ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 27 και ονομαστικά οι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 27 και ονομαστικά οι:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Εκθέσεως Διαχειριστικού Ελέγχου του δημοτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του τ. Δήμου Χολαργού, της περιόδου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Πρακτικό της με αριθ. 12/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού, της 27 ης του μηνός Ιουνίου του έτους Στο Χολαργό σήμερα, 27/6/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ / , πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 27 και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ν. Κουτάκης, Α. Κούτρα, Ν. Κουκής, Δ. Τούτουζας, Ε. Βεντουζά, Α. Φασούλη, Ε. Σταθογιάννης, Χ. Δασκαλόπουλος, Π. Ίσκος, Η. Αποστολόπουλος, Β. Ρετσινιά, Β. Μπουφούνου, Α. Τσικρικώνη, Δ. Δοπτόγλου, Ά. Μπελιτσάκος Ε., Ευαγγελοπούλου, Ν. Πατεργιαννάκης, Α. Νομικός, Δ. Νικολάου, Κ. Τίγκας, Ι. Κεχρής, Α. Αυγουρόπουλος, Κ. Παπαγεωργίου, Μ. Δημητριάδου, Χ. Πολυκαλά, Ι. Σπηλιωτοπούλου, Γ. Ρεμούνδος. ΑΠΟΝΤΕΣ Κ. Τσοχαλής, Μ. Κτιστάκη, Μ. Αθανασάκου, Β. Νικάκη, Γ. Μπρέμπου, Π. Ζήκας. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα). Επίσης, προσκλήθηκαν για την παρακολούθηση της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κκ Παρίση Χρύσα και Αποστολόπουλος Νικόλαος αντίστοιχα. Στη συνεδρίαση εκλήθη και παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Ξύδης καθώς και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Χρίστος Πουρνάρας (για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης). Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταντο, έχοντες προσκληθεί από τη Δημοτική Αρχή, ο Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Δημ. Κοντός καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος αυτής κ. Ιω. Μανάτος, ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Παν. Πούλιος, ο εκκαθαριστής του ΚΕΚ κ. Γεώργιος Λαζάρου, οι διενεργήσαντες το διαχειριστικό έλεγχο του ΚΕΚ κκ Κωνστ. Τάκης και Ελένη Καραγκούνη και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου του ΚΕΚ κ. Γεώργιος Μπεσιέρης ενώ δεν παρέστησαν, καίτοι προσκλήθηκαν έγκαιρα, οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Δ.Σ. του ΚΕΚ 1

2 κατά την περίοδο κκ Αγγ. Αναγνωστόπουλος και Κωνστ. Καλλιοντζή καθώς και ο Γεν. Διευθυντής του ΚΕΚ κ. Γεώργιος Τέντης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και, αναφερόμενος στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Βασ. Ξύδη ο οποίος υπενθύμισε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 18 ης Οκτωβρίου 2012, είχε λάβει τις ακόλουθες δύο αποφάσεις: α. την υπ αριθ. 200α/2012, με την οποία ενέκρινε τους ισολογισμούς του ΚΕΚ Χολαργού 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010, τον 1 ο ισολογισμό εκκαθάρισης ( έως ) και το 2 ο ισολογισμό εκκαθάρισης ( έως ) καθώς και το Πρακτικό Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων του ΚΕΚ ( ), λόγω του ότι η έγκρισή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της νομικής συνέχειας των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να υποβληθούν δηλώσεις φορολογικές κλπ, χωρίς αυτή η έγκρισή τους, όπως αναφέρεται στην απόφαση, να συνιστά απαλλαγή των προηγουμένων διοικήσεων από τυχόν ευθύνες τους και β. την υπ αριθ. 200β/2012, με την οποία αποφάσισε τη διενέργεια εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου του ΚΕΚ για τα έτη 2008, 2009 και 2010, λόγω του ότι στον ισολογισμό του ΚΕΚ της υπάρχουν στοιχεία που απαιτούν σε βάθος έρευνα μέχρι πλήρους αποκαλύψεως των πραγματικών γεγονότων, όπως π.χ. το έλλειμμα ταμείου ύψους ,48, οι διάφοροι χρεώστες ύψους ,36 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους ,67. Ο Δήμαρχος στη συνέχεια είπε ότι η Δημοτική Αρχή υλοποίησε την υπ αριθ. 200β/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι επιλεγέντες από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κκ Κωνστ. Τάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881) και Ελένη Καραγκούνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24111) συνέταξαν και υπέβαλαν στο Δήμο την Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου επί των οικονομικών δεδομένων των Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσης των ετών 2008, 2009 και των Ισοζυγίων Χρήσης του έτους 2010 του Δημοτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Χολαργού. Αυτή η Έκθεση τίθεται σήμερα υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση των μελών του ως προς το περιεχόμενό της και για τον τρόπο που διεξήχθη η οικονομική διαχείριση του ΚΕΚ καθώς και για την ενημέρωσή τους για τις τυχόν ευθύνες που προκύπτουν για τους αρμοδίους και υπευθύνους που διοίκησαν το ΚΕΚ εκείνη την περίοδο (2008 έως 2010). Η έκθεση συνοδεύεται με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής η οποία, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, συντάχθηκε με μεγάλη περίσκεψη και προσοχή και με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, σε συνεργασία με: α. τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τεχνική Υπηρεσία, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Νομική Υπηρεσία), β. τον εκκαθαριστή του ΚΕΚ κ. Γεώργιο Λαζάρου, γ. τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου κ. Γεώργιο Μπεσιέρη και δ. τους διενεργήσαντες το διαχειριστικό έλεγχο του ΚΕΚ κκ Κωνστ. Τάκη και Ελένη Καραγκούνη. Μετά τη σύντομη εισήγηση / ενημέρωση του Δημάρχου, το λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών Θεμάτων κ. Χρήστος Δασκαλόπουλος ο οποίος, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα ακόλουθα: 1. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του τ. Δήμου Χολαργού ιδρύθηκε επί δημαρχίας κ. Χαραλάμπους Σκούρτη, με την υπ αριθ. 6215/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Αθηνών (ΦΕΚ 435Β/95), ως αμιγής Δημοτική Επιχείρηση και καταργήθηκε επί δημαρχίας κ. Δημ. Νικολάου, με την υπ αριθ. 109/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χολαργού και την υπ αριθ /15648/ Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1206Β/ ). 2

3 2. Το Κ.Ε.Κ. εδιοικείτο από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο ορίζετο από το Δημοτικό Συμβούλιο Χολαργού. Κατά την περίοδο από μέχρι που καταργήθηκε, μέλη του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. ήσαν οι ακόλουθοι: α. Πρόεδροι: (1) Άγγελος Αναγνωστόπουλος, δημοτ. σύμβουλος, (2) Κωνστ. Καλλιοντζή, δημοτ. σύμβουλος, (3) Δημ. Νικολάου, δήμαρχος Χολαργού, (4) Άγγελος Αναγνωστόπουλος, δημοτ. σύμβουλος, β. Αντιπρόεδροι: (1) Νικήτας Κανάκης, ιδιώτης, (2) Αγγ. Αναγνωστόπουλος, δημοτ. σύμβουλος, γ. Μέλη: (1) Αθαν. Αυγουρόπουλος, δημοτ. σύμβουλος, (2) Κωνστ. Καλλιοντζή, δημοτ. σύμβουλος, (3) Νικ. Κουρκουτσάκης, δημοτ. σύμβουλος, (4) Παν. Πετικίδης, ιδιώτης, (5) Βασιλ. Ρεκουνιώτης, ιδιώτης, (6) Εμμαν. Καραταράκης, ιδιώτης, (7) Παναγ. Παγώνης, ιδιώτης, (8) Στράτος Μπάκας, ιδιώτης, Γενικός Διευθυντής του Κ.Ε.Κ., καθ όλη την περίοδο από το 1996 μέχρι την κατάργησή του, ήταν ο κ. Γεώργιος Τέντης, όπως προκύπτει από την υπ αριθ. 2Α/ Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΚ και από τη Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου μεταξύ αυτού και του Κ.Ε.Κ. Χολαργού με ημερομηνία Στα καθήκοντά του, ο κ. Τέντης εβοηθείτο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο από τις εργαζόμενες στο Κ.Ε.Κ. Μαρία Μαντοπούλου και Ειρήνη Πετροπούλου οι οποίες, τον Οκτώβριο 2010, μετετάγησαν στον τ. Δήμο Χολαργού, σε προσωποπαγείς θέσεις, ως υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Όπως προκύπτει από τη με ημερομηνία επιστολή του κ. Τέντη προς το Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού, η υπάλληλος Μαρία Μαντοπούλου είχε οριστεί (και ήταν πράγματι) αρμοδία για να συνεργάζεται με τους λογιστές και τους εκκαθαριστές του Κ.Ε.Κ. στο έργο της εκκαθάρισης της επιχείρησης. Αυτή την αρμοδιότητα, η κ. Μαντοπούλου τη διατήρησε και για το διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης για την 3ετία Όπως είναι φανερό, ο Γεν. Διευθυντής του Κ.Ε.Κ. κ. Γεώργιος Τέντης, ως εκ των καθηκόντων του, ήταν υπεύθυνος για τη διοίκηση και διαχείριση του Κ.Ε.Κ., έχων όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα καθήκοντά του. 5. Το Κ.Ε.Κ., ως αμιγής δημοτική επιχείρηση, είχε τις ακόλουθες δραστηριότητες: α. Την οργάνωση προγραμμάτων άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζομένους απειλουμένους από την ανεργία και ανέργους που έχουν παρακολουθήσει αρχική επαγγελματική κατάρτιση ή τεχνική εκπαίδευση ή έχουν αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες στις θέσεις εργασίας που ήδη έχουν εργαστεί. 3

4 β. Την προώθηση της ισότητας ευκαιριών απασχόλησης για γυναίκες άνεργες, αρχηγούς μονογονεϊκών ή απειλούμενες από ανεργία. γ. Την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την επαγγελματική ένταξη και αποκατάσταση, μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού και ατόμων με ειδικές ανάγκες. δ. Την παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών ενεργειών, για τις μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίες αποβλέπουν στο να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. ε. Την προώθηση ενεργειών κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης των μειονεκτούντων ατόμων. στ. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία του πληθυσμού, των εργοδοτών, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. ζ. Την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων με άλλους φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα του εξωτερικού. η. Την ανάπτυξη συναφών προς το αντικείμενο αυτό ερευνών και μελετών όπως μελέτες και έρευνες για την απασχόληση και τις προοπτικές εργασίας, δημιουργίας παρατηρητηρίων εργασίας και προώθηση ενεργειών απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας. θ. Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα συντελούν στη γενικότερη ανάπτυξη του Δήμου Χολαργού και της γύρω περιοχής. ι. Την οργάνωση Ειδικού Τμήματος Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων Επαγγελματικής Απασχόλησης για τις ομάδες στόχου του Ε.Π. (Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού). 6. Κατά την περίοδο λειτουργίας του Κ.Ε.Κ. και για αγνώστους λόγους, δεν είχαν συνταχθεί οι ισολογισμοί των ετών 2006, 2007, 2008, 2009 και 1/ Αυτοί οι ισολογισμοί συντάχθηκαν καθυστερημένα (από την παρούσα δημοτική αρχή) και συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου Χολαργού κατά τη συνεδρίαση της , μαζί με τον 1ο ισολογισμό εκκαθάρισης ( έως ), το 2ο ισολογισμό εκκαθάρισης ( έως ) και το Πρακτικό Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων ( ). Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ αριθ. 200α/ απόφασή του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση όλων των προαναφερθέντων, «λόγω του ότι η έγκρισή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της νομικής συνέχειας των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να υποβληθούν δηλώσεις φορολογικές κλπ, χωρίς αυτή η έγκρισή τους να συνιστά απαλλαγή από τυχόν ευθύνες των προηγουμένων διοικήσεων». 7. Συγχρόνως, σ εκείνη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( ), διαπιστώθηκε ότι στο 2ο ισολογισμό του Κ.Ε.Κ. ( έως ) υπάρχουν στοιχεία που απαιτούν «έρευνα μέχρι πλήρους αποκάλυψης των πραγματικών γεγονότων, όπως π.χ. το έλλειμμα ταμείου ύψους ,48, οι διάφορες χρεώσεις ύψους ,36 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους ,67. Λόγω αυτής της διαπίστωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ αριθ. 200β/ απόφασή του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία και σε εφαρμογή του άρθρου 261 του Ν. 3463/2006 «τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του υπό εκκαθάριση 4

5 Κ.Ε.Κ. για τα έτη 2008, 2009 και 2010 και, εφόσον προκύψει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που απαιτεί έρευνα, να επεκταθεί έως και το έτος 2006». 8. Για τον παραπάνω διαχειριστικό έλεγχο, η Δημοτική Αρχή απευθύνθηκε, με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο, στη ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. (ΣΟΛ Α.Ε.). Η ΣΟΛ Α.Ε., με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφό της, πρότεινε ο έλεγχος να διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (Ο.Ε.Λ.) κκ. Ελένη Καραγκούνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24111) και Κωνσταντίνο Τάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26461). Η πρόταση της ΣΟΛ Α.Ε. έγινε αποδεκτή από τη Δημοτική Αρχή, η οποία ανάθεσε τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου του Κ.Ε.Κ. στους προαναφερθέντες Ο.Ε.Λ. (απόφαση Δημάρχου Παπάγου Χολαργού υπ αριθ. 2199/ ). 9. Οι προαναφερθέντες Ο.Ε.Λ. διενήργησαν έλεγχο των οικονομικών δεδομένων των Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων των χρήσεων 2008 και 2009 ( και ) και των Ισοζυγίων του 2010 και υπέβαλαν στο Δήμο Παπάγου Χολαργού τη με ημερομηνία Έκθεσή τους, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθ. πρωτ / Κατά την πρώτη περίοδο της διενέργειας του διαχειριστικού ελέγχου, οι Ο.Ε.Λ. ενημέρωσαν τη Δημοτική Αρχή ότι υπήρχαν ελλείψεις στην παράδοση των στοιχείων που τους ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση του ελέγχου τους (βλ. σελίδα 7 έκθεσης). Η Δημοτική Αρχή, για τη θεραπεία αυτών των ελλείψεων, για τις οποίες εκτιμάται ότι βασική ευθύνη έχει η υπάλληλος Μαρία Μαντοπούλου (η οποία, καθ όλη τη διάρκεια του διαχειριστικού ελέγχου, κατ επανάληψη κωλυσιεργούσε στην παράδοση των στοιχείων στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και είχε πάντα αρνητική διάθεση συνεργασίας), απευθύνθηκε στους διατελέσαντες Προέδρους Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. κατά την περίοδο κκ Αγγ. Αναγνωστόπουλο, Κωνστ. Καλλιοντζή και Δημ. Νικολάου καθώς και στο Γεν. Διευθυντή κ. Γ. Τέντη και την υπάλληλο Μαρία Μαντοπούλου και τους παρακάλεσε / ζήτησε να βοηθήσουν το έργο των Ο.Ε.Λ. και να ενδιαφερθούν ώστε τα ζητούμενα από αυτούς στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση του Κ.Ε.Κ. κατά τη δική τους προεδρεία να βρεθούν και να παραδοθούν. Δυστυχώς, ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε εκ μέρους τους (πλην κάποιας τυπικής της κ. Καλλιοντζή) και, κατόπιν αυτού, δόθηκε εντολή στους Ο.Ε.Λ. να προχωρήσουν στη σύνταξη της Έκθεσης Διαχειριστικού Ελέγχου τους, με βάση τα στοιχεία που είχαν. Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο τεκμηριώνονται από την ακόλουθη αλληλογραφία: α. Επιστολή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από β. Έγγραφο Δήμου προς κ. Δ. Νικολάου αριθ. πρωτ. 5392/ γ. Έγγραφο Δήμου προς κ. Αγγ. Αναγνωστόπουλο αριθ. πρωτ. 5398/ δ. Έγγραφο Δήμου προς κ. Κωνστ. Καλλιοντζή αριθ. πρωτ. 5399/ ε. Έγγραφο Δήμου προς υπάλληλο Μαρία Μαντοπούλου αριθ. πρωτ. 5518/ στ. Έγγραφο Δήμου προς κ. Γ. Τέντη αριθ. πρωτ. 5525/ ζ. Επιστολή υπαλλήλου Μ. Μαντοπούλου από η. Έγγραφο Δήμου προς υπάλληλο Μ. Μαντοπούλου αριθ. πρωτ. 7432/ θ. Έγγραφο Δήμου προς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές αριθ. πρωτ. 7618/ ι. Επιστολή κ. Κωνστ. Καλλιοντζή από ια. Έγγραφο Δήμου προς υπάλληλο Μ. Μαντοπούλου αριθ. πρωτ. 7987/

6 10. Η κατά τον περιγραφέντα ανωτέρω τρόπο συνταχθείσα Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου κατέληξε στις Γενικές Διαπιστώσεις, οι οποίες περιγράφονται στις σελ. 7 έως 15 της Έκθεσης. Από τα αναφερόμενα σ αυτές τις σελίδες της Έκθεσης προκύπτει ότι η οικονομική διαχείριση του Κ.Ε.Κ. κατά την περίοδο διεξήχθη με πλημμελή και μη σύννομο τρόπο ο οποίος δεν προσιδιάζει στη διαχείριση ενός Ν.Π. του Δήμου. Προκύπτει επίσης ότι δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση των μελετών, την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την πληρωμή δαπανών και τη μη ανάληψη δαπανών για έργα / εκδηλώσεις / ενέργειες που δεν είναι μέσα στο σκοπό και στην αποστολή του Κ.Ε.Κ. Αυτό έδωσε αφορμή στη Δημοτική Αρχή να ερευνήσει περαιτέρω ορισμένες περιπτώσεις δαπανών και πληρωμών. Από αυτή την έρευνα προέκυψαν αρκετά επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία τα οποία θα αναφερθούν στη συνέχεια. Αυτά τα επιβαρυντικά στοιχεία εκτιμάται ότι βαρύνουν τα πρόσωπα τα οποία είχαν την ευθύνη διεκπεραίωσης των προγραμμάτων και την πληρωμή των νομίμων μόνο δαπανών και συγκεκριμένα βαρύνουν το Γεν. Διευθυντή του Κ.Ε.Κ. κ. Γεώργιο Τέντη. 11. Ως προς το έλλειμμα του ταμείου ύψους ,48 το οποίο διαπιστώθηκε στον Ισολογισμό του Κ.Ε.Κ. της και αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 7, οι Ο.Ε.Λ. αναφέρονται στη σελίδα 21 της Έκθεσής τους και επιβεβαιώνουν ότι «το ποσό αυτό είναι έλλειμμα του ταμείου» και ότι από την επισκόπηση του λογαριασμού ταμείου διαπιστώθηκε ότι «το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται πριν από τη χρήση 2008». Εκτιμάται ότι αυτό το ποσό έπρεπε να ήταν εις χείρας του τελευταίου Προέδρου του Δ.Σ. (κ. Άγγελου Αναγνωστοπούλου) και να είχε παραδοθεί στους εκκαθαριστές, μετά τον Ιούνιο 2010 που αποφασίστηκε η λύση του Κ.Ε.Κ. 12. Για τις αναφερόμενες στις σελίδες 7-15 της Έκθεσης των Ο.Ε.Λ. Γενικές Διαπιστώσεις και τις λοιπές παρατηρήσεις και επισημάνσεις τους για την οικονομική διαχείριση του Κ.Ε.Κ. την περίοδο καθώς και τα στοιχεία που προέκυψαν από την περαιτέρω έρευνα που υποχρεώθηκε να διενεργήσει η Δημοτική Αρχή (βλέπε ανωτέρω παράγραφο 10), θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία: α. Αμοιβή κ. Μαρίας Φωκά για την «έρευνα καταγραφή στοιχείων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των θεσμικών παρεμβάσεων σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου Χολαργού» (σελίδες 10 και 38 Έκθεσης): (1) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ουδέποτε ζήτησαν την εκπόνηση της έρευνας, (2) Δεν υπάρχει στο Δήμο η εργασία που εκπόνησε η κ. Μαρία Φωκά, (3) Δεν υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. Χολαργού για την ανάθεση στο Κ.Ε.Κ. της εκπόνησης της έρευνας, (4) Δεν προκύπτει από κάποιο στοιχείο ότι το Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. αποφάσισε την εκπόνηση της έρευνας, (5) Ο Δήμος ζήτησε από την κ. Φωκά να αποστείλει στο Δήμο αντίγραφο της εργασίας που εκπόνησε και να του γνωρίσει τα προσόντα που έχει για την ανάθεση σ αυτήν της συγκεκριμένης εργασίας (έγγραφο Δήμου αριθ. πρωτ / ), (6) Η κ. Φωκά δεν απάντησε στο παραπάνω έγγραφο του Δήμου. Επομένως είναι άγνωστο αν η κ. Φωκά εκπόνησε τη συγκεκριμένη έρευνα, αν την παρέδωσε στο 6

7 Κ.Ε.Κ., αν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. για την ανάθεση σ αυτή της συγκεκριμένης έρευνας και αν, συνεπώς, είναι νόμιμη η δαπάνη. β. Εκτέλεση Προγράμματος κατάρτισης «Στελέχη Αθλητικού Marketing για μη κερδοσκοπικούς αθλητικούς οργανισμούς» (σελίδα 11 Έκθεσης): Καταβλήθηκε από το Κ.Ε.Κ. στο Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Χολαργού (ΓΑΣΧ) το ποσό των 912,00, ως αμοιβή για τη χρήση των αθλητικών του εγκαταστάσεων, ενώ είναι γνωστό ότι ο ΓΑΣΧ στερείται παντελώς αθλητικών εγκαταστάσεων και χρησιμοποιεί δωρεάν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Το ποσό των 912,00 εισπράχθηκε από το ΓΑΣΧ με το υπ αριθ. 161/ Γραμμάτιο Είσπραξης. γ. Αμοιβή κ. Μαρίας Αντ. Ζαχαράκη για προώθηση ενεργειών του Δήμου για την υλοποίηση προγραμμάτων και πιστοποίηση του Δήμου στο EMAS (σελίδες 11 και 40 Έκθεσης): (1) Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ουδέποτε ζήτησε τη συνδρομή του Κ.Ε.Κ. για την πιστοποίηση του Δήμου στο EMAS. (2) Σχετική επί του θέματος είναι η υπ αριθ. 172/ απόφαση του Δ.Σ. Χολαργού, από την οποία δεν προκύπτει κάποια εμπλοκή του Κ.Ε.Κ. (3) Η πιστοποίηση του Δήμου στο EMAS είχε αναληφθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία, το Φεβρουάριο 2009, ενημέρωσε το Κ.Ε.Κ., κατόπιν προφορικού αιτήματός του, για τις ενέργειές της. (4) Ο Δήμος ζήτησε από την κ. Μαρία Ζαχαράκη να αποστείλει στο Δήμο αντίγραφα της σχετικής σύμβασης που είχε υπογράψει με το Κ.Ε.Κ. και του πρωτόκολλου καλής εκτέλεσης καθώς και το υλικό που τυχόν παρέδωσε στο Κ.Ε.Κ. ή το αποτέλεσμα του έργου της καθώς και να του γνωρίσει τα προσόντα που έχει για την ανάθεση σ αυτήν του συγκεκριμένου έργου (έγγραφο Δήμου αριθ. πρωτ / ). (5) Η κ. Ζαχαράκη δεν απάντησε στο παραπάνω έγγραφο του Δήμου. Επομένως είναι άγνωστο αν υπάρχουν αυτά, αν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. για ανάθεση στην κ. Ζαχαράκη του συγκεκριμένου έργου και αν, συνεπώς, είναι νόμιμη η δαπάνη. δ. Αμοιβή δημοσιογράφου κ. Εμμανουήλ Θηραίου για τα κείμενα και την επιμέλεια παραγωγή του εντύπου «Περιβαλλοντική Πολιτική Δήμου Χολαργού» (σελίδες 12 και 41 Έκθεσης): (1) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ουδέποτε ζήτησαν την έκδοση τέτοιου εντύπου. (2) Ουδέποτε έντυπο για την περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου παραδόθηκε από το Κ.Ε.Κ. στις υπηρεσίες του Δήμου για διανομή στο κοινό ή για ενημέρωση κλπ. (3) Ο Δήμος ζήτησε από τον κ. Εμμανουήλ Θηραίο να αποστείλει στο Δήμο τη σχετική σύμβασή του με το Κ.Ε.Κ., το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης, το υλικό που είχε εκδώσει και είχε παραδώσει στο Κ.Ε.Κ. (έγγραφο Δήμου αριθ. πρωτ / ). (4) Ο κ. Θηραίος, με επιστολή του η οποία ελήφθη στο Δήμο στις , απέστειλε στο Δήμο ένα 16σέλιδο έντυπο που είχε προ ετών εκδοθεί με τη δική του επιμέλεια, συγγραφή κλπ και είχε παραδώσει στο Κ.Ε.Κ. Ως προς τα λοιπά που ο Δήμος του ζήτησε, απάντησε ότι λόγω παρέλευσης 5ετίας δεν τα έχει 7 ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΞ1-Π9Κ

8 πλέον. Επομένως, είναι άγνωστο αν υπάρχουν αυτά και αν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ του Κ.Ε.Κ. για την έκδοση του εντύπου. ε. Αμοιβή κ. Ιωάννη Στ. Κατραμάδου για εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή του EMAS (Εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου) στα τμήματα του Δήμου (σελίδες 12 και 41 Έκθεσης): (1) Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ουδέποτε ζήτησε τη συνδρομή του Κ.Ε.Κ. για τη σύνταξη μελέτης για την εφαρμογή του EMAS. (2) Το θέμα του EMAS είχε αναληφθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία, το Φεβρουάριο 2009, ενημέρωσε το Κ.Ε.Κ., κατόπιν προφορικού αιτήματός του, για τις ενέργειές της. (3) Ο Δήμος ζήτησε από τον κ. Ιωάννη Κατραμάδο να αποστείλει στο Δήμο αντίγραφα της σχετικής σύμβασης που είχε υπογράψει με το Κ.Ε.Κ., του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης του έργου και της μελέτης που είχε εκπονήσει (έγγραφο Δήμου αριθ. πρωτ / ). (4) Ο κ. Κατραμάδος, με τη με ημερομηνία επιστολή του, ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου και απέστειλε αντίγραφα των μελετών και της σύμβασής του από την οποία, όμως, δεν προκύπτει ότι υπήρχε απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης σ αυτόν. στ. Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Χολαργού από την κ. Σοφία Κων. Λιάππα (σελίδες 12 και 41 Έκθεσης): (1) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ουδέποτε ζήτησαν την εκπόνηση τέτοιας μελέτης. (2) Ουδεμία μελέτη της κ. Λιάππα υπάρχει ή παραδόθηκε από το Κ.Ε.Κ. στις υπηρεσίες του Δήμου. (3) Ο Δήμος ζήτησε από την κ. Σοφία Λιάππα να αποστείλει στο Δήμο τη σχετική σύμβαση που είχε υπογράψει με το Κ.Ε.Κ., το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης του έργου και τη μελέτη που είχε εκπονήσει και είχε παραδώσει στο Κ.Ε.Κ. (έγγραφο Δήμου αριθ. πρωτ / ). (4) Η κ. Λιάππα δεν απάντησε στο παραπάνω έγγραφο του Δήμου. Επομένως είναι άγνωστο αν η κ. Λιάππα εκπόνησε τη συγκεκριμένη μελέτη, αν την παρέδωσε στο Κ.Ε.Κ., αν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. για την ανάθεση σ αυτήν της συγκεκριμένης μελέτης και αν, συνεπώς, είναι νόμιμη η σχετική δαπάνη. ζ. Αμοιβή κ. Ανδρέα Μέντζη για τη διάχυση πληροφορίας και εκπαιδευτικές δράσεις για βελτίωση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς (σελίδες 12 και 41 Έκθεσης): (1) Η αρμοδία Διεύθυνση του Δήμου ουδεμία ενημέρωση είχε γι αυτό το θέμα και ουδέν γνωρίζει. (2) Ο Δήμος ζήτησε από τον κ. Ανδρέα Μέντζη να αποστείλει στο Δήμο αντίγραφα της σχετικής σύμβασης που είχε συνάψει με το Κ.Ε.Κ., του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης του έργου και του υλικού που τυχόν είχε παραδώσει στο Κ.Ε.Κ. (έγγραφο Δήμου αριθ. πρωτ / ). (3) Ο κ. Μέντζης, με την από επιστολή του, έστειλε στο Δήμο αντίγραφο της σύμβασής του με το Κ.Ε.Κ. Ως προς τα λοιπά που ο Δήμος του ζήτησε, απάντησε ότι λόγω του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει (5ετία), δεν 8

9 έχει στη διάθεσή του αυτό το υλικό, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από το Κ.Ε.Κ. στο οποίο είχε παραδοθεί. Επομένως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι είχε παραδοθεί υλικό στο Κ.Ε.Κ. και αν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. για την ανάθεση της σχετικής εργασίας στον Κ. Μέντζη (από τη σύμβαση μεταξύ Κ.Ε.Κ. και κ. Μέντζη δεν προκύπτει ότι υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ.). η. Αμοιβή της «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Ε.Π.Ε.» για την παραγωγή και επεξεργασία κινηματογραφικού σποτ για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων Χολαργού (σελίδες 12 και 41 Έκθεσης): (1) Οι υπηρεσίες του Δήμου ουδέν γνωρίζουν επί του θέματος. (2) Δεν υπάρχει στο Δήμο κινηματογραφικό σποτ που να έχει σχέση με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων Χολαργού. (3) Ο Δήμος ζήτησε από την Εταιρεία αντίγραφο της σχετικής σύμβασης που είχε υπογράψει με το Κ.Ε.Κ., του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης και του υλικού που είχε παραδώσει στο Κ.Ε.Κ. (έγγραφο Δήμου αριθ. πρωτ / ). (4) Η Εταιρεία δεν απάντησε στο παραπάνω έγγραφο. Επομένως είναι άγνωστο αν η «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Ε.Π.Ε.» παρήγαγε κινηματογραφικό σποτ, αν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. για την ανάθεση σ αυτήν της συγκεκριμένης παραγωγής και αν, συνεπώς, είναι νόμιμη η σχετική δαπάνη. θ. Δαπάνη για αμοιβή παραστάσεων Καραγκιόζη: (1) Καταβλήθηκε το ποσό των 714,00 στο «Θέατρο Σκιών, Κούκλας και Μαριονέτας Ανάργυρος Δ. Αθανασίου» για την πληρωμή δύο παραστάσεων Καραγκιόζη (Τ.Π.Υ. υπ αριθ. 307/ ). (2) Οργάνωση τέτοιων προβολών, παραστάσεων κλπ δεν προβλέπεται στους σκοπούς του Κ.Ε.Κ. και επομένως δεν είναι σύννομη. (3) Δεν υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. που να δικαιολογεί αυτή τη δαπάνη. ι. Δωρεές στο Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Χολαργού (Δ.Α.Ο.Χ.) (σελίδες 13, 14, 45, 46): (1) Το ποσό των ,00 δόθηκε από το Κ.Ε.Κ. στο Δ.Α.Ο.Χ. ως δωρεές τμηματικά, ως ακολούθως: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ) (ιγ) (ιδ) (ιε) (2) Για κάθε ένα από τα παραπάνω ποσά υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Α.Ο.Χ. για την αποδοχή της δωρεάς του Κ.Ε.Κ. Αντιθέτως, δεν υπάρχουν αποφάσεις του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. για την επιχορήγηση του Δ.Α.Ο.Χ. και μάλιστα, δεκαπέντε (15) φορές εντός τριάντα (30) μηνών, με το συνολικό ποσό των ,00. 9

10 (3) Όλα τα παραπάνω ποσά έχουν δοθεί στο Δ.Α.Ο.Χ. με την προσκόμιση από το Δ.Α.Ο.Χ. απλών και ανεπίσημων αποδείξεων είσπραξης οι οποίες το μόνο που φέρουν είναι τη σφραγίδα του Δ.Α.Ο.Χ. Πέντε (5) από αυτές τις αποδείξεις φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του τότε υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Χ. (νυν υπαλλήλου του Δ.Ο.Π.Α.Π.) Κωνστ. Κρασώνη, τέσσαρες (4) φέρουν την υπογραφή του τότε υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Χ. (νυν υπαλλήλου του Δ.Ο.Π.Α.Π.) Ηλία Τσώπη και οι λοιπές φέρουν άγνωστη μονογραφή. (4) Από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, η οποία εξυπηρετούσε διαχειριστικά το Δ.Α.Ο.Χ. ουδεμία ενημέρωση είχε γι αυτές τις δωρεές και ουδέποτε της ζητήθηκε η έκδοση Γραμματίου Είσπραξης και η αντίστοιχη είσπραξη των προαναφερθέντων ποσών, με παράλληλη καταχώρηση αυτών στα επίσημα ταμειακά βιβλία του Δ.Α.Ο.Χ. (5) Η παράδοση των παραπάνω ποσών από το Κ.Ε.Κ. στο Δ.Α.Ο.Χ. με προσκόμιση απλών και ανεπισήμων αποδείξεων αντί Γραμματίων Είσπραξης, αποτελεί μη σύννομη ενέργεια του Γεν. Διευθυντή του Κ.Ε.Κ. (6) Ομοίως, η μη έκδοση Γραμματίων Είσπραξης από το Δ.Α.Ο.Χ. για την είσπραξη των παραπάνω ποσών, αποτελεί μη σύννομη ενέργεια του Διευθυντή και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δ.Α.Ο.Χ. (7) Όλα τα παραπάνω ποσά, ενώ εισπράχθηκαν από το Δ.Α.Ο.Χ., ουδέποτε εισήχθησαν στη διαχείρισή του και, επομένως, είναι άγνωστη η περαιτέρω πορεία και διάθεσή τους (έγγραφα Δήμου αριθ. πρωτ / και 15226/ και Δ.Ο.Π.Α.Π. αριθ. πρωτ. 606/ και 724/ ). Σ αυτό συνετέλεσε ασφαλώς και ο τρόπος είσπραξής τους από το Κ.Ε.Κ. (με απλή και ανεπίσημη απόδειξη είσπραξης και όχι με την έκδοση Γραμματίου Είσπραξης). Επομένως, εκτιμούμε ότι οι ευθύνες του προσωπικού της οικονομικής υπηρεσίας του Δ.Α.Ο.Χ. και του Γεν. Διευθυντή του Κ.Ε.Κ. είναι σοβαρές και δεν περιορίζονται μόνο στο πλαίσιο του πειθαρχικού δικαίου. ια. Αποζημίωση μη χορηγηθεισών αδειών (σελίδα 35 Έκθεσης): (1) Στο Κεφάλαιο «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ» της Έκθεσης αναγράφεται ότι καταβλήθηκε το ποσό των 4.738,07 ως αποζημιώσεις μη χορηγηθεισών αδειών στους υπαλλήλους του Κ.Ε.Κ. (2) Το ποσό αυτό δόθηκε ως εξής: στο Γεν. Διευθυντή Γ. Τέντη 1.849,94, στην υπάλληλο Μ. Μαντοπούλου 1.497,96 και στην υπάλληλο Ειρ. Πετροπούλου 1.400,17. (3) Διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο οι παραπάνω αναφερόμενοι δεν έλαβαν τις κανονικές τους άδειες από το Κ.Ε.Κ. (και επομένως αν έπρεπε να τις πληρωθούν), αφού δεν παραδόθηκε στους Ο.Ε.Λ. το βιβλίο αδειών. (4) Οι αμφιβολίες προκύπτουν από την έγγραφη βεβαίωση που ο Γεν. Διευθυντής του Κ.Ε.Κ. Γ. Τέντης έδωσε στις στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χολαργού, με την οποία βεβαιώνει ότι και οι τρεις εργαζόμενοι μέχρι στο Κ.Ε.Κ. υπάλληλοι «έχουν υπόλοιπο αδείας 5 εργασίμων ημερών». Αυτές οι επιφυλάξεις επιτείνονται και από το γεγονός ότι δεν παραδόθηκε στους Ο.Ε.Λ. βιβλίο αδειών (σελ. 9 Εκθέσεως). ιβ. Έσοδα από Διαφημίσεις (σελίδες 48 και 49 Έκθεσης): 10

11 Θεωρούμε ότι είναι σοβαρά όσα αναφέρονται στην Έκθεση για την τροποποίηση της σύμβασης του Κ.Ε.Κ. με τη διαφημιστική εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ με ημερομηνία εφαρμογής της αντί της , πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να τιμολογηθούν λιγότερα διαφημιστικά μέσα και να ζημιωθεί το Κ.Ε.Κ ,19. Εξίσου σοβαρή είναι, επομένως, και η ευθύνη του Γεν. Διευθυντή του Κ.Ε.Κ. 13. Ένα άλλο θέμα, για το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να ενημερωθεί το Δ.Σ., είναι η αρνητική στάση και συμπεριφορά της πρώην υπαλλήλου του Κ.Ε.Κ. και νυν υπαλλήλου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού Μαρίας Μαντοπούλου η οποία, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3 ανωτέρω, είχε οριστεί αρμοδία για να συνεργάζεται με τους Ο.Ε.Λ., τους λογιστές και τους εκκαθαριστές στο έργο της εκκαθάρισης και του διαχειριστικού ελέγχου της επιχείρησης. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 9 ανωτέρω, η κ. Μαντοπούλου, καθ όλη τη διάρκεια του διαχειριστικού ελέγχου επέδειξε αρνητική διάθεση συνεργασίας με τον Ο.Ε.Λ. και κωλυσιεργούσε με κάθε τρόπο στην παράδοση των στοιχείων σ αυτούς. Θεωρούμε, επομένως, αναγκαίο να επισημάνουμε ότι, αν στο μέλλον εντοπιστούν ή εξευρεθούν διάφορα παραστατικά (αποφάσεις Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ., συμβάσεις, πρωτόκολλα κλπ) τα οποία αναφέρονται στην Έκθεση των Ο.Ε.Λ. ότι δεν υπάρχουν η ελλείπουν, αποκλειστική υπεύθυνη θα είναι η υπάλληλος Μαρία Μαντοπούλου η οποία και θα είναι υπόλογος απέναντι της διοικήσεως. Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο τεκμηριώνονται από την ακόλουθη αλληλογραφία: α. Επιστολή υπαλλήλου Μαρίας Μαντοπούλου με ημερομηνία β. Επιστολή Ο.Ε.Λ. με ημερομηνία γ. Επιστολή Ο.Ε.Λ. με ημερομηνία δ. Έγγραφο Δήμου Παπάγου Χολαργού αριθ. πρωτ. 5518/ ε. Επιστολή υπαλλήλου Μαρίας Μαντοπούλου αριθ. πρωτ. 6888/ στ. Έγγραφο Δήμου Παπάγου Χολαργού αριθ. πρωτ. 7432/ ζ. Έγγραφο Δήμου Παπάγου Χολαργού αριθ. πρωτ. 7618/ η. Έγγραφο Δήμου Παπάγου Χολαργού αριθ. πρωτ. 7987/ θ. Επιστολή υπαλλήλου Μαρίας Μαντοπούλου άνευ ημερομηνίας (αριθ. πρωτ. Δήμου 9324/ ) ι. Έγγραφο Δήμου Παπάγου Χολαργού αριθ. πρωτ. 9324/ Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι, με τα προαναφερθέντα, εξέθεσε όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, με την απαιτούμενη πληρότητα που απαιτεί η σοβαρότητα του θέματος. Πιστεύει όμως επίσης ότι, με τη σημερινή συζήτηση στο Δ.Σ. της οικονομικής διαχείρισης του Κ.Ε.Κ., πρέπει να θεωρηθεί ότι το όλο θέμα έχει εξαντληθεί και η έρευνα έχει ολοκληρωθεί, γι αυτό και εισηγείται τα ακόλουθα: α. Να επισημανθεί η πολιτική ευθύνη των Προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Κ.Ε.Κ. της περιόδου για την πλημμελή εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας της επιχείρησης εκ μέρους τους, β. Να κληθεί ο τελευταίος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. κ. Άγγελος Αναγνωστόπουλος να επιστρέψει στο Ταμείο του Δήμου, εντός μηνός, το επισημαινόμενο στο 2ο Ισολογισμό 11

12 Εκκαθάρισης του Κ.Ε.Κ. ( ) ως έλλειμμα ταμείου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ,48. γ. Να διαβιβαστούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών η Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ο.Ε.Λ.) και ο Ισολογισμός του Κ.Ε.Κ. της (συνοδευόμενος από τους Ισολογισμούς των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, τον 1ο και 2ο Ισολογισμό Εκκαθάρισης και το Πρακτικό Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων της ) προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες: (1) του υπηρετούντος στο Κ.Ε.Κ. εκείνη την περίοδο Γεν. Διευθυντή κ. Γεωργίου Τέντη, για τις αναφερόμενες σ αυτά και στην παραγρ. 12 της παρούσας εισήγησης διαχειριστικές παραλείψεις και μη σύννομες ενέργειες και (2) του υπηρετούντος στα αρμόδια Τμήματα του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Χολαργού (Δ.Α.Ο.Χ.) την περίοδο προσωπικού, για τα αναφερόμενα στην παράγρ. 12ι της παρούσας εισήγησης μη σύννομες ενέργειες, δηλαδή της μη είσπραξης με το νόμιμο τρόπο των δωρεών του Κ.Ε.Κ. προς το Δ.Α.Ο.Χ. (έκδοση γραμματίων είσπραξης από τον αρμόδιο Ταμία κ. Κωνστ. Ροδόπουλο) και της μη εισαγωγής αυτών στην οικονομική του διαχείριση, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο Δ.Α.Ο.Χ. με το ποσό των ,00. Μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου, το λόγο έλαβε και πάλι ο Δήμαρχος ο οποίος επισήμανε ότι τέσσαρες (4) περίπου ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. ο τ. Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΚ κ. Άγγελος Αναγνωστόπουλος απέστειλε προς το Δημοτικό Συμβούλιο μία 8σέλιδη επιστολή, φέρουσα ημερομηνία Επίσης ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι ελάχιστα λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του επεδείχθη από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αθαν. Αυγουρόπουλο μία 6σέλιδη επιστολή του τ. Γεν. Διευθυντή του ΚΕΚ κ. Γεωργίου Τέντη η οποία φέρει ημερομηνία και απευθύνεται και αυτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Με αυτές τις επιστολές τόσον ο κ. Αναγνωστόπουλος όσο και ο κ. Τέντης εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις για την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και ζητούν να αναγνωσθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να καταγραφούν στα πρακτικά. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι και ο ίδιος επιθυμεί να αναγνωσθούν ευθύς αμέσως αμφότερες οι επιστολές των κκ Αγγ. Αναγνωστοπούλου και Γ. Τέντη, ώστε να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να καταχωρηθούν στα πρακτικά, παρόλο που, όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, οι συντάκτες των επιστολών επέστειλαν τις επιστολές τους στο Δήμο την τελευταία σχεδόν στιγμή, προφανώς για να μην υπάρχει χρόνος από τις υπηρεσίες του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή να τύχουν οι επιστολές τους της σχετικής και αναγκαίας επεξεργασίας. Ακολούθως, η Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Μαρία Δημητριάδου ανέγνωσε τις δύο παραπάνω αναφερθείσες επιστολές και, στη συνέχεια, δόθηκε ο λόγος στους δημοτικούς συμβούλους όλων των συνδυασμών. Επίσης, δόθηκε ο λόγος και στον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου του ΚΕΚ κ. Γεώργιο Μπεσιέρη ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσχέρειες που αντιμετώπιζε στο έργο του και καταφέρθηκε ευθέως κατά του Γεν. Διευθυντή του ΚΕΚ κ. Γεώργιο Τέντη ότι του απέκρυπτε στοιχεία της διαχείρισης του ΚΕΚ και δεν τον διευκόλυνε στο έργο του. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι των συνδυασμών της μειοψηφίας εστίασαν την ομιλία τους στην παρατήρηση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη μη παράδοση σ αυτούς (στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές) των απαιτουμένων στοιχείων και φακέλων που είναι απαραίτητα προκειμένου να κριθούν οι δαπάνες του ΚΕΚ ως νόμιμες (αποφάσεις, κανονισμοί, βιβλία κλπ). Αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να αποδώσουν τη μη παράδοση των στοιχείων και φακέλων στην απώλειά τους λόγω της πλημμελούς φύλαξης και 12

13 διαχείρισης του αρχείου του ΚΕΚ από τη νέα δημοτική αρχή η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της την Την προσπάθεια αυτή των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας αντέκρουσαν με επιχειρήματα και έγγραφα στοιχεία τόσον ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιδήμαρχος κ. Δασκαλόπουλος οι οποίοι ξεκαθάρισαν, με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ότι υπεύθυνη για τη διαχείριση και φύλαξη του αρχείου του ΚΕΚ από μέχρι και σήμερα ήταν και είναι η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαρία Μαντοπούλου την οποία, ο τότε Γεν. Διευθυντής του ΚΕΚ κ. Γ. Τέντης είχε ορίσει υπεύθυνη του αρχείου και αρμοδία για τη συνεργασία με τους λογιστές και εκκαθαριστές (βλ. επιστολή Γ. Τέντη με ημερομηνία ). Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ. Χρ. Δασκαλόπουλος ξεκαθάρισαν και κατέστησαν σαφές ότι δεν ήταν δυνατόν να απωλεσθεί ο,τιδήποτε από το αρχείο αφού αυτό εφυλάσσετο από την κ. Μαντοπούλου (άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του κ. Τέντη και της προηγουμένης Δημοτικής Αρχής). Ένα μάλιστα πρόσθετο στοιχείο το οποίο αποδεικνύει ότι η υπάλληλος Μαντοπούλου ήταν και παρέμεινε υπεύθυνη του αρχείου του ΚΕΚ είναι το γεγονός ότι το Πρακτικό Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων του ΚΕΚ, το οποίο φέρει ημερομηνία , υπογράφεται και από την ίδια τη Μαντοπούλου. Συνεπώς, ό,τι δεν παραδόθηκε από την υπάλληλο Μαντοπούλου στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές δεν παραδόθηκε γιατί δεν υπήρχε αφού δεν είχε εκδοθεί λόγω της κακής διαχείρισης που επικρατούσε στο ΚΕΚ. Επίσης, κατά τη συζήτηση, τόσον ο κ. Δημ. Νικολάου όσο και ο τότε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΑΟΧ παραδέχθηκαν ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο θέμα της επιχορήγησης του ΔΑΟΧ από το ΚΕΚ ήταν παράτυπες ο δε κ. Νικολάου δέχθηκε αρκετές φορές ότι έχει πολιτική ευθύνη γι αυτές τις παρατυπίες. Επειδή κατά τη διαλογική συζήτηση που έγινε, διεφάνη ότι ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν συμφωνούσαν με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος ζήτησε από τους διαφωνούντες να διατυπώσουν τη δική τους ή τις δικές τους προτάσεις, ώστε όλες οι προτάσεις να τεθούν σε ψηφοφορία. Παρά την επιμονή του Δημάρχου να διατυπώσουν οι διαφωνούντες συγκεκριμένες προτάσεις, αυτοί δεν μπόρεσαν να διατυπώσουν κάποια πρόταση και όποιοι επεχείρησαν να διατυπώσουν κάποια πρόταση την απέσυραν πριν αυτή τεθεί σε ψηφοφορία. Κατόπιν αυτών, η μόνη πρόταση που υπήρξε ήταν αυτή της Δημοτικής Αρχής η οποία αναφέρεται στην παραγρ. 14 της εισήγησης και έχει ως ακολούθως: α. Να επισημανθεί η πολιτική ευθύνη των Προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Κ.Ε.Κ. της περιόδου για την πλημμελή εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας της επιχείρησης εκ μέρους τους, β. Να κληθεί ο τελευταίος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. κ. Άγγελος Αναγνωστόπουλος να επιστρέψει στο Ταμείο του Δήμου, εντός μηνός, το επισημαινόμενο στο 2ο Ισολογισμό Εκκαθάρισης του Κ.Ε.Κ. ( ) ως έλλειμμα ταμείου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ,48. γ. Να διαβιβαστούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών η Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ο.Ε.Λ.) και ο Ισολογισμός του Κ.Ε.Κ. της (συνοδευόμενος από τους Ισολογισμούς των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, τον 1ο και 2ο Ισολογισμό Εκκαθάρισης και το Πρακτικό Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων της ) προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες: (1) του υπηρετούντος στο Κ.Ε.Κ. εκείνη την περίοδο Γεν. Διευθυντή κ. Γεωργίου Τέντη, για τις αναφερόμενες σ αυτά και στην παραγρ. 12 της παρούσας εισήγησης διαχειριστικές παραλείψεις και μη σύννομες ενέργειες και (2) του υπηρετούντος στα αρμόδια Τμήματα του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Χολαργού (Δ.Α.Ο.Χ.) την περίοδο προσωπικού, για τα αναφερόμενα στην παράγρ. 12ι της παρούσας εισήγησης μη σύννομες ενέργειες, δηλαδή της μη είσπραξης με το νόμιμο τρόπο των δωρεών του Κ.Ε.Κ. προς το Δ.Α.Ο.Χ. (έκδοση 13

14 γραμματίων είσπραξης από τον αρμόδιο Ταμία κ. Κωνστ. Ροδόπουλο) και της μη εισαγωγής αυτών στην οικονομική του διαχείριση, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο Δ.Α.Ο.Χ. με το ποσό των ,00. Το Δ.Σ., μετά από ψηφοφορία ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία με ένδεκα (11) ψήφους κατά της πρότασης της Δημοτικής Αρχής και τέσσαρες (4) ψήφους ΠΑΡΩΝ (οι οποίες και διαμόρφωσαν την πλειοψηφία, αφού θεωρήθηκαν ως αρνητικές ψήφοι) έναντι ένδεκα (11) ψήφων υπέρ της πρότασης της Δημοτικής Αρχής, Απορρίπτει την πρόταση της Δημοτικής Αρχής όπως αυτή διατυπώνεται στην παράγραφο 14 της εισήγησης. Υπέρ της πρότασης της Δημοτικής Αρχής ψήφισαν οι ακόλουθοι ένδεκα (11) δημοτικοί σύμβουλοι: Αγγ. Κούτρα, Νικ. Κουκής, Ειρ. Βεντουζά, Καίτη Φασούλη, Ευ. Σταθογιάννης, Παν. Ίσκος, Χρ. Δασκαλόπουλος, Βασ. Ρετσινιά, Βασ. Μπουφούνου, Αγγ. Μπελιτσάκος και Νικ. Πατεργιαννάκης. Κατά της πρότασης της Δημοτικής Αρχής ψήφισαν οι ακόλουθοι ένδεκα (11) δημοτικοί σύμβουλοι: Δημ. Τούτουζας, Ηλ. Αποστολόπουλος (επί των παραγρ. 14α και 14β της πρότασης της Δημοτικής Αρχής), Δαν. Δοπτόγλου, Ελ. Ευαγγελοπούλου, Αλεξ. Νομικός, Δημ. Νικολάου, Ιω. Κεχρής, Αθ. Αυγουρόπουλος, Κ. Παπαγεωργίου, Χρ. Πολυκαλά και Ιω. Σπηλιωτοπούλου. «Παρών» ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ Νικ. Κουτάκης, Αν. Μαρ. Τσικρικώνη, Κ. Π. Τίγκας και Μ. Δημητριάδου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γ. Ρεμούνδος. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλ. Αποστολόπουλος διευκρίνισε ότι επί της παραγρ. 14γ της πρότασης της Δημοτικής Αρχής ψήφισε «λευκό». Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Μαρία Δημητριάδου Νικόλαος Κουκής Τα Μέλη Ν. Κουτάκης, Α. Κούτρα, Δ. Τούτουζας, Ε. Βεντουζά, Α. Φασούλη, Ε. Σταθογιάννης, Χ. Δασκαλόπουλος, Π. Ίσκος, Η. Αποστολόπουλος, Β. Ρετσινιά, Β. Μπουφούνου, Α. Τσικρικώνη, Δ. Δοπτόγλου, Ά. Μπελιτσάκος Ε., Ευαγγελοπούλου, Ν. Πατεργιαννάκης, Α. Νομικός, Δ. Νικολάου, Κ. Τίγκας, Ι. Κεχρής, Α. Αυγουρόπουλος, Κ. Παπαγεωργίου, Χ. Πολυκαλά, Ι. Σπηλιωτοπούλου. 14