Επιστρέφει ο εφιάλτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστρέφει ο εφιάλτης"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1585 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï ôçë.: Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερµενό Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να απειλήσει σπίτια Σελ. 3 Οµαλά ο εφοδιασµός καυσίµων Óåë. 3 Επιστρέφει ο εφιάλτης των RO - RO στην Ελευσίνα; - Με κλείσιµο της Ωκεανίδων και απαγόρευση της κυκλοφορίας ετοιµάζεται να απαντήσει σε τέτοιο ενδεχόµενο ο ήµος Ελευσίνας Óåë. 2-6 Έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προς τις Περιφέρειες Ζητούν συµµόρφωση για τα ιατρικά απόβλητα Γιορτή ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ 3-5 /9/2010 Óåë. 4 Νέοι σταθµοί του Προαστιακού σε λειτουργία ÓÐÏÑ Παρτίδα σκάκι µε πιόνια µαθητές στο 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας Óåë. 5 Óåë. 5 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Τρίτη Καιρός:γενικά αίθριος Άνειµοι:νοτιοδυτικοί έως 6 µποφόρ Θερµοκρασία:Από βαθµούς Κελσίου - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ολύµπιος, Ολυµπία, Σαλώµη, Σαλώµα ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Επιστρέφει ο εφιάλτης των RO - RO στην Ελευσίνα; - Με κλείσιµο της Ωκεανίδων και απαγόρευση της κυκλοφορίας ετοιµάζεται να απαντήσει σε τέτοιο ενδεχόµενο ο ήµος Ελευσίνας Ανησυχία προκαλεί η έντονη φηµολογία ότι το Λιµάνι της Ελευσίνας, ε- τοιµάζεται να υποδεχτεί πλοία RO- RO. Μάλιστα το θέµα τέθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, όπου ο δήµαρχος αναφέρθηκε σε αυτή τη φηµολογία, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση ο ήµος θα αντιδράσει µε κλείσι- µο της οδού Ωκεανίδων και α- παγόρευση της κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση παλαιότερης κατηγορηµατικής απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, για τη συγκεκριµένη πρόθεση. Μάλιστα, στη συγκεκριµένη συνεδρίαση υπήρχε προς συζήτηση η διαχείριση της χερσαίας ζώνης του Λιµένα Ελευσίνας, είχαν κληθεί και ο πρόεδρος του Οργανισµού Λιµένος κ. Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος δεν έδωσε το παρών διότι ό- πως ενηµέρωσε ο δήµαρχος Ελευσίνας το σώµα «επικαλέστηκε σοβαρούς λόγους». «Παρά τις αποφάσεις µας για τα RO- RO, που ήταν από τις τελευταίες αποφάσεις της πρώην διοίκησης του ΟΛΕ, µαθαίνουµε ότι γίνονται συσκέψεις για να έλθει αυτή η δραστηριότητα στην Ελευσίνα», είπε χαρακτηριστικά ο δή- µαρχος Ελευσίνας ο οποίος σηµείωσε στη συνέχεια ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα θα επιφέρει επιπλέον φόρτο στην πόλη. «Θεωρείται ευνόητο ότι σε µια προοπτική αντιδράσουµε. Θα διαλαλήσουµε από τώρα τις αντιδράσεις µας σε τέτοιου είδους αποφάσεις», είπε καταλήγοντας ο κ. Αµπατζόγλου. Αποτίωντας φόρο τιµής στους 50 ήρωες που εκτελέσθηκαν από τους Γερµανούς το 1944, ο δήµος Μάνδρας και οι οικογένειες των θυµάτων τέλεσαν το ετήσιο τρισάγιο στη µνήµη τους. Η τιµητική εκδήλωση έγινε το πρωί της Κυριακής 1η Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήµατος Μετα- µορφώσεως Σωτήρος Χριστού Μάνδρας, παρουσία της ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη. Στο χώρο του ιερού µνηµείου τελέστηκε η επιµνηµόσυνη δέηση και εκφωνήθηκε το προσκλητήριο νεκρών που θανατώθηκαν από τους Γερµανούς κατακτητές στις 9 Αυγούστου Κατά την τηρούµενη διαδικασία απόδοσης τιµών, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής και η ηµοτική Φιλαρµονική παιάνισε τον εθνικό ύµνο και αγωνιστικά εµβατήρια τιµώντας την εθνική µας αντίσταση. Ακολούθησαν οι προγραµµατισµένες οµιλίες από τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Χρ. Παπαστάµου και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης κ. Β. Μπρακατσούλα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αξία της πατριωτικής θυσίας και του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων κατά του φασισµού και του στρατού κατοχής. φωτό αρχείου Π. Λινάρδος: «Πρέπει να αντιδράσουµε έντονα» Από την πλευρά του ο αντιδήµαρχος Τεχνικών έργων Παναγιώτης Λινάρδος, αναφερόµενος στο γεγονός του αποκλεισµού του ήµου Ελευσίνας από το Σ του ΟΛΕ, ε- πεσήµανε σε σχέση µε τα Λιµάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ότι εκεί γίνεται κυρίως διακίνηση επιβατικού κοινού εν αντιθέσει µε το Λιµάνι της Ελευσίνας. «Ενώ περιµέναµε τουλάχιστον να συµµετέχει η ηµοτική Αρχή έστω µε µια ψήφο στο ιοικητικό Συµβούλιο, είδαµε ότι µας αγνόησαν και µάλιστα για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες», είπε ο αντιδήµαρχος και πρόσθεσε: «πρέπει να διαµαρτυρηθούµε έντονα και µάλιστα προς πάσα κατεύθυνση προκειµένου να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Και αυτή τη δυσαρέσκεια µας πρέπει να γίνει γνωστή και στον πρόεδρο του ΟΛΕ. συνέχεια σελ. 6 Ο ήµος Μάνδρας τίµησε τη µνήµη των 50 εκτελεσθέντων πατριωτών από τους Γερµανούς Μετά την κατάθεση στεφάνων από την πολιτική, πολιτει ακή και στρατιωτική ηγεσία, καθώς επίσης και από τις οικογένειες µερικών εκ των εκτελεσθέντων, ένα λουλούδι στο µνηµείο των πεσόντων κατέθεσαν και οι συναγωνιστές τους από το ΕΑΜ. Την εκδήλωση µνήµης τίµησαν µε την παρουσία τους : ο κ. Β. Οικονόµου, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής, ο Αντινοµάρχης κ. Αδρ. Μιχάλαρος, ο ήµαρχος Ερυθρών, κ. Αθ. Λιώρης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Οινόης, κ. Κ. Πέππας, ο πρώην ήµαρχος Μάνδρας κ. Χ. Μαρούγκας, οι Αντιδήµαρχοι Μάνδρας κ.κ. Γιάννου, Κυδώνης, Μαρούγκα, οι πρόεδροι των Συλλόγων κ.κ. Πατάλας, Μίγγος, Καριώτης, Τότσιας, Σ. ιολέτης, Μητρόπουλος, Ελβ. Γεωργακοπούλου, Ρουµελιώτη, ο αντιπρόεδρος κ. Λιαπάκης, πλήθος κόσµου και βεβαίως συγγενείς των θυµάτων.

3 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερµενό Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να απειλήσει σπίτια ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ Μνήµες από την περσινή πύρινη καταστροφή, ξύπνησαν και εφέτος στους κατοίκους του Πόρτο Γερµενού από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές- λίγο πριν το µεσηµέρι- σε δασική έκταση κοντά σε κατοικηµένη περιοχή, χωρίς ωστόσο να απειληθούν σπίτια ή µεγάλο τµήµα δασικής έκτασης. Στο σηµείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάµεις όπου επιχείρησαν επιτυχώς την κατάσβεση συνεπικουρούµενες από δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ε- λικόπτερο που επιχειρούσαν από αέρα. Πιο συγκεκριµένα στο σηµείο βρέθηκαν επί τόπου 15 οχήµατα µε 45 πυροσβέστες και 32 άτοµα πεζοπόρο τµήµα. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία έκανε λόγο για µικροεστίες. Πάντως, και ο δήµαρχος Βιλίων Παναγιώτης Ρούσσης επιβεβαίωσε ότι από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν σπίτια. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι και παραθεριστές στην περιοχή τροµοκρατήθηκαν από τη θέα των καπνών, καθώς το σηµείο που είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά ήταν ορατό από την παραλία της περιοχής. Οµαλά ο εφοδιασµός καυσίµων Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Åëåõóßíá Κώτσου Σαρ/γλου- Ελ. Βενιζέλου 74 Ôçë Áóðñüðõñãïò Αντωνάρας ηµήτριος - Συγγρού & Τζαβέλα 25Α Μάνδρα Ρόκας ηµήτριος - Εργ. Κατοικίες íù Ëéüóéá - Æåöýñé Ειρ. Σταµοπούλου - Θεοφίλου Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Οµαλά πραγµατοποιείται από εχθές το πρωί ο ανεφοδιασµός των πρατηρίων υγρών καυσίµων, µετά τη λήξη της απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών και βυτιοφόρων δηµόσιας χρήσης. Η εικόνα που παρουσιάζουν τα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που επικρατούσε µέχρι και την Κυριακή, καθώς πολλά πρατήρια είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετήσουν τους οδηγούς, χωρίς προβλήµατα. Μέχρι το µεσηµέρι της ευτέρας αναµένεται να έχει οµαλοποιηθεί η κατάσταση στα µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στο Λεκανοπέδιο και τη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ολοκληρωθεί η τροφοδοσία σε ποσοστό 80%, και πλέον, των πρατηρίων. Μέχρι σήµερα το βράδυ εκτιµάται πως θα έχει ολοκληρωθεί ο ανεφοδιασµός των πρατηρίων σε όλη τη χώρα. Η απεργία έληξε το απόγευµα της Κυριακής, έπειτα και από παρέµβαση των παραγωγικών φορέων της χώρας. Οι ιδιοκτήτες αποδέχθηκαν την πρόταση για τερµατισµό των κινητοποιήσεων, υπό τους όρους της άρσης της επίταξης και της διεξαγωγής διαλόγου µε την κυβέρνηση επί των ρυθµίσεων του επίµαχου νοµοσχεδίου για το άνοιγµα των λεγόµενων «κλειστών» ε- παγγελµάτων. Ήδη, το βράδυ της Κυριακής κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε πως εφόσον οι µεταφορείς επανέλθουν στα καθήκοντά τους, η πολιτική επίταξη καθίσταται άνευ αντικειµένου. Νωρίτερα, ο υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων ηµήτρης Ρέππας είχε δηλώσει ότι η αποδέχεται την πρόταση για διάλογο, υπό την προ πόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες κινητοποιήσεις. Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι η συζήτηση θα αφορά τις προτάσεις του υπουργείου για θέµατα που αφορούν τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά ζητήµατα των µεταφορέων, καθώς και την ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόµο. Έθεσε, όµως, εκτός συζήτησης την παράταση του χρόνου προσαρµογής ή την ακύρωση της απόφασης για το «άνοιγµα» των επαγγελµάτων.

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Γιορτή ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ, 3-5 Σεπτεµβρίου 2010 Η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Μεγαρέων- ΗΚΕ ΗΜ, µαζί µε τους Τοπικούς φορείς και την τεχνική υποστήριξη του ΑγρΟραµα έχουν απευθύνει πρόσκληση σε ό- λους τους τοπικούς συντελεστές της πραγµατικής οικονοµίας και την πραγµατικής ανάπτυξης, αγρότες, µεταποιητές, εµπόρους, χειροτέχνες, πολιτιστικούς δηµιουργούς, συλλόγους, οµάδες παραγωγών, ενώσεις νέων αγροτών, πολιτών, καταναλωτών, προσκόπων και όλους, µε στόχο την προβολή της τοπικής ταυτότητας των Μεγάρων και της περιοχής. Η Αττική πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναµη των Μεγάρων, που µε τις οροσειρές του Πατέρα και των Γερανίων τροφοδοτούν όλη την Αττική µε νερό και οξυγόνο. Τα Μέγαρα µπορούν να αποτελέσουν τον φυσικό «πνεύµονα» για αναψυχή και ορεινές δραστηριότητες. Εκτός από την ετήσια γεωργική παραγωγή στα καλλιεργούµενα στρέµµατα, εκτρέφουν και περίπου αιγοπρόβατα. Στα Μέγαρα παράγονται τοπικά σχεδόν τα πάντα. Έχει ελιές και λάδι, έχει σταφύλια και κρασιά, έχει κελυφωτά φυστίκια ονοµασίας προέλευσης Μεγάρων και βέβαια τα οπωρολαχανικά. Τα Μέγαρα παράγουν το 70% της αυγοπαραγωγής της Ελλάδας και κάθε µέρα τροφοδοτούν απευθείας από το χωράφι στον κάτοικο του Λεκανοπεδίου αυγά µε 140 λιανοπωλητές αυγών και 600 αγρότες-παραγωγούς οπωροκηπευτικών. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλες δοµές παρουσιάζουν µία συνεχώς βελτιούµενη προσφορά, κυρίως τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ οι αθλητικοί και άλλοι σύλλογοι συµπληρώνουν την κοινωνική ζύµωση. Η Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης ΕΓΑΡΩΝ ΓΗ δίνει ώθηση στην ενίσχυση Η Αττική πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναµη των Μεγάρων, που µε τις οροσειρές του Πατέρα και των Γερανίων τροφοδοτούν όλη την Αττική µε νερό και οξυγόνο. της εµπιστοσύνης στις κοινωνικές τοπικές δυνάµεις και τις δυνατότητές τους και δηµιουργεί µια πλατφόρµα συνάντησης, συζήτησης, γνωριµίας και ανάπτυξης νέων συνεργασιών για την από κοινού προώθηση της τοπικής παραγωγής (τρόφιµα & τεχνήµατα), για την αύξηση της προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τουρισµού (διανυκτερεύσεις, αναψυχή, εστίαση, ψυχαγωγία κλπ) µε την ενσωµάτωση χαρακτηριστικών του τοπικού πολιτισµού. Η 2η Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης «ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ», 3-5 Σεπ 2010, προετοιµάζεται να δεχθεί όλους τους επισκέπτες στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων (θέση Πευκάκια) προβάλλοντας την τοπική ταυτότητα και την τοπική παράδοση µέσω της τοπικής παραγωγής τοπικών φηµισµένων προ όντων, ενώ ήδη προετοιµάζονται παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις από τους κατοίκους για τους κατοίκους & τους επισκέπτες. Επανακαθορίζεται το σύστηµα προστασίας και ασφάλισης αγροτικής δραστηριότητας Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ µε το οποίο επανακαθορίζεται το υφιστάµενο καθεστώς Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής ραστηριότητας.με τις νέες ρυθµίσεις µεταξύ άλλων: -Προβλέπεται ένα ενιαίο εθνικό σύστηµα παροχής υπηρεσιών για την προστασία και ασφάλιση της α- γροτικής δραστηριότητας. -Ορίζονται ως φορείς παροχής των υπηρεσιών, ο ΕΛΓΑ, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, οι Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρσµοί και τα Ταµεία Αλληλοβοήθειας και η ιεύθυνηση ιαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τοµέα του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ). -Επανακαθορίζονται οι σκοποί λειτουργίας του ΕΛΓΑ και σε αυτούς περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: Η ασφάλιση της φυτικής και ζω κής παραγωγής, η πρόσθετη και προαιρετική ασφάλιση αγροτών για κάλυψη µεγαλύτερου ποσοστού ζηµιάς καλλιεργειών ή κινδύνων, η συµµετοχή του σε προγράµµατα ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα της οικονοµίας, ενώ αίρεται η δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης εκ µέρους του ΕΛΓΑ, σε τέκνα κατά κύριο επάγγελµα γεωργών, κτηνοτρόφων, µελισσοκόµων και αλιέων χαµηλού εισοδήµατος τα ο- ποία φοιτούν σε σχολές (ΑΕΙ)ΤΕΙ) µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το γεωργικό τοµέα. -Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την επκαρπία αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας. Επίσης ασφαλίζεται αυ τοδίκαια και υποχρεωτικά, από τους οριζόµενους κινδύνους και παθήσεις, το σύνολο της φυτικής και ζω κής παραγωγής. -Επαναπροσδιορίζονται οι ασφαλισµένοι από τον ΕΛΓΑ φυσικοί κίνδυνοι παθήσεις και ασθένειες που µπορεί να προκαλέσουν άµεσες ζηµιές στη φυτική και ζω κή παραγωγή. -Ορίζεται ότι στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ καλύπτονται οι άµεσες ζηµιές. -Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης που µπορεί ο ΕΛΓΑ να καταβάλει στους δικαιούχους δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο τις ευρώ. -Επανακαθορίζονται οι πόροι λειτουργίας του ΕΛΓΑ. -Προβλέπεται ασφαλιστική ενηµερότητα προκειµένου να αποδειχθεί η καταβολή των ασφαλιστικών υποχρέωσεων του παραγωγού. Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για κατάθεση δικαιολογητικών για µεταδηµοτεύσεις Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα µπορούν οι πολίτες να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για µεταδηµότευση, προκειµένου να ψηφίσουν στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση του Νοεµβρίου. Η αρχική προθεσµία έληξε στις 30 Ιουνίου, όµως δόθηκε παράταση δυο µηνών Η σχετική εγκυκλιος του Υπουργειου Εσωτερικών εχει αποσταλεί σε όλους τους δήµους και οι πολίτες µπορουν να εξυπηρετουνται σε όλα τα ΚΕΠ.

5 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προς τις Περιφέρειες Ζητούν συµµόρφωση για τα ιατρικά απόβλητα Έγγραφο µε το οποίο ζητά τη συµµόρφωση στην περιβαλλοντική νο- µοθεσία και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας διαβίβασε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε όλες τις ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας. Η ενέργεια αυτή έρχεται µετά από σειρά περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που πραγµατοποίησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε υγειονοµικές µονάδες της χώρας και τη διαπίστωση πληµµελούς τήρησης, καθώς και την παράβαση βασικών διατάξεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα τη µη ασφαλή - περιβαλλοντικά και υγειονοµικά- διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ). Ειδικότερα, από τις ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών ζητήθηκε να ενηµερώσουν άµεσα τις υγειονοµικές µονάδες της αρµοδιότητάς τους, σχετικά µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας, αλλά και να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωσή τους σε αυτές. Ακόµη, τους διαβιβάστηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο µε τη συµπλήρωσή του θα καταδείξει αν πληρούνται οι ελάχιστες περιβαλλοντικές και υγειονοµικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των νοσοκοµειακών µονάδων και τη διαχείριση των ΕΙΑ. Παράλληλα, θα αποτελέσει και µια καταγραφή του καταλόγου των υγειονο- µικών µονάδων που υπάγονται σε κάθε Περιφέρεια. Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να συµπληρώσουν οι παραπάνω διευθύνσεις των Περιφερειών και να το αποστείλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, έως τις 31 Αυγούστου. Η συµπλήρωσή του θα καταδείξει τις ελλείψεις και τις παρεκκλίσεις από τη νόµιµη περιβαλλοντική και υγειονοµική διαχείριση και θα συµβάλλει στην ενηµέρωση και στη συµµόρφωση σε αυτήν. Τα στοιχεία αυτά θα επεξεργαστεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να αποτυπωθεί µε ασφάλεια η πραγµατική περιβαλλοντική, υγειονοµική διαχείριση στις υγειονοµικές µονάδες όλης της χώρας. Τα αποτελέσµατα θα αξιοποιηθούν και για την ενηµέρωση των αρµόδιων Υπουργείων, των Κεντρικών Περιφερειακών και των Νοµαρχιακών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας, µε απώτερο σκοπό την α- νάληψη και προώθηση των αναγκαίων δράσεων συµµόρφωσης. Λίστα Σ ΟΕ µε 70 επιχειρήσεις για φοροδιαφυγή Λίστα µε 70 επιχειρήσεις στις οποίες ύστερα από ελέγχους εντοπίστηκαν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις έχει καταρτίσει το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ) στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγµατοποιεί για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Στις επιχειρήσεις αυτές θα ληφθούν από το Σεπτέµβριο τα µέτρα που προβλέπει η νέα φορολογική νοµοθεσία για τις περιπτώσεις της φοροδιαφυγής, όπως το κλείσιµό τους καθώς και α- υξηµένα πρόστιµα. Στο µεταξύ σύµφωνα µε δηλώσεις του γενικού γραµµατέα του Σ ΟΕ κ.γιάννη Καπελέρη το διάστηµα Ιούνιος-Ιούλιος το Σ ΟΕ πραγµατοποίησε 800 ελέγχους σε επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου και εντόπισε παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως µη έκδοση αποδείξεων. Νέοι σταθµοί του Προαστιακού σε λειτουργία Στις 8 Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία οι δύο νέοι σιδηροδροµικοί σταθµοί του Προαστιακού στη Μεταµόρφωση και στους Αγίους Αναργύρους. Υπενθυµίζεται ότι ο σταθµός της Μεταµόρφωσης ήταν έτοι- µος εδώ και καιρό, αλλά δεν λειτουργούσε εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών, µεταξύ των οποίων ήταν και η κόντρα µεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της Πολεοδοµίας για τη µη έκδοση νό- µιµης άδειας.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Β τριµήνου Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν οι εργοδότες στη διαδικασία προσαρ- µογής τους, στο νέο τρόπο υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων, που διενεργείται αποκλειστικά µέσω ιαδικτύου, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε να δοθεί παράταση στην προθεσµία υποβολής. Η νέα προθεσµία ορίστηκε για τις 6 Αυγούστου. Η υποβολή θα γίνει χωρίς την επιβολή κυρώσεων, µέσω ιαδικτύου ή µε κατάθεση µαγνητικών µέσων (για Κανονικές 01 και Συµπληρωµατικές 04 Α.Π..) στο αρµόδιο Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη. Έλεγχοι σε θαλάσσια µέσα αναψυχής, ταχύπλοα σκάφη και λουτρικές εγκαταστάσεις Κ ατά το χρονικό διάστηµα από 26 Ιουλίου έως 01 Αυγούστου 2010, στελέχη του Λιµενικού Σώµατος πραγµατοποίησαν σε όλη τη χώρα συνολικά ε- λέγχους σε θαλάσσια µέσα αναψυχής, ταχύπλοα σκάφη και λουτρικές εγκαταστάσεις και βεβαίωσαν 220 παραβάσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (π.χ. ελλείψεις σε σωστικά και πυροσβεστικά µέσα σκαφών, εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής χωρίς την προβλεπόµενη ά- δεια, µη τήρηση ωραρίου εκµισθούµενων µέσων, εκτέλεση επικίνδυνων ελιγµών από σκάφη σε µικρή απόσταση από την ακτή και παρενόχληση λουοµένων, απουσία ναυαγοσώστη από παραλία που έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη, ελλείψεις στα προβλεπόµενα εφόδια του ναυαγοσώστη κ.λ.π.). Επίσης διενεργήθηκαν 203 αλκοολοµετρήσεις σε χειριστές και κυβερνήτες σκαφών και βεβαιώθηκε µία παράβαση για υπέρβαση του προβλεπόµενου ορίου κατανάλωσης οινοπνευµατωδών. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν 149 αγορανοµικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις, η πρώτη για λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια και η δεύτερη για µη ανάρτηση, σε εµφανές σηµείο, τιµοκαταλόγου διατιθέµενων ειδών στην ελληνική γλώσσα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, µε σκοπό τόσο την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τον περιορισµό των ατυχηµάτων, σε κάθε µορφής θαλάσσια δραστηριότητα, όσο και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων ταξιδιωτών και παραθεριστών. Πραγµατοποιήθηκε η παράδοση και παραλαβή της ιοίκησης του ΙΚΑ Παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδου πραγµατοποιήθηκε εχθές η τελετή παράδοσης και παραλαβής της ιοίκησης του ΙΚΑ από τους κ.κ. Θεόδωρο Αµπατζόγλου και Ροβέρτο Σπυρόπουλο (ΦΩΤΟ). «ουλέψαµε µε τον κ. Αµπατζόγλου επί εννέα µήνες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και ο τελικός απολογισµός είναι θετικός», είπε ο κ. Λοβέρδος, εξηγώντας ότι στην συνάντηση που είχε την περασµένη εβδοµάδα µε τους ευρωπαίους εκπροσώπους ήταν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει µία µικρή αλλά χαρακτηριστικότατη αύξηση των εσόδων του Οργανισµού από εισφορές και ταυτόχρονα µία ραγδαία πτώση της τιµής των φαρµάκων που ξεπέρασε τον Ιούνιο το 20%. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον απερχόµενο διοικητή του ΙΚΑ για τη συνεργασία που είχε και καλωσόρισε τον νέο διοικητή Ροβέρτο Σπυρόπουλο. Του ευχήθηκε να οπλιστεί µε κουράγιο και υποµονή εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη αποδοτικότητα τους επόµενους κρίσιµους µήνες. "Αναζητούµε µε πολύ µεγάλη αγωνία αλλά συγχρόνως δύναµη και πάθος την εκπλήρωση των στόχων του προγράµµατος σταθερότητας που σηµαίνει πολύ µεγαλύτερη αύξηση των εσόδων του Οργανισµού από εισφορές και την παγίωση αυτής της µείωσης της φορολογικής δαπάνης", είπε ο υπουργός. «Θέλουµε ακόµη, πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος, σε αυτό το χρονικό διάστηµα να συνεργαστούµε και µε το υπουργείο Υγείας µε τον καλύτερο τρόπο ώστε να µειωθεί η δική µας δαπάνη ως ασφαλιστικού οργανισµού απέναντι στη δηµόσια υγεία µε µία σειρά συµφωνηµένων υποκοστολογήσεων που θα ανακουφίζουν το "βαλάντιο" του ΙΚΑ και των ασφαλισµένων και θα βοηθήσουν στην καλύτερη συνεργασία του οργανισµού µε το Υπουργείο Υγείας». Μια συνεργασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει καλά µε την συµφωνία για την µεταφορά των µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Υγείας. Τα κύρια σηµεία των παρεµβάσεών του αλλά και τα προβλήµατα όπου θα πρέπει να εφισταθεί η προσοχή της νέας ιοίκησης ανέφερε στον χαιρετισµό του ο απερχόµενος ιοικητής κ. Αµπατζόγλου χαρακτηρίζοντας ως άριστη την επιλογή του κ. Σπυρόπουλου. Ως µεγαλύτερο έργο χαρακτήρισε την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Ανακεφαλαίωσης Ενσήµων και του Σχήµατος Επιτάχυνσης Συντάξεων επισηµαίνοντας την ανάγκη στελέχωσης αυτών των υπηρεσιών. Σηµαντικά ήταν επίσης, όπως ανέφερε, τα µέτρα για την συγκράτηση των Εσόδων, η οµαλή ένταξη οκτώ νέων τα- µείων στο ΙΚΑ, η ίδρυση και λειτουργία της Κεντρικής Μο Συνέχεια από σελ. 2 Πρέπει να αντιδράσουµε έντονα γιατί βλέπουµε ότι όλα τα δυσάρεστα έρχονται στην Ελευσίνα». Α. Χοροζάνης: «Στο στόχαστρο των εταιρειών ολόκληρη η χερσαία ζώνη του Λιµανιού» Στο γενικότερο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, τις οποίες και χαρακτήρισε δραµατικές αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας Αντώνης Χοροζάνης. Έκανε λόγο για εξελίξεις στην ΠΥΡΚΑΛ και στην περιοχή γύρω από αυτή και το Λιµάνι, στην πρόθεση της Cosco να εκµεταλλευτεί τον Εµπορευµατικό Σταθµό του Θριάσιου, τονίζοντας ότι έχει στοχοποιηθεί από τις µεγάλες εταιρείες όλη χερσαία ζώνη του Λιµανιού της Ελευσίνας. «Σίγουρα δεν θα ωφεληθεί ούτε ο λαός, ούτε και εµείς από αυτές τις εξελίξεις. Νοµίζω ότι οι αντιδράσεις µας πρέπει να είναι πραγµατικά άµεσες διότι τελικά οι µόνοι περιττοί θα είναι οι κάτοικοι», κατέληξε ο κ. Χοροζάνης. νάδας Επεξεργασίας Συνταγών που θα επιφέρει για φέτος εξοικονόµηση 250 ε- κατ. ευρώ, η θέσπιση µέτρων που οδηγούν στην περιστολή δαπανών ύψους 80 εκατ. ετησίως στον τοµέα των ιατρικών υλικών και τέλος τα µέτρα διαφάνειας στον τοµέα της περιουσίας του Ιδρύµατος. Ως κύρια προβλήµατα ανέφερε την έλλειψη προσωπικού (4.000 διοικητικοί, γιατροί, 1500 υγειονοµικοί υπάλληλοι), τις οφειλές του ηµοσίου προς το ΙΚΑ που δηµιουργούν πρόβληµα ρευστότητας, και την διαρκή προσπάθεια για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Με πλήρη επίγνωση των τεράστιων ευθυνών που του α- νατίθονται από την κυβέρνηση και τον υπουργό Εργασίας και πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που θα αντιµετωπίσει, το τεράστιο έργο που πρέπει να συντελεστεί και των προσδοκιών όλων που απαιτούν την οικοδόµηση δοµών και λειτουργιών κοινωνικής ασφάλισης που να πληρούν ανάγκες και απαιτήσεις, δήλωσε ότι αναλαµβάνει τη ιοίκηση του ΙΚΑ ο κ. Σπυρόπουλος. Ενίσχυση και σεβασµός του κοινωνικού διαλόγου, απόλυτη συνεργασία και σεβασµός στις αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας µε στόχο την υλοποίηση της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, και επεξεργασία ενός 3ετούς προγράµ- µατος δράσης για την υλοποίηση βασικών στόχων, είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί ο κ. Σπυρόπουλος. Οι στόχοι είναι δέκα, όπως εξήγησε ο ίδιος, και αφορούν την µείωση της εισφοροδιαφυγής που ανέρχεται σήµερα στο 30% µε δείγµατα ετήσιας βάσης 5%, την ολοκλήρωση και επέκταση των µηχανογραφικών υποδοµών, εποπτείας και ελέγχου όλων των λειτουργιών, τον εξορθολογισµό ό- λων των δαπανών, την αυστηρή εποπτεία όλων των δαπανών περίθαλψης, την αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας του ΙΚΑ, την δηµιουργία κοινοπρακτικής δοµής ανά- µεσα στο ΙΚΑ, τον ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑ για κοινές δράσεις προµηθειών και ελέγχου, τη µεταστέγαση όλων των υπηρεσιών σε ενιαίο κτίριο για µείωση των δαπανών στέγασης και αύξηση της παραγωγικότητας, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας µε αναβάθµιση των κτιριακών υποδοµών, και τέλος την έµφαση στη διαβούλευση µε στόχο την εµπέδωση αντίληψης συνεργασίας, υπευθυνότητας και συνευθύνης. Ο κ. Σπυρόπουλος τόνισε ότι έχει πλήρη συναίσθηση των προσδοκιών όλων και δεσµεύθηκε ότι θα κάνει ό,τι µπορεί για να δικαιώσει αυτές τις προσδοκίες. Γ. Τσάµης: «Χρειάζεται επαγρύπνηση» Την πάγια θέση της παράταξης της µείζονος µειοψηφίας εξέφρασε από την πλευρά του ο Γιώργος Τσάµης, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρχει εκπρόσωπος του ήµου Ελευσίνας στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΛΕ και κυρίως Ελευσίνιοι. «Θέλω να πιστεύω ότι δεν είµαστε προ τετελεσµένων. Χρειάζεται επαγρύπνηση, εγρήγορση διότι αυτά είναι ζητήµατα, τα οποία την επόµενη τετραετία η νέα δηµοτική αρχή θα τα βρει µπροστά της», συµπλήρωσε. Γ. Καµπάνης: «Κοινή σύσκεψη µε τη διοίκηση του ΟΛΕ» Κοινή σύσκεψη µε τη ιοίκηση του ΟΛΕ για τη συζήτηση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει, πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΟ Ε Γαβριήλ Καµπάνης και είπε χαρακτηριστικά: «εν µπορεί να µην βρεθεί µια οποιαδήποτε ηµεροµηνία, διότι εάν δεν βρεθεί τότε υπάρχει σκοπιµότητα». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Βασίλης Αγριµάκης έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Καµπάνη, τονίζοντας ότι δεν τίθεται θέµα ακό- µα και εν µέσω διακοπών για τη διενέργεια της σύσκεψης για τόσο σοβαρά ζητήµατα. Π. Μαραγκός

7 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Του Γρηγόρη Κοροπούλη. Στην πολιτική απεραντολογία, συχνά δεσπόζουσα θέση κατέχει η έκφραση ποιοτική διαφορά. Την συγκεκριµένη έκφραση που εντάσσεται στην κατηγορία του «ξύλινου πολιτικού λόγου»,χρησιµοποιούν προοδευτικοί λεγόµενοι πολιτευτές και πολιτικοί της σύγχρονης πολιτικής γενιάς, ως ένα από τα πολλά ευφάνταστα λεκτικά, «επικοινωνιακά εργαλεία» και λογοπαίγνια, που δήθεν πλουτίζουν τον σύγχρονο πολιτικό λόγο. Στην πράξη, είναι µία από τις νεωτεριστικές λεκτικές πρακτικές, µία ψευδολόγια (ο τόνος στο δεύτερο όµικρον) επένδυση του κενού πολιτικών επιχειρηµάτων, κοινότυπου πολιτικού λόγου. Αποκτά όµως ιδιαίτερη σηµασία, όταν αντιστοιχεί στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και αποτυπώνει αντικειµενικά τις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες, που οδηγούν ή δείχνουν να οδηγούν σε σοβαρές και πιθανόν απρόβλεπτες ανακατατάξεις. Το ίδιο απρόβλεπτες είναι και οι αλλαγές στην ωριµότητα της πολιτικής σκέψης του εκλογικού σώµατος, αποτέλεσµα της παιδευτικής εµπειρίας των πρόσφατων θεσµικών και οικονο- µικών µέτρων. Το πόσο και τι θα διδαχθούµε, θα το δείξει η ιστορία. Αυτό που κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει, είναι ότι οι πρωτόγνωρες οικονοµικές και θεσµικές ανατροπές, ανοίγουν τον δρόµο για νέες συνεργασίες. Σταθµός στις εξελίξεις, οι επικείµενες δηµοτικές εκλογές µε τα δεδοµένα της αυτοδιοικητικής µεταρρύθµισης του Καλλικράτη, και το εκρηκτικό οικονοµικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, που αιτιολογούν απόλυτα την έκφραση της ποιοτικής διαφοράς. Το αν η διαφορά αυτή θα έχει θετικό ή αρνητικό πρόσηµο, κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε βεβαιότητα. Πρέπει όµως να επισηµανθεί, ότι είναι µία από τις σπάνιες ε- θνικές στιγµές που οι επιλογές µας θα επηρεάσουν το παρόν και το µέλλον πολλών γενεών. Οποιαδήποτε αντίληψη και αν έχουµε για την διακυβέρνηση της χώρας και την αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση, οφείλουµε να δεχθούµε ότι οι επιλογές µας σε πρόσωπα και εκλογικούς σχηµατισµούς, θα παίξουν ρόλο πιο καθοριστικό από ποτέ, στην καθηµερινότητα και την ζωή µας, η ποιότητα της οποίας εξαρτάται από την δυνατότητα αναχαίτισης ή ανατροπής των νέων µέτρων. Σε τοπικό επίπεδο, οι ποιοτικές διαφορές παίρνουν άλλες διαστάσεις µε αφορµή δύο στοιχεία κοµβικής και ιστορικής σηµασίας για τα διοικητικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα της περιοχής και την γενικότερη ποιότητα της ζωής των κατοίκων του διευρυµένου δήµου µας. 1) Πρώτη φορά ύστερα από 24 χρόνια η επί οκτώ χρόνια αρκετά επιτυχηµένη -διοίκηση του ήµου, διεκδικεί και πάλι την δηµοτική αρχή, µε τον ίδιο επικεφαλής υποψήφιο, και α- υξηµένες πιθανότητες επιτυχίας. 2) Η διεύρυνση του ήµου της Ελευσίνας µε τον όµορο ή- µο της πρώην κοινότητας Μαγούλας. Μία από τις επιτυχέστερες συνενώσεις, µε ελπιδοφόρες προοπτικές, ξεκίνησε για τους δύο ήµους µε την ιστορική πολιτιστική και πολιτισµική συνάφεια, και την εξελισσόµενη οικιστική προσέγγιση. ύο δήµοι που µπορούν να προοδεύσουν, µε τον κατάλληλο επικεφαλής, πλαισιωµένο από πολίτες µε όραµα, κοινωνική εµπειρία και δράση, µε όρεξη για δουλειά και συνεργασία χωρίς στενοκεφαλιές, και τοπικιστικές µικρότητες. Στοιχείο ενθαρρυντικό και για τους δύο εν συνενώσει ήµους, είναι η παρουσία έµπειρων διοικητικών στελεχών, που τους δίνεται η ευκαιρία εφ όσον οι πολίτες τους εκλέξουν, ή επανεκλέξουν, να προσφέρουν έργο βάζοντας την σφραγίδα τους διαχρονικά δίπλα σε αυτήν του Μιχάλη Λεβέντη και του Λάκη του Ρήγου, που προφητικά, µε την υπερκοµµατική ιστορική συνεργασία τους ο ένας από την θέση του ηµάρχου Ελευσίνας και ο άλλος από την θέση του κοινοτάρχη Μαγούλας, γκρέµισαν τα κοµµατικά τείχη σε πολιτικά δύσκολες ε- ποχές, έλυσαν τον γόρδιο δεσµό και συνέβαλαν καθοριστικά µε την συνεργασία όλων των κατοίκων και των δηµοτικών α- ρχών του Θριάσιου πεδίου στο στέριωµα της προσπάθειας και το χτίσιµο του πανελλαδικά µοναδικού αυτοδιοικητικού έργου του Θριάσιου νοσοκοµείου. Οι προοπτικές που ανοίγονται είναι µεγάλες. Τα έργα που χρειάζονται και κυρίως µπορούν να γίνουν είναι πολλά. Οι περιβαλλοντικές αντοχές του ήµου Μαγούλας αφήνουν τα περιθώρια να γίνουν τα βόρεια προάστια του νέου ήµου. Οι ελεύθερες εκτάσεις γής, µπορούν να αποτελέσουν την αιχµή του δόρατος για έργα µακράς πνοής και ανάπτυξης, για τον έλεγχο της βιοµηχανικής και αστικής ρύπανσης, τον αθλητισµό και τον πολιτισµό. Η Μαγούλα αποκτά και επίσηµα παραλία, και η Ελευσίνα α- ποκτά ορεινό ανάγλυφο στα βόρεια σύνορα της. Από το µεγάλο και µικρό Κατερίνη και το γραφικό εκκλησάκι του προφήτη Ηλία που αντιστέκεται στον ανορθόδοξο εξωρα σµό, µέχρι τα πρόσφατα αµφισβητούµενα αλώνια. Και από τις δυτικές παρυφές στα όρια του ήµου Μάνδρας, µέχρι το στρίφι και το γραφικό εκκλησάκι της Ζωοδόχου πηγής, υπάρχουν οι προ ποθέσεις, για βελτίωση της εικόνας της πόλης, σε υποδοµές περιβάλλον και πολιτισµό. Το ηµιτελές κολυµβητήριο και το πάλε ποτέ ανθοκήπιο στα πηγάδια του δήµου, περιµένουν στη σειρά Μνηµείο και σηµείο αναφοράς για την ιστορική συνένωση, θα ήταν η ανέγερση ενός ενιαίου στεγασµένου πολιτιστικού χώρου στα όρια των παλαιών ήµων, µε προδιαγραφές και εγκαταστάσεις ανάλογες των σύγχρονων πληθυσµιακών και πολιτιστικών απαιτήσεων, που θα επισφραγίζει και θα σηµατοδοτεί διαχρονικά, την χωροταξική συνένωση και την αδελφοποίηση των δύο ήµων. Ο χώρος του ελαιουργείου, δεν πρέπει να σταθεί εµπόδιο σε ένα τέτοιο έργο, γιατί µπορεί να αξιοποιηθεί, ως ενιαίο αθλητικό κέντρο, για όλη την νεολαία του διευρυµένου δήµου. Παρά την καθυστέρηση ανάδειξης των υποψηφίων από τους επίσηµους πολιτικούς σχηµατισµούς, οι διεργασίες έχουν προχωρήσει αρκετά. Με την πατίνα του χρόνου στα µαλλιά, την ωριµότητα στη σκέψη και την τεράστια πολιτική και δηµοτική εµπειρία, οι δρόµοι της συνεργασίας που θα δώσουν όραµα και σε νέους συµπολίτες να συµµετάσχουν ενεργά, είναι ολάνοιχτοι. Ζητείται διοίκηση χωρίς φοβίες και σύνδροµα, µε ξεκάθαρες πολιτικές περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές θέσεις, που θα ε- κφράζει το σύνολο ή την µεγαλύτερη µερίδα των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, και των δηµοτών, µε διαφανείς διαδικασίες µακριά από προσωπικές επιλογές και δεσµεύσεις. Το σύνθηµα ο ρυπαίνων πληρώνει, πρέπει να συµπληρωθεί µε το ο ρυπαίνων πληρώνει, απορυπαίνει και απασχολεί. Όχι στα πλαίσια άγονων αναποτελεσµατικών και αντιαναπτυξιακών αντιπαραθέσεων προσωπικού προβληµατισµού, και κοµµατικού πατριωτισµού για εσωτερική και ευρεία κατανάλωση, αλλά µε σταθερές διαδηµοτικές και διεπιχειρησιακές διαδικασίες. Σε συνεχή επικοινωνία µε τους φορείς των εργαζοµένων των επιχειρήσεων και της πολιτείας. Πρωτοβάθµια σωµατεία, ΟΑΕ, Εργατικό Κέντρο, διευθύνσεις επιχειρήσεων. Συµφωνίες ανοικτής επικοινωνίας και ενηµέρωσης, για τα ε- πενδυτικά και περιβαλλοντικά προγράµµατα των επιχειρήσεων, ανταλλαγή απόψεων και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών ορθολογικής ανάπτυξης, µε τη µικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αξιοκρατική κάλυψη των απαιτούµενων θέσεων εργασίας που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση της περιοχής. Οι προ ποθέσεις υπάρχουν! Ζητείται ήθος και ανοιχτά µυαλά. ΥΓ.: υστυχώς ο κοµµατικός διαβολάκος, έβαλε πάλι την ο- υρά του. Κινήσεις πλατιάς συναίνεσης υπονοµεύονται από αχαλίνωτο κοµµατικό πατριωτισµό, και ασυγκράτητα εσπευσµένες πρωτοβουλίες που υπονοµεύουν τις συνεργασίες στο όνοµα δήθεν της ευρύτερης αριστεράς! Χρέος κάθε εχέφρονος συνειδητοποιηµένου πολίτη, να α- ποµονώσει τις αποστεωµένες πολιτικές αντιλήψεις που δεν καλλιεργούν την ενότητα. Με ψυχραιµία και σεβασµό στην αντίθετη γνώµη, τις ατοµικές κοινωνικές και πολιτικές συνεργασίες. Την πλειοψηφούσα άποψη και την φυσική παρουσία κάθε πολίτη, που είναι το προαπαιτούµενο µια ισότιµης δηµοκρατικής συνεργασίας και δείγµα δηµοκρατικής συµπεριφοράς. Οι εξελίξεις τρέχουν. Μάτια και αυτιά ανοιχτά. Αύγουστος 2010 Ακριβότερο το οικογενειακό «καλάθι» αρχείο Ακριβότερα κατά 105 ευρώ στοιχίζει πλέον το οικογενειακό «καλάθι» ενός µέσου εισοδήµατος νοικοκυριού, καθώς µέσα σε ένα χρόνο, από ευρώ που ξόδευε ένα µεσαίο νοικοκυριό για τις αγορές προ όντων, τώρα για τα ίδια προ όντα πρέπει να πληρώσει ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών. Όπως προέκυψε από έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το οικογενειακό καλάθι ενός µεσαίου εισοδήµατος νοικοκυριού ανήλθε στα 2.115,11 ευρώ τον Ιούνιο, σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2009 που κόστιζε 2.010,15 ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 104,97 ευρώ (ποσοστό 5%). Αναλυτικά, σηµειώθηκε αύξηση: α) κατά 19% της οµάδας ''Αλκοολούχα ποτά και καπνός'', λόγω αύξησης των τιµών των αλκοολούχων και µη σερβιρισµένων ποτών, καθώς και των τιµών των τσιγάρων. β) κατά 18% της οµάδας ''Μεταφορές'', λόγω αύξησης των τιµών στα είδη: αυτοκίνητα, τέλη κυκλοφορίας-διόδια, καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη), ανταλλακτικά αυτοκινήτου, συντήρηση και ε- πισκευή αυτοκινήτου-µοτοσικλέτας, υπηρεσίες µεταφορών. γ) κατά 8% της οµάδας "Στέγαση'', λόγω αύξησης των τιµών, κυρίως, του πετρελαίου θέρµανσης, των ενοικίων κατοικιών, των ειδών και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας, της ύδρευσης α- ποχέτευσης, του ηλεκτρισµού και των υπηρεσιών κοινοχρήστων. δ) Κατά 5% της οµάδας ''Άλλα αγαθά και υπηρεσίες'', λόγω αύξησης των τιµών, κυρίως, των κουρείων-κοµµωτηρίων, των ειδών ατοµικής φροντίδας, των κοσµηµάτων-ρολογιών, των ασφαλίστρων αυτοκινήτων και δικύκλων και των τιµών των άλλων υπηρεσιών. Ωστόσο, η έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ κατέγραψε µείωση κατά 1% της οµάδας " ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά'', λόγω µείωσης των τιµών στα είδη: ε- λαιόλαδο, γιαούρτι, φρούτα νωπά, λαχανικά νωπά. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα είδη: δηµητριακά και παρασκευάσµατα, µοσχάρι νωπό, πατάτες νωπές, ψάρια νωπά, γλυκά-ζαχαρωτά.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Καµία ρήτρα στα τιµολόγια της ΕΗ Σύµφωνα µε γνωµοδότηση της ΡΑΕ Ανεστάλη, από προχθές, 1η Αυγούστου, η εφαρµογή του µηχανισµού διαχείρισης µεταβολών διεθνών τιµών καυσίµων, σύµφωνα µε απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γ.Μανιάτης, καθώς κρίθηκε αναγκαία η λήψη κοινωνικών µέτρων προστασίας των καταναλωτών έναντι του αυξηµένου κόστους διαβίωσης, µέρος του οποίου αποτελεί και το κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη ρήτρα καυσίµων, που εφαρµόστηκε για πρώτη φ- ορά από την αρχή του έτους, µετακυλίονται στα τιµολόγια του ηλεκτρικού οι αυξοµειώσεις στις διεθνείς τιµές των καυσίµων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) που χρησιµοποιεί η ΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπολογισµός της ρήτρας γίνεται ανά τρίµηνο και η α- ναστολή που αποφασίστηκε τώρα αφορά τους δύο τελευταίους µήνες του τρίτου τριµήνου, δηλαδή τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο. Οριακές αυξήσεις ίσχυαν για το διάστηµα από 16 έως 31 Ιουλίου, δηλαδή, για τους λογαριασµούς που είχαν ήδη εκδοθεί πριν αποφασισθεί η αναστολή της ρήτρας. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από γνωµοδότηση της ΡΑΕ και ενηµέρωση από τη διοίκηση της ΕΗ για τις επιπτώσεις στα βασικά τιµολόγιά της από την εφαρµογή της ρήτρας, κατά το τρίµηνο Ιουλίου - Σεπτεµβρίου. Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίµηνο εφαρµογής του µέτρου υπήρξε σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση υψηλών τιµών προµήθειας φυσικού αερίου, κυρίως λόγω των µεταβολών στην ισοτιµία του ευρώ µε το δολάριο, µε αποτέλεσµα να παρουσιαστεί σηµαντική αύξηση των αντίστοιχων χρεώσεων. Η µοναδιαία τιµή της Ρήτρας Καυσίµου που αντιστοιχεί, ανέρχεται σε: - 0,00166/KWh στην Υψηλή Τάση - 0,00171/KWh στη Μέση Τάση - 0,00180/KWh στη Χαµηλή Τάση Η τιµή εφαρµόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασµούς που εκδίδονται από 20/7/2010, για την κατανάλωση που αντιστοιχεί στην περίοδο από 16/7/2010. Οι επιπτώσεις στα βασικά τιµολόγια της ΕΗ από την ε- φαρµογή της ρήτρας καυσίµου κατά το τρίµηνο Ιούλιου - Σεπτέµβριου, εκτιµούµενες επί της µέσης αξίας ηλεκτρικού ρεύµατος προ φόρων, ανέρχονται: - Για ένα τυπικό οικιακό καταναλωτή µε κατανάλωση 1200KWh ανά τετράµηνο, σε 1,70%. - Για ένα αγροτικό καταναλωτή µε παροχή Χαµηλής Τάσης, σε 3,89%. - Για ένα αγροτικό καταναλωτή µε παροχή Μέσης Τάσης, σε 4,29%. - Για ένα βιοµηχανικό καταναλωτή µε παροχή Χαµηλής Τάσης, σε 1,48%. - Για ένα βιοµηχανικό καταναλωτή µε παροχή Μέσης Τάσης, σε 2,23%. - Για ένα βιοµηχανικό καταναλωτή µε παροχή Υψηλής Τάσης, σε 2,58%. - Για ένα εµπορικό καταναλωτή µε παροχή Χαµηλής Τάσης, σε 1,43% και - Για ένα εµπορικό καταναλωτή µε παροχή Μέσης Τάσης, σε 1,79%. Η απόφαση αναστολής του µηχανισµού διαχείρισης µεταβολών διεθνών τιµών καυσίµων, ισχύει µέχρι τη διαπίστωση µεταβολής των δεδοµένων που ελήφθησαν υπόψη στην υπ' αριθµό 338/2010 γνωµοδότηση της ΡΑΕ. KΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.... «Kέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω- µένων ήµου Ελευσίνας» Προκηρύσσει την πλήρωση µίας θέσης µε σύµβαση ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας (8) µηνών :ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ µία (1) θέση Τυπικά ττροσόντα που απαιτούνται είναι : α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π. Σ. Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµ- µάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αvτίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ). Η αίτηση απευθύνεται στο Νοµικό Πρόσωπο «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ήµου Ελευσίνας» (Ιάκχου 40, Ελευσίνα τηλ ) ικαιολογητικά: Στην αίτηση Επισυνάπτονται: 1. Αντίγραφο ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικά Ελληνοµάθειας (µόνο για υποψήφιο χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια), 3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυµα υπέρβασης της 8µηνης α- πασχόλησης 4. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συµµετέχει στην κατηγορία ΤΕ) 5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σε ισχύ. 6. Τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά δηµοτικότητας ή µόνιµης κατοικίας (για την απόδειξη εντοπιότητας). 7. Βεβαίωση ΟΑΕ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας) 8. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δή- µου, συνοδευµένο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος(Α.Σ.Π.Ε). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτή αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ι- διότητα. 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων). 10. Οι γονείς και τα τέκνα µονογονει κών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήµατος, προκειµένου να ενηµερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση µονογονε κής οικογένειας στην οποία εµπίπτουν. 11. Το κατά περίπτωση π.χ. µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες, α- πασχολούµενοι στο δηµόσιο κ.λ.π.) δικαιολογητικό απόδειξης εµπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης ε- παγγέλµατος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας κ.λ.π,), όπως ακριβώς ο- ρίζονται στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήµατος ή και στις «ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της ανακοίνωσης, Η προθεσµία υποβολής της αίτησης είναι δέκα µέρες ήτοι από έως Για πληροφορίας στο τηλ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ν.Π... ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Τ.Κ Τηλ: , , Fax: ΑΦΜ: , OΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Άνω Λιόσια 2/8/10 Αρ. πρωτ: 192 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης), για την υλοποίηση προγράµµατος Άθλησης για όλους «ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» προκηρύσσει θέσεις για άνεργους Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Ο αριθµός των θέσεων θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των τµηµάτων που θα εγκρίνει η Γ.Γ.Α. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προ πηρεσία στα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακών τίτλων, κ.τ.λ. 2. Βεβαίωση προ πηρεσίας εάν εργάστηκαν την προηγούµενη περίοδο σε ανάλογα προγράµµατα. 3. ήλωση Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος-η και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 4. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου και ειδικότητας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από ευτέρα 9 Αυγούστου έως Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010, στο πρωτόκολλο του Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης, Άνω Λιόσια) από τις 10:00 14:00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: , Για το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο Πρόεδρος Χρήστος Σπ. Παππούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ν.Π... ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Τ.Κ Τηλ: , , Fax: ΑΦΜ: , OΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Άνω Λιόσια 2/8/10 Αρ. πρωτ: 192 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης), για την υλοποίηση των προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προκηρύσσει θέσεις για άνεργους Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στις κάτωθι ειδικότητες: µπάσκετ, βόλε, τένις, ποδόσφαιρο, αεροβίωση, γενική γυµναστική, πάλη, Τάεκβοντό, κολύµβηση, ΑµεΑ, µαζικό λα κό αθλητισµό. Ο αριθµός των θέσεων θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των τµηµάτων που θα εγκρίνει η Γ.Γ.Α. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από: 1.Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προ πηρεσία στα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακών τίτλων, κ.τ.λ. 2.Βεβαίωση προ πηρεσίας εάν εργάστηκαν την προηγούµενη περίοδο σε ανάλογα προγράµµατα. 3. ήλωση Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος-η και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 4.Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου και ειδικότητας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από ευτέρα 9 Αυγούστου έως Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010,, στο γραφείο του Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης, Άνω Λιόσια) από τις 10:00 14:00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: , Για το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο Πρόεδρος Χρήστος Σπ. Παππούς ΓΑΜΟΣ Ο Μαυρίδης Αλέξανδρος του Μαυρίδη Αλέξανδρου και της Σβετλάνα το γένος Ραστόπτσινα που κατοικεί στον Ασπρόπυργο και η Καλέτση Κωνστάντω του Καλέτση ηµήτερ και της Βιολέτας Μπεκίραι που κατοικεί στην Ελευσίνα, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στον Ασπρόπυργο. ΓΑΜΟΣ Ο Ρασούλης Γεώργιος του Ρασούλη Σπυρίδωνος και της Βασιλικής το γένος Ζωγοπούλου που κατοικεί στα Μέγαρα και η Ορφανίδου Ελένη του Ορφανίδη Συµεών και της Τατιάνας το γένος Μποτσαρόβα που κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάµο.

9 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Κλάδος Χηµικών: Πτώση του τζίρου το 2009 Αύξηση του όγκου της παραγωγής της κατά 1,5% παρουσιάζει το πρώτο πεντάµηνο του 2010 η ελληνική βιοµηχανία χηµικών προ όντων, η οποία το 2009 κατέγραψε µειωµένα καθαρά κέρδη, ίσα όµως προς το 5% των ιδίων κεφαλαίων της (6,5% το 2008) και το 4,8% των εσόδων της (4,9% το 2008), διατηρώντας έτσι σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα την αποδοτικότητά της. Η αύξηση της παραγωγής που καταγράφεται το 2010 κάθε άλλο παρά αναπληρώνει, πάντως, εκείνη που είχε καταγραφεί το 2009, δεδοµένου ότι το προηγούµενο έτος είχε σηµειωθεί πτώση 12,3%, σε σχέση µε το Τον περασµένο Μάιο ο όγκος της παραγωγής χηµικών προ όντων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, βρισκόταν σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 12,1% χαµηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους Το 2009 ήταν χρονιά µειωµένων πωλήσεων για τον κλάδο, λόγω της συνδυασµένης πτώσης της ζήτησης χρωµάτων για τον οικοδοµικό τοµέα και άλλων προ όντων που προορίζονται για λοιπούς βιοµηχανικούς τοµείς. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις παρέµειναν στην πλειονότητά τους κερδοφόρες και, επιπλέον, βελτίωσαν τον συντελεστή µεικτού κέρδους, αξιοποιώντας αποτελεσµατικά τις αυξο- µειώσεις των τιµών των πρώτων υλών. Συγχρόνως, όπως επίσης προκύπτει από την επεξεργασία των ισολογισµών των 72 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου µε πωλήσεις άνω των τριών εκατοµ- µυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις 1,14 δισ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους ως τις 25 Ιουνίου 2010, βελτιώθηκε η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της πλειονότητας των επιχειρήσεων. Γενικότερα, 56 κερδοφόρες (77,8% του συνόλου) εµφανίζουν καθαρά κέρδη ύψους 49,1 εκατ. ευρώ και 16 ζηµιογόνες (22,2%) παρουσιάζουν ζηµιές ύψους 17 εκατ. ευρώ, µε συνέπεια να προκύπτουν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 32,1 ε- κατ. ευρώ έναντι συνολικών καθαρών κερδών 40,7 εκατ. ευρώ το Σε σύγκριση µε το 2008 τα καθαρά α- ποτελέσµατα των 72 εταιρειών επιδεινώθηκαν κατά 8,6 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 21% σε ποσοστό. Από την ανάλυση των στοιχείων του συγκεντρωτικού ισολογισµού των 72 ε- πιχειρήσεων, στις οποίες πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν περιλαµβάνεται εταιρεία µεγάλου µεγέθους, λόγω µη δηµοσίευσης ισολογισµού, συνάγεται ό- τι ο κλάδος το 2009 αντεπεξήλθε µε σχετική επιτυχία στην επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, κατεγράφησαν µείωση των εσόδων κατά 12%, των µεικτών κερδών κατά 9% και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 16% και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 26%. Συγχρόνως, ενώ βελτιώθηκε ο συντελεστής των µεικτών κερδών από το 28,2% στο 29,1%, συµπιέστηκαν οι συντελεστές των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το 13,3% στο 12,7% και των κερδών προ φ- όρων και τόκων (EBIT) από το 8,6% στο 7,2%. Αναλυτικότερα, οι 56 κερδοφόρες πραγµατοποίησαν συνολικές πωλήσεις 795,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 69,6% των συνολικών των 72 επιχειρήσεων του κλάδου. Οι πωλήσεις των 16 ζηµιογόνων ήταν ύψους 347,9 εκατ. ε- υρώ (30,4%). * 47 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2008, παρέµειναν και κατά το 2009 κερδοφόρες, πραγµατοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 48,3 ε- κατ. ευρώ έναντι 54,2 εκατ. ευρώ το 2008, µειωµένα κατά 5,9 εκατ. ευρώ. * 11 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2008 µε καθαρά κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ, εµφάνισαν κατά το 2009 ζηµιές ύψους 3 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 9,2 εκατ. ευρώ. * Πέντε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζηµιογόνες το 2008, παρέµειναν και κατά το 2009 ζηµιογόνες, πραγµατοποιώντας ζηµιές 14 εκατ. ευρώ έναντι 17,7 εκατ. ευρώ το 2008, µειωµένες έτσι κατά 3,7 εκατ. ευρώ. * Εννέα επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζηµιογόνες το 2008 µε ζηµιές 2 εκατ. ε- υρώ, εµφάνισαν κατά το 2009 κέρδη της τάξης του 0,8 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 2,8 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές πωλήσεις εµφανίζονται κατά 12% µειωµένες (-158,9 εκατ. ευρώ) εξαιτίας πτώσης των πωλήσεων της πλειονότητας των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, αυτές που τις αύξησαν ήταν µόνο 18 (25%), καθώς οι υπόλοιπες 54 (75%) είδαν τις πωλήσεις τους να µειώνονται. Τα µεικτά κέρδη µειώθηκαν κατά 34,7 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν στο επίπεδο των 144,9 εκατ. ε- υρώ, από 173,4 εκατ. ευρώ το 2008 (- 28,5 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φ- όρων και τόκων (EBIT) βρέθηκαν στο επίπεδο των 82,5 εκατ. ευρώ έναντι 112,1 εκατ. ευρώ (-29,6 εκατ. ευρώ). Βελτίωσαν τα µεικτά κέρδη οι 25 από τις 72 επιχειρήσεις (34,7%) και τα λειτουργικά 24 (33,3%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του µεικτού κέρδους 47 (65,3%) και του λειτουργικού κέρδους 34 (47,2%). Στο σύνολο των 72 επιχειρήσεων η α- ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), µε βάση τα µεγέθη του 2009, ήταν 9,4% (10,9% το 2008). Τα αποτελέσµατα προ φόρων επιδεινώθηκαν κατά 7,2 εκατ. ευρώ, καθώς κατεγράφησαν κέρδη ύψους 54,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 62 ε- κατ. ευρώ το 2008 (-12%). Σε σχέση µε το 2008 η φορολογική επιβάρυνση ήταν κατά 7% αυξηµένη, µε συνέπεια τα καθαρά κέρδη να διαµορφωθούν στο επίπεδο των 32,1 εκατ. ευρώ (40,7 εκατ. ευρώ το 2008). Επιδείνωση των καθαρών αποτελεσµάτων παρουσιάζουν συνολικά οι 39 από τις 72 επιχειρήσεις (54,2%), καθώς οι υπόλοιπες 33 (45,8%) τα βελτίωσαν. Στο επίπεδο των προ φόρων αποτελεσµάτων επιδείνωση εµφανίζουν επίσης 39 (54,2%). Λόγω αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά 2% και ταυτόχρονης µείωσης του δανεισµού, υποχώρησε η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (από το 59,9% στο 57,7%), µε παράλληλη άνοδο της αναλογίας των ιδίων από το 40,1% στο 42,3%. Βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε από το 70,8% των επιχειρήσεων (51 από τις 72). Μειωµένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 29 (40,3%).. Στο 95% ανήλθε η ταυτοποίηση των καρτοκινητών Σύµφωνα µε ανακοινώσεις και των τριών εταιριών, στις 30 Ιουλίου, που έληξε η προθεσµία, είχε ταυτοποιηθεί περίπου το 95% των ενεργών συνδροµητών καρτοκινητής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποσοστό που αγγίζει το 80% προσήλθε τις δύο τελευταίες εβδοµάδες, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ταυτοποίησης έχει τεθεί σε εφαρµογή από τις 8 Νοεµβρίου Από την περασµένη Παρασκευή 30 Ιουλίου σε όσα καρτοκινητά δεν έχουν ταυτοποιηθεί έχει πραγµατοποιηθεί φραγή κλήσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι όσοι αµέλησαν δεν µπορούν πλέον να το χρησιµοποιήσουν, δηλαδή να πραγµατοποιήσουν ή να δεχτούν καµία κλήση, να στείλουν ή να δεχθούν γραπτό µήνυµα, καθώς και να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Ωστόσο, όσοι συνδροµητές έχασαν την προθεσµία της ταυτοποίησης δε σηµαίνει ότι χάνουν απαραίτητα και τον αριθµό τους. Αυτοί έχουν µια δεύτερη ευκαιρία, έως τις 30 Ιανουαρίου 2011, να περάσουν από τα κατά τόπους καταστήµατα και τα σηµεία πρόσβασης των εταιριών, να δηλώσουν ακόµη και εκπρόθεσµα τα στοιχεία τους και να επανασυνδεθεί το κινητό και µάλιστα χωρίς να έχει χαθεί τυχόν υπόλοιπο, που υπήρχε διαθέσιµο πριν από την φραγή, ενώ διατηρείται και το νούµερο. Υπενθυµίζεται ότι για να ταυτοποιήσει κάποιος το κινητό του θα πρέπει να έχει µαζί του την κάρτα SIM του καρτοκινητού και την αστυνοµική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Για άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ετών, η διαδικασία της ταυτοποίησης πρέπει να γίνει από ενήλικα.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Κοντά σε Καπουράνη ο Πανελευσινιακός Κοντά στην ολοκλήρωση µιας σπουδαίας µεταγραφής βρίσκεται ο Πανελευσινιακός. Με αστραπιαίες κινήσεις οι άνθρωποι του Πανελευσινιακού κατάφεραν να εξασφαλίσουν το "ναι" του ηµήτρη Καπουράνη. Ο ικανός επιθετικός είχε πολλές προτάσεις από ο- µάδες της περιοχής αλλά καθοριστικό ρόλο στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανελευσινιακό, έπαιξε ο πρόεδρος των παλαιµάχων του συλλόγου, Νίκος Αδάµ ο οποίος και εισηγήθηκε την απόκτησή του. Ο Καπουράνης πέρσι αγωνίστηκε στη Νέα Πέρα- µο, ενώ έχει αγωνιστεί στον ΠΑΣ Ελευσινιακό αλλά και στον Πανελευσινιακό παλαιότερα. Ψάχνει και δεύτερο γκολκίπερ ο ΠΑΣ Ελευσινιακός Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ Ρολό δουλεύει ο Αίας Παραλίας Ασπροπύργου Όλα καλά κυλούν στην προετοιµασία του Αία Παραλίας Ασπροπύργου, που ξεκίνησε από την περασµένη Πέµπτη τις υποχρεώσεις του ενόψει της συµµετοχής στο Περιφερειακό πρωτάθληµα. Η προετοιµασία διεξάγεται στο γήπεδο του Αία υπό την επίβλεψη του προπονητή Γιάννη Μπότση και του γυµναστή Κώστα Παρθενίου. Η προετοιµασία θα συνεχιστεί µε εντατικούς ρυθµούς µέχρι τις 18 Αυγούστου, ηµέρα κατά την οποία έχει προγραµµατιστεί το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Τα πρώτα φιλικά του Αία Παραλίας Οριστικοποιήθηκαν τα πρώτα φιλικά προετοιµασίας του Αία Παραλίας Ασπροπύργου. Την Τετάρτη 18 Αυγούστου στην Παραλία Ασπροπύργου θα αντιµετωπίσει την οµάδα κάτω των 21 ετών του Ατρόµητου Αθηνών. Στις 22 του µήνα, ηµέρα Κυριακή θα αναµετρηθεί µε τον Πανελευσινιακό, χωρίς να έχει συγκεκριµενοποιηθεί το γήπεδο. ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΟΝΕΙΡΑ Ο ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ Μετά την απόκτηση του Γιάννη Πορανίδη από τον Αστέρα Μαγούλας, ο ΠΑΣ Ελευσινιακός α- ναζητά και δεύτερο γκολκίπερ, προκειµένου να κλείσουν οι δύο θ- έσεις. Οι άνθρωποι του Ελευσινιακού είναι σε συζητήσεις µε έ- ναν τερµατοφύλακα αλλά κρατούν κλειστά τα χαρτιά, τόσο όσο ως προς το όνοµα όσο και ως προς το εάν πρόκεται για γκολκίπερ που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθληµα της ΕΠΣ Α ή αν θα εµφανιστεί για πρώτη φ- ορά στα γήπεδα της υτικής Αττικής. Κοντά σε Μπακατσέλο.. Παίκτης του Πανελευσινιακού πρέπει να θεωρείται ο Αλέξης Μπακατσέλος. Το φλερτ ανάµεσα στην οµάδα και τον νεαρό στόπερ κρατάει από την αρχή του καλοκαιριού αλλά φαίνεται ότι µόλις τώρα θα ευοδωθεί. Ο Μπακατσέλος είχε προτιµήσει να αγωνισθεί στο περιφερειακό πρωτάθληµα και τον Αστέρα Μαγούλας αλλά τελικά κάποια προβλήµατα παρουσιάστηκαν και ο παίκτης έφυγε. Αµέσως ο προπονητής του Πανελευσινιακού Γιάννης Ρόκας µίλησε µαζί του και του είπε ότι τον θέλει στην οµάδα. Πρεµιέρα µε αυξηµένες βλέψεις για τον Μανδρα κό. Χθές το απόγευµα διοίκηση και ποδοσφαιριστές έδωσαν το παρών στο γήπεδο της Μάνδρας όπου έγινε και η πρώτη προπόνηση από τον προπονητή Τέλη Πιστόλη. Οι άνθρωποι του Μανδρα κού αισιοδοξούν ότι φέτος θα κόψουν πρώτοι το νήµα και θα κερδίσουν την άνοδο στο περιφερειακό πρωτάθληµα, στόχο που κυνηγούν τα τελευταία χρόνια αλλά δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Μανίκας: Βάζουµε τις βάσεις ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ Ο ΒΥΖΑΣ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ 26 ΕΤΩΝ (8/2/1984) ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΤΑΝ ΠΕΡΣΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΜΕΙΝΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ. Χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήµατα συνεχίζεται κάτω από ιδανικές συνθήκες η προετοιµασία του Θρασύβουλου στην Πορταριά του Πηλίου. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στα Χάνια του Πηλίου φιλικό µε τον Απόλλωνα Αθηνών. Αναφορικά µε την πορεία της προετοι- µασίας ο Αντώνης Μανίκας, προπονητής του Θρασύβουλου τόνισε: "Σε γενικές γραµµές είµαι ευχαριστηµένος από την πορεία της προετοιµασίας και από τις προσπάθειες των παιδιών. Το κλίµα είναι πολύ καλό. Εχουµε µια νέα οµάδα µε πολλούς καινούργιους αλλά και νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οι συνθήκες εδώ στην Πορταριά είναι ι- δανικές και µπορούµε να δουλέψουµε πάνω στο πλάνο προετοιµασίας που έχουµε εκπονήσει εγώ και οι συνεργάτες µου. Βάζουµε τις βάσεις για να δηµιουργήσουµε µια άκρως ανταγωνιστική οµάδα τη νέα σεζόν". Ο Α. ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

11 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 Παρτίδα σκάκι µε πιόνια µαθητές στο 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, υλοποιήθηκε στο 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας το πολιτιστικό πρόγραµµα µε τίτλο «Από το Ζατρίκιο στο Σκάκι». Με ενθουσιασµό µια οµάδα 16 παιδιών ασχολήθηκε ενεργά µε το πρόγραµµα. Στην αρχή υπήρξε µια ενηµέρωση για το σπουδαίο αυτό πνευµατικό παιχνίδι για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά την µοναδικότητα που έχει.. Να καταλάβουν τη φιλοσοφία του και να αναγνωρίσουν ότι µέσα από την πολυπλοκότητα των κινήσεων που έχει, ακονίζει το µυαλό και προκαλεί σηµαντική µεθοδικότητα και οργάνωση στο τρόπο σκέψης. Τα περισσότερα παιδιά αγνοούσαν τους κανόνες και τον τρόπο κινήσεων των κοµµατιών πάνω στη σκακιέρα και από ότι φάνηκε στην πορεία τα µαύρα και άσπρα τετράγωνα τους κέρδισαν. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος µια οµάδα µαθητών ανέλαβε να βρει πληροφορίες για την ιστορία του σκακιού. Προέλευση, εξέλιξη και διάδοσή του στον κόσµο. Μια άλλη οµάδα ανέλαβε να βρει πληροφορίες για το Ζατρίκιο, παιχνίδι που παιζόταν στο Βυζάντιο και για πολλούς είναι ο πρόγονος του σύγχρονου σκάκι. Μια άλλη συνέλεξε πληροφορίες για το σύγχρονο σκάκι. Την οργάνωσή του σήµερα, τους παγκόσµιους πρωταθλητές και όσους το έχουν φέρει σε πολύ ψηλά επίπεδα ανάπτυξης. Τα παιδιά ανέλαβαν για την παρουσίαση του προγράµµατος καλλιτεχνικές δηµιουργίες, για τις ο- ποίες σηµαντική βοήθεια έδωσε η καθηγήτρια καλλιτεχνικών του σχολείου κυρία Αναστασία Πετυχάκη. Κάποια παιδιά δηµιούργησαν εικόνες ζωγραφικής µε θέµα το σκάκι, τις οποίες και εκτέθηκαν στην έκθεση ζωγραφικής του σχολείου. Μια οµάδα µαθητών ανέλαβε την δηµιουργία ζωγραφιστής σκακιέρας και την κατασκευή των κοµ- µατιών από πηλό και µέταλλο. Μια άλλη οµάδα έφτιαξε ένα πόστερ για τη παρουσίαση του προγράµµατος. Τέλος, οµάδα µαθητών, πάντα µε την επίβλεψη της κας Πετυχάκη, κατασκεύασε από χαρτόνι καπέλα και κορδέλες, διακριτικά των κοµµατιών για την ζωντανή παράσταση σκάκι που από την αρχή σχεδιάστηκε. Έτσι στο τέλος της χρονιάς, µε τη βοήθεια 32 µαθητών πάνω σε µια 40 τετραγωνικών µέτρων σκακιέρα (δωρεά του κυρίου Γιώργου Καραµανίδη στο Σκακιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ελευσίνας), πραγµατοποιήθηκε επίδειξη σκάκι, µε τους µαθητές να υποδύονται τα κοµµάτια. Στο πρώτο µέρος παρουσιάστηκαν τα κοµµάτια και πως κινούνται πάνω στη σκακιέρα. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάστηκε η τελική έκβαση παρτίδας για να γίνει κατανοητό το µατ. Στο τρίτο µέρος «παίχτηκε» µια ολόκληρη προσχεδιασµένη παρτίδα σκάκι. Κατά την διάρκεια του προγράµµατος τα παιδιά, µέσα από την συµµετοχή τους, ανέπτυξαν το αίσθηµα της συνεργασίας, της αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου και της καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Χρησιµοποιώντας και την σύγχρονη τεχνολογία αλλά και απλά µέσα έφεραν ένα πολύ όµορφο α- ποτέλεσµα, που πάνω από όλα ικανοποίησε τους ίδιους. Υπεύθυνος του προγράµµατος ήταν ο καθηγητής Φυσικής του σχολείου και πρόεδρος του Συλλόγου µας κύριος Λίτσας ηµήτρης. Παρόµοια προσπάθεια διάδοσης του σκάκι είχε πραγµατοποιηθεί και πριν 2 χρόνια στο 4ο Γυµνάσιο Ελευσίνας. Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Μειώνεται συνεχώς το θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν Το θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν, το σύνολο των απειράριθµων µικροσκοπικών οργανισµών που «καταβροχθίζουν» αέρια του θερµοκηπίου και τρέφουν -άµεσα ή έµµεσα- κάθε ζωντανό πλάσµα των ωκεανών, µειώνεται εδώ και ένα αιώνα µε µέσο ετήσιο ρυθµό περίπου 1%. Αυτός διαπίστωσε για πρώτη φορά µια νέα καναδική επιστηµονική µελέτη, που προειδοποιεί ότι, αν αυτή η ανησυχητική τάση συνεχιστεί, θα α- ποδιοργανώσει τις αλυσίδες τροφής στις θάλασσες του πλανήτη (µειώνοντας κι άλλο τα ψάρια που α- λιεύονται για ανθρώπινη κατανάλωση), ενώ παράλληλα θα επιταχύνει την κλιµατική αλλαγή. Η έρευνα, που κράτησε τρία χρόνια, υπολογίζει ότι µόνο µετά το 1950 έχει χαθεί περίπου το 40% του φυτοπλαγκτού. Οι επιστήµονες γνώριζαν από δορυφορικές εικόνες ότι το φυτοπλαγκτόν στα ανώτερα στρώµατα των θαλασσών µειώνεται εδώ και 30 χρόνια, µε συνέπεια την µείωση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης, της πράσινης ουσίας η οποία βοηθά το φυτοπλαγκτόν να φωτοσυνθέτει, δηλαδή να απορροφά διοξείδιο και να απελευθερώνει οξυγόνο (περίπου το µισό αυτού που αναπνέουµε). Όµως η νέα έρευνα, υπό τον καθηγητή Ντάνιελ Μπόις του πανεπιστηµίου Νταλουζί του Χάλιφαξ, η ο- ποία δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Nature», σύµφωνα µε το BBC και το Γαλλικό Πρακτορείο, µελετώντας παλαιά ναυτιλιακά αρχεία που φθάνουν µέχρι το 1900 και κατέγραφαν τη διαφάνεια των νερών (σχετίζεται άµεσα µε την ποσότητα φυτοπλαγκτού στο νερό), έρχεται να διαπιστώσει ότι η τάση µείωσης του φυτοπλαγκτού έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον ένα αιώνα σε όλο σχεδόν τον πλανήτη. Εξαίρεση αποτελούν µόνο µερικές παράκτιες ζώνες, όπου το φυτοπλαγκτόν έχει αυξηθεί, καθώς εκεί χύνονται τα χηµικά υπολείµµατα από τα γεωργικά λιπάσµατα, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού. Οι απώλειες φαίνεται να είναι µεγαλύτερες σε ε- κείνες τις περιοχές των ωκεανών (πολικές και τροπικές), που θερµαίνονται περισσότερο λόγω της κλι- µατικής αλλαγής ή άλλων αιτιών. Σύµφωνα µε τον Μπόις, επειδή το φυτοπλαγκτόν α- ποτελεί βασική τροφή για τα υπόλοιπα πλάσµατα των θαλασσών (είτε για το εξίσου µικροσκοπικό ζωοπλαγκτόν, είτε για τα µεγάλα θαλάσσια θηλαστικά και τα ψάρια), οι πληθυσµοί των τελευταίων επίσης θα µειώνονται όλο και περισσότερο, καθώς χάνουν τη βασική πηγή διατροφής τους. ΓΑΜΟΣ Ο ΚΟΥΡΤΣΑΝΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΛΟΛΟΣΙ ΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕ ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κίνδυνος επιδηµίας για τους πληµµυροπαθείς στο Πακιστάν Αυξάνονται οι ανησυχίες για τους επιζώντες από τις άνευ προηγουµένου πληµµύρες που πλήττουν το βορειοδυτικό Πακιστάν, καθώς κρούσµατα χολέρας και γαστρεντερίτιδας έχουν κάνει την εµφάνισή τους στους χιλιάδες αστέγους, ενώ ελλείψεις παρατηρούνται σε τρόφιµα και νερό. Οι Αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο επέκτασης χολέρας και γαστρεντερίτιδας εξαιτίας της έλλειψης πόσι- µου νερού, διευκρινίζοντας ότι λαµβάνονται µέτρα εκκένωσης περιοχών στην επαρχία Σουάτ. «Εκτιµούµε ότι περί τα άτοµα, στην πλειοψηφία τους παιδιά, έχουν πληγεί από την χολέρα και ασθένειες του γαστρεντερικού συστήµατος», δήλωσε ο Σιέντ Ζαχίρ Αλί Σαχ, υπουργός Υγείας της επαρχίας Χιµπέρ Παχτούνχουα, του βορειο-δυτικού Πακιστάν. «Προτεραιότητά µας είναι η µεταφορά πληθυσµών προς πιο ασφαλείς περιοχές και στη συνέχεια η παροχή φροντίδας», πρόσθεσε. Ιατρικές µονάδες έχουν σταλεί µε ε- λικόπτερο στις πληγείσες περιοχές. Ο υπεύθυνος του περιφερειακού προγράµµατος, Σαριγιάρ Κχάν Μπανγκάσ, το οποίο έχει βάση στην Πεσαβάρ, ανέφερε ότι οι επιζώντες έχουν ανάγκη από καθαρό νερό. Εν τω µεταξύ, τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειες να προσεγγίσουν χιλιάδες ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει το θάνατο άνω των ανθρώπων. Σε κάποιες περιοχές οι πληµµύρες φαίνεται να υποχωρούν, ωστόσο οι µετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο γύρο βροχοπτώσεων. Σύµφωνα µε το BBC, ένα µέρος του κύριου αυτοκινητόδροµου που συνδέει το βορρά µε το νότο άνοιξε για λίγο την Κυριακή, µε αποτέλεσµα να προλάβουν να περάσουν κάποιες προµήθειες στις πληµµυρισµένες περιοχές, ενώ αρκετά άτοµα κατάφεραν να απεγκλωβιστούν. Αξιωµατούχοι υποστηρίζουν πως µόλις βελτιωθεί η πρόσβαση στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τις πληµµύρες, η πλήρης εικόνα θα δείξει ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από αυτή που φαίνεται σήµερα. Σύµφωνα µε τον υπουργό Πληροφόρησης, Μίαν Ιφτικχάρ Χουσείν, 1,5 εκατοµµύριο άνθρωποι έχουν πληγεί από τις πληµµύρες και τις κατολισθήσεις εδάφους. Η αµερικανική κυβέρνηση υποσχέθηκε την Κυριακή βοήθεια ύψους 10 εκατοµµυρίων δολαρίων και την αποστολή ελικοπτέρων, πλοίων και προµηθειών στο Πακιστάν, ενώ βοήθεια ύψους 10 εκατοµµυρίων δολαρίων υποσχέθηκε και η Κίνα. Μπλοκάρουν υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα Ορισµένες υπηρεσίες των κινητών Blackberry αποφάσισαν να µπλοκάρουν τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και η Σαουδική Αραβία, επικαλούµενες λόγους ασφαλείας. Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τις υπηρεσίες messenger, και πλοήγησης στο ιαδίκτυο µέσω Blackberry, επειδή έρχονται σε αντίθεση µε τη νοµοθεσία της χώρας. Παράλληλα, τόσο τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, όσο και η Σαουδική Αραβία αναµένεται να απαγορεύσουν την υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων από κινητό Blackberry σε κινητό Blackberry. Η απαγόρευση των ΗΑΕ θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, ενώ της Σαουδικής Αραβίας αργότερα µέσα στον Αύγουστο. Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα ανακοίνωσαν ότι η α- παγόρευση θα ισχύει και για τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή. Αυτό σηµαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες που παιρνούν από το αεροδρόµιο του Αµπού Ντάµπι, δεν θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Οι δύο χώρες επιθυµούν να διαθέτουν πρόσβαση σε στοιχεία χρηστών Blackberry και προχωρούν σε αυτήν την κίνηση, προκειµένου να πιέσουν την εταιρεία Research in Motion για την παροχή αυτών των στοιχείων. Η RIM δήλωσε ότι δεν ανακοινώνει το περιεχόµενο των συνοµιλιών που γίνονται µε κυβερνήσεις. Αναλυτές κάνουν λόγο για «ξεκάθαρη λογοκρισία» και α- πορρίπτουν τους ισχυρισµούς των δύο κρατών. Αίγυπτος: Πύραυλοι έπληξαν το νότιο Ισραήλ Τουλάχιστον τρεις πύραυλοι έπεσαν στην πόλη Ε λάτ στο νότιο Ισραήλ και στα περίχωρά της χωρίς να υπάρξουν θύµατα, όπως µετέδωσε το ισραηλινό ραδιόφωνο. Η τοπική αστυνοµία του Ισραήλ εκτιµά ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Αίγυπτο και συγκεκριµένα από περιοχή του Σινά. Αιγύπτιοι αξιωµατούχοι εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι οι πύραυλοι δεν εκτοξεύτηκαν από τη χερσόνησο του Σινά. Ένας άλλος πύραυλος έπεσε στην Ιορδανία, µε αποτέλεσµα να σκοτωθεί ένα άτοµο. «Είναι νωρίς να αποφανθούµε, αλλά είναι λογικό να συµπεραίνουµε πως προήλθαν από µια περιοχή στα νότια» τόνισε ο διοικητής της αστυνοµίας της περιοχής Μοσέ Κοέν, αναφερόµενος στην περιοχή του Σινά. Εκπρόσωπος της αστυνοµίας δήλωσε πως «αρκετές ε- κρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ε λάτ». Το στρατιωτικό ραδιόφωνο από την πλευρά του µετέδωσε πως οι πύραυλοι ήταν πέντε και ένας από αυτούς έπεσε σε ιορδανικό έδαφος. Το υπουργείο Εσωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος Grad έπληξε την πόλη της Άκαµπα µε α- ποτέλεσµα να τραυµατιστούν πέντε άνθρωποι. Ο ένας από αυτούς υπέκυψε αργότερα στα τραύµατά του. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή ο πύραυλος έπεσε σε κεντρικό δρό- µο της πόλης. Στις 22 Απριλίου, τουλάχιστον ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε εναντίον της Άκαµπα, χωρίς να προκαλέσει θύµατα. Ο Ιούλιος ήταν ο πιο αιµατηρός µήνας στο Ιράκ Ο Ιούλιος ήταν ο πιο αιµατηρός µήνας στο Ιράκ τα τελευταία δύο χρόνια: συνολικά 535 άτοµα, ανάµεσά τους 396 πολίτες, έχασαν τη ζωή τους σε βίαια επεισόδια, σύµφωνα µε απολογισµό που έδωσαν στη δηµοσιότητα τα υπουργεία Υγείας, Άµυνας και Εσωτερικών. Εκτός από τους πολίτες σκοτώθηκαν 89 αστυνοµικοί και 50 στρατιώτες. Ο πιο αιµατηρός µήνας είναι ο Μάιος του 2008, οπότε είχαν σκοτωθεί 563 άνθρωποι. Επιπλέον, άνθρωποι τραυµατίστηκαν τον Ιούλιο, α- νάµεσά τους 680 πολίτες, 198 αστυνοµικοί και 165 στρατιώτες. Πρόκειται για τους περισσότερους τραυµατισµούς που έχουν σηµειωθεί σε διάστηµα ενός µήνα από την αρχή του χρόνου. Τον κρατικό ρόλο στους οικονοµικούς τοµείς θα περιορίσει η Κούβα Τον κρατικό ρόλο στους µικρότερης σηµασίας οικονοµικούς τοµείς σχεδιάζει να περιορίσει η Κούβα, χωρίς όµως να αποµακρύνεται από τις πολιτικές και οικονοµικές α- ρχές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κούβας. «Το κράτος δεν χρειάζεται να ελέγχει τα πάντα, µόνο τους πιο σηµαντικούς τοµείς» δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας της χώρας Μαρίνο Μουρίγιο σε δηµοσιογράφους, τονίζοντας ότι το οικονοµικό σύστηµα της χώρας πρόκειται να εκσυγχρονιστεί αλλά όχι να υποστεί µεταρρύθµιση. Το πρώτο άνοιγµα έγινε µε τα µικρά κουρεία: Εδώ και κάποιους µήνες, οι κουρείς µπορούν να «χρεώνουν» τις καρέκλες τους και να καθορίζουν τις τιµές που επιβάλλουν, εντός ορίων. Αυτού του είδους η αλλαγή «πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς» δήλωσε ο Μ.Μουρίγιο, όπως αναφέρει το Reuters. Πρόκειται για εκσυγχρονισµό της οικονοµίας κατά τον ο- ποίο «προτεραιότητα θα έχουν οι οικονοµικές κατηγορίες του σοσιαλισµού και όχι η αγορά» υπογράµµισε ο Κουβανός υπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα ακολουθήσει το παράδειγµα της Κίνας ή του Βιετνάµ.. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 115 τ.µ. ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (18.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN PRIMERA (µοντέλο 1997) 1600 κυβικών µε 116 χλιµ. σε άριστη κατάσταση µε καινούρια λάστιχα (15.7) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Μονοκατοικία στην Ελευσίνα 100 τµ, αυτόνοµη,µε αυλή επι της οδού Αγησιλάου 2 και Τριπτολέµου γωνία. Πληροφορίες : και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Κέντρο Εργασίας Ατόµων µε Αναπηρία Άνω Λιοσίων ζητούνται νέοι και νέες, άνω των 17 ετών για τη διάθεση του Ανθολογίου µε τις Αληθινές ιδακτικές Ιστορίες, καθώς και των διαφόρων αποτελεσµάτων εργασιοθεραπείας των µελών του Κ.Ε.Α. Πληροφορίες στα τηλ: , και ώρες 09:00 16:00. (ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 1 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341) IREM HELLAS ΑΛΦΑ ΠΙ ΑΤΕ Για το Έργο Αναβάθµισης Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας των ΕΛ.ΠΕ ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες: Ηλεκτροσυγκολλητές (TIC και ηλεκτρόδιο) και Μονταδόροι σωληνουργοί (µε γνώσεις σχεδίου). Θα προτιµηθούν οι έχοντες εµπειρία σε αντίστοιχα διυλιστηριακά Έργα. Πληροφορίες : Τηλ: Fax: (2.6) ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑΛΙΝΚΑ. ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ 500 ευρώ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

13 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Η 1η προσφυγή κατά του Καλλικράτη στο ΣτΕ Αντισυνταγµατικό ζητούν από το Συµβούλιο της Επικρατείας να κρίνει τον «Καλλικράτη» ο ήµος Σόχου Θεσσαλονίκης και 18 κάτοικοί του, υποστηρίζοντας πως οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις έγιναν µε τρόπο που αντίκειται σε τρία άρθρα του Συντάγµατος αλλά και στην ευρωπα κή νοµοθεσία και τις ευρωπα κές συνθήκες. Με το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη ο δήµος Σόχου καταργείται και ενσωµατώνεται στον ήµο Λαγκαδά, µαζί µε τους ήµους Λαχανά, Ασσήρου, Καλλινδοίων, Κορώνειας και Βερτίσκου. Στην προσφυγή του, ο δήµος υποστηρίζει ότι ο «Καλλικράτης» είναι αντίθετος στα άρθρα 26, 95 και 102 του Συντάγµατος, καθώς οι καταργήσεις και ενσω- µατώσεις των ήµων ανά την Ελλάδα έγιναν µε τον ίδιο το νόµο, χωρίς να προβλέπεται η έκδοση Προεδρικών ιαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων αποφάσεων διοικητικών οργάνων. Με τον τρόπο αυτό όµως, σύµφωνα µε την προσφυγή, δεν έχουν την δυνατότητα οι θιγόµενοι ήµοι να προσφύγουν στην ικαιοσύνη και να ζητήσουν δικαστική προστασία και έλεγχο της νοµιµότητας των συνενώσεων, καθώς ευθέως ο νόµος δεν µπορεί να προσβληθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας, παρά µόνο αποφάσεις (υπουργικές, νοµαρχιακές, κ.λ.π.) που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του εν λόγω νόµου. Παράλληλα, ο «Καλλικράτης» σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του ήµου Σοχού, είναι αντίθετος και στο άρθρο 102 του Συντάγµατος που προστατεύει και καθορίζει την διαχείριση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, αναφέρει ο δήµος Σόχου, ο «Καλλικράτης» είναι αντίθετος και στην Συνθήκη της Ευρωπα κής Ένωσης και της Λισσαβόνας, οι οποίες προστατεύουν τις ορεινές περιοχές από την ερήµωση και την φτώχεια και εξασφαλίζουν την ανάπτυξή τους, αλλά και την Ευρωπα κή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου. ιαχειριστικός έλεγχος σε νοσοκοµεία, ΤΕΙ και δήµους Με εντολή του Γ. Παπακωνσταντίνου Ο υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου διέταξε τη διένεργεια 10 διαχειριστικών ελέγχων σε ΤΕΙ, νοσοκοµεία, δηµοτικές και άλλες επιχειρήσεις, µεταξύ αυτών και του ήµου Θεσσαλονίκης. Οι έλεγχοι γίνονται κατόπιν σχετικών καταγγελιών πολιτών ή σε συνεργασία µε αρµόδια όργανα, όπως ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. Επίσης, διατάχθηκαν 25 έρευνες - Ε Ε κατά υπαλλήλων οικονοµικών υπηρεσιών, τόσο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου όσο και περιφερειακών υπηρεσιών, ό- πως ΟΥ, τελωνειακές και κτηµατικές υπηρεσίες. Πρόκειται για διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν σε χρηµατισµό και παράνοµο πλουτισµό, παράτυπους ε- λέγχους επιχειρήσεων, µη υποβολή εκθέσεων ελέγχου, παραλείψεις σε διαχειριστικούς ελέγχους, παράλειψη άσκησης καθηκόντων και συγκεκριµένα µέτρων προστασίας του αιγιαλού και διεύρυνση ερευνωµένων προσώπων για κύκλωµα παράνοµης επιστροφής ΦΠΑ στη Βόρειο Ελλάδα. Ακόµα αφορούν στη µη είσπραξη δασµών και λαθρεµπορία κλωστο φαντουργικών ειδών από την Κίνα, σε παράτυπη παράδοση αφορολόγητων καυσίµων, παράνοµη απουσία µετακινηθέντος υπαλλήλου, διαρροή προσωπικών δεδοµένων, έκδοση πλαστών ΑΦΕ και συνέργεια σε έκδοση πλαστών δηλώσεων ΦΠΑ κ.λπ. Παράλληλα, διατάχθηκαν έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης στις περιπτώσεις που συνέτρεχε το στοιχείο του αθέµιτου πλουτισµού. Σηµειώνεται, επίσης, η εντολή ελέγχου περιουσιακής κατάστασης και υπαλλήλων που φέρονται στην έρευνα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ως εµπλεκόµενοι στην υπόθεση Siemens. Το υπουργείο Οικονοµικών δηλώνει αποφασισµένο να µην αφήσει στεγανά σηµεία από τον έλεγχο διαφάνειας και νοµιµότητας ούτε στο εσωτερικό των δικών του υπηρεσιών και συνεχίζει σταθερά τη διερεύνηση επώνυµων και ανώνυµων καταγγελιών (τηλεφωνικό κέντρο 1517) προς αποκατάσταση και της αξιοπιστίας των ίδιων των υπηρεσιών του, στο πλαίσιο της νοµιµότητας και της ίσης µεταχείρισης των πολιτών. Στις έδρες τον Σεπτέµβριο µόνιµοι εκπαιδευτικοί Εντός των επόµενων ηµερών ανακοινώνεται από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος µε την οποία καλούνται γα µόνιµο διορισµό οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Φέτος α- ναµένεται να διοριστούν µόνιµα περίπου εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία για την κατάρτιση των οριστικών πινάκων αναπληρωτών Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα που ήρθαν χθες στην επικαιρότητα, οι προσλήψεις της πρώτης φουρνιάς α- ναπληρωτών θα γίνουν το τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου και εντός του πρώτου δεκαηµέρου του Σεπτεµβρίου θα γίνουν οι προσλήψεις της δεύτερης φουρνιάς. Ο αριθµός αλλά και οι ειδικότητες που θα προσληφθούν στην πρώτη φουρνιά δεν έχουν οριστικοποιηθεί, καθώς αναµένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο µε τις α- ποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης. Ήδη το υπουργείο Παιδείας ενηµερώνεται ηλεκτρονικά σε καθηµερινή βάση για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών και θεωρεί ότι το διάστηµα Αυγούστου θα έχει πλήρη εικόνα, τόσο για τον αριθµό αναπληρωτών που θα προσλάβει σε πρώτη φάση όσο βεβαίως και για τις περιοχές και τις ειδικότητες. Έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις για αναπληρωτές από το υπουργείο Οικονοµικών. Οι διορισµοί µόνιµων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθ- µια και τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση θα γίνουν φέτος (και τη σχολική χρονιά ) κατά 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και κατά 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών µε πραγµατική προ πηρεσία. Σύµφωνα µε τους προγραµµατισµούς του υπουργείου Παιδείας, αναµένεται µε αυτό τον τρόπο να διοριστούν µόνιµα τη νέα σχολική χρονιά περίπου εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Õ ã å ß á Õ ã å ß á Õ ã å ß á Επτά ώρες είναι η ιδανική διάρκεια ύπνου, σύµφωνα µε νέα έρευνα - Πολύτιµος ο δεκάωρος ύπνος το Σαββατοκύριακο Οι άνθρωποι που κοιµούνται λιγότερο ή περισσότερο από επτά ώρες τη µέρα (συµπεριλαµβανοµένου του µεσηµεριανού υπνάκου) έχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, σύµφωνα µε µια νέα αµερικανική επιστηµονική έρευνα, ενώ µια άλλη έρευνα διαπίστωσε όσοι στερούνται ύπνο µέσα στην εβδοµάδα, καλά θα κάνουν να κοιµούνται δέκα ώρες µέσα στο σαββατοκύριακο για να αναπληρώσουν τον χαµένο ύπνο τους. Η πρώτη µελέτη ειδικότερα διαπίστωσε ότι όσοι κοιµούνται λιγότερο από πέντε ώρες την µέρα (µαζί µε τον υπνάκο του µεσηµεριού) εµφανίζουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο για στηθάγχη, στεφανιαία πάθηση, έµφραγµα ή εγκεφαλικό. Αλλά και ο καθηµερινός ύπνος για περισσότερες από εννιά ώρες επίσης αυξάνει κατά µιάµιση φορά τον κίνδυνο για την καρδιά. Η έρευνα έγινε από επιστήµονες του τµή- µατος ιατρικής του πανεπιστηµίου της Βιρτζίνια υπό τον καθηγητή ιατρικής Ανούπ Σανκάρ και δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό "Sleep" (Ύπνος) της Αµερικανικής Ακαδηµίας Ιατρικής του Ύπνου και της Εταιρίας Ερευνών του Ύπνου, σύµφωνα µε το Γαλλικό Πρακτορείο. Οι ερευνητές βρήκαν ακόµα ότι τον µεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν άτοµα άνω των 60 ετών που κοι- µούνται πέντε ώρες ή λιγότερο τη νύχτα και τα οποία έχουν υπερτριπλάσιο κίνδυνο για καρδιαγγειακή πάθηση σε σχέση µε ό- σους κοιµούνται επτά ώρες. Οι επιστήµονες παραδέχτηκαν ότι ακόµα δεν γνωρίζουν την αιτία που η µεγαλύτερη ή µικρότερη από επτά ώρες διάρκεια ύπνου επιδρά στο καρδιαγγειακό σύστηµά του ανθρώπου. Εκτιµούν πάντως ότι η διάρκεια του ύπνου επηρεάζει τις µεταβολικές και ενδοκρινικές λειτουργίες, µε συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος για σκλήρυνση των αρτηριών του αίµατος. Οι ερευνητές συνέστησαν στους γιατρούς να µελετούν κατά πόσο έχει αλλάξει η διάρκεια του ύπνου των ασθενών τους, ώστε να έχουν µια ακόµη ένδειξη σχετικά µε τον κίνδυνο εµφάνισης καρδιαγγειακής πάθησης. Μια δεύτερη αµερικανική µελέτη, που δηµοσιεύτηκε στο ίδιο περιοδικό, έδειξε ό- τι µια περιστασιακή δόση γερού ύπνου στη διάρκεια του σαββατοκύριακου αποτελεί καλό "φάρµακο" για όσους συνήθως κοι- µούνται λίγο µέσα στην εργάσιµη εβδοµάδα. Όµως ακόµα και ένας ύπνος δέκα ωρών κατά περιόδους ίσως δεν είναι τελικά αρκετός για να αναπληρώσει πλήρως τον χαµένο ύπνο και να αντισταθµίσει τις α- ρνητικές συνέπειες της χρόνιας έλλειψης ύπνου. Η έρευνα δείχνει ότι αν κάποιος κοιµηθεί λιγότερο από τέσσερις ώρες τη νύχτα για πέντε συνεχόµενες µέρες, τότε οι επιπτώσεις συσσωρεύονται και εµφανίζει, µεταξύ άλλων, αυξηµένη διάσπαση της προσοχής του, αίσθηµα εξάντλησης και µειω- µένο χρόνο αντίδρασης στα εξωτερικά ερεθίσµατα. Τα συµπτώµατα αυτά βελτιώνονται σηµαντικά µετά από µια νύχτα γερού ύπνου για δέκα ώρες, όµως η πλήρης αποκατάσταση των λειτουργιών του οργανισµού απαιτεί περισσότερο ύπνο, σε διαδοχικές νύχτες, σύµφωνα µε τους ερευνητές, υπό τον δρα Ντέηβιντ Ντίνγκις του τµήµατος ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστηµίου της Πενσιλβάνια. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, µετά από µια χρονική περίοδο έλλειψης ύπνου, αν ο άνθρωπος δεν µπορεί µέσα στο σαββατοκύριακο να "ανανήψει" πλήρως µετά από ύπνο δέκα ωρών, πρέπει µέσα στην επό- µενη εβδοµάδα να κοιµάται µια µε δύο ώρες παραπάνω.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα ήµητρος 101 διαµέρισµα α ορόφου πολυτελούς κατασκευής 100 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, ουτρό,κουζίνα, αποθήκη στο υπόγειο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµ θ- έρµανση. Τηλ (15.7) Ενοικιάζεται στην Ελευσίναδιαµέρισµα β ορόφου 5ετίας 100 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, boiler, τέντες, 2 air conditioner, wc, µπάνιο, τζάκιθωρακισµένη πόρτα, πολυτελούς κατασκευής. Τιµή 650 ευρώ (διαθέσιµο από αρχές Σεπτεµβρίου) (13.7) Ενοικιάζονται στη Γκορυτσά Ασπροπύργου 5 µονοκατοικίες και γκαρσονιέρες διαφόρων τ.µ. Πληροφορίες στο και κα έσποινα (12.7) Ενοικιάζεται στο κέντρο Ασπροπύργου επαγγελµατικός χώρος 150 τ.µ. ύψους 5,20 µ. µε πατάρι 2wc και βιοµηχανικό ρ- εύµα. Τηλ , (12.7) Ενοικιάζεται κατάστηµα 85 τ. µ.. ισόγειο µε άδεια συνάθροισης κοινού επί της ΠΕΟΑΘ εντός Μάνδρας, ενοίκιο λογικό τηλ. επικοινωνίας (29.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα 85 τ.µ. ανεξάρτητη είσοδο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, τι- µή λογική. Τη , (22.6) Ενοικιάζεται µονοκατοικία 100 τ.µ. στην Ελευσίνα Αγησιλάου και Τριπτολέµου γωνία. ιαθέτει µεγάλη αυλή και αποθηκευτικό χώρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: & (10.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο (δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο) οδός Καποδιστρίου, 4ου ορόφου ρετιρέ µε 2 κρεβ., ηλιακό, υπόγειο πάρκινγκ. Τηλ (8.6) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο,διαµέρισµα τετάρτου ορόφου 60 τ.µ διαθέτει γκαράζ, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνο επικοινωνίας (2.6) Ενοικιάζονται γεώτρηση µε άφθονο νερό και 50 στρεµ. χωράφια στο δήµο Πλαταιών και γεώτρηση µε άφθονο νερό και 100 στρέµµατα χωράφια. Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πλησίον του Εµπορικού Κέντρου διαµέρισµα 54 τ.µ. νεόδµητο του 2009 ενός δωµατίου, ε- πιπλωµένο µε γκαράζ, αυτόνοµη αποθήκη, ηλιακό τριπλής ε- νέργειας, τριπλή θωρακισµένη πόρτα, κήπο µε γκαζ ον, µπόιλερ, τζάκι, πολλά extra. Eνδιαφέροµαι για ιατρούς νοσηλευτές, καθηγητές, σπουδαστές, δηµοσίους υπαλλήλους. Ενοικιάζεται στην τιµή των 450 ευρώ (όµορφο περιβάλλον). Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα πρώτου ορόφου 70 τ.µ. οδός Κολοκοτρώνη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (27.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών µέτρων επιπλωµένη. Τιµή 280 ευρώ τηλ: , (11.5) Ενοικιάζεται γωνιακό κτίριο στην Ελευσίνα120 τ.µ. µε αυλή πρασίνου 100 τ.µ. σε απόσταση 50 µέτρων από τη θάλασσα. Οδός Μιαούλη 1 και Κανελλοπούλου 23. Επίσης διατίθεται ε- ξοπλισµός εστιατορίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας (11.5) Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τετραγωνικών τετραγωνικών µέτρων περίπου επι της οδού Γεωργίου Παύλου και Παγκάλου γωνία (πλακόστρωτο) στην Ελευσίνα. Τηλέφωνα ε- πικοινωνίας: (30.4) Ενοικιάζεται 1ος όροφος µονοκατοικίας στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, 95 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, Τηλ ( 29.4) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 130τ.µ. βορεινά του γηπέδου Ασπροπύργου, Αγ. Γεωργίου 26. Τηλ. 210/ , ( ) ÅíïéêéÜæåôáé επαγγελµατικός χώρος 90τ.µ. στην οδό Καρα σκάκη 34Α στον Ασπρόπυργο (έναντι Τεχνικού Λυκείου). Τηλ (14.4) ÅíïéêéÜæåôáé åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. óôçí Á' Âéïìç áíéêþ Æþíç Áóðñïðýñãïõ ìå ãñáöåßá 50ô.ì., âéïìç áíéêü äüðåäï (äéáèýôåé ãåñáíïãýöõñá 2.5 ôüíùí), ðåñéöñáãìýíïò þñïò. ÅðéðëÝïí äéáèýôåé ðñïáýëéï þñï. Ôçë: (23.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí ðåñéï Þ ôçò Åëåõóßíáò, éóüãåéï êáôüóôçìá 85 ô.ì. óõí 85 ô.ì. õðüãåéï. Ïäüò Êõðñáßïõ 86 & ÔÜóïõ Ôüóêá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: (5.3) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται αυτοκινούµενη Καντίνα σε άριστη κατάσταση, τηλεφωνο επικοινωνίας: /07 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βιοτεχνικός χώρος 514 τετραγωνικών µέτρων µε άδεια λειτουργίας και πατάρια 300 τετραγωνικών µέτρων, εντός σχεδίου πόλεως (Γενική Κατοικία). Τηλ και (22.7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-µπαρ (πρώην Πλάτωνας) στην Ελευσίνα µε 30χρονη συνεχή λειτουργία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & (15.6) Πωλείται Οικόπεδο, 1200 τ.µ άρτιο οικοδοµήσιµο, στην περιοχή Σκούρτα ερβενοχωρίων. Τιµή ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας (10/6) Ðùëïýíôáé στον Ασπρόπυργο θέση Άγιος Λουκάς 2 αγροτεµάχια τ.µ. και 400 τ.µ.. Τηλ (1.6) Πωλείται αυτοκινούµενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες στο (27.5) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αγ. Τριάδα: πωλείται αγροτεµάχιο τ.µ ολόκληρο ή τµηµατικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 1000 τ.µ. επί ασφάλτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (21.5) Ðùëåßôáé διαµέρισµα 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο στην οδό Αγ. Σοφίας και Θρασυβούλου. Τηλ (21.5) Πωλείται οικόπεδο (εκτός σχεδίου) 396 τ.µ. στους Αγίους Θεοδώρους, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και στη θάλασσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας , τιµή ευρώ. (3.5) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï 500 ô.ì. óôïí Áóðñüðõñãï üëï Þ ôï ìéóü åíôüò ó åäßïõ óôï êýíôñï ôïõ ïéêéóìïý ÑïõðÜêé. Ôï ïéêüðåäï äéáèýôåé êôçìáôïëüãéï, íåñü, ó Ýäéï. Ôçë , (1.3) ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία ετών 62 από τη Βουλγαρία ζητάει δουλειά ως οικιακή βοηθός και για φροντίδα ηλικιωµένων. Γνωρίζει καλά Ελληνικά και έχει εµπειρία στη φροντίδα ασθενών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (1.7) Êõñßá áíáëáìâüíåé ôç öýëáîç ðáéäéþí Þ çëéêéùìýíùí, åîùôåñéêýò åñãáóßåò óå ãñáöåßï -åðé åßñçóç óôéò ðåñéï Ýò Áóðñïðýñãïõ, Åëåõóßíáò, Ìáãïýëáò ê.ëð.. Ôçë (9.3) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ÐëçñïöïñéêÞò ãéá ðñïåôïéìáóßá ECDL êáéé IT Cambridge. Åðßóçò, ÌáèçìáôéêÜ Äçìïôéêïý, ÌáèçìáôéêÜ-ÖõóéêÞ- çìåßá Á-Â-& à Ãõìíáóßïõ. Ôçë (9.2) Öéëüëïãïò ìå åîáåôþ åìðåéñßá ðáñáäßäåé ìáèþìáôá Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ -Ëõêåßïõ óå ëïãéêýò ôéìýò. ÐáñÝ ïíôáé äùñåüí óçìåéþóåéò êáé öùôïôõðßåò. Ôçë (12.2) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë:

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Αυγούστου 2010

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΦΕΚ 197/ )

Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΦΕΚ 197/ ) ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ ΩΝ Πατητήρι, Τ.Κ. 37005 Αλόννησος Τηλ. 24240 66419 Fax: 24240 66376 Αλόννησος, 28/2/2011 Αριθµ. Πρωτ.: 187 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ηλιούπολη 27/01/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:191 (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Τμήμα: Διοικητικό - Οικονομικό Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 : 2296021510 @ :irodorosmeg@gmail.com Μέγαρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 22-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 49 Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΥ Υ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ11 Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού 113 Λογότυπο & στοιχεία φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. ΔΗΜΟΥ.. Διεύθυνση: Τηλ:. Fax:. E- mail: /../ Αρ.Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / Έδρα υπηρεσίας. Σ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ. ( ηµοτική Ενότητα Συκεών, ήµος Νεάπολης- Συκεών)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / Έδρα υπηρεσίας. Σ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ. ( ηµοτική Ενότητα Συκεών, ήµος Νεάπολης- Συκεών) Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ Ν Ε Α Π Ο Λ Η Σ - Σ Υ Κ Ε Ω Ν Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / 2 0 1 4 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 3-11-2017 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:1158 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 21-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 5743 ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Γ. Γεννηµατά 1, Φαρκαδόνα, 42031 Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 1, Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2Α/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2Α/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Λάρισα: 16/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 9413 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2Α/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:10773

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:10773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Τ.Κ. 72200 Πληρ.: Γ.Μανουσάκη-Ε.Λιαπάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, 24 Νοεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 1623 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πληροφορίες: Γεωργάρα Πολυξένη Τηλέφωνο: 27210 20257 Fax: 27210 82774 E-mail: dpskalm@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». Νάουσα 26/11/2015 Αρ. Πρ. 31267 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αθλητισμού & Παιδείας Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΘΗΣ Τηλ: 2332350338 Fax: 2332024260 www.naoussa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος, 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 5166 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 17/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 1922 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 918 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 918 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 918 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11.11.2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Πληροφορίες :Ευαγγέλου Βάσω Ταχ. Δ/νση : Πλάτανος Λέρος / Τ. Κ. 85400 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση, 4/2/205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 25036 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 11-2-2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 123 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 16 / 11 / 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 16 / 11 / 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 16 / 11 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. πρωτ. 62749 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ωρομίσθιας απασχόλησης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ο.Κ.Α.Π 20 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ο.Κ.Α.Π 20 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ο.Κ.Α.Π 20 Μαρτίου 2017 Αγαπητοί γονείς, O Δήμος μας στα πλαίσια υλοποίησης Νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ξεκινά μια δυναμική προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, 9 Νοεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 1722 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Πολιτιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551350800 Fax 2551041204 Email: dim@ samothraki.gr Σαμοθράκη 20/11/2013 Αρίθμ. Πρωτ.: 7222 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΚΒ-ΘΚΒ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΚΒ-ΘΚΒ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση, 22/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 28888 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ --------------------------------- Ταχ. Διεύθυνση: Κύμης & Απόλλωνος Τ.Κ.: 144 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας)

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ Α Λαγκαδάς 13 Σεπτεµβρίου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ /13385/1259/891

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ /13385/1259/891 4.Την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/24010/1959/1420/08.09.2016 (ΦΕΚ 2863/08.09.2016 τεύχος Β ) Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η γ ι α τ η σ ύ ν α ψ η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η γ ι α τ η σ ύ ν α ψ η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Αρ. Πρωτ. 44902 Ημερομηνία. 16-10-2017 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η γ ι α τ η σ ύ ν α ψ η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Ο Δ ή μ ος Ι λ ί ο υ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο: 21-12-2016 Ν.Π... «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αριθµ.Πρωτ.:1381 ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 27 774 Fax: 2292 0 25060 E-mail: thorikoslavreotikis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 26/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 14768 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001 Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 1-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1550 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Πληρ. Αθανασόπουλος Νέλσων Ταχ..νση : Πλ.Οικ. Νικολίτσα Ταχ. Κώδ. : 300-08 ΘΕΡΜΟ Τηλέφωνο : 2644360100 F. A. X. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 315 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 315 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 09-11 - 2017 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 315 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Νταλιάρης Δ. Τηλ. (23743) 50 167 fax (23743) - 50175 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 5/6/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 25185 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ν.Π.Δ.Δ) Ταχ.Δ/νση: 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ Τηλ.: 2377 0 21121-21130 Fax: 2377 0 21132 E mail: aristoteleio@dimosaristoteli.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ Στρ. Σαράφη 1 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2313 329540 Συκιές, 02/05/2017 Αριθµ. Πρωτ.: 1536 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.grr ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 1/2017 από (20-1- 2017) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Από τη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2003 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003 Η /νση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:21/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:11472

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:11472 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Τ.Κ. 72200 Πληρ.: Γ.Μανουσάκη-Ε.Λιαπάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι 24-02-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ.:2132074641 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΪΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΪΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΪΟΣ 2002 Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Πάρου» η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του πακέτου 4.1 για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνει

Ο ήµος Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία, 9-5-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 11477 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ 11477/ 2016 «Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 0020 ΕΩΣ 300620 Τμήμα Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Σπάτων (Κ.Ε.Π. 0873 Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος) Αρ. Υποθέσεων ανά διαδικασία από 0/0/20 έως 30/06/20 Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 0000 Υπηρεσία Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 00905 ΕΩΣ 005 Τμήμα Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Σπάτων (Κ.Ε.Π. 087 Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος) Αρ. Υποθέσεων ανά διαδικασία από 0/09/05 έως /0/05 Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 0000 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 13/2016 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 13/2016 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13/2016 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλ.:2610366225-217 Πάτρα, 26/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 121Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάτρας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 Η /νση Οικονοµικών &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 20/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 726 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ MΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θ. Σκοπελίτη 1 (Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου) 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι, 30/11/2017 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 64150 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τηλ.Επικ.:2132074641 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 Τηλέφωνο: 2131516037 Αθήνα 13 7-2012

Διαβάστε περισσότερα