ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1104 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Γνωμοδότησης 21*/VII/2012 Σύνταξη γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί της υπό κα τάργηση διάταξης του άρθρου 9 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 περί υποχρέωσης υποβολής τιμοκατα λόγων χονδρικής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατη σίων), την 22α Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λουκάς Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραμματέας: Παρασκευή Α. Ζαχαρία Θέμα της συνεδρίασης: «Η σύνταξη γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί της υπό κατάργηση διάταξης του άρθρου 9 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 περί υποχρέω σης υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». Την (αριθμ. πρωτ. 1227) διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αίτημα εξέτασης και έκδοσης γνωμοδότησης βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α ) επί της υπό κατάργηση διάταξης του άρθρου 9 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ 1388 Β ) περί υποχρέωσης υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της το ως άνω αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ αριθμ. 2684/ εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ιδίως βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011, σύμφωνα με το οποίο διατυπώνει γνώμη σχετικά με σχέδια νόμων και λοιπών κανονιστικών ρυθμίσεων που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, κλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (επιστολή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου υπ αριθμ. 1227/ ) να γνωμοδοτήσει επί της υπό κατάργηση διάταξης του άρθρου 9 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009, όπως τροποποιημένη ισχύει σήμερα, (εφεξής «η ΑΔ»), περί υποχρέωσης υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής. Η ανωτέρω υποχρέωση κατάργησης εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης αναθεώρησης του Αγορανομικού Κώδικα και ρητώς συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προβλέπει το Μνημόνιο Συ νεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 1. - * Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1 Βλ. παρ του Μνημονίου Συνεννόησης και κυρωτικό ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α 28/ ).

2 18240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η παρούσα γνωμοδότηση περιορίζεται στην εξέταση της υπό κατάργηση ρύθμισης με κατευθυντήριες γραμμές τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, όπως εξάλλου προβλέπεται και στο Μνημόνιο Συνεννόησης, σύμφωνα με το οποίο η αναθεώρηση της αγορανομικής νομοθεσίας πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να προσδιοριστούν τα περιττά βάρη και εμπόδια για τον ανταγωνισμό και να αναπτυχθούν λιγότερο περιοριστικές πολιτικές για την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων. Οι κατωτέρω θέσεις είναι αυστηρά γενικές και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, οι οποίες κρίνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»), ενώ δεν δεσμεύουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε εκκρεμείς ή μελλοντικές διαδικασίες και υποθέσεις. Β. ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Β.Ι. Το νομοθετικό πλαίσιο 3. Η υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής και προαναγγελίας μεταβολών στις τιμές, καθώς και υποβολής στοιχείων κόστους εισήχθηκε με την ΑΔ 116/1977 και στη συνέχεια στο άρθρο 9 του Κεφαλαίου 1 της Κωδικοποιημένης Αγορανομικής Διάταξης 14/ Το συγκεκριμένο άρθρο τροποποιήθηκε με τις ΑΔ 6/2006, ΑΔ 7/2009 και τέλος με την ΑΔ 2/ Σύμφωνα με την ΑΔ 2/2011, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτουν: α) βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις, που διαθέτουν και πωλούν χονδρικώς στην εγχώρια αγορά συγκεκριμένα είδη 4 5, εφόσον πραγματοποίησαν κατά την τελευταία οικονομική χρήση κύκλο εργασιών ευρώ και άνω, και οι χονδρικές πωλήσεις τους στην εγχώρια αγορά για τα συγκεκριμένα είδη είναι τουλάχιστον ευρώ, β) επιχειρήσεις που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες 6, εφόσον πραγματοποίησαν κατά την τελευταία οικο νομική χρήση ετήσιο κύκλο εργασιών ευρώ και άνω, και οι πωλήσεις τους στην εγχώρια αγορά για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι τουλάχιστον ευρώ. 5. Οι επιχειρήσεις που περιγράφονται ανωτέρω στα υπό α) και β) σημεία, πριν θέσουν σε ισχύ τιμοκαταλόγους που μεταβάλλουν (αυξητικά ή μειωτικά) τις τιμές πώλησης ειδών και υπηρεσιών που εντάσσονται στους ανωτέρω πίνακες, υποχρεούνται να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια υπηρεσία 7 τα ακόλουθα στοιχεία: i. Τιμοκατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα είδη και οι υπηρεσίες που πωλούν και εντάσσονται στους παραπάνω πίνακες ανεξαρτήτως αν η τιμή τους μεταβάλλεται. ii. Τιμοκατάλογο αποκλειστικά για τα είδη ή τις υπηρεσίες των πινάκων, η τιμή των οποίων μεταβάλλεται. iii. Έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την αύξηση τιμής, εφόσον υπάρχει αυξητική μεταβολή αυτής. 6. Στην περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία που υποβλήθηκαν αφορούν σε αυξητική μεταβολή των τιμών, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός 10 ημερών από την παραλαβή των στοιχείων να προβεί στην εξέτασή τους και να ζητήσει τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων. Επίσης, σε περίπτωση που η νέα τιμή ορισμένου είδους ή υπη ρεσίας εμφανίζει αύξηση σε σχέση με την ισχύουσα τιμή τιμοκαταλόγου, ο Ειδικός Γραμματέας της υπηρεσίας μπορεί εφόσον το θεωρεί αναγκαίο με έγγραφη κλήση του εντός της προθεσμίας των 10 ημερών, να ζητά για το συγκεκριμένο είδος ή την υπηρεσία πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης και να βασίζονται σε πραγματοποιηθέντα (ιστορικά) μεγέθη 8, όπως ενδεικτικές αναλύσεις σύμφωνα με συγκεκριμένα υποδείγματα 9, 10 σχετικά με: 2 Η συγκεκριμένη ΑΔ αφορούσε στην κωδικοποίηση του συνόλου των εκδοθεισών μέχρι 16/2/1989 Αγορανομικών Διατάξεων. 3 Αναφορικά με την τελευταία τροποποίηση της διάταξης για τους τιμοκαταλόγους χονδρικής (ΑΔ 2/2011), η οποία ορίζει ότι οι επι χειρήσεις χονδρικής πώλησης με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ (μέχρι σήμερα το όριο ήταν 5 εκατ. ευρώ) δεν υποχρεούνται στην υποβολή τιμοκαταλόγων και τήρησης κοστολογικών στοιχείων, ο τότε αρμόδιος υπουργός Μ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι «μέχρι σήμερα, αντί να πωλούνται προϊόντα, είχαμε φτάσει στο σημείο να πωλούνται παραστατικά», καθώς και ότι το 70% των προμηθειών των σούπερ μάρκετ γίνεται από 25 με 30 επιχειρήσεις, οπότε οι χιλιάδες επιχειρήσεις που είχαν υποβληθεί στη διαδικασία υποβολής τιμοκαταλόγων, μέχρι σήμερα δεν πρόσφεραν κάτι ουσιαστικό στο σύστημα, αλλά είχαν επιβαρυνθεί με διοικητικά βάρη. Επίσης, με την ΑΔ 2/2011 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής των συμφωνιών μεταξύ προμηθευτών και λιανεμπόρων. Ακόμη μειώθηκαν τα πρό στιμα που επιβάλλονταν στις επιχειρήσεις για καθυστερημένη ή ελλιπή υποβολή κοστολογικών στοιχείων και οδηγούσαν σε πρόστιμα ύψους έως και 1,5 εκατ. ευρώ. Καταργήθηκε η ανά κωδικό επιβολή προστίμων, που οδηγούσε σε υπέρογκες χρηματικές κυρώσεις και εφαρμόζονται πιο λογικά διοικητικά πρόστιμα, που συνδέονται με τις ημέρες καθυστέρησης συμμόρφωσης στο νόμο. Περαιτέρω, με τα νέα ποσοτικά κριτήρια ο αριθμός των εταιριών που υποχρεούνται να υποβάλουν τιμοκαταλόγους από 275 σήμερα μειώνεται σε 153, ενώ προστίθενται στις υπόχρεες εταιρίες τα διαγνωστικά κέντρα, ώστε να υπάρχει έλεγχος των τιμών και στις ιδι ωτικές υπηρεσίες υγείας(βλ. σχετικά 4 Είδη διατροφής πλην νωπών κρεάτων, νωπών ψαριών, νωπών λαχανικών και νωπών φρούτων, μη αλκοολούχα ποτά, μπύρες και κρασιά. 5 Βιομηχανικά είδη όπως είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (είδη καθαρισμού, λοιπά εφόδια νοικοκυριού), είδη ατομικής φροντίδας (αναλώσιμα) πλην καλλυντικών, χαρτικά (χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας, χαρτομάνδηλα, χαρτί κουζίνας), σχολικά είδη, σχολική τσάντα, γραφική ύλη, γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, αγροτικοί σπόροι και σύνθετες συσκευασμένες ζωοτροφές εκτροφής παραγωγικών ζώων. 6 Παρεχόμενες υπηρεσίες όπως συνεργεία αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων, σέρβις ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπών συσκευών, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων, γηροκομεία ιδιωτικά, διαγνωστικά κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης. 7 Διεύθυνση Έρευνας Τιμών και Κόστους της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 8 Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η ενσωμάτωση προϋπολογιστικών στοιχείων όταν πρόκειται για είδη που παράγονται, εισάγονται ή αγοράζονται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη και δεν υπάρχουν αποθέματα. 9 Υποδείγματα Β, Γ και Δ της ΑΔ. 10 Αναφορικά με τα κοστολογικά στοιχεία, τα συγκεκριμένα υποδείγματα περιλαμβάνουν το κόστος παραγωγής ανά κωδικό προϊόντος τιμοκαταλόγου (πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα), κόστος πωληθέντων ανά κωδικό προϊόντος τιμοκαταλόγου, λειτουργικά έξοδα ανά κωδικό προϊόντος τιμοκαταλόγου (διοίκηση, διάθεση, χρηματοοικονομικά), συνολικό κόστος ανά κωδικό προϊόντος τιμοκαταλόγου και το καθαρό κέρδος ανά κωδικό προϊόντος τιμοκαταλόγου για τα παραγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τη νέα τιμή τιμοκαταλόγου, την ισχύουσα τιμή τιμοκαταλόγου, την αμέσως προηγούμενη τιμή τιμοκαταλόγου, την απολογιστική τιμή πώλησης (βάσει της τελευταίας οικονομικής χρήσης), τον ισολογισμό, τη γενική εκμετάλλευση, αναλυτικές κατά κλάδο εκμεταλλεύσεις, καρτέλες αποθήκης, απο θέματα, τιμολόγια. Η υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων ισχύει και για την θέση σε κυκλοφορία νέων ειδών και υπηρεσιών. Τα στοι χεία αυτά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή 11 σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην ΑΔ 2/ Τα στοιχεία κόστους και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία που ενσωματώνονται στα συγκεκριμένα υποδείγματα θα πρέπει να προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης και να βασίζονται σε πραγματοποιηθέντα 12 μεγέθη (ιστορικά μεγέθη). 8. Η υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων εκκινεί εκ νέου την προθεσμία των 10 ημερών και ο χρόνος εξέτασης των στοιχείων αναστέλλει την έναρξη ισχύος των νέων αυξημένων τιμών. 9. Σε περίπτωση μη υποβολής τιμοκαταλόγων για νέα είδη και υπηρεσίες που αφορά η διάταξη, το πρόστιμο ανέρχεται σε ευρώ. Στη συνέχεια, το πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής τους μετά την σχετική έγγραφη κλήση από την αρμόδια υπηρεσία ανέρχεται σε ευρώ. Αντίστοιχα, στην περίπτωση αύξησης των τιμών κατά παράβαση της υποχρέωσης προηγούμενης γνωστοποίησης επιβάλλεται πρόστιμο ευρώ. Το πρόστιμο για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης μετά την σχετική έγγραφη κλήση από την αρμόδια υπηρεσία ανέρχεται σε ευρώ. Β.ΙΙ. Το αίτημα 10. Σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1227/ αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας ζητείται από την Ε.Α. να εξετάσει και να εκφέρει γνώμη βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί της υπό κατάργηση διάταξης του άρθρου 9 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 περί υποχρέωσης υποβολής τιμοκατα λόγων χονδρικής. 11. Περαιτέρω, από την υπ αριθμ. 681/ επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 13, προκύπτουν και οι κατωτέρω διαπιστώσεις: «[ ]». 12. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων που συλλέχθησαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας από το Υπουργείο δημόσιας διαβούλευσηςτης για την αναμόρφωση του Αγορανομικού Κώδικα, τίθεται υπέρ της κατάργησης της υπό κρίση διάταξης της ΑΔ Μέσω της κατάργησης της συγκεκριμένης διάταξης και σε διάστημα ενός έτους, τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου εκτιμούν, ότι θα επιτευχθεί μεσοσταθμική μείωση των τιμών λιανικής της τάξεως του 2 3% Σύμφωνα με το υπό εξέταση αίτημα, το Υπουργείο σχεδιάζει να αντικαταστήσει την ισχύουσα ρύθμιση με την υποχρέωση υποβολής από τις επιχειρήσεις χονδρικής απολογιστικών στοιχείων τριμήνου, στα οποία θα αναφέρεται η πραγματική μέση σταθμική τιμή πώλησης κατά το αντίστοιχο διάστημα. Γ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΙΜΩΝ 15. Η άσκηση δημόσιας εξουσίας από τα αρμόδια όργανα και φορείς δύναται σαφώς να στρεβλώσει τον αντα γωνισμό. Για παράδειγμα, η διοίκηση εισάγει συχνά, με ρυθμιστικούς κανόνες, ρυθμιστικά εμπόδια που δημιουρ γούν ή επιτείνουν αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές με τη στεγανοποίηση ή/και παρεμπόδιση της πρόσβασης σε αγορές, ειδικά προνόμια που συντηρούν μονοπωλιακές ή/και ολιγοπωλιακές συνθήκες στην αγορά, καθώς και ποικίλες άλλες διακρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δράση της διοίκησης μπορεί ακόμη να διευκολύνει τις οριζόντιες αντιανταγωνιστικές συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων ή να οδηγήσει ευθέως στη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης. 16. Ρυθμιστικοί κανόνες υιοθετούνται από τη διοίκηση και εφαρμόζονται σε έναν κλάδο με βάση τα οφέλη τα οποία αυτοί αποφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιμεριστούν τα οφέλη και το κόστος της ρύθμισης αποτελεί βασικό ερώτημα στη ρυθμιστική διαδικασία. Σύμφωνα με τη θεωρία της οικονομικής ρύθμισης, ρυθμιστικοί κα νόνες θεσμοθετούνται κυρίως για την προστασία και την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου (δημόσιου συμφέροντος). 11 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση της ΓΓΕ 12 Μόνο κατ εξαίρεση μπορούν να ενσωματώνονται προϋπολογιστικά στοιχεία στις περιπτώσεις που τα είδη του τιμοκαταλόγου παράγονται, εισάγονται ή αγοράζονται από την επιχείρηση κατόπιν παραγγελίας του πελάτη και δεν διατηρούνται αποθέματα. 13 Η επιστολή αυτή εστάλη σε απάντηση της υπ αριθμ. 1938/ επιστολής της ΕΑ. 14 Βλ. σχόλια διατυπωμένα ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα Το κατωτέρω σχόλιο συνοψίζει εύστοχα τις στρεβλώσεις που προκαλεί η ισχύουσα ρύθμιση: «Η υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων από τις επιχειρήσεις είναι αντίθετη με την έννοια της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού έτσι όπως αυτός προάγεται από τις αρχές της Ε.Ε. Η υποχρέωση αυτή αυξάνει το διαχειριστικό κόστος των επιχειρήσεων καθώς είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν πόρους για την παρακολούθηση αυτού του συστήματος, τις στερεί την ευελιξία που απαιτείται σε περιπτώσεις αγαθών και πρώτων υλών που η αξία τους υπόκειται σε χρηματιστηριακές και συνεπώς ταχύτατες διακυμάνσεις και αδυνατεί να αποτυπώσει με ακρίβεια το πραγματικό κόστος ενός προϊόντος καθώς παράμετροι όπως το χρηματοοικονομικό κόστος μιας επιχείρησης είναι αδύνατο να αποδοθούν σε πραγματικό χρόνο. Όλες οι παραπάνω αγκυλώσεις του υπάρχοντος συστήματος αποβαίνουν τελικά σε βάρος του καταναλωτή γιατί μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων καθώς, έχοντας αυτές απολέσει την ευελιξία τους και τη δυνατότητα των άμεσων αντιδράσεων στα θέματα μεταβολής τιμών αναγκάζονται να τηρήσουν αμυντική στάση σε περιπτώσεις που θα ωφελούνταν ο καταναλωτής προκειμένου να ισοσταθμιστεί η δυσχέρεια συγχρονισμού που εμφανίζει το σύστημα στην παρακολούθηση συχνών αυξομειώσεων των τιμών. Σε μία ελεύθερη αγορά ο μόνος κριτής θα πρέπει να είναι ο ίδιος ο καταναλωτής ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί με τις πράξεις του να στρέψει υπέρ του τον ανταγωνισμό. Κάθε άλλη προσπάθεια τρίτων προς την κατεύθυνση αυτή οδηγεί σε στρεβλώσεις γι αυτό και πρότασή μου είναι η πλήρης κατάργηση του άρθρου». Βλ. επίσης επιχειρήματα υπέρ της κατάργησης στην έκθεση ΣΕΒ «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια» παρ Βλ. σχετικά

4 18242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17. Ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση του 16 επισημαίνει, ωστόσο, ότι ρυθμιστικοί κανόνες που επι βάλλουν στους φορείς της αγοράς τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις τιμές ή το επίπεδο της παραγωγής τους μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό και ενισχύουν την πιθανότητα σύστασης καρτέλ, καθώς μια βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των καρτέλ είναι να μπορούν οι συμμετέχο ντες σ αυτά να ελέγχουν αποτελεσματικά τη συμπεριφορά των ανταγωνιστών τους (ή των «συνωμοτών» τους) στην αγορά. Τα καρτέλ είναι πιθανότερο να προκύψουν σε περιπτώσεις όπου δραστηριοποιούνται λιγότερες επιχειρήσεις, οι φραγμοί εισόδου είναι υψηλοί, τα προϊόντα των προμηθευτών είναι σχετικά ομοιογενή και οι πληροφορίες για μεταβολές τιμών ή την ποσότητα παραγωγής είναι διαθέσιμες είτε πριν είτε αμέσως μετά την πραγματοποίηση τους. 18. Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση, οι ρυθμίσεις που επιβάλλουν δημοσιοποίηση πληροφοριών, όπως για παράδειγμα των επιπέδων τιμών και παραγωγής, συνήθως υιοθετούνται για τη βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών και ενίοτε μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των αγορών. Ωστόσο, όταν υπάρχει πιθανότητα σύστασης καρτέλ, ενδέχεται τέτοιου είδους ρυθμίσεις να έχουν τελικά αρνητικό αποτέλεσμα. Για τους λόγους αυτούς, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση όλων των κα ταγραφόμενων δεδομένων. Όταν η αρχική συλλογή πληροφοριών πραγματοποιείται με στόχο τη χάραξη κυβερνητικών πολιτικών, ενδεχομένως δεν είναι απαραίτητη η συνολική δημοσιοποίηση τους. Όταν σκοπός είναι η διευκόλυνση των καταναλωτών ή η παροχή γενικών στατιστικών στοιχείων, η δημοσιοποίηση των συνολικών στατιστικών στοιχείων ενισχύει λιγότερο τα καρτέλ από ότι τα στατιστικά στοιχεία για τον κάθε προμηθευτή ξεχωριστά. 19. Η προσπάθεια κρατικής ρύθμισης ή/και εποπτείας των τιμών που υιοθετούν οι επιχειρήσεις ενδέχεται να επιφέρει πολυποίκιλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση της ποιότητας και ποικιλίας των προϊόντων, η ενίσχυση των φραγμών εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά, η μειωμένη αποδοτικότητα της παραγωγής και καθυστέρηση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, καθώς και αύξηση του λειτουργικού κόστους των νεοεισερχομένων και/ή των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει θετικά τη θέσπιση από τα κράτη μέλη κανόνων κρατικής εποπτείας και δημοσίευσης τιμών, όταν αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της διαφάνειας των τελικών (λιανικών) τιμών προς όφελος της ενιαίας αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών 18. Η διαφάνεια αποτελεί παράγοντα κλειδί για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι η σύγκριση τιμών διευκολύνει την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών διαφορετικών κρατών μελών από τον καταναλωτή και αντιστοίχως την προσφορά ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη. 21. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει κανόνες περί διαφάνειας τιμών σε συγκεκριμένους τομείς προϊόντων και υπηρεσιών, όπως π.χ. στον τομέα της διανομής αυτοκινήτων, καθώς και στους τομείς της ενέρ γειας και των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών αυτών 19. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επίτευξη του κοινοτικού στόχου της σύγκλισης τιμών στην εσωτερική αγορά, εκδίδει ετήσια έκθεση λιανικών τιμών αυτοκινήτων, η οποία βασίζεται σε τυποποιημένα στοιχεία που παρέχουν οι κατασκευαστές, ήτοι συνιστώμενες τιμές λιανικής (προ και μετά φόρων) για 80 μοντέλα αυτοκινήτων και προαιρετικό εξοπλισμό 27 διαφορετικών εμπορικών σημάτων 20. Στον τομέα της ενέργειας, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αγοράς Ενέρ γειας, για την ενίσχυση της διαφάνειας που κρίνεται απαραίτητη στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής των ιδιωτών παροχών ενέργειας, εκδίδει τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις με στοιχεία που συλλέγει το Σύστημα Πα ρατήρησης Αγορών Ενέργειας (EMOS) για τις επιμέρους αγορές ενέργειας των κρατών μελών (ορυκτά καύσιμα, πετρελαιοειδή, αέριο και ηλεκτρισμός), οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές χονδρικής 21 και λιανικής 22. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του κοινοτικού στόχου επίτευξης ενιαίων χρεώσεων στην εσωτερική αγορά, έχει θεσπίσει κανόνες διαφάνειας τιμών λιανικής και πληροφόρησης των καταναλωτών από τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 23, όπως π.χ. αυτόματη αποστολή γραπτού μηνύματος από τον εθνικό πάροχο για τη χρέωση υπηρεσιών περιαγωγής και μηνυμάτων σε περίπτωση μετακίνησης του συνδρομητή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συλλέγουν και δημοσιεύουν σε τριμηνιαία βάση μέσω της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ERG) 24 τιμές χονδρικής και λιανικής, με στόχο τη διατήρηση συνθηκών επαρκούς ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, η οποία εμφανίζει έντονο ολιγοπωλιακό χαρακτήρα Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού ΟΟΣΑ, έκδοση 2.0, τόμος Ι:Αρχές. 17 Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού ΟΟΣΑ, έκδοση 2.0, τόμος ΙΙ: Κατευθυντήριες Οδηγίες. 18 Βλ. αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έκθεση ΟΟΣΑ της OECD Competition Policy Roundtables-Price Transparency σελ Δηλ. αγορών που αποτελούσαν αντικείμενο κρατικών ρυθμίσεων τιμολόγησης, οι οποίες είχαν θεσπισθεί για τη προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητα υψηλές τιμές. 20 Η έκθεση εκδίδεται από το 1992, αρχικά κάθε εξάμηνο και από 5/2007 σε ετήσια βάση, δυνάμει του άρθρου 11 του Κανονισμού ΕΟΚ 1475/1995 και στη συνέχεια του άρθρου 11 του Κανονισμού ΕΚ 1400/2002 που ισχύει μέχρι και θα συνεχισθεί βάσει του νέου Κανονισμού ΕΚ 461/2010, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την Λόγω των συχνών χρηματιστηριακών διακυμάνσεων των ενεργειακών πηγών. 22 Βλ. ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 23 Βλ. π.χ. άρθρο 1 Κανονισμού ΕΚ 544/2009 που τροποποιεί το άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΚ 717/2007 περί της φορητότητας στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 167/ Η Ομάδα αυτή ιδρύθηκε με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της , EE L 200/ Σε συνέχεια των συμπερασμάτων περί περιορισμένου ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμών μεταξύ των κοινοτικών παρόχων που κοινοποίησε η Ομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τροποποιήθηκε ο Κανονισμός ΕΚ 717/2007 (ΕΕ L 171/ ) από το άρθρο 1 του Κανονισμού ΕΚ 544/2009 με την προσθήκη των άρθρων 4α και 4β περί θέσπισης ανώτατου ορίου χρεώσεων χονδρικής και λιανικής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει με επιφύλαξη την «εκούσια» διαφάνεια τιμών, η οποία επιτυγχά νεται μέσω διαφόρων μορφών ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ ιδιωτών, συμπεριλαμβανομένης και της αξιοποίησης στοιχείων δημοσιευμένων από οργανισμούς εποπτείας αγοράς, κρατικούς φορείς ή εταιρίες έρευνας αγοράς τύπου ICAP και NIELSEN 26. Η νομιμότητα των πρακτικών αυτών κρίνεται κατά περίπτωση υπό το πρίσμα του άρθρου 101 ΣΛΕΕ Επιπροσθέτως, η πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας» περιλαμβά νει 28 γενικές αρχές για την αξιολόγηση του ανταγωνισμού, όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων ως αντικείμενο συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής. 24. Σύμφωνα με την Ανακοίνωση, η ανταλλαγή ιστορικών δεδομένων δεν ενδέχεται να έχει αντιανταγωνιστικό αποτέλεσμα, καθώς δεν είναι πιθανό να είναι ενδεικτική της μελλοντικής συμπεριφοράς των ανταγωνιστών ή να παρέχει κοινή αντίληψη για την αγορά. Επιπλέον, η ανταλλαγή ιστορικών δεδομένων δεν είναι πιθανό να διευκολύνει την παρακολούθηση αποκλίσεων, διότι όσο παλαιότερα είναι τα δεδομένα, τόσο λιγότερο μπορούν να χρησιμεύσουν για την έγκαιρη ανίχνευση αποκλίσεων και να αποτελέσουν αξιόπιστη απειλή άμεσων αντιποίνων. Το κατά πόσον τα δεδομένα είναι όντως ιστορικά εξαρτάται από τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς και, ιδίως, από τη συχνότητα της επαναδιαπραγμάτευσης των τιμών στον κλάδο. Για παράδειγμα, τα δεδομένα μπορούν να θεωρηθούν ιστορικά, εάν είναι παλαιότερα κατά το πολλαπλάσιο της μέσης διάρκειας των συμβάσεων στον κλάδο, εφόσον αυτές είναι ενδεικτικές, όσον αφορά στην επαναδιαπραγμάτευση των τιμών. Επιπλέον, το όριο βάσει του οποίου τα δεδομένα αποκτούν ιστορικό χαρακτήρα εξαρτάται και από το είδος τους, το βαθμό συγκεντρωτικό τητάς τους, τη συχνότητα ανταλλαγής και τα χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς (π.χ. τη σταθερότητα και τη διαφάνεια της). Οι συχνές ανταλλαγές πληροφοριών που διευκολύνουν, τόσο τη συνεννόηση στην αγορά, όσο και την παρακολούθηση των αποκλίσεων αυξάνουν τους κινδύνους αντιανταγωνιστικού αποτελέσματος. Ωστόσο, η συχνότητα ανταλλαγής πληροφοριών η οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη αντιανταγωνιστικού αποτελέσματος εξαρτάται, επίσης, από το χαρακτήρα, την παλαιότητα και το βαθμό συγκεντρωτικότητας των δεδομένων. 25. Εν γένει, οι ανταλλαγές δημόσιων πληροφοριών είναι απίθανο να συνιστούν παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Πραγματικά δημόσιες πληροφορίες είναι πληροφορίες που γενικά είναι εξίσου εύκολα προσβάσιμες από όλους τους ανταγωνιστές και πελάτες (από άποψη κόστους πρόσβασης). Ακόμη και αν οι πληροφορίες είναι δημόσια διαθέσιμες (π.χ. πληροφορίες που δημοσιεύονται από ρυθμιστικές αρχές) 29, η ύπαρξη πρόσθετης ανταλλαγής πληροφοριών από ανταγωνιστές μπορεί να περιορίζει τον ανταγωνισμό, εάν μειώνει περαιτέρω τη στρατηγική αβεβαιότητα στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπλέον πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για την επίτευξη ενός αντιανταγωνιστικού αποτελέσματος στην αγορά. 26. Οι ανταλλαγές πραγματικά συγκεντρωτικών δεδομένων, δηλαδή, δεδομένων για τα οποία η αναγνώριση πληρο φοριών σε επίπεδο μεμονωμένης εταιρίας είναι αρκετά δύσκολη, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να έχουν αποτελέσματα που περιορίζουν τον ανταγωνισμό απ ότι οι ανταλλαγές δεδομένων σε επίπεδο εταιρίας. Η συλλογή και η δημοσίευση συγκεντρωτικών δεδομένων για την αγορά (όπως δεδομένα για τις πωλήσεις, για την δυναμικότητα ή για το κόστος των εισροών και των εξαρτημάτων) από οργανισμό εμπορίου ή εταιρία έρευνας αγοράς μπορεί να είναι επωφελής και για τους προμηθευτές και για τους πελάτες δίνοντας τους ευκρινέστερη εικόνα για την κατάσταση στην αγορά του σχετικού τομέα. Η συλλογή και η δημοσίευση αυτή μπορεί να επιτρέπει στους παράγοντες της αγοράς να κάνουν επιλο γές με τη βοήθεια καλύτερης πληροφόρησης, προκειμένου να προσαρμόζουν αποτελεσματικά τη στρατηγική τους στις συνθήκες της αγοράς. Γενικότερα, η ανταλλαγή συγκεντρωτικών στοιχείων δεν είναι πιθανό να συντείνει σε περιορισμό του ανταγωνισμού, εκτός εάν πραγματοποιείται σε αγορές με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης (π.χ. δυοπώλιο). Δ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 27. Σύμφωνα με έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στην πλειοψηφία των χωρών του εξωτερικού, όπου δημοσιεύονται τιμοκατάλογοι, αυτοί αφορούν στις λιανικές και όχι στις χονδρικές τιμές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συγκέντρωση και δημοσίευση στοιχειών τιμών, κυρίως σε σχετικές ιστοσελίδες, πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας Παρατηρητηρίων Τιμών (π.χ. Ισπανία 30, Βέλγιο, Ρουμανία) ή μέσω συγκεκριμένων μελετών που αφορούν συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και προϊόντα (π.χ. Γαλλία για αγροτικά προϊόντα, Ιρλανδία 31 ). Και στις δύο περιπτώσεις σκοπός είναι η παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές πώλησης συγκεκριμένων προϊόντων, ώστε να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα για αυτούς. Τα προϊόντα αυτά, στην πλειοψη φία των περιπτώσεων, είναι βασικά καταναλωτικά αγαθά (π.χ. βασικά είδη διατροφής) καθώς και πετρελαιοειδή (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης). Αντίστοιχες πρακτικές ακολουθούνται και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως π.χ. στην Αυστραλία (έμφαση σε λιανικές τιμές πώλησης), στον Μαυρίκιο 32 κλπ. 26 Βλ. αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έκθεση ΟΟΣΑ της OECD Competition Policy Roundtables-Price Transparency σελ Βλ. μεταξύ άλλων: απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), L 68/ σελ. 19 που επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο στις υποθέσεις Τ-34/92 και Τ-35/92, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της (Cartonboard), L 243/ σελ. 1 που επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο στις υποθέσεις Τ-25/95 et seq., απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της (Steel beams), L 343/ σελ. 1 που επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο στις υποθέσεις Τ-141/94 et seq. 28 Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C11/ σελ. 13 επ. 29 Βλ. και πρόσφατη απαγγελία κατηγοριών της Βελγικής αρχής ανταγωνισμού κατά προμηθευτών καταναλωτικών αγαθών για ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών σε θέματα τιμών βάσει στοιχείων που συλλέγει εμπορική ένωση σε συνεργασία με την βελγική αρχή εποπτείας τιμών. Πηγή: MlexEU. 30 Στην Ισπανία πραγματοποιείται τριμηνιαία παρακολούθηση λιανικών τιμών σε 187 προϊόντα από σημεία πώλησης τα οποία κατατάσσονται σε ξεχωριστές κατηγορίες υπερ-μάρκετ, σούπερ μάρκετ, τοπικά καταστήματα, εξειδικευμένα καταστήματα και μικρά σημεία πώλησης (καταστήματα ψιλικών). 31 Στην Ιρλανδία δεν γίνεται συστηματική παρακολούθηση λιανικών τιμών πώλησης, αλλά έρευνες με πιο πρόσφατη αυτή που αφορά στις λιανικές τιμές 103 επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων με στοιχεία από τρεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. 32 Στον Μαυρίκιο παρακολουθούνται συγκριτικά οι λιανικές τιμές πώλησης σε βασικά καταναλωτικά είδη σε 20 σημεία πώλησης.

6 18244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε χώρες όπου γίνεται παρακολούθηση τιμών χονδρικής (π.χ. Λιθουανία 33, Περού 34, Ινδία), συνήθως αφορά σε προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν ομοιογένεια (πχ. καύσιμα, μη επώνυμα χύμα προϊόντα) και είναι αντικείμενο δια πραγμάτευσης στα διεθνή χρηματιστήρια (πχ. σιτηρά, βαμβάκι, καλαμπόκι, καύσιμα κλπ). Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τις ανωτέρω χώρες όπου γίνεται παρακολούθηση τιμών χονδρικής, από την έρευνα της ΓΔΑ δεν προέκυψαν στοιχεία για πώς εφαρμόζεται στην πράξη το εν λόγω μέτρο καθώς και αν αυτό είναι εν τέλει αποτελεσματικό. Ε. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 28. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα και σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις της Διοίκησης, όπως αναφέρονται στην Ενότητα Β.Π, προκύπτει ότι η πρακτική λειτουργία της προς κατάργηση διάταξης αφενός δεν συνιστά απο τελεσματικό εργαλείο του κρατικού μηχανισμού εποπτείας τιμών, αφετέρου δε γεννά σωρευτικά στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης αγαθών εις βάρος του καταναλωτικού κοινού. 29. Ειδικότερα, δημιουργούνται οι εξής στρεβλώσεις: Δυσανάλογη επιβάρυνση λειτουργικού/διαχειριστικού κόστους επιχειρήσεων Όπως αναφέρει και η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ 35, οι υπέρμετρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις συνεπάγονται αυξημένο κόστος για το κράτος και τους πολίτες, ενώ επίσης υπονομεύουν το δικαίωμα στην επαγγελματική και οικονομική ελευθερία. 30. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η επιβάρυνση του διαχειριστικού/λειτουργικού κόστους (προσωπικό, εργατο ώρες κλπ) των επιχειρήσεων για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων που προβλέπει η υπό κατάργηση ρύθμιση, ιδίως στους οικονομικούς κλάδους, όπου οι συχνές μεταβολές τιμών είναι συνήθεις λόγω χρηματιστηριακής διακύμανσης των τιμών των πρώτων υλών, είναι σημαντική 36 και μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα/φραγμό για την είσοδο νέων επιχειρήσεων και περιορίζει έτσι, τις επιλογές των καταναλωτών. 31. Εξάλλου, η υποχρέωση προηγούμενης αναγγελίας μεταβολής τιμών, ανεξαρτήτως αν η μεταβολή είναι αυξητική ή μειωτική, καθώς και η υποχρέωση της εκ νέου υποβολής τιμοκαταλόγων για το σύνολο των ειδών ή υπηρεσιών που πωλεί μία επιχείρηση, σε περίπτωση μεταβολής τιμής μόνο για ένα είδος ή μία υπηρεσία, δεν συνάδουν με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος) αρχή της αναλογικότητας, η οποία θέτει τα ακραία όρια ως προς τους νομοθετικούς περιορισμούς των συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, και βάσει της οποίας οι επιβαλλόμενοι από τον νόμο περιορισμοί πρέπει να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι σε σχέση προς αυτόν. Δηλαδή, σύμφω να με την αρχή της αναλογικότητας ελέγχεται: α) η καταλληλότητα του περιορισμού να επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, β) ο αναγκαίος χαρακτήρας του (εάν είναι ο λιγότερο επαχθής για τον θιγόμενο αποδέκτη του μέτρου) και γ) η συνάφεια και εύλογη σχέση μεταξύ του μέτρου και του επιδιωκόμενου σκοπού (δεν πρέπει να συνεπάγεται περισσότερα μειονεκτήματα για τα δικαιώματα του πολίτη παρά πλεονεκτήματα για τα συνταγματικά συμφέροντα, στην προστασία των οποίων αποβλέπει). Όλα τα μέσα ασκήσεως της κρατικής εξουσίας, ο νόμος, η δικαστική από φαση και η διοικητική πράξη, πρέπει να πληρούν τα τρία κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας Επιπροσθέτως, οι εθνικές ρυθμίσεις που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εν ευρεία έννοια ελέγχονται βάσει του συνόλου των διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι οποίες αφορούν στο δικαίωμα στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 56 ΣΛΕΕ πρώην 49 ΣΕΚ), στο δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης (άρθρο 49 ΣΛΕΕ πρώην 43 ΣΕΚ), και στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 ΣΛΕΕ πρώην 39 ΣΕΚ), δηλαδή στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων 38. Από τη νομολογία του Δικα στηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») προκύπτει, ότι τα εθνικά μέτρα που ενδέχεται να παρακωλύσουν ή να καταστήσουν λιγότερο ελκυστική την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που διασφαλίζονται με τη Συνθήκη πρέπει να πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις: να εφαρμόζονται κατά τρόπο ο οποίος δε δημιουργεί διακρίσεις, να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, να είναι κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού και να μην είναι δεσμευτικά, πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος για την επίτευξη του σκοπού αυτού Εν προκειμένω, η οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου διαχειριστικού κόστους τήρησης των υποχρεώσεων της υπό κατάργηση ρύθμισης είναι εμφανώς δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιω κόμενο σκοπό της κρατικής εποπτείας των τιμών χονδρικής σε είδη και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το γεγονός ότι η 33 Από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λιθουανία είναι το μόνο κράτος στο οποίο πραγματοποιείται παρακολούθηση και τιμών χονδρικής. Η έρευνα της έχει επικεντρωθεί στην παρακολούθηση της διακύμανσης των τιμών δύο αγορών, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για τους καταναλωτές, στα είδη σούπερ μάρκετ (groceries) και στα πετρελαιοειδή. 34 Από τα κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Περού εκδίδει μηνιαία αναφορά καταγραφής των χονδρικών τιμών και των τιμών καταναλωτή, στην οποία παρουσιάζονται οι διακυμάνσεις στην τιμή συγκεκριμένων ειδών διατροφής, δομικών προϊόντων, προϊόντων μεταποίησης και πετρελαιοειδών. Οι χονδρικές τιμές που καταγράφονται προσαρμόζονται με βάση τις εποχικές διακυμάνσεις και τις διακυμάνσεις του πληθωρισμού. 35 Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού ΟΟΣΑ, έκδοση 2.0, τόμος ΙΙ. 36 Επισημαίνεται ότι πριν την αντικατάσταση του άρθρου 9 και την κατάργηση του άρθρου 12 της ΑΔ 7/2009 από την ΑΔ 2/2011, το διαχειριστικό κόστος των επιχειρήσεων ήταν ακόμη πιο αυξημένο, δεδομένου ότι προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση προαναγγελίας μεταβολής είκοσι (20) ημέρες πριν την εφαρμογή της ακόμη και για τις μειώσεις τιμών, την υποχρέωση υποβολής αναλυτικών κοστολογικών στοιχείων εντός προθεσμίας μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την σχετική κλήση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, καθώς και την υποχρέωση ετήσιας υποβολής ειδικών συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων για τη χορήγηση πρόσθετων παροχών και γνωστοποίησης κάθε μεταβολής όρων των συμφωνιών αυτών πέντε (5) ημέρες πριν την εφαρμογή τους. 37 Βλ. Ολ. ΑΠ 45/ Βλ. Ζιάμο εις Σκουρή, Ερμηνεία Συνθηκών, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 2003, σ Απόφαση ΔΕΚ της , Gebhard κατά Consiglio dell Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, Συλλ. I-04165, σκ. 37 με παραπομπή στην απόφαση της 31ης Μαρτίου 1993, C-19/92, Kraus, Συλλογή 1993, σ. Ι-1663, σκέψη 32.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπό κατάργηση ρύθμιση δεν συμβάλλει στη διαφάνεια τιμών 40, καθότι τα ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενα στοιχεία [...] από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, ούτε δημοσιεύονται σε συγκεντρωτική μορφή (είτε αυτοτελώς είτε μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών), ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. 34. Όπως εκτέθηκε ανωτέρω στην Ενότητα Γ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η εποπτεία των εθνικών ή κοινοτικών αρχών στη διαμόρφωση της τιμολογιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη ή ενίοτε και αναγκαία στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής και προστασίας των καταναλωτών και ως εκ τούτου τα σχετικά μέτρα εστιάζουν κατά κύριο λόγο στις τιμές λιανικής. Προς αυτόν τον σκοπό, έχει πρόσφατα ενισχυθεί η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τη δημοσίευση των συγκεντρωθέντων στοιχείων στο διαδίκτυο για την ενίσχυση της πληροφόρησης και εν τέλει της προστασίας των καταναλωτών 41. Σχετικά με την υπό κατάργηση ρύθμιση η οποία εστιάζει αποκλειστικά και μεμονωμένα στις τιμές χονδρικής, αυτή δεν μπορεί να συμβάλλει καθ οιονδήποτε τρόπο στην άσκηση της ανωτέρω κοινωνικής πολιτικής. 35. Η υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων σε οποιοδήποτε επίπεδο διανομής ή/και εμπορίας των προϊόντων συνδυάζεται με τον έλεγχο εφαρμογής των αγορανομικών διατάξεων αναφορικά με ελεγχόμενες τιμές (δια τίμηση) και εκτίμηση περιθωρίων κέρδους. Σήμερα, οι σχετικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις έχουν εκλείψει στην πλειονότητα τους 42, συνεπώς, δεν συντρέχει ουσιαστικός λόγος δημοσίου συμφέροντος υποχρεωτικής υποβολής τιμοκαταλόγων, ενώ η εν λόγω υποχρέωση αντίκειται στο πνεύμα της απελευθέρωσης των αγορών Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι παρότι με την τροποποίηση που εισήγαγε η ΑΔ 2/2011 καταργήθηκε η προθεσμία υποβολής αναλυτικών κοστολογικών στοιχείων, εφόσον αυτά ζητηθούν από το Υπουργείο, εξακολουθεί επ απειλή προ στίμου να αναστέλλεται η εφαρμογή των νέων αυξήσεων μέχρι την υποβολή τους, ενώ στην περίπτωση που τα στοιχεία κριθούν «ανακριβή» για ορισμένα είδη ή υπηρεσίες επανέρχεται σε ισχύ ο προηγούμενος τιμοκατάλογος και η επιχείρηση δεν μπορεί να θέσει σε ισχύ νέες αυξήσεις πριν παρέλθουν ενενήντα (90) ημέρες από την ανάκληση του τιμοκαταλόγου, ρύθμιση που κρίνεται υπέρμετρα γραφειοκρατική 44 και δεν διασφαλίζει τη συγκράτηση των τιμών χονδρικής. 37. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα κοστολογικά στοιχεία ανά κωδικό προϊόντος, τα οποία πλέον υποβάλλονται μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου, ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικά του πραγματικού κόστους παραγωγής του προϊόντος, δεδομένου ότι ο επιμερισμός των παραμέτρων σταθερού κόστους είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Στέρηση της ευελιξίας στη διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής εν τοις πράγμασι επιβολή τιμών «αναφοράς» 38. Η ρυθμιστική παρέμβαση της Διοίκησης, με σκοπό τον έλεγχο (περιορισμό αυξήσεων) των τιμών χονδρικής και εμμέσως των τιμών λιανικής σε είδη και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στην πράξη έχει οδηγήσει σε αντίθετο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, η τυπολατρική προσέγγιση της διαδικασίας υποβολής των στοιχείων από μέρους της Διοίκησης, η επ απειλή κυρώσεων υποχρέωση αναστολής της εφαρμογής των νέων (αυξημένων) τιμών από τις επιχειρήσεις, εωσότου εκπνεύσει η 10ημερη προθεσμία ελέγχου των υποβληθέντων στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ γείου, σε συνδυασμό με τη γενική υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής που θεσπίζει το άρθρο 69 της ΑΔ 7/2009, έχουν δημιουργήσει την εσφαλμένη πεποίθηση στις επιχειρήσεις, ότι η διαδικασία υποβολής των τιμοκαταλόγων έχει εγκριτικό και όχι ενημερωτικό χαρακτήρα. 39. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω διευκρινιστική επιστολή του Υπουργείου 45, [...]. Συγκεκρι μένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου, στην Ελλάδα [...]. Επιπλέον, οι τιμοκατάλογοι χονδρικής λει τουργούν και ως «πλαφόν» τιμών, καθότι η υπό κατάργηση ρύθμιση επιτρέπει σε προμηθευτές και λιανέμπορους να διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο τιμών. 40. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΑΔ, εφαρμόζουν εμπορική πολιτική βασισμένη στις τιμές των υποβληθέντων τιμοκαταλόγων χονδρικής, επί των οποίων χορηγούν τις εκάστοτε συμφω νηθείσες εκπτώσεις προς τους πελάτες τους λιανεμπόρους και όχι βάσει του πραγματικού κόστους της επιχείρησης Η ίδια η Διοίκηση στην διευκρινιστική επιστολή της (αρ. πρωτ. 681/ ) [ ]». 41 Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της αναφορικά με τις «τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη» (COM (2008) 821 final) προτείνει ένα Χάρτη Πορείας για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας προμήθειας, ο οποίος περιλαμβάνει ως βασική συνιστώσα την «Παροχή καλύτερης πληροφόρησης προς τους καταναλωτές, τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της αγοράς με τη θέσπιση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των τιμών των τροφίμων και της αλυσίδας προσφοράς». Ειδικότερα: «Η παρακολούθηση αυτή θα δώσει μια λύση στην έλλειψη διαφάνειας των τιμών και θα βελτιώσει τη γνώση των επιπτώσεων που έχουν οι κανονιστικές ρυθμίσεις κατά μήκος της αλυσίδας προσφοράς τροφίμων. Η συνεχής παρακολούθηση των τιμών καταναλωτή και παραγωγού σε μια σειρά επιλεγμένων και συγκρίσιμων καταναλωτικών αγαθών θα μπορούσε να αποκαλύψει διαφορές τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συμβάλει στον εντοπισμό περιπτώσεων κατακερματισμού της αγοράς. Φαίνεται να υπάρχει έλλειψη επαρκών συγκρίσιμων πληροφοριών για τις τιμές και την ποιότητα που θα επέτρεπαν στους καταναλωτές θα κάνουν πιο συνειδητές επιλογές. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να αξιολογηθεί και να αναπτυχθεί το πιλοτικό σχέδιο που εφαρμόζεται επί του παρόντος από την Eurostat και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες για τη συγκέντρωση λεπτομερών πληρο φοριών για τις τιμές καταναλωτή». 42 Βλ. άρθρο 2 ΑΔ 3/2011 περί κατάργησης περιθωρίων εμπορικού και βιομηχανικού κέρδους για ορισμένα από τα προϊόντα των άρθρων 1 και 3 της ΑΔ 7/2009 (λαχανικά, φρούτα, παιδικές τροφές). 43 Το Μνημόνιο Συνεννόησης προβλέπει ότι «η Κυβέρνηση ελέγχει τους βασικούς τομείς υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της λιανικής και χονδρικής διανομής) και καταρτίζει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση του ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση της ευελιξίας των τιμών στις αγορές προϊόντων». 44 Σύμφωνα με το ΣΕΒ στην πράξη υφίσταται πλήρης αδυναμία υποβολής κοστολογικών στοιχείων τα οποία να μην μπορεί να ερμηνευτούν αυθαίρετα ως «μη ικανοποιητικά», οδηγώντας έτσι στην επιβολή υψηλών ποινών και χρηματικών προστίμων. Επιπλέον στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, περιλαμβάνεται εναλλακτική πρόταση περί υποβολής των κοστολογικών στοιχείων με βάση τις γενικά παραδεκτές αρχές (ν. 2190/20, Λογιστικό Σχέδιο, IFRS) για να αποφευχθούν τυχόν ασάφειες των κοστολογίων με βάση τις αγορανομικές διατάξεις. 45 Η υπ αριθμ. 681/ επιστολή της ΓΓΕ. 46 Αυτό επηρεάζεται από τυχόν διακυμάνσεις σε τιμές πρώτων υλών, παραγωγικών συντελεστών ή και ενδιάμεσων προϊόντων, οι οποίες διαμορφώνονται στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και μπορεί να αυξήσουν το συνολικό κόστος της επιχείρησης.

8 18246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατ ουσίαν, δηλαδή, η υπό κατάργηση ρύθμιση παρέχει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις κίνητρο υπερτιμολόγησης, ενώ σκο πός της θέσπισης της από τη Διοίκηση ήταν ο έλεγχος της αισχροκέρδειας και των υπερβολικών περιθωρίων κέρδους. 41. Η προαναφερθείσα έκθεση του ΟΟΣΑ 47 επισημαίνει σχετικά ότι ο καθορισμός κατώτατων τιμών από το κράτος αποτρέπει τους προμηθευτές προϊόντων/ υπηρεσιών χαμηλού κόστους από την κατάκτηση μεριδίου της αγοράς μέσω της παροχής προϊόντων/ υπηρεσιών καλύτερης τιμής στους καταναλωτές. Η ρύθμιση κατώτατης τιμής αποτελεί μερικές φορές την απάντηση σε έναν εξαιρετικά δυναμικό ανταγωνισμό τιμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ρύθμιση κατώτατης τιμής θεωρείται γενικά ως μέσο προστασίας των μικρών προμηθευτών από τον «αθέμιτο» ανταγωνισμό. Οι επιπτώσεις τέτοιων ρυθμίσεων για τις τιμές χρήζουν προσεκτικής αξιολόγησης, γιατί το αποτέλεσμα πιθανόν θα είναι είτε υψηλό τερες τιμές για τους καταναλωτές, είτε πλεονάζουσα ζήτηση. Ομοίως, όταν καθορίζονται ανώτατες τιμές, τα κίνητρα των προμηθευτών για καινοτομία μέσω της παροχής νέων και/ ή υψηλής ποιότητας προϊόντων μπορεί να μειωθούν ουσιαστικά, με συνέπεια οι προμηθευτές να συντονίσουν αποτελεσματικά τις τιμές τους κοντά στην ανώτατη τιμή. 42. Επομένως, και βάσει των ανωτέρω, η υπό κατάργηση ρύθμιση οδηγεί στην έμμεση επιβολή «τιμών αναφο ράς» (κατά περίπτωση ανώτατων ή/και κατώτατων), η οποία έχει αρνητικές συνέπειες οδηγώντας σε άμβλυνση του ανταγωνισμού και πιθανώς σε υψηλότερες τιμές από αυτές που θα διαμορφώνονταν αν οι επιχειρήσεις δεν είχαν υποχρέωση να προαναγγείλουν κάθε μεταβολή τιμών. Διακριτική μεταχείριση των επιχειρήσεων 43. Η υπό κατάργηση ρύθμιση εφαρμόζει χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση διακριτική μεταχείριση μεταξύ χον δρεμπορικών επιχειρήσεων αφενός βάσει κύκλου εργασιών (κατώφλι 10 εκ. ευρώ για τα κατονομαζόμενα είδη και 2 εκ. ευρώ για τις κατονομαζόμενες υπηρεσίες) και αφετέρου βάσει κατηγορίας πωλουμένων αγαθών και υπηρεσιών με την αυθαίρετη εξαίρεση ορισμένων ειδών, όπως των οινοπνευματωδών, πλην μπύρας και κρασιού, των αθλητικών ειδών και καλλυντικών, καθώς και την υπαγωγή στη ρύθμιση πολύ περιορισμένου αριθμού υπηρε σιών (βλ. πίνακες 1, 2 και 3 της ΑΔ 2/2011). Αυτή η επιλεκτική υπαγωγή των κατονομαζόμενων ειδών και υπηρεσιών στην υπό κατάργηση ρύθμιση δεν ακολουθεί κάποια αντικειμενικά κριτήρια και δεν καλύπτει όλες τις κατηγορίες ειδών και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης ή πρώτης ανάγκης. 44. Η αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που υπάγονται στην υπό κατάργηση ρύθμιση 48, στο πλαίσιο του κρατικού ελέγχου της τιμολογιακής πολιτικής των επιχειρήσεων χονδρικής με ισχυρή θέση στην αγορά δεν αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την επιτυχή εφαρμογή του ελέγχου αυτού. Επιχειρήσεις με σημαντικούς κύκλους εργασιών που μπορεί να κατέχουν ηγετική θέση στις αγορές που δραστηριοποιούνται ή/και σημαντική διαπραγματευτική δύναμη έναντι των προμηθευτών ή/και των πελατών τους υπόκεινται ήδη σε (κατασταλτι κό) έλεγχο για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 3959/ Ο προληπτικός έλεγχος της τιμολογιακής πολιτικής των ισχυρών επιχειρήσεων χονδρικής, χωρίς την υιοθέτηση περαιτέρω νομοθετικών εργαλείων για την πρόληψη/περιορισμό των αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών, καθιστά αλυσιτελή τον έλεγχο που επιχειρεί η υπό κατάργηση ρύθμιση. 45. Η προεκτεθείσα χρήση των τιμών στους τιμοκαταλόγους χονδρικής που υποβάλλονται από τους προ μηθευτές ως «τιμές αναφοράς» διευκολύνει, επίσης, την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης από μέρους των προμηθευτών έναντι των επιχειρήσεων λιανικής, ήτοι ανάλογα με το είδος της συνεργασίας οι προμηθευτές εφαρμόζουν διαφορετική εκπτωτική πολιτική και στους «μικρούς» πελάτες προτείνουν τις τιμές τιμοκαταλόγου χονδρικής χωρίς ή με ελάχιστη μείωση Οι ανωτέρω παρατηρήσεις, αναφορικά με τις αντιανταγωνιστικές στρεβλώσεις που γεννά σωρευτικά η υπό κατάργηση ρύθμιση ισχύουν και για την προς αντικατάσταση αυτής προτεινόμενη ρύθμιση περί υποβολής απολογιστικών στοιχείων τριμήνου από τις υπόχρεες επιχειρήσεις χονδρικής, καθώς θα παραμένει δυσανάλογη η επιβάρυνση του λειτουργικού/διαχειριστικού κόστους των επιχειρήσεων και θα εξακολουθεί να στερεί στις επιχειρήσεις την ευελιξία στη διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής (βλ. αναλυτικά ανωτέρω Ενότητα). ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεωρεί ότι η υπό κατάργηση ρύθμιση δεν συνιστά πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με τους κανόνες του ανταγωνισμού υπό το πρίσμα και την αρχή της αναλογικότητας, αλλά αντιθέτως συνιστά επέμβαση στη σφαίρα της οικονομικής ελευθερίας και μπορεί να οδηγήσει σωρευτικά σε στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 9 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009, όπως τροποποιημένη ισχύει σήμερα. Η Γνωμοδότηση εκδόθηκε την 22α Μαρτίου Η Γνωμοδότηση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ 47 Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού ΟΟΣΑ, έκδοση 2.0, τόμος Ι, σελ. 13-Έλεγχοι των τιμών πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών. 48 Με την τροποποίηση της ΑΔ 2/2011, ο κύκλος εργασιών των υπόχρεων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ειδών αυξήθηκε από 5 εκ. ευρώ σε 10 εκ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά τις εγχώριες πωλήσεις των ειδών που αναγράφονται στους Πίνακες 1 και Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της αναφορικά με τις «τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη» (COM (2008) 821 final) τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρή εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας περί καρτέλ καθώς σε όλη την Ευρώπη υπάρχει υψηλός βαθμός επανεμφάνισης του προβλήματος (συμφωνίες διατήρησης τιμών κ.α.). 50 Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της αναφορικά με τις «τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη» (COM (2008) 821 final), οι κανονιστικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται ως προς τις τιμές θα πρέπει να επανεξεταστούν σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι πρακτικές που στρεβλώνουν τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και λιανοπωλητών θα πρέπει να αποθαρρύνονται. * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών της».

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών της». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ : -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ : -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώτατης Τιμής Χονδρικής (Α.Τ.Χ.) και Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) στην αμόλυβδη βενζίνη 95 RON σε ορισμένους Νομούς της χώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώτατης Τιμής Χονδρικής (Α.Τ.Χ.) και Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) στην αμόλυβδη βενζίνη 95 RON σε ορισμένους Νομούς της χώρας». Αθήνα 03/05/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011.

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2009. (Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Ομήρου, προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/01/ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ:Α2-493 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: -Υπουργείο Οικονοµικών Γρ. κ. Υπουργού -Βουλευτή κ.. Παπαδηµούλη

ΚΟΙΝ.: -Υπουργείο Οικονοµικών Γρ. κ. Υπουργού -Βουλευτή κ.. Παπαδηµούλη Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Αθήνα, 09/04/2012 Ταχ. Κώδικας : 101 81 Πληροφορίες : Κων/να Παπακώστα Αριθ. Πρωτ.: Β13-42 ΤΗΛ. : 210 3837150 Email: gemporiou@gge.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα