Επιστρέφει ο εφιάλτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστρέφει ο εφιάλτης"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1585 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï ôçë.: Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερµενό Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να απειλήσει σπίτια Σελ. 3 Οµαλά ο εφοδιασµός καυσίµων Óåë. 3 Επιστρέφει ο εφιάλτης των RO - RO στην Ελευσίνα; - Με κλείσιµο της Ωκεανίδων και απαγόρευση της κυκλοφορίας ετοιµάζεται να απαντήσει σε τέτοιο ενδεχόµενο ο ήµος Ελευσίνας Óåë. 2-6 Έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προς τις Περιφέρειες Ζητούν συµµόρφωση για τα ιατρικά απόβλητα Γιορτή ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ 3-5 /9/2010 Óåë. 4 Νέοι σταθµοί του Προαστιακού σε λειτουργία ÓÐÏÑ Παρτίδα σκάκι µε πιόνια µαθητές στο 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας Óåë. 5 Óåë. 5 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Τρίτη Καιρός:γενικά αίθριος Άνειµοι:νοτιοδυτικοί έως 6 µποφόρ Θερµοκρασία:Από βαθµούς Κελσίου - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ολύµπιος, Ολυµπία, Σαλώµη, Σαλώµα ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Επιστρέφει ο εφιάλτης των RO - RO στην Ελευσίνα; - Με κλείσιµο της Ωκεανίδων και απαγόρευση της κυκλοφορίας ετοιµάζεται να απαντήσει σε τέτοιο ενδεχόµενο ο ήµος Ελευσίνας Ανησυχία προκαλεί η έντονη φηµολογία ότι το Λιµάνι της Ελευσίνας, ε- τοιµάζεται να υποδεχτεί πλοία RO- RO. Μάλιστα το θέµα τέθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, όπου ο δήµαρχος αναφέρθηκε σε αυτή τη φηµολογία, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση ο ήµος θα αντιδράσει µε κλείσι- µο της οδού Ωκεανίδων και α- παγόρευση της κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση παλαιότερης κατηγορηµατικής απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, για τη συγκεκριµένη πρόθεση. Μάλιστα, στη συγκεκριµένη συνεδρίαση υπήρχε προς συζήτηση η διαχείριση της χερσαίας ζώνης του Λιµένα Ελευσίνας, είχαν κληθεί και ο πρόεδρος του Οργανισµού Λιµένος κ. Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος δεν έδωσε το παρών διότι ό- πως ενηµέρωσε ο δήµαρχος Ελευσίνας το σώµα «επικαλέστηκε σοβαρούς λόγους». «Παρά τις αποφάσεις µας για τα RO- RO, που ήταν από τις τελευταίες αποφάσεις της πρώην διοίκησης του ΟΛΕ, µαθαίνουµε ότι γίνονται συσκέψεις για να έλθει αυτή η δραστηριότητα στην Ελευσίνα», είπε χαρακτηριστικά ο δή- µαρχος Ελευσίνας ο οποίος σηµείωσε στη συνέχεια ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα θα επιφέρει επιπλέον φόρτο στην πόλη. «Θεωρείται ευνόητο ότι σε µια προοπτική αντιδράσουµε. Θα διαλαλήσουµε από τώρα τις αντιδράσεις µας σε τέτοιου είδους αποφάσεις», είπε καταλήγοντας ο κ. Αµπατζόγλου. Αποτίωντας φόρο τιµής στους 50 ήρωες που εκτελέσθηκαν από τους Γερµανούς το 1944, ο δήµος Μάνδρας και οι οικογένειες των θυµάτων τέλεσαν το ετήσιο τρισάγιο στη µνήµη τους. Η τιµητική εκδήλωση έγινε το πρωί της Κυριακής 1η Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήµατος Μετα- µορφώσεως Σωτήρος Χριστού Μάνδρας, παρουσία της ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη. Στο χώρο του ιερού µνηµείου τελέστηκε η επιµνηµόσυνη δέηση και εκφωνήθηκε το προσκλητήριο νεκρών που θανατώθηκαν από τους Γερµανούς κατακτητές στις 9 Αυγούστου Κατά την τηρούµενη διαδικασία απόδοσης τιµών, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής και η ηµοτική Φιλαρµονική παιάνισε τον εθνικό ύµνο και αγωνιστικά εµβατήρια τιµώντας την εθνική µας αντίσταση. Ακολούθησαν οι προγραµµατισµένες οµιλίες από τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Χρ. Παπαστάµου και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης κ. Β. Μπρακατσούλα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αξία της πατριωτικής θυσίας και του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων κατά του φασισµού και του στρατού κατοχής. φωτό αρχείου Π. Λινάρδος: «Πρέπει να αντιδράσουµε έντονα» Από την πλευρά του ο αντιδήµαρχος Τεχνικών έργων Παναγιώτης Λινάρδος, αναφερόµενος στο γεγονός του αποκλεισµού του ήµου Ελευσίνας από το Σ του ΟΛΕ, ε- πεσήµανε σε σχέση µε τα Λιµάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ότι εκεί γίνεται κυρίως διακίνηση επιβατικού κοινού εν αντιθέσει µε το Λιµάνι της Ελευσίνας. «Ενώ περιµέναµε τουλάχιστον να συµµετέχει η ηµοτική Αρχή έστω µε µια ψήφο στο ιοικητικό Συµβούλιο, είδαµε ότι µας αγνόησαν και µάλιστα για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες», είπε ο αντιδήµαρχος και πρόσθεσε: «πρέπει να διαµαρτυρηθούµε έντονα και µάλιστα προς πάσα κατεύθυνση προκειµένου να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Και αυτή τη δυσαρέσκεια µας πρέπει να γίνει γνωστή και στον πρόεδρο του ΟΛΕ. συνέχεια σελ. 6 Ο ήµος Μάνδρας τίµησε τη µνήµη των 50 εκτελεσθέντων πατριωτών από τους Γερµανούς Μετά την κατάθεση στεφάνων από την πολιτική, πολιτει ακή και στρατιωτική ηγεσία, καθώς επίσης και από τις οικογένειες µερικών εκ των εκτελεσθέντων, ένα λουλούδι στο µνηµείο των πεσόντων κατέθεσαν και οι συναγωνιστές τους από το ΕΑΜ. Την εκδήλωση µνήµης τίµησαν µε την παρουσία τους : ο κ. Β. Οικονόµου, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής, ο Αντινοµάρχης κ. Αδρ. Μιχάλαρος, ο ήµαρχος Ερυθρών, κ. Αθ. Λιώρης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Οινόης, κ. Κ. Πέππας, ο πρώην ήµαρχος Μάνδρας κ. Χ. Μαρούγκας, οι Αντιδήµαρχοι Μάνδρας κ.κ. Γιάννου, Κυδώνης, Μαρούγκα, οι πρόεδροι των Συλλόγων κ.κ. Πατάλας, Μίγγος, Καριώτης, Τότσιας, Σ. ιολέτης, Μητρόπουλος, Ελβ. Γεωργακοπούλου, Ρουµελιώτη, ο αντιπρόεδρος κ. Λιαπάκης, πλήθος κόσµου και βεβαίως συγγενείς των θυµάτων.

3 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερµενό Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να απειλήσει σπίτια ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ Μνήµες από την περσινή πύρινη καταστροφή, ξύπνησαν και εφέτος στους κατοίκους του Πόρτο Γερµενού από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές- λίγο πριν το µεσηµέρι- σε δασική έκταση κοντά σε κατοικηµένη περιοχή, χωρίς ωστόσο να απειληθούν σπίτια ή µεγάλο τµήµα δασικής έκτασης. Στο σηµείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάµεις όπου επιχείρησαν επιτυχώς την κατάσβεση συνεπικουρούµενες από δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ε- λικόπτερο που επιχειρούσαν από αέρα. Πιο συγκεκριµένα στο σηµείο βρέθηκαν επί τόπου 15 οχήµατα µε 45 πυροσβέστες και 32 άτοµα πεζοπόρο τµήµα. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία έκανε λόγο για µικροεστίες. Πάντως, και ο δήµαρχος Βιλίων Παναγιώτης Ρούσσης επιβεβαίωσε ότι από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν σπίτια. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι και παραθεριστές στην περιοχή τροµοκρατήθηκαν από τη θέα των καπνών, καθώς το σηµείο που είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά ήταν ορατό από την παραλία της περιοχής. Οµαλά ο εφοδιασµός καυσίµων Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Åëåõóßíá Κώτσου Σαρ/γλου- Ελ. Βενιζέλου 74 Ôçë Áóðñüðõñãïò Αντωνάρας ηµήτριος - Συγγρού & Τζαβέλα 25Α Μάνδρα Ρόκας ηµήτριος - Εργ. Κατοικίες íù Ëéüóéá - Æåöýñé Ειρ. Σταµοπούλου - Θεοφίλου Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Οµαλά πραγµατοποιείται από εχθές το πρωί ο ανεφοδιασµός των πρατηρίων υγρών καυσίµων, µετά τη λήξη της απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών και βυτιοφόρων δηµόσιας χρήσης. Η εικόνα που παρουσιάζουν τα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που επικρατούσε µέχρι και την Κυριακή, καθώς πολλά πρατήρια είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετήσουν τους οδηγούς, χωρίς προβλήµατα. Μέχρι το µεσηµέρι της ευτέρας αναµένεται να έχει οµαλοποιηθεί η κατάσταση στα µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στο Λεκανοπέδιο και τη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ολοκληρωθεί η τροφοδοσία σε ποσοστό 80%, και πλέον, των πρατηρίων. Μέχρι σήµερα το βράδυ εκτιµάται πως θα έχει ολοκληρωθεί ο ανεφοδιασµός των πρατηρίων σε όλη τη χώρα. Η απεργία έληξε το απόγευµα της Κυριακής, έπειτα και από παρέµβαση των παραγωγικών φορέων της χώρας. Οι ιδιοκτήτες αποδέχθηκαν την πρόταση για τερµατισµό των κινητοποιήσεων, υπό τους όρους της άρσης της επίταξης και της διεξαγωγής διαλόγου µε την κυβέρνηση επί των ρυθµίσεων του επίµαχου νοµοσχεδίου για το άνοιγµα των λεγόµενων «κλειστών» ε- παγγελµάτων. Ήδη, το βράδυ της Κυριακής κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε πως εφόσον οι µεταφορείς επανέλθουν στα καθήκοντά τους, η πολιτική επίταξη καθίσταται άνευ αντικειµένου. Νωρίτερα, ο υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων ηµήτρης Ρέππας είχε δηλώσει ότι η αποδέχεται την πρόταση για διάλογο, υπό την προ πόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες κινητοποιήσεις. Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι η συζήτηση θα αφορά τις προτάσεις του υπουργείου για θέµατα που αφορούν τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά ζητήµατα των µεταφορέων, καθώς και την ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόµο. Έθεσε, όµως, εκτός συζήτησης την παράταση του χρόνου προσαρµογής ή την ακύρωση της απόφασης για το «άνοιγµα» των επαγγελµάτων.

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Γιορτή ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ, 3-5 Σεπτεµβρίου 2010 Η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Μεγαρέων- ΗΚΕ ΗΜ, µαζί µε τους Τοπικούς φορείς και την τεχνική υποστήριξη του ΑγρΟραµα έχουν απευθύνει πρόσκληση σε ό- λους τους τοπικούς συντελεστές της πραγµατικής οικονοµίας και την πραγµατικής ανάπτυξης, αγρότες, µεταποιητές, εµπόρους, χειροτέχνες, πολιτιστικούς δηµιουργούς, συλλόγους, οµάδες παραγωγών, ενώσεις νέων αγροτών, πολιτών, καταναλωτών, προσκόπων και όλους, µε στόχο την προβολή της τοπικής ταυτότητας των Μεγάρων και της περιοχής. Η Αττική πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναµη των Μεγάρων, που µε τις οροσειρές του Πατέρα και των Γερανίων τροφοδοτούν όλη την Αττική µε νερό και οξυγόνο. Τα Μέγαρα µπορούν να αποτελέσουν τον φυσικό «πνεύµονα» για αναψυχή και ορεινές δραστηριότητες. Εκτός από την ετήσια γεωργική παραγωγή στα καλλιεργούµενα στρέµµατα, εκτρέφουν και περίπου αιγοπρόβατα. Στα Μέγαρα παράγονται τοπικά σχεδόν τα πάντα. Έχει ελιές και λάδι, έχει σταφύλια και κρασιά, έχει κελυφωτά φυστίκια ονοµασίας προέλευσης Μεγάρων και βέβαια τα οπωρολαχανικά. Τα Μέγαρα παράγουν το 70% της αυγοπαραγωγής της Ελλάδας και κάθε µέρα τροφοδοτούν απευθείας από το χωράφι στον κάτοικο του Λεκανοπεδίου αυγά µε 140 λιανοπωλητές αυγών και 600 αγρότες-παραγωγούς οπωροκηπευτικών. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλες δοµές παρουσιάζουν µία συνεχώς βελτιούµενη προσφορά, κυρίως τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ οι αθλητικοί και άλλοι σύλλογοι συµπληρώνουν την κοινωνική ζύµωση. Η Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης ΕΓΑΡΩΝ ΓΗ δίνει ώθηση στην ενίσχυση Η Αττική πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναµη των Μεγάρων, που µε τις οροσειρές του Πατέρα και των Γερανίων τροφοδοτούν όλη την Αττική µε νερό και οξυγόνο. της εµπιστοσύνης στις κοινωνικές τοπικές δυνάµεις και τις δυνατότητές τους και δηµιουργεί µια πλατφόρµα συνάντησης, συζήτησης, γνωριµίας και ανάπτυξης νέων συνεργασιών για την από κοινού προώθηση της τοπικής παραγωγής (τρόφιµα & τεχνήµατα), για την αύξηση της προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τουρισµού (διανυκτερεύσεις, αναψυχή, εστίαση, ψυχαγωγία κλπ) µε την ενσωµάτωση χαρακτηριστικών του τοπικού πολιτισµού. Η 2η Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης «ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ», 3-5 Σεπ 2010, προετοιµάζεται να δεχθεί όλους τους επισκέπτες στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων (θέση Πευκάκια) προβάλλοντας την τοπική ταυτότητα και την τοπική παράδοση µέσω της τοπικής παραγωγής τοπικών φηµισµένων προ όντων, ενώ ήδη προετοιµάζονται παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις από τους κατοίκους για τους κατοίκους & τους επισκέπτες. Επανακαθορίζεται το σύστηµα προστασίας και ασφάλισης αγροτικής δραστηριότητας Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ µε το οποίο επανακαθορίζεται το υφιστάµενο καθεστώς Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής ραστηριότητας.με τις νέες ρυθµίσεις µεταξύ άλλων: -Προβλέπεται ένα ενιαίο εθνικό σύστηµα παροχής υπηρεσιών για την προστασία και ασφάλιση της α- γροτικής δραστηριότητας. -Ορίζονται ως φορείς παροχής των υπηρεσιών, ο ΕΛΓΑ, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, οι Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρσµοί και τα Ταµεία Αλληλοβοήθειας και η ιεύθυνηση ιαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τοµέα του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ). -Επανακαθορίζονται οι σκοποί λειτουργίας του ΕΛΓΑ και σε αυτούς περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: Η ασφάλιση της φυτικής και ζω κής παραγωγής, η πρόσθετη και προαιρετική ασφάλιση αγροτών για κάλυψη µεγαλύτερου ποσοστού ζηµιάς καλλιεργειών ή κινδύνων, η συµµετοχή του σε προγράµµατα ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα της οικονοµίας, ενώ αίρεται η δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης εκ µέρους του ΕΛΓΑ, σε τέκνα κατά κύριο επάγγελµα γεωργών, κτηνοτρόφων, µελισσοκόµων και αλιέων χαµηλού εισοδήµατος τα ο- ποία φοιτούν σε σχολές (ΑΕΙ)ΤΕΙ) µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το γεωργικό τοµέα. -Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την επκαρπία αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας. Επίσης ασφαλίζεται αυ τοδίκαια και υποχρεωτικά, από τους οριζόµενους κινδύνους και παθήσεις, το σύνολο της φυτικής και ζω κής παραγωγής. -Επαναπροσδιορίζονται οι ασφαλισµένοι από τον ΕΛΓΑ φυσικοί κίνδυνοι παθήσεις και ασθένειες που µπορεί να προκαλέσουν άµεσες ζηµιές στη φυτική και ζω κή παραγωγή. -Ορίζεται ότι στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ καλύπτονται οι άµεσες ζηµιές. -Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης που µπορεί ο ΕΛΓΑ να καταβάλει στους δικαιούχους δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο τις ευρώ. -Επανακαθορίζονται οι πόροι λειτουργίας του ΕΛΓΑ. -Προβλέπεται ασφαλιστική ενηµερότητα προκειµένου να αποδειχθεί η καταβολή των ασφαλιστικών υποχρέωσεων του παραγωγού. Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για κατάθεση δικαιολογητικών για µεταδηµοτεύσεις Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα µπορούν οι πολίτες να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για µεταδηµότευση, προκειµένου να ψηφίσουν στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση του Νοεµβρίου. Η αρχική προθεσµία έληξε στις 30 Ιουνίου, όµως δόθηκε παράταση δυο µηνών Η σχετική εγκυκλιος του Υπουργειου Εσωτερικών εχει αποσταλεί σε όλους τους δήµους και οι πολίτες µπορουν να εξυπηρετουνται σε όλα τα ΚΕΠ.

5 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προς τις Περιφέρειες Ζητούν συµµόρφωση για τα ιατρικά απόβλητα Έγγραφο µε το οποίο ζητά τη συµµόρφωση στην περιβαλλοντική νο- µοθεσία και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας διαβίβασε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε όλες τις ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας. Η ενέργεια αυτή έρχεται µετά από σειρά περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που πραγµατοποίησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε υγειονοµικές µονάδες της χώρας και τη διαπίστωση πληµµελούς τήρησης, καθώς και την παράβαση βασικών διατάξεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα τη µη ασφαλή - περιβαλλοντικά και υγειονοµικά- διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ). Ειδικότερα, από τις ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών ζητήθηκε να ενηµερώσουν άµεσα τις υγειονοµικές µονάδες της αρµοδιότητάς τους, σχετικά µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας, αλλά και να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωσή τους σε αυτές. Ακόµη, τους διαβιβάστηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο µε τη συµπλήρωσή του θα καταδείξει αν πληρούνται οι ελάχιστες περιβαλλοντικές και υγειονοµικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των νοσοκοµειακών µονάδων και τη διαχείριση των ΕΙΑ. Παράλληλα, θα αποτελέσει και µια καταγραφή του καταλόγου των υγειονο- µικών µονάδων που υπάγονται σε κάθε Περιφέρεια. Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να συµπληρώσουν οι παραπάνω διευθύνσεις των Περιφερειών και να το αποστείλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, έως τις 31 Αυγούστου. Η συµπλήρωσή του θα καταδείξει τις ελλείψεις και τις παρεκκλίσεις από τη νόµιµη περιβαλλοντική και υγειονοµική διαχείριση και θα συµβάλλει στην ενηµέρωση και στη συµµόρφωση σε αυτήν. Τα στοιχεία αυτά θα επεξεργαστεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να αποτυπωθεί µε ασφάλεια η πραγµατική περιβαλλοντική, υγειονοµική διαχείριση στις υγειονοµικές µονάδες όλης της χώρας. Τα αποτελέσµατα θα αξιοποιηθούν και για την ενηµέρωση των αρµόδιων Υπουργείων, των Κεντρικών Περιφερειακών και των Νοµαρχιακών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας, µε απώτερο σκοπό την α- νάληψη και προώθηση των αναγκαίων δράσεων συµµόρφωσης. Λίστα Σ ΟΕ µε 70 επιχειρήσεις για φοροδιαφυγή Λίστα µε 70 επιχειρήσεις στις οποίες ύστερα από ελέγχους εντοπίστηκαν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις έχει καταρτίσει το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ) στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγµατοποιεί για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Στις επιχειρήσεις αυτές θα ληφθούν από το Σεπτέµβριο τα µέτρα που προβλέπει η νέα φορολογική νοµοθεσία για τις περιπτώσεις της φοροδιαφυγής, όπως το κλείσιµό τους καθώς και α- υξηµένα πρόστιµα. Στο µεταξύ σύµφωνα µε δηλώσεις του γενικού γραµµατέα του Σ ΟΕ κ.γιάννη Καπελέρη το διάστηµα Ιούνιος-Ιούλιος το Σ ΟΕ πραγµατοποίησε 800 ελέγχους σε επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου και εντόπισε παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως µη έκδοση αποδείξεων. Νέοι σταθµοί του Προαστιακού σε λειτουργία Στις 8 Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία οι δύο νέοι σιδηροδροµικοί σταθµοί του Προαστιακού στη Μεταµόρφωση και στους Αγίους Αναργύρους. Υπενθυµίζεται ότι ο σταθµός της Μεταµόρφωσης ήταν έτοι- µος εδώ και καιρό, αλλά δεν λειτουργούσε εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών, µεταξύ των οποίων ήταν και η κόντρα µεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της Πολεοδοµίας για τη µη έκδοση νό- µιµης άδειας.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Β τριµήνου Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν οι εργοδότες στη διαδικασία προσαρ- µογής τους, στο νέο τρόπο υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων, που διενεργείται αποκλειστικά µέσω ιαδικτύου, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε να δοθεί παράταση στην προθεσµία υποβολής. Η νέα προθεσµία ορίστηκε για τις 6 Αυγούστου. Η υποβολή θα γίνει χωρίς την επιβολή κυρώσεων, µέσω ιαδικτύου ή µε κατάθεση µαγνητικών µέσων (για Κανονικές 01 και Συµπληρωµατικές 04 Α.Π..) στο αρµόδιο Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη. Έλεγχοι σε θαλάσσια µέσα αναψυχής, ταχύπλοα σκάφη και λουτρικές εγκαταστάσεις Κ ατά το χρονικό διάστηµα από 26 Ιουλίου έως 01 Αυγούστου 2010, στελέχη του Λιµενικού Σώµατος πραγµατοποίησαν σε όλη τη χώρα συνολικά ε- λέγχους σε θαλάσσια µέσα αναψυχής, ταχύπλοα σκάφη και λουτρικές εγκαταστάσεις και βεβαίωσαν 220 παραβάσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (π.χ. ελλείψεις σε σωστικά και πυροσβεστικά µέσα σκαφών, εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής χωρίς την προβλεπόµενη ά- δεια, µη τήρηση ωραρίου εκµισθούµενων µέσων, εκτέλεση επικίνδυνων ελιγµών από σκάφη σε µικρή απόσταση από την ακτή και παρενόχληση λουοµένων, απουσία ναυαγοσώστη από παραλία που έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη, ελλείψεις στα προβλεπόµενα εφόδια του ναυαγοσώστη κ.λ.π.). Επίσης διενεργήθηκαν 203 αλκοολοµετρήσεις σε χειριστές και κυβερνήτες σκαφών και βεβαιώθηκε µία παράβαση για υπέρβαση του προβλεπόµενου ορίου κατανάλωσης οινοπνευµατωδών. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν 149 αγορανοµικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις, η πρώτη για λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια και η δεύτερη για µη ανάρτηση, σε εµφανές σηµείο, τιµοκαταλόγου διατιθέµενων ειδών στην ελληνική γλώσσα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, µε σκοπό τόσο την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τον περιορισµό των ατυχηµάτων, σε κάθε µορφής θαλάσσια δραστηριότητα, όσο και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων ταξιδιωτών και παραθεριστών. Πραγµατοποιήθηκε η παράδοση και παραλαβή της ιοίκησης του ΙΚΑ Παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδου πραγµατοποιήθηκε εχθές η τελετή παράδοσης και παραλαβής της ιοίκησης του ΙΚΑ από τους κ.κ. Θεόδωρο Αµπατζόγλου και Ροβέρτο Σπυρόπουλο (ΦΩΤΟ). «ουλέψαµε µε τον κ. Αµπατζόγλου επί εννέα µήνες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και ο τελικός απολογισµός είναι θετικός», είπε ο κ. Λοβέρδος, εξηγώντας ότι στην συνάντηση που είχε την περασµένη εβδοµάδα µε τους ευρωπαίους εκπροσώπους ήταν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει µία µικρή αλλά χαρακτηριστικότατη αύξηση των εσόδων του Οργανισµού από εισφορές και ταυτόχρονα µία ραγδαία πτώση της τιµής των φαρµάκων που ξεπέρασε τον Ιούνιο το 20%. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον απερχόµενο διοικητή του ΙΚΑ για τη συνεργασία που είχε και καλωσόρισε τον νέο διοικητή Ροβέρτο Σπυρόπουλο. Του ευχήθηκε να οπλιστεί µε κουράγιο και υποµονή εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη αποδοτικότητα τους επόµενους κρίσιµους µήνες. "Αναζητούµε µε πολύ µεγάλη αγωνία αλλά συγχρόνως δύναµη και πάθος την εκπλήρωση των στόχων του προγράµµατος σταθερότητας που σηµαίνει πολύ µεγαλύτερη αύξηση των εσόδων του Οργανισµού από εισφορές και την παγίωση αυτής της µείωσης της φορολογικής δαπάνης", είπε ο υπουργός. «Θέλουµε ακόµη, πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος, σε αυτό το χρονικό διάστηµα να συνεργαστούµε και µε το υπουργείο Υγείας µε τον καλύτερο τρόπο ώστε να µειωθεί η δική µας δαπάνη ως ασφαλιστικού οργανισµού απέναντι στη δηµόσια υγεία µε µία σειρά συµφωνηµένων υποκοστολογήσεων που θα ανακουφίζουν το "βαλάντιο" του ΙΚΑ και των ασφαλισµένων και θα βοηθήσουν στην καλύτερη συνεργασία του οργανισµού µε το Υπουργείο Υγείας». Μια συνεργασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει καλά µε την συµφωνία για την µεταφορά των µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Υγείας. Τα κύρια σηµεία των παρεµβάσεών του αλλά και τα προβλήµατα όπου θα πρέπει να εφισταθεί η προσοχή της νέας ιοίκησης ανέφερε στον χαιρετισµό του ο απερχόµενος ιοικητής κ. Αµπατζόγλου χαρακτηρίζοντας ως άριστη την επιλογή του κ. Σπυρόπουλου. Ως µεγαλύτερο έργο χαρακτήρισε την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Ανακεφαλαίωσης Ενσήµων και του Σχήµατος Επιτάχυνσης Συντάξεων επισηµαίνοντας την ανάγκη στελέχωσης αυτών των υπηρεσιών. Σηµαντικά ήταν επίσης, όπως ανέφερε, τα µέτρα για την συγκράτηση των Εσόδων, η οµαλή ένταξη οκτώ νέων τα- µείων στο ΙΚΑ, η ίδρυση και λειτουργία της Κεντρικής Μο Συνέχεια από σελ. 2 Πρέπει να αντιδράσουµε έντονα γιατί βλέπουµε ότι όλα τα δυσάρεστα έρχονται στην Ελευσίνα». Α. Χοροζάνης: «Στο στόχαστρο των εταιρειών ολόκληρη η χερσαία ζώνη του Λιµανιού» Στο γενικότερο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, τις οποίες και χαρακτήρισε δραµατικές αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας Αντώνης Χοροζάνης. Έκανε λόγο για εξελίξεις στην ΠΥΡΚΑΛ και στην περιοχή γύρω από αυτή και το Λιµάνι, στην πρόθεση της Cosco να εκµεταλλευτεί τον Εµπορευµατικό Σταθµό του Θριάσιου, τονίζοντας ότι έχει στοχοποιηθεί από τις µεγάλες εταιρείες όλη χερσαία ζώνη του Λιµανιού της Ελευσίνας. «Σίγουρα δεν θα ωφεληθεί ούτε ο λαός, ούτε και εµείς από αυτές τις εξελίξεις. Νοµίζω ότι οι αντιδράσεις µας πρέπει να είναι πραγµατικά άµεσες διότι τελικά οι µόνοι περιττοί θα είναι οι κάτοικοι», κατέληξε ο κ. Χοροζάνης. νάδας Επεξεργασίας Συνταγών που θα επιφέρει για φέτος εξοικονόµηση 250 ε- κατ. ευρώ, η θέσπιση µέτρων που οδηγούν στην περιστολή δαπανών ύψους 80 εκατ. ετησίως στον τοµέα των ιατρικών υλικών και τέλος τα µέτρα διαφάνειας στον τοµέα της περιουσίας του Ιδρύµατος. Ως κύρια προβλήµατα ανέφερε την έλλειψη προσωπικού (4.000 διοικητικοί, γιατροί, 1500 υγειονοµικοί υπάλληλοι), τις οφειλές του ηµοσίου προς το ΙΚΑ που δηµιουργούν πρόβληµα ρευστότητας, και την διαρκή προσπάθεια για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Με πλήρη επίγνωση των τεράστιων ευθυνών που του α- νατίθονται από την κυβέρνηση και τον υπουργό Εργασίας και πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που θα αντιµετωπίσει, το τεράστιο έργο που πρέπει να συντελεστεί και των προσδοκιών όλων που απαιτούν την οικοδόµηση δοµών και λειτουργιών κοινωνικής ασφάλισης που να πληρούν ανάγκες και απαιτήσεις, δήλωσε ότι αναλαµβάνει τη ιοίκηση του ΙΚΑ ο κ. Σπυρόπουλος. Ενίσχυση και σεβασµός του κοινωνικού διαλόγου, απόλυτη συνεργασία και σεβασµός στις αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας µε στόχο την υλοποίηση της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, και επεξεργασία ενός 3ετούς προγράµ- µατος δράσης για την υλοποίηση βασικών στόχων, είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί ο κ. Σπυρόπουλος. Οι στόχοι είναι δέκα, όπως εξήγησε ο ίδιος, και αφορούν την µείωση της εισφοροδιαφυγής που ανέρχεται σήµερα στο 30% µε δείγµατα ετήσιας βάσης 5%, την ολοκλήρωση και επέκταση των µηχανογραφικών υποδοµών, εποπτείας και ελέγχου όλων των λειτουργιών, τον εξορθολογισµό ό- λων των δαπανών, την αυστηρή εποπτεία όλων των δαπανών περίθαλψης, την αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας του ΙΚΑ, την δηµιουργία κοινοπρακτικής δοµής ανά- µεσα στο ΙΚΑ, τον ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑ για κοινές δράσεις προµηθειών και ελέγχου, τη µεταστέγαση όλων των υπηρεσιών σε ενιαίο κτίριο για µείωση των δαπανών στέγασης και αύξηση της παραγωγικότητας, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας µε αναβάθµιση των κτιριακών υποδοµών, και τέλος την έµφαση στη διαβούλευση µε στόχο την εµπέδωση αντίληψης συνεργασίας, υπευθυνότητας και συνευθύνης. Ο κ. Σπυρόπουλος τόνισε ότι έχει πλήρη συναίσθηση των προσδοκιών όλων και δεσµεύθηκε ότι θα κάνει ό,τι µπορεί για να δικαιώσει αυτές τις προσδοκίες. Γ. Τσάµης: «Χρειάζεται επαγρύπνηση» Την πάγια θέση της παράταξης της µείζονος µειοψηφίας εξέφρασε από την πλευρά του ο Γιώργος Τσάµης, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρχει εκπρόσωπος του ήµου Ελευσίνας στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΛΕ και κυρίως Ελευσίνιοι. «Θέλω να πιστεύω ότι δεν είµαστε προ τετελεσµένων. Χρειάζεται επαγρύπνηση, εγρήγορση διότι αυτά είναι ζητήµατα, τα οποία την επόµενη τετραετία η νέα δηµοτική αρχή θα τα βρει µπροστά της», συµπλήρωσε. Γ. Καµπάνης: «Κοινή σύσκεψη µε τη διοίκηση του ΟΛΕ» Κοινή σύσκεψη µε τη ιοίκηση του ΟΛΕ για τη συζήτηση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει, πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΟ Ε Γαβριήλ Καµπάνης και είπε χαρακτηριστικά: «εν µπορεί να µην βρεθεί µια οποιαδήποτε ηµεροµηνία, διότι εάν δεν βρεθεί τότε υπάρχει σκοπιµότητα». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Βασίλης Αγριµάκης έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Καµπάνη, τονίζοντας ότι δεν τίθεται θέµα ακό- µα και εν µέσω διακοπών για τη διενέργεια της σύσκεψης για τόσο σοβαρά ζητήµατα. Π. Μαραγκός

7 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Του Γρηγόρη Κοροπούλη. Στην πολιτική απεραντολογία, συχνά δεσπόζουσα θέση κατέχει η έκφραση ποιοτική διαφορά. Την συγκεκριµένη έκφραση που εντάσσεται στην κατηγορία του «ξύλινου πολιτικού λόγου»,χρησιµοποιούν προοδευτικοί λεγόµενοι πολιτευτές και πολιτικοί της σύγχρονης πολιτικής γενιάς, ως ένα από τα πολλά ευφάνταστα λεκτικά, «επικοινωνιακά εργαλεία» και λογοπαίγνια, που δήθεν πλουτίζουν τον σύγχρονο πολιτικό λόγο. Στην πράξη, είναι µία από τις νεωτεριστικές λεκτικές πρακτικές, µία ψευδολόγια (ο τόνος στο δεύτερο όµικρον) επένδυση του κενού πολιτικών επιχειρηµάτων, κοινότυπου πολιτικού λόγου. Αποκτά όµως ιδιαίτερη σηµασία, όταν αντιστοιχεί στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και αποτυπώνει αντικειµενικά τις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες, που οδηγούν ή δείχνουν να οδηγούν σε σοβαρές και πιθανόν απρόβλεπτες ανακατατάξεις. Το ίδιο απρόβλεπτες είναι και οι αλλαγές στην ωριµότητα της πολιτικής σκέψης του εκλογικού σώµατος, αποτέλεσµα της παιδευτικής εµπειρίας των πρόσφατων θεσµικών και οικονο- µικών µέτρων. Το πόσο και τι θα διδαχθούµε, θα το δείξει η ιστορία. Αυτό που κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει, είναι ότι οι πρωτόγνωρες οικονοµικές και θεσµικές ανατροπές, ανοίγουν τον δρόµο για νέες συνεργασίες. Σταθµός στις εξελίξεις, οι επικείµενες δηµοτικές εκλογές µε τα δεδοµένα της αυτοδιοικητικής µεταρρύθµισης του Καλλικράτη, και το εκρηκτικό οικονοµικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, που αιτιολογούν απόλυτα την έκφραση της ποιοτικής διαφοράς. Το αν η διαφορά αυτή θα έχει θετικό ή αρνητικό πρόσηµο, κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε βεβαιότητα. Πρέπει όµως να επισηµανθεί, ότι είναι µία από τις σπάνιες ε- θνικές στιγµές που οι επιλογές µας θα επηρεάσουν το παρόν και το µέλλον πολλών γενεών. Οποιαδήποτε αντίληψη και αν έχουµε για την διακυβέρνηση της χώρας και την αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση, οφείλουµε να δεχθούµε ότι οι επιλογές µας σε πρόσωπα και εκλογικούς σχηµατισµούς, θα παίξουν ρόλο πιο καθοριστικό από ποτέ, στην καθηµερινότητα και την ζωή µας, η ποιότητα της οποίας εξαρτάται από την δυνατότητα αναχαίτισης ή ανατροπής των νέων µέτρων. Σε τοπικό επίπεδο, οι ποιοτικές διαφορές παίρνουν άλλες διαστάσεις µε αφορµή δύο στοιχεία κοµβικής και ιστορικής σηµασίας για τα διοικητικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα της περιοχής και την γενικότερη ποιότητα της ζωής των κατοίκων του διευρυµένου δήµου µας. 1) Πρώτη φορά ύστερα από 24 χρόνια η επί οκτώ χρόνια αρκετά επιτυχηµένη -διοίκηση του ήµου, διεκδικεί και πάλι την δηµοτική αρχή, µε τον ίδιο επικεφαλής υποψήφιο, και α- υξηµένες πιθανότητες επιτυχίας. 2) Η διεύρυνση του ήµου της Ελευσίνας µε τον όµορο ή- µο της πρώην κοινότητας Μαγούλας. Μία από τις επιτυχέστερες συνενώσεις, µε ελπιδοφόρες προοπτικές, ξεκίνησε για τους δύο ήµους µε την ιστορική πολιτιστική και πολιτισµική συνάφεια, και την εξελισσόµενη οικιστική προσέγγιση. ύο δήµοι που µπορούν να προοδεύσουν, µε τον κατάλληλο επικεφαλής, πλαισιωµένο από πολίτες µε όραµα, κοινωνική εµπειρία και δράση, µε όρεξη για δουλειά και συνεργασία χωρίς στενοκεφαλιές, και τοπικιστικές µικρότητες. Στοιχείο ενθαρρυντικό και για τους δύο εν συνενώσει ήµους, είναι η παρουσία έµπειρων διοικητικών στελεχών, που τους δίνεται η ευκαιρία εφ όσον οι πολίτες τους εκλέξουν, ή επανεκλέξουν, να προσφέρουν έργο βάζοντας την σφραγίδα τους διαχρονικά δίπλα σε αυτήν του Μιχάλη Λεβέντη και του Λάκη του Ρήγου, που προφητικά, µε την υπερκοµµατική ιστορική συνεργασία τους ο ένας από την θέση του ηµάρχου Ελευσίνας και ο άλλος από την θέση του κοινοτάρχη Μαγούλας, γκρέµισαν τα κοµµατικά τείχη σε πολιτικά δύσκολες ε- ποχές, έλυσαν τον γόρδιο δεσµό και συνέβαλαν καθοριστικά µε την συνεργασία όλων των κατοίκων και των δηµοτικών α- ρχών του Θριάσιου πεδίου στο στέριωµα της προσπάθειας και το χτίσιµο του πανελλαδικά µοναδικού αυτοδιοικητικού έργου του Θριάσιου νοσοκοµείου. Οι προοπτικές που ανοίγονται είναι µεγάλες. Τα έργα που χρειάζονται και κυρίως µπορούν να γίνουν είναι πολλά. Οι περιβαλλοντικές αντοχές του ήµου Μαγούλας αφήνουν τα περιθώρια να γίνουν τα βόρεια προάστια του νέου ήµου. Οι ελεύθερες εκτάσεις γής, µπορούν να αποτελέσουν την αιχµή του δόρατος για έργα µακράς πνοής και ανάπτυξης, για τον έλεγχο της βιοµηχανικής και αστικής ρύπανσης, τον αθλητισµό και τον πολιτισµό. Η Μαγούλα αποκτά και επίσηµα παραλία, και η Ελευσίνα α- ποκτά ορεινό ανάγλυφο στα βόρεια σύνορα της. Από το µεγάλο και µικρό Κατερίνη και το γραφικό εκκλησάκι του προφήτη Ηλία που αντιστέκεται στον ανορθόδοξο εξωρα σµό, µέχρι τα πρόσφατα αµφισβητούµενα αλώνια. Και από τις δυτικές παρυφές στα όρια του ήµου Μάνδρας, µέχρι το στρίφι και το γραφικό εκκλησάκι της Ζωοδόχου πηγής, υπάρχουν οι προ ποθέσεις, για βελτίωση της εικόνας της πόλης, σε υποδοµές περιβάλλον και πολιτισµό. Το ηµιτελές κολυµβητήριο και το πάλε ποτέ ανθοκήπιο στα πηγάδια του δήµου, περιµένουν στη σειρά Μνηµείο και σηµείο αναφοράς για την ιστορική συνένωση, θα ήταν η ανέγερση ενός ενιαίου στεγασµένου πολιτιστικού χώρου στα όρια των παλαιών ήµων, µε προδιαγραφές και εγκαταστάσεις ανάλογες των σύγχρονων πληθυσµιακών και πολιτιστικών απαιτήσεων, που θα επισφραγίζει και θα σηµατοδοτεί διαχρονικά, την χωροταξική συνένωση και την αδελφοποίηση των δύο ήµων. Ο χώρος του ελαιουργείου, δεν πρέπει να σταθεί εµπόδιο σε ένα τέτοιο έργο, γιατί µπορεί να αξιοποιηθεί, ως ενιαίο αθλητικό κέντρο, για όλη την νεολαία του διευρυµένου δήµου. Παρά την καθυστέρηση ανάδειξης των υποψηφίων από τους επίσηµους πολιτικούς σχηµατισµούς, οι διεργασίες έχουν προχωρήσει αρκετά. Με την πατίνα του χρόνου στα µαλλιά, την ωριµότητα στη σκέψη και την τεράστια πολιτική και δηµοτική εµπειρία, οι δρόµοι της συνεργασίας που θα δώσουν όραµα και σε νέους συµπολίτες να συµµετάσχουν ενεργά, είναι ολάνοιχτοι. Ζητείται διοίκηση χωρίς φοβίες και σύνδροµα, µε ξεκάθαρες πολιτικές περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές θέσεις, που θα ε- κφράζει το σύνολο ή την µεγαλύτερη µερίδα των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, και των δηµοτών, µε διαφανείς διαδικασίες µακριά από προσωπικές επιλογές και δεσµεύσεις. Το σύνθηµα ο ρυπαίνων πληρώνει, πρέπει να συµπληρωθεί µε το ο ρυπαίνων πληρώνει, απορυπαίνει και απασχολεί. Όχι στα πλαίσια άγονων αναποτελεσµατικών και αντιαναπτυξιακών αντιπαραθέσεων προσωπικού προβληµατισµού, και κοµµατικού πατριωτισµού για εσωτερική και ευρεία κατανάλωση, αλλά µε σταθερές διαδηµοτικές και διεπιχειρησιακές διαδικασίες. Σε συνεχή επικοινωνία µε τους φορείς των εργαζοµένων των επιχειρήσεων και της πολιτείας. Πρωτοβάθµια σωµατεία, ΟΑΕ, Εργατικό Κέντρο, διευθύνσεις επιχειρήσεων. Συµφωνίες ανοικτής επικοινωνίας και ενηµέρωσης, για τα ε- πενδυτικά και περιβαλλοντικά προγράµµατα των επιχειρήσεων, ανταλλαγή απόψεων και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών ορθολογικής ανάπτυξης, µε τη µικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αξιοκρατική κάλυψη των απαιτούµενων θέσεων εργασίας που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση της περιοχής. Οι προ ποθέσεις υπάρχουν! Ζητείται ήθος και ανοιχτά µυαλά. ΥΓ.: υστυχώς ο κοµµατικός διαβολάκος, έβαλε πάλι την ο- υρά του. Κινήσεις πλατιάς συναίνεσης υπονοµεύονται από αχαλίνωτο κοµµατικό πατριωτισµό, και ασυγκράτητα εσπευσµένες πρωτοβουλίες που υπονοµεύουν τις συνεργασίες στο όνοµα δήθεν της ευρύτερης αριστεράς! Χρέος κάθε εχέφρονος συνειδητοποιηµένου πολίτη, να α- ποµονώσει τις αποστεωµένες πολιτικές αντιλήψεις που δεν καλλιεργούν την ενότητα. Με ψυχραιµία και σεβασµό στην αντίθετη γνώµη, τις ατοµικές κοινωνικές και πολιτικές συνεργασίες. Την πλειοψηφούσα άποψη και την φυσική παρουσία κάθε πολίτη, που είναι το προαπαιτούµενο µια ισότιµης δηµοκρατικής συνεργασίας και δείγµα δηµοκρατικής συµπεριφοράς. Οι εξελίξεις τρέχουν. Μάτια και αυτιά ανοιχτά. Αύγουστος 2010 Ακριβότερο το οικογενειακό «καλάθι» αρχείο Ακριβότερα κατά 105 ευρώ στοιχίζει πλέον το οικογενειακό «καλάθι» ενός µέσου εισοδήµατος νοικοκυριού, καθώς µέσα σε ένα χρόνο, από ευρώ που ξόδευε ένα µεσαίο νοικοκυριό για τις αγορές προ όντων, τώρα για τα ίδια προ όντα πρέπει να πληρώσει ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών. Όπως προέκυψε από έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το οικογενειακό καλάθι ενός µεσαίου εισοδήµατος νοικοκυριού ανήλθε στα 2.115,11 ευρώ τον Ιούνιο, σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2009 που κόστιζε 2.010,15 ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 104,97 ευρώ (ποσοστό 5%). Αναλυτικά, σηµειώθηκε αύξηση: α) κατά 19% της οµάδας ''Αλκοολούχα ποτά και καπνός'', λόγω αύξησης των τιµών των αλκοολούχων και µη σερβιρισµένων ποτών, καθώς και των τιµών των τσιγάρων. β) κατά 18% της οµάδας ''Μεταφορές'', λόγω αύξησης των τιµών στα είδη: αυτοκίνητα, τέλη κυκλοφορίας-διόδια, καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη), ανταλλακτικά αυτοκινήτου, συντήρηση και ε- πισκευή αυτοκινήτου-µοτοσικλέτας, υπηρεσίες µεταφορών. γ) κατά 8% της οµάδας "Στέγαση'', λόγω αύξησης των τιµών, κυρίως, του πετρελαίου θέρµανσης, των ενοικίων κατοικιών, των ειδών και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας, της ύδρευσης α- ποχέτευσης, του ηλεκτρισµού και των υπηρεσιών κοινοχρήστων. δ) Κατά 5% της οµάδας ''Άλλα αγαθά και υπηρεσίες'', λόγω αύξησης των τιµών, κυρίως, των κουρείων-κοµµωτηρίων, των ειδών ατοµικής φροντίδας, των κοσµηµάτων-ρολογιών, των ασφαλίστρων αυτοκινήτων και δικύκλων και των τιµών των άλλων υπηρεσιών. Ωστόσο, η έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ κατέγραψε µείωση κατά 1% της οµάδας " ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά'', λόγω µείωσης των τιµών στα είδη: ε- λαιόλαδο, γιαούρτι, φρούτα νωπά, λαχανικά νωπά. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα είδη: δηµητριακά και παρασκευάσµατα, µοσχάρι νωπό, πατάτες νωπές, ψάρια νωπά, γλυκά-ζαχαρωτά.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Καµία ρήτρα στα τιµολόγια της ΕΗ Σύµφωνα µε γνωµοδότηση της ΡΑΕ Ανεστάλη, από προχθές, 1η Αυγούστου, η εφαρµογή του µηχανισµού διαχείρισης µεταβολών διεθνών τιµών καυσίµων, σύµφωνα µε απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γ.Μανιάτης, καθώς κρίθηκε αναγκαία η λήψη κοινωνικών µέτρων προστασίας των καταναλωτών έναντι του αυξηµένου κόστους διαβίωσης, µέρος του οποίου αποτελεί και το κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη ρήτρα καυσίµων, που εφαρµόστηκε για πρώτη φ- ορά από την αρχή του έτους, µετακυλίονται στα τιµολόγια του ηλεκτρικού οι αυξοµειώσεις στις διεθνείς τιµές των καυσίµων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) που χρησιµοποιεί η ΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπολογισµός της ρήτρας γίνεται ανά τρίµηνο και η α- ναστολή που αποφασίστηκε τώρα αφορά τους δύο τελευταίους µήνες του τρίτου τριµήνου, δηλαδή τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο. Οριακές αυξήσεις ίσχυαν για το διάστηµα από 16 έως 31 Ιουλίου, δηλαδή, για τους λογαριασµούς που είχαν ήδη εκδοθεί πριν αποφασισθεί η αναστολή της ρήτρας. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από γνωµοδότηση της ΡΑΕ και ενηµέρωση από τη διοίκηση της ΕΗ για τις επιπτώσεις στα βασικά τιµολόγιά της από την εφαρµογή της ρήτρας, κατά το τρίµηνο Ιουλίου - Σεπτεµβρίου. Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίµηνο εφαρµογής του µέτρου υπήρξε σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση υψηλών τιµών προµήθειας φυσικού αερίου, κυρίως λόγω των µεταβολών στην ισοτιµία του ευρώ µε το δολάριο, µε αποτέλεσµα να παρουσιαστεί σηµαντική αύξηση των αντίστοιχων χρεώσεων. Η µοναδιαία τιµή της Ρήτρας Καυσίµου που αντιστοιχεί, ανέρχεται σε: - 0,00166/KWh στην Υψηλή Τάση - 0,00171/KWh στη Μέση Τάση - 0,00180/KWh στη Χαµηλή Τάση Η τιµή εφαρµόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασµούς που εκδίδονται από 20/7/2010, για την κατανάλωση που αντιστοιχεί στην περίοδο από 16/7/2010. Οι επιπτώσεις στα βασικά τιµολόγια της ΕΗ από την ε- φαρµογή της ρήτρας καυσίµου κατά το τρίµηνο Ιούλιου - Σεπτέµβριου, εκτιµούµενες επί της µέσης αξίας ηλεκτρικού ρεύµατος προ φόρων, ανέρχονται: - Για ένα τυπικό οικιακό καταναλωτή µε κατανάλωση 1200KWh ανά τετράµηνο, σε 1,70%. - Για ένα αγροτικό καταναλωτή µε παροχή Χαµηλής Τάσης, σε 3,89%. - Για ένα αγροτικό καταναλωτή µε παροχή Μέσης Τάσης, σε 4,29%. - Για ένα βιοµηχανικό καταναλωτή µε παροχή Χαµηλής Τάσης, σε 1,48%. - Για ένα βιοµηχανικό καταναλωτή µε παροχή Μέσης Τάσης, σε 2,23%. - Για ένα βιοµηχανικό καταναλωτή µε παροχή Υψηλής Τάσης, σε 2,58%. - Για ένα εµπορικό καταναλωτή µε παροχή Χαµηλής Τάσης, σε 1,43% και - Για ένα εµπορικό καταναλωτή µε παροχή Μέσης Τάσης, σε 1,79%. Η απόφαση αναστολής του µηχανισµού διαχείρισης µεταβολών διεθνών τιµών καυσίµων, ισχύει µέχρι τη διαπίστωση µεταβολής των δεδοµένων που ελήφθησαν υπόψη στην υπ' αριθµό 338/2010 γνωµοδότηση της ΡΑΕ. KΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.... «Kέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω- µένων ήµου Ελευσίνας» Προκηρύσσει την πλήρωση µίας θέσης µε σύµβαση ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας (8) µηνών :ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ µία (1) θέση Τυπικά ττροσόντα που απαιτούνται είναι : α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π. Σ. Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµ- µάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αvτίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ). Η αίτηση απευθύνεται στο Νοµικό Πρόσωπο «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ήµου Ελευσίνας» (Ιάκχου 40, Ελευσίνα τηλ ) ικαιολογητικά: Στην αίτηση Επισυνάπτονται: 1. Αντίγραφο ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικά Ελληνοµάθειας (µόνο για υποψήφιο χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια), 3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυµα υπέρβασης της 8µηνης α- πασχόλησης 4. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συµµετέχει στην κατηγορία ΤΕ) 5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σε ισχύ. 6. Τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά δηµοτικότητας ή µόνιµης κατοικίας (για την απόδειξη εντοπιότητας). 7. Βεβαίωση ΟΑΕ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας) 8. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δή- µου, συνοδευµένο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος(Α.Σ.Π.Ε). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτή αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ι- διότητα. 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων). 10. Οι γονείς και τα τέκνα µονογονει κών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήµατος, προκειµένου να ενηµερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση µονογονε κής οικογένειας στην οποία εµπίπτουν. 11. Το κατά περίπτωση π.χ. µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες, α- πασχολούµενοι στο δηµόσιο κ.λ.π.) δικαιολογητικό απόδειξης εµπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης ε- παγγέλµατος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας κ.λ.π,), όπως ακριβώς ο- ρίζονται στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήµατος ή και στις «ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της ανακοίνωσης, Η προθεσµία υποβολής της αίτησης είναι δέκα µέρες ήτοι από έως Για πληροφορίας στο τηλ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ν.Π... ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Τ.Κ Τηλ: , , Fax: ΑΦΜ: , OΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Άνω Λιόσια 2/8/10 Αρ. πρωτ: 192 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης), για την υλοποίηση προγράµµατος Άθλησης για όλους «ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» προκηρύσσει θέσεις για άνεργους Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Ο αριθµός των θέσεων θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των τµηµάτων που θα εγκρίνει η Γ.Γ.Α. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προ πηρεσία στα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακών τίτλων, κ.τ.λ. 2. Βεβαίωση προ πηρεσίας εάν εργάστηκαν την προηγούµενη περίοδο σε ανάλογα προγράµµατα. 3. ήλωση Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος-η και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 4. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου και ειδικότητας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από ευτέρα 9 Αυγούστου έως Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010, στο πρωτόκολλο του Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης, Άνω Λιόσια) από τις 10:00 14:00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: , Για το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο Πρόεδρος Χρήστος Σπ. Παππούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ν.Π... ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Τ.Κ Τηλ: , , Fax: ΑΦΜ: , OΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Άνω Λιόσια 2/8/10 Αρ. πρωτ: 192 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης), για την υλοποίηση των προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προκηρύσσει θέσεις για άνεργους Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στις κάτωθι ειδικότητες: µπάσκετ, βόλε, τένις, ποδόσφαιρο, αεροβίωση, γενική γυµναστική, πάλη, Τάεκβοντό, κολύµβηση, ΑµεΑ, µαζικό λα κό αθλητισµό. Ο αριθµός των θέσεων θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των τµηµάτων που θα εγκρίνει η Γ.Γ.Α. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από: 1.Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προ πηρεσία στα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακών τίτλων, κ.τ.λ. 2.Βεβαίωση προ πηρεσίας εάν εργάστηκαν την προηγούµενη περίοδο σε ανάλογα προγράµµατα. 3. ήλωση Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος-η και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 4.Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου και ειδικότητας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από ευτέρα 9 Αυγούστου έως Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010,, στο γραφείο του Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης, Άνω Λιόσια) από τις 10:00 14:00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: , Για το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο Πρόεδρος Χρήστος Σπ. Παππούς ΓΑΜΟΣ Ο Μαυρίδης Αλέξανδρος του Μαυρίδη Αλέξανδρου και της Σβετλάνα το γένος Ραστόπτσινα που κατοικεί στον Ασπρόπυργο και η Καλέτση Κωνστάντω του Καλέτση ηµήτερ και της Βιολέτας Μπεκίραι που κατοικεί στην Ελευσίνα, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στον Ασπρόπυργο. ΓΑΜΟΣ Ο Ρασούλης Γεώργιος του Ρασούλη Σπυρίδωνος και της Βασιλικής το γένος Ζωγοπούλου που κατοικεί στα Μέγαρα και η Ορφανίδου Ελένη του Ορφανίδη Συµεών και της Τατιάνας το γένος Μποτσαρόβα που κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάµο.

9 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Κλάδος Χηµικών: Πτώση του τζίρου το 2009 Αύξηση του όγκου της παραγωγής της κατά 1,5% παρουσιάζει το πρώτο πεντάµηνο του 2010 η ελληνική βιοµηχανία χηµικών προ όντων, η οποία το 2009 κατέγραψε µειωµένα καθαρά κέρδη, ίσα όµως προς το 5% των ιδίων κεφαλαίων της (6,5% το 2008) και το 4,8% των εσόδων της (4,9% το 2008), διατηρώντας έτσι σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα την αποδοτικότητά της. Η αύξηση της παραγωγής που καταγράφεται το 2010 κάθε άλλο παρά αναπληρώνει, πάντως, εκείνη που είχε καταγραφεί το 2009, δεδοµένου ότι το προηγούµενο έτος είχε σηµειωθεί πτώση 12,3%, σε σχέση µε το Τον περασµένο Μάιο ο όγκος της παραγωγής χηµικών προ όντων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, βρισκόταν σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 12,1% χαµηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους Το 2009 ήταν χρονιά µειωµένων πωλήσεων για τον κλάδο, λόγω της συνδυασµένης πτώσης της ζήτησης χρωµάτων για τον οικοδοµικό τοµέα και άλλων προ όντων που προορίζονται για λοιπούς βιοµηχανικούς τοµείς. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις παρέµειναν στην πλειονότητά τους κερδοφόρες και, επιπλέον, βελτίωσαν τον συντελεστή µεικτού κέρδους, αξιοποιώντας αποτελεσµατικά τις αυξο- µειώσεις των τιµών των πρώτων υλών. Συγχρόνως, όπως επίσης προκύπτει από την επεξεργασία των ισολογισµών των 72 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου µε πωλήσεις άνω των τριών εκατοµ- µυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις 1,14 δισ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους ως τις 25 Ιουνίου 2010, βελτιώθηκε η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της πλειονότητας των επιχειρήσεων. Γενικότερα, 56 κερδοφόρες (77,8% του συνόλου) εµφανίζουν καθαρά κέρδη ύψους 49,1 εκατ. ευρώ και 16 ζηµιογόνες (22,2%) παρουσιάζουν ζηµιές ύψους 17 εκατ. ευρώ, µε συνέπεια να προκύπτουν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 32,1 ε- κατ. ευρώ έναντι συνολικών καθαρών κερδών 40,7 εκατ. ευρώ το Σε σύγκριση µε το 2008 τα καθαρά α- ποτελέσµατα των 72 εταιρειών επιδεινώθηκαν κατά 8,6 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 21% σε ποσοστό. Από την ανάλυση των στοιχείων του συγκεντρωτικού ισολογισµού των 72 ε- πιχειρήσεων, στις οποίες πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν περιλαµβάνεται εταιρεία µεγάλου µεγέθους, λόγω µη δηµοσίευσης ισολογισµού, συνάγεται ό- τι ο κλάδος το 2009 αντεπεξήλθε µε σχετική επιτυχία στην επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, κατεγράφησαν µείωση των εσόδων κατά 12%, των µεικτών κερδών κατά 9% και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 16% και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 26%. Συγχρόνως, ενώ βελτιώθηκε ο συντελεστής των µεικτών κερδών από το 28,2% στο 29,1%, συµπιέστηκαν οι συντελεστές των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το 13,3% στο 12,7% και των κερδών προ φ- όρων και τόκων (EBIT) από το 8,6% στο 7,2%. Αναλυτικότερα, οι 56 κερδοφόρες πραγµατοποίησαν συνολικές πωλήσεις 795,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 69,6% των συνολικών των 72 επιχειρήσεων του κλάδου. Οι πωλήσεις των 16 ζηµιογόνων ήταν ύψους 347,9 εκατ. ε- υρώ (30,4%). * 47 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2008, παρέµειναν και κατά το 2009 κερδοφόρες, πραγµατοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 48,3 ε- κατ. ευρώ έναντι 54,2 εκατ. ευρώ το 2008, µειωµένα κατά 5,9 εκατ. ευρώ. * 11 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2008 µε καθαρά κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ, εµφάνισαν κατά το 2009 ζηµιές ύψους 3 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 9,2 εκατ. ευρώ. * Πέντε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζηµιογόνες το 2008, παρέµειναν και κατά το 2009 ζηµιογόνες, πραγµατοποιώντας ζηµιές 14 εκατ. ευρώ έναντι 17,7 εκατ. ευρώ το 2008, µειωµένες έτσι κατά 3,7 εκατ. ευρώ. * Εννέα επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζηµιογόνες το 2008 µε ζηµιές 2 εκατ. ε- υρώ, εµφάνισαν κατά το 2009 κέρδη της τάξης του 0,8 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 2,8 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές πωλήσεις εµφανίζονται κατά 12% µειωµένες (-158,9 εκατ. ευρώ) εξαιτίας πτώσης των πωλήσεων της πλειονότητας των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, αυτές που τις αύξησαν ήταν µόνο 18 (25%), καθώς οι υπόλοιπες 54 (75%) είδαν τις πωλήσεις τους να µειώνονται. Τα µεικτά κέρδη µειώθηκαν κατά 34,7 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν στο επίπεδο των 144,9 εκατ. ε- υρώ, από 173,4 εκατ. ευρώ το 2008 (- 28,5 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φ- όρων και τόκων (EBIT) βρέθηκαν στο επίπεδο των 82,5 εκατ. ευρώ έναντι 112,1 εκατ. ευρώ (-29,6 εκατ. ευρώ). Βελτίωσαν τα µεικτά κέρδη οι 25 από τις 72 επιχειρήσεις (34,7%) και τα λειτουργικά 24 (33,3%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του µεικτού κέρδους 47 (65,3%) και του λειτουργικού κέρδους 34 (47,2%). Στο σύνολο των 72 επιχειρήσεων η α- ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), µε βάση τα µεγέθη του 2009, ήταν 9,4% (10,9% το 2008). Τα αποτελέσµατα προ φόρων επιδεινώθηκαν κατά 7,2 εκατ. ευρώ, καθώς κατεγράφησαν κέρδη ύψους 54,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 62 ε- κατ. ευρώ το 2008 (-12%). Σε σχέση µε το 2008 η φορολογική επιβάρυνση ήταν κατά 7% αυξηµένη, µε συνέπεια τα καθαρά κέρδη να διαµορφωθούν στο επίπεδο των 32,1 εκατ. ευρώ (40,7 εκατ. ευρώ το 2008). Επιδείνωση των καθαρών αποτελεσµάτων παρουσιάζουν συνολικά οι 39 από τις 72 επιχειρήσεις (54,2%), καθώς οι υπόλοιπες 33 (45,8%) τα βελτίωσαν. Στο επίπεδο των προ φόρων αποτελεσµάτων επιδείνωση εµφανίζουν επίσης 39 (54,2%). Λόγω αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά 2% και ταυτόχρονης µείωσης του δανεισµού, υποχώρησε η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (από το 59,9% στο 57,7%), µε παράλληλη άνοδο της αναλογίας των ιδίων από το 40,1% στο 42,3%. Βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε από το 70,8% των επιχειρήσεων (51 από τις 72). Μειωµένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 29 (40,3%).. Στο 95% ανήλθε η ταυτοποίηση των καρτοκινητών Σύµφωνα µε ανακοινώσεις και των τριών εταιριών, στις 30 Ιουλίου, που έληξε η προθεσµία, είχε ταυτοποιηθεί περίπου το 95% των ενεργών συνδροµητών καρτοκινητής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποσοστό που αγγίζει το 80% προσήλθε τις δύο τελευταίες εβδοµάδες, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ταυτοποίησης έχει τεθεί σε εφαρµογή από τις 8 Νοεµβρίου Από την περασµένη Παρασκευή 30 Ιουλίου σε όσα καρτοκινητά δεν έχουν ταυτοποιηθεί έχει πραγµατοποιηθεί φραγή κλήσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι όσοι αµέλησαν δεν µπορούν πλέον να το χρησιµοποιήσουν, δηλαδή να πραγµατοποιήσουν ή να δεχτούν καµία κλήση, να στείλουν ή να δεχθούν γραπτό µήνυµα, καθώς και να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Ωστόσο, όσοι συνδροµητές έχασαν την προθεσµία της ταυτοποίησης δε σηµαίνει ότι χάνουν απαραίτητα και τον αριθµό τους. Αυτοί έχουν µια δεύτερη ευκαιρία, έως τις 30 Ιανουαρίου 2011, να περάσουν από τα κατά τόπους καταστήµατα και τα σηµεία πρόσβασης των εταιριών, να δηλώσουν ακόµη και εκπρόθεσµα τα στοιχεία τους και να επανασυνδεθεί το κινητό και µάλιστα χωρίς να έχει χαθεί τυχόν υπόλοιπο, που υπήρχε διαθέσιµο πριν από την φραγή, ενώ διατηρείται και το νούµερο. Υπενθυµίζεται ότι για να ταυτοποιήσει κάποιος το κινητό του θα πρέπει να έχει µαζί του την κάρτα SIM του καρτοκινητού και την αστυνοµική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Για άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ετών, η διαδικασία της ταυτοποίησης πρέπει να γίνει από ενήλικα.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ11 Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού 113 Λογότυπο & στοιχεία φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. ΔΗΜΟΥ.. Διεύθυνση: Τηλ:. Fax:. E- mail: /../ Αρ.Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 17/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 1922 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος, 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 5166 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.Αποφ. 126/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/ 2013 της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ.

1. Την υπ αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή 27 - - 205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 399 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βρυούλων 25 & Φιλαδελφείας Τ.Κ : 62 Καισαριανή Τηλ : 23-200733

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

12.000 έως και 16.000

12.000 έως και 16.000 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» για συμμετοχή στην πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΒ469Β7Γ-Κ3Λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ηράκλειο 07.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 5988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπαξεβάνη Βασιλική, υπάλληλος της Επιχείρησης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπαξεβάνη Βασιλική, υπάλληλος της Επιχείρησης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 27/24-11-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Απόφαση 263/2015 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων ΠΕ Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area " Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area  Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φωτογραφία A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Οκτώβριος 2009 1, 2, 3 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΑΔΤ:. ή διαβατήριο:. Ημερ/νία Γέννησης Φύλο: Άρρεν..Θήλυ.. Πόλη ή Χωριό Οδός:., Αριθμός Τ.Κ

ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΑΔΤ:. ή διαβατήριο:. Ημερ/νία Γέννησης Φύλο: Άρρεν..Θήλυ.. Πόλη ή Χωριό Οδός:., Αριθμός Τ.Κ Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου Ωφελούμενου ( * ) στο έργο: «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου :

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : την Απασχόληση «ΠΑΣΙΘΕΑ» ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την Αναζωογόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση του Σκοπού του Έργου και των Βασικών Στόχων Υφιστάμενη Κατάσταση Ο σκοπός του έργου Βασικοί Στόχοι- Οφέλη Τα κόστος της γραφειοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 Η /νση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Mαρτίου 2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Η /νση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Καρδίτσα 4 / 3 /2015 Αρ. Πρωτ. :49653/1010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Fax.: 213-2038522 Μαρούσι, 27-11-2015 Α.Π. 52

Fax.: 213-2038522 Μαρούσι, 27-11-2015 Α.Π. 52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Βασ. Σοφίας 9 & ημ. Μόσχα Μαρούσι, 151 24 Τηλ.: 213-2038245-6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Fax.: 213-2038522 Μαρούσι, 27-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα