ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2012 ΜΤΠΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ VI.1 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ... 3 VI.1.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 3 VI.1.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΡΩΝ... 3 VI. 1.3 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΡΟΝΟΥ/ΚΟΣΤΟΥΣ... 4 VI. 1.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ... 4 VI.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ... 4 VI.2.1. ΓΕΝΙΚΑ... 4 VI.2.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)... 5 VI.2.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CASH FLOW DIAGRAMS)... 5 VI.2.4 ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CAPITAL STRUCTURE PLAN). 5 VI.2.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ... 7 ΣΧΕΔΙΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ 7 VI.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 7 VI.3.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΡΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 7 Τεύχος VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2/7

3 VI.1 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ VI.1.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ VI Απαιτείται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και μελετών του έργου. VI Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (Μέθοδος κρίσιμων διαδρομών). Το χρονοδιάγραμμα θα παρουσιαστεί επίσης και σε γραμμικό πρόγραμμα GANT. Οι κρίσιμες διαδρομές θα εμφανίζονται στα χρονοδιαγράμματα με χρώμα κόκκινο. Ο ορισμός των κρίσιμων διαδρομών εκτός από γραφικά πρέπει να αποδεικνύεται και με μαθηματική μέθοδο. VI Στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα στο στάδιο της οριστικής μελέτης οι εργασίες θα απεικονίζονται ανά τμήμα εργασιών και ανά όροφο με μονάδα αναφοράς την εβδομάδα και μέγιστο χρόνο τις δύο (2) εβδομάδες. VI Στο χρονοδιάγραμμα θα είναι εμφανείς για κάθε εργασία όλες οι ημερομηνίες που αφορούν και επηρεάζουν τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας του έργου (Early Start, Late start, Minimum Duration, Most Likely Duration κ.λ.π.) με έμφαση στην επιρροή των υπολογισμών των ρίσκων αναφορικά με το χρόνο εκτέλεσης. VI Στο χρονοδιάγραμμα θα είναι εμφανή τα χρονικά ορόσημα (Milestones), που αφορούν στις ημερομηνίες έναρξης και αποπεράτωσης του κτηρίου για καθένα από αυτά μεμονωμένα. VI Η διάρκεια των εργασιών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα διαγράμματα πόρων, που θα υποβάλλει ο «Ανάδοχος», όπως αναφέρεται στην παράγραφο VI VI Ο «Ανάδοχος» θα υποβάλλει έκθεση μεθοδολογίας για την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής, στην οποία θα αναφέρονται τα βασικά σημεία πάνω στα οποία θα βασίσει τις προβλέψεις και αντιδράσεις του. VI.1.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΡΩΝ VI Απαιτείται αναλυτική λίστα των πόρων (δυναμικού), που θα διατεθούν για το έργο. VI Απαιτούνται διαγράμματα πόρων (δυναμικού), όπου θα φαίνεται η Τεύχος VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 3/7

4 απασχόληση αυτών κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μελέτης του έργου. Στα διαγράμματα πόρων θα απεικονίζεται για κάθε μονάδα δυναμικού ο μέγιστος διαθέσιμος αριθμός με κόκκινη γραμμή. VI Απαιτείται αναλυτική έκθεση εκτίμησης και υπολογισμού της διάρκειας των εργασιών του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο Ο, και η συνάρτηση αυτών με τα διαγράμματα πόρων. Τα διαγράμματα πόρων που θα υποβληθούν, θα είναι στην ίδια γραφική κλίμακα κατά τον άξονα Χ, όπου θα προβάλλεται ο χρόνος κατασκευής του έργου, με τα χρονοδιαγράμματα εργασιών. VI. 1.3 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΡΟΝΟΥ/ΚΟΣΤΟΥΣ VI Απαιτείται έκθεση μεθοδολογίας για την παρακολούθηση του έργου σύμφωνα με τη μέθοδο των καμπυλών Χρόνου / Κόστους. Στην έκθεση θα συμπεριλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία με τα οποία θα σχηματίζονται αυτές, καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης των καμπυλών. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιδείξουν ικανότητα στις επιστημονικές μεθόδους παρακολούθησης έργων. VI Συνέπεια της παρακολούθησης του έργου με την προαναφερθείσα μέθοδο είναι η ενημέρωση και του χρονοδιαγράμματος εργασιών, καθώς και τα διαγράμματα πόρων. Απαιτείται έκθεση μεθοδολογίας της παρακολούθησης των τριών αυτών αντικειμένων. VI. 1.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Για όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν στοιχεία, που θα αφορούν στη διαχείριση των ρίσκων και προβλέψεων, που έχουν δεχθεί για την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τις γεωτεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν την επιρροή αυτών στις προβλέψεις τους και να δικαιολογήσουν τις τελικές αποφάσεις τους. VI.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ VI.2.1. ΓΕΝΙΚΑ Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις ακόλουθες μελέτες προς απόδειξη της εξοικείωσης τους με τις χρηματοοικονομικές πτυχές του έργου. Τεύχος VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 4/7

5 VI.2.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) VI Το Επιχειρησιακό Σχέδιο πρέπει να είναι λεπτομερές και αναλυτικό και να περιγράφει το επιχειρησιακό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο Ανάδοχος από της υπογραφής της Σύμβασης. VI Ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα πρέπει να αναφέρονται τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιχειρησιακά σχέδια, καθώς και η οργανωτική δομή της Εταιρείας, η στρατηγική Marketing και η τιμολογιακή πολιτική της, για τις επί μέρους δραστηριότητες του έργου, ώστε να δικαιολογεί με αξιοπιστία τις προβλέψεις χρηματοροών για την πλήρη περίοδο εκμετάλλευσης. VI Επίσης το Επιχειρησιακό Σχέδιο πρέπει να περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο το έργο θα στελεχωθεί και διοικηθεί σε κάθε επί μέρους δραστηριότητα και φάση ανάπτυξης. Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθεί μία πλήρης περιγραφή για κάθε δραστηριότητα, η οποία υπεισέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο στον οικονομικό σχεδιασμό και στις προβλέψεις του έργου μαζί με πλήρη-βήμα προς βήμα-παρουσίαση της μεθοδολογίας, που ακολουθήθηκε στην κατάρτιση των οικονομικών προβλέψεων και εκτιμήσεων. VI.2.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CASH FLOW DIAGRAMS) VI Θα απεικονίζει τις προβλέψεις χρηματοροών (εισροών και εκροών) για την πλήρη περίοδο του συμβατικού χρόνου. VI Θα δίνει τις ταμειακές ροές για κάθε μία δραστηριότητα του έργου, που περιγράφεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan). VI Θα έχει έναν τομέα πρόβλεψης χρηματορροών, ο οποίος θα αποδεικνύει (παρουσιάζει) τη διαρκή ικανότητα του «Διαγωνιζόμενου», να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις πληρωμών και να διατηρεί αποδεκτά επίπεδα κάλυψης των απαιτήσεων σε κεφάλαια. VI.2.4 ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CAPITAL STRUCTURE PLAN) VI Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική απεικόνιση και περιγραφή, με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, των κεφαλαίων που διαθέτει ή έχει εξασφαλίσει, καθώς και τις Τεύχος VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 5/7

6 VI VI VI VI πηγές τους για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων, που αφορούν στο «Έργο» και περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του «Διαγωνισμού», ώστε με σαφήνεια και αποδεδειγμένα, να προκύπτει η βιωσιμότητα του διαγωνιζόμενου και της όλης επενδυτικής πρότασης, μέσω λεπτομερούς σχεδίου εκμετάλλευσης. Η τεκμηριωμένη μελέτη και η αναλυτική παρουσίαση από το «Διαγωνιζόμενο» των αποδεικτικών αυτών στοιχείων είναι σημαντικό κριτήριο, το οποίο, πέρα από την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών και την καθεαυτό οικονομική προσφορά, όπως επίσης, πέρα από την τελική κατάταξη της προσφοράς, θα καθορίσει κατά πόσον η συνολική προσφορά του διαγωνιζόμενου (τεχνική και οικονομική), είναι πραγματοποιήσιμη και εγγυάται στον «Κύριο του Έργου» την επιτυχία του όλου προγράμματος. Πιο αναλυτικά, το σχέδιο που έχει καταρτίσει ο διαγωνιζόμενος στον τομέα εξυπηρέτησης των αναγκών σε κεφάλαια (Capital Structure Plan), πρέπει να δίνει μία πλήρη και αναλυτική εικόνα και περιγραφή της στρατηγικής, που έχει οργανώσει ο διαγωνιζόμενος για την εξεύρεση των απαιτούμενων κεφαλαίων. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ VI Το σχέδιο εξεύρεσης πόρων πρέπει να περιλαμβάνει μία λεπτομερειακή επεξήγηση και παρουσίαση. Των πηγών κάλυψης των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών. Της αναμενόμενης χρηματοδότησης κεφαλαιακών αναγκών από ταμειακά περισσεύματα. Των ταμειακών ροών και της απόδοσης της επένδυσης στο χρονικό διάστημα της εκμετάλλευσης του έργου από τον επενδυτή (εσωτερικός συντελεστής απόδοσης). Για την αιτιολόγηση των παραπάνω, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δίνει μία αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση: Των δεδομένων και στοιχείων στα οποία βασίζει την πρόταση του, σύμφωνα με την οποία οι παραπάνω συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης θα είναι διαθέσιμες. Της στρατηγικής που θα ακολουθήσει, για να επιτευχθεί η Τεύχος VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 6/7

7 προβλεπόμενη χρηματοδότηση. VI.2.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Απαιτείται έκθεση μεθοδολογίας, στην οποία θα αναλύουν την επιστημονική μέθοδο με την οποία έχουν υπολογίσει τα ρίσκα και τις ευκαιρίες στην εκμετάλλευση του έργου. Μέρος της έκθεσης είναι όλα τα στοιχεία της μεθόδου, που εφαρμόσθηκε ακόμη και αν η τελευταία θεωρείται γνωστή στον επιστημονικό κόσμο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιδείξουν ικανότητα στην κατανόηση των προβλέψεων τους για το έργο, καθώς και γνώση των επιχειρηματικών πτυχών αυτού. VI.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ VI.3.1 Απαιτούμενα στοιχεία προγράμματος συντήρησης Ο «Ανάδοχος» θα τηρεί ημερολόγιο για την συντήρηση του Κτιρίου σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΜΤΠΥ πρόγραμμα συντήρησης. Για τυχόν εκτέλεση επιπλέον εργασιών, εφόσον έχει δοθεί για αυτές σχετική άδεια από το ΜΤΠΥ θα τηρείται ανάλογο Ημερολόγιο. Επίσης, θα τηρεί καταστάσεις με στατιστικά στοιχεία οικονομικού περιεχομένου, που χωρίς αντίρρηση θα πρέπει να τα παρέχει, όποτε του ζητηθούν. Τεύχος VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 7/7