Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μαρούσι, 21/ 02/2012 OΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Αριθμ. 62/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μαρούσι, 21/ 02/2012 OΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Αριθμ. 62/ 503488"

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μαρούσι, 21/ 02/2012 OΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Αριθμ. 62/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατ. Μούζουλα : : : Θ Ε Μ Α : Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Α Ν Α Λ Υ Τ Ω Ν Φ Α Σ Μ Α Τ Ο Σ Γ Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του θέματος, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1 της παρούσας επιστολής, μετά από σχετική έρευνα αγοράς και διαπραγματεύσεις μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και με κριτήριο αναθέσεως την χαμηλότερη τιμή μεταξύ των τεχνικά και εμπορικά αποδεκτών προσφορών, για κάθε Ομάδα οργάνων. Για το λόγο αυτό καλείστε, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλλετε προσφορά ως κατωτέρω: 1. Α Ν Τ Ι Κ Ε Ί Μ Ε Ν Ο Τ Η Σ Π Ρ Ο Μ Ή Θ Ε Ι Α Σ Προμήθεια Αναλυτών Φάσματος για τα συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα : Περιγραφή Τεμάχια Ομάδα 1 : Spectrum Analyzer, 1 MHz - 6 GHz 1 Ομάδα 2 : Spectrum Analyzer, 1 MHz- 20 GHz 2 Ομάδα 3 : Spectrum Analyzer, 1 MHz - 32 GHz 2 Ο Προμηθευτής εγγυάται την πληρότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού (υλικού /λογισμικού) κατ είδος και ποσότητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά την λειτουργία του εξοπλισμού απαιτείται υλικό/λογισμικό πλέον αυτών που έχουν περιληφθεί στους πίνακες της προσφοράς σύμφωνα με τις ζητούμενες τεχνικές απαιτήσεις, το εν λόγω υλικό/λογισμικό θα παραδίδεται χωρίς χρέωση για τον ΟΤΕ, εντός των αρχικά συμφωνημένων χρονικών πλαισίων παράδοσης. (Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με το 1 ο άρθρο του συνημμένου Σχεδίου Σύμβασης) 2. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΟΤΕ ΑΕ Σελίδα 1

2 Τα προσφερόμενα όργανα θα είναι σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές απαιτήσεις. Επιπρόσθετα για όλα τα προσφερόμενα όργανα απαιτείται θύρα USB & θύρα LAN για την διαχείριση του οργάνου μέσω Η/Υ (browser) καθώς και λογισμικό το οποίο να υποστηρίζει την λήψη μετρήσεων με GUI. (Σύμφωνα με το 7 ο άρθρο του συνημμένου Σχεδίου Σύμβασης) 3. Τ Ρ Ό Π Ο Σ Υ Π Ο Β Ο Λ Ή Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ώ Ν Α. Τεχνική - Εμπορική Προσφορά Η προσφορά του διαγωνιζόμενου, που θα περιλαμβάνει το τεχνικό και εμπορικό μέρος της προμήθειας, χωρίς να περιέχει τιμές, θα πρέπει να υποβληθεί με σαφήνεια και πληρότητα σε τέσσερα (4) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίγραφα), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (doc, xls ή pdf σε οπτικό δίσκο CD ή DVD) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη «Δ/νση Προμηθειών του ΟΤΕ», Λεωφ. Κηφισίας 99 Μαρούσι (3ος όροφος, Γ πτέρυγα, Γραφ.14) στις 09/03/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., (αφού προηγουμένως παραληφθεί πρωτόκολλο από την Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών (3ος όροφος, Γ πτέρυγα, γραφείο 3)). Στην τεχνική / εμπορική προσφορά του, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλάβει: 1. Αναλυτικό Πίνακα εξοπλισμού ανά Ομάδα οργάνων με κωδικό προϊόντος, περιγραφή και ποσότητες, 2. Φύλλο συμμόρφωσης (από το οποίο θα προκύπτει η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων) ως προς : Τους τεχνικούς και εμπορικούς όρους (παράγραφο προς παράγραφο) της παρούσας επιστολής πρόσκλησης. Τις τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες βρίσκονται συνημμένες στην παρούσα επιστολή πρόσκληση. Τους όρους Σχεδίου Σύμβασης, οι οποίοι βρίσκονται συνημμένοι στην παρούσα επιστολή πρόσκληση. Τους Γενικούς Όρους Προμηθειών, οι οποίοι βρίσκονται συνημμένοι στην παρούσα επιστολή πρόσκληση. 3. Τεχνικά φυλλάδια και πλήρη περιγραφή των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού (Πλήρες Technical Description και Operational Manual). 4. Εγχειρίδιο με προτεινόμενες τοπολογίες μετρήσεων. ΟΤΕ ΑΕ Σελίδα 2

3 5. Πιθανές επιπρόσθετες τεχνικές δυνατότητες των προσφερόμενων οργάνων που υποστηρίζονται από επεκτάσεις και επιπρόσθετα λογισμικά άδειες χρήσης. 6. Διαδικασία και την περίοδο διακρίβωσης/calibration των οργάνων που προσφέρονται 7. Το υπογεγραμμένο «Παράρτημα Όρων Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας», το οποίο βρίσκεται συνημμένο στην παρούσα επιστολή - πρόσκληση. Προσφορές θα γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο του εξοπλισμού της Ομάδας 1, είτε για το σύνολο του εξοπλισμού της Ομάδας 2, είτε για το σύνολο του εξοπλισμού της Ομάδας 3, είτε και για τις τρεις (3) Ομάδες. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των οργάνων κάθε ομάδας θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση δε διαφοροποίησής του διαγωνιζόμενου ως προς τους εν λόγω όρους, ο ΟΤΕ έχει το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη κρίση του, να μην κάνει αποδεκτή τη συγκεκριμένη προσφορά. Επίσης προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας ή που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, απορρίπτεται κατά τη κρίση του ΟΤΕ ως απαράδεκτη, χωρίς επιπλέον διευκρίνιση. Ενδεχόμενα ερωτήματα, επί των αναφερόμενων στην παρούσα επιστολή, θα αποσταλούν μέχρι τις 24/02/2012, ημέρα Παρασκευή, σε έντυπη (φαξ.: ) και ηλεκτρονική μορφή ( ote.gr). Β) Ηλεκτρονική Δημοπρασία Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής/εμπορικής προσφοράς και εφόσον η προσφορά του διαγωνιζόμενου πληρoί τους τεχνικούς και εμπορικούς όρους της παρούσας προμήθειας, θα ειδοποιηθεί εκ νέου, με επιστολή ή φαξ, από την Δ/νση Προμηθειών για την συμμετοχή του στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία ανά Ομάδα οργάνων σε τακτή ημερομηνία και ώρα. Για την συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία, η αίτηση παροχής κωδικού θα γίνεται με τη συμπλήρωση της φόρμας που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Η αίτηση δημιουργίας κωδικού πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου από τον ΟΤΕ. ΟΤΕ ΑΕ Σελίδα 3

4 Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει σ αυτή υποχρεούται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας να αποστείλει με επιστολή (με ιδιόχειρη υπογραφή του δεσμεύοντος την εταιρεία) στη Δ/νση Προμηθειών, (Κηφισίας 99, Μαρούσι Τ.Κ ) την τελευταία αποδεκτή από το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών προσφορά του τιμήματος. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατόν να επιβαρύνει την προμήθεια. Ο διαγωνιζόμενος, υποχρεούται να καταθέσει μια μέρα (1) πριν την διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Εγγυητική τολή Συμμετοχής για κάθε Ομάδα οργάνων για τον διαγωνισμό, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2.1 του συνημμένου στην παρούσα επιστολή εγγράφου «Γενικοί Όροι Προμηθειών». Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ποσό της εγγυήσεως, το οποίο πρέπει να ισούται προς το 5% του συνολικού αρχικού τιμήματος της οικονομικής προσφοράς της κάθε Ομάδας οργάνων, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Επί των ανωτέρω επισημαίνεται ότι: α) H προσφερόμενη τιμή, θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί, εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια. β) Η προσφορά, θα εκφράζεται σε Ευρώ και δεν θα περιλαμβάνει Φ.Π.Α.. γ) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Γ. Κατάρτιση των προσφορών Αναφορικά με την κατάρτιση των προσφορών εφιστούμε την προσοχή του διαγωνιζομένου στα εξής: 1. Τα πρωτότυπα αντίτυπα να φέρουν την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" σε κάθε σελίδα, ενώ στα άλλα να αναγράφεται η λέξη "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ". Σε περίπτωση ασυμφωνίας / ελλείψεων των αντιτύπων μεταξύ τους, θα επικρατεί το πρωτότυπο κείμενο. 2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας / ελλείψεων του αντίγραφου σε ηλεκτρονικό μορφή, με το πρωτότυπο κείμενο, θα επικρατεί το πρωτότυπο κείμενο. ΟΤΕ ΑΕ Σελίδα 4

5 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν, στην προσφορά, υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και με την μονογραφή του νομίμου εκπροσώπου. 4. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους διαγωνιζόμενους να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την επεξήγηση της έννοιάς τους. 5. Οι προσφορές, θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένους φακέλους, στους οποίους πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Α Ν Α Λ Υ Τ Ω Ν Φ Α Σ Μ Α Τ Ο Σ Γ Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: Επωνυμία: Οδός: Αριθμός: Πόλη: Τ.Κ.: Τηλ.: Fax: Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου: Ε- mail Εκπροσώπου: 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο ΟΤΕ, κατά την διάρκεια της αξιολόγησης της τεχνικής - εμπορικής προσφοράς, μπορεί να καλέσει εγγράφως, μέσω της Δ/νσης Προμηθειών, τον διαγωνιζόμενο να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή, να παράσχει εγγράφως σχετικές διευκρινίσεις εντός της προθεσμίας που θα του ανακοινωθεί και αυτό δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις που του ζητήθηκαν, δεν προσκομιστούν μέσα στο οριζόμενο από τον ΟΤΕ χρονικό διάστημα, ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης της προσφοράς. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τον διαγωνιζόμενο λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 5. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΤΕ ΑΕ Σελίδα 5

6 Κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των τεχνικών εμπορικών προσφορών, ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον διαγωνιζόμενο την υποβολή δείγματος του προσφερόμενου εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει το ζητούμενο δείγμα εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία του σχετικού αιτήματος από τον ΟΤΕ. 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του τόσο για τους τεχνικούς και εμπορικούς όρους, όσο και για τις τιμές, θα ισχύει για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της κατάθεσής της. 7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Αν το υπό προμήθεια υλικό εμπίπτει στις διατάξεις των Π.Δ. 115/2004 & 117/2004, περί «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», το ανταποδοτικό τέλος το οποίο καταβάλλεται στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΟΕΔΣΑΠ) βαρύνει την παραγωγό εταιρεία. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει με την προσφορά τους να συνυποβάλουν εάν είναι οι ίδιοι παραγωγοί Η.Η.Ε. σχετική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο παραγωγών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εάν είναι διακινητές Η.Η.Ε. την ανωτέρω σχετική βεβαίωση που έχουν οι ίδιοι εξασφαλίσει από τον παραγωγό Η.Η.Ε. 8. ΕΙΔΙΚΟI ΟΡΟI 1) Ο (υποψήφιος) Ανάδοχος δίδει τη ρητή συναίνεσή του περί διαβίβασης/γνωστοποίησης πληροφοριών που αφορούν στην (προς υπογραφή) σύμβαση με τον ΟΤΕ καθώς και σε κάθε άλλη ήδη συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του (υποψηφίου) Αναδόχου και του ΟΤΕ σε όλες τις συνδεδεμένες, υπό την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τον ΟΤΕ εταιρείες, που εδρεύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον τρόπο πληρωμής και φορολόγησης, στην εκχώρηση δικαιωμάτων, στην εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, στις ποινικές ρήτρες, στην εμπιστευτικότητα, στην καταγγελία, στην ευθύνη, στα πνευματικά δικαιώματα, στη δωσιδικία, στο εφαρμοστέο δίκαιο κλπ. καθώς και στους όρους τιμολόγησης και σε τεχνικούς όρους που συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις μεταξύ ΟΤΕ και (υποψηφίου) Αναδόχου. Ο (υποψήφιος) Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι τυχόν διαβίβαση/γνωστοποίηση των ως άνω πληροφοριών από τον ΟΤΕ στα ως άνω αναφερόμενα νομικά πρόσωπα δεν αποτελεί παραβίαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας εκ μέρους του ΟΤΕ. 2) «Ο υποψήφιος προμηθευτής/ανάδοχος δηλώνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι: ΟΤΕ ΑΕ Σελίδα 6

7 α) τόσο ο ίδιος (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που έχουν την εξουσία εκπροσώπησής του/λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του /άσκησης ελέγχου σε αυτόν), όσο και το χρησιμοποιούμενο από αυτόν για την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας, προσωπικό/στελέχη/συνεργάτες/υπεργολάβοι/προστηθέντες, συμμορφώνονται απολύτως με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως τη νομοθεσία περί απαγόρευσης της δωροδοκίας και της διαφθοράς, ευθυνόμενοι πλήρως για κάθε παραβίασή της, και δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στην ως άνω νομοθεσία, β) τόσο ο ίδιος (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που έχουν την εξουσία εκπροσώπησής του/λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του /άσκησης ελέγχου σε αυτόν), όσο και το χρησιμοποιούμενο από αυτόν για την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας, προσωπικό/στελέχη/συνεργάτες/υπεργολάβοι/προστηθέντες, δεν συνδέονται με την ΟΤΕ Α.Ε. με σχέση αντιπροσώπευσης/εκπροσώπησης, ούτε έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό της ΟΤΕ Α.Ε. ούτε έχουν την εξουσία άσκησης ελέγχου εντός της ΟΤΕ Α.Ε., γ) κανείς από τους αναφερόμενους στην ως άνω παράγραφο β), δεν συνδέεται με σχέση εργασίας οιασδήποτε μορφής με την ΟΤΕ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των συνδεδεμένων με την ΟΤΕ Α.Ε. εταιρειών), ούτε έχει οιαδήποτε υπηρεσιακή εξάρτηση από αυτήν, δ) κανένας από τους εργαζομένους/διευθυντές/στελέχη/μέλη Δ.Σ./εκπροσώπους της ΟΤΕ Α.Ε. δεν μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, i) στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο του υποψηφίου προμηθευτή/αναδόχου κατά τρόπο που να ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διοίκηση ή τη διαχείριση αυτού, ή/και ii) στη διοίκηση του υποψηφίου προμηθευτή/αναδόχου, ούτε συνδέεται με αυτόν με σχέση εργασίας οιασδήποτε μορφής. Οι ανωτέρω παράγραφοι β), γ) και δ) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση προσώπων που συνδέονται με την ΟΤΕ Α.Ε. κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της ΟΤΕ Α.Ε. ή περιέλθει σε γνώση της, καθ οιονδήποτε τρόπο, ενδεχόμενη παραβίαση των ανωτέρω εκ μέρους του υποψήφιου προμηθευτή/αναδόχου, η ΟΤΕ Α.Ε. δικαιούται να αποκλείσει τον υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο από την περαιτέρω διαδικασία προμήθειας. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω εκ μέρους του υποψήφιου προμηθευτή/αναδόχου, πέραν του αποκλεισμού αυτού από την περαιτέρω διαδικασία προμήθειας, καταπίπτει υπέρ της ΟΤΕ Α.Ε. η κατατεθείσα από τον υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο εγγύηση συμμετοχής, της ΟΤΕ Α.Ε. επιφυλασσομένης να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.» 9. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι του συνημμένου Σχεδίου Σύμβασης. ΟΤΕ ΑΕ Σελίδα 7

8 Με τιμή, Γ. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α : 1. Γενικοί Όροι Προμηθειών ( σελίδες) 2. Σχέδιο Σύμβασης ( σελίδες) 3. Τεχνικές Απαιτήσεις (- 9 - σελίδες) 4. Παράρτημα Όρων Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας ( σελίδες) ΟΤΕ ΑΕ Σελίδα 8