ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /ση : Ε. Αντίστασης 20 Ταχ. Κωδ. : ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες : Αθ. Ασηµής Τηλέφωνο : FAX : : Καβάλα Αριθ. Πρωτ.: 03/οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Καβάλας για την απευθείας ανάθεση του έργου ασφάλισης των οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ Π.Ε. Καβάλας, για αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές) χρονικού διαστήµατος ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Το Τµήµα Προµηθειών της /νσης ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Καβάλας έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 159, παρ. 2 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 2.Τις διατάξεις του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 3. Το Π..144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 4. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων». 5. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/ Τεύχος Α ) << Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση >>. 6. Τις δ/ξεις του Π..118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 7. Την αριθµ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1291Β / ) περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

2 2 8. Το Ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100Α ) «Τροποποίηση του Π.. 237/1986 (ΦΕΚ 110Α ) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/1976 (ΦΕΚ 331 Α ) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και άλλες διατάξεις. 9. Το Ν.3746/2009 «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». 10. Το µε αριθ. πρωτ.. 02/3553 / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας µε συνηµµένο πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των οχηµάτων µηχανηµάτων της Π.Ε. Καβάλας που είναι ενεργά και χρήζουν ασφάλισης για αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες & υλικές ζηµιές ). 11. Την ύπαρξη ανάλογης πίστωσης στον Προϋπολογισµό της ΠΕ Καβάλας για τον σκοπό της ασφάλισης οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Καβάλας για αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές) για χρονικό διάστηµα ενός έτους σύµφωνα µε την υπ αρ.03/οικ / (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Α Α: Ω3ΦΘ7ΛΒ-ΣΣΡ και Α ΑΜ : 14REQ / ). Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου << ασφάλιση των οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ Π.Ε. Καβάλας, για αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές) για χρονικό διάστηµα ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. >> Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ,00, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 3072 ΚΑΕ «Λοιπές ειδικές αµοιβές» έτους 2014 και καταχωρήθηκε µε α/α 411 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Νοµό Καβάλας. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο του έργου µε βάση τα οχήµατα και τις καλύψεις ασφάλισης. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 1. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που έχουν δικαίωµα προσφοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών του κλάδου αυτοκινήτων στην Ελλάδα. 2. Ενώσεις εταιρειών (άρθρο 7 του Κ.Π.. 118/2007). Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.

3 3 3. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, είναι µέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα, που απαιτούνται. Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόµενο διαµεσολαβών στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασµό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβούν και η προσκόµιση αντιγράφου σύµβασης συνεργασίας µε αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µιας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Π.Α.Μ.Θ Π.Ε Καβάλας, για αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµίες). ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΜΘ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α/Α ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ίπποι Χρήση Εργοστάσιο-Τύπος Bonus- Malus Παρατηρήσεις 1 ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. OPEL H VAUXHALL 2 2 ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. OPEL H VAUXHALL 2 3 ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. LAND ROVER 2 4 ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. SCODA OCTAVIA 2 5 ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. SCODA OCTAVIA 2 6 ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. ROVER DISCOVERY 2 7 ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 2 8 ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 2 9 ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 2 10 ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 2

4 4 11 ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 2 12 ΚΗΙ Φ.Ι.Χ. MITSUBISHI 2 13 ΚΗΙ Φ.Ι.Χ. CITROEN JUMPER 2 14 ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. VOLKSWAGEN TIGUAN 2 15 ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. KIA MOTORS 2 16 ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. KIA MOTORS 2 17 ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SUZUKI GRAND VITARA 2 18 ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. NISSAN 2 19 ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. NISSAN MOTOR IB 2 20 ΚΗΙ ΕΛΚΥΣΤΗ ΡΑ+ ΕΠΙΚΑΘΗΜ SCANIA 2 ΕΝΟ 21 ΚΗΥ ΕΛΚΥΣΤΗ ΡΑ+ ΕΠΙΚΑΘΗΜ SCANIA 2 ΕΝO 22 ΚΗΙ Φ.Ι.Χ. MERCEDES 2 ΜΕ ΕΚΧΙΟΝΙΣ ΤΙΚΗ ΛΕΠΙ Α 23 ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. FIAT IVECO 2 24 ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. NISSAN VEHICULO 2 25 ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. THOMAS 2 ΜΕ ΕΚΧΙΟΝΙΣ ΤΙΚΗ ΛΕΠΙ Α 26 ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. RENAULT 2 27 ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. FORD WERKE 2 28 ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. FIAT PUNTO 2 29 ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. FIAT PUNTO 2

5 1 ΜΕ ME ME Μ.Ε ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 721B 5 ΚΥ ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ GALLION 6 ΜΕ ΙΣΩΠΕ ΩΤΗΣ HBM NOBAS 7 ME ΙΑΓΡΑΜΜΙΣ ΤΙΚΟ DEMAN 8 ΚΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ KOMATSU- HANOMAG HBM SHN 4N NEW HOLLAND ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΙΣΩΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ MF ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία της καταληκτικής προθεσµίας προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία της καταληκτικής προθεσµίας προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση καθώς και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε αναγκαστική διαχείριση, αναγκαστική ή ειδική εκκαθάριση ή άλλη παρόµοια κατάσταση. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία της καταληκτικής προθεσµίας των προσφορών 4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία καταληκτικής προθεσµίας των προσφορών.

6 6 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης. - Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, µε βεβαιωµένη την γνησιότητα της υπογραφής από αρµόδια αρχή. Τα παραπάνω θα περιλαµβάνονται στο Φάκελο ικαιολογητικών του υποψηφίου. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα αφορά στο σύνολο του έργου και θα εξασφαλίζει επακριβώς τις απαιτούµενες καλύψεις καθ όλη τη χρονική διάρκεια του έργου. Με βάση αυτές τις καλύψεις, ανά κατηγορία οχήµατος, που περιγράφηκα παραπάνω, θα δίνεται τιµή ασφάλισης για κάθε όχηµα ξεχωριστά, η οποία και θα αποτελεί σηµείο αναφοράς σε περίπτωση διαφοροποίησης (παροπλισµού) των περιγραφόµενων οχηµάτων ή σε οποιαδήποτε αλλαγή. Οι τιµές αυτές, στη συνέχεια θα αθροίζονται σε µια τελική τιµή, η οποία ορίζεται ως τιµή προσφοράς για το σύνολο του έργου. Το κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος και την τελική επιλογή του αναδόχου του έργου είναι η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο του έργου, η οποία θα είναι χωρίς Φ.Π.Α. µε τη διευκρίνιση του ποσοστού Φ.Π.Α. (%) που βαραίνει την παρεχόµενη υπηρεσία. Στην προσφορά ρητά θα αναφέρεται : α) Ότι συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη ασφάλιση των οχηµάτων και για την εκχιονιστική λεπίδα που θα φέρουν. β) Η τυχόν επιβάρυνση της πρόσθετης ασφάλισης του αυτοκινήτου για την έξοδο του στο εξωτερικό (πράσινη κάρτα). γ) Η ασφάλιση τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν σε τρίτους από την προεξοχή ογκωδών µηχανηµάτων κατά την µεταφορά τους από το ρυµουλκό φορτηγό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Π.Ε. Καβάλας. δ) Ότι η εταιρεία δεσµεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχηµα που θα αποκτά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Π.Ε Καβάλας κατά τη διάρκεια του έτους µε τους ιδίους όρους καθώς επίσης και να διακόπτει την ασφάλιση ορισµένων ήδη υπαρχόντων οχηµάτων. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη συνολικά τιµή για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης όλων των υπηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ. συµπλήρωση του ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως αυτά περιγράφονται στη σελ. 8-9 της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της πρόσκλησης και µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά του, δεν υπερβαίνει τη προϋπολογισθείσα δαπάνη της Π.Ε. Καβάλας. Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νοµική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόµενου.

7 Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης ακολουθεί Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων, το οποίο θα συµπληρωθεί και θα αποτελέσει την Οικονοµική Προσφορά του έργου ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει δύο επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή : Α. «Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2 της παρούσας. Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, συµπληρωµένα µε βάση το Υπόδειγµα στο τέλος της παρούσας. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην Π.Α.Μ.Θ Π.Ε. Καβάλας. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι τις ηµέρα Παρασκευή και ώρα π.µ. στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού, Γραφείο 215, 2ος όροφος, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ Π.Ε. Καβάλας, Ε. Αντίστασης Καβάλα. Προσφορές που κατατίθενται µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. Για ανάρτηση: Στο πρόγραµµα «ΙΑΥΓΕΙΑ» Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης Στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ. Π.Ε. Καβάλας Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Α.Μ.Θ. Π.Ε. Καβάλας Μ.Ε.Π. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ

8 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΜΘ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α/Α ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ίπποι Χρήση Εργοστάσιο-Τύπος Έναρξη Ασφάλισης Λήξη Ασφάλισης Bonus- Malus Παρατηρήσεις Προσφερό µενη τιµή 1 ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. OPEL H VAUXHALL 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. OPEL H VAUXHALL 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. LAND ROVER 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. SCODA OCTAVIA 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. SCODA OCTAVIA 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. ROVER DISCOVERY 9/11/2014 9/11/ ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 9/11/2014 9/11/ ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 9/11/2014 9/11/ ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 9/11/2014 9/11/ ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 9/11/2014 9/11/ ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 9/11/2014 9/11/ ΚΗΙ Φ.Ι.Χ. MITSUBISHI 9/11/2014 9/11/ ΚΗΙ Φ.Ι.Χ. CITROEN JUMPER 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. VOLKSWAGEN TIGUAN 9/11/2014 9/11/ ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. KIA MOTORS 9/11/2014 9/11/ ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. KIA MOTORS 9/11/2014 9/11/ ΚΗΙ Ε.Ι.Χ. SUZUKI GRAND VITARA 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. NISSAN 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. NISSAN MOTOR IB 9/11/2014 9/11/2015 2

9 9 ΕΛΚΥΣΤΗΡ+ 20 ΚΗΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜ SCANIA 9/11/2014 9/11/ ΕΝΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡ+ 21 ΚΗΥ ΕΠΙΚΑΘΗΜ SCANIA 9/11/2014 9/11/ ΕΝO 22 ΚΗΙ Φ.Ι.Χ. MERCEDES 9/11/2014 9/11/ ΜΕ ΕΚΧΙΟΝΙΣ ΤΙΚΗ ΛΕΠΙ Α 23 ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. FIAT IVECO 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. NISSAN VEHICULO 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. THOMAS 9/11/2014 9/11/ ΜΕ ΕΚΧΙΟΝΙΣ ΤΙΚΗ ΛΕΠΙ Α 26 ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. RENAULT 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Φ.Ι.Χ. FORD WERKE 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. FIAT PUNTO 9/11/2014 9/11/ ΚΗΗ Ε.Ι.Χ. FIAT PUNTO 9/11/2014 9/11/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU- HANOMAG 9/11/2014 9/11/ ME ME HBM SHN 4N 9/11/2014 9/11/ NEW HOLLAND 9/11/2014 9/11/ Μ.Ε ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 721B 9/11/2014 9/11/ ΚΥ ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ GALLION 9/11/2014 9/11/ ΜΕ ΙΣΩΠΕ ΩΤΗΣ HBM NOBAS 9/11/2014 9/11/ ME ΚΥ ΙΣΩΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣ ΤΙΚΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ DEMAN 9/11/2014 9/11/ MF 50 9/11/2014 9/11/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. (%) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ