ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΔΚ) Αρ.Μελ.: ΕΡΓΟ: ΤΠΟΕΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΗΝΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ» «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ - ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΑΗΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00 ευρώ με ΦΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 1 Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Γ.Σ.Α.Α.)- Π.Α.Α ΑΔ 2013Δ ΟΠΑΑ ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 80% ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 20% ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΑΟ ΣΕΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ - ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 1 Να αναγράθεηαι ο κωδικός ηασηοποίηζης ηης διαηιθέμενης πίζηωζης (π.τ. κωδικός ενάριθμοσ ζηο ΠΔΕ ή κωδικός πίζηωζης ηοσ ηακηικού π/σ. Σηην περίπηωζη ζσγτρημαηοδοηούμενοσ έργοσ από ηην Ε.Ε. να αναγράθεηαι και ο ηίηλος ηοσ Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος ηοσ ΕΣΠΑ ή άλλοσ κοινοηικού προγράμμαηος ζηο πλαίζιο ηοσ οποίοσ είναι ενηαγμένο ηο δημοπραηούμενο έργο) 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Υ Ο Μ Ε Ν Α Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΑ & ΠΛΖΡΩΜΩΝ Α-1 Δθαξκνζηέεο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη Δξγαζίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ Β-1 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε Β-2 Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ -ΑΠΟΞΖΛΩΔΗ Γ-1 Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ Γ-2 Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο Γ-3 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ Γ-4 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ Γ-5 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηά κέζνπ νδψλ πεξηνξηζκέλεο βαηφηεηαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Γ-1 Γ-2 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγ. C8/10. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγ. C20/25 Γ-3 Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ Γ-4 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C (S500s) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ: ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ -ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ Δ-1 Ληζνδνκέο αλσδνκψλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ Δ-2 Δπηθάιπςε ηνίρσλ κε θνηλφ ζπξκαηφπιεγκα Δ-3 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα Δ-4 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ: ΔΠΗΣΡΩΔΗ -ΔΠΔΝΓΤΔΗ Σ-1 Σ-2 Σ-3 Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο ιεπθά ή έγρξσκα. Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, κε ρξήζε θνληακάησλ Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα. Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30 cm ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε: ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ - ΚΗΓΚΛΗΓΩΜΑΣΑ Ε-1 Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο ειιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ Ε-2 Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα κπαηηθή, πιάηνπο έσο 23 cm Ε-3 Δμψθπιια Eιιεληθνχ ρσξηθνχ ηχπνπ Ε-4 Κηγθιηδψκαηα εμσζηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ: ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ Ζ-1 Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηψλ Ζ-2 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο Ζ-3 δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. Ζ-4 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο Ζ-5 Ακκνβνιή ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ 2

3 Ζ-6 Αληηζθσξηαθέο βαθέο. Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο δχν ή ηξηψλ ζπζηαηηθψλ δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν Ζ-7 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ Θ-1 Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή πιεπξάο >160 mm Θ-2 Δπίζηξσζε κε θξηζαξσηή γαιβαληδέ ιακαξίλα πάρνπο 5mm Θ-3 Kιίκαθεο ζηδεξέο θαξθσηέο Θ-4 Δπελδχζεηο ζηεγψλ θαη δαπέδσλ κε θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρ.20 mm Θ-5 Δπηθεξάκσζε κε έγρξσκα θεξακίδηα ηχπνπ Καλαδά ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Η-1 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο 1 Η-2 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεη/ζεσο απφ ζθιεξφ PVC,6 atm, δηακέηξνπ Φ 100 ( Η-3 Αλακηθηήξ (κπαηαξία) ζεξκνχ -ςπρξνχ χδαηνο δηακέηξνπ ½ Η-4 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε κε δνρείν πιχζεσο ρακειήο πηέζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ Η-5 Νηπηήξαο πνξζειάλεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Κ : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΗΥΤΡΩΝ- ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ Κ-1 Ζιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα ληεθαπε Κ-2 Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 3x1,5mm2 Κ-3 σιήλαο ει.γξακκψλ πιαζηηθφο ζπηξάι δηακέηξνπ Φ16mm2 Κ-4 Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο 220 V Κ-5 Γηαθφπηεο ρσλεπηφο Κ-6 Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ Κ-7 Φσηηζηηθφ ζψκα ππξαθηψζεσο Κ-8 Σειεθσληθφ θαιψδην Κ-9 Πξίδα ηειεθψλνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Λ : ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Λ-1 Δγθαηάζηαζε αληηθιεπηηθήο πξνζηαζίαο Λ-2 Ππξνζβεζηήξαο μεξάο ζθφλεο 6Kg Λ-3 Ππξνζβεζηηθή θσιηά Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο άξζξσλ Νέσλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ (ΝΔΣ) κε ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΠ1 ΣΠ2 ΣΠ3 3

4 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΩΝ Α-1 ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 1.1 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΤ,ΔΤ,ΔΣΔΠ θιπ Ζ παξνχζα Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ηζρχνπλ νη 440 εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ αξ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/ Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ 2221 Β / , κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα. Οη σο άλσ πξνδηαγξαθέο φπσο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο, αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα ηεο ΣΤ, πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο. 1.2 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ: - ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηεο ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. - ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο ΣΤ ζα εθαξκφδνληαη: ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη: α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. β. Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο. γ. Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) πνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπαηθά Πξφηππα (hen) πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ. δ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ (Διιεληθνχ 4

5 Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO (International Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΖΠΑ. 1.3 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο κειέηεο Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεηηθά κε ηα ζπλαληψκελα εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, π.ρ. αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (ΟΚΩ) θηι., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο ζ ρ ε η η θ έ ο λ ν κ ν ζ ε η η θ έ ο δηαηάμεηο θαη εληνιέο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εληνπηζηνχλ δίθηπα ΟΚΩ ε αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ δπζρεξεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ειεχζεξνπο ηνπο δξφκνπο θαη ηηο ινηπέο θπθινθνξηαθέο πξνζβάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο. Ζ πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΚΩ, ζε εγθαηαζηάζεηο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ, ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο ππξνζβεζηηθήο, ζε ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία θηι. πξέπεη λα παξακέλεη θαηά ην δπλαηφλ αλεκπφδηζηε θαζ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ νριήζεσλ ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αλεβξεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά, π.ρ. ζην έδαθνο, ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ή ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Δξγνδφηε ρσξίο θαζπζηέξεζε. ε πεξίπησζε άκεζνπ θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη άκεζα φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. Σπρφλ αλαγθαία πξφζζεηα κέηξα ζα ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ κεηαμχ Δξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ. Οη δαπάλεο γηα ηα ιεθζέληα άκεζα κέηξα θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα πιεξψλνληαη πξφζζεηα ζηνλ Αλάδνρν. 1.4 ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΣΤ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή αλαθεξνκέλσλ θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν ηεο ΣΤ πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη: 1. Σν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά θιπ) 2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ 3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 4. Ζ ζέζε ιήςεο 5. Ζ ζέζε απφζεζεο 6. Ζ ψξα θφξησζεο 7. Ζ ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο 8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη 9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 5

6 1.5.2 Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο ηνπ Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ) Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Τπεξεζίαο Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ. 6

7 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ Β1 Β2 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε - εκηβξαρώδε ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο» Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ -ΑΠΟΞΖΛΩΔΗ Γ-1 Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκώλ Γ-2 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ» Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Καθαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μηχανικά μζςα» Γ-3 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο» Γ-4 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Καζαηξέζεηο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο» Γ-5 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηά κέζνπ νδώλ πεξηνξηζκέλεο βαηόηεηαο Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε κειέηε ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Γ-1 Γ-2 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ , , , , , «θπξνδέκαηα» Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγ. C20/25 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ , , , , , «θπξνδέκαηα» Γ-3 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)» Γ-4 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ: ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ -ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ Δ-1 Ληζνδνκέο αλσδνκώλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ 7

8 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Ληζφθηηζηνη ηνίρνη» Δ-2 Δπηθάιπςε ηνίρσλ κε θνηλό ζπξκαηόπιεγκα ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ» Δ-3 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ» Δ-4 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ: ΔΠΗΣΡΩΔΗ -ΔΠΔΝΓΤΔΗ Σ- 1 Σ- 2 Σ- 3 Δπηζηξώζεηο κε ρνλδξόπιαθεο αθαλόληζηεο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο» Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο ιεπθά ή έγρξσκα. Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, κε ρξήζε θνληακάησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο» Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα. Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30 cm ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε: ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ - ΚΗΓΚΛΗΓΩΜΑΣΑ Ε-1 Παξάζπξα θαη εμσζηόζπξεο ειιεληθνύ "ρσξηθνύ" ηύπνπ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Ξχιηλα θνπθψκαηα» Ε-2 Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα κπαηηθή, πιάηνπο έσο 23 cm ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Ξχιηλα θνπθψκαηα» Ε-3 Δμώθπιια Eιιεληθνύ ρσξηθνύ ηύπνπ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Ξχιηλα θνπθψκαηα» Ε-4 Κηγθιηδώκαηα εμσζηώλ ζπκπιεξσκαηηθή ΣΠ2.» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ: ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ Ζ-1 Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηώλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ» Ζ-2 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνύο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ» Ζ-3 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ» Ζ-4 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 8

9 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ» Ζ-5 Ακκνβνιή ζηδεξώλ θαηαζθεπώλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ» Ζ-6 Ζ-7 Αληηζθσξηαθέο βαθέο. Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ππνζηξώκαηνο δύν ή ηξηώλ ζπζηαηηθώλ δηαιύηνπ, κε βάζε επνμεηδηθό, πνιπνπξεζαληθό ή αλόξγαλν ππξηηηθό ςεπδάξγπξν ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ» Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή Θ-1 πιεπξάο >160 mm ζπκπιεξσκαηηθή ΣΠ1 Θ-2 Δπίζηξσζε κε θξηζαξσηή γαιβαληδέ ιακαξίλα πάρνπο 5mm ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ , «Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα.» Θ-3 Kιίκαθεο ζηδεξέο θαξθσηέο ζπκπιεξσκαηηθή ΣΠ1 Θ-4 Δπελδύζεηο ζηεγώλ θαη δαπέδσλ κε θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 20 mm ζπκπιεξσκαηηθή ΣΠ2 Θ-5 Δπηθεξάκσζε κε έγρξσκα θεξακίδηα ηύπνπ Καλαδά ζπκπιεξσκαηηθή ΣΠ2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Η-1 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο 1 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο κε ξαθή» Η-2 σιήλαο απνρεη/ζεσο πιαζηηθόο από ζθιεξό PVC, 6 atm, δηακέηξνπ Φ 100 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «πζηήκαηα θηεξηαθψλ ζσιελψζεσλ κε επζχγξακκνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο ειεχζεξεο ξνήο» Η-3 Αλακηθηήξ ζεξκνύ -ςπρξνύ ύδαηνο Θα είλαη δηακέηξνπ Φ-1/2" νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο, ηχπνπ "εζσηεξηθήο αλάκημεο", θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε επί ηνπ ληπηήξα ή επί ηνπ ηνίρνπ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζηξεθφκελνπ ξάκθνπο ηνπ αλακηθηήξα ζα είλαη αληίζηνηρεο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ληπηήξα (ή λεξνρχηε) πνπ εμππεξεηεί. Οη ρεηξνιαβέο ησλ δηαθνπηψλ ζα θέξνπλ ελδεηθηηθφ ζήκα ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο. Ο αλακηθηήξαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ξνδέηεο επηθάιπςεο ησλ ζέζεσλ ηνπνζέηεζήο ηνπ. Η-4 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Τδξαπιηθνί ππνδνρείο θνηλνί». Η-5 Νηπηήξαο πνξζειάλεο Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ 9

10 ΔΛΟΣ ΣΠ «Τδξαπιηθνί ππνδνρείο θνηλνί». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Κ : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΗΥΤΡΩΝ- ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ Κ-1 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ραιπβδνέιαζκα «ληεθαπέ» Κ-2 Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό δηαηνκήο 3 Υ 1,5 mm2 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Αγσγνί θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο» Κ-3 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 16mm ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Πιαζηηθέο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ». Κ-4 Ρεπκαηνδόηεο ρσλεπηόο 220 V Κ-5 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο Κ-6 Φσηηζηηθό ζώκα θζνξηζκνύ Κ-7 Φσηηζηηθό ζώκα ππξαθηώζεσο Κ-8 Σειεθσληθό θαιώδην Κ-9 Πξίδα ηειεθώλνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Λ : ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Λ-1 Δγθαηάζηαζε Αληηθιεπηηθήο πξνζηαζίαο Λ-2 Ππξνζβεζηήξαο μεξάο ζθόλεο 6Kg ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα» Λ-3 Ππξνζβεζηηθή θσιηά ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Ππξνζβεζηηθέο θσιηέο» Για ηην αποθσγή ογκωδών και δαπανηρών ηεστών δημοπράηηζης, οι ΕΣΕΠ είναι αναρηημένες ζηην ιζηοζελίδα ηης ΓΓΔΕ ( με εμθανές σδαηογράθημα ηης ΓΓΔΕ. Με ηον ηρόπο ασηό ηα επίζημα εγκεκριμένα κείμενα είναι προζπελάζιμα από κάθε ενδιαθερόμενο. 10

11 ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΝΕΣ) ΜΕ ΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ (ΕΣΕΠ) Α.Α 1 2 Κσδηθόο άξζξνπ - ΝΔΣ ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ ΟΜΑΓΑ Β: ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ - ΑΠΟΞΖΛΩΔΗ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΝΔΣ -ΔΣΔΠ Α.Σ Σίηινο άξζξνπ ΚΩΓ. ΔΣΔΠ "ΔΛΟΣ ΣΠ 1501"+ Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηά κέζνπ νδψλ πεξηνξηζκέλεο βαηφηεηαο ΟΜΑΓΑ Γ: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/ ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/ Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο B500C (S500s) Ληζνδνκέο αλσδνκψλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ Δπηθάιπςε ηνίρσλ κε θνηλφ ζπξκαηφπιεγκα Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο κε

12 ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ΟΜΑΓΑ Δ: ΔΠΗΣΡΩΔΗ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, κε ρξήζε θνληακάησλ ιεπθά ή έγρξσκα Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30 cm ΟΜΑΓΑ Σ: ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ - ΚΗΓΚΛΗΓΩΜΑΣΑ Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο ειιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα κπαηηθή, πιάηνπο έσο cm Δμψθπιια Eιιεληθνχ ρσξηθνχ ηχπνπ Κηγθιηδψκαηα εμσζηψλ ΟΜΑΓΑ Ε: ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηψλ Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο Ακκνβνιή ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο δχν ή ηξηψλ ζπζηαηηθψλ δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ ΟΜΑΓΑ Ζ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή πιεπξάο >160 mm N Δπίζηξσζε κε θξηζαξσηή γαιβαληδέ ιακαξίλα πάρνπο 5mm Kιίκαθεο ζηδεξέο θαξθσηέο Δπελδχζεηο ζηεγψλ θαη δαπέδσλ κε θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρ.20 mm Δπηθεξάκσζε κε έγρξσκα θεξακίδηα ηχπνπ Καλαδά 12.. ΟΜΑΓΑ Θ : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 35 Ν ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο

13 Ν Ν Ν Ν σιήλαο απνρεη/ζεσο πιαζηηθφο απφ ζθιεξφ PVC, 6 atm, δηακέηξνπ Φ Αλακηθηήξ ζεξκνχ -ςπρξνχ χδαηνο. Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε Νηπηήξαο πνξζειάλεο ΟΜΑΓΑ Η : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΗΥΤΡΩΝ- ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 40 Ν Ζιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα «ληεθαπέ» Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 3 Υ 1,5 mm σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 16mm Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο 220 V Γηαθφπηεο ρσλεπηφο. 45 Ν Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ. 46 Ν Φσηηζηηθφ ζψκα ππξαθηψζεσο. 47 Ν Σειεθσληθφ θαιψδην Πξίδα ηειεθψλνπ.. ΟΜΑΓΑ Κ : ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 49 ΝΑ Δγθαηάζηαζε Αληηθιεπηηθήο πξνζηαζίαο ,02 Ππξνζβεζηήξαο μεξάο ζθφλεο 6Kg ,03 Ππξνζβεζηηθή θσιηά

14 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΠ1 1.1 ΓΟΜΗΚΟ ΥΑΛΤΒΑ Όινο ν ζπγθνιιήζηκνο δνκηθφο ράιπβαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ CYSEN10025 θαη δε ζα είλαη θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηνπ S235J θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ Γηα θάζε θαηεγνξία ράιπβα ζα δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηε ρεκηθή αλάιπζε (ladle analysis) θαη ηηο ηζνδχλακεο ηηκέο άλζξαθα. Όιεο νη ζηδεξέο πιάθεο (ειάζκαηα) ζα είλαη ςπρξήο θαηεξγαζίαο. 1.2 ΓΑΛΒΑΝΗΜΔΝΟ ΥΑΛΤΒΑ Ο φξνο γαιβαληζκέλνο ράιπβαο ή ζίδεξνο ζα είλαη ζίδεξνο πνπ γαιβαλίδεηαη ζε εγθεθξηκέλν Δξγαζηήξην κε ηε κέζνδν ηεο δεζηήο εκβάπηηζεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ CYS ENISO To ειάρηζην βάξνο ηεο επηςεπδαξγχξσζεο ζα είλαη 275gr/m² εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 1.3 ΜΠΟΤΛΟΝΗΑ, ΒΗΓΔ, ΡΟΓΔΛΔ ΚΛΠ Θα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, κεηάιινπ θαη ρξψκαηνο, κε ην κέηαιιν ζην νπνίν εθαξκφδνληαη, εθηφο αλ αλαθέξεηαη αιινχ δηαθνξεηηθά. 1.4 ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΤΓΚΟΛΛΖΔΩΝ Όια ηα ειεθηξφδηα (covered electrodes) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηα ρεηξφο ειεθηξνζπγθφιιεζε ειεθηξηθνχ ηφμνπ, γηα θαηεγνξίεο ράιπβα ζχκθσλα κε ην BS 7668, CYSEN 10113(3), CYSEN155, CYSEN ή κε ην EN10025, ζα ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ CYSEN499. Όια ηα ειεθηξφδηα θαη ζχξκαηα γηα ζπγθφιιεζε κε ειεθηξηθφ ηφμν ζε ράιπβεο θαηεγνξηψλ ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ ή κε ην EN10025, ζα ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ CYSEN756 θαη CYSEN 760. Filler rods θαη ζχξκαηα γηα ζπγθφιιεζε δη αεξίνπ ζα ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ CYSEN440, CYSEN Όια ηα αλαιψζηκα ζπγθφιιεζεο ζα είλαη ζε ηχπν, κέγεζνο θαη πνηφηεηα θαηάιιεια γηα ηα κέηαιια πνπ ελψλνληαη, ηελ θαηεγνξία ηεο εξγαζίαο θαη ηε κέζνδν ηνπνζέηεζεο γηα ηελ νπνία πξνβιέπνληαη. 2 ΔΡΓΑΗΑ 2.1 ΓΔΝΗΚΑ Όιεο νη εξγαζίεο ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. Οπνηαδήπνηε εξγαζία παξνπζηάζεη θαθνηερλίεο, ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέα εξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 2.2 ΚΑΣΑΚΔΤΔ Όιεο νη ζηδεξέο θαηαζθεπέο, εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφλ, ζα ζπλαξκνινγνχληαη ζην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή, νη ζπγθνιιήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ ζπλεξγείν ηεο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα ζπγθνιιεηά ηεκάρηα ζα κεηαθέξνληαη έηνηκα ζην ρψξν ηνπ Δξγνηαμίνπ. ηε ζπλέρεηα νη πξνο ζπλαξκνιφγεζε κνλάδεο ζα παξαδίδνληαη ζην εξγνηάμην. Πξηλ ηελ απνδέζκεπζε απφ ην εξγνζηάζην, φιεο νη θαηαζθεπέο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα ζεκαίλνληαη ή ζθξαγίδνληαη επθξηλψο γηα λα ππνβνεζεζεί ε ηαμηλφκεζε ηνπο ζην εξγνηάμην. Όινη νη ζχλδεζκνη (cleats), γσληαθέο εληζρχζεηο (gussets), ειάζκαηα (stiffeners), θαη άγθηζηξα (brackets) θαζψο θαη άιια πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζα πξνζηαηεχνληαη απφ δεκηέο θαηά ηε κεηαθνξά, κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα παξεκπνδίδεηαη ε παξακφξθσζε ηνπο. Όιεο νη επηθάλεηεο ζα πξνζηαηεχνληαη. Όιεο νη επζείεο ξάβδνη, εθηφο απφ κηθξά ηκήκαηα, ζα κεηαθέξνληαη ζε 14

15 δέζκεο βνιηθνχ κεγέζνπο θαη ζα ζηεξεψλνληαη πξνζσξηλά κεηαμχ ηνπο ή ζα δέλνληαη κε καιαθφ ραιχβδηλν ζχξκα δηακέηξνπ φρη κηθξφηεξεο απφ 6mm. Όινη νη θνριίεο, πεξηθφριηα, δαθηχιηνη-ξνδέιιεο, βίδεο, θαη άιια κηθξά ηεκάρηα, ζα ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα ή άιια θαηάιιεια δνρεία γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. Κάζε ηεκάρην, θηβψηην, δέζκε ζα ζεκαίλνληαη επθξηλψο κε ην βάξνο ηνπο θαη κε ηα απαηηνχκελα δηαθξηηηθά, πξηλ ηελ απνδέζκεπζε απφ ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2.3 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Όιεο νη θαηαζθεπέο, είηε απνζεθεχνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζην εξγνηάμην, ζα ελαπνηίζεληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη κε ηάμε. Ζ κέζνδνο ελαπφζεζεο ζα εμαζθαιίδεη φηη νη θαηαζθεπέο δε ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο, φηη ε επηθάλεηα ηνπο ζα πξνζηαηεχεηαη απφ ζπζζψξεπζε λεξνχ ή ζξαχζκαηα πιηθψλ θαη φηη ε θάζε ζηξψζε ζα δηαρσξίδεηαη απφ ηηο πξνζθείκελεο κε αλζεθηηθά μχιηλα ζηεξίγκαηα. Οη επηςεπδαξγπξσκέλεο ζηδεξέο θαηαζθεπέο ζα δηαηεξνχληαη ζηεγλέο. 2.4 ΤΓΚΟΛΛΖΔΗ Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα είλαη ειεχζεξεο απφ θάζε ηχπν ξσγκήο θαη ζα έρνπλ θαζαξή θαη θαλνληθή κνξθή. Ζ δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη ηα πξνο έλσζε κέξε ζα είλαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα θαη επζπγξακκηζκέλα, ρσξίο παξακνξθψζεηο ή κεηαθηλήζεηο, ψζηε λα παξαρζεί κηα νκνηνγελήο δηαηνκή νξζψλ δηαζηάζεσλ. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα ειεγρζνχλ νπηηθά 100%. Οηεζδήπνηε πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο πνπ ζπγθνιινχληαη ζηελ κφληκε θαηαζθεπή ζα αθήλνληαη εθεί ή ζα θφβνληαη ελψ ε επηθάλεηα ηεο κφληκεο θαηαζθεπήο ζα εμνκαιχλεηαη. Ο ράιπβαο ησλ θαηαζθεπψλ ζα θαζαξίδεηαη πξηλ ηελ θαηαζθεπή θαη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε εηδηθφ αζηάξη (blast-primer). Όπνηεο πεξηνρέο ηνπ blast-primer θαηαζηξαθνχλ ή ππνζηνχλ δεκηά (π.ρ. απφ ηε ζπγθφιιεζε) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα επαλαηνπνζεηείηαη ην αζηάξη (primer) ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Οηεζδήπνηε ζπγθνιιήζεηο ή ζπγθνιιεκέλεο ελψζεηο πνπ απνξξίπηνληαη, ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεηαιιηθψλ εξγαζηψλ θαη ζα αληηθαζίζηαληαη. 2.5 ΚΟΥΛΗΔ, ΠΔΡΗΚΟΥΛΗΑ ΚΑΗ ΓΑΚΣΤΛΗΟΗ Όινη νη θνριίεο, ηα πεξηθφριηα θαη νη δαθηχιηνη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αλαθεξφκελσλ Πξνηχπσλ, θαηάιιεια θαη κε επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο φπσο κπνξεί λα νξηζηνχλ αθνινχζσο. πλήζεηο θνριίεο θαη πεξηθφριηα (Black Bolts & Nuts) Θα είλαη ζχκθσλα κε ην BS1083. Οη θνριίεο ζα είλαη αληνρήο Grade 4.6 θαη ηα πεξηθφριηα αληνρήο Grade 4. Γαθηχιηνη (Washers) Δπίπεδνη θαη θσληθνί δαθηχιηνη ζα είλαη ζχκθσλα κε ην BS Οη δαθηχιηνη ζα είλαη θάησ απφ ηα πεξηθφριηα φισλ ησλ ζπλήζσλ θνριηψλ θαη θνριηψλ αθξηβείαο νχησο ψζηε φηαλ ην πεξηθφριην ζα βηδψλεηαη λα κελ εθαξκφδεηαη ζηνλ θνξκφ ηνπ θνριία. Οη θσληθνί δαθηχιηνη ζσζηήο γσλίαο θψλνπ, ζα είλαη θάησ απφ φιεο ηηο θεθαιέο ησλ θνριηψλ θαη θάησ απφ ηα πεξηθφριηα, ηα νπνία απαηηνχληαη λα εθαξκφδνληαη ζε επηθάλεηεο ππφ θιίζε. 3 ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ Πξνζηαζία νθζαικψλ ΔΛΟΣ ΔΝ Μέζα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο ΔΛΟΣ ΔΝ 149 Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία ΔΛΟΣ ΔΝ 863 Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 388 Πξνζηαζία θεθαιηνχ ΔΛΟΣ ΔΝ 397 Πξνζηαζία πνδηψλ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» (φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην ΠΓ 305/96). 15

16 4 ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, γίλνληαη ηκεκαηηθά θαη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ππνινγίδνληαη σο πξνο ην βάξνο, νη επί κέξνπο πνζφηεηεο επηκεηξψληαη θαη ε θαηαζθεπή απνδεκηψλεηαη σο πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία αλά kg βάξνπο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιηθψλ ζχλδεζεο, δει. θνριηψλ, ζθηθηήξσλ, ζπγθνιιεηψλ δηαηνκψλ, θιπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 16