Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική"

Transcript

1 UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική Έγγπαθο ηηρ Ομάδαρ Επγαζίαρ για ηον Οδηγό Σποςδών ηηρ Εςπωπαϊκήρ Εηαιπείαρ για ηην Επείγοςζα Ιαηπική, εγκεκπιμένο από ηο Σςμβούλιο και ηην Ομοζπονδία Εθνικών Εηαιπειών ηηρ Εσρωπαϊκής Εηαιρείας για ηην Επείγοσζα Ιαηρική, από ηην Κοινή Επιηροπή Πολλαπλών Ειδικοηήηων για ηην Επείγοσζα Ιαηρική (Multidisciplinary Joint Committee of Emergency Medicine) ηης Ένωζης ηων Εσρωπαϊκών Ιαηρικών Ειδικοηήηων (UEMS) και εγκεκπιμένο από ηην ολομέλεια ηος Σσμβοσλίοσ ηης UEMS ζηη ζςνάνηηζή ηοςρ ζηιρ Βπςξέλερ ηην 25 Αππιλίος 2009 Μεηάθραζη ζηα Ελληνικά: Νίκος μπσράκης, MD Επιμέλεια: Ελένη Αζκηηοπούλοσ, MD, PhD, FRCA

2 Πρόεδρος ηης Ομάδας Εργαζίας για ηον Εσρωπαϊκό Οδηγό Σποσδών Roberta Petrino, Italy Πρόεδρος EuSEM Gunnar Ohlen, Sweden Πρόεδρος UEMS MJC οn EM, Άμεζος Πρώην Πρόεδρος EuSEM David Williams, UK Εθνικοί Ανηιπρόζωποι 1. Βέλγιο (BeSEDiM) Marc Sabbe, President, Belgian Society for Emergency and Disaster Medicine 2. Γαλία (SFMU) Abdel Bellou, Representative, French Society of Emergency Medicine, EuSEM Vice President 3. Γερμανία (DGINA) Thomas Fleischman, Representative, German Society of Emergency Medicine 4. Ελβεηία (SGNOR/SSMUS/SSMES) Joseph Osterwalder, Representative, Swiss Society for Emergency and Rescue Medicine 5. Ελλάδα (HeSEM) Helen Askitopoulou, President, Hellenic Society of Emergency Medicine, EuSEM Honorary Treasurer 6. Ηνωμένο Βαζίλειο (CEM) David Williams, Representative, College of Emergency Medicine, EuSEM Immediate Past-President. 7. Εζθονία (EAEP) Alexander Sipria, Representative, Estonian Association of Emergency Physicians 8. Ιρλανδία (IAEM) Patrick Plunkett, Representative, Irish Society of Emergency Medicine, EJEM Editor in Chief 9. Ιζπανία Tato Vazquez, Representative, Spanish Society of Emergency Medicine 10. Ιηαλία (SEMES) Roberta Petrino, Representative, Italian Society of Emergency Medicine (SIMEU) 11. Μάληα (GMTE/AEPM) Anna Spiteri, Secretary, Association of Emergency Physicians of Malta 12. Ολλανδία (NVSHA) Pieter van Driel, Secretary, Dutch Society for Emergency Medicine 13. Πολωνία (PSEM) Ewa Raniszewska, Secretary, Polish Society of Emergency Medicine 14. Ροσμανία (SMUCR/RSEDM) Raed Arafat, President, Romanian Society for Emergency and Disaster Medicine 15. οσηδία (SWESEM) Lisa Kurland, Chair, Swedish working group on Curriculum in EM for the Swedish Society for Emergency Medicine 16. Σοσρκία (EPAT) Polat Durukan, Representative, Emergency Physicians Association of Turkey 17. Σζετία (CSEDM) Jana Seblova, President, Czech Society for Emergency and Disaster Medicine

3

4 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ O ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ, ΓΝΧΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΚΤΡΗΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΟΤ ΔΠΔΗΓΟΝΣΟΛΟΓΟΤ Ηαηξηθέο Φξνληίδεο Αζζελψλ Ηαηξηθέο Γλψζεηο θαη Κιηληθέο Γεμηφηεηεο Δπηθνηλσλία, πλεξγαζία θαη Γηαπξνζσπηθέο Γεμηφηεηεο Δπαγγεικαηηζκφο θαη Άιια Ζζηθά θαη Ννκηθά Εεηήκαηα Ηθαλφηεηεο Οξγαλσηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τπεξεζηψλ Δθπαίδεπζε θαη Έξεπλα ΚΤΡΗΔ ΓΝΧΔΗ ΑΝΑ ΤΣΖΜΑ Αηκαηνινγηθέο θαη Ογθνινγηθέο Δπείγνπζεο Παζήζεηο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Αλνζνινγηθέο Δπείγνπζεο Παζήζεηο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Γαζηξεληεξηθέο Δπείγνπζεο Παζήζεηο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Γπλαηθνινγηθέο θαη Μαηεπηηθέο Δπείγνπζεο Παζήζεηο Γεξκαηνπάζεηεο Δπείγνπζεο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Δλδνθξηλνινγηθέο Δπείγνπζεο Γηαηαξαρέο θαη Μεηαβνιηθέο Παζήζεηο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Καξδηαγγεηαθέο Δπείγνπζεο Παζήζεηο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Λνηκψδεηο Παζήζεηο θαη ήςε ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Μπν-θειεηηθέο Δπείγνπζεο Παζήζεηο Νεπξνινγηθέο Δπείγνπζεο Παζήζεηο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Νεθξηθέο θαη Οπξνινγηθέο Δπείγνπζεο Παζήζεηο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Οθζαικνινγηθέο Δπείγνπζεο Παζήζεηο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Πλεπκνλνινγηθέο Δπείγνπζεο Παζήζεηο οε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Σξαχκα ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Τγξψλ θαη Ζιεθηξνιπηψλ Γηαηαξαρέο Φπρηαηξηθέο Γηαηαξαρέο θαη Γηαηαξαρέο ηεο πκπεξηθνξάο 19

5 ΧΡΛ Δπείγνπζεο Παζήζεηο, Παζήζεηο ηεο ηνκαηηθήο Κνηιφηεηαο θαη ηνπ Σξαρήινπ ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά ΤΝΖΘΖ ΚΛΗΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Αηκνξξαγία (Με Σξαπκαηηθή) Αίζζεκα Παικψλ Άιγνο ζηα Άλσ Άθξα Άιγνο Θσξαθηθφ Άιγνο ζηα Κάησ Άθξα Άιγνο Ομχ θνηιηαθν Άιγνο Οζθπτθφ Απψιεηα ζπλεηδεζεο Γεξκαηηθέο Δθδειψζεηο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Γηάξξνηα Γηαηαξαρέο Δπηπέδνπ πλείδεζεο ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Γηαηαξαρέο ηεο Οχξεζεο (Γπζνπξία, Οιηγν-Αλνπξία, Πνιπνπξία) Γηαηαξαρέο πκπεξηθνξάο θαη Γηέγεξζε Γχζπλνηα Δκεηφο Ίθηεξνο Ίιηγγνο θαη Εάιε Καξδηαθή Αλαθνπή Καηαπιεμία (shock) ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Κεθαιαιγία ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Ππξεηφο θαη Δλδνγελήο Αχμεζε ηεο Θεξκνθξαζίαο ηνπ ψκαηνο παζκνί ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Crying Baby ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Αλαιγεζία θαη Αλαηζζεζία ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Δθκεηάιιεπζε, Καθνπνίεζε θαη Βηαζκφο Δλειίθσλ θαη Παηδηψλ Θέκαηα Γηαρείξηζεο Αζζελψλ ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή Ηαηξηθή ησλ Καηαζηξνθψλ Ηαηξνδηθαζηηθά Θέκαηα Πεξηβαιινληηθά Αηπρήκαηα ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά Πξφιεςε Καθψζεψλ θαη Πξναγσγή ηεο Τγείαο Πξν-Ννζνθνκεηαθέο Φξνληίδεο Σνμηθνινγία ζε Δλήιηθεο θαη Παηδηά 29

6 Φπρν-Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα ΚΤΡΗΔ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ Γεμηφηεηεο Κάξδην-Πλεπκνληθήο Αλαδσνγφλεζεο (CPR) Γεμηφηεηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Αεξαγσγνχ Γεμηφηεηεο Γηαρείξηζεο ηεο Αλαπλνήο θαη ηνπ Αεξηζκνχ Τπνζηήξημε ηεο Κπθινθνξίαο θαη Καξδηαθέο Γεμηφηεηεο θαη Παξεκβάζεηο Γαζηξεληεξηθέο Παξεκβάζεηο θαη Γεμηφηεηεο Γηαγλσζηηθέο Παξεκβάζεηο θαη Γεμηφηεηεο Γηαθνκηδή Αζζελψλ ζε Κξίζηκε Καηάζηαζε Γηαρείξηζε Δπηθαλεηαθψλ Σξαπκάησλ Γεμηφηεηεο Αλαιγεζίαο θαη Αλαηζζεζίαο Γεμηφηεηεο θαη Γηαδηθαζίεο Τγηεηλήο Μαηεπηηθέο θαη Γπλαηθνινγηθέο Παξεκβάζεηο θαη Γεμηφηεηεο Μπνζθειεηηθεο Σερληθέο Νεπξνινγηθέο Παξεκβάζεηο θαη Γεμηφηεηεο Οπξνγελλεηηθέο Παξεκβάζεηο θαη Γεμηφηεηεο Οθζαικηθέο Παξεκβάζεηο θαη Γεμηνηεηεο Παξεκβάζεηο Διέγρνπ ηεο Θεξκνθξαζίαο ΧΡΛ Παξεκβάζεηο θαη Γεμηφηεηεο ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Γνκή ηεο Δθπαίδεπζεο Γηάξθεηα ηεο Δθπαίδεπζεο Όξνη Δξγαζίαο Μέζνδνη θαη Δξγαιεία Αμηνιφγεζεο ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαηδεπηέο Αλαινγία Δθπαηδεπηψλ/Δθπαηδεπφκελσλ ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΗ Γηαδηθαζία Δπηινγήο Δθπαηδεπφκελσλ Δθπαηδεπηηθέο Θέζεηο αλα Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Δπίβιεςε Δκπεηξία 35

7 4.4 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Κέληξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηψλ Αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπφκελσλ Δπαλαπηζηνπνίεζε ησλ Δπεηγνληνιφγσλ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ Δπξσπατθε Πηζηνπνηεζε Δπξσπατθέο Δμεηάζεηο ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ... 37

8 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή, απφ πνιιά ρξφληα έρεη εδξαησζεί ζαλ θχξηα ηαηξηθή εηδηθφηεηα ζηελ Απζηξαιαζία, ηνλ Καλαδά, ηελ Ηξιαλδία, ην Δλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο Ζ.Π.Α. αιιά ν φξνο εηδηθφηεηα ίζσο λα πξνθαιεί ζχγρπζε κεηαθξαδφκελνο ζηηο δηάθνξεο Δπξσπατθέο γιψζζεο. Γη απηφ ην ιφγν νξηζκέλεο θνξέο ζεσξείηαη ζπλψλπκνο κε ηελ επείγνπζα ηαηξηθή θξνληίδα φπσο απηή κπνξεί λα παξέρεηαη απφ ηηο δηάθνξεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Χζηφζν, ε εηδηθφηεηα ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ελζσκαηψλεη ηελ αλαδσνγφλεζε θαη πεξαηηέξσ δηαρείξηζε αδηαθνξνπνίεηα φισλ ησλ άκεζα ή έκκεζα επεηγφλησλ πεξηπηψζεσλ σο ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ ή ηεο κεηαβίβαζεο ησλ θξνληίδσλ ηνπ αζζελνχο ζε άιιν γηαηξφ. Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή είλαη κία πνιπζεκαηηθή, νξηδφληηα εηδηθφηεηα, αιιειεμαξηψκελε κε ηηο δηάθνξεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο ηεο είλαη λα ζπκπιεξψλεη θαη φρη λα αληαγσλίδεηαη ηηο άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Ζ Δπξσπατθή Δηαηξεία Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (EuSEM), ηδξχζεθε ην 1994 θαη ελζσκαηψλεη κία νκνζπνλδία απφ 24 εζληθέο εηαηξείεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο κε πεξηζζφηεξα απφ 14,000 ηαηξηθά κέιε. Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ζήκεξα είλαη αλαγλσξηζκέλε ζαλ θχξηα ηαηξηθή εηδηθφηεηα ζε δεθαπέληε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο αλ θαη κφλν ελλέα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή νδεγία ηεο Δ.Δ. [1] θαη ζε πέληε θξάηε ηεο Δ.Δ. ππάξρεη ζαλ ππεξ-εηδηθφηεηα (εμεηδίθεπζε). Ζ ζπληζηψκελε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη πέληε ρξφληα, αλ θαη ζήκεξα είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ. Σα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά κίαο θιηληθήο εηδηθφηεηαο πεξηιακβάλνπλ έλα ηδηαίηεξν πεδίν δξάζεο, έλαλ νξηζκέλν φγθν γλψζεσλ θαη έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή έρεη έλα ηδηαίηεξν πεδίν δξάζεο, ηφζν κέζα ζην Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.) φζν θαη ζηελ θνηλφηεηα. Απηφ ην έγγξαθν φρη κφλν πεξηγξάθεη ην ζπλαθή φγθν γλψζεσλ θαη ζρεηηθψλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ αιιά εδξαηψλεη θαη ηηο νπζηαζηηθέο αξρέο γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο ζαθψο θαζνξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οξηζκέλα επξσπατθά θξάηε ζε απηφ ην ζηάδην ίζσο δελ επηιέμνπλ ηελ νδφ ίδξπζεο θαη αλαγλψξηζεο ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζαλ θχξηα εηδηθφηεηα, φπνπ φκσο επηιερζεί απηή ε νδφο, νη αξρέο ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ νξίδνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν θαη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο γηαηξνχο πνπ επηιέγνπλ ηελ Δπεηγνπζα Ηαηξηθή ζαλ εηδηθφηεηα ζε έλα εληαίν επξσπατθφ επίπεδν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηαβίβαζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. Οη Δπξσπατθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε Δπείγνπζα Ηαηξηθή αλαπηχζζεηαη ή παξακέλεη ζαλ εμεηδίθεπζε ελζαξξχλνληαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη ηθαλφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφλ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ επηηπγράλνληαη σο ην ηέινο ηεο εμεηδίθεπζεο. Ζ Δπξσπατθή Δηαηξεία Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (EuSEM) αξρηθά δεκνζίεπζε έλα Δπξσπατθφ Κεληξηθφ Οδεγφ πνπδψλ γηα ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ην 2002 [2]. Ζ παξνχζα είλαη ε λέα θαη εθηεηακέλε έθδνζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ θαη παξνπζηάδεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη νξγάλσζε αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπγθξηλφκελνπ επηπέδνπ αλά ηελ Δπξψπε. Σν έγγξαθν αλαπηχρζεθε απφ Οκάδα Δξγαζίαο (Curriculum Task Force) ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (EuSEM) ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ αληηπξφζσπνη απφ 17 Δπξσπατθέο Δζληθέο Δηαηξείεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο. Έρεη αλαζεσξεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Πνιιαπιψλ Δηδηθνηήησλ γηα ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή (Multidisciplinary Joint Committee of Emergency Medicine) ηεο Έλσζεο ησλ Δπξσπατθψλ Ηαηξηθψλ Δηδηθνηήησλ (UEMS) θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ νινκέιεηα ηεο UEMS ζηε ζπλάληεζή ηεο ζηηο Βξπμέιεο ηελ 25 Απξηιίνπ 2009.

9 2. ΕΙΑΓΩΓΗ 2.1 Ζ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή είλαη κία ηαηξηθή εηδηθφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ νμέσλ θαη επεηγφλησλ πηπρψλ ηεο αζζέλεηαο θαη ηνπ ηξαχκαηνο ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, κε έλα αδηαθνξνπνίεην, πιήξεο θάζκα ζσκαηηθψλ παζήζεσλ θαη δηαηαξαρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο [3]. Δίλαη κία εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ν ρξφλνο είλαη θξίζηκνο. Ζ άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο πεξηιακβάλεη ηελ πξνλνζνθνκεηαθή θαη λνζνθνκεηαθή ππνδνρή, αλαδσνγφλεζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ άκεζα θαη έκκεζα επεηγφλησλ πεξηπηψζεσλ σο ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ απφ ην Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ή ηεο αλάιεςεο ηεο πεξαηηέξσ θξνληίδαο απφ άιιν γηαηξφ. Δπίζεο εκπιέθεηαη ζηελ αλάπηπμε πξνλνζνθνκεηαθψλ θαη ελδνλνζνθνκεηαθψλ επεηγφλησλ ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ. 2.2 O ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Κάζε Οδεγφο πνπδψλ νθείιεη λα δειψλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο, ην πεξηερφκελν, εκπεηξίεο, απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κίαο εηδηθφηεηαο [4]. Θα πξέπεη λα πεξηέρεη κία πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηηο πξνυπνζέζεηο γηα εηζαγσγή ζην πξφγξακκα, ηε δηάξθεηα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο αλάινγεο πξνζαξκνγέο, ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη κία πεξηγξαθή ησλ αλακελφκελσλ κεζφδσλ εθκάζεζεο, δηδαζθαιίαο, αλάδξαζεο θαη επνπηείαο. Ο Οδεγφο πνπδψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πεξηνρέο ηφζν γεληθά ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο φζν θαη εηδηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο [4]. Σν έγγξαθν απηφ πεξηγξάθεη ην ζπληζηψκελν Οδεγφ πνπδψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ζηελ Δπξψπε. 3. ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ, ΓΝΩΕΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ Ο Οδεγφο πνπδψλ θαιχπηεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εηδηθέο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπφκελνο ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή πξέπεη λα απνθηήζεη θαη πεξηιακβάλεη: Κύξηεο Ηθαλόηεηεο ηνπ Δπξσπαίνπ Δπεηγνληνιόγνπ Κύξηεο Γλώζεηο Αλά ύζηεκα πλήζε Κιηληθά Πξνβιήκαηα Δηδηθά Θέκαηα ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο Κύξηεο Κιηληθέο Πξάμεηο θαη Γεμηόηεηεο. 3.1 ΚΤΡΗΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΟΤ ΔΠΔΗΓΟΝΣΟΛΟΓΟΤ Κάπνηεο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφλ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ είλαη απηέο πνπ απαηηνχληαη απφ θάπνην λνζνθνκεηαθφ εηδηθφ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, ελψ άιιεο είλαη πην εηδηθέο γηα ηελ άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο. Χζηφζν, είλαη απνδεθηφ φηη ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηείηαη γηα έλαλ Δπεηγνληνιφγν ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο ηεο ηαηξηθήο πξάμεο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε απηφ πνπ θαζνξίδεη εάλ θαη πφηε αξκφδεη επείγνπζα ή άκεζε παξαπνκπή ζε θάπνηνλ άιιν εηδηθφ. Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ζπκπιεξψλεη θαη δελ απνζθνπεί ζην λα αληαγσληζηεί ηηο άιιεο λνζνθνκεηαθέο εηδηθφηεηεο Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν Δπεηγνληνιφγνο εμειίζζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, φπσο έρνπλ νξηζηεί [5,6,7], είλαη: Ηαηξηθή Φξνληίδα αζζελώλ Ηαηξηθέο γλώζεηο Δπηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο Δπαγγεικαηηζκόο, εζηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα

10 Οξγαλσηηθόο ζρεδηαζκόο θαη δεμηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηώλ Δθπαίδεπζε θαη έξεπλα ΗΑΣΡΗΚΔ ΦΡΟΝΣΗΓΔ ΑΘΔΝΧΝ Οη Δπεηγνληνιφγνη θξνληίδνπλ αζζελείο κε έλα επξχ θάζκα παζνινγίαο, απφ ηελ απεηιεηηθή γηα ηε δσή σο ηελ απηνπεξηνξηδφκελε, θαη απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ πξνζέιεπζε θαη ν αξηζκφο απηψλ ησλ αζζελψλ είλαη απξφβιεπηνη παξάγνληεο θαη νη αζζελείο ζπλήζσο πξνζέξρνληαη κε ζπκπηψκαηα θαη φρη κε δηαγλψζεηο. Δπνκέλσο, ε παξνρή θξνληίδαο πξέπεη λα γίλεηαη κε δηαβάζκηζε πξνηεξαηνηήησλ θαη απηή είλαη κία δπλακηθή δηαδηθαζία. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο είλαη ζθαηξηθή ρσξίο λα επηθεληξψλεηαη ζε φξγαλα. Ζ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. Δζηηάδεηαη ζηελ αξρηθή θξνληίδα σο ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ απφ ην ΣΔΠ ή ηελ παξαπνκπή ζε άιινπο επαγγεικαηίεο Τγείαο. Ζ επηκφξθσζε ησλ αζζελψλ θαη δεηήκαηα δεκφζηαο Τγείαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ φςε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Γηα λα δηαζθαιηζζνχλ ηα παξαπάλσ, νη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζηα παξαθάησ: Γηαινγή Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο αξρέο δηαινγήο, ε νπνία είλαη ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο θαη ηαηξηθήο ηεξάξρεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ παξνρήο θξνληίδσλ ζε πξνλνζνθνκεηαθφ επίπεδν, ζην ΣΔΠ θαη ζηελ πεξίπησζε καδηθψλ ηξαπκαηηζκψλ. Βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε δσηηθψλ παξακέηξσλ θαη ζπκπησκάησλ - θιεηδηά ψζηε λα δηαβαζκίδεη πξνηεξαηφηεηεο θαη λα ηαμηλνκεί ηνπο αζζελείο ζχκθσλα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή ηεο λφζνπ, ηεο πξφγλσζεο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηα εθηίκεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή θαηαζηάζεσλ Σν ζχζηεκα πξνζέγγηζεο ABCDE πξέπεη λα είλαη ην εξγαιείν πξσηνβάζκηαο εθηίκεζεο γηα φινπο ηνπο αζζελείο θαη δελ απαηηεί παξαθιηληθφ έιεγρν. Δίλαη κία δνκεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αλαδσνγφλεζε αζζελψλ ζε θξίζηκε θαηάζηαζε θαη ηξαπκαηηψλ. Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ, λα απνθαζηζηνχλ θαη λα δηαηεξνχλ: [A] Σνλ αεξαγσγφ (Airway), [B] ηελ αλαπλνή (Breathing), [C] ηελ θπθινθνξία (Circulation), [D] ηε λεπξνινγηθή θαηάζηαζε (Disability) θαη [E] ηελ πιήξε έθζεζε (Exposure) ηνπ αζζελνχο Δζηηαζκέλν ηαηξηθό ηζηνξηθό Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα εζηηάδνπλ ην αξρηθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ζηα ζπκπηψκαηα γηα ηα νπνία ν αζζελήο πξνζέξρεηαη θαη ηφζν ζε θιηληθά επξήκαηα φζν θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ άκεζε θξνληίδα Γεπηεξνβάζκηα εθηίκεζε θαη άκεζε θιηληθή δηαρείξηζε Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα επηηεινχλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθηίκεζε ησλ αζζελψλ κε έγθαηξε επηινγή παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ εζηηάδνληαο ζηελ αλάγθε γηα άκεζε παξέκβαζε. Ζ θιηληθή δηαρείξηζε ηνπ αζζελνχο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη πεξαηηέξσ πηπρέο ηεο πγείαο (ζσκαηηθέο, δηαλνεηηθέο θαη θνηλσληθέο) Λήςε θιηληθώλ απνθάζεσλ Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ θιηληθέο απνθάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: δεύηεξε - δηαινγή άκεζε θαη/ή νξηζηηθή θξνληίδα ζην ΣΔΠ ζρεδηαζκόο γηα εηζαγσγή ή εμηηήξην.

11 Κιηληθή ηεθκεξίσζε Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη ζπγρξφλσο λα θαηαγξάθνπλ ηαηξηθά αξρεία ηα νπνία λα εζηηάδνπλ ζε: ζρεηηθό ηαηξηθό ηζηνξηθό θύξηα ζπκπηώκαηα θαη παζνινγηθά επξήκαηα πξνζσξηλή δηάγλσζε θαη ζρεδηαζκόο παξαθιηληθνύ ειέγρνπ απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ζεξαπεπηηθή αγσγή ζπκπεξάζκαηα θαη απνθάζεηο πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο ελεκέξσζε αζζελνύο Δπαλεθηίκεζε θαη πεξαηηέξσ δηαρείξηζε Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα επαλεθηηκνχλ ζπλερψο ηνλ αζζελή, κε πξνζαξκνγή ηεο πξνζσξηλήο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο, φπνηε απηφ είλαη απαξαίηεην ΗΑΣΡΗΚΔ ΓΝΧΔΗ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ Οη Δπεηγνληνιφγνη ρξεηάδεηαη λα απνθηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα θεθάιαηα 3.2, 3.3, 3.4 θαη ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ, ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή αζθείηαη ζε δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία είλαη νπζηψδεο γηα ηελ παξνρή αζθαινχο θξνληίδαο θαη γηα ηελ εδξαίσζε θαη δηαηήξεζε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απνθεχγνληαο εκπφδηα φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, ην άγρνο θαη νη πξνθαηαιήςεηο. Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ δεμηφηεηεο ιεθηηθήο αιιά θαη κε - ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο θαη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη άιιεο επηθνηλσληαθέο ζπζθεπέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο αδπλαηεί λα επηθνηλσλήζεη ιφγσ ειηθίαο ή δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο, ε επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ην γνλέα ή άιιν λφκηκν αληηπξφζσπν. Οη Δπεηγνληνιφγνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδεηθλχνπλ επηθνηλσληαθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: Αζζελείο θαη ζπγγελείο Οη Δπεηγνληνιφγνη ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εκπινθή ηνπ αζζελνχο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, λα αλαδεηνχλ ηελ πιεξνθνξεκέλε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο, λα κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο, λα αλαγγέιινπλ δπζάξεζηα λέα, λα δίλνπλ ζπκβνπιέο θαη ζπζηάζεηο κε ην εμηηήξην θαη επίζεο λα βξίζθνπλ ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε αζζελείο κε γισζζηθνχο θξαγκνχο πλάδειθνη θαη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο εκαληηθέο δεμηφηεηεο γηα έλαλ Δπεηγνληνιφγν είλαη ε απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο, ε ηθαλφηεηα λα εξγάδεηαη ζαλ κέινο ή αξρεγφο κίαο νκάδαο θαη λα παξαπέκπεη ή λα δηαθνκίδεη αζζελείο κε αζθάιεηα Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο θξνληίδσλ όπσο ε αζηπλνκία, ε ππξνζβεζηηθή θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο Οη Δπεηγνληνιφγνη νθείινπλ λα δείρλνπλ πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ απφξξεηνπ.

12 Μέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ην επξύ θνηλό Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε έλα επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν, παξέρνληαο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο θαη ζεβφκελνη ην ηαηξηθφ απφξξεην ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΆΛΛΑ ΖΘΗΚΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα Ζ γεληθή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ Δπεηγνληνιφγσλ δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ εξγαζία ππφ αγρψδεηο ζπλζήθεο θαη απφ ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ αζζελψλ. Πξέπεη λα καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα εξγάδνληαη κέζα ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απην-ελεξγνπνηνχληαη αθφκε θαη ζε ζηηγκέο άγρνπο θαη δπζάξεζησλ ζπλζεθψλ. Πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηφζν δηθά ηνπο ιάζε φζν θαη ιάζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα εθηηκνχλ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο θξηηηθήο απφ ζπλαδέιθνπο [8,9] Δξγαδόκελνη ζαλ κέιε ή αξρεγνί νκάδσλ Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα θαηαλννχλ ην ξφιν ησλ ζπλαδέιθσλ απφ άιιεο εηδηθφηεηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εγνχληαη ή λα εξγάδνληαη ηζφηηκα θαη απνηειεζκαηηθά αθφκε θαη ζε λενζχζηαηεο ή κεγάιεο νκάδεο, ζπρλά θάησ απφ ζεκαληηθφ άγρνο Απνζηνιή θαη παξαπνκπή Οη Δπεηγνληνιφγνη νθείινπλ λα θαηαλννχλ ηηο επζχλεο θαη πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο παξαπνκπήο ηνπ αζζελνχο ζε άιιν εηδηθφ ή ηεο δηαθνκηδήο ηνπ ζε άιιν γηαηξφ, επαγγεικαηία Τγείαο ή πγεηνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ Δκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ Οη Δπεηγνληνιφγνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. Πξέπεη επίζεο λα αλαγλσξίδνπλ πξνβιήκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ δχλαληαη λα πξνθχπηνπλ φηαλ ζπλνκηινχλ κε ζπγγελείο, κε ηελ αζηπλνκία, ζε επηθνηλσλίεο κε ην Δ.Κ.Α.Β., ζε ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο θαη ζηα Μ.Μ.Δ Απηνλνκία θαη πιεξνθνξεκέλε ζπγθαηάζεζε Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ησλ ηθαλψλ γηα θξίζε αζζελψλ λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε θξνληίδα πνπ ηνπο παξέρεηαη. Οθείινπλ επίζεο λα εθηηκνχλ ην δηθαίσκα ησλ ηθαλψλ γηα θξίζε αζζελψλ λα αξλνχληαη θιηληθέο πξάμεηο ή ζεξαπεία. Πξέπεη λα θαηαλννχλ κε πνηφ ηξφπν νη δενληνινγηθέο αξρέο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο πιεξνθνξεκέλεο ζπγθαηάζεζεο επεξεάδνπλ ηνπο αζθνχληεο ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθε Ο ηθαλόο/κε ηθαλόο γηα δηθαηνπξαμία αζζελήο Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ εάλ έλαο αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο κεηά απφ πιεξνθφξεζε. Οθείινπλ λα θαηαλννχλ ηα λνκηθά δηθαηψκαηα ηνπ θεδεκφλα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηελ πνιηηεία ελήιηθα φηαλ έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο αλειίθνπο. Πξέπεη επίζεο λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα γηα θξίζε ησλ λνεηηθά αζζελψλ Καθνπνίεζε θαη βία Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηεο αζζέλεηαο ή ηνπ ηξαχκαηνο πνπ ίζσο λα ππνδεηθλχνπλ ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή

13 νηθνγελεηαθή βία ζε βάξνο παηδηψλ ή ελειίθσλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο αλειίθσλ ή ελειίθσλ. Πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ πψο λα πξνιακβάλνπλ θαη λα πεξηνξίδνπλ ηνλ θίλδπλν θαθνπνίεζεο ή άζθεζεο βίαο θαηά ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε ζρεκαηηζκνχο παξνρήο επεηγφλησλ θξνληίδσλ Με πξνζπάζεηα αλάδσνγόλεζεο (DNAR) θαη πεξηνξηζκνί ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα καζαίλνπλ λα ζπδεηνχλ κε ζπλαδέιθνπο θαη κε έλα επαγγεικαηηθφ θαη θαηάιιειν ηξφπν κε ζπγγελείο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ή πηζαλή δηαθνπή ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ φηαλ απηφ ζεσξείηαη ηαηξηθά απνδεθηφ [10]. Πξέπεη λα θαηαλννχλ πφηε θαη κε πνην ηξφπν νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπ αζζελνχο ζρεηηθά κε ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο (living wills, durable powers of attorney) Ηαηξν - λνκηθά δεηήκαηα Οη Δπεηγνληνιφγνη νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη Ννκνζεζία θαη δεηήκαηα δενληνινγίαο Οη Δπεηγνληνιφγνη ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηε δενληνινγία θαη ηε λνκνζεζία, θαζψο θαη ηηο λνκηθέο πηπρέο δεηεκάησλ βηνεζηθήο πνπ δχλαληαη λα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ ινγηθά δενληνινγηθέο ζπγθξνχζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηιχνπλ δενληνινγηθά θαη άιια εζηθά δηιήκκαηα κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαδεηνχλ θαζνδήγεζε απφ ηε λνκνζεζία, αλ θαη ν λφκνο πνιιέο θνξέο δελ δίδεη ιχζεηο ζε εζηθά δεηήκαηα. Ζ Γενληνινγία πξνεηνηκάδεη ηνπο Δπεηγνληνιφγνπο λα αληηκεησπίδνπλ λέα εζηθά δηιήκκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο [9,11]. Ζ ρξήζε ηεο εζηθήο αλάιπζεο παξέρεη ην πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εζηθνχ ρξένπο, ηνπ θαζήθνληνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ, λα πξνζαξκφδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ γεληθέο εζηθέο αξρέο θαηά ηελ άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζρεηηθά κε: Σελ απηνλνκία ησλ αζζελώλ (πιεξνθνξεκέλε ζπγθαηάζεζε θαη άξλεζε, ηθαλφηεηα ηνπ αζζελνχο γηα ιήςε απνθάζεσλ, θξνληίδα αλειίθσλ, έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπ αζζελνχο ζρεηηθά κε ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζεζπηζκάησλ ηνπ Καινχ ακαξείηε). Απνθάζεηο ηέινπο ηεο δσήο (πεξηνξηζκφο αλαδσνγφλεζεο, καηαηφηεηα δηαδηθαζηψλ). Σε ζρέζε γηαηξνύ-αζζελνύο (εκπηζηεπηηθφηεηα, εηιηθξίλεηα θαη επηθνηλσλία, ζπκπφληα θαη θαηαλφεζε). Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηθαηνζύλε (θαζήθνλ, εζηθά δεηήκαηα θαηά ηελ αλαδσνγφλεζε, νξζνινγηζηηθή παξνρή θξνληίδσλ, εζηθά δεηήκαηα Ηαηξηθήο θαηαζηξνθψλ, έξεπλα, δεηήκαηα αλαδσνγφλεζεο θαηά ηελ θχεζε) ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη ηθαλφηεηεο απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ θξνληίδσλ αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη ζπλερψο λα ηεξαξρνχλ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηνπο ππάξρνληεο θαη δηαζέζηκνπο πφξνπο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο φισλ ησλ αζζελψλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ θξνληίδσλ Γηαρείξηζε πεξηπηώζεσλ Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ θαη λα εμηζνξξνπνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο παξνρήο θξνληίδσλ αλάκεζα ζηνλ θάζε αζζελή θαη ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ. Μεηά

14 ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα αμηνιφγεζε, κπνξνχλ λα παξαπέκπνπλ έλαλ αζζελή ζε θάπνην άιιν ζεκείν επαθήο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο ή ηεο θνηλφηεηαο. Πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ ζαθείο νδεγίεο ζηνπο αζζελείο πνπ ηνπο δίλεηαη εμηηήξην ρσξίο πξνθαζνξηζκέλε επαλεμέηαζε Πξόηππα πνηόηεηαο, έιεγρνο θαη θιηληθά απνηειέζκαηα Ζ ρξήζε επηζηεκνληθά θαηαμησκέλεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο (evidence - based medicine) απφ ηνπο Δπεηγνληνιφγνπο θαη ε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ πνηφηεηαο είλαη ζεκαληηθά κέζα γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ θξνληίδσλ ψζηε απηή λα είλαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή. Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ ειέγρνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θιηληθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ελδερφκελεο αλαθνξέο γηα θξίζηκα ζπκβάληα, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βειηηψλεηαη ζπλερψο ε θιηληθή πξαθηηθή Γηαρείξηζε ρξόλνπ Οη Δπεηγνληνιφγνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη θάζε αζζελή θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή ξνή ησλ αζζελψλ κέζα ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην ην νπνίν ζα εμαξηάηαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ηα απνδεθηά ηαηξηθά πξφηππα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ. Οη Δπεηγνληνιφγνη ζα πξέπεη επίζεο λα καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ην δηθφ ηνπο ρξφλν κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν Γηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ Οη Δπεηγνληνιφγνη ζπρλά δηαρεηξίδνληαη αζζελείο γηα ηνπο νπνίνπο νη άκεζα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα απαηηείηαη ζπιινγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο πεγέο ελψ ζα πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη ην ηαηξηθφ απφξξεην. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξνρήο θξνληίδσλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο επαγγεικαηίεο Τγείαο κέζσ ηεο επαξθνχο θαηαγξαθήο ηνπο. Οη Δπεηγνληνιφγνη ρξεηάδνληαη επξεία γλψζε ησλ πην πξφζθαησλ ηαηξηθψλ εμειίμεσλ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα ηνπ θάζε αζζελνχο Καηαγξαθή Οη Δπεηγνληνιφγνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαγξαθή ζαθψλ, επαλάγλσζησλ, αθξηβψλ, ζχγρξνλσλ θαη πιήξσλ αξρείσλ γηα ηε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζηνπο αζζελείο φπνπ ν θαηαγξάθσλ, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα. Ζ θαηαγξαθή είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φζν απηφ είλαη εθηθηφ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΈΡΔΤΝΑ Απηό-εθπαίδεπζε θαη βειηίσζε Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα δηεπξχλνπλ ηε γλψζε θαη άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο κέζσ ζπλερνχο εθπαίδεπζεο. Οθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα πεδία ζηα νπνία κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θαη λα καζαίλνπλ λα παξέρνπλ ηαηξηθέο θξνληίδεο πνπ λα είλαη επηζηεκνληθά θαηνρπξσκέλεο Δθπαηδεπηηθέο ηθαλόηεηεο

15 Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία εθπαηδεπνκέλσλ επαγγεικαηηψλ Τγείαο φισλ ησλ επηπέδσλ θαζψο θαη ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Οθείινπλ θαηά ζπλέπεηα λα αλαπηχζζνπλ ζπλερψο ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθνί δάζθαινη Κξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ θιηληθή ηνπο πξαθηηθή. Πξέπεη λα γλσξίδνπλ λα εμαζθνχλ επηζηεκνληθά θαηαμησκέλε ηαηξηθή πξαθηηθή θαη λα εθαξκφδνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, θαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο αξρέο ηεο θιηληθήο επηδεκηνινγίαο, ηεο βηνζηαηηζηηθήο, ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ (risk management) Κιηληθή θαη βαζηθή έξεπλα Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα θαηαλννχλ ηελ επηζηεκνληθή βάζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο, ηε ρξήζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ ζηελ θιηληθή έξεπλα θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο βαζηθήο έξεπλαο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ ηελ πνηφηεηα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη λα ηηο θαηαλννχλ, λα ηηο παξνπζηάδνπλ θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ ζηελ θιηληθή πξάμε. Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κίαο ππφζεζεο απφ έλα θιηληθφ πξφβιεκα θαη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ απηήο ηεο ππφζεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηηο ηδηαίηεξεο πηπρέο ηεο ιήςεο ζπγθαηάζεζεο θαζψο θαη ηα εζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα ηεο έξεπλαο ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο. 3.2 ΚΤΡΗΔ ΓΝΧΔΗ ΑΝΑ ΤΣΖΜΑ Απηφ ην ηκήκα ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ πεξηέρεη πίλαθεο ησλ θχξησλ γλψζεσλ αλά ζχζηεκα, πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαρείξηζε αζζελψλ κε αδηαθνξνπνίεηα ζπκπηψκαηα. ε γεληθέο γξακκέο, νη πίλαθεο απηνί αθνινπζνχλ ηελ εμήο ζεηξά: ζπγγελείο δηαηαξαρέο, θιεγκνλψδεηο θαη ινηκψδεηο παζήζεηο, ηξαχκαηα, φγθνη, αγγεηαθέο δηαηαξαρέο (ηζραηκία θαη αηκνξξαγία), άιιεο δηαηαξαρέο. Δθ ησλ πξαγκάησλ απηνί νη πίλαθεο δελ κπνξεί λα είλαη δηεμνδηθνί ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ Αλαηκίεο Δπηπινθέο ιεκθώκαηνο θαη ιεπραηκίαο πγγελείο δηαηαξαρέο αηκνξξνθηιίεο θαη λφζνο Von Willebrand, θιεξνλνκηθέο αηκνιπηηθέο αλαηκίεο, δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο νπδεηεξνπεληθφο ππξεηφο, ινηκψμεηο ζε αζζελείο κε αλνζν-αλεπάξθεηα Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία επίθηεηεο δηαηαξαρέο ηεο πήμεο (αλεπάξθεηα παξαγφλησλ πήμεο, δηάρπηε ελδναγγεηαθή πήμε), θαξκαθεπηηθέο δηαηαξαρέο ηεο πήμεο (αληηπεθηηθά, αληηαηκνπεηαιηαθνί παξάγνληεο, ηλσδνιπηηθά), ηδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθχξα, ζξνκβσηηθή ζξνκβνπεληθή πνξθχξα Αληηδξάζεηο κεηαγγίζεσλ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ Αιιεξγίεο θαη αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο

16 νμείεο επηπινθέο ησλ αγγεΐηηδσλ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ πγγελείο δηαηαξαρέο λφζνο ηνπ Hirschsprung, εθθφιπσκα Meckel, ππισξηθή ζηέλσζε Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο ζθσιεθνεηδίηηδα, ρνινθπζηίηηδα, ρνιαγγείηηδα, εθθνιπσκαηίηηδα, εμάξζεηο θαη επηπινθέο ησλ θιεγκνλσδψλ εληεξνπαζεηψλ, γαζηξίηηδα, γαζηξεληεξίηηδα, γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε, επαηίηηδα, παγθξεαηίηηδα, πεπηηθφ έιθνο, πεξηηνλίηηδα Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο Ζπαηηθέο δηαηαξαρέο, επαηηθή αλεπάξθεηα Σξαπκαηηθά θαη κεραληθά πξνβιήκαηα μέλα ζψκαηα, πεξίζθημε θήιεο, εληεξηθή απφθξαμε - εηιεφο Όγθνη Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία ηζραηκηθή θνιίηηδα, αηκνξξαγία αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ πεπηηθνχ ζσιήλα, ηζραηκία κεζεληεξίνπ Άιια πξνβιήκαηα Δπηπινθέο γαζηξεληεξηθψλ πξνζζεηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΗΔΤΣΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο καζηίηηδα, θιεγκνλψδεο λφζνο ηεο ππέινπ (PID), αηδνηνθνιπίηηδα Μαηεπηηθέο επείγνπζεο παζήζεηο απνθφιιεζε πιαθνχληα, εθιακςία, εμσκήηξηνο θχεζε, επείγσλ ηνθεηφο, ζχλδξνκν HELLP θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ππεξέκεζε ηεο θχεζεο, πξφδξνκνο πιαθνχληαο, αηκνξξαγία κεηά ηνλ ηνθεηφ Σξαπκαηηθά θαη ζπλαθή πξνβιήκαηα ζπζηξνθή σνζήθεο Όγθνη Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία θνιπηθή αηκνξξαγία ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΗΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ Φιεγκνλώδεηο θαη ινηκώδεηο παζήζεηο Γεξκαηηθέο εθδειώζεηο: Αλνζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, ζπζηεκαηηθψλ παζήζεσλ, ηνμηθψλ δηαηαξαρψλ ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΚΈ ΔΠΔΊΓΟΤΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΈ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΈ ΠΑΘΉΔΗ Δ ΔΝΉΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΆ Ομείεο εθδειώζεηο ζπγγελώλ κεηαβνιηθώλ λνζεκάησλ Δπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα θαη θξίζε Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο γιπθόδεο Τπεξνζκσηηθφ ππεξγιπθαηκηθφ ζχλδξνκν, ππνγιπθαηκία, θεηνμέσζε Δπείγνπζεο παζήζεηο ηνπ ζπξενεηδνύο ππεξζπξενεηδηζκφο, ππνζπξενεηδηζκφο, κπμνηδεκαηηθφ θψκα, ζπξενεηδηθή ζχειια ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ Αξξπζκίεο

17 πγγελείο θαξδηνπάζεηεο Γηαηαξαρέο ηεο ζπζηαιηηθόηεηαο, αλεπάξθεηα ηεο αληιίαο κπνθαξδηνπάζεηεο, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νμχ πλεπκνληθφ νίδεκα, επηπσκαηηζκφο, επείγνπζεο βαιβηδνπάζεηεο Φιεγκνλώδεηο θαη ινηκώδεηο θαξδηνπάζεηεο ελδνθαξδίηηδα, κπνθαξδίηηδα, πεξηθαξδίηηδα Ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα Ομέα ζηεθαληαία ζχλδξνκα, ζηαζεξή ζηεζάγρε Σξαπκαηηθέο βιάβεο Αγγεηαθέο θαη ζξνκβνεκβνιηθέο δηαηαξαρέο Γηαρσξηζκφο ανξηήο/ξήμε αλεπξχζκαηνο, ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε, επείγνπζα ππέξηαζε, απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα, ζξνκβνθιεβίηηδα, πλεπκνληθή εκβνιή, πλεπκνληθή ππέξηαζε ΛΟΗΜΓΔΗ ΠΑΘΉΔΗ ΚΑΗ ΉΦΖ Δ ΔΝΉΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΆ Κνηλέο ηνγελείο θαη βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο Σξνθηθέο θαη ζρεηηδόκελεο κε ην λεξό ινηκώμεηο Λνίκσμε HIV θαη AIDS Κνηλέο ηξνπηθέο λόζνη Παξαζίησζε Λύζζα ήςε θαη ζεπηηθή θαηαπιεμία εμνπαιηθά κεηαδηδόκελεο λόζνη ύλδξνκν ηνμηθήο ζηξεπηνθνθθηθήο θαηαπιεμίαο Σέηαλνο ΜΤΟ-ΚΔΛΔΣΗΚΈ ΔΠΔΊΓΟΤΔ ΠΑΘΉΔΗ πγγελείο δηαηαξαρέο εμάξζξεκα ηζρίνπ, αηειήο νζηενγέλεζε Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο αξζξίηηδα, ζπιαθίηηδα, θπηηαξίηηδα, επηπινθέο ζπζηεκαηηθψλ ξεπκαηηθψλ παζήζεσλ, λεθξσηηθή θαζηΐηηδα, νζηενκπειίηηδα, ξεπκαηηθή πνιπκπαιγία, ινηκψμεηο καιαθψλ κνξίσλ Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο επηπινθέο ηεο νζηενπφξσζεο θαη άιισλ ζπζηεκαηηθψλ λφζσλ Σξαπκαηηθέο θαη εθθπιηζηηθέο παζήζεηο παζήζεηο νζθχνο, θνηλά θαηάγκαηα θαη εμαξζξήκαηα, ζχλδξνκα δηακεξίζκαηνο, ζχλδξνκν θαηαπιάθσζεο, νζηενάξζξσζε, ξαβδνκπφιπζε, θαθψζεηο καιαθψλ κνξίσλ Όγθνη παζνινγηθά θαηάγκαηα ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο εγθεθαιηθφ απφζηεκα, εγθεθαιίηηδα, ππξεηηθνί ζπαζκνί ζε παηδηά, ζχλδξνκν Guillain-Barrè, κεληγγίηηδα, πεξηθεξηθή πάξεζε πξνζσπηθνχ λεχξνπ ηνπ Bell, θξνηαθηθή αξηεξίηηδα Σξαπκαηηθέο θαη ζπλαθείο παζήζεηο επηπινθέο πξνζζεηηθψλ ζπζθεπψλ ηνπ ΚΝ, ζχλδξνκα λσηηαίνπ κπεινχ, ηξαχκα θαη ζπκπίεζε πεξηθεξηθψλ λεχξσλ, εγθεθαιηθφ ηξαχκα Όγθνη

18 ζπλήζεηο εθδειψζεηο θαη νμείεο επηπινθέο πξσηνπαζψλ θαη κεηαζηαηηθψλ φγθσλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία δηαρσξηζκφο θαξσηίδαο, αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία, ππνζθιεξίδην θαη επηζθιεξίδην αηκάησκα, παξνδηθφ ηζραηκηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ζξφκβσζε θιεβψδνπο θφιπνπ Άιια πξνβιήκαηα νμείεο επηπινθέο ρξνλίσλ λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ (π.ρ. κπαζζεληθή θξίζε, πνιιαπιή ζθιήξπλζε), νμείεο πεξηθεξηθέο λεπξνπάζεηεο, ζπαζκνί θαη status epilepticus ΝΔΦΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ Φιεγκνλώδεηο θαη ινηκώδεηο παζήζεηο Οξρεν-επηδηδπκίηηδα, ζπεηξακαηνλεθξίηηδα, ππεινλεθξίηηδα, πξνζηαηίηηδα, ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ινηκψμεηο νπξνπνηεηηθνχ Μεηαβνιηθά λνζήκαηα Ομεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, λεθξσζηθφ ζχλδξνκν, λεθξνιηζίαζε, νπξαηκία Σξαπκαηηθέο θαη ζπλαθείο δηαηαξαρέο Δπίζρεζε νχξσλ, ζπζηξνθή φξρενο Όγθνη Αγγεηαθέο παζήζεηο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία Άιιεο παζήζεηο Δπηπινθέο ηεο αηκνθάζαξζεο θαη κεηά απφ κεηακφζρεπζε λεθξνχ, επηπινθέο νπξνινγηθψλ επεκβάζεσλ θαη ζπζθεπψλ, νπξαηκηθφ αηκνιπηηθφ ζχλδξνκν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο επηπεθπθίηηδα, δαθξπνθπζηίηηδα, ελδνθζαικίηηδα, ηξίηηδα, θεξαηίηηδα, θπηηαξίηηδα ηνπ θφγρνπ θαη πεξηθνγρηθή θπηηαξίηηδα, ξαγνεηδίηηδα Σξαπκαηηθά θαη ζπλαθή πξνβιήκαηα μέλα ζψκαηα, νθζαικηθέο θαθψζεηο Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία απφθξαμε ακθηβιεζηξνεηδηθήο αξηεξίαο θαη θιέβαο, αηκνξξαγία παιψδνπο ζψκαηνο Άιια πξνβιήκαηα νμχ γιαχθσκα, απνθφιιεζε ακθηιεζηξνεηδνχο ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ πγγελείο Κπζηηθή ίλσζε Φιεγκνλώδεηο θαη ινηκώδεηο παζήζεηο Άζζκα, βξνγρίηηδα, βξνγρηνιίηηδα, πλεπκνλία, εκπχεκα, έμαξζε ΥΑΠ, πλεπκνληθφ απφζηεκα, πιεπξίηηδα θαη πιεπξηηηθή ζπιινγή, πλεπκνληθή ίλσζε, θπκαηίσζε Σξαπκαηηθά θαη ζπλαθή πξνβιήκαηα Δηζξφθεζε μέλνπ ζψκαηνο, αηκνζψξαθαο, πλεπκνζψξαθαο ππφ ηάζε, πλεπκνκεζνζσξάθην Όγθνη Κνηλέο θαη νμείεο επηπινθέο πξσηνπαζψλ θαη κεηαζηαηηθψλ φγθσλ ηνπ πλεχκνλα Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο Πλεπκνληθή εκβνιή Άιιεο παζήζεηο

19 Ομεία πλεπκνληθή βιάβε, αηειεθηαζία, ARDS, απηφκαηνο πλεπκνζψξαθαο ΣΡΑΤΜΑ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ Σύπνο ηξαύκαηνο: Έγθαπκα, ακβιχ ηξαχκα, δηαηηηξαίλνλ ηξαχκα Αλαηνκηθή εληόπηζε ηξαύκαηνο: Κεθαιή θαη απρέλαο, γλαζν-πξνζσπηθφ, ζψξαθαο, θνηιηαθή ρψξα, ιεθάλε, ζπνλδπιηθή ζηήιε, άθξα Πνιπηξαπκαηίαο Σξαύκα ζε ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνύο: Παηδηά, ειηθησκέλνη, έγθπεο γπλαίθεο ΤΓΡΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Γηαηαξαρέο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο Ζιεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο Δλδναγγεηαθόο όγθνο θαη ηζνδύγην πγξώλ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Γηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο Γηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζχγρπζε θαη δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο, δηαηαξαρέο ηεο λφεζεο, δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο, δηαηαξαρέο ηεο αληίιεςεο, ςπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο Κνηλέο επείγνπζεο ςπρηαηξηθέο παζήζεηο Ομεία ςχρσζε, επηπινθέο αλνξεθηηθψλ θαη βνπιεκηθψλ δηαηαξαρψλ, αγρψδεο λεχξσζε θαη δηαηαξαρέο παληθνχ, κεηαηξεπηηθέο δηαηαξαρέο, εθνχζηνο απηνηξαπκαηηζκφο θαη απφπεηξα απηνθηνλίαο, θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη αηζαλφιεο ΧΡΛ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ, ΠΑΘΖΔΗ ΣΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΡΑΥΖΛΟΤ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ Αηκνξξαγίεο Δπηπινθέο όγθσλ απφθξαμε ηνπ αεξαγσγνχ, αηκνξξαγίεο Ξέλα ζώκαηα Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο αγγεηννίδεκα, επηγισηηίηηδα, ιαξπγγίηηδα, παξα-ακπγδαιηθφ απφζηεκα Σξαύκαηα 3.3 ΤΝΖΘΖ ΚΛΗΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Απηφ ην ηκήκα ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηα πην ζπλήζε ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ πνπ πξνζέξρνληαη ή πξνζθνκίδνληαη ζε έλα ΣΔΠ. Οη δηαθνξηθέο δηαγλψζεηο αλαθέξνληαη θαηά ζπζηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Οη δηαγλψζεηο εθείλεο πνπ απαηηνχλ άκεζε θξνληίδα, κε βάζε ηε δπλεηηθή ζνβαξφηεηα θαη ηελ αλάγθε πξνηεξαηφηεηαο, εκθαλίδνληαη κε έληνλα γξάκκαηα. Απηνί νη πίλαθεο πηζαλψλ δηαγλψζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη εμαληιεηηθνί ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ (ΜΖ ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ) Ωηνξηλνιαξπγγνινγηθά αίηηα σηφξξνηα (σηίηηδα, ηξαχκα, φγθνη), επίζηαμε Αίηηα από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα

20 αηκαηέκεζε θαη κέιαηλα (νμεία γαζηξίηηδα, γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθφ έιθνο, ζχλδξνκν Mallory Weiss, θηξζνί νηζνθάγνπ), αηκνξξαγία απφ ην νξζφ (νμεία εθθνιπσκαηίηηδα, αηκνξξνΐδεο, θιεγκνλψδεο λφζνο ηνπ εληέξνπ, φγθνη) Γπλαηθνινγηθά θαη Μαηεπηηθά αίηηα κελνξξαγία/κεηξνξξαγία, (απνβνιή, απνθφιιεζε πιαθνχληα, φγθνη) Νεθξηθά θαη αίηηα από ην Οπξνγελλεηηθό ζύζηεκα αηκαηνπξία, (ππειίηηδα, φγθνη, νπξνιηζίαζε) Αίηηα από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα αηκφπηπζε (βξνγρεθηαζία, πλεπκνλία, φγθνη, θπκαηίσζε) ΑΗΘΖΜΑ ΠΑΛΜΧΝ Καξδηαγγεηαθέο αηηίεο βξαδπαξξπζκίεο (θλεβοκομβική βπαδςκαπδία, κολποκοιλιακοί αποκλειζμοί), εθηαθηνζπζηνιέο, ηαρπαξξπζκίεο (θνιπηθή καξκαξπγή, θιεβνθνκβηθή ηαρπθαξδία, ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία, κοιλιακή ηασςκαπδία) Δλδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο αηηίεο ζπξενηνμίθσζε Σνμηθνινγία θάξκαθα ΆΛΓΟ ΣΑ ΆΝΧ ΆΚΡΑ Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο διασυπιζμόρ αοπηήρ, ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε, ιζσαιμία μςοκαπδίος Μπν-ζθειεηηθέο αηηίεο πεξηαξζξίηηδα, αξζξνπάζεηα ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Σξαύκα ΆΛΓΟ ΘΧΡΑΚΗΚΟ Αίηηα από ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα οξέα ζεθανιαία ζύνδπομα, διασυπιζμόρ ηηρ αοπηήρ, αππςθμίερ, πεξηθαξδίηηδα, πνεςμονική εμολή Αίηηα από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα πλεπκνλία, πλεπκνκεζνζσξάθην, πνεςμοθώπακαρ (κςπίυρ πνεςμοθώπακαρ ςπό ηάζη), πιεπξίηηδα Αίηηα από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα γαζηξνηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε, πήξη οιζοθάγος, δηάρπηνο νηζνθαγηθφο ζπαζκφο Μπνζθειεηηθά αίηηα πιεπξνζηεξληθή θάθσζε, πιεπξνρνλδξίηηδα, κεζνπιεχξηα κπαιγία, αληαλαθιψκελνο πφλνο απφ ηελ ζσξαθηθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Ψπρηαηξηθά αίηηα αγρψδεο ζπλδξνκή, θξίζε παληθνχ Γεξκαηνινγηθά αίηηα έξπεο δσζηήξαο ΆΛΓΟ ΣΑ ΚΑΣΧ ΆΚΡΑ Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο νμεία ηζραηκία, αξηεξεΐηηδα, ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε, επηπνιήο ζξνκβνθιεβίηηδα Αλνζνινγηθέο αηηίεο πνιπκπνζίηηδα Λνηκώδεηο αηηίεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΤΗ-ΚΧΜΑ. πχξνο Π. Nηνπξάθεο Kαζεγεηήο Παζνινγίαο

ΤΓΥΤΗ-ΚΧΜΑ. πχξνο Π. Nηνπξάθεο Kαζεγεηήο Παζνινγίαο ΤΓΥΤΗ-ΚΧΜΑ πχξνο Π. Nηνπξάθεο Kαζεγεηήο Παζνινγίαο ΟΡΗΜΟ ΚΩΜΑΣΟ Γηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο. ε πιήξε έθθξαζε, ν αζζελήο θνηκηζκέλνο, δελ μππλά. Γηαηαξαρέο ζην δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ ή/θαη ζηηο ζπλδέζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπάμματα τήπιξηρ Ασθενών

Ππογπάμματα τήπιξηρ Ασθενών Ππογπάμματα τήπιξηρ Ασθενών 7η Συνάντηση Forum: Πορταριά Πηλίου 14-16.06.2013 Πάπιρ Μποσκόποςλορ Φαπμακοποιόρ/ύμβοςλορ Επισειπήσεων 1 Η Ανάγκη Η αλάγθε γηα ζηήξημε, πξνζηαζία θαη θξνληίδα Τν φθεινο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ ΛΑΡΗΑ 2012 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. 3 2. ΒΑΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ... 4 3. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 4 4. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ...6 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα