Висока школа струковних студија Београдска политехника

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Висока школа струковних студија Београдска политехника"

Transcript

1

2 САДРЖАЈ УВОД МЕТОДОЛОГИЈА Истраживачка методологија Проблем истраживања и истраживачка питања Операционални параметри Истраживачки инструменти Аналитичке јединице и узорак Анализа и приказ резултата АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА Демографске карактеристике испитаника Структура испитаника у односу на демографске показатеље Параметри квалитета установе Квалитет студијског програма Ниво задовољства квалитетом студијског програма у односу на усмерење студената Ниво задовољства студената варијаблама квалитета студијског програма у односу на усмерење Квалитет наставног процеса Ниво задовољства квалитетом наставног процеса у односу на усмерење студената Ниво задовољства студената варијаблама квалитета наставног процеса у односу на усмерење Наставно особље Ниво задовољства наставним особљем у односу на усмерење испитаника Ниво задовољства студената варијаблама параметра наставног особља у односу на усмерење Квалитет радног простора Квалитет библиотечких и информатичких ресурса Ниво задовољства квалитетом библиотечких и информатичких ресурса у односу на усмерење студената Квалитет система информисања Квалитет услуга сектора наставе Квалитет услуга студентске службе Квалитет услуга секретаријата Квалитет техничке подршке Квалитет услуга материјално-финансијске службе Квалитет студентског стандарда Укљученост студената у рад Школе Квалитет услуга скриптарнице Оцена квалитета установе Ниво задовољства параметрима установе Упоредни приказ задовољства параметрима установе по школским годинама и студијским програмима Одустајање од студија Структура испитаника у односу на усмерење Структура испитаника у односу на годину студија Динамика исписивања студената у току године Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 2 од 85

3 Очекивања студената Разлози исписивања са студија Незадовољство студирањем Разлози незадовољства Предности Београдске политехнике ЗАКЉУЧЦИ Квалитет организације и реализације образовног процеса Квалитет организације и реализације ненаставне подршке Одустајање од студија ПРЕДЛОЗИ КОРЕКТИВНИХ/ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРОЦЕСА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА УСТАНОВЕ ПРИЛОЗИ Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 3 од 85

4 УВОД Поступак студентског вредновања установе реализован је у складу с процедуром МП- ПР-004 Студентско вредновање установе и методологијом МП-ИН-001, Методологија студентског вредновања установе. Извештај је приказан у наставку текста и састоји се из четири одељака. Први одељак се односи на методологију студентског вредновања установе, а у оквиру које је дат осврт на: истраживачку методологију; проблем истраживања и истраживачка питања; операционалне параметре; истраживачке инструменте; аналитичке јединице и узорак и анализу и приказ резултата. У другом одељку је приказана анализа резултата којом је обухваћен ниво задовољства студената свим параметрима којима је одређен квалитет установе, као и анализа разлога одустајања од студија. Трећи одељак посвећен је закључцима проистеклим из претходно урађене анализе резултата. У четвртом одељку дати су предлози корективних и превентивних мера, односно мера за побољшање процеса студентско вредновање установе. 1. МЕТОДОЛОГИЈА 1.1. Истраживачка методологија Процес студентског вредновања установе заснивао се на примени дескриптивног приступа истраживању. Дескриптивно истраживање примењено је у циљу добијања одговора о задовољству студената параметрима квалитета установе и у циљу сагледавања разлога одустајања од студија. Синтезом појединачних вредности параметара извршено је и вредновање установе. Заправо, применом дескриптивног истраживања омогућено је добијање одговора на питање: Који је ниво задовољства студената у односу на организацију и реализацију образовног процеса и ненаставне подршке и који су разлози одустајања од студија? Стратегија истраживања је заснована на комбинацији квантитативних и квалитативних метода. Применом квантитативних истраживања омогућено је прикупљање података о разлозима одустајања од студија и о нивоу задовољства студената параметрима квалитета установе, односно добијање одговора на дефинисана истраживачка питања. Као истраживачки метод у процесу прикупљања претходно поменутих података примењено је анкетно истраживање. Квалитативан приступ примењен је с циљем детаљнијег разматрања ставова и мишљења респондената. Смисао сваке, па и ове квалитативне анализе је да служи као допуна квантитативних података и то уобичајено као њена негација или потпора. Квалитативни приступ је реализован кроз отворени део упитника где су испитаници могли да изнесу своје ставове, мишљења, убеђења, веровања и сл. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 4 од 85

5 1.2. Проблем истраживања и истраживачка питања У складу са исказаним потребама испитивања задовољства који испитаници додељују параметрима квалитета установе и разлога одустајања од студија, као проблем истраживања дефинисано је следеће питање: Који је ниво задовољства студената у односу на организацију и реализацију образовног процеса и ненаставне подршке и који су разлози одустајања од студија? У циљу добијања одговора на постављени проблем истраживања дефинисана су истраживачка питања која сегментарно разрађују постављени проблем: 1. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом студијског програма? 2. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом наставног процеса? 3. Питање: Који је ниво задовољства студената наставним особљем? 4. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом радног простора? 5. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом библиотечких и информатичких ресурса? 6. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом система информисања? 7. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга сектора наставе? 8. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга студентске службе? 9. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга секретаријата? 10. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом техничке подршке? 11. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга материјално финансијске службе? 12. Питање: Који је ниво задовољства студената посредовањем Школе у обезбеђењу студентског стандарда? 13. Питање: Који је ниво задовољства студената њиховом укљученошћу у раду Школе? 14. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга скриптарнице? 15. Питање: Који су разлози одустајања (исписивања) од студија? 1.3. Операционални параметри Операционализација је уведена са сврхом превођења истраживачког проблема и истраживачких питања на језик индикатора, а с основним циљем повезивања појава и процеса. Основу постављеног проблема истраживања чинило је мерење задовољства студената, па је сходно томе уведен индикатор задовољства који је ближе одређен преко нивоа задовољства квалитетом параметара. Приказ индикатора са одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.1. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 5 од 85

6 Задовољство Табела 1.1 Индикатор задовољства Варијабла Тип Скала Вредности Ниво задовољства квалитетом параметара Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Задовољство студената мерено је на основу дефинисаних тринаест параметара којима је додељено значење индикатора. Сваки индикатор одређен је одговарајућим бројем варијабли. Као први индикатор издвојен је квалитет студијског програма којим су обухваћени елементи дефинисани стандардом за самовредновање високошколских установа: доступност информација о студијском програму (у погледу циљева, структуре, условљености предмета, бодовне вредности предмета ЕСПБ, избора наставника по предметима); могућност стицања општих знања (у погледу информатичке писмености, познавања енглеског језика и других знања опште образовног карактера); могућност стицања специфичних (стручних) знања, вештина и способности; распоред (редослед и повезаност) предмета по годинама на студијском програму. Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.2. Индикатор Индикатор Квалитет студијског програма Табела 1.2 Индикатор квалитета студијског програма Варијабла Тип Скала Вредности Доступност информација о студијском програму Могућност стицања општих знања Могућност стицања стручних знања и вештина Распоред предмета по годинама на студијском програму/смеру Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор квалитета наставног процеса, у складу са стандардом, одређен је следећим варијаблама: усклађеност плана и распореда наставе са очекивањима студената; доследност спровођења плана и распореда наставе (укључујући све наставне активности предавања, вежбе, консултације, испите, итд.); правовременост у упознавању студената са планом рада и предиспитним обавезама на сваком предмету; методи реализације наставе (интерактивна настава, укључивање примера из праксе, подстицање на креативност, тимски рад и самосталност у раду). Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 6 од 85

7 Приказ индикатора са одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.3. Квалитет наставног процеса Табела 1.3 Индикатор квалитета наставног процеса Варијабла Тип Скала Вредности Доследност спровођења плана и распореда наставе Усклађеност плана и распореда наставе с очекивањима студената Правовременост упознавања студената са планом рада и предиспитним обавезама на сваком предмету Интерактивност наставе Подстицање студената на креативност Укључивање примера из праксе Оспособљавање студената за тимски рад Оспособљавање студената за самостални рад Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор наставног особља одређен је варијаблама које се односе на квалитет рада наставника и сарадника у настави: доследност наставника у спровођењу садржаја предмета; коректан однос наставника према студентима (поштовање кодекса професионалне етике); способност наставника у излагању садржаја предмета. Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.4. Индикатор Индикатор Наставно особље Табела 1.4 Индикатор наставног особља Варијабла Тип Скала Вредности Коректност односа наставника према студентима Доследност наставника у спровођењу садржаја предмета Способност наставника у излагању садржаја предмета Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор квалитета радног простора одређен је елементима који проистичу из стандарда: техничка опремљеност просторија у којима се изводи настава; услови рада у односу на постојећу опрему; реализација наставних активности на више локација; микроклиматски услови (осветљење, грејање, климатизација, итд.). Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.5. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 7 од 85

8 Табела 1.5 Индикатор квалитета радног простора Варијабла Тип Скала Вредности Квалитет радног простора Техничка опремљеност просторија у којима се изводи настава Услови рада у односу на постојећу опрему Утицај реализације наставе на више локација на задовољство корисника Микроклиматски услови Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор квалитета библиотечких и информатичких ресурса, који представљају значајну подршку процесу наставе, у складу са стандардом одређен је следећим варијаблама: покривеност предмета литературом; савременост садржаја библиотечког фундуса; доступност електронских садржаја (презентације коришћене на предавањима, електронске базе часописа и друге публикације); опремљеност читаонице рачунарима; време рада библиотеке; услови рада у читаоници (поштовање прописаних правила о коришћењу читаонице); однос особља библиотеке према студентима. Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.6. Индикатор Индикатор Квалитет библиотечких и информатичких ресурса Табела 1.6 Индикатор квалитета библиотечких и информатичких ресурса Покривеност предмета литературом Савременост садржаја библиотечког фундуса Варијабла Тип Скала Вредности Доступност електронских садржаја Опремљеност читаонице рачунарима Време рада библиотеке Услови рада у читаоници Однос особља библиотеке према студентима Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор квалитета система информисања уведен је у контексту подршке реализације образовног процеса и одређен је следећим варијаблама: Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 8 од 85

9 правовременост информисања (одлагање наставе, услови уписа, резултати испита, колоквијума, термини полагања испита и колоквијума, итд.); начини информисања (огласна табла, сајт, смс и WAP портал); разумљивост информација. Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.7. Табела 1.7 Индикатор квалитета система информисања Варијабла Тип Скала Вредности Наставно особље Правовременост информисања Начини информисања Разумљивост информација Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор квалитета услуга сектора наставе одређен је следећим варијаблама: радно време сектора наставе; спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року; однос запослених у сектору према студентима; добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису у делокругу рада службе. Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.8. Индикатор Индикатор Табела 1.8 Индикатор квалитета услуга сектора наставе Варијабла Тип Скала Вредности Квалитет услуга сектора наставе Радно време сектора наставе Спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року Добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису у делокругу рада службе Однос запослених у сектору према студентима Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор квалитета услуга студентске службе (у реализацији образовног процеса значајно место заузимају и службе ненаставне подршке које обезбеђују реализацију активности које директно или индиректно утичу на процес студирања) одређен је: радно време студентске службе; спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року; однос запослених у служби према студентима; добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису у делокругу рада службе. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 9 од 85

10 Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.9. Табела 1.9 Индикатор квалитета услуга студентске службе Варијабла Тип Скала Вредности Квалитет услуга студентске службе Радно време студентске службе Спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року Добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису у делокругу рада службе Однос запослених у сектору према студентима Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор квалитет услуга секретаријата (коју чине помоћник директора за опште и правне послове, секретар и помоћник секретара) одређен је следећим варијаблама: радно време секретаријата; спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року; однос запослених у служби према студентима; добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису у делокругу рада службе. Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели Табела 1.10 Индикатор квалитета услуга секретаријата Индикатор Индикатор Варијабла Тип Скала Вредности Квалитет услуга секретаријата Радно време секретаријата Спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року Добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису у делокругу Однос запослених у сектору према студентима Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор квалитета техничке подршке одређен је варијаблама: добра воља особља техничке подршке у решавању додатних захтева (скенирање, нарезивање CD и DVD материјала, итд); хигијенски услови. Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 10 од 85

11 Квалитет техничке подршке Табела 1.11 Индикатор квалитета техничке подршке Варијабла Тип Скала Вредности Добра воља особља у решавању додатних захтева Хигијенски услови Ординарна Ликертова петостепена 1 Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор квалитета услуга материјално финансијске службе (служба рачуноводства) одређен је варијаблама: радно време материјално - финансијске службе; спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року. Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели Индикатор Индикатор Квалитет услуга материјалнофинан. службе Табела 1.12 Индикатор квалитета услуга материјално-финансијске службе Варијабла Тип Скала Вредности Радно време материјално-финан. службе Спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор студентског стандарда (у процесу обезбеђења студентског стандарда, који обухвата смештај у студентске домове, спровођење конкурса за студентске кредите и стипендије, исхрану студената, осигурање, разне врсте повластица, итд., Школа има улогу посредника) одређен је: задовољством корисника посредничким услугама (које Школа пружа у обезбеђењу студентског стандарда). Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели Индикатор Табела 1.13 Индикатор студентског стандарда Варијабла Тип Скала Вредности 1 - Незадовољни Студентски стандард Задовољство корисника посредничким услугама (које Школа пружа у обезбеђењу студентског стандарда) Ординарна Ликертова петостепена 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор укључуности студената у рад Школе (у складу са принципима новог система високог образовања студент се поставља у центар образовног процеса и додељује му се активно учешће у процесу обезбеђења квалитета), одређен је следећим варијаблама: Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 11 од 85

12 квалитет рада Студентског парламента; укљученост (свих) студената кроз различите процесе анкетирања; доступност резултата (анкете, примедбе, предлози). Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели Табела 1.14 Индикатор укључености студената у рад Школе Укљученост студената у рад Школе Варијабла Тип Скала Вредности Квалитет рада Студентског парламента Укљученост студената у рад Школе кроз различите процесе анкетирања Доступност резултата (анкете, предлози, итд.) Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Индикатор квалитета услуга скриптарнице одређен је следећим варијаблама: снабдевеност скриптарнице основном литературом за учење; цене публикација; цене образаца, прибора, папира, и сл.; однос запослених према студентима; време рада скриптарнице. Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели Табела 1.15 Индикатор квалитета услуга скриптарнице Индикатор Индикатор Варијабла Тип Скала Вредности Квалитет услуга скриптарнице Снабдевеност скриптарнице основном литературом Цене публикација Цене образаца, прибора, папира, и сл. Однос запослених према студентима Време рада скриптарнице Ординарна Ликертова петостепена 1 - Незадовољни 2 - Мало задовољни 3 - Умерено задовољни 4 - Веома задовољни 5 - Изузетно задовољни Анализа валидности и поузданости усвојених операционалних параметара извршена је провером вредности Кронбаховог коефицијента α (Cronbach α) за претходно дефинисане индикаторе. Добијени резултати приказани су у табели У складу са препорукама за емпиријска истраживања, која подразумевају да се индикатори сматрају валидним и поузданим у случајевима када је α > 0.6, добијени резултати (приказани у табели 1.16) указују на поузданост и валидност овако дефинисаних индикатора, изузев у случају скупа варијабли које одређују квалитет техничке подршке. На овај начин се потврђује постојаност скупова варијабли у оквиру дефинисаних индикатора. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 12 од 85

13 Табела 1.16 Поузданост и валидност индикатора Индикатор Cronbah α ниво задовољства Задовољство 0,964 Квалитет студијског програма 0,755 Квалитет наставног процеса 0,848 Наставно особље 0,833 Квалитет радног простора 0,819 Квалитет библиотечких и информатичких ресурса 0,866 Квалитет система информисања 0,848 Квалитет услуга сектора наставе 0,936 Квалитет услуга студентске службе 0,901 Квалитет услуга секретаријата 0,909 Квалитет техничке подршке 0,537 Квалитет услуга материјално-финансијске службе 0,817 Квалитет студентског стандарда - Укљученост студената у рад Школе 0,901 Квалитет услуга скриптарнице 0, Истраживачки инструменти У складу с дефинисаном стратегијом истраживања као истраживачки инструмент коришћен је анкетни упитник. Упитник је сачињен тако да омогући мерење свих индикатора и варијабли при чему су биле обухваћене следеће области: организација и реализација образовног процеса и ненаставна подршка. Садржајно упитник се састојао из два дела у оквиру којих су груписана питања према следећим темама: Први део Подаци о студенту Демографске карактеристике испитаника: усмерење и година студијског програма (питања 1 и 2). 1 Други део Вредновање установе Параметри квалитета установе: квалитет студијског програма и наставног процеса; наставно особље; квалитет радног простора; библиотечких и информатичких ресурса; система информисања; услуга сектора наставе; услуга студентске службе; услуга секретаријата и услуга материјално-финансијске службе; студентски стандард; укљученост студената у рад Школе и квалитет услуга скриптарнице (питања од 1.1 закључно с 14.5); 1 У складу са Одлуком Наставног већа Школе о предлозима за побољшање процеса студентског вредновања установе од године усвојено је да се не врши анализа задовољство студената у односу на остварену просечну оцену и на годину студијског програма. У упитнику је задржана година студијског програма, али само као контролна варијабла. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 13 од 85

14 Опште мишљење о установи (питања 15 и 16); Изношење ставова, мишљења, итд. (питање 17). Приказ упитника дат је у Прилогу Аналитичке јединице и узорак У поступку студентског вредновања установе аналитичку јединицу представљала је. У односу на дефинисани циљ овог истраживања посматрану популацију су чинили сви активни студенти основних струковних студија. Први корак у утврђивању репрезентативности узорка подразумевао је дефинисање релевантне популације. У складу с подацима Студентске службе (на дан године) у Школи тренутно студира 1377 студената основних струковних студија. Увидом у базу података о студентима добијени су подаци о броју студената по студијским програмима и годинама студирања. Треба напоменути да узорак нису чинили студенти прве године студирања. Применом софтвера Sample Size Calculator добијени су подаци о релевантној величини узорка. У табели 1.17 и на слици 1.1 приказани су подаци о популацији и испитиваном узорку у погледу броја студената. Табела 1.17 Однос величине узорка и популације ОДНОС ВЕЛИЧИНЕ ПОПУЛАЦИЈЕ И УЗОРКА Популација Узорак Број студената % 100,00 % 22,15% Слика 1.1 Однос величине узорка и популације Однос величине узорка и популације Популација, 78% Узорак, 22% Из табеле 1.17 уочава се да је узорак представљао 22 % популације. У циљу утврђивања репрезентативности узорка и оствареног интервала поверења примењен је претходно поменути софтвер Sample Size Calculator. Добијени резултати приказани су на слици 1.2, са које се уочава да је за популацију од 1377 студента релевантна величина узорка обухвата 301 испитаника. С обзиром, да је у процесу вредновања анкетирано 305 испитаника остварени интервал поверења износи 4.95, у односу на уобичајених 5 %, што указује да је постигнута репрезентативност узорка. У контексту овог истраживања претходно наведено би значило да се са сигурношћу од 95 % може тврдити да је релевантни проценат популације између 45 и 55 %. Ако се претпостави да је 50 % испитаника одговорило на постављена питања онда се са сигурношћу од 95 % може Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 14 од 85

15 претпоставити да би између 45 и 55% релевантне популације одговорило на дата питања. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 15 од 85

16 Слика 1.2 Оптимална величина узорка и интервал поверења Следећи корак у анализи подразумевао је утврђивање репрезентативности узорка у односу на усмерење студената. Добијени резултати приказани су у табели Студијски програм Табела 1.18 Релевантност узорка у односу на усмерење Величина популације (II, III, IV, V, VI год. студирања) Релевантна величина узорка Узорак % у односу на популацију % у односу на релевантну величину узорка Дизајн индустријских производа ,28 46,60 Модни и дизајн производа од коже ,91 39,39 Графички дизајн ,57 58,02 Безбедност и здравље на раду ,33 42,86 Графичка технологија ,08 26,78 Менаџмент квалитетом ,82 25,58 Рециклажне технологије ,50 39,13 Заштита животне средине ,13 42,34 Нису одговорили на питање 8 УКУПНО На основу података из табеле 1.18 уочава се да се проценат анкетираних студената у односу на релевантну величину узорка, по студијским програмима, креће у интервалу од 25,58 % до 58,02 %. Ово се може објаснити чињеницом да је у току спровођења процеса анкетирања била слабија присутност настави од стране студената на појединим студијским програмима. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 16 од 85

17 У односу на квалитативни део упитника, од укупно 305 анкетираних 56 студента (у апсолутном броју) или 18,4% се одазвало предлогу. Квалитативни део анализе дат је као прилог овог Извештаја Анализа и приказ резултата Анализа и приказ резултата извршени су у складу с дефинисаним циљем истраживања који је подразумевао мерење задовољства студената параметрима квалитета установе и сагледавање разлога одустајања од студија. Процес анализе обухватио је три фазе: 1. прикупљање података; 2. превођење података у информације и 3. извођење одговарајућих закључака. У процесу анализе података, а у складу с потребама овог истраживања, примењена је дескриптивна статистика. Дескриптивна статистика је примењена у циљу описивања варијабли и добијања информација о посматраном феномену. У описивању номиналних варијабли примењен је распоред фреквенција. За потребе ефективног приказивања варијабли, као и међусобног односа променљивих коришћен је штапни графикон (bar chart) и дијаграм пита (pie chart). Анализа и приказ резултата урађени су применом софтверског пакета SPSS (Statistical Package for Social Scientists). 2. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА Садржај овог поглавља приказује резултате спроведеног поступка студентског вредновања установе и анализе разлога одустајања од студија. Поглавље обухвата четири одељка. У првом одељку је приказана структура испитаника у односу на демографске карактеристике. Други одељак обухвата вредновање задовољства испитаника параметрима који ближе одређују квалитет установе. Одељак садржи четрнаест тачака разврстаних у складу са дефинисаним истраживачким питањима приказаним у тачки 1.2. У оквиру овог одељка детаљно је приказан ниво задовољства сваком од варијабли које ближе одређују поменуте параметре. У трећем одељку је извршена анализа оцене квалитета установе. Извршено је и рангирање параметара квалитета у односу на средње вредности оцена нивоа задовољства. Четврти одељак обухвата анализу разлога одустајања од студија Демографске карактеристике испитаника У процесу испитивања ставова студената о важности варијабли које одређују квалитет установе показало се неопходним увођење варијабли демографских карактеристика испитаника. Основни циљ увођења демографских карактеристика огледа се у потреби селективног разматрања ставова студената о важности варијабли квалитета установе. Основни задатак овог дела анализе је да се прикаже структура испитаника у односу на испитиване демографске карактеристике. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 17 од 85

18 Првим делом упитника обухваћена су питања која су се односила на демографске карaктеристике студената, а која су подразумевала разматрање само једне варијабле: усмерење испитаника Структура испитаника у односу на демографске показатеље Анализа података у погледу структуре испитаника у односу на демографске карактеристике извршена је применом статистичког алата којим се добија учесталост испитаника у односу на дефинисане варијабле (фреквенција). Структура испитаника у односу на њихово усмерење представљена је у табели 2.1 и на слици 2.1. Табела 2.1 Учесталост расподеле испитаника у односу на усмерење У табели 2.1 приказана је бројчана и процентуална заступљеност испитаника у односу на њихово усмерење. Из поменуте табеле уочава се да су међу испитаницима најзаступљенији студенти студијског програма графички дизајн који чине 31,6 % свих анкетираних. Слика 2.1 Процентуална заступљеност расподеле испитаника у односу на усмерење Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 18 од 85

19 2.2. Параметри квалитета установе Основни циљ спровођења студентског вредновања установе огледао се у мерењу нивоа задовољства студената параметрима који одређују квалитет установе и анализи разлога одустајања од студија. Други део упитника, којим су анкетирани студенти, обухватио је питања која се односе на параметре квалитета установе и то: квалитет студијског програма; квалитет наставног процеса; наставно особље; квалитет радног простора; квалитет библиотечких и информатичких ресурса; квалитет система информисања; квалитет услуга сектора наставе (помоћник директора за наставу, координатор наставе и организатор наставе); квалитет услуга студентске службе; квалитет услуга секретаријата; квалитет техничке подршке; квалитет услуга материјално финансијске службе; студентски стандард; укљученост студената у рад Школе и квалитет услуга скриптарнице. Разлози одустајања од студија анализирани на основу записа на обрасцу МП-ОБ-015, Анкета о разлозима одустајања од студија, коју студенти попуњавају приликом поступка исписивања из Школе Квалитет студијског програма У циљу мерења нивоа задовољства студената квалитетом студијског програма дефинисано је следеће истраживачко питање: Питање 1.: Који је ниво задовољства студената квалитетом студијског програма? У циљу добијања одговора на постављено истраживачко питање разматрани су следећи фактори: доступност информација о студијском програму (у погледу циљева, структуре, условљености предмета, бодовне вредности предмета ЕСПБ, избора наставника по предметима); могућност стицања општих знања (у погледу информатичке писмености, познавања енглеског језика и других знања опште образовног карактера); могућност стицања специфичних (стручних) знања, вештина и способности; Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 19 од 85

20 распоред (редослед и повезаност) предмета по годинама на студијском програму. При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3- умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). Применом дескриптивне статистике добијени су резултати средњих вредности нивоа задовољства студената варијаблама које ближе одређују квалитет студијског програма. Резултати анализе приказани су у табели 2.2 и на слици 2.2. Табела 2.2 Ниво задовољства студената квалитетом студијског програма Из добијених резултата може се уочити да се средње вредности за посматране варијабле крећу у интервалу од 3,46 до 4,07. Овако добијени резултати указују да не постоји статистички значајна разлика у средњим вредностима оцене задовољства испитаника варијаблама квалитета студијског програма. Како је одступање у интервалу од 0,86 до 1,13, може се приметити да код популације постоји статистички значајна разлика у оцени средње вредности квалитетa студијског програма у односу на доступност информација, стицање општих знања, стручних знања и вештина и распореду предмета по годинама на студијском програму. Најнижу вредност средње оцене (М=3,46) испитаници додељују варијабли Распоред (редослед) предмета по годинама на студијском програму, у вези са којом и остварују највећу разлику у мишљењима (SD=1,132). Збирно се може закључити да је популација веома задовољна компонентама које чине квалитет студијског програма, јер су испитаници умерено задовољни до веома задовољни сваком појединачном варијаблом студијског програма. На нивоу популације може се рећи да су испитаници веома задовољни доступношћу информација, стицањем општих знања, стручних знања и вештина и распоредом предмета по годинама на студијском програму. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 20 од 85

21 Слика 2.2 Ниво задовољства студената квалитетом студијског програма Средња вредност оцене нивоа задовољства испитаника квалитетом студијског програма (средња вредност оцена свих варијабли) приказана је у табели 2.3. Табела 2.3 Средња вредност оцене нивоа задовољства квалитетом студијског програма Добијени резултати указују да је средња оцена нивоа задовољства испитаника квалитетом студијског програма 3,79 (М=3,7926; SD=0,7397) одакле се може закључити да су испитаници веома задовољни квалитетом студијског програма збирно Ниво задовољства квалитетом студијског програма у односу на усмерење студената Следећи задатак у овом делу анализе подразумевао је сагледавање зависности нивоа задовољства респондената у односу на њихово усмерење. Применом статистичког алата One-Way ANOVA извршена је обрада података при чему су добијени следећи резултати (табела 2.4 и слика 2.3). У односу на усмерење испитаника, средња оцена нивоа задовољства квалитетом студијског програма креће се у интервалу од 3.51 до Овако добијени резултати указују да не постоји статистички значајна разлика у средњим вредностима оцене задовољства испитаника варијаблама квалитета студијског програма у односу на усмерење. Најниже вредности средње оцене нивоа задовољства су на студијским програмима за дизајн индустријских производа (M=3,51), графички дизајн (М=3,56) и безбедност и здравље на раду (M=3.89), док је највиша средња оцена нивоа задовољства на студијском програму графичка технологија (M=4,35). Из табеле се може закључити да средње оцене варирају за 0.84, што значи да постоји статистички значајно одступање од средње оцене нивоа задовољства квалитетом студијског Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 21 од 85

22 програма до једне оцене. Стандардна одступања по појединим студијским програмима доста варирају (SD=0,50 до SD=0,76), посебно на студијском програму графички дизајн, где је било и највише испитаника, укупно 94, па су ипак велика одступања у оцени (SD=0,76), као и на студијском програму рециклажне технологије (SD=0,73), на коме је било и најмање испитаника у односу на смер, свега њих 9. Оцене популације се крећу у распону од 3,31 до 4,62, дакле испитаници су умерено до изузетно задовољни квалитетом студијског програма. Табела 2.4 Средња вредност оцене задовољства квалитетом студијског програма у односу на усмерење испитаника Слика 2.3 Средња вредност оцене задовољства квалитетом студијског програма у односу на усмерење испитаника На слици 2.3 дат је полигон средње вредности оцене задовољства квалитетом студијског програма у односу на усмерење испитаника, одакле се види да су студенти студијског програма графичка технологија најзадовољнији, а студенти студијског Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 22 од 85

23 програма дизајн индустријских производа најмање задовољни квалитетом студијског програма Ниво задовољства студената варијаблама квалитета студијског програма у односу на усмерење У погледу варијабле Доступност информација о студијском програму (Табела 2.5) најнижи ниво задовољства исказали су студенти студијских програма: графички дизајн (M=3,79; SD=0,91) и дизајн индустријских производа (M=3,83; SD=0,79). Из табеле 2.5. се види да они показују нешто нижи ниво задовољства у односу на студенте осталих студијских програма, као и да се ниво задовољства креће у распону од 3,79 до 4,53, одакле се може закључити да не постоји статистички значајна разлика у оцени задовољства међу испитаницима и да су испитаници веома задовољни доступношћу информација о студијском програму. Табела 2.5 Ниво задовољства варијаблом Доступност информација о студијском програму За варијаблу Стицање општих знања (Табела 2.6), оцена задовољства је прилично уједначена и креће се у интервалу од М=3,54 до М=4,67. Издвајају се студенти студијског програма графичка технологија, који су једини исказали највиши ниво задовољства посматраном варијаблом (М=4,67) у односу на студенте са осталих студијских програма, који су веома задовољни посматраном варијаблом, док су најнижи ниво задовољства исказали студенти студијског програма дизајн индустријских производа (M=3,54). На основу одступања од средњих вредности (СЗЖ: SD=0,99, СГД: SD=0,96, РТХ:SD=0,93) може се закључити да међу студентима ових студијских програма постоји велика разлика у коначним оценама нивоа задовољства поменутом варијаблом. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 23 од 85

24 Табела 2.6 Ниво задовољства варијаблом Стицање општих знања За варијаблу Стицање стручних знања и вештина (Табела 2.7) најнижи ниво задовољства је код студената студијског програма дизајн индустријских производа (M=3,54; SD=0,90) и графички дизајн (M=3,57; SD=1,05), док је највиши ниво задовољства код студената студијског програма графичка технологија (M=4,47; SD=0,64). Може се приметити да се оцена задовољства креће у интервалу од 3,54 до 4,47 на свим студијским програмима, тако да је она уједначена што значи да су студенти свих студијских програма веома задовољни стицањем стручних знања и вештина у Школи. Како је стандардно одступање на свим студијским програмима осим графичке технологије близу 1, може се закључити да су студенти свих студијских програма умерено до изузетно задовољни стицањем стручних знања и вештина у Школи, осим студената студијског програма графичка технологија, који су веома задовољни стицањем општих знања Табела 2.7 Ниво задовољства варијаблом Стицање стручних знања и вештина У погледу варијабле Распоред предмета по годинама на студијском програму (Табела 2.8) најнижи ниво задовољства је присутан код студената студијског програма дизајн индустријских производа (M=3,11; SD=1,24), док највиши ниво задовољства исказују студенти менаџмента квалитетом (M=3,91; SD=1,02). Како је одступање у мишљењу студената веома велико, може се закључити да је крајња оцена неуједначена и креће се од мало задовољни до изузетно задовољни. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 24 од 85

25 Табела 2.8 Ниво задовољства варијаблом Распоред предмета по годинама на студијском програму Слика 2.4 даје упоредни приказ оцене задовољства варијаблама квалитета студијског програма у односу на усмерење испитаника. Може се закључити да студенти студијског програма графичка технологија дају највишу оцену задовољства за варијабле Доступност информација о студијском програму, Стицање општих знања и Стицање стручних знања и вештина, док студенти менаџмента квалитетом дају највишу оцену задовољства за варијаблу Распоред предмета по годинама на студијском програму. Слика 2.4 Средњe вредности оцене задовољства варијаблама квалитета студијског програма у односу на усмерење испитаника Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 25 од 85

26 Квалитет наставног процеса За потребе мерења нивоа задовољства испитаника квалитетом наставног процеса дефинисано је следеће истраживачко питање: Питање 2.: Који је ниво задовољства студената квалитетом наставног процеса? У циљу добијања одговора на дефинисано истраживачко питање у процесу анкетирања разматране су следеће варијабле: доследност спровођења плана и распореда наставе; усклађеност плана и распореда наставе за очекивањима студената; правовременост упознавања студената са планом рада и предиспитним обавезама на сваком предмету; интерактивност наставе; подстицање студената на креативност; примери из праксе су добри и илустративни; оспособљавање студената за тимски рад; оспособљавање студената за самостални рад. При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3- умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). У складу са понуђеном Ликертовом скалом у упитнику, применом адекватног статистичког алата добијене су средње вредности оцена нивоа задовољства испитаника за сваку од варијабли квалитета процеса наставе. Добијени резултати приказани су у табели 2.9 и на слици 2.5. Средња вредност оцене нивоа задовољства варијаблама квалитета наставног процеса креће се у интервалу од 3,52 до 4,04. Највеће задовољство испитаника је варијаблама Правовременост упознавања с планом рада и предиспитним обавезама на сваком предмету (M=4,04; SD=0,97) и План и распоред наставе-доследност (M=4,02; SD=0,97), док је најнижи ниво задовољства испитаника варијаблом Усклађеност плана и распореда наставе са очекивањима (M=3,52; SD=1,08). Треба приметити да ова оцена није значајно нижа од осталих, јер опсег оцена задовољства испитаника квалитетом процеса наставе износи 0,52. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 26 од 85

27 Табела 2.9 Ниво задовољства студената квалитетом процеса наставе Слика 2.5 Ниво задовољства студената квалитетом процеса наставе У погледу општег нивоа задовољства испитаника квалитетом процеса наставе добијени су следећи резултати (табела 2.10). Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 27 од 85

28 Табела 2.10 Средња оцена нивоа задовољства квалитетом процеса наставе Из табеле се уочава да је ниво задовољства испитаника у погледу квалитета наставног процеса вреднован средњом оценом 3.77, дакле испитаници су веома задовољни квалитетом наставног процеса Ниво задовољства квалитетом наставног процеса у односу на усмерење студената Применом адекватног статистичког алата извршена је обрада података и добијени су резултати задовољства испитаника квалитетом процеса наставе, у односу на њихово усмерење, који су приказани у табели 2.11 и на слици 2.6. Табела 2.11 Средња вредност оцене нивоа задовољства квалитетом наставног процеса у односу на усмерење Добијене вредности средњих оцена нивоа задовољства крећу се у интервалу од 3.52 до 4.22, што указује да се оцена нивоа задовољства квалитетом наставног процеса креће у оквиру исте оцене, тј. студенти свих студијских програма су веома задовољни квалитетом студијског програма. Највиша вредност средње оцене нивоа задовољства квалитетом наставног процеса уочава се код испитаника са студијског програма графичка технологија (М=4.22), а најнижа је на студијским програмима за дизајн индустријских производа (М=3.52) и безбедност и здравље на раду (М=3.61). Како се стандардна одступања крећу у интервалу од 0.53 до 0.80, следи да не постоји статистички значајна разлика у средњој оцени нивоа задовољства квалитетом наставног процеса у односу на усмерење. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 28 од 85

29 Слика 2.6 Средња вредност оцене нивоа задовољства квалитетом наставног процеса у односу на усмерење Ниво задовољства студената варијаблама квалитета наставног процеса у односу на усмерење У табелама дат је приказ нивоа задовољства варијаблама наставног процеса у односу на усмерење. Табела 2.12 Ниво задовољства варијаблом Доследност у спровођењу плана и распореда наставе Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 29 од 85

30 Табела 2.13 Ниво задовољства варијаблом Усклађеност плана и распореда наставе са очекивањима студената Табела 2.14 Ниво задовољства варијаблом Правовременост упознавања с планом рада и предиспитним обавезама на сваком предмету Табела 2.15 Ниво задовољства варијаблом Интерактивност наставе Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 30 од 85

31 Табела 2.16 Ниво задовољства варијаблом Подстицање на креативност Табела 2.17 Ниво задовољства варијаблом Примери из праксе су добри и илустративни Табела 2.18 Ниво задовољства варијаблом Оспособљеност за тимски рад Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 31 од 85

32 Табела 2.19 Ниво задовољства варијаблом Оспособљеност за самостални рад Резултати испитивања задовољства испитаника појединачним варијаблама квалитета наставног процеса у зависности од усмерења указују на следеће: Доследност у спровођењу плана и распореда наставе сви студенти су веома задовољни доследношћу у спровођењу плана и распореда наставе. Најмање задовољство студената је на студијском програму дизајн индустријских производа (M=3,67, SD=0,88), а највеће на студијском програму графичка технологија (M=4,40, SD=0,63), док се издвајају студенти студијског програма менаџмент квалитетом и рециклажне технологије, који, иако дају високу оцену задовољства (СМК: М=4,27, РТХ: М=4,22) имају велику разлику у мишљењима (СМК: SD=1,2, РТХ: SD=1,09), што значи да за студенте ова два смера на нивоу популације се може рећи да њихова оцена задовољства посматраном варијаблом се креће од умерено задовољни до изузетно задовољни. Усклађеност плана и распореда наставе с очекивањима студената најмање задовољство студената је на студијским програмима дизајн индустријских производа (M=3,27, SD=1,12) а највеће на студијском програму заштита животне средине (M=3,74, SD=1,05), који се високом оценом изузетно задовољни издвајају од студената осталих студијских програма. Како распон оцене нивоа задовољства посматраном варијаблом износи 0,47, може се закључити да не постоји статистички значајна разлика у оцени задовољства усклађеношћу плана и распореда наставе с очекивањима студената. Правовременост упознавања с планом рада и предиспитним обавезама на сваком предмету најмање задовољство студената је на студијском програму дизајн индустријских производа (M=3,79, SD=1,14) и рециклажне технологије (М=3,89, SD=1,16) и не одскаче у односу на остале студијске програме, чија је оцена задовољства око 4. Највећом оценом задовољства овом варијаблом издвајају се студенти графичке технологије (M=4,53, SD=0,74), који су изузетно задовољни правовременошћу упознавања с планом рада и предиспитним обавезама на сваком предмету. Опсег од 0,74 показује да не постоји статистички значајна разлика у оцени нивоа задовољства овом варијаблом у односу на усмерење. Интерактивност наставе најмање задовољство је на студијском програму безбедност и здравље на раду и износи 3,72, док је највиша оцена задовољства Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 32 од 85

33 на смеру графичка технологија и износи 4,53. Издвајају се студенти студијског програма менаџмент квалитетом, чије је одступање у мишљењима значајно (SD=1,05), па се њихова оцена задовољства поменутом варијаблом креће у распону од веома задовољни до изразито задовољни. Подстицање на креативност изузев студената студијског програма дизајн производа од коже који су показали да су веома задовољни овом варијаблом (M=4,19, SD =0,94), и студената студијског програма безбедност и здравље на раду који су показали да су умерено задовољни овом варијаблом (M=3,11, SD =1,06), генерално велики опсег од 1,08 показује да су студенти са осталих студијских програма умерено до веома задовољни подстицањем на креативност, док стандардна девијација од око 1 на свим студијским програмима даје статистички веома значајну разлику у оцени популације. Примери из праксе су добри и илустративни изузев студената студијског програма дизајн индустријских производа (М=3,19) и студената студијског програма безбедност и здравље на раду (М=3,36) који су умерено задовољни, студенти осталих студијских програма су веома задовољни примерима из праксе које слушају током наставе, док опсег од око 1 говори о томе да се оцена задовољства студената овом варијаблом битно разликује од једног до другог студијског програма. Највиша је на студијском програму графичка технологија и износи 4,33, док је најнижа на студијском програму дизајн индустријских производа и износи 3,19. Оспособљеност за тимски рад осим студената студијског програма графичка технологија који одскачу од осталих знатно вишом оценом задовољства овом варијаблом (M=4,20, S=0,78), на осталим студијским програмима оцене се крећу у распону од 3,42 до 3,92, дакле студенти свих студијских програм а су веома задовољни оспособљеношћу за тимски рад. Оспособљеност за самостални рад најнижи ниво задовољства је на студијском програму дизајн индустријских производа (M=3,54), док се оцене задовољства овом варијаблом на осталим студијским програмима крећу од 3,60 до 4,19. Мали распон оцене нивоа задовољства посматраном варијаблом од 0,59 указује на то да су сви испитаници веома задовољни оспособљеношћиу за самостални рад. Може се закључити да су генерално квалитетом наставног процеса најмање задовољни студенти студијског програма дизајн индустријских производа, а највеће задовољство посматраним варијаблама показују студенти студијског програма графичка технологија. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 33 од 85

34 Наставно особље У разматрању нивоа задовољства студената наставним особљем пошло се од следећег истраживачког питања: Питање 3.: Који је ниво задовољства студената наставним особљем? За потребе добијања одговора на ово питање дефинисане су одреднице које ближе одређују параметар наставног особља: доследност наставника у спровођењу садржаја предмета; коректан однос наставника према студентима (поштовање кодекса професионалне етике); способност наставника у излагању садржаја предмета. При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3- умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). Применом дескриптивне статистике, а у циљу добијања средњих вредности оцена нивоа задовољства, добијени су резултати приказани у табели 2.20 и на слици 2.7. Табела 2.20 Средња вредност оцена нивоа задовољства варијаблама наставног особља Слика 2.7 Средња вредност оцена нивоа задовољства варијаблама наставног особља Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 34 од 85

35 Добијени резултати указују да се средња оцена нивоа задовољства испитаника наставним особљем креће у интервалу од 3,88 до 4,15, дакле испитаници су веома задовољни квалитетом наставног особља. Највеће задовољство испитаника је варијаблом Коректан однос наставник/студент (M=4,15; SD=0,90), док је нанижи ниво задовољства студената варијаблом Способност наставника у излагању садржаја предмета (M=3,88; SD=0.95). Израчунавањем средње вредности збира варијабли наставног особља добијени су резултати приказани у табели Табела 2.21 Средња вредност оцене нивоа задовољства параметром наставног особља Добијени резултати указују да средња вредност оцене нивоа задовољства испитаника параметром наставног особља износи 4, Ниво задовољства наставним особљем у односу на усмерење испитаника Анализом података о нивоу задовољства испитаника наставним особљем у односу на њихово усмерење добијени су резултати приказани у табели 2.22 и на слици 2.8. Добијене средње вредности оцена нивоа задовољства наставним особљем крећу се у интервалу од 3.78 до Најнижи ниво задовољства наставним особљем је на студијским програмима дизајн индустријских производа, безбедност и здравље на раду и графички дизајн, а највиши ниво задовољства је на студијском програму дизајн производа од коже. Треба приметити да осим студената студијског програма дизајн производа од коже, који су изузетно задовољни наставним особљем, студенти осталих студијских програма су веома задовољни наставним особљем и њихове оцене се крећу у распону од 3,78 (СДП) до 4,40 (СГД). Табела 2.22 Средња вредност оцене нивоа задовољства наставним особљем у односу на усмерење Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 35 од 85

36 Слика 2.8 Средња вредност оцене нивоа задовољства наставним особљем у односу на усмерење Ниво задовољства студената варијаблама параметра наставног особља у односу на усмерење Ниво задовољства студената варијаблама параметра наставног особља у односу на усмерење дат је у табелама Табела 2.23 Ниво задовољства варијаблом Коректан однос наставник/студент Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 36 од 85

37 Табела 2.24 Ниво задовољства варијаблом Доследност наставника у спровођењу садржаја предмета Табела 2.25 Ниво задовољства варијаблом Способност наставника у излагању садржаја предмета На основу претходно добијених резултата може се уочити следеће: Коректан однос наставник/студент ниво задовољства се креће од 3,83 до 4,60, дакле студенти су веома до изузетно задовољни коректним односом наставник-студент. Доследност наставника у спровођењу садржаја предмета оцене задовољства се крећу од 3,73 до 4,56; прилично су уједначене, осим на студијском програму дизајн индустријских производа (М=3,73), који одскачу нешто нижом оценом задовољства у односу на остале студијске програме, чија се оцена креће у распону од 4,02 до 4,56. Највиши ниво задовољства показују студенти на студијском програму рециклажне технологије (М=4,56), који су, уз студенте студијског програма менаџмент квалитетом (М=4,55) изузетно задовољни посматраном варијаблом. Способност наставника у излагању садржаја предмета оцена задовољства на свим студијским програмима се креће од 3,56 до 4,58, дакле већег је распона у односу на претходно две посматране варијабле. Треба напоменути да се по највишој оцени задовољства (М=4,58) издвајају студенти студијског програма дизајн производа од коже. Упоредни приказ посматраних оцена у односу на усмерење дат је на слици 2.9. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 37 од 85

38 Слика 2.9 Средњe вредности оцене задовољства варијаблама наставног особља у односу на усмерење испитаника Треба приметити да се може издвојити студијски програм дизајн производа од коже која генерално има више оцене задовољства наведеним варијаблама у односу на остале студијске програме Квалитет радног простора За потребе истраживања нивоа задовољства студената квалитетом радног простора дефинисано је следеће истраживачко питање: Питање 4.: Који је ниво задовољства студената квалитетом радног простора? У циљу добијања одговора на постављено истраживачко питање дефинисани су фактори који ближе одређују квалитет радног простора: техничка опремљеност просторија у којима се изводи настава; услови рада у односу на постојећу опрему; реализација наставних активности на више локација; микроклиматски услови (осветљење, грејање, климатизација, итд.). При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3- умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). Применом дескриптивне статистике спроведена је анализа нивоа задовољства испитаника квалитетом радног простора. Добијени резултати презентовани су у табели 2.26 и на слици Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 38 од 85

39 Табела 2.26 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета радног простора Слика 2.10 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета радног простора Добијени резултати указују да је највиша средња вредност оцене задовољства испитаника квалитетом радног простора, додељена варијабли Микроклиматски услови (M=3,77; SD=1,11). Нешто ниже оцене добиле су остале варијабле, од којих је најнижа средња вредност оцене задовољства испитаника припала варијабли Техничка опремљеност просторија у којима се изводи настава (M=3,18; SD=1,16). Треба приметити да у оба ова случаја постоје значајно велика одступања у мишљењима, тј. давању оцене на нивоу како узорка, тако и популације. На основу средњих вредности оцена појединачних варијабли добијена је средња вредност оцене задовољства испитаника квалитетом радног простора. Добијени резултати приказани су у табели Табела 2.27 Средња вредност оцене задовољства квалитетом радног простора Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 39 од 85

40 Добијени резултати указују да средња вредност оцене задовољства испитаника квалитетом радног простора износи 3.38 (M=3.3825; SD= ), дакле студенти су умерено задовољни квалитетом радног простора. Треба приметити да је оцена нивоа задовољства квалитетом радног простора значајно нижа у односу на остале оцене Квалитет библиотечких и информатичких ресурса За потребе спровођења поступка вредновања квалитета библиотечких и информатичких ресурса дефинисано је следеће истраживачко питање: Питање 5.: Који је ниво задовољства студената квалитетом библиотечких и информатичких ресурса? У циљу добијања одговора на постављено истраживачко питање дефинисани су фактори који ближе одређују параметар квалитета библиотечких и информатичких ресурса: покривеност предмета литературом; савременост садржаја библиотечког фундуса; доступност електронских садржаја (презентације коришћене на предавањима, електронске базе часописа и друге публикације); опремљеност читаонице рачунарима; време рада библиотеке; услови рада у читаоници (поштовање прописаних правила о коришћењу читаонице); однос особља библиотеке према студентима. При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3- умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). Обрадом и анализом података о нивоу задовољства варијаблама које ближе одређују квалитет библиотечких и информатичких ресурса добијени су резултати приказани у табели 2.28 и на слици Добијени резултати указују да се средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама квалитета библиотечких и информатичких ресурса крећу у интервалу од 3,89 до 4,54. Најнижу вредност средње оцене задовољства испитаници додељују варијабли Услови рада у читаоници (M=3,89), Покривеност предмета литературом (М=3,93) и Опремљеност читаонице рачунарима (М=3,95), док највишу оцену додељују варијабли Однос особља библиотеке према студентима (M=4,54; SD=0,78). Треба приметити да је оцена задовољства студената квалитетом библиотечких и информатичких ресурса нешто већа у односу на остале оцене задовољства студената. Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 40 од 85

41 Табела 2.28 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета библиотечких и информатичких ресурса Слика 2.11 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета библиотечких и информатичких ресурса На основу појединачних вредности средњих оцена варијабли израчуната је и средња оцена задовољства испитаника параметром квалитета библиотечких и информатичких ресурса. Резултати су приказани у табели Табела 2.29 Средња вредност оцене задовољства квалитетом библиотечких и информатичких ресурса Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 41 од 85

42 Добијена средња вредност оцене нивоа задовољства испитаника квалитетом библиотечких и информатичких ресурса износи 4,1, дакле испитаници су веома задовољни постојећим квалитетом библиотечких и информатичких ресурса Ниво задовољства квалитетом библиотечких и информатичких ресурса у односу на усмерење студената Анализом података о нивоу задовољства испитаника квалитетом библиотечких и информатичких ресурса у зависности од усмерења добијени су резултати приказани у табели 2.30 и на слици Табела 2.30 Средње вредности оцена нивоа задовољства квалитетом библиотечких и информатичких ресурса у односу на усмерење студената Слика 2.12 Средње вредности оцена нивоа задовољства квалитетом библиотечких и информатичких ресурса у односу на усмерење студената Добијени резултати упућују да се средње вредности оцена нивоа задовољства квалитетом библиотечких и информатичких ресурса у односу на усмерење крећу у интервалу од 3,63 до 4,43. Најнижи ниво задовољства је на студијском програму Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 42 од 85

43 рециклажне технологије (М=3,63) и дизајн индустријских производа (М=3,84), док сви остали студијски програми одељења имају нешто вишу оцену задовољства квалитетом библиотечких и информатичких ресурса и она се креће изнад 4, Квалитет система информисања У процесу студентског вредновања установе неизоставно је било испитати ниво задовољства студената квалитетом система информисања. У том контексту дефинисано је следеће истраживачко питање: Питање 6.: Који је ниво задовољства студената квалитетом система информисања? У циљу добијања одговора на постављено истраживачко питање дефинисани су следећи фактори који ближе одређују параметар квалитета система информисања: правовременост информисања (одлагање наставе, услови уписа, резултати испита, колоквијума, термини полагања испита и колоквијума, итд.); начини информисања (огласна табла, сајт, смс и WAP портал); разумљивост информација. При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3- умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). Анализом података о нивоу задовољства испитаника варијаблама које одређују квалитет информисања добијени су резултати приказани у табели 2.31 и на слици Табела 2.31 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета информисања Слика 2.13 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета информисања Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 43 од 85

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10 Tестирање хипотеза 5.час 30. март 2016. Боjана Тодић Статистички софтвер 2 30. март 2016. 1 / 10 Монте Карло тест Монте Карло методе су методе код коjих се употребљаваjу низови случаjних броjева за извршење

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА (школска 2012/13. и школска 2013/14. година) Београд, децембар 2014. Завод за

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА Стандардна девијација показује расподелу резултата мерења око средње вредности, али не указује на облик расподеле. У табели 1 су дате вредности за 50 поновљених одређивања

Διαβάστε περισσότερα

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила.

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила. Вектори 1 Вектори vs. скалари Векторске величине се описују интензитетом и правцем Примери: Померај, брзина, убрзање, сила. Скаларне величине су комплетно описане само интензитетом Примери: Температура,

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Анализа Петријевих мрежа

Анализа Петријевих мрежа Анализа Петријевих мрежа Анализа Петријевих мрежа Мере се: Својства Петријевих мрежа: Досежљивост (Reachability) Проблем досежљивости се састоји у испитивању да ли се може достићи неко, жељено или нежељено,

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 8.. Линеарна једначина с две непознате Упознали смо појам линеарног израза са једном непознатом. Изрази x + 4; (x 4) + 5; x; су линеарни изрази. Слично, линеарни

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА. Крагујевац, фебруар године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА. Крагујевац, фебруар године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА Крагујевац, фебруар 2014. године На основу члана 100. тачке 11. Статута Правног факултета у Крагујевцу Наставнонаучно

Διαβάστε περισσότερα

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ ТРАПЕЗ Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце Ментор :Криста Ђокић, наставник математике Власотинце, 2011. године Трапез

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

Градска Управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Трг Светог Димитрија 13. Сремска Митровица. Broj: Datum: год.

Градска Управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Трг Светог Димитрија 13. Сремска Митровица. Broj: Datum: год. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима 50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?

Διαβάστε περισσότερα

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Факултет организационих наука НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац Одлуком 05-01 бр. 3/59-6 од 08.06.2017. године, именовани

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

Потрошачки трендови и социјално стање у друштву

Потрошачки трендови и социјално стање у друштву Потрошачки трендови и социјално стање у друштву Тијана Костић Факултет техничких наука, Чачак СП ИАС Професор технике и информатике, школска 203./204. година e-mail: tijana.kostic@gmail.com Ментор рада:

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију: На седници одржаној 18. 6. 2010. године Наставно-научно веће

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Градска Управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Трг Светог Димитрија 13. Сремска Митровица. Broj: Datum: год.

Градска Управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Трг Светог Димитрија 13. Сремска Митровица. Broj: Datum: год. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1. Удео снаге и енергије ветра у производњи електричне енергије - стање и предвиђања у свету и Европи. 2. Навести називе најмање две међународне организације

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА Предмет се вреднује са 2 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе

Διαβάστε περισσότερα

Стручни рад ПРИМЕНА МЕТОДЕ АНАЛИТИЧКИХ ХИЕРАРХИJСКИХ ПРОЦЕСА (АХП) КОД ИЗБОРА УТОВАРНО -ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ

Стручни рад ПРИМЕНА МЕТОДЕ АНАЛИТИЧКИХ ХИЕРАРХИJСКИХ ПРОЦЕСА (АХП) КОД ИЗБОРА УТОВАРНО -ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ ПОДЗЕМНИ РАДОВИ 15 (2006) 43-48 UDK 62 РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД YU ISSN 03542904 Стручни рад ПРИМЕНА МЕТОДЕ АНАЛИТИЧКИХ ХИЕРАРХИJСКИХ ПРОЦЕСА (АХП) КОД ИЗБОРА УТОВАРНО -ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ ИЗВОД

Διαβάστε περισσότερα

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА TЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА Два тачкаста наелектрисања оптерећена количинама електрицитета и налазе се у вакууму као што је приказано на слици Одредити: а) Вектор јачине електростатичког поља у тачки А; б) Електрични

Διαβάστε περισσότερα

БАВЉЕЊE СПОРТОМ И УСПЕХ У ШКОЛИ УЧЕНИКА АДОЛЕСЦЕНAТA

БАВЉЕЊE СПОРТОМ И УСПЕХ У ШКОЛИ УЧЕНИКА АДОЛЕСЦЕНAТA Бављењe спортом и успех у школи ученика адолесценaтa Александар Гаџић 796:59.922.7/8 Изворни научни чланак Примљено 9.06.2009. БАВЉЕЊE СПОРТОМ И УСПЕХ У ШКОЛИ УЧЕНИКА АДОЛЕСЦЕНAТA Извод из магистарског

Διαβάστε περισσότερα

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x)

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x) ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? Врсте диференцијалних једначина. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЈЕДНАЧИНА КОЈА РАЗДВАЈА ПРОМЕНЉИВЕ Код ове методе поступак је следећи: раздвојити

Διαβάστε περισσότερα

БИБЛИД ; 35 (2003) с

БИБЛИД ; 35 (2003) с Снежана МИРКОВ УДК 371.212.72 Институт за педагошка истраживања Оригинални научни чланак Београд БИБЛИД 0579-6431; 35 (2003) с.151-165 УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА У УЧЕЊУ КОД УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Резиме. Испитивани

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 Метод разликовања случајева је један од најексплоатисанијих метода за решавање математичких проблема. У теорији Диофантових једначина он није свемогућ, али је сигурно

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 1 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Површина круга и његових делова

6.5 Површина круга и његових делова 7. Тетива је једнака полупречнику круга. Израчунај дужину мањег одговарајућег лука ако је полупречник 2,5 сm. 8. Географска ширина Београда је α = 44 47'57", а полупречник Земље 6 370 km. Израчунај удаљеност

Διαβάστε περισσότερα

РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ ХЕПАТИТИСА Б DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING FEAR FROM HEPATITIS B INFECTION

РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ ХЕПАТИТИСА Б DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING FEAR FROM HEPATITIS B INFECTION Рационална терапија 2016, Vol. VIII, No. 1, стр. 11-18 / UDK: 59.9.075-057.875:616.36-002 DOI: 10.5937/racter8-9852 Оригинални научни рад/original article РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Функција интензитета отказа и век трајања система

1. Функција интензитета отказа и век трајања система f(t). Функција интензитета отказа и век трајања система На почетку коришћења неког система јављају се откази који као узрок имају почетне слабости или пропуштене дефекте у току производње и то су рани

Διαβάστε περισσότερα

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА 4. Закон великих бројева 4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА Аксиоматска дефиниција вероватноће не одређује начин на који ће вероватноће случајних догађаја бити одређене у неком реалном експерименту. Зато треба наћи

Διαβάστε περισσότερα

Утицај два модела реализације програма наставе физичког васпитања у првом разреду средње школе на физичку образованост ученика

Утицај два модела реализације програма наставе физичког васпитања у првом разреду средње школе на физичку образованост ученика Живорад Марковић 796:371.3 Изворни научни чланак Утицај два модела реализације програма наставе физичког васпитања у првом разреду средње школе на физичку образованост ученика Извод из докторске дисертације:

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ИНФОРМАТИКА школска 2012/2013. Предмет: ИНФОРМАТИКА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ бода. Укупно има 60 часова активне наставе и то недељно:

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЕНЕРГИЈЕ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ У СРБИЈИ

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЕНЕРГИЈЕ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ У СРБИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Бојана В. Јовановић СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЕНЕРГИЈЕ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ У СРБИЈИ Докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ВЕЖБИ

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ВЕЖБИ Др Марта Дедај 1 Висока школа струковних студија за васпитаче Oригиналан научни рад и пословне информатичаре Сирмијум УДК: 371.72 Сремска Митровица ==========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА МЕНАЏЕРА РЕСТОРАНА О ОЧЕКИВАЊУ ПОТРОШАЧА ПРИМЕНОМ МОДЕЛА ЈАЗА (GАP MODEL)

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА МЕНАЏЕРА РЕСТОРАНА О ОЧЕКИВАЊУ ПОТРОШАЧА ПРИМЕНОМ МОДЕЛА ЈАЗА (GАP MODEL) УДК: 338.488.2:640.4 Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година VIII Број II стр. 185-202 MSc Милан Ивков 1, асистент Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет др

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНФОРМАТИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ИНФОРМАТИКА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2 часа предавања

Διαβάστε περισσότερα

УТИЦАЈ КЛОЗАПИНА И РИСПЕРИДОНА НА МЕТАБОЛИЧКЕ ПАРАМЕТРЕ И ФУНКЦИЈУ ЈЕТРЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ШИЗОФРЕНИЈОМ

УТИЦАЈ КЛОЗАПИНА И РИСПЕРИДОНА НА МЕТАБОЛИЧКЕ ПАРАМЕТРЕ И ФУНКЦИЈУ ЈЕТРЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ШИЗОФРЕНИЈОМ STRUČNI RAD УТИЦАЈ КЛОЗАПИНА И РИСПЕРИДОНА НА МЕТАБОЛИЧКЕ ПАРАМЕТРЕ И ФУНКЦИЈУ ЈЕТРЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ШИЗОФРЕНИЈОМ Катарина Радоњић Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац CLOZAPINE

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c 6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c Ако су а, b и с цели бројеви и аb 0, онда се линеарна једначина ах + bу = с, при чему су х и у цели бројеви, назива линеарна Диофантова једначина. Очигледно

Διαβάστε περισσότερα

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА Булевар Краља Александра 282, Београд Број: БС 05 ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

Планирање истраживања у

Планирање истраживања у Планирање истраживања у биомедицини проф. др Слободан Јанковић Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Елементи плана истраживања 1. Постављање истраживачког питања На која питања ће студија

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, 2015. 1 Наставник као истраживач 2 Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да: истражују и унапређују сопствену праксу

Διαβάστε περισσότερα

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2 8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или

Διαβάστε περισσότερα

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ЦИЉ ПРЕДМEТА: Препознавање процеса, ресурса и структура радних

Διαβάστε περισσότερα

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МЕНТОР Проф. др Драгица Радосав КАНДИДАТ Пардањац мр Марјана Зрењанин,

Διαβάστε περισσότερα

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23 6.3. Паралелограми 27. 1) Нацртај паралелограм чији је један угао 120. 2) Израчунај остале углове тог четвороугла. 28. Дат је паралелограм (сл. 23), при чему је 0 < < 90 ; c и. c 4 2 β Сл. 23 1 3 Упознајмо

Διαβάστε περισσότερα

Постурални статус деце предшколског узраста на територији AП Војводине

Постурални статус деце предшколског узраста на територији AП Војводине Ерне Сабо 796.41:615.825_053.4 Изворни научни чланак / Original scientific paper Примљено / Received 15.10.2006. Постурални статус деце предшколског узраста на територији AП Војводине POSTURAL STATE OF

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван 2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван Човек је за своје потребе градио куће, школе, путеве и др. Слика 1. Слика 2. Основа тих зграда је често правоугаоник или сложенија фигура (слика 3). Слика 3.

Διαβάστε περισσότερα

О НЕОПХОДНОСТИ ИЗРАДЕ АКАДЕМСКОГ РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ОПШТЕОБРАЗОВНЕ И ВИСОКОШКОЛСКЕ СВРХЕ

О НЕОПХОДНОСТИ ИЗРАДЕ АКАДЕМСКОГ РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ОПШТЕОБРАЗОВНЕ И ВИСОКОШКОЛСКЕ СВРХЕ ТEME, г. XL, бр. 3, јул септембар 2016, стр. 951 967 Оригинални научни рад Примљено: 3. 12. 2015. UDK 811.163.41 276.6:378 Ревидирана верзија: 29. 5. 2016. Одобрено за штампу: 17. 10. 2016. О НЕОПХОДНОСТИ

Διαβάστε περισσότερα

О ПРИПРЕМАЊУ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ *

О ПРИПРЕМАЊУ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ * Раде Р. Лаловић * О ПРИПРЕМАЊУ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ * РЕЗИМЕ: У раду се говори о припремању наставника српског језика за извођење наставе и то у два основна вида: припремање планирањем

Διαβάστε περισσότερα

Методе и технике за унапређење интегрисаних система менаџмента: Студија случаја РБ Колубара д.о.о.

Методе и технике за унапређење интегрисаних система менаџмента: Студија случаја РБ Колубара д.о.о. Методе и технике за унапређење интегрисаних система менаџмента: Студија случаја РБ Колубара д.о.о. Драган Миладиновић Факултет техничких наука, Чачак Инжењерски менаџмент, Мастер за инжењерски менаџмент,

Διαβάστε περισσότερα

Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика

Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике део Страна пасус први ред треба да гласи У четвртом делу колима променљивих струја Штампарске грешке у четвртом издању уџбеника Основи електротехнике

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: Њутнови закони 1 Динамика Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: када су објекти довољно велики (>димензија атома) када се крећу брзином много мањом

Διαβάστε περισσότερα

Испитвање тока функције

Испитвање тока функције Милош Станић Техничка школа Ужицe 7/8 Испитвање тока функције Испитивање тока функције y f подразумева да се аналитичким путем дође до сазнања о понашању функције, као и њеним значајним тачкама у координантном

Διαβάστε περισσότερα

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ОДГОВОРИ И РЕШЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ

Διαβάστε περισσότερα

Примењена математика

Примењена математика Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу Светог Саве 65, 32000 ЧАЧАК Тел: (+381 32) 30 27 57 Факс: (+381 32) 34 21 01 Web : http://www.ftn.kg.ac.rs е mail: dekanat@ftn.kg.ac.rs ДОКУМЕНТАЦИЈА

Διαβάστε περισσότερα

УПОРЕДНА АНАЛИЗА УПИЈАЊА И ДЕБЉИНСКОГ БУБРЕЊА ИВЕРИЦЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД МЕТОДА ИСПИТИВАЊА

УПОРЕДНА АНАЛИЗА УПИЈАЊА И ДЕБЉИНСКОГ БУБРЕЊА ИВЕРИЦЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2008, бр. 98, стр. 65-74 BIBLID: 0353-4537, (2008), 98, p 65-74 Điporović-Momčilović M., Popović M., Gavrilović-Grmuša I., Miljković J. 2008. Comparative analyses

Διαβάστε περισσότερα

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/11. ГОДИНУ 130. ГОДИНА РАДА ЗА КОРАК ИСПРЕД Београд 2011. ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА Београд, Цетињска 5-7 01-507/2 од 08.09.2011. На основу

Διαβάστε περισσότερα

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/11. ГОДИНУ 130. ГОДИНА РАДА ЗА КОРАК ИСПРЕД Београд 2011. ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА Београд, Цетињска 5-7 01-507/2 од 08.09.2011. На основу

Διαβάστε περισσότερα

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/11. ГОДИНУ 130. ГОДИНА РАДА ЗА КОРАК ИСПРЕД Београд 2011. ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА Београд, Цетињска 5-7 01-507/2 од 08.09.2011. На основу

Διαβάστε περισσότερα

НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/X kv

НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/X kv НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА /X kv М. ГРБИЋ, Електротехнички институт Никола Тесла 1, Београд, Република Србија Д. ХРВИЋ, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд,

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ВЕЖБА БРОЈ 2 ПОЈАЧАВАЧ СНАГЕ У КЛАСИ Б 1. 2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БР. ИНДЕКСА ГРУПА ОЦЕНА ДАТУМ ВРЕМЕ ДЕЖУРНИ

Διαβάστε περισσότερα

Ваљак. cm, а површина осног пресека 180 cm. 252π, 540π,... ТРЕБА ЗНАТИ: ВАЉАК P=2B + M V= B H B= r 2 p M=2rp H Pосн.пресека = 2r H ЗАДАЦИ:

Ваљак. cm, а површина осног пресека 180 cm. 252π, 540π,... ТРЕБА ЗНАТИ: ВАЉАК P=2B + M V= B H B= r 2 p M=2rp H Pосн.пресека = 2r H ЗАДАЦИ: Ваљак ВАЉАК P=B + M V= B H B= r p M=rp H Pосн.пресека = r H. Површина омотача ваљка је π m, а висина ваљка је два пута већа од полупрчника. Израчунати запремину ваљка. π. Осни пресек ваљка је квадрат површине

Διαβάστε περισσότερα

Проф. др Весна Димитријевић

Проф. др Весна Димитријевић УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 1937/1-VIII/2 24.12.2009. године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Наставно-научно веће Филозофског факултета у Београду је

Διαβάστε περισσότερα

ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ Maja Aдамов ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ мастер рад Нови Сад, 2014. Садржај Предговор

Διαβάστε περισσότερα

Полипрагмазија (полифармација) код пацијената који користе услуге Хитне медицинске помоћи

Полипрагмазија (полифармација) код пацијената који користе услуге Хитне медицинске помоћи Оригинални радови / Original Articles doi:10.5937/opmed1503081z UDC: 616.-083.98-085 1 Славољуб Живановић, 2 Милоранка Петров-Киурски 1 Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд, Србија 2 Дом здравља

Διαβάστε περισσότερα

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САША Љ. СТЕПАНОВИЋ ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE

Διαβάστε περισσότερα

ДОЊА И ГОРЊА ГРАНИЦА ОПТЕРЕЋЕЊА ПРАВОУГАОНИХ И КРУЖНИХ ПЛОЧА

ДОЊА И ГОРЊА ГРАНИЦА ОПТЕРЕЋЕЊА ПРАВОУГАОНИХ И КРУЖНИХ ПЛОЧА ДОЊА И ГОРЊА ГРАНИЦА ОПТЕРЕЋЕЊА ПРАВОУГАОНИХ И КРУЖНИХ ПЛОЧА Саша Ковачевић 1 УДК: 64.04 DOI:10.14415/zbornikGFS6.06 Резиме: Тема рада се односи на одређивање граничног оптерећења правоугаоних и кружних

Διαβάστε περισσότερα

Предизвици во моделирање

Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање МОРА да постои компатибилност на јазлите од мрежата на КЕ на спојот на две површини Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЧЕТРНАЕСТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА број задатка 1

Διαβάστε περισσότερα

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ И ДИСЕРТАЦИЈИ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ И ДИСЕРТАЦИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Јове Илића 165, 11 000 Београд У Београду, 30.05. 2016. године НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА Одлуком Наставно-научног већа Факултета политичких наука

Διαβάστε περισσότερα

РАЗВОЈ МОДЕЛА РАЧУНАРОМ ПОДРЖАНЕ НАБАВКЕ ЗАСНОВАНОГ НА ПРАКТИЧНИМ АСПЕКТИМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ

РАЗВОЈ МОДЕЛА РАЧУНАРОМ ПОДРЖАНЕ НАБАВКЕ ЗАСНОВАНОГ НА ПРАКТИЧНИМ АСПЕКТИМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ДЕПАРТМАН ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ Мр Горан Лалић РАЗВОЈ МОДЕЛА РАЧУНАРОМ ПОДРЖАНЕ НАБАВКЕ ЗАСНОВАНОГ НА ПРАКТИЧНИМ АСПЕКТИМА МЕНАЏМЕНТА

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена (сви подаци уписују се у одговарајућу

Διαβάστε περισσότερα