«Καθορισµός προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Καθορισµός προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίων»"

Transcript

1 «Καθορισµός προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίων» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 52, παρ. 7, περίπτωση β του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). γ) Του π.δ. 121/2004 «ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» ( ΦΕΚ Α 84). δ) Του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» ( ΦΕΚ Α 85). ε) Του π.δ. 33/2006 «ιορισµός µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 35). στ) Της µε αρ. 509/ Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισµού περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στoν Υφυπουργό Πολιτισµού (ΦΕΚ Β 282). ζ) Του ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού» (ΦΕΚ Α 187). 2. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 3. Την υπ. αριθ. 227/2006 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας µετά από πρόταση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Πολιτισµού αποφασίζουµε: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Αυτοκινητοδρόµιο είναι χώρος κατάλληλα διαµορφωµένος που βρίσκεται σε αποµονωµένη περιοχή εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού και προορίζεται για τη διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτου και αποτελείται από το σύνολο των υποδοµών: α) πίστας αγώνων αυτοκινήτου, β) κτιριακών εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τους αγώνες αυτοκινήτου και γ) συµπληρωµατικών υποδοµών στον περιβάλλοντα χώρο (παρ.7 του άρθρου 52 του ν.3105/2003).

2 Άρθρο 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδροµίου επιτρέπεται σε ενιαίο γήπεδο επιφάνειας τουλάχιστον 400 στρεµµάτων κείµενο εκτός οικιστικών περιοχών, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά προστατευοµένων περιοχών, το οποίο είναι άµεσα προσπελάσιµο από όλα τα µέσα µεταφοράς και ευρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 100 χιλιοµέτρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα 3, 4 και 5 αστέρων συνολικής δυναµικότητας τουλάχιστον 1000 κλινών. Άρθρο 3 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 1. α. Ικανοποιητικό συγκοινωνιακό δίκτυο Χερσαίες και θαλάσσιες συγκοινωνίες 1. β. Αεροδρόµιο Χρονοαπόσταση µικρότερη από 120 χλµ. 2 ώρες 1.γ. ρόµος προσπέλασης σύνδεσης Ελάχιστο πλάτος 8,0 µ. µε εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο και δυνατότητα κυκλοφοριακής σύνδεσης της εγκατάστασης µε το δρόµο προσπέλασης 2. Εξασφάλιση υδροδότησης σε πόσιµο νερό, υνατότητα παροχών ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας 3. Θέση γηπέδου 3α. Όρια οικισµού ή σχεδίου πόλης Εκτός των ορίων αυτών. Στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να εξασφαλίζεται η αποφυγή ηχορύπανσης 3β.Όρια παραδοσιακών οικισµών Ελάχιστη απόσταση 2.000µ σε ευθεία γραµµή 3γ. Αρχαιολογικοί και χώροι Ελάχιστη απόσταση 1.500µ σε ευθεία γραµµή νεώτερων µνηµείων από τα όρια των χώρων αυτών ή των τυχόν καθορισµένων ζωνών προστασίας τους 3δ. Εθνικοί ρυµοί, βιότοποι και Ελάχιστη απόσταση 2.000µ σε ευθεία γραµµή προστατευόµενες περιοχές από τα όρια των περιοχών αυτών ή των τυχόν καθορισµένων ζωνών προστασίας τους 4. Κέντρα υγειονοµικής περίθαλψης και σταθµός Πυροσβεστικής

3 4α. Από Περιφερειακό Νοσοκοµείο Απόσταση µικρότερη των 50 χλµ. 4β. Από Κέντρο Υγείας Απόσταση µικρότερη των 25 χλµ. 4γ. Από σταθµό Πυροσβεστικής Απόσταση µικρότερη των 50 χλµ 5. Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύµατα Απόσταση µικρότερη των 100 χλµ 3,4 & 5 αστέρων συνολικής δυναµικότητας τουλάχιστον κλινών. 6. Εγκαταστάσεις αναψυχής και Απόσταση µικρότερη των 50 χλµ. κέντρα διασκέδασης 7. Άλλες εξυπηρετήσεις Απόσταση µικρότερη των 50 χλµ (Τράπεζα, ταχυδροµεία, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, εµπορικά καταστήµατα, φαρµακεία κ. λ. π) Άρθρο 4 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕ ΟΥ α. Έκταση : τ.µ. κατ ελάχιστον β. Μορφολογία εδάφους : σχετικά επίπεδη 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΙΣΤΑΣ) α. µήκος πίστας : 2,5 χλµ. 8,0 χλµ. β. ελάχιστο πλάτος πίστας : 12,0 µ. (εκτός της ευθείας εκκίνησης - επιτάχυνσης) γ. πλάτος πίστας στην ευθεία εκκίνησης : 15,0 µ. κατ ελάχιστον δ. µήκος ευθείας εκκίνησης : 250µ. κατ ελάχιστον ε. κλίσεις πίστας : κατά µήκος σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA ) και της ιεθνούς Οµοσπονδίας Μοτοσικλετών (FIM) : εγκάρσια σύµφωνα µε τους κανονισµούς των FIA και FIM 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 3.1. Βοηθητικός δρόµος εξυπηρέτησης Πίστας (Service Road) παράλληλα της Πίστας για κίνηση και βαρέων οχηµάτων : Ελάχιστο πλάτος 3,0 µ Περιφράξεις και λοιπές ρυθµίσεις και διαµορφώσεις ασφαλείας πίστας : Αριθµός, τρόπος κατασκευής, υλικά και θέσεις σύµφωνα µε τους κανονισµούς των αντίστοιχων µε τους Αγώνες των µηχανοκίνητων ιεθνών Οµοσπονδιών Οδικές προσβάσεις (είσοδοι έξοδοι) στην πίστα : 1. πλάτος κατ ελάχιστον 8,0 µ. 2. Σηµεία πρόσβασης από το βοηθητικό δρόµο ανά 500,0 µ Χώρος συντήρησης και επισκευών (Pits) συνολικής έκτασης κατ ελάχιστον τµ. : 1. έκα οχτώ (18) τουλάχιστον χώροι (Boxes), έκαστος µε παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, πεπιεσµένου αέρα, συστήµατος πυρόσβεσης, συλλογής σκουπιδιών κ.λ.π 2. ιάδροµος Pits αυστηρά φυλασσόµενος, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των FIA και FIM

4 3. Χώρος επιτηρούµενης στάθµευσης (Parc Fermé), αυστηρότατα φυλασσόµενος, έκτασης κατ ελάχιστον 500 τµ Χώρος στάθµευσης βοηθητικών οχηµάτων (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, γερανοφόρα) : 1. κατ ελάχιστον τ.µ. 2. εσωτερικά της πίστας, πλησίον του χώρου ιεύθυνσης Αγώνων και µε άµεση πρόσβαση στον Service Road Θέσεις παρατήρησης και ελέγχου πίστας : Σε σηµεία που να εξασφαλίζουν καθαρή ορατότητα µεταξύ τους Σήµανση : Πλήρης σήµανση του χώρου και φωτεινή σηµατοδότηση κατά τους κανονισµούς των FIA και FIM Φωτισµός : Επαρκής φωτισµός µε τρόπο και µέσα που εξασφαλίζουν την ορατότητα και την ασφαλή οδήγηση, σύµφωνα µε τους κανονισµούς των FIA και FIM 3.9. Τούνελ πρόσβασης στο εσωτερικό της πίστας : 1. ιαστάσεις : ελάχιστο πλάτος 6,0 µ. και ελάχιστο καθαρό ύψος 3,0 µ. 2. Αριθµός : Τουλάχιστον 1 II. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μόνιµες κατασκευές Α. ΧΩΡΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1. ιεύθυνση Αγώνα : 30,0 τ.µ, τουλάχιστον. 2. Αίθουσα υποδοχής : 20,0 τ.µ. τουλάχιστον. 3. Γραµµατεία Αγώνων : 2 x 20,0 τ.µ. : 40,0 τ.µ. τουλάχιστον. 4. Αίθουσα χρονοµέτρων (+ W.C.) : 25,0 τ.µ. τουλάχιστον. 5. Αίθουσα επιθεωρητών πίστας (+ W.C.) : 30,0 τ.µ. τουλάχιστον. 6. Αίθουσα συνεδριάσεων αγωνοδικών (+ W.C.) : 40,0 τ.µ. τουλάχιστον. 7. Αίθουσα ελέγχου οπτικό ακουστικών µέσων : 40,0 τ.µ. τουλάχιστον. 8. Γραφεία ιοίκησης Αυτοκινητοδροµίου (+ W.C.) : 150,0 τ.µ. τουλάχιστον. 9. Αίθουσες φιλοξενίας (+ W.C.) : 60,0 τ.µ. τουλάχιστον. 10. Αίθουσα επισήµων (+ W.C.) : 80,0 τ.µ. τουλάχιστον. 11. Bar Εστιατόριο προσκεκληµένων (+ W.C.) : 150,0 τ.µ. τουλάχιστον. 12. Ιατρείο Α Βοήθειες (+ W.C.) : 50,0 τ.µ. τουλάχιστον. 13. Γραφείο Αστυνοµικού Επιθεωρητή (+ W.C.) : 20,0 τ.µ. τουλάχιστον. 14. Βάθρο Απονοµών : 25,0 τ.µ, τουλάχιστον. Β. ΧΩΡΟΙ ΤΥΠΟΥ 1. Αίθουσα τύπου : 100,0 τ.µ. τουλάχιστον 2. Αίθουσα ενηµέρωσης (briefing) : 50,0 τ.µ. τουλάχιστον 3. Αίθουσα συνεντεύξεων (T.V.) : 40,0 τ.µ. τουλάχιστον 4. Καµπίνες αναµετάδοσης αγώνων : 4 x 4,0 τ.µ. : 16,0 τ.µ. τουλάχιστον Γ. ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 1. Τρεις (3) τουλάχιστον µονάδες αποδυτηρίων µε W.C- ντουζ. : 3 x 25,0 τ.µ : 75, 0 τ.µ. 2. Χώροι στάθµευσης (Paddocks) Οχηµάτων Συµµετεχόντων : τ.µ. κατ ελάχιστον. ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ 1. Κερκίδες : Κύρια κερκίδα στο σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού, θέσεων. 2. Κυλικεία Εστιατόρια κοινού : 100,0 τ.µ. x 2 = 200,0 τ.µ.

5 3. W.C. κοινού (ανδρών γυναικών) : 20 µονάδες σε τρεις τουλάχιστον οµάδες 4. Χώροι στάθµευσης κοινού σε δύο ή περισσότερες θέσεις : κατ ελάχιστον τ.µ. Είναι δυνατόν να προταθούν περισσότερα του ενός σηµεία τοποθέτησης κερκίδων (µονίµων ή προσωρινών) σε περιοχές ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τη χάραξη της πίστας. Σε κάθε ένα από τα πρόσθετα αυτά σηµεία τοποθέτησης κερκίδων να υπάρχουν αντίστοιχες, µόνιµες ή προσωρινές, εξυπηρετήσεις σε κυλικεία και W.C. κοινού. Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Ελικοδρόµιο 2. Πιθανός χώρος στάθµευσης κινητής µονάδας χειρουργείου µε τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις υποδοµών 3. Μονάδα συντήρησης της εγκατάστασης όπως στέγαστρα µηχανηµάτων συντήρησης και κλειστός αποθηκευτικός χώρος υλικών 4. Θέση συγκοµιδής και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων 5. Πύργοι T.V. σε κατάλληλα σηµεία κατά µήκος της πίστας Ως προς τις προδιαγραφές των ανωτέρω εγκαταστάσεων ισχύουν οι κείµενες διατάξεις. III. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Εξοπλισµός χρονοµετρήσεων και επεξεργασίας δεδοµένων: Κάλυψη της γραµµής εκκίνησης, τερµατισµού και τριών ενδιάµεσων σηµείων µε τηλεµετρικά συστήµατα αυτόµατης χρονοµέτρησης (transponders) και κάµερες τηλεοπτικών λήψεων. 2. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος και Τροφοδοτικά αδιαλείπτου λειτουργίας (UPS) : Κατάλληλα για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ασφαλείας, αγώνων κλπ. Μέσα διάσωσης: Πλήρης εξοπλισµός φορητών µέσων και ένα τουλάχιστον όχηµα άµεσης επέµβασης απεγκλωβισµού (FIV). Ασθενοφόρα οχήµατα: Τουλάχιστον ένα, πλήρως εξοπλισµένο Α & Β τύπου, υποχρεωτικά κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων 5. Πυροσβεστικά µέσα : Τα απαραίτητα φορητά και σταθερά µέσα 6. Πυροσβεστικό όχηµα : Τουλάχιστον ένα υποχρεωτικά κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων 7. Γερανός αυτοκινούµενος : υνατότητας 2 τόνων 8. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις : Κάλυψη των απαραίτητων χώρων µε ένταση µέχρι 120 DB για τους θεατές και ιδιαίτερη εγκατάσταση για τους χώρους Paddock, Pits κ.λ.π. 9. Οθόνες πληροφόρησης θεατών : Αριθµός ανάλογος µε τις θέσεις των κερκίδων 10. Μέσα επικοινωνίας µε τους Κριτές Σηµατωρούς και Στελέχη των αγώνων : Απαραίτητος αριθµός σε ποµποδέκτες υψηλών συχνοτήτων (VHF/UHF) 11. Εξυπηρετήσεις χώρων Pits µε δίκτυα Η/Υ, T.V., Ηλεκτρισµού και Τηλεφώνου 12. Εξυπηρετήσεις Boxes: Όπως στην παραπάνω παράγραφο 11 και επιπλέον Ρεύµα Τριφασικό, αέρα, νερό πόσιµο και αποχετεύσεις 13. Εξυπηρετήσεις Paddocks : Ότι αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους 11 και 12 και επιπλέον πρόβλεψη για τουλάχιστον 20 Ρευµατοδότες Τριφασικού και 20 Ρευµατοδότες Μονοφασικού ρεύµατος, ελάχιστης ισχύος 3 x 40 A και 40 Α αντίστοιχα. 14. Υποσταθµός.Ε.Η. Άρθρο 5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ 1. Έγκριση σκοπιµότητας

6 Η έγκριση σκοπιµότητας χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ), η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και ισχύει για δύο έτη. Αν στο διάστηµα αυτό εκδοθεί έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου, η διάρκεια ισχύος της έγκρισης σκοπιµότητας ακολουθεί την ισχύ της έγκρισης αυτής. Για την έγκριση σκοπιµότητας υποβάλλεται στην αρµόδια ιεύθυνση του ΕΟΤ φάκελος σε τρεις σειρές µε τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Αίτηση µε όλα τα στοιχεία του κυρίου ή του νοµέα του γηπέδου. β) Χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίµακα 1: έως 1: όπου σηµειώνεται µε ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου, το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, η έδρα του πλησιέστερου Ο.Τ.Α., το πλησιέστερο λιµάνι, αεροδρόµιο, το πλησιέστερο Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας και Σταθµός Πυροσβεστικής. Πρέπει να σηµειώνονται επίσης οι υφιστάµενες ξενοδοχειακές µονάδες µε την κατηγορία και την δυναµικότητά τους, εντός της ακτίνας 100 χλµ, οι οποίες σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος είναι απαραίτητες για τη λειτουργική υποστήριξη του αυτοκινητοδροµίου. γ) Τοπογραφικό διάγραµµα του γηπέδου σε κλίµακα 1:2000 στο οποίο σηµειώνονται : γα) Οι υψοµετρικές καµπύλες γβ) Τα όρια της ιδιοκτησίας και οι όµοροι ιδιοκτήτες γγ) Οι διαστάσεις, το εµβαδόν του γηπέδου και ο προσανατολισµός του γδ) Οι ισχύοντες όροι δόµησης θεωρηµένοι από το αρµόδιο Πολεοδοµικό Γραφείο γε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα γστ) Τα κτίρια που τυχόν υπάρχουν εντός του γηπέδου καθώς και τυχόν δίκτυα ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου, υδροδότησης και άλλων παροχών. γζ) Η κύρια οδός προσπέλασης γη) Τα σηµεία λήψης των φωτογραφιών δ) Φωτογραφίες του γηπέδου και των εντός αυτού υπαρχόντων κτισµάτων και άλλων στοιχείων ενδιαφέροντος. ε) Έκθεση περιβαλλοντικών στοιχείων και υποδοµών που περιλαµβάνει : εα) Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος το γήπεδο και την ευρύτερη περιοχή µε αναφορά στα γεωµορφολογικά στοιχεία, στη χλωρίδα, στα επιφανειακά ύδατα και στις προστατευόµενες περιοχές (εθνικοί δρυµοί, περιοχές NATURA ). εβ) Περιγραφή δοµηµένου περιβάλλοντος και χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή µε αναφορά στα αστικά κέντρα και τους οικισµούς, στις τουριστικές υποδοµές και εγκαταστάσεις, στις βιοµηχανικές, γεωργικές και λοιπές χρήσεις, στα µνηµεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. εγ) Περιγραφή των υποδοµών µε αναφορά στην προσπέλαση και τις συγκοινωνιακές υποδοµές (οδικό δίκτυο, λιµάνια, αεροδρόµια), στη δυνατότητα υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, σύνδεσης µε φυσικό αέριο, αποχέτευσης και τηλεφωνικής σύνδεσης. στ) Τεχνική και οικονοµική έκθεση που περιλαµβάνει : στα) Το αναλυτικό κτιριολογικό πρόγραµµα του προτεινόµενου αυτοκινητοδροµίου (συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων χαρακτηριστικών της πίστας και των συναφών της εγκαταστάσεων, καθώς και των προτεινοµένων κτιριακών κατασκευών και άλλων διαµορφώσεων) και το προτεινόµενο πρόγραµµα λειτουργίας του. στβ) Το προεκτιµώµενο κόστος για τα επιµέρους τµήµατα της εγκατάστασης. στγ) Την προβλεπόµενη απασχόληση ζ) Έκθεση βιωσιµότητας που περιλαµβάνει : ζα) Στοιχεία επαγγελµατικής δραστηριότητας και εµπειρίας του αιτούντος. ζβ) Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου µε αναφορά στις υπηρεσίες που θα

7 προσφέρονται από το αυτοκινητοδρόµιο στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. ζγ) Αναφορά στις χρηµατοδοτικές πηγές (ιδιωτική συµµετοχή, τραπεζικό δάνειο, επιχορηγήσεις). ζδ) Σύνδεση του αυτοκινητοδροµίου µε τις τουριστικές υποδοµές στην ευρύτερη περιοχή. ζε) Εκτίµηση βιωσιµότητας 2. Περιβαλλοντική αδειοδότηση Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αίτηση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Η έγκριση αυτή αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία [ Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91 τ. Α ), ΚΥΑ 15393/2002 (Φ.Ε.Κ τ. Β ), ΚΥΑ 11014/703/Φ104/ (Φ.Ε.Κ. 332 τ. Α ), καθώς και την ΚΥΑ 1661/1994 (Φ.Ε.Κ. 786 τ.β )]. 3. Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου Η έγκριση καταλληλότητας χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΕΟΤ. Για την έγκριση αυτή υποβάλλεται πλήρης φάκελος σε πέντε σειρές µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του παρόντος, στην αρµόδια ιεύθυνση του ΕΟΤ. Οι δύο από τις ως άνω σειρές διαβιβάζονται στην αρµόδια ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού, προκειµένου εντός προθεσµίας δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής των φακέλων, να εξετάσει το θέµα και να επιστρέψει τη µία σειρά στον ΕΟΤ, συνοδευόµενη από σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής µε τη σύµφωνη γνώµη της ή µε τυχόν παρατηρήσεις ή υποδείξεις της. Η εν λόγω Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει, εάν το κρίνει σκόπιµο, και πρόσθετα στοιχεία, πέραν των προβλεπόµενων στο παρόν διάταγµα, προκειµένου να διαµορφώσει γνώµη. Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία απορρίψει τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίου, ή οι τυχόν παρατηρήσεις της δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν, για λόγους που αφορούν στον επενδυτή ή ακόµη και για αντικειµενικούς λόγους, η αίτηση καταλληλότητας απορρίπτεται εκ µέρους του ΕΟΤ. Για την έγκριση ή απόρριψη ακολουθείται διαδικασία ανάλογη της προβλεπόµενης για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίου ισχύει για δύο (2) χρόνια και η ανανέωσή της είναι δυνατή µε σχετική αίτηση του επενδυτή, σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατά τον χρόνο της ανανέωσης. 4. Έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης Υποβάλλεται πλήρης φάκελος σε πέντε σειρές µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 του παρόντος στην αρµόδια ιεύθυνση του ΕΟΤ. Οι δύο από τις ως άνω σειρές διαβιβάζονται στην αρµόδια ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισµού, προκειµένου εντός προθεσµίας δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής των φακέλων, να εξετάσει το θέµα και να επιστρέψει τη µία σειρά στον ΕΟΤ, συνοδευόµενη από σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής µε τη σύµφωνη γνώµη της ή µε τυχόν παρατηρήσεις ή υποδείξεις της για το αθλητικό τµήµα των εγκαταστάσεων. Η εν λόγω Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει, εάν το κρίνει σκόπιµο, και πρόσθετα στοιχεία, πέραν των προβλεπόµενων στο παρόν διάταγµα, προκειµένου να διαµορφώσει γνώµη. Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία απορρίψει τη δηµιουργία του αυτοκινητοδροµίου ή οι τυχόν παρατηρήσεις της δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν, για λόγους που

8 αφορούν στον επενδυτή ή ακόµη και για αντικειµενικούς λόγους, η αίτηση έγκρισης της αρχιτεκτονικής µελέτης απορρίπτεται εκ µέρους του ΕΟΤ. Για την έγκριση ή απόρριψη της µελέτης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης από τον ΕΟΤ ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια. Αν στο διάστηµα αυτό εκδοθεί οικοδοµική άδεια, η διάρκεια ισχύος της έγκρισης του ΕΟΤ, ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδοµικής αδείας. Αν µετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί µείνει ανεκτέλεστη και λήξει, απαιτείται ανανέωση των εγκρίσεων του ΕΟΤ, σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατά το χρόνο ανανέωσης. Άρθρο 6 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 1) Αίτηση που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νοµέα του γηπέδου. Σε περίπτωση που έχει συσταθεί εταιρεία, υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της και το Φ.Ε.Κ. που έχει δηµοσιευθεί (Υπόδειγµα 1 του άρθρου 9 του παρόντος ). 2) Χάρτης της ευρύτερης περιοχής (Υπόβαθρο Γ.Υ.Σ.) σε κλίµακα 1: ή 1:25.000, όπου σηµειώνεται µε ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου, ο συσχετισµός του µε δηµόσιους χώρους (εκκλησία, πλατεία κ.λ.π.), η ακτή αν πρόκειται για παραθαλάσσιο γήπεδο, η σύνδεσή του µε το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδοµής της ευρύτερης περιοχής, η χιλιοµετρική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισµό και έδρα Ο.Τ.Α., καθώς και η χιλιοµετρική απόσταση από κρατικό νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας, αεροδρόµιο και λοιπά στοιχεία του άρθρου 3 του παρόντος. 3) Τοπογραφικό διάγραµµα του γηπέδου µε υψοµετρικές καµπύλες σε κλίµακα 1:2000, όπου σηµειώνονται : α. Ο προσανατολισµός του γηπέδου. β. Τα όρια της ιδιοκτησίας µε χαρακτηρισµό των γωνιών µε κεφαλαία γράµµατα (Α,Β,Γ, κ.λ.π.) και οι όµοροι ιδιοκτήτες. γ. Οι διαστάσεις και ο υπολογισµός του εµβαδού της ιδιοκτησίας. δ. Οι ισχύοντες όροι δόµησης καθώς και βεβαίωση σύµφωνα µε το υπόδειγµα (3) του άρθρου 9 του παρόντος, θεωρηµένα πρόσφατα από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. ε. Το οικοδοµήσιµο τµήµα του γηπέδου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο µηχανικός δηλώνει στο τοπογραφικό, ότι το γήπεδο είναι οικοδοµήσιµο και σύµφωνο µε τις σχετικές διατάξεις. ζ. Τυχόν υφιστάµενα κτίσµατα εντός του γηπέδου και των όµορων ιδιοκτησιών. Στην περίπτωση που υφίστανται στο γήπεδο κτίσµατα δηλώνεται από το µηχανικό αν πρόκειται να κατεδαφισθούν ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν στο αυτοκινητοδρόµιο. η. Ο δρόµος προσπέλασης, το πλάτος, ο χαρακτηρισµός του ( ηµοτικός, Κοινοτικός ή Κοινόχρηστος Αγροτικός δρόµος) και η κατάσταση βατότητάς του, που βεβαιώνονται και από τον αντίστοιχο ΟΤΑ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα (2) του άρθρου 9 του παρόντος. θ. Οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών της επόµενης παραγράφου. ι. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τα όρια του γηπέδου. 4) Σειρά φωτογραφιών µε επισήµανση του γηπέδου της εγκατάστασης, καθώς και φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής, για πλήρη φωτογραφική τεκµηρίωση. Η παρουσίαση των φωτογραφιών θα γίνεται σε πίνακα µεγέθους DIN A4, στις οποίες σηµειώνονται η ηµεροµηνία λήψης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση παραθαλάσσιων γηπέδων πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει φωτογραφία της παραλίας όπου εφάπτεται το γήπεδο. 5) Τεχνική έκθεση που περιλαµβάνει : α. Θέση του γηπέδου : Νοµός, ΟΤΑ, τοποθεσία και αποστάσεις από τον πλησιέστερο οικισµό, από ηµιαστικά (µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 2.000

9 κατοίκων) και αστικά (µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων) κέντρα, από σηµαντικούς τουριστικούς πόλους και πόρους της περιοχής. β. Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου. Ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον και η συµβατότητα της προτεινόµενης εγκατάστασης µε τις υφιστάµενες χρήσεις γης. γ. Νοµικό καθεστώς δόµησης ( ΖΟΕ, εκτός σχεδίου) δ Χαρακτηριστικά εγκατάστασης (περιγραφή όλων των χώρων καθώς και της διάταξής τους, στοιχεία πίστας κ.λ.π.). ε. Στοιχεία της υπάρχουσας γενικής και ειδικής τουριστικής υποδοµής και λοιπών υποδοµών της ευρύτερης περιοχής : δυνατότητες ηλεκτροδότησης (ύπαρξη δικτύου χαµηλής ή µέσης τάσης, απόσταση από τον πλησιέστερο υποσταθµό της.ε.η., διαθέσιµη ηλεκτρική ισχύς κ.λ.π.), δυνατότητα υδροδότησης, δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης, υφιστάµενα καταλύµατα, λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής. στ. Πίνακας αποστάσεων σύµφωνα µε το υπόδειγµα (5) του άρθρου 9 του παρόντος συµπληρωµένος από το µηχανικό. 6) Έκθεση Ειδικών Στοιχείων Περιβάλλοντος όπως : Γεωγραφικό Περιβάλλον : Γενική περιγραφή και φυσιογνωµία της περιοχής µε επισήµανση βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών, αγωγών λυµάτων κ.λ.π. σε ακτίνα τουλάχιστον δέκα (10) χλµ. από το αυτοκινητοδρόµιο, συµβατότητα της προτεινόµενης δραστηριότητας µε τις υφιστάµενες χρήσεις γης κ.λ.π. 7) Σχέδιο Γενικής ιάταξης σε κλίµακα 1:2000 και σε επίπεδο προµελέτης µε την πίστα και τις συµπληρωµατικές υποστηρικτικές της εγκαταστάσεις, την ογκοµετρία των προτεινόµενων κτιρίων και διαµορφώσεων που καθορίζονται µε περιγράµµατα (περιτυπώµατα) και σχηµατικές τοµές κτιρίων. Ακόµη, φαίνονται τα ύψη των κτιρίων, ο αριθµός των ορόφων αυτών (υπόγεια, ισόγεια κ.λ.π.), καθώς και οι στάθµες του φυσικού και τελικά διαµορφωµένου εδάφους. ιασαφηνίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι προσεγγιστικά και σκοπός τους είναι να συµβάλλουν στο σχηµατισµό καθαρής γενικής εικόνας της συνολικής εγκατάστασης και των επιµέρους στοιχείων της (πίστα και συµπληρωµατικές της εγκαταστάσεις, δρόµοι, κτίρια και λοιπές διαµορφώσεις), στο στάδιο της καταλληλότητας. Επιπλέον εµφανίζονται οι χώροι στάθµευσης, οι προσπελάσεις, οι θέσεις υδροληψίας, το βασικό δίκτυο δρόµων κ.λ.π. Ειδικότερα για τη χάραξη της πίστας και τις συµπληρωµατικές υποστηρικτικές της εγκαταστάσεις το σχέδιο πρέπει να είναι υπογεγραµµένο από ειδικό σύµβουλο για παρόµοιες χαράξεις και να είναι προεγκεκριµένο ως προς την ασφάλεια και την καταλληλότητα των υποδοµών από τις ιεθνείς Οµοσπονδίες µηχανοκίνητου αθλητισµού (FIA και FIM) ή τις αντίστοιχες ελληνικές οµοσπονδίες. 8) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα του Ν. 1599/86 ότι είναι ιδιοκτήτης ή νοµέας του γηπέδου, που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε τα στοιχεία Α,Β,Γ, κ.λ.π., εµβαδού.. µ 2 όπως το υπόδειγµα 4 του άρθρου 9 του παρόντος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εξ αδιαιρέτου ιδιοκτητών, υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή δήλωση, όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων και υπογράφεται από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. Επίσης πρέπει να δηλώνεται ότι : 1) το γήπεδο αποτελεί ενιαία έκταση, που δεσµεύεται στο σύνολό της για τη δηµιουργία του αυτοκινητοδροµίου και 2) για οποιαδήποτε µελλοντική αποδέσµευση τµήµατος του γηπέδου, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Ε.Ο.Τ. Ακόµη στην υπεύθυνη δήλωση σηµειώνεται αν το γήπεδο ή µέρος του αποτελεί χαρακτηρισµένη δασική έκταση και ότι δεν αποτελεί προϊόν κατάτµησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης. Η δηµιουργία αυτοκινητοδροµίου σε γήπεδο επί του οποίου υπάρχει συγκυριότητα χωρίς τη συµφωνία όλων των συγκυρίων δεν είναι δυνατή. 9) Λοιπές βεβαιώσεις έγγραφα από συναρµοδίους φορείς : α. Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης σε πόσιµο και µη νερό του αυτοκινητοδροµίου. Εφ όσον συµπληρωµατική ύδρευση (µη πόσιµο) γίνεται από γεώτρηση, θα προσκοµίζεται άδεια χρήσης και εκτέλεσης έργου σύµφωνα µε τις

10 διατάξεις του Ν. 1739/87 και των εκτελεστικών διαταγµάτων του, από την οποία να προκύπτει ότι επαρκεί η ποσότητα νερού της γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας. β. Κυκλοφοριακή σύνδεση του γηπέδου µε το δρόµο προσπέλασης, εγκεκριµένη από την αρµόδια καθ ύλην και κατά τόπο κρατική υπηρεσία. γ. Βεβαίωση πολεοδοµικού γραφείου ως υπόδειγµα (3) του άρθρου 9 του παρόντος. 10) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (2-7) πρέπει να υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα, σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από τους κατά νόµο αρµόδιους διπλωµατούχους µηχανικούς και λοιπούς ειδικούς για τη χάραξη πίστας αυτοκινητοδροµίου συµβούλους. Άρθρο 7 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου Έγκρισης Καταλληλότητας του γηπέδου. 2. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής (υπόβαθρο Γ.Υ.Σ.) σε κλίµακα 1: ή 1: όπου σηµειώνεται µε ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου, η σύνδεσή του µε το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδοµής της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η χιλιοµετρική απόσταση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ. 3. Σχέδιο Γενικής ιάταξης του γηπέδου µε τον προσανατολισµό του σε κλίµακα 1:1000 ως 1:2000, όπου θα σηµειώνονται ο χώρος της πίστας και η διαµόρφωσή του, οι χώροι ασφαλείας (ζώνες), οι βοηθητικοί χώροι, οι χώροι parking, τα κτίρια µε τις χρήσεις τους, οι χώροι των θεατών (κερκίδες), η διαµόρφωση και διευθέτηση του υπαίθριου περιβάλλοντα χώρου, ο δρόµος προσπέλασης µε τον χαρακτηρισµό και το πλάτος του, τυχόν κόµβος κυκλοφοριακής σύνδεσης, όπως έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή. 4. ιάγραµµα κάλυψης του γηπέδου σε κλίµακα 1:1000 ως 1:2000 όπου αναγράφονται το εµβαδόν του γηπέδου, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόµησης, οι επιτρεπόµενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγµατοποιούµενες αναλυτικά και συνολικά (αθλητικών χώρων, κτισµάτων κ.λ.π.). Το διάγραµµα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρηµένο από το αρµόδιο Πολεοδοµικό Γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόµησης που ισχύουν στην περιοχή, αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδοµικών εργασιών στην περιοχή. Τα παραπάνω µπορούν να βεβαιώνονται από το µηχανικό µε υπεύθυνη δήλωση, µε την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι δόµησης και λοιπές διατάξεις, όπως είχαν βεβαιωθεί κατά την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου από το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο. 5. Σχέδιο χάραξης της πίστας σε κλίµακα 1:1000 µε τις απαραίτητες συµπληρωµατικές εγκαταστάσεις της για τη διοργάνωση και την ασφάλεια των αγώνων υπογεγραµµένο από ειδικό σύµβουλο και προεγκεκριµένο ως προς την ασφάλεια και την καταλληλότητα των υποδοµών από τις από τις ιεθνείς Οµοσπονδίες µηχανοκίνητου αθλητισµού (FIA και FIM) ή τις αντίστοιχες ελληνικές οµοσπονδίες. 6. Αρχιτεκτονικά Σχέδια ανά τύπο κτιρίου α. Κατόψεις όπου σηµειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εµβαδά των χώρων, εξοπλισµός και στάθµες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου. Επίσης σηµειώνονται οι χαρακτηρισµοί των χώρων σε κλίµακα 1:50 β. Τοµές δύο (2) σε κλίµακα 1:50 γ. Όψεις τέσσερις (4) σε κλίµακα 1:50 7. Τεχνική Έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των αθλητικών χώρων (γεωµετρικά χαρακτηριστικά, κλίσεις) και των βοηθητικών, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση, οι κατασκευές ασφαλείας καθώς και ο αριθµός και το είδος του µόνιµου, κινητού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά χρήσης του. 8. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε 9. Άλλα δικαιολογητικά : Κατά το στάδιο αυτό προσκοµίζονται επιπλέον όσα έγγραφα και εγκρίσεις συναρµοδίων φορέων που συνοδεύουν την Έγκριση Καταλληλότητας του γηπέδου όπως η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να

11 ζητηθούν από τον Ε.Ο.Τ., στη φάση έγκρισης της µελέτης των αθλητικών χώρων και των αρχιτεκτονικών, γνωµατεύσεις άλλων φορέων, όπως η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (2-6) υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα, σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από κατά νόµο αρµόδιο διπλωµατούχο µηχανικό και η µια σειρά να φέρει τα απαιτούµενα από το νόµο χαρτόσηµα και µηχανόσηµα. Άρθρο 8 ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Το αυτοκινητοδρόµιο λειτουργεί µε Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, το οποίο χορηγείται εφάπαξ από την αρµόδια ιεύθυνση του ΕΟΤ και εκδίδεται επ ονόµατι της επιχείρησης, εφ όσον έχει εφαρµοσθεί η εγκεκριµένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική µελέτη και υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση του επιχειρηµατία ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου αίτηση του νοµίµου εκπροσώπου αυτού συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας. β) Συµφωνητικό µίσθωσης εφόσον πρόκειται για µισθωµένη επιχείρηση. γ) Αντίγραφο ποινικού µητρώου τύπου Β του επιχειρηµατία ή του νοµίµου εκπροσώπου. δ) Οικοδοµική άδεια. ε) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. στ) Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος από τη ιεύθυνση Υγιεινής της οικείας Νοµαρχίας ζ) Βεβαίωση µηχανολόγου - ηλεκτρολόγου για την ορθή λειτουργία όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό και όλες τις νόµιµες άδειες, που απαιτούνται για τη διαπίστωση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού σήµατος λειτουργίας. 2. Πριν τη χορήγηση του ειδικού σήµατος λειτουργίας διενεργείται αυτοψία από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ για να διαπιστωθεί αν έχει υλοποιηθεί και εφαρµοστεί πιστά η εγκεκριµένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική µελέτη και αν οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 4 του παρόντος διατάγµατος. 3. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το ειδικό σήµα λειτουργίας ανακαλείται. Το σήµα επαναχορηγείται µε την υποβολή των δικαιολογητικών που έληξαν. Σε περίπτωση αλλαγής επιχειρηµατία εκδίδεται νέο σήµα µε την υποβολή των αναφεροµένων στην παραπάνω παράγραφο 1, περιπτ. α, β και γ, δικαιολογητικών. 4. Με Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραπάνω παραγράφων. 5. Το παραπάνω ειδικό σήµα λειτουργίας του αυτοκινητοδροµίου δεν απαλλάσσει τους υπευθύνους από την υποχρέωση της λήψης άδειας τέλεσης των αγώνων του µηχανοκίνητου αθλητισµού από τον αρµόδιο κρατικό φορέα κάθε φορά, καθώς και από την υποχρέωση λήψης επιµέρους αδειών, όπου απαιτείται, για τη λειτουργία της εγκατάστασης, από τους αρµόδιους φορείς. Άρθρο 9 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα ακόλουθα πέντε υποδείγµατα.

12 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού ΕΠΩΝΥΜΟ : /νση : Τσόχα 7, Αθήνα ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ : /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Υποβάλλω συνηµµένα τα δικαιολογητικά για Οδός : την έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου µου, Τ.Κ.: εµβαδού τ.µ., που Πόλη: βρίσκεται (πόλη - χωριό - θέση) Επαρχία : Νοµός : του Νοµού και παρακαλώ Αρ.Αστυν.Ταυτότητας : να µου χορηγήσετε την απαιτούµενη έγκριση Αρ. Τηλεφώνου : προκειµένου να αναγείρω σ αυτό Αυτοκινητοδρόµιο Ηµεροµηνία υποβολής : Συνηµµένα : Ο Αιτών

13 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 Αρ. Πρωτ... ΒΕΒΑΙΩΣΗ ο ήµαρχος ή ο Νοµάρχης κλπ. βεβαιώνω ότι ο δρόµος που περνά από την ιδιοκτησία του... είναι χαρακτηρισµένος σαν... (Εθνικός ή ηµοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρχιακός) και έχει ελάχιστο πλάτος 8 µ. σ όλο του το µήκος µέχρι τη συµβολή του µε την κεντρική οδική αρτηρία. Παρατήρηση : Η πιο πάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα. ΣΦΡΑΓΙ ΕΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

14 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3 Προς : ΕΟΤ Τσόχα Αθήνα Αρ. Πρωτ... Ηµεροµηνία... ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Πολεοδοµίας... Βεβαιώ ότι το γήπεδο του... στη περιοχή... εµπίπτει : ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ α. Σε περιοχή χαρακτηρισµένη ως φυσικού κάλλους β. Σε περιοχή που προστατεύεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία γ. Σε χαρακτηρισµένη δασική έκταση δ. Σε περιοχή όπου ισχύει ειδικό διάταγµα Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Πολεοδοµίας

15 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (να συµπληρωθεί) Ο υπογεγραµµένος δηλώνω, ότι τυγχάνω ιδιοκτήτης σε ποσοστό % του γηπέδου, που ευρίσκεται στη θέση.., εµβαδού.. τ.µ., που φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα, που υπέβαλα, µε στοιχεία (Α, Β, Γ,,.) Επίσης δηλώνω ότι : 1.- Η έκταση του γηπέδου είναι ενιαία και δεσµεύεται εξ ολοκλήρου για τη δηµιουργία των εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδροµίου. Σε περίπτωση µελλοντικής µεταβολής του εµβαδού του γηπέδου θα θέσω τούτο υπόψη του ΕΟΤ πριν από κάθε άλλη ενέργειά µου. 2.- Η έκταση αυτή ή µέρος αυτής. αποτελεί χαρακτηρισµένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δάσος ή δασική έκταση, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας κ.λ.π. 3.- Το παραπάνω γήπεδο δεν αποτελεί προϊόν κατάτµησης γεωργικού κλήρου ή δασικής έκτασης. Ηµεροµηνία Ο Ιδιοκτήτης ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ α. Σε περίπτωση περισσότερων ιδιοκτητών εξ αδιαιρέτου, θα υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις των ιδιοκτητών ή κοινή δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη. β. Σε περίπτωση εταιρείας, τη δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπός της.

16 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 5 ΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Το γήπεδο ιδιοκτησίας.. στη θέση. Νοµού ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ Περιφερειακό Νοσοκοµείο Κέντρο Υγείας Αεροδρόµιο Λιµάνι Σιδηροδροµικό Σταθµό Σιδηροδροµική γραµµή ηµόσιο πάρκο Εκπαιδευτικά ιδρύµατα-παιδικούς σταθµούς Παραδοσιακούς οικισµούς Κέντρο πόλης Αρχαιολογικούς χώρους Πυροσβεστική Υπηρεσία Πυλώνες υψηλής τάσης ίκτυα φυσικού αερίου Έλος Οχλούσες εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις ιδιαίτερης σηµασίας Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Λατοµεία Εγκατάσταση βιολογικού σταθµού πόλης Ιαµατικές πηγές και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις Ηµεροµηνία Ο Μηχανικός (Σφραγίδα Υπογραφή)

17 Άρθρο 10 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ιατάγµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2007 ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ- ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 10 22 Ιανουαρίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: 210/6969989-210/6969990-92 Αθήνα 20/4/04 Αρ. πρωτ.: 1107 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Οδηγίες - διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ Ν.3299/2004 (Άρθρο, παρ., εδαφ. β) ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΤΗΣ (Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1209 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικ51ιολογητικών, διαδικασι~ν και λοιπών λεπτομερειων για τον χαρακτηρισμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τ/4400/1997 ΦΕΚ: Β 1067 19971203 Τίτλος: Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90, όπως ισχύει. Προοίμιο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ( Νόµοι 90 του 1972, 56 του 1982, 7 του 1990, 28 του 1991, 91 (Ι) του 1992, 55 (Ι) του 1993, 72 (Ι) του 1998, 59 (Ι) του 1999, 142 (Ι) του 1999, 24 (Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κωδικός Ακινήτου 1.101 Χανίων Χανίων Χαλέπα 461τµ 0,8 0,6 10/1/2010 79 Ηµεροµηνία Λήξης 30/3/2010 Ακίνητο εντός σχεδίου πόλεως Χανίων, εκτάσεως 461τµ, κατάλληλο για οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 16793/09 (ΦΕΚ 2086 Β/29-9-2009) : Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004.

Αριθµ. 16793/09 (ΦΕΚ 2086 Β/29-9-2009) : Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004. Αριθµ. 16793/09 (ΦΕΚ 2086 Β/29-9-2009) : Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ΗΛΙΑΣ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σεπτέµβριος 2009 ΤΕΕ-ΤΚΜ 1 Εµπλεκόµενοι Φορείς ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΕΠΑ (Φυσ.αέριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) Αριθ. Πρωτ: 1100384/11194/Β0012 ΤΜΗΜΑ: Β 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΦΕΚ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/9.8.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα