Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:78/15 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: 16.4.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:78/15 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: 16.4."

Transcript

1 Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:78/15 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: Ώξα: 14:00 Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1. Έλαξμε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΛΑΔΚ 1-25, έγθξηζε ζπκκεηνρήο καο θαη νξηζκφο ππεπζχλνπ πινπνίεζεο Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Σα πξνγξάκκαηα αλαηίζεληαη λα πινπνηεζνχλ σο εμήο: ERGOWAY 19 EMI 2 I-LEARN 4 Οξίδεηαη ππεχζπλνο ν Πξφεδξνο (131.1) 2. Οξηζκφο Γ.. Γεπηέξα 28/4/ Δπηθχξσζε πξαθηηθψλ ηεο 28 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΒΔΑ. 2. Τπφκλεκα ηεο Τπεξεζίαο ηνπ ΒΔΑ ζρεηηθά κε ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηεο ΟΛ Α.Δ. γηα ηε ζπκθσλία Σακεηαθψλ Γηαζεζίκσλ ηνπ ΒΔΑ ρξήζεο Βησζηκφηεηα ηνπ ΒΔΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 1/25

2 4. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ Οξγαληθψλ Θέζεσλ θαηά θιάδν ζηνλ ππφ λνκνζέηεζε Νέν νξγαληζκφ ηνπ ΒΔΑ 5. Έγθξηζε Πξφηαζεο θαη κείσζε αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξφηαζεο γηα ηε Γξάζε «Αλάπηπμε θαη δηάρπζε ηεο εηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηηο επηρεηξήζεηο» 6. Οξηζκφο Δθπξνζψπσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ (131.2) Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 1. Αίηεκα ππαιιήινπ γηα ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο κηζζψλ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη έλαο κηζζφο (132.1) 2. πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα Δπηκειεηεξηαθψλ Μεραλνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Τπεξεζηψλ πληήξεζεο Τπνζηήξημεο» Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο ΓΔ γηα πξνκήζεηα επηκειεηεξηαθψλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζπληήξεζεοππνζηήξημεο (απνζπ. πξαθη. 63/32/ ) θαη θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηελ εηαηξεία «KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES A.E.» (απνζπ. πξαθη. 75/12/6-3-14), θξίλεηαη απαξαίηεηε, ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ). Έξγν ηεο ΔΠΠΔ ζα είλαη: Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 2/25

3 (α) ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε θαη ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαζψο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηά ηνπ, (β) ε παξαιαβή ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ Έξγνπ (ελδεηθηηθά θαη κε πεξηνξηζηηθά: ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, ησλ Τπνζπζηεκάησλ, ηνπ φινπ πζηήκαηνο θηι.), εληφο ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πνπ νξίδνληαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, (γ) ε ππνβνιή παξαηεξήζεσλ, ζρνιίσλ, αηηεκάησλ γηα ηξνπνπνηήζεηο επί ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ Έξγνπ πξνο ηνλ Αλάδνρν, κε ζθνπφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηά ηνπ. Ζ ΔΠΠΔ ζα ιεηηνπξγεί εληφο θαη εθηφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν αθνξά κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ θπξίσο ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ηκεκάησλ Μεηξψνπ, Οηθνλνκηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ πξνηείλεηαη απφ ηελ ππεξεζία, ε ζηειέρσζε ηεο ΔΠΠΔ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ απηψλ θαη Πξνγξακκαηηζηέο ηεο Τπεξεζίαο. Παξαθαινχκε γηα ηε ζρεηηθή ζαο απφθαζε. Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Οη Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ : Οηθνλνκηθνχ θα Γθνχθα,(Πξφεδξνο) Μεραλνγξάθεζεο θ. Μηρειηφο, Μεηξψνπ θ. Πιαηζηάο (132.2) 3. ρέδην χκβαζεο κε ηελ αλάδνρν Knowledge Broadband Services ΑΔ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα» Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη (132.3) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 3/25

4 4. Κιείζηκν δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2013 Γηαβηβάδεηαη ζην ΟΛ ΑΔ γηα ηνλ έιεγρν. (132.4) 5. Δπηζηνιή Πξνζθνξά ηνπ Οκίινπ «ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ» γηα παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε καο Ο Όκηινο Πξαμηηέιεην κε ηελ κε Α.Π.1530/ επηζηνιή ηνπ, επηζπκεί ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξηφ καο ζην πιαίζην παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, πξνζθέξνληαο θαηά πεξίπησζε εηδηθέο εθπηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ ηηκνινγίσλ γηα ηα κέιε καο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο α βαζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ν Όκηινο απνηειείηαη απφ: 1. Σν Γηαγλσζηηθφ Κέληξν Ηππνθξάηεο 2. Σε Γεληθή Κιηληθή Γαιελφο 3. Σε Γεληθή Κιηληθή Αζελά Λακβάλνληαο ππφςε ην κεδεληθφ θφζηνο γηα ην Δπηκειεηήξην θαη ηελ άκεζε σθέιεηα γηα ηα κέιε ηνπ, πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Όκηιν, κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο θάξηαο κέινπο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ππάξρεη ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπλεξγάηε θ. Λ. Απνζηνιίδε (Α.Π.2959/ ), ε νπνία είρε δεηεζεί γηα αλάινγε πεξίπησζε ζην παξειζφλ. Παξαθαινχκε γηα ηε ζρεηηθή ζαο απφθαζε. Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη. Να εληαρζεί ζηα νθέιε απφ ηελ θάξηα κέινπο (132.5) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 4/25

5 6. Δλεκέξσζε γηα ππεξεζίεο PORTAL θαη SOCIAL MEDIA ηεο εηαηξείαο «Press clipping» Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη σο ε εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο ππεξεζία έληππσλ κέζσλ θαη web (θφζηνο ΦΠΑ) (132.7) 7.. Αλάζεζε Ζιεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ ΒΔΑ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Αλαβάιιεηαη (132.8) Γ. ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 1. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4242/2014 επί ησλ εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ Α. Δηζαγσγηθά (ηζρύνλ θαζεζηώο) Οη εκπνξηθέο κηζζψζεηο, δειαδή νη κηζζψζεηο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο, κε νηθηαθέο ρξήζεηο, ππάγνληαλ έσο πξφζθαηα ζηνλ πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο ηνπ Π.Γ. 34/1995. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα απηφ πξνέβιεπε ζχλνιν δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θπξίσο ηνπ κηζζσηή, δει. ηνπ εκπφξνπ, πνπ λνίθηαδε έλαλ ρψξν γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, κεηαμχ απηψλ, εηδηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ηελ θαηαγγειία, ηηο απνδεκηψζεηο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (φπσο ηδηνρξεζία, άπιε εκπνξηθή αμία θ.α.) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 5/25

6 Με ηηο πξφζθαηεο δηαηάμεηο ηνπ λ.4242/2014, αίξεηαη ζεκαληηθά ην πξνζηαηεπηηθφ απηφ θαζεζηψο, ηφζν γηα ηηο παιαηέο, φζν θαη γηα λεφηεξεο εκπνξηθέο κηζζψζεηο. Δηδηθφηεξα, ν λένο λφκνο εηζάγεη δχν επίπεδα ηξνπνπνηήζεσλ: Οη λέεο ξπζκίζεηο εκπεξηέρνληαη ζπλνιηθά ζην άξζξν 13ηνπ λφκνπ, εθ ηνπ νπνίνπ ε παξάγξαθνο 1 αθνξά ζηηο λέεο κηζζώζεηο, δειαδή ζε εθείλεο πνπ θαηαξηίδνληαη (ζπλάπηνληαη γηα πξώηε θνξά) κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ, δει. κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο , θαη ε παξάγξαθνο 2 ζηηο παιαηέο κηζζώζεηο, δειαδή ζε εθείλεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί, παξαηαζεί ή αλαλεσζεί, ξεηώο ή ζησπεξώο, πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ λόκνπ. πλεπψο, νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πξέπεη λα εμεηαζζνχλ ρσξηζηά γηα ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ. Πξέπεη δε λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ηφζν γηα ηηο λέεο κηζζψζεηο, φζν θαη γηα ηηο παιαηέο. Β. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ.4242/2014 Β1. Οη λέεο κεηά ηηο ζπλαθζείζεο εκπνξηθέο κηζζώζεηο. Καηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ λφκνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ λέσλ κηζζψζεσλ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κηζζψζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εθ λένπ, δειαδή ππνγξάθνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.4242/2014, δειαδή κεηά ηηο Απηφ πξνθαλψο πεξηιακβάλεη θαη ηηο έγγξαθεο αλαλεψζεηο ησλ ιεγκέλσλ κηζζψζεσλ, δειαδή απηψλ πνπ έρεη ιήμεη ε 12εηία θαη έρεη παξέιζεη 9κελν απφ ηελ ιήμε ηεο (κεηά ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο 4εηνχο παξάηαζεο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Π.Γ. 34/1994). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο λέεο κηζζσηηθέο ζπκβάζεηο θαηαξγνύληαη ζεηξά δηαηάμεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: Α) Ωο πξνο ηελ Γηάξθεηα Ηζρύνο: Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 6/25

7 Καηαξγνχληαη ηα άξζξα 5-6 ηνπ Π.Γ. 34/1995, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ειάρηζηε ηζρχ ησλ εκπνξηθψλ κηζζσηηθψλ ζπκβάζεσλ, πνπ θαζνξίδνληαλ ζηα 12 έηε, αλεμαξηήησο ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο (δει. ηεο δηάξθεηαο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ ζχκβαζε), κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, αθφκε θαη κε κνλνκεξείο ελέξγεηεο ηνπ κηζζσηή (άξζξν 6). ύκθσλα κε ηνλ λέν λόκν θαηά ην άξζξν 13 παξ1. εδ.β, νη λέεο κηζζώζεηο ηζρύνπλ γηα ηξία έηε κόλνλ, αθόκε θαη εάλ έρνπλ ζπκθσλεζεί γηα κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Γελ ππάξρνπλ πιένλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα ρξνληθήο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε κνλνκεξείο ή κε ελέξγεηεο κεηαμχ εθκηζζσηή θαη κηζζσηή. Ωζηφζν νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα ζπκθσλεζνχλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο, κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ εγγξάθσο ή ζησπεξψο κεηά ηελ ιήμε ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. πγθεθξηκέλα, ζε ηζρχ βξίζθεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 611 ηνπ ΑΚ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε πνπ ε κίζζσζε νξίζηεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ ν κηζζσηήο εμαθνινπζεί θαη θαηαβάιεη ην κίζζσκα θαη ν εθκηζζσηήο δελ ελαληηψλεηαη, ζεσξείηαη φηη ε ζχκβαζε κίζζσζεο παξαηείλεηαη ζησπεξψο θαη γίλεηαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. χκθσλα δε κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξν ΑΚ, ε ζχκβαζε κίζζσζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ιχλεηαη κε ηελ θαηαγγειία (βι. ππφ Β θαησηέξσ), ελψ ε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κφλνλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ. Δπίζεο θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4242/2014 θαη σο πξνο ηηο λέεο κηζζώζεηο ε ξύζκηζε ηεο ππνρξεσηηθήο 4εηνύο παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 9κήλνπ από ηελ ιήμε ηεο 12εηίαο (ή ηνπ κεγαιύηεξνπ ζπκθσλεζέληνο ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ), ρσξίο ηελ άζθεζε αγσγήο απόδνζεο κηζζίνπ από ηνλ εθκηζζσηή. Β) Ωο πξνο ηελ Καηαγγειία: Ωο γεληθφο θαλφλαο ηεο θαηαγγειίαο ηζρχεη γηα ηηο λέεο ζπκβάζεηο, φηη: α) Ζ θαηαγγειία πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη λα επηδίδεηαη ζηνλ εθκηζζσηή, ή κηζζσηή, Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 7/25

8 β) Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη κεηά απφ ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ εθκηζζσηή ή κηζζσηή. Απηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηξία έηε, θαζέλα ζπκβαιιόκελν κέξνο έρεη ην δηθαίσκα ηεο θαηαγγειίαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ρσξίο θακία απνδεκίσζε κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ εθκηζζσηή θαη αληίζηνηρε ηνπ κηζζσηή γηα παξάηαζε ηξηώλ κελώλ (θαη θαηαβνιήο ησλ αληίζηνηρσλ κηζζσκάησλ) κεηά ηελ θνηλνπνίεζε. Ωζηφζν θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, δελ θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα ηεο θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο γηα ζπνπδαίν ιφγν φηαλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ ε ζπλέρηζε ηεο δηαξθνχο απηήο ελνρηθήο ζρέζεο γίλεηαη ππέξκεηξα δπζβάζηαρηε είηε θαη γηα ηα δχν κέξε, είηε κφλνλ γηα ην έλα κέξνο. Ζ θαηαγγειία απηή γίλεηαη νπνηεδήπνηε θαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη άκεζα απφ ηελ θνηλνπνίεζε. Δπίζεο θαηαξγήζεθαλ ζσξεία εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο ησλ εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, είηε ηνπ κηζζσηή. πγθεθξηκέλα θαηαξγήζεθαλ : α) Ζ θαηαγγειία ηνπ εθκηζζσηή γηα ηδηφρξεζε ή αλνηθνδφκεζε, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ απνδεκίσζε ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο απηήο, β) Ζ θαηαγγειία ηνπ εθκηζζσηή γηα ηδηνθαηνίθεζε θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο απνδεκίσζεο, γ) Ζ θαηαγγειία ηνπ εθκηζζσηή γηα δεκηνπξγία θχξηαο θαηνηθίαο, δ) Ζ θαηαγγειία ηνπ εθκηζζσηή γηα θαηεδάθηζε εηνηκφξξνπνπ θηίζκαηνο, ε) Ζ θαηαγγειία ηνπ εθκηζζσηή ιφγσ ηεο πηψρεπζεο ηνπ κηζζσηή, ζη) Ζ δπλαηφηεηα ηνπ κηζζσηή λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε πξηλ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ιήμεο ηεο, θαηαβάιινληαο ηελ αληίζηνηρε Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 8/25

9 απνδεκίσζε ηνπ ελφο κελφο κεηά απφ ηξεηο κήλεο (ην γλσζηφ 3+1). Δμαθνινπζνχλ θαη ηζρχνπλ σο θαηαγγειίεο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο νη θαηαγγειίεο Γήκσλ ή ΟΣΑ ή Γεκνζίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ππεξεζηψλ. Γ) Λνηπέο ηξνπνπνηήζεηο θαη δηαηάμεηο ζε ηζρύ Δπίζεο θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνύζαλ ζην δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή γηα αλάξηεζε πηλαθίδσλ πεξί λέαο πξνζθνξάο εθκίζζσζεο ζην κίζζην (ην γλσζηφ «ελνηθηάδεηαη») έμη κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη γηα ηηο επηζθέςεηο ζην κίζζην. Σέινο, θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθψλ ζηηο αμηψζεηο γηα απνδεκίσζε εηδηθψλ θαηαγγειηψλ θαη επαλεγθαηάζηαζεο. Γηαηεξήζεθαλ σζηόζν νη δηαηάμεηο: α) πεξί δηακφξθσζεο ηνπ κηζζψκαηνο εθ ηνπ λφκνπ θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ (ζε πεξίπησζε πνπ δελ νξίδεηαη απφ ηα ίδηα ηα κέξε), β) πεξί ηεο γεληθήο απαγφξεπζεο ηεο παξαρψξεζεο ηνπ κηζζίνπ ζε ηξίηνλ, ππνκίζζσζεο ή κίζζσζεο ζε κε δηθαηνχκελν (κε ηελ εηδηθή δηάηαμε γηα ηα θαξκαθεία, εθηφο θαη εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ζχκβαζε κίζζσζεο), γ)οη δηθνλνκηθέο θαη κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.34/1995. Έηζη, πρ. εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε εηδηθή δσζηδηθία ηνπ εηξελνδηθείνπ ή ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ (άξζξν 48). Β1. Οη παιαηέο πξηλ ηηο εκπνξηθέο κηζζώζεηο. ηηο κηζζψζεηο απηέο ππάγνληαη θαηά ηελ ξεηή πξφβιεςε ηεο παξ.2 εδ.α ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 4242/2014, εθείλεο πνπ ζπλάθζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ, ή πνπ έρνπλ παξαηαζεί ή αλαλεσζεί ξεηώο ή ζησπεξώο (άξζξν 611 ΑΚ), πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο, θαζώο επίζεο θαη ησλ κηζζώζεσλ, ησλ νπνίσλ έιεμε ε 12εηήο δηάξθεηα θαη δελ έρνπλ παξέιζεη ελλέα κήλεο από ηελ ιήμε ηεο δηάξθεηαο απηήο. Ζ πξφβιεςε πεξί ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ ζησπεξψο αλαλεσζέλησλ ζπκβάζεσλ ζην πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο ηνπ Π.Γ.34/1995, φπσο ίζρπε πξηλ ηηο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 9/25

10 θαηαξγήζεηο ηνπ λ.4242/2014, αιιά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα επηζεκαλζνχλ θαησηέξσ, ζεκαίλεη φηη ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο εκπνξηθέο ζπκβάζεηο πξνθαλψο, ζηηο νπνίεο έρεη ιήμεη ε 12εηία απφ ηελ ζχλαςε, έρεη παξέιζεη θαη ην 9κελν παξάηαζεο θαη ν κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα θαηαβάιεη ην κίζζσκα, ν δε εθκηζζσηήο λα κελ ελαληηψλεηαη, θαζηζηψληαο ηελ ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Καη γηα απηέο ηηο παιαηέο ζπκβάζεηο σζηφζν, ν λφκνο επηθχιαμε κηθξέο, αιιά ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ηζρχνλ θαζεζηψο: Α) Ωο πξνο ηελ θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο: Καηά ηηο γεληθέο θαη γλσζηέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.34/1995, ηζρχνπλ σο πξνο ηηο παιαηέο κηζζψζεηο ηα ίδηα. Γειαδή γηα ηηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κηζζώζεηο, πνπ δελ έρνπλ ιήμεη, ηζρχεη ε ππνρξέσζε θαηαγγειίαο ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ απνρψξεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηελ κίζζσζε, κε ηελ θαηαβνιή ελφο επηπιένλ κηζζψκαηνο απνδεκίσζεο (πνπ είλαη δεδνκέλε, άξζξν 43). Γηα ηηο ανξίζηνπ ρξόλνπ κηζζώζεηο ηζρχεη ε θαηαγγειία ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, δει. γηα ηελ ζπλήζε πεξίπησζε ηεο πξφβιεςεο θαηαβνιήο κεληαίνπ κηζζψκαηνο, ε ππνρξέσζε θαηαγγειίαο είλαη 15 εκέξεο πξηλ ηελ απνρψξεζε απφ ην κίζζην (άξζξν 609 ΑΚ). Όκσο επήιζαλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο, πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζηελ ζχληκεζε ζην ½ ησλ πξνβιεπφκελσλ απνδεκηψζεσλ θαη πξνζεζκηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαηαγγειηψλ ηνπ εθκηζζσηή. πγθεθξηκέλα: α) χκθσλα κε ηελ παξ.2α ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4242/2014, ηξνπνπνηείηαη πιένλ ε δηάηαμε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ.34/1994, γηα ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηνπ εθκηζζσηή ιόγσ ηδηόρξεζεο. χκθσλα κε ηελ λέα δηάηαμε, ν εθκηζζσηήο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ πεξάζνπλ δεθανθηψ (18) κήλεο (ή σο πξνο ηηο κηζζψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 9 κήλεο), κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ κίζζσζε γηα ηδηφρξεζε, δειαδή γηα ηελ άζθεζε ζην κίζζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 1 πεξ. α έσο γ ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 πνπ πξναλαθέξεηαη, απφ ηνλ θχξην, Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 10/25

11 ηα ηέθλα ηνπ ή ηε ζχδπγφ ηνπ. Με ηελ πξνεγνχκελε θαηεξγεκέλε δηάηαμε, ε πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία ήηαλ ηξία (3) ρξφληα γηα ηελ θαηαγγειία ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 θαη 18 κήλεο γηα ηελ θαηαγγειία ησλ κηζζψζεσλ ηνπ άξζξνπ 2. β) Δπίζεο θαηά ηελ πεξ. γ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4242/2014 ηξνπνπνηείηαη θαη ε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 23 πνπ αθνξά ζην δηθαίσκα ηνπ εθκηζζσηή γηα θαηαγγειία ιόγσ αλνηθνδόκεζεο. πγθεθξηκέλα κε ηελ λέα δηάηαμε, ν εθκηζζσηήο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε γηα αλνηθνδφκεζε ηνπ κηζζίνπ απφ απηφλ ή ηνλ θχξην ηνπ κηζζίνπ: α) Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, εθηφο εάλ ν ρξφλνο απηφο ππεξβαίλεη ηελ 6εηία, νπφηε ε θαηαγγειία κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ πάξνδν 6 εηψλ ζε θάζε πεξίπησζε, β) Μεηά ηελ πάξνδν 18 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο είλαη κηθξφηεξνο ησλ 18 κελψλ ή ε κίζζσζε έρεη θαηαξηηζηεί ή είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο, γ) Μεηά ηελ πάξνδν 9 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ.34/1994 (δηθεγνξηθά, ινγηζηηθά γξαθεία, ηαηξεία θιπ.), εάλ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο ηεο κίζζσζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ελλέα (9) κήλεο ή ε κίζζσζε έρεη αφξηζηε δηάξθεηα. Οη πξνζεζκίεο απηέο θαηά ηελ θαηεξγεκέλε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 ήηαλ 12 εηψλ (γηα πεξίπησζε α ), ηξηψλ εηψλ (γηα πεξίπησζε β ) θαη 18 κελψλ (γηα πεξίπησζε γ ) αληίζηνηρα. γ) χκθσλα κε ηελ πεξ.δ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4242/2014 αληηθαζίζηαληαη θαη νη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Π.Γ.34/1994, πνπ αθνξνύλ ζηελ απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο απφ ηνλ εθκηζζσηή γηα ηδηόρξεζε (άξζξα 16 θαη 17) ή γηα αλνηθνδόκεζε (άξζξν 23). ηελ πεξίπησζε απηή, ζχκθσλα κε ηελ λέα δηάηαμε, ν εθκηζζσηήο νθείιεη ζηνλ κηζζσηή σο απνδεκίσζε θαηά ηνλ ρξφλν ηεο θαηαγγειίαο θαηαβαιιφκελν κίζζσκα νθηψ (8) κελψλ ζηελ θαηαγγειία γηα ηδηφρξεζε θαη έμη (6) κελψλ ζηελ θαηαγγειία γηα αλνηθνδφκεζε. Καηά ηελ παξ.2 ηνπ λένπ άξζξνπ 29, κε αίηεζε ηνπ κηζζσηή ζην Γηθαζηήξην, ε απνδεκίσζε κπνξεί λα απμεζεί ζε θαηαβαιιφκελν κίζζσκα 15 κελψλ γηα ηελ ηδηφρξεζε θαη 9 κελψλ γηα ηελ αλνηθνδφκεζε. Οη αληίζηνηρεο παιαηφηεξεο απνδεκηψζεηο ήηαλ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 11/25

12 δηπιάζηεο, δειαδή 16 θαη 12 κελψλ ηαθηηθή απνδεκίσζε ρσξίο δηθαζηηθή απφθαζε θαη κέγηζην φξην 30 θαη 18 κελψλ κε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηηο θαηαγγειίεο ιφγσ ηδηφρξεζεο ή αλνηθνδφκεζεο αληίζηνηρα (παιαηφ άξζξν 29). δ) Σέινο, ηξνπνπνηείηαη θαη ην άξζξν 30 ηνπ Π.Γ.34/1994, ζχκθσλα κε ηελ πεξ.ε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4242/2014 πνπ αθνξά ζηελ απνδεκίσζε ιόγσ άζθεζεο ζην κίζζην όκνηαο επηρείξεζεο κεηά απφ θαηαγγειία γηα ηδηφρξεζε ή αλνηθνδφκεζε (ε ιεγόκελε θαη άπιε εκπνξηθή αμία). Ζ απνδεκίσζε απηή θαηά ηελ λέα παξ.1 ηνπ άξζξνπ 30 είλαη ίζε κε 15 κεληαία κηζζψκαηα, εάλ αζθεζεί 1 έηνο κεηά ηελ απφδνζε ηνπ κηζζίνπ γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, επηρείξεζε φκνηα κε ηελ αζθνχκελε απφ ηνλ κηζζσηή. Καηά ηελ παξάγξαθν 2 ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα απμήζεη ην πνζφ κέρξη 20 κεληαία κηζζψκαηα. Οη αληίζηνηρεο απνδεκηψζεηο ήηαλ θαη πάιη δηπιάζηεο θαηά ηελ παιαηά δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 30 θαη αληηζηνηρνχζαλ ζε 30 κεληαία κηζζψκαηα ρσξίο δηθαζηηθή απφθαζε θαη αλψηαην φξην έσο 40 κεληαία κηζζψκαηα κε ηελ έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο. Δπηπιένλ, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λ.4242/2014 θαηαξγήζεθαλ ηα άξζξα 60 θαη 61 ηνπ Π.Γ.34/1994, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο σο άπιεο εκπνξηθήο αμίαο ζε παιαηόηεξεο κηζζώζεηο πνπ έιεγαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Π.Γ, αιιά θαη πξνέβιεπαλ ηελ 4εηή ππνρξεσηηθή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ζε πεξίπησζε κε άζθεζεο αγσγήο απφδνζεο κηζζίνπ απφ ηνλ εθκηζζσηή κεηά ηελ παξέιεπζε 9 κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο 12εηνχο κίζζσζεο. Σέινο, εληφο ηνπ λένπ λφκνπ ππάξρεη εηδηθή πξόβιεςε κεηαβαηηθήο δηάηαμεο γηα ηηο κηζζώζεηο πνπ ιήγνπλ κέρξη Ζ δηάηαμε απηή ηέζεθε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο ζε ακθφηεξνπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο ζηηο απειεπζεξνπκέλεο κηζζψζεηο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4242/2014, ν εθκηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη σο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 12/25

13 απνδεκίσζε ζηνλ κηζζσηή 6 κεληαία κηζζώκαηα εηδηθά ζηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: α) ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο απφ ηνλ εθκηζζσηή κίζζσζεο κέρξηο ηηο , ε νπνία πξφθεηηαη λα ιήμεη έσο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηεο 12εηίαο, ή β) ζε πεξίπησζε κίζζσζεο πνπ έιεμε γηα ηνλ ίδην ιφγν κέρξη , αιιά δελ παξήιζε θαη ην πξνβιεπφκελν 9κελν απφ ηελ ιήμε, ή γ) ζε πεξίπησζε κίζζσζεο πνπ έιεμε θαη ηειεί ππφ ηελ 4εηή παξάηαζε ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Π.Γ.34/1995. Ο Πξντζηάκελνο Ο Γ/ληήο Αλαθνηλψζεθε 2. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε αλαδήηεζε ηξφπσλ κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην εξγαζηαθφ ηνπο θφζηνο ζηξέθνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο επέιηθηεο απαζρφιεζεο. Μία απφ ηηο κνξθέο επέιηθηεο απαζρφιεζεο είλαη θαη ε εθ πεξηηξνπήο. Ωο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε ζεσξείηαη ε απαζρφιεζε θαηά ιηγφηεξεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα ή θαηά ιηγφηεξεο εβδνκάδεο ηνλ κήλα ή θαηά ιηγφηεξνπο κήλεο ην έηνο ή θαη ζπλδπαζκφο απηψλ θαηά πιήξεο εκεξήζην σξάξην εξγαζίαο. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 13/25

14 Ννκνζεηηθφ Καζεζηψο: αξ. 38 παξ. 1 Ν. 1892/1990, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ. 2 παξ. 3 ηνπ Ν. 3846/2010, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 17 παξ. 3 Ν. 3899/ Ζ εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο 9 κήλεο κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο. - Δπηβάιιεηαη ζε νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ (γηα ηελ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ θξηηήξηα, λα δηθαηνινγείηαη). - Γελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη ζπλερήο, αιιά κπνξεί λα θαηαλέκεηαη κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. - Γελ απνθιείνληαη νη απνιχζεηο ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη εθ πεξηηξνπήο εξγαζία. Ζ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη θαη κε άιια κέηξα αλαδηάξζξσζεο, φπσο κεηαμχ άιισλ, θαη απνιχζεηο. Αξθεί φηη, γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ηίζεληαη ζε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, ην κέηξν απηφ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο επηφηεξν πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο. Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα δελ κπνξεί λα αζθείηαη θαηαρξεζηηθά (281ΑΚ), γεγνλφο πνπ ζπληξέρεη ηδίσο φηαλ ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία ππεξβαίλεη πξνθαλψο ζε έθηαζε, έληαζε θαη δηάξθεηα ην επηβαιιφκελν απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέηξν. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα θξηζεί θαηαρξεζηηθή ε απφθαζε ηνπ εξγνδφηε απφ ην γεγνλφο φηη θαζφξηζε ιηγφηεξεο κέξεο εξγαζίαο ζε εξγαδνκέλνπο ηνπ νη νπνίνη είλαη απνδνηηθφηεξνη ή έρνπλ κεγαιχηεξεο νηθνγελεηαθέο ή νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη αληηζέησο, ή εμαίξεζε ηνπ κέηξνπ απηνχ εξγαδνκέλνπο ηνπ κε ηελ ίδηα ή αλάινγε απφδνζε θαη αλάινγεο νηθνγελεηαθέο /νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Γχν είλαη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη λα ηεξεζνχλ ζσξεπηηθά, δηαθνξεηηθά ε επηβνιή ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο ζα είλαη παξάλνκε. Δηδηθφηεξα: Α) Πεξηνξηζκόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο: Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 14/25

15 Νομολογία Ο λνκνζέηεο δελ πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηελ πξνυπφζεζε απηή. Αλακθίβνια, δελ απαηηείηαη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, Ωζηφζν, δελ αξθεί ε επίθιεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε νπνησλδήπνηε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ε νπνηνπδήπνηε πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη απζηεξέο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη πνιχ ζνβαξφο κε κφληκα ραξαθηεξηζηηθά, δπζρέξεηεο ή φηαλ ππάξρεη άζρεκε ζπγθπξία ζηελ αγνξά. Δθφζνλ, ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία επηβάιιεηαη σο ε επηφηεξε ελαιιαθηηθά ιχζε, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ απνιχζεηο, ζα πξέπεη ν πεξηνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα έρεη κηα ηέηνηα έθηαζε πνπ λα απεηιεί άκεζα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Δηδηθόηεξα: Ο λφκνο ελλνεί ηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (κείσζε ηδίξνπ), ε νπνία κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε κείσζε παξαγγειηψλ ησλ εηζπξάμεσλ ή ησλ εζφδσλ, πεξηνξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο θιπ. Ζ πξνυπφζεζε απηή δελ ηαπηίδεηαη θαη δελ πξνυπνζέηεη δεκηνγφλν ηζνινγηζκφ ή δεκηνγφλα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, είλαη άλεπ ζεκαζίαο νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ιφγνη γεληθφηεξνη ή ιφγνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ή θιάδν, αθφκα θαη εάλ ν πεξηνξηζκφο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνδφηε). Ωζηφζν, πξέπεη ν πεξηνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα είλαη νηθνλνκνηερληθφο ιφγνο επαξθήο, ηέηνηαο δειαδή βαξχηεηαο ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε θαηαγγειία ζηελ ζχκβαζεο εξγαζίαο. Γελ απνθιείεηαη φκσο ν πεξηνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα ζπληζηάηαη (ζπαληφηεξα) ζε κείσζε ηνπ κεηθηνχ ή θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή ζε πξαγκαηνπνίεζε δεκηψλ, είηε ζπλνδεχνληαη απφ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ είηε φρη. Ο λφκνο δελ πξνζδηνξίδεη ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα εληνπίδεηαη ν πεξηνξηζκφο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ν πεξηνξηζκφο πξέπεη λα αλάγεηαη ζην πξφζθαην παξειζφλ, λα δηαξθεί σο ηε κνλνκεξή επηβνιή θαη Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 15/25

16 λα ππάξρεη δπζκελήο πξφγλσζε φηη αλακέλεηαη ε ζπλέρηζε ηνπ γηα ηθαλφ δηάζηεκα ζην άκεζν κέιινλ. Β. Δλεκέξσζε θαη δηαβνύιεπζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο Ζ ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε δελ είλαη ηππηθή πξνυπφζεζε, αιιά άθξσο νπζηαζηηθή πνπ πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζε ζνβαξή θαη εκπεξηζηαησκέλε πεξί ησλ νηθνλνκηθψλ ζπδήηεζε κε ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. Γελ απαηηείηαη, σζηφζν, ζπκθσλία εξγνδφηε-εξγαδνκέλσλ. Απαηηείηαη ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε κε ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ έζησ θαη αλ ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία επηβιεζεί ζε έλα κέξνο απηψλ. Μάιηζηα, εάλ ε επηρείξεζε έρεη πνιιά ππνθαηαζηήκαηα, ζηελ ίδηα ή ζε άιιεο πφιεηο, ε αλαθνίλσζε ή ε ζπγθέληξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ελεκέξσζή ηνπ απφ ηνλ εξγνδφηε γίλεηαη ζε θαζέλα απφ απηά. πγθεθξηκέλα: 1) Αλαθνίλσζε έγγξαθε (θαη πξφζθιεζε ζε δηαβνπιεχζεηο): Ζ λνκνινγία θάλεη ιφγν γηα «ελεκέξσζε κε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ». Ζ Αλαθνίλσζε πξέπεη λα εμεγεί, παξαζέηνληαο θάπνηα ζηνηρεία, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη λα πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ην ζχζηεκα εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο πνπ επηδηψθεη λα εηζάγεη ν εξγνδφηεο (π.ρ. αξηζκφ ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα αθνξά ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο θιπ.). Να γίλεη έζησ κία γεληθή αλαθνξά φηη ε εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη πξνο ην ρεηξφηεξν. Γελ απαηηείηαη πάλησο ε παξάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζην έγγξαθν ηεο αλαθνηλψζεσο. 2) Μεηαμχ ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ηεο αλαθνίλσζεο θαη ηνπ ρξφλνπ (εκέξαο θαη ψξαο) πνπ ν εξγνδφηεο νξίδεη γηα ηε δηαβνχιεπζε, ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί θάπνην δηάζηεκα επαξθέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 16/25

17 3) Γηαβνχιεπζε: Να δηαηεζεί επαξθήο ρξφλνο, λα γίλεη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη πεξηερφκελν (πξέπεη λα δνζνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο επαξθή νηθνλνκηθά ζηνηρεία) θαη ζην ελδεδεηγκέλν επίπεδν δηεχζπλζεο θαη εθπξνζψπεζεο. πληάζζεηαη πξαθηηθφ έζησ θαη εάλ δελ θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία. Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 240/2006 (ηδίσο άξζξν 4). 4) Ζ απφθαζε ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ επηβνιή εθ πεξηηξνπήο εξγαζία γλσζηνπνηείηαη ζηελ νηθεία Δπηζεψξεζε εξγαζίαο εληφο 8 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο. 5) Πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ζπκπιεξσκαηηθφο πίλαθαο πξνζσπηθνχ θαη σξψλ εξγαζίαο. ΑΠΟΓΟΥΔ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔ ΔΚ ΠΔΡΗΣΡΟΠΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 1. Γηα ηελ εμεχξεζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε ζπζηήκαηνο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο, ιακβάλνληαη ππφςε νη απνδνρέο ηνπ ζπγθξίζηκνπ εξγαδφκελνπ νη νπνίεο αλάγνληαη αλαινγηθά ζηηο εκέξεο εξγαζίαο ηεο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο. Όηαλ ζηελ επηρείξεζε δελ ππάξρεη ζπγθξίζηκνο εξγαδφκελνο κε πιήξε απαζρφιεζε, ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε αλαθνξά ζηε ζπιινγηθή ξχζκηζε ζηελ νπνία ζα ππαγφηαλ ν εξγαδφκελνο αλ είρε πξνζιεθζεί κε πιήξε απαζρφιεζε. Ο ηξφπνο ακνηβήο δελ κεηαβάιιεηαη π.ρ. απφ ακνηβή κε κηζζφ ζε ακνηβή κε εκεξνκίζζην. Γηα εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε 4 εκεξψλ ηελ εβδνκάδα κε αληίζηνηρν πιήξεο σξάξην 40 σξψλ ηελ εβδνκάδα πελζήκεξεο εξγαζίαο θαη κε κηθηέο κεληαίεο απνδνρέο 1200 επξψ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ν ππνινγηζκφο ησλ κηθηψλ κεληαίσλ απνδνρψλ γίλεηαη κε βάζε ην σξνκίζζην. Σν σξνκίζζην ησλ ακεηβφκελσλ κε κεληαίν κηζζφ 1200 επξψ είλαη 1200/25 X 6/40=7.2. ηε ζπλέρεηα, γηα λα ππνινγηζηεί ν κεληαίνο κηζζφο ηνπ ελ ιφγσ εξγαδφκελνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο, ππνινγίδνληαη νη εβδνκαδηαίεο απνδνρέο κε ηηο 32 ψξεο απαζρφιεζεο ηελ εβδνκάδα (σξνκίζζην επί ηηο ψξεο απαζρφιεζεο εβδνκαδηαίσο, δει. 7.2X32=230.40) θαη φηη πξνθχπηεη δηαηξείηαη δηα 6 θαη πνιιαπιαζηάδεηαη Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 17/25

18 ζηε ζπλέρεηα επί 25, κε βάζε ηε γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ φηη ν κεληαίνο κηζζφο αληηζηνηρεί θαηά κέζν φξν, ζε 25 εξγάζηκεο εκέξεο, ζηηο 6 δειαδή εκέξεο ηεο θάζε εβδνκάδαο, δει. (230.40/6)X25=960 επξψ. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί σο ηα 4/5 (ή 32/40) ηνπ 1200 (1200Υ4/5=960 ). Αληίζηνηρα, γηα ηνπο ακεηβφκελνπο κε εκεξνκίζζην, ην σξνκίζζην βξίζθεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην εκεξνκίζζηφ ηνπο επί 6/40 (30X6/40=4.5 ). ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη εβδνκαδηαίεο απνδνρέο ηνπ ελ ιφγσ εξγαδφκελνπ γηα 32 ψξεο εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα 32X4.5=144 θαη ην εκεξνκίζζην ηεο αληίζηνηρεο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο αλέξρεηαη ζε 144/4=36, νη δε κεληαίεο απνδνρέο ηνπ ελ ιφγσ εξγαδφκελνπ ζα ππνινγίδνληαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην αλσηέξσ εκεξνκίζζην (ησλ 36 επξψ) επί ηνλ αξηζκφ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ εκεξνκηζζίσλ θάζε κήλα. Γερφκελνη φηη ν κήλαο έρεη 26 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηνλ πιήξσο απαζρνινχκελν εξγαηνηερλίηε θαη επνκέλσο 4.33 εβδνκάδεο (πξνθχπηεη απφ ην θιάζκα 26/6) νη κεληαίεο απνδνρέο ηνπ ελ ιφγσ εξγαδφκελνπ είλαη 144Υ4.33= Δξγαδφκελνο ν νπνίνο πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο γηα εξγαζία 4 εκεξψλ ηελ εβδνκάδα δηθαηνχηαη ηα εμήο, φζνλ αθνξά ηηο εκέξεο αδείαο, ηηο απνδνρέο θαη ην επίδνκα αδείαο θαζψο θαη ην Γψξν Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ: Ζκέξεο αδείαο - Γηα ην πξψην εκεξνινγηαθφ έηνο ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη γηα θάζε κήλα απαζρφιεζεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, (φπνπ σο κήλαο ινγίδνληαη πάληα νη 25 πξαγκαηηθέο εκέξεο εξγαζίαο) άδεηα ίζε κε ην 1/12 ησλ 20 εξγάζηκσλ εκεξψλ, δειαδή ηεο λνκίκσο πξνβιεπφκελεο αδείαο γηα ην πξψην εκεξνινγηαθφ έηνο. - Ωο εθ ηνχηνπ εάλ ν εξγαδφκελνο απαζρνιεζεί, επί παξαδείγκαηη, έμη (6) κήλεο θαη 96 εκέξεο ζπλνιηθά (16 εκέξεο κεληαίσο), θαηά ην πξψην εκεξνινγηαθφ έηνο, δηθαηνχηαη άδεηα σο εμήο: 96 ζπλνιηθά εξγάζηκεο εκέξεο /25=3,84=4. Ζ αλαινγία απηή πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 1/12 ησλ 20 εκεξψλ, δει. 20/12=1,7=2. χλνιν δηθαηνχκελσλ εκεξψλ 2Υ4= 8 εκέξεο. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 18/25

19 - Γηα ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ έηνο ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη γηα θάζε κήλα απαζρφιεζεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, (φπνπ σο κήλαο ινγίδνληαη πάληα νη 25 πξαγκαηηθέο εκέξεο εξγαζίαο) άδεηα ίζε κε ην 1/12 ησλ 21 εξγάζηκσλ εκεξψλ, δειαδή ηεο λνκίκσο πξνβιεπφκελεο αδείαο γηα ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ έηνο. - Ωο εθ ηνχηνπ εάλ ν εξγαδφκελνο απαζρνιεζεί ζπλνιηθά 192 εκέξεο, θαηά ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ έηνο, δηθαηνχηαη άδεηα σο εμήο: 192 ζπλνιηθά εξγάζηκεο εκέξεο /25=7.68=8. Ζ αλαινγία απηή πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 1/12 ησλ 21 εκεξψλ, δει. 21/12=1,75=2. χλνιν δηθαηνχκελσλ εκεξψλ 2Υ8=16 εκέξεο. - Γηα ην ηξίην εκεξνινγηαθφ έηνο ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη γηα θάζε κήλα απαζρφιεζεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, (φπνπ σο κήλαο ινγίδνληαη πάληα νη 25 πξαγκαηηθέο εκέξεο εξγαζίαο) άδεηα ίζε κε ην 1/12 ησλ 22 εξγάζηκσλ εκεξψλ, δειαδή ηεο λνκίκσο πξνβιεπφκελεο αδείαο γηα ην ηξίην εκεξνινγηαθφ έηνο. - Ωο εθ ηνχηνπ εάλ ν εξγαδφκελνο απαζρνιεζεί ζπλνιηθά 192 εκέξεο, θαηά ην ηξίην εκεξνινγηαθφ έηνο, δηθαηνχηαη άδεηα σο εμήο: 192 ζπλνιηθά εξγάζηκεο εκέξεο /25=7.68=8. Ζ αλαινγία απηή πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 1/12 ησλ 22 εκεξψλ, δει. 22/12=1,83=2. χλνιν δηθαηνχκελσλ εκεξψλ 2Υ8=16 εκέξεο. - Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλσηέξσ ππνινγηζκνί εμαξηψληαη πάληνηε απφ ηηο πξαγκαηηθέο εξγάζηκεο εκέξεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απνδνρέο αδείαο - Γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη σο απνδνρέο αδείαο, ηηο απνδνρέο πνπ ζα ειάκβαλε εάλ εξγαδφηαλ ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αδείαο ηνπ. Δπίδνκα αδείαο - Γηα ην πξψην εκεξνινγηαθφ έηνο, ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη επίδνκα αδείαο ίζν κε ηηο απνδνρέο αδείαο. Σν πνζφ απηφ ηνπ επηδφκαηνο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα 13 εκεξνκίζζηα. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 19/25

20 - Γηα ην δεχηεξν θαη ηξίην εκεξνινγηαθφ έηνο, ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη πιήξεο επίδνκα αδείαο, δειαδή γηα 4 εκέξεο εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο 13 εκεξνκίζζηα ζπλνιηθά. Γώξν Πάζρα Υξηζηνπγέλλσλ Ο εξγαδφκελνο ζα ιάβεη σο δψξν Πάζρα, πνζφ αλάινγν ησλ σξψλ απαζρφιεζήο ηνπ έλαληη ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Γειαδή, αθνχ γηα εξγαδφκελν κε πιήξε απαζρφιεζε 40 σξψλ ην πνζφ ηνπ δψξνπ Πάζρα είλαη 1/2 κηζζφο, γηα ηνλ εξγαδφκελν εθ πεξηηξνπήο επί 4 εκέξεο (8 σξψλ) δειαδή 32 ψξεο ηελ εβδνκάδα, ην δψξν ζα είλαη ηα 32/40 ηνπ κηζνχ (1/2) κηζζνχ. Αληίζηνηρα γηα δψξν Υξηζηνπγέλλσλ ν ίδηνο εξγαδφκελνο ζα ιάβεη ηα 32/40 ελφο πιήξνπο κηζζνχ. ηηο πεξηπηψζεηο ακνηβήο κε εκεξνκίζζην ην δψξν Πάζρα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, γηα εξγαδφκελν εθ πεξηηξνπήο επί 4 εκέξεο εβδνκαδηαίσο (8σξεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο) ζα είλαη ηα 4/5 ηνπ δψξνπ ηνπ ζπγθξίζηκνπ εξγαδφκελνπ, δειαδή 12 εκεξνκίζζηα (4/5 ρ 15) θαη γηα ην δψξν Υξηζηνπγέλλσλ 20 εκεξνκίζζηα (4/5 ρ 25). Αλαθνηλψζεθε 3. Πσο ζα δηνξζσζνχλ νη ιαλζαζκέλεο ρξεψζεηο ηνπ έθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Αθηλήησλ (ΔΔΣΑ) Με εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ δίλνληαη νδεγίεο ζηνπο θνξνινγνχκελνπο ζρεηηθά κε ην πσο ζα γίλεη δηφξζσζε ζην ΔΔΣΑ θαη πσο ζα γίλεη ε επηζηξνθή ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ιάζνο ππνινγηζκφ. Ζ εγθχθιηνο αλαθέξεη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΔΔΣΑ ιακβάλνληαη ππφςε ην εκβαδφ ηεο δνκεκέλεο επηθάλεηαο, ην χςνο ηεο ηηκήο δψλεο θαη ε παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηε βάζε Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 20/25

21 πιεξνθνξηψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζχκθσλα κε ηα νπνία ππνινγίδεηαη θαηά ηελ 1ε Μαΐνπ 2013 ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Σ.Α.Π.). Με ηελ ίδηα δηάηαμε πξνβιεπφηαλ ε ππνρξέσζε ησλ δήκσλ φιεο ηεο ρψξαο λα ειέγμνπλ αλ, ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ απνζηέιινληαη ζην ΓΔΓΓΖΔ, πεξηιακβάλνληαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θάζε αθηλήηνπ θαη αλ απνηππψλνληαη νη νξζέο ηηκέο δψλεο, φπσο ηζρχνπλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη, ζε πεξίπησζε ιάζνπο, λα πξνβνχλ ζε δηφξζσζή ηνπο κε ηελ απνζηνιή ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ζην ΓΔΓΓΖΔ κέρξη ηελ 31ε Μαΐνπ Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ δηόξζσζε ιαζώλ ζην ραξάηζη ηεο ΓΔΖ Οη ηδηνθηήηεο έρνπλ λα θάλνπλ δχν ζπλαιιαγέο ψζηε λα πάξνπλ πίζσ ηα ρξήκαηα ηνπο απφ ην ιάζνο ππνινγηζκφ ηνπ ΔΔΣΑ. Σν πξψην είλαη λα απεπζπλζνχλ ζην δήκν θαη εθ ησλ πζηέξσλ ζηελ εθνξία ηνπο. Δηδηθφηεξα: Γηνξζώζεηο ιαζώλ ΔΔΣΑ από ππαηηηόηεηα ησλ Γήκσλ 1. ηηο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο, απφ ππαηηηφηεηα ησλ δήκσλ, ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΔΔΣΑ εζθαικέλα ζηνηρεία αθηλήησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ επηθάλεηα ηνπ αθηλήηνπ, ηελ παιαηφηεηα ή ηελ ηηκή δψλεο, νη δηνξζψζεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ππφρξενπο, πνπ ππέβαιαλ αίηεζε δηφξζσζεο ιαζψλ ζηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ ηνπο ζηνλ αξκφδην δήκν κέρξη θαη ηε 15ε Μαΐνπ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, απφ ππαηηηφηεηα ησλ δήκσλ, ηα εζθαικέλα ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηνπ ΔΔΣΑ αθνξνχλ ηελ ηηκή δψλεο, ε δηφξζσζε απηήο πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά, εθφζνλ ε ηηκή δψλεο ήηαλ ζπκπιεξσκέλε εζθαικέλα ζηε βάζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη φρη πεξηπηψζεηο πνπ απηή ήηαλ θελή. 2. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, απαηηείηαη ε έθδνζε βεβαίσζεο απφ ηνλ αξκφδην δήκν, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα νξζά ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή, ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) απηνχ, ε αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ Γ.Ο.Τ. θαζψο θαη ξεηή αλαθνξά φηη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δηνξζψζεηο ζην ΓΔΓΓΖΔ θαη αηηηνιφγεζε απηήο. ηε βεβαίσζε αλαγξάθεηαη επίζεο ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ηνπ πνιίηε, Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 21/25

22 κε ηελ νπνία δεηά ηε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ ηνπ θαη φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ ΣΑΠ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη κε ηα νξζά ζηνηρεία. 3. Ο θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα επαλππνινγηζκφ ηνπ ΔΔΣΑ ζηνλ αξκφδην, γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ, Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ., επηζπλάπηνληαο ηε βεβαίσζε ηνπ δήκνπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηα νξζά ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηνπ αθηλήηνπ, θαη δήισζε ή εθθαζαξηζηηθφ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο έηνπο 2013 γηα ηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα αληίζηνηρα. 4. Ζ Γ.Ο.Τ., κεηά ηελ παξαιαβή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, πξνβαίλεη ζε λέα εθθαζάξηζε ηνπ ΔΔΣΑ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. Δθδίδεη απφθαζε δηαγξαθήο ηεο αξρηθήο βεβαίσζεο ηνπ ΔΔΣΑ, ζπληάζζεη ΑΦΔΚ θαη, εάλ απφ ηε λέα εθθαζάξηζε πξνθχςεη πνζφ πξνο δηαγξαθή, απηφ δηαγξάθεηαη, ελψ, εάλ πξνθχςεη πνζφ πξνο επηζηξνθή, απηφ επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 5. Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ απνθνπή ηνπ ΔΔΣΑ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηε βεβαίσζή ηνπο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Γηνξζώζεηο ιαζώλ ΔΔΣΑ από ππαηηηόηεηα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Παξνρέο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νη νπνίεο, θαηά ηελ , αθνξνχζαλ κελ γεσξγηθή ή βηνκεραληθή ρξήζε, αιιά ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ δελ ήηαλ ζπκπιεξσκέλνη νη θσδηθνί ρξήζεο ηηκνινγίνπ 3 ή 4, κε απνηέιεζκα λα ππνινγηζηεί ΔΔΣΑ γηα απηέο, κπνξνχλ λα ηχρνπλ απαιιαγήο κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Τπνβάιιεηαη αίηεζε απφ ην θνξνινγνχκελν ζηνλ αξκφδην, γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ, Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ., κε επηζπλαπηφκελε βεβαίσζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ζηελ νπνία ξεηά αλαθέξεηαη φηη ηελ , απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, αληηζηνηρήζεθε ε παξνρή ζε γεληθήο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 22/25

23 ρξήζεο, ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ πεδίνπ θσδηθνχ ρξήζεο απφ ηνλ πάξνρν, θαη φηη ε παξνρή απηή, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ , αληηζηνηρεί ζε θσδηθφ ρξήζεο 3 ή 4. Ο αξκφδηνο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., θαηφπηλ παξαιαβήο ηεο αίηεζεο ηνπ ππφρξενπ θαη αθνχ εμεηάζεη θαη απνδερζεί ηηο αηηηάζεηο απηνχ, εθδίδεη απφθαζε δηαγξαθήο ηεο αξρηθήο βεβαίσζεο ηνπ ΔΔΣΑ, ζπληάζζεη ΑΦΔΚ δηαγξαθήο ηεο νθεηιήο θαη, εάλ πξνθχςεη πνζφ πξνο επηζηξνθή, απηφ επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ απνθνπή ηνπ ΔΔΣΑ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηε βεβαίσζή ηνπο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Αξκφδηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έθδνζε απφθαζεο πεξί ηεο ζπλδξνκήο ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ είλαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο πνπ επνπηεχεη ηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε ΔΔΣΑ, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή ηεο ίδηαο Δπηζεψξεζεο. Αλαθνηλψζεθε Δ. ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ (ΔΠΔΗΓΟΝΣΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΟ) 2. ρέδην χκβαζεο παξνρήο Τπεξεζηψλ TELENET BEA γηα ην δηάζηεκα 20/3/ /4/2014. Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Παξάηαζε ζχκβαζεο κέρξη 31/5/2014. (134.2) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 23/25

24 3. Mεηαθνξά ρξεκάησλ θαη θιείζηκν ινγαξηαζκνχ ΒΔΑ. Δγθξίλεηαη (134.3) 4. Έγθξηζε Πξφηαζεο θαη κείσζε αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξφηαζεο γηα ηε Γξάζε «Αλάπηπμε θαη δηάρπζε ηεο εηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηηο επηρεηξήζεηο» Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλαο ζχκθσλα κε ηελ 65/2/ απφθαζε ηεο Γ.Δ., ζπκκεηείρε ζηελ πξφζθιεζε 21 ηνπ ΔΦΓ ΔΑΣΑ ηνπ Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 5, Γξάζε «Αλάπηπμε θαη Γηάρπζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηηο Δπηρεηξήζεηο» σο επηθεθαιήο εηαίξνο ηνπ ζρήκαηνο «Δπηρεηξεκαηηθή Τπεπζπλφηεηα θαη Αεηθνξία». Με επηζηνιή ηεο κε αξ. πξση. 760/ΔΦΓ 582/ ε Γηεχζπλζε ελδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Δηαηξείαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Αζελψλ καο ελεκεξψλεη φηη ε πξφηαζή καο αμηνινγήζεθε ζεηηθά θαη πξνηείλεηαη γηα ρξεκαηνδφηεζε κε ην πνζφ ησλ επξψ αληί ηνπ αξρηθνχ πνζνχ ησλ επξψ (κείσζε θαηά 25%), κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ αιινησζεί ή κεησζεί ην αληηθείκελν θαη νη αλαινγίεο ηεο πξφζθιεζεο. Μεηά ηελ εθπφλεζε ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ ηνλ νπνίν θαη ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε, ζηνλ νπνίν έγηλε θαηά αλαινγία κείσζε 25% ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ηξηψλ ζπκκεηερφλησλ εηαίξσλ ζεκεηψλνπκε ηηο κεηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ην ΒΔΑ: Αξρηθόο Νένο % Μείσζεο % Μείσζεο Πξνϋπνινγηζκόο Πξνϋπνινγηζκόο Πξνϋπνινγηζκνύ Αλζξσπνρξόλνπ Μφληκν πξνζσπηθφ , ,68 18,20% 15,60% Πξφζζεην πξνζσπηθφ , ,32 16,06% 14,50% Γαπάλεο , ,00 35,07% Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 24/25

25 ύλνιν , ,00 25,00% Θεσξνχκε φηη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη δπλαηή κε ηε ζπλεξγαζία εμεηδηθεπκέλνπ ζπκβνχινπ, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. ην Γ.. (134.4) 5. Γ.. Ματνπ 28/5 (ιφγσ εθινγψλ) (134.5) 6. Μεραλνγξαθηθή νξγάλσζε Γξακκαηεία Γηνίθεζεο ΒΔΑ θαη ηεο ππεξεζίαο Ννκηθψλ ππνζέζεσλ. (εηζήγεζε Γελ. Γξακκαηέα). Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη (Να θαιπθζεί ην θφζηνο κέρξη 550 (134.6) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 25/25