Ιωάννης Ρόκας 1 ΦΕΚ Α 42/ Το Συµβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου Τα ιδρυτικά µέλη αυτού του Οργανισµού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης Ρόκας 1 ΦΕΚ Α 42/17.3.1961. 2 Το Συµβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949. Τα ιδρυτικά µέλη αυτού του Οργανισµού"

Transcript

1 Περιορισµοί των παροχών του Επικουρικού Κεφαλαίου του κ.ν. 489/76 και ιδιαίτερα αυτών που επέφερε ο ν. 4092/2012 και οι δεσµεύσεις του νοµοθέτη από το διεθνές & ενωσιακό δίκαιο Ιωάννης Ρόκας 1. Με το άρθρο µόνο του υπ αριθµ. 4147/ νόµου 1, η Ελλάδα κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Στρασβούργου «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως έναντι αστικής ευθύνης αφορώσης εις αυτοκίνητα οχήµατα» της 20ης Απριλίου Η υποχρέωση της Ελλάδας να κυρώσει τη Σύµβαση απέρρεε από την ιδιότητά της ως µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης 2 και της εντεύθεν υποχρέωσής της να συνεργάζεται για την πραγµατοποίηση του σκοπού του Συµβουλίου 3. Η κύρωση της Σύµβασης την κατέστησε αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού δικαίου µε αυξηµένη τυπική ισχύ, αφού, ως κυρωθείσα από τη Βουλή ιεθνής Σύµβαση, υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου ισχύοντος ή µελλοντικού (άρθ. 28 παρ. 1 του Συντάγµατος). Σύµφωνα µε το άρθ. 9 του ν. 4147/61 «τα Συµβαλλόµενα (στη σύµβαση) Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση ιδρύσεως Ταµείου Εγγυήσεως ή λήψεως ισοδυνάµων µέτρων προς σκοπόν αποζηµιώσεως ζηµιωµένων προσώπων δια βλάβες προκαλούµενες από συνθήκες συνεπαγόµενας αστικήν ευθύνην οσάκις δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωσις προς ασφάλισιν ή δεν επιτευχθή η αναγνώρισις του υπευθύνου προσώπου ή η προκείµενη περίπτωσις αποτελεί µίαν των εξαιρουµένων της ασφαλίσεως συµφώνως προς την α πρότασιν της παρ. 1 του άρθ. 3 των συνηµµένων διατάξεων 4». Σύµφωνα δε µε το άρθ. 3 του Παραρτήµατος Ι της Σύµβασης, «η 1 ΦΕΚ Α 42/ Το Συµβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου Τα ιδρυτικά µέλη αυτού του Οργανισµού ήταν το Βέλγιο, η ανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ η Ελλάδα έγινε µέλος στις 9 Αυγούστου Ο σκοπός του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη ενότητας ανάµεσα στα Kράτη-µέλη, η οικονοµική και κοινωνική πρόοδος, η κοινή δράση στον οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστηµονικό, νοµικό και διοικητικό τοµέα, καθώς και στην απόλαυση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών, ο οποίος (σκοπός) επιτυγχάνεται και µέσω της σύναψης συµβάσεων (Κεφάλαιο Ι άρθ. 1α και 1β και Κεφάλαιο ΙΙ άρθ. 2 και 3 του Καταστατικού του). 4 Οι δε «συνηµµένες διατάξεις», που είναι το Παράρτηµα Ι της Σύµβασης, προβλέπουν ότι «η ασφάλεια δέον όπως καλύπτη την αστικήν ευθύνην του ιδιοκτήτου και οιοδήποτε οδηγού ή υπευθύνου δια το ασφαλισθέν όχηµα προσώπου, εξαιρουµένων των προσώπων άτινα έλαβον τον έλεγχον του 1

2 ασφάλεια δέον όπως καλύπτη την αστικήν ευθύνην του ιδιοκτήτη και οιονδήποτε του οδηγού...και δέον όπως περιλαµβάνη βλάβη προξενηθείσα σε πρόσωπα και ιδιοκτησία...εξαιρουµένων της ζηµίας του ασφαλισµένου οχήµατος και της µεταφερόµενης ιδιοκτησίας». Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει η υποχρέωση της Ελλάδας να ιδρύσει «Ταµείο Εγγύησης» για την καταβολή αποζηµιώσεων σε ζηµιωθέντες σε τροχαία ατυχήµατα από ανασφάλιστους ή άγνωστους υπευθύνους του ατυχήµατος, η οποία εκπληρώθηκε µε την ίδρυση του Επικουρικού Κεφαλαίου (άρθ. 16 έως 25 ν.489/1976) 5 µε δεκαεπταετή καθυστέρηση (αφού όφειλε, σύµφωνα µε το άρθ. 1 της Σύµβασης, να το είχε πράξει µέχρι την 20η Οκτωβρίου 1959) και µε την εισαγωγή της υποχρέωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου (Ε.Κ.) να αποκαθιστά την βλάβη των εν λόγω ζηµιωθέντων (άρθ. 19), η οποία επίσης εκπληρώθηκε µε την πρόβλεψη αποζηµίωσης, αρχικά µόνο λόγω θανάτωσης ή σωµατικής βλάβης, ενώ το 1985 µε τροπολογία προβλέφθηκε και λόγω υλικών 6 ζηµιών. Όµοιες υποχρεώσεις για τη Χώρα µας πηγάζουν και από το ενωσιακό δίκαιο. Συγκεκριµένα, στο άρθ. 10 παρ. 1 της κωδικοποιηµένης ασφαλιστικής Οδηγίας αυτοκινήτων 2009/103 7, προβλέπεται «υποχρέωση των Κρατών µελών να ιδρύουν αυτοκινήτου είτε δια κλοπής ή ενασκήσεως βίας είτε απλώς άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου ή υπευθύνως χρησιµοποιούντος αυτό προσώπου». 5 Ο ν. 489/1976 συµπληρώθηκε/ τροποποιήθηκε από το ν. 1569/85, τα π.δ. 1019/81 και 118/85 και ακολούθως κωδικοποιήθηκε µε το π.δ. 237/1986 «Κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/1976», µεταγενέστερα δε τροποποιήθηκε δεκαοχτώ φορές µε τελευταία αυτή του ν. 4092/2012 άρθ.4 µε τίτλο «τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986». Να σηµειωθεί ότι και ο νοµοθέτης του τελευταίου αυτού νόµου ονοµατίζει τον κωδικοποιηµένο νόµο 489/1976 ως π.δ. 237/1986, όπως άλλωστε πράττει µερικές φορές και η νοµολογία και θεωρία, ενώ ο σκοπός του π.δ. 237/1986 ήταν αποκλειστικά η κωδικοποίηση και όχι η κατάργηση του ν. 489/1976, έτσι ώστε η παραποµπή στο π.δ., και όχι στον κωδικοποιηµένο (έκτοτε) ν. 489/1976, αναιρεί τον µη αυτοτελή σκοπό του π.δ. που ήταν µόνο η ένταξη των πέραν του ν. 489/1976 (εισαχθέντων µετά την εισαγωγή του) σχετικών διατάξεων στο νόµο αυτό, ώστε έκτοτε να ονοµάζεται κ.ν. 489/ Άρθ. 50 παρ. 5 ν. 1569/85. 7 Η Οδηγία 2009/103/ΕΚ κωδικοποίησε και τροποποίησε τις Οδηγίες αυτοκινήτων 72/166/ΕΟΚ (α Οδηγία αυτοκινήτων), 84/5/ΕΟΚ (β Οδηγία αυτοκινήτων), 90/232/ΕΚ (γ Οδηγία αυτοκινήτων), 2000/26/ΕΚ (δ Οδηγία αυτοκινήτων) και 2005/14/ΕΚ (ε Οδηγία αυτοκινήτων), τις οποίες και κατάργησε µε το άρθ. 29 αυτής. Συνεπώς δεν είναι ορθή η παραποµπή σε διατάξεις των καταργηµένων ως άνω Οδηγιών, τουλάχιστον χωρίς αναφορά στις διατάξεις της κωδικοποιηµένης Οδηγίας στις οποίες αφορά η παραποµπή. 2

3 οργανισµό µε αποστολή να αποζηµιώνει τα θύµατα ατυχηµάτων προκαλούµενα από ανασφάλιστα ή αγνώστων στοιχείων οχήµατα». Ακόµη, το άρθ. 3 παρ. 3 εδ. β περίπτ. 3η της εν λόγω Οδηγίας, ορίζει ότι «η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά τις υλικές ζηµίες 8 και τις σωµατικές βλάβες», ενώ, σύµφωνα µε το άρθ. 9 αυτής, τα ελάχιστα ποσά υποχρεωτικής ασφάλισης στην περίπτωση των σωµατικών βλαβών, ανέρχονται στο ποσό των για κάθε θύµα ή για κάθε αξίωση, ανεξάρτητα του αριθµού των θυµάτων και, στην περίπτωση των υλικών ζηµιών, στο ποσό των για κάθε αξίωση ανεξάρτητα του αριθµού των θυµάτων. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 14 και 53 εισαγωγικές σκέψεις (recital) της Oδηγίας αυτής, όταν το όχηµα που προκάλεσε το ατύχηµα δεν είναι ασφαλισµένο ή όταν είναι αδύνατο να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ασφαλιστή, ο ζηµιωθείς θα πρέπει να ικανοποιείται από το Ταµείο Εγγυήσεων («Οργανισµός» κατά την Οδηγία), που θα εξασφαλίσει ότι το θύµα δεν θα παραµείνει χωρίς αποζηµίωση στην περίπτωση που το όχηµα που προξενεί το ατύχηµα δεν είναι ασφαλισµένο ή είναι αγνώστων στοιχείων Ο κ.ν. 489/76 προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση ή υπευθύνου του ασφαλισµένου οχήµατος που κυκλοφορεί στην Ελλάδα (άρθ. 2 παρ. 1 και άρθ. 6 παρ. 1 κ.ν. 489/76) έναντι ζηµιωθέντων σε τροχαία ατυχήµατα και, έτσι, υλοποιείται πλήρως η ενωσιακή υποχρέωση να καλύπτεται η αστική ευθύνη από την κυκλοφορία οχηµάτων που έχουν τόπο συνήθους στάθµευσης στο έδαφος της Χώρας (άρθ. 3 παρ. 1 κωδικ. Οδηγίας 09/103), εξαιρεί όµως την κάλυψη της αστικής ευθύνης (έναντι ζηµιωθέντων τρίτων) των προσώπων που επελήφθηκαν του αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία κατά παράβαση του άρθ. 13 παρ. 3 της Οδηγίας 09/103 (που προέρχεται από το άρθ. 2 παρ. 2 της Οδηγίας 84/5 β Οδηγία αυτοκινήτων). Kαι ναι µεν το άρθ. 6 παρ. 2 εδ. β κ.ν. 489/76 προβλέπει κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου (µόνο και όχι του οδηγού) έναντι τρίτων σε περίπτωση ζηµιών σε τρίτους από αυτοκίνητα που έχουν κλαπεί ή αποκτηθεί µε χρήση βίας, 8 Υποχρέωση που εισήγαγε η, ήδη καταργηθείσα και περιληφθείσα στην κωδικ. Οδηγία 09/103, β Οδηγία αυτοκινήτων (84/5 άρθ. 4 παρ. α ). 9 Βλ. οµοίως άρθ. 25 εδ. β της εν λόγω κωδικ. Οδηγίας 09/103 σχετικά µε τη ρύθµιση του ζητήµατος στις διασυνοριακές διαδροµές. 3

4 πλην όµως ο ζηµιωθείς από αυτοκίνητο, την χρήση του οποίου είχαν επιληφθεί πρόσωπα µε κλοπή ή βία, δεν έχει αξίωση κατά του ασφαλιστή για την αστική ευθύνη των προσώπων αυτών (που απέκτησαν το αυτοκίνητο µε βία ή κλοπή) παρά µόνο κατά του κυρίου µέχρι (κατά την κρίση του δικαστηρίου) την αξία του αυτοκινήτου, όπως προβλέπει ο ν. Γ Ν/1911 άρθ. 4. Έτσι, ο ζηµιωθείς στην περίπτωση αυτή δεν έχει πλήρη κάλυψη από ασφαλιστή αστικής ευθύνης, όπως επιτάσσει η ενωσιακή νοµοθεσία. Η αξία του αυτοκινήτου είναι πολλές φορές παντελώς ανεπαρκής για να ικανοποιήσει τις αξιώσεις από τροχαία ατυχήµατα, παρόλο που, σύµφωνα µε την Οδηγία 84/5 άρθ. 2 παρ. 2 εδ. α, δεν µπορούν τα Κράτη-µέλη να εξαιρέσουν από την ασφαλιστική κάλυψη ζηµιές σε τρίτους από αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν µε βία ή κλοπή, παρά µόνο αν την κάλυψη αυτή παρέχει το εθνικό επικουρικό κεφάλαιο. Το ελληνικό Επικουρικό Κεφαλαίο, όµως, δεν ευθύνονταν γι αυτές τις περιπτώσεις παρά µόνο, µέχρι πρότινος, για το διαφορετικό όµως ζήτηµα της πρόκλησης του ατυχήµατος από πρόθεση (για το οποίο δεν ευθύνεται ο ασφαλιστής) που επίσης, µετά την κατάργηση της παρ. 1 εδ. γ του άρθ. 19 του κ.ν. 489/76, στην οποία προέβηκε το άρθ. 4 ν. 4092/2012 δεν καλύπτει πλέον. Έτσι η ελληνική νοµοθεσία παραβιάζει την ως άνω Οδηγία όχι όµως και τον κυρωτικό νόµο 4147/61 της ως άνω Ευρωπαϊκής Σύµβασης (όρος υπ αριθµ. 5 του Παραρτήµατος ΙΙ αυτής) γιατί η Ελλάδα έχει κάνει χρήση της δυνατότητας να επιφυλαχθεί στο ζήτηµα αυτό, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, όρος 9 της Σύµβασης. Να σηµειωθεί ότι η νοµολογία (βλ. π.χ. ΑΠ 1465/92, Ελλ νη 94, 1518) επιλύει αυτή την παραβίαση συµπληρώνοντας το κενό στην κάλυψη µε εσφαλµένη εφαρµογή του άρθ. 10 παρ. 1 κ.ν. 489/76, κατά το οποίο ο τρίτος ζηµιωθείς έχει αξίωση «µέχρι το ποσό της ασφαλιστικής σύµβασης» και άρα και πέραν της αξίας του αυτοκινήτου και έτσι θεµελιώνει ευθύνη του ασφαλιστή αστικής ευθύνης ενός προσώπου που όµως δεν είναι ασφαλισµένο! Ειδικότερα, µε βάση την ως άνω διάταξη κρίνει το Ακυρωτκό ότι ο τρίτος έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή (του οχήµατος που, οδηγούµενο από κλέπτη ή µε βία αποκτήσαντα την κατοχή του, προξένησε ατύχηµα) µέχρι το ύψος της ασφαλιστικής σύµβασης και όχι µέχρι το κατώτατο υποχρεωτικό όριο της αστικής ευθύνης που είναι υποχρεωµένος ο κύριος/ κάτοχος οχήµατος, κατ άρθ. 6 κ.ν. 489/76, να έχει ασφαλίσει το όχηµά του και αντίστοιχα ο ασφαλιστής που του ζητήθηκε κάλυψη ευθύνης ατυχηµάτων αυτοκινήτων είναι υποχρεωµένος να έχει 4

5 χορηγήσει την αντίστοιχη κάλυψη. Το κατώτατο όριο αστικής ευθύνης που πρέπει να συµφωνείται µε ασφαλιστή από τους κυρίους/ κατόχους οχηµάτων και να χορηγεί ο ασφαλιστής, δηλ. το εύρος της υποχρεωτικής κάλυψης, είναι αυτό που ορίζεται στο άρθρο 6 κ.ν. 489/76 που καθορίζει την ευθύνη του ασφαλιστή που παρέχει αυτού του είδους την ασφάλιση (ποιοτικό κριτήριο). εν παρέχει κάλυψη και άρα δεν ευθύνεται ο ασφαλιστής έναντι ουδενός (δηλ. ούτε έναντι των ασφαλισµένων ούτε έναντι των τρίτων ζηµιωθέντων) στις τρεις εξαιρέσεις ευθύνης του άρθ. 6 κ.ν. 489/76, δηλ. στην ευθύνη για ζηµιές στα µεταφερόµενα πράγµατα, σε πρόσωπα που συγκατατέθηκαν να µεταφερθούν αν και γνώριζαν ότι το όχηµα αφαιρέθηκε παράνοµα από τον κάτοχό του ή για να εκτελεστεί εγκληµατική πράξη και πρόσωπα που σκόπιµα προξένησαν το τροχαίο ή σε πρόσωπα που επιλήφθηκαν το όχηµα µε κλοπή ή βία. Πλην όµως (εν είδει εξαίρεσης της εξαίρεσης) η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει ειδικά και µόνο την αστική ευθύνη του κυρίου/κατόχου του αυτοκινήτου, η χρήση του οποίου αποσπάσθηκε µε κλοπή ή βία (άρθ. 6 παρ. 2 εδ. β ), δηλ. η υποχρεωτική κάλυψη περιλαµβάνει στην περίπτωση αυτή κατά νόµο µόνο την περιορισµένη ευθύνη του κυρίου/ κατόχου. Εφόσον λοιπόν δεν ζήτησε ο λήπτης της ασφάλισης να καλυφθεί προαιρετικά και για περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτική η αγορά αυτού του είδους της ασφαλιστικής κάλυψης, ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται έναντι του τρίτου ζηµιωθέντα από όχηµα που αποκτήθηκε η χρήση του µε κλοπή ή βία παρά µόνο µέχρι την αξία του οχήµατος που είναι το ανώτατο όριο του ασφαλισµένου κυρίου/ κατόχου και όχι και πέραν αυτού που είναι πιθανόν να ανέρχεται η µη καλυπτόµενη ευθύνη του οδηγού (κλέπτη κ.λπ. του οχήµατος), όπως επίσης ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων και για ζηµιές που προκλήθηκαν στις λοιπές ως άνω εξαιρέσεις κάλυψης. Με άλλα λόγια το άρθ. 10 παρ. 1 δεν εισάχθηκε για να καταργήσει τις εξαιρέσεις ευθύνης του άρθ. 6, αλλά προϋποθέτει την ευθύνη του ασφαλιστή εντός του υποχρεωτικού εύρους αυτής. Το άρθ. 10 παρ. 1 αφορά το ύψος της κάλυψης (ποσοτικό κριτήριο), όχι το εύρος αυτής, αφορά δηλ. την περίπτωση που ο λήπτης έχει ασφαλιστεί για υψηλότερα ποσά από τα ελάχιστα υποχρεωτικά, οπότε -εξαιτίας του άρθρου αυτού- ο ασφαλιστής ευθύνεται και πέραν των ποσών αυτών µέχρι το ανώτατο όριο που συµφωνήθηκε µε τη συγκεκριµένη σύµβαση. Στο παρελθόν είχε µάλιστα δηµιουργηθεί αµφισβήτηση κατά πόσο ο τρίτος έχει αξίωση µέχρι τα κατώτατα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης ή ευθύνεται και πέραν αυτών µέχρι του ύψους ή και του εύρους που τυχόν προαιρετικά ασφάλισε ο λήπτης, κυρίως αν η ευθύνη του 5

6 ασφαλιστή βασίζεται σε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης που είχε µεν εκδοθεί µε βάση τα κατώτατα όρια ευθύνης, πλην η σύµβαση προέβλεπε υψηλότερα (βλ. Ι. Ρόκα, Η πορεία προς του σύγχρονο ασφαλιστικό δίκαιο 2006, σελ. 351 επ, όπ. και περ. παραπ.), που τελικά έλυσε η νοµολογία µε την κατάφαση της ευθύνης µέχρι τα ποσοτικά όρια που είχε σε προαιρετική βάση συµφωνήσει ο λήπτης καθ υπέρβαση των κατωτάτων υποχρεωτικών. Συνεπώς εφόσον το παράγωγο δίκαιο επιβάλλει, στην περίπτωση που ο εθνικός νοµοθέτης επιλέξει την εξαίρεση από το εύρος της υποχρεωτικής κάλυψης των δια κλοπής ή βίας επιληφθέντων του οχήµατος (έστω και µερική, όπως παρ ηµίν) να προβλέψει συγχρόνως (ο εθνικός νοµοθέτης) κάλυψη από το Ε.Κ., η νοµοθεσία παραβιάζει στο σηµείο αυτό το ενωσιακό δίκαιο και τούτο δεν αίρεται ασφαλώς µε την λαθεµένη ερµηνεία του άρθ. 10 παρ. 1 που, άλλωστε οδηγεί, και στην επαναφορά της ευθύνης και σε όλες τις άλλες εξαιρέσεις ευθύνης. Επίσης προβλέπει ο κ.ν. 489/76 υποχρεωτική κάλυψη της χρηµατικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη που προέρχεται από θανάτωση ή σωµατικές βλάβες ή ζηµιές σε πράγµατα τρίτων ζηµιωθέντων από τον ασφαλισµένο σε τροχαία ατυχήµατα, παρά το ότι το γράµµα των σχετικών διατάξεων τόσο της Σύµβασης του Στρασβούργου (άρθ. 3 εδ. β Παράρτηµα Ι) όσο και της Οδηγίας 09/103 (άρθ. 3 παρ. 3 εδ. β περίπτ. 3 η εφεξής και «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις») δεν περιλαµβάνει την χρηµατική ικανοποίηση. Η µη αναφορά στο γράµµα των ως άνω κειµένων στη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης συµβαδίζει µε την αυτονόητη ανάγκη αποφυγής, στο µέτρο του δυνατού, της προσφυγής στη δικαστική επίλυση των διαφορών από αυτοκινητικά ατυχήµατα, στην οποία (προσφυγή) όµως παραπέµπει η διαδικασία διάγνωσης και επιδίκασής της και κυρίως του προσδιορισµού του ύψους της Σε αντίθεση µε την αποζηµίωση για ζηµιές από θανάτωση ή τραυµατισµό ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων, η χρηµατική ικανοποίηση δεν προσδιορίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια, όπως συµβαίνει π.χ. στη Γαλλία όπου ο νόµος κατηγοριοποιεί τις σωµατικές βλάβες σε επτά βαθµίδες, ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους και στη συνέχεια εντάσσει την κάθε περίπτωση σωµατικής βλάβης στην αντίστοιχη βαθµίδα, η οποία µε βάση «πόντους» και πολλαπλασιαστή οδηγεί σε συγκεκριµένο ποσό χρηµατικής ικανοποίησης (βλ. σχετικά. Ζορµπά, Πρόεδρο του Επικουρικού Κεφαλαίου, βλ. στον ιστότοπο dikastis.blogspot.gr). Η χρηµατική ικανοποίηση επιδικάζεται και προσδιορίζεται «κατ εύλογη κρίση του δικαστηρίου» (άρθ. 932 ΑΚ) και όχι από αποδεικτικά στοιχεία της έκτασης της ζηµιάς (π.χ. τιµολόγια δαπανών κ.λπ.), τα οποία αποτελούν µια εκ πρώτης όψεως απόδειξη που µπορεί να οδηγήσει σε άµεσο διακανονισµό της ζηµιάς ή σε εξωδικαστηριακή διαδικασία επίλυσης. Εκτός τούτου, είναι 6

7 Η τυχόν µη πρόβλεψη ευθύνης του Ε.Κ. για την εν λόγω χρηµατική ικανοποίηση δεν θα αποστερούσε από τα θύµατα ανασφάλιστων και άγνωστων υπευθύνων µια ισοδύναµη και ίσης αποτελεσµατικότητας προστασία µε αυτήν των θυµάτων από ασφαλισµένους και γνωστούς υπευθύνους, έστω κι αν ο εθνικός νόµος (όπως εν προκειµένω το κ.ν. 489/76) προβλέπει ότι ο ασφαλιστής της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων καλύπτει και την χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη (άρθ. 6 παρ. 2). Τούτο γιατί η ισοδύναµη και ίσης αποτελεσµατικότητας προστασία, που κατά τη νοµολογία του ΕΚ (ήδη ΕΕ) 11 επιδιώκει η Οδηγία 09/103, αναφέρεται στο ισοδύναµο κ.λπ. στο επίπεδο της ελάχιστης προστασίας που προβλέπει η Οδηγία αυτή 12, το γράµµα της οποίας δεν περιλαµβάνει, όπως είπαµε, και την χρηµατική ικανοποίηση. Το κατ άρθ. 16 επ. κ.ν. 489/76 «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων», που είναι το ελληνικό «Ταµείο Εγγύησης» της Σύµβασης του Στρασβούργου και o Οργανισµός της Οδηγίας 09/103, προβλέπει, επιπλέον των δύο περιπτώσεων ευθύνης µε τις οποίες ήταν υποχρεωµένο να το έχει επιφορτίσει ο εθνικός νοµοθέτης (δηλ. να καλύπτει θύµατα τροχαίων ατυχηµάτων από ανασφάλιστα και άγνωστα οχήµατα) και κάλυψη από ατυχήµατα όπου ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβηκε άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης λόγω παραβίασης νόµου 13. Η επέκταση της ευθύνης του ελληνικού Επικουρικού Κεφαλαίου και πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπουν οι ως άνω «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις» είναι νόµιµη, καθόσον και η Σύµβαση του Στρασβούργου προβλέπει ότι τα Κράτη-µέλη γνωστό ότι δεν υπάρχει καµία οµοιοµορφία ως προς το ύψος των χρηµατικών αποζηµιώσεων που επιδικάζονται από τα διάφορα δικαστήρια της Χώρας, η κρίση των οποίων µάλιστα δεν υπόκεινται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ Ολ 13/2012). 11 Άρθ. 1 παρ. 4 β Οδηγίας αυτοκινήτων 84/5 και ήδη άρθ. 10 παρ. 1 κωδικ. Οδηγίας 09/103 βλ. και ΕΚ C-63/01 (Evans κατά Υπ. Περιβαλ. και Μεταφορών του Ην. Βασιλείου κ.λπ.). 12 Μάλιστα, επειδή ακριβώς το ισοδύναµοκαι ίσης αποτελεσµατικότητας επίπεδο προστασίας µεταξύ τρίτου ζηµιωθέντα από ασφαλισµένο οδηγό και ζηµιωθέντα από ανασφάλιστο ή άγνωστο οδηγό αναφέρεται και περιορίζεται στο επίπεδο ελάχιστης προστασίας που προβλέπει η Οδηγία, µπορεί κατά σχετική πρόβλεψη της κωδικ. Οδηγίας 09/103 (άρθ. 10, παρ. 3, περίπτ. β ) ο εθνικός νοµοθέτης να προβλέψει ίδια συµµετοχή στις υλικές ζηµιές του τρίτου ζηµιωθέντα για τα πρώτα 500 ευρώ, όταν υπεύθυνος είναι ο Οργανισµός (δηλ. το Ε.Κ.), ενώ όταν είναι ασφαλιστής δεν προβλέπεται ούτε επιτρέπεται να προβεί σε όµοια ρύθµιση ο εθνικός νοµοθέτης. Πρόκειται δηλ. για µια επιτρεπτή διαφοροποίηση προστασίας επειδή γίνεται στο επίπεδο προστασίας που ο ίδιος ο ενωσιακός νοµοθέτης θεσπίζει. 13 Η προϋπόθεση, κατά την οποία η ανάκληση της άδειας πρέπει να οφείλεται σε παράβαση του νόµου, προβλέφθηκε µε τροπολογία που επέφερε το άρθ. 50 παρ. 7 ν. 1569/85. 7

8 µπορούν να εισάγουν µεγαλύτερη προστασία στα αδικούµενα πρόσωπα (άρθ. 1 παρ. 2) και η κωδικ. Οδηγία αυτοκινήτων 09/103 (άρθ. 28) προβλέπει επίσης τη δυνατότητα του εθνικού νοµοθέτη να εισάγει ευνοϊκότερες διατάξεις για τον ζηµιωθέντα απ αυτές που είναι αναγκαίες για την εναρµόνιση µε την Οδηγία (πρόκειται για Οδηγία ελάχιστης εναρµόνισης). 3. Το σύστηµα που επέλεξε η Χώρα για να εκπληρώσει την υποχρέωσή της προς δηµιουργία ενός Ταµείου Εγγύησης ή Οργανισµού για τις ως άνω περιπτώσεις ατυχηµάτων από ανασφάλιστα οχήµατα και από άγνωστους ζηµιώσαντες είναι, σύµφωνα µε το λεκτικό του άρθ. 18 παρ. 1 κ.ν. 489/76, η εισαγωγή υποχρέωσης όσων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αλληλασφαλιστικών συνεταιρισµών σύµφωνα µε το λεκτικό της διάταξης 14 ασκούν τον κλάδο αυτό (αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων) να καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως µέλη αυτού, συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων µε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 15, καθώς και των ν.π.δ.δ. ή των οργανισµών κοινής ωφέλειας, των οποίων τα αυτοκίνητα έχουν εξαιρεθεί της υποχρεωτικής ασφάλισης 16. Η υποχρέωση της συµµετοχής στο Επικουρικό Κεφάλαιο είχε ως συνέπεια αρχικά (άρθ. 22 ν. 489/76 στην αρχική του µορφή) υποχρέωση εισφοράς υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου (Ε.Κ.) από τα µέλη του και, µετά την προσθήκη που επέφερε το άρθ. 50 παρ. 11 v. 1569/85 στο ν. 489/76 (προσθήκη του άρθ. 19α πριν την κωδικοποίηση), από τα ασφάλιστρα του κλάδου ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων σε ύψος που θα καθορίζονταν µε απόφαση της τότε εποπτικής Αρχής επί της ιδιωτικής ασφάλισης (Υπ. Εµπορίου), που όµως δεν µπορούσε να υπερβαίνει το 2% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Επέλεξε δηλ. ο εθνικός νοµοθέτης να µετακυλίεται το βάρος της χρηµατοδότησης του Ε.Κ. στην κοινωνία των ασφαλισµένων σε κινδύνους αστικής ευθύνης από 14 Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί είναι επίσης ασφαλιστικές επιχειρήσεις (άρθ. 2α ν.δ. 400/70). 15 Πρόκειται µόνο για τις ενωσιακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, γιατί µόνο αυτές µπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση και οι οποίες είναι επίσης ασφαλιστικές επιχειρήσεις (αρθ. 2α ν.δ. 400/70). 16 Βλ. για τις περιπτώσεις αυτές άρθ. 3 κ.ν. 489/76. 8

9 ατυχήµατα αυτοκινήτων (και στους ελάχιστους εξαιρουµένους της υποχρεωτικής ασφάλισης, κυρίους, κατόχους και οδηγούς). Η επιλογή αυτή ήταν ορθή γιατί αφορούσε τις, υπό οµαλές συνθήκες, εξαιρετικές περιπτώσεις ζηµιών από ανασφάλιστους και άγνωστους ζηµιώσαντες και τις περιπτώσεις πτωχεύσεων που, σηµειωτέον, δεν υπήρξαν, καθότι ουδεµία ασφαλιστική επιχείρηση έχει κηρυχθεί σε πτώχευση από την µεταπολίτευση και εντεύθεν. Θα ήταν άδικη η επιβάρυνση των φορολογούµενων, που συνεπάγεται η χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, για µια παθογένεια εγγενή του συστήµατος λειτουργίας της υποχρεωτικής ασφάλισης των όσων οχηµάτων κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το 1976 που εισάχθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση, δηλ. να επωµίζεται το σύνολο του πληθυσµού τις άµεσες δυσµενείς συνέπειες της χρήσης οχηµάτων και όχι οι κάτοχοι των οχηµάτων. Ο νοµοθέτης, πέραν του ορίου του 2%, το οποίο µεταγενέστερα 17 αυξήθηκε σε 5%, προέβλεψε το ως άνω ποσοστό να βαρύνει κατά 30% τους ασφαλισµένους και κατά 70% τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πλην κατ αποτέλεσµα για το σύνολο της εισφοράς επιβαρύνονται άµεσα και έµµεσα µόνο οι ασφαλισµένοι, αφού και η αναλογία των ασφαλιστών συγκεντρώνεται κυρίως από ασφάλιστρα 18. Θα µπορούσε ο νοµοθέτης να προέβλεπε χρηµατοδότηση του Ε.Κ. (και) από άλλες πηγές, αφού δεν είχε υποχρέωση από τις ως άνω «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις» να επιλέξει την οδό της χρηµατοδότησης από τα ασφάλιστρα του κλάδου ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων. Όµως η επιλογή που έκανε και το ανώτατο όριο που έθεσε µε το νόµο δεν τον απαλλάσσει της υποχρέωσης εξεύρεσης τρόπων αντιµετώπισης των οικονοµικών αναγκών του Ε.Κ. στην περίπτωση που ο ως άνω τρόπος χρηµατοδότησης (δηλ. το όριο των 5% των ασφαλίστρων) δεν επαρκεί ώστε να εκπληρούνται εκείνες οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις» (δηλ. της κάλυψης των ανασφάλιστων και άγνωστων οχηµάτων). Μη λειτουργία του Ε.Κ. σηµαίνει σοβαρή παραβίαση των «ευρωπαϊκών δεσµεύσεων» της Χώρας. Συνεπώς, εφόσον µετά τη διαπίστωση της πλήρους αδυναµίας του Ε.Κ. να 17 Βλ Υπ. Απ. Κ3/529/ Να σηµειωθεί ότι όταν εισάχθηκε η υποχρέωση εισφοράς σε ποσοστό (µέχρι 2% αρχικά) των ασφαλίστρων µε το ν. 1569/85 η κατανοµή προβλέπονταν να είναι 50% για τους ασφαλισµένους και 50% για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ η αντιστοιχία έγινε 30% προς 70% µε το άρθ. 18 παρ. 2 ν. 2170/93. 9

10 αντεπεξέλθει των υποχρεώσεών του 19 λόγω της γεωµετρικής αύξησης των υποχρεώσεών του τα τελευταία χρόνια εξαιτίας, όχι των πτωχεύσεων ασφαλιστικών εταιριών (αφού, όπως είπαµε, καµία δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση 20 ), αλλά των ανακλήσεων αδειών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούσαν τον κλάδο αυτόν 21 και της κάθετης αύξησης των επιδικάσεων από τα δικαστήρια χρηµατικών ικανοποιήσεων λόγω ψυχικής οδύνης, η ελληνική Πολιτεία θα µπορούσε απλά να αυξήσει το ποσοστό των ασφαλίστρων που προορίζονταν ως εισφορά για το Ε.Κ., δηλ. ν ακολουθήσει το σύστηµα χρηµατοδότησης που η ίδια επέλεξε αναπροσαρµόζοντας το ποσοστό προς τα άνω. 4. Με το άρθ. 4 του ν. 4092/12 ακολουθήθηκε άλλη οδός αντιµετώπισης των οικονοµικών αναγκών του Ε.Κ, διαφορετική του συστήµατος που είχε εισάγει ο κ.ν. 489/76. Περιορίστηκε το ύψος της χρηµατικής αποζηµίωσης για ψυχική οδύνη στα κατ ανώτατο όριο και το ύψος των αποζηµιώσεων ζηµιών αυτοκινήτων, των οποίων οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που τα ασφάλιζαν ανακλήθηκε η άδεια, κατά ένα ποσοστό επί του συνόλου της ζηµιάς που κυµαίνεται από 10% µέχρι 30%. Το επιχείρηµα όµως της έκθεσης αξιολόγησης του Υπ. Οικονοµικών επί του νοµοσχεδίου που αφορά το άρθ. 4 ν. 4092/2012, ότι µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Ε.Κ., ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει τις ως προς τους δικαιούχους αποζηµιώσεις, που επαναλαµβάνεται και από τη θεωρία 22, δεν αρκεί για τη δικαιολόγηση των περικοπών των υποχρεώσεων του Ε.Κ. που εισάγει η διάταξη. Τούτο γιατί προϋποθέτει ότι το 19 Σύµφωνα µε το σηµείο 11.4 της αξιολόγησης των διατάξεων του νόµου του Υπ. Οικονοµίας, το έλλειµµα του Ε.Κ. ανέρχεται σε 700 εκ., ενώ το ετήσιο έσοδό του ανέρχεται σε 72 εκ.. 20 Πολύ πριν την κήρυξη της πτώχευσης η κρατική εποπτεία οφείλει να έχει ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης λόγω ανεπάρκειας των εποπτικών κεφαλαίων και να την έχει θέσει σε «ασφαλιστική» εκκαθάριση, πράγµα που έπραττε η Πολιτεία, αλλά µε καθυστέρηση, η οποία διόγκωνε τα ελλείµµατα. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της «ασφαλιστικής» εκκαθάρισης η επιχείρηση δεν µπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση (άρθ. 12α παρ. 1 εδ. γ ν.δ. 400/70). 21 Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, από τη µεταπολίτευση και µέχρι τον Οκτώβριο 2011 ανακλήθηκαν 70 άδειες (βλ. εφηµερίδα Καθηµερινή της ). 22 Βλ. γνµδ. Ξ. Κοντιάδη (παντού) και Φ. Σπυρόπουλου (σελ. 7) στον ιστότοπο της εφηµερίδας Next Deal, 10

11 ανώτατο όριο αρχικά του 2% και µετά του 5% ποσοστού επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου ευθύνης αυτοκινήτων της υποχρεωτικής αυτής ασφάλισης, που ο νόµος προβλέπει να είναι η κατ ανώτατο όριο υπέρ του Ε.Κ. εισφορά, προβλέφθηκε κατ επιταγή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης (Στρασβούργου) ή του ενωσιακού δικαίου (Οδηγίες αυτοκινήτων), ενώ δεν συµβαίνει αυτό. Προϋποθέτει, µε άλλα λόγια, το επιχείρηµα αυτό ότι το όριο του 5% που όρισε ο εθνικός νοµοθέτης προέρχεται από «ευρωπαϊκή δέσµευση» (ενώ ήταν ελεύθερη επιλογή του Έλληνα νοµοθέτη) και έτσι, µη µπορώντας να το αυξήσει, επέλεξε την οδό της µείωσης των παροχών! Το Ε.Κ. που, όπως είπαµε, δεν ιδρύθηκε σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Ελλάδος που απορρέει από ενωσιακές Οδηγίες ασφάλισης αυτοκινήτων, αφού το έτος ίδρυσής του (1976) δεν ήταν µέλος της τότε ΕΟΚ η Χώρα, αλλά ιδρύθηκε σε εκπλήρωση υποχρέωσης που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Στρασβούργου, εισάγει υποχρέωση της Χώρας να λειτουργεί Οργανισµό που θα δίνει τη δυνατότητα αποκατάστασης των ζηµιών από θάνατο, σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές των θυµάτων τροχαίων που προξένησαν ανασφάλιστα ή άγνωστα αυτοκίνητα (όπως άλλωστε προέβλεψε για τους δικούς της σκοπούς και η β Οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων 84/5) 23. Το ύψος του ανώτατου ποσοστού επί των καθαρών ασφαλίστρων που προβλέπεται στο άρθ. 20 κ.ν. 489/76 για τη χρηµατοδότηση του Ε.Κ. είναι εσωτερική υπόθεση του εθνικού νοµοθέτη. Η επιλογή αυτή του εθνικού νοµοθέτη δεν δίνει δικαίωµα στην Πολιτεία να περιορίζει την υποχρέωση που έχει έναντι των «ευρωπαϊκών δεσµεύσεων» (Ευρωπαϊκή Σύµβαση και του ενωσιακού δικαίου) µε το δικαιολογητικό της ανεπάρκειας των εσόδων (εξαιτίας του ορίου του 5%) για την κάλυψη των υποχρεώσεών της, δηλ. έναντι των ζηµιωθέντων των ως άνω δυο περιπτώσεων (ανασφάλιστοι και άγνωστοι ζηµιώσαντες). Η υποχρέωση που έχει η Χώρα από τις «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις» της είναι να εισάγει ένα σύστηµα που θα εγγυάται την κάλυψη των ως άνω δυο περιπτώσεων ευθύνης του Οργανισµού και, εφόσον το σύστηµα που επέλεξε ήταν το Ε.Κ., θα πρέπει να εγγυηθεί η Χώρα ότι τούτο θα έχει επαρκή έσοδα για την κάλυψη των περιπτώσεων αυτών. Άρα η έλλειψη ρευστότητας δεν αποτελεί δικαιολογία παρέκκλισης από τις «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις» (παρέκκλιση που σηµειωτέον φαίνεται ότι αποτελεί ήδη η σηµερινή πρακτική της πολύ µεγάλης καθυστέρησης πληρωµών αποζηµιώσεων των θυµάτων 23 Ήδη άρθ. 10 παρ. 1 της κωδικ. Οδηγίας 09/

12 τροχαίων από ανασφάλιστα κ.λπ. οχήµατα) ούτε βέβαια η απειλή πτώχευσης του Ε.Κ., γιατί η κατάσταση έλλειψης ρευστότητας δηµιουργήθηκε από την ελεύθερη επιλογή του εθνικού νοµοθέτη να αυτοπεριοριστεί το έσοδο του Ε.Κ. στο 5% των καθαρών ασφαλίστρων. Το σύστηµα που επέλεξε αρχικά και διατηρεί ο νοµοθέτης και µετά την εισαγωγή του άρθ. 4 ν. 4092/2012 δίδει µάλιστα από µόνο του και «λύση» στο πρόβληµα της ρευστότητας: είναι η απλή αύξηση του ποσοστού αυτού στο αναγκαίο ύψος για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών του Όµως αποτελεί την ενδεδειγµένη λύση η αύξηση του κόστους των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και πέραν του 5% (σε ποσοστά π.χ. 10%, 15%); Είναι ορθή η επιλογή να βαρύνεται µε τόσο µεγάλο ποσοστό επί των ασφαλίστρων ο κάθε υπόχρεος σε ασφάλιση κάτοχος οχήµατος για τη χρηµατοδότηση ενός Επικουρικού Κεφαλαίου που επιβαρύνθηκε κυρίως από εκείνες τις υποχρεώσεις που του επέβαλε ο εθνικός νοµοθέτης, που δεν τις επιβάλλει το ενωσιακό δίκαιο, δηλ. να καλύπτει τα ατυχήµατα για τα οποία έχει ανακληθεί η άδεια του υπεύθυνου ασφαλιστή, όταν µάλιστα, λόγω πληµµελούς κρατικής εποπτείας οδηγήθηκε η κρατική εποπτεία σε ανάκληση δεκάδων αδειών ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια; Όταν τη δεκαετία του 1980, λόγω πληµµελούς κρατικής εποπτείας και ανεπάρκειας του εποπτικού µηχανισµού, άρχισαν το πρώτον να ανακαλούνται άδειες ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούσαν τον κλάδο αυτοκινήτων, δηµιουργήθηκε στρατιά ζηµιωθέντων σε τροχαία που, αν και η Χώρα είχε εισάγει το θεσµό της υποχρεωτικής ασφάλισης οχηµάτων, δεν είχαν κατ αποτέλεσµα την επιβεβληµένη ασφαλιστική κάλυψη. Η πολιτική ηγεσία ακολούθησε τότε την «εύκολη λύση» της µετακύλισης των αυξηµένων εξόδων της επιπλέον αυτής κάλυψης στο Ε.Κ. αντί να λάβει µέτρα βελτίωσης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της αποτελεσµατικής εποπτείας, αλλά και του ουσιαστικότερου ελέγχου των ασφαλιστικών οχηµάτων 25. Και ναι µεν εν τέλει και οι ζηµιωθέντες από 24 Πρβλ. σχετικά Γ. Κατρούγκαλου, ΕΣυγκ 2012, σελ. 497 επ. 25 Τούτο έγινε µε το άρθ. 50 παρ. 7 ν. 1569/95, το οποίο επέκτεινε τις υποχρεώσεις του Ε.Κ. και στις περιπτώσεις ανακλήσεως αδειών λόγω παραβάσεων νόµου. Σύµφωνα µε το άρθ. 10 παρ. 3 και 7 επ. ν.δ. 400/70 (που προστέθηκαν στο ν.δ. µε το άρθ. 25 παρ. 2 του ν. 2919/01), το Ε.Κ. υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης έναντι των ασφαλισµένων στις 12

13 ασφαλισµένους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που τους ανακλήθηκε η άδεια βρίσκονται σε παρόµοια θέση µε τους ζηµιωθέντες από ανασφάλιστο αυτοκίνητο, όµως η τεράστια επιβάρυνση των ανακλήσεων δεν απορρέει από εγγενή παθογένεια του συστήµατος λειτουργίας, της υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων, αλλά κυρίως από την ολιγωρία της κρατικής εποπτείας. Το ότι οι τρίτοι ζηµιωθέντες από ασφαλιστική επιχείρηση που ανακλήθηκε η άδειά της και από ανασφάλιστο ή άγνωστο αυτοκίνητο βρίσκονται στην ίδια σχεδόν θέση δεν σηµαίνει υποχρέωση της Ελλάδος, κατ επιταγή των «ευρωπαϊκών δεσµεύσεων», να συµπεριλάβει και την περίπτωση αυτή στις υποχρεώσεις του Ε.Κ. Τόσο το κείµενο της Σύµβασης του Στρασβούργου (άρθ. 9 παρ. 1) όσο και αυτό της κωδικ. Οδηγίας 09/103 (άρθ. 10 παρ. 1) αναφέρονται σε αυτοκίνητα για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης, ενώ αντίθετα, για τα αυτοκίνητα των περιπτώσεων ανάκλησης των αδειών είχε τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης. Εν τούτοις, η µη προστασία των ζηµιωθέντων από οχήµατα των οποίων στην ασφαλιστική επιχείρηση που τα ασφάλιζε έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας θα δηµιουργούσε µια µεγάλη ανισότητα στην αντιµετώπιση των δυο ειδών περιπτώσεων που στην ουσία δεν διαφέρουν. Σε τι διαφέρει αν ο τρίτος ζηµιωθείς δεν µπορεί να στραφεί κατά ασφαλιστή του υπεύθυνου του ατυχήµατος οδηγού επειδή είχε συναφθεί ασφάλιση, από το αν υπάρχει ασφαλιστής, αλλά δεν καταβάλει αποζηµίωση γιατί έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας; Ίσως στη δυνατότητα µερικής ικανοποίησης µετά από µακρόχρονη διαδικασία. Και πάλι όµως µένει εκτός της εγγύησης ως προς την κάλυψη της ζηµιάς του. Έτσι, ορθώς προέβλεψε η Πολιτεία να παράσχεται προστασία και στην περίπτωση αυτή, αλλά είναι αµφιβόλου ορθότητας αν τούτο έπρεπε να γίνει σε βάρος της κοινωνίας των ασφαλισµένων για ζηµιές τρίτων από ατυχήµατα αυτοκινήτων. Η απάντηση στο ερώτηµα αν το πρόβληµα έπρεπε να λυθεί µε το ισχύον σύστηµα του κ.ν. 489/76, που είναι η αύξηση των εισφορών, είναι αρνητική. Η γεωµετρική αύξηση των υποχρεώσεων του Ε.Κ. δεν οφείλεται στην εγγενή παθολογία του θεσµού της υποχρεωτικής ασφάλισης, που υπήρχε ήδη κατά την εισαγωγή του ν. 489/76 προ 37 ετών και δικαιολογεί την µετακύλιση του σχετικού κόστους στους ασφαλισµένους µέσω σχετικής αύξησης των ασφαλίστρων, αλλά στην πληµµελή ασφαλίσεις ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων που ανακλήθηκε η άδειά τους λόγω παραβίασης νόµου και, άρα, τέθηκε σε «ασφαλιστική εκκαθάριση». 13

14 κρατική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (τις συνέπειες της οποίας µετακύλησε ο νόµος στο Ε.Κ.) και στην ανεπάρκεια της Πολιτείας να ελέγξει τον τεράστιο αριθµό των ανασφάλιστων αυτοκινήτων 26, αλλά και στην αυξανόµενη τάση επιδίκασης όλο και υψηλότερων ποσών χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης από τα δικαστήρια της Χώρας 27. Συνεπώς οι αλλαγές που εισάγει το άρθ. 4 ν. 4092/2012 στο κ.ν. 489/76 δεν είναι ρυθµίσεις για την προσαρµογή του ισχύοντος µοντέλου στις αυξηµένες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί µε στόχο την διασφάλιση της βιωσιµότητας του Ε.Κ., την διάσωση των αποθεµάτων του, την εξυγίανσή του, την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του κ.τ.τ., αφού οι νέες ρυθµίσεις συνίστανται σε µείωση των παροχών. Είναι άρα ρυθµίσεις υπερκείµενες του συγκεκριµένου µοντέλου που είχε επιλέξει η Χώρα για να εκπληρώσει τις «ευρωπαϊκές της δεσµεύσεις» µε εκ νέου στάθµιση του τρόπου προσαρµογής στις εν λόγω δεσµεύσεις κατά τρόπο προσαρµοσµένο στις δραµατικές οικονοµικές ανάγκες των τελευταίων ετών. 6. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ε.Κ. δεν είναι επίτευγµα του Έλληνα νοµοθέτη ούτε κοινωνική κατάκτηση της κοινωνίας µας, αλλά υποχρέωση που επιβλήθηκε στην Ελλάδα από τη συµµετοχή της στο Συµβούλιο της Ευρώπης που µάλιστα την εκπλήρωσε, όπως είπαµε, µε δεκαεπτά χρόνια καθυστέρηση 28 και ότι η µετακύλιση σ αυτό (µε το µεταγενέστερο ν. 1569/1985 άρθ. 50 παρ. 7) του κόστους της ικανοποίησης των ζηµιωθέντων από ασφαλισµένους σε πλήθος εταιριών που τους ανακλήθηκε η άδεια 29, κόστους πολύ µεγάλου λόγω της κρατικής ολιγωρίας ως προς τον έλεγχο της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών, καταλήγουµε ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται χρήση του υπάρχοντος µηχανισµού για την επίλυση του 26 Ο ακριβής προσδιορισµός των ανασφάλιστων οχηµάτων δεν είναι δυνατός, σύµφωνα όµως µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες (Καθηµερινή της ) αυτά ξεπερνούν κατά πολύ το ένα εκατοµµύριο. 27 Η αύξηση των σχετικών ποσών ανέρχεται σε 400% περίπου την τελευταία πενταετία (βλ. Ξ. Κοντιάδη, όπ.π. σελ. 14). 28 Η καθυστέρηση αυτή δικαιολογείται µόνο κατά τα επτά περίπου έτη, όσο διάστηµα περίπου είχε η Χώρα αποπεµφθεί από το Συµβούλιο της Ευρώπης λόγω της στρατιωτικής δικτατορίας. 29 Οι σχετικές µε τις ανακλήσεις εκκρεµείς ζηµιές του Ε.Κ. ανέρχονται στο 82% του συνόλου, βλ. Ξ. Κοντιάδη, όπ.π., σελ

15 οικονοµικού αδιέξοδου. Καταλήγουµε δηλ. ότι είναι ορθή η επιλογή του ν. 4092/12 να µη γίνει η επίλυση του προβλήµατος ρευστότητας εξαιτίας των ανακλήσεων των αδειών κυρίως µε αύξηση του ποσοστού του 5% επί των ασφαλίστρων, αλλά µε µείωση των παροχών. Το γιατί δεν έπρεπε ν ακολουθηθεί ο υπάρχων µηχανισµός και το γιατί έπρεπε να γίνει επαναστάθµιση των βαρών των ασφαλισµένων σε σχέση µε τα ωφελήµατα των τρίτων ζηµιωθέντων και ο µερικός περιορισµός, των πέραν των υποχρεωτικών παροχών που πρέπει να εγγυάται η Χώρα σύµφωνα µε τις «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις», πρέπει (ακριβέστερα έπρεπε) να είναι η κύρια αιτιολογία της εισαγωγής του άρθ. 4 ν. 4092/2012. Το Ε.Κ. δεν ονοµάζεται µόνο, αλλά επέχει, αν και όχι κατά κυριολεξία, επικουρική ευθύνη. Τούτο προκύπτει και από τη νοµική φύση της ευθύνης του ως ευθύνης εκ του νόµου. Η (µη αδικοπρακτική) ευθύνη εκ του νόµου είναι συνήθως επικουρική µε την έννοια ότι η, υπό προϋποθέσεις, αποζηµίωση που οφείλεται από τον εκ του νόµου ευθυνόµενο καλύπτει τις ανάγκες ορισµένου µόνο κύκλου προσώπων 30. Επικουρική δε ευθύνη υπάρχει σε περίπτωση συρροής περισσότερων αξιώσεων προς αποζηµίωση όπου η ευθύνη του Ε.Κ. υποχωρεί προ των άλλων υπόχρεων προς αποζηµίωση και το Ε.Κ. καλείται να καταβάλει µόνο κατά το µέρος που το ποσό των αποζηµιώσεων του/ων άλλου/ων υπόχρεου/ων δεν φθάνει µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ζηµιάς. Εξάλλου αποτελεί άµεση συνέπεια της κυκλοφορίας οχηµάτων η ύπαρξη και ανασφάλιστων. Συνεπώς, για την κάλυψη της σχετικής χρηµατοδότησης του Ε.Κ. δικαιολογείται η επιβάρυνση του συνόλου των ασφαλισµένων σε αυτήν την ασφάλιση. Όριο πάντως υπάρχει και διαφαίνεται στο βαθµό που τα ανασφάλιστα θα µπορούσαν να περιοριστούν από την οργάνωση και την τεχνική που διαθέτει η Πολιτεία, πράγµα όµως δύσκολο να προσδιοριστεί. Αντίθετα, το µεγαλύτερο µέρος της επιβάρυνσης από τις ανακλήσεις αδειών έπρεπε να το φέρει η ίδια η Πολιτεία και όχι µόνο η κοινωνία της κατηγορίας αυτής των ασφαλισµένων, αφού οφείλεται κυρίως σε πληµµελή άσκηση του εποπτικού καθήκοντός της. Ως προς τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, είναι εύλογο η Πολιτεία να περιορίσει την έκταση αυτής. Σε µία Χώρα που βρίσκεται σε δραµατική οικονοµική υστέρηση, µε µείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κατά 20,1% τα 30 Ι. Ρόκας, Η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου (ν. 489/1976), ΕΕµπ 1978, σελ. 648 επ. = Νοµικές Μελέτες , σελ

16 τελευταία πέντε χρόνια 31 και µε παράλληλη αύξηση το διάστηµα αυτό κατά 400% των δικαστικά επιδικασθέντων ποσών χρηµατικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη 32, χωρίς παράλληλη αύξηση των τροχαίων 33, είναι υπερβολική η κάλυψη των υψηλών ποσών χρηµατικής ικανοποίησης, δηµιουργεί ανισότητες και φαντάζει µε αντιµετώπιση του Ε.Κ. ως µια εύκολη πηγή χρηµατοδότησης σε δύσκολους καιρούς. Η επιλογή του να ακολουθηθεί το γράµµα της Ευρωπαϊκής Σύµβασης και του ενωσιακού δικαίου, που δεν κάνουν λόγο για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, παρά (κάνουν λόγο) µόνο για τα κατώτατα όρια αποζηµιώσεων για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές και να µην καταργηθεί, αλλά να περιοριστεί το ύψος της στα ευρώ κατ ανώτατο όριο, είναι συνεπώς εύλογη λύση. Τέλος η λύση του νόµου να µην καταργήσει, αν και δεν έχει υποχρέωση από τις «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις», την υπάρχουσα πρόβλεψη ευθύνης του Ε.Κ. για τους ζηµιωθέντες από οδηγούς ασφαλισµένους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ανακλήθηκε η άδειά τους, αλλά να περιορίσει το ύψος της αποζηµίωσης είναι επίσης εύλογη επιλογή. Και ναι µεν κύριος υπαίτιος των σχετικών επιβαρύνσεων είναι το ηµόσιο, πλην όµως τούτο δεν είναι δυνατόν, ειδικά σήµερα, να επωµισθεί αυτό το βάρος λόγω των γνωστών οικονοµικών συγκυριών. Το ίδιο ισχύει και για ένα ποσοστό ζηµιών από ανασφάλιστα αυτοκίνητα, που όµως δεν µπορεί να προσδιοριστεί εύκολα, τα οποία δεν θα είχαν συµβεί αν η Πολιτεία προέβαινε σε ορθούς ελέγχους της τήρησης της υποχρέωσης προς ασφάλιση. εν είναι ορθή όµως η αιτιολογία της κατάργησης της περίπτωσης ευθύνης του Ε.Κ. όταν η ζηµιά προήλθε από πρόθεση του οδηγού του οχήµατος, κατά την οποία «η διάταξη που καταργήθηκε λειτουργούσε προς όφελος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, µεταθέτοντας το βάρος στο Ε.Κ.» καθόσον ο νόµος εξαιρούσε και εξαιρεί την ευθύνη των ασφαλιστών για τις περιπτώσεις αυτές Βλ. πίνακα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑ.) στον ιστότοπο 32 Βλ. υποσηµ Σύµφωνα µε το από ελτίο Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το µήνα εκέµβριο 2012 µειώθηκαν τα τροχαία ατυχήµατα που προκάλεσαν θάνατο ή/ και τραυµατισµό κατά 17,5% σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του 2011, (βλ. πίνακα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον ιστότοπο 34 Βλ. άρθ. 6 παρ. 1 κ.ν. 489/76. 16

17 7. Ειδικά ως προς τον περιορισµό των αποζηµιώσεων των ζηµιωθέντων από οδηγούς που ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής τους εταιρίας κατά 10% µέχρι 30% και τη συνέχιση κατά τα λοιπά της σχετικής κάλυψης από το Ε.Κ. και όχι από το Κράτος λεκτέα και τα εξής. Κατά κανόνα, σε αυτοκινητικό ατύχηµα ευθύνεται για την κάλυψη της βλάβης σε πρόσωπα ή πράγµατα που προκλήθηκε, ο αντικειµενικά, κατά το ν.δ. Γ Ν/1911, ευθυνόµενος οδηγός, ο κύριος ή κάτοχος του οχήµατος, αν είναι άλλος, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλει τα έξοδα της αποκατάστασης του τραυµατισµού ή/ και η τυχόν υπάρχουσα ιδιωτική ασφάλιση ατυχηµάτων. Συνεπώς, ο ζηµιωθείς τρίτος θα µπορεί κατά κανόνα να ικανοποιηθεί για τη διαφορά του 10% µε 30% από άλλες πηγές. Να σηµειωθεί ότι το άρθ. 50 παρ. 9 του ν. 1569/85 καθιέρωσε, ειδικά για την ευθύνη του Ε.Κ. στις περιπτώσεις ανακλήσεων, την έναντι του οδηγού/ ζηµιώσαντα ευθύνη του ως πρωταρχική µε την έννοια ότι δεν δικαιούται να στραφεί αναγωγικά µετά την καταβολή της αποζηµίωσης κατά του οδηγού, αφού βέβαια αυτός δεν ευθύνεται για την αδυναµία του ασφαλιστή να καταβάλει, λόγω της ανάκλησης. Έναντι των λοιπών όµως τυχόν ευθυνόµενων για την αποκατάσταση των ζηµιών έχει δικαίωµα αναγωγής, λόγω ακριβώς του επικουρικού χαρακτήρα της ευθύνης του 35. Η επιλογή να συνεχίσει να µην επιβαρύνεται το Κράτος µε τις οικονοµικές επιπτώσεις των ανακλήσεων βρίσκει έρεισµα στην οικονοµική συγκυρία. Έχει παγιοποιηθεί η νοµολογία που προτάσσει την δηµοσιονοµική εξυγίανση χαρακτηρίζοντας ως συνταγµατικές τις ρυθµίσεις που σε περιόδους πριν την κρίση θα χαρακτηρίζονταν αµφίβολης συνταγµατικότητας 36. Η οικονοµική συγκυρία δικαιολογεί, συνεπώς, τη µη µετακύλιση του εξόδου αυτού στο ηµόσιο Για µία συγκριτική επισκόπηση της αντιµετώπισης της ευθύνης του Ε.Κ. ως επικουρικής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βλ. Ι. Ρόκα, όπ.π., και για την ποιοτική διαφορά της παροχής του Ε.Κ. προς αυτήν του ασφαλιστή αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, βλ. I. Rokas, Das neue griechische Gezetz über die obl. Kfz-Versicherung, VersR 1978, σελ. 902 επ. Βλ. και άρθ. 10 παρ. 3 εδ. β κωδικ. Οδηγίας 09/103, σύµφωνα µε την οποία τα Κράτη-µέλη µπορούν να προδίδουν επικουρικό χαρακτήρα στον Οργανισµό (δηλ. στο Ε.Κ.). 36 Βλ. ΣτΕ (Ολ.) 668/2012, Νόµος που έκρινε συνταγµατικές τις µειώσεις σε µισθούς και επιδόµατα. Βλ. επίσης ΣτΕ 1619/2012 που έκρινε συνταγµατικώς επιτρεπτή την προκαταβολή του αναλογικού παραβόλου 2% επί του αντικειµένου της δίκης ή την προβεβαίωση του 50% του φόρου που αµφισβητείται στην κατ έφεση δίκη ως προϋπόθεση του παραδεκτού του ενδίκου µέσου, καθώς και ΣτΕ 693/2011 ως προς την συνταγµατικότητα της έκτακτης εισφοράς. Άλλο παράδειγµα από τη νοµολογία είναι αυτό της έκτακτης εισφοράς που, ενώ παλαιότερη νοµολογία την έκρινε 17

18 αντισυνταγµατική το ΣτΕ (0λ.) 693/2011 την έκρινε συνταγµατικά θεµιτή. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα δικονοµικά προνόµια του ηµοσίου, καθώς µε πρόσφατη απόφαση κρίνεται συνταγµατική η διαφοροποίηση του ύψους του επιτοκίου για το ηµόσιο σε σχέση µε αυτό που ισχύει για τους ιδιώτες. 37 Τούτο θα πρέπει όµως να διαρκέσει µόνο όσο διαρκεί η συγκυρία αυτή. Τέλος, ως προς την εισφορά από τα ασφάλιστρα, είναι ευνόητο ότι, εφόσον µε τις περικοπές υπερκαλυφθούν τα έξοδα του Ε.Κ., θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη µείωση. 18

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση Τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη της ιαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων

Μέλη της ιαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: 161486/594 Αριθ. Φακ.: 028, 048 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2012 Κ ύ ρ ι ο Γιάννη Στουρνάρα Υπουργό Υπουργείο Οικονοµικών Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Κοινοποίηση: κ. Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Από την κυκλοφορία του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης - Β έκδοση» μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 20.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 181/65 Ο ΗΓΙΑ 2000/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 2000 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012

Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012 Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012 Ι. Μεταξύ των πηγών δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται και οι Οδηγίες, που προβλέπονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 288 ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0026 EL 11.06.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Περίληψη: Περιορισμός ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου προς αποζημίωση από αυτοκινητιστικά ατυχήματα - Αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Ε.Ε.

Η αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Ε.Ε. Επικουρικό Κεφάλαιο, Η αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Ε.Ε. ηµήτριος Βεζυρίδης, Προπτυχιακός φοιτήτης, Τµήµα Νοµικής, Ευρωπαϊκό Παν/µιο Κύπρου. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Το 2012 καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ε.Ε. αποζημιώσεις αστικής ευθύνης 14 δισ. EUR (Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες. Kαλέστε μας στο 1158

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες. Kαλέστε μας στο 1158 20320/1111 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.interamerican.gr/motor/services

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 18/11/2011 ΠΡΟΣ Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο των Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 1. Περιορισμένη εφαρμογή της Συμφωνίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 1. Περιορισμένη εφαρμογή της Συμφωνίας. Παράρτημα 10 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Περιορισμένη εφαρμογή της Συμφωνίας. Η επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας συνοψιζομένη στην επιτάχυνση της αποζημίωσης του διακανονισμού ενός τροχαίου ατυχήματος με προφανή

Διαβάστε περισσότερα

«Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ)

«Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ) «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ) Γενικά χαρακτηριστικά - Σκοπός: ολιστική διαχείριση των κινδύνων, έµφαση όχι µόνο στους επιµέρους κινδύνους, αλλά και στην συνολικό επίπεδο λειτουργίας της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 11/1/2016 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" Παρατήρηση 1η: Το σύστημα δεν αφορά κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο Με το αριθµ. πρωτ. 121/14-3-2006 έγγραφο της Ενωσης Μηχανικών ηµοσίων Υπαλλήλων ιπλωµατούχων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΙΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 03-04-2009 εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή κο. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα