Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν."

Transcript

1 Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε00/5/ Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 1 (Κεφάλαιο Α ) του Ν.3227/ (ΦΕΚ 31-τεύχος Α ) «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» και της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1023 τεύχος Β /8-7-04) και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα για την εφαρµογή τους : Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις, ορίζεται, ότι, οι επιδοτούµενοι (από τον Ο.Α.Ε..) άνεργοι, που προσλαµβάνονται ή τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας (µε πλήρη ή µερική απασχόληση), κατά τη διάρκεια της επιδότησης, δεν ασφαλίζονται στον κλάδο ανεργίας. Η αµοιβή των ανωτέρω προσώπων βαρύνει τον Ο.Α.Ε.. κατά το ύψος του επιδόµατος ανεργίας, που τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται και κατά τα λοιπά τον εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της ασφαλιστικής κάλυψης του απασχολούµενου (επιδοτούµενου ανέργου). Επιπλέον µε την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου, καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Ως γνωστόν, µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 678/1977 (Εγκ. 122/77), τα πρόσωπα, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.., υπάγονται υποχρεωτικά και στην ασφάλιση της εργατικής εστίας. Συνεπώς η εξαίρεση των επιδοτούµενων ανέργων από τον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.., συνεπάγεται την εξαίρεσή τους και από την ασφάλιση του κλάδου Εργατικής Εστίας. Οι ανωτέρω διατάξεις είναι σε ισχύ από 8/7/04 ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Οι εργοδότες, οι οποίοι εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραµµα του Ο.Α.Ε.., προκειµένου να τύχουν των µειωµένων εισφορών κλάδων ανεργίας και εργατικής εστίας (προφανώς στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού τους στους κλάδους αυτούς) οφείλουν (κατά την πρόσληψη του επιδοτούµενου ανέργου) να προσκοµίσουν, στο αρµόδιο για τον έλεγχο της επιχείρησής τους Υποκ/µα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., βεβαίωση του Ο.Α.Ε.., στην οποία, εκτός από τα στοιχεία της επιχείρησής τους (επωνυµία, ταχυδροµική /νση, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Ε.) να αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του επιδοτούµενου ανέργου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, έτος γέννησης Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α., Α.Φ.Μ.) καθώς και η χρονική περίοδος της επιδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν προσωπικό ενταγµένο στο πρόγραµµα οφείλουν να ενηµερώνουν το Υποκ/µα ελέγχου και κατά τη λήξη ή διακοπή του προγράµµατος (από τυχόν αποχώρηση του εργαζόµενου πριν την λήξη αυτού). Επίσης οι αρµόδιες τοπικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.. παρακαλούνται να ενηµερώνουν εγγράφως την /νσή µας σε περίπτωση κατά την οποία σταµάτησε η επιδότηση εργοδότη πριν από την λήξη του προγράµµατος.

2 Απαιτήσεις εργοδοτών για επιστροφή των επιπλέον καταβληθεισών εισφορών που κατέβαλλαν, επειδή ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα, ενώ η υπηρεσία µας καθυστέρησε την υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες µε απόφαση /ντή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1846/51, εφόσον για την ίδια χρονική περίοδο προσκοµιστούν µαζί µε την αίτηση επιστροφής και η σχετική βεβαίωση του Ο.Α.Ε.. (ως ανωτέρω). Τέλος, για τους εν λόγω εργαζόµενους πρέπει να συµπληρώνεται στην Αναλυτική Περιοδική ήλωση και το πεδίο «ειδική περίπτωση ασφάλισης» µε την ένδειξη 39, ενώ, τα αντίστοιχα πακέτα κάλυψης, µετά την κοινοποίηση της παρούσας, αναφέρονται στο υπ αριθµ. πρωτ. 095/82/ έγγραφο της ιοίκησης Έργων Εκσυγχρονισµού του Ιδρύµατός µας, το οποίο σας κοινοποιούµε οµοίως.

3 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3227/ Μέτρο για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΕΤΡΑ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης -Μέτρα για τους επιδοτούµενους ανέργους 1. Επιδοτούµενος άνεργος µπορεί να προσλαµβάνεται ή τοποθετείται σε θέση εργασίας µε πλήρη ή µερική απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α') εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή, εφόσον η τοποθέτηση γίνεται για πλήρη απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο προσλαµβανόµενος ή τοποθετούµενος αµείβεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζόµενους στον εργοδότη, ανάλογα µε την ειδικότητα που απασχολείται και τις ώρες απασχόλησης του. Οι αποδοχές του σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες από το επίδοµα ανεργίας που δικαιούται ως άνεργος. 2. Η αµοιβή του προσλαµβανόµενου ή τοποθετούµενου βαρύνει τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..) κατά το ύψος του επιδόµατος ανεργίας που δικαιούται, και κατά τα λοιπά, τον εργοδότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής του κάλυψης. Ο προσλαµβανόµενος ή τοποθετούµενος δεν ασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή για ανεργία. Αν απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώµατος επιδότησης, ο άνεργος λαµβάνει το επίδοµα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστηµα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί, ή προσληφθεί. 3. Προϋπόθεση για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να µην έχει προβεί ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαµήνου πριν από την τοποθέτηση ή πρόσληψη σε απόλυση προσωπικού της επιχείρησης του χωρίς τη συνδροµή σπουδαίου λόγου. Ο εργοδότης υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας µε τον προσληφθέντα ή τοποθετηθέντα να µην προβαίνει σε απόλυση εργαζοµένων από την επιχείρηση του, χωρίς τη συνδροµή σπουδαίου λόγου, άλλως χάνει το δικαίωµα της µείωσης εφεξής του εργοδοτικού κόστους κατά το ύψος του επιδόµατος που ο άνεργος εδικαιούτο από τον Ο.Α.Ε.. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από τη γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου (.Σ.) του Ο.Α.Ε.., καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης.

4 Υπουργική Απόφαση Αριθ.: 30874/ Καθορισµός των απαραίτητων δικαιολογητικών, κριτηρίων επιλογής, του τρόπου και κάθε άλλου σχετικού θέµατος, για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγρ. 1-4 του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη:...αποφασίζουµε: - Καθορίζουµε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τον τρόπο και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την πρόσληψη επιδοτούµενων ανέργων σε θέσεις εργασίας µε πλήρη απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας, ως εξής: 1.- ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στο πρόγραµµα αυτό είναι δυνατόν να ενταχθούν όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. 2.- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Α) Εργοδοτών Για να υπαχθεί µια επιχείρηση στο πρόγραµµα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει µείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας που πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο εξάµηνο πριν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εξαιρούνται οι καταγγελίες σύµβασης εργασίας που οφείλονται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόµενο. Β) Ανέργων Να έχει εγκριθεί η τακτική επιδότηση τους λόγω ανεργίας. Να έχουν βεβαίωση εξατοµικευµένης παρέµβασης (εφόσον προταθούν από την Υπηρεσία). 3.- ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ίση µε το χρονικό διάστηµα που θα απασχοληθεί ο επιδοτούµενος άνεργος στον εργοδότη και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της διάρκειας της επιδότησης του ανέργου. 4.- ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το µηνιαίο ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο µε το µηνιαίο ποσό του επιδόµατος ανεργίας που έχει εγκριθεί στον άνεργο.

5 5.-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Α) Για τους επιδοτούµενους άνεργους Προηγείται ο επιδοτούµενος του οποίου η διάρκεια της επιδότησης, κατάτηνηµεροµηνία αίτησηςτου εργοδότη, ταυτίζεται µε τη διάρκεια της αιτούµενης απασχόλησης. Σε διαφορετική περίπτωση προηγείται ο επιδοτούµενος µε τη µεγαλύτερη, στο κρίσιµο χρονικό σηµείο, διάρκεια επιδότησης. Β) Για τους εργοδότες Στην περίπτωση όπου οι αιτήσεις των εργοδοτών υπερβαίνουν τους επιδοτούµενους άνεργους που έχουν τις προϋποθέσεις για απασχόληση, η επιλογή γίνεται επί τη βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων που θα καθορισθούν µε εγκύκλιο µας. 6.- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις κατά τόπους, µε βάση την έδρα της επιχείρησης, αρµόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.. (Τ.Υ. - ΚΠΑ ή όπου δεν έχουν συσταθεί στις ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης). Η αίτηση του εργοδότη θα περιέχει την επωνυµία της επιχείρησης, το αντικείµενο εργασιών, τον αριθµό των ατόµων που επιθυµεί να προσλάβει, το χρόνο που προτίθεται να τα απασχολήσει και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: - Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος - Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, µε την οποία θα δηλώνουν ότι κατά το εξάµηνο πού προηγείται της αίτησης δεν έχουν απολύσει προσωπικό παρά µόνο για σπουδαίο λόγο, ρητά αναφερόµενο και ότι αν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος µειώσουν το προσωπικό θα στερούνται της επιχορήγησης. 7.- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Α) Αν η υπόδειξη των επιδοτούµενων ανέργων γίνεται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.. απαιτείται: Αίτηση της επιχείρησης, Συστατικό σηµείωµα της Υπηρεσίας και Βεβαίωση εξατοµικευµένης προσέγγισης ανέργου. Η τελική επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν θα γίνεται από τον εργοδότη. Β) Αν ο εργοδότης έχει προβεί σε πρόσληψη επιδοτούµενου ανέργου, απαιτείται: Αίτηση της επιχείρησης, Αναγγελία πρόσληψης και εγκριτική απόφαση επιδότησης ανεργίας. Την απόφαση για την υπαγωγή των εργοδοτών στο οικείο πρόγραµµα εκδίδουν οι κατά τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Η επιχείρηση υποχρεούται να αµείβει το προσλαµβανόµενο άτοµο σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για λοιπούς εργαζόµενους, ανάλογα µε την ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησης του. Η επιχείρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας µε τον προσληφθέντα να µην προβαίνει σε απόλυση του προσωπικού της χωρίς τη συνδροµή σπουδαίου λόγου.

6 9.- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαµβάνει: - το ονοµατεπώνυµο των προσληφθέντων βάσει του προγράµµατος, - την ειδικότητα,. - την ηµεροµηνία πρόσληψης, - το ποσό της ηµερήσιας επιχορήγησης, - το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ανά µήνα ο εργαζόµενος και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων µισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση. Β) Αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων ή Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) του χρονικού διαστήµατος για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση, από όπου θα προκύπτουν οι ηµέρες εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές που υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να αποδώσουν στον ασφαλιστικό φορέα. Οι µισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π..) (που µπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή) θα συνοδεύονται µε υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή. Γ) Γραµµάτιο είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για τους µήνες για τους οποίους ζητείται επιχορήγηση. ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, όπου απαιτείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ε) Αριθµός λογαριασµού τραπέζης µε την οποία συναλλάσσεται ο εργοδότης. Η αρµόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.. µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ενηµερώνει την οικεία Τ.Υ. ώστε να προβεί στην καταβολή της επιχορήγησης µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού του εργοδότη ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ Η αξίωση των εργοδοτών για την είσπραξη της επιχορήγησης ασκείται εντός τριµήνου από τότε που καθίσταται απαιτητή. 11.-ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει που αφορά στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, θα επιλύεται µε απόφαση Ειδικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η σχετική ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.. εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήµατος στον ενδιαφερόµενο εργοδότη και θα διαβιβάζεται στη ιεύθυνση Απασχόλησης ιοίκησης του Ο.Α.Ε.. µε τα απαραίτητα για την εξέταση της στοιχεία. 12.-ΕΛΕΓΧΟΣ 'Ελεγχος στις επιχειρήσεις για την ορθή υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος, πραγµατοποιείται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε., σύµφωνα µετά οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. µε αριθµό 2/34255/0022/ , όπως ισχύει.

7 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 22/5/2006 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΟΜΑ Α ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ 095/82 ΘΕΜΑ:«Απόδοση νέων Κωδικών Πακέτων Κάλυψης ( , και 1511)» Σας αποστέλλουµε: α) Τον «ΠΙΝΑΚΑ I», όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη των Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αποδίδονται για την ασφάλιση ανέργων που προσλαµβάνονται σε θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους από τον ΟΑΕ. β) Τον «ΠΙΝΑΚΑ VIII» όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη των Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αποδίδονται για την ασφάλιση ανέργων που προσλαµβάνονται ως συντηρητές κτιρίων κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους από τον ΟΑΕ. Όλα τα πρόσωπα που ασφαλίζονται µε τους παραπάνω κωδικούς, εξαιρούνται από τον κλάδο ανεργίας σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31/ ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της 30874/ (ΦΕΚ Β' 1023/ ) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κατ εφαρµογή του ν.678/77, τα παραπάνω πρόσωπα, ως εξαιρούµενα από την ασφάλιση στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕ, εξαιρούνται και από την ασφάλιση στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). Επίσης σας αποστέλλουµε τον «ΠΙΝΑΚΑ VI» όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη του ΚΠΚ 1511, που αποδίδεται για την ασφάλιση µόνιµων υπαλλήλων ΝΠ, νέων ασφαλισµένων, που λόγω της ιδιότητάς τους έχουν βελτιωµένη θέση, αλλά υπάγονται στο κοινό καθεστώς ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι αποδιδόµενοι ΚΠΚ & έχουν εφαρµογή από , ηµεροµηνία δηµοσίευσης της κοινής υπουργικής απόφασης, µε την οποία καθορίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 1 του ν. 3227/2004. Ο ΚΠΚ 1511 έχει εφαρµογή από