ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ - 41303."

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ 4 Ε Ι Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Ι. Για τις Οµάδες Αντικειµένων Α και Β της ιακήρυξης ΙΙ. Για τις Οµάδες Αντικειµένων Γ και της ιακήρυξης

2 Ι. Για τις Οµάδες Α και Β της ιακήρυξης Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο 9 : Άρθρο 10 : Άρθρο 11 : Άρθρο 12 : Άρθρο 13 : Άρθρο 14 : Άρθρο 15 : Άρθρο 16 : Άρθρο 17 : Άρθρο 18 : Άρθρο 19 : Άρθρο 20 : Άρθρο 21 : Άρθρο 22 : Άρθρο 23 : Άρθρο 24 : Άρθρο 25 : Άρθρο 26 : Άρθρο 27 : Άρθρο 28 : Άρθρο 29 : Άρθρο 30 : Άρθρο 31 : Άρθρο 32 : Άρθρο 33 : Άρθρο 34 : Άρθρο 35 : Άρθρο 36 : Άρθρο 37 : Άρθρο 38 : Σχέδια και οδηγίες Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί Εκπροσώπηση του Α ΜΗΕ Εκπροσώπηση του Αναδόχου Προσωπικό του Αναδόχου Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές Εργασίες µε παρακολούθηση Τοπογραφικά Στοιχεία Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο Μηχανήµατα, Εργαλεία - Υλικά - Επιθεωρήσεις οκιµές Όροι εκτέλεσης εργασιών Ευθύνες του Αναδόχου Έκδοση απαιτούµενων Αδειών Χρήση Εκρηκτικών Υλών Ενότητες προγραµµατισµένων εργασιών Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου Ηµερολόγιο ιακοπή εκτέλεσης εργασιών Περάτωση εργασιών Επιθεώρηση Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του Έργου Περίοδος εγγύησης του Έργου ιάθεση εξοπλισµού παρακολούθησης του Έργου Τρόπος πληρωµής - ικαιολογητικά Συγκριτικοί Πίνακες Ασφαλιστικές καλύψεις Μέτρα ασφάλειας στο χώρο εργασιών Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Υποπροµηθευτές Υπεργολάβοι Ανταλλακτικά οκιµές εξοπλισµού Επιθεώρηση εξοπλισµού Επιθεώρηση εγκατάστασης και σχετικές δοκιµές Συµβατικές Τιµές Οχήµατα µηχανήµατα εξοπλισµός του Αναδόχου Ευθύνες του Αναδόχου σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος Έλεγχος του Έργου Ευθύνες του Αναδόχου για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης Καταγγελία Σύµβασης 2

3 Άρθρο 1 Σχέδια και οδηγίες 1. Οι οδηγίες και τα σχέδια που θα δοθούν από τον Α ΜΗΕ στον Ανάδοχο, για την κατασκευή του Έργου, αναφέρονται λεπτοµερώς στο Τεύχος της Σύµβασης Σχέδια Μελέτης. Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο, θα του παραδοθεί µία πλήρης σειρά των οδηγιών και σχεδίων. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονεί µε δικές του δαπάνες και να χορηγεί στον Α ΜΗΕ, µελέτες, σχέδια ή εκθέσεις, που θα αφορούν τον τρόπο και µέθοδο κατασκευής του έργου, τον µηχανικό εξοπλισµό και τα βοηθητικά έργα. Ο Α ΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την εκπόνηση µελετών και χορήγηση σ αυτόν των αντίστοιχων σχεδίων, που κατά την κρίση του θεωρούνται αναγκαία για την εν γένει ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 3. Ο Ανάδοχος θα προβαίνει έγκαιρα στην εκπόνηση και υποβολή για έγκριση στον Α ΜΗΕ, των µελετών ή εκθέσεων ή σχεδίων για τα βοηθητικά έργα. Ο Α ΜΗΕ εντός τριάντα ηµερολογιακών ηµερών θα εγκρίνει ή θα ζητεί εγγράφως διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις, άλλως θεωρείται ότι οι µελέτες και τα σχέδια έχουν εγκριθεί. Σε περίπτωση υποβολής των παραπάνω µελετών και σχεδίων για έγκριση σε άλλες Κρατικές Αρχές, η παραπάνω προθεσµία δεν ισχύει και ο Α ΜΗΕ θα παρέχει την συνδροµή του, εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, αλλά η ευθύνη της εξασφάλισης της σχετικής έγκρισης βαρύνει τον Ανάδοχο. 4. Ο Ανάδοχος, κατά την εκπόνηση των µελετών και σχεδίων για τα βοηθητικά έργα αλλά και γενικότερα, υποχρεούται να συµµορφώνεται πλήρως προς τις οδηγίες και τους περιορισµούς που διέπουν ειδικότερα τις εργασίες των βοηθητικών έργων και που καθορίζονται από σχετικούς Νόµους και τις αρµόδιες Κρατικές Αρχές. Τα στοιχεία, σχέδια κλπ. που αποτελούν βιοµηχανικό απόρρητο του Αναδόχου δεόντως αποδεδειγµένο, προστατεύονται ως εµπιστευτικά και για αυτά θα τηρηθεί εχεµύθεια από τον Α ΜΗΕ και τις Υπηρεσίες του έναντι οιουδήποτε τρίτου, θα χρησιµοποιούνται δε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριµένου έργου. Άρθρο 2 Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί Τα πρότυπα και οι κανονισµοί µε βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι : Οι Κανονισµοί IEC, οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί, ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος, ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων και γενικά όλοι οι κανονισµοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήµερα στην Ελλάδα καθώς και τυχόν επιπλέον κανονισµοί που αναφέρονται στα Τεχνικά Τεύχη της ιακήρυξης. Σε ότι αφορά τον Η/Μ εξοπλισµό πέραν των ανωτέρω θα ισχύουν οι κανονισµοί και οι προδιαγραφές που αναφέρονται λεπτοµερώς στα Τεχνικά Τεύχη της ιακήρυξης. Από τα πρότυπα και τους Κανονισµούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στη Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 3

4 Άρθρο 3 Εκπροσώπηση του Α ΜΗΕ Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 5 παραγρ. 2 των Γενικών Όρων, τα όργανα του Α ΜΗΕ που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της Επιβλέπουσας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας θα ορισθούν από τον Α ΜΗΕ µε έγγραφό του, προς τον Ανάδοχο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ισχύος της Σύµβασης. Σ' όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς τον Α ΜΗΕ, είναι υποχρεωµένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρµόδιο για τις σχετικές εργασίες "Εντεταλµένο Μηχανικό" του Α ΜΗΕ, ο οποίος θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως µετά την υπογραφή της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αρµοδιότητες και τις δικαιοδοσίες των οργάνων του Α ΜΗΕ, όπως αυτές ορίζονται από τις οργανωτικές της διατάξεις, από τη Νοµοθεσία και τους κανονισµούς λειτουργίας της όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 4 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 6 των Γ.Ο. µε τις παρακάτω συµπληρώσεις : Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα πρέπει να έχει έδρα στην Αθήνα. 1. Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύµβαση αποκαλείται και "Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να συνδέεται µε την Εργοληπτική Επιχείρηση του Αναδόχου µε µόνιµη σχέση εργασίας (υπαλληλική - εταιρική κ.λ.π.), να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλµατος διπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισµένης ως ισότιµης ειδικότητας καθώς και την κατά Νόµο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν. 6422/34). 2. Ο διορισµός του Επιβλέποντα Μηχανικού θα ανακοινώνεται εγγράφως στην Επιχείρηση, µε την υπογραφή της Σύµβασης και οπωσδήποτε όχι µετά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο. Συγχρόνως ο Ανάδοχος θ ανακοινώνει εγγράφως και τον διορισµό του ή των Αναπληρωτών του Επιβλέποντα Μηχανικού, που θα έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και θα τον αναπληρώνουν σε όλα τα καθήκοντα και τις ευθύνες, σε περίπτωση απουσίας του πρώτου από το Εργοτάξιο. Για να εξασφαλιστεί η έγκριση από την Επιχείρηση των υπόψη Μηχανικών, ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει στη γραπτή γνωστοποίησή του προς την Επιχείρηση όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν τα προσόντα και την πείρα των προτεινόµενων Μηχανικών. Η Επιχείρηση µπορεί ν' αρνηθεί να εγκρίνει τον προτεινόµενο Επιβλέποντα Μηχανικό εάν κατά τη γνώµη της αυτός δεν έχει τ' ανάλογα προσόντα και την απαιτούµενη πείρα ή αν θεωρείται για οποιοδήποτε λόγο ακατάλληλος ν' αναλάβει τη θέση αυτή. 3. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι συνυπεύθυνος µε τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισµού, εφοδίων καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων αναφέρονται στο Νόµο 1568/85 "περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας", την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π /96, για την αποφυγή ατυχήµατος θανατηφόρου ή όχι, για το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων της παρούσας Σύµβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο "Επιβλέπων Μηχανικός" του. 4

5 4. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης πρέπει να γίνει ο ορισµός του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του Αναδόχου µε κατάθεση στη ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς του Α ΜΗΕ κοινής υπεύθυνης δήλωσης (σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Υπηρεσίας) µε την οποία θα δηλώνεται, ότι ο µεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε "Επιβλέπων Μηχανικός" αναλαµβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό, από την Ελληνική νοµοθεσία και γενικά από τα τεύχη της Σύµβασης αυτής. 5. Συγχρόνως θα υποβάλλεται πρόσφατο (ηµεροµηνίας έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) µήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του "Επιβλέποντα Μηχανικού", καθώς και νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα του πτυχίου του, της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και της άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη που κατέχει. Σε περίπτωση που οριστεί «Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός» από τον Ανάδοχο, απαιτούνται και πρέπει να κατατεθούν στη ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς του Α ΜΗΕ, όλα τα έγγραφα που αφορούν στον ορισµό του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του Αναδόχου. 6. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι µε βάση την παρούσα Σύµβαση εξουσιοδοτηµένος, να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία των έργων σε σχέση µε όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην εκτέλεσή τους περιλαµβανοµένης και της εκπροσώπησης του Αναδόχου κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή των Έργων. 7. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" ή ο "Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός", υποχρεούται να ευρίσκεται στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα της Σύµβασης όλες τις ηµέρες και ώρες που εκτελείται εργασία. Επίσης υποχρεούται να µεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε τους Ελληνικούς νόµους και κανονισµούς, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας. 8. Εφόσον το µέγεθος και η πολυπλοκότητα του Έργου το απαιτούν, ο Ανάδοχος µπορεί να ορίσει περισσότερους Επιβλέποντες Μηχανικούς, καθένας των οποίων θα φέρει την ευθύνη για συγκεκριµένο τµήµα του Έργου, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε Επιβλέποντα Μηχανικό. Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί, οι Αναπληρωτές και οι βοηθοί τους θ αποτελούν την «Υπηρεσία Επίβλεψης» του Αναδόχου, η δοµή της οποίας πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά και να εγκρίνεται στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης. Κατά την εκτέλεση του έργου η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Α ΜΗΕ, εφόσον θεωρεί αναγκαίο, µπορεί να ζητήσει βελτίωση της δοµής της «Υπηρεσίας Επίβλεψης» µε προσθήκη κατάλληλου προσωπικού ή αλλαγή του υπάρχοντος. Άρθρο 5 Προσωπικό του Αναδόχου Πλέον των αναφεροµένων στο Άρθρο 14 των Γ.Ο. : Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στον Α ΜΗΕ ασφαλιστική ενηµερότητα για όλο το προσωπικό που απασχολείται στην κατασκευή του έργου, καθ όλη την διάρκεια κατασκευής του. Ο Ανάδοχος, από κοινού µε τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει στον Α ΜΗΕ (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) µε έγγραφη γνωστοποίησή του, τα ονόµατα και τα στοιχεία ταυτότητας των µελών του προσωπικού του, τα οποία εξουσιοδοτεί να διεκπεραιώνουν εργασίες ειδικής φύσης, που έχουν σχέση µε την εκτέλεση υλοποίηση του έργου. Ο Α ΜΗΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών κατά την κρίση του ή αν δεν εκτελούν µε την απαραίτητη επιµέλεια τα καθήκοντά τους. Για τις εργασίες της Σύµβασης που απαιτούν τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων από αυτήν που διαθέτει ο "Επιβλέπων Μηχανικός", ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση µε τον "Επιβλέποντα 5

6 Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση να φροντίζει να περιλαµβάνονται τέτοιοι τεχνικοί στο προσωπικό του οι οποίοι θα επιβλέπουν τις σχετικές εργασίες. Ειδικά για τις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για τοποθέτηση υπογείων καλωδίων και για τις εργασίες επαναφοράς τους, όταν περιλαµβάνεται εργασία τοµής οδοστρώµατος, ερείσµατος ή πεζοδροµίου, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει µε φροντίδα του Αναδόχου και του "Επιβλέποντα Μηχανικού", Επιβλέπων από το προσωπικό του Αναδόχου µε πείρα και ανάλογα προσόντα, ώστε να αποκλείεται η κακότεχνη εκτέλεση των εργασιών αυτών ή η ανεπαρκής τήρηση των µέτρων ασφάλειας. Σηµειώνεται, ότι τα καθήκοντα των τεχνικών αυτών είναι δυνατόν να ασκούνται από τεχνικούς, που έχουν τα προσόντα που αναφέρθηκαν και συγχρόνως είναι στελέχη της Εργοληπτικής Επιχείρησης του Αναδόχου. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού (εκτός Ε.Ε.) στο Έργο, πέραν των αναφερόµενων στις παραπάνω παραγράφους, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει τις απαραίτητες άδειες εργασίας πριν την έναρξη απασχόλησής του. Οι χειριστές και οδηγοί βαρέων οχηµάτων, γερανών κλπ. θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες οδήγησης χειρισµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σχετική Νοµοθεσία. Άρθρο 6 Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές Σε διευκρίνιση των αναφεροµένων στο Άρθρο 15 των Γ.Ο. ισχύουν τα εξής: Εάν για την ολοκλήρωση του Έργου απαιτηθεί να εκτελεστεί από τον Ανάδοχο εργασία υπερωριακή, νυχτερινή, εργασία σε αργίες, εορτές, Κυριακές κλπ, αυτή δεν δικαιολογεί κανενός είδους προσαύξηση. Άρθρο 7 Εργασίες µε παρακολούθηση Σε συµπλήρωση και διευκρίνιση των αναφεροµένων στην παράγραφο 6 του Άρθρου 25 των Γ.Ο. ισχύουν τα παρακάτω: 1.1 Αν για την εκτέλεση µίας «εργασίας µε παρακολούθηση», ο Ανάδοχος πρέπει να αγοράσει υλικά µε δαπάνη του Α ΜΗΕ (στην περίπτωση που τα υλικά δεν παρέχονται από τον Α ΜΗΕ ή δεν προβλέπονται από την Σύµβαση), τότε ο Α ΜΗΕ θα καταβάλλει στον Ανάδοχο την δαπάνη αγοράς των υλικών αυτών µε βάση τα τιµολόγια αγοράς τους και επί πλέον για ολοσχερή εξόφληση κάθε συναφούς δαπάνης και για αµοιβή του, θα του καταβάλλει εργολαβικό ποσοστό 8% (οκτώ τοις εκατό) επί της αξίας των τιµολογίων αγοράς. Ο ΦΠΑ των τιµολογίων αγοράς θα πληρωθεί από τον Ανάδοχο, (ο οποίος στη συνέχεια θα εισπράττει τον ΦΠΑ επί των πιστοποιήσεων από τον Α ΜΗΕ για συµψηφισµό). 1.2 Στην περίπτωση των υπόψη εργασιών θα πληρωθεί ακόµη στον Ανάδοχο η δαπάνη εργατικών και κάθε συναφής δαπάνη (µε βάση το ισχύον κατά το χρόνο προσφοράς Πρακτικό της Επιτροπής ιαπιστώσεως Τιµών ηµοσίων Έργων). Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά µόνον αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που για την περίπτωση προσδιορίζεται σε 18%, µείον την έκπτωση της Σύµβασης. 1.3 Πριν από την έναρξη εκτέλεσης «εργασιών µε παρακολούθηση», ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει αναλυτικό προϋπολογισµό των εργασιών αυτών, αναλύοντας τις απαιτήσεις σε ηµεροµίσθια ανά ειδικότητα, τις συναφείς κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισµούς, τις δαπάνες µηχανικών µέσων και κάθε άλλη δαπάνη που 6

7 απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τη σχετική εντολή του Α ΜΗΕ Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκρίνει τον προϋπολογισµό αυτό ως προς τα ανώτατα όρια των τιµών µονάδας, ηµεροµισθίων κλπ. και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά που θα προσκοµίσει, τα οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισµό. Πριν από την παραπάνω έγκριση δεν επιτρέπεται η έναρξη εκτέλεσης «εργασιών µε παρακολούθηση». 1.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πληρωµής για τις παραπάνω αναφερόµενες δαπάνες, εφόσον η δαπάνη για ηµεροµίσθια έγινε µε υπέρβαση των ανωτάτων ορίων ηµεροµισθίων, όπως αυτά περιλαµβάνονταν στον προϋπολογισµό της προηγούµενης παραγράφου ή αν η πληρωµή των ηµεροµισθίων δεν βεβαιώνεται από έγγραφες καταστάσεις, υπογεγραµµένες από τους δικαιούχους και θεωρηµένες από τον επί τόπου των έργων "Εντεταλµένο Μηχανικό" του Α ΜΗΕ ή αν δεν συνοδεύεται λογαριασµός από τιµολόγια και αποδεικτικά καταβολής κάθε επί µέρους δαπάνης ή τέλος αν η εργασία έγινε κατά παρέκκλιση των όρων που είχαν συµφωνηθεί µε τον Α ΜΗΕ. Για την εφαρµογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 των Γ.Ο. διευκρινίζεται ότι ο υπολογισµός των πραγµατικών στοιχείων κόστους µιας εργασίας, περιλαµβάνει την καθαρή αµοιβή των συντελεστών κόστους για την εκτέλεση της εργασίας αυτής επιτόπου του έργου, υπολογιζόµενη όπως στην παραπάνω παράγραφο 1.2. Στο προκύπτον ποσό δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά µόνον αναθεώρηση και ποσοστό 18%, µείον την έκπτωση της Σύµβασης, για γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου. Άρθρο 8 Τοπογραφικά Στοιχεία Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και η σύνταξη σχεδίων για κάθε ανεξάρτητο τµήµα έργου όπως τελικά κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Στο τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου θα προΐσταται Τοπογράφος Μηχανικός και τα τοπογραφικά στοιχεία των καλωδίων θα λαµβάνονται πριν την επικάλυψή τους. Ο Ανάδοχος θα συντάσσει και παραδίδει τα σχέδια «ως κατασκευάστηκε» σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες: 1) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Η τοπογραφική αποτύπωση θα πραγµατοποιηθεί µε σύγχρονα µέσα και µεθοδολογίες και ακρίβειες και µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Π..696/74(ταχυµετρική αποτύπωση) όπως αυτό κωδικοποιήθηκε µε µεταγενέστερες διατάξεις (Π..515/89) και τις οδηγίες της επίβλεψης. 2) ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς είναι το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς του 1987» (ΕΓΣΑ 87) µε ελλειψοειδές αναφοράς αυτό του συστήµατος GRS 80. Το ΕΓΣΑ 87 υλοποιείται τελικά στην πράξη µε τις συντεταγµένες των τριγωνοµετρικών σηµείων του εθνικού τριγωνοµετρικού δικτύου που έχει ιδρυθεί από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. 3) ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ Στα «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να περιλαµβάνονται κατ ελάχιστο τα παρακάτω : Α. Σχέδιο οριζοντιογραφίας των υπογείων καλωδίων σε κλίµακα 1:1000 ή 1:500, όπου θα εµφανίζονται: 7

8 Η όδευση των υπογείων καλωδίων θα δείχνεται αξονικά κατά την διαδροµή του σκάµµατος από την αρχή ως το τέλος και σύµφωνα µε το πλάτος του, το οποίο προκύπτει από την τυπική διατοµή του σκάµµατος. Όλες οι διασταυρώσεις των υπογείων καλωδίων µε τους αγωγούς των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), δηλαδή οι κλίσεις µε τις οποίες τα παραπάνω καλώδια συναντούν τους αγωγούς των ΟΚΩ, καθώς και τους αγωγούς που οδεύουν παράλληλα µε τα υπόγεια καλώδια εντός της ζώνης του σκάµµατος Η χιλιοµετρική θέση των υπογείων καλωδίων ανά 50 µ. ή 100 µ. Η χιλιοµετρική θέση (Χ.Θ) των λάκκων συνδέσµων, οι οποίοι θα πρέπει να εµφανίζονται µε χαρακτηριστικό συµβολισµό. Σε περίπτωση εφαρµογής διασταύρωσης µανδυών πρέπει να εµφανίζεται η ακριβής θέση των φρεατίων για τα κιβώτια διασταύρωσης. Τα σηµεία των πιθανών αρχαιολογικών ευρηµάτων που θα βρεθούν στην όδευση των υπογείων καλωδίων, θα απεικονίζονται στο σχέδιο σε µεγαλύτερη κλίµακα ώστε να αποδοθεί µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Η οριζοντιογραφία και οι µετρήσεις θα έχουν γεωαναφορά στο σύστηµα συντεταγµένων Ε.Γ.Σ.Α 87. Ενδεικτικές πινακίδες σήµανσης καλωδίου και η χιλιοµετρική τους θέση. Β. Σχέδιο µηκοτοµής των υπογείων καλωδίων σε κλίµακα που θα προκύψει µετά από συνεννόηση µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα ληφθεί υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους. Στη µηκοτοµή θα εµφανίζεται : Το φυσικό έδαφος ή η ερυθρά Tο βάθος των αγωγών των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) που διασταυρώνονται µε τα καλώδια και τον χαρακτηρισµό τους. Η διαβάθµιση των υλικών βάσει τυπικής διατοµής Τα υψόµετρα του φυσικού εδάφους ή της ερυθράς Τα υψόµετρα των αγωγών των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) Τα υψόµετρα του πυθµένα των υπογείων καλωδίων ή η σειρά τους Η χιλιοµετρική θέση (Χ.Θ.) της όδευσης των υπογείων καλωδίων ανά 50 ή 100 m. Η χιλιοµετρική θέση (Χ.Θ.) των συνδέσµων. Η χιλιοµετρική θέση των ενδεικτικών πινακίδων σήµανσης καλωδίου. Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχουν υποµνήµατα συµβολισµών ή πιθανές παρατηρήσεις. Η υποβολή των σχεδίων θα γίνεται σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή ως εξής : 1. Σε ηλεκτρονική µορφή (ψηφιακά) επεξεργασµένα µε σχεδιαστικό τύπο (π.χ. AUTOCAD). 2. Θα υποβληθούν τα ηλεκτρονικά αρχεία text (txt) των µετρηθέντων στοιχείων. 3. ύο (2) σειρές σχεδίων σε έντυπη µορφή. Θα υπάρχει πλήρης αντιστοιχία µεταξύ της οριζοντιογραφίας και της µηκοτοµής και η σχεδίαση θα γίνεται στα αντίστοιχα «layers». Γ. Η σύνταξη των σχεδίων για τα υποβρύχια καλώδια θα γίνει σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. Ποιοτικός έλεγχος των τελικών διαγραµµάτων Τα τελικά διαγράµµατα πρέπει να αποδίδουν µε σαφήνεια την αποτύπωση του υπογείου καλωδίου, σε συνδυασµό µε τις τοπογραφικές λεπτοµέρειες του εδάφους. Η ποιότητα τους ελέγχεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα τους. Τα τελικά διαγράµµατα πρέπει επίσης να ικανοποιούν τα κριτήρια ακριβειών. Το δείγµα επί του οποίου διενεργείται ο έλεγχος είναι τυχαίο και ορίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία του Α ΜΗΕ. 8

9 Τα τελικά διαγράµµατα πρέπει να απεικονίζουν όλες τις χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες χωρίς παραλείψεις και ασάφειες. Σε αντίθετη περίπτωση καλείται ο µελετητής να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις. Ο κάνναβος που απεικονίζεται στις εκτυπώσεις των διαγραµµάτων δεν πρέπει να παρουσιάζει διαφορές µεγαλύτερες από 0.1m ανά κάνναβο. Άρθρο 9 Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο 1. Στα σηµεία συναρµολόγησης των συνδέσµων ο Ανάδοχος, εφόσον θεωρεί απαραίτητο, πρέπει να αιτηθεί την χορήγηση ηλεκτρικής παροχής. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που µετά από αίτηση του, χορηγηθεί ηλεκτρική παροχή για τη λειτουργία των µηχανηµάτων και εργαλείων του, στο χώρο του Εργοταξίου του όπως και στα σηµεία εκείνα των καλωδιακών γραµµών 150kV που καταλήγουν σε κλειστά κτήρια Υ/Σ, σε χώρους υπαίθριων Υ/Σ 150/15-20kV ή σε χώρους Σηµείων Ζεύξεως, είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς τις διατάξεις που ισχύουν για την ασφαλή ηλεκτροδότηση του εργοταξίου του. Ο Α ΜΗΕ θα διευκολύνει τον Ανάδοχο µε χορήγηση ηλεκτρικής παροχής στους χώρους ιδιοκτησίας του, εφόσον είναι εφικτό. Τα έξοδα της ηλεκτρικής παροχής και κατανάλωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η δαπάνη και ευθύνη της παραπέρα εγκατάστασης βαρύνει επίσης τον Ανάδοχο. 2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η ρευµατοληψία από άλλο ρευµατολήπτη του χώρου εκτός απ' αυτόν που ειδικά καθορίστηκε από τον Α ΜΗΕ. Κάθε ατύχηµα που είναι δυνατό να συµβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του παρόντος άρθρου στο προσωπικό του Αναδόχου ή του Α ΜΗΕ ή παντός τρίτου στο Εργοτάξιο, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο χωρίς ο Α ΜΗΕ να φέρει καµία ευθύνη γι' αυτό. Άρθρο 10 Μηχανήµατα, Εργαλεία - Υλικά - Επιθεωρήσεις οκιµές Ισχύουν τα αναφερόµενα στα Άρθρα 18, 26 και 27 των Γενικών Όρων και επιπλέον τα παρακάτω : εδοµένου ότι ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή, έντεχνη και σύµφωνη µε τους όρους της Σύµβασης, εκτέλεση του Έργου, υποχρεούται όταν του ζητηθεί από την Επίβλεψη για λόγους αµφιβολιών ή άρσης διαφωνιών ως προς την σωστή εκτέλεση τµήµατος του Έργου, να πραγµατοποιεί επιτόπου του Έργου εργαστηριακές δοκιµές (που θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο ή από φορείς που θα επιλέξει η Επίβλεψη), σύµφωνα µε τ αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω δοκιµών βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο Ανάδοχος υποχρεούται µέχρι και την Οριστική Παραλαβή του Έργου, να εκτελεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις παρακάτω δοκιµές: 1. Εργαστηριακές δοκιµές για τον προσδιορισµό της καταλληλότητας και ποιότητας και τον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των υλικών του Έργου, των οποίων η προµήθεια σύµφωνα µε την Σύµβαση, εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο. Η δαπάνη των δοκιµών αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. 2. Εργαστηριακές δοκιµές για τον προσδιορισµό της καταλληλότητας και ποιότητας καθώς και τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, των υλικών πλήρωσης και αποκατάστασης (άµµος, αµµοχάλικο, σκυρόδεµα, ασφαλτικά κλπ.) σύµφωνα µε τ 9

10 αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η δαπάνη των δοκιµών αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. 3. οκιµή συνεχούς ρεύµατος µανδύα του συστήµατος υπογείων καλωδίων 150kV XLPE, σύµφωνα µε τη παραγρ του Κανονισµού IEC τελευταία έκδοση και τον Κανονισµό IEC (IEC publication 229). Η δαπάνη των δοκιµών αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. 4. Επιπλέον στην δοκιµή εναλλασσοµένου ρεύµατος µετά την εγκατάσταση (after installation ΑC test), η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη και έξοδα της Επιχείρησης, σύµφωνα µε τη παραγρ του Κανονισµού IEC τελευταία έκδοση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται και να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια. 5. Οποιεσδήποτε δοκιµές απαιτηθούν από τον Α ΜΗΕ και από τις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για τον έλεγχο των εργασιών κατασκευής. 6. ιευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει έγκριση του Α ΜΗΕ αναφορικά µε το είδος, το πλήθος, τον τρόπο και την µέθοδο των δοκιµών, καθώς και τα προς συγκέντρωση και καταγραφή απαραίτητα στοιχεία των δοκιµών. 7. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν επίσης οι δαπάνες για την αφαίρεση από το ήδη κατασκευασµένο τµήµα του Έργου, των προς δοκιµή υλικών και η αποκατάσταση του τµήµατος µετά την αφαίρεση των δοκιµίων αυτών. Σχετικά µε τις δοκιµές τύπου ή άλλες, όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύµβασης ή αναφέρονται στους αντίστοιχους ιεθνείς Κανονισµούς και αφορούν σε υλικά και εξοπλισµό που πρόκειται να εγκατασταθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του Έργου, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν από τον προµηθευτή µε µέριµνα του Αναδόχου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση µε τα οχήµατα και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόµιµες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευµένους Φορείς για τα οχήµατα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται µε ευθύνη του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο εξοπλισµός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται µε ειδικό σήµα που θα διατίθεται από το αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Α ΜΗΕ. Ουδέν όχηµα και εξοπλισµός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιµοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το προαναφερόµενο σήµα. Άρθρο 11 Όροι εκτέλεσης εργασιών Ο Ανάδοχος στην περίπτωση που συνεργεία του πρόκειται να εργασθούν µέσα σε χώρους Υποσταθµών (Υ/Σ) του Α ΜΗΕ είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει τον Εντεταλµένο Μηχανικό του Α ΜΗΕ για την ηµεροµηνία που σκοπεύει ν' αρχίσει τις εργασίες αυτές. Η ειδοποίηση αυτή θα γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα από την έναρξη της εργασίας και θ' αναφέρονται µε λεπτοµέρειες οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, η διάρκειά τους και τ' όνοµα του επικεφαλής προσώπου του συνεργείου του. Τη γενική εποπτεία των εργασιών αυτών µε την αντίστοιχη ευθύνη θα έχει ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου. Οι πιο πάνω εργασίες που γίνονται µέσα σε κτήρια Υ/Σ πρέπει να εκτελούνται από τα συνεργεία του Αναδόχου µε το γρηγορότερο δυνατό ρυθµό, οπότε θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να χρησιµοποιηθεί το κατάλληλο προσωπικό σε αριθµό και τεχνικές ικανότητες. 10

11 Στην περίπτωση που, στα πλαίσια των εργασιών του Έργου και χωρίς οδηγίες του "Εντεταλµένου Μηχανικού" του Α ΜΗΕ, ο Ανάδοχος εκτελεί προσωρινές εργασίες οι οποίες έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν µε οποιοδήποτε τρόπο την κατασκευή των οριστικών εργασιών, δεν παρέχεται στον Ανάδοχο ουδεµία αποζηµίωση για τις προσωρινές αυτές εργασίες έστω και αν υπάρχουν στο Τιµολόγιο αντίστοιχες τιµές µονάδας. Οι τιµές αυτές του Τιµολογίου αφορούν µόνο στις περιπτώσεις που η εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών δίδει οριστικά λύσεις στα πλαίσια της κατασκευής του Έργου, ή όποτε η εκτέλεσή τους επιβάλλεται από τον Εντεταλµένο Μηχανικό του Α ΜΗΕ. Άρθρο 12 Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζηµιών σε ιδιοκτησίες (πχ κτίσµατα, δέντρα, οποιεσδήποτε καλλιέργειες κλπ.) καθώς και σε εγκαταστάσεις του Α ΜΗΕ ή άλλων Οργανισµών, επιδεικνύοντας για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη επιµέλεια. Ειδικά κατά τη διενέργεια εκσκαφών σε κοινόχρηστους χώρους, πρασιές κλπ. και επιπλέον των ανωτέρω γενικών υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει προφυλακτικά µέτρα ώστε να µη θίγονται εγκαταστάσεις που βρίσκονται µέσα σε χάνδακες ή λάκκους που σκάβονται από αυτόν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα εξής: α. Ανάρτηση ή υποστύλωση σωλήνων ύδρευσης, σωληνώσεων κλπ. β. Αποκάλυψη των καλωδίων του ΟΤΕ κλπ., συγκέντρωση των υλικών επικάλυψης (τούβλα, πλάκες, άµµος θάλασσας), ανάρτηση των καλωδίων και επαναφορά τούτων σε κατάλληλη θέση. γ. Προστασία υδροµετρητών ή εφόσον γίνεται αναγκαίο, ανακατασκευή της στήριξής τους και επαναφορά τους στην αρχική κατάσταση, καθώς και κατασκευή υποστρώµατος από σκυρόδεµα, εφόσον απαιτείται. ιευκρινίζεται ότι το σχέδιο µελέτης που δίδεται από τον Α ΜΗΕ στον Ανάδοχο, δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική του ευθύνη, σε περίπτωση που κατά την εκσκαφή λάκκων, χανδάκων, ορυγµάτων κλπ., προξενήσει ζηµιά σε ιδιοκτησίες τρίτων ή εγκαταστάσεις του Α ΜΗΕ ή άλλων Οργανισµών, η οποία (ευθύνη του) ισχύει ακέραια και στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές δεν επισηµαίνονται στο σχέδιο της µελέτης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών να έχει ενηµερωθεί από τους αρµόδιους Οργανισµούς για τυχόν υπάρχοντα δίκτυά τους. 2. Ζηµιά που έγινε από τον Ανάδοχο ή από όργανα αυτού κατά την εκτέλεση του έργου, βαρύνει τον Α ΜΗΕ µόνον εφόσον η ζηµιά δεν υπερέβη το κατά την κρίση αγαθού ανδρός απολύτως αναγκαίο µέτρο και τυγχάνει της έγκρισης του Α ΜΗΕ. Σε διαφορετική περίπτωση η ζηµιά βαρύνει τον Ανάδοχο, κατά το µέρος που υπερέβη το αναγκαίο µέτρο, και ο Α ΜΗΕ δικαιούται να καταβάλλει χωρίς άλλο στους ζηµιωθέντες τρίτους την κανονική αποζηµίωση κατά την κρίση της και να αναζητήσει από τον Ανάδοχο ότι κατέβαλε ή επιβαρύνθηκε από την αιτία αυτή. 3. Σε περίπτωση ζηµιάς σε τρίτους ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 48-ώρου να υποβάλλει δήλωση στον Α ΜΗΕ και στη συνέχεια να προσκοµίσει εντός τακτής προθεσµίας, απαλλακτική απόδειξη για αποκατάσταση ζηµιάς ή αποζηµίωση του ζηµιωθέντος. 4. Για κάθε έργο υποχρεούται ο Ανάδοχος να συντάσσει κατά τις ορισµένες τακτές ηµεροµηνίες από τον Α ΜΗΕ έκθεση που να περιέχει τις ζηµιές που έγιναν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου σε ιδιοκτησίες τρίτων ή του Α ΜΗΕ, τη θέση, την αιτία 11

12 και την έκταση της κάθε ζηµιάς καθώς και τους αναφερόµενους σαν ζηµιωθέντες ιδιοκτήτες. Για την σύνταξη των υπόψη εκθέσεων, που θα είναι του τύπου που ορίζεται από τον Α ΜΗΕ και θα αποτελείται από ένα φύλλο για κάθε ιδιοκτήτη και θέση ζηµιάς, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται µε τα τοπικά όργανα της Αγροφυλακής, όπου υπάρχουν ή τους Γεωπόνους των Νοµαρχιών ή τους Γεωπόνους του Α ΜΗΕ. Οι υπόψη εκθέσεις αφού συµπληρωθούν στις ειδικές θέσεις από τα παραπάνω Όργανα της περιοχής (Έκθεση Πραγµατογνωµοσύνης) και τον "Εντεταλµένο Μηχανικό" (Έκθεση Εντεταλµένου Μηχανικού) µετά από κοινή επιτόπου επίσκεψη του Αναδόχου και των παραπάνω οργάνων, παίρνουν τη µορφή Πρωτοκόλλων και υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον Α ΜΗΕ στις ηµεροµηνίες που καθορίζονται από αυτήν (Επιχείρηση). Ο ακριβής χρόνος της επί τόπου επίσκεψης καθορίζεται από κοινού από τον Ανάδοχο και από τον "Εντεταλµένο Μηχανικό" ο τελευταίος δε, φροντίζει και για τη προσέλευση των υπόψη Οργάνων. 5. Περιπτώσεις ζηµιών που δεν δηλώθηκαν καθόλου από τον Ανάδοχο, διαβιβάζονται σ' αυτόν από τον Α ΜΗΕ για διακανονισµό, αυτός δε υποχρεούται το συντοµότερο δυνατό και το πολύ µέσα σ' ένα µήνα ή να τις εξοφλήσει και να υποβάλλει στον Α ΜΗΕ σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις ή εφόσον δεν προκάλεσε αυτός (ο Ανάδοχος) τις ζηµιές, πρέπει ν' ανακοινώσει µέσα στην παραπάνω προθεσµία εγγράφως την άρνησή του προς τους ενδιαφεροµένους, κοινοποιώντας τις σχετικές επιστολές του και στον Α ΜΗΕ. Αν η παραπάνω ταχθείσα προς τον Ανάδοχο προθεσµία περάσει άπρακτη, ο Α ΜΗΕ καταβάλλει την κατά τη δικαία κρίση της αποζηµίωση προς το ζηµιωθέντα και χρεώνει τον Ανάδοχο µε τη σχετική δαπάνη. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζηµιές και επιπλέον ο ζηµιωθείς εγείρει αγωγή κατά του Αναδόχου ή κατά του Α ΜΗΕ, τότε ο Α ΜΗΕ θα παρακρατεί από το λαβείν του Αναδόχου το ποσόν που ζητάει ο ζηµιωθείς, προσαυξηµένο µε τους τόκους µιας τριετίας (µε το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας) και µε τα κατ' εκτίµηση δικαστικά έξοδα. Ο Ανάδοχος, µπορεί εναλλακτικά να καλύψει την παραπάνω απαίτηση προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή της έγκρισης του Α ΜΗΕ για ποσόν όσο η ανωτέρω παρακράτηση. Εφόσον εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, γίνεται διακανονισµός µε βάση το ποσόν που επιδικάστηκε συν τα πραγµατοποιηθέντα δικαστικά έξοδα. ιαφορετικά αποδίδεται το ποσόν που παρακρατήθηκε ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τη ζηµιά και ο ιδιώτης δεν έχει εγείρει αγωγή µέχρι το στάδιο εκκαθάρισης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει, είτε απαλλακτικές αποδείξεις από τον ζηµιωθέντα, στην περίπτωση που αποκατέστησε τη ζηµιά ή τον αποζηµίωσε είτε εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει την απαίτησή του ζηµιωθέντος προσαυξηµένη µε τους τόκους χρονικού διαστήµατος ίσου µε αυτό που αποµένει µέχρι να παραγραφεί η απαίτηση (µε το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας), καθώς και µε τα κατ' εκτίµηση δικαστικά έξοδα. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα πρέπει να παραµείνει στον Α ΜΗΕ µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής ή µέχρι την παραγραφή της απαίτησης αν δεν εγείρει αγωγή ο ιδιώτης. Όταν ο ζηµιούµενος είναι ηµόσιος Οργανισµός ή Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας ή ήµος ή Κοινότητα κλπ. ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω (παρακράτηση ή εγγυητική επιστολή) χωρίς να χρειάζεται να γίνει αγωγή κατά του Αναδόχου ή του Α ΜΗΕ. 6. Η µη συµµόρφωση προς τις παραπάνω υποχρεώσεις, καθιστά τον Ανάδοχο χωρίς άλλο, υπεύθυνο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που έγινε και δεν δηλώθηκε ή που δεν δηλώθηκε εµπρόθεσµα, ακόµη κι αν αυτή διαφορετικά θα βάρυνε τον Α ΜΗΕ, εφαρµοζοµένων ανάλογα σ' αυτήν την περίπτωση των διατάξεων του παρόντος Άρθρου. 7. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώµατος να προβάλει οποιαδήποτε ένσταση κατά πάσης αξιώσεως ανταγωγής του Α ΜΗΕ, ιδίως δε να 12

13 αµφισβητεί την έκταση ζηµιών που έγιναν από αυτόν και τον βαρύνουν, καθώς και τα απαιτούµενα για την αποκατάσταση αυτών ποσά. Άρθρο 13 Έκδοση απαιτούµενων Αδειών Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 19 παρ. 1 των Γ.Ο. µε τις εξής διευκρινίσεις : Περιβαλλοντικές άδειες Οι απαιτούµενες Περιβαλλοντικές άδειες από τις αρµόδιες Υπηρεσίες εκδίδονται µε ευθύνη του Α ΜΗΕ και κοινοποιούνται στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών. Άδειες προσαιγιάλωσης Οι απαιτούµενες άδειες από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, που αφορούν στις εργασίες στην θάλασσα ή τον αιγιαλό θα εκδίδονται µε ευθύνη της Υπηρεσίας και θα κοινοποιούνται στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της έγκαιρης ενηµέρωσης των αρµόδιων Υπηρεσιών για το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών. Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει εξαιτίας της µη έγκαιρης ενηµέρωσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Άδειες εκσκαφής Οικοδοµικές άδειες για τα κτήρια Οι απαιτούµενες για τις εργασίες κατασκευής του έργου άδειες εκσκαφής από το αρµόδιο Υπουργείο, ή ήµο, ή άλλη υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της κεντρικής ιοίκησης, οι οικοδοµικές άδειες για τα κτήρια, καθώς και όποιες άδειες ηµόσιων Φορέων απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου, θα εκδίδονται µε ευθύνη και µέριµνα του Αναδόχου πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών. Ο Α ΜΗΕ υποχρεούται να παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις, διατυπώσεις και ενέργειες προς το σκοπό αυτό. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί έγκαιρα τον Α ΜΗΕ για την ανάγκη έκδοσης των αδειών αυτών και είναι αυτονόητο ότι είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όρων µε τους οποίους χορηγούνται οι άδειες αυτές, υπογράφοντας ο ίδιος ή και ο "Επιβλέπων Μηχανικός" του (όταν απαιτείται) τις σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται, χωρίς καµία ιδιαίτερη αµοιβή, εκτός εάν την προβλέπει η παρούσα Σύµβαση, προς τα υπό του Νόµου 999/79 και τα σε εκτέλεσή του εκδοθησόµενα Προεδρικά ιατάγµατα καθοριζόµενα, σχετικά µε την εκτέλεση των εντολών εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις καθοριζόµενες σύµφωνα µε τα παραπάνω προθεσµίες εκτέλεσης διαφόρων εντολών εργασιών ή τµηµάτων τους, να συντονίζει τις εργασίες του µε τις εργασίες των άλλων Οργανισµών και να επαναφέρει τα οδικά στοιχεία µε έντεχνο τρόπο. Σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, θα τον επιβαρύνουν εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις της παρούσας Σύµβασης και τα χρηµατικά πρόστιµα τα οποία µπορεί να καθοριστούν µε βάση τα προαναφερόµενα ιατάγµατα καθώς και αυτά, που από υπαιτιότητα του Αναδόχου, τυχόν επιβληθούν σε βάρος του Α ΜΗΕ. 13

14 Άρθρο 14 Χρήση Εκρηκτικών Υλών Σε περίπτωση που προβλέπεται ότι ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες ισχύουν τα εξής: Στην περίπτωση, που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί εκρηκτικές ύλες, υποχρεούται να τις χρησιµοποιεί κατά τρόπο που να µη βάζει σε κίνδυνο την σταθερότητα, ασφάλεια ή ποιότητα του Έργου ή την ακεραιότητα του προσωπικού του και των τρίτων ή την περιουσία των τρίτων και του Α ΜΗΕ. Κατά την προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και χρήση των εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται επακριβώς µε τις ισχύουσες διατάξεις, που προβλέπονται από τους Νόµους, υπέχοντας όλες τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχήµατος ή ζηµίας. Στις περιπτώσεις που ενδέχεται η χρήση εκρηκτικών υλών να προκαλέσει ζηµίες στο Έργο ή σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία του Α ΜΗΕ ή και σε τρίτους, ο Α ΜΗΕ δικαιούται να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση εκρηκτικών υλών και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εργασία χωρίς εκρηκτικά. Η άσκηση ή όχι από τον Α ΜΗΕ του προηγούµενου δικαιώµατος του δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του, που προκύπτουν από το παρόν Άρθρο ή και γενικότερα από τη χρήση εκρηκτικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και Νόµους και ούτε δηµιουργεί στον Ανάδοχο δικαιώµατα αποζηµίωσης ή τυχόν πρόσθετης πληρωµής του. Άρθρο 15 Ενότητες προγραµµατισµένων εργασιών Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προγραµµατίζει και να ετοιµάζει εγκαίρως τις φάσεις εκτέλεσης και παραλαβής αφανών χωµατουργικών εργασιών, προκειµένου να ακολουθήσει η εγκατάσταση των καλωδίων και γενικότερα η εκτέλεση των Ε.Π.Μ. ε θα γίνονται δεκτές προς πιστοποίηση αφανείς εργασίες που δεν έχουν ελεγχθεί, από αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Άρθρο 16 Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου Ηµερολόγιο Σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 29 των Γενικών Όρων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο εργοταξίου στο οποίο θα αναγράφεται για κάθε ηµέρα το σύνολο των εκτελούµενων εργασιών µαζί µε οτιδήποτε άλλο στοιχείο έχει σχέση µε την πρόοδο και εξέλιξη των εργασιών. Το ηµερολόγιο τηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σε βιβλίο µε αριθµηµένα εις τριπλούν φύλλα, τα δύο εκ των οποίων είναι διάτρητα και µπορούν να αποκοπούν. Το ηµερολόγιο του εργοταξίου θα υπογράφεται καθηµερινά από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και από τον Εντεταλµένο Μηχανικό του Α ΜΗΕ ή άλλον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Α ΜΗΕ, ο οποίος µέσω ιδιαίτερης στήλης θα µπορεί να διατυπώνει διάφορες παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο που έχουν σχέση µε την εξέλιξη του Έργου, να δίνει τις οδηγίες και εντολές που προβλέπονται από τη σύµβαση και να ανακοινώνει στον Ανάδοχο κάθε τι που έχει σχέση µε το Έργο. Μετά την υπογραφή τα δύο αποκοπτόµενα φύλλα περιέρχονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στο ηµερολόγιο την τελευταία παρατήρηση κάνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η τήρηση του ηµερολόγιου εργοταξίου αφορά σε κάθε εργοτάξιο ξεχωριστά. Το ηµερολόγιο του έργου θα συµπληρώνεται και θα υπογράφεται αµελλητί καθηµερινά και θα περιλαµβάνει, κατ ελάχιστο, πληροφορίες για: 14

15 - Τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή του έργου. - Τα µέτωπα εργασίας και το είδος των εκτελούµενων σε αυτά εργασιών. - Το προσωπικό του Αναδόχου που εργάσθηκε και τις ώρες απασχόλησής του ανά µέτωπο. - Τα µηχανήµατα του Αναδόχου που απασχολήθηκαν και τις ώρες απασχόλησής τους ανά µέτωπο. - Τις χορηγηθείσες εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. - Τα υποβληθέντα αιτήµατα του Αναδόχου. - Τα σηµαντικά γεγονότα που σχετίζονται µε το έργο. - Τυχόν άλλες παρατηρήσεις. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενηµερώνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Α ΜΗΕ, για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασµού του µε τον Α ΜΗΕ, την 30/06 και 31/12 εκάστου έτους αντιστοίχως. Άρθρο 17 ιακοπή εκτέλεσης εργασιών Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 39 των Γ.Ο. µε τις παρακάτω συµπληρώσεις : εν θεωρούνται διακοπές εκτέλεσης εργασιών για ενδεχόµενη αποζηµίωση του Αναδόχου οι περιπτώσεις κατά τις οποίες : Ο Ανάδοχος δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών των τµηµάτων του έργου που αφορά η διακοπή ή η ανάκληση. Η διακοπή ή η ανάκληση διατάσσεται (πάντοτε εγγράφως) πριν την ηµεροµηνία που είχε οριστεί για έναρξη εργασιών του τµήµατος του Έργου, (έστω και αν ο Εργολάβος ενεργώντας µε δική του πρωτοβουλία είχε κάνει έναρξη εργασιών). Η διακοπή ή ο περιορισµός ή η ανάκληση γίνεται για λόγους που αφορούν υπαιτιότητα του Αναδόχου, ή για διευκόλυνσή του και µετά από δική του αίτηση. Με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κριθεί, ότι ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις αναφορικά µε ορισµένες εντολές εκτέλεσης εργασιών, οπότε οι εργασίες αυτές ανακαλούνται ή διακόπτονται ή περιορίζονται και ανατίθενται για εκτέλεση σε άλλο Ανάδοχο ή εκτελούνται µε αυτεπιστασία από τον Α ΜΗΕ. Στην περίπτωση αυτή προηγείται έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο, µε την οποία του τίθεται προθεσµία για εκτέλεση των υποχρεώσεών του, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις προβλεπόµενες από τη σύµβαση συνέπειες (ποινικές ρήτρες κλπ.). Στις περιπτώσεις που οι διακοπές διατάσσονται για διευκόλυνση του Α ΜΗΕ ή από υπαιτιότητα Τρίτων (π.χ. ΥΠΕΚΑ, ιδιώτες) και όχι εξαιτίας του Αναδόχου τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι: α. θα δοθεί παράταση περάτωσης του έργου ίση µε την χρονική καθυστέρηση, β. δεν θα εγείρουν οικονοµικές ή άλλου είδους απαιτήσεις, εκτός των εξόδων του Αναδόχου για την ασφάλιση του έργου και την φύλαξη των εργοταξίων, τα οποία θα του καταβάλλονται µε βάση τα απαιτούµενα παραστατικά (τιµολόγια και λοιπά δικαιολογητικά ή/και βεβαιώσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας). Η επανέναρξη των εργασιών θα γίνεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά την έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο. Άρθρο 18 Περάτωση εργασιών Επιθεώρηση 1. Με βάση τις συµβατικές προθεσµίες αποπεράτωσης του Έργου που καθορίζονται στη Σύµβαση (ή τις τυχόν αντίστοιχες προθεσµίες που θα καθορισθούν µεταγενέστερα 15

16 σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης) η ηµεροµηνία αποπεράτωσης του προσδιορίζεται και βεβαιώνεται ως εξής: 1.1 Η συµβατική ηµεροµηνία αποπεράτωσης του Έργου είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης και ειδικότερα του Συµφωνητικού της, όλες τις από την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη της Σύµβασης καθοριζόµενες εργασίες κατασκευής της Καλωδιακής Γραµµής και να έχει εκτελέσει µε επιτυχία τις «µετά την εγκατάσταση δοκιµές». 1.2 Ο Ανάδοχος µε το πέρας των πιο πάνω εργασιών της παραγράφου 1.1 υποχρεούται να υποβάλει στον Α ΜΗΕ έγγραφη αναγγελία της ηµεροµηνίας αποπεράτωσης απ αυτόν του Έργου. 1.3 Ο Α ΜΗΕ µε τη λήψη της πιο πάνω έγγραφης αναγγελίας του Αναδόχου θα προβεί µέσα σε χρονικό διάστηµα 30 ηµερών στην τελική επιθεώρηση του Έργου για να πιστοποιήσει την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της. 1.4 Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω επιθεώρησης ο Εντεταλµένος Μηχανικός αναφέρει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αν το Έργο έχει περατωθεί, αν παρουσιάζει ελαττώµατα ή ελλείψεις και εφόσον δεν έχει περατωθεί αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. 1.5 Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί και οι «µετά την εγκατάσταση» δοκιµές έχουν εκτελεστεί επιτυχώς, ο προϊστάµενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ). Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Έργου, ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας γνωστοποιεί µε εντολή του προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και ορίζει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στη περίπτωση αυτή η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο που περατώθηκε το Έργο χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις και τα ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδη, ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων όπως αναφέραµε ανωτέρω, η κατασκευή της Καλωδιακής Γραµµής (Έργου) πιστοποιείται ως µη αποπερατωθείσα και εφαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 30 & 43 των Γενικών Όρων. Στην προκειµένη περίπτωση δεν θα έχει ισχύ η αναγγελθείσα από τον Ανάδοχο ηµεροµηνία αποπεράτωσης, ο δε Ανάδοχος µετά το τέλος των εργασιών αποκατάστασης, υποχρεούται σε νέα αναγγελία αποπεράτωσης, που θα έχει ως επακόλουθο την επανάληψη της προαναφερθείσης διαδικασίας Εφόσον διαπιστωθεί από την επιθεώρηση αποπεράτωσης εργασιών ότι οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή ότι οι ελλείψεις και τα ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδη, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική εντολή η οποία προσδιορίζει τα ελαττώµατα και τις ελλείψεις και ορίζει εύλογη προθεσµία για την αποκατάσταση τους. Στην περίπτωση αυτή στην ειδική αυτή εντολή αναγράφεται επίσης ότι η αναγγελία αποπεράτωσης που έγινε από τον Ανάδοχο δεν έχει ισχύ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των ουσιωδών ελαττωµάτων και ελλείψεων από την ηµεροµηνία έναρξης των αποκαταστάσεων, που θα καθορίζεται στην ειδική εντολή και εντός προθεσµίας ισόχρονης προς 16

17 αυτήν που υπολείπεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας αποπεράτωσης κατασκευής (από τον Ανάδοχο) µέχρι και της συµβατικής ηµεροµηνίας αποπεράτωσής του Έργου. 1.7 Στην επιθεώρηση αποπεράτωσης εργασιών καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος. Η επιθεώρηση γίνεται και χωρίς την παρουσία του Αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. 1.8 εδοµένου ότι στην εν λόγω Σύµβαση προβλέπονται τµηµατικές παραδόσεις του Έργου µε αντίστοιχες τµηµατικές ηµεροµηνίες περάτωσης (Άρθρο 5 του Συµφωνητικού), τα παραπάνω ισχύουν για κάθε τµηµατική περάτωση, µέχρι την ολοκλήρωση του Έργου. 2. ιευκρινίζεται ότι στις τιµές µονάδας της Σύµβασης περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη ή επιβάρυνση του Αναδόχου για την τυχόν απραξία ή υποαπασχόληση του, κατά το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την από τον Α ΜΗΕ εκτέλεση των επιθεωρήσεων του Έργου για να διαπιστωθεί η πλήρης και χωρίς ελαττώµατα κατασκευή του και κατά συνέπεια ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης πληρωµής ή αποζηµίωσης για τυχόν επιβάρυνση του απ αυτόν τον λόγο. 3. Ρητά καθορίζεται ότι ο Α ΜΗΕ υποχρεούται µόνο µία φορά να εκτελέσει την κατά τα προηγούµενα εδάφια επιθεώρηση της καλωδιακής Γραµµής Μεταφοράς για να διαπιστωθεί η καλή κατασκευή της από τον Ανάδοχο. Για τυχόν µεταγενέστερες επιθεωρήσεις του Α ΜΗΕ, που θα υπαγορεύονται από τη διαπίστωση ελαττωµάτων ή ελλείψεων κατά τις αρχικές επιθεωρήσεις, ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται υποχρεούµενος να καταβάλει στον Α ΜΗΕ κάθε δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί η τελευταία γι αυτές τις επαναλήψεις της επιθεώρησης της Γραµµής ή τµηµάτων αυτής. Άρθρο 19 Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του Έργου 1. Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται µε την έκδοση της αντίστοιχης βεβαίωσης περάτωσης του κάθε τµήµατος του έργου, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 5 του Συµφωνητικού. Οι παραπάνω βεβαιώσεις περάτωσης του έργου εκδίδονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι βεβαιώσεις αυτές σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνουν την παραλαβή του Έργου η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. Τα δικαιολογητικά που σύµφωνα µε το Άρθρο 31 των Γενικών Όρων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα: 1.1. Η εγκεκριµένη, από τον Α ΜΗΕ, τελική επιµέτρηση µε αντίγραφο όλων των επιµέρους επιµετρήσεων Πλήρης κατάλογος όλων των ενηµερωµένων σχεδίων µε τη σφραγίδα "ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ". Θα υποβληθούν πέντε αντίγραφα όλων των σχεδίων σε έντυπη µορφή και ένα σε ψηφιακή, συµβατή µε το σχεδιαστικό πρόγραµµα AUTOCAD Πλήρης κατάλογος των επιµέρους µελετών και τροποποιήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου, σε πέντε αντίγραφα και σε ψηφιακή µορφή, εφόσον υπάρχει Φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρµολόγησης, τοποθέτησης, συντήρησης και λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία των 17

18 κατασκευαστών για τον εξοπλισµό που χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή του έργου, σε πέντε αντίγραφα και σε ψηφιακή µορφή, εφόσον υπάρχει Τις τυχόν εκκρεµείς διαφωνίες του Αναδόχου για τις οποίες δεν έχει προσφύγει ακόµη στη διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων. Ως ηµεροµηνία Προσωρινής Παραλαβής θεωρείται η ηµεροµηνία που καθορίζεται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 2. Οι προθεσµίες που αναφέρονται στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων για την ολοκλήρωση της σύνταξης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ορίζονται σε ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, αντίστοιχα. 3. Οι προθεσµίες έγκρισης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής από το αρµόδιο όργανο του Α ΜΗΕ είναι 90 ηµέρες από την υπογραφή τους από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη ή εάν τα υπογράψει µε επιφύλαξη, εντός της ανατρεπτικής προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του. Άρθρο 20 Περίοδος εγγύησης του Έργου Ο χρόνος εγγύησης του Έργου θα είναι τριάντα έξι (36) µήνες. 1. Κατά το χρονικό διάστηµα εγγύησης του Έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται και υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες του, οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά ή καταστροφή που τυχόν δηµιουργηθεί ή διαπιστωθεί κατά την υπόψη περίοδο και η οποία προέρχεται από ατελή ή ελαττωµατική ή κακότεχνη κατασκευή του Έργου από τον Ανάδοχο ή γενικότερα από τη µη τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Για ελαττώµατα του Έργου που ευθύνεται ο Ανάδοχος, τα οποία θα εµφανιστούν ή θα διαπιστωθούν κατά την διάρκεια της περιόδου του Έργου, θα ισχύουν τα παρακάτω: 1.1 Στην περίπτωση όπου κατά την κρίση του Α ΜΗΕ, το Έργο εµφανίζει καθολικά ή σε σηµαντικό τµήµα του, οποιοδήποτε ουσιώδες ελάττωµα, ο Α ΜΗΕ, επιφυλασσόµενη ως προς τα δικαιώµατά της που απορρέουν από τους σχετικούς Νόµους, θ απαιτήσει από τον Ανάδοχο την άµεση αποκατάσταση των υπόψη ελαττωµάτων µε δαπάνες του, µε επιφύλαξη ως προς τα δικαιώµατα του Α ΜΗΕ για αποζηµίωση ή ποινές ή ζηµίες, που απορρέουν από τους όρους της Σύµβασης. Ουσιώδη ελαττώµατα θεωρούνται εκείνα, από τα οποία βλάπτεται σοβαρά η λειτουργία Τµήµατος του Έργου. Μετά την ικανοποιητική σύµφωνα µε τον Α ΜΗΕ, αποκατάσταση των εν λόγω ελαττωµάτων, θα διενεργηθεί (από τον Α ΜΗΕ) επιθεώρηση ή ανάλογα µε την περίπτωση και παραλαβή του Έργου. Αυτή θα θεωρηθεί ως νέα επιθεώρηση ή Προσωρινή Παραλαβή µε όλες τις προβλεπόµενες από τη Σύµβαση, σχετικές συνέπειες. Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται, για οιαδήποτε αιτία, µε τις απαιτήσεις του Α ΜΗΕ για αποκατάσταση των ουσιωδών ελαττωµάτων ή εάν τα ελαττώµατα δεν αποκατασταθούν ικανοποιητικά, εφαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 30 και 42 των Γ.Ο. µε όλες τις σχετικές συνέπειες και κυρώσεις που προβλέπονται από τη Σύµβαση. 1.2 Στην περίπτωση όπου το Έργο ή τµήµα του, εµφανίζει οποιαδήποτε µη ουσιώδη ελαττώµατα, από τα οποία δεν βλάπτεται η λειτουργία του Έργου ή τµήµατός του, ο Α ΜΗΕ µπορεί ν απαιτήσει από τον Ανάδοχο ν αποκαταστήσει τα εν λόγω ελαττώµατα µε δαπάνες του, σε χρονικό διάστηµα που θα καθοριστεί από 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση ΔΠΜ-Θ Περιοχή Βεροίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ 1 /2015 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1/10 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -189 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Υποστήριξης Εθνικής Αμύνης 9 Α, 546 21 Θεσσαλονίκη ΕΡΓΟ : «Ανακαίνιση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο Γραφείων Τεχνικού Τομέα έδρας της Περιοχής ΣΕΡΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ'

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 8 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -189 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 93, 582 00, Έδεσσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΤΕΡΥΓΑ ΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Κομοτηνής Σισμάνογλου 69Α-69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Κομοτηνή σήμερα τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Κ.Μ. : Π 44/ 2014 ΠΡΟΫΠ : 15.000,00 ( µε Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 15.6261.0003 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101. Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101. Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα