ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Καλαμπάκα ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αρίθ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αρίθ. Απόφασης: 443 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : Καλαμπάκα Πληροφορίες : Γκουζιώτης Δημήτριος Τηλ. : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και των παιδικών σταθμών των Νομικών Προσώπων (Οργανισμός Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Τουρισμού, Αθλητισμού Καλαμπάκας (Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμπάκας (Κ.Ε.Δ.Κ.) των ετών , (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αρίθµ /1993 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 185/Β/ ). 2. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α /2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. 4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». 6. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 7. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 8. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 9. Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθμό 53361/ (ΦΕΚ 1503Β/ ) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/ ) και την Κ.Υ.Α. µε αριθµό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/ ). 10. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συμβάσεων. 11. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ , τεύχος Α), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

2 12. Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β / όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε µε τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β / , Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ τ. Β / και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ τ. Β / , όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται µε ανάδειξη προμηθευτών- χορηγητών σύμφωνα µε την παρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/ Του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 14. Τις διατάξεις της αρ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95» 15. Το άρθρο 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α 18). 16. Την Εγκύκλιο 3/11543/ του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α και β βαθμού». 17. Των αρίθ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), και 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου) Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. 18. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/ Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά) την 3/ Αγορανομική διάταξη, για νωπά οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. Οικ (ΦΕΚ 2718/τ., Β / , Υγειονομική διάταξη-υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών). 21. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/ Του Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 23. Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 24. Την αρίθ. 56/2015 απόφαση Δ.Σ. του Ο.ΠΕ.Τ.Α.Κ. 25. Την αρίθ. 4/2015 απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. 26. Την αρίθ. 242/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού και έγκρισης της Μελέτης. 27. Την αρίθ. 242/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την ψήφιση της πίστωσης και τον καθορισμό των όρων διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και των παιδικών σταθμών των Νομικών Προσώπων (Οργανισμός Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Τουρισμού, Αθλητισμού Καλαμπάκας (Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμπάκας (Κ.Ε.Δ.Κ.) των ετών , (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης). ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την «προμήθεια τροφίμων»

3 ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ CPV 1 Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωμένο Γαλακτοκομικά Λουκούμια Ελαιόλαδο Είδη αρτοποιίας Είδη ζαχαροπλαστικής Κατεψυγμένα λαχανικά Κατεψυγμένα ψάρια Είδη κρεοπωλείου (νωπά κρέατα) Φρούτα - λαχανικά Είδη παντοπωλείου Χυμοί αναψυκτικά & εμφιαλωμένα νερά Κριτήριο κατακύρωσης είναι: α.- Στις ομάδες 4, 8, 9, 10, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοι εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. β.- Στις ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολό τους, είναι η χαμηλότερη τιμή Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ, κόμμα ογδόντα επτά λεπτά ( ,87 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 & 23%. (καθαρή αξία ,95 και ,92 ΦΠΑ). Η παραπάνω προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α , του Δήμου Καλαμπάκας, τον Κ.Α του Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ., και τον Κ.Α της Κ.Ε.Δ.Κ. των τακτικών προϋπολογισμών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων των οικ. ετών (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης). Άρθρο 1 ο Διενέργεια διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την τελευταία ανακοίνωση της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Άρθρο 2 ο Προϋπολογισμός Η προμήθεια τροφίμων προϋπολογίσθηκε σε εκατόν επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ, κόμμα ογδόντα επτά λεπτά ( ,87 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 & 23%. (καθαρή αξία ,95 και ,92 ΦΠΑ). Η κατανομή των ποσοτήτων ανά φορέα και ομάδα έχει ως εξής: ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

4 Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1 Γάλα (συσκευασία1 λίτρου) , ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,00 ΦΠΑ 13% 1.716,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,00 Β Ο.ΠΕ.Τ.Α.Κ. 1 Γάλα (συσκευασία 1 λίτρου) 150 1,10 165,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 165,00 ΦΠΑ 13% 21,45 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 186,45 Γ Κ.Ε.Δ.Κ. 1 Γάλα (συσκευασία1 λίτρου) 90 1,10 99,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 99,00 ΦΠΑ 13% 12,87 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 111,87 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ ,32 ΟΜΑΔΑ 2: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ- ΚΑΣΕΡΙ- ΓΙΑΟΥΡΤΙ) Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. Α Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Τυρί φέτα κιλό 410 7, ,00 2 Κεφαλοτύρι τριμμένο κιλό 15 9,50 142,50 3 Κασέρι Α ποιότητας κιλό 60 10,50 630,00 4 Γιαούρτι πλήρες των 200 gr (αγελαδινό) 200 1,00 200,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.924,50 ΦΠΑ 13% 510,19 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4.434,69 Β Κ.Ε.Δ.Κ. 1 Τυρί φέτα κιλό 150 7, ,00 2 Κεφαλοτύρι τριμμένο κιλό 10 9,50 95,00 3 Κασέρι Α ποιότητας κιλό 60 10,50 630,00 4 Γιαούρτι πλήρες των 200 gr (αγελαδινό) 200 1,00 200,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.005,00 ΦΠΑ 13% 260,65

5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2.265,65 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 6.700,34 ΟΜΑΔΑ 3: ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Λουκούμια (πέργαμο) κιλό 900 4, ,00 Ο.ΠΕ.Τ.Α.Κ. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.410,00 ΦΠΑ 23% 1.014,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 5.424,30 1 Λουκούμια (πέργαμο) κιλό 10 4,90 49,00 Κ.Ε.Δ.Κ. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 49,00 ΦΠΑ 23% 11,27 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 60,27 1 Λουκούμια (πέργαμο) κιλό 3 4,90 14,70 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 14,70 ΦΠΑ 23% 3,38 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 18,08 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 5.502,65 ΟΜΑΔΑ 4: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. Α Ο.ΠΕ.Τ.Α.Κ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Ελαιόλαδο 5 λίτρων , ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.895,00 ΦΠΑ 13% 376,35 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Β Κ.Ε.Δ.Κ. 1 Ελαιόλαδο 5 λίτρων 35 19,30 675,50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 675,50 ΦΠΑ 13% 87,82 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 763,32

6 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 4.034,67 ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Πιτάκια διάφορα κιλό 60 10,00 600,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 600,00 ΦΠΑ 23% 138,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 738,00 Β Ο.ΠΕ.Τ.Α.Κ. 1 Ψωμί λευκό κιλό , ,00 2 Κουλούρια κιλό 50 7,50 375,00 3 Τσουρέκια κιλό 80 6,00 480,00 4 Λαγάνες κιλό 300 2,50 750,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.230,00 ΦΠΑ 13 & 23% 635,40 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4.865,40 Γ Κ.Ε.Δ.Κ. 1 Ψωμί λευκό κιλό 700 1, ,00 2 Κουλούρια κιλό 30 7,50 225,00 3 Τσουρέκια κιλό 35 6,00 210,00 4 Λαγάνες κιλό 30 2,50 75,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.560,00 ΦΠΑ 13 & 23% 246,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.806,30 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 7.409,70 * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα με α/α Β1-Β4 & Γ1-Γ4 της ομάδας 5 έχουν υπολογισθεί με ΦΠΑ 13%, ενώ τα υπόλοιπα είδη με 23%. ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Γλυκά διάφορα κιλό , ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.500,00 ΦΠΑ 23% 345,00

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.845,00 Β Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. 1 Γλυκά διάφορα κιλό , ,00 2 Μελομακάρονα κιλό 40 7,00 280,00 3 Κουραμπιέδες κιλό 10 10,00 100,00 4 Βασιλόπιτες κιλό , ,00 5 Γλυκό κουταλιού κεράσι κιλό 8 6,50 52,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.932,00 ΦΠΑ 23% 904,36 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4.836,36 Γ Κ.Ε.Δ.Κ. 1 Γλυκά διάφορα κιλό 20 10,00 200,00 2 Μελομακάρονα κιλό 15 7,00 105,00 3 Κουραμπιέδες κιλό 7 10,00 70,00 4 Βασιλόπιτες κιλό 50 10,00 500,00 5 Γλυκό κουταλιού κεράσι κιλό 5 6,50 32,50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 907,50 ΦΠΑ 23% 208,73 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.116,23 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 7.797,59 ΟΜΑΔΑ 7: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. Α Ο.ΠΕ.Τ.Α.Κ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Φασολάκια πλατιά 1 kg κιλό 250 2,50 625,00 2 Αρακάς 1 kg κιλό 110 2,50 275,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 900,00 ΦΠΑ 13% 117,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.017,00 Β Κ.Ε.Δ.Κ. 1 Φασολάκια πλατιά 1 kg κιλό 80 2,50 200,00 2 Αρακάς 1 kg κιλό 80 2,50 200,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 400,00 ΦΠΑ 13% 52,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 452,00 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 1.469,00

8 ΟΜΑΔΑ 8: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. Α Ο.ΠΕ.Τ.Α.Κ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Φιλέτο πέρκας κιλό 350 6, ,00 2 Βακαλάος ακέφαλος κιλό 150 4,50 675,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.950,00 ΦΠΑ 13% 383,50 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 3.333,50 Β Κ.Ε.Δ.Κ. 1 Φιλέτο πέρκας κιλό 130 6,50 845,00 2 Βακαλάος ακέφαλος κιλό 120 4,50 540,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.385,00 ΦΠΑ 13% 180,05 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.565,05 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 4.898,55 ΟΜΑΔΑ 9: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ) Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. Α Ο.ΠΕ.Τ.Α.Κ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Κρέας μοσχάρι (χωρίς κιλό 110 9,00 990,00 κόκαλο) 2 Κιμάς μοσχάρι νωπός κιλό 350 9, ,00 3 Κοτόπουλο νωπό κιλό 600 4, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 6.780,00 ΦΠΑ 13 & 23% 1.295,40 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 8.075,40 Β Κ.Ε.Δ.Κ. 1 Κρέας μοσχάρι (χωρίς κιλό 50 9,00 450,00 κόκαλο) 2 Κιμάς μοσχάρι νωπός κιλό 170 9, ,00 3 Κοτόπουλο νωπό κιλό 250 4, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.080,00 ΦΠΑ 13 & 23% 708,40 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 3.788,40 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ,80

9 . * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν με α/α Α3-Β3 όλης της ομάδας 9, έχει υπολογισθεί με ΦΠΑ 13%, ενώ τα υπόλοιπα είδη με 23%. ΟΜΑΔΑ 10: ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ TIMH ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ Α Ο.ΠΕ.Τ.Α.Κ. 1 Μήλα κιλό 320 1,20 384,00 2 Πορτοκάλια κιλό 200 0,90 180,00 3 Μανταρίνια κιλό 160 1,10 176,00 4 Καρπούζι κιλό 170 0,35 59,50 5 Σταφύλια κιλό 60 1,00 60,00 6 Ροδάκινα κιλό 80 1,50 120,00 7 Βερύκκοκα κιλό 90 1,30 117,00 8 Κεράσια κιλό 45 2,20 99,00 9 Φράουλες κιλό 55 2,50 137,50 10 Πεπόνι κιλό 100 0,55 55,00 11 Αχλάδια κιλό 430 1,70 731,00 12 Μπανάνες κιλό 500 1,80 900,00 13 Καρότα κιλό 350 1,00 350,00 14 Αγγουράκια 400 0,50 200,00 15 Κολοκυθάκια κιλό 50 0,90 45,00 16 Μελιτζάνες κιλό 35 1,65 57,75 17 Μαϊδανός ματσάκι 300 0,50 150,00 18 Άνιθο ματσάκι 90 0,50 45,00 19 Πιπεριές κατσίκες κιλό 12 1,80 21,60 20 Πιπεριές για γέμισμα κιλό 120 1,80 216,00 21 Σπανάκι κιλό 150 1,65 247,50 22 Σέλινο κιλό 250 0,70 175,00 23 Σκόρδα ανά ,35 35,00 24 Πατάτες κιλό ,65 845,00 25 Κρεμμύδια ξερά κιλό 350 0,65 227,50 26 Κρεμμυδάκια φρέσκα ματσάκι 100 0,55 55,00 27 Ντομάτες κιλό 450 1,50 675,00 28 Λεμόνια κιλό 200 1,50 300,00 29 Μαρούλι ίσιο κιλό 160 1,60 256,00 30 Λάχανο κιλό 330 0,65 214,50 31 Κουνουπίδι κιλό 50 1,50 75,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 7.209,85 ΦΠΑ 13% 937,28 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 8.147,13 B Κ.Ε.Δ.Κ.

10 1 Μήλα κιλό 160 1,20 192,00 2 Πορτοκάλια κιλό 80 0,90 72,00 3 Μανταρίνια κιλό 70 1,10 77,00 4 Καρπούζι κιλό 70 0,35 24,50 5 Σταφύλια κιλό 25 1,00 25,00 6 Ροδάκινα κιλό 40 1,50 60,00 7 Βερύκκοκα κιλό 40 1,30 52,00 8 Κεράσια κιλό 15 2,20 33,00 9 Φράουλες κιλό 25 2,50 62,50 10 Πεπόνι κιλό 50 0,55 27,50 11 Αχλάδια κιλό 130 1,70 221,00 12 Μπανάνες κιλό 100 1,80 180,00 13 Καρότα κιλό 70 1,00 70,00 14 Αγγουράκια 180 0,50 90,00 15 Κολοκυθάκια κιλό 25 0,90 22,50 16 Μελιτζάνες κιλό 15 1,65 24,75 17 Μαϊδανός ματσάκι 110 0,50 55,00 18 Άνιθο ματσάκι 35 0,50 17,50 19 Πιπεριές κατσίκες κιλό 7 1,80 12,60 20 Πιπεριές για γέμισμα κιλό 60 1,80 108,00 21 Σπανάκι κιλό 75 1,65 123,75 22 Σέλινο κιλό 80 0,70 56,00 23 Σκόρδα ανά ,35 10,50 24 Πατάτες κιλό 500 0,65 325,00 25 Κρεμμύδια ξερά κιλό 70 0,65 45,50 26 Κρεμμυδάκια φρέσκα ματσάκι 50 0,55 27,50 27 Ντομάτες κιλό 200 1,50 300,00 28 Λεμόνια κιλό 50 1,50 75,00 29 Μαρούλι ίσιο κιλό 60 1,60 96,00 30 Λάχανο κιλό 120 0,65 78,00 31 Κουνουπίδι κιλό 20 1,50 30,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.594,10 ΦΠΑ 13% 337,23 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2.931,33 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ,46 ΟΜΑΔΑ 11: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α Α ΕΙΔΟΣ Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Ζάχαρη κιλό 100 1,00 100,00 2 Γάλα εβαπορέ 410 gr , ,00 3 Κριθαράκι μέτριο 500 gr 90 0,75 67,50

11 4 Μακαρονάκι κοφτό 500 gr 90 0,75 67,50 5 Ρύζι τύπου καρολίνα κιλό 160 1,75 280,00 6 Χυλοπίτες 500 gr 90 1,80 162,00 7 Μακαρόνια Νο gr 100 0,75 75,00 8 Μακαρόνια για παστίτσιο 500 gr 90 0,75 67,50 9 Φακές 500 gr 180 1,40 252,00 10 Φασόλια 500 gr , ,00 11 Ρεβίθια ξεφλουδισμένα 500 gr 150 1,40 210,00 12 Σοκολάτες 100 gr 550 1,25 687,50 13 Καραμέλες φρουί ζελέ κιλό 80 7,50 600,00 14 Βανίλιες για παρασκευή γλυκών (5 Χ 1,5 gr) 70 0,60 42,00 15 Αυγά (εξάδες) 650 1, ,00 16 Πιπέρι (κόκκινο-μαύρο) τριμμένο 500 gr 15 6,00 90,00 17 Ψωμί για τόστ μεγάλα 110 2,30 253,00 18 Φρυγανιά τριμμένη gr 20 0,90 18,00 19 Χυμό λεμόνι 360 ή 400 gr 70 0,40 28,00 20 Ξύδι 350 ή 400 gr 190 0,65 123,50 21 Τσάι βουνού κιλό 25 14,00 350,00 22 Ρίγανη 1 κιλού (τριμμένη) κιλό 20 11,00 220,00 23 Αλάτι ψιλό (συσκ.) 1 κιλού κιλό 70 1,55 108,50 24 Δάφνη συσκ. 20 gr 40 1,00 40,00 25 Γαρύφαλλο ολόκληρο 15 gr 10 0,70 7,00 26 Κανέλλα τριμμένη φακελάκι 50 gr 150 0,70 105,00 27 Μαργαρίνη τύπου SOFT 350 1,20 420,00 28 Μαρμελάδα gr 75 2,35 176,25 29 Κακάο (125 gr) 60 1,40 84,00 30 Αλεύρι με διογκοτικό 500 gr 90 1,15 103,50 31 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις κιλό 50 1,00 50,00 32 Σφολιατάκια των ,85 296,00 33 Νιφάδες δημητριακών τύπου κορν-φλέικς (375 gr) 150 2,95 442,50 34 Μερέντα κιλό 10 4,00 40,00 35 Μπέϊκιν πάουντερ (3Χ 20 gr) 15 0,65 9,75 36 Μέλι κιλό 40 9,00 360,00 37 Γαλοπούλα βραστή (φέτες) κιλό 6 11,50 69,00 38 Tοματοχυμός συμπυκνωμένος 500 gr 460 0,70 322,00 39 Ελληνικός καφές κιλό , ,00 40 Καφές στιγμιαίος (τύπου Νες καφέ ή ισοδύναμο) κιλό 60 20, ,00 41 Τσάι (διάφορες γεύσεις) σε φακελάκια (κουτάκι 25 φακελάκια) 80 1,95 156,00 42 Χαμομήλι σε φακελάκια 130 1,95 253,50 43 Ζαχαρίνη (κουτάκι) 8 2,55 20,40

12 44 Καπουτσίνο κάψουλες (πακετο 40 καψ) 50 30, ,00 45 Μπαχάρι τριμμένο 500 gr 10 4,50 45,00 46 Μοσχοκάρυδο τριμμένο φακελάκι 30 gr 10 0,70 7,00 47 Ελιές κιλό 150 5,00 750,00 48 Χαλβάς κιλό 150 6,00 900,00 49 Τοματοπολτός 1 κιλού κιλό 30 1,20 36,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,90 ΦΠΑ 13 & 23% 3.202,30 Β Κ.Ε.Δ.Κ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,20 1 Ζάχαρη κιλό 40 1,00 40,00 2 Γάλα εβαπορέ 410 gr 730 0,85 620,50 3 Κριθαράκι μέτριο 500 gr 20 0,75 15,00 4 Μακαρονάκι κοφτό 500 gr 20 0,75 15,00 5 Ρύζι τύπου καρολίνα κιλό 80 1,60 128,00 6 Χυλοπίτες 500 gr 10 1,45 14,50 7 Μακαρόνια Νο 10, 500 gr 60 0,75 45,00 8 Μακαρόνια για παστίτσιο 500 gr 60 0,75 45,00 9 Φακές 500 gr 60 1,40 84,00 10 Φασόλια 500 gr 40 1,40 56,00 11 Ρεβίθια ξεφλουδισμένα 500 gr 50 1,40 70,00 12 Σοκολάτες 100 gr 40 1,25 50,00 13 Καραμέλες φρουί ζελέ κιλό 5 7,50 37,50 14 Βανίλιες για παρασκευή γλυκών (5 Χ 1,5 gr) 20 0,60 12,00 15 Αυγά (εξάδες) 250 1,80 450,00 16 Πιπέρι (κόκκινο-μαύρο) τριμμένο 500 gr 3 6,00 18,00 17 Ψωμί για τόστ μεγάλα 80 2,30 184,00 18 Φρυγανιά τριμμένη gr 20 0,90 18,00 19 Χυμό λεμόνι 360 ή 400 gr 15 0,40 6,00 20 Ξύδι 350 ή 400 gr 40 0,65 26,00 21 Τσάι βουνού κιλό 5 14,00 70,00 22 Ρίγανη 1 κιλού (τριμμένη) κιλό 2 11,00 22,00 23 Αλάτι ψιλό (συσκ.) 1 κιλού κιλό 20 1,55 31,00 24 Δάφνη συσκ. 20 gr 10 1,00 10,00 25 Γαρύφαλλο ολόκληρο 15 gr 10 0,70 7,00 26 Κανέλλα τριμμένη φακελάκι 50 gr 50 0,70 35,00 27 Μαργαρίνη τύπου SOFT 180 1,20 216,00 28 Μαρμελάδα γρ. 60 2,35 141,00 29 Κακάο (125 gr ) 20 1,40 28,00 30 Αλεύρι με διογκοτικό ανά 500 gr 70 1,15 80,50 31 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις κιλό 30 1,00 30,00

13 32 Σφολιατάκια των 20 τεμ 120 1,85 222,00 33 Νιφάδες δημητριακών τύπου κορν-φλέικς (375 gr) 50 2,95 147,50 34 Μερέντα κιλό 10 4,00 40,00 35 Μπέϊκιν πάουντερ (3Χ 20 gr) 15 0,65 9,75 36 Μέλι κιλό 25 9,00 225,00 37 Γαλοπούλα βραστή (φέτες) κιλό 6 11,50 69,00 38 Tοματοχυμός συμπυκνωμένος 500 gr 240 0,70 168,00 39 Ελληνικός καφές κιλό 1 10,40 10,40 40 Τσάι (διάφορες γεύσεις) σε φακελάκια (κουτάκι 25 φακελάκια) 5 1,95 9,75 41 Χαμομήλι σε φακελάκια 5 1,95 9,75 42 Μπαχάρι τριμμένο 500 gr 5 4,50 22,50 43 Μοσχοκάρυδο τριμμένο φακελάκι 30 gr. 5 0,70 3,50 44 Ελιές κιλό 5 5,00 25,00 45 Χαλβάς κιλό 30 6,00 180,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.747,15 ΦΠΑ 13 & 23% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4.418,65 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ,85 * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα με α/α Α & Β όλης της ομάδας 11, έχουν υπολογισθεί με ΦΠΑ 13%, ενώ τα υπόλοιπα είδη με 23%. ΟΜΑΔΑ 12: ΧΥΜΟΙ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 lt (συσκευασία 24 τεμαχίων) 300 2,95 885,00 2 Χυμός φρούτων (φυσικός) κοκτέιλ 1 λίτρου 80 1,70 136,00 3 Πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου 500 1,40 700,00 4 Λεμονάδα 1,5 λίτρου 500 1,40 700,00 5 Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα ή ισοδύναμο) 1,5 λίτρου 500 1,40 700,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.121,00 ΦΠΑ 13 & 23% 629,33 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 3.750,33 Β Ο.ΠΕ.Τ.Α.Κ. 1 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 lt 30 2,95 88,50

14 (συσκευασία 24 τεμαχίων) 2 Χυμός φρούτων (φυσικός) κοκτέιλ 1 λίτρου 400 1,70 680,00 3 Χυμός γκρέιπ φρουτ ,70 255,00 λίτρου 4 Πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου 180 1,40 252,00 5 Λεμονάδα 1,5 λίτρου 200 1,40 280,00 6 Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα ή ισοδύναμο) εξάδα (6Χ330 ml) 30 3,20 96,00 7 Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου 20 3,20 64,00 SPRITE ή ισοδύναμο) εξάδα (6Χ330 ml) 8 Σόδα εξάδα (6Χ330 ml) 30 2,50 75,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.790,50 ΦΠΑ 13 & 23% 402,97 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2.193,47 Γ Κ.Ε.Δ.Κ. 1 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 lt (συσκευασία 24 τεμαχίων) 15 2,95 44,25 2 Χυμός φρούτων (φυσικός) κοκτέιλ 1 λίτρου 340 1,70 578,00 3 Πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου 50 1,40 70,00 4 Λεμονάδα 1,5 λίτρου 50 1,40 70,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 762,25 ΦΠΑ13 & 23% 170,89 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 933,14 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 6.876,94 * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τον προϊόν με α/α Α1-Β1-Γ1 όλης της ομάδας 12, έχουν υπολογισθεί με ΦΠΑ 13%, ενώ τα υπόλοιπα είδη με 23%. Στις ομάδες 4, 8, 9, 10, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοι εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Στις ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολό τους, είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των τροφίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον/την υπεύθυνο/η κάθε τμήματος. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 13 & 23%, για διάστημα ενός (1) έτους και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

15 Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Άρθρο 3 ο Συμβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 2. Η αρίθ. 3/2015 μελέτη 3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 4. Η προσφορά του αναδόχου Άρθρο 4 ο Αναθέτουσα αρχή τόπος και χρόνος του διαγωνισμού 4.1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ. Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ευθ. Βλαχάβα Καλαμπάκα ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: FAX: Ε-mail: 4.2. Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, έδρα: Ευθ. Βλαχάβα Καλαμπάκα Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ «Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.» ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, έδρα: Ευθ. Βλαχάβα Καλαμπάκα Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ «Κ.Ε.Δ.Κ.» ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, έδρα: Ευθ. Βλαχάβα Καλαμπάκα Τόπος Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ από έως ώρα 07:00: ώρα 14:00:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Άρθρο 5 ο Επιτροπή διαγωνισμού-πληροφορίες

16 Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ορίστηκε με την αρίθ. 242/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Προμηθειών, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γκουζιώτης Δημήτριος, στο τηλέφωνο και fax , ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Άρθρο 6 ο Δεκτοί στο διαγωνισμό Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκαταστημένοι. Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση τροφίμων. Έλληνες προμηθευτές Αλλοδαποί προμηθευτές Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Συνεταιρισμοί Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες/υποομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 3/2015 συνολική μελέτη του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας/υποομάδα. Άρθρο 7 ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου.pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα αυτή. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος, εκτός εάν υπάρχει τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

17 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: Α.- ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Θα έχει ημερομηνία έκδοσης το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: α.- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). β.- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25/6/1997 σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ. 2). γ.-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). δ.- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995). ε.- αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: - φυσικά πρόσωπα - ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. - διαχειριστές Ε.Π.Ε. - Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 5.- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο θα προκύπτει ότι: - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - Δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Συγκεκριμένα: Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νομικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

18 Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: - Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. - Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.. - Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. - Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα. - Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. - Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν. 9. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνει ότι η προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή εφόσον έχει αποκλίσεις να τις αναφέρει ρητά, να τις περιγράφει και να τις αιτιολογεί προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή. 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται οι ομάδες ή η ομάδα των ειδών για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό, καθώς και ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως. Β.- ΟΙ ΑΛΛΑΔΑΠΟΙ: 1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από

19 υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχει η περίπτωση 5 της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. Γ.- ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων, (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο. Δ.- ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 3,4 & 5 της παραγράφου Α. 3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ε.- ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή άλλου αντίστοιχου πιστοποιημένου αναγνωρισμένου φορέα, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή άλλου αντίστοιχου πιστοποιημένου αναγνωρισμένου φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή

20 δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. ΓΕΝΙΚΑ Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ. Δ. του Ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του Ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Άρθρο 8 ο Προϋποθέσεις συμμετοχής Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό

21 σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: - Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Άρθρο 9 ο Εγγυήσεις Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Καλαμπάκας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

22 Α. Εγγυήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. Επειδή τα είδη είναι διαιρετά σε ομάδες και επιτρέπεται από την διακήρυξη κατάθεσης προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στη συνολική αξία του είδους της ομάδας, η δε προσφορά περιορίζεται στην ομάδα ή στις ομάδες που καλύπτονται από την εγγύηση αθροιστικά. Συνολική δαπάνη Καθαρό ποσό ΦΠΑ 13 & 23% Εγγύηση 2% επί του καθαρού ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ , , , ,42 ΟΜΑΔΑ , , ,32 269,28 ΟΜΑΔΑ , ,50 770,84 118,59 ΟΜΑΔΑ , , ,93 89,47 ΟΜΑΔΑ , ,50 464,17 71,41 ΟΜΑΔΑ , , ,70 127,80 ΟΜΑΔΑ , , ,09 126,79 ΟΜΑΔΑ , ,00 169,00 26,00 ΟΜΑΔΑ , ,00 563,55 86,70 ΟΜΑΔΑ , , ,80 197,20 ΟΜΑΔΑ , , ,51 196,08 ΟΜΑΔΑ , , ,80 416,62 ΟΜΑΔΑ , , ,19 113,48 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014) Η επιστροφή τους γίνεται με παραλαβή αυτών από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη. 3. Τον Δήμο Καλαμπάκας προς τον οποίο απευθύνεται. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού. 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

23 10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί τέσσερις (4) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. (άρθρο 26 παρ.1στ ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4590/ ). Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 1. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 2. Η εγγύηση κατατίθεται προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης. 3. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 4.- Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι παραπάνω εγγυήσεις περιλαμβάνουν επί πλέον και το όρο ότι αυτές καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 5.-Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ημερομηνία έκδοσης. 2. Τον εκδότη. 3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του φορέα που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες, ήτοι ισχύς δεκατεσσάρων (14) μηνών. 12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. (άρθρο 26 παρ.2δ ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4590/ ) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ

24 Άρθρο 10 ο Κατάρτιση και υποβολή προσφορών -Τιµές 10.1 Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της. Υποβολή προσφορών µόνο σε έντυπη μορφή δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους Περιεχόμενο προσφορών Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». [*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός