ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γηαγσληζκόο 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γηαγσληζκόο 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :"

Transcript

1 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γηαγσληζκόο 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΔΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΟΝ ΑΩΠΟ ΠΟΣΑΜΟ» W.B.S.: Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 1 απφ 33

2 ΓIΑΓΩΝIΜΟ ΓΔΦΑ ΑΡ. 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΔΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΟΝ ΑΩΠΟ ΠΟΣΑΜΟ» ΠΔΡIΔΥΟΜΔΝΑ - ΣΔΤΥΖ ΓIΑΓΧΝIΜΟΤ 1) ΓIΑΚΖΡΤΞΖ (ΣΔΤΥΟ Η) 2) ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟΤ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟΤ (ΣΔΤΥΟ II) 3) ΓΔΝIΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Γ..Τ) (ΣΔΤΥΟ III) 4) ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Δ..Τ) (ΣΔΤΥΟ IV) 5) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ(Ο..Τ) (ΣΔΤΥΟ V) 6) ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Σ..Τ) (ΣΔΤΥΟ VI) Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 2 απφ 33

3 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΔΦΑ ΑΡ. 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΔΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΟΝ ΑΩΠΟ ΠΟΣΑΜΟ» 1. ΓIΑΚΖΡΤΞΖ (ΣΔΤΥΟ I) (κε Παξαξηήκαηα) Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 3 απφ 33

4 1. ΓIΑΚΖΡΤΞΖ (ΣΔΤΥΟ I) ΠΔΡIΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 : Άξζξν 2 : Άξζξν 3 : Άξζξν 4: Άξζξν 5 : Άξζξν 6 : Άξζξν 7 : Άξζξν 8 : Άξζξν 9 : Άξζξν 10 : Άξζξν 11 : Άξζξν 12 : Άξζξν 13 : Άξζξν 14 : Άξζξν 15 : Άξζξν 16 : Άξζξν 17 : Άξζξν 18 : Άξζξν 19 : Άξζξν 20 : Άξζξν 21 : EIΑΓΧΓΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΔΤΥΧΝ ΔΠIΚΟIΝΧΝIΑ ΠΔΡIΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ IΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΗΔΗ - ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΔΓΓΤΖΣIΚΔ ΔΠIΣΟΛΔ ΣΔΤΥΖ ΓIΑΓΧΝIΜΟΤ ΚΑI ΔIΡΑ IΥΤΟ ΓIΑΓIΚΑIΑ ΓIΑΓΧΝIΜΟΤ ΔΝΣΑΔΗ ΠΔΡIΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ Α ΠΔΡIΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ Β ΠΔΡIΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ Γ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΘΔΖ - ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΟΡΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ & ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 4 απφ 33

5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Παξάξηεκα 1 : Α.) ΤΠΟΓΔIΓΜΑ ΔΠIΣΟΛΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΗΑΗΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΧΖ Β.) ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Παξάξηεκα 2 : ΤΠΟΓΔIΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣIΚΖ ΔΠIΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξάξηεκα 3 : Α.) ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΔΜΔΤΣΗΚΖ ΓΖΛΧΖ Β.) ΤΠΟΓΔIΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣIΚΖ ΔΠIΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Γ.) ΤΠΟΓΔIΓΜΑ ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 5 απφ 33

6 ΓIΑΚΖΡΤΞΖ Άξζξν 1. ΔIΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο απηφο πξνθεξχζζεηαη απφ ηελ εηαηξεία «ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ.» (εθεμήο θαιoχκελε ''ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ'') γηα ην ΔΡΓΟ «ΔΡΓΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΑΓΧΓΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΟΝ ΑΧΠΟ ΠΟΣΑΜΟ», εθεμήο θαινχκελν «ΔΡΓΟ», θαη είλαη κεηνδνηηθφο, κε ζπκπιήξσζε ΔΝΣΤΠΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΗΑΗΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΧΖ θαη ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ, γηα ηελ αλάδεημε ΑΝΑΓΟΥΟΤ ηνπ ΔΡΓΟΤ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη έμη (6) κήλεο θαη ν πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο νθηαθόζηεο δέθα ρηιηάδεο πεληαθόζηα ( ,00 ) επξώ, πιένλ ΦΠΑ. Ο ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ έρεη ην δηθαίσκα αύμεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ηνπ Δξγνπ έσο 20%, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 21 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ (Δ..Τ.) ηεο παξνύζαο. ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΔΝ ΘΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘΟΤΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΠΙΣΡΑΦΟΤΝ ΚΛΔΙΣΔ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΔΙ. Ο Γηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ε νπνία εθαξκφδεηαη γεληθψο ζε φιεο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ΓΔΦΑ θαη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηά ηνπο. Οπνηαδήπνηε δηθαζηηθή δηέλεμε ή δηαθνξά ζα ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο (Διιάδα). Οη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ πεξηέρνληαη ζηε παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζε απηή Σεχρε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Αλάζεζεο & Δθηέιεζεο Έξγσλ (ΦΔΚ 230/Β/ ) φπσο θαησηέξσ πεξηγξάθεηαη. Όπνπ ζηα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαθέξεηαη ε ιέμε ΑΝΑΓΟΥΟ, λνείηαη εθείλνο εθ ησλ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν παξψλ Γηαγσληζκφο θαη ζα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ΤΜΒΑΖ. εκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ ελ ιφγσ Γηαγσληζκνχ, πιένλ ΦΠΑ, (ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεοθαη ζε κία εκεξήζηα επξείαο θπθινθνξίαο), ηα νπνία αλέξρνληαη ζε, ζα βαξχλνπλ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ζα εμνθιεζνχλ κε ηελ πξψηε πηζηνπνίεζε ηνπ ΈΡΓΟΤ. Άξζξν 2. ΠΔΡΙΟΥΖ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ην αληηθείκελν ηνπ ΔΡΓΟΤ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα, έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ ΔΡΓΟΤ «ΔΡΓΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΑΓΧΓΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΟΝ ΑΧΠΟ ΠΟΣΑΜΟ» φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ Σ..Τ. θαη ζηα ππφινηπα ηεχρε ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. Άξζξν 3. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φζεο Δπηρεηξήζεηο ή Κ/Ξ Δπηρεηξήζεσλ (εθ' εμήο θαινχκελεο ''ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ'' ) έρνπλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα φπσο αλαγξάθνληαη θαησηέξσ θαη είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 6 απφ 33

7 1. Διιεληθέο εξγoιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέvεο ζηo ΜΔΔΠ ή Κoηvoπξαμίεο Διιεvηθώv εξγoιεπηηθώv επηρεηξήζεσv εγγεγξακέvσv ζηo ΜΔΔΠ. Σα απαηηoχκεvα πηπρία ΜΔΔΠ έρoπv σο εμήο: α. Πηπρίo 4 εο θαη άλσ ζηα Τδξαπιηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2940/ ρσξίο πεξηνξηζκφ θαηψηαηνπ νξίνπ θαη λνκνχ. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Κ/Ξ θάζε κέινο ζα πξέπεη vα δηαζέηεη ηα απαηηoχκεvα πηπρία σο αvσηέξσ. 2. Αιιoδαπέο εξγoιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή θoηvoπξαμίεο ηέηoησv επηρεηξήζεσv πoπ θάζε κία απφ απηέο έρεη ζπζηαζεί ζχκθσvα κε ηε voκoζεζία ηoπ θξάηoπο - κέιoπο ηεο Δ.Δ. (Δπξσπατθήο Έλσζεο) ή ηνπ Δ.Ο.Υ. (Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ) ή έρνπλ πκθσλία χλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ έδξα ηνπο ζε θξάηνο κέινο ηεο (Δ.Δ.), ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ρψξα κε πκθσλία χλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. Πξoθεηκέvoπ oη εξγoιεπηηθέο απηέο επηρεηξήζεηο vα γίvoπv δεθηέο γηα ζπκκεηoρή ζηo δηαγσvηζκφ ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισv, θάζε κία απφ απηέο vα πξoζθoκίζεη ηα εμήο πηζηoπoηεηηθά: α. Εγγραυή σε επαγγελματικό υoρέα Αθoξά ηo πηζηoπoηεηηθφ εγγξαθήο ζηo κεηξψo ηoπ ζρεηηθoχ επαγγεικαηηθoχ θoξέα ηεο ρψξαο ηεο ππφ ηoπο φξoπο πoπ πξoβιέπovηαη ζηεv Νoκoζεζία ηεο ρψξαο ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. ή ηεο ρψξαο κε ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. φπoπ είvαη εγθαηεζηεκέvεο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη vα θαηαηεζεί ηo πηζηoπoηεηηθφ εγγξαθήο αvάιoγα κε ηεv ρψξα ζηεv oπoία έρεη ζπζηαζεί ε επηρείξεζε. β. Εγγραυή σε επισήμoσς καταλόγoσς εγκεκριμέvωv Εργoληπτώv 1) Αθoξά ηo πηζηoπoηεηηθφ εγγξαθήο (εθδηδφκεvo απφ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 46 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαξηεκάησλ) ζε επηζήκoπο θαηαιφγoπο αvαγvσξηζκέvσv εξγoιεπηψv ησv θξαηψv - κειψv ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. ή ηεο ρψξαο κε ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. Σo πηζηoπoηεηηθφ απηφ, πξέπεη vα κvεκovεχεη ηα δηθαηoιoγεηηθά βάζεη ησv oπoίσv έγηvε ε εγγξαθή ζηov θαηάιoγo θαζψο θαη ηεv θαηάηαμε ζηov θαηάιoγo απηφ, απφ φπoπ ζα πξoθχπηεη φηη δηαζέηεη άδεηα ηθαvφηεηαο γηα ηεv αvάιεςε εθηέιεζεο ζηεv ρψξα ηεο έξγσv αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξώ, κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή έξγσλ δηεπζέηεζεο πνηακψλ ή ρεηκάξσλ. είηε: 2) Δξγoιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πξoεξρφκεvεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ. ή θξάηε κε ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ ζηα oπoία δεv ηεξoχvηαη επίζεκoη θαηάιoγoη αvαγvσξηζκέvσv εξγoιεπηψv κπoξoχv vα ζπκκεηάζρoπv ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ππoβάιoληαο βεβαίσζε ηoπ θπξίoπ ηoπ έξγoπ ή άιιεο επηζήκoπ αξκoδίαο αξρήο ηεο ρψξαο ηoπο απφ ηo oπoίo vα πξoθχπηεη φηη έρoπv εθηειέζεη κε κία απηoηειή ζύκβαζε έξγν αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξώ, κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή έξγσλ δηεπζέηεζεο πνηακψλ ή ρεηκάξσλ ημείωση: Γηα vα κεηαηξαπεί ζε επξώ ε αμία ησv έξγσv πoπ έρεη θαηαβιεζεί ζε άιιo vόκηζκα ζα ιεθζεί ππόςε ε ζρεηηθή ηζoηηκία FIXING ηεο Σξαπέδεο Ειιάδoο πoπ ζα ηζρύεη γηα ηεv εκέξα πoπ oξίδεηαη ζαv ηειεπηαία γηα ηεv ππoβoιή ηεο πξνζθνξάο. γ. Πιστoπoιητικό μη απoκλεισμoύ Οη εξγoιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη vα κεv απoθιείovηαη, ζχκθσvα κε ηεv voκoζεζία ηεο ρψξαο ηoπο γηα oπoηoδήπoηε ιφγo, απφ ηo δηθαίσκα ζπκκεηoρήο ζε έξγα φπσο ηα πεξηγξαθφκεvα ζηηο ππoπαξαγξάθoπο β.1 θαη β.2 παξαπάvσ. Σoχηo ζα απoδεηθvχεηαη κέζσ πηζηoπoηεηηθoχ πoπ εθδίδεηαη απo αξκφδηα αξρή ηoπ θξάηoπο ζηo oπoίo είvαη εγθαηεζηεκέvε ε εξγoιεπηηθή επηρείξεζε, έvoξθεο δειψζεηο ή άιια vφκηκα εθδoζέvηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη απo ηεv αξκφδηα Διιεvηθή αξρή ζηεv πεξίπησζε πoπ ε επηρείξεζε έρεη αvαπηχμεη ήδε δξαζηεξηφηεηα ζηεv Διιάδα. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 7 απφ 33

8 3. Κoηvoπξαμίεο Διιεvηθώv Δξγoιεπηηθώv Δπηρεηξήζεσv κε αιιoδαπέο Δξγoιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηηο θoηvoπξαμίεο Διιεvηθψv εξγoιεπηηθψv επηρεηξήζεσv κε αιιoδαπέο εξγoιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, oη Διιεvηθέο εξγoιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη vα πιεξoχv ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθoπ (1), εvψ ηαπηoρξφvσο oη αιιoδαπέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη vα πιεξoχv ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθoπ (2) αλσηέξσ. Οη Κνηλνπξαμίεο εηαηξηψλ, δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ ΠΡΟΦΟΡΑ. Κάζε Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζε Κνηλνπξαμία πξέπεη λα ππνβάιεη κε ηελ ΠΡΟΦΟΡΑ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. Ζ Κνηλνπξαμία ππνβάιεη θνηλή ΠΡΟΦΟΡΑ, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε πνπ ηελ ζπληζηνχλ, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Kάζε κέινο ηεο Κνηλνπξαμίαο αλαιακβάλεη επζχλε έλαληη ηεο ΓΔΦΑ Α.Δ. αηνκηθά, αδηαηξέησο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ θαη δειψλεη ππεχζπλα φηη ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα ππνγξάςνπλ ζρεηηθφ πκθσλεηηθφ χζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε επζχλε εθάζηνπ ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο έλαληη ηεο ΓΔΦΑ Α.Δ. εμαθνινπζεί λα ηζρχεη αηνκηθά, αδηαηξέησο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ΤΜΒΑΖ. Δηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκό σο κέινο Κνηλνπξαμίαο σο αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην Γηαγσληζκό θαη αηνκηθά. Σα παξαπάvσ απoηειoύv ηππηθά πξoζόvηα γηα ζπκκεηoρή ζηov δηαγσvηζκό θαη είvαη αvαγθαία αιιά όρη θαη ηθαvά γηα ηεv επηιoγή, αθoύ απηή ζα γίvεη θαη κε βάζε ηα oπζηαζηηθά πξoζόvηα πoπ αvαθέξovηαη ζηελ παξoύζα Γηαθήξπμε. Άξζξo 4. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΔΤΥΩΝ Οη Γηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα παξαιάβνπλ ηα ΣΔΤΥΖ Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV,V,VI ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ ήηνη ηελ ΓΗΑΚΖΡΖΞΖ, ην ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟΤ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟΤ, ηε ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Γ..Τ), ηελ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ, ηελ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Ο..Τ) θαη ηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Σ..Τ). Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηα γξαθεία ηεο ΓΔΦΑ Α.Δ. ζηε δηεχζπλζε: ΓΔΦΑ Α.Δ. Λ. Μεζνγείσλ , Υαιάλδξη, Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Πξνκεζεηψλ, θαηαβάιινληαο εθάπαμ ζην ινγηζηήξην ηεο ΓΔΦΑ ην πνζφ ησλ ηξηάληα (30) ΔΤΡΧ, ηνηο κεηξεηνίο, θαηά ηηο αθφινπζεο εκέξεο θαη ψξεο: Σξίηε, Σεηάξηε θαη Πέκπηε απφ 10:00 έσο 12:00. Άξζξo 5. ΔΠIΚΟIΝΩΝIΑ Οη ΠΡΟΦΟΡΔ ζα ζπvηαρζoχv θαη ζα ππoβιεζoχv ζηεv Διιεvηθή θαη θάζε ζρεηηθή κε ηεv πξoζθoξά θαη ηo δηαγσvηζκφ επηθoηvσvία θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηoπ Γηαγσvηζκoχ (θαζψο θαη θαηά ηεv εθηέιεζε ηεο χκβαζεο) ζα γίvεηαη ζηεv Διιεvηθή γιψζζα. Οη Αιιoδαπέο Δπηρεηξήζεηο ζα ππoβάιιoπv ηεv πξoζθoξά ηoπο θαη φια ηα έγγξαθα κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηεv Διιεvηθή γιψζζα. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 8 απφ 33

9 Οη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ κπoξoχv vα επηθoηvσvoχv κε ηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, κε επηζηoιέο ή fax ζηεv αθφιoπζε δηεχζπvζε : ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΛΔΧΦ. ΜΔΟΓΔIΧΝ GR ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΛ.: FAX : ΤΠΟΦΖ : ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΚΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓIΟ: θ Γ. ΠΡΗΜΠΑ Άξζξo 6. ΠΔΡIΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 6.1 Οη ΠΡΟΦΟΡΔ ππoβάιιovηαη κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέvo, ζε πξσηφηππo θαη φζα αvηίγξαθα αvαθέξovηαη παξαθάησ, ζηov oπoίo αvαγξάθovηαη επθξηvψο : α. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα β. Ο πιήξεο ηίηιoο ηoπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ δειαδή : ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΜΔΟΓΔIΧΝ GR γ. Ο αξηζκφο θαη o ηίηιoο ηoπ Γηαγσvηζκoχ δ. Ζ εκεξoκεvία ππoβoιήο ησv πξoζθoξψv ε. Σα ζηoηρεία ηoπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ. ΠΡΟΦΟΡΔ ησv oπoίσv oη θάθεινη ππoβάιιovηαη αvoηθηoί δεv γίvovηαη απoδεθηέο. 6.2 Μέζα ζηo θάθειιo πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη φια ηα ζρεηηθά κε ηεv ΠΡΟΦΟΡΑ ζηoηρεία ζε (3) ΣΡΔΗ μερσξηζηoχο ζθξαγηζκέλνπο ΦΑΚΔΛΟΤ θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: I) ΦΑΚΔΛΟ Α Γηθαηoιoγεηηθά πκκεηoρήο ηo ΦΑΚΔΛΟ απηφv ηoπoζεηoχvηαη ζε έvα (1) πξσηφηππo φια ηα δηθαηoιoγεηηθά πoπ oξίδovηαη ζηo Άξζξν 14. ΙI) ΦΑΚΔΛΟ Β Σερληθή Πξνζθνξά ηo ΦΑΚΔΛΟ απηφv ηoπoζεηoχvηαη ζε έvα (1) πξσηφηππo φια ηα έγγξαθα πoπ oξίδovηαη ζηo Άξζξν 15. II) ΦΑΚΔΛΟ Γ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηo ΦΑΚΔΛΟ απηφv ηoπoζεηoχvηαη ζε έvα (1) πξσηφηππo φια ηα έγγξαθα πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 16. Ο ΦΑΚΔΛΟ Γ ζα πξέπεη εκθαvψο vα θέξεη ηεv έvδεημε φηη πεξηέρεη oηθovoκηθά ζηoηρεία. Γηα ηo ζθoπφ απηφ, o ΠΡΟΦΔΡΧΝ πξέπεη vα ρξεζηκoπoηήζεη ηεv Κφθθηvε Δηηθέηα πoπ παξέρεηαη κε ηo παξφv ΣΔΤΥΟ ΓIΑΚΖΡΤΞΖ ή vα ρξεζηκoπoηήζεη άιιε επδηάθξηηε εηηθέηα, πoπ vα ππoδεηθvχεη ηα πεξηερφκεvα κε ζαθήvεηα. Οη ΣΡΔΗ (3) παξαπάvσ ΦΑΚΔΛΟΗ ζα θέξoπv θαη ηηο εvδείμεηο ηoπ θπξίσο θαθέινπ. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 9 απφ 33

10 Ο ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ζα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε κόλν ησλ ΠΡΟΦΟΡΩΝ πνπ ζα ππνβιεζνύλ εκπξόζεζκα. 6.3 Κάζε ΠΡΟΦΔΡΧΝ ζα πξoεηoηκάζεη ηεv ΠΡΟΦΟΡΑ ηoπ απζηεξά ζχκθσvα κε ηoπο φξoπο ηεο παξoχζαο Γηαθήξπμεο, θαη ηα ιoηπά ΣΔΤΥΖ ΣΟΤ ΓIΑΓΧΝIΜΟΤ Οη πξoζθoξέο δεv πξέπεη vα έρoπv μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξoζζήθεο, δηoξζψζεηο. Δάv ππάξρεη ζηεv πξoζθoξά oπoηαδήπoηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη vα είvαη θαζαξoγξακκέvε θαη κovoγξακκέvε απφ ηov πξoζθέξovηα, ηo δε αξκφδηo φξγαvo παξαιαβήο θαη απoζθξάγηζεο ησv πξoζθoξψv πξέπεη θαηά ηov έιεγρo vα ηεv κovoγξάςεη θαη vα ηε ζθξαγίζεη. Ζ πξoζθoξά απoξξίπηεηαη φηαv ππάξρoπv ζε απηή δηoξζψζεηο oη oπoίεο ηεv θαζηζηoχv αζαθή θαηά ηεv θξίζε ηoπ oξγάvoπ αμηoιφγεζεο ησv πξoζθoξψv. Ζ πξoζθoξά επίζεο απoξξίπηεηαη αv είvαη αφξηζηε θαη αvεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είvαη ππφ αίξεζε. Άξζξo 7. ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 7.1. Ζ ππoβoιή ησv ΠΡΟΦΟΡΧΝ ζα πξαγκαηoπoηεζεί απφ εμoπζηoδoηεκέvo εθπξφζσπo ηoπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ή κε ζπζηεκέvε ηαρπδξoκηθή επηζηoιή ή κε courier, κε ηεv πξoυπφζεζε φηη o Φάθεινο ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ πoπ πεξηέρεη ηoπο ΦΑΚΔΛΟΤ Α, Β θαη Γ ζα επηδoζεί ζηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ηo αξγφηεξo έσο ηε. θαη ώξα 12:00, πoπ είvαη θαη ε ηειεπηαία πξoζεζκία γηα ηεv παξαιαβή ησv ΠΡΟΦΟΡΧΝ, ζηεv αθφιoπζε δηεχζπvζε: ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ Κεληξηθή Γξακκαηεία Λεσθ. Μεζoγείσv ΣΚ , ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΔΛΛΑΓΑ Τπφςε: ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΙΩΝ, ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 209/10/ΓΓΠ 7.2 Ζ παξαιακβάvoπζα ππεξεζία ηoπ ''ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ'' ζα ζεκεηψvεη ηεv εκεξoκεvία θαη ψξα παξαιαβήο ησv πξoζθoξψv. Οη ΠΡΟΦΟΡΔ πoπ παξαδίδovηαη κεηά απφ ηεv ψξα θαη εκεξoκεvία πoπ oξίδovηαη αvσηέξσ, έζησ θαη αv εζηάιεζαv εγθαίξσο, δεv ζα ιακβάvovηαη ππ φςε. Όιεο oη πξoζθoξέο ζα ζθξαγίδovηαη, ζεκεηψvovηαο ηεv αθξηβή εκεξoκεvία θαη ψξα παξαιαβήο. Οη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ ζα ιάβoπv έγγξαθε βεβαίσζε απηήο ηεο παξαιαβήο. Άξζξo 8. IΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 8.1 Οη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ πξέπεη vα δεζκεχovηαη απφ ηηο ΠΡΟΦΟΡΔ ηoπο γηα νθηψ (8) κήvεο απφ ηεv επoκέvε ηεο εκεξoκεvίαο ππoβoιήο ησv ΠΡΟΦΟΡΧΝ πoπ oξίδovηαη γηα απηφv ηov ΓIΑΓΧΝIΜΟ. ΠΡΟΦΟΡΑ πoπ oξίδεη, ρξόvo ηζρύoο κηθξόηεξo από ηov πξoβιεπόκεvo αvσηέξσ απoξξίπηεηαη. 8.2 Οη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ νθείινπλ vα παξαηείvoπv ηo ρξφvo ηζρχoο ησv ΠΡΟΦΟΡΧΝ ηoπο κεηά απφ έγγξαθo αίηεκα ηoπ ''ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ'' πoπ ζα ζηαιεί ζηνπο ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ ζε oπoηαδήπoηε ζηηγκή πξηv ηε ιήμε ηζρχoο ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ. ηεv αvηίζεηε πεξίπησζε ζα Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 10 απφ 33

11 ζεσξείηαη φηη oη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ απoπoηoχvηαη απηoδηθαίσο θάζε δηθαηψκαηφο ηoπο ζπκπεξηιακβαvoκέvεο θαη oπoηαζδήπoηε απαίηεζήο ηoπο θαηά ηoπ ''ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ'', ζρεηηθά κε ηo Γηαγσvηζκφ. Άξζξo 9. ΑΠΟΚΛΙΔΙ, ΔΞΑΙΡΔΔΙ Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο απηήο ηεο δηαθήξπμεο. ΑΠΟΚΛΗΔΗ δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ θάπνηα ΑΠΟΚΛΗΖ ππνβιεζεί κε ηελ θαηάζεζε ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ, ε ΠΡΟΦΟΡΑ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δάλ θάπνηα ΑΠΟΚΛΗΖ ππνβιεζεί κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ, ε ΑΠΟΚΛΗΖ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Άξζξo 10. ΔΓΓΤΖΣIΚΔ ΔΠIΣΟΛΔ 10.1 Πξoθεηκέvoπ vα ζπκκεηάζρoπv ζηov Γηαγσvηζκφ, oη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ πξέπεη vα θαηαζέζoπv, θαηά ηεv ππoβoιή ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ, κέζα ζηo ΦΑΚΔΛΟ Α Δγγπεηηθή Δπηζηoιή πκκεηoρήο (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο ΣΔΤΥΟΤ) χςνπο ΔΤΡΧ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ ( ) πoπ vα ηζρχεη γηα ηoπιάρηζηov έλα επηπιέov κήvα κεηά ηεv ιήμε ηoπ ρξφvoπ ηζρχoο ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ, φπσο oξίδεηαη ζηo Άξζξν 8 (IΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ) Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, ζα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηoιή Καιήο Δθηέιεζεο ζε επξψ χςνπο δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ πξνππνινγηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε θαη ε oπoία ζα ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ ΔΡΓΟΤ (βι. Δπηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα 3, ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ). Σν πνζφ ηεο ππφςε Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πξνζαπμάλεηαη αλαιφγσο πξνο ηπρφλ κειινληηθέο απμήζεηο ηνπ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΣΗΜΖΜΑΣΟ. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηoιή Καιήο Δθηέιεζεο κεηψλεηαη ζην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Σν ππφινηπν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζα επηζηξαθεί, κε ηεv έθδνζε ηoπ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηoιή πκκεηoρήο ζα απεπζχvεηαη πξoο ην «ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ.» θαη ζα ζπκθσvεί πιήξσο κε ηo επηζπvαπηφκεvo ππφδεηγκα ζηo Παξάξηεκα 2. Οπoηαδήπoηε παξέθθιηζε ή παξάιεηςε κπoξεί vα oδεγήζεη ζηεv απφξξηςε ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηoιή πκκεηoρήο ηoπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα επηζηξαθεί ζ απηφv κεηά ηεv παξαιαβή ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηoιήο Καιήο Δθηέιεζεο απo ηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ θαη ηεv ππoγξαθή ηεο χκβαζεο. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηoιέο πκκεηoρήο ησv άιισv ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ ζα επηζηξαθoχv κεηά ηεv ππoγξαθή ηεο χκβαζεο κε ηoλ ΑΝΑΓΟΥΟ. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηoιέο πκκεηoρήο ησv ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ ησv oπoίσv ε πξoζθoξά απoξξίθζεθε, επηζηξέθovηαη ακέζσο κεηά ηεv ηειηθή απφξξηςε ηεο πξoζθoξάο ηoπο ε πεξίπησζε πoπ o ΜΔIΟΓΟΣΖ δεv παξoπζηαζηεί vα ππoγξάςεη ηε χκβαζε ή/ θαη δε δερηεί vα ηεv ππoγξάςεη ρσξίο επηθχιαμε, φπσο oξίδεηαη ζηo Άξζξν 18 - (ΑΝΑΘΔΖ - ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ) ή/θαη δεv ππoβάιεη ηεv απαηηoχκεvε Δγγπεηηθή Δπηζηoιή Καιήο Δθηέιεζεο, ηφηε ε Δγγπεηηθή Δπηζηoιή πκκεηoρήο ζα θαηαπέζεη ππέξ ηoπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ σο πoηvή πoπ ξεηά oξίδεηαη δηα ηoπ παξφvηoο, αvεμάξηεηα απφ ηo εάv o ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ έρεη ππoζηεί δεκίεο ή απψιεηεο ή φρη. Σα ίδηα ζα ηζρχoπv θαη γηα oπoηovδήπoηε ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ ζηεv πεξίπησζε πoπ απηφο απoζχξεη ή/θαη κεηαβάιεη ηεv ΠΡΟΦΟΡΑ ηoπ κεηά ηεv εκεξoκεvία ιήμεο παξαιαβήο ησv ΠΡΟΦΟΡΧΝ. Ζ σο άvσ πoηvή δεv ζπvδέεηαη κε ηπρφv απoδεκηψζεηο ιφγσ δεκηψv (εμαηξoχvηαη oη έκκεζεο δεκηέο) πoπ ππέζηε o ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ιφγσ ηεο κε ππoγξαθήο ηεο ΤΜΒΑΖ. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 11 απφ 33

12 10.6 Οη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ, ζηεv πεξίπησζε πoπ ζα δεηεζεί απφ ηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ε παξάηαζε ηεο ηζρχoο ησv πξoζθoξψv ηoπο ζχκθσvα κε ην Άξζξν 8 ηoπ παξφvηoο Σεχρoπο I, ζα πξέπεη vα επεθηείvoπv ηεv ηζρχ ηεο Δγγπεηηθήο πκκεηoρήο ηoπο κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα ηoπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, oπoηαδήπoηε ζηηγκή πξηv ηo ηέιoο ηεο ηζρχoο ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ. Δάv o ΠΡΟΦΔΡΧΝ δε ζπκκoξθσζεί πξoο ηα αvσηέξσ απoπoηείηαη παvηφο δηθαηψκαηoο ή απαηηήζεσο πoπ κπoξεί vα έρεη έvαvηη ηoπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ πoπ ζρεηίδεηαη κε ηo Γηαγσvηζκφ Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηoιέο πξέπεη vα εθδίδovηαη απφ ηξάπεδα, πoπ ιεηηoπξγεί vφκηκα ζηεv Διιάδα ή ζε oπoηoδήπoηε άιιo θξάηoο - κέιoο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ Οξγαvηζκφ πoπ έρεη άδεηα δηεvέξγεηαο Σξαπεδηθψv Δξγαζηψv ή απφ ην Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Απηναπαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α. - πξψελ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ). Δγγπεηηθέο Δπηζηoιέο πoπ έρoπv εθδoζεί ζε άιιε γιψζζα (εθηφο ηεο Διιεληθήο) ζα πξέπεη vα ζπvoδεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηoπο ζηεv Διιεvηθή ηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο, νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο, αδηαίξεηα, αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο ΓΔΦΑ. Άξζξo 11. ΣΔΤΥΖ ΓIΑΓΩΝIΜΟΤ ΚΑI ΔIΡΑ IΥΤΟ ΣΟΤ Σα αθφιoπζα ηεχρε, πoπ ζηε ζπvέρεηα αvαθέξovηαη ζπvoιηθά σο Σεχρε Γηαγσvηζκoχ, απoηειoχv αvαπφζπαζηo κέξoο ηoπ Γηαγσvηζκoχ. ε πεξίπησζε αvηηζέζεσv κεηαμχ ησv φξσv ησv Σεπρψv ηoπ Γηαγσvηζκoχ, ζα ηζρχζεη ε αθφιoπζε ζεηξά πξoηεξαηφηεηαο ηζρχoο: I) ΣΔΤΥΟ Ι - ΓIΑΚΖΡΤΞΖ II) ΣΔΤΥΟ ΙV - ΔΙΓΙΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ) III) TEYΥΟ ΙΙΙ - ΓΔΝIΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Γ..Τ) IV) ΣΔΤΥΟ V - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Ο..Τ) V) ΣΔΤΥΟ VI - ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Σ..Τ) VI) ΣΔΤΥΟ ΙΙ - ΥΔΓΙΟ ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟΤ ΤΜΦΩΝΖΣΙΚΟΤ Σα έγγξαθα απηά δίvovηαη εκπηζηεπηηθά ζηov ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ θαη πξέπεη vα ρξεζηκoπoηεζoχv κφvo γηα ηεv πξoεηoηκαζία ηεο Πξoζθoξάο. Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ δεv κπoξεί oχηε vα αvαθoηvψζεη ηo πεξηερφκεvo ηεο Γηαθήξπμεο απηήο αιιά oχηε θαη vα ηo ρξεζηκoπoηήζεη γηα δεκoζίεπζε ρσξίο vα έρεη πξψηα ιάβεη ηε γξαπηή άδεηα ηoπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. Άξζξν 12. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 12.1 Ακέζσο κεηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ε ππεξεζία ηνπ ΓΔΦΑ πνπ ηηο παξέιαβε (Κεληξηθή Γξακκαηεία) ζα ηηο παξαδψζεη ζηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ε νπνία ζα απνζθξαγίζεη ην θάθειν Α (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) θαη Β (Σερληθή Πξνζθνξά) ησλ πξνζθνξψλ ζηηο XX:XXκ.κ. ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ήηνη ηελ XX ε /XX/XXXX. ΠΡΟΦΟΡΔ πνπ ππνβάιινληαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ΠΡΟΦΟΡΧΝ δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Δμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα παξαζηνχλ ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο εάλ ην επηζπκνχλ. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 12 απφ 33

13 Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 12.2 H Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ζα απνζθξαγίζεη αξρηθά ηνπο θαθέινπο Α (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) θαη Β (Σερληθή Πξνζθνξά) θαη ζα πξνζππνγξάςεη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Δπίζεο ζα πξνζππνγξάςεη ηνπο Φαθέινπο Γ (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) θαη ζα ηνπο παξαδψζεη ζθξαγηζκέλνπο ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Πξνκεζεηψλ. ηε ζπλέρεηα ζα ειέγμεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνπο Φαθέινπο Α δηθαηνινγεηηθψλ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ Ζ κε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα Άξζξα 14.1, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απνξξηπηέα Ζ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάινπλ κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηελ εκέξα γλσζηνπνίεζήο ηνπο (κε ηειενκνηνηππία) ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά πέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ. Αλ ηα ππφςε δηθαηνινγεηηθά δελ ππνβιεζνχλ εκπξφζεζκα ν ΓΔΦΑ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο ηε ζπλέρεηα ν ΓΔΦΑ ζα αμηνινγήζεη ηνπο Φάθεινπο Β κφλν γηα φζνπο πξνζθέξνληεο έγηλαλ δεθηνί νη Φάθεινη Α ησλ πξνζθνξψλ ηνπο 12.6 Οη Φάθεινη Γ απνζθξαγίδνληαη κφλν γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη Φάθεινη Α θαη Β έγηλαλ δεθηνί θαη αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ηνπο. Οη ππφινηπνη Φάθεινη Γ (ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ νη Φάθεινη Α ή Φάθεινη Β απνξξίθζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ) επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη. Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θαη λα παξέρνπλ πεξαηηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή πιεξνθνξίεο, αιιά κφλν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ δεηνχληαη απφ ην ΓΔΦΑ. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λ απαληήζνπλ γξαπηά ην αξγφηεξν ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ εξσηήκαηνο ηνπ ΓΔΦΑ, άιισο ν ΓΔΦΑ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λ απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο απηψλ πνπ δελ απάληεζαλ εκπξφζεζκα. Απηέο νη απαληήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηνχλ ηελ αξρηθά ππνβιεζείζα πξνζθνξά θαη δελ ζπληζηνχλ δηθαίσκα αληηπξνζθνξάο ζηνλ πξνζθέξνληα. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ ππνβιεζνχλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ Πξνζθνξψλ, ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Φαθέισλ Α, Β θαη Γ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζε ζχληαμε αληίζηνηρνπ πξαθηηθνχ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Ο ΓΔΦΑ ελεκεξψλεη ηνπο Πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη Φάθεινη Α, Β θαη Γ έγηλαλ δεθηνί, θαζψο θαη ην κεηνδφηε. Δπίζεο ν ΓΔΦΑ ελεκεξψλεη γξαπηά φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο εθηφο απφ ην κεηνδφηε λα παξαιάβνπλ, έλαληη απφδεημεο, ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο. Ο ΓΔΦΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ αλαζέζεη ηε ΤΜΒΑΖ σο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ή λα επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ή νπνηαδήπνηε θάζε απηνχ, ή λα αθπξψζεη ηνλ Γηαγσληζκφ, ή λα ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά, ρσξίο θακία ππνρξέσζε απέλαληη ζηνπο ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 13 απφ 33

14 Άξζξν 13. ΔΝΣΑΔΙ Δλζηάζεηο θαηά νπνηαζδήπνηε πξάμεο ηνπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκφ ππνβάιινληαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν ΠΡΟΦΔΡΧΝ έιαβε γλψζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. Άξζξν 14. ΠΔΡIΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ Α (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) Ο Φάθεινο Α ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα λνκίκσο επηθπξσκέλα δηθαηνινγεηηθά, αξηζκεκέvα θαη κε ηε ζεηξά πoπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ (εάλ ηα πξσηφηππα δηθαηoιoγεηηθά δεv είvαη ζηα ΔΛΛΖΝIΚΑ ζα πξέπεη vα ππoβιεζoχv ζπvoδεπφκεvα απφ επίζεκε κεηάθξαζε, voκίκσο επηθπξσκέvε απφ αξκφδηα αξρή, ζηα ΔΛΛΖΝIΚΑ) : 14.1 Γεφλησο ζπκπιεξσκέλε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 10 θαη ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ παξφληνο (ε κε ππνβνιή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απνξξηπηέα) Πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 3 (ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ) ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.καηά ηελ απνζθξάγγηζε ηνπ Φαθέιινπ Α, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη ην πξσηόηππν εξγνιεπηηθό πηπρίν/α (ε κε πξνζθφκηζε ηνπ πξσηφηππνπ πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απνξξηπηέα) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ Πξαθηηθψλ ηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ αξκφδηνπ θαηά ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ γηα ιήςε απνθάζεσλ Οξγάλνπ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη: α) Ζ απφθαζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο θαη Γηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Σεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. β) Ο δηνξηζκφο Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ λα ππνγξάςεη θαη λα ππνβάιεη ηελ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη λα εθπξνζσπήζεη ηνλ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ΤΜΒΑΖ Γήισζε φηη ν ΠΡΟΦΔΡΧΝ έρεη κειεηήζεη θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπ φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ (ε κε ππνβνιή ηεο θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απνξξηπηέα) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη φια ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη έλνρνο παξνρήο ςεπδψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Σα ανωτέρω υπό 14.4 και 14.5 υπογράυονται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ α) Γήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν, ηνλ νπνίν ζα έρεη νξίζεη ην αξκφδην Όξγαλν ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ, φηη απνδέρεηαη ηνλ σο αλσηέξσ 14.3 β δηνξηζκφ ηνπ ρσξίο φξνπο ή επηθπιάμεηο θαζψο θαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα παξάπησκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 14 απφ 33

15 β) Καηάινγνο εηαηξηψλ (ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ) ζηηο νπνίεο έρνπλ παξαζρεζεί παξφκνηεο ππεξεζίεο Σα παξαθάησ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: i) Χο πξνο ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο: ii) - Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ δεκνζηεχζεθε ε άδεηα ζπζηάζεσο θαη ην θαηαζηαηηθφ. - Σα θχιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ δεκνζηεχζεθαλ νη κέρξη ζήκεξα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. - Απφζπαζκα Πξαθηηθψλ Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ εθινγή ηνπ ηζρχνληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. - Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα θαζψο θαη γηα ηηο ππνγξαθέο πνπ δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία. - Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηνπ λένπ Γ.. - Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν λα εμνπζηνδνηεί ηνλ ππνγξάθνληα ηελ πξνζθνξά εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο. Χο πξνο ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο: - Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν). - Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ δεκνζηεχζεθε ε πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. - Οη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ζπκβφιαηα). - Σα θχιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ δεκνζηεχζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο. iii) Χο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξηψλ: - Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρεη δεκνζηεπζεί λφκηκα ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο. - Αληίγξαθα ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο. Όια ηα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα από ηελ θαηά λόκν αξκόδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ζπζηάζεσο ηνπ ππνςεθίνπ θαη λα ζπλνδεύνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΙ 14.9 Γηα θάζε κνξθή Δηαηξίαο ή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο, ππεχζπλε δήισζε ή άιιν επίζεκν έγγξαθν πνπ ζα απνδεηθλχεη φηη: i) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε παξφκνηα θαηάζηαζε θαη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ. ii) δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν πξφεδξνο θαη ν Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 15 απφ 33

16 δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξίαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα γηα : α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζκ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ματνπ 1997 (21) θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 91./308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε ( Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Κ.), ε) πιαζηνγξαθία ( Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία ( Π.Κ.), θ) δφιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.). Σα ππφ α -δ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ ηα ππφ ε -θ, κφλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνζθέξνληνο Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ηεο ρψξαο φηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, εηζθνξέο ζε Δπαγγεικαηηθέο ελψζεηο ή φηη άιιν απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ Σξαπεδηθέο βεβαηψζεηο πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο γηα πνζφλ επξψ, ηνπιάρηζηνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φινπο ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ (ε κε ππνβνιή ηεο, θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απνξξηπηέα) Πξφζζεηα δηθαηoιoγεηηθά αθoξφvηα Κoηvoπξαμίεο ε πεξίπησζε ππoβoιήο αίηεζεο ζπκκεηoρήο ζηo Γηαγσvηζκφ εθ κέξoπο Κoηvoπξαμίαο, εθηφο απφ ηα δηθαηoιoγεηηθά πoπ απαηηoχvηαη ζχκθσvα κε ηηο αvσηέξσ παξαγξάθoπο ηoπ παξφvηoο Άξζξoπ, ζα ππoβιεζoχv επηπξφζζεηα ηα αθφιoπζα δηθαηoιoγεηηθά: Απoθάζεηο ή πξαθηηθά ησv Αξκoδίσv θαηά ηo Καηαζηαηηθφ ή ηov Νφκo oξγάvσv πoπ δεζκεχoπv ηηο επηρεηξήζεηο πoπ ζπκκεηέρoπv ζηεv Κoηvoπξαμία γηα: α. Σεv έγθξηζε ζπκκεηoρήο ηoπο ζε ζχκπξαμε κε ηα άιια κέξε ηεο Κoηvoπξαμίαο ζηo Γηαγσvηζκφ. β. Σov oξηζκφ εθπξoζψπσv, πoπ ζα ππoγξάθoπv δηθαηoιoγεηηθά, απφ απηoχο πoπ έρoπv δηθαίσκα vα ππoγξάθoπv ζχκθσvα κε ηo θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε εηαηξίαο Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 16 απφ 33

17 γ. Σνλ νξηζκφ Δθπξoζψπoπ πoπ ζα ηα ππoβάιιεη δ. Απoδoρή ηεο εηο oιφθιεξov επζχvεο εvφο εθάζηoπ θoηvoπξαθηoχvηoο κέιoπο. ε. Σνλ νξηζκφ ηνπ επηθεθαιήο (Leader) ηεο Κνηλνπξαμίαο (κε κεξίδην ζηελ Κνηλνπξαμία θαη ειάρηζηνλ 50%) Έγγξαθα πoπ, θαηά ηov Νφκo ηoπ Κξάηoπο φπoπ ζα ζπζηήvεηαη Κoηvoπξαμία, ζα απoδεηθvχoπv ηε ζχζηαζε ηεο Κoηvoπξαμίαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ ή ηδησηηθφ ζπκθσvεηηθφ) ή δεζκεπηηθή δήισζε πξφζεζεο ζχζηαζεο Κνηλνπξαμίαο, φπνπ ζα αvαθέξεηαη ε απoδoρή ηεο εηο oιφθιεξov επζχvεο εvφο εθάζηoπ θoηvoπξαθηoχvηoο κέιoπο πκβoιαηoγξαθηθή πξάμε εμoπζηoδφηεζεο θoηvoχ εθπξoζψπoπ, ή άιιε πξάμε ζχκθσvα κε ηεv Νoκoζεζία ηεο ρψξαο πoπ ζπζηήvεηαη ε Κoηvoπξαμία, θαη δήισζε απoδoρήο, θαζψο θαη πιήξε ζηoηρεία ηoπ εθπξoζψπoπ, γηα vα είvαη εθηθηή ε επηθoηvσvία καδί ηoπ Οιoη oη ζπκκεηέρovηεο ζε Κoηvoπξαμία ζα είvαη αιιειέγγπα θαη εηο oιφθιεξov ππεχζπvoη απέvαvηη ζην ΓΔΦΑ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ θαη γηα θάζε ππoρξέσζε πoπ ζα απoξξέεη απφ ηε ΤΜΒΑΖ ή απφ ηov Διιεvηθφ Νφκo. Ζ απoδoρή ηεο θαηά ηα αvσηέξσ εηο oιφθιεξov επζχvεο εvφο εθάζηoπ θoηvoπξαθηoχvηoο πξέπεη vα κvεκovεχεηαη (εθηφο απφ ηεv απφθαζε ή ηo πξαθηηθφ ηoπ αξκφδηoπ oξγάvoπ θάζε επηρείξεζεο, πoπ θαηά ηo Καηαζηαζηηθφ ή ηov Νφκo δεζκεχεη ηεv επηρείξεζε, φπσο αvαθέξovηαη ζηεv παξάγξαθo ηoπ παξφvηoο θαη ζηo ζπκθσvεηηθφ ζχζηαζεο Κoηvoπξαμίαο ή δεζκεπηηθή δήισζε ηεο παξαγξάθoπ ), θαη ζε δήισζε πoπ ζα ππoβιεζεί απφ θάζε κία θoηvoπξαθηoχζα επηρείξεζε, ππoγξαθφκεvε απφ ηo vφκηκo εθπξφζσπφ ηεο. Άξζξν 15. ΠΔΡIΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ Β (Σερληθή Πξνζθνξά) Ο Φάθεινο Β ζα πεξηέρεη έλα πξσηφηππν ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, αξηζκεκέvα θαη κε ηε ζεηξά πoπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ (εάλ ηα πξσηφηππα δηθαηoιoγεηηθά δεv είvαη ζηα ΔΛΛΖΝIΚΑ ζα πξέπεη vα ππoβιεζoχv ζπvoδεπφκεvα απφ επίζεκε κεηάθξαζε, voκίκσο επηθπξσκέvε απφ αξκφδηα αξρή, ζηα ΔΛΛΖΝIΚΑ) : 15.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε εηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ππφβαζξφ ηεο, ηελ εηαηξηθή νξγάλσζε, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ πξνζθέξνληαη ή πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαζέζηκεο. Αλαιπηηθφ νξγαλφγξακκα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη θαηά εηδηθφηεηα Καηάινγνο ησλ πκβάζεσλ εθηέιεζεο ΔΡΓΧΝ, πνπ έρνπλ εθηειεζηεί επηηπρψο ηα ηειεπηαία πέληε έηε, φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά: Αξηζκφο χκβαζεο, εκεξνκελία ζχλαςεο, πεξηγξαθή ΔΡΓΟΤ, αμία, ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ, (Γεκφζηνο ή Ηδησηηθφο Σνκέαο ) θαη εκεξνκελίεο παξάδνζεο ΔΡΓΧΝ Αλαθνξά ζε πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, θαη απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη: έρνπλ εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έξγα δηεπζέηεζεο πνηακψλ ή ρεηκάξσλ, ζπλνιηθήο αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξώ, εθ ησλ νπνίσλ έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν δηεπζέηεζεο πνηακνχ ή ρεηκάξνπ αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξώ Καηάινγνο πκβάζεσλ ΔΡΓΧΝ ππφ εθηέιεζε κε πεξηγξαθή θαη κε ηηο αλακελφκελεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 17 απφ 33

18 15.4 α) Καηάινγνο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα δηαζέζεη θαη ζηνλ νπνίν λα αλαθέξεηαη θαη ν ηδηνθηήηεο. β) Τπεχζπλε δεισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη κεηά ηελ ηπρφλ ππνγξαθή ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη εληφο 15 εκεξψλ ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ, ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο. γ) Οξγαλφγξακκα ζπγθεθξηκέλεο ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ (ζπλνδεπφκελν απφ ηα ζρεηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη βεβαηψζεηο εκπεηξίαο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Κπξίνπο ησλ Έξγσλ). Σα θχξηα ζηειέρε ηεο σο άλσ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ζα είλαη θαη ειάρηζηνλ : Γηεπζπληήο Έξγνπ, Γηπισκαηνχρνο κεραληθφο κε 5 εηή εκπεηξία ζε αλάινγε ζέζε Γηεπζπληήο Καηαζθεπήο (Δξγνηαμηάξρεο), Γηπισκαηνχρνο κεραληθφο ή Πηπρηνχρνο Αλσηέξαο ρνιήο ζε ζρεηηθφ ηερληθφ αληηθείκελν (πνιηηηθφο κεραληθφο ή ηνπνγξάθνο) κε 5 εηή εκπεηξία ζε παξφκνηα ζέζε Τπεχζπλνο Τγηεηλήο, Αζθαιείαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Πηπρηνχρνο Αλσηάηεο ή Αλσηέξαο ρνιήο ζε ζρεηηθφ ηερληθφ αληηθείκελν κε 3 εηή εκπεηξία ζε παξφκνηα ζέζε Δπηθεθαιήο Σνπνγξαθηθνχ πλεξγείνπ, Γηπισκαηνχρνο ηνπνγξάθνο κεραληθφο ή Πηπρηνχρνο ηνπνγξάθνο Αλσηέξαο ρνιήο κε 5 εηή εκπεηξία Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ζα ππνβάιεη επίζεο Γεζκεπηηθή Γήισζε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 3 ηεο παξνχζαο φηη ηα θχξηα ζηειέρε ηεο ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνηεηλφκελν Οξγαλφγξακκα ζα παξακέηλνπ ηα ίδηα θαη κεηά ηελ αλάζεζε ηεο ΤΜΒΑΖ Υξνλνδηάγξακκα Δθηέιεζεο ΔΡΓΟΤ Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ζα ππνβάιεη ζπλνπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα ηχπνπ GANT θαηαδεηθλχνληαο ηα θξίζηκα νξφζεκα (π.ρ. ππνγξαθή ΤΜΒΑΖ, πεξίνδν θηλεηνπνίεζεο, έλαξμε θαηαζθεπήο, πξνκήζεηα θπξίσο εμνπιηζκνχ/πιηθψλ, Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6.1 ηεο Δηδηθήο ζπγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ) θιπ., δηαζπλδέζεηο κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. θνηλνπξαθηνχληα κέιε, ππεξγνιάβνη, θιπ), θαη άιιεο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΔΡΓΟΤ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο 6 κήλεο Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξεζεο Πνηφηεηαο ISO 9001/2000 ή ηζνδχλακν, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ Σελ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΗΑΗΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΧΖ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία δεφλησο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ Τπεχζπλε δήισζε φηη ν ΠΡΟΦΔΡΧΝ έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ην ΔΡΓΟ θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ησλ Γ..Τ., Δ..Τ θαη Σ..Τ. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηνλ ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ φηη δειψζεθαλ αλαιεζή ζηνηρεία, ε ΠΡΟΦΟΡΑ απνξξίπηεηαη θαη ζηνλ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ επηβάιιεηαη πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ απηφλ, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία παξέρεη πεξαηηέξσ εξκελεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ θαη γεληθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 18 απφ 33

19 ΠΡΟΟΥΖ : ΟΙ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαλέλα νηθνλνκηθό ζηνηρείν ζηνπο ΦΑΚΔΛΟΤ Α θαη Β γηαηί ε ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπο ζα απνξξηθζεί. Άξζξν 16. ΠΔΡIΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ Γ (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) 16.1 Ο ΦΑΚΔΛΟ Γ πξέπεη λα πεξηέρεη έλα πξσηφηππν ηεο ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΗΑΗΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΧΖ θαη ηνπ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ κε Οηθνλνκηθά ζηνηρεία (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1) δεφλησο ππνγεγξακκέλα απφ ην Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ Σα πεξηερφκελα ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Γ πξέπεη λα ππνγξαθνχλ θαη λα ζθξαγηζζνχλ ζε θάζε ζειίδα θαη λα κνλνγξαθεζνχλ απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ Οπνηαδήπνηε παξάιεηςε ζηε κνλνγξάθεζε, ππνγξαθή ή ζθξάγηζε πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ην Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ηε ζηηγκή αλνίγκαηνο ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Γ. Δάλ ν Νφκηκνο Δθπξφζσπνο αξλεζεί λα ην θάλεη ή εάλ απνπζηάδεη, φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζα κνλνγξάςνπλ ηηο ζρεηηθέο ζειίδεο. Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ζηελ ζπλέρεηα ζα θιεζεί γξαπηψο λα ππνγξάςεη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, κε απηφ ην αίηεκα, κέζα ζε δχν (2) εκεξνινγηαθέο κέξεο, Ο ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ ΠΡΟΦΟΡΑ ζην ζχλνιν ηεο. Άξζξν 17. ΓIΑΓIΚΑIΑ ΑΞIΟΛΟΓΖΖ 17.1 Μφλν νη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηνλ ΦΑΚΔΛΟ Α ζχκθσλα κε ην άξζξν 14, ζα γίλνπλ απνδεθηνί γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.γηα φζεο ΠΡΟΦΟΡΔ γίλνπλ απνδεθηνί νη ΦΑΚΔΛΟΗ Α, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Β. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Β πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 17.2 Οη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ : α. Να έρνπλ εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζπκβάζεηο έξγσλ δηεπζέηεζεο πνηακψλ ή ρεηκάξσλ, ζπλνιηθήο αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξώ, εθ ησλ νπνίσλ έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν δηεπζέηεζεο πνηακνχ ή ρεηκάξνπ αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξώ. β. Να δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο σο άλσ εξγαζίεο, φπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν γ. Να έρνπλ ζηε θαηνρή ηνπο πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001/2000 ή ηζνδχλακν, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε Κ/Ξ, ηα θξηηήξηα α, β αξθεί λα ηα πιεξνί έλα κέινο πνπ λα ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%, ελψ ην θξηηήξην γ πξέπεη λα ην πιεξνχλ φια ηα κέιε απαξαίηεηα Οη ΠΡΟΦΟΡΔ κπoξεί vα απoξξηθζoχv εάv: α) Δκθαλίδεηαη απφ ηα πεξηερφκελα ησλ ΦΑΚΔΛΧΝ Α θαη Β φηη o ΠΡΟΦΔΡΧΝ δελ έρεη ηελ ηερληθή ή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα vα εθηειέζεη ηεv ΤΜΒΑΖ. β) Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ έρεη δηαπξάμεη ζoβαξά επαγγεικαηηθά παξαπηψκαηα, πoπ κπoξoχv vα επαιεζεπζoχv κε oπoηovδήπoηε ηξφπo απφ ηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. γ) Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ έρεη παξάζρεη ζε oπoηoδήπoηε ζηάδηo ηoπ Γηαγσvηζκoχ, oπoηαδήπoηε πιεξoθoξία, πξoθεηκέvoπ vα ζπκκoξθσζεί κε ηoπο φξoπο ηoπ Γηαγσvηζκoχ, ε oπoία είvαη ςεπδήο. δ) Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ δεv είvαη αξθεηά ζαθήο ψζηε είvαη αδχvαηov vα oξηζηεί κε βεβαηφηεηα ηη πξνζθέξεηαη, έvαvηη πνηαο ηηκήο ή αv αvηαπoθξίvεηαη ή αv δεv είvαη θαζ`oηovδήπoηε Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 19 απφ 33

20 ηξφπo ηθαvoπoηεηηθή γηα ηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ζπκπεξηιακβαvoκέvoπ ηoπ αζέκηηoπ αvηαγσvηζκoχ ε πεξίπησζε πνπ εκπεξηέρεηαη παξέθθιηζε ζην ΦΑΚΔΛΟ Β, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο ΣΔΤΥΟΤ, Ο ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ ΠΡΟΦΟΡΑ. Δάλ απνθαιπθζεί κία ηέηνηα παξέθθιηζε ζηελ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ κεηά ηελ αλάζεζε ή ηελ ππνγξαθή ηεο ΤΜΒΑΖ, ν ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απνζχξεη απηήλ ηελ παξέθθιηζε ρσξίο θακία επίπησζε ζηελ ηηκή ή λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. Δάλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ αξλεζεί ή αδπλαηεί λα ην θάλεη, κέζα ζε ηξεηο (3) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή απηνχ ηνπ αηηήκαηνο, ν ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαπέζεη ππέξ απηνχ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ή Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ Αλαδφρνπ, λα θαηαγγείιεη ηελ ΤΜΒΑΖ θαη λα απαηηήζεη ηπρφλ απνδεκίσζε ε νπνία ζα νθείιεηαη ζε άκεζε, έκκεζε ή απνζεηηθή δεκία γηα ηνλ ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ΠΡΟΦΟΡΔ πνπ ζα θξηζνχλ φηη έρνπλ πνιχ ρακειέο ηηκέο αθνχ πξνεγνπκέλσο δεηεζνχλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα δηθαηνινγνχλ ηηο ρακειέο απηέο ηηκέο. Ο ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ζα αλαζέζεη ηειηθά ηελ ΤΜΒΑΖ ζηνλ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ ηνπ νπνίνπ ε ΠΡΟΦΟΡΑ έρεη γίλεη απνδεθηή θαη έρεη πξνζθέξεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο Ο ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ αλαζέζεη ηε ΤΜΒΑΖ σο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ Γηαγσληζκνχ ή λα επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ή νπνηαδήπνηε θάζε απηνχ ή λα αθπξψζεη ηνλ Γηαγσληζκφ ή λα ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά ρσξίο θακηά ππνρξέσζε απέλαληη ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ Όηαλ ν δηαγσληζκφο απνηχρεη ή θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκα ηνπ θαη ε αλάζεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ θξίλεηαη επείγνπζα, ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ θιεηζηψλ ΠΡΟΦΟΡΧΝ απφ ηνπο αξρηθά ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. Με ηελ απφθαζε ηνπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Άξζξν 18. ΑΝΑΘΔΖ - ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Ο Γηαγσληζκφο oιoθιεξψvεηαη κε ηεv έγθξηζε ησv απoηειεζκάησv ηεο αμηoιφγεζεο ησv ΠΡΟΦΟΡΧΝ απo ηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. Ζ έγθξηζε κπνξεί vα πεξηιακβάλεη εvδερφκεvεο βειηηψζεηο ζηεv ΠΡΟΦΟΡΑ πoπ έρεη ππνβάιιεη o επηιεγείο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (εθεμήο θαινχκελνο ΑΝΑΓΟΥΟ) θαη νη νπνίεο έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη απφ ηα δχν κέξε. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ιάβεη απφ ηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ επηζηνιή (ή fax) πξφζεζεο αvάζεζεο πoπ ζα πεξηιακβάvεη απηέο ηηο βειηηψζεηο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, κε ηεv παξαιαβή ηεο αvσηέξσ επηζηoιήο (ή fax) πξφζεζεο αvάζεζεο θαη ηo αξγφηεξo κέζα ζε δχo (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηεv ιήςε ηεο, ζα ππoβάιεη ζηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ επηζηoιή (ή fax πoπ ζα επηβεβαηψvεηαη κε επηζηoιή) απoδoρήο ρσξίο θακία επηθχιαμε, πξoθεηκέvoπ ζηε ζπvέρεηα vα θαηαζηεί δπvαηή ε ππoγξαθή ΤΜΒΑΖ. Ζ ΤΜΒΑΖ ζα ππoγξαθεί αθoχ o ΑΝΑΓΟΥΟ ππoβάιεη ζηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, κέζα ζε δέθα (10) εκεξoιoγηαθέο εκέξεο απφ ηεο απαvηήζεψο ηoπ ζηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ηα αθφιoπζα δηθαηoιoγεηηθά: Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 20 απφ 33

21 α) Πξαθηηθά ηoπ Γηoηθεηηθoχ πκβoπιίoπ ηoπ ΑΝΑΓΟΥΟY ή άιιoπ αξκoδίoπ oξγάvoπ ιήςεο απoθάζεσv, δεφvησο ππoγεγξακκέvσv φπoπ ζα δειψvεηαη: (i) ε απφθαζή ηoπο vα απoδερζoχv ηεv αvάζεζε ηεο χκβαζεο (ii) o δηoξηζκφο εvφο Νφκηκoπ Δθπξoζψπoπ, o oπoίoο ζα πξέπεη vα είvαη εμoπζηoδoηεκέvoο vα ππoγξάςεη ηε ΤΜΒΑΖ θαη απηoχ πoπ ζα εvεξγεί γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ΤΜΒΑΖ. β) Γήισζε ππoγεγξακκέvε απo ηo Νφκηκo Δθπξφζσπo πoπ ζα απoδέρεηαη ηεv ηζρχ ηoπ πιεξεμoπζίoπ ρσξίο φξoπο ή επηθπιάμεηο. γ) Δγγπεηηθή Δπηζηoιή Καιήο Δθηέιεζεο φπσο αvαθέξεηαη ζηo Άξζξν 10 (ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ). ε πεξίπησζε Κ/Ξ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη φια ηα θαηά ηνλ Νφκν νξηδφκελα γηα ηελ ζχζηαζε ηεο Κ/Ξ θαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν ηεο παξνχζεο ε πεξίπησζε πoπ o ΑΝΑΓΟΥΟ δεv απoδερζεί ηεv επηζηoιή (ή fax) πξφζεζεο αvάζεζεο κέζα ζηo ρξφvo ησv δχo (2) εξγαζίκσv εκεξψv ή αδπvαηεί vα παξάζρεη ηα αvσηέξσ δηθαηoιoγεηηθά, κέζα ζηηο αvαθεξφκεvεο, παξαπάvσ, δέθα (10) εκεξoιoγηαθέο εκέξεο, o ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ζα έρεη ηo δηθαίσκα vα αθπξψζεη ηεv αvάζεζε ζηov εv ιφγσ ΑΝΑΓΟΥΟ, θαη vα θαηαπέζεη ππέξ ηoπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ε Δγγπεηηθή Δπηζηoιή πκκεηoρήο ηoπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Άξζξν 19. ΟΡΟΙ ΠΛΖΡΩΜΖ Οη φξνη πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηελ Δ..Τ (ΣΔΤΥΟ ΗV ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο). Άξζξν 20. ΣΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ Όια ηα έγγξαθα ηoπ Γηαγσvηζκoχ δεv ζα θoηvoπoηoχvηαη ζε ηξίηoπο ρσξίο ηεv έγγξαθε έγθξηζε ηoπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Άξζξν 21. ΔΠIΦΤΛΑΞΔI ΚΑI ΓIΚΑIΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 21.1 πκκεηoρή ζηo δηαγσvηζκφ απoηειεί απoδoρή εθ κέξoπο ηoπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ησv φξσv ησv Σεπρψv ηoπ Γηαγσvηζκoχ ησv oπoίσv έρεη πιήξε γvψζε θαη απoδέρεηαη ηo πεξηερφκεvφ ηoπο ρσξίο επηθχιαμε. Οπoηαδήπoηε παξάιεηςε κεηά ηεv ππoβoιή ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ ή παξάιεηςε ππoγξαθήο ζε oπoηoδήπoηε δηθαηoιoγεηηθφ δεv δίvεη ηo δηθαίσκα ζηov ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ vα επηθαιεζηεί, πξoο φθειoο ηoπ, άγvoηα θαηά oπoηoδήπoηε ηξφπo ή vα πεξηoξίζεη ηηο ππoρξεψζεηο ή επζχvεο ηoπ έvαvηη ηoπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ δεζκεχεηαη θαη επζχvεηαη πιήξσο απφ ηo πεξηερφκεvo ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ ηoπ θαη ζα δεζκεχεηαη ρσξίο επηθχιαμε απφ ηoπο φξoπο φισv ησv Σεπρψv ηoπ Γηαγσvηζκoχ, φπσο ππoβάιιovηαη, καδί κε ηηο απαξαίηεηεο δειψζεηο, ππoγεγξακκέvεο ρσξίο επηθχιαμε Ο ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ δηαηεξεί ηo δηθαίσκα vα πξαγκαηoπoηήζεη oπoηαδήπoηε ηξoπoπoίεζε ζηo Γηαγσvηζκφ, κε ηεv πξoυπφζεζε φηη θάvεη ρξήζε ηoπ δηθαηψκαηoο απηoχ ηo αξγφηεξo Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 21 απφ 33

22 κέρξη πέvηε (5) εκέξεο πξηv ηεv εκεξoκεvία ιήμεο ηoπ Γηαγσvηζκoχ, ζε πεξίπησζε ζεκαvηηθψv κεηαηξoπψv πoπ ζα κπoξoχζαv vα επεξεάζoπv ηεv πξoεηoηκαζία ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ θαη κέρξη δχν (2) εκέξεο πξηv, ζε πεξίπησζε κηθξήο ζεκαζίαο κεηαηξoπψv. Οπoηαδήπoηε ηξoπoπoίεζε ζα θoηvoπoηείηαη γξαπηψο ζε φιoπο φζoπο έρoπv ιάβεη ηα Σεχρε ηoπ Γηαγσvηζκoχ θαη oη ηξoπoπoηήζεηο απηέο δεφvησο ππoγεγξακκέvεο απo ηov ππoγξάθovηα ηεv ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα ππoβιεζoχv καδί κε ηεv ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ζα απoηειoχv ζηo εμήο έvα ζχvoιo Ο ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ δεv ζα έρεη επζχvε ή ππoρξέσζε vα απoδεκηψζεη ηov ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ γηα oπoηαδήπoηε δαπάvε ή απψιεηα θαηά ηεv πξoεηoηκαζία θαη ππoβoιή ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ηδηαίηεξα ζηεv πεξίπησζε πoπ ε ΠΡΟΦΟΡΑ δεv γίvεη δεθηή, ή o Γηαγσvηζκφο αvαβιεζεί ή αθπξσζεί ζε oπoηoδήπoηε ζηάδηo θαη ρξovηθή ζηηγκή θαη γηα oπoηovδήπoηε ιφγo, ή ζηεv πεξίπησζε πoπ o ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ απoθαζίζεη ζχκθσvα κε φζα αvαθέξovηαη ζην άξζξν 17.6 ηoπ παξφvηoο. Δπoκέvσο, εθείvoη πoπ ππoβάιιoπv ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηo Γηαγσvηζκφ, αvεμάξηεηα απφ ηo εάv ηειηθψο γίvovηαη δεθηoί ή φρη, δεv έρoπv θαvέvα δηθαίσκα έvαvηη ηoπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ηo oπoίo vα πξoθχπηεη απφ ηoπο φξoπο ηoπ Γηαγσvηζκoχ ή απo ηε ζπκκεηoρή ηoπο ζηo Γηαγσvηζκφ Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ηoπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ζεσξείηαη φηη απoηειεί πξφηαζε πξoο ηov ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ θαη φρη απoδoρή ηεο πξφηαζεο απηήο απφ ηov ηειεπηαίo, γηα oηνδήπoηε ιφγo Οη φξoη, oη ζπvζήθεο θαη oη πξoυπoζέζεηο πoπ αθoξoχv ζηεv ππoβoιή ησv ΠΡΟΦΟΡΧΝ είvαη πξoο φθειoο ηoπ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, πoπ έρεη ηo δηθαίσκα vα πξoρσξήζεη ηε δηαδηθαζία ηoπ Γηαγσvηζκoχ κε θάζε ηξoπoπoίεζε πoπ ζεσξεί ζθφπηκε, ρσξίο απηφ ηo γεγovφο vα παξέρεη θαvέvα δηθαίσκα ζηov ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ ή ζε ηξίηoπο. Ο ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ χκβαζε ζα ππφθεηηαη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Γηα ηνλ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ.» Γεώξγηνο Πξίκπαο Γηεπζπληήο (Υξέε) Γηνηθεηηθώλ Πξνκεζεηώλ Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 22 απφ 33

23 Παξάξηεκα 1 : Α.) ΤΠΟΓΔIΓΜΑ ΔΠIΣΟΛΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΩΖ Β.) ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 23 απφ 33

24 YΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΠΙΣΟΛΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΩΖ 1. EIΑΓΩΓΖ ( φλνκα ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ) ηνπ νπνίνπ ε έδξα βξίζθεηαη ( δηεχζπλζε ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ) πξνηείλεη δηα ηεο παξνχζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ΔΡΓΟ ζχκθσλα κε ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ΓΔΦΑ Αξ. 209/10/ΓΓΠ, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 1.1 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (ΣΔΤΥΟ Η). 1.2 ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟΤ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟΤ (ΣΔΤΥΟ ΗΗ) 1.3 ΓΔΝΗΚH ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ( Γ..Τ.) (ΣΔΤΥΟ ΗΗΗ) 1.4 ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ( Δ..Τ.) (ΣΔΤΥΟ ΗV) 1.5 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Ο..Τ) (ΣΔΤΥΟ V) 1.6 ΣΔΥΝΗΚH ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Σ..Τ.) (ΣΔΤΥΟ VI) 2. ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟ ΣΑ ΣΔΤΥΖ ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ Ζ πξφηαζή καο ζπκθσλεί απφιπηα κε ηα ΠΡΟΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΣΔΤΥΖ ηνπ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΔΦΑ Αξ. 209/10/ΓΓΠ. 3. ΒΑΙΚΟ ΟΡΙΜΟ ΣΙΜΩΝ 3.1 Αθνχ εμεηάζακε κε ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα ην ζχλνιν ησλ ΣΔΤΥΧΝ ηνπ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΔΦΑ Αξ. 209/10/ΓΓΠ, θαζψο θαη ηηο ζέζεηο φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο, δειψλνπκε θαη ζπκθσλνχκε λα εθηειέζνπκε ηελ νπνηαδήπνηε εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ην ΔΡΓΟ φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα ΣΔΤΥΖ ηνπ παξφληνο ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. 3.2 Σηκή ΠΡΟΦΟΡΑ: Όιεο νη αλαιπηηθέο ηηκέο εξγαζηψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο θαη Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Ο..Τ. (ΣΔΤΥΟ V) ζα είλαη κεησκέλεο θαηά ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο : A..% ( επί ηνηο εθαηφ) ( αξηζκεηηθά νινγξάθσο) ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ. ΠΡΟΟΧΗ: Μελ αλαγξάθεηε ηηο αλσηέξσ ηηκέο, θαζώο θαη ηηο ηηκέο κνλάδνο ζηελ ΠΡΟΦΟΡΑ πνπ ζα ππνβιεζεί κε ην ΦΑΚΕΛΟ Β ). 3.3 ηαζεξέο ηηκέο Βεβαηψλνπκε φηη νη νξηδφκελεο ηηκέο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη ζηαζεξέο, δελ ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε θαη ηζρχνπλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ΤΜΒΑΖ θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αχμεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 24 απφ 33

25 4. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ πκθσλνχκε φηη ν ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε ή επζχλε απέλαληί καο ή/θαη λα καο απνδεκηψζεη γηα ηα έμνδα ή απψιεηεο πνπ κπνξεί λα ππνζηνχκε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ καο, κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο θαζψο θαη κεηά απφ απηή εάλ καο δεηεζεί απφ ηνλ ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ λα ηελ παξαηείλνπκε, αλεμάξηεηα εάλ θαηαθπξσζεί ή φρη ζε κάο ν παξψλ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. 5. ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ Καηαλννχκε θαη ζπκθσλνχκε φηη ν ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα επηιέμεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ηελ ΑΝΑΘΔΖ ηεο ΤΜΒΑΖ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 12 θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Δπηπιένλ, ζπκθσλνχκε φηη ν ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθιείζεη θάπνηνπο ή θαη φινπο ηνπο ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ ή λα επαλαιάβεη ην Γηαγσληζκφ ή λα ελεξγήζεη θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν θξίλεη ζθφπηκν ρσξίο θακία ππνρξέσζε απέλαληί καο. Βεβαηψλνπκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ απνθαζίζεη λα καο αλαζέζεη ηε ΤΜΒΑΖ θαη κεηά ηελ απνζηνιή ζε καο: α. Σεο Δπηζηνιήο Πξφζεζεο Αλάζεζεο θαη β. Σεο Δπηζηνιήο Αλάζεζεο εκείο κε ηε ζεηξά καο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (ΣΔΤΥΟ Η): α. Θα ζαο ζηείινπκε ηελ απνδνρή αλάζεζεο θαη β. Θα ζαο ππνβάινπκε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 6. ΠΡΟΣΑΖ Ζ Πξφηαζή καο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα Γηθαηνινγεηηθά: - Tελ παξνχζα Δπηζηνιή Τπνβνιήο ΠΡΟΦΟΡΑ - Σα πιήξε Ννκηθά έγγξαθα, εμνπζηνδνηήζεηο θαη άιια Γηθαηνινγεηηθά φπσο απαηηείηαη απφ ηε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ( Σεχρνο Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ, Άξζξν 14 ) - Σελ πιήξε Σερληθή πξνζθνξά, φπσο απαηηείηαη απφ ηε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ( Σεχρνο Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ, Άξζξν 15 ) - Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ΦΑΚΔΛΛΟΤ Α, Β θαη Γ κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε ηνπ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΔΦΑ Αξ. 209/10/ΓΓΠ. 7. ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΠΡΟΣΑΖ Ζ πξφηαζή καο ζα ηζρχεη γηα νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κεηά απφ ηελ νπνία ζα ζεσξεζεί φηη έρεη απνζπξζεί, εθηφο εάλ παξαηαζεί γξαπηά απφ εκάο ( Όλνκα ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ) Απφ ( Τπνγξαθή ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ) ( Όλνκα θαη Σίηινο ) ( Ζκεξνκελία ) Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε ει. 25 απφ 33

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ - ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΖ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ - ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΖ ΩΦΔΛΔΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Γεκνζίεπζε ζην πκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ojs@publications.europa.eu Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Προς: Θέκα: ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αλαβάζκηζε σζηεκάηωλ Αερίωλ Θαηρηθής Υρήζες ζηο Ογθοιογηθό Κέληρο Σράπεδας Κύπροσ θαη ζηο Μαθάρεηο Νοζοθοκείο ζύκθωλα κε ηα πρόησπα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 13.01.2010 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΔΤΥΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα