ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση της προαιρετικής ένδειξης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟ ΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ» στο βόειο μοσχαρίσιο κρέας επιπλέον των υποχρεωτικών ενδείξεων και καθορισμός τελών χρήσης της ένδειξης αυτής.. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1516) κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο μίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης περί τροποποίησης της υπ αριθμ. 2521/ κοινής υπουργικής απόφασης και σύστασης στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Ενιαίου διοι κητικού τομέα με τίτλο «Στρατηγική, Χωροταξία και Ανάπτυξη»... 2 Παράταση μέχρι της αμειβόμενης επιτρο πής στο NAT για υλοποίηση του έργου «οπτική Αρχειοθέτηση Ψηφιοποίηση Ειδικών Αρχείων του ΥΕΝΑΝΠ» Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητρόπο λεως Κορίνθου... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Χρήση της προαιρετικής ένδειξης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟ ΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ» στο βόειο μοσχαρίσιο κρέ ας επιπλέον των υποχρεωτικών ενδείξεων και καθο ρισμός τελών χρήσης της ένδειξης αυτής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 33 και 33α του ν. 2538/1997 «Τροπο ποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Τεύχος Α 242) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003 (Α 135) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ 3 του ν. 992/1979 (Α 280). β. Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» του άρθρου 2 παρ 1η και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). γ. Του άρθρου 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 2. Τους κανονισμούς (ΕΚ): α. υπ αριθμ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της (L 204/2000) «για την θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση του καν. 820/1997 του Συμβουλίου» και ιδίως τον τίτλο II «Επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας». β. υπ αριθμ. 1825/2000 της Επιτροπής της (L 216/2000) «για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισή μανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α 75). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ αριθμ. 1666/Δ/ ΟΕ 89/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών» (ΦΕΚ Β 40, ). 5. Την υπ αριθμ. 147/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β 67).

2 12210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ζωικής Παραγω γής. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα καλύπτεται από τα τέλη που θα εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι: 1. Ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγραφή στις προαιρετικές ενδείξεις της ετικέτας βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος, η οποία καθιερώθηκε με τον κανονισμό 1760/2000, επιπλέον των υποχρεω τικών ενδείξεων, της ένδειξης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ», ο καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της και των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και λεπτομερειών. 2. Ο καθορισμός τελών για κάλυψη δαπανών ελέγχων, οι υπόχρεοι καταβολής αυτών, ο τρόπος είσπραξης, οι δικαιούχοι, η διαχείριση και διάθεση των τελών αυ τών. Άρθρο 2 Προδιαγραφές και αναγραφή ένδειξης 1. Δικαίωμα χρήσης της προαιρετικής ένδειξης του βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ», βάσει του τμήματος II του τίτλου II του κανονισμού 1760/2000 έχουν αποκλειστικά οι εξου σιοδοτημένοι για τη χρήση της, βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, παραγωγοί, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον ειδικό κατάλογο «Παραγωγοί με δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Η εν λόγω προαιρετική ένδειξη χρησιμοποιείται στο βόειο και μοσχαρίσιο κρέας το οποίο προέρχε ται από βοοειδή των εξουσιοδοτημένων για τη χρήση παραγωγών, τα οποία γεννήθηκαν μεν εκτός Ελλάδας, έχουν όμως εκτραφεί σε ελληνικό έδαφος για διάστη μα τουλάχιστον 5 μηνών και σφάζονται στην Ελλάδα. Η διαπίστωση του χρόνου εκτροφής γίνεται από το διαβατήριο που συνοδεύει το ζώο ή από τη βάση δε δομένων των βοοειδών. 3. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται στις επιπλέον ενδείξεις της ετικέτας, σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1α και 1β της παρούσας, με την ίδια γραμματοσειρά, το ίδιο μέγεθος και χρώμα χαρακτήρων που αναγράφεται και η χώρα γέννησης του ζώου. Στο σημείο λιανικής πώλησης ή στην περίπτωση των συσκευασμένων κρεάτων επί της συσκευασίας, εμφανίζεται μαζί με τις προβλεπόμενες υποχρεωτικές ενδείξεις. Σε ότι αφορά τις ενδείξεις των ζυγιστικών μηχανών η εν λόγω ένδειξη αναφέρε ται σε συνδυασμό με την προέλευση καταγωγή του κρέατος. Άρθρο 3 Διαδικασία εφαρμογής 1. Για την ένταξη μιας βοοτροφικής μονάδας στο ανωτέρω καθεστώς απαιτείται η υποβολή στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Α.Α.) της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), που έχει την έδρα της η εκμετάλ λευση, αίτησης εγγραφής (Υπόδειγμα 2 της παρούσας). Για δε την παραμονή της εκμετάλλευσης στο εν λόγω καθεστώς, απαιτείται αυτή τον Ιανουάριο κάθε έτους, να υποβάλλει αίτηση ανανέωσης εγγραφής (Υπόδειγμα 2 της παρούσας). 2. Κάθε βοοτροφική εκμετάλλευση που είναι ενταγ μένη στο ανωτέρω καθεστώς υποβάλλει, στη Δ.Α.Α. της οικείας Ν.Α. που έχει την έδρα της, δήλωση βοο ειδών της εκμετάλλευσης στην οποία αναγράφονται οι κωδικοί των ζώων για τα οποία θα γίνει χρήση της ένδειξης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ» (Υπόδειγμα 3 της παρούσας). Αντί της δήλωσης αυτής, μπορεί να κατατεθεί το μητρώο της εκμετάλλευσης από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των βοοειδών, όπου θα σημειώνονται τα βοοειδή για τα οποία θα γίνει χρήση της ένδειξης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ». 3. Μετά την παρέλευση του 5μήνου η εν λόγω Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΑ) της Ν.Α. χορηγεί βεβαίω ση στον παραγωγό για τα ζώα (αριθμούς ενωτίων) τα σφάγια των οποίων μπορεί να φέρουν την εγκριθείσα ένδειξη. Πριν την ημερομηνία σφαγής ο παραγωγός ειδοποιεί τη ΔΑΑ της έδρας της εκμετάλλευσης για το σφαγείο που θα λάβει χώρα η σφαγή των ζώων. Στην περίπτωση που η σφαγή γίνει στην περιοχή αρμοδιότη τας της, ελέγχει το διάστημα εκτροφής των ζώων στην ελληνική επικράτεια, υπογράφει και σφραγίζει την ετι κέτα η οποία φέρει την προαναφερθείσα ένδειξη. Στην περίπτωση, που η σφαγή των ζώων γίνει σε σφαγείο που βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης ΔΑΑ, η ΔΑΑ της έδρας της εκμετάλλευσης εκδίδει σχετική βεβαίωση και ενημερώνει άμεσα την Δ/νση της έδρας του σφαγείου. 4. Οι μονάδες που κάνουν χρήση της εν λόγω ένδειξης πρέπει να τηρούν την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την καλή διαβίωση των ζώων, την προ στασία του περιβάλλοντος, την υγειονομική παρακολού θηση κλπ., που ισχύει για τις εκτροφές των βοοειδών. Στην περίπτωση, που διαπιστωθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ενημερώ νεται σχετικά η αρμόδια ΔΑΑ της Ν.Α. και η εκμετάλ λευση διαγράφεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής από τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας και αποκλείεται κατ αρχάς για ένα χρόνο από το δικαίωμα χρήσης της εν λόγω ένδειξης. Σε περίπτωση υποτροπής διαγρά φεται για τρία ή και περισσότερα χρόνια από τον εν λόγω κατάλογο. Άρθρο 4 Παρακολούθηση συστήματος Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προ ϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων, διατηρεί τον ειδικό κατάλογο παραγωγών οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο σύστημα της προαιρετικής ένδειξης όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της παρούσας και τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα της. Προς τούτο οι ΔΑΑ των Ν.Α. συντάσσουν κατάσταση με το όνομα, τον κωδικό και την έδρα των εκμεταλλεύσεων των παραγωγών που υπέβαλλαν την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 της παρούσας δήλωση. Η εν λόγω κατάσταση αποστέλ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λεται στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ και στη συνέχεια αποστέλλονται τυχόν προσθήκες ή διαγρα φές. Επίσης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επό μενου έτους αποστέλλεται κατάσταση με ονόματα των παραγωγών που το προηγούμενο έτος έκαναν χρήση της εν λόγω ένδειξης και κατά παραγωγό το συνολικό αριθμό των ζώων που σφάχτηκαν το προ ηγούμενο έτος και τον αριθμό των ζώων στα οποία έγινε χρήση της ένδειξης. Επίσης, η ως άνω Δ/νση ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση από τις ελληνικές αρχές της προαιρετικής ένδειξης της παρούσας και παρακολουθεί την εφαρμογή της εν λόγω ένδειξης, με την διενέργεια και επιτόπιων ελέγχων. Άρθρο 5 Τέλη εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής και Ετήσια Τέλη Ελέγχου 1. Κάθε βοοτροφική εκμετάλλευση που εντάσσεται στο καθεστώς για την αναγραφή στις προαιρετικές ενδείξεις της ετικέτας του βόειου κρέατος της ένδειξης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούται στην κα ταβολή των κάτωθι τελών: Εφάπαξ Τέλος εγγραφής στον ειδικό κατάλογο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύψους 100 ευρώ. Ετήσιο Τέλος ανανέωσης εγγραφής ύψους 100 ευρώ. Τέλος ελέγχου: 4 ευρώ ανά ενήλικο βοοειδές (ηλικίας κατά τη σφαγή άνω των 12 μηνών) και 2 ευρώ για κάθε μοσχάρι (ηλικίας κατά τη σφαγή κάτω των 12 μηνών) για τα οποία θα γίνει χρήση της εν λόγω ένδειξης. 2. Τα ανωτέρω τέλη υπολογίζονται από τις αρμόδιες Δ.Α.Α. με βάση τις αιτήσεις δηλώσεις του άρθρου 3 της παρούσας που υποβάλλουν σ αυτές κάθε φορά οι βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 3. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφαση του να καθορίζει την ανα προσαρμογή των ανωτέρω τελών. Άρθρο 6 Είσπραξη Απόδοση Τελών 1. Τα τέλη της παρούσας απόφασης εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1829) αποδίδονται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και κατατίθενται στον λογαριασμό 26670/0 για τις αρμόδιες γεωργικές υπηρεσίες. 2. Τα τέλη του άρθρου 5 της παρούσας, καταβάλλο νται από τους υπόχρεους και εισπράττονται από τον αρμόδιο για την είσπραξη οικονομικό ή διοικητικό υπάλ ληλο των Δ.Α.Α. των οικείων Ν.Α., ως εξής: α) Τέλος εγγραφής μέσα σε ένα μήνα από την εγ γραφή. β) Τέλος ανανέωσης εγγραφής μέχρι τέλους Φεβρου αρίου κάθε έτους. γ) Τέλη ελέγχων ύψους μέχρι ευρώ, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δήλωσης. Για τέλη ύψους άνω των ευρώ, η καταβολή μπορεί να γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις που καθορίζονται από την Δ.Α.Α. και δεν μπορεί όμως να γίνει αργότερα, από την ημέρα που σφάζονται τα τελευταία ζώα για τα οποία θα γίνει χρήση της παρούσας ένδειξης από τον παραγωγό. Άρθρο 7 Χρήση Τελών Τα τέλη που εισπράττονται από την παρούσα από φαση διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των κατωτέρω δαπανών: 1. Οδοιπορικών, ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώ σεων και υπερωριακής απασχόλησης των ελεγκτικών οργάνων των Δ.Α.Α. των οικείων Ν.Α., καθώς και της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Εξοπλισμού, με την απαραίτητη υλικοτεχνική υπο δομή, των υπηρεσιών των ελεγκτικών οργάνων. 3. Έκδοσης του απαραίτητου έντυπου υλικού για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 4. Διεξαγωγής εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την εκ παίδευση του ελεγκτικού προσωπικού των αρμοδίων για τον έλεγχο Υπηρεσιών. Άρθρο 8 Διάθεση τελών 1. Κάθε Δ.Α.Α. της οικείας Ν.Α. υποβάλει το αργότε ρο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου κάθε έτους, τεκμηριωμένο πίνακα των εκτιμήσεων της για το ύψος της χρηματο δότησης που απαιτείται για την πραγματοποίηση των ελέγχων του επόμενου έτους, στην Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων. 2. Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες του άρθρου 7, γίνεται κατανομή πιστώσεων στις Δ.Α.Α. των οικεί ων Ν.Α.. Η εν λόγω κατανομή γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ. 3. Οι Δ.Α.Α. των οικείων Ν.Α., δύνανται να ζητούν συ μπληρωματική χρηματοδότηση με τεκμηριωμένα αι τήματα που υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ζωικής Πα ραγωγής και ΑΠΑ μέχρι το τέλος του μηνός Ιουλίου κάθε έτους. Άρθρο 9 Αμοιβή ελεγκτικών οργάνων Η πληρωμή των δικαιούχων ελεγκτικών οργάνων για ελέγχους που πραγματοποιούνται εκτός ωραρί ου δημόσιας υπηρεσίας και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν 3460/2006 (Α 105), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (Α 198) και τη σχετική κοινή Υπουρ γική απόφαση. Άρθρο 10 Υποδείγματα Τα τέσσερα (4) Υποδείγματα που ακολουθούν προ σαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, μπορεί να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχουν ως εξής:

4 12212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12213

6 12214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12215

8 12216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 11 Ισχύς Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aθήνα, 18 Μαΐου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MIX. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1516) κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης περί τροπο ποίησης της υπ αριθμ. 2521/ κοινής υπουργι κής απόφασης και σύστασης στο Υπουργείο Τουρι στικής Ανάπτυξης Ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο «Στρατηγική, Χωροταξία και Ανάπτυξη». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 53 «Διοικητικός Τομέας και Ειδικοί Γραμ ματείς», 54 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητι κές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ Α 85). 3. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 187). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 211), και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού. 5. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 232). 6. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 2). 7. Την υπ αριθμ. 2521/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουρισμού «Σύσταση στο Υπουργείο Τουρισμού Ενιαίου Διοικητι κού Τομέα με τίτλο Οργάνωση, Διοίκηση και Εποπτεία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1516) όμοια απόφαση. 8. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού (ΦΕΚ Α 267) 9. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1635), «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμ φωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007», όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ. 4312/ όμοια απόφαση. 10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη, αποφασί ζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1516) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, με την οποία ανασυγκροτήθηκε και μετονομάστηκε σε ενιαίο διοικητι κό τομέα με τίτλο «Στρατηγική, Χωροταξία και Ανάπτυ ξη», ο ενιαίος διοικητικός τομέας ο οποίος συστήθηκε με την υπ αριθμ. 2521/ κοινή Υπουργική απόφαση (Α 754) και προβλέπεται στο άρθρο 5 του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ Α 211), ως ακολούθως: 1) Ο προβλεπόμενος από την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1516) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, ενιαίος διοικη τικός τομέας με τίτλο «Στρατηγική, Χωροταξία και Ανά πτυξη», μετονομάζεται σε «Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Αναπτυξιακών Έργων Τουρισμού» και ανασυγκροτείται αποτελούμενος εφεξής από την Ειδική Υπηρεσία Συ ντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού, το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμ μάτων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων, το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού και το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 2) Μεταβιβάζουμε στον Ειδικό Γραμματέα, Προϊστάμε νο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Αναπτυξιακών Έργων Τουρισμού, την αρμοδιότητα συντονισμού, ελέγχου και έγκρισης δραστηριοτήτων των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων (ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου), που είτε αφορούν Επιχειρησιακά Προγράμμα τα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, είτε αφορούν συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, είτε αφορούν τις πιο πάνω συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα για λογαριασμό τρίτων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Aθήνα, 20 Μαΐου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ /02/09 (3) Παράταση μέχρι της αμειβόμενης επιτροπής στο NAT για υλοποίηση του έργου «οπτική Αρχειοθέ τηση Ψηφιοποίηση Ειδικών Αρχείων του ΥΕΝΑΝΠ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Λ.Σ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 172 Α ). * *

9 ΦΕΚ 954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου... κ.λπ (ΦΕΚ 297 Α ). 2. Το π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α ) «Συγχώνευση Υπουρ γείων». 3. Την απόφαση του ΔΣ /NAT της 12πς/ συ νεδρίασης του. 4. Την υπ αριθμ /05/08/ (ΦΕΚ 1608 Β ) απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /06/08/ (ΦΕΚ 2119 Β ). 5. Την υπ αριθμ /07/2008/ (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 464/ ) απόφαση. 6. Την υπ αριθμ /82/09/ ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΚΕ απόφαση. 7. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού για το έτος 2009 ποσού ,00 για τους υπαλλήλους NAT και ιδιώτες στον ΚΑΕ 0264 όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη, αποφασίζουμε 1. Την παράταση μέχρι των εργασιών της συσταθείσης» με σχετ. (4) του προοιμίου επιτροπής NAT για την ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου «οπτική αρ χειοθέτηση ψηφιοποίηση ειδικών αρχείων του ΥΕΝΑΝΠ του έργου Ε Ναυτιλία του Ε/Π.Κ.Τ.Π». 2. Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί σε 25 συ νεδριάσεις. 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ αριθμ /05/08/ (ΦΕΚ 1608 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /06/08/ (ΦΕΚ 2119 Β ) όμοια και η υπ αριθμ /07/2008/ (ΦΕΚ τυοδδ 464/08), αποφάσεις ΥΕΝΑΝΠ/ΔΥΑΣ Η δαπάνη για την αμοιβή των μελών της επιτροπής υπαλλήλους του NAT και ιδιώτες θα βαρύνει τον ΚΑΕ 264 του προϋπολογισμού NAT έτους 2009, όπου υπάρχει σχετική πίστωση Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 19 Μαΐου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ F Αριθμ. 131 (4) Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητρόπολεως Κορίνθου. ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλά δος, Έχουσα υπόψη: 1. Τας Διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκ κλησίας της Ελλάδος». 2. Τας σχετικάς διατάξεις του υπ αριθμ. 58/1975 Κανο νισμού της Ιεράς Συνόδου «Περί αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων». 3. Τας σχετικάς διατάξεις του υπ αριθμ. 8/1978 Κανο νισμού της Ιεράς Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενο ριών». 4. Την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμον 3669/2008, το π.δ. 60/2007 και την Κοινοτικήν Οδηγίαν 2004/18/ΕΚ, διά την αντιμετώπισιν της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, τα όποια χρηματοδο τούνται από τις Δημοσίες Επενδύσεις καθώς και από τις επενδύσεις του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως. 5. Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά τη Ιερά Μητροπόλει, διά την εκτέλεσιν των Εκκλησια στικών Έργων. 6. Την από Απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. 7. Την υπ αριθμ. 27/2009 Πράξιν και την υπ αριθμ. 131/ Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπο λίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου. 8. Την από Απόφασιν Αυτής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εγκρίνει εις την Ιεράν Μητρόπολιν Κορίνθου την σύ σταση Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία θα λειτουργεί ως εξαρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία αυτής και θα εδρεύει εις την την πόλιν της Κορίνθου. Η λειτουργία της ως άνω Υπηρεσίας θα διέπεται υπό τους ως κάτωθι όρους και διατάξεις. ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α) Υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εγκρίνονται οι ως κάτωθι όροι λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου: 1. Ως Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοιαν του π.δ. 60/2007 καί τής Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ορίζεται τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον τής Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. 2. Ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοιαν του Νόμου 3669/2008, ορίζεται επίσης τό Μητροπολιτικόν Συμβού λιον τής Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. 3. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την έννοιαν του ν. 3669/2008, ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. 4. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα όποια ασκούν και καθήκοντα Επιβλέποντος Μηχανικού κατ ανάθεσιν. Επί πλέον καθή κοντα Επιβλέποντος Μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και εις έτερα πρόσωπα, Ιδιώτας Μηχανικούς, οίτινες δύνανται να προσληφθούν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως, διά συμβάσεως ωρισμένου έργου η ορισμένου χρόνου, προς κάλυψιν των αναγκών των εργολαβιών αι οποίαι δεν δύνανται να καλυφθώσιν υπό της Τεχνικής Υπη ρεσίας. 5. Ως Τεχνικόν Συμβούλιον, κατά την έννοιαν του ν.3669/2008, ορίζεται υπό του Μητροπολιτικού Συμβου λίου, Ειδική Επιτροπή η οποία γνωματεύει, εισηγείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν έργων και των τυχόν ανακυψάντων διαφορών καί προβλημάτων επ αυτών. 6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων διέπει καταρτιθησομένας Συμβά σεις εκτελέσεως έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την έννοιαν ισχύος των διατάξεων του, ως συμβατικών ρητρών. 7. Διαφωνίαι, αίτινες τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται εις τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιν την καθ υλην και τόπον αρμοδιότητα, όπως αύτη ορίζεται από το Κ.Π.Α., μετά την εξάντλησιν της Προδικασίας, όπως αύτη προ βλέπεται διά του ν. 3669/ /2008, αποφαινόμενου επί των

10 12218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αιτήσεων θεραπείας, τού Μητροπολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου της Ιεράς Μη τροπόλεως. 8. Η σύνταξις μελετών των προς εκτέλεσιν έργων, πραγματοποιείται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η δε θεώρησις αυτών υπό του Προϊσταμένου αυτής. 9. Διά την δημοπράτησιν των έργων, αι συνταχθείσαι μελέται, εγκρίνονται υπό της Προϊσταμένης Αρχής, δη λαδή το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το όποιον εγκρίνει και την σχετικήν διακήρυξιν. 10. Εις περίπτωσιν, καθ ην η Τεχνική Υπηρεσία αδυ νατεί να συντάξει και να εκπονήσει τις σχετικές Μελε τές, δύναται να ανατεθή η εκπόνησις αυτών εις ειδικόν έμπειρον επί του προς εκτέλεσιν έργου Μηχανικόν, κατόπιν αποφάσεως τής Προϊσταμένης Αρχής, και μετά εισήγησιν τού Τεχνικού Συμβουλίου. Αι μελέται, αι οποίαι συντάσσονται υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της Τεχνι κής Υπηρεσίας και εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχήν. Β) Κατά ταύτα η οργάνωσις της Τεχνικής Υπηρεσίας διά την έκτέλεσιν Εκκλησιαστικών Έργων εις την Ιεράν Μητρόπολιν Κορίνθου καθορίζεται ως κάτωθι: 1) Η Προϊσταμένη Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. 2) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, είναι η Τεχνική Υπηρεσία τής Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία στελεχώνεται έκ 3 διοριζομένων υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου Μηχανικών, του πρώτου οριζόμενου ως Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, η οποία ενεργεί και ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 3) Η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας ασκείται άπό στέλεχος με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τά απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις περι Δημοσίων και Εκκλησιαστικών υπαλλήλων, και επί πλέον έχοντα: Δίπλωμα Μηχανικού Α.Ε.Ι. με εμπειρία σε μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων, άρτια γνώση χρήσης Η/Υ. Γ) Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου είναι οι ακόλουθες: 1) Εκπονεί τις μελέτες των τεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. 2) Παρακολουθεί, ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες πού εκπονούν Ιδιώτες μηχανικοί για τα έργα της Ιεράς Μητροπόλεως. 3) Επιβλέπει και ελέγχει τις κατασκευές, επισκευές και συντηρήσεις των έργων αυτής που εκτελούνται είτε με Ανάδοχο είτε με Αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 55/1974 της Ιεράς Συνό δου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις συμπληρωματικές των αντιστοίχων ν. 3316/2005 καί 3669/2008 μετά των εκτελεστικών των Προεδρικών Διαταγμάτων και των συμπληρωματικών και τροποποιητικών αυτών νόμων όπως ισχύουν σήμερα. Δ) Τμήματα Τεχνικής Υπηρεσία:ς Α1. Τμήμα Σχεδιασμού, Εκπόνησης, Παρακολούθησης Μελετών και Προδιαγραφών. Το τμήμα ασχολείται με τον σχεδιασμό, εκπόνηση ή προκήρυξη, επίβλεψη και παραλαβή μελετών καθώς και την σύνταξη προδιαγραφών για τα έργα (τεχνικά και καλλιτεχνικά) που πρόκειται να εκτελεσθούν από την Ιερά Μητρόπολη. Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες του τμήματος περιγράφονται ως εξής: Εκπόνηση προτάσεων προγραμμάτων έργων και μελετών. Εκπόνηση μελετών και προδιαγραφών μελετών. Διαδικασίες πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση μελετών. Αξιολόγηση, επιλογή μελετητών. Έλεγχος, επίβλεψη, διασφάλιση της ποιότητας των συντασσόμενων μελετών και τήρηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος. Παραλαβή μελετών. Σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων. Σύνταξη μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης. Σύνταξη τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης. Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγη σης έργων. Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των Ακινήτων. Α2.Τμήμα Δημοπρατήσεων, Συντηρήσεων και Επιβλέ ψεων Έργων Το τμήμα ασχολείται με την Δημοπράτηση και παρα κολούθηση, τεχνική υποστήριξη, επίβλεψη και έλεγχο των έργων και συντηρήσεων (τεχνικών και καλλιτεχνι κών) που υλοποιούνται από την Ιερά Μητρόπολη. Η κατασκευή των έργων δυνατόν να γίνεται, είτε με επιλογή Ανάδοχου (Δημοπράτηση) είτε με Αυτεπιστα σία. Συνοπτικά, το παρακάτω τμήμα έχει τις εξής αρμο διότητες: Α. Οργάνωση Εργολαβίας Δημοπρασίας Επιλογή Αναδόχου Έλεγχος ποσοτήτων προμετρήσεων υλικών και ερ γασιών. Έλεγχος και Αναπροσαρμογή Αρθρων των Αναλυ τικών Τιμολογίων. Έλεγχος και Αναπροσαρμογή των Προϋπολογισμών Κατασκευής. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης. Διαδικασία Δημοπρασίας Έργων. Αξιολόγηση Αναδόχου. Αξιολόγηση υφισταμένου εργατικού δυναμικού. Αξιολόγηση επιμέρους Υπεργο λάβων στην περίπτωση Αυτεπιστασίας. Σύνταξη Συμβάσεων Συμφωνητικών. Παραλαβή και Έλεγχος Εγγυητικών Επιστολών. Προετοιμασία Εργοταξίου (Χάραξη, οριοθέτηση, δειγματοληπτικές τομές κλπ.). Εγκατάσταση και ενημέρωση Αναδόχου ή Υπεργολά βων (Αυτεπιστασία). Έρευνα και Πρόσληψη επί πλέον Εργατικού Δυναμι κού. Αξιολόγηση υφισταμένου Μηχανολογικού Εξοπλισμού πλέον απαιτούμενου Εξοπλισμού. Εξασφάλιση αναγκαίων Πιστώσεων (Αυτεπιστα σία). Β. Εγκατάσταση και προετοιμασία εργοταξίου Έλεγχος Αναδόχου για εξασφάλιση των απαραιτή των αδειών, εγκρίσεων, αναγγελιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έλεγχος και Έγκριση Χρονοδιαγράμματος Οργα νογράμματος Αναδόχου. Μελέτη και Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος Οργα νογράμματος στα έργα πού εκτελούνται με Αυτεπι στασία. Έλεγχος Ποιότητας και Πιστότητας Υλικών, Εργα στηριακοί Έλεγχοι.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έλεγχος Πηγών Λήψεως Υλικών. Έλεγχος Στελέχωσης, και Τεχνικής Κατάρτισης Συ νεργείων Κατασκευής. Έλεγχος Μέτρων Ασφαλείας και Φύλαξης Εργο ταξίου. Καθορισμός Διακίνησης και Αποθήκευσης Υλικών και Μηχανημάτων. Μελέτη και Καθορισμός υφισταμένων Πηγών Ενερ γείας για εργοταξιακή χρήση. Έγκριση Μελέτης Αναδόχου για την εγκατάσταση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση εκτέλεσης έργου με Αυτεπιστασία Εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών, εγκρίσεων, αναγγελιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση της διαδικα σίας παραγωγής του έργου στους εμπλεκόμενους. Καθορισμός του μηχανισμού παραγγελίας, διακίνη σης και αποθήκευσης υλικών και μέσων κατασκευής. Θέσπιση μέτρων ασφαλείας και φύλαξης εργοτα ξίου. Μελέτη και καθορισμός υφισταμένων πηγών ενερ γείας για εργοταξιακή χρήση. Επιμέρους μελέτες για την εγκατάσταση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Επιμερισμός εργασιών και στελέχωση με τα αντί στοιχα συνεργεία κατασκευής. Εξασφάλιση και τακτοποίηση των καταλυμάτων του εργατικού δυναμικού. Καθορισμός ημερήσιου προγράμματος διαβίωσης εργατών. Γ. Ανάπτυξη εργασιών κατασκευής Γνωμοδότηση επιμερισμού εργασιών και στελέχω σης των αντίστοιχων συνεργείων κατασκευής. Επίβλεψη των εκτελούμενων εργασιών (καθημερι νή). Επιμέτρηση των εκτελούμενων εργασιών (καθημε ρινή). Σύνταξη καθημερινού αναλυτικού ημερολογίου πα ρακολούθησης εργασιών. Σύνταξη εβδομαδιαίου φύλλου αναφοράς προόδου εργασιών. Ηλεκτρονική παρακολούθηση και επεξεργασία της προόδου εργασιών και κοστολογίων (Project Management). Οργάνωση βασικών Πληροφοριών έργου. Επεξεργασία βασικών Πληροφοριών έργου. Ανάπτυξη Εργασιών έργου. Οργάνωση διάρκειας και συσχετίσεων Εργασιών. Προσθήκες εργασίας στα διαγράμματα Gant (πλη ροφορίες χρόνου) και Pert (πληροφορίες συσχέτισης εργασιών). Εξέταση επιπέδων λεπτομέρειας. Οργάνωση βασικών ημερολογίων έργου από άποψη πόρων. Εξέταση κόστους. Διευθέτηση περιορισμών χρόνου. Διευθέτηση ανταγωνισμών πόρων. Προγραμματισμός και κόστος. Επεξεργασία παρακολούθηση εργασιών με το διά γραμμα Gant και Pert. Έλεγχος προόδου εργασιών. Επισκόπηση της διαδικασίας ελέγχου. Αλλαγή της διάρκειας εργασιών, απαλοιφή καθυ στερήσεων. Εύρεση και αλλαγή των περιορισμών εργασιών. Αναπρογραμματισμός εργασιών που έχουν καθυ στερήσει. Σύγκριση τρέχοντος χρονοδιαγράμματος με το πλά νο αναφοράς και εμφάνιση ενδιάμεσου πλάνου. Εξειδίκευση της αναφοράς εργασίας Γραφήματα. Σχεδιαστική υποστήριξη επεξήγησης κατασκευα στικών λεπτομερειών. Αντιμετώπιση παρεκκλίσεων από την μελέτη σε συ νεργασία με τους επιβλέποντες μελετητές. Έρευνα αγοράς για την βελτιστοποίηση υλικών και τεχνικών κατασκευής. Καθορισμός Νέων Εργασιών και Νέων Τιμών Μο νάδος. Έλεγχος και Έγκριση Αναλυτικών Επιμετρήσεων Αναδόχου. Έλεγχος και Έγκριση Π.Π.Α.Ε Αναδόχου. Έλεγχος και Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Αναδόχου. Έλεγχος και Έγκριση Πιστοποιήσεων Αναδόχου. Αναπροσαρμογή Χρονοδιαγράμματος και Οργανο γράμματος. Μελέτη, σύνταξη και έγκριση Συμπληρωματικών Συμβάσεων με τον Ανάδοχο. Τμηματική παραλαβή ολοκληρωμένων φάσεων του έργου. Προσωρινή παραλαβή του έργου. Οριστική παραλαβή του έργου. Η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας ασκείται από στέλεχος με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα απαι τούμενα από τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων και Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων και επιπλέον έχον: Δίπλωμα Μηχανικού Α.Ε.Ι. με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων, άρτια γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής και άρτια γνώση χρήσης και προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η παρούσα Πράξις να δημοσιευθεί εις το επίσημον Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος περιοδικό «ΕΚΚΛΗ ΣΙΑ» και εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 η Φεβρουαρίου 2009 Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

12 12220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: