ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΔΚ) Αρ.Μελ.: ΕΡΓΟ: ΤΠΟΕΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΗΝΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ» «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ - ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΑΗΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00 ευρώ με ΦΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 1 Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Γ.Σ.Α.Α.)- Π.Α.Α ΑΔ 2013Δ ΟΠΑΑ ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 80% ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 20% ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΑΟ ΣΕΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ - ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 1 Να αναγράθεηαι ο κωδικός ηασηοποίηζης ηης διαηιθέμενης πίζηωζης (π.τ. κωδικός ενάριθμοσ ζηο ΠΔΕ ή κωδικός πίζηωζης ηοσ ηακηικού π/σ. Σηην περίπηωζη ζσγτρημαηοδοηούμενοσ έργοσ από ηην Ε.Ε. να αναγράθεηαι και ο ηίηλος ηοσ Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος ηοσ ΕΣΠΑ ή άλλοσ κοινοηικού προγράμμαηος ζηο πλαίζιο ηοσ οποίοσ είναι ενηαγμένο ηο δημοπραηούμενο έργο) 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Υ Ο Μ Ε Ν Α Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΑ & ΠΛΖΡΩΜΩΝ Α-1 Δθαξκνζηέεο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη Δξγαζίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ Β-1 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε Β-2 Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ -ΑΠΟΞΖΛΩΔΗ Γ-1 Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ Γ-2 Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο Γ-3 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ Γ-4 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ Γ-5 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηά κέζνπ νδψλ πεξηνξηζκέλεο βαηφηεηαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Γ-1 Γ-2 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγ. C8/10. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγ. C20/25 Γ-3 Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ Γ-4 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C (S500s) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ: ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ -ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ Δ-1 Ληζνδνκέο αλσδνκψλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ Δ-2 Δπηθάιπςε ηνίρσλ κε θνηλφ ζπξκαηφπιεγκα Δ-3 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα Δ-4 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ: ΔΠΗΣΡΩΔΗ -ΔΠΔΝΓΤΔΗ Σ-1 Σ-2 Σ-3 Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο ιεπθά ή έγρξσκα. Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, κε ρξήζε θνληακάησλ Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα. Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30 cm ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε: ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ - ΚΗΓΚΛΗΓΩΜΑΣΑ Ε-1 Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο ειιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ Ε-2 Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα κπαηηθή, πιάηνπο έσο 23 cm Ε-3 Δμψθπιια Eιιεληθνχ ρσξηθνχ ηχπνπ Ε-4 Κηγθιηδψκαηα εμσζηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ: ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ Ζ-1 Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηψλ Ζ-2 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο Ζ-3 δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. Ζ-4 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο Ζ-5 Ακκνβνιή ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ 2

3 Ζ-6 Αληηζθσξηαθέο βαθέο. Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο δχν ή ηξηψλ ζπζηαηηθψλ δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν Ζ-7 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ Θ-1 Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή πιεπξάο >160 mm Θ-2 Δπίζηξσζε κε θξηζαξσηή γαιβαληδέ ιακαξίλα πάρνπο 5mm Θ-3 Kιίκαθεο ζηδεξέο θαξθσηέο Θ-4 Δπελδχζεηο ζηεγψλ θαη δαπέδσλ κε θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρ.20 mm Θ-5 Δπηθεξάκσζε κε έγρξσκα θεξακίδηα ηχπνπ Καλαδά ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Η-1 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο 1 Η-2 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεη/ζεσο απφ ζθιεξφ PVC,6 atm, δηακέηξνπ Φ 100 ( Η-3 Αλακηθηήξ (κπαηαξία) ζεξκνχ -ςπρξνχ χδαηνο δηακέηξνπ ½ Η-4 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε κε δνρείν πιχζεσο ρακειήο πηέζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ Η-5 Νηπηήξαο πνξζειάλεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Κ : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΗΥΤΡΩΝ- ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ Κ-1 Ζιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα ληεθαπε Κ-2 Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 3x1,5mm2 Κ-3 σιήλαο ει.γξακκψλ πιαζηηθφο ζπηξάι δηακέηξνπ Φ16mm2 Κ-4 Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο 220 V Κ-5 Γηαθφπηεο ρσλεπηφο Κ-6 Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ Κ-7 Φσηηζηηθφ ζψκα ππξαθηψζεσο Κ-8 Σειεθσληθφ θαιψδην Κ-9 Πξίδα ηειεθψλνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Λ : ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Λ-1 Δγθαηάζηαζε αληηθιεπηηθήο πξνζηαζίαο Λ-2 Ππξνζβεζηήξαο μεξάο ζθφλεο 6Kg Λ-3 Ππξνζβεζηηθή θσιηά Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο άξζξσλ Νέσλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ (ΝΔΣ) κε ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΠ1 ΣΠ2 ΣΠ3 3

4 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΩΝ Α-1 ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 1.1 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΤ,ΔΤ,ΔΣΔΠ θιπ Ζ παξνχζα Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ηζρχνπλ νη 440 εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ αξ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/ Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ 2221 Β / , κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα. Οη σο άλσ πξνδηαγξαθέο φπσο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο, αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα ηεο ΣΤ, πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο. 1.2 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ: - ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηεο ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. - ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο ΣΤ ζα εθαξκφδνληαη: ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη: α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. β. Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο. γ. Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) πνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπαηθά Πξφηππα (hen) πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ. δ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ (Διιεληθνχ 4

5 Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO (International Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΖΠΑ. 1.3 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο κειέηεο Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεηηθά κε ηα ζπλαληψκελα εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, π.ρ. αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (ΟΚΩ) θηι., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο ζ ρ ε η η θ έ ο λ ν κ ν ζ ε η η θ έ ο δηαηάμεηο θαη εληνιέο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εληνπηζηνχλ δίθηπα ΟΚΩ ε αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ δπζρεξεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ειεχζεξνπο ηνπο δξφκνπο θαη ηηο ινηπέο θπθινθνξηαθέο πξνζβάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο. Ζ πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΚΩ, ζε εγθαηαζηάζεηο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ, ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο ππξνζβεζηηθήο, ζε ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία θηι. πξέπεη λα παξακέλεη θαηά ην δπλαηφλ αλεκπφδηζηε θαζ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ νριήζεσλ ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αλεβξεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά, π.ρ. ζην έδαθνο, ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ή ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Δξγνδφηε ρσξίο θαζπζηέξεζε. ε πεξίπησζε άκεζνπ θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη άκεζα φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. Σπρφλ αλαγθαία πξφζζεηα κέηξα ζα ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ κεηαμχ Δξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ. Οη δαπάλεο γηα ηα ιεθζέληα άκεζα κέηξα θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα πιεξψλνληαη πξφζζεηα ζηνλ Αλάδνρν. 1.4 ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΣΤ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή αλαθεξνκέλσλ θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν ηεο ΣΤ πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη: 1. Σν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά θιπ) 2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ 3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 4. Ζ ζέζε ιήςεο 5. Ζ ζέζε απφζεζεο 6. Ζ ψξα θφξησζεο 7. Ζ ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο 8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη 9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 5

6 1.5.2 Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο ηνπ Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ) Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Τπεξεζίαο Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ. 6

7 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ Β1 Β2 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε - εκηβξαρώδε ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο» Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ -ΑΠΟΞΖΛΩΔΗ Γ-1 Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκώλ Γ-2 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ» Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Καθαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μηχανικά μζςα» Γ-3 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο» Γ-4 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Καζαηξέζεηο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο» Γ-5 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηά κέζνπ νδώλ πεξηνξηζκέλεο βαηόηεηαο Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε κειέηε ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Γ-1 Γ-2 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ , , , , , «θπξνδέκαηα» Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγ. C20/25 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ , , , , , «θπξνδέκαηα» Γ-3 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)» Γ-4 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ: ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ -ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ Δ-1 Ληζνδνκέο αλσδνκώλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ 7

8 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Ληζφθηηζηνη ηνίρνη» Δ-2 Δπηθάιπςε ηνίρσλ κε θνηλό ζπξκαηόπιεγκα ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ» Δ-3 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ» Δ-4 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ: ΔΠΗΣΡΩΔΗ -ΔΠΔΝΓΤΔΗ Σ- 1 Σ- 2 Σ- 3 Δπηζηξώζεηο κε ρνλδξόπιαθεο αθαλόληζηεο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο» Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο ιεπθά ή έγρξσκα. Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, κε ρξήζε θνληακάησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο» Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα. Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30 cm ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε: ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ - ΚΗΓΚΛΗΓΩΜΑΣΑ Ε-1 Παξάζπξα θαη εμσζηόζπξεο ειιεληθνύ "ρσξηθνύ" ηύπνπ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Ξχιηλα θνπθψκαηα» Ε-2 Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα κπαηηθή, πιάηνπο έσο 23 cm ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Ξχιηλα θνπθψκαηα» Ε-3 Δμώθπιια Eιιεληθνύ ρσξηθνύ ηύπνπ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Ξχιηλα θνπθψκαηα» Ε-4 Κηγθιηδώκαηα εμσζηώλ ζπκπιεξσκαηηθή ΣΠ2.» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ: ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ Ζ-1 Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηώλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ» Ζ-2 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνύο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ» Ζ-3 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ» Ζ-4 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 8

9 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ» Ζ-5 Ακκνβνιή ζηδεξώλ θαηαζθεπώλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ» Ζ-6 Ζ-7 Αληηζθσξηαθέο βαθέο. Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ππνζηξώκαηνο δύν ή ηξηώλ ζπζηαηηθώλ δηαιύηνπ, κε βάζε επνμεηδηθό, πνιπνπξεζαληθό ή αλόξγαλν ππξηηηθό ςεπδάξγπξν ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ» Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή Θ-1 πιεπξάο >160 mm ζπκπιεξσκαηηθή ΣΠ1 Θ-2 Δπίζηξσζε κε θξηζαξσηή γαιβαληδέ ιακαξίλα πάρνπο 5mm ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ , «Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα.» Θ-3 Kιίκαθεο ζηδεξέο θαξθσηέο ζπκπιεξσκαηηθή ΣΠ1 Θ-4 Δπελδύζεηο ζηεγώλ θαη δαπέδσλ κε θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 20 mm ζπκπιεξσκαηηθή ΣΠ2 Θ-5 Δπηθεξάκσζε κε έγρξσκα θεξακίδηα ηύπνπ Καλαδά ζπκπιεξσκαηηθή ΣΠ2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Η-1 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο 1 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο κε ξαθή» Η-2 σιήλαο απνρεη/ζεσο πιαζηηθόο από ζθιεξό PVC, 6 atm, δηακέηξνπ Φ 100 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «πζηήκαηα θηεξηαθψλ ζσιελψζεσλ κε επζχγξακκνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο ειεχζεξεο ξνήο» Η-3 Αλακηθηήξ ζεξκνύ -ςπρξνύ ύδαηνο Θα είλαη δηακέηξνπ Φ-1/2" νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο, ηχπνπ "εζσηεξηθήο αλάκημεο", θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε επί ηνπ ληπηήξα ή επί ηνπ ηνίρνπ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζηξεθφκελνπ ξάκθνπο ηνπ αλακηθηήξα ζα είλαη αληίζηνηρεο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ληπηήξα (ή λεξνρχηε) πνπ εμππεξεηεί. Οη ρεηξνιαβέο ησλ δηαθνπηψλ ζα θέξνπλ ελδεηθηηθφ ζήκα ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο. Ο αλακηθηήξαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ξνδέηεο επηθάιπςεο ησλ ζέζεσλ ηνπνζέηεζήο ηνπ. Η-4 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Τδξαπιηθνί ππνδνρείο θνηλνί». Η-5 Νηπηήξαο πνξζειάλεο Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ 9

10 ΔΛΟΣ ΣΠ «Τδξαπιηθνί ππνδνρείο θνηλνί». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Κ : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΗΥΤΡΩΝ- ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ Κ-1 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ραιπβδνέιαζκα «ληεθαπέ» Κ-2 Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό δηαηνκήο 3 Υ 1,5 mm2 ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Αγσγνί θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο» Κ-3 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 16mm ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Πιαζηηθέο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ». Κ-4 Ρεπκαηνδόηεο ρσλεπηόο 220 V Κ-5 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο Κ-6 Φσηηζηηθό ζώκα θζνξηζκνύ Κ-7 Φσηηζηηθό ζώκα ππξαθηώζεσο Κ-8 Σειεθσληθό θαιώδην Κ-9 Πξίδα ηειεθώλνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Λ : ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Λ-1 Δγθαηάζηαζε Αληηθιεπηηθήο πξνζηαζίαο Λ-2 Ππξνζβεζηήξαο μεξάο ζθόλεο 6Kg ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα» Λ-3 Ππξνζβεζηηθή θσιηά ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ «Ππξνζβεζηηθέο θσιηέο» Για ηην αποθσγή ογκωδών και δαπανηρών ηεστών δημοπράηηζης, οι ΕΣΕΠ είναι αναρηημένες ζηην ιζηοζελίδα ηης ΓΓΔΕ ( με εμθανές σδαηογράθημα ηης ΓΓΔΕ. Με ηον ηρόπο ασηό ηα επίζημα εγκεκριμένα κείμενα είναι προζπελάζιμα από κάθε ενδιαθερόμενο. 10

11 ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΝΕΣ) ΜΕ ΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ (ΕΣΕΠ) Α.Α 1 2 Κσδηθόο άξζξνπ - ΝΔΣ ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ ΟΜΑΓΑ Β: ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ - ΑΠΟΞΖΛΩΔΗ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΝΔΣ -ΔΣΔΠ Α.Σ Σίηινο άξζξνπ ΚΩΓ. ΔΣΔΠ "ΔΛΟΣ ΣΠ 1501"+ Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηά κέζνπ νδψλ πεξηνξηζκέλεο βαηφηεηαο ΟΜΑΓΑ Γ: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/ ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/ Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο B500C (S500s) Ληζνδνκέο αλσδνκψλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ Δπηθάιπςε ηνίρσλ κε θνηλφ ζπξκαηφπιεγκα Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο κε

12 ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ΟΜΑΓΑ Δ: ΔΠΗΣΡΩΔΗ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, κε ρξήζε θνληακάησλ ιεπθά ή έγρξσκα Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30 cm ΟΜΑΓΑ Σ: ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ - ΚΗΓΚΛΗΓΩΜΑΣΑ Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο ειιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα κπαηηθή, πιάηνπο έσο cm Δμψθπιια Eιιεληθνχ ρσξηθνχ ηχπνπ Κηγθιηδψκαηα εμσζηψλ ΟΜΑΓΑ Ε: ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηψλ Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο Ακκνβνιή ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο δχν ή ηξηψλ ζπζηαηηθψλ δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ ΟΜΑΓΑ Ζ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή πιεπξάο >160 mm N Δπίζηξσζε κε θξηζαξσηή γαιβαληδέ ιακαξίλα πάρνπο 5mm Kιίκαθεο ζηδεξέο θαξθσηέο Δπελδχζεηο ζηεγψλ θαη δαπέδσλ κε θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρ.20 mm Δπηθεξάκσζε κε έγρξσκα θεξακίδηα ηχπνπ Καλαδά 12.. ΟΜΑΓΑ Θ : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 35 Ν ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο

13 Ν Ν Ν Ν σιήλαο απνρεη/ζεσο πιαζηηθφο απφ ζθιεξφ PVC, 6 atm, δηακέηξνπ Φ Αλακηθηήξ ζεξκνχ -ςπρξνχ χδαηνο. Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε Νηπηήξαο πνξζειάλεο ΟΜΑΓΑ Η : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΗΥΤΡΩΝ- ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 40 Ν Ζιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα «ληεθαπέ» Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 3 Υ 1,5 mm σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 16mm Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο 220 V Γηαθφπηεο ρσλεπηφο. 45 Ν Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ. 46 Ν Φσηηζηηθφ ζψκα ππξαθηψζεσο. 47 Ν Σειεθσληθφ θαιψδην Πξίδα ηειεθψλνπ.. ΟΜΑΓΑ Κ : ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 49 ΝΑ Δγθαηάζηαζε Αληηθιεπηηθήο πξνζηαζίαο ,02 Ππξνζβεζηήξαο μεξάο ζθφλεο 6Kg ,03 Ππξνζβεζηηθή θσιηά

14 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΠ1 1.1 ΓΟΜΗΚΟ ΥΑΛΤΒΑ Όινο ν ζπγθνιιήζηκνο δνκηθφο ράιπβαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ CYSEN10025 θαη δε ζα είλαη θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηνπ S235J θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ Γηα θάζε θαηεγνξία ράιπβα ζα δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηε ρεκηθή αλάιπζε (ladle analysis) θαη ηηο ηζνδχλακεο ηηκέο άλζξαθα. Όιεο νη ζηδεξέο πιάθεο (ειάζκαηα) ζα είλαη ςπρξήο θαηεξγαζίαο. 1.2 ΓΑΛΒΑΝΗΜΔΝΟ ΥΑΛΤΒΑ Ο φξνο γαιβαληζκέλνο ράιπβαο ή ζίδεξνο ζα είλαη ζίδεξνο πνπ γαιβαλίδεηαη ζε εγθεθξηκέλν Δξγαζηήξην κε ηε κέζνδν ηεο δεζηήο εκβάπηηζεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ CYS ENISO To ειάρηζην βάξνο ηεο επηςεπδαξγχξσζεο ζα είλαη 275gr/m² εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 1.3 ΜΠΟΤΛΟΝΗΑ, ΒΗΓΔ, ΡΟΓΔΛΔ ΚΛΠ Θα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, κεηάιινπ θαη ρξψκαηνο, κε ην κέηαιιν ζην νπνίν εθαξκφδνληαη, εθηφο αλ αλαθέξεηαη αιινχ δηαθνξεηηθά. 1.4 ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΤΓΚΟΛΛΖΔΩΝ Όια ηα ειεθηξφδηα (covered electrodes) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηα ρεηξφο ειεθηξνζπγθφιιεζε ειεθηξηθνχ ηφμνπ, γηα θαηεγνξίεο ράιπβα ζχκθσλα κε ην BS 7668, CYSEN 10113(3), CYSEN155, CYSEN ή κε ην EN10025, ζα ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ CYSEN499. Όια ηα ειεθηξφδηα θαη ζχξκαηα γηα ζπγθφιιεζε κε ειεθηξηθφ ηφμν ζε ράιπβεο θαηεγνξηψλ ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ ή κε ην EN10025, ζα ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ CYSEN756 θαη CYSEN 760. Filler rods θαη ζχξκαηα γηα ζπγθφιιεζε δη αεξίνπ ζα ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ CYSEN440, CYSEN Όια ηα αλαιψζηκα ζπγθφιιεζεο ζα είλαη ζε ηχπν, κέγεζνο θαη πνηφηεηα θαηάιιεια γηα ηα κέηαιια πνπ ελψλνληαη, ηελ θαηεγνξία ηεο εξγαζίαο θαη ηε κέζνδν ηνπνζέηεζεο γηα ηελ νπνία πξνβιέπνληαη. 2 ΔΡΓΑΗΑ 2.1 ΓΔΝΗΚΑ Όιεο νη εξγαζίεο ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. Οπνηαδήπνηε εξγαζία παξνπζηάζεη θαθνηερλίεο, ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέα εξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 2.2 ΚΑΣΑΚΔΤΔ Όιεο νη ζηδεξέο θαηαζθεπέο, εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφλ, ζα ζπλαξκνινγνχληαη ζην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή, νη ζπγθνιιήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ ζπλεξγείν ηεο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα ζπγθνιιεηά ηεκάρηα ζα κεηαθέξνληαη έηνηκα ζην ρψξν ηνπ Δξγνηαμίνπ. ηε ζπλέρεηα νη πξνο ζπλαξκνιφγεζε κνλάδεο ζα παξαδίδνληαη ζην εξγνηάμην. Πξηλ ηελ απνδέζκεπζε απφ ην εξγνζηάζην, φιεο νη θαηαζθεπέο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα ζεκαίλνληαη ή ζθξαγίδνληαη επθξηλψο γηα λα ππνβνεζεζεί ε ηαμηλφκεζε ηνπο ζην εξγνηάμην. Όινη νη ζχλδεζκνη (cleats), γσληαθέο εληζρχζεηο (gussets), ειάζκαηα (stiffeners), θαη άγθηζηξα (brackets) θαζψο θαη άιια πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζα πξνζηαηεχνληαη απφ δεκηέο θαηά ηε κεηαθνξά, κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα παξεκπνδίδεηαη ε παξακφξθσζε ηνπο. Όιεο νη επηθάλεηεο ζα πξνζηαηεχνληαη. Όιεο νη επζείεο ξάβδνη, εθηφο απφ κηθξά ηκήκαηα, ζα κεηαθέξνληαη ζε 14

15 δέζκεο βνιηθνχ κεγέζνπο θαη ζα ζηεξεψλνληαη πξνζσξηλά κεηαμχ ηνπο ή ζα δέλνληαη κε καιαθφ ραιχβδηλν ζχξκα δηακέηξνπ φρη κηθξφηεξεο απφ 6mm. Όινη νη θνριίεο, πεξηθφριηα, δαθηχιηνη-ξνδέιιεο, βίδεο, θαη άιια κηθξά ηεκάρηα, ζα ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα ή άιια θαηάιιεια δνρεία γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. Κάζε ηεκάρην, θηβψηην, δέζκε ζα ζεκαίλνληαη επθξηλψο κε ην βάξνο ηνπο θαη κε ηα απαηηνχκελα δηαθξηηηθά, πξηλ ηελ απνδέζκεπζε απφ ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2.3 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Όιεο νη θαηαζθεπέο, είηε απνζεθεχνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζην εξγνηάμην, ζα ελαπνηίζεληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη κε ηάμε. Ζ κέζνδνο ελαπφζεζεο ζα εμαζθαιίδεη φηη νη θαηαζθεπέο δε ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο, φηη ε επηθάλεηα ηνπο ζα πξνζηαηεχεηαη απφ ζπζζψξεπζε λεξνχ ή ζξαχζκαηα πιηθψλ θαη φηη ε θάζε ζηξψζε ζα δηαρσξίδεηαη απφ ηηο πξνζθείκελεο κε αλζεθηηθά μχιηλα ζηεξίγκαηα. Οη επηςεπδαξγπξσκέλεο ζηδεξέο θαηαζθεπέο ζα δηαηεξνχληαη ζηεγλέο. 2.4 ΤΓΚΟΛΛΖΔΗ Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα είλαη ειεχζεξεο απφ θάζε ηχπν ξσγκήο θαη ζα έρνπλ θαζαξή θαη θαλνληθή κνξθή. Ζ δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη ηα πξνο έλσζε κέξε ζα είλαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα θαη επζπγξακκηζκέλα, ρσξίο παξακνξθψζεηο ή κεηαθηλήζεηο, ψζηε λα παξαρζεί κηα νκνηνγελήο δηαηνκή νξζψλ δηαζηάζεσλ. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα ειεγρζνχλ νπηηθά 100%. Οηεζδήπνηε πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο πνπ ζπγθνιινχληαη ζηελ κφληκε θαηαζθεπή ζα αθήλνληαη εθεί ή ζα θφβνληαη ελψ ε επηθάλεηα ηεο κφληκεο θαηαζθεπήο ζα εμνκαιχλεηαη. Ο ράιπβαο ησλ θαηαζθεπψλ ζα θαζαξίδεηαη πξηλ ηελ θαηαζθεπή θαη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε εηδηθφ αζηάξη (blast-primer). Όπνηεο πεξηνρέο ηνπ blast-primer θαηαζηξαθνχλ ή ππνζηνχλ δεκηά (π.ρ. απφ ηε ζπγθφιιεζε) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα επαλαηνπνζεηείηαη ην αζηάξη (primer) ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Οηεζδήπνηε ζπγθνιιήζεηο ή ζπγθνιιεκέλεο ελψζεηο πνπ απνξξίπηνληαη, ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεηαιιηθψλ εξγαζηψλ θαη ζα αληηθαζίζηαληαη. 2.5 ΚΟΥΛΗΔ, ΠΔΡΗΚΟΥΛΗΑ ΚΑΗ ΓΑΚΣΤΛΗΟΗ Όινη νη θνριίεο, ηα πεξηθφριηα θαη νη δαθηχιηνη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αλαθεξφκελσλ Πξνηχπσλ, θαηάιιεια θαη κε επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο φπσο κπνξεί λα νξηζηνχλ αθνινχζσο. πλήζεηο θνριίεο θαη πεξηθφριηα (Black Bolts & Nuts) Θα είλαη ζχκθσλα κε ην BS1083. Οη θνριίεο ζα είλαη αληνρήο Grade 4.6 θαη ηα πεξηθφριηα αληνρήο Grade 4. Γαθηχιηνη (Washers) Δπίπεδνη θαη θσληθνί δαθηχιηνη ζα είλαη ζχκθσλα κε ην BS Οη δαθηχιηνη ζα είλαη θάησ απφ ηα πεξηθφριηα φισλ ησλ ζπλήζσλ θνριηψλ θαη θνριηψλ αθξηβείαο νχησο ψζηε φηαλ ην πεξηθφριην ζα βηδψλεηαη λα κελ εθαξκφδεηαη ζηνλ θνξκφ ηνπ θνριία. Οη θσληθνί δαθηχιηνη ζσζηήο γσλίαο θψλνπ, ζα είλαη θάησ απφ φιεο ηηο θεθαιέο ησλ θνριηψλ θαη θάησ απφ ηα πεξηθφριηα, ηα νπνία απαηηνχληαη λα εθαξκφδνληαη ζε επηθάλεηεο ππφ θιίζε. 3 ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ Πξνζηαζία νθζαικψλ ΔΛΟΣ ΔΝ Μέζα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο ΔΛΟΣ ΔΝ 149 Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία ΔΛΟΣ ΔΝ 863 Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 388 Πξνζηαζία θεθαιηνχ ΔΛΟΣ ΔΝ 397 Πξνζηαζία πνδηψλ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» (φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην ΠΓ 305/96). 15

16 4 ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, γίλνληαη ηκεκαηηθά θαη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ππνινγίδνληαη σο πξνο ην βάξνο, νη επί κέξνπο πνζφηεηεο επηκεηξψληαη θαη ε θαηαζθεπή απνδεκηψλεηαη σο πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία αλά kg βάξνπο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιηθψλ ζχλδεζεο, δει. θνριηψλ, ζθηθηήξσλ, ζπγθνιιεηψλ δηαηνκψλ, θιπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 16

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 35/2014 ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 35/2014 ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 35/2014 ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέκα: Δγθξηζε 2 νπ αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «ΑΝΔΓΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΧΔΗ Δ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΠΡΟΫΠ: 100.000,00 (ΔΤΡΩ) κε ηνλ Φ.Π.Α V ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΑΜΗΑ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΗΟΓΟΤ ΛΑΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2016» MIS 5000575 Κ.Α.: 2016ΔΠ05610023

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΧΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΜΔ ΧΛΗΝΔ PVC ΣΗΝ Σ.Κ. Ν. ΑΠΟΛΛΧΝΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

5. ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα