N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α"

Transcript

1 N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α Σεύχος - 1 Υεβρουάριος - Μάρτιος 2014 Βπείηε μαρ ζηο διαδίκηςο: Βπείηε μαρ ζηο facebook: metavoliko.sindromo Ε Α Τ Σ Ο Σ Ο Σ Ε Τ Φ Ο 1 ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Αξκόδηνο γηα ην έξγν από πιεπξάο Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, είλαη ν Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θνο Ησάλλεο Φσζηεξόπνπινο 2 Πξώηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ 3 Μάζηηγα γηα ηα Διιελόπνπια ε παρπζαξθία 4 Γηαηξνθηθά Tips 5 Άζθεζε θαη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο: Ζ ππεξβνιηθή άζθεζε βιάπηεη 6 Smoothies γηα γξήγνξν πξστλό Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑ ΟΜΑΔΑ Δρ. Φλώρα Μπακοπούλοσ, Παιδίαηρος Δθηβικής Ιαηρικής Διδικό Κένηρο Δθηβικής Ιαηρικής (Δ.Κ.Δ.Ι.) Αξκόδηνο γηα ην έξγν από πιεπξάο Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, είλαη ε Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο θα Διέλε Καληδέιε θαη απν ηνλ δήκν Αιίκνπ ε Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Αληίιεςεο-Πνηόηεηαο Εσήο θαη Γεκόζηαο Τγείαο θα Μαξία Μνπηζάηζνπ Έδρα UNESCO Δθηβικής Υγείας και Ιαηρικής Νοζοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοθία» Τηλ: (με αστική τρέωση) ephebiatrics.med.uoa.gr Γιώργος Λάντις, Κλινικός Γιαιηολόγος - Γιαηροθολόγος Εύα Καρατάλιοσ, Καθηγήηρια Φσζικής Αγωγής, MD Βιολογίας ηης Άζκηζης Παναγιώτης Γιούλης Οικογενειακός Θεραπεσηής

2 Σ ύ ν τ ο μ η Π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ο υ Έ ρ γ ο υ Κ ά ν ε L i k e σ τ η ν Υ γ ε ί α Οη Γήκνη Παιαηνύ Φαιήξνπ, Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη Αιίκνπ πινπνηνύλ από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013 ην πξσηνπνξηαθό θαη θαηλνηόκν έξγν Πξόιεςε Μεηαβνιηθνύ πλδξόκνπ Δθήβσλ: Κάλε Like ζηελ Τγεία ζε Γπκλάζηα θαη Λύθεηα ησλ δήκσλ. Με ηελ ππνζηήξημε ησλ ηξηώλ δήκσλ ην Έξγν, θηλεηνπνηεί νκάδεο επαγγεικαηηώλ πγείαο (παηδηάηξνπο, δηαηξνθνιόγνπο, λνζειεπηέο, νηθνγελεηαθνύο ζεξαπεπηέο, επηζηήκνλεο θπζηθήο αγσγήο), νύησο ώζηε λα ηαπηνπνηεζεί ν θίλδπλνο ηεο εκθάληζεο ηνπ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ ζηνπο εθήβνπο ησλ ηξηώλ δήκσλ θαη λα ιεθζνύλ κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπ από ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Παξάιιεια γίλνληαη δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ γηα ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ δσήο ησλ εθήβσλ βνεζώληαο ηνπο λα απνθηήζνπλ πην πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη λα βάινπλ ηελ άζθεζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηνύληαη κεηξήζεηο κέζσ ηειεταηξηθήο ζηνπο εθήβνπο γηα αξηεξηαθή πίεζε, θαιή ρνιεζηεξίλε, ηξηγιπθεξίδηα, γιπθόδε αίκαηνο, βάξνο, ύςνο, πεξηθέξεηα κέζεο θαη Γείθηε Μάδαο ώκαηνο ώζηε λα εμαρζνύλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε Μεηαβνιηθνύ πλδξόκνπ ή ηνλ θίλδπλν εκθάληζήο ηνπ πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε επηθίλδπλν ρξόλην λόζεκα ζην κέιινλ (Γηαβήηεο ηύπνπ ΗΗ, Καξδηαγγεηαθά Ννζήκαηα). Παξάιιεια νη Γήκνη, πινπνηνύλ ζεηξά παξεκβάζεσλ κε ζηόρν ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο πξνο ηελ πηνζέηεζε ελόο πην πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο. Δηδηθόηεξα: Γηαλνκή θξέζθσλ θξνύησλ ζηα ζρνιεία θαη θαηαλάισζή ηνπο από ηνπο καζεηέο εληόο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο Γηαιέμεηο πξνο εθήβνπο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ δήκσλ κε πνιπζεκαηηθέο ελόηεηεο από ηελ έκπεηξε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Έξγνπ Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο κέζσ facebook, website θαη twitter όπνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθήβνπο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο λα αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο θαη απόςεηο αιιά θαη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ. Σν έξγν νινθιεξώλεηαη ην επηέκβξην ηνπ 2014 θαη ζπληνλίδεηαη από ηελ Kοινή Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ κε εθπξνζώπνπο θαη ησλ ηξηώλ Γήκσλ. Σάζορ Ρενηούμηρ, Manager Τπεξεζηώλ Τγείαο, Δμσηεξηθόο πλεξγάηεο Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, Πρώτα αποτελέσματα του Έργου ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, κειεηήζεθαλ έθεβνη εηώλ, καζεηέο γπκλαζίσλ-ιπθείσλ ζε ζρνιεία ησλ ηξηώλ δήκσλθνξέσλ πινπνίεζεο ζην «Πξόγξακκα πξόιεςεο, πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη αγσγήο ηεο πγείαο ζηνλ εθεβηθό πιεζπζκό 16 γπκλαζίσλ θαη 11 ιπθείσλ ησλ δήκσλ Παιαηνύ Φαιήξνπ, Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο θαη Αιίκνπ ύζηεξα από έιεγρν γηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ ρξεζηκνπνηώληαο ιύζεηο θνξεηήο ηειεταηξηθήο», από επηέκβξην έσο Ννέκβξην 2013, κεηά από έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ εθήβσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπο. Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ». ε θάζε έθεβν κεηξήζεθαλ κεηαμύ άιισλ, ηα ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (ύςνο, βάξνο, πεξηθέξεηα κέζεο), ε αξηεξηαθή πίεζε θαη βηνρεκηθέο παξάκεηξνη (κεηά λύμε δέξκαηνο ηνπ δαθηύινπ) όπσο γιπθόδε θαη ηξηγιπθεξίδηα λεζηείαο. πκκεηείραλ 1572 έθεβνη (57,5% θνξίηζηα, 42,5% αγόξηα). 23,4% ήηαλ ππέξβαξνη ή παρύζαξθνη (29,9% ησλ αγνξηώλ, 18,5% ησλ θνξηηζηώλ). ύκθσλα κε ηα θξηηήξηα γηα ην κεηαβνιηθό ζύλδξνκν, νη έθεβνη ζε πνζνζηά 22,1% είραλ απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, 26,4% πξνδηαβεηηθέο ηηκέο γιπθόδεο, 2,2% απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα ελώ ην 9,9% είρε θνηιηαθή παρπζαξθία. Με βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, 1,9% ησλ εθήβσλ πιεξνύζε ηα θξηηήξηα δηάγλσζεο κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ.

3 Πρώτα αποτελέσματα του Έργου - συνέχεια Συμπεράσματα: Παξά ην ζεκαληηθό πνζνζηό ππεξβαξόηεηαοπαρπζαξθίαο, ην πνζνζηό ησλ εθήβσλ κε κεηαβνιηθό ζύλδξνκν ήηαλ ζαθώο κηθξόηεξν, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο πξόιεςεο θαη πξώηκεο παξέκβαζεο ζηνπο εθήβνπο, όπνπ νη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο δελ είλαη πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο όπσο ζηνπο ελήιηθεο θαη άξα κπνξνύλ λα αλαζηξαθνύλ. Φλώπα Μπακοπούλος, Παηδίαηξνο Δθεβηθήο Ηαηξηθήο, Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε Δηδηθνύ Κέληξνπ Δθεβηθήο Ηαηξηθήο (Δ.Κ.Δ.Η.), Έδξα UNESCO Δθεβηθήο Τγείαο θαη Ηαηξηθήο, Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ Αγία νθία» Υ Ω Σ Ο Γ Ρ Α Υ Ι Ε ΑΠΟ Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Γηάιεμε Γνλέσλ ζην Γήκν Αιίκνπ κε ην Κιηληθό Γηαηνιόγν - Γηαηξνθνιόγν Γηώξγν Λάληη, 19 Φεβξνπαξίνπ Σάζορ Ρενηούμηρ, Manager Τπεξεζηώλ Τγείαο, Δμσηεξηθόο πλεξγάηεο Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, Βίκς Δςθςμίος, ηαηηζηηθνιόγνο Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν Ε Ω Ν Δ Ρ Α Σ Η Ρ Ι Ο Σ Η Σ Ω Ν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014 ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΩΡΑ: 12:00 Μ.Μ. ςνάνηηζη Γεκάξρσλ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αιίκνπ θαη Παιαηνύ Φαιήξνπ κε ηε Γεληθή Γξακκαηέα Γεκόζηαο Τγείαο Γπ. Υπιζηίνα Παπανικολάος γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ Κάλε Like ζηελ Τγεία θαη ηνπ έξγνπ SmartCare Γηάιεμε Γνλέσλ ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ κε ηε Παηδίαηξν Γξ. Φιώξα Μπαθνπνύινπ, 10 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014 ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΆΛΗΜΟ, 4 Ο ΓΤΜΝΑΗΟ 2 Ο ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ, ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 16 ΩΡΑ: 14:00 Μ.Μ. Γιάλεξη Γονέων κε ζέκα Γηαηαξαρέο Πξόζιεςεο Σξνθήο ζηελ Δθεβεία: Αλνξεμία, Βνπιηκία, Τπεξθαγία θαη Παρπζαξθία. Πξόιεςε θαη Αληηκεηώπηζε Γηάιεμε Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο ζην Ηαηξηθό Κέληξν Παιαηνύ Φαιήξνπ κε ηνλ θν Ησάλλε Φσζηεξόπνπινπ, 5 Φεβξνπαξίνπ 2014

4 Μάστιγα για τα Ελληνόπουλα η Παχυσαρκία Οη εηδηθνί θξνύνπλ ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ θαη ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξόιεςεο. νβαξή απεηιή γηα ηε δεκόζηα πγεία απνηειεί ε παρπζαξθία ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Σόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό ην πνζνζηό ησλ παρύζαξθσλ παηδηώλ θαη εθήβσλ ππεξβαίλεη πιένλ ην 30%. Απηό ζεκαίλεη όηη ζήκεξα ζηελ Διιάδα παηδηά θαη έθεβνη είλαη ππέξβαξνη ή παρύζαξθνη. Καζώο ηα παρύζαξθα παηδηά ελειηθηώλνληαη, αληηκεησπίδνπλ έλα πιήζνο ηαηξηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ παρπζαξθία. Οη επηπινθέο ηεο θαηάζηαζεο απηήο, νη νπνίεο είλαη πνιιέο θαη πεξηιακβάλνπλ ηλζνπιηλναληνρή, δηαβήηε ηύπνπ ΗΗ, ππέξηαζε, ππεξιηπηδαηκία θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, επζύλνληαη, εθηόο όισλ ησλ άιισλ, γηα έλα ηδηαίηεξα απμεκέλν θόζηνο δαπαλώλ πγείαο. Ζ λνζεξόηεηα θαη ε ζλεζηκόηεηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παρπζαξθία ζηελ ελήιηθε δσή ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηνλ Γείθηε Μάδαο ώκαηνο (ΓΜ) ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Οη κειέηεο επηβεβαίσζαλ ηε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο κε ηελ πξννδεπηηθή αύμεζε ηνπ Γείθηε Μάδαο ώκαηνο θαη έδεημαλ όηη αθόκε θαη κηα ήπηα αύμεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζηελ ελήιηθε δσή νδεγεί ζε ειάηησζε ηνπ πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο. Δπίζεο, ν Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο θαηά ηε παηδηθή ειηθία ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ πξώηκε ζλεζηκόηεηα ζηελ ελήιηθε δσή. Οη κειέηεο απηέο θαηαδεηθλύνπλ ηε ζνβαξή επίπησζε πνπ έρεη ε παρπζαξθία ζηελ πγεία ησλ πνιηηώλ κηαο ρώξαο. «Καηά ζπλέπεηα, είλαη απνιύησο απαξαίηεην λα δνζεί έκθαζε ηόζν ζηελ πξόιεςε όζν θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παρπζαξθίαο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ώζηε λα βνεζήζνπκε απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ ηεο ρώξαο καο θαηά ηελ ελήιηθε δσή, θαζώο θαη ζηελ ειάηησζε ηνπ θόζηνπο λνζειείαο ηνπο ιόγσ ησλ επηπινθώλ ηεο παρπζαξθίαο» δειώλεη ε αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο θαη Δθεβηθήο Δλδνθξηλνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θπξία Δπαγγειία Υαξκαλδάξε. Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηεο Παρπζαξθίαο, ζηηο 24 Οθησβξίνπ, νη εηδηθνί ζπζηήλνπλ άκεζε ελεκέξσζε ησλ γνληώλ γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο παρπζαξθίαο. «Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα βνεζήζνπκε απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή, αιιά θαη ζηελ ειάηησζε ηνπ θόζηνπο λνζειείαο ηνπο ιόγσ ησλ επηπινθώλ ηεο παρπζαξθίαο είλαη κέζα από ηελ ελεκέξσζε ησλ γνληώλ». Αναδημοζίεςζη από ηην ηλεκηπονική έκδοζη ηηρ εθημεπίδαρ Σο Βήμα, ζηιρ 13/10/2013 Διατροφικά Tips Ποιερ ηποθέρ δε ζςνιζηώνηαι γιαηί είναι πλούζιερ ζε λίπη και θεπμδερ: α. Σποθέρ πλούζιερ ζε «κακά» λίπη: * ζλαθ ή θαγεηά ησλ fast food παηαηάθηα ή γαξηδάθηα θ.ιπ. * ηεγαλεηά, παρηά αιιαληηθά, παρηά θξέαηα, * κπνπγάηζεο, πίηα από ζνπβιάθη (ςεκέλν ζην ιίπνο), ηπξόπηηεο, πίηζεο, θξνπαζάλ (γιπθά θαη αικπξά), κπηζθόηα πινύζηα ζε ιίπνο, * ζνθνιάηεο, πάζηεο ή γιπθά πινύζηα ζε ιίπνο, θξέκα γάιαθηνο ή ζαληηγί, * καγηνλέδα, βνύηπξν, ζπνξέιαην, καξγαξίλε, θπηίλε Ποιέρ ηποθέρ ζςνιζηώνηαι γιαηί είναι πλούζιερ ζε «καλά» λίπη: β. Σποθέρ πλούζιερ ζε «καλά» λίπη: * μεξνί θαξπνί * ειαηόιαδν (π.ρ. ηα κνλναθόξεζηα ιηπαξά νμέα) * σ-3 ιηπαξά νμέα (ςάξηα, θαξύδηα, θ.ιπ.) Γιώπγορ Λάνηιρ

5 Άσκηση και Διατροφικές Διαταραχές: Η υπερβολική άσκηση βλάπτει Γλσξίδεηε όηη νη δηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο ζπλδένληαη άκεζα κε ην κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Ζ βνπιηκία θαη ε λεπξηθή αλνξεμία δηαηαξάζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνύ θαη ώο απνηέιεζκα πξνθαιινύλ αύμεζε ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε. Ζ λεπξηθή αλνξεμία θαη ε βνπιηκία ζπλδένληαη άκεζα κε επηθίλδπλεο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο. Μία από απηέο ηηο πξαθηηθέο είλαη θαη ε ππεξβνιηθή άζθεζε. Ζ ππεξβνιηθή άζθεζε είλαη ν εζηζκόο ζηελ άζθεζε. πλήζσο ζπλππάξρεη κε ηε λεπξηθή αλνξεμία θαη ηε βνπιηκία πνπ εκθαλίδνπλ νη αζιεηέο ησλ νπνίσλ ην βάξνο επεξεάδεη ηελ αζιεηηθή ηνπο απόδνζε. Ζ ππεξγπκλαζία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ππεξβνιηθή αύμεζε ηεο έληαζεο, ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο άζθεζεο. Σα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ απηό ηνλ εζηζκό ζπρλά δε κπνξνύλ λα ζηακαηήζνπλ λα γπκλάδνληαη πνιιέο ώξεο θαζεκεξηλά! Γηαηί όκσο ηα άηνκα κε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο πηέδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ηόζν πην πάλσ από ηα όξηά ηνπο; Απιά δηόηη ε εκκνλή κε ην βάξνο θαη ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο, ηνπο νδεγεί ζηε ρξήζε ηεο άζθεζεο γηα απώιεηα βάξνπο θαη σο απνηέιεζκα ηε ρξεζηκνπνηνύλ σο κέζν θάζαξζεο θαη αληηζηάζκηζεο ησλ δηαηξνθηθώλ ηνπο δηαηαξαρώλ. Παξάιιεια όκσο λνηώζνπλ όηη κε ηελ ππεξβνιηθή γπκλαζηηθή απόθηνύλ ηνλ ειέγρν αγρσηηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηε δσή ηνπο! Ζ άζθεζε κπνξεί λα απνηειέζεη θάξκαθν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ θαη ησλ δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ όηαλ γίλεηαη ζσζηά. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο έληαζεο, ζπρλόηεηαο, δηάξθεηαο θαη είδνπο ηεο άζθεζεο κπνξεί λα κεηώζεη ηελ γεληθεπκέλε θιεγκνλή, ηα επίπεδα ρνιεζηεξίλεο θαη ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε. Παξάιιεια ε αεξόβηα άζθεζε κπνξεί λα απνηειέζεη πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζιηςεο γηαηί κπνξεί λα αιιάμεη ηε ςπρηθή δηάζεζε θαη λα κεηώζεη ηα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο. Έηζη ε ίδηα ε άζθεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν αληηκεηώπηζεο ησλ δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ! Όκσο, ε ζεξαπεία καο από ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη ην κεηαβνιηθό ζύλδξνκν κπνξεί λα γίλεη κόλν κε ηελ θαζνδήγεζε εηδηθνύ γπκλαζηή ν νπνίνο ζα είλαη ν θύξηνο ππέπζπλνο γηα ηνλ πξνζεθηηθό ζρεδηαζκό, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθήβνπ! Δύα Καπασάλιος Πως να μιλήσετε στη κόρη σας για το σώμα της; Πώο λα κηιήζεηε ζηελ θόξε ζαο γηα ην ζώκα ηεο, λνύκεξν έλα: κε κηιήζεηε ζηελ θόξε ζαο γηα ην ζώκα ηεο, παξά κόλν γηα λα ηε δηδάμεηε πώο ιεηηνπξγεί. Μελ πείηε ηίπνηα αλ έρεη ράζεη βάξνο. Μελ πείηε ηίπνηα αλ έρεη πάξεη βάξνο. Αλ λνκίδεηε όηη ην ζώκα ηεο θόξεο ζαο είλαη εθπιεθηηθό κελ ην πείηε. Να κεξηθά άιια πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα πείηε αληί γηα απηό: «Φαίλεζαη ηόζν πγηήο!»; ή «Φαίλεζαη ηόζν δπλαηή»; ή «Βιέπσ πόζν ραξνύκελε είζαη ιάκπεηο.» Αθόκα θαιύηεξα, επαηλέζηε ηελ γηα θάηη πνπ δελ έρεη λα θάλεη θακία ζρέζε κε ην ζώκα ηεο. Ούηε λα ζρνιηάδεηε ηα ζώκαηα ησλ άιισλ γπλαηθώλ. Όρη. Ούηε έλα ζρόιην, είηε είλαη θαιό είηε θαθό. Γηδάμηε ηελ γηα θαινζύλε απέλαληη ζηνπο άιινπο, αιιά θαη θαινζύλε απέλαληη ζηνλ εαπηό ηεο. Μελ ηνικήζεηε λα κηιήζεηε γηα ην πόζν κηζείηε ην ζώκα ζαο κπξνζηά ζηελ θόξε ζαο, ή λα κηιήζεηε γηα ηελ θαηλνύξγηα ζαο δίαηηα. Δδώ πνπ ηα ιέκε κελ θάλεηε δίαηηα κπξνζηά ζηελ θόξε ζαο

6 Να αγνξάδεηε πγηεηλά θαγεηά. Να καγεηξεύεηε πγηεηλά γεύκαηα. Αιιά κελ πείηε «Γελ ηξώσ πδαηάλζξαθεο ηώξα.» Γελ πξέπεη λα ηεο πεξάζεη από ην κπαιό όηη νη πδαηάλζξαθεο είλαη θαθνί γηαηί αλ ληξέπεζαη γηα απηά πνπ ηξσο ληξέπεζαη γηα ηνλ εαπηό ζνπ. Smoothies για γρήγορο πρωϊνό ή Σνάκ Δλζαξξύλεηε ηελ θόξε ζαο λα ηξέρεη επεηδή ηελ θάλεη λα αηζζάλεηαη ιηγόηεξν ζηξεζαξηζκέλε. Δλζαξξύλεηέ ηελ λα ζθαξθαιώλεη βνπλά επεηδή δελ ππάξρεη θαιύηεξν κέξνο λα εμεξεπλήζεηο ηελ πλεπκαηηθόηεηά ζνπαπό ηελ θνξθή ηνπ θόζκνπ. Δλζαξξύλεηε ηε λα θάλεη surf, λα θάλεη αλαξξηρήζεηο, λα θάλεη πνδήιαην βνπλνύ επεηδή ηε θνβίδνπλ θαη απηό είλαη θαιό κεξηθέο θνξέο. Βνεζήζηε ηελ θόξε ζαο λα αγαπήζεη ην πνδόζθαηξν ή ηελ θσπειαζία ή ην ρόθεπ γηαηί ηα ζπνξ ζα ηελ θάλνπλ θαιύηεξν εγέηε θαη γπλαίθα κε πεξηζζόηεξε απηνπεπνίζεζε. Δμεγήζηε ηεο όηη όζν θη αλ κεγαιώζεη θαλείο, πνηέ δε ζηακαηάεη λα ρξεηάδεηαη ηε δύλακε ηεο νκάδαο. Πνηέ λα κελ ηελ πηέδεηε λα αζρνιείηαη κε έλα ζπνξ ην νπνίν δελ αγαπάεη νινθιεξσηηθά. Απνδείμηε ζηελ θόξε ζαο όηη νη γπλαίθεο δελ ρξεηάδνληαη ηνπο άληξεο γηα λα κεηαθηλήζνπλ ηα έπηπιά ηνπο. Γηδάμηε ηελ θόξε ζαο πώο λα καγεηξεύεη ιαραλίδεο. Γηδάμηε ηελ θόξε ζαο πώο λα θηηάρλεη θέηθ ζνθνιάηαο θηηαγκέλν κε έμη ξάβδνπο βνύηπξν. Μαζεηέ ηεο ηε ζπληαγή ηεο δηθήο καο κακάο γηα Υξηζηνπγελληάηηθν θέηθ. Πεξάζηε ηεο ηελ αγάπε ζαο λα βξίζθεζηε ζηελ ύπαηζξν. Ίζσο εζείο θαη ε θόξε ζαο λα έρεηε θαη νη δύν ρνληξνύο κεξνύο ή κεγάιν ζώξαθα. Δίλαη εύθνιν λα κηζήζεη θαλείο απηά ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο πνπ δελ έρνπλ κέγεζνο κεδέλ. Μελ ην θάλεηε. Πείηε ζηελ θόξε ζαο όηη κε ηα πόδηα ηεο κπνξεί λα ηξέμεη Μαξαζώλην αλ ην ζειήζεη θαη ν ζώξαθάο είλαη ζπίηη γηα ηα γεξά ηεο πλεπκόληα. Μπνξεί λα θσλάμεη θαη κπνξεί λα ηξαγνπδήζεη θαη κπνξεί λα ζεθώζεη ηνλ θόζκν, αλ ζέιεη. Θπκήζηε ζηελ θόξε ζαο όηη ην θαιύηεξν πνπ κπνξεί λα θάλεη κε ην ζώκα ηεο είλαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα κεηαθηλήζεη ηελ όκνξθε ςπρή ηεο. Πηγή: Huffington Post, Μεηάθπαζη Γπ. Παναγιώηηρ Γιούληρ Ξεθηλήζηε ηελ εκέξα ζαο κε smoothies ηα νπνία κπνξνύλ λα ζαο δώζνπλ ελέξγεηα θαη ηαπηόρξνλα λα εκπινπηίζνπλ ηελ θαζεκεξηλή ζαο δηαηξνθή κε κηα πιεζώξα δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ. Ξεθηλήζηε ηελ εκέξα ζαο κε έλα ρπκό πνξηνθάιη/ ξόδη. Πνιύ απιά δελ ρξεηάδεηαη λα αιέζεηε ην ξόδη απιά ζε έλα ζηίθηε ζηύςηε 2 πνξηνθάιηα, θόςηε έλα ξόδη ζηε κέζε θαη ζηύςηε ην όπσο ην πνξηνθάιη. Έηζη ζα έρεηε έλα πνιύ γξήγνξν δξνζηζηηθό ρπκό ν νπνίνο πεξηέρεη κία ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε βηηακίλεο C ε νπνία όρη κόλν ζπκβάιιεη ζηελ ζπλνιηθή αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνύ αιιά εληζρύεη θαη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα.ζ εζπεξηδίλε πνπ πεξηέρεηαη ζην πνξηνθάιη βειηηώλεη ηελ νζηηθή ππθλόηεηα. πλδπάζηε βαηόκνπξα (1/2 θιηηδάλη), 2 θ.ζ. γηανύξηη,1 θ.ζ. ιηλαξόζπνξν, 1θ.γ. κέιη θαη αιέζεηε ηα ζε έλα blender. Έηζη ζα έρεηε έλα θόθθηλν γιπθό δξνζηζηηθό smoothie ην νπνίν πεξηέρεη κηα πνηθηιία δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ. Σα βαηόκνπξα εθηόο όηη απνηεινύλ κηα θαιή πεγή βηηακίλεο C πεξηέρνπλ κηα πιεζώξα θπηνρεκηθώλ ηα νπνία έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε αληηθαξθηληθέο ηδηόηεηεο. Δπίζεο ε ινπηείλε πνπ πεξηέρνπλ θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ νθζαικώλ θαη ηεο όξαζεο. Δλώ ην γηανύξηη ζα εληζρύζεη ην πξσηλό ζαο ξόθεκα κε πξσηεΐλε, πδαηάλζξαθεο, βηηακίλε D θαη αζβέζηην, ν ζπλδπαζκόο ησλ ιαθηνβάθηιισλ πνπ πεξηέρεη ην γηανύξηη καδί κε ηηο θπηηθέο ίλεο ηνπ ιηλαξόζπνξνπ ζπκβάιινπλ ζηε γεληθόηεξε πγεία θαη ξπζκηζκέλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εληέξνπ.

7 Αθόκε λα πξνζζέζνπκε όηη ν ιηλαξόζπνξνο απνηειεί κηα εμαηξεηηθή πεγή Ω-3 ιηπαξώλ νμέσλησλ νπνίσλ ε θαηαλάισζε έρεη ζπζρεηηζζεί κε θάξδηνπξνζηαζία θαη κείσζε ηεο ρξόληαο θιεγκνλήο. Γηα όζνπο αξέζεη ε γιπθηά γεύζε, ζπλδπάζηε 1 κπαλάλα, ½ θιηηδάλη θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη, 1 θ.γ. κέιη, 1/3 θιηηδαληνύ ακύγδαια θαη 2 θ.ζ. γηανύξηη. ε έλα blender, αθνύ πξώηα αιέζεηε ηα ακύγδαια, πξνζζέζηε ηα ππόινηπα πιηθά θαη αιέζηε όια καδί. Θα έρεηε έλα νινθιεξσκέλν γξήγνξν πξσηλό ην νπνίν απνηειεί κηα ζπκππθλσκέλε πεγή ελέξγεηαο. Οη πδαηάλζξαθεο ηεο κπαλάλαο ζπλδπαζκέλνη κε ηνπο πδαηάλζξαθεο από ην γηανύξηη θαη ην κέιη ζα ζαο δώζνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεζηε. Σα θπζηθά ζάθραξα πνπ πεξηέρεη ην κέιη απνξξνθνύληαη αξγά από ην ζώκα θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θπηηθέο ίλεο από ηα ακύγδαια θαη ηελ κπαλάλα ζα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ησλ ζαθράξσλ ζην αίκα κε απνηέιεζκα λα λνηώζεηε ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δπίζεο λα ζπκπιεξώζνπκε όηη ην ζπγθεθξηκέλν smoothie απνηειεί θαη κία πνιύ θαιή πεγή αζβεζηίνπ ην νπνίν πξνέξρεηαη από δύν πεγέο, ην γηανύξηη θαη ηα ακύγδαια ηνπ νπνίνπ ε απνξξόθεζε εληζρύεηαη από ηελ παξνπζία ηεο βηηακίλεο D πνπ βξίζθεηαη ζην γηανύξηη. ΒΟΗΘΗΣΔ ΜΑ ΝΑ ΒΔΛΣΙΩΟΤΜΔ ΣΟ NEWSLETTER! Αλ έρεηε άξζξα ή θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε λα δεκνζηεύζεηε Αλ ζέιεηε λα πξνηείλεηε δηαηξνθηθά θνπίδ Αλ έρεηε πξνηάζεηο γηα εηθαζηηθή βειηίσζε Αλ ζέιεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ηείληε μαρ mail ζηο: w w w. l i k e s t i n y g e i g m a i l. c o m Γιώπγορ Λάνηιρ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΣΔΤΥΟ ΜΑ ΘΑ ΑΝΑΡΣΗΘΔΙ ΣΗΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟ ΣΙ!