ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου Αριθ. Πρωτ. : 87

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014. Αριθ. Πρωτ. : 87"

Transcript

1 -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου Αριθ. Πρωτ. : 87 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν. 2286/1995 (A 19) β. Του Ν. 2362/1995 (Α 247) γ. Του Ν.Δ. 496/1974 (Α 204) δ. Του Ν. 2072/1992, άρθρο 37 (Α 125) ε. Του Ν. 3863/2010, άρθρο 68 (Α 115) στ. Του Ν. 3900/2010, άρθρο 64 (Α 213) ζ. Του Π.Δ. 118/2007 (Α 150) η. Του Π.Δ. 113/2010 (Α 194). 2. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β 2883). 3. Τις υπ' αριθμ. 18/2013 και 13/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και σε Συμβούλιο για την συγκρότηση της κατ' άρθρο 64 του ν. 3900/2010 Διαχειριστικής Επιτροπής. 4. Την υπ αριθμ. 86/2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας (αριθ. βιβλίου εγκρίσεων 29/2014), με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση ποσού ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης Κ.Α.Ε A του προϋπολογισμού οικον. έτους ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 1. Ανοικτό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακυρώσεως την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την ανάθεση του καθαρισμού των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Συμβουλίου της Επικρατείας για ένα έτος, με δυνατότητα εξάμηνης παρατάσεως, προϋπολογισθείσης ετήσιας δαπάνης ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

2 -2-2. Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον διαγωνιζόμενο που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3548/2007). 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, στις 10/9/2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα μέχρι ώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Πανεπιστημίου 47 49, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση επαναλήψεώς του, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μετά από μία εβδομάδα, δηλαδή στις 17/9/2014 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 4. Οι προσφορές στον διαγωνισμό υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή την ημέρα και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 5. Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται αντίτυπα της παρούσης διακηρύξεως και να λαμβάνουν γνώση των σχετικών στοιχείων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Βιβλιοθήκη του Συμβουλίου της Επικρατείας (κα Παναγιώτα Λέντζα, τηλ ) ή από το Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό (τηλ ), καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο του Συμβουλίου της Επικρατείας στην (ανακοινώσεις). 6. Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του διαγωνισμού Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης διακηρύξεως. ΑΡΘΡΟ 2 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής β) Συνεταιρισμοί γ) Ενώσεις προμηθευτών παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

3 -3- ΑΡΘΡΟ 3 Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης διακηρύξεως και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά ένα (1) μήνα τουλάχιστον από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: αα) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, ββ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γγ) Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), στην οποία:

4 -4- αα) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, ββ) θα δηλώνεται ότι: Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι αποδέχονται πλήρως, ανεπιφυλάκτως και με ποινή αποκλεισμού τους όρους της. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου (σε περίπτωση που η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα). Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους και είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεών τους εν γένει, όσο και των υποχρεώσεών τους προς φορείς του Δημοσίου. δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), σχετικά με την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. ε) Εφ όσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. στ) Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (π.χ. ΦΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κ.λπ.). Τα στοιχεία εκπροσώπησης που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία αυτού/ών που υπογράφει/ουν τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις. ζ) Ένορκη βεβαίωση του άρθρου 68 παρ. 2 περ. δ ν. 3863/2010 περί μη επιβολής σε βάρος τους προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 2. Η ένωση προμηθευτών παρόχων υπηρεσιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. ΑΡΘΡΟ 4 Δικαιολογητικά τεχνικής και οικονομικής επάρκειας

5 -5-1. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: α) Δήλωση ότι διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό, άρτια εξοπλισμένο, συνοδευόμενη από ισχύουσα κατάσταση απασχολουμένου προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια αρχή. Μόνιμο προσωπικό κάτω των 20 ατόμων καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. β) Δήλωση ότι τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα φέρουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την κείμενη νομοθεσία. γ) Στοιχεία εμπειρίας στον τομέα του καθαρισμού κτιρίων. Η εμπειρία αποδεικνύεται από κατάλογο όπου αναφέρονται οι κυριότερες εργασίες που έχουν αναληφθεί στον τομέα καθαρισμού κτιρίων τα τελευταία πέντε (5) έτη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με συνημμένες σχετικές βεβαιώσεις επιτυχούς εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας εκδιδόμενες από την αρμόδια Υπηρεσία (εάν πρόκειται για το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ.) ή από τον εργοδότη (εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα). Εμπειρία μικρότερη των τριών ετών καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. δ) Ειδικότερα στοιχεία εμπειρίας στον καθαρισμό μεγάλων κτιρίων και ιδίως στον καθαρισμό διατηρητέων κτιρίων και κτιρίων με χρήση γραφείων που δέχονται κοινό. Έλλειψη εμπειρίας στον καθαρισμό μεγάλων κτιρίων καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. ε) Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του διαγωνιζομένου κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (Ισολογισμοί ή αντίστοιχα στοιχεία, αναλόγως της νομικής μορφής της επιχείρησης). Όλως ασθενής ή κλονισμένη οικονομική υπόσταση του διαγωνιζομένου καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5 Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

6 -6-3. Κατά τα λοιπά τόσο για την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό όσο και την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/ Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 1. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού εγγύηση συμμετοχής (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ ), η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. 2. Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζομένου στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφ όσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 3. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 1) Την ημερομηνία έκδοσης 2) Τον εκδότη 3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται 4) Τον αριθμό της εγγύησης 5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του παρέχοντος την υπηρεσία υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7) Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και την προς παροχή υπηρεσία. 8) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 9) Τους όρους ότι: α) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της ενστάσεως της διζήσεως. β) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

7 -7- γ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο κατά νόμο τέλος χαρτοσήμου. δ) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, το οποίο θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 5.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Δ ). 2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, πέραν των προβλεπομένων στην παρ του παρόντος άρθρου, και τα ακόλουθα: 1) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την προς παροχή υπηρεσία. 2) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας κατά δύο (2) μήνες. 4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. ΑΡΘΡΟ 6 Τρόπος συντάξεως και υποβολής των προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει: α) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. β) Να είναι σαφείς και αναλυτικές και να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή. 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν

8 -8- σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ("ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"). Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των. Στον "ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" (ή κυρίως φάκελο) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" (με κεφαλαία γράμματα). ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ), ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τα στοιχεία του αποστολέα προμηθευτή, και να περιέχονται: α. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. β. Σφραγισμένος φάκελος που να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και να φέρει την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" καθώς και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της προσφοράς. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να περιληφθούν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. γ. Σφραγισμένος φάκελος που να περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και να φέρει την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", καθώς και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της προσφοράς. 4. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαραβάτους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. 6. Αντιπροσφορές, καθώς και εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Διευκρινίσεις που δίδονται από τους διαγωνιζόμενους οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση των προσφορών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις, εγγράφως, μόνο όταν αυτές ζητηθούν από την Επιτροπή και εντός της προθεσμίας που ορίζεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται κατά τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Επιτροπή.

9 -9- ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος ισχύος των προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον αναδεικνυόμενο ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη και του χρόνου παρατάσεως της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφ όσον αυτός το αποδεχθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του π.δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8 Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς 1. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν οι διαγωνιζόμενοι. Ο βαθμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί στον τύπο που θα αναδείξει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο Στην τεχνική προσφορά πρέπει μεταξύ άλλων να περιέχονται: α) Πρόγραμμα καθαρισμού ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Το πρόγραμμα θα περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες καθαριότητας και τον τρόπο εκτελέσεως αυτών. Τεχνική προσφορά που δεν καλύπτει, ως προς το πρόγραμμα καθαρισμού, τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος Β απορρίπτεται ως τεχνικά μη αποδεκτή. β) Αναλυτική παρουσίαση των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ο διαγωνιζόμενος. γ) Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχολούνται ημερησίως για την υλοποίηση του προγράμματος καθαρισμού, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Β της διακηρύξεως. Αριθμός κάτω των 10 ατόμων καθιστά την προσφορά τεχνικά μη αποδεκτή. Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών (βλ. Παράρτημα Β.Ι.3), αριθμός κάτω των 7 ατόμων καθιστά την προσφορά τεχνικά μη αποδεκτή.

10 -10- δ) Το ωράριο απασχόλησης του προσωπικού του προηγουμένου εδαφίου, το οποίο θα περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, το διάστημα των ωρών , κατά το οποίο θα εκτελείται το πρόγραμμα καθαριότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β.Ι. Επιπροσθέτως, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να εξασφαλίζει, επί ποινή απαραδέκτου, την εκτέλεση των προβλεπόμενων στο Παράρτημα Β.ΙΙ.1 εργασιών γενικής καθαριότητας και συντήρησης, κατά το διάστημα από Θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια α) ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων προσώπων ημερησίως, καθώς και η κατανομή τους το πρωί και το απόγευμα, β) ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης αυτών ημερησίως, καθώς και ο αριθμός των ωρών απασχόλησης για καθένα από αυτά, επίσης σε ημερήσια βάση. ε) Δήλωση σχετικά με την ανάληψη υποχρέωσης για την κάλυψη των αναγκών του Δικαστηρίου σε χαρτί υγείας και υγρό σαπούνι χεριών. Οι ελάχιστες ποσότητες που πρέπει να καλύπτονται σε ετήσια βάση είναι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ρολά απαλού και ανθεκτικού χαρτιού υγείας και εβδομήντα δύο (72) συσκευασίες των πέντε λίτρων υγρό σαπούνι χεριών. στ) Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα ληφθούν υπόψη τυχόν πρόσθετες παροχές που προσφέρουν ο διαγωνιζόμενοι. Ως τέτοιες νοούνται υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής επιπλέον των ζητουμένων με την παρούσα διακήρυξη και ποιοτικά διαφορετικών από αυτές, οι οποίες πάντως ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες των χώρων του κτιρίου του Δικαστηρίου. ζ) Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται επίσης ότι ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται για την χωρίς επιβάρυνση κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας. 3. Επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να περιέχονται οιαδήποτε οικονομικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 9 Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς 1. Οι τιμές των προσφορών για τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Καθαρισμού του Παραρτήματος Β θα δοθούν υποχρεωτικά σε ευρώ και θα αφορούν την εκτέλεση των εργασιών για ένα (1) έτος. 2. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των εργατικών και των απαραιτήτων υλικών καθαριότητας και συντήρησης καθώς και το κόστος των κατ άρθρο 8 παρ.2 περ.ε αναλωσίμων υγιεινής. Το ΣτΕ ουδεμία ευθύνη έχει έναντι του αναδόχου, των εργαζομένων σε αυτόν, των προμηθευτών του ή τρίτων πέραν του

11 -11- ποσού που θα καθορισθεί να καταβάλλεται στον ανάδοχο μηνιαίως βάσει της σχετικής συμβάσεως που θα υπογραφεί. 3. Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις και τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υποψήφιο ανάδοχο. 4. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: α) Τιμή με κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση χωρίς Φ.Π.Α. β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % (σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). γ) Τιμή με κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση με Φ.Π.Α. 5. Η τιμή με κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 6. Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την παροχή της υπηρεσίας που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, όπως ορίζεται με την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται και προσφορές που δίδουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος. 9. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς ούτε κατά τη διάρκεια τυχόν παρατάσεών της. 10. Οι διαγωνιζόμενοι στην οικονομική τους προσφορά υποχρεούνται να αναφέρουν, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθμό των εργαζομένων β) Τις ημέρες και ώρες εργασίας γ)τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι δ)το ύψος του προϋπολογισθέντος ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων ε)το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά στ)τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως,

12 -12- οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 11. Στην οικονομική προσφορά θα γίνεται αναλυτικός υπολογισμός του ποσού που αναλογεί στις πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων, βάσει της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν (άνω ή κάτω των 25 ετών), και των λοιπών στοιχείων που καθορίζουν κατά νόμο το ύψος των κατώτατων αποδοχών τους (επιδόματα κ.λπ.) τόσο με αναγωγή στο κόστος απασχόλησης ενός προσώπου για μία ώρα όσο και συνολικά. 12. Οι διαγωνιζόμενοι στην οικονομική τους προσφορά υποχρεούνται επίσης να αναφέρουν τις ημέρες και ώρες εργασίας, καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 16.9 έως 30.6 και στο χρονικό διάστημα από 1.7 έως Α Ρ Θ Ρ Ο 10 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 1. Τα κριτήρια αξιολογήσεως των διαγωνιζομένων, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του π.δ. 118/2007, είναι τα εξής : α) Ανταπόκριση στις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το πρόγραμμα καθαρισμού. β) Τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν. γ) Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχολούνται για την υλοποίηση του προγράμματος εργασιών καθαριότητας. δ) Το ωράριο απασχολήσεως των ως άνω ατόμων. ε) Ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. στ) Προσφορά αναλωσίμων υγιεινής κατά το άρθρο 8 παρ.2 περ.ε και λοιπών πρόσθετων παροχών. 2. Τα παραπάνω κριτήρια υπό στοιχ. α στ θα κατατάσσονται σε δύο ομάδες με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ως εξής : α. Τα κριτήρια υπό στοιχ. α, β, γ και δ κατατάσσονται στην πρώτη ομάδα, για την οποία ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 80% [α κριτήριο : 30%, β : 20%, γ : 20%, δ : 10%]. β. Τα κριτήρια υπό στοιχ. ε και στ κατατάσσονται στη δεύτερη ομάδα, για την οποία ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 20% (ε : 10%, στ : 10%). 3. H συνολική βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.

13 -13- Α Ρ Θ Ρ Ο 11 Δ ι α δ ι κ α σ ί α Δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ς τ ο υ Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Eπιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, παρουσία των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των συμμετεχόντων. 2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 4. Στη συνέχεια η Επιτροπή εξετάζει τη συμμόρφωση των προσφορών προς τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 7 της διακηρύξεως (τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό) και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στο αρμόδιο για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο. 5. Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές σύμφωνα με τα παραπάνω κρίθηκαν ως "τυπικά αποδεκτές", καλούνται σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, προκειμένου, παρουσία της Επιτροπής, να λάβουν γνώση των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς των άλλων διαγωνιζομένων. 6. Ο πλήρης φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν ως "τυπικά μη αποδεκτές", επιστρέφεται σε αυτούς, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο σχετικά με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 7. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει, εν συνεχεία, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω ως τυπικά αποδεκτές. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσης. Η Επιτροπή ελέγχει, κατ αρχάς, εάν οι τεχνικές προσφορές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της διακηρύξεως, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσης και, εν συνεχεία, προβαίνει στην βαθμολόγηση των προσφορών που κρίνονται ως τεχνικά αποδεκτές. Για την κατά τα ως άνω αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στο αρμόδιο για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο.

14 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, επαναφέρονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν ως τεχνικά αποδεκτές. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους με σχετική πρόσκληση της Επιτροπής. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 9. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 10. Κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών. Εν συνεχεία, η Επιτροπή ελέγχει τη συμφωνία των οικονομικών προσφορών προς τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της διακηρύξεως. Οικονομικής αξιολογήσεως τυγχάνουν μόνο οι προσφορές εκείνες που κρίνονται ως "τυπικά αποδεκτές". 11. Μετά την ολοκλήρωση και της αξιολογήσεως των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς τη βαθμολογία της. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Με το ίδιο πρακτικό η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα είτε την κατακύρωση είτε την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του π.δ. 118/2007. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στο αρμόδιο για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο. Α Ρ Θ Ρ Ο 12 Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη Δικαιολογητικά κατακύρωσης 1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολογήσεως των προσφορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσης, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

15 Η Επιτροπή αποστέλλει ανακοίνωση στον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους, των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 4. Η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση ανακοίνωσή της. 5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 6. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση : 6.1. Οι Έλληνες πολίτες : α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

16 -16- δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Οι αλλοδαποί: α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 6.1. β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 6.1 και 6.2 αντίστοιχα. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω

17 -17- νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειας), στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.4 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης Οι συνεταιρισμοί: α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 6.1. β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 6.1., εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 6.3. γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Tα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου που γίνεται, μετά την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 8. Όταν ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που

18 -18- προβλέπονται στην παρ. 6 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους διαγωνιζομένους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 6 της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής. Α Ρ Θ Ρ Ο 13 Κ α τ α κ ύ ρ ω σ η Α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ ο υ Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 1. Η τελική απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Διαχειριστική Επιτροπή του άρθρου 64 του ν.3900/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 2. Το Συμβούλιο της Επικρατείας διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για μέρος του αντικειμένου του διαγωνισμού. 3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον διαγωνιζόμενο. 4. Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτελέσεως αυτής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος είναι ένωση προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών, τότε κάθε μέλος της ενώσεως ευθύνεται εις ολόκληρο. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας.

19 Το πρόσωπο το οποίο θα προσέλθει για την υπογραφή της συμβάσεως θα πρέπει να προσκομίσει και τα έγγραφα νομιμοποίησής του. 6. Εάν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/ Το Συμβούλιο της Επικρατείας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς για ένα εξάμηνο το χρόνο ισχύος της συμβάσεως. ΑΡΘΡΟ 14 Ενστάσεις Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του π.δ. 118/2007. Τ ρ ό π ο ς Α Ρ Θ Ρ Ο 15 π λ η ρ ω μ ή ς Στο τέλος κάθε μήνα θα πιστοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας η καλή εκτέλεση όλων των εργασιών που περιλαμβάνονται στο οριστικό πρόγραμμα εργασιών καθαριότητος του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως αυτό θα προσδιορισθεί με την υπογραφή της συμβάσεως με τον ανάδοχο. Η υποβολή της βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης καθώς και του θεωρημένου αποδεικτικού προσκόμισης των κατ άρθρο 8 παρ. 2 περ. ε αναλωσίμων υγιεινής (χαρτιού υγείας και υγρού σαπουνιού) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της μηνιαίας αμοιβής του αναδόχου (1/12 του συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος). Για τις ανάγκες της πληρωμής του έργου οι εργασίες εκάστου μηνός θεωρούνται αυτοτελές τμήμα του έργου μη συνδεόμενο καθ' οιονδήποτε τρόπον με τις εργασίες των άλλων μηνών. Άρθρο 16 Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να

20 -20- υπολείπονται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 68 του ν. 3863/2010. Παράβαση του όρου αυτού επισύρει καταγγελία της συμβάσεως. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται για τον καθαρισμό των χώρων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, σε περίπτωση αντικαταστάσεως προσωπικού υποβάλλεται αντίστοιχη κατάσταση δέκα (10) ημέρες πριν από την ανάληψη εργασίας. 3. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει πριν από την έναρξη εργασιών καθαριότητας αντίγραφα ποινικών μητρώων του προσωπικού που θα απασχολείται για τον καθαρισμό των χώρων του Δικαστηρίου. Αντίγραφα ποινικών μητρώων θα προσκομίζονται και σε περίπτωση αντικαταστάσεως προσωπικού. 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του προσωπικού του, εάν τυχόν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία. 5. Το τυχόν απασχολούμενο από τον Ανάδοχο αλλοδαπό προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συλλέγει τα χαρτιά που προορίζονται για ανακύκλωση από τους ειδικούς κάδους που είναι τοποθετημένοι εντός των γραφείων του Δικαστηρίου και να τα συγκεντρώνει στον χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Υποχρεούται, επίσης, να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία αναγκαία για τα προγράμματα ανακύκλωσης που αναλαμβάνει το Δικαστήριο. 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί το πρόγραμμα εργασιών καθαριότητας κατά τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει ρολά χαρτιού υγείας και 6 συσκευασίες των πέντε λίτρων υγρό σαπούνι χεριών μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα με σχετικό αποδεικτικό προσκόμισης που θεωρείται από την αρμόδια για την εκτέλεση των εργασιών Επιτροπή. 9. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Δικαστηρίου. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημίας ή φθοράς που θα προκληθεί από το προσωπικό του ή τα χρησιμοποιούμενα υλικά και μέσα καθαρισμού σε πρόσωπα, πράγματα ή τις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου.

21 -21- Άρθρο 17 Κυρώσεις Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αμέσως προς τις παρατηρήσεις που του γίνονται ως προς την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας από την αρμόδια Επιτροπή του Δικαστηρίου. Υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πλημμελή εργασία, για την οποία θα του απευθύνεται έγγραφη υπόδειξη από την ανωτέρω Επιτροπή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσό της ποινικής ρήτρας θα διπλασιάζεται. Σε περίπτωση δε νέας υποτροπής, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007. Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα κάτωθι παραρτήματα : Παράρτημα Α : Περιγραφή των χώρων του Δικαστηρίου Παράρτημα Β : Πρόγραμμα καθαρισμού Παράρτημα Γ : Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Παράρτημα Δ : Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Παράρτημα Ε : Σχέδιο Συμβάσεως Η Διαχειριστική Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας Kωνσταντία Λαζαράκη Ζωή Θεοδωρικάκου Κυριακή Βαζδιρβανίδου Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας Εισηγητής Συμβουλίου της Επικρατείας Δικαστική Υπάλληλος (ΠΕ Γραμματέων)

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Περιγραφή των χώρων Ακολουθεί ενδεικτική περιγραφή των χώρων του ΣτΕ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Το ΣτΕ δεν υπέχει ευθύνη για ελλιπή περιγραφή, δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επαληθεύσουν με ιδία ευθύνη την κατωτέρω περιγραφή και την έκταση και μορφή των χώρων. Προς τον σκοπό αυτό δικαιούνται να ορίσουν τηλεφωνικώς συνάντηση με αρμόδιο υπάλληλο για να ξεναγηθούν στους χώρους του ΣτΕ (αρμόδια υπάλληλος η κ. Κυριακή Βαζδιρβανίδου, τηλέφωνο ). Το ΣτΕ στεγάζεται στο κτίριο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (πρώην Αρσάκειο) επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμ. 47 (Τ.Κ ). Καταλαμβάνει περιμετρικά όλο το οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο ορίζεται από τις οδούς Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου, Σταδίου και Αρσάκη. Στο εσωτερικό του τετραγώνου σχηματίζεται μικρή πλατεία (αίθριο) ενώ υπάρχει (σε άλλο επίπεδο) και ανεξάρτητη με το Δικαστήριο στοά με καταστήματα. Οι εσωτερικοί χώροι καταλαμβάνουν περίπου τ.μ. εκ των οποίων τα τ.μ. είναι κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια και διάδρομοι και τα τ.μ. είναι αίθουσες και γραφεία. Κατανέμονται σε δύο συνδεόμενα μεταξύ τους κτίρια ως εξής : (A) Παλαιό κτίριο Έχει σχήμα κεφαλαίου γράμματος γάμα (Γ) με πλευρές επί των οδών Πανεπιστημίου και Πεσμαζόγλου και αποτελείται από τρία επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος). Διαθέτει τρία κλιμακοστάσια στις απολήξεις των πλευρών του : Ειδικώτερον υπάρχει κλιμακοστάσιο στην ένωση με το Νέο Κτίριο επί της οδού Πανεπιστημίου, στην γωνία των οδών Πανεπιστημίου και Πεσμαζόγλου και στην ετέρα ένωση με το Νέο Κτίριο επί των οδών Πεσμαζόγλου και Σταδίου. Στο τελευταίο αυτό κλιμακοστάσιο υπάρχει και ανελκυστήρας και τουαλέτες σε δύο ιδιαιτέρους ημιορόφους. (α) Στο υπόγειο του Παλαιού Κτιρίου ευρίσκoνται οι εξής χώροι : (1) Χώρος κεντρικών συστημάτων πληροφορικής (2 αίθουσες). (2) Το γραφείο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας. (3) Η Βιβλιοθήκη (τρεις (3) αίθουσες συνεχόμενες με βιβλιοστάσια και αναγνωστήρια και μία (1) αίθουσα εν επαφή με τις αίθουσες του Αρχείου). (4) Το Αρχείο (7 αίθουσες συνεχόμενες). (β) Στο Ισόγειο του Παλαιού Κτιρίου ευρίσκονται οι εξής χώροι :

23 -23- (1) Επτά (7) γραφεία (5 γραφεία δικαστών και 2 γραφεία της γραμματείας) με αριθμούς 004, 005, 006, 007, 008 και 001, 002 αντιστοίχως. (2) Το Τμήμα Καθαρογραφής και το Τμήμα Οργάνωσης Πληροφορικής &Τεκμηρίωσης με αριθμό 003. (3) Η κεντρική είσοδος. (4) Γραφείο Συντηρήσεως (παραπλεύρως του ανελκυστήρος). (γ) Στον Πρώτο όροφο του Παλαιού Κτιρίου ευρίσκονται οι εξής χώροι : (1) H Aίθουσα Τελετών (Πολλαπλών Χρήσεων) με αριθμό 106. Επί πλέον καθημερινή χρήση γραφείου (γραμματεία Ειδικού Δικαστηρίου) (2) Η Αίθουσα Διασκέψεων Ολομελείας Διοικητικός σχηματισμός (με αριθμό 102). (3) Πέντε γραφεία δικαστών με αριθμούς 101, 103, 105, 107 και 108. (4) Ένα δώμα (Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό) με το οικείο μικρό κλιμακοστάσιο. (Β) Νέο Κτίριο (Καυτατζόγλειο). Έχει σχήμα κεφαλαίου γράμματος Πι (Π) με πλευρές επί των οδών Πανεπιστημίου, Αρσάκη και Σταδίου και αποτελείται από δύο επίπεδα (1ος και 2ος όροφος). Χωρίζεται σε τρεις πτέρυγες αντιστοίχως με τις τρεις οδούς επί των οποίων έχει πρόσοψη (Πανεπιστημίου, Αρσάκη, Σταδίου). Διαθέτει τρία κλιμακοστάσια : To ένα στην οδό Πανεπιστημίου (στην ένωση περίπου με το Παλαιό Κτίριο και πλησίον αντιστοίχου κλιμακοστασίου του Κτιρίου αυτού), το έτερο στην οδό Αρσάκη (στο μέσο αυτής) και το τρίτο στην οδό Σταδίου (στο μέσο αυτής). Το πρώτο και τρίτο από τα κλιμακοστάσια αυτά διαθέτουν και ανελκυστήρα. Στα δύο άκρα της πτέρυγος της οδού Αρσάκη, ήτοι στη συμβολή των οδών Αρσάκη και Πανεπιστημίου καθώς και Αρσάκη και Σταδίου ευρίσκονται κοινόχρηστες τουαλέτες σε αμφοτέρους τους ορόφους. (α) Στον Πρώτο όροφο του Νέου Κτιρίου ευρίσκονται οι εξής μη κοινόχρηστοι χώροι. (αα) Πτέρυγα Πανεπιστημίου (1) Δύο γραφεία Αντιπροέδρων (με αριθμούς 111 και 114) με ενσωματωμένη αίθουσα διασκέψεων. (2) Δύο γραφεία Γραμματείας Τμήματος (με αριθμούς 112 και 113). (3) Δύο γραφεία Δικαστών (με αριθμούς109 και 110). (ββ) Πτέρυγα Αρσάκη (1) Δύο γραφεία Αντιπροέδρων (με αριθμούς 121 και 122) με ενσωματωμένες αίθουσες διασκέψεων (2) Οκτώ γραφεία Δικαστών (με αριθμούς 115, 116, 117, 118, 119, 120, και 125) και δύο γραφεία της Γραμματείας (123, 124). (γγ) Πτέρυγα Σταδίου

24 -24- (1) Ένα γραφείο Αντιπροέδρου (με αριθμό 126) με ενσωματωμένη αίθουσα διασκέψεων. (2) Δέκα πέντε γραφεία (Δεκατρία Γραφεία Δικαστών με αριθμούς 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 και 141 και ένα γραφείο επιμελητών Δικαστηρίου με αριθμό 127 ). (3) Ένα γραφείο (με αριθμό 125) της Γραμματείας. (β) Στον Δεύτερο όροφο του Νέου Κτιρίου ευρίσκονται οι εξής χώροι : (αα) Πτέρυγα Πανεπιστημίου (1) Τρία γραφεία Αντιπροέδρων (με αριθμούς 201, 204 και 207) με ενσωματωμένες αίθουσες διασκέψεων. (2) Τρεις Γραμματείες Τμημάτων (με αριθμούς 202, 205 και 206). (3) Αίθουσα Διασκέψεων Ολομελείας Δικαστικός σχηματισμός (με αριθμό 203). (ββ) Πτέρυγα Αρσάκη (1) Η Αίθουσα δικηγόρων (με αριθμό 208). (2) Η Αίθουσα Συνεδριάσεων Ολομελείας (Αίθουσα Α, 209). (3) Η Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος (Αίθουσα Β, 210). (γγ) Πτέρυγα Σταδίου (1) Δέκα έξι γραφεία (Δέκα τρία γραφεία Δικαστών, δύο γραφεία Γραμματείας και ένα γραφείο Επιμελητών) με αριθμούς 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,227,228, 230 και 212, 213, 226 αντιστοίχως. (2) Το γραφείο του Προέδρου (με προθάλαμο και αίθουσα διασκέψεων) με αριθμό 211. (3) Αίθουσα διασκέψεων τμήματος (με αριθμό 229). Συνοπτικά οι εσωτερικοί χώροι του Σ.τ.Ε. (κοινόχρηστοι και μη) αποτελούνται από : (Ι) Διαδρόμους (ΙΙ) Έξι κλιμακοστάσια (3+3) (ΙΙΙ) Τρεις ανελκυστήρες (1+2) (ΙV) Έξι τουαλέτες (2+4) (V) Καπνιστήριο (VI) Εξήντα τρία γραφεία με μικρή κίνηση επισκεπτών (περιλαμβάνονται τα γραφεία των Δικαστών και Αντιπροέδρων, τα γραφεία της Ενώσεως και του Λογιστικού και οι αίθουσες διασκέψεως τμήματος) και εννέα γραφεία Γραμματείας. (VII) Βιβλιοθήκη (VIII) Αρχείο (IX) Τμήμα Καθαρογραφής (Δακτυλογράφοι) (Χ) Αίθουσα Εκδηλώσεων (ΧI) Αίθουσα Διασκέψεων Ολομελείας (ΧΙI) Αίθουσα Συνεδριάσεων Ολομελείας