Περαιτέρω, διαπιστώθηκαν οι εξής μη νόμιμες δαπάνες:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περαιτέρω, διαπιστώθηκαν οι εξής μη νόμιμες δαπάνες:"

Transcript

1 Οι βασικότερες επισημάνσεις της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας των δημοσίων δαπανών του έτους 2011 έχουν αναλυτικά ως εξής: Προμήθειες-Αγορές Κατά το οικονομικό έτος 2011, όπως και τα προηγούμενα έτη, παρατηρήθηκαν συμβάσεις προμηθειών που ανατέθηκαν με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, αν και δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία. Πέραν τούτου, για ένα ακόμη έτος ακολουθήθηκε σε πολλές περιπτώσεις η τακτική της κατάτμησης της συνολικώς απαιτούμενης δαπάνης σε μικρότερα ποσά, ώστε το καθένα από αυτά να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο, πέραν του οποίου επιβάλλεται η διενέργεια τακτικού ή πρόχειρου, κατά περίπτωση, διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ομοειδή είδη που προορίζονταν για την επίτευξη ενιαίου αποτελέσματος. Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρήθηκε η παράταση των συμβάσεων προμηθειών που είχαν συνάψει οι οικείοι φορείς, χωρίς τέτοια ευχέρεια να προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τη συναφθείσα σύμβαση. Επίσης, διαπιστώθηκαν και περιπτώσεις δαπανών διαφόρων προμηθειών, για τις οποίες δεν είχαν διενεργηθεί οι νόμιμες κρατήσεις και δεν επισυνάπτονταν τα νόμιμα δικαιολογητικά ή δεν εξυπηρετούσαν τους σκοπούς και τις λειτουργικές ανάγκες των οικείων φορέων. Περαιτέρω, παρατηρήθηκαν μη νόμιμες δαπάνες που αφορούσαν: α) την προμήθεια υγειονομικού υλικού, οι τιμές του οποίου υπερέβαιναν αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, β) προμήθειες που είχαν υποπέσει σε παραγραφή, ενώ δεν προέκυπτε από κανένα στοιχείο ότι μεσολάβησε κάποιος από τους προβλεπόμενους λόγος διακοπής της παραγραφής, γ) σύναψη συμβάσεων προμηθειών από Ο.Τ.Α. χωρίς να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο ή το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μολονότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους (χωρίς Φ.Π.Α.) υπερέβαινε το τιθέμενο από την ανωτέρω διάταξη ποσό των ή ευρώ, αντίστοιχα, δ) προμήθεια υλικού από Ο.Τ.Α., κατά παράβαση των όρων της συναφθείσας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σύμβασης, καθόσον ο Δήμος προμηθεύτηκε ποσότητες και είδη διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Δημόσια έργα-μελέτες Από τον έλεγχο των δημοσίων έργων του οικονομικού έτους 2011 προέκυψε ότι οι κυριότερες παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας συνίστανται στα εξής: α) απ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών στον ανάδοχο του αρχικού έργου, χωρίς τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων, β) ανεπίτρεπτες κατατμήσεις ενιαίων δημοτικών έργων σε επί μέρους έργα προς αποφυγή διενέργειας διαγωνισμού, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, καθόσον λόγω του ύψους της συνολικής δαπάνης αυτών δεν επιτρεπόταν η απ ευθείας ανάθεσή τους,

2 γ) μη νόμιμη πρόβλεψη σε δαπάνη εκτέλεσης εργασιών εργολαβικού οφέλους, ενώ δεν επρόκειτο για δημόσιο έργο, αλλά για απλή εκτέλεση εργασιών, στις οποίες δεν συνυπολογίζεται εργολαβικό όφελος, δ) πληρωμή έργου σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η οποία δεν είχε καταστεί τελεσίδικη, αφού εκκρεμούσε η εκδίκαση κατ αυτής ανακοπής, ε) μη νόμιμη πληρωμή λογαριασμού έργου, λόγω παράβασης όρων της διακήρυξης και της καταρτισθείσας σύμβασης ως προς το χώρο κατασκευής του έργου, στ) μη νόμιμη πληρωμή οφειλής υπολοίπου λογαριασμού έργου από Δήμο, διότι δεν επισυνάπτονταν εγκεκριμένες πιστοποιήσεις και επιμετρήσεις και δεν είχε εγκριθεί ο οικείος Α.Π.Ε., ζ) μη νόμιμη πληρωμή λογαριασμού έργου, διότι δεν είχαν πληρωθεί όλες οι απαιτούμενες κρατήσεις από τον ανάδοχο του έργου, η) εκτέλεση έργου από Δήμο χωρίς να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Εξάλλου, όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών, ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας: α) μη νόμιμη καταβολή αμοιβής για εκπόνηση μελετών που ανατέθηκαν χωρίς διενέργεια διαγωνισμού, έλεγχο κατοχής κατάλληλων μελετητικών πτυχίων από τους αναδόχους, καθορισμό οργάνων επίβλεψης, σύνταξη πινακίων αμοιβών, έγκριση και παραλαβή, β) μη νόμιμη καταβολή αμοιβής για σύνταξη διαφόρων ομοίου γνωστικού αντικειμένου μελετών Δήμου, οι οποίες μη νομίμως διαχωρίστηκαν και ανατέθηκαν απ ευθείας, χωρίς να ακολουθηθεί η ανοικτή ή κλειστή διαδικασία του ν. 3316/2005, γ) μη νόμιμη καταβολή αμοιβής από Δήμο σε ιδιώτη για εκπόνηση μελέτης, χωρίς να προκύπτει η αδυναμία σύνταξης αυτής από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, δ) μη νόμιμη πληρωμή αμοιβής από Λιμενικό Ταμείο για εκπόνηση μελέτης (5η εντολή), καθόσον αυτή είχε υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.δ. 496/1974. Εργασίες-Υπηρεσίες Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις ανάθεσης σε ιδιώτες εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες ανάγονταν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού των οικείων φορέων, καθώς και περιπτώσεις κατάτμησης της συνολικής δαπάνης υπηρεσιών με όμοιο ή ομοειδές αντικείμενο, προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια τακτικού ή πρόχειρου, κατά περίπτωση, διαγωνισμού. Επίσης, παρατηρήθηκε η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες δεν εξυπηρετούσαν τους σκοπούς ή τις λειτουργικές ανάγκες των οικείων φορέων (π.χ. μη νόμιμη δαπάνη για εκτύπωση εφημερίδας, με αποκλειστικό στόχο την προβολή του έργου της δημοτικής αρχής) ή υπερέβαιναν το προσήκον μέτρο, καθώς και η μη νόμιμη παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (π.χ. καθαριότητας νοσηλευτικών ιδρυμάτων), μετά τη λήξη τους. Περαιτέρω, διαπιστώθηκαν οι εξής μη νόμιμες δαπάνες:

3 α) μη νόμιμη δαπάνη για ανάθεση υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης αυτοκινήτων κατά το μέρος που αφορούσε κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων πέραν των υποχρεωτικών, β) μη νόμιμη πληρωμή ασφαλίστρου για κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου ασθενοφόρων οχημάτων νοσηλευτικού ιδρύματος, καθόσον τούτο αντίκειται στην αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης, γ) μη νόμιμη δαπάνη για δημοσιεύσεις που αφορούσαν διακηρύξεις διαγωνισμών, καθόσον αυτή πρέπει να βαρύνει τους αναδειχθέντες αναδόχους, δ) μη νόμιμη δαπάνη για δημοσιεύσεις που αφορούσαν τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθόσον δεν απαιτείται δημοσίευση στην περίπτωση του πρόχειρου διαγωνισμού, ε) μη νόμιμες δαπάνες που αφορούσαν αμοιβή για την τουριστική προβολή Δήμου, διότι για την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων δεν είχε προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και ήδη της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, στ) μη νόμιμη δαπάνη μεταφοράς αίματος από Κέντρο Υγείας σε Νοσοκομείο, διότι ο δικαιούχος δεν διέθετε όχημα που να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, ζ) μη νόμιμη καταβολή αμοιβής από Δήμο σε ιδιώτες εργολάβους για εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες, καθόσον δεν ανατέθηκαν με απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αλλά με αποφάσεις του Δημάρχου, οι οποίες δεν υποβλήθηκαν στη συνέχεια προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, η) μη νόμιμη καταβολή αμοιβής από Δήμους σε ιδιώτες εργολάβους για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και ελαιοχρωματισμού κοινόχρηστων χώρων, απομάκρυνσης βαρέων υλικών κ.λπ., καθόσον δεν είχε εκδοθεί η προβλεπόμενη αιτιολογημένη απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, θ) μη νόμιμη καταβολή αμοιβής για εκτέλεση εργασιών Δήμου, διότι στο πρόσωπο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ορίστηκε ως υπόλογος, συνέτρεχαν οι ιδιότητες του ελέγχοντος και ελεγχομένου, ι) καταβολή αμοιβής για παροχή υπηρεσίας σε μη δικαιούχο, ια) έκθεση ανάληψης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών μεταγενέστερη της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών ιβ) μη νόμιμη πληρωμή αμοιβής για εκτέλεση εργασιών, καθόσον δεν είχαν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τέλος, από τον έλεγχο των δαπανών που αφορούν τις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αλλά και από τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων αυτών, διαπιστώθηκαν οι κάτωθι κυρίως παραβάσεις: α) μη νόμιμη σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου για τη διάθεση σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων σε περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α., διότι δεν προέκυπταν οι λόγοι της μη υλοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων από τον υφιστάμενο αρμόδιο ΦΟΔΣΑ, ούτε ορίστηκαν στο κείμενο της εν λόγω σύμβασης ρήτρες,

4 β) μη νόμιμη καταβολή δαπανών στο πλαίσιο επιχορηγήσεων από τους Ο.Τ.Α. προς τις επιχειρήσεις τους, μέσω της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων των δημοτικών επιχειρήσεων γ) μη νόμιμη καταβολή πρώτης δόσης σε εφαρμογή παράτασης προγραμματικής σύμβασης Δήμου, για εκπόνηση και εφαρμογή αναπτυξιακού προγράμματος, καθόσον η τροποποίηση του αντικειμένου και του τρόπου χρηματοδότησης της σύμβασης δεν αναφερόταν στο αρχικό κείμενο αυτής, ενώ δεν διενεργήθηκε και κράτηση φόρου εισοδήματος. Απολαβές Κατά τον έλεγχο των αποδοχών και λοιπών αμοιβών διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις εσφαλμένων υπολογισμών, μη νόμιμων εκκαθαρίσεων, καθώς και πλημμελούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Οι διαπιστώσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στα εξής θέματα: α) Μη νόμιμη εκκαθάριση δαπανών που αφορούσαν καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α., καθόσον δεν έγινε μείωση αυτών κατά ποσοστό 12%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.3833/2010 και κατά ποσοστό 8%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου τρίτου παρ. 1 του ν.3845/2010. Περαιτέρω, δεν είχε υπολογιστεί η προβλεπόμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ποσοστό 2%) και δεν είχε περικοπεί κατά ποσοστό 50%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 23 του ν. 4002/2011, το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 του ν.3205/2003. β) Καταβολή αποζημιώσεων μελών επιτροπών και συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, καθόσον οι συνεδριάσεις έλαβαν χώρα εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. γ) Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση διότι: i) βάρυνε τον προϋπολογισμό του έτους 2011, αν και η υπερωριακή εργασία παρασχέθηκε πριν από το τελευταίο δίμηνο του έτους 2010, ii) δεν αιτιολογούντο οι εξαιρετικοί λόγοι (συνδρομή έκτακτων εποχικών ή άλλων απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών) που κατέστησαν αναγκαία την παροχή υπερωριακής εργασίας, iii) δεν αποδεικνυόταν ότι η οικεία υπηρεσία λειτουργούσε όλες τις ημέρες του μήνα ή σε εικοσιτετράωρη βάση, ώστε να δικαιολογείται η παροχή υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, iv) εκκαθαριζόταν αμοιβή για υπερωριακή απογευματινή εργασία που υπερέβαινε τις 40 ώρες μηνιαίως, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας δ) Μη νόμιμη καταβολή των εξής επιδομάτων: i) αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών σε δημοτικούς υπαλλήλους, καθόσον δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ii) επιδόματος ειδικής απασχόλησης, iii) επιδόματος τέκνου, το οποίο είχε ήδη ενηλικιωθεί, iv) επιδόματος σπουδών, χωρίς την προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου. ε) Μη νόμιμη κατάταξη υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια. στ) Μη νόμιμη καταβολή αναδρομικών αποδοχών.

5 ζ) Καταβολή σε χρήμα της αξίας των δικαιουμένων ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. η) Μη νόμιμη δαπάνη καταβολής αποζημίωσης πρόσθετων εφημεριών ιατρών Ε.Σ.Υ.. θ) Όσον αφορά τις δαπάνες κίνησης οι κυριότερες παραβάσεις που επισημάνθηκαν αφορούσαν: i) μη νόμιμη καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για μετακίνηση στο εξωτερικόδιότι δεν εκδόθηκε προηγουμένως η προβλεπόμενη εγκριτική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, ii) μη νόμιμη καταβολή εξόδων κίνησης Προέδρων τοπικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του οικείου δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες δεν είχαν παραστεί iii) μη νόμιμη καταβολή εξόδων κίνησης αποσπασμένων σε Δήμο και μόνιμων δημοτικών υπαλλήλων, καθόσον είχαν υποπέσει στην παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 247), iv) εσφαλμένη εκκαθάριση εξόδων κίνησης δημοτικού υπαλλήλου, καθόσον υπολογίστηκαν για επιπλέον χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αυτός είχε ήδη αποβάλει την ιδιότητα του υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης, v) καταβολή ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης τακτικών υπαλλήλων ν.π.δ.δ. καθ υπέρβαση του επιτρεπομένου αριθμού ημερών μετακίνησης, vi) εκκαθάριση ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων δημοτικής επιχείρησης, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 9 του ν.2685/1999, vii) εσφαλμένη εκκαθάριση σε Δήμαρχο αντιτίμου αεροπορικού εισιτηρίου σε θέση κατηγορίας I αντί της II, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 του ως άνω ν. 2685/1999. ι) Εσφαλμένη εκκαθάριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου ν.π.δ.δ., κατ εφαρμογή του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. Α 191), καθόσον υπολογίστηκε με βάση επιπλέον μήνες από αυτούς που αντιστοιχούσαν στη διάρκεια του εργασιακού του βίου. ια) Εσφαλμένη εκκαθάριση εφάπαξ αποζημίωσης υπαλλήλων, λόγω λανθασμένου υπολογισμού των συνολικών αποδοχών της τελευταίας πενταετίας. ιβ) Παράλληλη καταβολή μισθού και σύνταξης αναπηρίας από το Ι.Κ.Α. σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. ιγ) Μη νόμιμη καταβολή αποδοχών στον πρόεδρο ν.π.δ.δ., εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας, καθόσον αυτός είχε επιλέξει τις αποδοχές της θέσης που κατείχε πριν από το διορισμό του στη θέση του προέδρου νομικού προσώπου. ιδ) Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης για το χρονικό διάστημα που λάμβανε αποζημίωση και ο πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής. ιε) Μη νόμιμη καταβολή αποδοχών στο διευθυντή δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, καθόσον δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 255 του Κ.Δ.Κ. διαδικασία πλήρωσης της εν λόγω θέσης, το δε ύψος των αποδοχών αυτού υπερέβαινε το προσήκον μέτρο.

6 ιστ) Καταβολή εξόδων παράστασης αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α.: i) παράλληλα με την καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, κατά παράβαση των άρθρων 139 του Κ.Δ.Κ. και 8 παρ. 7 του ν. 3833/2010, ii) χωρίς να έχουν εκδοθεί εκθέσεις ανάληψης δαπάνης. ιζ) Μη νόμιμη εκκαθάριση δαπανών που αφορούσαν καταβολή αποζημιώσεων αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α., χωρίς τη διενέργεια μειώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5 και 6 του ν. 3833/2010 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 του ν. 3845/2010. ιη) Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης σε Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., καθόσον για τις υπηρεσίες τους λάμβαναν έξοδα παράστασης και, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ., δεν δικαιούνται την εν λόγω αποζημίωση. ιθ) Μη νόμιμη χορήγηση επιδότησης σε εκπαιδευτικούς για αγορά πρώτης κατοικίας σε προβληματική περιοχή. Αποζημιώσεις Διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, όσον αφορά τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε ιδιώτες από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ελέγχονται προληπτικά: α) Μη νόμιμη καταβολή αμοιβής σε δικηγόρο διότι: i) υπερέβαινε τα προβλεπόμενα όρια αμοιβών και δεν είχε εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού αυξημένης δικηγορικής αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ., λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της ανατεθείσας υπόθεσης και της απαιτούμενης για τη διεκπεραίωσή της εξειδικευμένης νομικής γνώσης ή εμπειρίας, ii) την ανατεθείσα υπόθεση θα μπορούσε να αναλάβει η ήδη στελεχωμένη και λειτουργούσα νομική υπηρεσία του Δήμου, iii) δεν έγινε παρακράτηση ποσοστού 12% επί του ποσού της προεισπραττόμενης αμοιβής, η οποία βαρύνει τον ίδιο τον εντολοδόχο δικηγόρο και όχι τον εντολέα του. β) Μη νόμιμη καταβολή αποδοχών νομικού συμβούλου δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, διότι για την πρόσληψή του δεν προηγήθηκε έγκριση. γ) Μη νόμιμη εκκαθάριση αποζημίωσης ληξιάρχου από Δήμο, καθόσον αυτή εκκαθαριζόταν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μισθοδοσία, με βάση τις μισθολογικές διατάξεις του ν. 3205/2003, ενώ εκκαθαρίζονταν και κατ αποκοπήν έξοδα κίνησης, χωρίς ο δικαιούχος να έχει την ιδιότητα του δημοτικού υπαλλήλου. δ) Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. λόγω πραγματοποίησης της πρακτικής τους άσκησης, καθόσον δεν είχε εκδοθεί η προβλεπόμενη σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού του αριθμού των ασκουμένων σπουδαστών και της υπηρεσίας άσκησής τους. ε) Μη νόμιμη ενταλματοποίηση παραγεγραμμένων αξιώσεων. Δαπάνες για νοσήλια, φάρμακα κ.λπ.

7 Κατά τον έλεγχο των δαπανών για νοσήλια, φάρμακα κ.λπ. διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας: α) Εσφαλμένη εκκαθάριση δαπάνης προμήθειας φαρμάκων από νοσοκομείο, καθόσον δεν έγινε συμψηφισμός του «rebate» σε ποσοστό 5% επί της νοσοκομειακής τιμής. β) Μη νόμιμη καταβολή εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΤΣΑΥ σε ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, οι οποίοι παρείχαν ιατρική περίθαλψη σε ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α., καθ óσον τούτο δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. γ) Εσφαλμένη εκκαθάριση δαπάνης πληρωμής ιατρού οφθαλμίατρου για την παροχή περίθαλψης σε ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, κατά το χρονικό διάστημα από έως , λόγω καθυστερημένης θεώρησης (Οκτώβριο του έτους 2011) των σχετικών εντολών παρακλινικών εξετάσεων. δ) Εσφαλμένη εκκαθάριση νοσηλίων για περισσότερες ημέρες από τις πραγματικές, όπως αυτές προέκυπταν από τα δελτία εισαγωγής εξαγωγής των ασφαλισμένων και την έγκριση του ελεγκτή ιατρού του ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ. ε) Μη νόμιμη πληρωμή δαπάνης φαρμάκων σε φαρμακοποιό, διότι κατά το χρονικό διάστημα που έγινε η προμήθεια των φαρμάκων από τους ασφαλισμένους του ταμείου, είχε ήδη ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου, λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας του φαρμακοποιού. Επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις-οικονομικές ενισχύσεις Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις επιχορηγήσεων δημοτικών ν.π.δ.δ., πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων κ.λπ., που πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.. Επίσης, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις: α) μη νόμιμης καταβολής από Δήμο χρηματικού βοηθήματος σε «ενδεείς» δημότες, διότι από τα σχετικά δικαιολογητικά δεν τεκμηριωνόταν η οικονομική αδυναμία αυτών και β) μη νόμιμης καταβολής σε «άπορο» δημότη οικονομικής ενίσχυσης, για την κάλυψη μέρους του κόστους επισκευής των ζημιών της οικίας του, που προκλήθηκαν από βροχόπτωση, καθόσον τούτο δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου. Μισθώσεις-Μισθώματα Διαπιστώθηκαν μη νόμιμες δαπάνες που αφορούσαν: α) μισθώσεις ακινήτων, για τις οποίες δεν διενεργήθηκε σχετική δημοπρασία, β) καταβολή μισθωμάτων στα οποία δεν είχε εφαρμοστεί η απαιτούμενη μείωση κατά ποσοστό 20%, γ) παρατάσεις μισθώσεων, οι οποίες δεν προβλέπονταν από τα συμβόλαια μίσθωσης ή τις οικείες διατάξεις δ) μισθώσεις μηχανημάτων με απ ευθείας ανάθεση, χωρίς να διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, κατά παράβαση του άρθρου 199 παρ. 2 και 3 του Κ.Δ.Κ.. Συμβάσεις έργου-εργασίας

8 Διαπιστώθηκε η μη νόμιμη διενέργεια προσλήψεων φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες αποσκοπούσαν στην κάλυψη παγίων και διαρκών υπηρεσιακών αναγκών, που ενέπιπταν στα συνήθη καθήκοντα των τακτικών υπαλλήλων των οικείων φορέων. Επίσης, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις προσλήψεων προσωπικού από Ο.Τ.Α., κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 και 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, χωρίς να συντρέχουν οι τασσόμενες από τις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις (αντιμετώπιση εποχικών-περιοδικών ή κατεπειγουσών αναγκών, αντίστοιχα). Εξάλλου, επισημάνθηκαν και οι εξής παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας: α) Μη νόμιμη σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη σύναψη της οποίας ακολουθήθηκε η διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και όχι αυτή του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. β) Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης σε συμβασιούχους έργου, χωρίς να προσκομίζονται τα αποδεικτικά των τυπικών προσόντων τους και της εμπειρίας τους, καθώς και οι άδειες άσκησης επαγγέλματος, που απαιτούνταν για τη σύναψη των οικείων συμβάσεων. γ) Μη νόμιμη πρόσληψη προσωπικού από Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδ.δ.ο.χ., δ) Μη νόμιμη πρόσληψη προσωπικού από Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδ.δ.ο.χ., καθόσον το προσωπικό αυτό είχε προσληφθεί με προηγούμενες όμοιες συμβάσεις και η διάρκεια απασχόλησής του στο Δήμο υπερέβαινε το θεσπιζόμενο, με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, χρονικό όριο. ε) Εσφαλμένη εκκαθάριση μισθοδοσίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω μη νόμιμης κατάταξης αυτού στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) της κατηγορίας ΤΕ, ενώ ανήκε στην κατηγορία ΔΕ Νοσηλευτών. στ) Μη νόμιμη καταβολή αποδοχών σε ειδικό συνεργάτη δημάρχου, καθόσον αυτός προσελήφθη χωρίς να έχει ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. ζ) Μη νόμιμη καταβολή αποδοχών σε ειδικούς συμβούλους και επιστημονικούς συνεργάτες Δήμων, για χρονικό διάστημα προγενέστερο της διακοπής ή αναστολής του ελεύθερου επαγγέλματος που ασκούσαν η) Μη νόμιμη καταβολή αποδοχών σε διδάσκοντες σε ΑΕ.Ι. με σύμβαση εργασίας ιδ.δ.ο.χ., για χρονικό διάστημα προγενέστερο της υπογραφής των οικείων συμβάσεων. Λοιπά α) Μη νόμιμη εκκαθάριση δαπάνης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, καθ υπέρβαση του επιδικασθέντος με αυτή ποσού. β) Μη νόμιμη ενταλματοποίηση από ν.π.δ.δ. της αξίας λογαριασμών της Δ.Ε.Η., οι οποίοι είχαν ήδη εξοφληθεί. γ) Μη νόμιμη ενταλματοποίηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε δημοτική ανώνυμη εταιρεία, που μεταφέρθηκαν ως πλεονάζον προσωπικό σε Δήμο βάσει των διατάξεων του άρθρου 269 του Κ.Δ.Κ., καθόσον αυτές (ασφαλιστικές εισφορές) είχαν ήδη πληρωθεί από το Δήμο στα αντίστοιχα ταμεία.

9 δ) Μη νόμιμη δαπάνη χορήγησης πάγιας προκαταβολής σε προέδρους και εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθόσον οι περισσότερες δαπάνες που εγκρίθηκαν να πληρωθούν από τα χρήματα της ως άνω πάγιας προκαταβολής δεν συνάπτονταν με τις αρμοδιότητες των οργάνων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87), ούτε προέκυπτε ότι είχαν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις εν λόγω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες αρμοδιότητες σχετικές με τις επίμαχες δαπάνες. ε) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δημοτικής ανώνυμης εταιρείας, η οποία δεν συνδεόταν με βελτίωση των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών ή με προσθήκη και άλλων δραστηριοτήτων στους καταστατικούς σκοπούς της (βλ. άρθρα 252 και 253 του Κ.Δ.Κ.), αλλά πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων της προς τρίτους ή για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της.