ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΓΙΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ)"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την Ανανέωση και Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό (ΑΓΙΑ) της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. η µελετήτρια ΘΕΟ ΩΡΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc και ΜΒΑ - ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΚΣ (SCI) GR «ΚΑΡΛΑ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙ» Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΚΣ GR ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΚΑΤΑ CORINE ΧΛΩΡΙ Α ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΠΕΤΑ ΑΜΦΙΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΨΑΡΙΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ Α ΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ / ΚΙΝ ΥΝΟΙ - ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ - ΑΠΕΙΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα (ΕΟΑ) αποτελεί παράρτηµα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ως αναπόσπαστο µέρος αυτής, για το έργο/ δραστηριότητα της ανανέωσης και τροποποίησης της ΑΕΠΟ του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος είναι εγκατεστηµένος επί εδάφους στη θέση Ύψωµα «Αετός», της Τοπικής Κοινότητας Αετολόφου, του ήµου Αγιάς ( ηµοτική Ενότητα Αγιάς), της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας (κωδική ονοµασία σταθµού: ΑΓΙΑ). Σκοπός της παρούσας έκθεσης ΕΟΑ είναι η αποτελεσµατική προστασία και διατήρηση του Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ ή αλλιώς SCI), µε κωδικό: GR «Κάρλα Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Νεοχώρι», που είναι και Ειδική Ζώνη ιατήρησης (ΕΖ ), εντός της οποίας βρίσκεται εγκατεστηµένος ο εξεταζόµενος σταθµός βάσης της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Για το σκοπό αυτό προτείνονται κατάλληλα περιβαλλοντικά µέτρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των αξιόλογων ειδών µε βάση τις οικολογικές απαιτήσεις και τις απειλές τους, µε τελικό στόχο την επίτευξη Ικανοποιητικού Καθεστώτος Προστασίας στην περιοχή. Η ΕΟΑ εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή µελέτης βάσει των στόχων διατήρησής της. Η σηµασία των επιπτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση µε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόµενη περιοχή την οποία αφορά το έργο ή η δραστηριότητα, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους στόχους διατήρησής της. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. είναι εγκατεστηµένος επί εδάφους, στη θέση Ύψωµα «Αετός», της Τοπικής Κοινότητας Αετολόφου, του ήµου Αγιάς (.Ε. Αγιάς), της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην εν λόγω θέση, µε συντεταγµένες (κατά ΕΓΣΑ 87): φ = 39 ο λ = 22 ο έχει τοποθετηθεί επί εδάφους και σε υψόµετρο 290,36 m από τη µέση στάθµη της θάλασσας ένας (1) ιστός κεραιών επί του οποίου έχουν εγκατασταθεί οι κεραίες και τα µικροκυµατικά κάτοπτρα της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Με το πέρας των αιτούµενων τροποποιήσεων ο Σταθµός θα εξακολουθήσει να διαθέτει τον έναν (1) υφιστάµενο ιστό, το ύψος του οποίου θα παραµένει 24,00 m από το έδαφος, ενώ το ύψος της συνολικής κατασκευής θα προκύπτει µειωµένο στα 26,00 m έναντι των 26,60 m που είναι επί του παρόντος, µέσω του χαµηλότερου ύψους ανάρτησης των κεραιών ΟΜΝΙ ύψους 3,0 m µε ενσωµατωµένες αντικεραυνικές διατάξεις επί του υφιστάµενου ιστού. Ο ιστός θα καταλήγει σε υψόµετρο 316,36 m από τη µέση στάθµη της θάλασσας. Επιπλέον, οι τρεις (3) υφιστάµενες κεραίες της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. επί του ιστού προτείνεται να αντικατασταθούν από εννέα (9) νέες οι οποίες θα λειτουργούν και σε άλλες ζώνες συχνοτήτων, ώστε ο Σταθµός να εξυπηρετεί πλέον και υπηρεσίες 3 ης και 4 ης γενιάς και επίσης θα αντικατασταθούν τα µικροκυµατικά κάτοπτρα από νέα 2

4 (εξακολουθώντας να παραµένουν έως και 25 σε τελικό πλήθος) για λόγους βελτιστοποίησης του νέου σχεδιασµού του κεραιοσυστήµατος. Η στέγαση των µηχανηµάτων και του λοιπού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. θα εξακολουθήσει να πραγµατοποιείται στο εσωτερικό του υφιστάµενου οικίσκου διαστάσεων: 5,00m x 2,50m x 3,50m (ύψος). Περιµετρικά του χώρου των ανωτέρω εγκαταστάσεων έχει κατασκευαστεί κατάλληλη περίφραξη µε πύλη εισόδου στις εγκαταστάσεις του Σταθµού. Η Μελέτη Ραδιοεκποµπών που έχει εκπονηθεί για την τροποποίηση του εξεταζόµενου Σταθµού θα υποβληθεί στην αρµόδια αρχή που γνωµατεύει επί θεµάτων υγείας (Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας - Ε.Ε.Α.Ε.) ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει ο Νόµος 4070/

5 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε προστατευόµενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται µε βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Για τη δέουσα εκτίµηση των επιπτώσεων στο πλαίσιο της παρούσας Ειδικής Οικολογικής ς έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικές αναφορές της εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας και συγκεκριµένα: Ο Νόµος 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». Η ΥΑ υπ αρ. οικ (ΦΕΚ 135/Β/ ) «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». Η ΥΑ µε αρ. Η.Π /1952 (ΦΕΚ 2436/Β/ ) «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής ς για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (Α 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». Ο Νόµος 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Η ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Η ΚΥΑ υπ αρ. Η.Π /853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/ ) «Τροποποίηση των υπ' αριθµ /3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 1289) και υπ' αριθµ /1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 992), σε συµµόρφωση µε διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η ΚΥΑ υπ αρ. Η.Π /1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ». Η ΚΥΑ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ... (Β 1495), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ». H Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών. Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30 ης Νοεµβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιηµένη έκδοση της 79/409/ΕΟΚ). Η διενέργεια της δέουσας εκτίµησης των επιπτώσεων περιλαµβάνει την ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα της εξεταζόµενης ζώνης, µε σκοπό την εξακρίβωση των πιθανών µεταβολών στο καθεστώς διατήρησης της περιοχής και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της. Η έννοια της δέουσας εκτίµησης περιγράφεται στο άρθρο 11 του Ν. 4014/

6 4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Σύµφωνα µε την υπ αρ. οικ (ΦΕΚ 135/Β/ ) Υπουργική Απόφαση, ως Περιοχή Μελέτης (Π.Μ.) θεωρείται το σύνολο της έκτασης της περιοχής ή των περιοχών του ικτύου Natura 2000 εντός της/ων οποίας/ων εµπίπτει το εξεταζόµενο έργο ή η δραστηριότητα. Επίσης, σύµφωνα πάλι µε την ως άνω απόφαση, ως Περιοχή Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π.) για σηµειακά και εµβαδικά έργα ή δραστηριότητες Υποκατηγορίας Α2 θεωρείται κατ ελάχιστο η περιοχή εντός 500 m από τα όρια του γηπέδου ή του χώρου κατάληψης. Τόσο η Π.Μ. όσο και η Π.Ε.Π. µπορούν να επεκτείνονται κατά περίπτωση σύµφωνα µε την κρίση του µελετητή, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η θέση εγκατάστασης του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης της VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. βρίσκεται εντός των ορίων της προστατευόµενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 µε κωδικό: GR «Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Νεοχώρι» (περιοχή SCI), η οποία και ορίζεται ως Π.Μ., ενώ ως Π.Ε.Π. ορίζεται η περιοχή σε ακτίνα 500 m από τα όρια του γηπέδου. Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται αρχικά µια σύντοµη περιγραφή της ανωτέρω προστατευόµενης περιοχής, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιµέρους σηµαντικά στοιχεία αυτής. Η αναλυτική καταγραφή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος προέκυψε από κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση και από τα αναφερόµενα σηµαντικά στοιχεία στο τυποποιηµένο δελτίο δεδοµένων της προαναφερθείσας περιοχής του δικτύου NATURA ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΚΣ (SCI) GR «ΚΑΡΛΑ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙ» Ο Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας µε κωδικό GR έχει συνολική έκταση ,50 ha χερσαία κατά τα ,58 ha µε συνολική περίµετρο 100,9 km και εκτείνεται από τα 0 m (ελάχιστο υψόµετρο) έως τα m (µέγιστο υψόµετρο), µε µέσο υψόµετρο τα 375 m. Ο εν λόγω τόπος περιλαµβάνει το όρος Μαυροβούνι, δύο ταµιευτήρες νερού στην πρώην Λίµνη Κάρλα, καθώς και την πηγή Κεφαλόβρυσο στο Βελεστίνο. Το όρος Μαυροβούνι (περίπου εκτάρια και µε µέγιστο υψόµετρο περί τα m) εκτείνεται µεταξύ των βουνών της Όσσας και του Πηλίου και διαιρείται στους Νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας. Αποτελείται κυρίως από σχιστόλιθους και, σε µικρότερο βαθµό, από ασβεστόλιθους. Χονδρικά, η θαλάσσια έκταση καλύπτει το 2% του τόπου, το χερσαίο τµήµα καλύπτει το 96%, και οι ταµιευτήρες καλύπτουν το 2%. Η Βορειοανατολική πλευρά του καταλήγει σε απόκρηµνες βραχώδεις ακτές στο Αιγαίο Πέλαγος. Στην υψηλότερη ζώνη ο τόπος καλύπτεται κυρίως από δρυοδάση (κυρίως Quercus conferta) και σε χαµηλότερα υψόµετρα από δάση οξιάς και καστανιάς. Η κατώτατη ζώνη καλύπτεται από µακία βλάστηση. Στο ανατολικό τµήµα του βουνού η βλάστηση αυτή είναι πολύ πυκνή και κυριαρχείται από αριά (Quercus ilex). Στο υπόλοιπο της µακίας βλάστησης επικρατεί το πουρνάρι και η αγριελιά, ενώ η εν λόγω βλάστηση έχει υποβαθµιστεί ως αποτέλεσµα της έντονης βόσκησης. Η περιοχή αυτή χρησιµοποιείται για βόσκηση από µεγάλους αριθµούς εκτρεφόµενων ζώων. Το Μαυροβούνι περιλαµβάνει επίσης φαράγγια, βραχώδεις σχηµατισµούς, λιβάδια, φρύγανα και γεωργικές εκτάσεις. Ένας σηµαντικός αριθµός από ρέµατα διασχίζει το βουνό, τα περισσότερα εκ των οποίων ξηραίνονται το καλοκαίρι. 5

7 Στις όχθες των ρεµάτων υπάρχουν πλατάνια, σκλήθρα, λεύκες και ιτιές. Οι δύο ταµιευτήρες νερού, ο ένας κοντά στο Στεφανοβίκειο (400 εκτάρια) και ο άλλος κοντά στο Καλαµάκι (200 εκτάρια), κατασκευάστηκαν το 1988 για άρδευση στην περιοχή της πρώην Λίµνης Κάρλας. Το νερό ρέει στους ταµιευτήρες από τον Πηνειό ποταµό µέσω του ρέµατος Ασµάκι. Όµως, µέσα στους ταµιευτήρες ρέουν βιοµηχανικά και γεωργικά απόβλητα. Οι εν λόγω ταµιευτήρες είναι πιθανόν ευτροφικοί και στο εσωτερικό τους παρατηρείται ταχεία αύξηση καλαµιώνων. Η πηγή Κεφαλόβρυσο έχει υποστεί τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Έχει µειωθεί σε έκταση, έχει χάσει τη φυσική της βλάστηση, ενδεχοµένως και τα αυτόχθονα ψάρια της. Σήµερα χρησιµοποιείται ως λιµνούλα για την παραγωγή εµπορικών (π.χ. πέστροφα, κ.λπ.) και άλλων ψαριών. Σηµείωση: Οι καλαµιώνες (Phragmites australis), που εµφανίζονται στους δύο ταµιευτήρες και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I, θα µπορούσαν να αποτελέσουν έναν πρόσθετο τύπο οικοτόπου. 4.2 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΚΣ GR Στην παρούσα ενότητα συνοψίζονται οι ιδιαιτερότητες του ΤΚΣ µε κωδικό GR : «Κάρλα Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Νεοχώρι». Τα παρακάτω στοιχεία καταδεικνύουν την οικολογική σηµασία του τόπου αυτού: ιαθέτει µια ποικίλη µορφολογία, συµπεριλαµβανοµένου ενός βουνού, δύο ταµιευτήρων νερού που είναι και υγρότοποι, µιας πηγής και µιας µεγάλης ποικιλίας τύπων οικοτόπων. Φιλοξενεί µια ενδιαφέρουσα πανίδα, αποτελούµενη από αξιόλογα είδη ερπετών, αµφιβίων και θηλαστικών, τα περισσότερα εκ των οποίων τελούν υπό καθεστώς προστασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και είναι είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί, επίσης, διάφορα είδη ψαριών. ιαθέτει εκτεταµένα, καλά συντηρηµένα φυλλοβόλα δάση. Υπάρχει µια πλούσια ποικιλία πτηνών, ιδίως αρπακτικών που παρατηρούνται στο όρος Μαυροβούνι. Οι ταµιευτήρες έχουν µερικώς αντικαταστήσει την πρώην Λίµνη της Κάρλας και χρησιµοποιούνται από µια µεγάλη ποικιλία διαχειµάζοντων και µεταναστευτικών υδρόβιων πτηνών και αρπακτικών. Πολλά είδη έχουν ήδη επανεγκατασταθεί στον υγρότοπο. Άλλα σηµαντικά είδη µε κίνητρο D Το φυτό Damasonium alisma (άλισµα) είναι τρωτό είδος στην Ελλάδα (IUCN, 1993). Το θηλαστικό Sciurus vulgaris (σκίουρος) προστατεύεται από την Ελληνική Νοµοθεσία (Προεδρικό ιάταγµα 67/81) και από τη Σύµβαση της Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙΙ). Το θηλαστικό Apodemus mystacinus (βραχοποντικός) είναι ενδηµικό είδος που περιλαµβάνεται στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο ως σπάνιο. 6

8 4.3 ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ Όπως φαίνεται και στο χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης 1), ο υφιστάµενος Σταθµός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. είναι εγκατεστηµένος στο βορειοδυτικό άκρο του Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας GR «Κάρλα-Μαυροβούνι-Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου- Νεοχώρι» από την οριογραµµή του οποίου απέχει πλησιέστερη απόσταση περίπου 1,05 km. ΤΚΣ GR ΖΕΠ GR ΖΕΠ GR ΖΕΠ GR ΤΚΣ GR ΖΕΠ GR ΤΚΣ GR ΖΕΠ GR Χάρτης 1: Θέση του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης εντός του ΤΚΣ µε κωδικό GR (µπλε οριογραµµή). 7

9 4.4 ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ Τα είδη των οικοτόπων σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση υπ αριθµ. Η.Π /853/Ε 103 (ΦΕΚ 645/Β/ ) σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στον Τόπο Κοινοτικής Σηµασίας µε κωδικό GR «Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Νεοχώρι», όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 92/43/EΟK παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 παρακάτω, µε φθίνουσα σειρά ως προς την ποσοστιαία κάλυψη του κάθε οικοτόπου στην περιοχή. Τα στοιχεία προήλθαν από το τυποποιηµένο δελτίο δεδοµένων (SDF) της εν λόγω προστατευόµενης περιοχής του ικτύου Natura Πίνακας 1: Τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/EΟK (ονοµασία και κωδικός NATURA 2000) και εκατοστιαία κάλυψη αυτών στον ΤΚΣ GR , καθώς και πρόσθετα στοιχεία αντιπροσωπευτικότητας, σχετικής επιφάνειας, κατάστασης διατήρησης και συνολικής αξιολόγησης. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ % ΚΑΛΥΨΗ 1120* 6110* C0 6220* D0 Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης µε Posidonia (Posidonion oceanicae) Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειµώνες από Alysso Sedion albi άση µε Quercus frainetto άση µε Olea και Ceratonia άση µε Quercus ilex και Quercus rotundifolia άση µε Castanea sativa Ευτροφικές φυσικές λίµνες µε βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition άση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) Ψευδοστέπα µε αγροστώδη και µονοετή φυτά από Thero- Brachypodietea Σκληρά ολιγο- µεσοτροφικά ύδατα µε βενθική βλάστηση χαροειδών σχηµατισµών µε Chara spp. Συστάδες από Laurus nobilis Νότια παρόχθια δάση-στοές και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ- ΠΕΥΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 7,00 A A A A 3,90 C A C B 3,20 A B A A 2,70 C B C C 2,50 A C A B 1,10 A B A A 1,00 B A C B 1,00 B B B B 0,20 C C C C 0,10 D 0,10 D 0,10 D 8

10 λόχµες (Nerio- Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) 1110 Αµµοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από 0,00 A C A B θαλάσσιο νερό µικρού βάθους 1170 Ύφαλοι 0,00 A C A B 1240 Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο µε 0,00 C C C C ενδηµικά Limonium spp Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή 0,00 D από Paspalo- Agrostidion 8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήµισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 0,00 B C B B * Οικότοπος Προτεραιότητας Επεξηγήσεις συµβολισµών Αντιπροσωπευτικότητα: Αντικατοπτρίζει το βαθµό παρουσίας του φυσικού τύπου οικοτόπου: εξαιρετική (A), καλή (B), σηµαντική (C) ή µη σηµαντική (D). Σχετική επιφάνεια: Εκφράζει την έκταση της περιοχής που καλύπτεται από το φυσικό τύπο οικοτόπου, σε σχέση µε τη συνολική έκταση που καλύπτει αυτός ο φυσικός τύπος οικοτόπου εντός των εθνικών ορίων, ως εξής; A: 100% p > 15%, B: 15% p >2%, C: 2% p >0%, όπου p η σχετική επιφάνεια. Κατάσταση (βαθµός) διατήρησης: Αφορά την εκτίµηση του βαθµού διατήρησης της δοµής και των λειτουργιών του φυσικού τύπου οικοτόπου, την προοπτική διατήρησης, καθώς και τις δυνατότητες αποκατάστασής τους. Χαρακτηρίζεται: A: εξαιρετική διατήρηση, B: καλή, C: µέτρια ή υποβαθµισµένη. Συνολική αξιολόγηση: Εκφράζει την εκτίµηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του συγκεκριµένου τύπου οικοτόπου. Χαρακτηρίζεται: A: εξαιρετική αξία, B: καλή αξία, C: σηµαντική αξία. Με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ως οικότοποι προτεραιότητας νοούνται οι τύποι φυσικών οικοτόπων που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν, για τη διατήρηση των οποίων η ΕΕ φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του µεγέθους της φυσικής κατανοµής τους. Εντός του εξεταζόµενου ΤΚΣ εντοπίζονται τρεις οικότοποι προτεραιότητας, οι εξής: 1120: Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης µε Posidonia (Posidonion oceanicae) 6110: Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειµώνες από Alysso-Sedion albi 6220: Ψευδοστέπα µε αγρωστώδη και µονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea. Ο εξεταζόµενος σταθµός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ωστόσο, δεν εµπίπτει εντός των προαναφερθέντων οικοτόπων προτεραιότητας, συνεπώς η αιτούµενη τροποποίησή του δε δύναται σε καµία περίπτωση να απειλήσει ούτε αυτούς αλλά ούτε και οποιουσδήποτε άλλους οικοτόπους προτεραιότητας. 9

11 Συγκεκριµένα, ο εν λόγω Σταθµός Βάσης βρίσκεται εντός του οικοτόπου: 1020: Αρόσιµη γη, ο οποίος δεν ανήκει καν στους σηµαντικούς οικοτόπους. Όπως φαίνεται και στο Χάρτη 2 που ακολουθεί, πέραν του τύπου 1020 (Αρόσιµη γη), στην περιοχή έρευνας πεδίου της παρούσας ΕΟΑ, δηλαδή στη ζώνη 500 m περιµετρικά της θέσης εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης δεν απαντάται κανένας άλλος τύπος οικοτόπου. Θέση Σταθµού Βάσης (ΑΓΙΑ) Υπόµνηµα 1020 Αρόσιµη γη 5350 Ψευδοµακκί 92C0 άση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) 1050 Οικισµοί 6110 Καρστικοί ασβεστούχοι λειµώνες (Αlysso - Sedion albi) (κάτω αριστερά) 9260 άση καστανιάς (κάτω δεξιά) Χάρτης 2: Χάρτης Οικοτόπων στην ευρύτερη περιοχή του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 10

12 4.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η εκατοστιαία σύνθεση της προστατευόµενης από το ίκτυο Natura 2000 περιοχής, σύµφωνα µε τα στοιχεία του τυποποιηµένου δελτίου δεδοµένων της (SDF), όσον αφορά τις κατηγορίες των ενδιαιτηµάτων της. Πίνακας 2: Κατανοµή ενδιαιτηµάτων εντός του ΤΚΣ GR Κατηγορίες ενδιαιτηµάτων στην Περιοχή Κάλυψη (%) άση φυλλοβόλων πλατυφύλλων 39,45 Ερεικώνες, Θαµνώνες, Μακία και Γκαρίγκ, Φρύγανα 27,13 Άλλη αρόσιµη γη 15,00 Θαλάσσιες περιοχές, Θαλάσσιοι όρµοι 7,37 άση αειφύλλων 5,32 Ξηροί λειµώνες, Στέπες 4,09 Ενδοηπειρωτικοί υδατικοί όγκοι (Στάσιµα ύδατα, Τρεχούµενα ύδατα) 1,12 Άλλη γη (συµπεριλαµβανοµένων πόλεων, χωριών, δρόµων, χώρων διάθεσης αποβλήτων, ορυχείων, βιοµηχανικών περιοχών) 0,51 Παραλίες µε κροκάλες, Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές, Νησίδες 0,01 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 99,99 Βάσει των παραπάνω στοιχείων, είναι εµφανές ότι στην ευρύτερη περιοχή που προστατεύεται από το δίκτυο NATURA 2000 επικρατούν κυρίως τα δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων (µε κάλυψη περίπου 40%), η χαµηλή σκληροφυλλική βλάστηση (µε κάλυψη περίπου 27%) και η αρόσιµη γη (µε κάλυψη 15%). Ο εξεταζόµενος σταθµός βρίσκεται εντός της χαµηλής σκληροφυλλικής βλάστησης, ενδιαίτηµα το οποίο δεν υπάρχει περιοριστικά στην περιοχή αλλά είναι το δεύτερο σε κάλυψη, και εποµένως δε δύναται να απειληθεί µε εξαφάνιση, λαµβανοµένης µάλιστα υπ όψιν της ήπιας φύσης των προτεινόµενων τροποποιήσεων του σταθµού. 11

13 4.6 ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΚΑΤΑ CORINE Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το καθεστώς κάλυψης γης στην περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε στοιχεία του Corine Land Cover (2006). Όπως εµφανίζεται στον παρακάτω χάρτη (Χάρτης 3), η κάλυψη γης στη θέση εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης κατά CORINE είναι η 323: σκληροφυλλική βλάστηση. Επίσης, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή καταγραφή κατά CORINE στην περιοχή έρευνας πεδίου, δηλ. 500m περιµετρικά του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης, πέραν της σκληροφυλλικής βλάστησης, απαντώνται δύο ακόµα καλύψεις γης, οι εξής: 243 (Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης). 321 (Φυσικοί βοσκότοποι). Θέση Σταθµού Βάσης (ΑΓΙΑ) Υπόµνηµα Χάρτης 3: Χάρτης Κάλυψης Γης κατά CORINE στην ευρύτερη περιοχή του υφιστάµενου σταθµού βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 12

14 4.7 ΧΛΩΡΙ Α Στη συνέχεια, στον Πίνακα 3, καταγράφεται το µοναδικό αξιόλογο είδος χλωρίδας σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π /853/Ε103 (ΦΕΚ 645/Β/ ) σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ που εµφανίζεται στον ΤΚΣ GR «Κάρλα Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Νεοχώρι». Πίνακας 3: Αξιόλογη χλωρίδα εντός του ΤΚΣ GR , σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων Φιλότης. ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΧΛΩΡΙ Α Επιστηµονική ονοµασία Ελληνική ονοµασία Damasonium alisma αµασόνιο άλισµα Κανένα φυτό εντός του εξεταζόµενου τόπου δεν αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ούτε καταγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται το προαναφερθέν αξιόλογο είδος φυτού που δεν περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, µαζί µε στοιχεία για τον πληθυσµό του και το κίνητρό του. Στο τέλος του πίνακα παρατίθενται επεξηγήσεις για το χρησιµοποιούµενο συµβολισµό, οι οποίες ισχύουν για όλους τους πίνακες ίδιου τύπου που ακολουθούν στη συνέχεια. Πίνακας 4: Αξιόλογα είδη χλωρίδας εντός του ΤΚΣ GR που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, µε στοιχεία για τον πληθυσµό και το κίνητρό τους. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V P IV V A B C D Damasonium alisma P X Επεξηγήσεις: Μονάδες Πληθυσµού: i = άτοµα (individuals) p = ζευγάρια (pairs) Κατ. = Κατηγορίες αφθονίας C = κοινό (common) R = σπάνιο (rare) V = πολύ σπάνιο (very rare) P = παρουσία (present) Κατηγορίες κινήτρων: Είδη Παραρτ. = Είδη Παραρτήµατος Οδηγίας Οικοτόπων (IV, V) Άλλες κατηγορίες Α = Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας B = Ενδηµικό C = ιεθνείς Συµβάσεις D = Άλλοι λόγοι 13

15 4.8 ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ Τα αξιόλογα θηλαστικά εντός της εξεταζόµενης περιοχής του ικτύου Natura 2000, µε την επιστηµονική και την ελληνική τους ονοµασία, αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5). Πίνακας 5: Αξιόλογα είδη θηλαστικών εντός του ΤΚΣ GR , σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων ΦΙΛΟΤΗΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ Επιστηµονική ονοµασία Ελληνική ονοµασία Canis lupus Λύκος Capreolus capreolus Ζαρκάδι Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου Martes foina Πετροκούναβο Meles meles Ασβός Monachus monachus Μεσογειακή φώκια Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αµέλιος Sus scrofa Αγριογούρουνο Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται το µοναδικό είδος θηλαστικού εντός του τόπου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µαζί µε στοιχεία πληθυσµού και αξιολόγησης της περιοχής για το είδος αυτό. Στο τέλος του πίνακα παρατίθενται επεξηγήσεις για το χρησιµοποιούµενο συµβολισµό, οι οποίες ισχύουν για όλους τους πίνακες ίδιου τύπου που ακολουθούν στη συνέχεια. Πίνακας 6: Είδη θηλαστικών εντός του ΤΚΣ GR που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µε πληθυσµιακά στοιχεία και µε την αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ Monachus monachus p P D Επεξηγήσεις: Τ = Τύπος p = µόνιµο (permanent) r = αναπαραγωγή (reproducing) c = συγκέντρωση (concentration) w = διαχείµαση (wintering) Μονάδες Πληθυσµού: i = άτοµα (individuals) p = ζευγάρια (pairs) Κατ. = Κατηγορίες αφθονίας C = κοινό (common) R = σπάνιο (rare) 14

16 V = πολύ σπάνιο (very rare) P = παρουσία (present) Ποιότ. εδ. = Ποιότητα εδοµένων G = καλή (good) π.χ. βασισµένη σε έρευνες M = µέτρια (moderate) π.χ. βασισµένη σε τµηµατικά δεδοµένα µε κάποια παρέκταση P = φτωχή (poor) π.χ. χονδρική εκτίµηση VP = πολύ φτωχή (poor) π.χ. όπου δεν είναι εφικτή η χονδρική εκτίµηση περιοχής: Πληθ. = Πληθυσµός (A, B, C, D) ιατήρ. = ιατήρηση (A, B, C) Αποµ. = Αποµόνωση (A, B, C) Καθ. = Καθολικά (A, B, C) Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αξιόλογα είδη θηλαστικών τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, µαζί µε στοιχεία για τον πληθυσµό και το κίνητρό τους. Πίνακας 7: Αξιόλογα είδη θηλαστικών εντός του ΤΚΣ GR που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, µε στοιχεία για τον πληθυσµό και το κίνητρό τους. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V P IV V A B C D Sus scrofa C X Meles meles R X Capreolus capreolus V X Martes foina C X 1352 Canis lupus C X Sciurus vulgaris P X Lepus europaeus P X 1363 Felis silvestris P X 15

17 4.9 ΕΡΠΕΤΑ Τα αξιόλογα ερπετά εντός του εξεταζόµενου Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε την επιστηµονική και την ελληνική τους ονοµασία (Πίνακας 8). Πίνακας 8: Αξιόλογα είδη ερπετών εντός του ΤΚΣ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΕΡΠΕΤΑ Επιστηµονική ονοµασία Ελληνική ονοµασία Coluber gemonensis gemonensis εντρογαλιά Emys orbicularis Βαλτοχελώνα Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης Podarcis taurica ionica Γουστέρα του Ιονίου Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα Typhlops vermicularis Τυφλίνος Vipera ammodytes meridionalis Οχιά Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα είδη ερπετών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µαζί µε στοιχεία πληθυσµού και µε την αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Πίνακας 9: Είδη ερπετών εντός του ΤΚΣ GR που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µε πληθυσµιακά στοιχεία και αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ Emys orbicularis p P B B C B 1217 Testudo hermanni p P B B C B 1218 Testudo marginata p P B B C B Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αξιόλογα ερπετά τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, µε ορισµένες πληροφορίες για τον πληθυσµό και το κίνητρό τους. Πίνακας 10: Αξιόλογα είδη ερπετών εντός του ΤΚΣ GR που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, µε στοιχεία για τον πληθυσµό και το κίνητρό τους. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο 16

18 ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V P IV V A B C D 1295 Vipera ammodytes C X Natrix natrix P X 1263 Lacerta viridis C X Typhlops vermicularis P X 1269 Ophisaurus apodus P X Coluber gemonensis P X 1248 Podarcis taurica P X 4.10 ΑΜΦΙΒΙΑ Τα αξιόλογα αµφίβια εντός του εξεταζόµενου Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε την επιστηµονική και την ελληνική τους ονοµασία (Πίνακας 11). Πίνακας 11: Αξιόλογα είδη αµφιβίων εντός του ΤΚΣ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΑΜΦΙΒΙΑ Επιστηµονική ονοµασία Ελληνική ονοµασία Bombina variegata scabra Κιτρινοβοµβίνα Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος Hyla arborea arborea εντροβάτραχος Salamandra salamandra salamandra Σαλαµάνδρα Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα είδη αµφιβίων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µαζί µε στοιχεία πληθυσµού και µε την αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Πίνακας 12: Είδη αµφιβίων εντός του ΤΚΣ GR που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µε πληθυσµιακά στοιχεία και αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ Bombina variegata p P B B C B Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα άλλα σηµαντικά αµφίβια (τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ), µε ορισµένες πληροφορίες για τον πληθυσµό και το κίνητρό τους. 17

19 Πίνακας 13: Αξιόλογα είδη αµφιβίων εντός του ΤΚΣ GR που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, µε στοιχεία για τον πληθυσµό και το κίνητρό τους. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V P IV V A B C D 1203 Hyla arborea Salamandra salamandra 1201 Bufo viridis C X P P X X 4.11 ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ Εντός του εξεταζόµενου Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας, δεν εντοπίζονται αξιόλογα ασπόνδυλα, για το λόγο αυτό άλλωστε απουσιάζει η σχετική πληροφορία από το τυποποιηµένο δελτίο δεδοµένων της περιοχής ΨΑΡΙΑ Εντός του εξεταζόµενου Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας εντοπίζεται ένα αξιόλογο είδος ψαριού το οποίο αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, µε την επιστηµονική και την ελληνική του ονοµασία (Πίνακας 14). Πίνακας 14: Αξιόλογα είδη ψαριών εντός του ΤΚΣ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΨΑΡΙΑ Επιστηµονική ονοµασία Ελληνική ονοµασία Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι Κανένα ψάρι εντός του εξεταζόµενου τόπου δεν αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ούτε καταγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στον Πίνακα 15 παρουσιάζεται το προαναφερθέν αξιόλογο είδος ψαριού που δεν περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, µαζί µε στοιχεία για τον πληθυσµό του και το κίνητρό του. Πίνακας 15: Αξιόλογα είδη ιχθυοπανίδας εντός του ΤΚΣ GR που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, µε στοιχεία για τον πληθυσµό και το κίνητρό τους. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V P IV V A B C D 18

20 Leuciscus cephalus vardarensis P X 4.13 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ Α Ο εξεταζόµενος Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας παρουσιάζει, επίσης, αξιόλογη ορνιθοπανίδα, τα αντιπροσωπευτικά είδη της οποία καταγράφονται στον Πίνακα 16 που ακολουθεί, µε την επιστηµονική και την ελληνική τους ονοµασία Πίνακας 16: Αξιόλογα είδη πτηνών εντός του ΤΚΣ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΠΤΗΝΑ Επιστηµονική ονοµασία Ελληνική ονοµασία Accipiter brevipes Σαΐνι Accipiter gentilis butoides ιπλοσάινο Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα Alcedo atthis Αλκυόνα Anthus campestris campestris Χαµοκελάδα Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα Anthus trivialis trivialis ενδροκελάδα Apus apus apus Σταχτάρα Apus melba melba Σκεπαρνάς Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαετός Aquila heliaca heliaca Βασιλαετός Aquila pomarina Κραυγαετός Bubo bubo bubo Μπούφος Buteo buteo buteo Γερακίνα Buteo rufinus rufinus Αετογερακίνα Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι Ciconia ciconia Λευκοπελαργός Ciconia nigra Μαυροπελαργός Circaetus gallicus Φιδαετός Circus aeruginosus Καλαµόκιρκος Circus cyaneus Βαλτόκιρκος Circus macrourus Στεπόκιρκος Circus pygargus Λιβαδόκιρκος Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι Cuculus canorus Κούκος Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλητάρα Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα Emberiza caesia Σκουρόβλαχος Emberiza hortulana Βλάχος Emberiza melanocephala Αµπελουργός Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίµης των Βαλκανίων Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο 19

21 Falco eleonorae Falco naumanni Falco peregrinus brookei Falco subbuteo Falco vespertinus Ficedula semitorquata Fringilla coelebs coelebs Gyps fulvus Hieraaetus fasciatus Hieraaetus pennatus Hippolais olivetorum Hippolais pallida elaeica Hirundo daurica rufula Hirundo rustica rustica Lanius collurio collurio Lanius minor Lanius nubicus Lanius senator senator Lullula arborea arborea Luscinia megarhynchos Luscinia svecica cyanecula Merops apiaster Monticola saxatilis Motacilla cinerea Motacilla flava beema Muscicapa striata neumanni Neophron percnopterus Oenanthe hispanica Oenanthe oenanthe oenanthe Oriolus oriolus oriolus Otus scops Pernis apivorus Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Phylloscopus bonelli orientalis Phylloscopus collybita abietinus Phylloscopus sibilatrix Phylloscopus trochilus acredula Prunella modularis Saxicola rubetra Streptopelia turtur Sylvia borin borin Sylvia cantillans albistriata Sylvia communis communis Sylvia curruca curruca Sylvia hortensis crassirostris Sylvia nisoria nisoria Turdus philomelos Upupa epops epops Μαυροπετρίτης Κιρκινέζι Πετρίτης εντρογέρακο Μαυροκιρκίνεζο ρυοµυγοχάφτης Σπίνος Όρνιο Σπιζαετός Σταυραετός Λιοστριτσίδα Ωχροστριτσίδα εντροχελίδονο Χελιδόνι Αετοµάχος Γαϊδουροκεφαλάς Παρδαλοκέφαλος Κοκκινοκέφαλος εντροσταρήθρα Αηδόνι Γαλαζολαίµης Μελισσοφάγος Πετροκότσυφας Σταχτοσουσουράδα Κιτρινοσουσουράδα Σταχτοµυγοχάφτης Ασπροπάρης Ασπροκώλα Σταχτοπετρόκλης Συκοφάγος Γκιώνης Σφηκιάρης Κοκκινονούρης Βουνοφυλλοσκόπος ενδροφυλλοσκόπος των ελάτων ασοφυλλοσκόπος Θαµνοφυλλοσκόπος Θαµνοψάλτης Καστανολαίµης Τριγώνι Κηποτσιροβάκος Κοκκινοτσιροβάκος Θαµνοτσιροβάκος Λαλοτσιροβάκος εντροτσιροβάκος Ψαλτοτσιροβάκος Τσίχλα Τσαλαπετεινός Στον Πίνακα 17 παρακάτω παρουσιάζονται τα είδη πτηνών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µαζί µε στοιχεία πληθυσµού και µε την αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. 20

22 Πίνακας 17: Είδη πτηνών εντός του ΤΚΣ GR που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µε πληθυσµιακά στοιχεία και αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ. A085 Accipiter gentilis A268 Cercotrichas galactotes A278 Oenanthe hispanica A089 Aquila pomarina p R C B C C r R C B B B r 4 5 p B B B B A229 Alcedo atthis w R C B C C A081 Circus aeruginosus A355 Passer hispaniolensis A348 Corvus frugilegus A091 Aquila chrysaetos A402 Accipiter brevipes c R C B C C p C C B C C c R C B C C p 1 2 p C B C C r p B B B B A260 Motacilla flava c P C B C C A308 Sylvia curruca A272 Luscinia svecica c R C B C C A214 Otus scops r p C B C C A266 Prunella modularis c R C B C C A404 Aquila heliaca w V A B B B A250 Ptyonoprogne rupestris A082 Circus cyaneus w R C B C C A304 Sylvia cantillans A442 Ficedula semitorquata A077 Neophron percnopterus A439 Hippolais olivetorum A306 Sylvia hortensis c R C B C C r 1 3 p B B C B r p C B C C r p C B C C A310 Sylvia borin A373 Coccothraustes coccothraustes p R C B C C A078 Gyps fulvus c 5 10 p C B C C A255 Anthus campestris r p C B C C A246 Lullula arborea p p C B C C A403 Buteo rufinus r 6 8 p B B B B 21

23 A084 Circus pygargus A269 Erithacus rubecula c R C B C C p C C B C C A341 Lanius senator r p C B C C A097 Falco vespertinus A447 Emberiza caesia A224 Caprimulgus europaeus A080 Circaetus gallicus c R C B C C r p C B C C r i C B C C r 6 10 i C B C C A339 Lanius minor r R B B C B A231 Coracias garrulus A207 Columba oenas A271 Luscinia megarhynchos A280 Monticola saxatilis A095 Falco naumanni A092 Hieraaetus pennatus r 3 10 p C B C C p P C B B B c C C B C C r 4 6 p B B C B A226 Apus apus A103 Falco peregrinus p 3 3 p C B C C A228 Apus melba r C C B C C A087 Buteo buteo p R C B C C A247 Alauda arvensis A277 Oenanthe oenanthe A316 Phylloscopus trochilus c P C B C C c R C B C C A338 Lanius collurio r i C B C C A258 Anthus cervinus A093 Hieraaetus fasciatus w P C B C C p R C B B B A030 Ciconia nigra r 1 2 p B B B B A261 Motacilla cinerea A083 Circus macrourus A243 Calandrella brachydactyla A212 Cuculus canorus A315 Phylloscopus collybita A359 Fringilla coelebs p R C B C C c R C B B B c R C B C C p C C B C C A215 Bubo bubo p 1 1 p C B C C A230 Merops apiaster A253 Delichon urbica r p C B C C 22

24 A438 Hippolais pallida A275 Saxicola rubetra A210 Streptopelia turtur A257 Anthus pratensis r R C B B B w P C B C C A337 Oriolus oriolus A319 Muscicapa striata r p C B C C A256 Anthus trivialis c P C B C C A309 Sylvia communis A101 Falco biarmicus A285 Turdus philomelos A379 Emberiza hortulana p 2 2 p B B C B w R C B C C r i C B B B A251 Hirundo rustica A313 Phylloscopus bonelli A252 Hirundo daurica A429 Dendrocopos syriacus A236 Dryocopus martius p p C B B B p 5 10 p C B B B A382 Emberiza melanocephala A274 Phoenicurus phoenicurus A239 Dendrocopos leucotos p p B B B B A232 Upupa epops A099 Falco subbuteo A086 Accipiter nisus p R C B C C A095 Falco naumanni A314 Phylloscopus sibilatrix r P C B C C A433 Lanius nubicus r 5 10 p C B B B A072 Pernis apivorus A100 Falco eleonorae A238 Dendrocopos medius r 5 8 p C B C C c i C B B B p p B B C B A031 Ciconia ciconia A307 Sylvia nisoria c R C B B B 23

25 5. ΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Η διενέργεια της δέουσας εκτίµησης των επιπτώσεων περιλαµβάνει την ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα της εξεταζόµενης ζώνης, µε σκοπό την εξακρίβωση των πιθανών µεταβολών στο καθεστώς διατήρησης των προστατευόµενων περιοχών και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς τους. Η έννοια της δέουσας εκτίµησης περιγράφεται στο άρθρο 11 του Ν. 4014/2011. Ως περιοχή εκτίµησης των πιθανών επιπτώσεων στη δοµή, τις λειτουργίες και τους οικείους στόχους διατήρησής τους θεωρούνται γενικότερα οι περιοχές Natura 2000 εντός των οποίων βρίσκεται το εξεταζόµενο έργο, ήτοι στην προκειµένη περίπτωση η περιοχή µε κωδικό GR «Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Νεοχώρι». 5.1 ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ / ΚΙΝ ΥΝΟΙ - ΑΠΕΙΛΕΣ Όσον αφορά στην τρωτότητα του ΤΚΣ µε κωδικό GR , αναφέρονται τα εξής, κατά περιοχή. Στο Μαυροβούνι: Υπερβόσκηση στη ζώνη µακίας των δυτικών πλαγιών. Στους ταµιευτήρες της Κάρλας: Υπερβολική άντληση νερού για άρδευση, γεωργικά απόβλητα, βόσκηση στις όχθες του υγροτόπου και παράνοµο κυνήγι. Στο Κεφαλόβρυσο: Μείωση της έκτασης της περιοχής των πηγών, άντληση νερού για άρδευση, εισαγωγή αλλόχθονων ειδών ψαριών, υποβάθµιση του οικοτόπου. 5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ - ΑΠΕΙΛΩΝ Ως απόρροια των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι οι όποιες ενδεχόµενες απειλές για τον Τόπο Κοινοτικής Σηµασίας GR «Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Νεοχώρι» δε σχετίζονται µε τη µελετώµενη δραστηριότητα της εταιρίας VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. που είναι η τροποποίηση και συνέχιση της λειτουργίας του εγκατεστηµένου Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας και η οποία δεν αντίκειται στους στόχους προστασίας και διατήρησης ούτε της άµεσης περιοχής µελέτης αλλά ούτε και της ευρύτερης προστατευόµενης περιοχής. 5.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα ειδικά µέτρα που αφορούν στη λειτουργία του προς τροποποίηση Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Η υφιστάµενη δραστηριότητα: Λειτουργία του Σταθµού Βάσης της VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. δεν προκαλεί σηµαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Οι όποιες επιπτώσεις από την ήπιου χαρακτήρα δραστηριότητα µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων, όπου και εφόσον απαιτηθεί. Η επιλογή της τροποποίησης του συγκεκριµένου σταθµού στη συγκεκριµένη θέση σκοπεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδροµητών της VODAFONE-PANAFON Α.Ε.Ε.Τ. στο ήµο Αγιάς, στη διατήρηση της τηλεπικοινωνιακής κάλυψης της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής την οποία η εταιρία εκ της Σύµβασής της µε τις Ελληνικές αρχές 24

26 είναι υποχρεωµένη να προσφέρει αλλά και στην ελαχιστοποίηση της ηλεκτροµαγνητικής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής συγκριτικά µε πιθανή εγκατάσταση νέου σταθµού σε άλλη υποψήφια παρακείµενη θέση. Κάποια από τα προτεινόµενα µέτρα πρόληψης/ αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του εξεταζόµενου Σταθµού κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. είναι: i. Η πραγµατοποίηση τακτικού καθαρισµού της έκτασης του Σταθµού για τη µείωση του κινδύνου πυρκαγιάς. ii. Η λήψη του συνόλου των απαραίτητων µέτρων πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Σταθµού. iii. Η απαγόρευση της χρήσης των ακάλυπτων χώρων του γηπέδου του Σταθµού για την απόθεση υλικών που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού και καυσίµων. iv. Η εφαρµογή προγράµµατος περιοδικών ελέγχων και συντήρησης του συστήµατος κλιµατισµού εντός του χώρου στέγασης των µηχανηµάτων και του λοιπού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού του Σταθµού, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του. v. Η προώθηση τυχόν αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), τα οποία ενδέχεται να προκύπτουν κατά τη συντήρηση του εξοπλισµού του Σταθµού, στον εξουσιοδοτηµένο φορέα ΕΛΤΕΠΕ. vi. Η προώθηση των εξαντληµένων συσσωρευτών µολύβδου στον εξουσιοδοτηµένο φορέα ΣΥ ΕΣΥΣ. vii. Η ένταξη του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του Σταθµού ο οποίος θα ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του σε σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων που εφαρµόζει η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επιπλέον, για την ασφαλή λειτουργία του Σταθµού προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων προφύλαξης του κοινού: η τοποθέτηση πληροφοριακής προειδοποιητικής πινακίδας, µε αναγραφή της ταυτότητας (επωνυµία) του παρόχου των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. η απαγόρευση της αναρρίχησης στον υφιστάµενο ιστό του Σταθµού, όπου θα εγκατασταθεί το νέο κεραιοσύστηµα, µέσω της τοποθέτησης κατάλληλης περίφραξης. 25

27 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. δεν έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσµενείς επιπτώσεις ούτε στο φυσικό περιβάλλον της άµεσης και ευρύτερης περιοχής, αλλά ούτε και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και στη δηµόσια υγεία. Η εκτίµηση αυτή προκύπτει από τη λεπτοµερή εξέταση, στo πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των πιθανών επιπτώσεων από την τροποποίηση και συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω Σταθµού. Αντιθέτως, µάλιστα, πρέπει να επισηµανθεί ότι η τροποποιηµένη λειτουργία του συγκεκριµένου Σταθµού της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του ήµου Αγιάς, µέσω της ουσιαστικής συµβολής που θα έχει στη βελτίωση των παρεχόµενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Συγκεντρωτικά, οι επιπτώσεις από την τροποποίηση και µετέπειτα λειτουργία του εξεταζόµενου Σταθµού της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. σε σχέση µε το χαρακτήρα τους, την έντασή τους, τη διάρκειά τους, τη δυνατότητα ανάταξής τους, καθώς και τη δυνατότητα αντιµετώπισής τους παρουσιάζονται στο κυρίως σώµα της ΜΠΕ στους Πίνακες 7.1 και 7.2 του Κεφαλαίου 7. Οφείλει να τονιστεί το γεγονός ότι ο Σταθµός Βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι ήδη εγκατεστηµένος, οπότε η εκτίµηση των επιπτώσεων αφορά µόνο στην αιτούµενη τροποποίηση (και εν προκειµένω την αντικατάσταση του κεραιοσυστήµατος επί του υφιστάµενου ιστού από νέες κεραιοδιατάξεις, τη µείωση του δηλωθέντος εµβαδού και τη µείωση του συνολικού ύψους της κατασκευής δίχως την οποιαδήποτε παρέµβαση στον υφιστάµενο ιστό παρά µόνο µε χαµηλότερη ανάρτηση των κεραιών ΟΜΝΙ επί αυτού, οι οποίες µάλιστα διαθέτουν και αντικεραυνικές διατάξεις) και τη µετέπειτα λειτουργία του. Λόγω της ήπιας φύσης των αιτούµενων τροποποιήσεων των εν λόγω εγκαταστάσεων, οι οποίες µάλιστα θα λάβουν χώρα εντός του οικοπέδου όπου υφίσταται ο Σταθµός, δε δύνανται να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να προκληθούν δυσµενείς επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα ούτε της άµεσης αλλά ούτε και της ευρύτερης περιοχής µελέτης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο Σταθµός δεν πρόκειται να επεκταθεί χωρικά πέραν του γηπέδου εντός του οποίου έχει εγκατασταθεί, απεναντίας το εµβαδόν του γηπέδου πλέον θα δηλωθεί ως έχει στην πραγµατικότητα, δηλαδή κατά πολύ µικρότερο από το τωρινά δηλωθέν. Συνεπώς, η βλάστηση δεν κινδυνεύει σε καµία περίπτωση, δεδοµένου και του γεγονότος ότι ήδη επί του παρόντος µεριµνάται η θέση της εγκατάστασης να µην έχει πυκνή βλάστηση, ούτως ώστε να µη δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για πιθανή πυρκαγιά. Άλλωστε, ο Σταθµός είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάλληλο πυροσβεστήρα. Επίσης, η ίδια η ήπια φύση της τροποποίησης της υφιστάµενης δραστηριότητας σε συνδυασµό µε τη µικρή έκταση που καταλαµβάνει ο Σταθµός και την κατάλληλη περίφραξή του, που δυσχεραίνει τη διέλευση και την παραµονή διαφόρων ειδών πανίδας στο εσωτερικό της µικρής (σε σχέση µε την έκταση που καταλαµβάνουν οι πέριξ οικότοποι) περιοχής εγκατάστασης, εγγυώνται την ελάχιστη όχληση στην πανίδα της περιοχής µελέτης, η οποία άλλωστε έχει ήδη διαµορφώσει το βιότοπό της τα τελευταία χρόνια (µετά την αρχική εγκατάσταση του υφιστάµενου Σταθµού). Για τους ίδιους λόγους, η προτεινόµενη τροποποίηση του εξεταζόµενου Σταθµού δεν αναµένεται να προκαλέσει δυσµενείς επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της εγγύς και ευρύτερης περιοχής. Στο σηµείο αυτό, µάλιστα, αναφέρεται ότι το συνολικό ύψος της κατασκευής µετά την υλοποίηση της αιτούµενης τροποποίησης θα είναι ελαφρώς χαµηλότερο σε σχέση µε το υφιστάµενο. 26

28 Επαναλαµβάνεται ότι πρόκειται για σταθµό ήδη εγκατεστηµένο, η κύρια τροποποίηση του οποίου έχει να κάνει µε το κεραιοσύστηµά του. Οι αλλαγές για την αντικατάσταση του υφιστάµενου κεραιοσυστήµατος της VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. επί του υφιστάµενου ιστού µε νέες κεραιοδιατάξεις θα είναι µικρής κλίµακας και χαµηλής όχλησης. Ως εκ τούτου δεν αναµένεται οποιαδήποτε ουσιαστική αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος της εγγύς και ευρύτερης περιοχής. Κατά τη λειτουργία του Σταθµού, η µοναδική πηγή θορύβου θα εξακολουθήσει να είναι η λειτουργία του συστήµατος κλιµατισµού του χώρου στέγασης των µηχανηµάτων και του λοιπού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και ο θόρυβος θα εξακολουθεί να κυµαίνεται σε αρκετά χαµηλά, ανεκτά, επίπεδα. Συνεπώς σε καµία περίπτωση δεν αναµένεται να διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία της περιοχής µελέτης εξαιτίας του θορύβου. Τέλος, όσον αφορά στο θέµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει µελέτη ή νοµοθεσία που να καθορίζει τα όρια εκποµπής για ζώντες οργανισµούς άλλους από τους ανθρώπινους. Ωστόσο, η Μελέτη Ραδιοεκποµπών και η Μελέτη Υποβάθρου που έχουν εκπονηθεί, και οι οποίες συνοδεύουν τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συγκεκριµένου Σταθµού Βάσης, διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή ηλεκτροµαγνητική επιβάρυνση σε ανθρώπινους οργανισµούς, µάλιστα σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα από τα επιτρεπόµενα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία. Ως εκ τούτου, διασφαλίζεται εµµέσως η µη όχληση στους άλλους ζώντες οργανισµούς λόγω της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, (http://www.ypeka.gr) Έντυπο Filotis περιοχής Natura 2000 GR , (http://www.itia.ntua.gr) Standard Dataform της περιοχής GR , (http://natura2000.eea.europa.eu) Natura 2000 viewer, (http://natura2000.eea.europa.eu/#) Παρατηρητήριο βιοποικιλότητας, (http://www.biodiversity.gr ) Οικοσκόπιο της WWF, (http://www.oikoskopio.gr) Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούµενων Ειδών της IUCN, (http://www.iucnredlist.org) η μελετήτρια: Θεοδώρα Παπαλάμπρου Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc και ΜΒΑ 27

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oρνιθοπανίδα της Οίτης

Oρνιθοπανίδα της Οίτης Oρνιθοπανίδα της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δρ Σάββας Καζαντζίδης, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Ένα ζευγάρι Κότσυφες (το αρσενικό δεξιά). Η δακτυλίωση είναι μια μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Σταθµός Βάσης κινητής τηλεφωνίας 1404320 ΚΑΡΙΤΣΑ Χ2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 Εισαγωγή... 2 1.1 Γενικά... 2 1.2 Κύριος Έργου - Οµάδα Μελέτης - Υπεύθυνος Επικοινωνίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε Προστασία & Ανάπτυξη

ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε Προστασία & Ανάπτυξη Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για τον υφιστάµενο Σταθµό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό 1002870 (ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ) της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. η συντάκτρια ΘΕΟ ΩΡΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Α. Τσιόντσης 1, Ι. Μελιάδης 1 και B. Hallmann 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ 140482/30.09.2005 ΚΥΤ 400/150kV ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ 140482/30.09.2005 ΚΥΤ 400/150kV ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ 140482/30.09.2005 ΚΥΤ 400/150kV ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες 1.,2.: Ο Πηνειός και o Θεσσαλικός κάμπος σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.

Εικόνες 1.,2.: Ο Πηνειός και o Θεσσαλικός κάμπος σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. 4. Φύση και βιοποικιλότητα 4Α. Παρουσίαση κατάστασης Το τοπίο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λάρισας, διαμορφώνεται ως αγροτικό τοπίο, με σχετικά επίπεδο ανάγλυφο, μέση ετήσια θερμοκρασία 15,7 ο C (απόλυτες

Διαβάστε περισσότερα

1. Oι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος ( η διατήρηση των οποίων απαιτεί το

1. Oι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος ( η διατήρηση των οποίων απαιτεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι συντεταγμένες των ορίων των ζωνών προστασίας του παρόντος σχεδίου Π.Δ/γματος προδιορίζονται από τον χάρτη παρουσίασης αυτού, ο οποίος είναι σε προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87. Μετά τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

10 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

10 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Θ.ΧΟΝΤΟΣ

ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Θ.ΧΟΝΤΟΣ ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Θ.ΧΟΝΤΟΣ ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 6: Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην 22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην εκκλησία πάνω στο δρόµο και εντός του οικισµού, στα νότια

Διαβάστε περισσότερα

KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου

KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου Περιγραφή Ο Γεροπόταμος εκβάλει στον όρμο της Μεσαράς, περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Τυμπάκι, στο Δήμο Φαιστού. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR431398000

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόφιλη βλάστηση κοντά στο φράγµα

Υδρόφιλη βλάστηση κοντά στο φράγµα 11. ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΑΠΟ ΑΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Από τον δρόµο Ηράκλειο-Πύργος µετά τη Λιγόρτυνο πάρτε το δρόµο για το χωριό της Πλακιώτισσας. Ακολουθείστε τον κύριο δρόµο που περνά µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 25-9-2013 Η.Π. 52983/1952 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 2 η ΠΤΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 2 η ΠΤΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α Ενότητα 2 η ΠΤΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης. Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης. Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΦΙΚ/Γ. Σπυριδάκης Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (παρόλο που απαγορεύεται από το άρθρο VI της Κοινοτικής Οδηγίας για τους Βιοτόπους) αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 11.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Στα κεφάλαια της παρούσας μελέτης που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε λεπτομερής εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο Πενταδάκτυλος είναι μία από τις δύο οροσειρές της Κύπρου. Χωρίζει την πεδιάδα της Μεσαορίας από τις ακτές της Κερύνειας και θεωρείται το νοτιότερο τμήμα της ταυρο Δειναρικής Αλπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημικά και προστατευόμενα φυτά διαρκής παρακολούθηση

Ενδημικά και προστατευόμενα φυτά διαρκής παρακολούθηση Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 10 χλµ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου µε πρόσβαση τόσο από παλιό παραλιακό δρόµο (Αµµουδάρα) είτε και από

7. ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 10 χλµ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου µε πρόσβαση τόσο από παλιό παραλιακό δρόµο (Αµµουδάρα) είτε και από 7. ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 10 χλµ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου µε πρόσβαση τόσο από παλιό παραλιακό δρόµο (Αµµουδάρα) είτε και από τη νέα εθνική οδό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ποταµός δέχεται τα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax:

WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax: Υπόμνημα: WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 www.wwf.gr Επιβεβλημένη η αλλαγή προσέγγισης ως προς την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην κεντρική περιοχή των νομών Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Ριβάρι βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με σχετικά μεγάλο άνοιγμα προς τη

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης μέτρων Προφύλαξης του κοινού Αριθμός Θέσης 1006431 Θέση ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 51 20 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 44 05 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

24 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

24 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της

Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

1 o Ενημερωτικό Δελτίο

1 o Ενημερωτικό Δελτίο 1 o Ενημερωτικό Δελτίο «Βελτίωση πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο» «Improving lowland forest habitats for birds in Cyprus» LIFE13 NAT/CY/000176 LIFE FORBIRDS Ιστοσελίδα έργου: www.lifeforbirds.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/1/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 22/1/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/1/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/22-1-2016 Αριθ. Απόφασης: 20/2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : 112 51 Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : 210 8646065 FAX: : 210 8662024

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : 112 51 Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : 210 8646065 FAX: : 210 8662024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 27 / 5 / 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Α.Π. 17770/792 ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Χαμόγλου Μαρία MSc, Χατζηγούλας Αλέξανδρος, Δρ. Παπαδημητρίου Δότη Δράσεις εξωστρέφειας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 261/2009. 5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp.

Αρ. Πρωτ. 261/2009. 5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp. Αρ. Πρωτ. 261/2009 Κείμενο θέσης του WWF Ελλάς επί της τροποποίησης από τον Οργανισμό Αθήνας του Προεδρικού Διατάγματος «περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina.gr/ Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Υπόδειγμα 1. Υπόδειγμα Απόφασης Περιφερειάρχη για πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου με συνημμένα) ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Υπόδειγμα 1. Υπόδειγμα Απόφασης Περιφερειάρχη για πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου με συνημμένα) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα Απόφασης Περιφερειάρχη για πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ... Οδός/αριθμός.. Πληροφορίες. Τηλ: Fax: e-mail: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.Π. ΠΡΟΣ: (Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς.

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. 3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. Πρόκειται για οικισµό στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΒΛΑΧΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Περιφέρεια Αττικής Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρ. Δούρου Λεωφ. Συγγρού 15-17 117 44 Αθήνα Τηλ.: 210 6914145 Fax: 210 6984182

Προς. Περιφέρεια Αττικής Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρ. Δούρου Λεωφ. Συγγρού 15-17 117 44 Αθήνα Τηλ.: 210 6914145 Fax: 210 6984182 Προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Διευθ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Μεσογείων 239 & Παρίτση 145 154 51, Ν.Ψυχικό, Fax: 210 3725770 Υπόψη κου Νιάκα Email: pexo@attica.gr Περιφέρεια Αττικής Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: OTE A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 0360089 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ

9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ 9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρόκειται για δύο νέα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί κοντά στους οµώνυµους οικισµούς. Το φράγµα Παρτίρων βρίσκεται βορείως του οικισµού και προσεγγίζεται

Διαβάστε περισσότερα