ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Προγράμμαηα Ο.Α.Δ.Γ. για νέοσς επιτειρημαηίες. Δίδος δραζηηριοηήηφν ποσ επιδοηήθηκαν ζηον Νομό Έβροσ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΜΑΣΟΤΛΑ Καβάλα 2006

2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Πξνγξάκκαηα Ο.Α.Δ.Γ. γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο. Δίδνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηδνηήζεθαλ ζηνλ Ννκφ Έβξνπ. Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ Απφ ηελ ζπνπδάζηξηα ΣΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΜΑΣΟΤΛΑ Καβάλα

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, άξρηζε ην Απξίιην ηνπ 2006, κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο απφ ην Σκήκα Λνγηζηηθήο ηνπ Σ.Δ.Η Καβάιαο. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηελ θα. Φιψξνπ Γηαλλνχια, επηβιέπνληα θαζεγήηξηα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηεο, ζε πάζεο θχζεσο εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, θαζψο θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ηελ αδειθή κνπ θαη φινπο κνπ ηνπο θίινπο, γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε ηνπο, πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζή ηεο. 2

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΑΓΧΓΖ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 5-7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Ο.Α.Δ.Γ. ΓΗΑ ΝΔΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ 2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΝΔΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ (Ν.Δ.Δ) ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΝΔΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ (Ν.Δ.Δ) ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΝΔΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ (Ν.Δ.Δ) ΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔ 2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΝΔΡΓΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 2.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΝΔΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΧΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 2.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ Ν.Δ.Δ ΔΤΠΑΘΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 2.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (STAGE) ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΣΖ ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ, ΑΝΔΡΓΧΝ Δ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΟΤ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ ΑΠΟ 0 ΔΧ 3 ΑΣΟΜΑ 2.8. ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΧΘΖΖ ΑΝΔΡΓΧΝ ΝΔΧΝ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΓΔΜΔΤΔΗ & ΤΝΔΠΔΗΔ ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 55 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (εξσηεκαηνιφγην) ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 60 3

5 ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ) είλαη ην θχξην φξγαλν εθαξκνγήο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ηαρείαο πξνζαξκνγήο ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο, ζε αξκνλία κε ην εθάζηνηε πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη ηηο ζπλαθείο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. δηέπεηαη απφ ην θαζεζηψο ηνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Δίλαη δηνηθεηηθά απηφλνκνο θαη δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.., πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηξηκεξνχο εθπξνζψπεζεο, δεκηνπξγεί επλντθφηεξνπο φξνπο δηαιφγνπ, κεηαμχ ηεο πνιηηείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ο Ο.Α.Δ.Γ. εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο θαη ν εθνδηαζκφο ηνπο κε Γξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηήζνπλ νη ίδηνη ηελ θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο. Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, είλαη: Α) Ζ ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο Β) Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ησλ ελεξγεηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο ( Πξνγξάκκαηα επηδνηνχκελεο απαζρφιεζεο- θαηάξηηζεο ) Γ) Ζ παξνρή επηδνκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ παξνρψλ Γ) Ζ ππνζηήξημε θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία ή θηλδπλεχνπλ λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ Δ) Ζ ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο ζε πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο φξνπο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη λα ελεκεξσζνχλ νη λένη επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαηάιιειεο ζέζεο εξγαζίαο, βάζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ, ζε ζρέζε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξεη. Όια απηά νδεγνχλ ζε κηα εξγαζία πεξηζζφηεξν πνηνηηθή θαη ζηαζεξή γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο. 4

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1 ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο επηδίσμεο ηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, ν Ο.Α.Δ.Γ. εθαξκφδεη θάπνηα πξνγξάκκαηα κε θνξείο πινπνίεζεο ηηο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά πθίζηαληαη ζε εηήζηα βάζε θαη ππφθεηληαη ζε φπνηα αλαζεψξεζε ή πξνζζήθεο είλαη απαξαίηεηεο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο, είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ πξνηείλεηαη ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ απαζρφιεζε, κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη γεληθφηεξα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε. 5

7 Πξνγξάκκαηα Ο.Α.Δ.Γ πνπ αθνξνχλ λένπο επαγγεικαηίεο είλαη : 1. Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ) ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξηθήο. 2. Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ) ζηνπο ηνκείο Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο. 3. Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ) γηα γπλαίθεο. 4. Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε Αλέξγσλ ζηνλ ηνκέα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 5. Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ ζην πιαίζην ησλ Οινθιεξσκέλσλ Παξεκβάζεσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Π.Δ.Π). 6. Πξφγξακκα Δπηδφηεζεο Ν.Δ.Δ Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ έηνπο. 7. Πξφγξακκα γηα ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) θαη επηδφηεζεο ηεο Μεξηθήο Απαζρφιεζεο, αλέξγσλ ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ πνπ απαζρνινχλ απφ 0 έσο 3 άηνκα. 8. Δηδηθφ πξφγξακκα πξνψζεζεο αλέξγσλ λέσλ ζηελ απαζρφιεζε. 6

8 1.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Ζ δηαδηθαζία Τπαγσγήο ζηα πξνγξάκκαηα απηά, πεξηιακβάλεη δχν (2) ζηάδηα : α) Σελ πξνέγθξηζε, δειαδή ηελ απνδνρή απφ ηηο ππεξεζίεο Ο.Α.Δ.Γ. ηεο «αίηεζεο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ππεχζπλεο δήισζεο» απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. β) ηελ ππαγσγή, δειαδή ηελ έθδνζε εγθξηηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Τπεξεζία, χζηεξα θαη απφ ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ πξψηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ. 7

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ο.Α.Δ.Γ. ΓΗΑ ΝΔΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ 2.1 Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ Νέων Δλεςθέπων Δπαγγελμαηιών (Ν.Δ.Δ) ζηην Κοινωνία ηηρ Πληποθοπικήρ. Ο Ο.Α.Δ.Γ πιεξνθνξεί ηνπο άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ φηη γηα ην έηνο 2006 ζα εθαξκνζζεί πξφγξακκα επηρνξήγεζεο ρηιίσλ επηαθνζίσλ (1700) Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ.) ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Απφ ηηο 1700 ζέζεηο: πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θαιπθζεί ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξφιεςεο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ζα αθνξά: α) Άλεξγνπο λένπο θαη λέεο ειηθίαο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη έσο 6 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. β) Άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη έσο 12 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πνζνζηφ κέρξη 35% ζα θαιπθζεί ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαηαζηνιήο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ζα αθνξά: α) Άλεξγνπο λένπο θαη λέεο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. β) Άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Θα ηεξεζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ θάιπςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, πνζνζηφ 60% ησλ ζέζεσλ ζα θαιπθζνχλ απφ γπλαίθεο Γχλαληαη λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα κέρξη θαη 3 (ηξία) κέιε εηαηξεηψλ: α) Οκνξξχζκσλ (Ο.Δ.) β) Δηεξνξξχζκσλ (Δ.Δ.), κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο γ) Δ.Π.Δ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έθαζηνο ππνςήθηνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα κεηέρεη ηνπιάρηζηνλ κε πνζνζηφ 25% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. δ) Αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ. 8

10 Γχλαληαη λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα κέρξη θαη πέληε (5) κέιε πλεηαηξηζκψλ. Δπηπιένλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην Πξφγξακκα νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θξηηήξηα ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπο θαη ηελ εληνπηφηεηα (έδξα /ηφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο), πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε εγθχθιην ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, απφ 17/2/2006 κέρξη ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελζάξξπλζε, κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ησλ αλέξγσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο κηθξή επηρείξεζε ζηνπο ηνκείο Πιεξνθνξηθήο,Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σειεκαηηθήο. Οη ελδηαθεξφκελνη (άλεξγνη), πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ επηρείξεζε ζηα αθφινπζα πεδία: Α. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ: Οξζνινγηθή κεραληθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, δειαδή απνζήθεπζε, ηαμηλφκεζε, αλάθιεζε θαη κεηάδνζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη αμηνπνίεζή ηνπο ζε πνηθίιεο εθαξκνγέο ή γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. Β. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ: χλδεζε κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ζπζθεπψλ (ελζχξκαησλ, ξαδηνειεθηξηθψλ, ειεθηξνκαγλεηηθψλ θ.ι.π. πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ. Γ. ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ: Σν ζχλνιν ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. 9

11 ΔΞΑΗΡΔΔΗ Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα : 1. Δπαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο νξγαληθήο ζέζεο θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε θαη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ παξνρή ηεο επηρνξήγεζεο. 2. Όζνη δεκηνπξγνχλ επνρηθέο επηρεηξήζεηο, θξνληηζηήξηα θαη γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη κνλάδεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, internetcafe, επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο (10 κ. κ. 6 π. κ. ), θαζψο θαη γεληθφηεξα επηρείξεζε πνπ δελ απνβιέπεη ζε ππνζηήξημε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήοηειεπηθνηλσληψλ αιιά απιά ρξεζηκνπνηεί ηηο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο γηα ηε δηθή ηεο ιεηηνπξγία. 3. Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.) 4. Όζνη δεηνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κε δξαζηεξηφηεηα φκνηα (ή ζηνλ ίδην ρψξν) κε απηή πνπ είρε επηρείξεζε ε νπνία δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη αλήθε ζε ζπγγεληθφ ηνπο πξφζσπν εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο Α Βαζκνχ ή νη ζχδπγνί ηνπο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο ηνπο ζηε Γ.Ο.Τ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ν πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο ζπληαμηνδνηήζεθε ή απεβίσζε. 5. Όζνη είραλ άιιε επηρείξεζε θαηά ηνπο έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε λέα έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηε Γ.Ο.Y., θαζψο θαη απηνί πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί ζην παξειζφλ, αλεμάξηεηα ρξνληθήο πεξηφδνπ, είηε απφ ην γεληθφ Πξφγξακκα ησλ Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ, είηε απφ αληίζηνηρν εμεηδηθεπκέλν Πξφγξακκα (ζηνλ ηνκέα Πνιηηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θ.ιπ.). 10

12 πγθεθξηκέλα ζα επηρνξεγεζνχλ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα πεδία δξαζηεξηνηήησλ: αλαιψζηκα, αλαιψζηκα κεραλψλ γξαθείνπ, αλαπαξαγσγή cd rom, αμεζνπάξ θαη εμνπιηζκφο θηλεηήο ηειεθσλίαο, αμεζνπάξ γξαθείνπ, αξηζκνκεραλέο, απηνθφιιεηεο εηηθέηεο, απηνκαηηζκφο γξαθείνπ, απηφκαηνη ηειεθσλεηέο, γξαθνκεραλέο, δηζθέηεο, δίζθνη cd rom, εθηππσηέο, εθηππσηηθά κεραλήκαηα, επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, επεμεξγαζηέο πηλάθσλ, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θαηαζηξνθείο εγγξάθσλ, θηλεηή ηειεθσλία, θνπηηά ππνινγηζηψλ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ινγηζκηθφ, ινγηζκηθφ επηθνηλσληψλ. ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟ Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα κπνξέζνπλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ κε ζπλάθεηα ζηνπο ηνκείο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ: ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ Κ.Δ.Κ (ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ) ΠΣΤΥΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΠΟΤΓΧΝ Η.Δ.Κ ΜΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΣΤΥΗΟ Σ.Δ.Η ΠΣΤΥΗΟ Α.Δ.Η Δλαιιαθηηθά, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ άιινπο ηίηινπο ζπνπδψλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θεηηθήο θαηεχζπλζεο, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ κε ζπλάθεηα ζηνπο ηνκείο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. 11

13 H επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ ελαιιαθηηθά: Βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θχξηνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ΗΚΑ ή άιισλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ) Βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. Απφδεημε ή Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ, βεβαηψζεηο δεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θ.ιπ.) Πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ ή θαη ζπλεξγαζηψλ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ν θνξέαο /νξγαληζκφο /επηρείξεζε απφ ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε εκπεηξία, ε ζέζε εξγαζίαο κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα απαζρφιεζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Χο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ιακβάλεηαη θαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία, ε νπνία εθφζνλ πξνζδηνξίδεηαη ζε αξηζκφ δηδαθηηθψλ σξψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 150 δηδαθηηθέο ψξεο αλά έηνο θαηά ηα έηε 2003, 2004 θαη ΠΟΟ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε λέν ειεχζεξν επαγγεικαηία, πνπ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα θαζνξίδεηαη ζηα επξψ, απφ ηα νπνία πνζφ χςνπο επξψ θαηαβάιιεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο θαη ηα ππφινηπα επξψ ζε δχν (2) ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο ησλ επξψ ε θάζε κία, θαηαβαιιφκελε ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ απφ ηελ ππαγσγή ηνπ θαη αθνχ ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο επηηφπηνο έιεγρνο θαηά ην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα (φπνπ θαη δηαπηζηψλεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο). Ζ δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε λέν ειεχζεξν επαγγεικαηία πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο. 12

14 ΟΡΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Καηά ην δσδεθάκελν δηάζηεκα ηεο επηρνξήγεζεο ν λένο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο δεζκεχεηαη γηα ηα εμήο: 1. Με ηε ιήμε ηνπ θάζε εμακήλνπ, απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην πξφγξακκα θαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη: α) Αίηεζε ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ε επηρείξεζή ηνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη φηη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ ηεο δφζεο πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξάμεη (δει ,00 επξψ), φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ. Λνγίδνληαη ηα έμνδα ελνηθίσλ. Λνγίδνληαη επίζεο ηα έμνδα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ πνπ ηπρφλ πιεξψλεη κηα λέα επηρεηξεκαηίαο γηα ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ ηεο ψζηε λα κπνξεί λα απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Ν.Δ.Δ έρεη σο επαγγεικαηηθή έδξα ηελ νηθία ηεο ιακβάλεηαη ππφςε ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ ελνηθίσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ΓΔΖ θιπ.) β) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο φηαλ απαηηείηαη, ηηκνιφγην θαη επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ ή βεβαίσζε θαηαβνιήο Φ.Π.A. ζηε Γ.O.Y. 2. Ο εληαγκέλνο ζην πξφγξακκα ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία εγθαίξσο θαη γξαπηψο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη δειψζεη κε ηελ αίηεζε γηα έληαμή ηνπ. 3. Ζ επηρείξεζε δελ πξέπεη λα πξνβεί ζε αιιαγή έδξαο ή ηφπνπ ιεηηνπξγίαο εθηφο ησλ νξίσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία ν επαγγεικαηίαο ππέβαιιε ηελ αίηεζε ππαγσγήο ηνπ, αιιηψο δηαθφπηεηαη ε επηρνξήγεζε κε επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ. 4. Ζ επηρείξεζε δελ πξέπεη λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην δσδεθάκελν δηάζηεκα ηεο επηρνξήγεζεο (αιιηψο δηαθφπηεηαη ε επηρνξήγεζε κε επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ). Ζ επηζηξνθή ηνπ αλσηέξσ πνζνχ, πξέπεη λα γίλεη κε εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 13

15 Δθφζνλ δελ επηζηξαθεί εκπξφζεζκα ην πνζφ πνπ αλαδεηείηαη, ζπληάζζεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, Πξάμε Βεβαίσζεο Οθεηιήο θαη απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.O.Y. γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ. ε πεξίπησζε θπιάθηζεο ή ζαλάηνπ ή ζνβαξήο αζζέλεηαο, ε επηρνξήγεζε ζα δηαθφπηεηαη ρσξίο άιιεο επηπηψζεηο γηα ηνλ επαγγεικαηία απφ ηελ εκεξνκελία πνπ εκθαλίζζεθε ην πξφβιεκα. ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ ΠΟΟΤ Δάλ ν λένο επαγγεικαηίαο θαηαζέζεη εθπξφζεζκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή επηκέξνπο δφζεο, ε αμίσζή ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ παξαγξάθεηαη ρσξίο δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, εθφζνλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαη εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ΑΝΑΚΛΖΖ ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δάλ κεηά ηελ έληαμε ηνπ λένπ επαγγεικαηία ζην πξφγξακκα, δηαπηζησζεί φηη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο ή ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ, ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο κε απφθαζή ηνπ, ζα αλαθαιεί ηελ ππαγσγή ηνπ επαγγεικαηία ζην πξφγξακκα. 14

16 ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Πξνβιέπεηαη φηη: ε πεξίπησζε θπιάθηζεο ή ζαλάηνπ ή ζνβαξήο αζζέλεηαο, ε επηρνξήγεζε ζα δηαθφπηεηαη ρσξίο άιιεο επηπηψζεηο γηα ηνλ επαγγεικαηία απφ ηελ εκεξνκελία πνπ εκθαλίζζεθε ην πξφβιεκα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ απφ ην νπνίν ζα ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία δηαθνπήο θαη αθνινχζσο, ε Τπεξεζία ζα εθδίδεη ηελ απφθαζε δηαθνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο επηπηψζεηο. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ησλ εληαγκέλσλ ζην πξφγξακκα Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ) θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ ζα επηιχεηαη κε Απφθαζε Δηδηθήο Δπηηξνπήο. Ζ έλζηαζε ζα ππνβάιιεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ο.Α.Δ.Γ, κέζσ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία έρεη θαηαηεζεί ε αίηεζε ηνπ γηα έληαμε ζην πξφγξακκα, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο απφ ηελ Τπεξεζία ή ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο απνηειεί ζεξαπεία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ είρε παξνπζηαζηεί. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεξαπεχεηαη πξφβιεκα θαηά ηελ ππαγσγή ζην Πξφγξακκα, ε ηειηθή ππαγσγή είλαη εθηθηή κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηελ Τπεξεζία. 15

17 ΔΛΔΓΥΟΗ Δθηφο ηνπ ειέγρνπ πξηλ απφ ηελ ππαγσγή ηνπ επαγγεικαηία ζην Πξφγξακκα, ε Τπεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεί έλαλ ηνπιάρηζηνλ επηηφπην έιεγρν αλά εμάκελν πξηλ ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο δφζεσλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο επηηφπησλ ειέγρσλ, πνπ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ππνρξεψλεη ζε εμσηεξηθή εξγαζία ηνλ επαγγεικαηία, νη έιεγρνη ζα γίλνληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε καδί ηνπ. Δθφζνλ δελ είλαη εθηθηή ε αλεχξεζε ηνπ επαγγεικαηία ζηελ επηρείξεζή ηνπ νχηε χζηεξα απφ ζπλελλφεζε, ε Τπεξεζία ζα πξνβαίλεη ζε αξλεηηθή έθζεζε ειέγρνπ. 16

18 2.2 Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ Νέων Δλεςθέπων Δπαγγελμαηιών (Ν.Δ.Δ) ζηοςρ ηομείρ Πολιηιζμού και Πεπιβάλλονηορ. Ο Ο.Α.Δ.Γ πιεξνθνξεί ηνπο άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ φηη ζα εθαξκνζζεί πξφγξακκα επηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ γηα αλέξγνπο, ζηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο. Σν πξφγξακκα είλαη επηρνξεγνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (Δ.Κ.Σ.) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» ηνπ Γ' K.Π.. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελζάξξπλζε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.000,00 επξψ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, ησλ αλέξγσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο αηνκηθή ή εηαηξηθή επηρείξεζε, κε ηε δέζκεπζε λα κε δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο γηα ην δηάζηεκα ησλ 12 κελψλ ηεο επηρνξήγεζεο. Απφ ην παξαπάλσ πνζφ, πξνθαηαβνιή χςνπο 3.000,00 επξψ θαηαβάιιεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο θαη ηα ππφινηπα 6.000,00 επξψ ζε δχν (2) ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο ησλ επξψ ε θάζε κία. Οη ελδηαθεξφκελνη άλεξγνη-εο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ «αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα - ππεχζπλε δήισζε», ζηελ Τπεξεζία Απαζρφιεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ζα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή θαη θαη αξρήλ απνδνρή ηεο αίηεζεο απφ ηελ Τπεξεζία δελ δεζκεχεη ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην Πξφγξακκα. Ζ ππαγσγή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηελ Τπεξεζία ζηνλ ηνκέα πνπ επηζπκεί λα ππαρζεί (Πνιηηηζκφο ή Πεξηβάιινλ). Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ην δηάζηεκα απφ 10/12/2004 έσο 31/8/2006. ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο εηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα κέρξη θαη πέληε (5) κέιε εηαηξεηψλ : Οκνξξχζκσλ (Ο.Δ.) Δηεξνξξχζκσλ (Δ.Δ.), κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο Δ.Π.Δ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έθαζηνο ππνςήθηνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα κεηέρεη ηνπιάρηζηνλ κε πνζνζηφ 20% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. Αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ. 17

19 ΔΞΑΗΡΔΔΗ Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα: 1. Δπαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο νξγαληθήο ζέζεο θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε θαη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ παξνρή ηεο επηρνξήγεζεο. 2. Όζνη δεκηνπξγνχλ επνρηθέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, θξνληηζηήξηα, θπιηθεία, θαθελεία, εζηηαηφξηα, επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο (10 κ.κ. - 6 π.κ.), θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο καδηθνχ ραξαθηήξα (λπθηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπθηήξηα, ληίζθν θ.ά.) θαη γεληθφηεξα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δε ζπληζηνχλ πνιηηηζκφ αιιά δηαζθέδαζε. 3. Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.) 4. Όζνη δεηνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κε δξαζηεξηφηεηα φκνηα (ή ζηνλ ίδην ρψξν) κε απηή πνπ είρε επηρείξεζε ε νπνία δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη αλήθε ζε ζπγγεληθφ ηνπο πξφζσπν εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο A Βαζκνχ ή νη ζχδπγνί ηνπο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο ηνπο ζηε Γ.O.Y., εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ν πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο ζπληαμηνδνηήζεθε ή απεβίσζε. 5. Όζνη είραλ άιιε επηρείξεζε θαηά ηνπο έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε λέα έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηε Γ.Ο.Τ., θαζψο θαη απηνί πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί ζην παξειζφλ, αλεμάξηεηα ρξνληθήο πεξηφδνπ είηε απφ ην γεληθφ Πξφγξακκα ησλ Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ είηε απφ αληίζηνηρν εμεηδηθεπκέλν Πξφγξακκα (ζηνλ ηνκέα Πνιηηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θ.ιπ.). 6. ε πεξηπηψζεηο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηηζηηθήο αγνξάο ε απαζρφιεζε είλαη δηαιείπνπζα, ε παξνρή πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ ή ε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε κπνξεί λα δηαθνπεί κέρξη ηξεηο (3) κήλεο ρσξίο ηελ αληίζηνηρε δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο. Ζ πεξίνδνο απηή δηαθνπήο δελ κπνξεί λα είλαη ζηνπο πξψηνπο έμη (6) κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε εμαίξεζε ηηο ζεαηξηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο νη Ν.Δ.Δ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο 18

20 πξηλ ηελ δηαθνπή. ηελ πεξίπησζε απηή επέξρεηαη ηζφρξνλε παξάηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ. 19

21 2.3 Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ Νέων Δλεςθέπων Δπαγγελμαηιών (Ν.Δ.Δ) για γςναίκερ. Ο Ο.Α.Δ.Γ πιεξνθνξεί ηηο άλεξγεο ειηθίαο εηψλ φηη ζα εθαξκνζζεί πξφγξακκα επηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ γηα ρίιηεο (1.000) άλεξγεο γπλαίθεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ρέδηα Γξάζεο Οινθιεξσκέλεο Παξέκβαζεο ππέξ ησλ γπλαηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο. Σν πξφγξακκα είλαη επηρνξεγνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (Δ.Κ.Σ.) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε)) ηνπ Γ K.Π.. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελζάξξπλζε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.000,00 επξψ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, ησλ αλέξγσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο αηνκηθή ή εηαηξηθή επηρείξεζε, κε ηε δέζκεπζε λα κε δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο γηα ην δηάζηεκα ησλ 12 κελψλ ηεο επηρνξήγεζεο. Απφ ην παξαπάλσ πνζφ, πξνθαηαβνιή χςνπο 3.000,00 επξψ θαηαβάιιεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο θαη ηα ππφινηπα 6.000,00 επξψ ζε δχν (2) ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο ησλ 3.000,00 επξψ ε θάζε κία. Οη ελδηαθεξφκελεο άλεξγεο ζα πξέπεη απφ 21/03/2005 έσο 31/8/2006 λα ππνβάιινπλ «αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα - ππεχζπλε δήισζε», ζηελ Τπεξεζία Απαζρφιεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ζα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή θαη θαη αξρή απνδνρή ηεο αίηεζεο απφ ηελ Τπεξεζία δελ δεζκεχεη ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. γηα ηελ ππαγσγή ηεο ελδηαθεξφκελεο ζην Πξφγξακκα. Ζ ππαγσγή ηεο ελδηαθεξφκελεο Θα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ππάξρνπλ θελέο Θέζεηο ζηελ Τπεξεζία. ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο εηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα κέρξη θαη πέληε (5) κέιε εηαηξεηψλ : Οκνξξχζκσλ (Ο.Δ.) Δηεξνξξχζκσλ (Δ.Δ.), κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο 20

22 Δ.Π.Δ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έθαζηε ππνςήθηα γηα έληαμε ζην πξφγξακκα κεηέρεη ηνπιάρηζηνλ κε πνζνζηφ 20% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. Αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ. ΔΞΑΗΡΔΔΗ Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα: 1. Οη ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθαζηηθνί επηκειεηέο θαη γεληθά επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο νξγαληθήο ζέζεο θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε θαη ηελ πξσηνβνπιία ηεο ελδηαθεξφκελεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ παξνρή ηεο επηρνξήγεζεο. 2. Όζεο απαζρνιεζνχλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε επηβαηηθνχ δεκνζίαο ρξήζεσο (ΣΑΥΗ), ιεσθνξείνπ ή θνξηεγνχ δεκνζίαο ρξήζεσο. 3. Όζεο δεκηνπξγνχλ επνρηθέο επηρεηξήζεηο, εξγαζηήξηα ή θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πξαθηνξεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ιαρείσλ θαη ζπλαθή απηψλ, θπιηθεία, θαληίλεο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο (10 κ.κ. -6 π.κ.). 4. Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.) 5. Όζεο δεκηνπξγνχλ επηρείξεζε πνπ έρεη ην ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο κε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηνλ ίδην ρψξν απφ άιιν επαγγεικαηία κέζα ζην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο ζηε Γ.Ο.Τ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ν πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο ζπληαμηνδνηήζεθε ή απεβίσζε. 6. Όζεο δεηνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα N.E.E. κε δξαζηεξηφηεηα φκνηα κε απηή πνπ είρε επηρείξεζε ε νπνία δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη αλήθε ζε ζπγγεληθφ ηνπο πξφζσπν εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο A Βαζκνχ ή νη ζχδπγνί ηνπο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο ηνπο ζηε Γ.Ο.Τ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ν πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο ζπληαμηνδνηήζεθε ή απεβίσζε. 7. Όζεο έρνπλ επηρνξεγεζεί ζην παξειζφλ, αλεμάξηεηα ρξνληθήο πεξηφδνπ, απφ ην Πξφγξακκα ησλ Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ. 21

23 9. Οη επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ έρνπλ ζχλζεην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ην έλα εμ απηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαηξέζεηο. 22

24 2.4 Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ Δπισειπήζεων για ηην απαζσόληζη Ανέπγων ζηον ηομέα θςζικού πεπιβάλλονηορ. Αποδέκηερ: άλεξγνη ειηθίαο απφ 18 έσο 64 εηψλ. Σν 60% ησλ ζέζεσλ ζα θαιπθζνχλ απφ γπλαίθεο. Πποηεπαιόηηηερ καηανομήρ ηων θέζεων ηος ππογπάμμαηορ: 1. Σνπιάρηζηνλ ην 65% ησλ ζέζεσλ ζα θαιπθζεί ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξφιεςεο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ζα αθνξά: α) Άλεξγνπο λένπο θαη λέεο ειηθίαο εηψλ, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη έσο 6 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. β) Άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη έσο 12 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 2. Πνζνζηφ κέρξη 35% ζα θαιπθζεί ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαηαζηνιήο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ζα αθνξά: α) Άλεξγνπο λένπο θαη λέεο ειηθίαο εηψλ, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. β) Άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο νηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 23

25 2.5 Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ Νέων Δλεςθέπων Δπαγγελμαηιών ζηο πλαίζιο ηων Ολοκληπωμένων Παπεμβάζεων ηων Πεπιθεπειακών Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηων (Π.Δ.Π). Απεπζχλεηαη ζε λένπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ειηθίαο εηψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη: Απφ νκαδηθέο (καδηθέο) απνιχζεηο. Απφ αλαδηαξζψζεηο θιάδσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ απηφ πξφγξακκα κεηά απφ έθδνζε μερσξηζηήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 24

26 2.6 Ππόγπαμμα Δπιδόηηζηρ Ν.Δ.Δ Δςπαθών Κοινωνικών Ομάδων. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε άλεξγνπο, νη νπνίνη είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, απεμαξηεκέλα άηνκα θαη απνθπιαθηζκέλα άηνκα, άλσ ησλ 16 εηψλ, ζηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ζην Ννκφ Αηηηθήο. Σν πξφγξακκα είλαη δηεηνχο δηάξθεηαο. Πρώηο (1ο) έηος: επξψ ζπλ 1.500,00 επξψ εάλ ην άηνκν είλαη γπλαίθα ή άλσ ησλ 45 εηψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 5.000,00 επξψ θαηαβάιινληαη σο πξνθαηαβνιή θαη ηα ππφινηπα ζε 2 εμακεληαίεο δφζεηο. Γεύηερο (2ο) έηος: 5.800,00 επξψ ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε 2 εμακεληαίεο δφζεηο ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ηειηθή έληαμε θαη πξνζαξκνγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 25

27 2.7 Ππόγπαμμα για ηην απόκηηζη επγαζιακήρ εμπειπίαρ (STAGE) και επιδόηηζηρ ηηρ Μεπικήρ Απαζσόληζηρ, ανέπγων ζε πολύ μικπέρ επισειπήζειρ ηος λιανικού εμποπίος πος απαζσολούν από 0 έωρ 3 άηομα. Σν πξφγξακκα αθνξά αλέξγνπο, ειηθίαο κέρξη 50 εηψλ, αλεμαξηήησο εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Λ.Α.Δ.Κ (Λνγαξηαζκφο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε). Οη άλεξγνη πνπ ζα επσθειεζνχλ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο. Απφ ηηο ζέζεηο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% ζα θαιπθζεί απφ γπλαίθεο θαη 40% απφ άλδξεο. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξφιεςεο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο: ηνπιάρηζηνλ 67% ζα θαιπθζεί απφ άλεξγνπο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαηαζηνιήο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο έσο 33% ζα θαιπθζεί απφ άλεξγνπο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αηφκσλ πνπ ζέινπλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο κε άιιεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, (π.ρ. κεηέξεο, λένη θιπ.) θαζψο θαη ε ππνζηήξημε πνιχ κηθξψλ, νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ, επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ έσο ηξία ην πνιχ άηνκα πξνζσπηθφ. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δχν (2) κήλεο θαη ν ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ πινπνίεζε, δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ν Ο.Α.Δ.Γ.. 26

28 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ην πξφγξακκα εληάζζνληαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, πνπ απαζρνινχλ απφ 0-3 άηνκα πξνζσπηθφ θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ κείσζε πξνζσπηθνχ (ιφγσ θαηαγγειίαο ζχκβαζεο ή ιήμεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ) ρσξίο λα ην αληηθαηαζηήζνπλ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) κελψλ πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα θαη κέρξη ηελ έληαμή ηνπο ζε απηφ (ζα απνδεηθλχεηαη απφ κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο). Κάζε επηρείξεζε, κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα γηα έλα κφλν άηνκν. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηηο επηρεηξήζεηο ρσξίο πξνζσπηθφ. Δξαιπέζειρ ην πξφγξακκα δελ εληάζζνληαη: Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο γηα άηνκα πνπ είλαη ζχδπγνη ή ζπλδένληαη κε Α' βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κε ηνλ επηρεηξεκαηία. Οη O.E., Δ.E., A.E., θαη Δ.Π.E. γηα ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., γηα ηα κέιε ηνπ Γ.. ζηηο A.E., γηα ηνπο εηαίξνπο ηεο E.Π.E. Οη ζχδπγνη θα νη ζπγγελείο Α βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ησλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ ζηηο O.E. θαη E.E., ησλ εηαίξσλ ηεο E.Π.E. θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζηηο A.Δ. Οη ζπλεηαηξηζκνί γηα ηα κέιε ηνπο. ΔΠΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ ΑΝΔΡΓΟΗ Δπσθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άλεξγνη, ειηθίαο κέρξη 50 εηψλ (γελλεκέλνη απφ ην έηνο 1955 θαη κεηά), αλεμαξηήησο εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. 27

29 Οη παξαπάλσ δηθαηνχρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη: Να είλαη άλεξγνη, επηδνηνχκελνη ή κε, θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Να έρεη ζπκπιεξσζεί ην Αηνκηθφ ρέδην Γξάζεο. Να έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ ππεθνφηεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λα είλαη Έιιελεο νκνγελείο πνπ απαζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα. ΠΟΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Σν χςνο ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο αλέξρεηαη ζηα 8,00. Σν πνζφ απμάλεηαη ζηα 10,50 εκεξεζίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ακνηβή ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη πξνζαπμεκέλε θαηά 25% απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηηο ζπιινγηθέο ή θιαδηθέο ζπκβάζεηο. Ο ρξφλνο επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο αλέξρεηαη ζηνπο 18 κήλεο. 28

30 2.8. Διδικό ππόγπαμμα πποώθηζηρ ανέπγων νέων ζηην απαζσόληζη Σν πξφγξακκα αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ακηγψο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (πνπ απαζρνινχλ έσο 50 άηνκα πξνζσπηθφ), γηα ηελ απαζρφιεζε άλεξγσλ, απφθνηησλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ειηθίαο κέρξη 30 εηψλ (θαη εμαίξεζε κέρξη 35 εηψλ νη άλεξγεο γπλαίθεο, κεηέξεο αλειίθσλ ηέθλσλ) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Λ.Α.Δ.Κ (Λνγαξηαζκφο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε. Οη άλεξγνη πνπ ζα επσθειεζνχλ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο. Απφ ηηο σο άλσ ζέζεηο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% ζα θαιπθζεί απφ γπλαίθεο. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξφιεςεο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο ηνπιάρηζηνλ 67% ζα θαιπθζεί απφ άλεξγνπο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κέρξη 6 κήλεο, φζνη είλαη ειηθίαο κέρξη 25 εηψλ θαη κέρξη 12 κήλεο φζνη είλαη ειηθίαο 25 εηψλ θαη άλσ. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαηαζηνιήο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο: έσο 33% ζα θαιπθζεί απφ άλεξγνπο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη απφ 6 κήλεο θαη άλσ, φζνη είλαη ειηθίαο κέρξη 25 εηψλ θαη απφ 12 κήλεο θαη άλσ, φζνη είλαη ειηθίαο 25 εηψλ θαη άλσ. ΔΞΑΗΡΔΔΗ ην πξφγξακκα δελ εληάζζνληαη: Οη Δ.Π.Α.Δ., νη Π.A.E., φια ηα αζιεηηθά, νη πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, ηα θφκκαηα, νη Μεηξνπφιεηο, ηα Μνλαζηήξηα, ηα Θξεζθεπηηθά Ηδξχκαηα, ηα γξαθεία ηειεηψλ, ηα λπρηεξηλά θέληξα, δηζθνζήθεο, πξαθηνξεία ΠΡΟΠΟ ΛΟΣΣΟ, ιαρείσλ, πξαθηνξεία ηππνδξνκηθψλ ζηνηρεκάησλ, πηάλν κπαξ, θαθελεία, αλαςπθηήξηα, δηζθνζήθεο, πξαθηνξεία θαη επηρεηξήζεηο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα ινχλα-παξθ, ηα βηληενθιάκηr, ηα θξνληηζηήξηα θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κφλν γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 29

31 πξνζσπηθνχ, νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο, νη επηρεηξήζεηο πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηειεθψλνπ (telemarketing), θαζψο θαη νη αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο. Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο γηα άηνκα πνπ είλαη ζχδπγνη ή ζπλδένληαη κε Α' βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κε ηνλ επηρεηξεκαηία. Οη O.E., Δ.E., A.E., θαη E.Π.E. γηα ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζηηο O.Δ. θαη E.E., γηα ηα κέιε ηνπ Γ.. ζηηο A.E., γηα ηνπο εηαίξνπο ηεο E.Π.Δ. Οη ζχδπγνη θαη νη ζπγγελείο Α βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ησλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ ζηηο Ο.E. θαη E.Δ., ησλ εηαίξσλ ηεο Δ.Π.E. θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζηηο Α.E. Οη ζπλεηαηξηζκνί γηα ηα κέιε ηνπο. Οη εηαηξείεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. 30

32 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ Μεηά ηελ έθδνζε εγθξηηηθήο απφθαζεο, ελεκεξψλεηαη ν-ε ελδηαθεξφκελνο-ε λα πξνζέιζεη ζηελ Τπεξεζία, ην αξγφηεξν εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη αίηεζε γηα είζπξαμε ηεο πξνθαηαβνιήο, βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο φηαλ απαηηείηαη, ηηκνιφγην γηα ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο θαη αξηζκφ Λνγαξηαζκνχ Σξαπέδεο. ηε ζπλέρεηα παξαιακβάλεη κε ππνγξαθή : ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα πνπ ζα έρεη εθδνζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο πξνθαηαβνιήο. Με ηε ιήμε ηνπ θάζε εμακήλνπ, απφ ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα θαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη : 1. Αίηεζε ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ε επηρείξεζε ηεο ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη φηη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνλ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ ηεο δφζεο (δει ,00 επξψ) πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξάμεη, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία εζφδσλ θαη εμφδσλ. Γηεπθξηλίδνπκε φηη θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ ινγίδνληαη ηα έμνδα ελνηθίσλ, θαζψο θαη ηα έμνδα παηδηθνχ ζηαζκνχ πνπ ηπρφλ επηβαξχλεηαη ε γπλαίθα επηρεηξεκαηίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο έρεη σο επαγγεικαηηθή έδξα ηελ νηθία ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε ην 1/3 ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ελνίθηα, ΓΔΖ θιπ. ηεο νηθίαο. 2. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο φηαλ απαηηείηαη, ηηκνιφγην θαη επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ηνπ βηβιίνπ 31

33 εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ ή βεβαίσζε θαηαβνιήο Φ.Π.A. ζηε Γ.O.Y. 3. ηε ζπλέρεηα παξαιακβάλεη κε ππνγξαθή ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο δφζεο. Σν εθάζηνηε πνζφ επηρνξήγεζεο, ζα πηζησζεί ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο πνπ ν επαγγεικαηίαο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία. Ζ πίζησζε γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., κφιηο νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, κπνξεί λα δηελεξγνχληαη ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. ΓΔΜΔΤΔΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Τπνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα θαη έγγξαθα ηελ Τπεξεζία γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη δειψζεη (αιιαγή δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο, κεηαβνιή αληηθεηκέλνπ θ.ά.) Θα πξέπεη λα απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζή ηεο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλνο θαηά θχξην ιφγν ζηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ ππάγεηαη ε επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε δελ πξέπεη λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην δσδεθάκελν δηάζηεκα ηεο επηρνξήγεζεο. Τπνρξενχηαη ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηελ Τπεξεζία γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηνπ δσδεθακήλνπ ηεο επηρνξήγεζεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εμέιημή ηεο θαη ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 32

34 ΠΑΡΑΒΑΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Δπηζεκαίλεηαη φηη παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθέξεη ηε δηαθνπή ηνπ, κε επηπηψζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ αλάθιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, έσο ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηεο παξάβαζεο. Έλζηαζε θαηά απνξξηπηηθήο απφθαζεο Τπεξεζίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζεί κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ-ελ ελδηαθεξφκελν-ε. ηελ έλζηαζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ηα επηρεηξήκαηα ηνπ-εο εληζηάκελνπ-εο θαηά ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε ζεξαπεία θαη ζα ζπλνδεχνληαη κφλν απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πηζαλψο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςή ηνπ (πρ θσηνηππία δειηίνπ αλεξγίαο). Δπηρεηξήκαηα αφξηζηα ή αθαηάιεπηα δελ είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηνχλ. Σα επηρεηξήκαηα ζα αλαθέξνληαη κφλν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πξνέθπςε ην πξφβιεκα θαη φρη ζε κεηαγελέζηεξε θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, γηα πνην ιφγν δε ιεηηνπξγνχζε ε επηρείξεζε θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, άζρεηα αλ κεηά απφ έλα κήλα ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά. Έλζηαζε γηα πεξίπησζε θάιπςεο ζέζεσλ δε λνείηαη, θαζψο ε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δελ έρεη απνξξηθζεί, αιιά ηεξείηαη ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη ε Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο εθφζνλ πξνθχςνπλ θελέο ζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ε επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ αηηήκαηνο δελ είλαη δπλαηφ λα ιάβεη δηαθνξεηηθή απάληεζε. 33

35 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΔΠΗΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΛΑΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ Α. ΓΔΩΡΓΗΑ, ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ, ΘΖΡΑ ΚΑΗ ΓΑΟΚΟΜΗΑ Γεσξγία, Κηελνηξνθία, Θήξα θαη ζπλαθείο βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Γαζνθνκία, πινηνκία θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Β. ΑΛΗΔΗΑ Αιηεία, εθκεηάιιεπζε ηρζπνηξνθείσλ θαη κνλάδσλ παξαγσγήο γφλνπ - βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ αιηεία Γ. ΟΡΤΥΔΗΑ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΔΗΑ Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε - εμφξπμε ηχξθεο Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ - βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κε εμαίξεζε ηηο κειέηεο Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξαλίνπ θαη ζνξίνπ Δμφξπμε κεηαιινχρσλ κεηαιιεπκάησλ Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ Γ. ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο - θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο - θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ) ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνίαο θαη ππνδεκάησλ Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια - θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο Καηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί 34

36 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο θαη κέζσλ πιεξνθνξηθήο Παξαγσγή νπηάλζξαθα, πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη ππξεληθψλ θαπζίκσλ Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ. Καηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ Καηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ - θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο Καηαζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ - -θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ Καηαζθεπή επίπισλ - ινηπέο βηνκεραλίεο Αλαθχθισζε Δ. ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΝΔΡΟΤ Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ. πιινγή, θαζαξηζκφο θαη δηαλνκή λεξνχ. Σ. ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπέο 35

37 ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ Ε. ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ, ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ, ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Δκπφξην, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ - ιηαληθή πψιεζε θαπζίκσλ γηα νρήκαηα. Υνλδξηθφ εκπφξην θαη εκπφξην κε πξνκήζεηα, εθηφο απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ. Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ - επηζθεπή εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο. Ζ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα. Θ. ΜΔΣΑΦΟΡΔ, ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Υεξζαίεο κεηαθνξέο. Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ Τδάηηλεο κεηαθνξέο. Δλαέξηεο κεηαθνξέο. Βνεζεηηθέο θαη ζπλαθείο πξνο ηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο - δξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ. Σαρπδξνκεία θαη ηειεπηθνηλσλίεο. I. ΔΝΓΗΑΜΔΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηα ηακεία ζπληάμεσλ. Αζθαιίζεηο θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. 36

38 Κ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ, ΔΚΜΗΘΩΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖ ΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε αθίλεηε πεξηνπζία Δλνηθίαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ρσξίο ρεηξηζηή - ελνηθίαζε εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο Πιεξνθνξηθή θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλα θαη αλάπηπμε Άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Λ. ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΜΤΝΑ - ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα Μ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δθπαίδεπζε Ν. ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα Ξ. ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ Ζ ΑΣΟΜΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ Γηάζεζε ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ -πγηεηλή θαη παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ Φπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. O. ΗΓΗΩΣΗΚΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ ΟΗΚΗΑΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ Ηδησηηθά λνηθνθπξηά πνπ απαζρνινχλ νηθηαθφ πξνζσπηθφ Π. ΔΣΔΡΟΓΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ Δηεξφδηθνη νξγαληζκνί θαη φξγαλα 37

39 Δίδε πνπ επηδνηήζεθαλ ζην Ννκφ Έβξνπ είλαη ε Αιηεία θαη νη κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο. Δπίζεο εξγαδφκελνη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.). Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο έρνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαηάξηηζεο δελ απεπζχλεηαη ζε εξγαδνκέλνπο επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα. Αληηθείκελα θαηάξηηζεο είλαη ηα αθφινπζα: Οηθνλνκία-Γηνίθεζε Πιεξνθνξηθή Σερληθά Σνπξηζκφο- Παξνρή ππεξεζηψλ Αγξνηηθά Τγεία-Πξφλνηα Παηδαγσγηθά Πνιηηηζκφο Αζιεηηζκφο -Μ.Μ.Δ Δπηπιένλ απηναπαζρνινχκελνη ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα κε ζηφρν: ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε αληηθείκελα λέαο ηερλνινγίαο, γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηελ θαηνρχξσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. Σελ ελεκέξσζε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ γηα ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπ εξγαζίαο. 38

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Λακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε επηκέξνπο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ν Ο.Α.Δ.Γ ζήκεξα επηρεηξεί αλαζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ κε γλψκνλα: Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ησλ αλέξγσλ πνπ απνηππψλεηαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο. Σελ πξνψζεζε ηνκέσλ θαη θιάδσλ πνπ δηαλνίγνπλ πξννπηηθέο θαη δεκηνπξγνχλ λέα επαγγέικαηα. Σν 2005 ζρεδηάζηεθαλ πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα πεξηζζφηεξα απφ άηνκα. Δνδεικηικά: Δπηδνηνχληαη άλεξγνη γηα ην μεθίλεκα λέαο επηρείξεζεο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια εμεηδηθεχηεθαλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ γπλαηθεία απαζρφιεζε θαη γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ πιεζίνλ ηεο ζχληαμεο άλεξγνη λένη εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ. ρεδηάζηεθαλ ζπλδπαζκέλα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη δεκηνπξγίαο λέαο ζέζεο εξγαζίαο ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 39

41 θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Δπσθεινχληαη άλεξγνη λένη. Δπσθεινχληαη επηπιένλ άηνκα ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (απνθπιαθηζκέλνη, απεμαξηεκέλνη, θαη ινηπέο θαηεγνξίεο) κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε λέα ζέζε εξγαζίαο ή ηελ δεκηνπξγία ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο. Γίδεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθά επίπεδν κε αθεηεξία ηα Π.Δ.Π (Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα) θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε απμεκέλνπ αξηζκνχ δξάζεσλ ζε λνκνχο θαη πεξηθέξεηεο πνπ δηαηεξνχλ ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ή παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα αλεξγίαο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο απαζρφιεζεο ησλ αλέξγσλ ζε ηαθηηθή θαη κφληκε βάζε επηθέξεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο ζηα Κ.Π.Α (Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο): Να δηεπθνιχλεη θαη λα ελεξγνπνηεί ηνλ άλεξγν πνπ αλαδεηά εξγαζία λα βξεη απαζρφιεζε Να ζπκβάιιεη ζην λα θηηζζνχλ νη επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο πάλσ ζηηο ππνρξεψζεηο, πξνζδνθίεο θαη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ. Να δεκηνπξγήζεη θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο Να παξέρεη έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ θαη κε ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηηο αγνξάο εξγαζίαο Να ελεκεξψλεη ηνλ άλεξγν πνπ αλαδεηά εξγαζία γηα ηε δηαδηθαζία ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θαη ηα νθέιε ηεο. θαη ππνρξεψζεηο αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία: Να είλαη ζπλεξγάζηκνο Να είλαη ζπλεπήο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Να ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεο εκπηζηνζχλεο Να έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο Να αληαπνθξηζεί κε ζπλέπεηα ζηελ πξνζθνξά ζέζεο εξγαζίαο πνπ ηνπ πξνηείλεηαη 40

42 ΟΦΔΛΖ: Δληνπίδεη έγθαηξα ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ελεξγά Βειηηψλεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία κε βάζε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο Σαπηίδεη κε επηηπρία ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία Παξέρεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ αλέξγνπ πνπ αλαδεηά εξγαζία Μεηψλεη ην κέζν ρξφλν παξακνλήο ηνπ αλέξγνπ πνπ αλαδεηά εξγαζία εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πκπηέδεη ην κέζν ρξφλν δηαηήξεζεο κηαο θελήο ζέζεο εξγαζίαο Βνεζά ηνλ άλεξγν πνπ αλαδεηά εξγαζία λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα απνθαζίζεη απφ κφλνο ηνπ γηα ηελ εξγαζία πνπ ηνπ ηαηξηάδεη Βνεζά ηνλ άλεξγν πνπ αλαδεηά εξγαζία λα θαηαλνήζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο Μαζαίλεη ηερληθέο ζηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, λα επηηχρνπλ θαη ηα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ ζηνρεχνπλ λα θαηαιάβνπλ Διαηηψλεη ην θφζηνο επηινγήο πξνζσπηθνχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ Παξέρεη ζπζηεκαηηθή πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη επαγγέικαηα πνπ έρνπλ πξννπηηθή Παξέρεη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε σο πξνο ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ νη επηρεηξήζεηο. 41

43 ΔΡΔΤΝΑ 42

44 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΘΔΜΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ: τέδιο Γημιοσργίας Νέας Δπιτείρηζης ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην πφζν είλαη ελεκεξσκέλνη νη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν Ο.Α.Δ.Γ. γηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ λένπο επαγγεικαηίεο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαζνξίζηεθε ζηα 100 άηνκα θαη ε επηινγή ηνπ έγηλε κε ηπραία ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία. 43

45 Α. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 1. Απφ ηα 100 άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ εξσηήζεθαλ ηα 56 άηνκα ήηαλ άλδξεο θαη ηα 44 άηνκα ήηαλ γπλαίθεο. ΦΤΛΟ ΑΡΗΘΜΟ % ΑΝΓΡΔ 56 56,00% ΓΤΝΑΗΚΔ 44 44,00% ΤΝΟΛΟ ,00% ΠΗΝΑΚΑ 1:Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΦΤΛΟ 44% 56% ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ ΥΖΜΑ 1:Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν 44

46 2. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ παληξεκέλνη θαη ειεχζεξνη ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ ήηαλ δηαδεπγκέλνη. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ % ΠΑΝΣΡΔΜΔΝΟΗ 44 44,00% ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ 40 40,00% ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟΗ 16 16,00% ΤΝΟΛΟ % ΠΗΝΑΚΑ 2:Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 16% 44% 40% ΠΑΝΣΡΔΜΔΝΟΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟΗ ΥΖΜΑ 2: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 45