ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015 Βαλβολίνες - Μετάδοσης κίνησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015 Βαλβολίνες - Μετάδοσης κίνησης"

Transcript

1 75W-80 75W-90 SYNPOWER GL 4 TRANSMISSION XSV FE TRANSMISSION XS FE MAXLIFE MTF GL 4 GEAR BV VALVOLINE GLS RPC TRANSMISSION BV TRANSELF LD GEAR SYNTHETIC SYNPOWER TDL TRANSMISSION SYN FE Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη άμνλεο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη ιεσθνξείσλ ή θνξηεγώλ 60 L. TOTAL κε/ρσξίο επηβξαδπληή (Retarder) Volvo.Όληαο έλα πιήξσο ζπλζεηηθό ιεπηόξξεπζην ιηπαληηθό, ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκία θαπζίκνπ. API: GL-4, MAN 341 type Z-3, Z-4, Volvo 97305, ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K.θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε DAF, Iveco, Renault, and Eaton όπνπ πξνδηαγξάθεηαη απηό ην ιάδη (βι βηβιίν νρήκαηνο). Πξνδηαγξαθέο: API GL-4, MAN 341 Type V-R (ex MAN Type SL) - EATON, VOITH, VOLVO 97307, ZF 02D θηβώηηα ηαρπηήησλ κε INTARDER Πξνδηαγξαθέο: API GL-4, ZF TE-ML 01 E/02E/19P, VOLVO , MAN 341 type Z-5 Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη άμνλεο πιεζώξαο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, αιιά θαη ιεσθνξείσλ/θνξηεγώλ, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ API GL-4. Όληαο έλα ιεπηόξξεπζην ιηπαληηθό, δηαζέηεη η άξηζηεο ξενινγηθέο ηδηόηεηεο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο παξέρνληαο απαιή αιιαγή ηαρπηήησλ ελώ ζπλεηζθέξεη ζηα πιενλεθηήκαηα νηθνλνκίαο θαπζίκνπ ηνπ νρήκαηνο. Καιύπηεη: BMW, Mini, Mercedes, Smart, Alfa Romeo, Fiat, Volvo, Honda, Citroen,Peugeot, Renault, Dacia, Seat, Skoda, VW Αλαβαζκηζκέλεο πνηόηεηαο πνιύηππε βαιβνιίλε γηα ηε ιίπαλζε θηβσηίσλ ηαρύηεηαο θαη δηαθνξηθώλ γηα ηα νπνία ζπζηήλεηαη ιηπαληηθό απηήο ηεο πνηόηεηαο θαη ξεπζηόηεηαο όπσο ζηα επηβαηηθά νρήκαηα Peugeot θαη Citroen. Δμαζθαιίδεη εμαίξεηε πξνζηαζία ησλ γξαλαδηώλ από ηε θζνξά, αμηόπηζηε θαη αζόξπβε ιεηηνπξγία ηνπ θηβσηίνπ γηα κεγάια δηαζηήκαηα ρξήζεο. Τπεξθαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο:, PSA (Peugeot & Citroen) Τςειήο πνηόηεηαο εηδηθό ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα ην θηβώηην ηαρπηήησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ/ειαθξώλ βαλ Peugeot, Citroen θαη Renault, εηδηθόηεξα, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ., Renault, PSA (Peugeot/Citroen) Πξνδηαγξαθέο: Πξνδηαγξαθέο: API GL-4 MAN 341 Type E3 60 L. VALVOLINE API GL-4+ PSA PEUGEOT CITROEN B % ζπλζεηηθή πνιύηππε βαιβνιίλε γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη δηαθνξηθά απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ. Πξνζθέξεη ηζρπξή πξνζηαζία θαη ιίπαλζε ζε ζπλζήθεο πςειώλ θνξηίσλ θαη ζηξνθώλ, δηαηήξεζε ξεπζηόηεηαο ζε ρακειέο/πςειέο ζεξκνθξαζίεο, εύθνιε θαη αζόξπβε αιιαγή ησλ ηαρπηήησλ, νηθνλνκία θαπζίκνπ, θαη κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο. Τπεξθαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο: /GL-4/MT-1, SAE J 2360 (MIL-L-PRF-2105E), ZF TE- ML-02B / 05B / 07A / 12B/ 16Β / 16F / 17B, MAN 3343 SL, Scania STO:1 Πιήξσο ζπλζεηηθό, θαηεγνξίαο "total drive line", ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη δηαθνξηθά. Δηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. API GL-3/4/5, API MT-1, MAN 341 E3, Eaton Manual TransmissionsMAN 341 Z2, ZF Man. Transm., MAN 342 M3, Rear axles & transfer MB 235.8, MIL-PRF- 2105E, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B. Καιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο: API GL-4,, API MT-1, MIL-PRF-2105E DAF (κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο ζηνπο πίζσ άμνλεο), MB-Approval 235.8, MACK GO-J, MAN 3343 type S (ex MAN 3343 type SL), SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, SAE J2360 (n o PRI GL 0432)

2 75W-140 VARIANSYNT EP TRANSELF SYNTHESE FE MAXLIFE MTF GL 4 4 x 5 L. ROLOIL 15 x 1 L. ROLOIL 60 L. ELF πλζεηηθή, πνιύηππε, ππεξεληζρπκέλε βαιβνιίλε, κε επηιεγκέλα πξόζζεηα πςειώλ πηέζεσλ γηα ρξήζε ζε θηβώηηα θαη ππνεηδή δηαθνξηθά όπνπ αλαπηύζζνληαη πςειά θνξηία θαη ζεξκνθξαζίεο. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D Πξνδηαγξαθέο: API GL-4 / GL-5, API MT-1, MAN 341 TYP E3, Z2, MAN 342 TYPE M3, MB-Approval 235.8, ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B, VOLVO 97312, SCANIA STO 1.0. Ιθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο θαηαζθεπαζηώλ βαλ θαη ηξαθηέξ πνπ απαηηνύλ ή επηηξέπνπλ βαζκό 75W-90 ιηπαληηθνύ γηα ηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη ηνπο άμνλεο ηνπο: DAF (πξώηνο άμνλαο πιήξσζεο), IVECO, MACK, VOLVO, AUDI, VW, SAE J2360 PRI GL 0432, MIL-PRF-2105E Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη άμνλεο πιεζώξαο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, αιιά θαη ιεσθνξείσλ/θνξηεγώλ, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ API GL-4.Έρεη άξηζηεο ξενινγηθέο ηδηόηεηεο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο παξέρνληαο απαιή αιιαγή ηαρπηήησλ. Καιύπηεη: Lancia, Ford, Chevrolet, Opel, Saab, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, NissanSuzuki, Land Rover, Jaguar, Toyota TRANSMISSION XI 60 L. TOTAL Δπίπεδν API GL-4, Δγθεθξηκέλν από MERCEDES MB-Approval θαη DC GEAR EP SYN. TECHNOLOGY DURABLEND GL 5 DURABLEND GL 5 LS πλζεηηθήο ηερλνινγίαο θαη πνιύ πςειήο απόδνζεο ιηπαληηθό ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θαη δηαθνξηθώλ. Παξαζθεπάδεηαη κε ηε ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο βαζηθώλ θαη πξνζζέησλ πξνο βέιηηζηε ξενινγηθή ζπκπεξηθνξά ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη δηαηήξεζε ηνπ ημώδνπο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Δίλαη θαηάιιειν γηα ππνεηδή θηβώηηα, άμνλεο θίλεζεο θαη ηειηθνύο άμνλεο ζε επξύ ζεξκνθξαζηαθό θάζκα ιεηηνπξγίαο, θαη ζε θνξηεγά, κεραλήκαηα εξγνηαμίνπ αιιά θαη επηβαηηθά νρήκαηα. Δίλαη θαηάιιειν θαη γηα ηελ ιίπαλζε θηβσηίσλ ηαρπηήησλ όπνπ απαηηείηαη έλα ιηπαληηθό πξνδηαγξαθήο GL-5. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D, MAN 342, ZF TE-ML-05A/07A/12E/16B/17B Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα όια ηα ππνεηδή θηβώηηα, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ. ρεδηαζκέλν κε εηδηθό παθέην πξνζζέησλ, πξνζθέξεη απμεκέλε πξνζηαζία από ηε ζθνπξηά θαη ηε δηάβξσζε ζε όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. SYNPOWER GL 5 TRANSMISSION SYN FE TRANSELF SYNTHESE FE 18 x 1 L. ELF Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλζεο, θαηάιιειν γηα κπινθέ δηαθνξηθά επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγώλ, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ LS. Πξόθεηηαη γηα κία εηδηθά ζρεδηαζκέλε ζπληαγή κε πξνόζζεηα, ηα νπνία κεηώλνπλ ηα επίπεδα ζνξύβνπ ζην ζύζηεκα δηαθνξηθνύ. Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα βαξέσο ηύπνπ άμνλεο ππό επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη άξηζηε πξνζηαζία από ηε θζνξά θαη ηε δηάβξσζε θαη ππνζηεξίδεη παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα αιιαγώλ., API MT-1, Scania STO 1:0 Καιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο: API GL-4,, API MT-1, MIL-PRF-2105E DAF (κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο ζηνπο πίζσ άμνλεο), MB-Approval 235.8, MACK GO-J, MAN 3343 type S (ex MAN 3343 type SL), SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, SAE J2360 (nopri GL 0432) Πξνδηαγξαθέο:, LEVEL: SCANIA : STO 1.0 (gearboxes, high mileage), RENAULT : approval on OT1 Axle (Trafic 1st generation): n W-90 VALVOLINE TDL TRANSMISSION MDL TRANSELF EP Τςειήο πνηόηεηαο, θαηεγνξίαο "total drive line", ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη δηαθνξηθά. Δηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα 18 x 1 L. ELF απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, πξνηείλεηαη γηα κηθηνύο ζηόινπο επηβαηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ. API: GL-3,4,5, MT-1, DAF, Iveco, Mack GO-J, MAN 341 type E2, E3, MB-235.0, 235.8,US MIL PRF-2105 E, Renault, Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, C, D, 17B, 19B, C, 21A. Πξνδηαγξαθέο: API GL-4,, API MT-1, MAN 3343 type M (ex MAN 3343 type ML) ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A Πξνδηαγξαθέο: API GL-4 MAN 341 Type E-1, Z-2, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A, LEVEL: DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO, etc.

3 GEAR EP GL 5 VALVOLINE GL 5 TRANSMISSION TM VARIAX EP TRANSELF TYPE B Τπεξεληζxπκέλεο πνιύηππεο βαιβνιίλεο κε εηδηθά πξόζζεηα πςειώλ πηέζεσλ (EP). ρεδηαζκέλεο γηα ππνεηδή δηαθνξηθά πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλζήθεο 4 x 5 L. VALVOLINE 4 x 5 L. ROLOIL πςειώλ θνξηίσλ. Γεκηνπξγνύλ ηζρπξή ιηπαληηθή κεκβξάλε αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε θξνπζηηθώλ θνξηίσλ. Καηάιιειεο θαη γηα ηελ ιίπαλζε γξαλαδνθηβσηίσλ κε ππνεηδή, θσληθά ή ζπεηξνεηδή γξαλάδηα θαζώο θαη ζπγρξνληζκέλσλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ όηαλ απαηηείηαη ιηπαληηθό πξνδηαγξαθήο GL- 5 ζε επξύ ζεξκνθξαζηαθό θάζκα. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D, MAN 342, ZF TE-ML-05A/12E/16B/17B/19B/21A (SAE 80W-90), ZF TE- ML-05A/16D/21A Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα ην δηαθνξηθό θαη ην θηβώηην ηαρπηήησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγώλ, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ. ρεδηαζκέλν κε εηδηθό παθέην πξνζζέησλ, πξνζθέξεη απμεκέλε πξνζηαζία από ηε θζνξά ζε εύξνο ζεξκνθξαζηώλ θαη ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο Πξνδηαγξαθέο: Τπεξεληζρπκέλε πνιύηππε βαιβνιίλε γηα δηαθνξηθά θαη θηβώηηα ηαρπηήησλ όπνπ απαηηνύληαη πςειέο πξνδηαγξαθέο. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L- 2105D, MAN 342, MB Πξνδηαγξαθέο: MAN 342 Type M-1, MERCEDES MB-Approval 235.0, ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A, LEVEL : DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO VALVOLINE GL 5 LS EP Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα κπινθέ δηαθνξηθά επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγώλ, όπνπ ν 85W-90 GEAR EP GL 5 θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ LS. Με εηδηθά πξόζζεηα πνπ ειαρηζηνπνηνύλ ην ζόξπβν ηνπ δηαθνξηθνύ, πξνζθέξεη απμεκέλε πξνζηαζία από ηε θζνξά ζε εύξνο ζεξκνθξαζηώλ θαη ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο Δληζρπκέλεο βαιβνιίλεο απηνθηλήησλ κε πξόζζεηα κέζσλ πηέζεσλ (MEP). Πξνζηαηεύνπλ ηα γξαλάδηα από ηε θζνξά θαη ηελ νμείδσζε. Δπηηξέπνπλ νκαιή Πξνδηαγξαθέο: API GL-4, MAN 341 type e-1/z-2, ZTE-ML 02A, 16A, 17A, 19A Τπεξεληζxπκέλεο πνιύηππεο βαιβνιίλεο κε εηδηθά πξόζζεηα πςειώλ πηέζεσλ (EP). ρεδηαζκέλεο γηα ππνεηδή δηαθνξηθά πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλζήθεο πςειώλ θνξηίσλ. Γεκηνπξγνύλ ηζρπξή ιηπαληηθή κεκβξάλε αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε θξνπζηηθώλ θνξηίσλ. Καηάιιειεο θαη γηα ηελ ιίπαλζε γξαλαδνθηβσηίσλ κε ππνεηδή, θσληθά ή ζπεηξνεηδή γξαλάδηα θαζώο θαη ζπγρξνληζκέλσλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ όηαλ απαηηείηαη ιηπαληηθό πξνδηαγξαθήο GL- 5 ζε επξύ ζεξκνθξαζηαθό θάζκα. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D, MAN 342, ZF TE-ML-05A/12E/16B/17B/19B/21A (SAE 80W-90), ZF TE- ML-05A/16D/21A 85W-140 GEAR EP GL 5 Τπεξεληζxπκέλεο πνιύηππεο βαιβνιίλεο κε εηδηθά πξόζζεηα πςειώλ πηέζεσλ (EP). ρεδηαζκέλεο γηα ππνεηδή δηαθνξηθά πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλζήθεο πςειώλ θνξηίσλ. Γεκηνπξγνύλ ηζρπξή ιηπαληηθή κεκβξάλε αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε θξνπζηηθώλ θνξηίσλ. Καηάιιειεο θαη γηα ηελ ιίπαλζε γξαλαδνθηβσηίσλ κε ππνεηδή, θσληθά ή ζπεηξνεηδή γξαλάδηα θαζώο θαη ζπγρξνληζκέλσλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ όηαλ απαηηείηαη ιηπαληηθό πξνδηαγξαθήο GL- 5 ζε επξύ ζεξκνθξαζηαθό θάζκα. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D, MAN 342, ZF TE-ML-05A/12E/16B/17B/19B/21A (SAE 80W-90), ZF TE- ML-05A/16D/21A

4 TRANSMISSION TM VARIAX EP Πξνδηαγξαθέο: Τπεξεληζρπκέλε πνιύηππε βαιβνιίλε γηα δηαθνξηθά θαη θηβώηηα ηαρπηήησλ όπνπ απαηηνύληαη πςειέο πξνδηαγξαθέο. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L- 20 L. ROLOIL 2105D, MAN 342, MB W TRANSELF TYPE B TRANSELF EP GEAR PRIME Πξνδηαγξαθέο:, MIL.L. 2105D ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 17B, 21A Δληζρπκέλεο βαιβνιίλεο απηνθηλήησλ κε πξόζζεηα κέζσλ πηέζεσλ (MEP). Πξνζηαηεύνπλ ηα γξαλάδηα από ηε θζνξά θαη ηελ νμείδσζε. Δπηηξέπνπλ νκαιή Πξνδηαγξαθέο: API GL-4 MAN 341 Type E-1, Z-2, ZF TE-ML 02B, 17A, MERCEDES MB-Approval 235.1, LEVEL: DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO, etc. Τςεινύ δείθηε ημώδνπο κνλόηππεο βαιβνιίλεο. Δίλαη θαηάιιειεο γηα ηε ιίπαλζε γξαλαδηώλ, θηβσηίσλ ηαρύηεηαο, δηαθνξηθώλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ θάησ από ζπλζήθεο ειαθξνύ θνξηίνπ θαη ρακειήο ηαρύηεηαο (παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο). Πξνδηαγξαθέο: API GL-1 Δληζρπκέλεο βαιβνιίλεο απηνθηλήησλ κε πξόζζεηα κέζσλ πηέζεσλ (MEP). Πξνζηαηεύνπλ ηα γξαλάδηα από ηε θζνξά θαη ηελ νμείδσζε. Δπηηξέπνπλ νκαιή VARIAX 90 AZ 4 x 5 L. ROLOIL Βαιβνιίλε απιήο ξεπζηόηεηαο, άξηζηεο πνηόηεηαο, θαηάιιειε γηα ηε ιίπαλζε θηβσηίσλ ηαρπηήησλ θαη δηαθνξηθώλ, επηβαηηθώλ θαη θνξηεγώλ απηνθηλήησλ. πλίζηαηαη όπνπ ν θαηαζηεπαζηήο δελ έρεη απαηηήζεηο EP. Σα εηδηθά πξόζζεηα πνπ ζπλζέηνπλ ην πνξτόλ ηνπ πξνζδίδνπλ άξηζηεο αληηζθσξηαθέο θαη αληηαθξηζηηθέο ηδηόηεηεο. Πξνδηαγξαθέο: API GL-3 90 GEAR PRIME GEAR LS (4 x 4) 15 x 1 L. ROLOIL Τςεινύ δείθηε ημώδνπο κνλόηππεο βαιβνιίλεο. Δίλαη θαηάιιειεο γηα ηε ιίπαλζε γξαλαδηώλ, θηβσηίσλ ηαρύηεηαο, δηαθνξηθώλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ θάησ από ζπλζήθεο ειαθξνύ θνξηίνπ θαη ρακειήο ηαρύηεηαο (παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο). Πξνδηαγξαθέο: API GL-1 Αλώηαηεο πνηόηεηαο βαιβνιίλε γηα κπινθέ δηαθνξηθά (limited slip differentials). Δίλαη εμαίξεηεο ζηαζεξόηεηαο γηα νκαιή θαη αζόξπβε ιεηηνπξγία ηνπ δηαθνξηθνύ. Καηάιιειε γηα όια ηα νρήκαηα εθνδηαζκέλα κε κπινθέ δηαθνξηθά (4x4). Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D, ZF TE-ML-05C/12C/16E

5 VARIAX 90 LS Τςειήο πνηόηεηαο βαιβνιίλε ξεπζηόηεηαο SAE 85W-90, θαηάιιειε γηα ηε ιίπαλζε ζπζηεκάησλ κπινθέ δηαθνξηθνύ (Limited Slip), επηβαηηθώλ θαη θνξηεγώλ απηνθηλήησλ. Σα εηδηθά πξόζζεηα πνπ ζπλζέηνπλ ην πξντόλ ηνπ πξνζδίδνπλ άξηζηεο αληηζθσξηαθέο, αληηαθξηζηηθέο, θαη πςειώλ πηέζεσλ ηδηόηεηεο. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-210B, HANOMAG 511, VOLVO 97311, ZF TE-ML ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΚΙΒΩΣΙΩΝ GEAR PRIME Δληζρπκέλεο βαιβνιίλεο απηνθηλήησλ κε πξόζζεηα κέζσλ πηέζεσλ (MEP). Πξνζηαηεύνπλ ηα γξαλάδηα από ηε θζνξά θαη ηελ νμείδσζε. Δπηηξέπνπλ νκαιή VARIAX 4 x 5 L. ROLOIL SYNPOWER STEERING FLUID SYNPOWER ATF 134 ATF S1 A ATF S-DCT SYNPOWER DCT VA Τςεινύ δείθηε ημώδνπο κνλόηππεο βαιβνιίλεο. Δίλαη θαηάιιειεο γηα ηε ιίπαλζε γξαλαδηώλ, θηβσηίσλ ηαρύηεηαο, δηαθνξηθώλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ θάησ από ζπλζήθεο ειαθξνύ θνξηίνπ θαη ρακειήο ηαρύηεηαο (παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο). Πξνδηαγξαθέο: API GL-1 Δληζρπκέλεο βαιβνιίλεο απηνθηλήησλ κε πξόζζεηα κέζσλ πηέζεσλ (MEP). Πξνζηαηεύνπλ ηα γξαλάδηα από ηε θζνξά θαη ηελ νμείδσζε. Δπηηξέπνπλ νκαιή Απιή βαιβνιίλε θηβσηίσλ ηαρπηήησλ απηνθηλήησλ θαη κεησηήξσλ πνπ εμαζθαιίδεη άξηζηε πξνζηαζία ζηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο από ηε ζθνπξηά θαη ηε δηάβξσζε. πληζηάηαη όπνπ ν θαηαζηεπαζηή δελ έρεη απαηηήζεηο EP. Πξνδηαγξαθέο: API GL-1 Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό, εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ην πδξαπιηθό ζύζηεκα δηεύζπλζεο (ηηκόλη) θαη ην θεληξηθό πδξαπιηθό ζύζηεκα επηβαηηθώλ/επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ, θαζώο θαη γηα ζπζηήκαηα αλύςσζεο θαη ακνξηηζέξ θνξηεγώλ, όπνπ πξνηείλνλαη πγξά εηδηθήο παξαγσγήο ησλ θαηαζθεπαζηώλ. Με εμαηξεηηθά ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ρακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, είλαηη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ζπζηήκαηα ABS, ASR θαη ΑSC. VW TL 52146, MB 345.0, Opel B , MAN M 3289, Audi, Saab, Porsche, Skoda, Volvo Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό απηόκαηεο κεηάδνζεο θίλεζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ/suv θαη ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ, εγθεθξηκέλν σο πξνο ηελ πξνδηαγξαθή ΜΒ ηεο Daimler. Πξνζθέξεη πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πξνηείλεηαη γηα ηε ιίπαλζε ησλ κεηαδόζεσλ NAG-2 ηεο Mercedes-Benz. MB-Approval Πιήξσο ζπλζεηηθό, πςειήο απόδνζεο πγξό απηόκαησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ, θαηάιιειν θαη γηα πδξαπιηθά ηηκόληα κε ππνβνήζεζε. «Πνιπρξεζηηθήο» θηινζνθίαο θαη ζπληαγήο, είλαη θαηάιιειν γηα ηα πεξηζζόηεξα επηβαηηθά/εκπνξηθά νρήκαηα θαη εμνπιηζκό θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ. Δίλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε θαη σο πδξαπιηθό ιάδη ζε παιαηόηεξεο γεληάο νρήκαηα. Σν CYCLON Α.T.F. S1-A δελ είλαη θαηάιιειν γηα CVT θαη DCT ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο. Πξνδηαγξαθέο: JASO 1-A, Ford MERCON- V,GM DEXRON - IIIH, DEXRON - VI, Allison TES-295, Allison C-4, Daimler MB , 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, MAN 339 Type V-1/Type V-2, MAN 339 Type Z-1, Z-2, Z-3, Voith H / H , Volvo 97340/97341,ZF TE- ML:02F/04D/05L/09/11A/B/14A/B/C (level)/16l/m/17c/20c (level). Νέαο γεληάο, πιήξσο ζπλζεηηθό, πγξό απηόκαηεο κεηάδνζεο γηα ζπζηήκαηα δηπινύ ζπκπιέθηε επηβαηηθώλ θαη εκπνξηθώλ νρεκάησλ. πληζηάηαη γηα ρξήζε ζηα νρήκαηα ηνπ γθξνππ VW (Audi, VW, Seat, Skoda) εμνπιηζκέλα κε DSG (Direkt schalt Geatriebe) θαη 6-ηάρπηα ζπζηήκαηα πγξνύ ζπκπιέθηε «S Tronic» (> 2003 θαη κεηέπεηηα). Δίλαη, επίζεο, θαηάιιειν γηα ην «PowerShift» πγξό ζπκπιέθηε κεηάδνζεο ηεο Ford (θαη νξηζκέλσλ κνληέισλ ηεο Volvo), γηα ηηο Twin Clutch κνλάδεο κεηάδνζεο SST ηεο Mitsubishi, θαζώο θαη γηα ηα ζπζηήκαηα δηπινύ ζπκπιέθηε Getrag ζε νρήκαηα PSA Peugeot Citroen (>2007). Πξνδηαγξαθέο: VW,Audi, Seat and Skoda 6-speed wet Dual Clutch Transmission (>2003), Ford/Getrag, Volvo, Chrysler, PSA (Peugeot, Citroen), Mitsubishi 6-speed wet Dual Clutch Transmission >2007 Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο επηβαηηθώλ/ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ ηνπ γθξνππ VW κε ζύζηεκα δηπιoύ ζπκπιέθηε (DSG). Πξνζθέξεη πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο θαηά ηεο θζνξάο. VW TL , VW G A2, VW G A6 MAXLIFE DCT 4 x 4 L. VALVOLINE πλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο επξσπατθώλ, ακεξηθαληθώλ θαη αζηαηηθώλ επηβαηηθώλ/ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ κε ζύζηεκα δηπιoύ ζπκπιέθηε (DSG). Πξνζθέξεη πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο θαηά ηεο θζνξάο. Δίλαη θαξάιιειν γηα κεξηθά κνληέια ηεο Audi, Skoda, Seat, Lamborghini θαη Nissan κε DSG ηεο VW. Covers VW TL VW G BMW , 579 BMW BMW PSA 9734.S2 Ford M2C936A MB Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1, Porsche Oil No Volvo ,

6 FLUIDE XLD FE ATF CVT NS-2/1 ELFMATIC CVT MV 18 x 1 L. ELF MAXLIFE CVT MAXLIFE ATF Πξνδηαγξαθέο: GM Dexron III-H, FORD Mercon/Mercon V, JASO 1A, NISSAN (Matic D,J,K), JWS 3309, MAZDA (M-III, M-V), HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia m Mitsubishi (SP-II/SP-III), MB-Approval , bmw (όηαλ απαηηνύληαη νηξπνδηαγξαθέο LT ή LA2634), VW (TL 52162), ZF TE ML, 09, 11B, CHRYSLER ATF +3/+4 4 x 5 L. VALVOLINE Τςειήο απόδνζεο, πιήξσο ζπλζεηηθό ιάδη απηόκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ γηα ζπλερώο κεηαβαιιόκελα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο (CVT). Δίλαη θαηάιιειν γηα ηα πεξηζζόηεξα επηβαηηθά νρήκαηα εμνπιηζκέλα κε ζύγρξνλεο δώλεο ώζεζεο θαη θαδέλεο ζπζηεκάησλ CVT. Καιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο NS-2/1 ηεο Nissan πξνζθέξνληαο εμαηξεηηθή πξνζηαζία από ηελ ηξηβή, θζνξά θαη ηε δεκηνπξγία αθξνύ. Σν Cyclon ATF CVT NS-2/1 δελ είλαη θαηάιιειν γηα πβξηδηθά E-CVT θαη ηνξνεηδή («θξηθνεηδή») θηβώηηα ηαρπηήησλ CVT. Πξνδηαγξαθέο: VW Group (TL 52180; G ; G ), Dodge / Jeep (NS-2 / CVTF+4), Ford (CVT23), Ford (CVT30 / Mercon C), GM/Saturn (DEX-CVT), Honda (HMMF, HCF-2), Hyundai / Kia (SP-CVT 1), Daimler MB (236.20), Mini Cooper (EZL 799A), Mitsubishi (CVTF-J1), Nissan (NS-1, NS-2), Punch (EZL 799A), Shell Green 1V, Subaru (Lineartronic CVTF), Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green 1), Toyota (TC) Πξνδηαγξαθέο: JASO 1A LEVEL: Audi/VW TL 52180; G , Daihatsu Amix CVTF-DC / Amix CVTF DFE, Dodge / Jeep CVT NS-2 / CVTF+4, Ford CVT23 / CVT30 / MERCON C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda Multimatic Fluid HMMF, HCF-2, Hyundai Genuine CVTF, Hyundai / Kia SP III, Mercedes Benz CVT , Mini Cooper EZL 799, Mitsubishi CVTF-DiaQueen J1, Diaqueen J-4/Sp-III, Nissan NS-2/Nissan NS-3, Subaru NS-2/ Lineartronic CVTF, Suzuki TC / NS- 2 / CVT Green 1 / CVTF Green 2, Toyota/Lexus TC πλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο επξσπατθώλ, ακεξηθαληθώλ θαη αζηαηηθώλ επηβαηηθώλ/ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ κε ζύζηεκα ζπλερνύο κεηαβαιιόκελεο κεηάδνζεο (CVT). Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ζπζηήκαηα CVT κε θαδέλα ή ηκάληα. BMW / Mini Cooper EZL 799, Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4, Ford CVT23, CVT30, Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HMMF Hyundai/Kia SP- III (not in automatic transmissions), Hyundai Genuine CVT Fluid, MB , Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III (όρη ζε απηόκαηεο κεηαδόζεηο) Πιήξσο ζπλζεηηθό, πνιπρξεζηηθήο θηινζνθίαο ιηπαληηθό απηόκαηεο κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα πιήζνο επξσπατθώλ, ακεξηθαληθώλ θαη αζηαηηθώλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ. Πξνζθέξεη πνιύ απαιέο αιιαγέο ηαρπηήησλ (ζε ζρέζε κε άιια ζπκβαηηθά ATF) θαη 60 L. VALVOLINE πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ ηζηκνύρσλ γηα λα απνηξέπνπλ πηζαλέο δηαξξνέο. Έρεη εμαηξεηηθά ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε πνιύ θαιή ιηπαληηθόηεηα ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο ιηπαληηθήο κεκβξάλεο ζηηο πςειέο. GM Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI, ; Ford Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5 BMW LT 71141, LA 2634, Chrysler ATF +3, Hyundai Diamond SP- IV, SPH-IV, Honda Acura ATF-Z1 (όρη CVT), KIA SP-II & SP-III, IV; MAN 339 type D, F, Z1, Z2, V1, V2, Mazda M-V, Mini Cooper Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III, MB ,2,3,5,6,7,8,9,10,11, NAG 1. NAG 1. (όρη γηα /236.14/236.20), Nissan/Infiniti S,D,J,K-Μatic, Subaru ATF, ATF- HP, Toyota T, T-III, T-IV, WS (εθηόο πβξηδηθώλ), Volvo , , STD , VW/Audi G A2, G A1, Aisin Warner AW-1, JWS 3309,GM Allison C-4, TES 389, TES 295 (παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα αιιαγήο κόλν θαηόπηλ αλάιπζεο IDLube check) Voith H , H ; ZF TE-ML 14B, 16L, 17C. HYDROMATIC SZ/3 SYNT 30 L. ROLOIL ELFMATIC G3 SYN VALVOLINE ATF DEX/MERC ATF TYPE D FLUIDE G3 Δμαηξεηηθήο πνηόηεηαο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό εηδηθό γηα απηόκαηα θηβώηηα απηνθηλήησλ. Πξνδηαγξαθέο: GM DEXRON III/ALLISON C-4, FORD MERCON, MB 236.1/236.5, VOITH DIWA H X ( km), ZF TE-ML 04D/14B/16L Πξνδηαγξαθέο: MAN 339 type V-1, Z-2, VOITH H xx, ZF TE-ML 04D,14B,16L, RENAULT boites DPx / RWx LEVEL: DEXRON IIIG, Ford Mercon, ALLISON C4, PSA boites AL4 / 4HP20, MB-Approval , ZF TE ML 11B (boites 4HP), BMW (when LT or LA2634 is required), VW (TL 52162) πλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθό απηόκαηεο κεηάδνζεο θίλεζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ/ιεσθνξείσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Φέξεη εηδηθέο άδεηεο (license) ρξήζεο από ηηο General Motors θαη Ford. GM Dexron III G-34221, Ford Mercon M , GM Allison C-4, Nissan (όια ηα κνληέια), Caterpillar TO-2 Κνξπθαίαο πνηόηεηαο ιηπαληηθό απηόκαησλ θηβσηίσλ ηαρύηεηαο. Ο πςειόο δείθηεο ημώδνπο εμαζθαιίδεη ζηαζεξόηεηα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειά θνξηία απμάλνληαο ην ρξόλν δσήο ησλ εμαξηεκάησλ. Διαρηζηνπνηεί ηηο ηξηβέο θαη κεγηζηνπνηεί ηελ απόδνζε ηνπ κεηαηξνπέα. Δίλαη θαηάιιειν γηα απηόκαηα θηβώηηα ηαρπηήησλ, κεηαηξνπείο ξνπήο θαη πδξαπιηθά ηηκόληα, κεηαηξνπείο ξνπήο θαη πδξαπιηθά ζπζηήκαηα δηεύζπλζεο θάζε ηύπνπ ζε επηβαηηθά νρήκαηα, θνξηεγά, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θ.ι.π. Πξνδηαγξαθέο: GM Dexron III/IID, GM Allison C-4, Ford Mercon, Daimler MB 236.1/236.5, Voith , ZF TE-ML-02F/03D/04D/14A/17C, Caterpillar TO-2, MAN 339 Type Z-1/Z-2 // Type V-1/V-2 Ιθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο: XRONOR IIG, NH-530B, ALLISON C4, FORD MERCONR Γηαζέηεη εθξίζεηο: MAN 339 Type Z-1 & V-1, VOITH H , ZF TE-ML 04D, 09, 14A, 17C, MB-Approval 236.9, VOLVO 97341

7 ELFMATIC G3 VALVOLINE ATF TYPE D HYDROMATIC DX ATF TYPE A 18 x 1 L. ELF 60 L. VALVOLINE 4 x 5 L. VALVOLINE 15 x 1 L. ROLOIL LHM FLUID Πξνδηαγξαθέο: GM DEXRON III G, ALLISON C4, FORD MERCON, MAN 339 Type Z-1 & V-1, MERCEDES MB-Approval 236.9, NEW HOLLAND NH-530B, VOITH , ZT TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C, VOLVO Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό απηόκαηεο κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα πιήζνο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη ειαθξώλ/βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ. Γηαζέηεη εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ηξηβήο, αθόκα θαη ππό πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη πξνηείλεηαη γηα έλα επξύ θάζκα νρεκάησλ κηθηώλ ζηόισλ. GM Dexron IID, Ford Mercon, BMW Group 24, MAN 339 Z-1, V-1 (πξώελ type D), MB-236.6, Voith H (πξώελ G 607), Voith H (πξώελ G 1363), GM Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03D, 04D, 09X, 11A, 14A, 17C. Δμαηξεηηθήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό εηδηθό γηα απηόκαηα θηβώηηα απηνθηλήησλ. Πξνδηαγξαθέο: GM DEXRON IID/ALLISON C-4, CAT TO-2, MB 236.1/236.5/236.6, VOITH, ZF TE-ML 02F/14A/17C Ληπαληηθό εηδηθά παξαζθεπαζκέλν, ώζηε λα επηηπγράλεη ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ πδξνδπλακηθώλ κεηαηξνπέσλ ξνπήο θαη πγξώλ ζπλδέζκσλ ησλ απηόκαησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ. Δίλαη θαηάιιειν γηα απηόκαηα θαη εκηαπηόκαηα θηβώηηα ηαρπηήησλ ηεο General Motors θαη ηεο Mercedes Benz, όπσο θαη γηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα. Πξνδηαγξαθέο: GM Type A Suffix A, GM Allison C-3, Daimler MB 236.2, Caterpillar TO-2 Δηδηθό πγξό γηα ην πδξαπιηθό ζύζηεκα ησλ θξέλσλ, ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, αλάξηεζεο θαη ακνξηηζέξ απηνθηλήησλ PSA (Citroen, Peugeot). Να κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνρεία πνπ είλαη ρξσκαηηζκέλα καύξα, όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλζεηηθά πγξά LHS, ή ιάδηα θπηηθήο πξνέιεπζεο. Πξνδηαγξαθέο: ISO 7308, PSA B ΤΓΡΟ CITROEN LHM PLUS Δηδηθήο ζύλζεζεο ιηπαληηθό ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο (ηηκόλη), θαηάιιειν θαη γηα ην θεληξηθό πδξαπιηθό ζύζηεκα αιιά θαη ην ζύζηεκα θξέλσλ νρεκάησλ Citroen, κε εμαηξεηηθά ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 16 x 1 L. VALVOLINE Να ειεγζεί ην βηβιίν ηνπ απηνθηλήηνπ πξν ρξήζεο. AFNOR NF R , ISO 7308, PSA (Citroën) B FLUID DA Πξνδηαγξαθέο: PSA S , MAN 3289, RENAULT PSF Class 1 FLUID LDS Πξνδηαγξαθέο: PSA S DEUTZ TTV, JCB Δπηθνηλσλήζηε καδί καο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ζηνηρεία: Τζιόπηζιας Δημήηριος Καμβοσνίων 20 και 25 Τ.Κ.: Τηλέθωνο Fax: Κινηηό: E mail: Website:

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015 Βαρέως Σφπου & Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015 Βαρέως Σφπου & Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων 5W-30 PROFLEET LS RUBIA TIR 9900 FE ROADSTAR FE 10W-30 RUBIA TIR 8900 FE 10W-40 D1 EURO PROFLEET LS RUBIA TIR 9900 ROADSTAR 5 ELF PERFOMANCE EXPERTY LSX D1 EURO STD PROFLEET RUBIA TIR 8900 Πιήξσο ζπλζεηηθό,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Velox Ultra MB SAE 5W-30 100% συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλο για όλους τους τύπους κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου με ή ή χωρίς υπερτροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΟΜΑ Α 3)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΟΜΑ Α 3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάουσα 08-05-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λιπαντικά Kινητήρων Οχημάτων Βενζινοκινητήρων και Ελαφρών Πετρελαιοκινητήρων

Λιπαντικά Kινητήρων Οχημάτων Βενζινοκινητήρων και Ελαφρών Πετρελαιοκινητήρων Λιπαντικά Kινητήρων Οχημάτων Βενζινοκινητήρων και Ελαφρών Πετρελαιοκινητήρων genesis C3 5W-30 Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων επιβατικών και ελαφρών φορτηγών για μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Ειδικά σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ATF Εμπορικές ονομασίες και Προδιαγραφές

ATF Εμπορικές ονομασίες και Προδιαγραφές ATF Εμπορικές ονομασίες και Προδιαγραφές Τα λιπαντικά των αυτόματων κιβωτίων είναι από τα πλέον σύνθετα υγρά που χρησιμοποιούνται από την αυτοκινητοβιομηχανία, αφού οι απαιτήσεις από αυτά είναι πολλές.

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIA MΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ENIAIA MΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 11-7-2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20726 ΤΜΗΜΑ Η/Μ ENIAIA MΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ιανουάριος 2014

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10-2 - 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το µήνα Ιανουάριο του 2014 κυκλοφόρησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ X 0W40 0W40 LEGEND 1L ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 0001L ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.

ΛΑΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ X 0W40 0W40 LEGEND 1L ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 0001L ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229. ΛΑΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ X 0W40 0W40 LEGEND 0W40 LEGEND ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 000 API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3 7,60 0W40 LEGEND 4L ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 0004L API SL/CF; ACEA A3/B3/B4,

Διαβάστε περισσότερα

LOW SAPS MID SAPS DPF

LOW SAPS MID SAPS DPF CAR RANGE ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Για την τήρηση των ορίων ρύπων που ορίζονται από τις προδιαγραφές EURO IV, EURO V και EURO VI, είναι απαραίτητη η χρήση συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων (καταλύτες, φίλτρα

Διαβάστε περισσότερα

RANGER Lubricants Catalogue 2015 A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

RANGER Lubricants Catalogue 2015 A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ R01-00-0 SYN-360 V NEW Longlife PLUS Synthetic R01-00-1 SYN-360 M NEW Longlife R01-00-2 SYN-360 LL Longlife Synthetic Low SAPS R01-01-4 SYN-360 R01-01-1 SYN-360 R01-01-0 CLASSIC NEW additives SAE 5W30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 23/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 23/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 23/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.581,10 ΜΕ Φ.Π.Α. & 56.570,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 3-2-2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ API SN, ILSAC GF-5, DEXOS 1 API SN, ILSAC GF-5, DEXOS 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ API SN, ILSAC GF-5, DEXOS 1 API SN, ILSAC GF-5, DEXOS 1 00% Synth. ULTRA ECO 0W20 API SN, ILSAC GF-5, DEXOS ULTRA ECO 5W20 API SN, ILSAC GF-5, DEXOS SYNTHETIC POWER 5W30 00% συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες αυτοκινήτων που καλύπτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 5-2 - 2009 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866 KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866 VALVOLINE ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H εταιρεία LPC Α.Ε. αποτελεί τον μοναδικό αντιπρόσωπο της Valvoline International Inc. στην Ελλάδα. Ο κατάλογος αυτός ισχύει από 1/1/2017. Επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. MITSUBISHI MIC-M3019 MD MIC-2002 MD MIC-2002 MD MIC-2002 MD110166

Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. MITSUBISHI MIC-M3019 MD MIC-2002 MD MIC-2002 MD MIC-2002 MD110166 REFERENCE Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. HONDA/ACURA 099700-061 MIC-H3017 099700-070 MIC-H3014 099700-101 MIC-H3016 099700-102 MIC-H3016 099700-115 MIC-H3014 099700-147 MIC-H3015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιγραφή Προδιαγραφές Συσκευασία ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Revolution Synthesis SAE 5W/30 Revolution Synthesis SAE 5W/40 Revolution

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 54 χλμ ΕΟ ΠΕΡΙΦ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ- 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 54 χλμ ΕΟ ΠΕΡΙΦ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ- 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 4-5 -2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ. 1 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ FIAT BRAVA KY 9584 1995 ΚΑΚΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 1370

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ. 1 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ FIAT BRAVA KY 9584 1995 ΚΑΚΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 1370 1 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ FIAT BRAVA KY 9584 1995 ΚΑΚΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 1370 2 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ VOLVO STATION 16 KY 7256 1999 ΚΑΛΗ Κυβικά κινητήρα (cm3) 2316 3 ΟΥΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP KIA 14 KY 7263 2001

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Μάρτιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Μάρτιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8-4 - 215 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Μάρτιος 215 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το µήνα Μάρτιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡ ΤΙΚΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡ ΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡ ΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CENTENIAL VS SAE 5W-30 Προδιαγραφές : API SM/CF, ACEA A3/B4, ACEA C3, MB 229.51, VW 504.00/507.00, BMW LL-04 CE1-00-3 CENTENIAL XS

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKA XAΡAKTΗΡΙΣΤΙΚΑ

TEXNIKA XAΡAKTΗΡΙΣΤΙΚΑ TEXNIKA XAΡAKTΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος - Περιγραφή Κωδικός Συσκ/σία Τεμ / Κούτα Συνθετικά Λιπαντικά CHEMPIOIL Ultra LRX SAE 5W-30 API SN/CF, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51; BMW LL-04, GM dexos2 Συνθετικό λιπαντικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 210 9981907, 210 9981978 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 57009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Νέα συνθετική φόρμουλα τεχνολογίας Low SAPS. Λιπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για οχήματα εφοδιασμένα με συστήματα αντιρρύπανσης. Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ SIM 52003883017-7.09

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ SIM 52003883017-7.09 GROUP VW 1. AUDI A2 1.4 (A.K. AUA/BBY) ΦΙΛΤΡΟ KAMΠΙΝΑΣ DC001-5,17 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FORCH 67180853-7.87 1 / 50 2. AUDI A2 1.6 FSi (A.K. BAD) ΦΙΛΤΡΟ KAMΠΙΝΑΣ DC013-6,61 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FORCH 67180853-7.87

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 3-3 -2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία) Η /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5-6 -2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία) ΜΑΪΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο ζημιάρικο είναι το αυτοκίνητό σας;

Πόσο ζημιάρικο είναι το αυτοκίνητό σας; Πόσο ζημιάρικο είναι το αυτοκίνητό σας; Επανερχόμαστε ύστερα από σχεδόν 4 μήνες στη μεγάλη έρευνα αξιοπιστίας Auto Check με νέα στοιχεία, τα οποία διαμορφώνουν την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 23/10/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 28364 ΤΜΗΜΑ Η/Μ «ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία)

Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία) Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία) 1 ALFA ROMEO Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΕ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 51 ΤΑΥΡΟΣ 2 ALFA ROMEO LAMDA AE 3 ALFA ROMEO EXTRA A.E.B.E. Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71 ΑΘΗΝΑ 4 ALFA ROMEO EXTRA A.E.B.E. 5 AUDI ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:2105777176, FAΧ: 2105777143 www.tsoupakis.

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:2105777176, FAΧ: 2105777143 www.tsoupakis. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ OPEL OMEGA DIESEL 0986041451 28-3511 8EL 737 197-001 436619 ROVER 216 0986040910 28-2829 437315 0986030520 48-0878 MERCEDES 28V 55A 8EL 725 736-001 436423 CA33IR VW GOLF II 3280937 GOLF IV-90A

Διαβάστε περισσότερα

Τα ΙΧ που δεν θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2016

Τα ΙΧ που δεν θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2016 Τα ΙΧ που δεν θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2016 Στο υπουργείο Οικονομικών φαίνεται πως καταλήγουν στην απόφαση να μην αλλάξουν για το 2016 τα τέλη κυκλοφορίας. Κατά συνέπεια, αυτό σημαίνει πως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Λ I Π A N T I K A & EI Ι Κ Α ΠΡΟ Ϊ Ο Ν Τ Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Λ I Π A N T I K A & EI Ι Κ Α ΠΡΟ Ϊ Ο Ν Τ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Λ I Π A N T I K A & EI Ι Κ Α ΠΡΟ Ϊ Ο Ν Τ Α ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ eni i-sigma top MS 10W/40 Κορυφαίας ποιότητας λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, που παρέχει ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία)

Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία) Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία) ΤΗΛ: 210-3458190 1 ALFA ROMEO DYNAMIC SERVICE QUALITY M. ΕΠΕ Π. ΡΑΛΛΗ 51-53 ΤΑΥΡΟΣ 210-4838607 Fax: 210-4838608 2 ALFA ROMEO LAMDA AE 3 ALFA ROMEO EXTRA A.E.B.E. Λ. ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - Πιστοποίηση

Πίνακας Περιεχομένων - Πιστοποίηση Πίνακας Περιεχομένων - Πιστοποίηση EΓΓΥΗΜΕΝΗ ποιότητα και με το διεθνές πιστοποιητικό ΙSΟ 9001:2008. Η KEDOM εφαρμόζει τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου, διασφαλίζοντας έτσι την ποιό τητα των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ.Α.: 20.6641.0003 35.6644.0003 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 69 /2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 01/7/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 01/7/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 01/7/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Πρώτη Α/Α κυκλοφορίας Μάρκα Είδος οχήματος -Μάρκα Αρ,Πλαισίου κυκλοφορία Υπηρεσία 1 ΚΗΙ 2470 CITROEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ C3 VF7SC8FPOBA534477 12/08/11 Διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ, ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΊΑ Λιπαντικά υψηλής ποιότητας

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ, ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΊΑ Λιπαντικά υψηλής ποιότητας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ, ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΊΑ Λιπαντικά υψηλής ποιότητας Σειρά λιπαντικών για χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες Η TOTAL σχεδιάζει λιπαντικά κατάλληλα για εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

TRUCK. & Construction RANGE

TRUCK. & Construction RANGE TRUCK & Construction EQUIPMENT RANGE ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ TechnoSynthese FULL SAPS FULL SAPS Tekma Optima 5W30 Κατάλληλο για υπερτροφοδοτούμενους, κινητήρες τελευταίας γενιάς, αντιρρυπαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ...

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ... ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...1 AUDI...1 BMW...2 CADILLAC...3 CORVETTE...3 HUMMER...3 CHEVROLET...3 DAEWOO...3 CHRYSLER...3 DODGE...3 CITROEN...4 DACIA...4 DAIHATSU...4 FIAT...5 FORD...6 HONDA...6 HYUNDAI...6

Διαβάστε περισσότερα

H Suzuki µπροστά! Nicholas Bernard Εµπορικός Διευθυντής

H Suzuki µπροστά! Nicholas Bernard Εµπορικός Διευθυντής H Suzuki µπροστά! Nicholas Bernard Εµπορικός Διευθυντής H αγορά Ι 2011-2015 100.000 97.680 58.482 57.500 60.000 75.000 50.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 Πορεία Suzuki Ι 2008-2013 6% 4% 5,1% 5,8% 4,6% 3,2%

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : εκέµβριος 2012

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1-1 - 213 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : εκέµβριος 212 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το διάστηµα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : Ιανουάριος 2010

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 8-2 - 2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αυξηση 24,9% νέων αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων τον Ιανουάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Λιπαντικών & Ειδικών Προϊόντων

Τιµοκατάλογος Λιπαντικών & Ειδικών Προϊόντων Τιµοκατάλογος Λιπαντικών & Ειδικών Προϊόντων Έκδοση 2011 Ισχύει από 11-05-2011 Τιµοκαλόγος Χονδρεµπόρων ΠΡΟΣ: Τζεβελέκης Ιωάννης & Σία Ο.Ε 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ο παρών κατάλογος τίθεται σε ισχύ από 11-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Σεπτέµβριος 2013

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7-1 - 213 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Σεπτέµβριος 213 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το µήνα Σεπτέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ANEY ΦΠΑ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ANEY ΦΠΑ AVC WEBER SERVICE ΕΠΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ STOCK TAROX ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ANEY ΦΠΑ ALFA ROMEO-FIAT-LANCIA G880140 ΣΕΤ ΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠ. A.R GTV +95 284x22x39mm 150 G880156 ΣΕΤ ΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠ Α156

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιμα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων

Καύσιμα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Καύσιμα 1 2 3 4 Πετρέλαιο κίνησης DIESEL σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3826

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3826 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ...

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ... ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...1 AUDI...1 BMW...3 CADILLAC...3 CORVETTE...3 HUMMER...3 CHEVROLET...3 DAEWOO...4 CHRYSLER...4 DODGE...4 CITROEN...4 DACIA...4 DAIHATSU...5 FIAT...5 FORD...6 HONDA...6 HYUNDAI...7

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για την Lukoil. Προΐόντα. Επαγγελματικά οχήματα. Επιβατικά αυτοκίνητα. Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες για την Lukoil. Προΐόντα. Επαγγελματικά οχήματα. Επιβατικά αυτοκίνητα. Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προΐόντα Επιβατικά αυτοκίνητα Premium Λιπαντικά Κινητήρων LUKOIL GENESIS PREMIUM 5w-30... 4 LUKOIL GENESIS PREMIUM 5w-40... 5 LUKOIL GENESIS FE 5W-20/5W-30... 6 LUKOIL GENESIS 5w-30...

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο διακανονισμός για τα πουληθέντα οχήματα θα γίνεται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο Λ-308 DACIA LOGAN UU1LSDAFH

Ο διακανονισμός για τα πουληθέντα οχήματα θα γίνεται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο Λ-308 DACIA LOGAN UU1LSDAFH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21 ΤΗΛ. 2413511706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 11 / 5 / 2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7911 www.oddy.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eπωφεληθείτε κι εσείς από την ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση που σας προσφέρει το CarTotal για την επισκευή και αποζηµίωση του αυτοκινήτου σας!

Eπωφεληθείτε κι εσείς από την ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση που σας προσφέρει το CarTotal για την επισκευή και αποζηµίωση του αυτοκινήτου σας! Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της, σας προσφέρει τη δυνατότητα άµεσης αποκατάστασης του οχήµατός σας, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος για ζηµιές για τις οποίες δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 5-1 - 2007 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου & Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9-2 - 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το µήνα Ιανουάριο του 2015 κυκλοφόρησαν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ. Παρουσίαση & Κατάλογος Προϊόντων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

H ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ. Παρουσίαση & Κατάλογος Προϊόντων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 H ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Παρουσίαση & Κατάλογος Προϊόντων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ BΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚA ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚA ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ NΑΥΤΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454 2 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY9961 2003 ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3)

Διαβάστε περισσότερα

Date created: 2012-03-12 1

Date created: 2012-03-12 1 Date created: 2012-03-12 1 περιεχομενα Πορεία πωλήσεων Πλάνο 2014 Προωθητικά Προγράμματα 1 ου τριμήνου Εμπορική πολιτική Εταιρικών Πωλήσεων Πρόταση Κυμαινόμενης Προμήθειας 2014 Date created: 2012-03-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3857

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3857 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR OIL SM 5W-40 MOTOR OIL VW 5W-30 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ DIESEL

MOTOR OIL SM 5W-40 MOTOR OIL VW 5W-30 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ DIESEL MOTOR OIL SM 5W-40 MOTOR OIL VW 5W-30 Το MOTOR OIL SM 5W-40 είναι ένα ανώτερης ποιότητας πλήρως συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες επιβατηγών οχημάτων στηριγμένο στην τελευταία τεχνολογία πρόσθετων. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Λεωφόρος Λαυρίου 81, 153 54 T: 210 6614108, F: 210 57852590 20% 20% ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Λεωφόρος Λαυρίου 81, 153 54 T: 210 6614108, F: 210 57852590 20% 20% ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...01 AUDI...01 BMW...01 CADILLAC...02 CORVETTE...02 HUMMER...02 CHEVROLET...02 DAEWOO...02 CHRYSLER...02 DODGE...02 CITROEN...02 DACIA...03 DAIHATSU...03 FIAT...03 FORD...03

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακας Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 16453 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 210 9981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 19.678,50 ευρώ Φ.Π.Α. 23% 4.526,06 ευρώ πρόκειται να προµηθευτεί η.ε.υ.α.ν. καύσιµα (βενζίνης αµόλυβδης, βενζίνης super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Würth Hellas S.A. 23 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής Τ 210 6290800. F 210 6290890 www.wurth.gr. info@wurth.gr Kαταστήματα Pick & Go Αιγάλεω:

Διαβάστε περισσότερα

Nέα γκάμα Aerotwin Plus

Nέα γκάμα Aerotwin Plus ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ BOSCH Nέα γκάμα Aerotwin Plus 1 Aerotwin Plus H καινοτομία Η σειρά αποτελείται από 15 κωδικούς μονών υαλοκαθαριστήρων Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 4 προσαρμογείς Κάθε υαλοκαθαριστήρας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 33.580,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 33.580,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ H Würth ως παγκόσμιος ηγέτης στα υλικά συναρμολόγησης και πιστή στις αρχές της για διαρκή ικανοποίηση των αναγκών του επαγγελματία, δημιούργησε μια πλήρη νέα σειρά λιπαντικών. Για

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακας Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 16453 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 210 9981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 25-8-2004 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Fluid technology solutions

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Fluid technology solutions ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Fluid technology solutions Ο ρόλος και οι στόχοι της εταιρίας μας συνοψίζονται στην πρόταση: Fluid Technology Solutions. Αυτή η τοποθέτηση ενσωματώνει όλες τις αξίες και τις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - Πιστοποίηση

Πίνακας Περιεχομένων - Πιστοποίηση Πίνακας Περιεχομένων - Πιστοποίηση EΓΓΥΗΜΕΝΗ ποιότητα και με το διεθνές πιστοποιητικό ΙSΟ 9001:2008. Η KEDOM εφαρμόζει τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των προϊόντων της

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συνεργαζομένων Συνεργείων με την Ατλαντική Ένωση ΑΘΗΝΑ

Κατάλογος Συνεργαζομένων Συνεργείων με την Ατλαντική Ένωση ΑΘΗΝΑ Τελευταία ενημέρωση 20/08/2015 ALFA ROMEO 1 DYNAMIC SERVICE QUALITY Μ. ΕΠΕ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 51-53 ΤΑΥΡΟΣ 210 3458190 210 4838607 210 4838608 2 LAMDA A.E. ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 2 & ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ 210 6200010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. www.textar.com ΟΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. Όταν πρόκειται για την τεχνολογία πέδησης σε κορυφαίο επίπεδο, με την Textar είστε ασφαλείς. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σελ. 4. Παραλαβή Αυτοκινήτου σελ. 6. Βασικές Υποχρεώσεις Οδηγού σελ. 8. Συντήρηση & Επισκευή σελ. 1ο-12. Ελαστικά

Εισαγωγή σελ. 4. Παραλαβή Αυτοκινήτου σελ. 6. Βασικές Υποχρεώσεις Οδηγού σελ. 8. Συντήρηση & Επισκευή σελ. 1ο-12. Ελαστικά Εγχειρίδιο Οδηγού 1 Εισαγωγή σελ. 4 Παραλαβή Αυτοκινήτου σελ. 6 Βασικές Υποχρεώσεις Οδηγού σελ. 8 Συντήρηση & Επισκευή σελ. 1ο-12 Ελαστικά σελ.14 Ταξίδια στο Εξωτερικό σελ. 16 Ατύχημα & Κλοπή σελ. 18

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά λιπαντικών υψηλής τεχνολογίας ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σειρά λιπαντικών υψηλής τεχνολογίας ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LUBRICANTS DEDICATED TO AGRICULTURE Σειρά λιπαντικών υψηλής τεχνολογίας ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η Total σας παρουσιάζει τα λιπαντικά και τα γράσα της Η γκάμα είναι: ΠΛΗΡΗΣ: σχεδιασμένη να καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π...Ο.Κ.ΜΕ.Π.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π...Ο.Κ.ΜΕ.Π. ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π....Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

Ελληνική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 9 / 2016 Από το µε αριθµό 2/2016 πρακτικό συνεδρίασης Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Απρίλιος 2013

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9-5 - 213 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Απρίλιος 213 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το µήνα Απρίλιο του

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ROWE ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CAMION ΤΣΟΛΑΚΙ ΗΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ:ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 7-0 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 05509/-FAX:0597 E-mail:tsolakidis@camion.gr ΥΠΟΚ/ΜΑ: 3,5 ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ 9600 ΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα