14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002018342 2014-04-30"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου Τηλέφωνο : Fax : Θεσσαλονίκη ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2108/ PROC ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση του έργου της: Ετήσιας συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε.Θ,με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, του έργου της Ετήσιας Συντήρηση και επισκευή των εξήντα ένα (61) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Θ., και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α / ). 2. Το Ν.4071/2012, αρ. Φ.Ε.Κ.85 Τεύχος Α «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 3. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.» 4. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α / ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ.viii Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 19 Α / ) περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α (ΦΕΚ 150 Α / ). 7. Την αριθμ.35130/739/ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

2 Το αριθμ /1345/ έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης, το οποίο καταγράφει τα εξήντα ένα (61) υπηρεσιακά αυτοκίνητα. 9. Το αριθμ.13419/ έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά με την Άδεια λειτουργίας που πρέπει να έχει το συνεργείο αυτοκινήτων. 10. Την αριθμ.57724/1847/ με ΑΔΑ:ΒΙΗΗ7ΛΛ- ΒΝ6, ΑΔΑΜ:14 REQ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1186 και με αριθμό καταχώρησης α/α 296 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ Κωδ καθώς και την αριθμ.336/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 11. Την αριθμ.1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,περί Επικύρωσης εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής 12. Την αριθ /6425/ (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2364/ ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονίας περί Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Π.Κ.Μ. 13. Την αριθμ.2420/73787/ ,δημοσιευμένη στο site της ΠΚΜ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΔΑ:ΒΙΗΦ7ΛΛ-Κ5Α, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς την 23/04/2013, στην οποία δεν ανταποκρίθηκε με κατάθεση προσφοράς καμία εταιρεία, Προκηρύσσει επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης για το έργο της ετήσιας ανάθεσης του έργου της συντήρησης και επισκευής των 61 υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε.Θ.(επισυνάπτεται πίνακας, στο Παράρτημα Ι, με τις μάρκες,τύπους και κυβικά των υπηρεσιακών αυτοκινήτων), με κριτήριο ανάθεσης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί του Επικαιροποιημένου Εγκεκριμένου Τιμοκαταλόγου του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων Ν. Θεσσαλονίκης,(επισυνάπτεται Τιμοκατάλογος στο Παράρτημα ΙΙ, για κάθε επιμέρους μάρκα αυτοκινήτου), και μετά από την σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με την Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης α/α Το κόστος της εν λόγω ανάθεσης εκτιμάται στο ως άνω ποσό κατόπιν σύγκρισης με συμβάσεις προγενέστερων ετών, καθώς δε μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων και με ακρίβεια το σύνολο των εργασιών που θα απαιτηθούν σε όλα τα οχήματα της Π.Ε.Θεσσαλονίκης.

3 - 3-1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στον πίνακα του παραρτήματος Ι αποτυπώνεται συγκεντρωτικά ο αριθμός των υπηρεσιακών οχημάτων σύμφωνα με την μάρκα, τον τύπο και τα κυβικά τους, τα οποία κατά την διάρκεια του έτους πιθανώς θα χρειαστούν συντήρηση και επισκευή. Η εκτέλεση του έργου της ετήσιας συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών αυτοκινήτων από τον ανάδοχο θα γίνεται κατόπιν υποδείξεων και παρακολούθηση από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογημένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και το άλλο «αντίγραφο», όπου το «πρωτότυπο» θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του, με τα υπόλοιπα αντίτυπα. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους,ανεξάρτητους,σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 1)«Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 4). 2)«Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, δηλαδή την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί του Επικαιροποιημένου Εγκεκριμένου Τιμοκαταλόγου του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων Ν. Θεσσαλονίκης, για κάθε επιμέρους μάρκα αυτοκινήτου. Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της

4 - 4 - προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την λήξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). 4. ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, που η κύρια απασχόλησή τους είναι η συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων (συνεργείο αυτοκινήτων). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στην προσφορά τους και στο φάκελο δικαιολογητικών τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 1)Άδεια λειτουργίας στην οποία να αναγράφεται Συνεργείο συντήρησης και επισκευής μηχανικών βλαβών,ηλεκτρικών συστημάτων & τροχών (συνήθων οχημάτων ) ή (επιβατηγών αυτ/των). 2)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ίδιου καθώς και τον απασχολούμενου προσωπικού του. 3) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4)Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 5)Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. 5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οικονομική προσφορά κατατίθεται γραπτώς και θα υποβληθεί με μορφή ποσοστού έκπτωσης επί του Επικαιροποιημένου Εγκεκριμένου Τιμοκαταλόγου του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων Ν. Θεσσαλονίκης, για κάθε επιμέρους μάρκα αυτοκινήτου. (Επισυνάπτεται Τιμοκατάλογος). Σημειώνεται ότι στις εργασίες που δεν αναφέρεται η τιμή, θα γίνεται αξιολόγηση της εργασίας από τον ανάδοχο και κατόπιν θα ακολουθεί διαπραγμάτευση της τιμής μεταξύ αναδόχου και αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. Το ίδιο θα ισχύει και για τα αυτοκίνητα DAIHATSU TERIOS,και LAND ROVER τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στον Εγκεκριμένο Τιμοκατάλογο του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων Ν. Θεσσαλονίκης.

5 - 5-6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα εξετασθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος και θα αξιολογηθεί, όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών».μειοδότης θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του οποίου η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωσης επί του Επικαιροποιημένου Εγκεκριμένου Τιμοκαταλόγου του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων Ν. Θεσσαλονίκης Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν αρχικά οι οικονομικές προσφορές και στη συνέχεια θα διεξαχθεί η διαπραγμάτευση επί των αρχικών προσφορών των υποψηφίων,προς βελτίωση και επίτευξη συμφέρουσας τιμής. Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε φάκελο μέχρι τις και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198. Το άνοιγμα το προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα στις 15:00. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198. Έναρξη ισχύος της σύμβασής μετά την Απόφαση ανάθεσης ορίζεται η 11 Ιουνίου 2014, και ισχύει για ένα έτος ήτοι η 10 Ιουνίου 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ

6 - 6 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΚΜ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Π.Κ.Μ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΒ. ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 198(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥ- ΓΚΡΟΤΗΜΑ) KHI ΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΙ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 198(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥ- ΓΚΡΟΤΗΜΑ) DAIHATSU TERIOS (5) - SUZUKI GRAND VITARA JEEP(5) 14HP 3 ΓΡ, ΑΝΤΙΠ/ΧΗ Μ.Ε.Θ. ΚΗΙ DAIHATSU TERIOS (5) - ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 198(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥ- ΓΚΡΟΤΗΜΑ) 4 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙ- ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 5 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 12 ΚΗΟ HP 6 ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 7 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ KHI DAIHATSU TERIOS (5) - 8 ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53 ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 9 ΚΗΟ HP 10 ΚΗΟ NISSAN SYNNY (5) - 9HP 11HP 11 ΚΗΟ KHH CITROEN 13 KHH OPEL MONTEREY 14 ΚΗΗ HYUNDAI ACCENT 15 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 16 ΚΗΙ CITROEN BERLINGO (5) - 17 ΚΗΟ FIAT FIORINO (ΗΜΙΦΟΡΤ.) - 18 ΚΗΟ FORD (ΦΟΡΤ.) (2) - 14HP 19 ΚΗΙ HYUNDAI (9) - 16HP 20 KHH SEAT IBIZA (5) - 21 ΚΗΟ SUZUKI VITARA JEEP (5) 11HP 22 KHH FORD(φορτηγό) - 17HP 23 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΗΟ RENAULT KANGOO (5) - 25 ΑΙΓΑΙΟΥ 15 ΚΗΙ NISSAN D22 (ΦΟΡΤ.) (2) - 14HP 26 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ- ΚΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 27 ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 63 ΤΜ.ΚΤΗ- ΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΑΙΓΑΙΟΥ 15) ΚΗΟ CITROEN SAXO (5)- ΒΑΣΙΛΙΚΑ 28 (ΤΜ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΚΗΙ NISSAN D22 (ΦΟΡΤ.) (2) - 14HP 29 ΤΜ.ΦΥΤΙΚΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 30 ΤΜ. ΠΟΙΟΤ.- ΦΥΤΟΥΓ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΗΙ CITROEN BERLINGO (5) - 11HP 31 Κ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΗΟ HP 32 Κ.Κ.ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΚΗΟ HP ΜΑΛΓΑΡΑ 33 Κ.Κ.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΗΗ FORD(φορτηγό) - 17HP ΧΑΛ- ΚΗΔΟΝΑ Π.Υ., έως Κ.Κ.ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΚΗΗ FORD(φορτηγό) - 17HP ΛΑ- ΓΚΑΔΙΚΙΑ 35 Κ.Κ.ΣΟΧΟΥ KHH FORD(φορτηγό) - 17HP

7 36 Κ.Κ.ΛΑΓΚΑΔΑ KHI HP Π.Υ., έως Κ.Κ.ΛΑΓΚΑΔΑ KHO CITROEN SAXO (5) - ΛΑΓΚΑΔΑΣ 38 Κ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - ΛΗΤΗ 39 Κ.Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 40 Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KHO CITROEN SAXO (5) - 41 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 12 KHI DAIHATSU TERIOS (5) - 42 KHH SUZUKI MAGYAR SX4 43 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΤΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 44 ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 KHI CITROEN BERLINGO (5) - 45 ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 46 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΩΝ ΑΝΑΤΟ- ΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 48 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΩΝ ΔΥΤΙ- ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 49 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΛΑΧΑΝΑΓΟ- ΡΑΣ ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 50 ΚΥ HYUNDAI SERENA(9) - 16HP 51 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΗΟ HP ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Θ. ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΥΓ. & ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣ ΚΗΟ CITROEN SAXO (5) - 55 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 15 ΚΗΟ RENAULT KANGOO (5) - 56 ΚΗΗ SEAT IBIZA (5) - 57 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KHI CITROEN XSARA - 58 ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53 KHH HYUNDAI Η1 59 KHH LAND ROVER 60 KHH VITARA-SANTANA MOTOR 61 KHH VITARA-SANTANA MOTOR - 7 -

8 - 8 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014 ΑΝΑ ΜΑΡΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΟΛΕΣ Η ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

9 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HUNDAY SEAT- KANGOO ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΙΑΝΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 'Η ΚΑΔΕΝΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΥΡΑΤΕΡ 'Η ΜΠΕΚ ΜΟΝΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ INJECTION ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ NORMAL ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4Χ4 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ AUTOMATIC ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΩ-ΔΙΣΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΜΠΡΟΣ 30,00 - ΠΙΣΩ 10, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 'Η ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ-ΗΜΙΜΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 'Η ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 'Η ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 'Η ΡΑΒΔΟΥ ΣΤΡΕΨΕΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 'Η ΣΙΝΕΠΛΟΚ 'Η ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ & ΚΥΛΙΝΔΡ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ABS 'Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ TESTER ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ABS ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 'Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 'Η TESTER ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 'Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ. ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 'Η ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 'Η ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

10 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FORD (ΦΟΡΤΗΓΟ) MERCEDES ΒΥΤΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΕΚ ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΦΛΕΡ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤ.ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΩ-ΔΙΣΚ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΡΩΝΑΣ ΠΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕ ΜΕΙΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛ.ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝ. ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΩΝ ΔΑΧΤΥΛ.ΕΝΟΣ ΑΚΡΑΞΟΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΜΠ.ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΟΝΙΩΝ ΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΒΡΟΦΡΕΝ ΕΠΙΣΚ.ή ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛ.ΦΡΕΝ.ΕΠΙΣΚ.ή ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΦΡΕΝΟΥ-ΧΕΙΡΟΦΡ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ-ΡΟΥΛΜΑΝ ΜΕΣ.ΤΡΙΒΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓ.ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

11 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SUZUKI SAXO BERLINGO TOYOTA ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΛΙΑΝΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 'Η ΚΑΔΕΝΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΥΡΑΤΕΡ 'Η ΜΠΕΚ ΜΟΝΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ INJECTION ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ NORMAL ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4Χ4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ AUTOMATIC ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΩ-ΔΙΣΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 'Η ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ-ΗΜΙΜΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 'Η ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 'Η ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 'Η ΡΑΒΔΟΥ ΣΤΡΕΨΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 'Η ΣΙΝΕΠΛΟΚ 'Η ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ & ΚΥΛΙΝΔΡ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ABS 'Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ TESTER ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ABS ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 'Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 'Η TESTER ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 'Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ. ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 'Η ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 'Η ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

12 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MERCEDES COMPRESSOR NISSAN SUNNY NISSAN D22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ 300,00 300,00 500,00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 450,00 800,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 300,00 800,00 ΛΙΑΝΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 200,00 350,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 150,00 200,00 350,00 ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 30,00 50,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ 100,00 50,00 100,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 'Η ΚΑΔΕΝΑΣ 100,00 70,00 250,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΥΡΑΤΕΡ 'Η ΜΠΕΚ ΜΟΝΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 70,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ INJECTION ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 40,00 20,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ 50,00 50,00 100,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ NORMAL 250,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4Χ4 400,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ AUTOMATIC 200,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΩ-ΔΙΣΚΟΥ 200,00 130,00 200,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 30,00 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ 50,00 40,00 50,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 100,00 180,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 40,00 80,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 'Η ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ 40,00 60,00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150,00 120,00 200,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ-ΗΜΙΜΠΑΡΟΥ 20,00 25,00 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 'Η ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ 100,00 70,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 'Η ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ 150,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 80,00 150,00 80,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 150,00 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 'Η ΡΑΒΔΟΥ ΣΤΡΕΨΕΩΣ 150,00 100,00 80,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 'Η ΣΙΝΕΠΛΟΚ 'Η ΜΠΑΛΑΚΙΑ 40,00 60,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 150,00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ 70,00 100,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ & ΚΥΛΙΝΔΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ 60,00 20,00 30,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ 30,00 50,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 50,00 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΦΛΟΥ 20,00 20,00 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ABS 'Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ TESTER 100,00 150,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ABS 30,00 30,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 'Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ 50,00 50,00 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ 40,00 40,00 70,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ 40,00 40,00 70,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 40,00 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 'Η TESTER 40,00 20,00 20,00 ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ 20,00 40,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 110,00 30,00 70,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 'Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ. ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡ. 120,00 200,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 80,00 70,00 80,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 'Η ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 80,00 80,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 'Η ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 50,00 50,00 70,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ