ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε."

Transcript

1 Α Α: 7ΦΡΥΟΞΧ -0ΨΧ Αθήνα, 01/08/2014 Αρ. Πρωτ.: ΑΠ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3429/2005 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί ( ΕΚΟ) (ΦΕΚ Α 314/ ). 2. Το Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών και το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 3. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) και το Π.. 118/ Τη µε αριθµό 35130/739/ Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών περί αναπροσαρµογής των ποσών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ 1291 Β / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 περί συγχώνευσης των εταιρειών «.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», που δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α 216/ Την µε αριθµό 16γ/05/483/Γ/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονοµικών Παιδείας και Θρησκευµάτων Υγείας Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων περί ιαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών «.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» µε σύσταση νέας εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (Φ.Ε.Κ. Β 2856/ ) και Γ.Ε.ΜΗ / (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. 8363/ ). 7. Την µε αριθ. 16γ/06/549/Γ/ , Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονοµικών Παιδείας και Θρησκευµάτων Υγείας Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων µε την οποία ορίζεται Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ο κ. Ηρακλής Κ. ρούλιας, (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο / ). 8. Την µε αριθ. 1 η / Απόφαση του.σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. µε την οποία συγκροτήθηκε σε σώµα το.σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ως έχει σήµερα. 9. Το άρθρο 13 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 2856Β/2014). Η εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την «προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση τεσσάρων (4) µονάδων κυλικείου και µιας (1) υπάρχουσας µονάδας γραφείου (µετά την µετατροπή της σε κυλικείο) από σύστηµα ελαφράς λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Κεφαλονιάς», προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών µονάδων της Κεφαλονιάς που προέκυψαν από το σεισµό. [1]

2 1.- Η σχετική δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από το έργο 1999ΣΕ του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π..Ε.) της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΕ οικονοµικού έτους Οι µονάδες κυλικείου θα πρέπει να εκπληρώνουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Παραρτήµατος Ι της παρούσας ιακήρυξης. 3- Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των πέντε (4+1) µονάδων κυλικείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα 40 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετική καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης µεταξύ των µερών. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων θα υποβληθούν στο Τµήµα Πρωτοκόλλου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΕ (Φαβιέρου 30, ισόγειο, ΤΚ τηλ ) µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους στις 22/08/2014 και ώρα π.µ. Η δαπάνη για την χορήγηση των τευχών ( /ξη προδιαγραφή τυχόν σχέδια) του διαγωνισµού είναι 10,00 (πληρωµή στην /νση Οικονοµικού Φαβιέρου 30 στον 1 ο όροφο) και η παραλαβή των τευχών θα γίνεται από την (Φαβιέρου 30-1 ος όροφος). Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.osk.gr). Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την ενηµέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του ευθύνη, µπορεί να ενηµερώνει µε τα στοιχεία του (π.χ. επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, e- mail (κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή ώστε να καταστεί δυνατή η ενηµέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτηµάτων. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού και µε κριτήριο αποκλειστικά τη χαµηλότερη τιµή. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ελάχιστη ισχύ εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της. Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε.» Ηρακλής Κ. ρούλιας Εσωτ. ιανοµή:1. Γραφείο Προέδρου & /ντος Συµβούλου /νση Οικονοµικής & ιοικητικής Λειτουργίας [2]

3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση τεσσάρων (4) µονάδων κυλικείου και µιας (1) υπάρχουσας µονάδας γραφείου (µετά την µετατροπή της σε κυλικείο) από σύστηµα ελαφράς λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Κεφαλονιάς», προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών µονάδων της Κεφαλονιάς που προέκυψαν από το σεισµό. Άρθρο 1: ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό 1.1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις/κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµοί, της ηµεδαπής, κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (EOX), εφόσον έχουν προηγούµενη σχετική εµπειρία στην παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΕ για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 6 του Π.. 118/2007. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του ηµοσίου µε τελεσίδικη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (πρώην Υπουργείο Εµπορίου). Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις αποκλεισµού ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. Άρθρο 2: Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών 2.1. Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου θα πρέπει να περιέχει (2) χωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, ως εξής: α) Στο Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής και Στοιχείων Ειδικής Τεχνικής & Επαγγελµατικής Ικανότητας, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, τα απαιτούµενα στο άρθρο 3 της παρούσας έγγραφα. β) Στο Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, τα απαιτούµενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Οι δύο (2) επιµέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο εξωτερικός φάκελος και επιπλέον την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση. [3]

4 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και θα ακολουθούν τυχόν προσαρτώµενα υποδείγµατα, η χρήση των οποίων είναι, µε ποινή αποκλεισµού των προσφορών, υποχρεωτική εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει σχετικό ερώτηµα προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που θα ζητηθεί, παραµένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την αποδεχθούν παύουν να συµµετέχουν στο ιαγωνισµό. Άρθρο 3: Περιεχόµενο φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής και Στοιχείων Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει ότι δικαιούται να συµµετέχει στον παρόντα διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα: 3.1. Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, συνοδευόµενη από κατάλογο των συνηµµένων σε αυτή εγγράφων, υπογεγραµµένη (κατά περίπτωση) από - τον ίδιο τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου νοµικού προσώπου, ή - τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συµπραττόντων ή τον από κοινού ορισθέντα µε ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχει και στην οποία δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, (ήτοι την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ή την ηµέρα αποστολής αυτής ταχυδροµικώς) ο προσφέρων: (α) εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτει πλήρως τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.. 118/2007. (β) εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παρέχει τις πληροφορίες αυτές. (γ) εν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (δ) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, της οποίας ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, (ε) Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού ή για οποιαδήποτε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΕ για την έκβαση του παρόντος διαγωνισµού, ιδίως δε αυτής για την αναβολή, µαταίωση, [4]

5 ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισµού ή για την ενδεχόµενη υπαναχώρηση της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΕ. (στ) Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.. 118/07, κατά περίπτωση Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους. Αναλυτικότερα, σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιρίας απαιτείται να προσκοµισθεί: - Πρακτικό απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., µε την οποία: α) Εγκρίνεται η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σύµπραξη β) Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για το συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την προσφορά. Οι άνω (α & β ) απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευτεί κατά τις κείµενες διατάξεις (ΦΕΚ, κλπ.) και έχει υποβληθεί µε το φάκελο συµµετοχής. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων 211 επ. του Αστικού Κώδικα. Επί υποψηφίου αλλοδαπού νοµικού προσώπου προσκοµίζεται απόφαση του κατά το νόµο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συµµετοχής στο διαγωνισµό και διορισµού του νοµίµου εκπροσώπου του. γ) Ορίζεται αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο µε το νόµιµο εκπρόσωπο), κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Αθηνών Πειραιώς, µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ κλπ) προκειµένου να µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει σε επαφή µε τον υποψήφιο. δ) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύµπραξης, δήλωση των προσώπων που την απαρτίζουν περί: αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών µε σκοπό την εκτέλεση της σύµβασης, και περί επιλογής της µίας ή της άλλης µορφής (σύµπραξης ή Κοινοπραξίας). αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύµβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις ολόκληρο, ποσοστά συµµετοχής των µελών της σύµπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόµενα στην παρούσα, τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύµπραξης ή κοινοπραξίας, (επί συµπράξεων): καθορισµού του τρόπου κατανοµής της αµοιβής (µε µορφή πίνακα) των υπό ανάληψη υπηρεσιών, (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύµβαση και πριν την υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία µε ιδιωτικό συµφωνητικό. Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για [5]

6 Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης, σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει λήξει χρονικά, απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία, ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της Φύλλο συµµόρφωσης προς όλες τις παραγράφους και τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης. Σηµειώσεις διευκρινίσεις: (α) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία, (β) όπου στην παρούσα διακήρυξη γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη ήλωση, ως τέτοια θεωρείται η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 4 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α /1986) σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π..118/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το Ν.4250/2014, συνταγµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό τους, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους. κανενός από τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 12 της παρούσας (άρθρο 45.2 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ). Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκοµίζεται κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση), συνοδευόµενο απαραίτητα από επίσηµη µετάφρασή του στα ελληνικά. Η Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα νόµιµο εκπρόσωπο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου (π.χ. πρακτικού διοικητικού συµβουλίου). Στην άνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν. Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη ήλωση για καθένα από τα µέλη τους, υπογραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του κάθε µέλους. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται. Άρθρο 4: Περιεχόµενο φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς 4.1. Η οικονοµική προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου, νόµιµα υπογεγραµµένη, θα τοποθετηθεί, µε ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κύριο φάκελο, µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά. Στην οικονοµική προσφορά πρέπει να αναφέρεται και να αναλύεται η συνολική προσφερόµενη τιµή, δηλαδή η προσφερόµενη τιµή και ο αναλογών φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.). [6]

7 4.2. Όλα τα οικονοµικά µεγέθη που περιλαµβάνονται στην Προσφορά, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως δύο δεκαδικά ψηφία Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως δύο δεκαδικά ψηφία ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Σφάλµατα - λογιστικά λάθη σε αθροίσµατα και γινόµενα διορθώνονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιµών Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισµού ή είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. Άρθρο 5: ιαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού 5.1. Η αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΕ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΕ, µε την παρουσία των νοµίµων εκπροσώπων όσων διαγωνιζοµένων υπέβαλλαν εµπρόθεσµα προσφορά. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες Η αποσφράγιση γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: - Ο φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής και Στοιχεία Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας» αποσφραγίζεται και µονογράφεται από την Επιτροπή κατά φύλλο. - Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό 1, στο οποίο καταχωρούνται, σύµφωνα µε την σειρά υποβολής των προσφορών, η επωνυµία του ιαγωνιζοµένου, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτού, τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα στοιχεία ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας που απαιτεί η διακήρυξη. - Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω σταδίου η Επιτροπή ανακοινώνει δηµόσια τους διαγωνιζόµενους, οι οποίοι αποκλείονται από την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, διότι δεν εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό. - Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δηµόσια και µονογράφεται κατά φύλλο ο φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» όσων διαγωνιζοµένων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Η Επιτροπή ανακοινώνει δηµόσια και καταγράφει στο Πρακτικό 1 τις τιµές των προσφορών, κατά τη σειρά µειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την λήξη της διαδικασίας του διαγωνισµού Η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της σύµβασης στον διαγωνιζόµενο που υπέβαλε την αποκλειστικά χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να προχωρήσει σε επανέλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών καθώς επίσης και να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζοµένους να αποσαφηνίσουν ή να συµπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου µε την ένδειξη ικαιολογητικά Συµµετοχής µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Ως αποσαφήνιση εννοείται η [7]

8 χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως συµπλήρωση υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής τη συνδροµή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας Το Πρακτικό 1, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τοιχοκολλείται µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. Σχετική γραπτή ανακοίνωση µε αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται σε όλους τους διαγωνιζοµένους µε τηλεοµοιοτυπία (fax). Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σηµείωση της συσκευής τηλεοµοιοτυπίας (fax) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου. 6. ικαιολογητικά κατακύρωσης 6.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 6.6. του παρόντος άρθρου Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσµίας στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΕ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΕ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν µπορεί να ορισθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίσθηκε µε την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας, µονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από τα µέλη της Επιτροπής Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε Τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: Οι Έλληνες πολίτες: α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση: i) Για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), [8]

9 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305), ii) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. στ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης (συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις (3) µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης που θα υπογραφεί, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα Οι αλλοδαποί : [9]

10 α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων και αντίστοιχα. Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά : - τους ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., - τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. - και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). - Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται : - όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, [10]

11 - και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. - Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης Οι συνεταιρισµοί : α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.1, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 7. Κατακύρωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 7.1. Το αρµόδιο όργανο ιοίκησης της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα ν αποφασίσει ελεύθερα για την έγκριση ή την απόρριψη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, τη µαταίωση, αναβολή ή επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών (κατ ανάλογη εφαρµογή των οριζοµένων στο άρθρο 21 του Π 118/2007), χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης αυτών που µετέχουν στο διαγωνισµό και χωρίς καµία άλλη οικονοµική υποχρέωση ή δέσµευση γενικώς έναντι αυτών Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε συµµετέχοντος ( π.χ. µη τήρηση των όρων της σύµβασης σε προηγούµενη διαγωνιστική διαδικασία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε.) Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρµογή τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Π 118/ Ενστάσεις 8.1. ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν µόνο οι διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του ιαγωνισµού ή οι αποκλεισθέντες απ αυτό. Οι ενστάσεις συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, κατατίθενται εγγράφως [11]

12 στο πρωτόκολλο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής ιαγωνισµού. Οι προθεσµίες υποβολής των ενστάσεων αρχίζουν να τρέχουν από την εποµένη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης - τοιχοκόλλησης των πρακτικών Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνώµη της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόµενους, που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Π.. 118/ Σύµβαση 9.1. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί, εάν τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/ Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δεν δηµιουργεί καµία δέσµευση για την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. 10. Υποχρεώσεις Αναδόχου Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΕ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. 11. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισµού Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισµού είναι ο ιευθύνων Σύµβουλος της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε Γίνεται µνεία ότι ο παρών διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του Ν. 2362/1995, συµπληρωµατικά δε από τις διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Αστικού Κώδικα. [12]

13 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και ενιαίο κείµενο µε την ανωτέρω προκήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ [13]

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ) ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» (ΣΧΕ ΙΟ : 2/14) 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην µελέτη, κατασκευή (ή µετασκευή), µεταφορά και τοποθέτηση των µονάδων ελαφράς προκατασκευής που θα χρησιµοποιηθούν ως κυλικεία στα Σχολεία της Κεφαλονιάς. Αφορά πέντε (5) συνολικά µονάδες κυλικείου εκ των οποίων τέσσερις (4) νέες µονάδες και µια (1) µετατροπή αίθουσας γραφείου σε κυλικείο η οποία ευρίσκεται στην αποθήκη των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση δύο Πεύκα). Οι Τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (τεχνικές λειτουργικές αισθητικές) για την κατασκευή των µονάδων. Οι µονάδες αυτές θα χρησιµοποιηθούν για ανάγκες προσωρινής στέγασης λόγω ειδικών περιστάσεων σεισµού. Μετά την εξάλειψη των αναγκών της προσωρινής στέγασης του κυλικείου των σχολικών µονάδων, οι αρχικά εγκαταστηµένες µονάδες θα έχουν την δυνατότητα να επαναχρησιµοποιηθούν, κατά τις ανάγκες της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε 1.2. Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει µε την υποβολή της Προσφοράς να καταθέσουν µελέτες των µονάδων κυλικείου (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ κ.λπ.) η δε ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα βελτιώσεων, µε παράλληλη υποχρέωση αποδοχής τους από τους συµµετέχοντες. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. πλήρεις φακέλους των µελετών αυτών (και µόνον), υπογεγραµµένων από τους κατά Νόµο µελετητές Μηχανικούς, σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί η έκδοση Οικοδοµικής Άδειας από το ήµο, στα Σχολεία των οποίων θα εγκατασταθούν τα Κυλικεία Θα προταθεί ένας (1) τύπος µονάδας : Τύπος Β :Μονάδα Κυλικείο (1/2 αίθουσα) αυτοφερόµενη (ολόσωµης κατασκευής µορφής container) και θα αποτελείται από ένα (1) επί µέρους τµήµα Η προκατασκευασµένη µονάδα θα είναι µονόροφη και θα προκύπτει, από πολλαπλάσια λειτουργικού κατασκευαστικού κανάβου ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή της µεµονωµένα ή εν σειρά σε συνδυασµό, ανάλογα µε την ιδιοµορφία του οικοπέδου ή την επιδιωκόµενη αρχιτεκτονική διάταξη, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του διδακτηρίου που θα στεγασθεί σ αυτές προσωρινά. Η µονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωµένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων, αν δε τοποθετηθεί [14]

15 εν σειρά µε υπάρχουσες αίθουσες και εφάπτεται κατά τις πλάγιες πλευρές της και αποτελεί ενιαίο σύνολο, οι αρµοί θα καλύπτονται µε αρµοκάλυπτρα ειδικής διατοµής. Οι µονάδες θα τοποθετούνται σε οποιαδήποτε γήπεδα Σχολείων και µετά την εκπλήρωση των προσωρινών αναγκών στέγασης θα είναι διαθέσιµες για µετεγκατάσταση, κατά τις ανάγκες της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. Η θέση της εγκατάστασής τους µέσα στα γήπεδα θα ορίζεται από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ 2.1 Η Μονάδα του κυλικείου θα έχει εµβαδόν 18,00 m2 (6,00 m X 3,00 m) κατ ελάχιστον. Θα έχει επίπεδη στέγη µε χαρακτηριστικά: α. Μέγιστο εξωτερικό ύψος : 3.10 m. β. Ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος : 2.70 m Οι συνδέσεις θα γίνονται στο άνω και κάτω µέρος των καθέτων κοιλοδοκών, καθώς και στους κοιλοδoκούς οροφής, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον συνδέσεις. H όλη κατασκευή θα εξασφαλίζει πλήρη ακαµψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναµικές φορτίσεις. Το δάπεδο των µονάδων θα απέχει περίπου 20 cm από την υφιστάµενη διαµορφωµένη βάση έδρασης και το τυχόν δηµιουργούµενο κενό θα κλείνει περιµετρικά επιτρέποντας την διέλευση των οµβρίων υδάτων καθώς και τον ανεµπόδιστο αερισµό Όλα τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της βάσης θα είναι πλήρως γαλβανισµένα εν θερµώ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τοθ EN-ISO 1461:2009 µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 78µm (568 gr/m2). Το δάπεδο θα αποτελείται από µεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισµένων κοιλοδοκών κλειστής διατοµής. Οι περιµετρικοί διαµήκεις κοιλοδοκοί του πλαισίου δαπέδου θα έχουν διαστάσεις 120Χ80Χ4 mm κατ ελάχιστον. Οι περιµετρικοί εγκάρσιοι κοιλοδοκοί του πλαισίου θα έχουν διαστάσεις 120Χ80Χ3 mm κατ ελάχιστον. Το πλαίσιο του δαπέδου θα ενισχύεται µε εγκάρσιες και διαµήκεις γαλβανισµένες στρατζαριστές δοκίδες κλειστής διατοµής. Οι εγκάρσιες δοκίδες διαστάσεων 80X50X3 mm θα τοποθετούνται ανά 40 cm περίπου. Θα τοποθετηθούν επίσης τρεις (3) τουλάχιστον διαµήκεις δοκίδες 30Χ60Χ3 mm γαλβανισµένες στρατζαριστές κλειστής διατοµής. Αντοχή σε κινητό φορτίο 350 kg/ m 2. Το πλαίσιο του δαπέδου θα φέρει θερµοµόνωση (από κάτω προς τα επάνω) πανέλο πολυουρεθάνης (λόγω της υγρασίας του εδάφους) πάχους κατ ελάχιστον 0,5/60/0,5 mm, κόντρα πλακέ θαλάσσης 18 mm κατηγορίας Ε1WΒΡ και στο τέλος επικολληµένο µε ειδική ισχυρή κόλλα φύλλο LINOLEUM 2mm. Επίσης, περιµετρικά της αιθούσης θα τοποθετηθούν τα αντίστοιχα από LINOLEUM σοβατεπιά ή άλλο υλικό της έγκρισης της υπηρεσίας Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) συνδέονται µεταξύ τους µε τέσσερις (4) κολώνες κλειστής διατοµής (κατακόρυφα στοιχεία) διαστάσεων 80Χ80Χ4 mm κατ ελάχιστον. Τα τέσσερα (4) κύρια κατακόρυφα στοιχεία τοποθετούνται στις τέσσερις (4) γωνίες του πλαισίου Στην κύρια όψη των κυλικείων και καθ όλο το µήκος τους, θα υπάρχει προστέγασµα πλάτους 1.50 m τουλάχιστον, σε συνέχεια του πλαισίου οροφής. Η κατασκευή του προστεγάσµατος καθώς και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι όµοια µε αυτά του πλαισίου οροφής. Στην περίπτωση ανεξάρτητης κατασκευής του στεγάστρου, η στήριξή του θα είναι απόλυτα ασφαλής και θα τελεί υπό την έγκριση της ιεύθυνσης Σχεδιασµού και ιενέργειας Προµηθειών. Και σ αυτήν την περίπτωση η κατασκευή του προστεγάσµατος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι όµοια µε αυτά του πλαισίου οροφής. Στην πίσω πλευρά της αίθουσας θα υπάρχει προεξοχή της οροφής σ όλο το µήκος, κατά 0,30m. [15]

16 2.1.6.Τα τοιχώµατα των µονάδων θα κατασκευαστούν από θερµοµονωτικά πανέλα πετροβάµβακα, ελάχιστης πυκνότητας 120 Kg/m 3, συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ 0,033 Kcal/h*m*C και συνολικού πάχους 0,5/60/0,5 mm. κατ ελάχιστον. Για την πυκνότητα θα υπάρχει πιστοποίηση από το εργοστάσιο κατασκευής. Το πανό θα είναι µορφής σάντουιτς µε αµφίπλευρη επικάλυψη εγχρώµων προβαµµένων εργοστασιακά φύλλων γαλβανισµένης εν θερµώ λαµαρίνας ελαχίστου πάχους 0,5 mm. (Συνολικό πάχος του τοιχώµατος των µονάδων: 0,50+60,0+0,50=61,00 mm). Στις ενώσεις των µονάδων ή των επί µέρους στοιχείων τους, όπου απαιτείται, τοποθετούνται καλαίσθητα αρµοκάλυπτρα, χωρίς µόνιµες συνδέσεις, για να είναι εύκολη η αφαίρεση και επαναχρησιµοποίησή τους Η οροφή της κάθε µονάδας, θα αποτελείται από µεταλλικό πλαίσιο γαλβανισµένων δοκών. Οι περιµετρικές διαµήκεις θα είναι κλειστής διατοµής 160Χ80Χ4 mm και οι περιµετρικές εγκάρσιες ανοικτής διατοµής που θα λειτουργούν και ως περιµετρικές υδρορροές. Στην οροφή θα τοποθετηθούν δυο θερµοµονωτικά πανέλα. Το ένα πανέλο πετροβάµβακα πάχους 50 mm θα τοποθετηθεί στην οροφή εσωτερικά του κυλικείου και το άλλο πανέλο πολυουρεθάνης τραπεζοειδούς διατοµής ελάχιστου πάχους 40 mm θα τοποθετηθεί εξωτερικά. Ενδιάµεσα στα δυο πανέλα θα υπάρχουν εγκάρσιες δοκίδες οροφής από ενισχυµένα στρατζαριστά όµοια µε εκείνα του δαπέδου. Η οροφή θα είναι σε θέση να παραλαµβάνει κατανεµηµένο φορτίο 150 Kg/m2 και φορτία ανεµοπίεσης και χιονιού σύµφωνα µε τον κανονισµό φορτίσεων.η στερέωση των στοιχείων τόσον επί του φέροντος οργανισµού των µονάδων όσον και µεταξύ των θα γίνει µε τρόπο που θα εξασφαλίζει σταθερότητα, στερεότητα και απόλυτη στεγανότητα Η µονάδα του Κυλικείου θα καλύπτει τον Κανονισµό θερµοµόνωσης για τη περιοχή της Κεφαλονιάς Η φωτιστική επιφάνεια του κυλικείου θα είναι αµφίπλευρη µε παράθυρα (εµπρός) και φεγγίτες (πίσω) επιτυγχάνοντας παράλληλα το φυσικό εξαερισµό της. Οι φωτιστικές επιφάνειες των παραθύρων θα είναι τουλάχιστον το 1/5 της επιφανείας του δαπέδου. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα στις θέσεις των υαλοπινάκων (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες) θα τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα ασφαλείας, χαλύβδινα, γαλβανισµένα εν θερµώ και ηλεκτροστατικά βαµµένα. Τα υαλοκρύσταλλα θα είναι δίδυµα πάχους 5 mm έκαστο, µε κενό > 6 mm Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώµατος, ή άλλου καθ υπόδειξη της ιεύθυνσης Σχςδιασµού & ιενέργειας Προµηθειών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε Οι διατοµές (προφίλ) των αλουµινίων του παραθύρου το οποίο θα είναι επάλλυλο συρόµενο µε διπλά τζάµια, θα αντιστοιχούν στις παρακάτω ενδεικτικές σειρές, ΕΤΕΜ - σειρά Ε (συρόµενα) Alousystem - σειρά 100 (» ) EUROPA - σειρά 900 (» ) ALUMIL - σειρά 9000 (συρόµενα) Ο κάθε φεγγίτης θα είναι διαστάσεων 1,80Χ0,60κατ ελάχιστον και θα έχει δύο (2) φύλλα επάλληλα συρόµενα Οι εξωτερικές πόρτες διαστάσεων 1,00Χ2,20 m κατ ελάχιστον θα ανοίγουν προς τα έξω. Θα έχουν κλειδαριά ασφαλείας τύπου DOMUS ή YALE και χειρολαβή, θα περιστρέφονται δε κατά 180 ο σταθεροποιούµενες στην ανοιχτή θέση µε κατάλληλο µηχανισµό χωρίς να προεξέχουν από την αίθουσα. Προβλέπονται τέσσερις (4) µεντεσέδες κατ ελάχιστον (2 στο άνω µέρος, 1 στη µέση και 1 στο κάτω µέρος). [16]

17 Οι εξώπορτες θα έχουν ταµπλά πλήρη στο κάτω µέρος και τζαµιλίκι σταθερό διπλό στο άνω µέρος. Οι ταµπλάδες των εξωθύρων θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm επενδεδυµένοι αµφίπλευρα µε γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,50 mm, βαµµένη µε λευκό χρώµα. Το πλάτος του πλαισίου των εξωθύρων θα είναι 9 cm κατ ελάχιστον. Οι πόρτες θα έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία εξαρτήµατα (όπως π.χ. λάστιχα, βουρτσάκια, παρεµβύσµατα κ.λ.π.) όπου απαιτείται, για την άρτια λειτουργία τους. Η µορφή και τα χαρακτηριστικά των θυρών και των φεγγιτών θα είναι σε αντιστοιχία µε τις σειρές των παραθύρων που θα χρησιµοποιηθούν. Θα δηµιουργηθεί εσωτερικό χώρισµα σύµφωνα µε το σχέδιο κυλικείο, το οποίο είναι της ίδιας κατασκευής όπως αυτά των εξωτερικών τοιχωµάτων και θα έχει πλάτος 30mm κατ ελάχιστον και η θύρα διαστάσεων 0,75x2,20. Θα τοποθετηθούν στο χώρο της αποθήκης ερµάρια σε όλο το ύψος, στη θέση που ορίζεται στο σχέδιο. Θα τοποθετηθούν πάγκος εργασίας και πάγκος τροφοδοσίας σύµφωνα µε το σχέδιο. Θα έχουν φωτισµό µε φωτιστικά φθορισµού. Θα τοποθετηθεί µονάδα κλιµατισµού θέρµανσης. Οι εξωτερικές µονάδες κλιµατισµού θα εξασφαλίζονται πλήρως έναντι κλοπής (κάλυψη συµπιεστού µε µεταλλικό κλωβό προστασίας κ.λ.π.). 3. ΒΑΦΕΣ 3.1. Ο µεταλλικός σκελετός (γαλβανισµένη διατοµή εν θερµώ ), καθώς και κάθε άλλη µεταλλική επιφάνεια θα προστατεύεται µε αντισκωριακή βαφή, οι δε ορατές (εσωτερικές εξωτερικές) επιφάνειες µε κατάλληλη προεργασία για πρόσφυση σε γαλβανισµένες επιφάνειες. Όλα τα χρώµατα και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (χρώµατα, σιλικόνες, στόκοι, µαστίχες κ.λ.π.) θα είναι µη τοξικά Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώµατος, ή άλλης απόχρωσης καθ υπόδειξη της ιεύθυνσης Σχεδιασµού & ιενέργειας Προµηθειών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. 4. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4.1. Όλα τα δοµικά υλικά πρέπει να παρουσιάζουν δείκτη πυραντίστασης 30 λεπτών, σύµφωνα µε το Π.. 71/88 Κανονισµός Πυροπροστασίας κτιρίων Αποκλείονται τα υλικά που περιέχουν αµίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές ουσίες, όλα δε τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικά έλεγχου καταλληλότητας Όλες οι µονάδες θα στερεώνονται µε ασφαλείς αγκυρώσεις στις προς τούτο κατασκευασµένες βάσεις, οι οποίες (αγκυρώσεις) θα αποτελούν χωριστό κεφάλαιο της Στατικής Μελέτης Οι βάσεις επί των οποίων θα εδράζονται οι µονάδες θα αποτελούνται από πλάκα εκ beton C16/20 επί του εδάφους (κατόπιν ενδεχοµένης εξυγίανσης), πάχους 0,15 m και [17]

18 οπλισµένης µε 2 πλέγµατα Φ 10/15 άνω και κάτω. Η κατασκευή της βάσεως αποτελεί υποχρέωση του ήµου, στα διδακτήρια του οποίου θα εγκατασταθούν οι µονάδες Η κατασκευή του φέροντος οργανισµού των µονάδων και των τριών τύπων, θα εξασφαλίζει πλήρη ακαµψία των φορέων και λοιπών στοιχείων τους έναντι των καταπονήσεων κατά την µεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, εγκατάσταση, µετεγκατάσταση κ.λπ. Η ακαµψία θα προσδιορίζεται αναλυτικά και θα αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της Στατικής Μελέτης Όλες γενικά οι µεταλλικές κατασκευές (κοιλοδοκοί, στραντζαριστές διατοµές, λαµαρίνες, εξαρτήµατα κ.λπ.) θα αποτελούνται από γαλβανισµένο χάλυβα, µε άριστης ποιότητας βαφή κατόπιν της ενδεδειγµένης προετοιµασίας για την προστασία έναντι οξείδωσης, θα έχουν δε καταλλήλως επεξεργασµένες τις ακµές τους ώστε να µην παρουσιάζουν γρέζια, εξογκώµατα, κακότεχνα διαµορφωµένες απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας Όλες οι συγκολλήσεις των µεταλλικών στοιχείων µεταξύ τους θα γίνονται µε συγκόλληση τόξου συνεχούς ραφής κατά DIN 4100, µε ηλεκτρόδια Kb Oι ραφές θα φέρουν εν ψυχρώ γαλβάνισµα Στην οροφή των µονάδων θα υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ώστε να µην καταστρέφονται οι µονάδες κατά την τοποθέτηση και ανύψωση. Αυτά θα είναι αναπόσπαστα στοιχεία των µονάδων για περαιτέρω µεταφορά και επανεγκατάσταση. Επίσης στη βάση τους θα υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ή οπές µε υποδοχή ασφαλείας για την µεταφορά των µονάδων µε πλατφόρµες και περονοφόρα, απαγορευµένης πάσης προεξοχής για λόγους ασφαλείας Οι συνδέσεις των µονάδων µε την ηλεκτρική παροχή καθώς και τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των διαµορφωµένων πτερύγων προς τα ίκτυα Κοινής Ωφελείας (.Ε.Η, ΕΥ ΑΠ κ.λ.π.), δεν αποτελούν µέρος της παρούσας Προµήθειας, αλλά υποχρέωση του ήµου Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 35x70mm περίπου (βλ.το σχετικό υπόδειγµα κατωτέρω), θα τοποθετείται σε εµφανή θέση που θα υποδεικνύεται από την ιεύθυνση και θα αναφέρει: 1. Το λογότυπο της Εταιρείας 2. Το τίτλο της Εταιρείας 3. Την ιακήρυξη 4. Την επωνυµία του προµηθευτή ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 5. Την κλάση εκποµπής φορµαλδεΰδης (ΚΥΑ Ζ3-5430/ ΦΕΚ 746/Β/ άρθρο 3 3 β). Η τελική µορφή της µεταλλικής πινακίδας θα εγκριθεί από τη ιεύθυνση Σχεδιασµού και ιενέργειας Προµηθειών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. πινακίδα [18]

19 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ Γενικά Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά, τις συσκευές και τα µηχανήµατα του εµπορίου που χρησιµοποιούνται στο Έργο και τα οποία πρέπει να είναι καινούργια και αρίστης κατασκευής. Όπου αναφέρεται ενδεικτικός τύπος, αυτό δεν υποδηλώνει την προτίµηση στο συγκεκριµένο αντικείµενο,αλλά την ποιότητα κατασκευής που πρέπει να είναι όµοια ή ανώτερη από εκείνη του ενδεικτικού τύπου. Όπου αναφέρονται µεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, π.χ. πάχη σωληνώσεων, πιέσεις λειτουργίας κ.λ.π,οι αναγραφόµενες τιµές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόµενες και ότι τα υλικά και οι συσκευές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές απορρίπτονται αµέσως από την Επίβλεψη. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ Α) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Το δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευαστεί µε πλαστικούς σωλήνες DN 15 µε προστατευτική επένδυση. Θα υπάρχει αναµονή 3/4 µε διακόπτης για σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης. Σε κάθε υποδοχέα θα υπάρχει διακόπτης επιχρωµιωµένος. Β) ΚΡΟΥΝΟΙ Θα είναι επιχρωµιωµένοι, ορειχάλκινοι. Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωµα ή ρακόρ για σύνδεση µε ελαστικό σωλήνα. ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Θα κατασκευαστεί µε πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm, µε εσωτερική διάµετρο για το νεροχύτη Φ40 mm. Τέλος το δίκτυο θα καταλήγει σε αναµονή για τη σύνδεση µε το δίκτυο πόλης µε Φ100 mm. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κυλικείων θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανονισµούς εσωτερικών εγκαταστάσεων και τις ΤΟΤΕ που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κανονισµούς της ΕΗ και του ΝΕΟΚ καθώς και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα είναι πιστοποιηµένα µε διεθνή Standards ποιότητας. ΠΑΡΟΧΕΣ Έξω από κάθε κυλικείο σε υψηλό σηµείο θα υπάρχει στεγανό κουτί διακλαδώσης µε αναµονή ηλεκτρικού σωλήνα για σύνδεση της παροχικής γραµµής του υποπίνακα. Θα είναι µονοφασική 3Χ4 mm 2 και θα συνοδεύεται από επίσηµο πιστοποιητικό, εφ όσον ζητηθεί. [19]

20 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Σε κάθε κυλικείο θα υπάρχουν 3 φωτιστικά σώµατα φθορισµού, Στις εισόδους των κυλικείων, θα υπάρχει επίσης ένα φωτιστικό σώµα τύπου χελώνας. Φωτιστικά λαµπτήρων φθορισµού Είναι φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για λαµπτήρες φθορισµού σχήµατος ράβδου, χρώµατος φωτός 34 (WHITE LIGHT) και έχουν βάση από χαλυβδοσωλήνα DKP, πάχους 0,8 mm βαµµένη ηλεκτροστατικά εν θερµώ µε ειδικό λακ σε χρώµα λευκό και στη συνέχεια ψηµένη µε υπέρυθρες ακτίνες σε θερµοκρασία C. Η βάση θα φέρει εσωτερικά συναρµολογηµένα και ηλεκτρικά συνδεδεµένα όλα τα όργανα αφής του λαµπτήρα, δηλαδή : Πυκνωτή για τη βελτίωση του συνηµιτόνου,κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανόνες VDE, παρ. 60 και γεµισµένο µε ειδικό άφλεκτο µονωτικό υγρό κλοφέν,θα περιλαµβάνει δε αντίσταση εκφορτίσεως συνδεδεµένη εν σειρά. Στραγγαλιστικό πηνίο αθόρυβου τύπου. Εκκινητή άριστης ποιότητας εγκεκριµένου τύπου από το εργοστάσιο της κατασκευάστριας εταιρίας του λαµπτήρα. ύο λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής µε κατάλληλο σύστηµα για την ασφαλή συγκράτηση του κάθε λαµπτήρα. Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωµένες, ενώ τα µέρη ή τα εξαρτήµατα που δεν είναι βαµµένα θα έχουν υποστεί επιφανειακή χηµική επεξεργασία, ώστε να µην σκουριάζουν. Γενικά, τα φωτιστικά σώµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από αιχµηρές γωνίες και να έχουν επαρκή στερεότητα και διαστάσεις, ώστε να µην παραµορφώνονται µε αποτέλεσµα την κακή προσαρµογή του λαµπτήρα στις λυχνιολαβές του. Η βάση κάθε φωτιστικού σώµατος θα έχει µια ηλεκτρική επαφή για την γείωσή του, οπές στήριξης και οπές για την είσοδο των τροφοδοτικών καλωδίων από επάνω. Εφ' όσον προβλέπονται φωτιστικά µε πλαστικό κάλυµµα, αυτό θα είναι εξ ολοκλήρου ακρυλικό, αδιαφανές µε χρώµα γαλακτερό. Η στεγανοποίηση του καλύµµατος και τηςµεταλλικής σκάφης θα γίνει µε την παρεµβολή κατάλληλου παρεµβύσµατος από αφρώδες πλαστικό. Στην περίπτωση φωτιστικών µε περσιδωτό κάλυµµα, αυτό θα έχει πλαίσιο από χαλυβδοέλασµα βαµµένο µε λακ φούρνου και κυψελοειδή ακρυλική σχάρα,που δεν παραµορφώνεται. Φωτιστικά φθορισµού χρησιµοποιούνται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. Ο τύπος φωτιστικού που χρησιµοποιείται είναι χωρίς κάλυµµα,για δύο λαµπτήρες των 36 W ενδεικτικού τύπου SIEMENS 5LJ C ή PHILIPS TMS 2 X 36W. ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΕΣ Οι ρευµατοδότες θα είναι 16 Α, 250 V µε πλευρικές επαφές για την γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ µε καπάκι. Οι στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι 16 Α, 250 V µε πλαστικές επαφές για γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ,ισχυρού τύπου,µε προστατευτικό κάλυµµα,κατάλληλοι είτε για ορατή ή για χωνευτή εγκατάσταση. [20]