Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ. : 1926 ΣΗΛ. : ΦΑΞ : ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ. 2 /2015 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Μ.Χ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΠΠΤΤ 2012 ΚΩΔ. ΕΙΔΟΤ CPV ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Καταλθκτικόσ Χρόνοσ κατάκεςθσ προςφορϊν για το διαγωνιςμό Σόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Πρόχειροσ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι Θμερομθνία : 8/7/2015 Θμζρα : ΣΕΣΑΡΣΘ Ώρα : π.μ. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν (τεχνικι και οικονομικι) κα γίνει ενιαία ςτον ίδιο χρόνο. Θμερομθνία : 7/7/2015 Θμζρα : ΣΡΙΣΘ Ώρα : μ.μ. Γραφείο Προμθκειϊν Π.Ν.Α. ΠΘΛΙΟΠΟΤΛΕΙΟΤ Θ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΘ (κτίριο Διοίκθςθσ) Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% ΗΘΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΘ - ΠΟΟΣΘΣΕ Όπωσ αναλυτικά φαίνονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β τθσ παροφςθσ. Ζχοντασ υπόψθ: Σο Ν. 2889/2001 «Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ». *ΦΕΚ 37/ Αϋ/ ]. Σο Ν. 3204/03 «Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ νομοκεςίασ για το Εκνικό φςτθμα Τγείασ και ρυκμίςεισ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Τγείασ και Πρόνοιασ» *ΦΕΚ Αϋ296/ ]. Σο Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» * ΦΕΚ Αϋ 81/ ], όπωσ ιςχφει ςιμερα. Σο Ν.3527/07 «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ».

2 Σο Ν. 3580/07 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». *ΦΕΚ Αϋ134/ ]. Σο Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Π.Δ.). (ΦΕΚ Αϋ 150/ Σο Ν. 3867/2010 «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, ςφςταςθ ιδιωτικοφ κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιοτιτων του Τπ. Οικονομικϊν *ΦΕΚ 128/Αϋ/ ]. Σο Ν.3886/2010 «Περί δικαςτικισ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/655 ΕΟΚ». * ΦΕΚ 173/Αϋ/ ]. Σο Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ». * ΦΕΚ 31/ Α / ]. Σο Ν.4025/2011 «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε..Τ και άλλεσ διατάξεισ» *ΦΕΚ 228/Αϋ/ ]. Σο Ν.4052/12 * ΦΕΚ 41/Αϋ/ Νόμοσ αρμοδιότθτασ Τπουργείων Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για τθν εφαρμογι του νόμου Ζγκριςθ των ςχεδίων ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ..και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ. Σθν υπϋ αρικ. 3567/ Κ.Τ.Α (ΦΕΚ 1585/Β/ ) περί Ζγκριςθ ΠΠΤΤ ζτουσ Σο Ν.4281/14 * ΦΕΚ 160/ Αϋ/ «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. Λοιπζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ. Σισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ ςε πλαςτικά είδθ και είδθ κακαριότθτασ. Σθν υπϋ αρικ. 1/ απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου. Σο Πακολογικό Νοςοκομείο Ακθνϊν ΠΗΛΙΟΠΟΤΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, ε εφαρμογι τθσ υπϋ αρικ. 1θσ/ (ΘΕΜΑ 10 ο ) απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου κα προβεί ςτθ διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ, για τθν προμικεια ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Μ.Χ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου για ζνα (1) χρόνο, με δυνατότθτα παράταςθσ ζξι (6) ακόμα μθνϊν. Ο προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. του Φ.Π.Α. 23% και βαρφνει τον προχπολογιςμό του Νοςοκομείου. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ / κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι που κα ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο αρμόδιο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου ωσ εξισ :

3 Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφεται ευκρινϊσ: α) Θ λζξθ " προςφορά " β) Ο πλιρθσ τίτλοσ του Νοςοκομείου, ιτοι ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ " ΠΗΛΙΟΠΟΤΛΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ " γ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. δ) Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. ε) Σα ςτοιχεία του αποςτολζα. 3. Μζςα ςτον κλειςτό κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται : 3.1. Κλειςτόσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» ςτον οποίο κα εςωκλείονται : Τπεφκυνθ διλωςθ που να δθλϊνονται α. οι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ β. εάν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ γ. εάν ζχουν υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ δ. θ ςυνζπεια τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεϊν τθσ, εν γζνει προσ τον Δθμόςιο Σομζα και ε. εάν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που ηθτοφνται από τθν Τπθρεςία. ςτ. ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ ςυντάχκθκε θ προςφορά του, λαμβάνοντασ πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ αυτϊν η. ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι και είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο θ. ότι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ του Νοςοκομείου για αναβολι ι ακφρωςθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ ότι, ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία, κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Π.Δ. 118/07, κα προςκομίςει αυτά ζγκαιρα Κλειςτόσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία να δθλϊνονται : α. τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ, είτε καταςκευάηει ο ίδιοσ ο προςφζρων το τελικό προϊόν, είτε όχι. β. ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχκεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε ι αποδοχι Πιςτοποιθτικό ποιότθτασ του εργοςταςίου παραγωγισ για τα προςφερόμενα είδθ, πρωτότυπο ι αντίγραφο νόμιμα επικυρωμζνο. ΔΕΙΓΜΑΣΑ Οι προμθκευτζσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν δείγματα όλων των υλικϊν που προςφζρουν. Σα δείγματα να κατατεκοφν μαηί με τθν προςφορά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Κλειςτόσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ τιμι για όλα τα είδθ να δοκεί ανά μονάδα, κιλό ι τεμάχιο.

4 4. ΣΙΜΕ : Οι τιμζσ κα πρζπει να δίνονται ςε ευρϊ ανά ηθτοφμενο είδοσ, κα αναγράφονται ςτθν οικονομικι προςφορά αρικμθτικά και ολογράφωσ και κα περιλαμβάνουν τισ τυχόν κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται χωριςτά και βαρφνει το Νοςοκομείο. Θ προςφερόμενθ τιμι που κα δοκεί για κάκε είδοσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν ανϊτατθ τιμι που κα αναγράφεται ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν για το είδοσ αυτό, κατά τθν τελευταία θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 5. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ ι για κάκε ηθτοφμενο από το παράρτθμα Β τθσ παροφςθσ. Πζραν τθσ κφριασ προςφοράσ γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, όχι περιςςότερεσ τθσ μίασ. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. 6. Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από Επιτροπι που κα οριςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 118/07 και τθν υπϋ αρικ /2011 (Βϋ2957) Τπουργικι Απόφαςθ για τθ ςυγκρότθςθ των ςυλλογικϊν οργάνων. Επιςθμαίνεται ότι ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει αναλυτικά τη ςυμμόρφωςη ή απόκλιςη των προςφερομζνων ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. 7. Σο αρμόδιο όργανο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ με γνωμοδότθςι του μπορεί να προτείνει: 1. τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για οριςμζνεσ ι όλεσ τισ κατθγορίεσ 2. ματαίωςθ των αποτελεςμάτων και επανάλθψι του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων 3. ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ με τθν υποβολι νζων εγγράφων προςφορϊν, χωρίσ τροποποίθςθ των όρων και των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ ε περίπτωςθ περιςςοτζρων μειοδοτϊν με ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ : α) εφόςον το υλικό είναι διαιρετό, γίνεται κατανομι τθσ προσ προμικειασ ποςότθτασ β) εφόςον το υλικό δεν είναι διαιρετό, ο προμθκευτισ επιλζγεται με διαπραγμάτευςθ Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν αυτι ακριβϊσ τιμι ι το ίδιο ποςοςτό ζκπτωςθσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 8. Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι. Αυτόσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το κάκε ηθτοφμενο είδοσ κα κλθκεί για τθν υπογραφι ςχετικισ ςφμβαςθσ και κα καταβάλει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ για ποςό που κα καλφπτει το 5% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ των ειδϊν που προςζφερε χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ κα δίδεται ςε ευρϊ. 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ κοινοποίθςθσ ςϋ αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που αναγράφονται ςτο άρκρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ : Θ διάρκεια ςφμβαςθσ με τμθματικζσ παραδόςεισ που κα υπογραφεί κα ιςχφει για ζνα (1) χρόνο και κα μπορεί να παρατακεί για ζξι (6) μινεσ ακόμθ μετά τθ λιξθ τθσ. Επιπλζον παράταςθ πζραν αυτοφ του χρόνου προχποκζτει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του προμθκευτι, με τισ εξισ όμωσ προχποκζςεισ : α) Θ ςυνολικι παράταςθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (αρχικι και θ επιπλζον) δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. β) το χρονικό διάςτθμα των παραπάνω αναφερόμενων παρατάςεων κα ιςχφουν οι όροι τθσ ςφμβαςθσ.

5 11. Παράδοςθ Παραλαβι Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και κατόπιν ςχετικισ παραγγελίασ του τμιματοσ διαχείριςθσ υλικοφ του Νοςοκομείου. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ςε θμζρα και ϊρα που κα ζχει εγκαίρωσ γνωςτοποιθκεί ςτον προμθκευτι. Θ ποςοτικι και οριςτικι ποιοτικι παραλαβι κα γίνεται από αρμόδια επιτροπι, με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 4026/2011 και του Π.Δ. 118/07. ε περίπτωςθ άρνθςθσ του προμθκευτι το Νοςοκομείο μπορεί να προμθκευτεί τα απαραίτθτα είδθ τροφοδοςίασ ελεφκερα και θ διαφορά τιμισ κα καταλογίηεται ςε βάροσ του προμθκευτι. Θ αρμόδια για τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι Επιτροπι εξετάηει τα προςκομιηόμενα είδθ και αποφαςίηει για το αν είναι αυτά όπωσ προβλζπει θ ςφμβαςθ, ζχει δε το δικαίωμα να τα απορρίπτει κατά τθν κρίςθ τθσ, ςτο ςφνολο ι μερικϊσ. Σα απορριπτζα είδθ κα αντικακιςτϊνται άμεςα. 12. Πληρωμή : Θ πλθρωμι κα γίνει ςε ΕΤΡΩ για το 100% τθσ αξίασ, μετά από τθν υπογραφι ςχετικϊν πρωτοκόλλων ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των ειδϊν, από το Νοςοκομείο. Χρόνοσ Πληρωμήσ : Εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των ειδϊν, με βάςει τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 13.Σον προμθκευτι βαρφνουν οι κρατιςεισ που διζπονται από το Ν. 2286/95, το Ν. 580/07, παρακράτθςθ Φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το Ν. 4172/2013, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4254/2014 και τθν υπϋ αρικ. 1120/ Εγκφκλιο του Τπουργείου Οικονομικϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ 14. Με τθν υπογραφι τθσ ςχετικι ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ ίςθ με το 5% τθσ προ ΦΠΑ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 15. ε ότι αφορά τθν κατάκεςθ Διοικθτικϊν προςφυγϊν και κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ ειδϊν ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ.). 16. Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ιςχφουν οι περί προμθκειϊν του δθμοςίου διατάξεισ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΚΕΤΑΙΑ 1.Θ ςυςκευαςία των υλικϊν κα είναι αυτι του εργοςταςίου παραγωγισ, χωρίσ άλλθ χρθματικι επιβάρυνςθ των ςχετικϊν υλικϊν ςυςκευαςίασ, που δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι. 2.ε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςε κάκε μονάδα του περιεχόμενου τθσ, πρζπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεισ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά, εκτόσ εάν θ Τπουργικι απόφαςθ εναρμόνιςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ ορίηει διαφορετικά, : 2.1. Επωνυμία και διεφκυνςθ καταςκευαςτι Σα ςτοιχεία που είναι απολφτωσ αναγκαία, προκειμζνου ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει το προϊόν, τθν ποςότθτά του και το περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ Ο κωδικόσ τθσ παρτίδασ, μετά από τθ λζξθ "ΠΑΡΣΙΔΑ" ι ο αφξων αρικμόσ Οι ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι και χειριςμοφ Οι ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ ι και προφυλάξεισ.

6 ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΟΣΗΣΑ άκοι απορριμμάτων χρϊματοσ μαφρου, άριςτθσ ποιότθτασ, μεγάλθσ αντοχισ, διαςτάςεων 50Χ50 άκοι απορριμμάτων χρϊματοσ μαφρου, άριςτθσ ποιότθτασ, μεγάλθσ αντοχισ, διαςτάςεων 60Χ80 άκοι απορριμμάτων χρϊματοσ μαφρου, άριςτθσ ποιότθτασ, μεγάλθσ αντοχισ, διαςτάςεων 80Χ κιλά 850 κιλά 800 κιλά 4 ακοφλα διαφανισ μικρι 20 κιλά 5 Ποτιρια πλαςτικά νεροφ μεγάλα τεμάχια 6 Μπολ πλαςτικά κρζμασ 240 γραμ τεμάχια 7 Καπάκια για τα μπολ κρζμασ 240 γραμ τεμάχια 8 Μπολ πλαςτικά κρζμασ 640 γραμ τεμάχια 9 Καπάκια για τα μπολ κρζμασ 640 γραμ τεμάχια 10 Κουτάλια πλαςτικά Μ.Χ τεμάχια 11 Μαχαίρια πλαςτικά Μ.Χ τεμάχια 12 Πιροφνια πλαςτικά Μ.Χ τεμάχια 13 φουγγάρια κουηίνασ διαςτάςεων 10Χ6 50 τεμάχια Απορροφθτικι πετςζτα τφπου VETTEX 50 τεμάχια 14 διαςτάςεων 30Χ20 15 φρμα φωλιά χοντρό 50 τεμάχια 16 Αλουμινόχαρτο 1kg 30 τεμάχια 17 Χειροπετςζτεσ 500 γρ τεμάχια Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΛΑΪΝΑ ΗΛΙΑ