ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Προγράμμαηα Ο.Α.Δ.Γ. για νέοσς επιτειρημαηίες. Δίδος δραζηηριοηήηφν ποσ επιδοηήθηκαν ζηον Νομό Έβροσ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΜΑΣΟΤΛΑ Καβάλα 2006

2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Πξνγξάκκαηα Ο.Α.Δ.Γ. γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο. Δίδνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηδνηήζεθαλ ζηνλ Ννκφ Έβξνπ. Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ Απφ ηελ ζπνπδάζηξηα ΣΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΜΑΣΟΤΛΑ Καβάλα

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, άξρηζε ην Απξίιην ηνπ 2006, κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο απφ ην Σκήκα Λνγηζηηθήο ηνπ Σ.Δ.Η Καβάιαο. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηελ θα. Φιψξνπ Γηαλλνχια, επηβιέπνληα θαζεγήηξηα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηεο, ζε πάζεο θχζεσο εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, θαζψο θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ηελ αδειθή κνπ θαη φινπο κνπ ηνπο θίινπο, γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε ηνπο, πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζή ηεο. 2

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΑΓΧΓΖ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 5-7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Ο.Α.Δ.Γ. ΓΗΑ ΝΔΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ 2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΝΔΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ (Ν.Δ.Δ) ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΝΔΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ (Ν.Δ.Δ) ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΝΔΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ (Ν.Δ.Δ) ΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔ 2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΝΔΡΓΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 2.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΝΔΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΧΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 2.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ Ν.Δ.Δ ΔΤΠΑΘΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 2.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (STAGE) ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΣΖ ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ, ΑΝΔΡΓΧΝ Δ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΟΤ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ ΑΠΟ 0 ΔΧ 3 ΑΣΟΜΑ 2.8. ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΧΘΖΖ ΑΝΔΡΓΧΝ ΝΔΧΝ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΓΔΜΔΤΔΗ & ΤΝΔΠΔΗΔ ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 55 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (εξσηεκαηνιφγην) ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 60 3

5 ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ) είλαη ην θχξην φξγαλν εθαξκνγήο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ηαρείαο πξνζαξκνγήο ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο, ζε αξκνλία κε ην εθάζηνηε πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη ηηο ζπλαθείο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. δηέπεηαη απφ ην θαζεζηψο ηνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Δίλαη δηνηθεηηθά απηφλνκνο θαη δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.., πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηξηκεξνχο εθπξνζψπεζεο, δεκηνπξγεί επλντθφηεξνπο φξνπο δηαιφγνπ, κεηαμχ ηεο πνιηηείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ο Ο.Α.Δ.Γ. εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο θαη ν εθνδηαζκφο ηνπο κε Γξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηήζνπλ νη ίδηνη ηελ θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο. Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, είλαη: Α) Ζ ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο Β) Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ησλ ελεξγεηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο ( Πξνγξάκκαηα επηδνηνχκελεο απαζρφιεζεο- θαηάξηηζεο ) Γ) Ζ παξνρή επηδνκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ παξνρψλ Γ) Ζ ππνζηήξημε θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία ή θηλδπλεχνπλ λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ Δ) Ζ ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο ζε πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο φξνπο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη λα ελεκεξσζνχλ νη λένη επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαηάιιειεο ζέζεο εξγαζίαο, βάζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ, ζε ζρέζε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξεη. Όια απηά νδεγνχλ ζε κηα εξγαζία πεξηζζφηεξν πνηνηηθή θαη ζηαζεξή γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο. 4

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1 ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο επηδίσμεο ηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, ν Ο.Α.Δ.Γ. εθαξκφδεη θάπνηα πξνγξάκκαηα κε θνξείο πινπνίεζεο ηηο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά πθίζηαληαη ζε εηήζηα βάζε θαη ππφθεηληαη ζε φπνηα αλαζεψξεζε ή πξνζζήθεο είλαη απαξαίηεηεο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο, είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ πξνηείλεηαη ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ απαζρφιεζε, κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη γεληθφηεξα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε. 5

7 Πξνγξάκκαηα Ο.Α.Δ.Γ πνπ αθνξνχλ λένπο επαγγεικαηίεο είλαη : 1. Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ) ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξηθήο. 2. Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ) ζηνπο ηνκείο Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο. 3. Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ) γηα γπλαίθεο. 4. Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε Αλέξγσλ ζηνλ ηνκέα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 5. Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ ζην πιαίζην ησλ Οινθιεξσκέλσλ Παξεκβάζεσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Π.Δ.Π). 6. Πξφγξακκα Δπηδφηεζεο Ν.Δ.Δ Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ έηνπο. 7. Πξφγξακκα γηα ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) θαη επηδφηεζεο ηεο Μεξηθήο Απαζρφιεζεο, αλέξγσλ ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ πνπ απαζρνινχλ απφ 0 έσο 3 άηνκα. 8. Δηδηθφ πξφγξακκα πξνψζεζεο αλέξγσλ λέσλ ζηελ απαζρφιεζε. 6

8 1.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Ζ δηαδηθαζία Τπαγσγήο ζηα πξνγξάκκαηα απηά, πεξηιακβάλεη δχν (2) ζηάδηα : α) Σελ πξνέγθξηζε, δειαδή ηελ απνδνρή απφ ηηο ππεξεζίεο Ο.Α.Δ.Γ. ηεο «αίηεζεο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ππεχζπλεο δήισζεο» απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. β) ηελ ππαγσγή, δειαδή ηελ έθδνζε εγθξηηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Τπεξεζία, χζηεξα θαη απφ ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ πξψηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ. 7

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ο.Α.Δ.Γ. ΓΗΑ ΝΔΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ 2.1 Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ Νέων Δλεςθέπων Δπαγγελμαηιών (Ν.Δ.Δ) ζηην Κοινωνία ηηρ Πληποθοπικήρ. Ο Ο.Α.Δ.Γ πιεξνθνξεί ηνπο άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ φηη γηα ην έηνο 2006 ζα εθαξκνζζεί πξφγξακκα επηρνξήγεζεο ρηιίσλ επηαθνζίσλ (1700) Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ.) ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Απφ ηηο 1700 ζέζεηο: πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θαιπθζεί ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξφιεςεο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ζα αθνξά: α) Άλεξγνπο λένπο θαη λέεο ειηθίαο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη έσο 6 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. β) Άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη έσο 12 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πνζνζηφ κέρξη 35% ζα θαιπθζεί ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαηαζηνιήο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ζα αθνξά: α) Άλεξγνπο λένπο θαη λέεο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. β) Άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Θα ηεξεζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ θάιπςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, πνζνζηφ 60% ησλ ζέζεσλ ζα θαιπθζνχλ απφ γπλαίθεο Γχλαληαη λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα κέρξη θαη 3 (ηξία) κέιε εηαηξεηψλ: α) Οκνξξχζκσλ (Ο.Δ.) β) Δηεξνξξχζκσλ (Δ.Δ.), κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο γ) Δ.Π.Δ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έθαζηνο ππνςήθηνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα κεηέρεη ηνπιάρηζηνλ κε πνζνζηφ 25% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. δ) Αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ. 8

10 Γχλαληαη λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα κέρξη θαη πέληε (5) κέιε πλεηαηξηζκψλ. Δπηπιένλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην Πξφγξακκα νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θξηηήξηα ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπο θαη ηελ εληνπηφηεηα (έδξα /ηφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο), πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε εγθχθιην ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, απφ 17/2/2006 κέρξη ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελζάξξπλζε, κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ησλ αλέξγσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο κηθξή επηρείξεζε ζηνπο ηνκείο Πιεξνθνξηθήο,Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σειεκαηηθήο. Οη ελδηαθεξφκελνη (άλεξγνη), πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ επηρείξεζε ζηα αθφινπζα πεδία: Α. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ: Οξζνινγηθή κεραληθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, δειαδή απνζήθεπζε, ηαμηλφκεζε, αλάθιεζε θαη κεηάδνζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη αμηνπνίεζή ηνπο ζε πνηθίιεο εθαξκνγέο ή γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. Β. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ: χλδεζε κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ζπζθεπψλ (ελζχξκαησλ, ξαδηνειεθηξηθψλ, ειεθηξνκαγλεηηθψλ θ.ι.π. πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ. Γ. ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ: Σν ζχλνιν ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. 9

11 ΔΞΑΗΡΔΔΗ Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα : 1. Δπαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο νξγαληθήο ζέζεο θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε θαη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ παξνρή ηεο επηρνξήγεζεο. 2. Όζνη δεκηνπξγνχλ επνρηθέο επηρεηξήζεηο, θξνληηζηήξηα θαη γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη κνλάδεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, internetcafe, επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο (10 κ. κ. 6 π. κ. ), θαζψο θαη γεληθφηεξα επηρείξεζε πνπ δελ απνβιέπεη ζε ππνζηήξημε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήοηειεπηθνηλσληψλ αιιά απιά ρξεζηκνπνηεί ηηο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο γηα ηε δηθή ηεο ιεηηνπξγία. 3. Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.) 4. Όζνη δεηνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κε δξαζηεξηφηεηα φκνηα (ή ζηνλ ίδην ρψξν) κε απηή πνπ είρε επηρείξεζε ε νπνία δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη αλήθε ζε ζπγγεληθφ ηνπο πξφζσπν εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο Α Βαζκνχ ή νη ζχδπγνί ηνπο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο ηνπο ζηε Γ.Ο.Τ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ν πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο ζπληαμηνδνηήζεθε ή απεβίσζε. 5. Όζνη είραλ άιιε επηρείξεζε θαηά ηνπο έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε λέα έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηε Γ.Ο.Y., θαζψο θαη απηνί πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί ζην παξειζφλ, αλεμάξηεηα ρξνληθήο πεξηφδνπ, είηε απφ ην γεληθφ Πξφγξακκα ησλ Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ, είηε απφ αληίζηνηρν εμεηδηθεπκέλν Πξφγξακκα (ζηνλ ηνκέα Πνιηηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θ.ιπ.). 10

12 πγθεθξηκέλα ζα επηρνξεγεζνχλ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα πεδία δξαζηεξηνηήησλ: αλαιψζηκα, αλαιψζηκα κεραλψλ γξαθείνπ, αλαπαξαγσγή cd rom, αμεζνπάξ θαη εμνπιηζκφο θηλεηήο ηειεθσλίαο, αμεζνπάξ γξαθείνπ, αξηζκνκεραλέο, απηνθφιιεηεο εηηθέηεο, απηνκαηηζκφο γξαθείνπ, απηφκαηνη ηειεθσλεηέο, γξαθνκεραλέο, δηζθέηεο, δίζθνη cd rom, εθηππσηέο, εθηππσηηθά κεραλήκαηα, επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, επεμεξγαζηέο πηλάθσλ, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θαηαζηξνθείο εγγξάθσλ, θηλεηή ηειεθσλία, θνπηηά ππνινγηζηψλ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ινγηζκηθφ, ινγηζκηθφ επηθνηλσληψλ. ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟ Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα κπνξέζνπλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ κε ζπλάθεηα ζηνπο ηνκείο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ: ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ Κ.Δ.Κ (ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ) ΠΣΤΥΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΠΟΤΓΧΝ Η.Δ.Κ ΜΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΣΤΥΗΟ Σ.Δ.Η ΠΣΤΥΗΟ Α.Δ.Η Δλαιιαθηηθά, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ άιινπο ηίηινπο ζπνπδψλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θεηηθήο θαηεχζπλζεο, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ κε ζπλάθεηα ζηνπο ηνκείο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. 11

13 H επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ ελαιιαθηηθά: Βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θχξηνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ΗΚΑ ή άιισλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ) Βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. Απφδεημε ή Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ, βεβαηψζεηο δεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θ.ιπ.) Πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ ή θαη ζπλεξγαζηψλ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ν θνξέαο /νξγαληζκφο /επηρείξεζε απφ ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε εκπεηξία, ε ζέζε εξγαζίαο κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα απαζρφιεζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Χο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ιακβάλεηαη θαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία, ε νπνία εθφζνλ πξνζδηνξίδεηαη ζε αξηζκφ δηδαθηηθψλ σξψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 150 δηδαθηηθέο ψξεο αλά έηνο θαηά ηα έηε 2003, 2004 θαη ΠΟΟ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε λέν ειεχζεξν επαγγεικαηία, πνπ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα θαζνξίδεηαη ζηα επξψ, απφ ηα νπνία πνζφ χςνπο επξψ θαηαβάιιεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο θαη ηα ππφινηπα επξψ ζε δχν (2) ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο ησλ επξψ ε θάζε κία, θαηαβαιιφκελε ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ απφ ηελ ππαγσγή ηνπ θαη αθνχ ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο επηηφπηνο έιεγρνο θαηά ην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα (φπνπ θαη δηαπηζηψλεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο). Ζ δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε λέν ειεχζεξν επαγγεικαηία πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο. 12

14 ΟΡΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Καηά ην δσδεθάκελν δηάζηεκα ηεο επηρνξήγεζεο ν λένο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο δεζκεχεηαη γηα ηα εμήο: 1. Με ηε ιήμε ηνπ θάζε εμακήλνπ, απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην πξφγξακκα θαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη: α) Αίηεζε ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ε επηρείξεζή ηνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη φηη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ ηεο δφζεο πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξάμεη (δει ,00 επξψ), φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ. Λνγίδνληαη ηα έμνδα ελνηθίσλ. Λνγίδνληαη επίζεο ηα έμνδα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ πνπ ηπρφλ πιεξψλεη κηα λέα επηρεηξεκαηίαο γηα ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ ηεο ψζηε λα κπνξεί λα απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Ν.Δ.Δ έρεη σο επαγγεικαηηθή έδξα ηελ νηθία ηεο ιακβάλεηαη ππφςε ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ ελνηθίσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ΓΔΖ θιπ.) β) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο φηαλ απαηηείηαη, ηηκνιφγην θαη επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ ή βεβαίσζε θαηαβνιήο Φ.Π.A. ζηε Γ.O.Y. 2. Ο εληαγκέλνο ζην πξφγξακκα ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία εγθαίξσο θαη γξαπηψο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη δειψζεη κε ηελ αίηεζε γηα έληαμή ηνπ. 3. Ζ επηρείξεζε δελ πξέπεη λα πξνβεί ζε αιιαγή έδξαο ή ηφπνπ ιεηηνπξγίαο εθηφο ησλ νξίσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία ν επαγγεικαηίαο ππέβαιιε ηελ αίηεζε ππαγσγήο ηνπ, αιιηψο δηαθφπηεηαη ε επηρνξήγεζε κε επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ. 4. Ζ επηρείξεζε δελ πξέπεη λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην δσδεθάκελν δηάζηεκα ηεο επηρνξήγεζεο (αιιηψο δηαθφπηεηαη ε επηρνξήγεζε κε επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ). Ζ επηζηξνθή ηνπ αλσηέξσ πνζνχ, πξέπεη λα γίλεη κε εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 13

15 Δθφζνλ δελ επηζηξαθεί εκπξφζεζκα ην πνζφ πνπ αλαδεηείηαη, ζπληάζζεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, Πξάμε Βεβαίσζεο Οθεηιήο θαη απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.O.Y. γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ. ε πεξίπησζε θπιάθηζεο ή ζαλάηνπ ή ζνβαξήο αζζέλεηαο, ε επηρνξήγεζε ζα δηαθφπηεηαη ρσξίο άιιεο επηπηψζεηο γηα ηνλ επαγγεικαηία απφ ηελ εκεξνκελία πνπ εκθαλίζζεθε ην πξφβιεκα. ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ ΠΟΟΤ Δάλ ν λένο επαγγεικαηίαο θαηαζέζεη εθπξφζεζκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή επηκέξνπο δφζεο, ε αμίσζή ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ παξαγξάθεηαη ρσξίο δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, εθφζνλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαη εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ΑΝΑΚΛΖΖ ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δάλ κεηά ηελ έληαμε ηνπ λένπ επαγγεικαηία ζην πξφγξακκα, δηαπηζησζεί φηη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο ή ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ, ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο κε απφθαζή ηνπ, ζα αλαθαιεί ηελ ππαγσγή ηνπ επαγγεικαηία ζην πξφγξακκα. 14

16 ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Πξνβιέπεηαη φηη: ε πεξίπησζε θπιάθηζεο ή ζαλάηνπ ή ζνβαξήο αζζέλεηαο, ε επηρνξήγεζε ζα δηαθφπηεηαη ρσξίο άιιεο επηπηψζεηο γηα ηνλ επαγγεικαηία απφ ηελ εκεξνκελία πνπ εκθαλίζζεθε ην πξφβιεκα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ απφ ην νπνίν ζα ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία δηαθνπήο θαη αθνινχζσο, ε Τπεξεζία ζα εθδίδεη ηελ απφθαζε δηαθνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο επηπηψζεηο. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ησλ εληαγκέλσλ ζην πξφγξακκα Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ) θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ ζα επηιχεηαη κε Απφθαζε Δηδηθήο Δπηηξνπήο. Ζ έλζηαζε ζα ππνβάιιεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ο.Α.Δ.Γ, κέζσ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία έρεη θαηαηεζεί ε αίηεζε ηνπ γηα έληαμε ζην πξφγξακκα, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο απφ ηελ Τπεξεζία ή ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο απνηειεί ζεξαπεία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ είρε παξνπζηαζηεί. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεξαπεχεηαη πξφβιεκα θαηά ηελ ππαγσγή ζην Πξφγξακκα, ε ηειηθή ππαγσγή είλαη εθηθηή κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηελ Τπεξεζία. 15

17 ΔΛΔΓΥΟΗ Δθηφο ηνπ ειέγρνπ πξηλ απφ ηελ ππαγσγή ηνπ επαγγεικαηία ζην Πξφγξακκα, ε Τπεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεί έλαλ ηνπιάρηζηνλ επηηφπην έιεγρν αλά εμάκελν πξηλ ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο δφζεσλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο επηηφπησλ ειέγρσλ, πνπ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ππνρξεψλεη ζε εμσηεξηθή εξγαζία ηνλ επαγγεικαηία, νη έιεγρνη ζα γίλνληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε καδί ηνπ. Δθφζνλ δελ είλαη εθηθηή ε αλεχξεζε ηνπ επαγγεικαηία ζηελ επηρείξεζή ηνπ νχηε χζηεξα απφ ζπλελλφεζε, ε Τπεξεζία ζα πξνβαίλεη ζε αξλεηηθή έθζεζε ειέγρνπ. 16

18 2.2 Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ Νέων Δλεςθέπων Δπαγγελμαηιών (Ν.Δ.Δ) ζηοςρ ηομείρ Πολιηιζμού και Πεπιβάλλονηορ. Ο Ο.Α.Δ.Γ πιεξνθνξεί ηνπο άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ φηη ζα εθαξκνζζεί πξφγξακκα επηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ γηα αλέξγνπο, ζηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο. Σν πξφγξακκα είλαη επηρνξεγνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (Δ.Κ.Σ.) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» ηνπ Γ' K.Π.. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελζάξξπλζε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.000,00 επξψ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, ησλ αλέξγσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο αηνκηθή ή εηαηξηθή επηρείξεζε, κε ηε δέζκεπζε λα κε δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο γηα ην δηάζηεκα ησλ 12 κελψλ ηεο επηρνξήγεζεο. Απφ ην παξαπάλσ πνζφ, πξνθαηαβνιή χςνπο 3.000,00 επξψ θαηαβάιιεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο θαη ηα ππφινηπα 6.000,00 επξψ ζε δχν (2) ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο ησλ επξψ ε θάζε κία. Οη ελδηαθεξφκελνη άλεξγνη-εο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ «αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα - ππεχζπλε δήισζε», ζηελ Τπεξεζία Απαζρφιεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ζα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή θαη θαη αξρήλ απνδνρή ηεο αίηεζεο απφ ηελ Τπεξεζία δελ δεζκεχεη ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην Πξφγξακκα. Ζ ππαγσγή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηελ Τπεξεζία ζηνλ ηνκέα πνπ επηζπκεί λα ππαρζεί (Πνιηηηζκφο ή Πεξηβάιινλ). Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ην δηάζηεκα απφ 10/12/2004 έσο 31/8/2006. ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο εηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα κέρξη θαη πέληε (5) κέιε εηαηξεηψλ : Οκνξξχζκσλ (Ο.Δ.) Δηεξνξξχζκσλ (Δ.Δ.), κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο Δ.Π.Δ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έθαζηνο ππνςήθηνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα κεηέρεη ηνπιάρηζηνλ κε πνζνζηφ 20% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. Αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ. 17

19 ΔΞΑΗΡΔΔΗ Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα: 1. Δπαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο νξγαληθήο ζέζεο θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε θαη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ παξνρή ηεο επηρνξήγεζεο. 2. Όζνη δεκηνπξγνχλ επνρηθέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, θξνληηζηήξηα, θπιηθεία, θαθελεία, εζηηαηφξηα, επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο (10 κ.κ. - 6 π.κ.), θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο καδηθνχ ραξαθηήξα (λπθηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπθηήξηα, ληίζθν θ.ά.) θαη γεληθφηεξα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δε ζπληζηνχλ πνιηηηζκφ αιιά δηαζθέδαζε. 3. Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.) 4. Όζνη δεηνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κε δξαζηεξηφηεηα φκνηα (ή ζηνλ ίδην ρψξν) κε απηή πνπ είρε επηρείξεζε ε νπνία δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη αλήθε ζε ζπγγεληθφ ηνπο πξφζσπν εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο A Βαζκνχ ή νη ζχδπγνί ηνπο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο ηνπο ζηε Γ.O.Y., εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ν πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο ζπληαμηνδνηήζεθε ή απεβίσζε. 5. Όζνη είραλ άιιε επηρείξεζε θαηά ηνπο έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε λέα έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηε Γ.Ο.Τ., θαζψο θαη απηνί πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί ζην παξειζφλ, αλεμάξηεηα ρξνληθήο πεξηφδνπ είηε απφ ην γεληθφ Πξφγξακκα ησλ Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ είηε απφ αληίζηνηρν εμεηδηθεπκέλν Πξφγξακκα (ζηνλ ηνκέα Πνιηηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θ.ιπ.). 6. ε πεξηπηψζεηο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηηζηηθήο αγνξάο ε απαζρφιεζε είλαη δηαιείπνπζα, ε παξνρή πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ ή ε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε κπνξεί λα δηαθνπεί κέρξη ηξεηο (3) κήλεο ρσξίο ηελ αληίζηνηρε δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο. Ζ πεξίνδνο απηή δηαθνπήο δελ κπνξεί λα είλαη ζηνπο πξψηνπο έμη (6) κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε εμαίξεζε ηηο ζεαηξηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο νη Ν.Δ.Δ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο 18

20 πξηλ ηελ δηαθνπή. ηελ πεξίπησζε απηή επέξρεηαη ηζφρξνλε παξάηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ. 19

21 2.3 Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ Νέων Δλεςθέπων Δπαγγελμαηιών (Ν.Δ.Δ) για γςναίκερ. Ο Ο.Α.Δ.Γ πιεξνθνξεί ηηο άλεξγεο ειηθίαο εηψλ φηη ζα εθαξκνζζεί πξφγξακκα επηρνξήγεζεο Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ γηα ρίιηεο (1.000) άλεξγεο γπλαίθεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ρέδηα Γξάζεο Οινθιεξσκέλεο Παξέκβαζεο ππέξ ησλ γπλαηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο. Σν πξφγξακκα είλαη επηρνξεγνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (Δ.Κ.Σ.) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε)) ηνπ Γ K.Π.. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελζάξξπλζε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.000,00 επξψ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, ησλ αλέξγσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο αηνκηθή ή εηαηξηθή επηρείξεζε, κε ηε δέζκεπζε λα κε δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο γηα ην δηάζηεκα ησλ 12 κελψλ ηεο επηρνξήγεζεο. Απφ ην παξαπάλσ πνζφ, πξνθαηαβνιή χςνπο 3.000,00 επξψ θαηαβάιιεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο θαη ηα ππφινηπα 6.000,00 επξψ ζε δχν (2) ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο ησλ 3.000,00 επξψ ε θάζε κία. Οη ελδηαθεξφκελεο άλεξγεο ζα πξέπεη απφ 21/03/2005 έσο 31/8/2006 λα ππνβάιινπλ «αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα - ππεχζπλε δήισζε», ζηελ Τπεξεζία Απαζρφιεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ζα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή θαη θαη αξρή απνδνρή ηεο αίηεζεο απφ ηελ Τπεξεζία δελ δεζκεχεη ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. γηα ηελ ππαγσγή ηεο ελδηαθεξφκελεο ζην Πξφγξακκα. Ζ ππαγσγή ηεο ελδηαθεξφκελεο Θα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ππάξρνπλ θελέο Θέζεηο ζηελ Τπεξεζία. ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο εηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα κέρξη θαη πέληε (5) κέιε εηαηξεηψλ : Οκνξξχζκσλ (Ο.Δ.) Δηεξνξξχζκσλ (Δ.Δ.), κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο 20

22 Δ.Π.Δ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έθαζηε ππνςήθηα γηα έληαμε ζην πξφγξακκα κεηέρεη ηνπιάρηζηνλ κε πνζνζηφ 20% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. Αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ. ΔΞΑΗΡΔΔΗ Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα: 1. Οη ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθαζηηθνί επηκειεηέο θαη γεληθά επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο νξγαληθήο ζέζεο θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε θαη ηελ πξσηνβνπιία ηεο ελδηαθεξφκελεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ παξνρή ηεο επηρνξήγεζεο. 2. Όζεο απαζρνιεζνχλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε επηβαηηθνχ δεκνζίαο ρξήζεσο (ΣΑΥΗ), ιεσθνξείνπ ή θνξηεγνχ δεκνζίαο ρξήζεσο. 3. Όζεο δεκηνπξγνχλ επνρηθέο επηρεηξήζεηο, εξγαζηήξηα ή θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πξαθηνξεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ιαρείσλ θαη ζπλαθή απηψλ, θπιηθεία, θαληίλεο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο (10 κ.κ. -6 π.κ.). 4. Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.) 5. Όζεο δεκηνπξγνχλ επηρείξεζε πνπ έρεη ην ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο κε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηνλ ίδην ρψξν απφ άιιν επαγγεικαηία κέζα ζην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο ζηε Γ.Ο.Τ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ν πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο ζπληαμηνδνηήζεθε ή απεβίσζε. 6. Όζεο δεηνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα N.E.E. κε δξαζηεξηφηεηα φκνηα κε απηή πνπ είρε επηρείξεζε ε νπνία δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη αλήθε ζε ζπγγεληθφ ηνπο πξφζσπν εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο A Βαζκνχ ή νη ζχδπγνί ηνπο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο ηνπο ζηε Γ.Ο.Τ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ν πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο ζπληαμηνδνηήζεθε ή απεβίσζε. 7. Όζεο έρνπλ επηρνξεγεζεί ζην παξειζφλ, αλεμάξηεηα ρξνληθήο πεξηφδνπ, απφ ην Πξφγξακκα ησλ Νέσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ. 21

23 9. Οη επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ έρνπλ ζχλζεην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ην έλα εμ απηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαηξέζεηο. 22

24 2.4 Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ Δπισειπήζεων για ηην απαζσόληζη Ανέπγων ζηον ηομέα θςζικού πεπιβάλλονηορ. Αποδέκηερ: άλεξγνη ειηθίαο απφ 18 έσο 64 εηψλ. Σν 60% ησλ ζέζεσλ ζα θαιπθζνχλ απφ γπλαίθεο. Πποηεπαιόηηηερ καηανομήρ ηων θέζεων ηος ππογπάμμαηορ: 1. Σνπιάρηζηνλ ην 65% ησλ ζέζεσλ ζα θαιπθζεί ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξφιεςεο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ζα αθνξά: α) Άλεξγνπο λένπο θαη λέεο ειηθίαο εηψλ, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη έσο 6 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. β) Άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη έσο 12 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 2. Πνζνζηφ κέρξη 35% ζα θαιπθζεί ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαηαζηνιήο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ζα αθνξά: α) Άλεξγνπο λένπο θαη λέεο ειηθίαο εηψλ, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. β) Άλεξγνπο-εο ειηθίαο εηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο νηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 23

25 2.5 Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ Νέων Δλεςθέπων Δπαγγελμαηιών ζηο πλαίζιο ηων Ολοκληπωμένων Παπεμβάζεων ηων Πεπιθεπειακών Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηων (Π.Δ.Π). Απεπζχλεηαη ζε λένπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ειηθίαο εηψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη: Απφ νκαδηθέο (καδηθέο) απνιχζεηο. Απφ αλαδηαξζψζεηο θιάδσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ απηφ πξφγξακκα κεηά απφ έθδνζε μερσξηζηήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 24

26 2.6 Ππόγπαμμα Δπιδόηηζηρ Ν.Δ.Δ Δςπαθών Κοινωνικών Ομάδων. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε άλεξγνπο, νη νπνίνη είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, απεμαξηεκέλα άηνκα θαη απνθπιαθηζκέλα άηνκα, άλσ ησλ 16 εηψλ, ζηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ζην Ννκφ Αηηηθήο. Σν πξφγξακκα είλαη δηεηνχο δηάξθεηαο. Πρώηο (1ο) έηος: επξψ ζπλ 1.500,00 επξψ εάλ ην άηνκν είλαη γπλαίθα ή άλσ ησλ 45 εηψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 5.000,00 επξψ θαηαβάιινληαη σο πξνθαηαβνιή θαη ηα ππφινηπα ζε 2 εμακεληαίεο δφζεηο. Γεύηερο (2ο) έηος: 5.800,00 επξψ ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε 2 εμακεληαίεο δφζεηο ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ηειηθή έληαμε θαη πξνζαξκνγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 25

27 2.7 Ππόγπαμμα για ηην απόκηηζη επγαζιακήρ εμπειπίαρ (STAGE) και επιδόηηζηρ ηηρ Μεπικήρ Απαζσόληζηρ, ανέπγων ζε πολύ μικπέρ επισειπήζειρ ηος λιανικού εμποπίος πος απαζσολούν από 0 έωρ 3 άηομα. Σν πξφγξακκα αθνξά αλέξγνπο, ειηθίαο κέρξη 50 εηψλ, αλεμαξηήησο εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Λ.Α.Δ.Κ (Λνγαξηαζκφο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε). Οη άλεξγνη πνπ ζα επσθειεζνχλ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο. Απφ ηηο ζέζεηο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% ζα θαιπθζεί απφ γπλαίθεο θαη 40% απφ άλδξεο. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξφιεςεο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο: ηνπιάρηζηνλ 67% ζα θαιπθζεί απφ άλεξγνπο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαηαζηνιήο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο έσο 33% ζα θαιπθζεί απφ άλεξγνπο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αηφκσλ πνπ ζέινπλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο κε άιιεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, (π.ρ. κεηέξεο, λένη θιπ.) θαζψο θαη ε ππνζηήξημε πνιχ κηθξψλ, νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ, επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ έσο ηξία ην πνιχ άηνκα πξνζσπηθφ. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δχν (2) κήλεο θαη ν ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ πινπνίεζε, δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ν Ο.Α.Δ.Γ.. 26

28 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ην πξφγξακκα εληάζζνληαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, πνπ απαζρνινχλ απφ 0-3 άηνκα πξνζσπηθφ θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ κείσζε πξνζσπηθνχ (ιφγσ θαηαγγειίαο ζχκβαζεο ή ιήμεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ) ρσξίο λα ην αληηθαηαζηήζνπλ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) κελψλ πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα θαη κέρξη ηελ έληαμή ηνπο ζε απηφ (ζα απνδεηθλχεηαη απφ κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο). Κάζε επηρείξεζε, κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα γηα έλα κφλν άηνκν. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηηο επηρεηξήζεηο ρσξίο πξνζσπηθφ. Δξαιπέζειρ ην πξφγξακκα δελ εληάζζνληαη: Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο γηα άηνκα πνπ είλαη ζχδπγνη ή ζπλδένληαη κε Α' βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κε ηνλ επηρεηξεκαηία. Οη O.E., Δ.E., A.E., θαη Δ.Π.E. γηα ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., γηα ηα κέιε ηνπ Γ.. ζηηο A.E., γηα ηνπο εηαίξνπο ηεο E.Π.E. Οη ζχδπγνη θα νη ζπγγελείο Α βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ησλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ ζηηο O.E. θαη E.E., ησλ εηαίξσλ ηεο E.Π.E. θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζηηο A.Δ. Οη ζπλεηαηξηζκνί γηα ηα κέιε ηνπο. ΔΠΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ ΑΝΔΡΓΟΗ Δπσθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άλεξγνη, ειηθίαο κέρξη 50 εηψλ (γελλεκέλνη απφ ην έηνο 1955 θαη κεηά), αλεμαξηήησο εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. 27

29 Οη παξαπάλσ δηθαηνχρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη: Να είλαη άλεξγνη, επηδνηνχκελνη ή κε, θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Να έρεη ζπκπιεξσζεί ην Αηνκηθφ ρέδην Γξάζεο. Να έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ ππεθνφηεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λα είλαη Έιιελεο νκνγελείο πνπ απαζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα. ΠΟΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Σν χςνο ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο αλέξρεηαη ζηα 8,00. Σν πνζφ απμάλεηαη ζηα 10,50 εκεξεζίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ακνηβή ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη πξνζαπμεκέλε θαηά 25% απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηηο ζπιινγηθέο ή θιαδηθέο ζπκβάζεηο. Ο ρξφλνο επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο αλέξρεηαη ζηνπο 18 κήλεο. 28

30 2.8. Διδικό ππόγπαμμα πποώθηζηρ ανέπγων νέων ζηην απαζσόληζη Σν πξφγξακκα αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ακηγψο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (πνπ απαζρνινχλ έσο 50 άηνκα πξνζσπηθφ), γηα ηελ απαζρφιεζε άλεξγσλ, απφθνηησλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ειηθίαο κέρξη 30 εηψλ (θαη εμαίξεζε κέρξη 35 εηψλ νη άλεξγεο γπλαίθεο, κεηέξεο αλειίθσλ ηέθλσλ) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Λ.Α.Δ.Κ (Λνγαξηαζκφο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε. Οη άλεξγνη πνπ ζα επσθειεζνχλ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο. Απφ ηηο σο άλσ ζέζεηο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% ζα θαιπθζεί απφ γπλαίθεο. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξφιεςεο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο ηνπιάρηζηνλ 67% ζα θαιπθζεί απφ άλεξγνπο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κέρξη 6 κήλεο, φζνη είλαη ειηθίαο κέρξη 25 εηψλ θαη κέρξη 12 κήλεο φζνη είλαη ειηθίαο 25 εηψλ θαη άλσ. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαηαζηνιήο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο: έσο 33% ζα θαιπθζεί απφ άλεξγνπο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη απφ 6 κήλεο θαη άλσ, φζνη είλαη ειηθίαο κέρξη 25 εηψλ θαη απφ 12 κήλεο θαη άλσ, φζνη είλαη ειηθίαο 25 εηψλ θαη άλσ. ΔΞΑΗΡΔΔΗ ην πξφγξακκα δελ εληάζζνληαη: Οη Δ.Π.Α.Δ., νη Π.A.E., φια ηα αζιεηηθά, νη πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, ηα θφκκαηα, νη Μεηξνπφιεηο, ηα Μνλαζηήξηα, ηα Θξεζθεπηηθά Ηδξχκαηα, ηα γξαθεία ηειεηψλ, ηα λπρηεξηλά θέληξα, δηζθνζήθεο, πξαθηνξεία ΠΡΟΠΟ ΛΟΣΣΟ, ιαρείσλ, πξαθηνξεία ηππνδξνκηθψλ ζηνηρεκάησλ, πηάλν κπαξ, θαθελεία, αλαςπθηήξηα, δηζθνζήθεο, πξαθηνξεία θαη επηρεηξήζεηο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα ινχλα-παξθ, ηα βηληενθιάκηr, ηα θξνληηζηήξηα θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κφλν γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 29

31 πξνζσπηθνχ, νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο, νη επηρεηξήζεηο πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηειεθψλνπ (telemarketing), θαζψο θαη νη αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο. Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο γηα άηνκα πνπ είλαη ζχδπγνη ή ζπλδένληαη κε Α' βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κε ηνλ επηρεηξεκαηία. Οη O.E., Δ.E., A.E., θαη E.Π.E. γηα ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζηηο O.Δ. θαη E.E., γηα ηα κέιε ηνπ Γ.. ζηηο A.E., γηα ηνπο εηαίξνπο ηεο E.Π.Δ. Οη ζχδπγνη θαη νη ζπγγελείο Α βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ησλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ ζηηο Ο.E. θαη E.Δ., ησλ εηαίξσλ ηεο Δ.Π.E. θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζηηο Α.E. Οη ζπλεηαηξηζκνί γηα ηα κέιε ηνπο. Οη εηαηξείεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. 30

32 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ Μεηά ηελ έθδνζε εγθξηηηθήο απφθαζεο, ελεκεξψλεηαη ν-ε ελδηαθεξφκελνο-ε λα πξνζέιζεη ζηελ Τπεξεζία, ην αξγφηεξν εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη αίηεζε γηα είζπξαμε ηεο πξνθαηαβνιήο, βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο φηαλ απαηηείηαη, ηηκνιφγην γηα ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο θαη αξηζκφ Λνγαξηαζκνχ Σξαπέδεο. ηε ζπλέρεηα παξαιακβάλεη κε ππνγξαθή : ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα πνπ ζα έρεη εθδνζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο πξνθαηαβνιήο. Με ηε ιήμε ηνπ θάζε εμακήλνπ, απφ ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα θαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη : 1. Αίηεζε ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ε επηρείξεζε ηεο ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη φηη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνλ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ ηεο δφζεο (δει ,00 επξψ) πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξάμεη, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία εζφδσλ θαη εμφδσλ. Γηεπθξηλίδνπκε φηη θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ ινγίδνληαη ηα έμνδα ελνηθίσλ, θαζψο θαη ηα έμνδα παηδηθνχ ζηαζκνχ πνπ ηπρφλ επηβαξχλεηαη ε γπλαίθα επηρεηξεκαηίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο έρεη σο επαγγεικαηηθή έδξα ηελ νηθία ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε ην 1/3 ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ελνίθηα, ΓΔΖ θιπ. ηεο νηθίαο. 2. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο φηαλ απαηηείηαη, ηηκνιφγην θαη επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ηνπ βηβιίνπ 31

33 εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ ή βεβαίσζε θαηαβνιήο Φ.Π.A. ζηε Γ.O.Y. 3. ηε ζπλέρεηα παξαιακβάλεη κε ππνγξαθή ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο δφζεο. Σν εθάζηνηε πνζφ επηρνξήγεζεο, ζα πηζησζεί ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο πνπ ν επαγγεικαηίαο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία. Ζ πίζησζε γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., κφιηο νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, κπνξεί λα δηελεξγνχληαη ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. ΓΔΜΔΤΔΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Τπνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα θαη έγγξαθα ηελ Τπεξεζία γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη δειψζεη (αιιαγή δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο, κεηαβνιή αληηθεηκέλνπ θ.ά.) Θα πξέπεη λα απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζή ηεο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλνο θαηά θχξην ιφγν ζηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ ππάγεηαη ε επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε δελ πξέπεη λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην δσδεθάκελν δηάζηεκα ηεο επηρνξήγεζεο. Τπνρξενχηαη ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηελ Τπεξεζία γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηνπ δσδεθακήλνπ ηεο επηρνξήγεζεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εμέιημή ηεο θαη ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 32

34 ΠΑΡΑΒΑΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Δπηζεκαίλεηαη φηη παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθέξεη ηε δηαθνπή ηνπ, κε επηπηψζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ αλάθιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, έσο ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηεο παξάβαζεο. Έλζηαζε θαηά απνξξηπηηθήο απφθαζεο Τπεξεζίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζεί κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ-ελ ελδηαθεξφκελν-ε. ηελ έλζηαζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ηα επηρεηξήκαηα ηνπ-εο εληζηάκελνπ-εο θαηά ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε ζεξαπεία θαη ζα ζπλνδεχνληαη κφλν απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πηζαλψο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςή ηνπ (πρ θσηνηππία δειηίνπ αλεξγίαο). Δπηρεηξήκαηα αφξηζηα ή αθαηάιεπηα δελ είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηνχλ. Σα επηρεηξήκαηα ζα αλαθέξνληαη κφλν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πξνέθπςε ην πξφβιεκα θαη φρη ζε κεηαγελέζηεξε θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, γηα πνην ιφγν δε ιεηηνπξγνχζε ε επηρείξεζε θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, άζρεηα αλ κεηά απφ έλα κήλα ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά. Έλζηαζε γηα πεξίπησζε θάιπςεο ζέζεσλ δε λνείηαη, θαζψο ε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δελ έρεη απνξξηθζεί, αιιά ηεξείηαη ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη ε Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο εθφζνλ πξνθχςνπλ θελέο ζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ε επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ αηηήκαηνο δελ είλαη δπλαηφ λα ιάβεη δηαθνξεηηθή απάληεζε. 33

35 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΔΠΗΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΛΑΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ Α. ΓΔΩΡΓΗΑ, ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ, ΘΖΡΑ ΚΑΗ ΓΑΟΚΟΜΗΑ Γεσξγία, Κηελνηξνθία, Θήξα θαη ζπλαθείο βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Γαζνθνκία, πινηνκία θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Β. ΑΛΗΔΗΑ Αιηεία, εθκεηάιιεπζε ηρζπνηξνθείσλ θαη κνλάδσλ παξαγσγήο γφλνπ - βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ αιηεία Γ. ΟΡΤΥΔΗΑ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΔΗΑ Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε - εμφξπμε ηχξθεο Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ - βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κε εμαίξεζε ηηο κειέηεο Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξαλίνπ θαη ζνξίνπ Δμφξπμε κεηαιινχρσλ κεηαιιεπκάησλ Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ Γ. ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο - θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο - θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ) ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνίαο θαη ππνδεκάησλ Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια - θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο Καηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί 34

36 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο θαη κέζσλ πιεξνθνξηθήο Παξαγσγή νπηάλζξαθα, πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη ππξεληθψλ θαπζίκσλ Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ. Καηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ Καηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ - θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο Καηαζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ - -θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ Καηαζθεπή επίπισλ - ινηπέο βηνκεραλίεο Αλαθχθισζε Δ. ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΝΔΡΟΤ Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ. πιινγή, θαζαξηζκφο θαη δηαλνκή λεξνχ. Σ. ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπέο 35

37 ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ Ε. ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ, ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ, ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Δκπφξην, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ - ιηαληθή πψιεζε θαπζίκσλ γηα νρήκαηα. Υνλδξηθφ εκπφξην θαη εκπφξην κε πξνκήζεηα, εθηφο απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ. Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ - επηζθεπή εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο. Ζ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα. Θ. ΜΔΣΑΦΟΡΔ, ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Υεξζαίεο κεηαθνξέο. Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ Τδάηηλεο κεηαθνξέο. Δλαέξηεο κεηαθνξέο. Βνεζεηηθέο θαη ζπλαθείο πξνο ηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο - δξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ. Σαρπδξνκεία θαη ηειεπηθνηλσλίεο. I. ΔΝΓΗΑΜΔΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηα ηακεία ζπληάμεσλ. Αζθαιίζεηο θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. 36

38 Κ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ, ΔΚΜΗΘΩΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖ ΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε αθίλεηε πεξηνπζία Δλνηθίαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ρσξίο ρεηξηζηή - ελνηθίαζε εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο Πιεξνθνξηθή θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλα θαη αλάπηπμε Άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Λ. ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΜΤΝΑ - ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα Μ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δθπαίδεπζε Ν. ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα Ξ. ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ Ζ ΑΣΟΜΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ Γηάζεζε ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ -πγηεηλή θαη παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ Φπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. O. ΗΓΗΩΣΗΚΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ ΟΗΚΗΑΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ Ηδησηηθά λνηθνθπξηά πνπ απαζρνινχλ νηθηαθφ πξνζσπηθφ Π. ΔΣΔΡΟΓΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ Δηεξφδηθνη νξγαληζκνί θαη φξγαλα 37

39 Δίδε πνπ επηδνηήζεθαλ ζην Ννκφ Έβξνπ είλαη ε Αιηεία θαη νη κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο. Δπίζεο εξγαδφκελνη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.). Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο έρνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαηάξηηζεο δελ απεπζχλεηαη ζε εξγαδνκέλνπο επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα. Αληηθείκελα θαηάξηηζεο είλαη ηα αθφινπζα: Οηθνλνκία-Γηνίθεζε Πιεξνθνξηθή Σερληθά Σνπξηζκφο- Παξνρή ππεξεζηψλ Αγξνηηθά Τγεία-Πξφλνηα Παηδαγσγηθά Πνιηηηζκφο Αζιεηηζκφο -Μ.Μ.Δ Δπηπιένλ απηναπαζρνινχκελνη ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα κε ζηφρν: ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε αληηθείκελα λέαο ηερλνινγίαο, γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηελ θαηνρχξσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. Σελ ελεκέξσζε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ γηα ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπ εξγαζίαο. 38

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Λακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε επηκέξνπο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ν Ο.Α.Δ.Γ ζήκεξα επηρεηξεί αλαζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ κε γλψκνλα: Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ησλ αλέξγσλ πνπ απνηππψλεηαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο. Σελ πξνψζεζε ηνκέσλ θαη θιάδσλ πνπ δηαλνίγνπλ πξννπηηθέο θαη δεκηνπξγνχλ λέα επαγγέικαηα. Σν 2005 ζρεδηάζηεθαλ πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα πεξηζζφηεξα απφ άηνκα. Δνδεικηικά: Δπηδνηνχληαη άλεξγνη γηα ην μεθίλεκα λέαο επηρείξεζεο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια εμεηδηθεχηεθαλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ γπλαηθεία απαζρφιεζε θαη γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ πιεζίνλ ηεο ζχληαμεο άλεξγνη λένη εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ. ρεδηάζηεθαλ ζπλδπαζκέλα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη δεκηνπξγίαο λέαο ζέζεο εξγαζίαο ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 39

41 θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Δπσθεινχληαη άλεξγνη λένη. Δπσθεινχληαη επηπιένλ άηνκα ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (απνθπιαθηζκέλνη, απεμαξηεκέλνη, θαη ινηπέο θαηεγνξίεο) κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε λέα ζέζε εξγαζίαο ή ηελ δεκηνπξγία ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο. Γίδεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθά επίπεδν κε αθεηεξία ηα Π.Δ.Π (Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα) θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε απμεκέλνπ αξηζκνχ δξάζεσλ ζε λνκνχο θαη πεξηθέξεηεο πνπ δηαηεξνχλ ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ή παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα αλεξγίαο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο απαζρφιεζεο ησλ αλέξγσλ ζε ηαθηηθή θαη κφληκε βάζε επηθέξεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο ζηα Κ.Π.Α (Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο): Να δηεπθνιχλεη θαη λα ελεξγνπνηεί ηνλ άλεξγν πνπ αλαδεηά εξγαζία λα βξεη απαζρφιεζε Να ζπκβάιιεη ζην λα θηηζζνχλ νη επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο πάλσ ζηηο ππνρξεψζεηο, πξνζδνθίεο θαη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ. Να δεκηνπξγήζεη θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο Να παξέρεη έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ θαη κε ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηηο αγνξάο εξγαζίαο Να ελεκεξψλεη ηνλ άλεξγν πνπ αλαδεηά εξγαζία γηα ηε δηαδηθαζία ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θαη ηα νθέιε ηεο. θαη ππνρξεψζεηο αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία: Να είλαη ζπλεξγάζηκνο Να είλαη ζπλεπήο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Να ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεο εκπηζηνζχλεο Να έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο Να αληαπνθξηζεί κε ζπλέπεηα ζηελ πξνζθνξά ζέζεο εξγαζίαο πνπ ηνπ πξνηείλεηαη 40

42 ΟΦΔΛΖ: Δληνπίδεη έγθαηξα ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ελεξγά Βειηηψλεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία κε βάζε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο Σαπηίδεη κε επηηπρία ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία Παξέρεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ αλέξγνπ πνπ αλαδεηά εξγαζία Μεηψλεη ην κέζν ρξφλν παξακνλήο ηνπ αλέξγνπ πνπ αλαδεηά εξγαζία εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πκπηέδεη ην κέζν ρξφλν δηαηήξεζεο κηαο θελήο ζέζεο εξγαζίαο Βνεζά ηνλ άλεξγν πνπ αλαδεηά εξγαζία λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα απνθαζίζεη απφ κφλνο ηνπ γηα ηελ εξγαζία πνπ ηνπ ηαηξηάδεη Βνεζά ηνλ άλεξγν πνπ αλαδεηά εξγαζία λα θαηαλνήζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο Μαζαίλεη ηερληθέο ζηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, λα επηηχρνπλ θαη ηα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ ζηνρεχνπλ λα θαηαιάβνπλ Διαηηψλεη ην θφζηνο επηινγήο πξνζσπηθνχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ Παξέρεη ζπζηεκαηηθή πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη επαγγέικαηα πνπ έρνπλ πξννπηηθή Παξέρεη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε σο πξνο ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ νη επηρεηξήζεηο. 41

43 ΔΡΔΤΝΑ 42

44 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΘΔΜΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ: τέδιο Γημιοσργίας Νέας Δπιτείρηζης ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην πφζν είλαη ελεκεξσκέλνη νη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν Ο.Α.Δ.Γ. γηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ λένπο επαγγεικαηίεο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαζνξίζηεθε ζηα 100 άηνκα θαη ε επηινγή ηνπ έγηλε κε ηπραία ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία. 43

45 Α. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 1. Απφ ηα 100 άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ εξσηήζεθαλ ηα 56 άηνκα ήηαλ άλδξεο θαη ηα 44 άηνκα ήηαλ γπλαίθεο. ΦΤΛΟ ΑΡΗΘΜΟ % ΑΝΓΡΔ 56 56,00% ΓΤΝΑΗΚΔ 44 44,00% ΤΝΟΛΟ ,00% ΠΗΝΑΚΑ 1:Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΦΤΛΟ 44% 56% ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ ΥΖΜΑ 1:Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν 44

46 2. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ παληξεκέλνη θαη ειεχζεξνη ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ ήηαλ δηαδεπγκέλνη. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ % ΠΑΝΣΡΔΜΔΝΟΗ 44 44,00% ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ 40 40,00% ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟΗ 16 16,00% ΤΝΟΛΟ % ΠΗΝΑΚΑ 2:Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 16% 44% 40% ΠΑΝΣΡΔΜΔΝΟΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟΗ ΥΖΜΑ 2: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 45

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Να έρνπλ πξνβεί ζε έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ 01/09/2009θαη κεηά

Να έρνπλ πξνβεί ζε έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ 01/09/2009θαη κεηά Ποόγοαμμα Επιυξοήγηρηπ 800 Νέωμ Ελεύθεοωμ Επαγγελμαςιώμ αμέογωμ Αςόμωμ με Αμαπηοίεπ (A.με.Α), Απεναοςημέμωμ από εναοςηριξγόμεπ ξσρίεπ και Απξτσλακιρμέμωμ αςόμωμ και Ποόγοαμμα Επιυξοήγηρηπ 50 θέρεωμ Εογξμξμικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 40.000 ανέπγυν.

Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 40.000 ανέπγυν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ «Σποποποιημένο Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΔΣΟΤ 2009 Β ΚΤΚΛΟ».

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΔΣΟΤ 2009 Β ΚΤΚΛΟ». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΔΣΟΤ 2009 Β ΚΤΚΛΟ». ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ Η με αριθμό 5409/53/16-12-09

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα