από το εσωτερικό δίκαιο για τα παιδιά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό. Όσον αφορά τα παιδιά των οποίων η πατρική συγγένεια δημιουργείται με αναγνώριση, δικαστική απόφαση ή παρόμοια διαδικασία, κάθε Κράτος μέλος μπορεί να ορίσει ότι το παιδί αποκτά την ιθαγένεια του βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από το εσωτερικό του δίκαιο, β. από τα νεογέννητα έκθετα παιδιά που βρίσκονται στο έδαφός του και κινδυνεύουν να μην αποκτήσουν κάποια ιθαγένεια. 2. Κάθε Κράτος μέλος πρέπει να προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο τον τρόπο κτήσης της ιθαγένειάς του από τα παιδιά που γεννιούνται στο έδαφός του και δεν αποκτούν με τη γέννηση άλλη ιθαγένεια. Αυτή η ιθαγένεια πρέπει να χορηγείται : α. αυτοδίκαια με τη γέννηση, ή β. στη συνέχεια, στα παιδιά που είναι ανιθαγενή, βάσει αίτησης που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή από ή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου παιδιού, με τρόπο που ορίζεται στο εσωτερικό δίκαιο του Κράτους μέλους. Η αίτηση μπορεί να εξαρτάται από τη νόμιμη και συνήθη διαμονή στο έδαφός του κατά την περίοδο που προηγείται της υποβολής της, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία 3. Κάθε Κράτος μέλος υποχρεούται να ορίζει στο εσωτερικό του δίκαιο τη δυνατότητα κτήσης της ιθαγένειας με πολιτογράφηση για τα πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφός του. Η σχετική νομοθεσία δεν πρέπει να προβλέπει ως προϋπόθεση για την πολιτογράφηση περίοδο διαμονής, που προηγείται της υποβολής της σχετικής αίτησης, πλέον της δεκαετίας. 4. Κάθε Κράτος μέλος υποχρεούται να διευκολύνει κατ εφαρμογή του εσωτερικού του δικαίου την κτήση της ιθαγένειάς του για τα παρακάτω πρόσωπα : α. τους συζύγους των πολιτών του, β. τα παιδιά των πολιτών του που υπάγονται στην εξαίρεση της παραγράφου 1 εδάφιο α του παρόντος άρθρου, γ. τα παιδιά όταν ένας εκ των γονέων τους αποκτά ή έχει ήδη αποκτήσει την ιθαγένειά του, δ. τα παιδιά που υιοθετούνται από τους πολίτες του, ε. τα πρόσωπα που γεννήθηκαν στο έδαφός του και έχουν νόμιμη και συνήθη διαμονή σ αυτό, στ. τα πρόσωπα που έχουν νόμιμη και συνήθη διαμονή στο έδαφός του για χρονικό διάστημα που αρχίζει πριν τη συμπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας τους. Το χρονικό διάστημα μπορεί να καθορισθεί από το εσωτερικό δίκαιο του ενδιαφερόμενου Κράτους μέρους, ζ. τους ανιθαγενείς και τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες που έχουν τη νόμιμη και συνήθη διαμονή τους στο έδαφός του. Αυτοδίκαιη απώλεια της ιθαγένειας ή με πρωτοβουλία του Κράτους μέρους Άρθρο Τα Κράτη μέρη δεν μπορούν να προβλέπουν στην εσωτερική τους νομοθεσία για την αυτοδίκαιη απώλεια της ιθαγένειας ή για την απώλεια της ιθαγένειας βάσει κρατικής ενέργειας εκτός από τις περιπτώσεις : α. κτήσης άλλης ιθαγένειας, β. κτήσης της ιθαγένειας του Κράτους μέρους με απατηλή ενέργεια, βάσει πλαστών πληροφοριών ή απόκρυψης σημαντικών στοιχείων από τον αιτούντα, γ. εθελοντικής στράτευσης σε αλλοδαπές στρατιωτικές δυνάμεις, δ. συμπεριφοράς που πλήττει σοβαρά τα ζωτικά συμφέροντα του Κράτος μέρους, 3

4 ε. έλλειψης πραγματικού δεσμού μεταξύ του Κράτους μέρους και του πολίτη που έχει τη συνήθη διαμονή του στο εξωτερικό, στ. απόδειξης, κατά τη περίοδο που προηγείται της ενηλικίωσης ενός παιδιού, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εσωτερικό δίκαιο και οδηγούν στην αυτοδίκαιη κτήση της ιθαγένειας του Κράτους μέρους, ζ. υιοθεσίας ενός παιδιού, όταν αποκτά ή έχει ήδη αλλοδαπή ιθαγένεια ενός ή και των δύο θετών γονέων του. 2. Τα Κράτη μέρη μπορούν να προβλέψουν την αφαίρεση της ιθαγένειας τους από τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν έχουν πλέον την ιθαγένειά τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των εδαφίων γ) και δ) της προηγούμενης παραγράφου. Όμως, δεν αφαιρείται η ιθαγένεια από τα παιδιά εφόσον ο ένας εκ των δύο γονέων τη διατηρεί. 3. Τα Κράτη μέρη δεν μπορούν να προβλέψουν στο εσωτερικό τους δίκαιο για την απώλεια της ιθαγένειας κατ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καταστεί ανιθαγενές. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται από το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Απώλεια της ιθαγένειας με αίτηση του ενδιαφερόμενου ατόμου Άρθρο Κάθε Κράτος πρέπει να παρέχει στους πολίτες του τη δυνατότητα αποβολής της ιθαγένειάς τους με την προϋπόθεση ότι δεν καθίστανται ανιθαγενείς. 2. Όμως, τα Κράτη μέρη μπορούν να προβλέψουν στο εσωτερικό τους δίκαιο ότι μόνον οι πολίτες τους που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο εξωτερικό υπάγονται στις διατάξεις περί αποβολής της ιθαγένειας. Ανάκτηση της ιθαγένειας Άρθρο 9.- Κάθε Κράτος μέρος διευκολύνει στις περιπτώσεις των πρώην πολιτών του που έχουν τη νόμιμη και συνήθη διαμονή τους στο έδαφός του την ανάκτηση της ιθαγένειάς του εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο εσωτερικό του δίκαιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Εξέταση των αιτημάτων Άρθρο 10.- Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να εξασφαλίσει όπως οι αιτήσεις που αφορούν στην κτήση, διατήρηση, απώλεια, ανάκτηση ή στην έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας εξετάζονται σε εύλογο χρόνο. Αποφάσεις Άρθρο 11.- Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να εξασφαλίσει όπως οι αποφάσεις που αφορούν στην κτήση, διατήρηση, απώλεια, ανάκτηση ή στην έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας είναι έγγραφες και αιτιολογημένες. Δικαίωμα προσφυγής Άρθρο 12.- Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να προβλέπει την άσκηση προσφυγής, διοικητικής ή δικαστικής, σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο κατά των αποφάσεων που αφορούν στην κτήση, διατήρηση, απώλεια, ανάκτηση ή στην έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας. Τέλη Άρθρο Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να προβλέπει εύλογα τέλη για την κτήση, απώλεια, ανάκτηση ή την έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας. 4

5 2. Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να εξασφαλίσει όπως τα τέλη για την άσκηση διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής δεν συνιστούν εμπόδιο για τους αιτούντες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Περιπτώσεις αυτοδίκαιης πολλαπλής ιθαγένειας Άρθρο Τα Κράτη μέρη επιτρέπουν : α. στα παιδιά που αποκτούν αυτοδίκαια περισσότερες της μιας ιθαγένειας με τη γέννησή τους να τις διατηρούν, β. στους πολίτες τους να έχουν και άλλη ιθαγένεια όταν αυτή αποκτάται αυτοδίκαια λόγω γάμου. 2. Η διατήρηση των ιθαγενειών που αναφέρονται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου εξαρτάται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας Σύμβασης. Άλλες περιπτώσεις πολλαπλής ιθαγένειας Άρθρο 15.- Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν περιορίζουν την εξουσία του Κράτους μέρους να καθορίζει εάν : α. οι πολίτες του που αποκτούν ή έχουν την ιθαγένεια άλλου Κράτους μέρους διατηρούν ή αποβάλουν την ιθαγένειά του, β. η απόκτηση ή η διατήρηση της ιθαγένειάς του εξαρτάται από την αποβολή ή την απώλεια άλλης ιθαγένειας. Διατήρηση της προηγούμενης ιθαγένειας Άρθρο 16.- Τα Κράτη μέρη δεν θα εξαρτούν από την αποβολή ή την απώλεια μιας άλλης ιθαγένειας την κτήση ή τη διατήρηση της ιθαγένειάς τους, όταν η αποβολή ή η απώλεια δεν είναι εφικτή ή δεν αποτελεί εύλογο αίτημα. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στην πολλαπλή ιθαγένεια Άρθρο Οι πολίτες του Κράτους μέρους που έχουν και άλλη ιθαγένεια έχουν, στο έδαφος του Κράτους μέρους στο οποίο διαμένουν, τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους πολίτες αυτού του Κράτους. 2. Οι διατάξεις αυτού του κεφαλαίου δεν πλήττουν : α. τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για την παροχή διπλωματικής ή προξενικής προστασίας από τα Κράτη μέρη στους πολίτες τους που έχουν και άλλη ιθαγένεια, β. την εφαρμογή των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου κάθε Κράτους μέρους στις περιπτώσεις της πολλαπλής ιθαγένειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Αρχές Άρθρο Σε θέματα ιθαγένειας στις περιπτώσεις διαδοχής Κρατών και με σκοπό την αποτροπή της ανιθαγένειας κάθε ενδιαφερόμενο Κράτος μέρος υποχρεούται να σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου, τους κανόνες δικαίου που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές που αποτυπώνονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας Σύμβασης και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 5

6 2. Αποφασίζοντας για την χορήγηση ή τη διατήρηση της ιθαγένειας στις περιπτώσεις της διαδοχής των Κρατών κάθε ενδιαφερόμενο Κράτος μέρος υποχρεούται να συνεκτιμήσει ειδικότερα : α. τον πραγματικό και αποτελεσματικό δεσμό του ενδιαφερόμενου ατόμου με το Κράτος, β. τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερόμενου ατόμου κατά το χρόνο της διαδοχής του Κράτους, γ. τη βούληση του ενδιαφερόμενου ατόμου, δ. την εδαφική καταγωγή του ενδιαφερόμενου ατόμου. 3. Στην περίπτωση όπου η κτήση της ιθαγένειας εξαρτάται από την απώλεια αλλοδαπής ιθαγένειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσας Σύμβασης. Ρύθμιση με διεθνή συμφωνία Άρθρο 19.- Στις περιπτώσεις της διαδοχής των Κρατών, τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να ρυθμίσουν τα θέματα της ιθαγένειας με συμφωνία και, εφόσον καθίσταται απαραίτητο, και στα πλαίσια των σχέσεών τους με άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη. Αυτές οι συμφωνίες πρέπει να διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες που περιλαμβάνονται ή που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο της παρούσας Σύμβασης. Αρχές που αφορούν τους αλλοδαπούς Άρθρο Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να σέβεται τις ακόλουθες αρχές : α. αναγνώριση του δικαιώματος διαμονής στους πολίτες του προκατόχου Κράτους που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε έδαφος του οποίου η κυριαρχία μεταβιβάσθηκε στο διάδοχο Κράτος, του οποίου δεν έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια, β. στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο α) αναγνωρίζεται το δικαίωμα ισότητας μεταχείρισης με τους πολίτες του διάδοχου Κράτους όσον αφορά τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. 2. Κάθε Κράτος μέρος μπορεί να αποκλείσει το διορισμό των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 σε θέσεις του δημόσιου τομέα, που συνεπάγονται άσκηση εθνικής κυριαρχίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων Άρθρο Τα πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια δύο ή περισσοτέρων Κρατών μερών υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία μόνο σε ένα από τα δύο Κράτη μέρη. 2. Με ιδιαίτερες συμφωνίες τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέρη μπορούν να ρυθμίσουν τον τρόπο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3.Εάν δεν έχουν ήδη συναφθεί ειδικές συμφωνίες στα πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια δύο ή περισσοτέρων Κρατών μερών εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α. κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της παραγράφου εκπληρώνει τη στρατιωτική του θητεία στο έδαφος του Κράτους μέρους όπου έχει τη συνήθη διαμονή του. Όμως, αυτά τα πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα έως την ηλικία των 19 ετών να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σε οποιοδήποτε Κράτος μέρος του οποίου έχουν την ιθαγένεια, με τη μορφή εθελοντικής κατάταξης και για συνολικό πραγματικό χρόνο τουλάχιστον ίσο με αυτό της ενεργούς στρατιωτικής θητείας που προβλέπεται από το άλλο Κράτος μέρος, 6

7 β. τα πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος ενός Κράτους μέρους του οποίου δεν έχουν την ιθαγένεια ή ενός μη Συμβαλλόμενου Κράτους έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στο έδαφος του Κράτους μέρους του οποίου έχουν την ιθαγένεια, γ. τα πρόσωπα που σύμφωνα με τους κανόνες που αποτυπώνονται στις παραγράφους α) και β) εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σε ένα Κράτος μέρος, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτού του κράτους, θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και έναντι του Κράτους μέρους ή των Κρατών μερών των οποίων έχουν την ιθαγένεια, δ. οι πολίτες, που πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης μεταξύ των Κρατών μερών των οποίων έχουν την ιθαγένεια, έχουν εκπληρώσει σε οποιοδήποτε από τα Κράτη μέρη τις στρατιωτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σ αυτό, θεωρείται ότι τις έχουν εκπληρώσει στο Κράτος μέρος ή στα Κράτη μέρη των οποίων έχουν την ιθαγένεια, ε. όταν τα πρόσωπα που έχουν εκπληρώσει την ενεργό στρατιωτική τους θητεία σε ένα από τα Κράτη μέρη του οποίου έχουν την ιθαγένεια, σύμφωνα με την παράγραφο α) και μεταφέρουν στη συνέχεια την συνήθη διαμονή τους στο έδαφος του άλλου Κράτους μέρους του οποίου έχουν επίσης την ιθαγένεια υποχρεούνται αποκλειστικά σε εφεδρική στρατιωτική θητεία μόνον έναντι του τελευταίου Κράτους μέρους, στ. η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν πλήττει την ιθαγένεια των προσώπων, ζ. τα Κράτη μέρη δεν δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τους παρόντος άρθρου στην περίπτωση επιστράτευσης. Απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή εναλλακτική κοινωνική θητεία Άρθρο 22.- Όταν δεν έχουν συναφθεί ειδικές συμφωνίες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις στα πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια δύο ή περισσοτέρων Κρατών μερών: α. η διάταξη του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζεται στα πρόσωπα που έχουν απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή που έχουν υπηρετήσει κοινωνική θητεία, β. θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις οι πολίτες ενός Κράτους μέρους που δεν προβλέπει υποχρεωτικό χαρακτήρα της στρατιωτικής θητείας, εφόσον έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος αυτού του Κράτους μέρους. Όμως, θεωρείται ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έναντι του Κράτους μέρους ή των Κρατών μερών των οποίων έχουν την ιθαγένεια και όπου πρέπει να εκπληρώσουν τη στρατιωτική θητεία τους, εκτός εάν έχουν διατηρήσει την προαναφερόμενη συνήθη διαμονή τους έως τη συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας, που κάθε ενδιαφερόμενο Κράτος μέρος θα κοινοποιήσει κατά το χρόνο υπογραφής ή κύρωσης ή αποδοχής ή προσχώρησης στην παρούσα Σύμβαση, γ. Επίσης, οι πολίτες ενός Κράτους μέρους όπου δεν είναι υποχρεωτική η στρατιωτική θητεία θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις όταν έχουν καταταγεί εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις αυτού του Κράτους για συνολικό και πραγματικό διάστημα που είναι τουλάχιστον ισόχρονο με αυτό της ενεργούς στρατιωτικής θητείας του Κράτους μέρους ή των Κρατών μερών των οποίων έχουν την ιθαγένεια, ανεξάρτητα από το κράτος όπου έχουν τη συνήθη διαμονή τους. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών Άρθρο Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία των Συμβαλλομένων Μερών, οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται : α. να παρέχουν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κάθε πληροφορία για το εσωτερικό τους δίκαιο περί ιθαγένειας, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανιθαγένειας και πολλαπλής ιθαγένειας, και για τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης, β. να παρέχουν μετά από αίτηση κάθε πληροφορία για το εσωτερικό τους δίκαιο περί ιθαγένειας και για την πρόοδο εφαρμογής της Σύμβασης. 2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται μεταξύ τους και με άλλα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στα πλαίσια του αρμόδιου διακυβερνητικού σώματος του Συμβουλίου της Ευρώπης προκειμένου να εξετάζουν όλα τα σχετικά προβλήματα και να προάγουν την προοδευτική ανάπτυξη των νομικών αρχών και της πρακτικής επί θεμάτων ιθαγένειας και άλλων συναφών ζητημάτων. Ανταλλαγή πληροφοριών Άρθρο 24.- Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων κάθε Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί οποτεδήποτε να δηλώσει ότι θα ενημερώνει κάθε άλλο Συμβαλλόμενο μέρος, που έχει προβεί στην ίδια δήλωση, για την εθελοντική κτήση της ιθαγένειάς του από τους πολίτες του ετέρου Συμβαλλόμενου μέρους. Αυτή η δήλωση μπορεί να περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες. Η δήλωση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δηλώσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης Άρθρο Κάθε Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να δηλώσει, κατά το χρόνο της υπογραφής, ή κατά το χρόνο κατάθεσης των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ότι δεν θα εφαρμόσει το Κεφάλαιο VII της Σύμβασης. 2. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου VII θα εφαρμόζονται μόνο στις σχέσεις μεταξύ των Κρατών μερών για τα οποία έχει τεθεί σε ισχύ. 3. Κάθε Κράτος μέρος μπορεί, οποτεδήποτε αργότερα, να κοινοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι θα εφαρμόσει τις διατάξεις του Κεφαλαίου VII την εφαρμογή των οποίων είχε εξαιρέσει κατά το χρόνο της υπογραφής, ή κατάθεσης των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Αυτή η κοινοποίηση παράγει έννομες συνέπειες από την ημερομηνία παραλαβής της από το Γενικό Γραμματέα. Έννομες συνέπειες της Σύμβασης Άρθρο Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν πλήττουν τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου και των δεσμευτικών διεθνών κειμένων που ήδη ισχύουν ή που πρόκειται να αρχίσουν να ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζονται ή πρόκειται να αναγνωρισθούν ευνοϊκότερα δικαιώματα στους πολίτες στο πεδίο της ιθαγένειας. 1. Η παρούσα Σύμβαση δεν πλήττει την εφαρμογή : α. της Σύμβασης του 1963 για τη Μείωση των Περιπτώσεων Πολλαπλής Ιθαγένειας και για τις Στρατιωτικές Υποχρεώσεις στις περιπτώσεις της πολλαπλής ιθαγένειας και των Πρωτοκόλλων της, 8

9 ση, β. άλλα δεσμευτικά διεθνή κείμενα στο μέτρο που εναρμονίζονται με την παρούσα Σύμβα στις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων μερών που δεσμεύονται από αυτά τα κείμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπογραφή και έναρξη ισχύος Άρθρο Η Σύμβαση παραμένει ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα μη μέλη του που συμμετείχαν στη σύνταξη της. Αυτά τα Κράτη μπορούν να εκφράσουν τη βούλησή τους να δεσμευθούν με : α. με την υπογραφή της, χωρίς επιφύλαξη κατά την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή β. με την υπογραφή της, με επιφύλαξη για την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ακολουθούμενη από κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα της κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει, για όλα τα Κράτη που έχουν εκφράσει τη συναίνεσή τους να δεσμευθούν από αυτήν, την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία τρία Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν εκφράσει τη συναίνεσή τους να δεσμευθούν από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 3. Όσον αφορά τα Κράτη που θα εκφράσουν μεταγενέστερα τη συναίνεσή τους να δεσμευθούν από τη Σύμβαση, αυτή θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή της περιόδου των τριών μηνών μετά την ημερομηνία υπογραφής ή κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Προσχώρηση Άρθρο Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να καλέσει κάθε Κράτος που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και που δεν συμμετείχε στη σύνταξή της να προσχωρήσει στη Σύμβαση. 2. Για κάθε Κράτος που θα προσχωρεί στη Σύμβαση, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της εκπνοής των τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιφυλάξεις Άρθρο Καμιά επιφύλαξη δεν μπορεί να διατυπωθεί όσον αφορά τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι, ΙΙ και VI της παρούσας Σύμβασης. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής της Σύμβασης ή κατά την κατάθεση του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να διατυπώσει μία ή περισσότερες επιφυλάξεις όσον αφορά την εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης εφόσον οι επιφυλάξεις αυτές είναι εναρμονισμένες με το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής της. 2. Κάθε Κράτος που διατυπώνει μια ή περισσότερες επιφυλάξεις υποχρεούται να κοινοποιεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης τις σχετικές διατάξεις του εσωτερικού του δικαίου ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία. 3. Το Κράτος που διατυπώνει μια ή περισσότερες επιφυλάξεις κατ εφαρμογή της παραγράφου 1 θα εξετάσει, όταν οι περιστάσεις το επιτρέψουν, τη δυνατότητα ανάκλησής τους. Αυτή η ανάκληση τελειούται με την κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και παράγει έννομες συνέπειες από την ημερομηνία παραλαβής της. 9

10 4. Κάθε Κράτος που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης στα εδάφη που αναφέρονται στη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 30 μπορεί όσον αφορά το συγκεκριμένο έδαφος, να διατυπώσει μία ή περισσότερες επιφυλάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. 5. Το Συμβαλλόμενο μέρος που έχει διατυπώσει επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή οιασδήποτε διάταξης του Κεφαλαίου VII της παρούσας Σύμβασης δεν μπορεί να αξιώσει την εφαρμογή αυτών των διατάξεων από άλλο Συμβαλλόμενο μέρος ακόμα και αν το τελευταίο έχει αποδεχθεί την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Εδαφική εφαρμογή Άρθρο Κάθε Κράτος μέρος μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής ή κατά την κατάθεση του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να προσδιορίσει το έδαφος ή τα εδάφη όπου θα εφαρμοσθεί η παρούσα Σύμβαση. 2. Κάθε Κράτος μπορεί οποτεδήποτε μεταγενέστερα με δήλωση απευθυντέα στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να διευρύνει την εφαρμογή της Σύμβασης σε οποιοδήποτε έδαφος που ορίζεται στη δήλωση, για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι υπεύθυνο ή το οποίο έχει την εξουσία να αντιπροσωπεύει. Για το έδαφος αυτό η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της εκπνοής περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία της παραλαβής της σχετικής δήλωσης από το Γενικό Γραμματέα. 3. Κάθε δήλωση που έχει υποβληθεί κατ εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων μπορεί, όσον αφορά το έδαφος που ορίζεται σ αυτήν, να ανακληθεί με κοινοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση παράγει έννομες συνέπειες την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της εκπνοής των τριών μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Καταγγελία Άρθρο Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει τη Σύμβαση στο σύνολό της ή ως προς την εφαρμογή του Κεφαλαίου VII μόνο με κοινοποίηση απευθυντέα στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Αυτή η καταγγελία παράγει έννομες συνέπειες την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της εκπνοής τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Κοινοποιήσεις του Γενικού Γραμματέα Άρθρο 32.- Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης υποχρεούται να κοινοποιεί στα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε κάθε Μέρος που έχει υπογράψει την παρούσα Σύμβαση, ή σε κάθε Κράτος που έχει προσχωρήσει σ αυτή : α. κάθε υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, β. την κατάθεση κάθε εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, γ. την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης κατ εφαρμογή του άρθρου 27 ή 28, δ. κάθε επιφύλαξη ή ανάκληση των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 της Σύμβασης, ε. κάθε κοινοποίηση ή δήλωση που προβλέπεται στα άρθρα 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 και 31 της παρούσας Σύμβασης, στ. κάθε άλλη πράξη, κοινοποίηση ή ανακοίνωση που αφορά την παρούσα Σύμβαση. 10

11 Σε πίστωση των ανωτέρω, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπόγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στο Στρασβούργο την δεκάτη έκτη Νοεμβρίου 1997, σε ένα αντίτυπο, του οποίου τα κείμενα στην αγγλική και στη γαλλική είναι εξίσου γνήσια, και το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει επίσημο αντίγραφο της Σύμβασης αυτής σε κάθε Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα Κράτη που δεν είναι μέλη και έχουν συμμετάσχει στη σύνταξη της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε Κράτος που καλείται να προσχωρήσει σ αυτήν. 11

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ελληνική Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης) Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην Περιφέρεια του τόπου κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2584/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την Ασφάλεια του ΟΗΕ και του Συνδεδεμένου με αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Προστατεύοντας τους Ανιθαγενείς Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οι Κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ 32, τ. Α )] Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ 32, τ. Α )] Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 1 Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 Έναρξη ισχύος : 26 Φεβρουαρίου 1965 σύμφωνα με το άρθρο 35 Κείμενο : Σειρά Ευρωπαϊκών Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης 1 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή. Υπόθεση Abdulaziz, Cabales & Balkandali κατά Ηνωμένου Βασιλείου 1 Σεβασμός του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή Απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, φυλής και γέννησης στο πλαίσιο του σεβασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2514/1997: Συμφωνία Σένγκεν(κατάργηση ελέγχου στα σύνορα κλπ) (179658)

Ν 2514/1997: Συμφωνία Σένγκεν(κατάργηση ελέγχου στα σύνορα κλπ) (179658) Ν 2514/1997: Συμφωνία Σένγκεν(κατάργηση ελέγχου στα σύνορα κλπ) (179658) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 6 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2514 ΦΕΚ Α'140 27.6.1997 Κύρωση: 1)της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Προοίμιο Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των Κρατών κάτω από τον Χάρτη των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα