ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015 Βαλβολίνες - Μετάδοσης κίνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015 Βαλβολίνες - Μετάδοσης κίνησης"

Transcript

1 75W-80 75W-90 SYNPOWER GL 4 TRANSMISSION XSV FE TRANSMISSION XS FE MAXLIFE MTF GL 4 GEAR BV VALVOLINE GLS RPC TRANSMISSION BV TRANSELF LD GEAR SYNTHETIC SYNPOWER TDL TRANSMISSION SYN FE Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη άμνλεο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη ιεσθνξείσλ ή θνξηεγώλ 60 L. TOTAL κε/ρσξίο επηβξαδπληή (Retarder) Volvo.Όληαο έλα πιήξσο ζπλζεηηθό ιεπηόξξεπζην ιηπαληηθό, ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκία θαπζίκνπ. API: GL-4, MAN 341 type Z-3, Z-4, Volvo 97305, ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K.θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε DAF, Iveco, Renault, and Eaton όπνπ πξνδηαγξάθεηαη απηό ην ιάδη (βι βηβιίν νρήκαηνο). Πξνδηαγξαθέο: API GL-4, MAN 341 Type V-R (ex MAN Type SL) - EATON, VOITH, VOLVO 97307, ZF 02D θηβώηηα ηαρπηήησλ κε INTARDER Πξνδηαγξαθέο: API GL-4, ZF TE-ML 01 E/02E/19P, VOLVO , MAN 341 type Z-5 Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη άμνλεο πιεζώξαο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, αιιά θαη ιεσθνξείσλ/θνξηεγώλ, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ API GL-4. Όληαο έλα ιεπηόξξεπζην ιηπαληηθό, δηαζέηεη η άξηζηεο ξενινγηθέο ηδηόηεηεο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο παξέρνληαο απαιή αιιαγή ηαρπηήησλ ελώ ζπλεηζθέξεη ζηα πιενλεθηήκαηα νηθνλνκίαο θαπζίκνπ ηνπ νρήκαηνο. Καιύπηεη: BMW, Mini, Mercedes, Smart, Alfa Romeo, Fiat, Volvo, Honda, Citroen,Peugeot, Renault, Dacia, Seat, Skoda, VW Αλαβαζκηζκέλεο πνηόηεηαο πνιύηππε βαιβνιίλε γηα ηε ιίπαλζε θηβσηίσλ ηαρύηεηαο θαη δηαθνξηθώλ γηα ηα νπνία ζπζηήλεηαη ιηπαληηθό απηήο ηεο πνηόηεηαο θαη ξεπζηόηεηαο όπσο ζηα επηβαηηθά νρήκαηα Peugeot θαη Citroen. Δμαζθαιίδεη εμαίξεηε πξνζηαζία ησλ γξαλαδηώλ από ηε θζνξά, αμηόπηζηε θαη αζόξπβε ιεηηνπξγία ηνπ θηβσηίνπ γηα κεγάια δηαζηήκαηα ρξήζεο. Τπεξθαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο:, PSA (Peugeot & Citroen) Τςειήο πνηόηεηαο εηδηθό ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα ην θηβώηην ηαρπηήησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ/ειαθξώλ βαλ Peugeot, Citroen θαη Renault, εηδηθόηεξα, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ., Renault, PSA (Peugeot/Citroen) Πξνδηαγξαθέο: Πξνδηαγξαθέο: API GL-4 MAN 341 Type E3 60 L. VALVOLINE API GL-4+ PSA PEUGEOT CITROEN B % ζπλζεηηθή πνιύηππε βαιβνιίλε γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη δηαθνξηθά απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ. Πξνζθέξεη ηζρπξή πξνζηαζία θαη ιίπαλζε ζε ζπλζήθεο πςειώλ θνξηίσλ θαη ζηξνθώλ, δηαηήξεζε ξεπζηόηεηαο ζε ρακειέο/πςειέο ζεξκνθξαζίεο, εύθνιε θαη αζόξπβε αιιαγή ησλ ηαρπηήησλ, νηθνλνκία θαπζίκνπ, θαη κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο. Τπεξθαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο: /GL-4/MT-1, SAE J 2360 (MIL-L-PRF-2105E), ZF TE- ML-02B / 05B / 07A / 12B/ 16Β / 16F / 17B, MAN 3343 SL, Scania STO:1 Πιήξσο ζπλζεηηθό, θαηεγνξίαο "total drive line", ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη δηαθνξηθά. Δηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. API GL-3/4/5, API MT-1, MAN 341 E3, Eaton Manual TransmissionsMAN 341 Z2, ZF Man. Transm., MAN 342 M3, Rear axles & transfer MB 235.8, MIL-PRF- 2105E, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B. Καιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο: API GL-4,, API MT-1, MIL-PRF-2105E DAF (κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο ζηνπο πίζσ άμνλεο), MB-Approval 235.8, MACK GO-J, MAN 3343 type S (ex MAN 3343 type SL), SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, SAE J2360 (n o PRI GL 0432)

2 75W-140 VARIANSYNT EP TRANSELF SYNTHESE FE MAXLIFE MTF GL 4 4 x 5 L. ROLOIL 15 x 1 L. ROLOIL 60 L. ELF πλζεηηθή, πνιύηππε, ππεξεληζρπκέλε βαιβνιίλε, κε επηιεγκέλα πξόζζεηα πςειώλ πηέζεσλ γηα ρξήζε ζε θηβώηηα θαη ππνεηδή δηαθνξηθά όπνπ αλαπηύζζνληαη πςειά θνξηία θαη ζεξκνθξαζίεο. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D Πξνδηαγξαθέο: API GL-4 / GL-5, API MT-1, MAN 341 TYP E3, Z2, MAN 342 TYPE M3, MB-Approval 235.8, ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B, VOLVO 97312, SCANIA STO 1.0. Ιθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο θαηαζθεπαζηώλ βαλ θαη ηξαθηέξ πνπ απαηηνύλ ή επηηξέπνπλ βαζκό 75W-90 ιηπαληηθνύ γηα ηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη ηνπο άμνλεο ηνπο: DAF (πξώηνο άμνλαο πιήξσζεο), IVECO, MACK, VOLVO, AUDI, VW, SAE J2360 PRI GL 0432, MIL-PRF-2105E Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη άμνλεο πιεζώξαο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, αιιά θαη ιεσθνξείσλ/θνξηεγώλ, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ API GL-4.Έρεη άξηζηεο ξενινγηθέο ηδηόηεηεο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο παξέρνληαο απαιή αιιαγή ηαρπηήησλ. Καιύπηεη: Lancia, Ford, Chevrolet, Opel, Saab, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, NissanSuzuki, Land Rover, Jaguar, Toyota TRANSMISSION XI 60 L. TOTAL Δπίπεδν API GL-4, Δγθεθξηκέλν από MERCEDES MB-Approval θαη DC GEAR EP SYN. TECHNOLOGY DURABLEND GL 5 DURABLEND GL 5 LS πλζεηηθήο ηερλνινγίαο θαη πνιύ πςειήο απόδνζεο ιηπαληηθό ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θαη δηαθνξηθώλ. Παξαζθεπάδεηαη κε ηε ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο βαζηθώλ θαη πξνζζέησλ πξνο βέιηηζηε ξενινγηθή ζπκπεξηθνξά ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη δηαηήξεζε ηνπ ημώδνπο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Δίλαη θαηάιιειν γηα ππνεηδή θηβώηηα, άμνλεο θίλεζεο θαη ηειηθνύο άμνλεο ζε επξύ ζεξκνθξαζηαθό θάζκα ιεηηνπξγίαο, θαη ζε θνξηεγά, κεραλήκαηα εξγνηαμίνπ αιιά θαη επηβαηηθά νρήκαηα. Δίλαη θαηάιιειν θαη γηα ηελ ιίπαλζε θηβσηίσλ ηαρπηήησλ όπνπ απαηηείηαη έλα ιηπαληηθό πξνδηαγξαθήο GL-5. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D, MAN 342, ZF TE-ML-05A/07A/12E/16B/17B Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα όια ηα ππνεηδή θηβώηηα, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ. ρεδηαζκέλν κε εηδηθό παθέην πξνζζέησλ, πξνζθέξεη απμεκέλε πξνζηαζία από ηε ζθνπξηά θαη ηε δηάβξσζε ζε όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. SYNPOWER GL 5 TRANSMISSION SYN FE TRANSELF SYNTHESE FE 18 x 1 L. ELF Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλζεο, θαηάιιειν γηα κπινθέ δηαθνξηθά επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγώλ, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ LS. Πξόθεηηαη γηα κία εηδηθά ζρεδηαζκέλε ζπληαγή κε πξνόζζεηα, ηα νπνία κεηώλνπλ ηα επίπεδα ζνξύβνπ ζην ζύζηεκα δηαθνξηθνύ. Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα βαξέσο ηύπνπ άμνλεο ππό επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη άξηζηε πξνζηαζία από ηε θζνξά θαη ηε δηάβξσζε θαη ππνζηεξίδεη παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα αιιαγώλ., API MT-1, Scania STO 1:0 Καιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο: API GL-4,, API MT-1, MIL-PRF-2105E DAF (κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο ζηνπο πίζσ άμνλεο), MB-Approval 235.8, MACK GO-J, MAN 3343 type S (ex MAN 3343 type SL), SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, SAE J2360 (nopri GL 0432) Πξνδηαγξαθέο:, LEVEL: SCANIA : STO 1.0 (gearboxes, high mileage), RENAULT : approval on OT1 Axle (Trafic 1st generation): n W-90 VALVOLINE TDL TRANSMISSION MDL TRANSELF EP Τςειήο πνηόηεηαο, θαηεγνξίαο "total drive line", ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα θηβώηηα ηαρπηήησλ θαη δηαθνξηθά. Δηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα 18 x 1 L. ELF απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, πξνηείλεηαη γηα κηθηνύο ζηόινπο επηβαηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ. API: GL-3,4,5, MT-1, DAF, Iveco, Mack GO-J, MAN 341 type E2, E3, MB-235.0, 235.8,US MIL PRF-2105 E, Renault, Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, C, D, 17B, 19B, C, 21A. Πξνδηαγξαθέο: API GL-4,, API MT-1, MAN 3343 type M (ex MAN 3343 type ML) ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A Πξνδηαγξαθέο: API GL-4 MAN 341 Type E-1, Z-2, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A, LEVEL: DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO, etc.

3 GEAR EP GL 5 VALVOLINE GL 5 TRANSMISSION TM VARIAX EP TRANSELF TYPE B Τπεξεληζxπκέλεο πνιύηππεο βαιβνιίλεο κε εηδηθά πξόζζεηα πςειώλ πηέζεσλ (EP). ρεδηαζκέλεο γηα ππνεηδή δηαθνξηθά πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλζήθεο 4 x 5 L. VALVOLINE 4 x 5 L. ROLOIL πςειώλ θνξηίσλ. Γεκηνπξγνύλ ηζρπξή ιηπαληηθή κεκβξάλε αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε θξνπζηηθώλ θνξηίσλ. Καηάιιειεο θαη γηα ηελ ιίπαλζε γξαλαδνθηβσηίσλ κε ππνεηδή, θσληθά ή ζπεηξνεηδή γξαλάδηα θαζώο θαη ζπγρξνληζκέλσλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ όηαλ απαηηείηαη ιηπαληηθό πξνδηαγξαθήο GL- 5 ζε επξύ ζεξκνθξαζηαθό θάζκα. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D, MAN 342, ZF TE-ML-05A/12E/16B/17B/19B/21A (SAE 80W-90), ZF TE- ML-05A/16D/21A Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα ην δηαθνξηθό θαη ην θηβώηην ηαρπηήησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγώλ, όπνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ. ρεδηαζκέλν κε εηδηθό παθέην πξνζζέησλ, πξνζθέξεη απμεκέλε πξνζηαζία από ηε θζνξά ζε εύξνο ζεξκνθξαζηώλ θαη ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο Πξνδηαγξαθέο: Τπεξεληζρπκέλε πνιύηππε βαιβνιίλε γηα δηαθνξηθά θαη θηβώηηα ηαρπηήησλ όπνπ απαηηνύληαη πςειέο πξνδηαγξαθέο. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L- 2105D, MAN 342, MB Πξνδηαγξαθέο: MAN 342 Type M-1, MERCEDES MB-Approval 235.0, ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A, LEVEL : DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO VALVOLINE GL 5 LS EP Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα κπινθέ δηαθνξηθά επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγώλ, όπνπ ν 85W-90 GEAR EP GL 5 θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ιηπαληηθό επηπέδνπ LS. Με εηδηθά πξόζζεηα πνπ ειαρηζηνπνηνύλ ην ζόξπβν ηνπ δηαθνξηθνύ, πξνζθέξεη απμεκέλε πξνζηαζία από ηε θζνξά ζε εύξνο ζεξκνθξαζηώλ θαη ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο Δληζρπκέλεο βαιβνιίλεο απηνθηλήησλ κε πξόζζεηα κέζσλ πηέζεσλ (MEP). Πξνζηαηεύνπλ ηα γξαλάδηα από ηε θζνξά θαη ηελ νμείδσζε. Δπηηξέπνπλ νκαιή Πξνδηαγξαθέο: API GL-4, MAN 341 type e-1/z-2, ZTE-ML 02A, 16A, 17A, 19A Τπεξεληζxπκέλεο πνιύηππεο βαιβνιίλεο κε εηδηθά πξόζζεηα πςειώλ πηέζεσλ (EP). ρεδηαζκέλεο γηα ππνεηδή δηαθνξηθά πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλζήθεο πςειώλ θνξηίσλ. Γεκηνπξγνύλ ηζρπξή ιηπαληηθή κεκβξάλε αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε θξνπζηηθώλ θνξηίσλ. Καηάιιειεο θαη γηα ηελ ιίπαλζε γξαλαδνθηβσηίσλ κε ππνεηδή, θσληθά ή ζπεηξνεηδή γξαλάδηα θαζώο θαη ζπγρξνληζκέλσλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ όηαλ απαηηείηαη ιηπαληηθό πξνδηαγξαθήο GL- 5 ζε επξύ ζεξκνθξαζηαθό θάζκα. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D, MAN 342, ZF TE-ML-05A/12E/16B/17B/19B/21A (SAE 80W-90), ZF TE- ML-05A/16D/21A 85W-140 GEAR EP GL 5 Τπεξεληζxπκέλεο πνιύηππεο βαιβνιίλεο κε εηδηθά πξόζζεηα πςειώλ πηέζεσλ (EP). ρεδηαζκέλεο γηα ππνεηδή δηαθνξηθά πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλζήθεο πςειώλ θνξηίσλ. Γεκηνπξγνύλ ηζρπξή ιηπαληηθή κεκβξάλε αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε θξνπζηηθώλ θνξηίσλ. Καηάιιειεο θαη γηα ηελ ιίπαλζε γξαλαδνθηβσηίσλ κε ππνεηδή, θσληθά ή ζπεηξνεηδή γξαλάδηα θαζώο θαη ζπγρξνληζκέλσλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ όηαλ απαηηείηαη ιηπαληηθό πξνδηαγξαθήο GL- 5 ζε επξύ ζεξκνθξαζηαθό θάζκα. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D, MAN 342, ZF TE-ML-05A/12E/16B/17B/19B/21A (SAE 80W-90), ZF TE- ML-05A/16D/21A

4 TRANSMISSION TM VARIAX EP Πξνδηαγξαθέο: Τπεξεληζρπκέλε πνιύηππε βαιβνιίλε γηα δηαθνξηθά θαη θηβώηηα ηαρπηήησλ όπνπ απαηηνύληαη πςειέο πξνδηαγξαθέο. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L- 20 L. ROLOIL 2105D, MAN 342, MB W TRANSELF TYPE B TRANSELF EP GEAR PRIME Πξνδηαγξαθέο:, MIL.L. 2105D ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 17B, 21A Δληζρπκέλεο βαιβνιίλεο απηνθηλήησλ κε πξόζζεηα κέζσλ πηέζεσλ (MEP). Πξνζηαηεύνπλ ηα γξαλάδηα από ηε θζνξά θαη ηελ νμείδσζε. Δπηηξέπνπλ νκαιή Πξνδηαγξαθέο: API GL-4 MAN 341 Type E-1, Z-2, ZF TE-ML 02B, 17A, MERCEDES MB-Approval 235.1, LEVEL: DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO, etc. Τςεινύ δείθηε ημώδνπο κνλόηππεο βαιβνιίλεο. Δίλαη θαηάιιειεο γηα ηε ιίπαλζε γξαλαδηώλ, θηβσηίσλ ηαρύηεηαο, δηαθνξηθώλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ θάησ από ζπλζήθεο ειαθξνύ θνξηίνπ θαη ρακειήο ηαρύηεηαο (παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο). Πξνδηαγξαθέο: API GL-1 Δληζρπκέλεο βαιβνιίλεο απηνθηλήησλ κε πξόζζεηα κέζσλ πηέζεσλ (MEP). Πξνζηαηεύνπλ ηα γξαλάδηα από ηε θζνξά θαη ηελ νμείδσζε. Δπηηξέπνπλ νκαιή VARIAX 90 AZ 4 x 5 L. ROLOIL Βαιβνιίλε απιήο ξεπζηόηεηαο, άξηζηεο πνηόηεηαο, θαηάιιειε γηα ηε ιίπαλζε θηβσηίσλ ηαρπηήησλ θαη δηαθνξηθώλ, επηβαηηθώλ θαη θνξηεγώλ απηνθηλήησλ. πλίζηαηαη όπνπ ν θαηαζηεπαζηήο δελ έρεη απαηηήζεηο EP. Σα εηδηθά πξόζζεηα πνπ ζπλζέηνπλ ην πνξτόλ ηνπ πξνζδίδνπλ άξηζηεο αληηζθσξηαθέο θαη αληηαθξηζηηθέο ηδηόηεηεο. Πξνδηαγξαθέο: API GL-3 90 GEAR PRIME GEAR LS (4 x 4) 15 x 1 L. ROLOIL Τςεινύ δείθηε ημώδνπο κνλόηππεο βαιβνιίλεο. Δίλαη θαηάιιειεο γηα ηε ιίπαλζε γξαλαδηώλ, θηβσηίσλ ηαρύηεηαο, δηαθνξηθώλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ θάησ από ζπλζήθεο ειαθξνύ θνξηίνπ θαη ρακειήο ηαρύηεηαο (παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο). Πξνδηαγξαθέο: API GL-1 Αλώηαηεο πνηόηεηαο βαιβνιίλε γηα κπινθέ δηαθνξηθά (limited slip differentials). Δίλαη εμαίξεηεο ζηαζεξόηεηαο γηα νκαιή θαη αζόξπβε ιεηηνπξγία ηνπ δηαθνξηθνύ. Καηάιιειε γηα όια ηα νρήκαηα εθνδηαζκέλα κε κπινθέ δηαθνξηθά (4x4). Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-2105D, ZF TE-ML-05C/12C/16E

5 VARIAX 90 LS Τςειήο πνηόηεηαο βαιβνιίλε ξεπζηόηεηαο SAE 85W-90, θαηάιιειε γηα ηε ιίπαλζε ζπζηεκάησλ κπινθέ δηαθνξηθνύ (Limited Slip), επηβαηηθώλ θαη θνξηεγώλ απηνθηλήησλ. Σα εηδηθά πξόζζεηα πνπ ζπλζέηνπλ ην πξντόλ ηνπ πξνζδίδνπλ άξηζηεο αληηζθσξηαθέο, αληηαθξηζηηθέο, θαη πςειώλ πηέζεσλ ηδηόηεηεο. Πξνδηαγξαθέο:, MIL-L-210B, HANOMAG 511, VOLVO 97311, ZF TE-ML ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΚΙΒΩΣΙΩΝ GEAR PRIME Δληζρπκέλεο βαιβνιίλεο απηνθηλήησλ κε πξόζζεηα κέζσλ πηέζεσλ (MEP). Πξνζηαηεύνπλ ηα γξαλάδηα από ηε θζνξά θαη ηελ νμείδσζε. Δπηηξέπνπλ νκαιή VARIAX 4 x 5 L. ROLOIL SYNPOWER STEERING FLUID SYNPOWER ATF 134 ATF S1 A ATF S-DCT SYNPOWER DCT VA Τςεινύ δείθηε ημώδνπο κνλόηππεο βαιβνιίλεο. Δίλαη θαηάιιειεο γηα ηε ιίπαλζε γξαλαδηώλ, θηβσηίσλ ηαρύηεηαο, δηαθνξηθώλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ θάησ από ζπλζήθεο ειαθξνύ θνξηίνπ θαη ρακειήο ηαρύηεηαο (παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο). Πξνδηαγξαθέο: API GL-1 Δληζρπκέλεο βαιβνιίλεο απηνθηλήησλ κε πξόζζεηα κέζσλ πηέζεσλ (MEP). Πξνζηαηεύνπλ ηα γξαλάδηα από ηε θζνξά θαη ηελ νμείδσζε. Δπηηξέπνπλ νκαιή Απιή βαιβνιίλε θηβσηίσλ ηαρπηήησλ απηνθηλήησλ θαη κεησηήξσλ πνπ εμαζθαιίδεη άξηζηε πξνζηαζία ζηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο από ηε ζθνπξηά θαη ηε δηάβξσζε. πληζηάηαη όπνπ ν θαηαζηεπαζηή δελ έρεη απαηηήζεηο EP. Πξνδηαγξαθέο: API GL-1 Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό, εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ην πδξαπιηθό ζύζηεκα δηεύζπλζεο (ηηκόλη) θαη ην θεληξηθό πδξαπιηθό ζύζηεκα επηβαηηθώλ/επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ, θαζώο θαη γηα ζπζηήκαηα αλύςσζεο θαη ακνξηηζέξ θνξηεγώλ, όπνπ πξνηείλνλαη πγξά εηδηθήο παξαγσγήο ησλ θαηαζθεπαζηώλ. Με εμαηξεηηθά ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ρακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, είλαηη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ζπζηήκαηα ABS, ASR θαη ΑSC. VW TL 52146, MB 345.0, Opel B , MAN M 3289, Audi, Saab, Porsche, Skoda, Volvo Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό απηόκαηεο κεηάδνζεο θίλεζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ/suv θαη ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ, εγθεθξηκέλν σο πξνο ηελ πξνδηαγξαθή ΜΒ ηεο Daimler. Πξνζθέξεη πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πξνηείλεηαη γηα ηε ιίπαλζε ησλ κεηαδόζεσλ NAG-2 ηεο Mercedes-Benz. MB-Approval Πιήξσο ζπλζεηηθό, πςειήο απόδνζεο πγξό απηόκαησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ, θαηάιιειν θαη γηα πδξαπιηθά ηηκόληα κε ππνβνήζεζε. «Πνιπρξεζηηθήο» θηινζνθίαο θαη ζπληαγήο, είλαη θαηάιιειν γηα ηα πεξηζζόηεξα επηβαηηθά/εκπνξηθά νρήκαηα θαη εμνπιηζκό θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ. Δίλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε θαη σο πδξαπιηθό ιάδη ζε παιαηόηεξεο γεληάο νρήκαηα. Σν CYCLON Α.T.F. S1-A δελ είλαη θαηάιιειν γηα CVT θαη DCT ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο. Πξνδηαγξαθέο: JASO 1-A, Ford MERCON- V,GM DEXRON - IIIH, DEXRON - VI, Allison TES-295, Allison C-4, Daimler MB , 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, MAN 339 Type V-1/Type V-2, MAN 339 Type Z-1, Z-2, Z-3, Voith H / H , Volvo 97340/97341,ZF TE- ML:02F/04D/05L/09/11A/B/14A/B/C (level)/16l/m/17c/20c (level). Νέαο γεληάο, πιήξσο ζπλζεηηθό, πγξό απηόκαηεο κεηάδνζεο γηα ζπζηήκαηα δηπινύ ζπκπιέθηε επηβαηηθώλ θαη εκπνξηθώλ νρεκάησλ. πληζηάηαη γηα ρξήζε ζηα νρήκαηα ηνπ γθξνππ VW (Audi, VW, Seat, Skoda) εμνπιηζκέλα κε DSG (Direkt schalt Geatriebe) θαη 6-ηάρπηα ζπζηήκαηα πγξνύ ζπκπιέθηε «S Tronic» (> 2003 θαη κεηέπεηηα). Δίλαη, επίζεο, θαηάιιειν γηα ην «PowerShift» πγξό ζπκπιέθηε κεηάδνζεο ηεο Ford (θαη νξηζκέλσλ κνληέισλ ηεο Volvo), γηα ηηο Twin Clutch κνλάδεο κεηάδνζεο SST ηεο Mitsubishi, θαζώο θαη γηα ηα ζπζηήκαηα δηπινύ ζπκπιέθηε Getrag ζε νρήκαηα PSA Peugeot Citroen (>2007). Πξνδηαγξαθέο: VW,Audi, Seat and Skoda 6-speed wet Dual Clutch Transmission (>2003), Ford/Getrag, Volvo, Chrysler, PSA (Peugeot, Citroen), Mitsubishi 6-speed wet Dual Clutch Transmission >2007 Πιήξσο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο επηβαηηθώλ/ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ ηνπ γθξνππ VW κε ζύζηεκα δηπιoύ ζπκπιέθηε (DSG). Πξνζθέξεη πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο θαηά ηεο θζνξάο. VW TL , VW G A2, VW G A6 MAXLIFE DCT 4 x 4 L. VALVOLINE πλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο επξσπατθώλ, ακεξηθαληθώλ θαη αζηαηηθώλ επηβαηηθώλ/ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ κε ζύζηεκα δηπιoύ ζπκπιέθηε (DSG). Πξνζθέξεη πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο θαηά ηεο θζνξάο. Δίλαη θαξάιιειν γηα κεξηθά κνληέια ηεο Audi, Skoda, Seat, Lamborghini θαη Nissan κε DSG ηεο VW. Covers VW TL VW G BMW , 579 BMW BMW PSA 9734.S2 Ford M2C936A MB Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1, Porsche Oil No Volvo ,

6 FLUIDE XLD FE ATF CVT NS-2/1 ELFMATIC CVT MV 18 x 1 L. ELF MAXLIFE CVT MAXLIFE ATF Πξνδηαγξαθέο: GM Dexron III-H, FORD Mercon/Mercon V, JASO 1A, NISSAN (Matic D,J,K), JWS 3309, MAZDA (M-III, M-V), HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia m Mitsubishi (SP-II/SP-III), MB-Approval , bmw (όηαλ απαηηνύληαη νηξπνδηαγξαθέο LT ή LA2634), VW (TL 52162), ZF TE ML, 09, 11B, CHRYSLER ATF +3/+4 4 x 5 L. VALVOLINE Τςειήο απόδνζεο, πιήξσο ζπλζεηηθό ιάδη απηόκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ γηα ζπλερώο κεηαβαιιόκελα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο (CVT). Δίλαη θαηάιιειν γηα ηα πεξηζζόηεξα επηβαηηθά νρήκαηα εμνπιηζκέλα κε ζύγρξνλεο δώλεο ώζεζεο θαη θαδέλεο ζπζηεκάησλ CVT. Καιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο NS-2/1 ηεο Nissan πξνζθέξνληαο εμαηξεηηθή πξνζηαζία από ηελ ηξηβή, θζνξά θαη ηε δεκηνπξγία αθξνύ. Σν Cyclon ATF CVT NS-2/1 δελ είλαη θαηάιιειν γηα πβξηδηθά E-CVT θαη ηνξνεηδή («θξηθνεηδή») θηβώηηα ηαρπηήησλ CVT. Πξνδηαγξαθέο: VW Group (TL 52180; G ; G ), Dodge / Jeep (NS-2 / CVTF+4), Ford (CVT23), Ford (CVT30 / Mercon C), GM/Saturn (DEX-CVT), Honda (HMMF, HCF-2), Hyundai / Kia (SP-CVT 1), Daimler MB (236.20), Mini Cooper (EZL 799A), Mitsubishi (CVTF-J1), Nissan (NS-1, NS-2), Punch (EZL 799A), Shell Green 1V, Subaru (Lineartronic CVTF), Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green 1), Toyota (TC) Πξνδηαγξαθέο: JASO 1A LEVEL: Audi/VW TL 52180; G , Daihatsu Amix CVTF-DC / Amix CVTF DFE, Dodge / Jeep CVT NS-2 / CVTF+4, Ford CVT23 / CVT30 / MERCON C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda Multimatic Fluid HMMF, HCF-2, Hyundai Genuine CVTF, Hyundai / Kia SP III, Mercedes Benz CVT , Mini Cooper EZL 799, Mitsubishi CVTF-DiaQueen J1, Diaqueen J-4/Sp-III, Nissan NS-2/Nissan NS-3, Subaru NS-2/ Lineartronic CVTF, Suzuki TC / NS- 2 / CVT Green 1 / CVTF Green 2, Toyota/Lexus TC πλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθό κεηάδνζεο θίλεζεο επξσπατθώλ, ακεξηθαληθώλ θαη αζηαηηθώλ επηβαηηθώλ/ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ κε ζύζηεκα ζπλερνύο κεηαβαιιόκελεο κεηάδνζεο (CVT). Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ζπζηήκαηα CVT κε θαδέλα ή ηκάληα. BMW / Mini Cooper EZL 799, Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4, Ford CVT23, CVT30, Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HMMF Hyundai/Kia SP- III (not in automatic transmissions), Hyundai Genuine CVT Fluid, MB , Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III (όρη ζε απηόκαηεο κεηαδόζεηο) Πιήξσο ζπλζεηηθό, πνιπρξεζηηθήο θηινζνθίαο ιηπαληηθό απηόκαηεο κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα πιήζνο επξσπατθώλ, ακεξηθαληθώλ θαη αζηαηηθώλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ. Πξνζθέξεη πνιύ απαιέο αιιαγέο ηαρπηήησλ (ζε ζρέζε κε άιια ζπκβαηηθά ATF) θαη 60 L. VALVOLINE πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ ηζηκνύρσλ γηα λα απνηξέπνπλ πηζαλέο δηαξξνέο. Έρεη εμαηξεηηθά ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε πνιύ θαιή ιηπαληηθόηεηα ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο ιηπαληηθήο κεκβξάλεο ζηηο πςειέο. GM Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI, ; Ford Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5 BMW LT 71141, LA 2634, Chrysler ATF +3, Hyundai Diamond SP- IV, SPH-IV, Honda Acura ATF-Z1 (όρη CVT), KIA SP-II & SP-III, IV; MAN 339 type D, F, Z1, Z2, V1, V2, Mazda M-V, Mini Cooper Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III, MB ,2,3,5,6,7,8,9,10,11, NAG 1. NAG 1. (όρη γηα /236.14/236.20), Nissan/Infiniti S,D,J,K-Μatic, Subaru ATF, ATF- HP, Toyota T, T-III, T-IV, WS (εθηόο πβξηδηθώλ), Volvo , , STD , VW/Audi G A2, G A1, Aisin Warner AW-1, JWS 3309,GM Allison C-4, TES 389, TES 295 (παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα αιιαγήο κόλν θαηόπηλ αλάιπζεο IDLube check) Voith H , H ; ZF TE-ML 14B, 16L, 17C. HYDROMATIC SZ/3 SYNT 30 L. ROLOIL ELFMATIC G3 SYN VALVOLINE ATF DEX/MERC ATF TYPE D FLUIDE G3 Δμαηξεηηθήο πνηόηεηαο ζπλζεηηθό ιηπαληηθό εηδηθό γηα απηόκαηα θηβώηηα απηνθηλήησλ. Πξνδηαγξαθέο: GM DEXRON III/ALLISON C-4, FORD MERCON, MB 236.1/236.5, VOITH DIWA H X ( km), ZF TE-ML 04D/14B/16L Πξνδηαγξαθέο: MAN 339 type V-1, Z-2, VOITH H xx, ZF TE-ML 04D,14B,16L, RENAULT boites DPx / RWx LEVEL: DEXRON IIIG, Ford Mercon, ALLISON C4, PSA boites AL4 / 4HP20, MB-Approval , ZF TE ML 11B (boites 4HP), BMW (when LT or LA2634 is required), VW (TL 52162) πλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθό απηόκαηεο κεηάδνζεο θίλεζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ/ιεσθνξείσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Φέξεη εηδηθέο άδεηεο (license) ρξήζεο από ηηο General Motors θαη Ford. GM Dexron III G-34221, Ford Mercon M , GM Allison C-4, Nissan (όια ηα κνληέια), Caterpillar TO-2 Κνξπθαίαο πνηόηεηαο ιηπαληηθό απηόκαησλ θηβσηίσλ ηαρύηεηαο. Ο πςειόο δείθηεο ημώδνπο εμαζθαιίδεη ζηαζεξόηεηα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειά θνξηία απμάλνληαο ην ρξόλν δσήο ησλ εμαξηεκάησλ. Διαρηζηνπνηεί ηηο ηξηβέο θαη κεγηζηνπνηεί ηελ απόδνζε ηνπ κεηαηξνπέα. Δίλαη θαηάιιειν γηα απηόκαηα θηβώηηα ηαρπηήησλ, κεηαηξνπείο ξνπήο θαη πδξαπιηθά ηηκόληα, κεηαηξνπείο ξνπήο θαη πδξαπιηθά ζπζηήκαηα δηεύζπλζεο θάζε ηύπνπ ζε επηβαηηθά νρήκαηα, θνξηεγά, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θ.ι.π. Πξνδηαγξαθέο: GM Dexron III/IID, GM Allison C-4, Ford Mercon, Daimler MB 236.1/236.5, Voith , ZF TE-ML-02F/03D/04D/14A/17C, Caterpillar TO-2, MAN 339 Type Z-1/Z-2 // Type V-1/V-2 Ιθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο: XRONOR IIG, NH-530B, ALLISON C4, FORD MERCONR Γηαζέηεη εθξίζεηο: MAN 339 Type Z-1 & V-1, VOITH H , ZF TE-ML 04D, 09, 14A, 17C, MB-Approval 236.9, VOLVO 97341

7 ELFMATIC G3 VALVOLINE ATF TYPE D HYDROMATIC DX ATF TYPE A 18 x 1 L. ELF 60 L. VALVOLINE 4 x 5 L. VALVOLINE 15 x 1 L. ROLOIL LHM FLUID Πξνδηαγξαθέο: GM DEXRON III G, ALLISON C4, FORD MERCON, MAN 339 Type Z-1 & V-1, MERCEDES MB-Approval 236.9, NEW HOLLAND NH-530B, VOITH , ZT TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C, VOLVO Τςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό απηόκαηεο κεηάδνζεο θίλεζεο, θαηάιιειν γηα πιήζνο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη ειαθξώλ/βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ. Γηαζέηεη εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ηξηβήο, αθόκα θαη ππό πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη πξνηείλεηαη γηα έλα επξύ θάζκα νρεκάησλ κηθηώλ ζηόισλ. GM Dexron IID, Ford Mercon, BMW Group 24, MAN 339 Z-1, V-1 (πξώελ type D), MB-236.6, Voith H (πξώελ G 607), Voith H (πξώελ G 1363), GM Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03D, 04D, 09X, 11A, 14A, 17C. Δμαηξεηηθήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό εηδηθό γηα απηόκαηα θηβώηηα απηνθηλήησλ. Πξνδηαγξαθέο: GM DEXRON IID/ALLISON C-4, CAT TO-2, MB 236.1/236.5/236.6, VOITH, ZF TE-ML 02F/14A/17C Ληπαληηθό εηδηθά παξαζθεπαζκέλν, ώζηε λα επηηπγράλεη ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ πδξνδπλακηθώλ κεηαηξνπέσλ ξνπήο θαη πγξώλ ζπλδέζκσλ ησλ απηόκαησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ. Δίλαη θαηάιιειν γηα απηόκαηα θαη εκηαπηόκαηα θηβώηηα ηαρπηήησλ ηεο General Motors θαη ηεο Mercedes Benz, όπσο θαη γηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα. Πξνδηαγξαθέο: GM Type A Suffix A, GM Allison C-3, Daimler MB 236.2, Caterpillar TO-2 Δηδηθό πγξό γηα ην πδξαπιηθό ζύζηεκα ησλ θξέλσλ, ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, αλάξηεζεο θαη ακνξηηζέξ απηνθηλήησλ PSA (Citroen, Peugeot). Να κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνρεία πνπ είλαη ρξσκαηηζκέλα καύξα, όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλζεηηθά πγξά LHS, ή ιάδηα θπηηθήο πξνέιεπζεο. Πξνδηαγξαθέο: ISO 7308, PSA B ΤΓΡΟ CITROEN LHM PLUS Δηδηθήο ζύλζεζεο ιηπαληηθό ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο (ηηκόλη), θαηάιιειν θαη γηα ην θεληξηθό πδξαπιηθό ζύζηεκα αιιά θαη ην ζύζηεκα θξέλσλ νρεκάησλ Citroen, κε εμαηξεηηθά ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 16 x 1 L. VALVOLINE Να ειεγζεί ην βηβιίν ηνπ απηνθηλήηνπ πξν ρξήζεο. AFNOR NF R , ISO 7308, PSA (Citroën) B FLUID DA Πξνδηαγξαθέο: PSA S , MAN 3289, RENAULT PSF Class 1 FLUID LDS Πξνδηαγξαθέο: PSA S DEUTZ TTV, JCB Δπηθνηλσλήζηε καδί καο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ζηνηρεία: Τζιόπηζιας Δημήηριος Καμβοσνίων 20 και 25 Τ.Κ.: Τηλέθωνο Fax: Κινηηό: E mail: Website: