ιακήρυξη ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α Α ΑΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 20/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 9085 ιακήρυξη ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια υλικών & παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων ψύξης-θέρµανσης» 1

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ o Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ο Τίτλος Έργου: «Προµήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων ψύξης-θέρµανσης» o ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός ιεθνής Ηλεκτρονικός ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. o Προϋπολογισµός προµήθειας: Πεντακόσιες έκα Τέσσερις χιλιάδες ιακόσιες έκα Πέντε ευρώ και Ενενήντα Οκτώ λεπτά ( ,98 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. o Χρόνος Παράδοσης: Μέχρι εξαντλήσεως του οικονοµικού αντικειµένου. o Τόπος Παράδοσης: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ και Συγκρότηµα Πατησίων: 28ης Οκτωβρίου 42, Αθήνα o Υπηρεσία και διεύθυνσή της από την οποία µπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Η έδρα του Ε.Μ.Π.: /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ΤΚ o Στοιχεία επικοινωνίας: Ελένη Μπατζιά, Τηλ.: , Fax: , o Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης: Στην επίσηµη ιστοσελίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου o Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών: Η 27/07/2015, ηµέρα ευτέρα, µε ώρα λήξης αυτής την 10:00 π.µ. της αυτής ηµεροµηνίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15780, ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών. o Tόπος υποβολής προσφορών: ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ (ηλεκτρονική υποβολή). Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15780, Γενικό Πρωτόκολλο, Ισόγειο, κτίριο ιοίκησης, γραφείο 02, µε διαβιβαστικό έγγραφο µε θέµα «Υπόψη Επιτροπής ιενέργειας ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια υλικών & παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων ψύξης-θέρµανσης, Τµήµα Προµηθειών, Οικονοµικές Υπηρεσίες Ε.Μ.Π., γραφείο 10». (έντυπη υποβολή). o Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H Ελληνική. o Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 27/07/2015, ηµέρα ευτέρα. και ώρα 10:00 π.µ. της αυτής ηµεροµηνίας. o ικαιούµενοι συµµετοχής: Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), Συνεταιρισµοί και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόµενοι από το Π 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην χώρα καταγωγής τους. o Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό: Κάθε προσφέρων στον διαγωνισµό οφείλει να καταθέσει εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού (µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). o Τρόπος Χρηµατοδότησης: Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Π Ε (ΣΑΕ 2014ΣΕ ) 1

3 o Ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης της διακήρυξης στον Τύπο: Η 06/06/2015. o Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της ιακήρυξης στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως: 02/06/2015 (για δηµοσίευση την 05/06/2015). o Ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία επισήµων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η 25/05/2015. o Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσηµη ιστοσελίδα του Ε.Μ.Π.: Η 02/06/2015. o Ηµεροµηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (Πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ): η 02/06/2015, όπου και έλαβε Α Α:... o Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ. Η.Σ.): Η 02/06/2015, όπου και έλαβε Α ΑΜ:... o Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ): Η o Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί κατά τo Μέρος Α και τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI και VII που ακολουθούν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ 2

4 Πίνακας περιεχομένων Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 7 Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 Α.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού... 7 Α.1.2 Προϋπολογισµός Έργου... 7 Α.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής... 7 Α.1.4 Νοµικό Πλαίσιο Α.1.5 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης Α.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Α.1.7 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό Α.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης Α.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής Α.2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής A.2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής A.2.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης A Οι Έλληνες Πολίτες A Οι Αλλοδαποί Πολίτες A Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα A Οι συνεταιρισµοί A Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα A Οι ενώσεις-κοινοπραξίες A.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / ιευκρινήσεις A.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής Ι.) Οικονοµική και πιστοληπτική ικανότητα ΙΙ.) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα A.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής A.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Α Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» Α.3.3 Ισχύς Προσφορών Α.3.4 Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές Προσφορές Α.3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα Α.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών Α.4.2 ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών Α.4.3 ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη - κατακύρωση Α.4.4 Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» Α.4.5 Απόρριψη προσφορών Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης Εγγυήσεις Α.5.2 Τρόπος πληρωµής Κρατήσεις

5 Α.5.3 Παράδοση Α.5.4 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Α.5.5 Υποχρεώσεις - Ευθύνες Ανάδοχου Φορέα Α.5.6 Υπεργολαβίες Α.5.7 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι A Αντικείµενο B Συµπληρωµατικές εργασίες Εργασίες εγκατάστασης µηχανηµάτων Εργασίες επισκευών Εργασίες συντήρησης C Περιγραφή συστηµάτων ψύξης - θέρµανσης Κτήρια ΣΑΤΜ (Λαµπαδάριο, Νέες πτέρυγες Α & Β.) Λαµπαδάριο Κτήριο Α Κτήριο Β Κτήριο Αντοχής Υλικών Κτήριο Θεοχάρη Κτήριο Σιδηροδροµικής Πτέρυγα Α Πτέρυγα Β Κτήριο Ηχοτεχνίας Κτήριο Υδραυλικής Κτήριο Λιµενικών Έργων Κτήριο Αντισεισµικής Τράπεζας Νέα κτήρια Πολιτικών Μηχανικών (Πτέρυγες 1,2,3,4,5) Κτήριο ιοίκησης Κτήριο Οικονοµικών Υπηρεσιών Κτήριο Φυσικής Νέα Πτέρυγα Φυσικής (προσθήκη) Νέο κτήριο ΣΕΜΦΕ (αίθουσες διδασκαλίας - Γραµµατεία) Κτήρια Γενικών Εδρών (Α, Β, Ε ) Κτήριο Ιατρείου (αίθουσες διδασκαλίας, παλαιά βιβλιοθήκη) Κτήριο Μεταλλειολόγων Παλαιά κτήρια Ηλεκτρολόγων (Α & Β φάση) Κτήρια Χηµικών και Νέα Πτέρυγα (προσθήκη) Κτήριο Εστιατορίου Κτήρια Μηχανολόγων Κτήριο Αεροναυπηγικής Κτήρια ΚΕ (παλαιό & νέο) Κτήριο ΕΠΙΣΕΥ Κτήριο Θεατρικού

6 Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κτήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Νέα κτήρια Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Α ΦΑΣΗ) Νέα κτήρια Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Β ΦΑΣΗ) Κτήριο εκτυπώσεων (Θωµαϊδειο) Γυµναστήριο Συγκρότηµα Πατησίων Ιστορική Πρυτανεία Κτήριο Τοσίτσα Κτήριο Μπουµπουλίνας Ισόγειο κτήριο Γκίνη Κτήριο Αβέρωφ D ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ψ-Θ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.) 9085/ «Προµήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων ψύξης-θέρµανσης» «Προµήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων ψύξης-θέρµανσης» CPV , , , ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.) Η έδρα του Ε.Μ.Π.: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ ιεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται σε ,98 (συµπ. ΦΠΑ). Εθνικοί Πόροι (Π..Ε. ΣΑΕ 2014ΣΕ ) Μέχρι εξαντλήσεως του οικονοµικού αντικειµένου. 27/07/2015 και ώρα 10:00 π.µ. Ηλεκτρονική υποβολή: Ε.Σ.Η. Η.Σ Έντυπη υποβολή: /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ /07/2015 και ώρα 10:00 π.µ. 6

8 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείµενο της παρούσας είναι οι απαραίτητες Η/Μ εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων (µηχανηµάτων & δικτύου) και αποκατάσταση βλαβών για τη ψύξη - θέρµανση των κτηρίων του Ιδρύµατος, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής, διδακτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύµατος. Η µορφή και η έκταση των προβλεποµένων και ανατιθεµένων εργασιών εγκατάστασης, επισκευής ή συντήρησης, περιλαµβάνονται στη παρούσα τεχνική περιγραφή και στο τιµολόγιο µελέτης. Το φυσικό αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνει όλες τις εγκαταστάσεις ψύξης και θέρµανσης (σωληνουργικά και ηλεκτρικά) συµπεριλαµβανοµένου των δικτύων υποστήριξης, δηλαδή δίκτυα φυσικού αερίου, κλάδοι πλήρωσης νερού, ηλεκτρικές παροχές µηχανηµάτων από τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες έως την άφιξη στο αντίστοιχο µηχάνηµα. Τα λεβητοστάσια και τα ψυχροστάσια. Επίσης περιλαµβάνεται η συντήρηση των υποσυστηµάτων «εξυπηρέτησης» των κεντρικών συστηµάτων ελέγχου (BMS). ηλαδή των παρακάτω: κινητήρων βανών. κινητήρων διαφραγµάτων. αισθητηρίων µέτρησης τιµών µεγεθών (θερµοκρασία, πίεση, παροχή, κλπ). Ρελέ ισχύος έναρξης λειτουργίας κινητήρων µε πηνίο 230 Volt και ισχύ ανάλογα µε τον κινητήρα. Επιλογικών διακοπτών Χειροκίνητο/0/Αυτόµατο. Θερµικών κινητήρων και θερµοµαγνητικών διακοπτών. Αυτόµατων ασφαλειών & βοηθητικά ρελέ 24Volt (πιλότοι) που δίνουν «εντολές». Η επίσηµη γλώσσα του έργου είναι η Ελληνική. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. Α.1.2 Προϋπολογισµός Έργου Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ισούται µε ,98 (συµπ. ΦΠΑ). Το Έργο χρηµατοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (Π..Ε. ΣΑΕ 2014ΣΕ ) Α.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ι. Αναθέτουσα αρχή είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). ιεύθυνση έδρας του Ε.Μ.Π.: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ΤΚ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Τηλέφωνο: Fax:

9 II. ΕΕ ιακήρυξη Ανάδοχος Ορισµοί: Τεύχη του διαγωνισµού ΝΠ Επιτροπή Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Εκπρόσωπος ιακήρυξη Υπεύθυνη ήλωση Υπηρεσία ιενέργειας ιαγωνισµού Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Κύριος του Εξοπλισµού Ευρωπαϊκή Ένωση /Ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ιακήρυξη του ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού µε τίτλο: "Προµήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων ψύξης-θέρµανσης". Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο της Προµήθειας. Τα τεύχη που εκδίδονται για τους ενδιαφερόµενους/υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα αρχή και περιέχουν τους όρους της ιακήρυξης, την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισµός. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού (εκτός αν αναφέρεται ρητά άλλη Επιτροπή) η οποία είναι αρµόδια για όλες τις απαιτούµενες ενέργειες µέχρι την κατακύρωση του διαγωνισµού. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το οποίο θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση της Προµήθειας. Το πρόσωπο που ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, α, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Συµµετέχοντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Συµµετέχοντος, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Συµµετέχοντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Το Τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π.. Η Επιτροπή συστήνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/ (ΦΕΚ Α 226), τα αποτελέσµατα της οποίας εγκρίνονται από τον Πρύτανη ή άλλο αρµόδιο όργανο του EMΠ. Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η Σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 8

10 Προϋπολογισµός Προµήθειας Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συντοµογραφίες Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε ,98 (συµπ. ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο της Προµήθειας, δηλαδή µεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της Προµήθειας που θα επιλεγεί. Το κείµενο του σχεδίου της Σύµβασης περιέχεται στο Παράρτηµα V της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Τα συµβατικά τεύχη αποτελούνται από τη Σύµβαση, την παρούσα διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της, την προσφορά του αναδόχου και τα πρακτικά του διαγωνισµού. Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. ΕΕ ΕΟΧ ΠΟΕ ΥΠΟ Σ Σ ΕΕΕΕ Α Α Α ΑΜ ΚΗΜ ΗΣ ΝΠ ΝΠΙ ΣΑΕ ΚΑΕ ΦΠΑ ΑΕ ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΕΒΕΑ ΕΑΑ ΗΣΥ ΓΕΜΗ Π ΚΥΑ CPV ΕΣΡ Ε Υ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Υπουργείο Οικονοµικών Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθµός ιαδικτυακής Ανάρτησης Αριθµός ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Κωδικός Αριθµός Εσόδων Εξόδων Φόρος Προστιθέµενης Αξίας Ανώνυµη Εταιρεία Οµόρρυθµη Εταιρεία Ετερόρρυθµη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων Γενικό Εµπορικό Μητρώο Προεδρικό ιάταγµα Κοινή Υπουργική Απόφαση Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο για ηµόσιες Συµβάσεις) Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού Υπηρεσία ιενέργειας ιαγωνισµού III. Στοιχεία της σύµβασης Σύµβαση: το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το προκηρυσσόµενο έργο µε τίτλο «Προµήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων ψύξης-θέρµανσης» δηλαδή µεταξύ του Ε.Μ.Π. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί. 9

11 Αναθέτων/Αναθέτουσα Αρχή: το Ε.Μ.Π., που θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο την σύµβαση για την εκτέλεση της προµήθειας. Ανάδοχος Φορέας: ο προκρινόµενος του διαγωνισµού που θα κληθεί να υπογράψει την σύµβαση και να εκτελέσει το σύνολο ή µέρος της προµήθειας. Συµβατικά τεύχη: το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της αναθέτουσας Αρχής µε τον Ανάδοχο Οικονοµικό φορέα του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύµβαση, β. την προκήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Ανάδοχου φορέα και δ. την Τεχνική Προσφορά του Ανάδοχου φορέα. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική: Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων/υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού και θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται από την σύµβαση θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ελληνικού ικαίου που ρυθµίζουν τα θέµατα των προµηθειών του ηµοσίου και, όπου απαιτείται, αναλογική εφαρµογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισµών περί των πόρων των Ταµείων και της δηµοσιονοµικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισµού. Ως έναρξη της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων. Τα επιµέρους στοιχεία του κόστους της σύµβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο οικονοµικό φορέα. Α.1.4 Νοµικό Πλαίσιο Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε: 1. Την από 98/2015 απόφαση Πρύτανη του Ιδρύµατος. 2. Τα άρθρα της παρούσας διακήρυξης. 3. Το Ν. 2083/92 «Περί εκσυγχρονισµού της Ανωτάτης Εκπαίδευσης». 4. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 5. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 6. Το άρθρο 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α 290/ ), «ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. 8. Το Π.. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 9. Το άρθρο 35 παρ. 1 και το άρθρο 36 Του Π.. 346/98 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας της 92/50/ΕΟΚ» που διατηρούνται σε ισχύ. 10. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, της 31 ης Μαρτίου 2004, «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το Π.. 60/2007: Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005, του υπ αριθ.: 1422/2007 Κανονισµού (ΕΚ) της Επιτροπής της 4 ης εκεµβρίου για την 10

12 τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά την διαδικασία σύναψης συµβάσεων και του υπ αριθ. 1564/2005 Κανονισµού (ΕΚ) της Επιτροπής, της 7 ης Σεπτεµβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου. 12. Το Π 82/1996 (ΦΕΚ Α 66/ ) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν. 3414/ Το Ν. 3377/2005 Άρθρο 35 «Επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης». 14. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στον Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. To N. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ ΕΟΚ και την οδηγία 92/13/ ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/ΕΚ». 17. Το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 18. Το Π.. 1/2013 (Α 3/2013) «Καθορισµός βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα». 19. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ της Παραγράφου 8. του Άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α/ ). 20. Το Ν. 4024/ (ΦΕΚ Α 226/ ), «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής », άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 21. Τους Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α /204/ ) και Ν. 4038/2012, άρθρο 10 (ΦΕΚ Α/14/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ Β/3400/2012) και το έγγραφο του Γ.Γ. Εµπορίου Π1/89/ (Α Α: ΒΕΦΝΦ- ΒΝ) περί υποχρεωτικής ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων Στοιχείων Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών. 22. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120/ ) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ 20: «Εφαρµογή Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων» του Ν (ΦΕΚ Α 85/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 23. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/ ) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει. 24. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α /74/ ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του Π 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 25. Το Π 43/2013 (ΦΕΚ Α 80/ ) «Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων [Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11

13 26. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α /160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. Α.1.5 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) του ιαγωνισµού εστάλη για δηµοσίευση: Στην Επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 25/05/2015 Στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως: 02/06/2015 (για δηµοσίευση την 05/06/2015). Στον ελληνικό Τύπο (δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας και µία τοπική) στις 06/06/2015. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: στις 02/06/2015 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του Ε.Μ.Π.. Η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περ. 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο στις 02/06/2015, απ όπου κι έλαβε Α Α:... Τέλος, η διακήρυξη, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α ), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ. Η.Σ): στις 02/06/2015, απ όπου κι έλαβε αριθµό Α ΑΜ:... Α.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 1. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», και στο Π 60/07. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/07/2015 και ώρα 10:00 π.µ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 3. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Α.1.7 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 12

14 1) Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Υποστήριξης Ε.Σ.Η. Η.Σ & Κ.Η.Μ. Η.Σ της ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η. Η.Σ της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Συµβάσεων & Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Υποστήριξης Ε.Σ.Η. Η.Σ & Κ.Η.Μ. Η.Σ της ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η. Η.Σ της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Συµβάσεων & Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 2) Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Α.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες, δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα. 2. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 13

15 Α.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών που: είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ Σ, ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την ΕΕ, ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Σ Σ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Α.2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής και Α.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής και τις προϋποθέσεις της Α.1.7. Α.2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής εν έχουν ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α.2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του Π 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 14

16 ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήµατα διαγωνιζόµενων. A.2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ΝΑΙ 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: Α: 1. εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π 60/ εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, προπτωχευτικής διαδικασίας ΝΑΙ 15

17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 3. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 4. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους). 5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν3614/ Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 7. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι: - i. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) 16

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Β: Γ: απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες - ii. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 1. εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 2. εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 2. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. 3. Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο ΝΑΙ 17

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό Σ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 4. Πρακτικό.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος, 5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, 2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους 18

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο ιαγωνισµό 3. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος του Έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκοµίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του υποφακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Γενικό Πρωτόκολλο, Ισόγειο, κτίριο ιοίκησης, γραφείο 02, µε διαβιβαστικό έγγραφο µε θέµα «Υπόψη Επιτροπής ιενέργειας ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια υλικών & παροχή υπηρεσιών για τη 19

21 λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων ψύξης-θέρµανσης, Τµήµα Προµηθειών, Οικονοµικές Υπηρεσίες Ε.Μ.Π., γραφείο 10». (έντυπη υποβολή). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. A.2.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Επιπροσθέτως, ο προσφέρων θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. A Οι Έλληνες Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρµογής ΝΑΙ 20

22 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ιαγωνισµού. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ιαγωνισµού. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ιαγωνισµού. 4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ιαγωνισµού. 5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ιαγωνισµού. 6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ιαγωνισµού. 7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ιαγωνισµού. 8. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 21

23 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ιαγωνισµού. 11. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ιαγωνισµού. 12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης». A Οι Αλλοδαποί Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ ΝΑΙ 1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 22