Επιστρέφει ο εφιάλτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστρέφει ο εφιάλτης"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1585 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï ôçë.: Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερµενό Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να απειλήσει σπίτια Σελ. 3 Οµαλά ο εφοδιασµός καυσίµων Óåë. 3 Επιστρέφει ο εφιάλτης των RO - RO στην Ελευσίνα; - Με κλείσιµο της Ωκεανίδων και απαγόρευση της κυκλοφορίας ετοιµάζεται να απαντήσει σε τέτοιο ενδεχόµενο ο ήµος Ελευσίνας Óåë. 2-6 Έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προς τις Περιφέρειες Ζητούν συµµόρφωση για τα ιατρικά απόβλητα Γιορτή ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ 3-5 /9/2010 Óåë. 4 Νέοι σταθµοί του Προαστιακού σε λειτουργία ÓÐÏÑ Παρτίδα σκάκι µε πιόνια µαθητές στο 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας Óåë. 5 Óåë. 5 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Τρίτη Καιρός:γενικά αίθριος Άνειµοι:νοτιοδυτικοί έως 6 µποφόρ Θερµοκρασία:Από βαθµούς Κελσίου - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ολύµπιος, Ολυµπία, Σαλώµη, Σαλώµα ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Επιστρέφει ο εφιάλτης των RO - RO στην Ελευσίνα; - Με κλείσιµο της Ωκεανίδων και απαγόρευση της κυκλοφορίας ετοιµάζεται να απαντήσει σε τέτοιο ενδεχόµενο ο ήµος Ελευσίνας Ανησυχία προκαλεί η έντονη φηµολογία ότι το Λιµάνι της Ελευσίνας, ε- τοιµάζεται να υποδεχτεί πλοία RO- RO. Μάλιστα το θέµα τέθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, όπου ο δήµαρχος αναφέρθηκε σε αυτή τη φηµολογία, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση ο ήµος θα αντιδράσει µε κλείσι- µο της οδού Ωκεανίδων και α- παγόρευση της κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση παλαιότερης κατηγορηµατικής απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, για τη συγκεκριµένη πρόθεση. Μάλιστα, στη συγκεκριµένη συνεδρίαση υπήρχε προς συζήτηση η διαχείριση της χερσαίας ζώνης του Λιµένα Ελευσίνας, είχαν κληθεί και ο πρόεδρος του Οργανισµού Λιµένος κ. Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος δεν έδωσε το παρών διότι ό- πως ενηµέρωσε ο δήµαρχος Ελευσίνας το σώµα «επικαλέστηκε σοβαρούς λόγους». «Παρά τις αποφάσεις µας για τα RO- RO, που ήταν από τις τελευταίες αποφάσεις της πρώην διοίκησης του ΟΛΕ, µαθαίνουµε ότι γίνονται συσκέψεις για να έλθει αυτή η δραστηριότητα στην Ελευσίνα», είπε χαρακτηριστικά ο δή- µαρχος Ελευσίνας ο οποίος σηµείωσε στη συνέχεια ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα θα επιφέρει επιπλέον φόρτο στην πόλη. «Θεωρείται ευνόητο ότι σε µια προοπτική αντιδράσουµε. Θα διαλαλήσουµε από τώρα τις αντιδράσεις µας σε τέτοιου είδους αποφάσεις», είπε καταλήγοντας ο κ. Αµπατζόγλου. Αποτίωντας φόρο τιµής στους 50 ήρωες που εκτελέσθηκαν από τους Γερµανούς το 1944, ο δήµος Μάνδρας και οι οικογένειες των θυµάτων τέλεσαν το ετήσιο τρισάγιο στη µνήµη τους. Η τιµητική εκδήλωση έγινε το πρωί της Κυριακής 1η Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήµατος Μετα- µορφώσεως Σωτήρος Χριστού Μάνδρας, παρουσία της ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη. Στο χώρο του ιερού µνηµείου τελέστηκε η επιµνηµόσυνη δέηση και εκφωνήθηκε το προσκλητήριο νεκρών που θανατώθηκαν από τους Γερµανούς κατακτητές στις 9 Αυγούστου Κατά την τηρούµενη διαδικασία απόδοσης τιµών, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής και η ηµοτική Φιλαρµονική παιάνισε τον εθνικό ύµνο και αγωνιστικά εµβατήρια τιµώντας την εθνική µας αντίσταση. Ακολούθησαν οι προγραµµατισµένες οµιλίες από τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Χρ. Παπαστάµου και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης κ. Β. Μπρακατσούλα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αξία της πατριωτικής θυσίας και του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων κατά του φασισµού και του στρατού κατοχής. φωτό αρχείου Π. Λινάρδος: «Πρέπει να αντιδράσουµε έντονα» Από την πλευρά του ο αντιδήµαρχος Τεχνικών έργων Παναγιώτης Λινάρδος, αναφερόµενος στο γεγονός του αποκλεισµού του ήµου Ελευσίνας από το Σ του ΟΛΕ, ε- πεσήµανε σε σχέση µε τα Λιµάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ότι εκεί γίνεται κυρίως διακίνηση επιβατικού κοινού εν αντιθέσει µε το Λιµάνι της Ελευσίνας. «Ενώ περιµέναµε τουλάχιστον να συµµετέχει η ηµοτική Αρχή έστω µε µια ψήφο στο ιοικητικό Συµβούλιο, είδαµε ότι µας αγνόησαν και µάλιστα για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες», είπε ο αντιδήµαρχος και πρόσθεσε: «πρέπει να διαµαρτυρηθούµε έντονα και µάλιστα προς πάσα κατεύθυνση προκειµένου να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Και αυτή τη δυσαρέσκεια µας πρέπει να γίνει γνωστή και στον πρόεδρο του ΟΛΕ. συνέχεια σελ. 6 Ο ήµος Μάνδρας τίµησε τη µνήµη των 50 εκτελεσθέντων πατριωτών από τους Γερµανούς Μετά την κατάθεση στεφάνων από την πολιτική, πολιτει ακή και στρατιωτική ηγεσία, καθώς επίσης και από τις οικογένειες µερικών εκ των εκτελεσθέντων, ένα λουλούδι στο µνηµείο των πεσόντων κατέθεσαν και οι συναγωνιστές τους από το ΕΑΜ. Την εκδήλωση µνήµης τίµησαν µε την παρουσία τους : ο κ. Β. Οικονόµου, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής, ο Αντινοµάρχης κ. Αδρ. Μιχάλαρος, ο ήµαρχος Ερυθρών, κ. Αθ. Λιώρης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Οινόης, κ. Κ. Πέππας, ο πρώην ήµαρχος Μάνδρας κ. Χ. Μαρούγκας, οι Αντιδήµαρχοι Μάνδρας κ.κ. Γιάννου, Κυδώνης, Μαρούγκα, οι πρόεδροι των Συλλόγων κ.κ. Πατάλας, Μίγγος, Καριώτης, Τότσιας, Σ. ιολέτης, Μητρόπουλος, Ελβ. Γεωργακοπούλου, Ρουµελιώτη, ο αντιπρόεδρος κ. Λιαπάκης, πλήθος κόσµου και βεβαίως συγγενείς των θυµάτων.

3 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερµενό Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να απειλήσει σπίτια ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ Μνήµες από την περσινή πύρινη καταστροφή, ξύπνησαν και εφέτος στους κατοίκους του Πόρτο Γερµενού από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές- λίγο πριν το µεσηµέρι- σε δασική έκταση κοντά σε κατοικηµένη περιοχή, χωρίς ωστόσο να απειληθούν σπίτια ή µεγάλο τµήµα δασικής έκτασης. Στο σηµείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάµεις όπου επιχείρησαν επιτυχώς την κατάσβεση συνεπικουρούµενες από δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ε- λικόπτερο που επιχειρούσαν από αέρα. Πιο συγκεκριµένα στο σηµείο βρέθηκαν επί τόπου 15 οχήµατα µε 45 πυροσβέστες και 32 άτοµα πεζοπόρο τµήµα. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία έκανε λόγο για µικροεστίες. Πάντως, και ο δήµαρχος Βιλίων Παναγιώτης Ρούσσης επιβεβαίωσε ότι από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν σπίτια. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι και παραθεριστές στην περιοχή τροµοκρατήθηκαν από τη θέα των καπνών, καθώς το σηµείο που είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά ήταν ορατό από την παραλία της περιοχής. Οµαλά ο εφοδιασµός καυσίµων Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Åëåõóßíá Κώτσου Σαρ/γλου- Ελ. Βενιζέλου 74 Ôçë Áóðñüðõñãïò Αντωνάρας ηµήτριος - Συγγρού & Τζαβέλα 25Α Μάνδρα Ρόκας ηµήτριος - Εργ. Κατοικίες íù Ëéüóéá - Æåöýñé Ειρ. Σταµοπούλου - Θεοφίλου Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Οµαλά πραγµατοποιείται από εχθές το πρωί ο ανεφοδιασµός των πρατηρίων υγρών καυσίµων, µετά τη λήξη της απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών και βυτιοφόρων δηµόσιας χρήσης. Η εικόνα που παρουσιάζουν τα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που επικρατούσε µέχρι και την Κυριακή, καθώς πολλά πρατήρια είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετήσουν τους οδηγούς, χωρίς προβλήµατα. Μέχρι το µεσηµέρι της ευτέρας αναµένεται να έχει οµαλοποιηθεί η κατάσταση στα µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στο Λεκανοπέδιο και τη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ολοκληρωθεί η τροφοδοσία σε ποσοστό 80%, και πλέον, των πρατηρίων. Μέχρι σήµερα το βράδυ εκτιµάται πως θα έχει ολοκληρωθεί ο ανεφοδιασµός των πρατηρίων σε όλη τη χώρα. Η απεργία έληξε το απόγευµα της Κυριακής, έπειτα και από παρέµβαση των παραγωγικών φορέων της χώρας. Οι ιδιοκτήτες αποδέχθηκαν την πρόταση για τερµατισµό των κινητοποιήσεων, υπό τους όρους της άρσης της επίταξης και της διεξαγωγής διαλόγου µε την κυβέρνηση επί των ρυθµίσεων του επίµαχου νοµοσχεδίου για το άνοιγµα των λεγόµενων «κλειστών» ε- παγγελµάτων. Ήδη, το βράδυ της Κυριακής κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε πως εφόσον οι µεταφορείς επανέλθουν στα καθήκοντά τους, η πολιτική επίταξη καθίσταται άνευ αντικειµένου. Νωρίτερα, ο υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων ηµήτρης Ρέππας είχε δηλώσει ότι η αποδέχεται την πρόταση για διάλογο, υπό την προ πόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες κινητοποιήσεις. Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι η συζήτηση θα αφορά τις προτάσεις του υπουργείου για θέµατα που αφορούν τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά ζητήµατα των µεταφορέων, καθώς και την ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόµο. Έθεσε, όµως, εκτός συζήτησης την παράταση του χρόνου προσαρµογής ή την ακύρωση της απόφασης για το «άνοιγµα» των επαγγελµάτων.

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Γιορτή ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ, 3-5 Σεπτεµβρίου 2010 Η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Μεγαρέων- ΗΚΕ ΗΜ, µαζί µε τους Τοπικούς φορείς και την τεχνική υποστήριξη του ΑγρΟραµα έχουν απευθύνει πρόσκληση σε ό- λους τους τοπικούς συντελεστές της πραγµατικής οικονοµίας και την πραγµατικής ανάπτυξης, αγρότες, µεταποιητές, εµπόρους, χειροτέχνες, πολιτιστικούς δηµιουργούς, συλλόγους, οµάδες παραγωγών, ενώσεις νέων αγροτών, πολιτών, καταναλωτών, προσκόπων και όλους, µε στόχο την προβολή της τοπικής ταυτότητας των Μεγάρων και της περιοχής. Η Αττική πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναµη των Μεγάρων, που µε τις οροσειρές του Πατέρα και των Γερανίων τροφοδοτούν όλη την Αττική µε νερό και οξυγόνο. Τα Μέγαρα µπορούν να αποτελέσουν τον φυσικό «πνεύµονα» για αναψυχή και ορεινές δραστηριότητες. Εκτός από την ετήσια γεωργική παραγωγή στα καλλιεργούµενα στρέµµατα, εκτρέφουν και περίπου αιγοπρόβατα. Στα Μέγαρα παράγονται τοπικά σχεδόν τα πάντα. Έχει ελιές και λάδι, έχει σταφύλια και κρασιά, έχει κελυφωτά φυστίκια ονοµασίας προέλευσης Μεγάρων και βέβαια τα οπωρολαχανικά. Τα Μέγαρα παράγουν το 70% της αυγοπαραγωγής της Ελλάδας και κάθε µέρα τροφοδοτούν απευθείας από το χωράφι στον κάτοικο του Λεκανοπεδίου αυγά µε 140 λιανοπωλητές αυγών και 600 αγρότες-παραγωγούς οπωροκηπευτικών. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλες δοµές παρουσιάζουν µία συνεχώς βελτιούµενη προσφορά, κυρίως τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ οι αθλητικοί και άλλοι σύλλογοι συµπληρώνουν την κοινωνική ζύµωση. Η Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης ΕΓΑΡΩΝ ΓΗ δίνει ώθηση στην ενίσχυση Η Αττική πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναµη των Μεγάρων, που µε τις οροσειρές του Πατέρα και των Γερανίων τροφοδοτούν όλη την Αττική µε νερό και οξυγόνο. της εµπιστοσύνης στις κοινωνικές τοπικές δυνάµεις και τις δυνατότητές τους και δηµιουργεί µια πλατφόρµα συνάντησης, συζήτησης, γνωριµίας και ανάπτυξης νέων συνεργασιών για την από κοινού προώθηση της τοπικής παραγωγής (τρόφιµα & τεχνήµατα), για την αύξηση της προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τουρισµού (διανυκτερεύσεις, αναψυχή, εστίαση, ψυχαγωγία κλπ) µε την ενσωµάτωση χαρακτηριστικών του τοπικού πολιτισµού. Η 2η Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης «ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ», 3-5 Σεπ 2010, προετοιµάζεται να δεχθεί όλους τους επισκέπτες στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων (θέση Πευκάκια) προβάλλοντας την τοπική ταυτότητα και την τοπική παράδοση µέσω της τοπικής παραγωγής τοπικών φηµισµένων προ όντων, ενώ ήδη προετοιµάζονται παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις από τους κατοίκους για τους κατοίκους & τους επισκέπτες. Επανακαθορίζεται το σύστηµα προστασίας και ασφάλισης αγροτικής δραστηριότητας Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ µε το οποίο επανακαθορίζεται το υφιστάµενο καθεστώς Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής ραστηριότητας.με τις νέες ρυθµίσεις µεταξύ άλλων: -Προβλέπεται ένα ενιαίο εθνικό σύστηµα παροχής υπηρεσιών για την προστασία και ασφάλιση της α- γροτικής δραστηριότητας. -Ορίζονται ως φορείς παροχής των υπηρεσιών, ο ΕΛΓΑ, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, οι Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρσµοί και τα Ταµεία Αλληλοβοήθειας και η ιεύθυνηση ιαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τοµέα του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ). -Επανακαθορίζονται οι σκοποί λειτουργίας του ΕΛΓΑ και σε αυτούς περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: Η ασφάλιση της φυτικής και ζω κής παραγωγής, η πρόσθετη και προαιρετική ασφάλιση αγροτών για κάλυψη µεγαλύτερου ποσοστού ζηµιάς καλλιεργειών ή κινδύνων, η συµµετοχή του σε προγράµµατα ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα της οικονοµίας, ενώ αίρεται η δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης εκ µέρους του ΕΛΓΑ, σε τέκνα κατά κύριο επάγγελµα γεωργών, κτηνοτρόφων, µελισσοκόµων και αλιέων χαµηλού εισοδήµατος τα ο- ποία φοιτούν σε σχολές (ΑΕΙ)ΤΕΙ) µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το γεωργικό τοµέα. -Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την επκαρπία αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας. Επίσης ασφαλίζεται αυ τοδίκαια και υποχρεωτικά, από τους οριζόµενους κινδύνους και παθήσεις, το σύνολο της φυτικής και ζω κής παραγωγής. -Επαναπροσδιορίζονται οι ασφαλισµένοι από τον ΕΛΓΑ φυσικοί κίνδυνοι παθήσεις και ασθένειες που µπορεί να προκαλέσουν άµεσες ζηµιές στη φυτική και ζω κή παραγωγή. -Ορίζεται ότι στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ καλύπτονται οι άµεσες ζηµιές. -Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης που µπορεί ο ΕΛΓΑ να καταβάλει στους δικαιούχους δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο τις ευρώ. -Επανακαθορίζονται οι πόροι λειτουργίας του ΕΛΓΑ. -Προβλέπεται ασφαλιστική ενηµερότητα προκειµένου να αποδειχθεί η καταβολή των ασφαλιστικών υποχρέωσεων του παραγωγού. Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για κατάθεση δικαιολογητικών για µεταδηµοτεύσεις Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα µπορούν οι πολίτες να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για µεταδηµότευση, προκειµένου να ψηφίσουν στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση του Νοεµβρίου. Η αρχική προθεσµία έληξε στις 30 Ιουνίου, όµως δόθηκε παράταση δυο µηνών Η σχετική εγκυκλιος του Υπουργειου Εσωτερικών εχει αποσταλεί σε όλους τους δήµους και οι πολίτες µπορουν να εξυπηρετουνται σε όλα τα ΚΕΠ.

5 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προς τις Περιφέρειες Ζητούν συµµόρφωση για τα ιατρικά απόβλητα Έγγραφο µε το οποίο ζητά τη συµµόρφωση στην περιβαλλοντική νο- µοθεσία και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας διαβίβασε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε όλες τις ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας. Η ενέργεια αυτή έρχεται µετά από σειρά περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που πραγµατοποίησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε υγειονοµικές µονάδες της χώρας και τη διαπίστωση πληµµελούς τήρησης, καθώς και την παράβαση βασικών διατάξεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα τη µη ασφαλή - περιβαλλοντικά και υγειονοµικά- διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ). Ειδικότερα, από τις ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών ζητήθηκε να ενηµερώσουν άµεσα τις υγειονοµικές µονάδες της αρµοδιότητάς τους, σχετικά µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας, αλλά και να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωσή τους σε αυτές. Ακόµη, τους διαβιβάστηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο µε τη συµπλήρωσή του θα καταδείξει αν πληρούνται οι ελάχιστες περιβαλλοντικές και υγειονοµικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των νοσοκοµειακών µονάδων και τη διαχείριση των ΕΙΑ. Παράλληλα, θα αποτελέσει και µια καταγραφή του καταλόγου των υγειονο- µικών µονάδων που υπάγονται σε κάθε Περιφέρεια. Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να συµπληρώσουν οι παραπάνω διευθύνσεις των Περιφερειών και να το αποστείλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, έως τις 31 Αυγούστου. Η συµπλήρωσή του θα καταδείξει τις ελλείψεις και τις παρεκκλίσεις από τη νόµιµη περιβαλλοντική και υγειονοµική διαχείριση και θα συµβάλλει στην ενηµέρωση και στη συµµόρφωση σε αυτήν. Τα στοιχεία αυτά θα επεξεργαστεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να αποτυπωθεί µε ασφάλεια η πραγµατική περιβαλλοντική, υγειονοµική διαχείριση στις υγειονοµικές µονάδες όλης της χώρας. Τα αποτελέσµατα θα αξιοποιηθούν και για την ενηµέρωση των αρµόδιων Υπουργείων, των Κεντρικών Περιφερειακών και των Νοµαρχιακών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας, µε απώτερο σκοπό την α- νάληψη και προώθηση των αναγκαίων δράσεων συµµόρφωσης. Λίστα Σ ΟΕ µε 70 επιχειρήσεις για φοροδιαφυγή Λίστα µε 70 επιχειρήσεις στις οποίες ύστερα από ελέγχους εντοπίστηκαν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις έχει καταρτίσει το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ) στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγµατοποιεί για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Στις επιχειρήσεις αυτές θα ληφθούν από το Σεπτέµβριο τα µέτρα που προβλέπει η νέα φορολογική νοµοθεσία για τις περιπτώσεις της φοροδιαφυγής, όπως το κλείσιµό τους καθώς και α- υξηµένα πρόστιµα. Στο µεταξύ σύµφωνα µε δηλώσεις του γενικού γραµµατέα του Σ ΟΕ κ.γιάννη Καπελέρη το διάστηµα Ιούνιος-Ιούλιος το Σ ΟΕ πραγµατοποίησε 800 ελέγχους σε επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου και εντόπισε παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως µη έκδοση αποδείξεων. Νέοι σταθµοί του Προαστιακού σε λειτουργία Στις 8 Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία οι δύο νέοι σιδηροδροµικοί σταθµοί του Προαστιακού στη Μεταµόρφωση και στους Αγίους Αναργύρους. Υπενθυµίζεται ότι ο σταθµός της Μεταµόρφωσης ήταν έτοι- µος εδώ και καιρό, αλλά δεν λειτουργούσε εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών, µεταξύ των οποίων ήταν και η κόντρα µεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της Πολεοδοµίας για τη µη έκδοση νό- µιµης άδειας.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Β τριµήνου Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν οι εργοδότες στη διαδικασία προσαρ- µογής τους, στο νέο τρόπο υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων, που διενεργείται αποκλειστικά µέσω ιαδικτύου, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε να δοθεί παράταση στην προθεσµία υποβολής. Η νέα προθεσµία ορίστηκε για τις 6 Αυγούστου. Η υποβολή θα γίνει χωρίς την επιβολή κυρώσεων, µέσω ιαδικτύου ή µε κατάθεση µαγνητικών µέσων (για Κανονικές 01 και Συµπληρωµατικές 04 Α.Π..) στο αρµόδιο Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη. Έλεγχοι σε θαλάσσια µέσα αναψυχής, ταχύπλοα σκάφη και λουτρικές εγκαταστάσεις Κ ατά το χρονικό διάστηµα από 26 Ιουλίου έως 01 Αυγούστου 2010, στελέχη του Λιµενικού Σώµατος πραγµατοποίησαν σε όλη τη χώρα συνολικά ε- λέγχους σε θαλάσσια µέσα αναψυχής, ταχύπλοα σκάφη και λουτρικές εγκαταστάσεις και βεβαίωσαν 220 παραβάσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (π.χ. ελλείψεις σε σωστικά και πυροσβεστικά µέσα σκαφών, εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής χωρίς την προβλεπόµενη ά- δεια, µη τήρηση ωραρίου εκµισθούµενων µέσων, εκτέλεση επικίνδυνων ελιγµών από σκάφη σε µικρή απόσταση από την ακτή και παρενόχληση λουοµένων, απουσία ναυαγοσώστη από παραλία που έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη, ελλείψεις στα προβλεπόµενα εφόδια του ναυαγοσώστη κ.λ.π.). Επίσης διενεργήθηκαν 203 αλκοολοµετρήσεις σε χειριστές και κυβερνήτες σκαφών και βεβαιώθηκε µία παράβαση για υπέρβαση του προβλεπόµενου ορίου κατανάλωσης οινοπνευµατωδών. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν 149 αγορανοµικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις, η πρώτη για λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια και η δεύτερη για µη ανάρτηση, σε εµφανές σηµείο, τιµοκαταλόγου διατιθέµενων ειδών στην ελληνική γλώσσα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, µε σκοπό τόσο την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τον περιορισµό των ατυχηµάτων, σε κάθε µορφής θαλάσσια δραστηριότητα, όσο και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων ταξιδιωτών και παραθεριστών. Πραγµατοποιήθηκε η παράδοση και παραλαβή της ιοίκησης του ΙΚΑ Παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδου πραγµατοποιήθηκε εχθές η τελετή παράδοσης και παραλαβής της ιοίκησης του ΙΚΑ από τους κ.κ. Θεόδωρο Αµπατζόγλου και Ροβέρτο Σπυρόπουλο (ΦΩΤΟ). «ουλέψαµε µε τον κ. Αµπατζόγλου επί εννέα µήνες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και ο τελικός απολογισµός είναι θετικός», είπε ο κ. Λοβέρδος, εξηγώντας ότι στην συνάντηση που είχε την περασµένη εβδοµάδα µε τους ευρωπαίους εκπροσώπους ήταν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει µία µικρή αλλά χαρακτηριστικότατη αύξηση των εσόδων του Οργανισµού από εισφορές και ταυτόχρονα µία ραγδαία πτώση της τιµής των φαρµάκων που ξεπέρασε τον Ιούνιο το 20%. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον απερχόµενο διοικητή του ΙΚΑ για τη συνεργασία που είχε και καλωσόρισε τον νέο διοικητή Ροβέρτο Σπυρόπουλο. Του ευχήθηκε να οπλιστεί µε κουράγιο και υποµονή εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη αποδοτικότητα τους επόµενους κρίσιµους µήνες. "Αναζητούµε µε πολύ µεγάλη αγωνία αλλά συγχρόνως δύναµη και πάθος την εκπλήρωση των στόχων του προγράµµατος σταθερότητας που σηµαίνει πολύ µεγαλύτερη αύξηση των εσόδων του Οργανισµού από εισφορές και την παγίωση αυτής της µείωσης της φορολογικής δαπάνης", είπε ο υπουργός. «Θέλουµε ακόµη, πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος, σε αυτό το χρονικό διάστηµα να συνεργαστούµε και µε το υπουργείο Υγείας µε τον καλύτερο τρόπο ώστε να µειωθεί η δική µας δαπάνη ως ασφαλιστικού οργανισµού απέναντι στη δηµόσια υγεία µε µία σειρά συµφωνηµένων υποκοστολογήσεων που θα ανακουφίζουν το "βαλάντιο" του ΙΚΑ και των ασφαλισµένων και θα βοηθήσουν στην καλύτερη συνεργασία του οργανισµού µε το Υπουργείο Υγείας». Μια συνεργασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει καλά µε την συµφωνία για την µεταφορά των µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Υγείας. Τα κύρια σηµεία των παρεµβάσεών του αλλά και τα προβλήµατα όπου θα πρέπει να εφισταθεί η προσοχή της νέας ιοίκησης ανέφερε στον χαιρετισµό του ο απερχόµενος ιοικητής κ. Αµπατζόγλου χαρακτηρίζοντας ως άριστη την επιλογή του κ. Σπυρόπουλου. Ως µεγαλύτερο έργο χαρακτήρισε την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Ανακεφαλαίωσης Ενσήµων και του Σχήµατος Επιτάχυνσης Συντάξεων επισηµαίνοντας την ανάγκη στελέχωσης αυτών των υπηρεσιών. Σηµαντικά ήταν επίσης, όπως ανέφερε, τα µέτρα για την συγκράτηση των Εσόδων, η οµαλή ένταξη οκτώ νέων τα- µείων στο ΙΚΑ, η ίδρυση και λειτουργία της Κεντρικής Μο Συνέχεια από σελ. 2 Πρέπει να αντιδράσουµε έντονα γιατί βλέπουµε ότι όλα τα δυσάρεστα έρχονται στην Ελευσίνα». Α. Χοροζάνης: «Στο στόχαστρο των εταιρειών ολόκληρη η χερσαία ζώνη του Λιµανιού» Στο γενικότερο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, τις οποίες και χαρακτήρισε δραµατικές αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας Αντώνης Χοροζάνης. Έκανε λόγο για εξελίξεις στην ΠΥΡΚΑΛ και στην περιοχή γύρω από αυτή και το Λιµάνι, στην πρόθεση της Cosco να εκµεταλλευτεί τον Εµπορευµατικό Σταθµό του Θριάσιου, τονίζοντας ότι έχει στοχοποιηθεί από τις µεγάλες εταιρείες όλη χερσαία ζώνη του Λιµανιού της Ελευσίνας. «Σίγουρα δεν θα ωφεληθεί ούτε ο λαός, ούτε και εµείς από αυτές τις εξελίξεις. Νοµίζω ότι οι αντιδράσεις µας πρέπει να είναι πραγµατικά άµεσες διότι τελικά οι µόνοι περιττοί θα είναι οι κάτοικοι», κατέληξε ο κ. Χοροζάνης. νάδας Επεξεργασίας Συνταγών που θα επιφέρει για φέτος εξοικονόµηση 250 ε- κατ. ευρώ, η θέσπιση µέτρων που οδηγούν στην περιστολή δαπανών ύψους 80 εκατ. ετησίως στον τοµέα των ιατρικών υλικών και τέλος τα µέτρα διαφάνειας στον τοµέα της περιουσίας του Ιδρύµατος. Ως κύρια προβλήµατα ανέφερε την έλλειψη προσωπικού (4.000 διοικητικοί, γιατροί, 1500 υγειονοµικοί υπάλληλοι), τις οφειλές του ηµοσίου προς το ΙΚΑ που δηµιουργούν πρόβληµα ρευστότητας, και την διαρκή προσπάθεια για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Με πλήρη επίγνωση των τεράστιων ευθυνών που του α- νατίθονται από την κυβέρνηση και τον υπουργό Εργασίας και πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που θα αντιµετωπίσει, το τεράστιο έργο που πρέπει να συντελεστεί και των προσδοκιών όλων που απαιτούν την οικοδόµηση δοµών και λειτουργιών κοινωνικής ασφάλισης που να πληρούν ανάγκες και απαιτήσεις, δήλωσε ότι αναλαµβάνει τη ιοίκηση του ΙΚΑ ο κ. Σπυρόπουλος. Ενίσχυση και σεβασµός του κοινωνικού διαλόγου, απόλυτη συνεργασία και σεβασµός στις αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας µε στόχο την υλοποίηση της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, και επεξεργασία ενός 3ετούς προγράµ- µατος δράσης για την υλοποίηση βασικών στόχων, είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί ο κ. Σπυρόπουλος. Οι στόχοι είναι δέκα, όπως εξήγησε ο ίδιος, και αφορούν την µείωση της εισφοροδιαφυγής που ανέρχεται σήµερα στο 30% µε δείγµατα ετήσιας βάσης 5%, την ολοκλήρωση και επέκταση των µηχανογραφικών υποδοµών, εποπτείας και ελέγχου όλων των λειτουργιών, τον εξορθολογισµό ό- λων των δαπανών, την αυστηρή εποπτεία όλων των δαπανών περίθαλψης, την αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας του ΙΚΑ, την δηµιουργία κοινοπρακτικής δοµής ανά- µεσα στο ΙΚΑ, τον ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑ για κοινές δράσεις προµηθειών και ελέγχου, τη µεταστέγαση όλων των υπηρεσιών σε ενιαίο κτίριο για µείωση των δαπανών στέγασης και αύξηση της παραγωγικότητας, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας µε αναβάθµιση των κτιριακών υποδοµών, και τέλος την έµφαση στη διαβούλευση µε στόχο την εµπέδωση αντίληψης συνεργασίας, υπευθυνότητας και συνευθύνης. Ο κ. Σπυρόπουλος τόνισε ότι έχει πλήρη συναίσθηση των προσδοκιών όλων και δεσµεύθηκε ότι θα κάνει ό,τι µπορεί για να δικαιώσει αυτές τις προσδοκίες. Γ. Τσάµης: «Χρειάζεται επαγρύπνηση» Την πάγια θέση της παράταξης της µείζονος µειοψηφίας εξέφρασε από την πλευρά του ο Γιώργος Τσάµης, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρχει εκπρόσωπος του ήµου Ελευσίνας στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΛΕ και κυρίως Ελευσίνιοι. «Θέλω να πιστεύω ότι δεν είµαστε προ τετελεσµένων. Χρειάζεται επαγρύπνηση, εγρήγορση διότι αυτά είναι ζητήµατα, τα οποία την επόµενη τετραετία η νέα δηµοτική αρχή θα τα βρει µπροστά της», συµπλήρωσε. Γ. Καµπάνης: «Κοινή σύσκεψη µε τη διοίκηση του ΟΛΕ» Κοινή σύσκεψη µε τη ιοίκηση του ΟΛΕ για τη συζήτηση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει, πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΟ Ε Γαβριήλ Καµπάνης και είπε χαρακτηριστικά: «εν µπορεί να µην βρεθεί µια οποιαδήποτε ηµεροµηνία, διότι εάν δεν βρεθεί τότε υπάρχει σκοπιµότητα». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Βασίλης Αγριµάκης έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Καµπάνη, τονίζοντας ότι δεν τίθεται θέµα ακό- µα και εν µέσω διακοπών για τη διενέργεια της σύσκεψης για τόσο σοβαρά ζητήµατα. Π. Μαραγκός

7 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Του Γρηγόρη Κοροπούλη. Στην πολιτική απεραντολογία, συχνά δεσπόζουσα θέση κατέχει η έκφραση ποιοτική διαφορά. Την συγκεκριµένη έκφραση που εντάσσεται στην κατηγορία του «ξύλινου πολιτικού λόγου»,χρησιµοποιούν προοδευτικοί λεγόµενοι πολιτευτές και πολιτικοί της σύγχρονης πολιτικής γενιάς, ως ένα από τα πολλά ευφάνταστα λεκτικά, «επικοινωνιακά εργαλεία» και λογοπαίγνια, που δήθεν πλουτίζουν τον σύγχρονο πολιτικό λόγο. Στην πράξη, είναι µία από τις νεωτεριστικές λεκτικές πρακτικές, µία ψευδολόγια (ο τόνος στο δεύτερο όµικρον) επένδυση του κενού πολιτικών επιχειρηµάτων, κοινότυπου πολιτικού λόγου. Αποκτά όµως ιδιαίτερη σηµασία, όταν αντιστοιχεί στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και αποτυπώνει αντικειµενικά τις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες, που οδηγούν ή δείχνουν να οδηγούν σε σοβαρές και πιθανόν απρόβλεπτες ανακατατάξεις. Το ίδιο απρόβλεπτες είναι και οι αλλαγές στην ωριµότητα της πολιτικής σκέψης του εκλογικού σώµατος, αποτέλεσµα της παιδευτικής εµπειρίας των πρόσφατων θεσµικών και οικονο- µικών µέτρων. Το πόσο και τι θα διδαχθούµε, θα το δείξει η ιστορία. Αυτό που κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει, είναι ότι οι πρωτόγνωρες οικονοµικές και θεσµικές ανατροπές, ανοίγουν τον δρόµο για νέες συνεργασίες. Σταθµός στις εξελίξεις, οι επικείµενες δηµοτικές εκλογές µε τα δεδοµένα της αυτοδιοικητικής µεταρρύθµισης του Καλλικράτη, και το εκρηκτικό οικονοµικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, που αιτιολογούν απόλυτα την έκφραση της ποιοτικής διαφοράς. Το αν η διαφορά αυτή θα έχει θετικό ή αρνητικό πρόσηµο, κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε βεβαιότητα. Πρέπει όµως να επισηµανθεί, ότι είναι µία από τις σπάνιες ε- θνικές στιγµές που οι επιλογές µας θα επηρεάσουν το παρόν και το µέλλον πολλών γενεών. Οποιαδήποτε αντίληψη και αν έχουµε για την διακυβέρνηση της χώρας και την αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση, οφείλουµε να δεχθούµε ότι οι επιλογές µας σε πρόσωπα και εκλογικούς σχηµατισµούς, θα παίξουν ρόλο πιο καθοριστικό από ποτέ, στην καθηµερινότητα και την ζωή µας, η ποιότητα της οποίας εξαρτάται από την δυνατότητα αναχαίτισης ή ανατροπής των νέων µέτρων. Σε τοπικό επίπεδο, οι ποιοτικές διαφορές παίρνουν άλλες διαστάσεις µε αφορµή δύο στοιχεία κοµβικής και ιστορικής σηµασίας για τα διοικητικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα της περιοχής και την γενικότερη ποιότητα της ζωής των κατοίκων του διευρυµένου δήµου µας. 1) Πρώτη φορά ύστερα από 24 χρόνια η επί οκτώ χρόνια αρκετά επιτυχηµένη -διοίκηση του ήµου, διεκδικεί και πάλι την δηµοτική αρχή, µε τον ίδιο επικεφαλής υποψήφιο, και α- υξηµένες πιθανότητες επιτυχίας. 2) Η διεύρυνση του ήµου της Ελευσίνας µε τον όµορο ή- µο της πρώην κοινότητας Μαγούλας. Μία από τις επιτυχέστερες συνενώσεις, µε ελπιδοφόρες προοπτικές, ξεκίνησε για τους δύο ήµους µε την ιστορική πολιτιστική και πολιτισµική συνάφεια, και την εξελισσόµενη οικιστική προσέγγιση. ύο δήµοι που µπορούν να προοδεύσουν, µε τον κατάλληλο επικεφαλής, πλαισιωµένο από πολίτες µε όραµα, κοινωνική εµπειρία και δράση, µε όρεξη για δουλειά και συνεργασία χωρίς στενοκεφαλιές, και τοπικιστικές µικρότητες. Στοιχείο ενθαρρυντικό και για τους δύο εν συνενώσει ήµους, είναι η παρουσία έµπειρων διοικητικών στελεχών, που τους δίνεται η ευκαιρία εφ όσον οι πολίτες τους εκλέξουν, ή επανεκλέξουν, να προσφέρουν έργο βάζοντας την σφραγίδα τους διαχρονικά δίπλα σε αυτήν του Μιχάλη Λεβέντη και του Λάκη του Ρήγου, που προφητικά, µε την υπερκοµµατική ιστορική συνεργασία τους ο ένας από την θέση του ηµάρχου Ελευσίνας και ο άλλος από την θέση του κοινοτάρχη Μαγούλας, γκρέµισαν τα κοµµατικά τείχη σε πολιτικά δύσκολες ε- ποχές, έλυσαν τον γόρδιο δεσµό και συνέβαλαν καθοριστικά µε την συνεργασία όλων των κατοίκων και των δηµοτικών α- ρχών του Θριάσιου πεδίου στο στέριωµα της προσπάθειας και το χτίσιµο του πανελλαδικά µοναδικού αυτοδιοικητικού έργου του Θριάσιου νοσοκοµείου. Οι προοπτικές που ανοίγονται είναι µεγάλες. Τα έργα που χρειάζονται και κυρίως µπορούν να γίνουν είναι πολλά. Οι περιβαλλοντικές αντοχές του ήµου Μαγούλας αφήνουν τα περιθώρια να γίνουν τα βόρεια προάστια του νέου ήµου. Οι ελεύθερες εκτάσεις γής, µπορούν να αποτελέσουν την αιχµή του δόρατος για έργα µακράς πνοής και ανάπτυξης, για τον έλεγχο της βιοµηχανικής και αστικής ρύπανσης, τον αθλητισµό και τον πολιτισµό. Η Μαγούλα αποκτά και επίσηµα παραλία, και η Ελευσίνα α- ποκτά ορεινό ανάγλυφο στα βόρεια σύνορα της. Από το µεγάλο και µικρό Κατερίνη και το γραφικό εκκλησάκι του προφήτη Ηλία που αντιστέκεται στον ανορθόδοξο εξωρα σµό, µέχρι τα πρόσφατα αµφισβητούµενα αλώνια. Και από τις δυτικές παρυφές στα όρια του ήµου Μάνδρας, µέχρι το στρίφι και το γραφικό εκκλησάκι της Ζωοδόχου πηγής, υπάρχουν οι προ ποθέσεις, για βελτίωση της εικόνας της πόλης, σε υποδοµές περιβάλλον και πολιτισµό. Το ηµιτελές κολυµβητήριο και το πάλε ποτέ ανθοκήπιο στα πηγάδια του δήµου, περιµένουν στη σειρά Μνηµείο και σηµείο αναφοράς για την ιστορική συνένωση, θα ήταν η ανέγερση ενός ενιαίου στεγασµένου πολιτιστικού χώρου στα όρια των παλαιών ήµων, µε προδιαγραφές και εγκαταστάσεις ανάλογες των σύγχρονων πληθυσµιακών και πολιτιστικών απαιτήσεων, που θα επισφραγίζει και θα σηµατοδοτεί διαχρονικά, την χωροταξική συνένωση και την αδελφοποίηση των δύο ήµων. Ο χώρος του ελαιουργείου, δεν πρέπει να σταθεί εµπόδιο σε ένα τέτοιο έργο, γιατί µπορεί να αξιοποιηθεί, ως ενιαίο αθλητικό κέντρο, για όλη την νεολαία του διευρυµένου δήµου. Παρά την καθυστέρηση ανάδειξης των υποψηφίων από τους επίσηµους πολιτικούς σχηµατισµούς, οι διεργασίες έχουν προχωρήσει αρκετά. Με την πατίνα του χρόνου στα µαλλιά, την ωριµότητα στη σκέψη και την τεράστια πολιτική και δηµοτική εµπειρία, οι δρόµοι της συνεργασίας που θα δώσουν όραµα και σε νέους συµπολίτες να συµµετάσχουν ενεργά, είναι ολάνοιχτοι. Ζητείται διοίκηση χωρίς φοβίες και σύνδροµα, µε ξεκάθαρες πολιτικές περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές θέσεις, που θα ε- κφράζει το σύνολο ή την µεγαλύτερη µερίδα των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, και των δηµοτών, µε διαφανείς διαδικασίες µακριά από προσωπικές επιλογές και δεσµεύσεις. Το σύνθηµα ο ρυπαίνων πληρώνει, πρέπει να συµπληρωθεί µε το ο ρυπαίνων πληρώνει, απορυπαίνει και απασχολεί. Όχι στα πλαίσια άγονων αναποτελεσµατικών και αντιαναπτυξιακών αντιπαραθέσεων προσωπικού προβληµατισµού, και κοµµατικού πατριωτισµού για εσωτερική και ευρεία κατανάλωση, αλλά µε σταθερές διαδηµοτικές και διεπιχειρησιακές διαδικασίες. Σε συνεχή επικοινωνία µε τους φορείς των εργαζοµένων των επιχειρήσεων και της πολιτείας. Πρωτοβάθµια σωµατεία, ΟΑΕ, Εργατικό Κέντρο, διευθύνσεις επιχειρήσεων. Συµφωνίες ανοικτής επικοινωνίας και ενηµέρωσης, για τα ε- πενδυτικά και περιβαλλοντικά προγράµµατα των επιχειρήσεων, ανταλλαγή απόψεων και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών ορθολογικής ανάπτυξης, µε τη µικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αξιοκρατική κάλυψη των απαιτούµενων θέσεων εργασίας που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση της περιοχής. Οι προ ποθέσεις υπάρχουν! Ζητείται ήθος και ανοιχτά µυαλά. ΥΓ.: υστυχώς ο κοµµατικός διαβολάκος, έβαλε πάλι την ο- υρά του. Κινήσεις πλατιάς συναίνεσης υπονοµεύονται από αχαλίνωτο κοµµατικό πατριωτισµό, και ασυγκράτητα εσπευσµένες πρωτοβουλίες που υπονοµεύουν τις συνεργασίες στο όνοµα δήθεν της ευρύτερης αριστεράς! Χρέος κάθε εχέφρονος συνειδητοποιηµένου πολίτη, να α- ποµονώσει τις αποστεωµένες πολιτικές αντιλήψεις που δεν καλλιεργούν την ενότητα. Με ψυχραιµία και σεβασµό στην αντίθετη γνώµη, τις ατοµικές κοινωνικές και πολιτικές συνεργασίες. Την πλειοψηφούσα άποψη και την φυσική παρουσία κάθε πολίτη, που είναι το προαπαιτούµενο µια ισότιµης δηµοκρατικής συνεργασίας και δείγµα δηµοκρατικής συµπεριφοράς. Οι εξελίξεις τρέχουν. Μάτια και αυτιά ανοιχτά. Αύγουστος 2010 Ακριβότερο το οικογενειακό «καλάθι» αρχείο Ακριβότερα κατά 105 ευρώ στοιχίζει πλέον το οικογενειακό «καλάθι» ενός µέσου εισοδήµατος νοικοκυριού, καθώς µέσα σε ένα χρόνο, από ευρώ που ξόδευε ένα µεσαίο νοικοκυριό για τις αγορές προ όντων, τώρα για τα ίδια προ όντα πρέπει να πληρώσει ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών. Όπως προέκυψε από έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το οικογενειακό καλάθι ενός µεσαίου εισοδήµατος νοικοκυριού ανήλθε στα 2.115,11 ευρώ τον Ιούνιο, σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2009 που κόστιζε 2.010,15 ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 104,97 ευρώ (ποσοστό 5%). Αναλυτικά, σηµειώθηκε αύξηση: α) κατά 19% της οµάδας ''Αλκοολούχα ποτά και καπνός'', λόγω αύξησης των τιµών των αλκοολούχων και µη σερβιρισµένων ποτών, καθώς και των τιµών των τσιγάρων. β) κατά 18% της οµάδας ''Μεταφορές'', λόγω αύξησης των τιµών στα είδη: αυτοκίνητα, τέλη κυκλοφορίας-διόδια, καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη), ανταλλακτικά αυτοκινήτου, συντήρηση και ε- πισκευή αυτοκινήτου-µοτοσικλέτας, υπηρεσίες µεταφορών. γ) κατά 8% της οµάδας "Στέγαση'', λόγω αύξησης των τιµών, κυρίως, του πετρελαίου θέρµανσης, των ενοικίων κατοικιών, των ειδών και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας, της ύδρευσης α- ποχέτευσης, του ηλεκτρισµού και των υπηρεσιών κοινοχρήστων. δ) Κατά 5% της οµάδας ''Άλλα αγαθά και υπηρεσίες'', λόγω αύξησης των τιµών, κυρίως, των κουρείων-κοµµωτηρίων, των ειδών ατοµικής φροντίδας, των κοσµηµάτων-ρολογιών, των ασφαλίστρων αυτοκινήτων και δικύκλων και των τιµών των άλλων υπηρεσιών. Ωστόσο, η έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ κατέγραψε µείωση κατά 1% της οµάδας " ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά'', λόγω µείωσης των τιµών στα είδη: ε- λαιόλαδο, γιαούρτι, φρούτα νωπά, λαχανικά νωπά. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα είδη: δηµητριακά και παρασκευάσµατα, µοσχάρι νωπό, πατάτες νωπές, ψάρια νωπά, γλυκά-ζαχαρωτά.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 Καµία ρήτρα στα τιµολόγια της ΕΗ Σύµφωνα µε γνωµοδότηση της ΡΑΕ Ανεστάλη, από προχθές, 1η Αυγούστου, η εφαρµογή του µηχανισµού διαχείρισης µεταβολών διεθνών τιµών καυσίµων, σύµφωνα µε απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γ.Μανιάτης, καθώς κρίθηκε αναγκαία η λήψη κοινωνικών µέτρων προστασίας των καταναλωτών έναντι του αυξηµένου κόστους διαβίωσης, µέρος του οποίου αποτελεί και το κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη ρήτρα καυσίµων, που εφαρµόστηκε για πρώτη φ- ορά από την αρχή του έτους, µετακυλίονται στα τιµολόγια του ηλεκτρικού οι αυξοµειώσεις στις διεθνείς τιµές των καυσίµων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) που χρησιµοποιεί η ΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπολογισµός της ρήτρας γίνεται ανά τρίµηνο και η α- ναστολή που αποφασίστηκε τώρα αφορά τους δύο τελευταίους µήνες του τρίτου τριµήνου, δηλαδή τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο. Οριακές αυξήσεις ίσχυαν για το διάστηµα από 16 έως 31 Ιουλίου, δηλαδή, για τους λογαριασµούς που είχαν ήδη εκδοθεί πριν αποφασισθεί η αναστολή της ρήτρας. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από γνωµοδότηση της ΡΑΕ και ενηµέρωση από τη διοίκηση της ΕΗ για τις επιπτώσεις στα βασικά τιµολόγιά της από την εφαρµογή της ρήτρας, κατά το τρίµηνο Ιουλίου - Σεπτεµβρίου. Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίµηνο εφαρµογής του µέτρου υπήρξε σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση υψηλών τιµών προµήθειας φυσικού αερίου, κυρίως λόγω των µεταβολών στην ισοτιµία του ευρώ µε το δολάριο, µε αποτέλεσµα να παρουσιαστεί σηµαντική αύξηση των αντίστοιχων χρεώσεων. Η µοναδιαία τιµή της Ρήτρας Καυσίµου που αντιστοιχεί, ανέρχεται σε: - 0,00166/KWh στην Υψηλή Τάση - 0,00171/KWh στη Μέση Τάση - 0,00180/KWh στη Χαµηλή Τάση Η τιµή εφαρµόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασµούς που εκδίδονται από 20/7/2010, για την κατανάλωση που αντιστοιχεί στην περίοδο από 16/7/2010. Οι επιπτώσεις στα βασικά τιµολόγια της ΕΗ από την ε- φαρµογή της ρήτρας καυσίµου κατά το τρίµηνο Ιούλιου - Σεπτέµβριου, εκτιµούµενες επί της µέσης αξίας ηλεκτρικού ρεύµατος προ φόρων, ανέρχονται: - Για ένα τυπικό οικιακό καταναλωτή µε κατανάλωση 1200KWh ανά τετράµηνο, σε 1,70%. - Για ένα αγροτικό καταναλωτή µε παροχή Χαµηλής Τάσης, σε 3,89%. - Για ένα αγροτικό καταναλωτή µε παροχή Μέσης Τάσης, σε 4,29%. - Για ένα βιοµηχανικό καταναλωτή µε παροχή Χαµηλής Τάσης, σε 1,48%. - Για ένα βιοµηχανικό καταναλωτή µε παροχή Μέσης Τάσης, σε 2,23%. - Για ένα βιοµηχανικό καταναλωτή µε παροχή Υψηλής Τάσης, σε 2,58%. - Για ένα εµπορικό καταναλωτή µε παροχή Χαµηλής Τάσης, σε 1,43% και - Για ένα εµπορικό καταναλωτή µε παροχή Μέσης Τάσης, σε 1,79%. Η απόφαση αναστολής του µηχανισµού διαχείρισης µεταβολών διεθνών τιµών καυσίµων, ισχύει µέχρι τη διαπίστωση µεταβολής των δεδοµένων που ελήφθησαν υπόψη στην υπ' αριθµό 338/2010 γνωµοδότηση της ΡΑΕ. KΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.... «Kέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω- µένων ήµου Ελευσίνας» Προκηρύσσει την πλήρωση µίας θέσης µε σύµβαση ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας (8) µηνών :ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ µία (1) θέση Τυπικά ττροσόντα που απαιτούνται είναι : α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π. Σ. Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµ- µάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αvτίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ). Η αίτηση απευθύνεται στο Νοµικό Πρόσωπο «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ήµου Ελευσίνας» (Ιάκχου 40, Ελευσίνα τηλ ) ικαιολογητικά: Στην αίτηση Επισυνάπτονται: 1. Αντίγραφο ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικά Ελληνοµάθειας (µόνο για υποψήφιο χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια), 3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυµα υπέρβασης της 8µηνης α- πασχόλησης 4. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συµµετέχει στην κατηγορία ΤΕ) 5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σε ισχύ. 6. Τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά δηµοτικότητας ή µόνιµης κατοικίας (για την απόδειξη εντοπιότητας). 7. Βεβαίωση ΟΑΕ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας) 8. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δή- µου, συνοδευµένο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος(Α.Σ.Π.Ε). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτή αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ι- διότητα. 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων). 10. Οι γονείς και τα τέκνα µονογονει κών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήµατος, προκειµένου να ενηµερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση µονογονε κής οικογένειας στην οποία εµπίπτουν. 11. Το κατά περίπτωση π.χ. µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες, α- πασχολούµενοι στο δηµόσιο κ.λ.π.) δικαιολογητικό απόδειξης εµπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης ε- παγγέλµατος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας κ.λ.π,), όπως ακριβώς ο- ρίζονται στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήµατος ή και στις «ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της ανακοίνωσης, Η προθεσµία υποβολής της αίτησης είναι δέκα µέρες ήτοι από έως Για πληροφορίας στο τηλ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ν.Π... ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Τ.Κ Τηλ: , , Fax: ΑΦΜ: , OΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Άνω Λιόσια 2/8/10 Αρ. πρωτ: 192 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης), για την υλοποίηση προγράµµατος Άθλησης για όλους «ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» προκηρύσσει θέσεις για άνεργους Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Ο αριθµός των θέσεων θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των τµηµάτων που θα εγκρίνει η Γ.Γ.Α. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προ πηρεσία στα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακών τίτλων, κ.τ.λ. 2. Βεβαίωση προ πηρεσίας εάν εργάστηκαν την προηγούµενη περίοδο σε ανάλογα προγράµµατα. 3. ήλωση Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος-η και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 4. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου και ειδικότητας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από ευτέρα 9 Αυγούστου έως Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010, στο πρωτόκολλο του Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης, Άνω Λιόσια) από τις 10:00 14:00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: , Για το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο Πρόεδρος Χρήστος Σπ. Παππούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ν.Π... ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Τ.Κ Τηλ: , , Fax: ΑΦΜ: , OΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Άνω Λιόσια 2/8/10 Αρ. πρωτ: 192 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης), για την υλοποίηση των προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προκηρύσσει θέσεις για άνεργους Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στις κάτωθι ειδικότητες: µπάσκετ, βόλε, τένις, ποδόσφαιρο, αεροβίωση, γενική γυµναστική, πάλη, Τάεκβοντό, κολύµβηση, ΑµεΑ, µαζικό λα κό αθλητισµό. Ο αριθµός των θέσεων θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των τµηµάτων που θα εγκρίνει η Γ.Γ.Α. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από: 1.Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προ πηρεσία στα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακών τίτλων, κ.τ.λ. 2.Βεβαίωση προ πηρεσίας εάν εργάστηκαν την προηγούµενη περίοδο σε ανάλογα προγράµµατα. 3. ήλωση Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος-η και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 4.Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου και ειδικότητας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από ευτέρα 9 Αυγούστου έως Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010,, στο γραφείο του Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ( ηµοτικό Κολυµβητήριο, Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης, Άνω Λιόσια) από τις 10:00 14:00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: , Για το Ν.Π.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο Πρόεδρος Χρήστος Σπ. Παππούς ΓΑΜΟΣ Ο Μαυρίδης Αλέξανδρος του Μαυρίδη Αλέξανδρου και της Σβετλάνα το γένος Ραστόπτσινα που κατοικεί στον Ασπρόπυργο και η Καλέτση Κωνστάντω του Καλέτση ηµήτερ και της Βιολέτας Μπεκίραι που κατοικεί στην Ελευσίνα, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στον Ασπρόπυργο. ΓΑΜΟΣ Ο Ρασούλης Γεώργιος του Ρασούλη Σπυρίδωνος και της Βασιλικής το γένος Ζωγοπούλου που κατοικεί στα Μέγαρα και η Ορφανίδου Ελένη του Ορφανίδη Συµεών και της Τατιάνας το γένος Μποτσαρόβα που κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάµο.

9 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Κλάδος Χηµικών: Πτώση του τζίρου το 2009 Αύξηση του όγκου της παραγωγής της κατά 1,5% παρουσιάζει το πρώτο πεντάµηνο του 2010 η ελληνική βιοµηχανία χηµικών προ όντων, η οποία το 2009 κατέγραψε µειωµένα καθαρά κέρδη, ίσα όµως προς το 5% των ιδίων κεφαλαίων της (6,5% το 2008) και το 4,8% των εσόδων της (4,9% το 2008), διατηρώντας έτσι σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα την αποδοτικότητά της. Η αύξηση της παραγωγής που καταγράφεται το 2010 κάθε άλλο παρά αναπληρώνει, πάντως, εκείνη που είχε καταγραφεί το 2009, δεδοµένου ότι το προηγούµενο έτος είχε σηµειωθεί πτώση 12,3%, σε σχέση µε το Τον περασµένο Μάιο ο όγκος της παραγωγής χηµικών προ όντων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, βρισκόταν σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 12,1% χαµηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους Το 2009 ήταν χρονιά µειωµένων πωλήσεων για τον κλάδο, λόγω της συνδυασµένης πτώσης της ζήτησης χρωµάτων για τον οικοδοµικό τοµέα και άλλων προ όντων που προορίζονται για λοιπούς βιοµηχανικούς τοµείς. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις παρέµειναν στην πλειονότητά τους κερδοφόρες και, επιπλέον, βελτίωσαν τον συντελεστή µεικτού κέρδους, αξιοποιώντας αποτελεσµατικά τις αυξο- µειώσεις των τιµών των πρώτων υλών. Συγχρόνως, όπως επίσης προκύπτει από την επεξεργασία των ισολογισµών των 72 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου µε πωλήσεις άνω των τριών εκατοµ- µυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις 1,14 δισ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους ως τις 25 Ιουνίου 2010, βελτιώθηκε η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της πλειονότητας των επιχειρήσεων. Γενικότερα, 56 κερδοφόρες (77,8% του συνόλου) εµφανίζουν καθαρά κέρδη ύψους 49,1 εκατ. ευρώ και 16 ζηµιογόνες (22,2%) παρουσιάζουν ζηµιές ύψους 17 εκατ. ευρώ, µε συνέπεια να προκύπτουν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 32,1 ε- κατ. ευρώ έναντι συνολικών καθαρών κερδών 40,7 εκατ. ευρώ το Σε σύγκριση µε το 2008 τα καθαρά α- ποτελέσµατα των 72 εταιρειών επιδεινώθηκαν κατά 8,6 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 21% σε ποσοστό. Από την ανάλυση των στοιχείων του συγκεντρωτικού ισολογισµού των 72 ε- πιχειρήσεων, στις οποίες πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν περιλαµβάνεται εταιρεία µεγάλου µεγέθους, λόγω µη δηµοσίευσης ισολογισµού, συνάγεται ό- τι ο κλάδος το 2009 αντεπεξήλθε µε σχετική επιτυχία στην επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, κατεγράφησαν µείωση των εσόδων κατά 12%, των µεικτών κερδών κατά 9% και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 16% και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 26%. Συγχρόνως, ενώ βελτιώθηκε ο συντελεστής των µεικτών κερδών από το 28,2% στο 29,1%, συµπιέστηκαν οι συντελεστές των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το 13,3% στο 12,7% και των κερδών προ φ- όρων και τόκων (EBIT) από το 8,6% στο 7,2%. Αναλυτικότερα, οι 56 κερδοφόρες πραγµατοποίησαν συνολικές πωλήσεις 795,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 69,6% των συνολικών των 72 επιχειρήσεων του κλάδου. Οι πωλήσεις των 16 ζηµιογόνων ήταν ύψους 347,9 εκατ. ε- υρώ (30,4%). * 47 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2008, παρέµειναν και κατά το 2009 κερδοφόρες, πραγµατοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 48,3 ε- κατ. ευρώ έναντι 54,2 εκατ. ευρώ το 2008, µειωµένα κατά 5,9 εκατ. ευρώ. * 11 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2008 µε καθαρά κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ, εµφάνισαν κατά το 2009 ζηµιές ύψους 3 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 9,2 εκατ. ευρώ. * Πέντε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζηµιογόνες το 2008, παρέµειναν και κατά το 2009 ζηµιογόνες, πραγµατοποιώντας ζηµιές 14 εκατ. ευρώ έναντι 17,7 εκατ. ευρώ το 2008, µειωµένες έτσι κατά 3,7 εκατ. ευρώ. * Εννέα επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζηµιογόνες το 2008 µε ζηµιές 2 εκατ. ε- υρώ, εµφάνισαν κατά το 2009 κέρδη της τάξης του 0,8 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 2,8 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές πωλήσεις εµφανίζονται κατά 12% µειωµένες (-158,9 εκατ. ευρώ) εξαιτίας πτώσης των πωλήσεων της πλειονότητας των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, αυτές που τις αύξησαν ήταν µόνο 18 (25%), καθώς οι υπόλοιπες 54 (75%) είδαν τις πωλήσεις τους να µειώνονται. Τα µεικτά κέρδη µειώθηκαν κατά 34,7 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν στο επίπεδο των 144,9 εκατ. ε- υρώ, από 173,4 εκατ. ευρώ το 2008 (- 28,5 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φ- όρων και τόκων (EBIT) βρέθηκαν στο επίπεδο των 82,5 εκατ. ευρώ έναντι 112,1 εκατ. ευρώ (-29,6 εκατ. ευρώ). Βελτίωσαν τα µεικτά κέρδη οι 25 από τις 72 επιχειρήσεις (34,7%) και τα λειτουργικά 24 (33,3%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του µεικτού κέρδους 47 (65,3%) και του λειτουργικού κέρδους 34 (47,2%). Στο σύνολο των 72 επιχειρήσεων η α- ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), µε βάση τα µεγέθη του 2009, ήταν 9,4% (10,9% το 2008). Τα αποτελέσµατα προ φόρων επιδεινώθηκαν κατά 7,2 εκατ. ευρώ, καθώς κατεγράφησαν κέρδη ύψους 54,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 62 ε- κατ. ευρώ το 2008 (-12%). Σε σχέση µε το 2008 η φορολογική επιβάρυνση ήταν κατά 7% αυξηµένη, µε συνέπεια τα καθαρά κέρδη να διαµορφωθούν στο επίπεδο των 32,1 εκατ. ευρώ (40,7 εκατ. ευρώ το 2008). Επιδείνωση των καθαρών αποτελεσµάτων παρουσιάζουν συνολικά οι 39 από τις 72 επιχειρήσεις (54,2%), καθώς οι υπόλοιπες 33 (45,8%) τα βελτίωσαν. Στο επίπεδο των προ φόρων αποτελεσµάτων επιδείνωση εµφανίζουν επίσης 39 (54,2%). Λόγω αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά 2% και ταυτόχρονης µείωσης του δανεισµού, υποχώρησε η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (από το 59,9% στο 57,7%), µε παράλληλη άνοδο της αναλογίας των ιδίων από το 40,1% στο 42,3%. Βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε από το 70,8% των επιχειρήσεων (51 από τις 72). Μειωµένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 29 (40,3%).. Στο 95% ανήλθε η ταυτοποίηση των καρτοκινητών Σύµφωνα µε ανακοινώσεις και των τριών εταιριών, στις 30 Ιουλίου, που έληξε η προθεσµία, είχε ταυτοποιηθεί περίπου το 95% των ενεργών συνδροµητών καρτοκινητής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποσοστό που αγγίζει το 80% προσήλθε τις δύο τελευταίες εβδοµάδες, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ταυτοποίησης έχει τεθεί σε εφαρµογή από τις 8 Νοεµβρίου Από την περασµένη Παρασκευή 30 Ιουλίου σε όσα καρτοκινητά δεν έχουν ταυτοποιηθεί έχει πραγµατοποιηθεί φραγή κλήσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι όσοι αµέλησαν δεν µπορούν πλέον να το χρησιµοποιήσουν, δηλαδή να πραγµατοποιήσουν ή να δεχτούν καµία κλήση, να στείλουν ή να δεχθούν γραπτό µήνυµα, καθώς και να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Ωστόσο, όσοι συνδροµητές έχασαν την προθεσµία της ταυτοποίησης δε σηµαίνει ότι χάνουν απαραίτητα και τον αριθµό τους. Αυτοί έχουν µια δεύτερη ευκαιρία, έως τις 30 Ιανουαρίου 2011, να περάσουν από τα κατά τόπους καταστήµατα και τα σηµεία πρόσβασης των εταιριών, να δηλώσουν ακόµη και εκπρόθεσµα τα στοιχεία τους και να επανασυνδεθεί το κινητό και µάλιστα χωρίς να έχει χαθεί τυχόν υπόλοιπο, που υπήρχε διαθέσιµο πριν από την φραγή, ενώ διατηρείται και το νούµερο. Υπενθυµίζεται ότι για να ταυτοποιήσει κάποιος το κινητό του θα πρέπει να έχει µαζί του την κάρτα SIM του καρτοκινητού και την αστυνοµική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Για άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ετών, η διαδικασία της ταυτοποίησης πρέπει να γίνει από ενήλικα.