ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΕΟΡΤΩΝ κ ΑΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΕΟΡΤΩΝ κ ΑΓΙΩΝ"

Transcript

1 1/6 Ὁ ἅγιος Μάρτυρας Ἰουστίνος ὁ φιλόσοφος Ἦχος δ. Ὁ ὑψωθείς. Υιλοσοφίας ταῖς ἀκτῖσιν ἐκλάμπων, θεογνωσίας ὑ- ποφήτης ἐδείχθης, σοφὠς παραταξάμενος κατὰ τὠν δυσμενὠν σὺ γὰρ ὡμολόγησας, ἀληθείας τὴν γνὠσιν, καὶ Μαρτύρων σύσκηνος, δι ἀθλήσεως ὤφθης μεθ ὧν δυσώπει πάντοτε Φριστόν, ὦ Ἰουστῖνε, ὑπὲρ τὠν ψυχὠν ἡ- μὠν. 2/6 Ὁ ἅγιος Νικηφόρος Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νίκην ἤνεγκε, τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἡ σὴ ἔνθεος, ὁμολογία, ἱεράρχα Νικηφόρε θεόληπτε τήν γάρ εἰκόνα τοῦ Λόγου σεβόμενος, ὑπερορίᾳ ἀδίκως ὡμίλησας. Πάτερ ὅσιε, Φριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔ- λεος. 3/6 Ὁ ἅγιος Μάρτυρας Λουκιλλιανός Ἦχος α. Χορὸς ἀγγελικός. Ὡς ἄστρον φαεινόν, ἐκ νυκτὸς τῆς ἀπάτης, ὦ Λουκιλλιανέ, εὐσεβὠς ἀναλάμψας, νομίμως ἠγώνισαι, καὶ τὸν δόλιον ἔκτεινας ὅθεν πρέσβευε, σὺν τῇ θεόφρονι Παύλῃ, καί τοῖς τέσσαρσι, Παισὶ Φριστῷ ἀθλοφόρε, ὑ- πέρ τὠν ψυχὠν ἡμὠν. 4/6 Ὁ ἅγιος Μητροφάνης Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Ἦχος α. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

2 Σὸ μέγα τῆς Σριάδος μυστήριον κηρύττων, τὴν ἐν Φριστῷ οἰκονομίαν διετράνωσας πᾶσαν, ὡς ποίμνης ποιμὴν τῆς λογικῆς, διώξας λύκους τοὺς νοητούς, καὶ τὰ θρέμματα τῆς τούτων, φθοροποιοῦ λύμης σώσας βο- Ὠντα Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι δόξα τῷ βεβαιοῦντι διὰ σοῦ, πίστιν τὴν ὀρθόδοξον. 5/6 Ὁ ἅγιος Ἱερομάρτυρας Δωρόθεος, Ἐπίσκοπος Τύρου Ὡς δώρημα τέλειον, ἐκ τοῦ τὠν φώτων Πατρός, σοφίας τήν ἔλλαμψιν, ὡς ἱεράρχης Φριστοῦ, ἐδέξω Δωρόθεε ὅθεν καί πλεονάσας, τὸ σὸν τάλαντον μάκαρ, ἤ- θλησας ὑπέρ φύσιν, βαθυτάτῳ ἐν γήρᾳ, πρεσβεύων Ἱερομάρτυς, ὑπὲρ τὠν ψυχὠν ἡμὠν. 6/6 Ὁ Ὅσιος Ἱλαρίων ὁ Νέος, Ἡγούμενος Μονῆς Δαλμάτων Ἦχος α. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. ΣὨν λόγων τοῦ Κυρίου τήν χάριν γεωργήσας, ἤνθησας ὡς ἐλαία, Ἱλαρίων παμμάκαρ, ἐλαίῳ τὠν θείων ἀρετὠν, καὶ τῆς ὁμολογίας σου σοφέ, ἱλαρύνων τὰς καρδίας καὶ τὰς ψυχάς, τὠν πίστει σοι ἐκβοώντων δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾷσιν ἰάματα. 7/6 Ὁ ἅγιος Ἱερομάρτυρας Θεόδοτος Ἀγκύρας Δόσιν ἔνθεον, καταπλουτήσας, τὴν τῆς χάριτος ἱερουργίαν, ἱερομάρτυς τρισμάκαρ Θεόδοτε, καθάπερ δὠρα Θεῷ προσενήνοχας, τὰς ἀριστείας τὠν θείων ἀ- γώνων σου. Πάτερ ὅσιε, Φριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

3 Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Υ Ν Α Ξ Ε Ω Ν Ε Π Ε Ρ Ι Ν Ο Υ 8/6 Ὁ Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης Ἦχος δ. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. τρατολογίᾳ ἀληθῇ ἀθλοφόρε, τοῦ οὐρανίου στρατηγὸς Βασιλέως, περικαλλὴς γεγένησαι Θεόδωρε ὅπλοις γὰρ τῆς πίστεως, παρετάξω ἐμφρόνως, καί κατεξωλόθρευσας τὠν δαιμόνων τὰ στίφη, καὶ νικηφόρος ὤφθης ἀθλητής ὅθεν σε πίστει ἀεὶ μακαρίζομεν. 9/6 Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Ὡς κῦρος οὐράνιον, θεολογία ἡ σή, βραβεύει ἐν πνεύματι, τῇ Ἐκκλησίᾳ Φριστοῦ, τὴν χάριν τὴν ἔνθεον σὺ γὰρ καθυπογράψας, τῆς Σριάδος τὴν δόξαν, μύστης τῆς Θεοτόκου, καὶ ὑπέρμαχος ὦφθης, παρ ἧς λαμπρὠς ἐδοξάσθης, ἱεράρχα παμμάκαρ Κύριλλε. 10/6 Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες Ἀλέξανδρος καὶ Ἀντωνίνα Ἦχος α. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Ξυνωρὶς ἡ ἁγία τὠν Μαρτύρων ὑμνείσθω μοι, σὺν τῷ εὐκλεεῖ Ἀλεξάνδρῳ, Ἀντωνίνα ἡ πάνσεμνος ἀγάπῃ γὰρ καὶ πίστει εὐσεβεῖ, ἐκλάμψαντες ἐν ἄθλοις ἱεροῖς, ἰαμάτων ἐφαπλοῦσι μαρμαρυγάς, τοῖς πόθῳ ἀνακράζουσι δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι ὑμὠν, πᾶσιν ἰάματα. 11/6 Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι Βαρθολομαῖος καὶ Βαρνάβας Θεῖα ὄργανα, τοῦ Παρακλήτου, καὶ ἐκφάντορες τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀνεδείχθητε θεόπται Ἀπόστολοι, Βαρθολομαῖε τὠν Δώδεκα σύσκηνε, καί Βαρνάβα ὡς υἱὸς παρακλήσεως. Ἀλλ αἰτήσασθε, Φριστὸν τὸν Θεὸν πανεύφημοι, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

4 12/6 Ὁ Ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ὀνούφριος Ἦχος α. Τῆς ἐρήμου πολίτης. ΣὨν ἀγγέλων τὸν βίον ἐν σαρκὶ μιμησάμενοι, ὤφθητε ἐρήμου πολῖται, καὶ χαρίτων κειμήλια. Ὀνούφριε Αἰγύπτου καλλονή, καὶ Πέτρε τὠν ἐν Ἄθῳ ὁ φωστήρ διὰ τοῦτο τοὺς ἀγὠνας ὑμὠν ἀεί, τιμὠμεν ἀναμέλποντες δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι ὑμὠν, πᾶσιν ἰάματα. 13/6 Ἡ ἁγία Μάρτυς Ἀκυλίνα Παρθένος ἀκήρατος, καί ἀθληφόρος σεμνή, ἐδείχθης τοῖς πέρασι, τῇ ἀγαπήσει Φριστοῦ, Ἀκυλίνα θεόνυμφε σὺ γὰρ καθάπερ ρόδον, νοητὸν τεθηλυῖα, ἔπνευσας ἐν ἀθλήσει, τῆς ἁγνείας τὴν χάριν, πρεσβεύουσα τῷ Κυρί- ῳ, σώζεσθαι ἅπαντας. 14/6 Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος, ὁ Μεθόδιος Κων/πόλεως Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τὠν προφητὠν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος πρόδρομος, τῆς παρουσίας Φριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐκλισσαίῳ τήν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καί λεπροὺς καθαρίζει διὸ καὶ τοῖς τιμὠσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Εὐσεβείας τὴν μέθοδον προβαλλόμενος, αἱρετικὠν διαλύεις τὰς ἐπινοίας στερρὠς, Ὀρθοδόξων ἡ κρηπὶς πάτερ Μεθόδιε τὴν γὰρ εἰκόνα τοῦ Φριστοῦ, ἀνεστήλωσας τιμᾶν, ὡς θεῖος ἱεροφάντωρ καὶ νῦν ἀεὶ ἐκδυσώπει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμὠν.

5 Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Υ Ν Α Ξ Ε Ω Ν Ε Π Ε Ρ Ι Ν Ο Υ 15/6 Ὁ Προφήτης Ἀμώς, ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος Ἦχος α. Τὸν τάφον σου. Προφήτην σε πιστόν, καὶ τὠν ἄνω ἐπόπτην, ἀνέδειξεν Ἀμώς, ἐκ ποιμνίου ὁ Λόγος, τοῦ βίου σου δεξάμενος, εὐμενὠς τὴν χρηστότητα ὅθεν ἤλεγξας, τοὺς ἀσεβοῦντας ἀνδρείως, καὶ τὸν θάνατον, μαρτυρικὠς δεδεγμένος, ζωῆς θείας ἔτυχες. Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Αὐγουστῖνον τὸν μέγαν ἀνευφημήσωμεν, τὸν Ἱεράρχην τὸν θεῖον τῆς Ἐκκλησίας Φριστοῦ, καὶ σοφὸν ὑφηγητὴν τῆς πολιτείας τοῦ Θεοῦ, τὸν Θεολόγον τὸν κλεινόν, προσευχῆς τὸν ἐραστήν, καὶ στήλην τῆς μετανοίας πρεσβεύει γὰρ τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμὠν. 16/6 Ὁ ἅγιος Τύχωνας Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος Κύπρου Θείας ἔτυχες, ἱερατείας, νεύσει κρείττονι ἐκλελεγμένος, ὡς θεράπων τῆς Σριάδος ἐπάξιος σὺ γὰρ τὠν ἔργων ἐκλάμπων ταῖς χάρισι, τὴν Ἐκκλησίαν ἐστήριξας θαύμασι. Σύχων ὅσιε, Φριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 17/6 Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες Ἴσαυρος, Βασίλειος Ἦχος γ. Τὴν ὡραιότητα. Ὡς ἐννεάριθμον, τοῦ Λόγου σύνταγμα, ἐχθρὠν τὰς φάλαγγας, κατετροπώσαντο, Ἴσαυρος Υῆλιξ σὺν αὐτοῖς, Ἑρμείας καὶ Περεγρῖνος, ἅμα Ἰννοκέντιος, Μανουὴλ καὶ Βασίλειος, Ἰσμαὴλ ὁ ἔνδοξος, καὶ αβὴλ ὁ μακάριος διὸ καὶ τὰ βραβεῖα τῆς νίκης, εὗρον ὡς μάρτυρες Κυρίου.

6 18/6 Ὁ ἅγιος Μάρτυρας Λεόντιος Ηχος γ. Θείας πίστεως. Ρώμην ἔνθεον, διεζωσμένος, ἐθριάμβευσας, ἐν τοῖς ἀγὠσιν, ἀθλοφόρε τοῦ ωτῆρος Λεόντιε σὺ γὰρ ὡς λέων πρὸς ἄθλησιν ὥρμησας, καὶ πολεμίων τὸ κράτος κατέβαλες. Μάρτυς ἔνδοξε, Φριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 19/6 Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἰούδας Ἦχος α. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. Φριστοῦ σε συγγενῆ, ὦ Ἰούδα εἰδότες, καὶ Μάρτυρα στερρόν, ἱερὠς εὐφημοῦμεν, τὴν πλάνην πατήσαντα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντα ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἁμαρτημάτων τὴν λύσιν, εὐχαῖς σου λαμβάνομεν. 20/6 Ὁ Ἱερομάρτυρας Μεθόδιος Ἐπίσκοπος Πατάρων Θείαν μέθοδον, τῆς εὐσεβείας, ἐθησαύρισας τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὡς ἱεράρχης καὶ μάρτυς Μεθόδιε σὺ γὰρ σοφίας τὸν πλοῦτον δρεψάμενος, ἀθλητικὠς τὸ σὸν τάλαντον ηὔξησας. Πάτερ ὅσιε, Φριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 21/6 Ὁ ἅγιος Μάρτυρας Ἰουλιανός ὁ Ταρσέας Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Μητρικαῖς ὑποθήκαις μυσταγωγούμενος, πανευκλεὴς στρατιώτης ὤφθης Φριστοῦ τοῦ Θεοῦ, παντευχίαν μυστικὴν περιζωσάμενος ὅθεν καθεῖλες τὸν ἐχθρόν, ὡς γενναῖος ἀριστεύς, καὶ ἤθλησας θεοφρόνως, Ἰουλιανὲ θεόφρον, ὑπέρ ἡμὠν ἀεὶ πρεσβεύων Θεῷ.

7 Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Υ Ν Α Ξ Ε Ω Ν Ε Π Ε Ρ Ι Ν Ο Υ 22/6 Ὁ Ἱερομάρτυρος Εὐσέβιος Ἐπίσκοπος Σαμοσάτων οφίας τοῦ Πνεύματος, καταυγασθεὶς τῷ φωτί, τὸν λόγον ἐτράνωσας, τῆς εὐσεβείας ἡμῖν, Εὐσέβιε ἔνδοξε σὺ γὰρ ἱεραρχήσας, εὐσεβὠς τῇ Σριάδι, ἤθλησας θεοφρόνως, καὶ τὴν πλάνην καθεῖλες. Καὶ νῦν πάτερ δυσώπησον, σώζεσθαι ἅπαντας. 23/6 Ἡ ἁγία Μάρτυς Ἀγριππίνα Θείῳ Πνεύματι, κραταιωθεῖσα, ἠνδραγάθησας, γενναιοφρόνως, Ἀγριππίνα παρθενίας ὀσφράδιον ὅθεν Φριστοῦ δοξασθεῖσα τῇ χάριτι, πηγὰς θαυμάτων βλυστάνεις τοῖς πέρασι. Μάρτυς ἔνδοξε, Φριστὸν τὸν Θε- ὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 24/6 Τὸ Γενέσιον τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, τῆς παρουσίας Φριστοῦ, ἀ- ξίως εὐφημῆσαί σε, οὐκ εὐποροῦμεν ἡμεῖς, οἱ πόθῳ τιμὠντές σε στείρωσις γὰρ τεκούσης, καὶ πατρὸς ἀφωνία, λέλυνται τῇ ἐνδόξῳ καὶ σεπτῇ σου γεννήσει, καὶ σάρκωσις Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ, κόσμῳ κηρύττεται. 25/6 Ἡ ἁγία Ὁσιομάρτυς Φεβρωνία Ἦχος γ. Τὴν ὡραιότητα. Ὡς τῆς ἀσκήσεως, ρόδον ἡδύπνευστον, ὀσμὴν ἀθλήσεως, τῷ κόσμῳ ἔπνευσας, εἰς ὀσμὴν μύρων τοῦ Φριστοῦ, δραμοῦσα ἀσχέτῳ πόθῳ ὅθεν ὡς παρθένον σε, καὶ ὁσίαν καὶ μάρτυρα, θαυμαστὠς ἐδόξασε, Υεβρωνία ὁ Κύριος ᾧ πρέσβευε ὑπὲρ τὠν βοώντων Φαῖρε σεμνὴ ὁσιομάρτυς.

8 26/6 Ὁ Ὅσιος Δαυῒδ στήν Θεσσαλονίκη Ὡς φοῖνιξ ἐξήνθησας, τὠν ἀρετὠν τοὺς καρπούς, ἀ- σκήσας ὡς ἄσαρκος, ἀμυγδαλῆς ἐν φυτῷ, Δαβὶδ Πάτερ Ὅσιε. Ὅθεν Θεσσαλονίκη, τοῖς ὁσίοις σου πόνοις, χάριν παρὰ Κυρίου, δαψιλῆ καρπουμένη, γεραίρει ὡς μεσίτην σε, θερμὸν πρὸς τὸν Υιλάνθρωπον. 27/6 Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ὁ Ξενοδόχος Ὁ φέρων τὴν μίμησιν, τὠν τοῦ Θεοῦ οἰκτιρμὠν, ἐνθέου χρηστότητος, ἀναβλυστάνεις κρουνούς, αμψὼν ἱερώτατε σὺ γὰρ θεομιμήτῳ ἐλλαμφθεὶς συμπαθείᾳ, ὤ- φθης τὠν τεθλιμμένων, καὶ πασχόντων ἀκέστωρ, παρέχων τοῖς σὲ τιμὠσι, ρὠσιν ἀέναον. 28/6 Ἀνακομιδή λειψάνων Ἀναργύρων, Κύρου κ Ἰωάννου Θείας χάριτος, τῇ ἐνεργείᾳ, ἀναβλύζοντα, θαυμάτων ρεῖθρα, ἀναργύρως τὰ σεπτά ὑμὠν λείψανα, ἐκ τὠν λαγόνων τῆς γῆς κόσμῳ ἔλαμψαν, Κῦρε θεόφρον Ἰωάννῃ τε ἔνδοξε ὅθεν ἅπαντες, τὴν τούτων τιμὠντες εὕρεσιν, αἰτοῦμεν δι ὑμὠν τὸ μέγα ἔλεος. 29/6 Οἱ Ἀπόστολοι Πρωτοκορυφαῖοι Πέτρος κ Παῦλος Ἦχος δ. Οἱ τὠν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς οἰκουμένης Διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τὠν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμὠν τὸ μέγα ἔλεος.

9 Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Υ Ν Α Ξ Ε Ω Ν Ε Π Ε Ρ Ι Ν Ο Υ Θεῖοι κήρυκες, τῆς εὐσεβείας, κρήνη δίκρουνος, θεογνωσίας, καὶ δογμάτων οὐρανίων ἐκφάντορες, Πέτρε καὶ Παῦλε σαφὠς ἀνεδείχθητε, ὡς Ἀποστόλων τὠν θείων πρωτόθρονοι. Ἀλλ αἰτήσασθε, σωτήριον ἡμῖν ἔλλαμψιν, καὶ λύτρωσιν παθὠν καὶ μέγα ἔλεος. 30/6 Ἡ Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Ἦχος δ. Οἱ τὠν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι... Ἦχος γ. Τῶν δώδεκα Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵ- να πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμὠν.