ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΙΝΔΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΙΝΔΙΩΝ"

Transcript

1 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΙΝΔΙΩΝ Καιθνύηα, άββαην 11 Μαΐνπ ηνπ Σν αεξνπιάλν ηεο Sahara Airlines πξνεξρόκελν από ην Γειρί, κεηά 2σξε πηήζε, θαηεπζύλεηαη ζην ηνπηθό αεξνδξόκην. Καζώο θαηεβαίλεη βιέπεηο ηα πάληα λα ηα ζθεπάδεη κηα νξγηώδεο βιάζηεζε. Έλα ππθλό ηξνπηθό δάζνο εθηείλεηαη κπξνζηά ζνπ. Παληνύ πξάζηλν θαη παληνύ λεξό. Ο Γάγγεο, ν ηεξόο πνηακόο ησλ Ιλδώλ, κε πνηακόπινηα λα ηνλ δηαπιένπλ άιινη πνηακνί κηθξόηεξνη, ιίκλεο κηθξέο, ξπάθηα, έιε γεκάηα από θπηά θαηαπξάζηλα. Σν ρώκα θόθθηλν. ηγά-ζηγά μεθπηξώλνπλ δηάθνξεο αγξνηθίεο, πνπ ππθλώλνπλ όζν ην αεξνπιάλν ρακειώλεη θαη πξνζγεηώλεηαη. Οη επηβάηεο αξρίδνπλ λα θαηεβαίλνπλ. Μεηαμύ απηώλ θαη δύν Έιιελεο ν ππνγξαθόκελνο θαη ν ελνξίηεο κνπ Γεκήηξηνο Καινγεξάθεο. Ήξζακε ζηελ Ιλδία κε ηελ επινγία ηνπ επηζθόπνπ καο, εβαζκησηάηνπ Θενθιήηνπ, γηα λα γλσξίζνπκε ηελ ηεξαπνζηνιή ησλ Ιλδηώλ θαη λα δνύκε ζε ηη κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε. Η ζεξκνθξαζία 37 βαζκνί Κειζίνπ. Καη όκσο αλππόθνξε θαη απνπληθηηθή. Αηηία ε θνβεξή πγξαζία. ε ιίγεο κέξεο ην ζεξκόκεηξν έθζαζε ζηνπο 47 βαζκνύο Κειζίνπ. Ο θαύζσλ ήηαλ ηόζν έληνλνο πνπ πέζαλαλ αθόκε θαη Ιλδνί. ην αεξνδξόκην καο πεξηκέλεη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηεξαπνζηνιηθνύ θιηκαθίνπ ησλ Ιλδηώλ, ηεξνκόλαρνο π. Ιγλάηηνο ελλήο, έιθσλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπ θαηαγσγή από Ι. Μνλή ηαπξνληθήηα ηνπ Αγίνπ όξνπο θαη ηελ θαηά θόζκν από ηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ. Δπξίζθεηαη ζηελ Ιλδία από ην 1991, δηαδερζείο ηνλ αείκλεζην π. Αζαλάζην Αλζίδε, ηεξνκόλαρν ηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο, ν νπνίνο ππεξέηεζε ζηελ Ιλδία ηεξαπνζηνιηθά από ην 1982 έσο ην 1990, νπόηε εθνηκήζε ζηελ πεξηνρή Aramabagh αξθεηά ρηιηόκεηξα έμσ από ηελ Καιθνύηα.

2 Παίξλνπκε ηηο απνζθεπέο καο, βάξνπο 80 θηιώλ ζπλνιηθά, κε δηάθνξα είδε αλαγθαία γηα ηελ ηεξαπνζηνιή θαη θαηεπζπλόκεζα ζ έλα ηδηπ ηύπνπ Land rover ηεο Σάηα ( Ιλδηθήο εηαηξείαο θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ θαη άιισλ αγαζώλ). Αξρίδνπκε λα δηαζρίδνπκε ηελ Καιθνύηα, κηα πόιε πεξίπνπ θαηνίθσλ, ε νπνία ήηαλ θαη πξσηεύνπζα ησλ Ιλδηώλ πξηλ θηηζζεί ην Γειρί από ηνπο Άγγινπο. Δδώ βξίζθεηαη ην Victoria Memorial, δειαδή ην αλάθηνξν ηεο βαζίιηζζαο Βηθησξίαο ηεο Αγγιίαο, ζήκεξα κνπζείν, θαη άιια κλεκεία πνπ ζπκίδνπλ ηελ θαηνρή ησλ Άγγισλ, όπσο ν κεγαινπξεπέζηαηνο λαόο ησλ Αγγιηθαλώλ απέλαληη από ην παιάηη, αθηεξσκέλνο ζηνλ απόζηνιν Παύιν. Οη δξόκνη γεκάηνη απηνθίλεηα, κεγάιεο ειηθίαο ηα πεξηζζόηεξα, πνπ εθπέκπνπλ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο θαπζαεξίσλ. Οη νδεγνί νδεγνύλ λεπξηθά, ρσξίο όκσο λα εθλεπξίδνληαη, παηώληαο ζπλέρεηα ηηο θόξλεο ησλ απηνθηλήησλ. Όιν ην δηάζηεκα πνπ βξηζθόκνπλ ζηελ Καιθνύηα, ηαμηδεύνληαο θαζεκεξηλώο γύξσ ζηα 200 έσο 300 km, δελ είδα έλα ν- δεγό λα βξίδεη ή λα κνπληδώλεη ή λα δπζαλαζρεηεί. Γαιήληνη θαη θιεγκαηηθνί. Αθόκε θαη όηαλ ζπγθξνπζζεί ην απηνθίλεηό ηνπο βγαίλνπλ βιέπνπλ ηελ δεκηά θαη ζπλερίδνπλ ζαλ λα κε ζπλέβαηλε ηίπνηα. Μάζεκα θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη επγελείαο γηα κα ηνπο λεπξηθνύο θαη επεξέζηζηνπο Έιιελεο πνπ αλαζηαηώλνπκε ηνλ θόζκν κε ηηο θσλέο καο, πνιιέο θνξέο γηα ην ηίπνηα, αζρέησο αλ θηαίκε ή όρη. Μεηά από αξθεηή ώξα θζάλνπκε ζην λαό ηεο Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο, εθθιεζία πνπ έθηηζαλ ην 1924 νη Έιιελεο έκπνξνη, πνπ ζπγθέληξσλαλ ην βακβάθη ησλ Ιλδηώλ, σο εθπξόζσπνη ηνπ εκπνξηθνύ νίθνπ Ράιιε πνπ έδξα ηνπ είρε ηελ Αγγιία. Πξνεγνπκέλσο (1750 θαη εμήο) ππήξμε άιινο λαόο ζε άιιε πεξηνρή, ν νπνίνο γηα αγλώζηνπο ζήκεξα ιόγνπο εγθαηαιείθζεθε. Καη ν πξνεγνύκελνο είρε θηηζζεί από εκπόξνπο Έιιελεο θαη είρε δεηεζεί από ηνλ Αξρηεπίζθνπν ηλά Κύξηιιν ( ) λα ππαρζεί εθθιεζηαζηηθώο ζην ηλά, ην νπνίν ήηαλ ε πιεζηέζηεξε Οξ-

3 ζόδνμε Διιεληθή Δθθιεζηαζηηθή Αξρή, θαη ην ηλά λα θαιύπηεη κε ηλαΐηεο ηε ζέζε ηνπ εθεκεξίνπ ηνπ λανύ. Γη απηό θαη ν λαόο εζεσξείην κεηόρην ηεο Μνλήο ηλά. Μεηά ηελ αλεμαξηνπνίεζε ησλ Ιλδηώλ (1947) από ηνπο Άγγινπο, άξρηζαλ θαη νη Έιιελεο λα θεύγνπλ, κε απνηέιεζκα ν λαόο λα κείλεη ελ ηέιεη έξεκνο θαη αρξεζηκνπνίεηνο, ππό ηελ επηζηαζία ηεο ελ Γειρί Διιεληθήο Πξεζβείαο. Όηαλ ην 1991 ήξζε ν π. Ιγλάηηνο θξόληηζε λα ηνλ αλνίμεη θαη λα ηνλ θαηαζηήζεη θέληξν ηνπ εθεί ηεξαπνζηνιηθνύ θιηκαθίνπ. ην λαό ππάξρεη εθεκεξηαθόο νίθνο, αξρνληαξίθη, θαη ηαηξείν όπνπ εμεηάδνληαη δσξεάλ άπνξνη Ιλδνί. Μλεκείν ηεο ειιεληθήο παξνπζίαο ζηελ Ιλδία είλαη θαη ην ελαπνκείλαλ ειιεληθό θνηκεηήξην, κε παξεθθιήζην ηνπ πξνθήηνπ Ηιηνύ. Έιιελεο έκπνξνη ππήξραλ θαη ζηελ Βνκβάε, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη ιόγηνη Πάιιεο θαη Δθηαιηώηεο, ππέξκαρνη ηεο Γεκνηηθήο θαη αξρεγνί ηεο θηλήζεσο ησλ Γεκνηηθηζηώλ. Η κεηάθξαζε ηεο Ιιηάδνο ηνπ Πάιιε, ε νπνία έγηλε ζηηο λπρηεξηλέο ώξεο αλαπαύζεώο ηνπ, θάησ από ην θνβεξό ηξνπηθό θιίκα ησλ Ιλδηώλ, είλαη από ηηο θαιύηεξεο ηνπ είδνπο. Παξαζηαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζε ησλ Διιήλσλ εκπόξσλ, πνπ έδξαζαλ κε θέληξν ηελ Αγγιία θαη ζηηο Ιλδίεο, βξίζθνπκε ζην έξγν ηνπ Α. Α. Πάιιε «Ξεληηεκέλνη Έιιελεο», εθδόζεηο «Αεηόο Α.Α.», Αζήλαη Οη Έιιελεο ηεο Βνκβάεο πάλησο δελ απέθηεζαλ λαό δηθό ηνπο, ίζσο, γηαηί ήηαλ ιίγνη αξηζκεηηθώο. Οη πεξηζζόηεξνη ησλ Ιλδώλ ηεξέσλ -10 ηνλ αξηζκό- κέλνπλ ζηελ Καιθνύηα θη από θεη εμνξκνύλ ζηηο δηάθνξεο ελνξίεο πνπ επξίζθνληαη γύξσ από ηελ Καιθνύηα. Σν όηη κέλνπλ ζηελ Καιθνύηα, δίλεη ζ απηνύο ηε δπλαηόηεηα θαζεκεξηλώο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο αθνινπζίεο ηνπ λανύ, ζε ζπιιείηνπξγα, ζε ζεκηλάξηα θαη λα βνεζνύλ ζην θηιαλζξσπηθό έξγν πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ ελνξία ηεο Μεηα-

4 κνξθώζεσο. Καζεκεξηλώο πξνζθέξεηαη πξσηλό ξόθεκα ζε 200 άπνξα παηδηά θαη θάζε Γεπηέξα πξνζθέξνληαη ηξόθηκα, ζαπνύληα θαη άιια είδε ζε 1000 πεξίπνπ άηνκα. Δίλαη εληππσζηαθό λα βιέπεη θαλείο ην πιήζνο πνπ ζπγθεληξώλεηαη θάζε Γεπηέξα θαη ηνπο ηεξείο καδί κε ιατθνύο λα κνηξάδνπλ ηα ηξόθηκα. Η εθπαίδεπζε ησλ ηεξέσλ θαη ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηνπο δηαθόξνπο ηνκείο ηνπ ηεξαπνζηνιηθνύ έξγνπ ζηελ Καιθνύηα, λνκίδσ όηη είλαη από ηα ζπνπδαηόηεξα έξγα ηνπ π. Ιγλαηίνπ. Σνπο δίλεηαη έηζη ε αθνξκή λ αλαπηύμνπλ παξόκνην έξγν θαη ζηηο ελνξίεο ηνπο. Έληνλε είλαη ε παξνπζία λέσλ, νη νπνίνη έρνπλ ζηελό ζύλδεζκν κε ηελ Δθθιεζία, βνεζνύλ ζην αλαιόγην εθ πεξηηξνπήο, κεηέρνπλ ζηηο ηεξαπνζηνιηθέο εμνξκήζεηο, νξηζκέλνη δε εμ απηώλ έρνπλ επηζθεθζεί ηελ Διιάδα θαη γλσξίδνπλ, ειάρηζηα βεβαίσο, ηελ ειιεληθή γιώζζα. Καηά ηε δηακνλή καο ζηελ Ιλδία, επηζθεθζήθακε ην νξθαλνηξνθείν ζειέσλ εηο Bakeswar, ην νπνίν βξίζθεηαη λνηίσο ηεο Καιθνύηαο ζε απόζηαζε 10 km πεξίπνπ θαη ηειεί ππό ηελ δηεύζπλζε ηεο κνλαρήο Νεθηαξίαο Παξαδείζε. Σν ίδξπκα ζηεγάδεη 150 θνξίηζηα, είλαη ζύγρξνλν, κεγαινπξεπέο θαη εληππσζηαθό. ην θέληξν ηνπ ηδξύκαηνο ππάξρεη σξαίνο λαόο ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ, σξαηόηαην αξρνληαξίθη κε δσκάηηα πνπ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξνπο ρώξνπο θαζ έλα ρσξηζηά, ιεηηνπξγεί δε νδνληηαηξείν θαη ηαηξείν. ηελ απιή ηνπ νξθαλνηξνθείνπ ππάξρεη πιήξεο μπινπξγείν, όπνπ εξγάδνληαη Ιλδνί, νη νπνίνη ζθαιίδνπλ αλαιόγηα, ηέκπια, πξνζθπλεηάξηα θαη γεληθά εθθιεζηαζηηθέο θαηαζθεπέο, πνπ δελ έρνπλ λα δειέςνπλ ηίπνηα από αληίζηνηρεο ειιεληθέο. Σα θνξίηζηα ηνπ νξθαλνηξνθείνπ καο ππνδέρζεθαλ ζεξκόηαηα, ηξαγνύδεζαλ δε κεηαμύ ησλ άιισλ θαη ειιεληθά ηξαγνύδηα θαη εθθιεζηαζηηθνύο ύκλνπο. Παξαθνινπζήζακε ηε βξαδηλή πξνζεπρή ηνπο ζηελ Δθθιεζία. Ήηαλ αιεζηλή κπζηαγσγία. Η ηάμε θαη ε εζπρία ππνδεηγ-

5 καηηθή. Θα ήζεια θαη δηα ηεο γξαθίδαο λα ζπγραξώ ηνλ π. Ιγλάηην θαη ηε κνλαρή Νεθηαξία γηα ην ππέξνρν απηό ίδξπκα. Γίπια ζην νξθαλνηξνθείν θηίδεηαη ηώξα Σερληθό Λύθεην, ην νπνίν αλ θξίλεη θαλείο από ην πξόπιαζκά ηνπ ζα είλαη θαη απηό κεγαινπξεπέο. Καζ νδόλ δε πξνο ην νξθαλνηξνθείν, αλεγείξεηαη, θαζ ππόδεημε θαη πξνηξνπή ηνπ νηθείνπ Μεηξνπνιίηε Νηθήηα ν νπνίνο εδξεύεη εηο Υνλγθ-Κνλγθ, άιιν θηίξην ην νπνίν ζα ζηεγάζεη ηε ρνιή Σπθιώλ. πλνδεπόκελνη από ηνλ π. Ιγλάηην θάλακε κηα κηθξή πεξηνδεία ζην ρώξν γύξσ από ην νξθαλνηξνθείν επηζθεπηόκελνη ηηο ζπλνηθίεο ησλ Ιζαγελώλ. Δίδακε γεσηξήζεηο πνπ έγηλαλ κε έμνδα ηεο ηεξαπνζηνιήο, γηα λα έρνπλ λεξό νη ηζαγελείο γείηνλεο, θαη θαηαζθεπέο κηθξώλ ζπηηηώλ πνπ ρνξεγήζεθαλ δσξεάλ ζε ηζαγελείο, πνπ θαηαζηξάθεθαλ ηα ζπίηηα ηνπο από ηνπο κνπζώλεο. Οη ηζαγελείο, αλ θαη κε ρξηζηηαλνί, ήηαλ επγελέζηαηνη, καο δέρζεθαλ κε θαισζύλε, καο θέξαζαλ θξνύηα θαη θαξύδεο, καο μελάγεζαλ ζηηο πξσηόγνλεο θαη θησρέο εγθαηαζηάζεηο ησλ αρπξέλησλ θαιπβώλ ηνπο. Δίδακε ζηηο απιέο ηνπο, κεηαμύ άιισλ, είδσια θαη αγαικαηίδηα ηλδνπηζηηθώλ ζενηήησλ. Τπάξρεη θαη νξθαλνηξνθείν ζην Kakdeep ην νπνίν δελ θαηέζηε δπλαηό λα ην επηζθεθζνύκε. Οη εγθαηαζηάζεηο ε- θεί είλαη ππνδεέζηεξεο θαη ην παξέιαβαλ από πξνηεζηάληε πνπ δελ κπνξνύζε λα ην ζπληεξήζεη. Σα παηδηά ζηα νξθαλνηξνθεία είλαη θαηερνύκελα θαη νη βαπηίζεηο γίλνληαη ζηγά-ζηγά θαη κε πεξίζθεςε, δηόηη, ζπλ ηνηο άιινηο, κπνξεί λα εμαθζεί ν θαλαηηζκόο ησλ Ιλδνπηζηώλ κε δπζάξεζηα γηα ηελ ηεξαπνζηνιή απνηειέζκαηα. Πξνο βνξξά ηεο Καιθνύηαο είλαη ην αεξνδξόκην θαη αξρίδεη ν δξόκνο γηα ην Μπάγθια-Νηέο, ην Νεπάι θαη ην Θη-

6 βέη. Δθεί πξνο ηα βνξεηλά θηίζζεθε ν λαόο ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ. Μηθξόο αιιά ραξηησκέλνο θαη θνκςόο. Γπηηθά ηεο Καιθνύηαο βξίζθεηαη ην Aramlagh πνπ είρε σο θέληξν ηνπ ν π. Αζαλάζηνο Αλζίδεο ( ) θαη θεη είλαη θαη ν λαόο ηνπ Απνζηόινπ Θσκά. Από δσ θαηάγεηαη ν πξώηνο Ιλδόο πνπ ζπνύδαζε ζενινγία εηο Διιάδα (Θενινγηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο), Νεθηάξηνο Νηάξηδη, βαπηηζζείο ππό ηνπ π. Αζαλαζίνπ. Δπηζθεθζήθακε κεηά ην Aramlagh ηνλ Άγην Νεθηάξην Akhina. Δδώ ππάξρνπλ θνηηώλεο κε θνπδίλα θαη ηξαπεδαξία, θαη ιεηηνπξγνύλ θαηά θαηξνύο ζεκηλάξηα, θπξίσο γηα λένπο πνπ επηζπκνύλ λα γλσξίζνπλ ηελ Οξζνδνμία. Λεηηνπξγνύλ κε ηελ επζύλε ηνπ Νεθηάξηνπ Νηάξηδη, ν νπνίνο είλαη θαη ν θύξηνο θαηερεηήο. Παξάζπξα κε ηδάκη ζην θηίξην δελ ππάξρνπλ, απιώο κόλν παληδνύξηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζ άιια θηίξηα αθόκε θαη ζηα αζηηθά ιεσθνξεία ηεο Καιθνύηαο, ιόγσ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ πνπ επηθξαηνύλ. Πξνο ηα δπηηθά επίζεο βξίζθεηαη ν Άγηνο Ισάλλεο ν Πξόδξνκνο ηνπ Orospur, ν Άγηνο Ραθαήι ζην Eroradah -έρεη αίζνπζα γηα ζεκηλάξηα- ν Άγηνο Υαξάιακπνο ζην Kaknam, ν νπνίνο ζηεγάδεη ζε αίζνπζά ηνπ θαη ζρνιείν ηεο πεξηνρήο. Οη αλσηέξσ εθθιεζίεο βξίζθνληαη κέζα ζην ηξνπηθό δάζνο θαη πεγαίλεηο κε κνλνπάηηα. ηνλ Άγην Υαξάιακπν πεξλάο πξσηόγνλε γέθπξα από κπακπνύ πάλσ από πνηακό γηα λα θζάζεηο. Σα ρσξηά ηεο πεξηνρήο είλαη κε παξαδνζηαθέο αρπξνζθέπαζηεο θαιύβεο θαη ε δσή εληειώο πξσηόγνλε κε ειάρηζηεο αλέζεηο. Σν κόλν δείγκα πνιηηηζκνύ, είλαη νη εθθιεζίεο καο, νη νπνίεο πεξηβάιινληαη όιεο αλεμαηξέησο κε καληξόηνηρν θαη δηαζέηνπλ κεγάιε απιή θαη βνεζεηηθνύο ρώξνπο. ηε Modika ζέζακε ηα ζεκέιηα λένπ λανύ, 200 m2, ν νπνίνο ζα είλαη πξνο ηηκή ηεο Αγίαο θέπεο ηεο Θενηόθνπ

7 θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από εηζθνξέο ησλ ελνξηηώλ ηεο Α- γίαο θέπεο Πηνιεκαΐδαο. Δπηζθεθζήθακε ζην Dilkogram ηαηξηθό ζηαζκό ηεο ηεξαπνζηνιήο θαη πξσηόγνλν αρπξνζθέπαζην ζρνιείν. ε ιίγν ζα θηηζζεί θαηλνύξγην θαη επίζεο ζα θηηζζεί θαη εθθιεζία. Βιέπνληαο όια απηά ηα θηίξηα (λανύο, ηαηξεία, ζρνιεία), ηνπο Ιλδνύο ηεξείο, ηνπο λένπο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ Δθθιεζία, ην θηιαλζξσπηθό έξγν πνπ επηηειείηαη, ζαπκάδεη θαλείο όηη όια απηά δεκηνπξγήζεθαλ ζε 11 πεξίπνπ ρξόληα ( ). Ο Θεόο λα εληζρύεη ηνλ π. Ιγλάηην θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ νη νπνίνη δεκηνύξγεζαλ ηελ Οξζόδνμε Ιεξαπνζηνιή ησλ Ιλδηώλ θαη λα θσηίδεη ηνπο αλά ηνλ θόζκν νξζνδόμνπο λα ζπλερίδνπλ ηελ πιηθή θαη εζηθή αξσγή ηνπο. «άιπηγγα Οξζνδνμίαο», Μάηνο-Ινύληνο εκείσζε Γπζηπρώο ν π. Ιγλάηηνο δελ θαηέζηε δπλαηό λα ζπλερίζεη ηε δηαθνλία ηνπ ζηελ Ιλδία, ιόγσ αξλήζεσο ησλ ηλδηθώλ αξρώλ λα παξαρσξήζνπλ πεξαηηέξσ άδεηα παξακνλήο ηνπ εθεί. Ο Θεόο νδήγεζε ηα βήκαηά ηνπ ζηε Μαδαγαζθάξε, όπνπ ρεηξνηνλήζεθε θαη επίζθνπόο ηεο, δηαθνλώλ έηζη ζην θιίκα ηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο. Αο πξνζεπρόκαζηε γηα ηελ ηεξαπνζηνιή ησλ Ιλδηώλ θαη γηα ηνλ επίζθνπν Μαδαγαζθάξεο Ιγλάηην. ΜΔΛΔΣΙΟ ΑΠ. ΒΑΓΡΑΥΑΝΗ ΑΡΥΙΜΑΝΓΡΙΣΗ