ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις Έναρξη ισχύος: , σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Μέρη, Θεωρώντας ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας μεταξύ των μελών του, Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των διεθνών κειμένων που αφορούν στην ιθαγένεια, στην πολλαπλή ιθαγένεια και στην ανιθαγένεια, Αναγνωρίζοντας ότι, σε ζητήματα ιθαγένειας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα νόμιμα συμφέροντα των Κρατών όσο και αυτά των ατόμων, Εκφράζοντας την επιθυμία να προωθήσουν την προοδευτική ανάπτυξη των νομικών αρχών που αφορούν στην ιθαγένεια καθώς και την υιοθέτησή τους από το εσωτερικό δίκαιο και επιθυμώντας να αποφύγουν, στο μέτρο του δυνατού, τις περιπτώσεις ανιθαγένειας, Εκφράζοντας την επιθυμία να αποτρέπονται οι διακρίσεις σε θέματα που αφορούν στην ιθαγένεια, Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα σεβασμού στην οικογενειακή ζωή, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 8 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, Υπογραμμίζοντας ότι τα Κράτη αντιμετωπίζουν το καθένα διαφορετικά το θέμα της πολλαπλής ιθαγένειας και αναγνωρίζοντας ότι το κάθε Κράτος είναι ελεύθερο να αποφασίζει ποιες συνέπειες προβλέπει το εσωτερικό του δίκαιο στις περιπτώσεις που κάποιος πολίτης του αποκτά ή έχει ήδη και μια άλλη ιθαγένεια, Συμφωνώντας στην προσδοκία εύρεσης κατάλληλων λύσεων όσον αφορά τις συνέπειες της πολλαπλής ιθαγένειας και ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων έχουν πολλαπλή ιθαγένεια, Εκτιμώντας ότι είναι ευκταίο να υποχρεώνονται τα άτομα που έχουν την ιθαγένεια δύο ή περισσοτέρων Κρατών Μελών να υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία σε ένα από αυτά τα Κράτη, Εκτιμώντας την ανάγκη προαγωγής της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ιθαγένειας, Συμφωνούν : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης Άρθρο 1 - Η Σύμβαση αποτυπώνει τις αρχές και τους κανόνες που αφορούν στην ιθαγένεια των φυσικών προσώπων και τους κανόνες που αφορούν στην εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων τους στις περιπτώσεις της πολλαπλής ιθαγένειας. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εναρμονίσουν το εσωτερικό τους δίκαιο με αυτές τις αρχές και τους κανόνες. 1 Υπογράφηκε από την Ελλάδα στις Η μετάφραση έγινε από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 1

2 Ορισμοί Άρθρο 2.- Στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης : α. «ιθαγένεια» είναι ο νομικός δεσμός που συνδέει το άτομο με το Κράτος και δεν αποτελεί ένδειξη της εθνικής καταγωγής του, β. «πολλαπλή ιθαγένεια» είναι η ταυτόχρονη ύπαρξη σε ένα άτομο δύο ή περισσοτέρων ιθαγενειών, γ. «παιδί» είναι κάθε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, εκτός εάν σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο στο παιδί δίκαιο η ενηλικίωση επέρχεται σε μικρότερη ηλικία, δ. «εσωτερικό δίκαιο» είναι κάθε μορφή διάταξης του εθνικού νομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του συντάγματος, της νομοθεσίας, των κανονισμών, των διαταγμάτων, της νομολογίας, των εθιμικών κανόνων δικαίου και της πρακτικής καθώς και των κανόνων που απορρέουν από τα δεσμευτικά διεθνή κείμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Κρατική δικαιοδοσία Άρθρο Κάθε Κράτος υποχρεούται να καθορίσει σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο τους πολίτες του. 2. Το εσωτερικό δίκαιο τυγχάνει της αποδοχής των άλλων Κρατών εφόσον είναι εναρμονισμένο με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, το διεθνές εθιμικό δίκαιο και τις γενικά αναγνωρισμένες στα θέματα ιθαγένειας αρχές δικαίου. Αρχές Άρθρο 4.- Οι κανόνες δικαίου που αφορούν στην ιθαγένεια και υιοθετούνται από κάθε Κράτος μέλος διέπονται από τις ακόλουθες αρχές : α. καθένας έχει δικαίωμα σε μια ιθαγένεια, β. πρέπει να αποτρέπεται η ανιθαγένεια, γ. κανένας δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του, δ. ούτε ο γάμος, ούτε η λύση του γάμου μεταξύ πολίτη Κράτους μέλους και αλλοδαπού, ούτε η αλλαγή της ιθαγένειας ενός εκ των δύο συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου πλήττει αυτόματα την ιθαγένεια του ετέρου συζύγου. Αρχή της μη διάκρισης Άρθρο Οι κανόνες δικαίου των Κρατών μελών που αφορούν στην ιθαγένεια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις ή οιαδήποτε πρακτική που συνιστά διάκριση για λόγους φύλου, θρησκείας, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. 2. Κάθε Κράτος μέλος υποχρεούται να υιοθετήσει την αρχή της μη διάκρισης των πολιτών του λόγω του τρόπου κτήσης της ιθαγένειάς του, ανεξάρτητα δηλαδή εάν απέκτησαν την ιθαγένεια με τη γέννηση ή αργότερα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΈΝΕΙΑ Κτήση ιθαγένειας Άρθρο Κάθε Κράτος μέλος πρέπει να προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο την αυτοδίκαιη κτήση της ιθαγένειάς του από τα παρακάτω πρόσωπα : 2

3 α. από τα παιδιά, όταν ένας από τους γονείς τους έχει κατά το χρόνο γέννησής τους, την ιθαγένεια του Κράτους μέλους, με εξαίρεση ό,τι ορίζεται από το εσωτερικό δίκαιο για τα παιδιά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό. Όσον αφορά τα παιδιά των οποίων η πατρική συγγένεια δημιουργείται με αναγνώριση, δικαστική απόφαση ή παρόμοια διαδικασία, κάθε Κράτος μέλος μπορεί να ορίσει ότι το παιδί αποκτά την ιθαγένεια του βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από το εσωτερικό του δίκαιο, β. από τα νεογέννητα έκθετα παιδιά που βρίσκονται στο έδαφός του και κινδυνεύουν να μην αποκτήσουν κάποια ιθαγένεια. 2. Κάθε Κράτος μέλος πρέπει να προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο τον τρόπο κτήσης της ιθαγένειάς του από τα παιδιά που γεννιούνται στο έδαφός του και δεν αποκτούν με τη γέννηση άλλη ιθαγένεια. Αυτή η ιθαγένεια πρέπει να χορηγείται : α. αυτοδίκαια με τη γέννηση, ή β. στη συνέχεια, στα παιδιά που είναι ανιθαγενή, βάσει αίτησης που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή από ή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου παιδιού, με τρόπο που ορίζεται στο εσωτερικό δίκαιο του Κράτους μέλους. Η αίτηση μπορεί να εξαρτάται από τη νόμιμη και συνήθη διαμονή στο έδαφός του κατά την περίοδο που προηγείται της υποβολής της, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία 3. Κάθε Κράτος μέλος υποχρεούται να ορίζει στο εσωτερικό του δίκαιο τη δυνατότητα κτήσης της ιθαγένειας με πολιτογράφηση για τα πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφός του. Η σχετική νομοθεσία δεν πρέπει να προβλέπει ως προϋπόθεση για την πολιτογράφηση περίοδο διαμονής, που προηγείται της υποβολής της σχετικής αίτησης, πλέον της δεκαετίας. 4. Κάθε Κράτος μέλος υποχρεούται να διευκολύνει κατ εφαρμογή του εσωτερικού του δικαίου την κτήση της ιθαγένειάς του για τα παρακάτω πρόσωπα : α. τους συζύγους των πολιτών του, β. τα παιδιά των πολιτών του που υπάγονται στην εξαίρεση της παραγράφου 1 εδάφιο α του παρόντος άρθρου, γ. τα παιδιά όταν ένας εκ των γονέων τους αποκτά ή έχει ήδη αποκτήσει την ιθαγένειά του, δ. τα παιδιά που υιοθετούνται από τους πολίτες του, ε. τα πρόσωπα που γεννήθηκαν στο έδαφός του και έχουν νόμιμη και συνήθη διαμονή σ αυτό, στ. τα πρόσωπα που έχουν νόμιμη και συνήθη διαμονή στο έδαφός του για χρονικό διάστημα που αρχίζει πριν τη συμπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας τους. Το χρονικό διάστημα μπορεί να καθορισθεί από το εσωτερικό δίκαιο του ενδιαφερόμενου Κράτους μέρους, ζ. τους ανιθαγενείς και τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες που έχουν τη νόμιμη και συνήθη διαμονή τους στο έδαφός του. Αυτοδίκαιη απώλεια της ιθαγένειας ή με πρωτοβουλία του Κράτους μέρους Άρθρο Τα Κράτη μέρη δεν μπορούν να προβλέπουν στην εσωτερική τους νομοθεσία για την αυτοδίκαιη απώλεια της ιθαγένειας ή για την απώλεια της ιθαγένειας βάσει κρατικής ενέργειας εκτός από τις περιπτώσεις : α. κτήσης άλλης ιθαγένειας, β. κτήσης της ιθαγένειας του Κράτους μέρους με απατηλή ενέργεια, βάσει πλαστών πληροφοριών ή απόκρυψης σημαντικών στοιχείων από τον αιτούντα, γ. εθελοντικής στράτευσης σε αλλοδαπές στρατιωτικές δυνάμεις, δ. συμπεριφοράς που πλήττει σοβαρά τα ζωτικά συμφέροντα του Κράτος μέρους, 3

4 ε. έλλειψης πραγματικού δεσμού μεταξύ του Κράτους μέρους και του πολίτη που έχει τη συνήθη διαμονή του στο εξωτερικό, στ. απόδειξης, κατά τη περίοδο που προηγείται της ενηλικίωσης ενός παιδιού, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εσωτερικό δίκαιο και οδηγούν στην αυτοδίκαιη κτήση της ιθαγένειας του Κράτους μέρους, ζ. υιοθεσίας ενός παιδιού, όταν αποκτά ή έχει ήδη αλλοδαπή ιθαγένεια ενός ή και των δύο θετών γονέων του. 2. Τα Κράτη μέρη μπορούν να προβλέψουν την αφαίρεση της ιθαγένειας τους από τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν έχουν πλέον την ιθαγένειά τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των εδαφίων γ) και δ) της προηγούμενης παραγράφου. Όμως, δεν αφαιρείται η ιθαγένεια από τα παιδιά εφόσον ο ένας εκ των δύο γονέων τη διατηρεί. 3. Τα Κράτη μέρη δεν μπορούν να προβλέψουν στο εσωτερικό τους δίκαιο για την απώλεια της ιθαγένειας κατ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καταστεί ανιθαγενές. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται από το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Απώλεια της ιθαγένειας με αίτηση του ενδιαφερόμενου ατόμου Άρθρο Κάθε Κράτος πρέπει να παρέχει στους πολίτες του τη δυνατότητα αποβολής της ιθαγένειάς τους με την προϋπόθεση ότι δεν καθίστανται ανιθαγενείς. 2. Όμως, τα Κράτη μέρη μπορούν να προβλέψουν στο εσωτερικό τους δίκαιο ότι μόνον οι πολίτες τους που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο εξωτερικό υπάγονται στις διατάξεις περί αποβολής της ιθαγένειας. Ανάκτηση της ιθαγένειας Άρθρο 9.- Κάθε Κράτος μέρος διευκολύνει στις περιπτώσεις των πρώην πολιτών του που έχουν τη νόμιμη και συνήθη διαμονή τους στο έδαφός του την ανάκτηση της ιθαγένειάς του εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο εσωτερικό του δίκαιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Εξέταση των αιτημάτων Άρθρο 10.- Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να εξασφαλίσει όπως οι αιτήσεις που αφορούν στην κτήση, διατήρηση, απώλεια, ανάκτηση ή στην έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας εξετάζονται σε εύλογο χρόνο. Αποφάσεις Άρθρο 11.- Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να εξασφαλίσει όπως οι αποφάσεις που αφορούν στην κτήση, διατήρηση, απώλεια, ανάκτηση ή στην έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας είναι έγγραφες και αιτιολογημένες. Δικαίωμα προσφυγής Άρθρο 12.- Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να προβλέπει την άσκηση προσφυγής, διοικητικής ή δικαστικής, σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο κατά των αποφάσεων που αφορούν στην κτήση, διατήρηση, απώλεια, ανάκτηση ή στην έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας. Τέλη Άρθρο Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να προβλέπει εύλογα τέλη για την κτήση, απώλεια, ανάκτηση ή την έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας. 4

5 2. Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να εξασφαλίσει όπως τα τέλη για την άσκηση διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής δεν συνιστούν εμπόδιο για τους αιτούντες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Περιπτώσεις αυτοδίκαιης πολλαπλής ιθαγένειας Άρθρο Τα Κράτη μέρη επιτρέπουν : α. στα παιδιά που αποκτούν αυτοδίκαια περισσότερες της μιας ιθαγένειας με τη γέννησή τους να τις διατηρούν, β. στους πολίτες τους να έχουν και άλλη ιθαγένεια όταν αυτή αποκτάται αυτοδίκαια λόγω γάμου. 2. Η διατήρηση των ιθαγενειών που αναφέρονται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου εξαρτάται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας Σύμβασης. Άλλες περιπτώσεις πολλαπλής ιθαγένειας Άρθρο 15.- Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν περιορίζουν την εξουσία του Κράτους μέρους να καθορίζει εάν : α. οι πολίτες του που αποκτούν ή έχουν την ιθαγένεια άλλου Κράτους μέρους διατηρούν ή αποβάλουν την ιθαγένειά του, β. η απόκτηση ή η διατήρηση της ιθαγένειάς του εξαρτάται από την αποβολή ή την απώλεια άλλης ιθαγένειας. Διατήρηση της προηγούμενης ιθαγένειας Άρθρο 16.- Τα Κράτη μέρη δεν θα εξαρτούν από την αποβολή ή την απώλεια μιας άλλης ιθαγένειας την κτήση ή τη διατήρηση της ιθαγένειάς τους, όταν η αποβολή ή η απώλεια δεν είναι εφικτή ή δεν αποτελεί εύλογο αίτημα. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στην πολλαπλή ιθαγένεια Άρθρο Οι πολίτες του Κράτους μέρους που έχουν και άλλη ιθαγένεια έχουν, στο έδαφος του Κράτους μέρους στο οποίο διαμένουν, τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους πολίτες αυτού του Κράτους. 2. Οι διατάξεις αυτού του κεφαλαίου δεν πλήττουν : α. τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για την παροχή διπλωματικής ή προξενικής προστασίας από τα Κράτη μέρη στους πολίτες τους που έχουν και άλλη ιθαγένεια, β. την εφαρμογή των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου κάθε Κράτους μέρους στις περιπτώσεις της πολλαπλής ιθαγένειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Αρχές Άρθρο Σε θέματα ιθαγένειας στις περιπτώσεις διαδοχής Κρατών και με σκοπό την αποτροπή της ανιθαγένειας κάθε ενδιαφερόμενο Κράτος μέρος υποχρεούται να σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου, τους κανόνες δικαίου που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές που αποτυπώνονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας Σύμβασης και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 5

6 2. Αποφασίζοντας για την χορήγηση ή τη διατήρηση της ιθαγένειας στις περιπτώσεις της διαδοχής των Κρατών κάθε ενδιαφερόμενο Κράτος μέρος υποχρεούται να συνεκτιμήσει ειδικότερα : α. τον πραγματικό και αποτελεσματικό δεσμό του ενδιαφερόμενου ατόμου με το Κράτος, β. τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερόμενου ατόμου κατά το χρόνο της διαδοχής του Κράτους, γ. τη βούληση του ενδιαφερόμενου ατόμου, δ. την εδαφική καταγωγή του ενδιαφερόμενου ατόμου. 3. Στην περίπτωση όπου η κτήση της ιθαγένειας εξαρτάται από την απώλεια αλλοδαπής ιθαγένειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσας Σύμβασης. Ρύθμιση με διεθνή συμφωνία Άρθρο 19.- Στις περιπτώσεις της διαδοχής των Κρατών, τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να ρυθμίσουν τα θέματα της ιθαγένειας με συμφωνία και, εφόσον καθίσταται απαραίτητο, και στα πλαίσια των σχέσεών τους με άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη. Αυτές οι συμφωνίες πρέπει να διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες που περιλαμβάνονται ή που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο της παρούσας Σύμβασης. Αρχές που αφορούν τους αλλοδαπούς Άρθρο Κάθε Κράτος μέρος υποχρεούται να σέβεται τις ακόλουθες αρχές : α. αναγνώριση του δικαιώματος διαμονής στους πολίτες του προκατόχου Κράτους που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε έδαφος του οποίου η κυριαρχία μεταβιβάσθηκε στο διάδοχο Κράτος, του οποίου δεν έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια, β. στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο α) αναγνωρίζεται το δικαίωμα ισότητας μεταχείρισης με τους πολίτες του διάδοχου Κράτους όσον αφορά τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. 2. Κάθε Κράτος μέρος μπορεί να αποκλείσει το διορισμό των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 σε θέσεις του δημόσιου τομέα, που συνεπάγονται άσκηση εθνικής κυριαρχίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων Άρθρο Τα πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια δύο ή περισσοτέρων Κρατών μερών υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία μόνο σε ένα από τα δύο Κράτη μέρη. 2. Με ιδιαίτερες συμφωνίες τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέρη μπορούν να ρυθμίσουν τον τρόπο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3.Εάν δεν έχουν ήδη συναφθεί ειδικές συμφωνίες στα πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια δύο ή περισσοτέρων Κρατών μερών εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α. κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της παραγράφου εκπληρώνει τη στρατιωτική του θητεία στο έδαφος του Κράτους μέρους όπου έχει τη συνήθη διαμονή του. Όμως, αυτά τα πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα έως την ηλικία των 19 ετών να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σε οποιοδήποτε Κράτος μέρος του οποίου έχουν την ιθαγένεια, με τη μορφή εθελοντικής κατάταξης και για συνολικό πραγματικό χρόνο τουλάχιστον ίσο με αυτό της ενεργούς στρατιωτικής θητείας που προβλέπεται από το άλλο Κράτος μέρος, 6

7 β. τα πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος ενός Κράτους μέρους του οποίου δεν έχουν την ιθαγένεια ή ενός μη Συμβαλλόμενου Κράτους έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στο έδαφος του Κράτους μέρους του οποίου έχουν την ιθαγένεια, γ. τα πρόσωπα που σύμφωνα με τους κανόνες που αποτυπώνονται στις παραγράφους α) και β) εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σε ένα Κράτος μέρος, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτού του κράτους, θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και έναντι του Κράτους μέρους ή των Κρατών μερών των οποίων έχουν την ιθαγένεια, δ. οι πολίτες, που πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης μεταξύ των Κρατών μερών των οποίων έχουν την ιθαγένεια, έχουν εκπληρώσει σε οποιοδήποτε από τα Κράτη μέρη τις στρατιωτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σ αυτό, θεωρείται ότι τις έχουν εκπληρώσει στο Κράτος μέρος ή στα Κράτη μέρη των οποίων έχουν την ιθαγένεια, ε. όταν τα πρόσωπα που έχουν εκπληρώσει την ενεργό στρατιωτική τους θητεία σε ένα από τα Κράτη μέρη του οποίου έχουν την ιθαγένεια, σύμφωνα με την παράγραφο α) και μεταφέρουν στη συνέχεια την συνήθη διαμονή τους στο έδαφος του άλλου Κράτους μέρους του οποίου έχουν επίσης την ιθαγένεια υποχρεούνται αποκλειστικά σε εφεδρική στρατιωτική θητεία μόνον έναντι του τελευταίου Κράτους μέρους, στ. η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν πλήττει την ιθαγένεια των προσώπων, ζ. τα Κράτη μέρη δεν δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τους παρόντος άρθρου στην περίπτωση επιστράτευσης. Απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή εναλλακτική κοινωνική θητεία Άρθρο 22.- Όταν δεν έχουν συναφθεί ειδικές συμφωνίες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις στα πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια δύο ή περισσοτέρων Κρατών μερών: α. η διάταξη του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζεται στα πρόσωπα που έχουν απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή που έχουν υπηρετήσει κοινωνική θητεία, β. θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις οι πολίτες ενός Κράτους μέρους που δεν προβλέπει υποχρεωτικό χαρακτήρα της στρατιωτικής θητείας, εφόσον έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος αυτού του Κράτους μέρους. Όμως, θεωρείται ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έναντι του Κράτους μέρους ή των Κρατών μερών των οποίων έχουν την ιθαγένεια και όπου πρέπει να εκπληρώσουν τη στρατιωτική θητεία τους, εκτός εάν έχουν διατηρήσει την προαναφερόμενη συνήθη διαμονή τους έως τη συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας, που κάθε ενδιαφερόμενο Κράτος μέρος θα κοινοποιήσει κατά το χρόνο υπογραφής ή κύρωσης ή αποδοχής ή προσχώρησης στην παρούσα Σύμβαση, γ. Επίσης, οι πολίτες ενός Κράτους μέρους όπου δεν είναι υποχρεωτική η στρατιωτική θητεία θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις όταν έχουν καταταγεί εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις αυτού του Κράτους για συνολικό και πραγματικό διάστημα που είναι τουλάχιστον ισόχρονο με αυτό της ενεργούς στρατιωτικής θητείας του Κράτους μέρους ή των Κρατών μερών των οποίων έχουν την ιθαγένεια, ανεξάρτητα από το κράτος όπου έχουν τη συνήθη διαμονή τους. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών Άρθρο Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία των Συμβαλλομένων Μερών, οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται : α. να παρέχουν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κάθε πληροφορία για το εσωτερικό τους δίκαιο περί ιθαγένειας, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανιθαγένειας και πολλαπλής ιθαγένειας, και για τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης, β. να παρέχουν μετά από αίτηση κάθε πληροφορία για το εσωτερικό τους δίκαιο περί ιθαγένειας και για την πρόοδο εφαρμογής της Σύμβασης. 2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται μεταξύ τους και με άλλα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στα πλαίσια του αρμόδιου διακυβερνητικού σώματος του Συμβουλίου της Ευρώπης προκειμένου να εξετάζουν όλα τα σχετικά προβλήματα και να προάγουν την προοδευτική ανάπτυξη των νομικών αρχών και της πρακτικής επί θεμάτων ιθαγένειας και άλλων συναφών ζητημάτων. Ανταλλαγή πληροφοριών Άρθρο 24.- Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων κάθε Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί οποτεδήποτε να δηλώσει ότι θα ενημερώνει κάθε άλλο Συμβαλλόμενο μέρος, που έχει προβεί στην ίδια δήλωση, για την εθελοντική κτήση της ιθαγένειάς του από τους πολίτες του ετέρου Συμβαλλόμενου μέρους. Αυτή η δήλωση μπορεί να περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες. Η δήλωση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δηλώσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης Άρθρο Κάθε Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να δηλώσει, κατά το χρόνο της υπογραφής, ή κατά το χρόνο κατάθεσης των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ότι δεν θα εφαρμόσει το Κεφάλαιο VII της Σύμβασης. 2. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου VII θα εφαρμόζονται μόνο στις σχέσεις μεταξύ των Κρατών μερών για τα οποία έχει τεθεί σε ισχύ. 3. Κάθε Κράτος μέρος μπορεί, οποτεδήποτε αργότερα, να κοινοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι θα εφαρμόσει τις διατάξεις του Κεφαλαίου VII την εφαρμογή των οποίων είχε εξαιρέσει κατά το χρόνο της υπογραφής, ή κατάθεσης των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Αυτή η κοινοποίηση παράγει έννομες συνέπειες από την ημερομηνία παραλαβής της από το Γενικό Γραμματέα. Έννομες συνέπειες της Σύμβασης Άρθρο Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν πλήττουν τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου και των δεσμευτικών διεθνών κειμένων που ήδη ισχύουν ή που πρόκειται να αρχίσουν να ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζονται ή πρόκειται να αναγνωρισθούν ευνοϊκότερα δικαιώματα στους πολίτες στο πεδίο της ιθαγένειας. 1. Η παρούσα Σύμβαση δεν πλήττει την εφαρμογή : α. της Σύμβασης του 1963 για τη Μείωση των Περιπτώσεων Πολλαπλής Ιθαγένειας και για τις Στρατιωτικές Υποχρεώσεις στις περιπτώσεις της πολλαπλής ιθαγένειας και των Πρωτοκόλλων της, 8

9 ση, β. άλλα δεσμευτικά διεθνή κείμενα στο μέτρο που εναρμονίζονται με την παρούσα Σύμβα στις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων μερών που δεσμεύονται από αυτά τα κείμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπογραφή και έναρξη ισχύος Άρθρο Η Σύμβαση παραμένει ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα μη μέλη του που συμμετείχαν στη σύνταξη της. Αυτά τα Κράτη μπορούν να εκφράσουν τη βούλησή τους να δεσμευθούν με : α. με την υπογραφή της, χωρίς επιφύλαξη κατά την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή β. με την υπογραφή της, με επιφύλαξη για την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ακολουθούμενη από κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα της κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει, για όλα τα Κράτη που έχουν εκφράσει τη συναίνεσή τους να δεσμευθούν από αυτήν, την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία τρία Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν εκφράσει τη συναίνεσή τους να δεσμευθούν από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 3. Όσον αφορά τα Κράτη που θα εκφράσουν μεταγενέστερα τη συναίνεσή τους να δεσμευθούν από τη Σύμβαση, αυτή θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή της περιόδου των τριών μηνών μετά την ημερομηνία υπογραφής ή κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Προσχώρηση Άρθρο Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να καλέσει κάθε Κράτος που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και που δεν συμμετείχε στη σύνταξή της να προσχωρήσει στη Σύμβαση. 2. Για κάθε Κράτος που θα προσχωρεί στη Σύμβαση, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της εκπνοής των τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιφυλάξεις Άρθρο Καμιά επιφύλαξη δεν μπορεί να διατυπωθεί όσον αφορά τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι, ΙΙ και VI της παρούσας Σύμβασης. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής της Σύμβασης ή κατά την κατάθεση του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να διατυπώσει μία ή περισσότερες επιφυλάξεις όσον αφορά την εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης εφόσον οι επιφυλάξεις αυτές είναι εναρμονισμένες με το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής της. 2. Κάθε Κράτος που διατυπώνει μια ή περισσότερες επιφυλάξεις υποχρεούται να κοινοποιεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης τις σχετικές διατάξεις του εσωτερικού του δικαίου ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία. 3. Το Κράτος που διατυπώνει μια ή περισσότερες επιφυλάξεις κατ εφαρμογή της παραγράφου 1 θα εξετάσει, όταν οι περιστάσεις το επιτρέψουν, τη δυνατότητα ανάκλησής τους. Αυτή η ανάκληση τελειούται με την κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και παράγει έννομες συνέπειες από την ημερομηνία παραλαβής της. 9

10 4. Κάθε Κράτος που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης στα εδάφη που αναφέρονται στη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 30 μπορεί όσον αφορά το συγκεκριμένο έδαφος, να διατυπώσει μία ή περισσότερες επιφυλάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. 5. Το Συμβαλλόμενο μέρος που έχει διατυπώσει επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή οιασδήποτε διάταξης του Κεφαλαίου VII της παρούσας Σύμβασης δεν μπορεί να αξιώσει την εφαρμογή αυτών των διατάξεων από άλλο Συμβαλλόμενο μέρος ακόμα και αν το τελευταίο έχει αποδεχθεί την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Εδαφική εφαρμογή Άρθρο Κάθε Κράτος μέρος μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής ή κατά την κατάθεση του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να προσδιορίσει το έδαφος ή τα εδάφη όπου θα εφαρμοσθεί η παρούσα Σύμβαση. 2. Κάθε Κράτος μπορεί οποτεδήποτε μεταγενέστερα με δήλωση απευθυντέα στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να διευρύνει την εφαρμογή της Σύμβασης σε οποιοδήποτε έδαφος που ορίζεται στη δήλωση, για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι υπεύθυνο ή το οποίο έχει την εξουσία να αντιπροσωπεύει. Για το έδαφος αυτό η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της εκπνοής περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία της παραλαβής της σχετικής δήλωσης από το Γενικό Γραμματέα. 3. Κάθε δήλωση που έχει υποβληθεί κατ εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων μπορεί, όσον αφορά το έδαφος που ορίζεται σ αυτήν, να ανακληθεί με κοινοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση παράγει έννομες συνέπειες την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της εκπνοής των τριών μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Καταγγελία Άρθρο Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει τη Σύμβαση στο σύνολό της ή ως προς την εφαρμογή του Κεφαλαίου VII μόνο με κοινοποίηση απευθυντέα στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Αυτή η καταγγελία παράγει έννομες συνέπειες την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της εκπνοής τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Κοινοποιήσεις του Γενικού Γραμματέα Άρθρο 32.- Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης υποχρεούται να κοινοποιεί στα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε κάθε Μέρος που έχει υπογράψει την παρούσα Σύμβαση, ή σε κάθε Κράτος που έχει προσχωρήσει σ αυτή : α. κάθε υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, β. την κατάθεση κάθε εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, γ. την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης κατ εφαρμογή του άρθρου 27 ή 28, δ. κάθε επιφύλαξη ή ανάκληση των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 της Σύμβασης, ε. κάθε κοινοποίηση ή δήλωση που προβλέπεται στα άρθρα 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 και 31 της παρούσας Σύμβασης, στ. κάθε άλλη πράξη, κοινοποίηση ή ανακοίνωση που αφορά την παρούσα Σύμβαση. 10

11 Σε πίστωση των ανωτέρω, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπόγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στο Στρασβούργο την δεκάτη έκτη Νοεμβρίου 1997, σε ένα αντίτυπο, του οποίου τα κείμενα στην αγγλική και στη γαλλική είναι εξίσου γνήσια, και το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει επίσημο αντίγραφο της Σύμβασης αυτής σε κάθε Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα Κράτη που δεν είναι μέλη και έχουν συμμετάσχει στη σύνταξη της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε Κράτος που καλείται να προσχωρήσει σ αυτήν. 11

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Έννοια και σημασία της ιθαγένειας... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Συγγενείς έννοιες... 4 1.3. Ειδικότερα σε νομικά πρόσωπα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 331/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες

Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την κοινωνική ασφάλιση (αποσπάσματα) Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη Θαλάσσια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Μεινοτικές γλώσσες στην Ελλάδα [Γ6]

Μεινοτικές γλώσσες στην Ελλάδα [Γ6] [Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός] Μεινοτικές γλώσσες στην Ελλάδα [Γ6] Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης Κείμενο 6: H ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ H ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Προοίµιο Στρασβούργο 24.01.2002 Τα Κράτη Μέλη του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 192/39 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζομένων Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο στις 24 Νοεμβρίου 1977 Έναρξη ισχύος : 1 Μαΐου 1983 σύμφωνα με το άρθρο 34 Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 12.1 Η μετανάστευση 12.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1/7 Μετανάστευση Η μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. 3 12.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.2.1989, σύμφωνα με το άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ. 1 η Ημερίδα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών του προγράμματος. «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Άσκηση 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ. 1 η Ημερίδα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών του προγράμματος. «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» Άσκηση 1 Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ρίψη πλαστικών αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον αυξάνεται συνεχώς με ανησυχητικό αντίκτυπο τόσο σε εθνικό επίπεδο για κάθε κράτος μέλος όσο και για την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0184(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.9.2014 2013/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου

N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου Tίτλος : N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Κατοικία Φυσικών Προσώπων

Φορολογική Κατοικία Φυσικών Προσώπων Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή η έννοια της φορολογικής κατοικίας Ορισμός αντικλήτου (φορολογικού εκπροσώπου) Διαδικασία στη Δ.Ο.Υ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Προδιαγραφές αλλοδαπών εγγράφων Ετήσια τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 08.02.2010 Αρ. Πρωτ. οικ. 808 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) LEX 1701 PE-CONS 30/1/16 REV 1 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7984/17 CSC 76 JAI 307 CFSP/PESC 313 CORLX 185 COTRA 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ 1 Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/22-5-2013 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ Θέµα: «Καθολικότητα ισχύος των όρων της ισχύουσας από 14-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910 ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ C 310/356 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου της Χαϊδελβέργης (Καταστατικό ΣΑΜ - ΚΣΑΜ)

Καταστατικό του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου της Χαϊδελβέργης (Καταστατικό ΣΑΜ - ΚΣΑΜ) Καταστατικό του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου της Χαϊδελβέργης (Καταστατικό ΣΑΜ - ΚΣΑΜ) Προοίμιο Ο Δήμος Χαϊδελβέργης επιθυμεί μέσω της σύστασης του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και έγγραφα» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αντικείµενο της Συµβάσεως αυτής είναι η απαλλαγή α- πό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014).

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014). ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014). Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και της κατάθεσης στη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά

Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Στις 19 Μαΐου 2016, υπεγράφη στις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά με τίτλο: «Ανιθαγένεια από την προοπτική των Δικαιωμάτων του Παιδιού»

Ομιλία Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά με τίτλο: «Ανιθαγένεια από την προοπτική των Δικαιωμάτων του Παιδιού» Ομιλία Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά με τίτλο: «Ανιθαγένεια από την προοπτική των Δικαιωμάτων του Παιδιού» Seminar on questions of citizenship and statelessness Filoxenia

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2013 COM(2013) 926 final 2013/0444 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μαρακές συνθήκη για τη διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 1116/2001, του Siegfried Missalla, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φορολόγηση από τη φινλανδική κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα