ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 25 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (CPV ) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 25 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (CPV-24327000-2) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ Σηλέθυνο : FAX : ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 25 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (CPV ) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014 με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» πλνπηηθφο (πξφρεηξνο) κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο Η ρακειφηεξε ηηκή ΣΔΣΑΡΣΗ , ώπα πμ. Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ(CPV ) Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ) 1899 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Προϋπολογισμός : ,67 εσρώ σσμπ. Φ. Π. Α. Προϋπολογισμός : εσρώ τωρίς Φ. Π. Α. Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ : 1. Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31 εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/ )πεξί ζπληνληζκνχ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», 3. Σελ αξίζκ.π1-1105/ εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 4. Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ» 5. Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ 135/Α/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96), «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ 1

2 πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05, 7. Σνπ Ν.2955/01 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/ ) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 10. Σελ κε αξίζκ.24014/ (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005» 11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/ «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ 2005.» 14. Σν Π.Γ.118/ «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α ) 15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 16. Σν Ν.3867/ (ΦΔΚ128/ ) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>. 17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/ ) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)» 18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/ ) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/ ) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» 20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α /2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ. 21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α / ). Β: Σιρ αποθάζειρ: 1. την με αριθ. 23/ πρκ. 8 / (ΑΔΑ:ΩΞ6Μ46907Τ-4Ψ4) απόφαςη του ΔΣ του Νοςοκομείου. 2. την με αρίθμ. 433/ απόφαςη του Διοικητή τησ 7 ησ ΥΠΕ περί ζγκριςη ςφνθεςησ των επιτροπών διενζργειασ των διαγωνιςμών ΠΠΥΥ 2014 του Γ.Ν. Χανίων. 3. Το ΦΕΚ 3693/ Β/ ςχετικά με οριςμό Φορζων διενζργειασ για την υλοποίηςη του Προγράμματοσ Προμηθειών, Υπηρεςιών και Φαρμάκων Υγείασ (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) ζτουσ 2014, πιςτώςεισ 2015 και εξουςιοδότηςη για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνιςμών. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Δ Ι ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΩΝ ( ) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014 Πποϋπολογιζμόρ : ,67 εςπώ ζςμπ. Φ. Π. Α. 23% Πποϋπολογιζμόρ : εςπώ συπίρ Φ. Π. Α. 2

3 Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ Γλώζζα : Διιεληθή Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: ΣΡΙΣΗ , ώπα ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ : ΣΔΣΑΡΣΗ , ώπα ζην Γπαθείο Ππομηθειών ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν. Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο). Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Γηα ηελ αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη πξνζζεηηθά ιάζε. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο : α) Η ιέμε " πξνζθνξά " β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ " γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο. δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ απνζήθεπζεο Η/Τ (CD USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ. ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έλα (1) έηνο. Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά. ΣΙΜΗ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΧ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ : Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή. ΔΝΣΑΔΙ : Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ. 3

4 ΚΡΑΣΗΔΙ : Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη. 1. Φόπορ 4% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν. 2. 0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ. Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΑΑΓΗΤ). 3. Υαπηόζημο 3,60 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ. 4. Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και ηην Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/ Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β / ) ΥΡΟΝΟ ΠΛΗΡΧΜΗ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ : α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. β) Σν ρξφλν παξάδνζεο. 2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε. 3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε. 4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα ζβεζίκαηα δηνξζψζεηο. 5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο. 6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. 7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο, ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε. 8. ΠΡΟΟΥΗ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού θα ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών, όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή αποππίτευρ ζηην πποζθοπά. ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον πποζθέπονηα.) ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: Χο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία. Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη Πξνκεζεπηή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα ιακβάλεηαη ππ φςηλ. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ. Η παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο 4

5 παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ. ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία. Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96,φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07. Οι πποζθέπονηερ θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ ότιν ηοςρ, καηά ηην καηάπηιζη ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά με ηιρ διαηάξειρ πεπί πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και ηυν ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη. Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα ηα ζηάδια πος πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα, παπάνομα ή καηασπηζηικά και όηι θα εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη αςηόν ηον ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη λήξη αςηήρ. Η διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθόζον η Ε.Π.Υ. πποκηπύξει ζσεηικούρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ. Σηιρ πεπιπηώζειρ πος οι ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθούν από ηιρ ΥΠΕ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ πος θα ςπογπαθούν θα διακοπούν, όηαν ςπογπαθούν οι ζςμβάζειρ πος θα πποκύτοςν από ηοςρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ πος θα διενεπγήζει η Ε.Π.Υ. Ο Γιοικηηήρ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΗ 5

6 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Α. ΤΣΗΜΑ ΑΣΜΟΠΑΡΑΓΧΓΗ Α1. Πξνζηαζία απφ δηαηξεηηθή νμείδσζε νμπγφλνπ. Πξνκήζεηα πδαηηθνχ δηαιχκαηνο ζεηψδνπο λαηξίνπ κε θαηαιχηε. Α2. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ph θαη αιθαιηθνηήησλ πξνζηαζία απφ γεληθή νμείδσζε. Πξνκήζεηα πδαηηθνχ δηαιχκαηνο θαπζηηθνχ λαηξίνπ κε πνιπκεξέο. Α3. Έιεγρνο ηεο δεκηνπξγνχκελεο ιάζπεο θαη απνηξνπή απνζέζεσλ ελ ιεηηνπξγία. Πξνκήζεηα πδαηηθνχ δηαιχκαηνο νξγαληθνχ πνιπκεξνχο (Γηαζπαξηήο ιάζπεο). Η πνηφηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ θαη ε επηζπκεηή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ δίδεηαη πην θάησ: Α4. Παξαθάησ δίδνληαη ε πνηφηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ (Μίγκα ζπκπιεξσκαηηθνχ λεξνχ θαη επηζηξνθψλ) θαη ε επηζπκεηή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο αηκνγελλήηξηαο.σα φξηα ηίζεληαη γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δνζνινγηψλ ζα ιεθζεί ππφςηλ δείθηεο ζπγθέληξσζεο ζην λεξφ ηεο αηκνγελλήηξηαο Cmax =3 Θεξκνθξαζία(t) Oιηθή ζθιεξφηεηα (ΣΗ) θιεξφηεηα Αζβεζηίνπ(Ca H) Πνηφηεηα Σξνθνδνηηθνχ Νεξνχ 95o C 5 ppm CaCO3 2 ppm CaCO3 Νεξφ Αηκνγελλήηξηαο Oιηθή Αιθαιηθφηεηα(M.ALK) 70ppm CaCO3 350 ppm CaCO3 Γηαιπκέλν Ομπγφλν 0,8 ppm Πεξίζζεηα Θεησδψλ(Na 2 SO 3 30 ppm Na2SO3 ph 8,5-9,5 10,5-11,5 Β. ΤΣΗΜΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΠΤΡΓΧΝ Β1. Πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απφ επηθαζίζεηο αιάησλ απφ νμεηδψζεηο θαη απφ ηελ δεκηνπξγία ιάζπεο ζην ζχζηεκα. Πξνκήζεηα πξντφληνο ζην νπνίν λα ζπλππάξρνπλ αλαραηηηζηήο πέηξαο αλαραηηηζηήο νμείδσζεο θαη δηαζπαξηήο ιάζπεο. Β2. Πξνζηαζία απφ κηθξνβηαθέο αλαπηχμεηο (Algae, fungi bacteria, Legionella, pneumophilla) Πξνκήζεηα δχν βηνθηφλσλ ηα νπνία ζα ελαιιάζνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε. Σα βηνθηφλα ζα πξνζηίζεληαη ζε sock δφζεηο. Καη ηα δχν βηνθηφλα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ην βαθηήξην ηεο Legionella pneumophilla. Β3. Γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ζα ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ζηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή δφζεο. Β4. Η πνηφηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ θαη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα απνξξηπηφκελνπ λεξνχ δίδνληαη πην θάησ: Πνηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ λεξνχ: Οιηθή ζθιεξφηεηα 120 ppm 6

7 θιεξφηεηα αζβεζηίνπ 50 ppm Οιηθά δηαιπηά άιαηα TDS 1000 ppm Οιηθή αιθαιηθφηεηα M-Alk 250 ppm Όγθνο ηνπ ζπζηήκαηνο 5 m 3 Mέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο 38 ν C Βαζκφο ζπκπχθλσζεο C max = 2 Πνζφηεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ λεξνχ αλά 4 εβδνκάδεο 1000 tn Πνζφηεηα απνξξηπηφκελνπ λεξνχ (bleed off) αλά 4 εβδνκάδεο 500 th Γ. ΤΣΗΜΑ ΚΛΔΙΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ (ΘΔΡΜΑΝΗ-ΦΤΞΗ) Γ1. Πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απφ γεληθή νμείδσζε. Πξνκήζεηα αλαραηηηζηή νμείδσζεο. ην πξτφλ λα ζπλππάξρεη Νηηξψδοο Νάηξην θαη Καπζηηθφ Νάηξην. Οη παξάκεηξνη κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα είλαη: NaNO 2 = min 1200 ppm ph = Σν πξντφλ λα πεξηέρεη ρξψκα γηα έγθαηξν εληνπηζκφ ηπρφλ απσιεηψλ απφ ην θιεηζηφ θχθισκα. Γ2. Πξνζηαζία απφ κηθξνβηαθέο αλαπηχμεηο. Πξνκήζεηα ελφο βηνθηφλνπ. Πξνζζήθε ζην ζχζηεκα δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. Γ. ΑΛΛΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ : Γ1. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πγξήο κνξθήο θαη ε πξνζζήθε ηνπο λα γίλεηαη κε δνζνκεηξηθή αληιία. Γ2. Σα πξντφληα ζα παξαδίδνληαη ζθξαγηζκέλα φπσο παξαζθεπάδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Γ3. Η πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, νη ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ επεμεξγαζηψλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη κε θάπνην απφ ηα δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά νιηθήο πνηφηεηαο ( ISO, DIN, B.S ). Γ4. Η εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηηο ρεκηθέο επεμεξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλε κε πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη απνδεδεηγκέλεο εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί Ο πίλαθαο Νν 4. Γ5. Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή θάζε πξνγξάκκαηνο ν ηειηθφο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ζηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εχθνιεο παξαθνινχζεζεο θαη επίβιεςεο ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γ6. ηε ηηκή ησλ πξντφλησλ ν θάζε πξνζθνξνδφηεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη κηα κεληαία επίζθεςε ζε θάζε ζχζηεκα γηα επηηφπηα ηερληθή επίβιεςε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο ηνπ πξνζθνξνδφηε ζα εθηεινχληαη επί ηφπνπ πιήξεηο ρεκηθέο αλαιχζεηο. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ, νη παξαηεξήζεηο θαη νη αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζα δίδνληαη ζε γξαπηή έθζεζε πξνο ηνλ ππεχζπλν Μεραληθφ ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο. Να επηζπλαθζεί δείγκα ηεο Σερληθήο Έθζεζεο (έληππν). Γ7. Μηα θνξά θάζε ηξεηο κήλεο ζα γίλεηαη θνηλή ζπλάληεζε ηνπ ππεχζπλνπ ησλ πξνγξακκάησλ εθ κέξνπο ηνπ πξνζθνξνδφηε κε ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο γηα πιήξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ. Γ8. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ φιεο νη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξντφλησλ.γ9. Όια ηα ζπλνδεπηηθά έληππα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ δεφλησο. Γ10. Σελ πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχνπλ φινη νη ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ γηα ηηο αλαγθαίεο δνζνινγίεο ησλ πξντφλησλ ζαο φπσο εζείο θαζνξίδεηε ζηελ θάζε πεξίπησζε καδί κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΙ ηνπ ελεξγνχ ζπζηαηηθνχ. Γ11. Οη πξνζθνξέο πνπ δελ ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά έληππα δεφλησο ζπκπιεξσκέλα, ηνπο αλαγθαίνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηεκέλεο ζπγθεληξψζεηο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Γ12. Να έρνπλ ρακειφ βαζκφ ηνμηθφηεηαο θαη λα κελ πεξηέρνπλ απαγνξεπκέλεο νπζίεο. 7

8 ΠΙΝΑΚΑ Νο1 ΤΣΗΜΑ ΑΣΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΙΗ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ Δεδομένα ζςζηήμαηορ για λόγοςρ αξιολόγηζηρ Ανάλςζη ηποθοδοηικο ύ νεπού ζε ppm CaCO3 Πεπιγπαθή ηηρ δπάζηρ ηος πποϊόνηορ Απαιηούμενη δόζη ηος ενεπγού ζςζηαηικού ζε ppm επί ηος ηποθοδοηικού νεπού Όνομα ηος πποϊόνηο ρ ςγκένηπωζ η ηος ενεπγού ζςζηαηικού % β/β ζηο πποϊόν Δόζη ηος πποίόνηορ ζε ppm επί ηος ηποθοδοηικο ύ νεπού Απαιηούμεν η ποζόηηηα ηος πποϊόνηορ ζε κιλά για 100 th Tιμή ανά κιλό Κόζηορ για 100 th ηποθοδοηικού νεπού. Απαιηούμενα όπια ζηο νεπό ηηρ αημογεννήηπιαρ (ppm ) Ποζόηηηα ηποθοδοηικού νεπού 100 th Θεπμ. Σποθ.Νεπού : 95 0 C Διαλ. Ο 2: 0,8 ppm Ο2 1. Πποζηαζία από διαηπιηική οξείδωζη οξςγόνος. Ππομήθεια Τδαηικού διαλύμαηορ θειώδοςρ ναηπίος με καηαλύηη 30 ppm Na2 SO3 Δείκηηρ ζςγκενηπωζηρ ζηο νεπό ηηρ αημογεννήηπια ρ Cmax =3 κληπόηηηα αζβεζηίος: 2ppm CaCO3 2. Ρύθμιζη και έλενσορ ph και αλκαλικοηήηων: Ππομήθεια ςδαηικού διαλύμαηορ καςζηικού ναηπίος με πολςμεπέρ M-Alk 350 ppm. Ca CO3 Ph 10,5-11,5 M-Alk:70 ppm CaCO3 Ph 8,5-9,5 Ολική ζκληπόηηηα: 5 ppm CaCO3 3. Έλεγσορ ηηρ δημιοςπγούμενηρ λάζπηρ ζε λειηοςπγία. Ππομήθεια ςδαηικού διαλύμαηορ πολςμεπούρ Διαλύμαηορ πολςμεπούρ Η δόζη πποηείνεηαι από ηον ππομηθεςηή ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 100 th ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 1 th ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ 8

9 ΠΙΝΑΚΑ Νο: 2 ΤΣΗΜΑ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΠΤΡΓΟΤ: ΑΞΙΟΛΟΓΙΗ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε ζπκπιεξσκαηηθνχ λεξνχ ζε ppm CaCO3 Γεδνκέλα γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο. Λεηηνπξγία 4 εβδνκάδεο. Πεξηγξαθή ηεο δξάζεο ηνπ πξντφληνο Δλεξγφ ζπζηαηηθφ Όλνκα ηνπ πξντφληνο Γφζε ηνπ πξντφληνο ζε ppm επί ηνπ Bleed of Απαηηνχκελε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο αλά 500th bleed of Kgr. Σηκή αλά θηιφ Κφζηνο 500 th bleed of λεξνχ/ 4 εβδνκάδεο Οιηθή ζθιεξφηεηα: 120ppm θιεξφηεηα αζβεζηίνπ: 50ppm Όγθνο ηνπ ζπζηήκαηνο 5 m 3 Πποζηαζία ηος ζςζηήμαηορ από: 1.επικαθίζειρ αλάηυν 2.οξειδώζειρ και 3.ηην δημιοςπγία λάζπηρ ζηο ζύζηημα. ΓΣ 5 0 C Πξνκήζεηα πξντφληνο ζην νπνίν λα ζπλππάξρνπλ αλαραηηηζηήο πέηξαο,αλαραηηεζηήο νμείδσζεο θαη δηαζπαξηήο ιάζπεο Γφζε ζε ppm επί ηνπ φγθνπ ηνπ ζπζηήκαηνο Απαηηνχκελε πνζφηεηα αλά 2 εβδνκάδεο Kgr. Σηκή αλά θηιφ πλνιηθφ θφζηνο Μέγηζηε ζεξκ C Aνηιμεηώπιζη μικποβιακών αναπηύξευν TDS 1000 M-Alk: 250 ppm Γείθηεο ζπγθέληξσζεο: Cmax=2 Make Up = 1000 th (Algae, fungi, legionella pneumophilla) ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 4 ΔΒΓΟΜΑΓΔ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 9

10 ΠΙΝΑΚΑ Νο: 3 ΤΣΗΜΑ ΚΛΔΙΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΗ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ Όγθνο ηνπ ζπζηήκαηνο Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ Πεξηγξαθή ηεο δξάζεο ηνπ πξντφληνο πγθέληξνζε ελεξγνχ ζπζηαηηθνχ % β/β ζην πξψφλ. Όλνκα ηνπ πξντφληνο Απαηηνχκελνη παξάκεηξνη κεηά ηελ επεμεξγαζία Απαηηνχκελνη πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο αλά 1 th λεξνχ Kgr Σηκή αλά θηιφ Κφζηνο γηα 1 th λεξνχ 1 th Oιηθή ζθιεξφηεηα 120 ppm ph: 7,5 Πποζηαζία από οξειδώζειρ, αύξηζη ηος ph, δέζμεςζη ηος οξςγόνος.ππομήθεια ςδαηικού διαλύμαηορ Νιηπώδοςρ ΝΑΣΡΊΟΤ. NaNO2 =1200PPM Ph=9,5-10,5 Γφζε ηνπ πξντφληνο ppm Απαηηνχκελε πνζφηεηα 2 θνξέο ην ρξφλν Kgr Ανηιμεηώπιζη μικποβιακών αναπηύξευν ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΈΝΑ(1) ΣΟΝΟ ΝΔΡΟ 10

11 ΠΙΝΑΚΑ Ν.4 ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΔΣΑΙ ΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΙ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ-ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ: ΑΡ ΜΗΣΡΧΟΤ ΔΠΑΓΓ. ΦΟΡΔΑ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΣΗΛΔΦΧΝΑ: ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΟ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ. Γηα ηελ Σερληθή Τπεξεζία. γνπξάθεο Μερ. Μεραληθφο 11

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 5 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣON ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΗ (CPV 35111000-5)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 5 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣON ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΗ (CPV 35111000-5) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 5 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ Σηλέθυνο : 2820 2230 FAX : 2820-22329 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ» ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

«ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ» ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 «ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ» ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ Πληποθοπίερ : ΛΔΦΑΚΗ Ι. Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 12 Π ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8)

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ) Μ Δ Λ Δ Σ Η ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 30.000,00 (με το Φ.Π.Α.) σντάκτης: Κεφαλάς Γημήτριος, Γεωπόνος Π.Δ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 3, ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004656468 2016-06-27 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 34

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 19 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 19 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 19 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ :ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 47Π-2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 21Π ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΣΡΗΧΝ (3) ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΑΝΔΜΗΣΖΡΧΝ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 21Π ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΣΡΗΧΝ (3) ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΑΝΔΜΗΣΖΡΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 21Π ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Νο 2 (ΓΤΟ) ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΑΡΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ (ΘΡΔΠΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ)

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Νο 2 (ΓΤΟ) ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΑΡΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ (ΘΡΔΠΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Γ/νζη: Λεωθ. Αλεξάνδπαρ 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 25-9-2014 Σηλ:. 210

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, 41110, Ταχ. Δ/μση: Λάρισα, ΤΘ 2101 Γραφείο Αμαπληρωτή Διοικητή Υπεύθυμος:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 2.000 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 2.000 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Αθήνα, 09/04/2013 Απιθμ. Ππωη. : 851 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 2.000 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Πεπιγπαθή έπγος Πποϋπολογιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπιβλέπυν : Κορ Γεώπγιορ Σπάνηαρ. ποςδαζηήρ : Πηλίηζηρ Παζσάληρ

ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπιβλέπυν : Κορ Γεώπγιορ Σπάνηαρ. ποςδαζηήρ : Πηλίηζηρ Παζσάληρ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Δπιβλέπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146

Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Γ/νζη: Λεωθ. Αλεξάνδπαρ 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 29-9-2014 Σηλ:. 210

Διαβάστε περισσότερα

5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο

5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο Σαρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: Τπεχζπλνο: Πεξηνρή Μεδνχξιν, Λάξηζα, ΣΘ 2101, ΣΚ 41110 Σκήκα Πξνκεζεηψλ Κνπηζαληψλε Γεσξγία

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 Σ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < Προμήθεια παρελκόμενων κλπ. Η/Υ > με τη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 24/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ν Α Τ Α Γ Ο Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,00 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,00 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α. Απιθ. Ππωη.: 31604/04-09-2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 23.985,00 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεζη 2. Τεχνικές Προδιαγραθές 3. Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 5-10-2010 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: N. ΣΑΙΒΑΛΡΕΖΠ ΑΟ. ΓΗΑΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>.

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>. ΔΘΕΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ & ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΑΓΘΩΝ Πληροφορίες: Ε.ΑΖΑΙΑ Σηλέφωνο: 210 607 5735 Fax: 210 607 5742 Σαχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432 153 42 Αγία Παρασκευή Αγ.Παπαζκεςή Απ.Ππωη.20310/28.11.11 Ππορ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Μ Ε Λ Ε Σ Η ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 16.000,00 (με ηο Φ.Π.Α.) σνηάκηης: Κεθαλάς Δημήηριος, Γεωπόνος Π.Ε. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ: 1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 3, ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΟΝΑΓΑ Σ.Ν. ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΔΘ (ΓΙΑΚ. Π 08/2014)

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΟΝΑΓΑ Σ.Ν. ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΔΘ (ΓΙΑΚ. Π 08/2014) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν A.Π. 26012 ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΛΙΑΠΗ ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΗΛ.: 213 2068917-18 FAX : 213 2068259 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η Α Π Ο Φ Α Η Αθήνα, 3 Αςγούζηος 2011 Απ. Ππυη.: 506.... ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηυν ςπ απιθμ. 9/28-06-2011 Ππακηικού για ηην αξιολόγηζη ηυν Οικονομικών Πποζθοπών πος ςποβλήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος διαγυνιζμού για ηο

Διαβάστε περισσότερα