Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ."

Transcript

1 Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ.» ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ: Δ 848 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΘΖΛΑ, ΗΝΙΗΝΠ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

2 ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ (Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΔΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΓΡ 1299/2 ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΝΔΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Δ ΠΔΡΙΟΥΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΜΔΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. Υξεκαηνδφηεζε: Πξνυπνινγηζκφο: Δ 848 ΠΙΣΩΔΙ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΣΡΙΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΠΔΝΣΑΚΟΙΔ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ ( ,00 ) (ΜΔ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) : ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 1.1 Νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Νη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο. Θακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κε κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: Θάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα, εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ι.π. πιελ ηνπ Φ.Ξ.Α. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ Νη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνχκελσλ θαη κε, βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ. Νκνίσο νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηε ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ.Π.. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο Νη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Η.Θ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 2

3 νξγαληζκνχο θ.ι.π.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θ.ι.π.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ι.π., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θ.ι.π.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ, πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ Νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ (κε ελνηθίαζε ή αγνξά), δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο Νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ πεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο Νη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηε ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο πεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο Νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ' φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο θ.ι.π., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ. Πηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηε κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ι.π. θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ πεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. Νη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) (β) φηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην, φηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ Ρα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ Νη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηε ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο 3

4 απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ι.π., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ι.π.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο Νη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ι.π.) Νη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ), πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν. Ξεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία Νη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ι.π., πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. Ξεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε Κειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ Νη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: (α) (β) (γ) (δ) (ε) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ν.Θ.Υ. θ.ι.π.), ζηε κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ), ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (.ΞΑΗ.Θ.Ξ.Α., ΓΔΖ, ΓΔΑxθ.ι.π.), ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, ζηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ν.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ, (ζη) ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, (δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θ.ι.π.). 4

5 Νη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: (1) Νη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,00 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ πεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. (2) Νη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηε ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θ.ι.π., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ Νη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ι.π.), πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ Δ.Π.., νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθειείαο (Ν.Θ.Υ.)), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Ρ.Π.. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο νη δαπάλεο ζχληαμεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (Ξ.Ξ.Δ.), ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη γείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη γείαο ηνπ Έξγνπ (ΠΑ ΦΑ), ηνπ Κεηξψνπ Έξγνπ, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο Νη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο, θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη' αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο πεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ πεξεζία πξνο έιεγρν Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε) Νη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδφκελσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ν.Θ.Υ Νη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ), θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο Νη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θ.ι.π., 5

6 θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη Νη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ Νη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.), εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο πεξεζίαο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο Νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Υ. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. Ρελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ Νη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο, θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ή ηε δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ι.π.), πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο πεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ Νη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ.Π.. θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο Δθ' φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο Νη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο Νη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θ.ι.π Νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ηελ Ξνιενδνκία θαη ηνπο Νξγαληζκνχο Θνηλήο Υθειείαο (Γ.Δ.Θ.Ν. ή Ν.Θ.Υ.), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο Νη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 6

7 Νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ Νη δαπάλεο θχιαμεο ησλ πδξνκεηξεηψλ, ηφζν ησλ λέσλ φζν θαη ησλ παιαηψλ, απφ θινπή ή άιιε δνιηνθζνξά, ζηε δηάξθεηα θαηνρήο ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν Νη δαπάλεο γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε κε αξ. πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ./369/ Δγθχθιην 27 ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζηελ Δ.Π.., ζηα ινηπά Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ Νη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ι.π.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηδηαίηεξα φηαλ: (1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, (2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ, αλ ν Αλάδνρνο δε ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο θπξίσο ή άιιεο εξγαζίεο Νη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 1.2 Νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Νθέινπο (Ν.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο, θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ρν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ν.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Ρηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 1.3 Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ. Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4281/14 (ΦΔΘ Α / 160 / ), γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξάμεηο ππαγφκελεο ζε Φ.Ξ.Α., ππφρξενο γηα ηελ απφδνζε ηνπ Φ.Ξ.Α. ζην δεκφζην θαζίζηαηαη ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη ιήπηεο ηνπ ηηκνινγίνπ, αληί ηνπ Αλαδφρνπ εξγνιήπηε, πνπ είλαη ν εθδφηεο ηνπ ηηκνινγίνπ (αληηζηξνθή ππνρξέσζεο). 1.4 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην, απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC, GRP θ.ι.π. Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν D N ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε 7

8 κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Ρηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: D N / D M φπνπ D N : Νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα D M : Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην. Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο, σο D M ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. Ξαξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 1.5 Ρν Ξαξάξηεκα Η, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά άξζξα εξγαζηψλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ ηηκνινγίσλ, θαζψο θαη ηα Ξαξαξηήκαηα ΗΗ θαη ΗΗΗ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. εκεηψλεηαη φηη: Πηα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξεηαη θαη ν αξηζκφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξεξηγξαθηθνχ Ρηκνινγίνπ δξαπιηθψλ Έξγσλ σο "Άξζξν ΞΡΔ", ν αξηζκφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξεξηγξαθηθνχ Ρηκνινγίνπ Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ σο "Άξζξν ΞΡΝΔ" θαη ν αξηζκφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξεξηγξαθηθνχ Ρηκνινγίνπ Έξγσλ Νδνπνηίαο σο "Άξζξν ΞΡΔΝ", εθφζνλ ππάξρεη αληίζηνηρν άξζξν. Όπνπ αλαθέξεηαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην Κειέηεο "Πρεηηθφ άξζξν" ΞΡΔ, ΞΡΝΔ ή ΞΡΔΝ, έρεη ιεθζεί ππφςε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξεξηγξαθηθνχ Ρηκνινγίνπ, κε θάπνηεο φκσο ηξνπνπνηήζεηο, είηε ζηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ ή ζηηο πεξηγξαθφκελεο εξγαζίεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Ρέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζην παξφλ ηηκνιφγην έρνπλ ζπληαρζεί θαη λέα άξζξα, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα Ξεξηγξαθηθά Ρηκνιφγηα δξαπιηθψλ Έξγσλ, Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ θαη Έξγσλ Νδνπνηίαο ηνπ Ξ..ΚΔ.ΓΗ., αιιά θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ. Πηα λέα απηά άξζξα (ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζχλζεηα θαη κε ζπλεπηπγκέλεο ηηκέο κνλάδνο), εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζε επηκέξνπο άξζξα ησλ εγθεθξηκέλσλ Ξεξηγξαθηθψλ Ρηκνινγίσλ, ηα επηκέξνπο απηά άξζξα αλαθέξνληαη σο "Ξεξηιακβαλφκελα άξζξα". Υξεζηκνπνηνχκελεο κνλάδεο θαη ζχκβνια: km = ρηιηφκεηξα Κ, κ, m = κέηξα ΚΚ, κκ = κέηξα κήθνπο Κ², m² = ηεηξαγσληθά κέηξα Κ³, m³ = θπβηθά κέηξα CM, cm = εθαηνζηά CM², cm² = CM³, cm³ = ηεηξαγσληθά εθαηνζηά θπβηθά εθαηνζηά mm = ρηιηνζηά mm² = ηεηξαγσληθά ρηιηνζηά INS, '' = ίληζεο kg = ρηιηφγξακκα ηεκ = ηεκάρηα h = ψξα = ΔΟΥ 8

9 ΟΜΑΓΑ Α: ΔΚΚΑΦΔ ΔΠΙΥΩΔΙ ΔΠΑΝΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Άξζξν 1 ν Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο Ξεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΞΡΔ , ΞΡΔ Θσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΓΟ (60%), ΓΟ (40%) Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΡΔΞ "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ". Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ. Ξεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο, κε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). Υο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ησλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) εθζθαθήο, σο αλσηέξσ, κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Δλλέα θαη ηξηάληα ιεπηά (Αξηζκεηηθψο): 9,30 Άξζξν 2 ν Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Ω. Πρεηηθφ άξζξν: ΞΡΔ 3.12 Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6087 Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα Δηαηξεηψλ / Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 9

10 Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ κε ραιπβδνζσιήλεο. Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο. ΔΤΡΩ Νινγξάθσο: Γεθαπέληε Αξηζκεηηθψο: 15,00 Άξζξν 3 ν Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm Πρεηηθφ άξζξν: ΞΡΔ Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6068 Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηε δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΡΔΞ ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''. Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο, δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΙΝΡ EN ). Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηεο επίρσζεο ησλ νξπγκάησλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Γεθαπέληε θαη εμήληα ιεπηά (Αξηζκεηηθψο): 15,60 Άξζξν 4 ν ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ Πρεηηθφ άξζξν: ΞΡΔ 5.07 Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6069 Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΡΔΞ ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''. Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: α. Ζ πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ, έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηε ζσιελνγξακκή. Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ησλ ζηξψζεσλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 10

11 Ρηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m³) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ): ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Γεθαπέληε θαη εμήληα ιεπηά (Αξηζκεηηθψο): 15,60 Άξζξν 5 ν Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε Ξεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΞΡΔ 2.01, 2.02 Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6071 (8%), ΓΟ 6073 (92%) Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΔΠ. Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. Ρηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m³) θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη απφξξηςεο ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Σέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά (Αξηζκεηηθψο): 4,60 Άξζξν 6 ν Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ 6.01 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ Πρεηηθφ άξζξν: ΞΡΔ 4.09 Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΝΓΝ 4521Β Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ήηνη: α. Θαηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m. β. Θαηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m. γ. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. δ. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm. ε. Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. Ξεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, θαη αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηε ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 11

12 Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Γέθα νθηψ θαη ζαξάληα ιεπηά (Αξηζκεηηθψο): 18,40 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 6.02 Απφμεζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο Άξζξν: ΞΡΔΝ Γ 2Α Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΝΓΝ 1132 Απφμεζε ππάξρνληνο θζαξκέλνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο (θξεδάξηζκα), ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ "Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο". Δθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ειάρηζηε φριεζε ηεο θπθινθνξίαο ή θαηά ηηο ψξεο πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λπθηεξηλψλ σξψλ). Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: Ζ πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ηνπ θξεδαξίζκαηνο, κε ρξήζε πιαηθφξκαο εάλ απαηηείηαη. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ζέζε ζε ζέζε απφμεζεο. Ζ ηνπνζέηεζε επαλάγλσζησλ εληχπσλ ζεκεησκάησλ αλαγγειίαο ηεο εκέξαο θαη ψξαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά κήθνο ησλ νδψλ, ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζηαζκεχνληα νρήκαηα. Ζ κεηαθίλεζε ηπρφλ παξακελφλησλ, παξά ηελ εηδνπνίεζε, νρεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη κέζσλ θαζνδήγεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηε δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (πεξηιακβαλνκέλεο θσηεηλήο ζήκαλζεο, εάλ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ηε λχθηα). Ζ απφμεζε ηνπ πθηζηακέλνπ ηάπεηα ζε βάζνο έσο 50 mm. Ζ θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θπθινθνξίαο. Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) απφμεζεο αζθαιηηθνχ ηάπεηα: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Γχν θαη ελελήληα ιεπηά (Αξηζκεηηθψο): 2,90 Άξζξν 7 ν Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ Πρεηηθφ άξζξν: ΞΡΔ 4.05 Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6808 (17%), ΓΟ 6327 (59%), ΓΟ 6301 (24%) Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: α. Ζ δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο εθξεθηηθψλ πιψλ. β. Ζ δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 1. Ζ δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 12

13 2. Ζ δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 3. Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο πξφρπησλ θξαζπέδσλ πεξηιακβάλεηαη ν εγθηβσηηζκφο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m³ άκκνπ. Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηεο θαζαίξεζεο θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξνπο επαλαθνξάο απηψλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. Ρηκή γηα έλα κέηξν κήθνπο (κκ) θαζαίξεζεο θαη πιήξνπο επαλαθνξάο θξαζπεδνξείζξσλ: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Δίθνζη έλα θαη ηξηάληα ιεπηά (Αξηζκεηηθψο): 21,30 Άξζξν 8 ν Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ Πρεηηθφ άξζξν: ΞΡΔ 4.10 Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: YΓΟ 6804 Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, ε νπνία έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, θπβφιηζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ θ.ι.π., πνπ έρνπλ εμαρζεί ρσξίο θζνξέο θαηά ηελ απνμήισζε θαη ζπκπιήξσζή ηνπο κε πιηθά ηεο απηήο πθήο, ρξσκαηηζκνχ θαη δηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εληαίαο κνξθήο ηεο ζπλνιηθήο επίζηξσζεο ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ". Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: α. Ζ πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ επίζηξσζεο, ηνπ απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα. β. Ζ πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο ζηελ πξνηέξα ηνπ κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα νπιηζκνχ). γ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο έδξαζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ θ.ι.π., έηζη ψζηε νη αξκνί θαη νη ηπρφλ αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο (ελαιιαγή ρξσκάησλ ή πθήο πιαθψλ θ.ι.π.), λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο πξνο ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα φξηα ηεο δψλεο απνθαηάζηαζεο νη πιάθεο ζα είλαη πιήξεηο (αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αξκνθφθηεο γηα ηε ράξαμε ηεο δψλεο ηνπ νξχγκαηνο, νη πιάθεο πνπ έρνπλ ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο επίζηξσζεο, ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο). Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηεο απνθαηάζηαζεο επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Δίθνζη πέληε θαη ζαξάληα ιεπηά (Αξηζκεηηθψο): 25,40 13

14 Άξζξν 9 ν Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ Πρεηηθφ άξζξν: ΞΡΔ 4.11 Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: YΓΟ 6804 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ην νπνίν έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε. Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: α. Ζ πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15. β. Ζ επηπέδσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε δηαβξνρή ηεο πξηλ απφ ηε ζθπξνδέηεζε. γ. Ν θαζαξηζκφο ησλ παξεηψλ ηνπ ππάξρνληνο ζθπξνδέκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ νξχγκαηνο απφ ραιαξά πιηθά. δ. Ζ δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, πάρνπο ίζνπ κε ην απνμεισζέλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο, έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε (πθή, ζπλέρεηα ζθνηηψλ, αξκψλ θ.ι.π.). Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηεο απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ απφ ζθπξφδεκα: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Γέθα θαη ζαξάληα ιεπηά (Αξηζκεηηθψο): 10,40 Άξζξν 10 ν Καηαζθεπή πξνζσξηλήο πεξίθξαμεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 111 (25%), ΓΟ 112 (28%), ΓΟ 579 (47%) Ζ εξγαζία εθηειείηαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο ηνπ έξγνπ. Ππλεξγείν ηνπ Αλαδφρνπ κεηαβαίλεη άκεζα ζην ζεκείν απνπζίαο ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ πδξνπαξνρήο θαη ε πξνζσξηλή πεξίθξαμε παξακέλεη έσο φηνπ νινθιεξσζεί νπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηεζεί. Ζ εληνιή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: α. Ν εληνπηζκφο ηεο απνπζίαο ηνπ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ πδξνπαξνρήο ή δηθιείδαο θαη ε άκεζε θαηαζθεπή πξνζσξηλήο πεξίθξαμεο κε ρξήζε πιαζηηθνχ πιέγκαηνο θαη ξάβδσλ ζηήξημήο ηνπ, δηαηνκήο 12 16, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1,0 m, είηε ζε νδφζηξσκα είηε ζε πεδνδξφκην δηαζηξσκέλν κε νπνηνδήπνηε πιηθφ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη απνθπγήο αηπρήκαηνο, κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ θαιχκκαηνο. β. Ζ πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πεξίθξαμεο. Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πξνζσξηλήο πεξίθξαμεο ηνπ θξεαηίνπ: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Γεθαπέληε (Αξηζκεηηθψο): 15,00 14

15 Άξζξν 11 ν Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ Άξζξν: ΞΡΔ 9.01 Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6301 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Απινί μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) επηπέδσλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα, φπσο αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ αγσγψλ νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ζε επζπγξακκία ή θακπχιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, πιαθψλ, θξεαηίσλ θ.ι.π., ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο ΔΡΔΞ "Ηθξηψκαηα" θαη "Θαινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαινππηψλ (αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη). Νη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ ή / θαη ζπλδπαζκνχ απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηε γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηε κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ. Ππκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κε πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή / θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. Ζ δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο. Ζ επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο. Ζ πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηε κειέηε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. Ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία πξφζδεζεο (ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θ.ι.π.). Ζ απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε ή / θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. Ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ. Ζ θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ. Πε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θ.ι.π.). Ζ δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα. Ζ δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο. Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ησλ μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ επηπέδσλ επηθαλεηψλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Οθηψ (Αξηζκεηηθψο): 8,00 Άξζξν 12 ν Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Πρεηηθφ άξζξν: ΞΡΔ 9.10 Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206 1, ηνπ 15

16 Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Υ.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206 1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην άξζξν 11 «Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ» ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ), γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θ.ι.π.) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. Πε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. β. Ζ ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή / θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ. γ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο, πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο. δ. Γε ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε), ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ι.π.). Νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΡΔΞ: : Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο : Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο : Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο : Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο : Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο : Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 16

17 Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε κειέηε δηαζηάζεηο: Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 (Άξζξν ΞΡΔ ) Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6326 Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³): ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Δβδνκήληα πέληε (Αξηζκεηηθψο): 75, Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (Άξζξν ΞΡΔ ) Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6327 Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³): ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Ογδφληα (Αξηζκεηηθψο): 80, Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (Άξζξν ΞΡΔ ) Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6329 Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³): ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Ογδφληα πέληε (Αξηζκεηηθψο): 85,00 Άξζξν 13 ν Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ Άξζξν: ΞΡΔ 9.26 Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6311 Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα), ζχκθσλα κε ηε κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηε κειέηε, πξνζέγγηζε ζηε ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ "Σαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο". Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλν κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θ.ι.π.). Ν ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Ξηλάθσλ Νπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ, ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. Νη Ξίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Νη σο άλσ Ξίλαθεο Νπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ πεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. Ρν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3 1 ηνπ ΘΡΣ 2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πε θακία πεξίπησζε δε γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 17

18 Ολνκ. δηάκεηξνο (mm) Ράβδνη Πεδίν εθαξκνγήο Κνπινχξεο θαη επζπγξακκηζκέλα πξντφληα Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα πιέγκαηα θαη δηθηπψκαηα B500C B500Α B500C B500Α B500C Ολνκ. δηαηνκή (mm²) Ολνκ. κάδα/ κέηξν (kg/m) 5,0 19,6 0,154 5,5 23,8 0,187 6,0 28,3 0,222 6,5 33,2 0,260 7,0 38,5 0,302 7,5 44,2 0,347 8,0 50,3 0,395 10,0 78,5 0,617 12, ,888 14, ,21 16, ,58 18, ,00 20, ,47 22, ,98 25, ,85 28, ,83 32, ,31 40, ,86 Πηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ. Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO ), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. Νη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηε κειέηε: ΔΤΡΩ (Νινγξάθσο): Δλελήληα πέληε ιεπηά (Αξηζκεηηθψο): 0,95 18

19 Άξζξν 14 ν Καηαζθεπή θξεαηίσλ εηδηθψλ παξνρψλ κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ έξγσλ Ξεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΞΡΔ 2.01, ΞΡΔ 2.02, ΞΡΔ , ΞΡΔ , ΞΡΔ 3.12, ΞΡΔ 4.04, ΞΡΔ 4.05, ΞΡΔ 4.09, ΞΡΔ 4.10, ΞΡΔ 4.11, ΞΡΔ 5.04, ΞΡΔ 9.01, ΞΡΔ , ΞΡΔ , ΞΡΔ 9.26, ΞΡΔ , ΞΡΔ , ΞΡΝΔ Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θξεαηίσλ εηδηθψλ παξνρψλ, ππξνζβεζηηθψλ παξνρψλ θαη ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 2,40 m 1,50 m 1,40 m, ή 3,00 m 1,50 m 1,40 m, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζην παξφλ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ έξγσλ. Ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηελ αθξηβή ζέζε θαη δηακφξθσζε ηνπ θξεαηίνπ, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: α. Ρα ζρεηηθά άξζξα ΞΡΔ , : Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΡΔΞ "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ". Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ. Ξεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο, κε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). Υο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. β. Ρν ζρεηηθφ άξζξν ΞΡΔ 3.12: Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ν.Θ.Υ.: Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα Δηαηξεηψλ / Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 19

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ: Απθπο: 4.13 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6082.1 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΗΔ ΔΠΗ ΚΔΤΖ,

ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΗΔ ΔΠΗ ΚΔΤΖ, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑ ΣΑ Η ΣΔΓΑ ΣΡΟΤ

ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑ ΣΑ Η ΣΔΓΑ ΣΡΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΓΑΣΡΟΤ ΔΚΣΔΛΩΝΙΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Λέζβνο Σει: Fax:

Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Λέζβνο Σει: Fax: Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο Σει:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ: Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξσκάησλ δηθηχσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Τ Α Ρ Γ Ι Κ Σ Τ Α Τ ΓΡΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠ ΟΥΔΣΔΤΗ Σ Κ Κ ΑΣ Σ ΑΒ Ι Α ,00 (ρωξίο ην Φ.Π.Α.) Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Δ Λ Δ Σ Η ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ: ΠΡΟΫΠ/ΜΟ:

Γ Δ Τ Α Ρ Γ Ι Κ Σ Τ Α Τ ΓΡΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠ ΟΥΔΣΔΤΗ Σ Κ Κ ΑΣ Σ ΑΒ Ι Α ,00 (ρωξίο ην Φ.Π.Α.) Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Δ Λ Δ Σ Η ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ: ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: Γ Δ Τ Α Ρ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν Η Γ Ι Κ Σ Τ Ω Ν ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ: ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟ- ΣΗΗ: Γ Ι Κ Σ Τ Α Τ ΓΡΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠ ΟΥΔΣΔΤΗ Σ Κ Κ ΑΣ Σ ΑΒ Ι Α 2.240.000,00 (ρωξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γήκνο : ΡΔΘΤΜΝΗ Δξγν : ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟΤ ΑΝΩΓΔΙΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Σηκαξηζκηθή 2012Α 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Θέζε Μπφινπ 1.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Θέζε Μπφινπ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Θέζε Μπφινπ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 12.600,00 ΔΤΡΩ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: "ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΤΓΡΑΓΩΓΔΙΟΤ ΑΠΟ ΠΗΓΔ ΝΔΡΟΤ ΜΑΝΑ - ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΑΡΔΘΟΤΑ " ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκνιφγην Μειέηεο ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σηκνιφγην Μειέηεο ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛ/ΜΙΑ ΣΜΗΜΑ Σ.Δ. & ΜΔΛΔΣΩΝ ΑΡ.ΜΔΛ.: 131/2017 Έξγν: «ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΛΤΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Γ. ΣΡΙΠΟΛΗ- Α ΦΑΗ: ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΔΙ -ΔΠΙΚΔΤΔ- ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΔΣΟΤ 2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 51 / 2014 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Πεπιγπαθικό Σιμολόγιο Μελέηηρ. ( ΝΔΣ ΤΓΡ - ΔΚΓΟΗ 3.0 γηα έξγα απφ 1,5 έσο 5,0 εθαη. Δπξψ ΜΔ ΣΙ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ηνπ ΦΔΚ 639Β / )

3. Πεπιγπαθικό Σιμολόγιο Μελέηηρ. ( ΝΔΣ ΤΓΡ - ΔΚΓΟΗ 3.0 γηα έξγα απφ 1,5 έσο 5,0 εθαη. Δπξψ ΜΔ ΣΙ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ηνπ ΦΔΚ 639Β / ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Έξγν: Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: «Οινθιήξσζε δηάλνημεο νδνχ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ

ΔΡΓΟ: «Οινθιήξσζε δηάλνημεο νδνχ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: «Οινθιήξσζε δηάλνημεο νδνχ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ Δηξήλεο Μπαθνπνχινπ Γ.Κ. Σξίπνιεο» ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΩΓΙΚΟ: 30.7323.0011 & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 38.000,00 ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Σηκψλ. Έξγν: «ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΛΤΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Γ. ΣΡΙΠΟΛΗ- Α ΦΑΗ: ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ»

Αλάιπζε Σηκψλ. Έξγν: «ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΛΤΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Γ. ΣΡΙΠΟΛΗ- Α ΦΑΗ: ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛ/ΜΙΑ ΣΜΗΜΑ Σ.Δ. & ΜΔΛΔΣΩΝ ΑΡ.ΜΔΛ.: 131/2017 Έξγν: «ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΛΤΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Γ. ΣΡΙΠΟΛΗ- Α ΦΑΗ: ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,00 ΔΤΡΩ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,00 ΔΤΡΩ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Σ.Τ.Γ.Κ. ΔΡΓΟ: «Κατασκευή αντλιοστασίου στο Τ.Δ. Δελβινακίου». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 115.500,00 ΔΤΡΩ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Aληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ# ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ# 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ.... ΕΡΓΟ: 3/12 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΖΝ Σ.Κ. ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1.025.000,00 ΔΤΡΩ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 : ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 : ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ

4. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «Αζθαληόζηρωζη Γημοηικών οδών ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γήμοσ Βόλβης» Ν. Θεζζαλονίκης Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : T.E.O. A.E. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ Λ Α Μ Ι Α (Δ. Ε. Τ. Α. Λ.) ΕΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΙΟΔΟΤ ΛΑΜΙΑ. ΜΔΛΔΣΗ ΑΡ.

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ Λ Α Μ Ι Α (Δ. Ε. Τ. Α. Λ.) ΕΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΙΟΔΟΤ ΛΑΜΙΑ. ΜΔΛΔΣΗ ΑΡ. ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ Λ Α Μ Ι Α (Δ. Ε. Τ. Α. Λ.) ΕΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΙΟΔΟΤ ΛΑΜΙΑ. ΜΔΛΔΣΗ ΑΡ. 5/2016 Σ Ε Τ Υ Ο 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ ΜΔΛΔΣΗΣΗ: ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ «Σν πην παιηφ ζπίηη ηεο Αζήλαο» επί ηεο νδνχ Αδξηαλνχ 96 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 1 Α. ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΟΓΥΛ ΡΝΚΔΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΡΝΚΔΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΤΓΑΣΩΝ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΔΡΓΑΙΑ: Μίζζσζε κεραλήκαηνο έξγνπ εθζθαθέα (JCB) γηα ηελ Γ.Δ. Ληβαδίσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ Γ.Δ.Τ.Α.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΔΡΓΑΙΑ: Μίζζσζε κεραλήκαηνο έξγνπ εθζθαθέα (JCB) γηα ηελ Γ.Δ. Ληβαδίσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ Γ.Δ.Τ.Α. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑ ΔΡΓΑΙΑ: Μίζζσζε κεραλήκαηνο έξγνπ εθζθαθέα (JCB) γηα ηελ Γ.Δ. Ληβαδίσλ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η Γ.Δ.Τ.Α. Παηνλίαο ρξεζηκνπνηεί εθζθαθέα - θνξησηή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑ. ΔΡΓΑΙΑ: ςνηήπηζη - επιζκεςή δικηύων ύδπεςζηρ Γ.Δ. Αξιούποληρ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑ. ΔΡΓΑΙΑ: ςνηήπηζη - επιζκεςή δικηύων ύδπεςζηρ Γ.Δ. Αξιούποληρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑ ΔΡΓΑΙΑ: ςνηήπηζη - επιζκεςή δικηύων ύδπεςζηρ Γ.Δ. Αξιούποληρ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ α. Θέζε έξγνπ ηελ παξνχζα έθζεζε εμεηάδεηαη ν ηξφπνο ηεο ζπληήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Λ Α Μ Ι Α (Γ. Δ. Τ. Α. Λ.) ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΙΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ. ΜΔΛΔΣΗ ΑΡ.

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Λ Α Μ Ι Α (Γ. Δ. Τ. Α. Λ.) ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΙΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ. ΜΔΛΔΣΗ ΑΡ. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Λ Α Μ Ι Α (Γ. Δ. Τ. Α. Λ.) ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΙΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ. ΜΔΛΔΣΗ ΑΡ. 5/2016 Σ Δ Τ Υ Ο 3 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΜΔΛΔΣΗΣΗ: ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Δ.Τ.Α.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ E ΠΔΡΙΟΥΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ E ΠΔΡΙΟΥΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΟΓΥΛ ΡΝΚΔΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΡΝΚΔΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ E ΠΔΡΙΟΥΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΔΡΓΟ: «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΝΔΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Δ ΠΔΡΙΟΥΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΜΔΑ ΑΘΗΝΧΝ ΣΗ Δ.ΤΓ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Λ Α Μ Ι Α (Γ. Δ. Τ. Α. Λ.) ΔΡΓΟ: ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΓΡΔΤΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΔΙΑΝΟΚΛΑΓΙΟΤ. ΜΔΛΔΣΖ ΑΡ.

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Λ Α Μ Ι Α (Γ. Δ. Τ. Α. Λ.) ΔΡΓΟ: ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΓΡΔΤΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΔΙΑΝΟΚΛΑΓΙΟΤ. ΜΔΛΔΣΖ ΑΡ. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Λ Α Μ Ι Α (Γ. Δ. Τ. Α. Λ.) ΔΡΓΟ: ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΓΡΔΤΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΔΙΑΝΟΚΛΑΓΙΟΤ. ΜΔΛΔΣΖ ΑΡ. 33/2016 Σ Δ Τ Υ Ο 3 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΜΔΛΔΣΖΣΖ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ.Δ.Τ.Α.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΘ ΓΡΑΜΜΕ ΚΑΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΠΕΡΘΟΥΗ ΔΘΚΑΘΟΔΟΘΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ» ΣΘΜΟΛΟΓΘΟ ΜΕΛΕΣΗ Α.Δ. 1615

ΕΡΓΟ : «ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΘ ΓΡΑΜΜΕ ΚΑΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΠΕΡΘΟΥΗ ΔΘΚΑΘΟΔΟΘΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ» ΣΘΜΟΛΟΓΘΟ ΜΕΛΕΣΗ Α.Δ. 1615 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ ISO 27001:2013 25/ΑΠ ΕΡΓΟ : «ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΘ ΓΡΑΜΜΕ ΚΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΤΠ : ,00 ΠΗΓΗ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΤΠ : ,00 ΠΗΓΗ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΣΑΗ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟΤ ΣΗΝ Δ.Κ ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΔΑ ΔΟΜΟΚΟΤ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΤΠ : 20.000,00 ΠΗΓΗ : Α ΣΠ-Α.Α: 48/45/7336.0002 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ. Άπθπο 1 Ανηικείμενο. Άπθπο 2 Ιζσύοςζερ διαηάξειρ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ. Άπθπο 1 Ανηικείμενο. Άπθπο 2 Ιζσύοςζερ διαηάξειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Οινθιήξσζε δηάλνημεο νδνχ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ Δηξήλεο Μπαθνπνχινπ Γ.Κ. Τξίπνιεο» ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟ: 30.7323.0011 & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 38.000,00 ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκνιφγην Μειέηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Σηκνιφγην Μειέηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έξγν : ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΣΗ ΠΛΖΓΔΗΔ ΑΠΟ ΣΗ ΠΛΖΜΜΤΡΔ ΣΖ 22/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα