Στην Αθήνα, σήµερα στις.. (..) του µηνός.. του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ηµέρα, µεταξύ συµβαλλοµένων:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στην Αθήνα, σήµερα στις.. (..) του µηνός.. του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ηµέρα, µεταξύ συµβαλλοµένων:"

Transcript

1 Ιδιωτικό Συµφωνητικό Ρύθµισης Οικονοµικών ιαφορών σε σχέση µε την ε ένδυση της Αναδόχου στον υ αίθριο σταθµό της οδού Νέδοντος και του υ όγειου σταθµού ε ί της οδού Αριστοµένους Στην Αθήνα, σήµερα στις.. (..) του µηνός.. του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ηµέρα, µεταξύ συµβαλλοµένων: Αφ ενός: Του «ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Μεσσηνίας ου εδρεύει στην Καλαµάτα και εκ ροσω είται νόµιµα (εφεξής «ο ήµος») και Αφετέρου : Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε ωνυµία «Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ου εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Καβαλιεράτου, αριθµ. 7, ΤΚ 14564, ό ως νόµιµα εκ ροσω είται (εφεξής Π&Π Α.Ε. ή «Ανάδοχος» ) Προοίµιο Οι συµβαλλόµενοι αφού έλαβαν υ όψη τους ότι: Η υ αριθµ / Αρχική Σύµβαση τρο ο οιήθηκε µε την α ό.. (εφεξής η «Τρο ο οιητική»), στο ροοίµιο της ο οίας αναφέρονται αναλυτικά τα νοµικά κωλύµατα ου ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της και συνέβαλαν στους όρους της

2 τρο ο οίησης του συµβατικού αντικειµένου, το ο οίο αφορά εφεξής τη διαχείριση του ακινήτου ε ί της οδού Αριστοµένους, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ : 1. Ο «ήµος» οφείλει στην «Ανάδοχο» για τις δα άνες ου αυτή ραγµατο οίησε ε ί του σταθµού της οδού Νέδοντος, του ο οίου διατηρεί την εκµετάλλευση, το συνολικό οσό των ερί ου ,00 ευρώ. 2. Στο οσό των ,00 ευρώ, υ ολογιζόµενο µε µέση ηµεροµηνία ραγµατο οίησης την 31 η δεν εριλαµβάνονται τα έξοδα µελετών του υ όγειου σταθµού ε ί της οδού Αριστοµένους και αφαιρουµένων των εξόδων των δικηγόρων και των λοι ών γενικών εξόδων ( χ. έξοδα δηµοσίευσης ισολογισµών) οι δα άνες της «Αναδόχου» ανέρχονται και συµφωνούνται στο οσό των ,00 ευρώ. ερί ου, υ ολογιζόµενο µε µέση ηµεροµηνία ραγµατο οίησης την 31 η , το ο οίο οσό αναγόµενο στις µε ε ιτόκιο 5,7% (ό ως αυτό έχει κριθεί α ό το ΣτΕ ως εύλογο για την ροεξόφληση χρηµατικών οσών), ανέρχεται στο οσό των ,00 ευρώ.

3 3. Α ό το οσό των ,00 ευρώ αφαιρούνται τα ήδη κατατεθειµένα ανταλλάγµατα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων της εριόδου Αυγούστου του έτους 2007 έως και µηνός Μαρτίου του έτους 2008, ου ανέρχονται ερί ου στο οσό των ,00 ευρώ σύµφωνα και µε την α ό ήλωση Παραίτησης - α ό όλα τα σχετικά µέχρι τώρα οσά - του «ήµου» ρος το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων. 43. Λαµβανοµένων υ όψη των αναγραφοµένων στις αραγράφους 1 και, 2 και 3 του αρόντος, το τελικό οσό «συµβιβασµού» ου οφείλει ο «ήµος» στην «Ανάδοχο» για την ε ένδυση της τελευταίας ε ί του υ αίθριου σταθµού της οδού Νέδοντος συµφωνείται στο οσό των ,00 ευρώ. 54. Βάσει της Τρο οιητικής Σύµβασης η «Ανάδοχος» θα καταβάλει στο «ήµο» µετά το ρώτο έτος λειτουργίας του υ όγειου σταθµού ε ί της οδού Αριστοµένους το οσό των ,00 ευρώ ανα ροσαρµοζόµενο µε τον ετήσιο ληθωρισµό. 65. Ο «ήµος» α οδέχεται να εξοφλήσει το ως άνω οσό δα ανών των ,00 ευρώ µε συµψηφισµό (µέχρι να εξοφληθεί το εκάστοτε υ όλοι ο) ανα ροσαρµοζόµενο µε ετήσιο ε ιτόκιο του οσού αυτού το 5,7 % µε

4 τα έσοδα ου δικαιούται να εισ ράξει ο «ήµος» α ό τον υ όγειο σταθµό ε ί της οδού Αριστοµένους. µε το οσό της ετήσιας ροσόδου, ό ως εκάστοτε αυτή διαµορφώνεται, αφού το οσό αυτό ανάγεται σε αρούσα αξία της ηµέρας υ ογραφής της αρούσας, µε ετήσιο ε ιτόκιο αναγωγής 5,7%, ό ως ειδικά ροβλέ εται στην αρ. 4.5 της τρο ο οιηµένης σύµβασης αραχώρησης. 76. Η συµφωνία αυτή γίνεται στο λαίσιο της οικονοµικής ρύθµισης των διαφορών των δυο συµβαλλόµενων µερών. 87. Σε ερί τωση µη υ ογραφής της Τρο ο οιητικής Σύµβασης ή λύσης της Σύµβασης λόγω καταγγελίας, τα συµβαλλόµενα µέρη, διατηρούν τις αξιώσεις τους, και ε ιφυλάσσονται ρητώς των συµβατικών και νόµιµων δικαιωµάτων τους. Εις ίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η αρούσα συµφωνία σε δύο αντίγραφα, τα ο οία υ ογράφθηκαν α ό τους συµβαλλοµένους και οι ο οίοι έλαβαν α ό ένα αντίγραφο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

5 Για το «ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Για την «Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υ ' αριθµ / ΣΥΜΒΑΣΗΣ (και της υ ' αριθµ / ε έκτασης της ως άνω Σύµβασης) Παραχώρησης ιαχείρισης Υ ογείων και Υ αιθρίων Χώρων Στάθµευσης στην Καλαµάτα. Στην Καλαµάτα σήµερα, στις..(.) του µηνός.. του έτους 2010, ηµέρα.και στα γραφεία του ήµου Καλαµάτας, ου βρίσκονται ε ί της οδού Αριστοµένους αρ. 28 εµφανίστηκαν οι συµβαλλόµενοι Αφενός : Ο << ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ>> Μεσσηνίας ου εδρεύει στην Καλαµάτα και εκ ροσω είται νόµιµα α ό τον ήµαρχό του κ. Παναγιώτη Νίκα (εφεξής <<ο ήµος>>) και Αφετέρου: α) Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε ωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο << ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.>>, ου εδρεύει στ ην Κηφησιά. Αττικής, οδός.. Ερµού αρ 25, ό ως νόµιµα εκ ροσω είται (εφεξής η «Ανάδοχος» ), η ο οία υ εισήλθε στη θέση της ανώνυµης τεχνικής εταιρίας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ως καθολική διάδοχος αυτής λόγω α ορροφήσεώς της, Σχόλιο [S1]: ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ και β) ως εκ τρίτου συµβαλλόµενη η Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε ωνυµία «Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ου εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Καβαλιεράτου, αριθµ. 7, ΤΚ 14564, ό ως νόµιµα εκ ροσω είται (εφεξής «Π&Π Α.Ε.» ), η ο οία αντικατέστησε την ανώνυµη τεχνική εταιρία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στην διαχείριση των σταθµών δυνάµει της υ ' αριθµ. 516Γ/2005/Συν. 20/ Α οφάσεως του ήµου Καλαµάτας. Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία α οδεκτά τα ακολούθα : ΠΡΟΟΙΜΙΟ Έχοντας υ όψη : 1) Την α ό µηνός Ιουλίου 2002 Προκήρυξη ιεθνούς Πλειοδοτικού ιαγωνισµού του «ήµου» για την ανάδειξη Ανάδοχου Σύµβασης Παραχώρησης της 1

7 ιαχείρισης (management) για ορισµένο χρόνο υ ογείων και υ αίθριων χώρων στάθµευσης στην όλη της Καλαµάτας. 2) Την υ ' αριθµ. 535/2003 Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου της Καλαµάτας για την κατακύρωση του ως άνω ιαγωνισµού στην ανώνυµη τεχνική εταιρία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 3) Την υ ' αριθµ / Σύµβαση Παραχώρησης της ιαχείρισης (management ) για ορισµένο χρόνο υ ογείων και υ αίθριων χώρων στάθµευσης στην όλη της Καλαµάτας µεταξύ του ήµου και της ανώνυµης τεχνικής εταιρίας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 4) Την υ ' αριθµ / ε έκταση της ως άνω σύµβασης. 5) Το µε αριθ. Πρωτ /05-969/ έγγραφο της /νσης Μεταφορών και Ε ικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του υ αίθριου σταθµού ε ί των οδών Αρτέµιδος, Νέδοντα και Κλαδά στην εταιρία «Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>> στα λαίσια εκτέλεσης της ως άνω υ αριθµ / Σύµβασης. 6) Το µε αριθµ. Πρωτ. 5275/ έγγραφο του << ήµου>> ρος την ανώνυµη τεχνική εταιρία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> για την τρο ο οίηση το το ογραφικού διαγράµµατος ου είχε εκ ονήσει στα λαίσια κατασκευής του υ ογείου σταθµού στάθµευσης στην οδό Αριστοµένους, λόγω των ιδιοκτησιακών διαφορών ου είχαν ροκύψει µε τον ΟΣΕ. 7) Την υ ' αριθµ. 28/2006 α όφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας µε την ο οία έγινε α οδεκτή η αγωγή του «ήµου>> κατά του Ελληνικού ηµοσίου και του ΝΠ «Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος>> και αναγνωρίσθηκε το δικαίωµα κυριότητας του ήµου Καλαµάτας ε ί διαφόρων δηµοτικών οδών, µεταξύ των ο οίων και η οδός Αριστοµένους κάτωθι της ο οίας ροβλέ εται δυνάµει της υ ' αριθµ / Σύµβασης ότι θα κατασκευαστεί ο υ όγειος σταθµός αυτοκινήτων. 8) α. Την α ό αίτηση ακύρωσης ενώ ιον του ΣτΕ τριάντα ενός δηµοτών (Μαρίας Αγγελο ούλου κτλ) κατά των οικείων α οφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου της Καλαµάτας, δυνάµει των ο οίων α οφασίστηκε και καταρτίστηκε η ροαναφερόµενη υ ' αριθµ / Σύµβαση µε δικαιολογητική µεταξύ άλλων βάση της αίτησης ακύρωσης τη νοµική ληµµέλεια των α οφάσεων και την άρση της κοινοχρησίας του υ αίθριου σταθµού και 2

8 β. Την α ό αγωγή ενώ ιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας τριάντα ενός δηµοτών (Μαρίας Αγγελο ούλου κτλ) για την αναγνώριση του δικαιώµατος τους για αδιακώλυτη χρήση του κοινοχρήστου χώρου στάθµευσης, χαρακτηριζοµένου στο σχετικό το ογραφικό διάγραµµα µε το στοιχείο του αγγλικού αλφαβήτου ''Ρ" και την α οχή α ό κάθε συµ εριφορά ου εµ οδίζει την ελεύθερη ρόσβαση τους και τη στάθµευση των οχηµάτων τους. 9) Την (εξ αναβολής α ό ) ηµεροµηνία δικασίµου της ως άνω α ό αίτησης ακύρωσης. 10) Την α ό (αριθµ. κατ. 828/ ) αρέµβαση στο ΣτΕ των εταιριών <<ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> και <<Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>>, για τη διατήρηση ισχύος των ροσβαλλόµενων ράξεων (δηλ. των ως άνω υ. στοιχ. 8 α. α οφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου της Καλαµάτας). 11) Την υ αριθ. 468/2007/ α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου της Καλαµάτας για την καταγγελία της ως άνω υ ' αριθµ / Σύµβασης και τη σχετική α ό Εξώδικη ήλωση - Καταγγελία. 12) Την υ ' αριθµ / Προσφυγή των εταιριών <<ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> και <<Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>> ενώ ιον του Γενικού Γραµµατέα Πελο οννήσου για τ η ν ακύρωση τ η ς ροαναφεροµένης υ ' αριθµ. 468/2007/ α όφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 13) Τα υ ' αριθµ. Πρωτ / έγγραφα της /νοης Το ικής Αυτοδιοίκησης και ιοίκησης Νοµού Μεσσηνίας της Γενικής ιεύθυνσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Πελο οννήσου για την άσκηση της Προσφυγής των ροαναφεροµένων εταιριών στην Ε ιτρο ή του άρθρου 152 του ν. 3468/2006 (Κ..Κ.), λόγω αρέλευσης του α οκλειστικού χρόνου ροθεσµίας εκδίκασης της ως άνω υ ' αριθµ / Προσφυγής. 14) Την µε αριθµ. Πρωτ. 137/ Προσφυγή των εταιριών <<ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> και <<Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>> ενώ ιον της Ειδικής Ε ιτρο ής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) κατά της σιω ηρής α όρριψης της 18611/ Προσφυγής των ως άνω εταιριών α ό το Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Πελο οννήσου και κατά της µε αριθ. 468/2007 α όφασης του << ήµου>>. 3

9 15) Το υ ' αριθµ / έγγραφο της /νσης Το ικής Αυτοδιοίκησης και ιοίκησης της Γενικής /νσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Πελο οννήσου ρος την Ε ιτρο ή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (Κ..Κ.), ό ου εισηγείται την α οδοχή της αριθµ. Πρωτ. 137/ Προσφυγής των ως άνω εταιριών. 16) Την µε αριθ. 42/14/ α όφαση της Ε ιτρο ής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (Κ..Κ.), Περιφέρειας Πελο οννήσου. 17) Την α ό (αρ. κατ. 44/ ) Προσφυγή ενώ ιον του ιοικητικού Εφετείου Τρι όλεως των εταιριών <<ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> και <<Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>> για την ακύρωση της υ ' αριθµ. 468/2007 α όφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 18) Την α ό (αρ. κατ. 1/ ) Προσφυγή ενώ ιον του ιοικητικού Εφετείου Τρι όλεως των εταιριών <<ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> και <<Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>> για την ακύρωση της υ ' αριθµ. 42/14/ α όφαση της Ε ιτρο ής του άρθρου 152 του ν. 3463/ ) Την α ό (αρ. κατ. 7459/ ) Αίτηση Ακύρωσης ενώ ιον του ΣτΕ των εταιριών <<ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> και <<Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>> για την ακύρωση της υ ' αριθµ. 468/2007 α όφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 20) Το υ ' αριθµ. Πρωτ. 3449/ Έγγραφο του Προέδρου του ' Τµήµατος του ΣτΕ δυνάµει του ο οίου ορίζεται κατό ιν αναβολών νέα δικάσιµος της αιτήσεως των ως άνω εταιριών η 12 η ) Το µε αριθ. ρωτ. 7113/ ρωτόκολλο διοικητικής α οβολής ου εκδόθηκε α ό το ήµαρχο Καλαµάτας κατό ιν α οφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου για α οβολή των εταιριών <<ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> και <<Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>> α ό τους υ αίθριους χώρους στάθµευσης του Νέδοντα και την εκτέλεση αυτού δυνάµει της υ αριθ. 633/ έκθεσης α οβολής και εγκατάστασης της δικαστικής ε ιµελήτριας του Πρωτοδικείου Καλαµάτας Βασιλικής Κωνσταντο ούλου. 22) Την α ό (αρ. κατ. 25/ ) ανακο ή ενώ ιον του 4

10 Ειρηνοδικείου Καλαµάτας των εταιριών <<ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> και <<Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>> για ακύρωση του ροαναφερόµενου ρωτοκόλλου διοικητικής α οβολής, α ό την ο οία αραιτήθηκαν οι ανακό τουσες εταιρίες κατά τη δικάσιµο της ) Την α ό (αρ. κατ. 564/ ) αίτηση αναστολής ενώ ιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας των εταιριών <<ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> και <<Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>> για αναστολή εκτελέσεως του ροαναφερόµενου ρωτοκόλλου διοικητικής α οβολής, α ό την ο οία αραιτήθηκαν οι ανακό τουσες εταιρίες κατά τη δικάσιµο της ) Το ότι τα µέρη συµφώνησαν και α οδέχονται ότι η Ανάδοχος έχει εκ ληρώσει τη συµβατική της υ οχρέωση για ολοκλήρωση των συµφωνηθεισών εργασιών στο σταθµό της οδού Νέδοντος, ο ο οίος ήδη λειτουργεί υ ό τη διαχείριση του << ήµου>>. 25) Το ότι ήρθη το κώλυµα της κυριότητας του «ήµου» ε ί της οδού Αριστοµένους και ως εκ τούτου νοµιµο οιείται ο «ήµος» να αραχωρήσει τη διαχείριση του υ ογείου χώρου στάθµευσης ε ί της οδού Αριστοµένους στην <<Ανάδοχο>>. 26) Την α ό... Α ριλίου 2010 έγγραφη ρόσκληση της ανώνυµης τεχνικής εταιρίας << ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> για εξώδικη ε ίλυση της διαφοράς µετ αξύ αυτής και του << ήµου>>. 21) Το α ό... έγγραφο της ανώνυµης τεχνικής εταιρίας << ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> µε θέµα : << Συµβιβαστική Ε ίλυση της ιαφοράς µεταξύ του «ήµου» και της εταιρίας <<ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.>> ως ρος την µε αριθµ / Σύµβαση Παραχώρησης ιαχείρισης υ ογείων και υ αίθριων χωρών στάθµευσης στην Καλαµάτα». Κατά τις δια ραγµατεύσεις δια ιστώθηκαν και συµφωνήθηκαν ότι η υ αριθ. ρωτ / Σύµβαση Παραχώρησης ιαχείρισης Υ ογείων και Υ αιθρίων Χώρων Στάθµευσης στην Καλαµάτα, ό ως αυτή συµ ληρώθηκε και ε εκτάθηκε µε την υ αριθ. ρωτ / σύµβαση(εφεξής <<Αρχική Σύµβαση>>), είχε αντικείµενο την µε α οκλειστική χρηµατοδότηση της αναδόχου κατασκευή και εκµετάλλευση τριών (3) υ αίθριων χώρων στάθµευσης ε ί του 5

11 Νέδοντα οταµού, ενός υ ογείου χώρου στάθµευσης κάτω α ό την λατεία στον χώρο των δικαστηρίων (στην οδό Αριστοµένους) και ενός υ όγειου σταθµού στην αραλία και ειδικότερα στην λατεία του Ν.Ο.Κ.. Α ό το αντικείµενο αυτό της <<Αρχικής Συµβάσεως>> αφαιρείται η εκµετάλλευση των τριών (3) υ αίθριων χώρων στάθµευσης ε ί του Νέδοντα οταµού και του υ όγειου σταθµού στην αραλία και ειδικότερα στην λατεία του Ν.Ο.Κ., και εφεξής το αντικείµενο της συµβάσεως εριορίζεται στην κατασκευή και εκµετάλλευση του υ ογείου χώρου στάθµευσης κάτω α ό την λατεία στον χώρο των δικαστηρίων (στην οδό Αριστοµένους). Οι τρεις (3) υ αίθριοι χώροι στάθµευσης ε ί του Νέδοντα οταµού, ό ως έχουν διαµορφωθεί α ό την Ανάδοχο µε το σύνολο του ροβλε όµενου στην <<Αρχική Σύµβαση>> εξο λισµού αραµένουν στην εκµετάλλευση του << ήµου>>, ως υ αίθριος χώρος στάθµευσης του << ήµου>>. Το σύνολο του συµβατικού αντικειµένου για τους τρεις (3) αυτούς υ αίθριους χώρους στάθµευσης ε ί του Νέδοντα οταµού έχει ολοκληρωθεί α ό την <<Ανάδοχο>> και έχει αραληφθεί α ό το << ήµο>>. Συµφωνείται ε ίσης ότι τα µηχανήµατα και το συνολικό σύστηµα διαχείρισης του σταθµού αυτού θα είναι κατά την υ ογραφή της αρούσης σε κατάσταση λήρης λειτουργίας µε ευθύνη της <<Αναδόχου>>. Κατό ιν αυτών η υ αριθ. ρωτ / Σύµβαση Παραχώρησης ιαχείρισης Υ ογείων και Υ αιθρίων Χώρων Στάθµευσης στην Καλαµάτα, ό ως αυτή συµ ληρώθηκε και ε εκτάθηκε µε την υ αριθ. ρωτ / σύµβαση(εφεξής <<Αρχική Σύµβαση>>), τρο ο οιείται ως ακολούθως,αφού ληφθεί υ όψη για την νοµιµο οίηση της τρο ο οίησης: α. Το άρθρο 26.3 της <<Αρχικής Σύµβασης>> β. Το ότι µε την εν λόγω τρο ο οίηση εξυ ηρετείται το ηµόσιο Συµφέρον διότι χωρίς δα άνες του << ήµου>> εξασφαλίζεται η λειτουργία ενός σύγχρονου υ όγειου σταθµού αυτοκινήτων στην όλη της Καλαµάτας και εξασφαλίζονται έσοδα για το << ήµο>> τόσο α ό το σταθµό της οδού Νέδοντος όσο και α ό το σταθµό της οδού Αριστοµένους, ενώ ο << ήµος>> ασκεί άµεση ε ο τεία και διατηρεί το δικαίωµα της άµεσης αρέµβασης τόσο στα τιµολόγια µέσω της εκµετάλλευσης του σταθµού της οδού Νέδοντος, όσο και στην εύρυθµη λειτουργία των σταθµών. 6

12 γ. Το ότι έχει ήδη ε ιλυθεί υ έρ του << ήµου>> η αµφισβήτηση του δικαιώµατος κυριότητας ε ί της οδού Αριστοµένους και συνε ώς ο << ήµος>> θα αραχωρήσει τον υ όγειο σταθµό κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τρο ο οίηση «Αρχικής Συµβάσεως>>. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 1.1. α) Η Σύµβαση αυτή α οτελείται α ό το αρόν κείµενο, την Οικονοµική Προσφορά της Αναδόχου, την ιακήρυξη µε τα αραρτήµατά της, τη Συγγραφή Υ οχρεώσεων, το Χρονοδιάγραµµα του Έργου, τις Μελέτες Εφαρµογής της Αναδόχου, ό ως εγκρίνονται α ό την αρµόδια Υ ηρεσία του Κυρίου του Έργου Παραχώρησης και την Τεχνική Προσφορά της Αναδόχου, το καθ ένα α ό τα ο οία α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της Σύµβασης αυτής. β) Η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 1. Το αρόν κείµενο (Σύµβαση Παραχώρησης) 2. Η Οικονοµική Προσφορά της Αναδόχου 3. Η ιακήρυξη του ιαγωνισµού και η Συγγραφή Υ οχρεώσεων 4. Το Χρονοδιάγραµµα του Έργου 5. Η Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής της Αναδόχου 6.Η Τεχνική Προσφορά της Αναδόχου 1.2 ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ο ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1.3 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (για την έγκριση της νοµιµότητας των α οφάσεων του ήµου Καλαµάτας). 1.4 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ο ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1.5 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Ο ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1.6 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ή α λώς ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ως καθολική διάδοχος της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Ορίζεται το Γραφείο Μελετών µε διακριτικό τίτλο ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ε.Ε. και αφορά την Αρχιτεκτονική, Στατική µελέτη και Κυκλοφοριακή µελέτη. 7

13 1.8. ΑΚΙΝΗΤΟ ή ΣΤΑΘΜΟΣ ή ΕΡΓΟ: Ο ου αναφέρεται θα εννοείται α οκλειστικά, ο υ όγειος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων ου θα κατασκευαστεί κάτω α ό την οδό Αριστοµένους (ανατολικά του ιοικητηρίου, των ικαστηρίων και του ηµοτικού θεάτρου) στην όλη της Καλαµάτας. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2.1. Το αντικείµενο της αρούσας σύµβασης είναι η διατύ ωση των συµβατικών όρων, σύµφωνα µε τους ο οίους αραχωρείται στην ΑΝΑ ΟΧΟ η κατασκευή και η διαχείριση του υ ογείου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων του ήµου Καλαµάτας ου θα κατασκευαστεί κάτω α ό την οδό Αριστοµένους (ανατολικά του ιοικητηρίου και των ικαστηρίων της όλης) στην όλη της Καλαµάτας, να ανεγερθεί το κτίριο του Σταθµού, να διαµορφωθούν οι χώροι του και να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της εκµετάλλευσής του α ό την Ανάδοχο, σε συνδυασµό µε τους υ όλοι ους όρους της σύµβασης και τα υ όλοι α συµβατικά τεύχη και σχέδια Αντικείµενο αροχής (της Αναδόχου). Το Συµβατικό αντικείµενο της Αναδόχου αφορά εφεξής τη διαχείριση του ακινήτου της οδού Αριστοµένους για το ο οίο, ροβλέ εται το έργο της κατασκευής του υ όγειου Σταθµού, ου θα εκτελεστεί µε α οκλειστική χρηµατοδότηση της αναδόχου, σύµφωνα µε τα ροσχέδια του αραρτήµατος 5 της διακήρυξης. Στο συµβατικό αντικείµενο εριλαµβάνονται ακόµα: Οι α αιτούµενες µελέτες, εγκεκριµένες α ό τους αρµόδιους Φορείς, συµ ληρωµατικές έρευνες, κατεδαφίσεις και κατασκευές για την αράδοση του ΑΚΙΝΗΤΟΥ ολοκληρωµένου, έτοιµου για λειτουργία και χρήση. Ο σταθµός θα χωροθετηθεί µε ενέργειες του << ήµου>> και µε την υ οστήριξη της <<Αναδόχου>>. Η γενική εσωτερική διαµόρφωση και ανάδειξη των χώρων και των εγκαταστάσεων του κτιρίου καθώς και του υ ερκείµενου χώρου του υ όγειου σταθµού, ου ροβλέ εται να διαµορφωθεί σε λατεία σύµφωνα µε το συνηµµένο αρχιτεκτονικό σχέδιο και στο ο οίο ε ισηµαίνονται οι κατασκευές οι ο οίες α οτελούν υ οχρεώσεις της <<Αναδόχου>>. 8

14 Ενδεικτικά και όχι εριοριστικά αναφέρονται µεταξύ των άλλων : - Αρχιτεκτονική - Στατική, Ηλεκτροµηχανολογική, Υδραυλική, Πυρασφάλεια, Κυκλοφοριακή, κλ. - Γεωτεχνική - Ολες ανεξαιρέτως οι α αιτούµενες κατασκευές και έργα, έτσι ώστε ο Σταθµός να λειτουργεί χωρίς ατέλειες και ελλείψεις. Στα έργα συµ εριλαµβάνονται οι συνδέσεις/ένταξη του έργου µε άλλες κατασκευές της εριοχής, τα αράλληλα έργα δικτύων ΟΚΩ, τυχόν έργα ου θα α αιτηθούν για την εξυ ηρέτηση της κυκλοφορίας εζών και οχηµάτων, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κλ. - Η δα άνη σε οσοστό ένα τοις εκατό (1%) ε ί του ροϋ ολογισµού των κατασκευών ( ) για εικαστικές αρεµβάσεις στο Ακίνητο, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία, ου θα αραµείνουν στην κυριότητα του ήµου Καλαµάτας, µετά την λήξη του χρόνου αραχώρησης. -Η κατασκευή όλων των δικτύων (Ηλεκτρικά, Υδραυλικά, Ε ικοινωνίες κλ ) συµ εριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων ελέγχου και λειτουργίας αυτών. -Η εγκατάσταση λήρους κεντρικού ή εριφερειακού συστήµατος υρασφάλειας. -Η γενική εσωτερική διαµόρφωση και ανάδειξη των χώρων και των εγκαταστάσεων του κτιρίου και του άνωθεν εριβάλλοντα χώρου του υ όγειου σταθµού ( ου εριλαµβάνει τις λακοστρώσεις και την δηµιουργία αρτεριών, όχι όµως τις φυτεύσεις και την ροµήθεια και το οθέτηση φωτιστικών σωµάτων και ιστών, ου θα γίνουν α ό τον ήµο Καλαµάτας) µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια του ήµου Καλαµάτας. - Η συντήρηση του ακινήτου µε µέριµνα της Ανάδοχου για όλο το χρόνο εγγύησης, ου λήγει µε το έρας της εριόδου αραχώρησης της διαχείρισης εκµετάλλευσης. -Οι λοι ές υ οχρεώσεις της Αναδόχου, ου α ορρέουν α ό τη Σύµβαση. -Η δα άνη για όλα τα ανωτέρω κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή της διαχείρισης βαρύνει, την Ανάδοχο. -Τα ροϊόντα εκσκαφής θα ενα οτίθενται σε χώρο ου θα υ οδεικνύει ο ήµος Καλαµάτας σε α όσταση όχι µεγαλύτερη του 1,5 χλµ α ό τον τό ο του Ακινήτου και εφόσον εκδηλώσει ο ήµος το ενδιαφέρον του. 9

15 2.3. Στοιχεία του Ακινήτου. -Ο αριθµός των θέσεων του υ όγειου Σταθµού δεν θα είναι κατ αρχάς µικρότερος α ό 224. Ο ακριβής αριθµός θα καθοριστεί µε µέριµνα και ευθύνη της Αναδόχου α ό την µελέτη εφαρµογής. Ε ιτρέ εται η τρο ο οίηση των σχεδίων µε εφαρµογή της έγκρισης ου α αιτείται α ό το άρθρο 23 και την αράγραφο 35.4 της αρούσας σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΛΩΣΣΑ 3.1. Θα έχουν εφαρµογή κατά ερί τωση ο οιοιδή οτε Ελληνικοί κανονισµοί και ροδιαγραφές, ου αφορούν σ ο οιαδή οτε µελέτη ή εργασία ή εγκατάσταση ή ε ί µέρους κατασκευή για την κατασκευή του Σταθµού και σε ερί τωση ανυ αρξίας τους, αντίστοιχοι (-ος) της Ευρω αϊκής Ένωσης ή γενικότερα της αλλοδα ής, διεθνώς αναγνωρισµένοι (-ος) Ε ίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, αλληλογραφία κλ του Αναδόχου και του ήµου Καλαµάτας. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.1.Ο << ήµος>> αραχωρεί στην <<Ανάδοχο>> την εκµετάλλευση και χρήση του σταθµού ε ί της οδού Αριστοµένους µε έναρξη αραχώρησης, την ηµεροµηνία υ ογραφής της αρούσας σύµβασης Ο ήµος Καλαµάτας µε την υ ογραφή της αρούσας θα αραδώσει το ακίνητο στην Ανάδοχο εγγυώµενος την ανυ αρξία νοµικών ελαττωµάτων ή οιωνδή οτε εριορισµών ή α αγορεύσεων ου υ άρχουν κατά την υ ογραφή της αρούσας ου µ ορούν να µαταιώσουν, αρακωλύσουν ή καθυστερήσουν την κατασκευή του έργου. Κατά την διάρκεια του χρόνου διαχείρισης θα συµ αρασταθεί στην Ανάδοχο και θα συνηγορήσει και ροβεί ρος όλες εκείνες τις ενέργειες ρος κάθε αρµόδια Αρχή ή Φορέα και ρος τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, ώστε οι κάθε είδους άδειες ή εγκρίσεις ου α αιτούνται για την οµαλή έναρξη, συνέχιση και 10

16 ολοκλήρωση του έργου να αρέχονται σε εύλογο χρόνο. Εάν τούτο δεν καθίσταται κάθε φορά εφικτό, χωρίς υ αιτιότητα της Αναδόχου, οι ροθεσµίες εκτέλεσης της διαχείρισης θα αρατείνονται αναλόγως µετά α ό αίτηση της Αναδόχου και έγκριση του ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αράγραφο της αρούσας σύµβασης. 4.3.Ο ήµος Καλαµάτας θα µεριµνά, ώστε ο για λογαριασµό του Ε ιβλέ ων το Έργο να συνεργάζεται αρµονικά µε την Ανάδοχο και να ροβαίνει στους κάθε ελέγχους και εγκρίσεις σε εύλογο χρόνο Ο Κύριος του Έργου θα αράσχει κατάλληλη ρόσβαση στον χώρο του Έργου κατά την κατασκευή του έργου Η Ανάδοχος µε τη σειρά της θα καταβάλλει στον κύριο του έργου το τίµηµα (ετήσια ρόσοδος). Η ετήσια ρόσοδος ανέρχεται σε οσοστό δέκα (10) ε ί τοις εκατό (%) ε ί των άσης φύσης εισ ράξεων (στάθµευση, διαφηµίσεις, λυντήριο κλ ) µε ελάχιστο εγγυηµένο οσό τα τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) ΕΥΡΩ. Το οσό της ετήσιας ροσόδου καταβάλλεται σε καταβαλλόµενα καταβαλλόµενο σε δώδεκα τέσσερεις (124) ισό οσες τριµηνιαίες δόσεις, α ό την έναρξη λειτουργίας του σταθµού και µέσα στο ρώτο ενθήµερο κάθε ε όµενου µήνα τριµήνου α ό την λειτουργία του. Το εγγυηµένο οσό θα ανα ροσαρµόζεται ετησίως σύµφωνα µε τον ε ίσηµο ληθωρισµό, ό ως ροκύ τει α ό τα ε ίσηµα στοιχεία της Τρά εζας της Ελλάδος. Σηµειώνεται ότι στην ετήσια ρόσοδο συµ εριλαµβάνονται και τα εκάστοτε ηµοτικά τέλη ου θα ε ιβληθούν. Το οσό της ετήσιας ροσόδου, αφού θα ανάγεται µε ετήσιο ε ιτόκιο αναγωγής 5,7 % ώστε να υ ολογίζεται η αρούσα αξία του την ηµέρα υ ογραφής της αρούσας Σύµβασης, θα συµψηφίζεται και θα αφαιρείται κάθε µήνα τρίµηνο α ό το οσό των Ευρώ ου οφείλει ο << ήµος>> στην <<Ανάδοχο>> α ό την ε ένδυσή της ε ί του υ αίθριου σταθµού της οδός Νέδοντος, ό ως ειδικότερα συµφωνείται στο µε σηµερινή ηµεροµηνία ιδιωτικό συµφωνητικό ου συναρτάται στην αρούσα ως αράρτηµα µέχρι τελικής εξόφλησης του οσού αυτοιύ. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να εξοφλήσει, η να καταβάλλει ο οιοδή οτε οσό έναντι, α ό το εκάστοτε υ ολοι όµενο οσό της ως άνω οφειλής του, σε ο οιαδή οτε χρονική στιγµή κατά την διάρκεια της Σύµβασης. Σε κάθε ερί τωση η εξόφληση του οσού των ευρώ, θα γίνει α οκλειστικά δια του ως άνω συµψηφισµού εντός της συµβατικής διάρκειας. Σε ερί τωση λήξης της διάρκειας της σύµβασης χωρίς να έχει συµψηφισθεί το οσό Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: Όχι Πλάγια Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: Όχι Πλάγια Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: Όχι Πλάγια Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: Όχι Πλάγια Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: Όχι Πλάγια Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: Όχι Πλάγια Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: Όχι Πλάγια Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: 11 pt Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Πρώτη γραµµή: 0,77 εκ. Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: 11 pt Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: 11 pt Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: 11 pt Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: 11 pt Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Πρώτη γραµµή: 0,5 εκ. 11

17 των ευρώ, συµφωνείται ότι το οσό θεωρείται συνολικά εξοφληµένο και η ανάδοχος δεν διατηρεί ο οιαδή οτε αξίωση α αυτή την αιτία, κατά του ήµου. Μορφοποιήθηκε: Γραµµατοσειρά: Όχι Πλάγια ΑΡΘΡΟ 5 ο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σε ερί τωση ου χρειαστούν να γίνουν ειδικές εργασίες (.χ. για θέµατα ασφαλείας των εργασιών τόσο κατά την φάση κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία, ή άλλων εντελώς εξαιρετικών ερι τώσεων), θα τις εκτελέσει η Ανάδοχος µε τα δικά της έξοδα. Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Πρώτη γραµµή: 0 εκ. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 6.1. Η σύµβαση αραχώρησης γίνεται για χρονικό διάστηµα 28 ετών. Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Πρώτη γραµµή: 0 εκ Παράταση του χρόνου αυτού ε ιτρέ εται µόνο, µετά α ό κοινή συµφωνία των δύο µερών σύµφωνα µε την αρούσα σύµβαση και την ισχύουσα Νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ -ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 7.1. Οι κύριες τµηµατικές ροθεσµίες, για την αξιο οίηση του Ακινήτου µε την κατασκευή του Σταθµού, υ οχρεωτικές για την Ανάδοχο, µετρούµενες άντα α ό της ηµεροµηνίας υ ογραφής της Σύµβασης είναι: 7.2. Υ οβολή µελετών κατασκευής υ όγειου Σταθµού Αριστοµένους και λήψη Πολεοδοµικής Αδείας το αργότερο σε εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες Ολοκλήρωση έργων ανέγερσης, σε δώδεκα (12) µήνες α ό της ηµεροµηνίας λήψης της κατά νόµο Πολεοδοµικής άδειας.. Στο διάστηµα αυτό εριλαµβάνεται και η αράδοση του άνωθεν του Σταθµού εριβάλλοντος χώρου. 12

18 7.4. Η Ανάδοχος θα καθορίσει εραιτέρω ροθεσµίες στο αναλυτικό ρόγραµµα κατασκευής των έργων Αξιο οίησης, ου θα αναφέρονται σε υ οοµάδες εργασιών των δραστηριοτήτων της αρα άνω αραγράφου. Αυτές οι ροθεσµίες, είναι ενδεικτικές και αφορούν τον έλεγχο της ροόδου της εργασίας και της τήρησης του χρονικού ρογραµµατισµού. Η µη αυστηρή τήρηση των ροθεσµιών αυτών θα α οτελούν για το ήµο Καλαµάτας το µέτρο µε το ο οίο θα µ ορεί να ελέγχει έγκαιρα και να α αιτεί α ό την Ανάδοχο να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, ροκειµένου να τηρηθούν οι υ οχρεωτικές τµηµατικές ροθεσµίες της αραγρ Σε ερί τωση µη συµµόρφωσης της Αναδόχου ρος τις α αιτήσεις του ήµου Καλαµάτας εντός διµήνου, τότε σε ε αναληφθείσα εντολή όχληση του ήµου Καλαµάτας και την εκ νέου µη συµµόρφωση του εντός ενός νέου διµήνου, θα κατα ί τει ηµερησίως α ό την εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης των Έργων ανέγερσης του κτιρίου και σε ερί τωση ολικής κατά τωσης, α ό την εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι της συµµόρφωσης του, οσό έντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ, το ο οίο θα ανα ληρωθεί, αντίστοιχα µε τη συµµόρφωση της Αναδόχου. Αν οι συνολικές κατα τώσεις υ ερβούν τα εντακόσιες χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ, τότε η Ανάδοχος κηρύσσεται έκ τωτος Παράταση των ροθεσµιών δεν θα αναγνωριστεί στην Ανάδοχο µε δικαιολογία την άγνοια των νοµικών, εδαφικών και άλλων ειδικών συνθηκών του έργου, των δυσκολιών ροσ έλασης ρος το χώρο του έργου κλ., εκτός αν άλλως ορίζεται στην αρούσα. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 8.1. Η ανάδοχος µετά την υ ογραφή της Σύµβασης θα υ οβάλλει χρονοδιάγραµµα εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών. Με βάση το χρονοδιάγραµµα αυτό θα συντάξει το οριστικό ρόγραµµα, ου στο εξής θα λέγεται Αναλυτικό Πρόγραµµα Έργου Αξιο οίησης και θα το υ οβάλλει µαζί µε τις µελέτες εφαρµογής. 8.2 Το Αναλυτικό Πρόγραµµα του Έργου Αξιο οίησης θα συνταχθεί µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης PERT-CPM (Μέθοδος κρίσιµων διαδρόµων) και θα αρουσιαστεί, ε ίσης και σε γραµµικό ρόγραµµα GANT. 13

19 8.3. Στο υ όψη ρόγραµµα PERT-CPM οι εργασίες θα α εικονίζονται ανά τµήµα εργασιών, ανά όροφο και τµήµα ορόφων του κτιρίου και δεν θα αρουσιάζεται καµία δραστηριότητα σε χρόνο µεγαλύτερο του διµήνου Το ανωτέρω Αναλυτικό Πρόγραµµα, µετά την έγκριση του α ό το ήµο Καλαµάτας θα α οτελεί συµβατικό στοιχείο της Σύµβασης και η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να το τηρεί και να το εφαρµόζει ιστά και α αρέγκλιτα. Τυχόν µελλοντική τρο ο οίηση του Αναλυτικού ρογράµµατος θα γίνει, αν είναι α αραίτητο, µετά α ό αίτηση του λήρως αιτιολογηµένη Η αρακολούθηση και ο έλεγχος της ορείας των εργασιών του έργου θα γίνεται κάθε εβδοµάδα βάσει του ρογράµµατος. Ο έλεγχος, η ροσαρµογή και η ανασύνταξη του ρογράµµατος PERT-CPM, µε τις σταθερές ηµεροµηνίες τµηµατικής και ολικής αράδοσης του έργου θα γίνεται α ό την Ανάδοχο κάθε 2 µήνες Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Αξιο οίησης του Ακινήτου θα εριλαµβάνει υ οχρεωτικά και τους συγκεκριµένους χρόνους, ου θα γίνονται οι αραγγελίες των µηχανηµάτων και των υλικών των µηχανηµάτων, για την έγκριση α ό την Ε ίβλεψη του έργου ριν την αραγγελία Προκειµένου να τηρηθούν οι οριζόµενες ροθεσµίες η Ανάδοχος θα λάβει υ όψη του και θα ροβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη και τρίτη βάρδια, αν δεν ε αρκέσει η κανονική βάρδια, µε ή χωρίς υ ερωρίες ως και η δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας και εορτών, ό ως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 16 της αρούσας, αν η µη τήρηση των ροθεσµιών οφείλεται σε υ αιτιότητά του Η Ανάδοχος θα ρέ ει να λάβει υ όψη την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύ ανση στις ώρες κοινής ησυχίας στην εριοχή Η Ανάδοχος θα ρέ ει να λάβει υ όψη της τις τυχόν νόµιµες, εύλογες και έγκαιρες α αιτήσεις ο οιουδή οτε αρµόδιου Φορέα (Αρχαιολογίας, ΥΠΕΧΩ Ε, Υ. Μεταφορών κλ ) Ο ήµος Καλαµάτας ε ιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωµα να ζητήσει τη συνυ οβολή, µαζί µε τα ροηγούµενα και άλλων στοιχείων (ό ως.χ. διαγράµµατα κατασκευής τµηµάτων του έργου Αξιο οίησης µε έγχρωµες ενδείξεις του µέρους ου εκτελέστηκε κλ ), ου είναι ε ιβοηθητικά για να σχηµατιστεί λήρη εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική ερίοδο, ροόδου του έργου, µε σύγκριση άντα µε τις αρχικές ροβλέψεις του ρογράµµατος Ε ίσης, η Ανάδοχος α οδέχεται ότι: 14

20 α. Έχει συνεκτιµήσει κατά την υ οβολή της ροσφοράς της το χρόνο, ου α αιτείται για τις διατυ ώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, ου θα εισάγει α ό το εξωτερικό. β. Έχει συνεκτιµήσει τους εύλογους ή τους ροβλε όµενους α ό την Νοµοθεσία χρόνους, ου α αιτούν οι εγκρίσεις µελετών κλ, καθώς και οι διατυ ώσεις έκδοσης άσης φύσεως αδειών. γ. Έχει συνεκτιµήσει τον εύλογο χρόνο, ου θα α αιτηθεί για τη µετατό ιση δικτύων ΟΚΩ, τόσο στην οριστική τους θέση όσο και στην ροσωρινή, συµ εριλαµβανοµένου και του χρόνου έγκρισης των αντίστοιχων µελετών. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9.1. Τα υλικά και τα µηχανήµατα γενικά, ου θα χρησιµο οιηθούν στην Αξιο οίηση του Ακινήτου θα είναι α ολύτως σύµφωνα µε τις ροδιαγραφές και τα συµβατικά δεδοµένα, θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα ρέ ει να έχουν εγκριθεί α ό την Ε ίβλεψη του έργου Αξιο οίησης σχετικά µε την ροέλευση, διαστάσεις, αντοχή, οιότητα, εµφάνιση κλ Για την ρόληψη τυχόν, αρερµηνειών η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη ριν α ό την αραγγελία να υ οβάλλει για έγκριση στην Ε ίβλεψη του Έργου κατάσταση ου να εριλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλ, ου θα συνοδεύονται α ό αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να α οδεικνύεται κατ ένδειξη ότι τα είδη ου θα αραγγελθούν συµφωνούν µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ε ίσης, θα αραδώσει στην Τεχνική Υ ηρεσία του ήµου δείγµατα υλικών ή µηχανηµάτων, τα ο οία ρόκειται να συµ εριλάβει στο έργο Αξιο οίησης, µαζί µε τα ονόµατα των ροµηθευτών κλ. Όταν δεν υ άρχουν δείγµατα θα υ οβάλλονται ιστο οιητικά δοκιµών. Τα κατατιθέµενα δείγµατα ρέ ει να είναι αντι ροσω ευτικά για όλη την α οστολή και θα ρέ ει να ροβλεφθεί ένας κατάλληλος χώρος α οθήκευσης εντός ή λησίον του Ακινήτου ου να κλειδώνεται Η Ανάδοχος θα υ οβάλλει γενικά σχέδια ου θα εµφανίζουν σε κατάλληλη κλίµακα, τη διάταξη των µηχανηµάτων και συσκευών ου θα 15

21 αραγγελθούν, µέσα στο χώρο εγκατάστασής τους και ου θα αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη τους Τα αρα άνω στοιχεία και σχέδια η Ανάδοχος θα τα υ οβάλει στο ήµο Καλαµάτας έγκαιρα, ριν την αραγγελία, σε τρία (3) αντίγραφα. Ο ήµος Καλαµάτας αφού ελέγξει το σύµφωνο των τεχνικών χαρακτηριστικών των υ οβαλλοµένων ειδών µε τα συµβατικά, θα ε ιστρέψει εγκεκριµένη µια σειρά α ό τα υ οβληθέντα στοιχεία µέσα σε διάστηµα δύο (2) εβδοµάδων. Αν αρέλθει το διάστηµα αυτό χωρίς αντα όκριση του ήµου Καλαµάτας τα στοιχεία θεωρούνται εγκεκριµένα Η έγκριση των ειδών αυτών α ό το ήµο Καλαµάτας, δεν α αλλάσσει την Ανάδοχο α ό τις ευθύνες του και την υ οχρέωση τα είδη ου θα εγκαταστήσει να είναι, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 9.6 Ο οιαδή οτε καθυστέρηση ροκύψει α ό τυχόν εσφαλµένη ε ιλογή ειδών α ό την Ανάδοχο, α όρριψή τους α ό το ήµο Καλαµάτας και ε ανυ οβολή νέων στοιχείων δεν θα α οτελεί λόγο για την Ανάδοχο να ζητήσει αράταση της συµβατικής συνολικής ροθεσµίας α ο εράτωσης του έργου Ο ήµος Καλαµάτας διατηρεί το δικαίωµα να α ορρίψει κάθε υλικό ή µηχάνηµα, ου κατά την κρίση του δεν είναι σύµφωνο µε τις ροδιαγραφές ή ου δεν είναι σύµφωνο µε τα εγκριθέντα δείγµατα. Θα µ ορεί να αρα έµ ει τα υλικά ή τα µηχανήµατα για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δα άνες της Αναδόχου Όλα τα µηχανήµατα θα συνοδεύονται α ό ιστο οιητικό ελέγχου του κατασκευαστή και εγγύηση λειτουργίας τους Οι αραγγελίες των υλικών και των µηχανηµάτων θα γίνονται έγκαιρα και στις ηµεροµηνίες, ου έχουν καθοριστεί στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Αξιο οίησης του Ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Αµέσως µε την υ ογραφή της Σύµβασης η Ανάδοχος θα δηλώσει στο ήµο Καλαµάτας τον αντίκλητό της, κάτοικο Καλαµάτας Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου, θα είναι έµ ειρος δι λωµατούχος Μηχ/κος µε γενική κατασκευαστική εµ ειρία σε αρόµοια έργα. Ο 16

22 ροϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου µ ορεί να οριστεί αλλοδα ός, αλλά θα ρέ ει να α αραίτητα να οµιλεί την Ελληνική γλώσσα. Ε ίσης, ανάλογα µε τη φάση κατασκευής του έργου για κάθε τµήµα της κατασκευής θα υ άρχει υ εύθυνος δι λωµατούχος Μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας (Πολιτικός Μηχανικός, Η/Μ, Αρχιτέκτων). Το ως άνω ροσω ικό ρέ ει να οµιλεί, να διαβάζει και να γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη ερί τωση θα υ άρχουν µόνιµα διερµηνείς για τον καθένα Για την έγκριση των αρα άνω ροτεινόµενων Μηχανικών, η Ανάδοχος υ έβαλλεστο ήµο Καλαµάτας ριν α ό την υ ογραφή της Σύµβασης όλες τις ληροφορίες, ιστο οιητικά και λοι ά λε τοµερή στοιχεία, ου αφορούν στα ροσόντα και την είρα τους. Ε ίσης, δήλωσε το Μηχανικό ου θα είναι εξουσιοδοτηµένος να ανα ληρώνει τον εργοταξιάρχη Μηχανικό, όταν α ουσιάζει. Ο ήµος Καλαµάτας έχει τη δυνατότητα να µην εγκρίνει τους ροτεινόµενους α ό την Ανάδοχο Μηχανικούς, αν θεωρήσει ότι δεν έχουν τα κατάλληλα ροσόντα και την είρα ή δεν είναι κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις Ε ίσης, δύναται κατά την κρίση του να ανακαλέσει για σοβαρούς λόγους την έγγραφη έγκριση του για τον ορισµό ο οιουδή οτε εκ των αρα άνω Μηχανικών, ο ότε η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη να τον α οµακρύνει και να τον αντικαταστήσει µε άλλον, του ο οίου ο διορισµός θα υ όκειται ε ίσης στην έγγραφη έγκριση του ήµου Καλαµάτας Ο Εργοταξιάρχης Μηχανικός θα είναι ο ωσδή οτε εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο να εκ ροσω εί την Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του Εργοταξίου εριλαµβανοµένης της αραλαβής των εντολών, ειδο οιήσεων, οδηγιών ή αρατηρήσεων της Ε ίβλεψης του Έργου, και της υ ογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου ου η υ ογραφή ροβλέ εται ε ί τό ου του έργου ( αραλαβές, ε ιµετρήσεις, ηµερολόγια κλ ) Ο Εργοταξιάρχης Μηχανικός είναι υ εύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και την εφαρµογή των α αραίτητων µέτρων ροστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι αυτό ο αρα άνω Μηχανικός ρέ ει να υ οβάλει στο ήµο Καλαµάτας υ εύθυνη δήλωση, µε την ο οία να α οδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υ όψη Μηχανικών της Αναδόχου σε καµία ερί τωση δεν α αλλάσσει τον τελευταίο α ό τις υ οχρεώσεις του, η δε 17

23 Ανάδοχος αραµένει άντοτε α οκλειστικά και εξ ολοκλήρου υ εύθυνος α έναντι στο ήµο Καλαµάτας και ρος τρίτους Η Ανάδοχος εκτός του βασικού ε ιστηµονικού ροσω ικού ου αναφέρθηκε ιο άνω, θα στελεχώσει το γραφείο του στο εργοτάξιο µε το κατάλληλο ειδικευµένο βοηθητικό ροσω ικό για τη διεύθυνση, αρακολούθηση και εκτέλεση του έργου Η Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την ε ίβλεψη του έργου και το ροσω ικό του ήµου Καλαµάτας στην άσκηση ελέγχων κλ Η Ανάδοχος θα ορίζει ως ε ιβλέ οντες κατά τις ολεοδοµικές διατάξεις, για την έκδοση της Οικοδοµικής Άδειας, τους Μηχανικούς ου στελεχώνουν το εργοταξιακό γραφείο κατά ειδικότητα. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Το εργοταξιακό γραφείο της Αναδόχου θα εριλαµβάνει και κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των γραφείων της ε ίβλεψης. Όλοι οι χώροι του εργοταξιακού γραφείου, θα εξο λιστούν µε τα α αραίτητα έ ι λα, όργανα έλεγχου και µετρήσεων, γραφική ύλη, θα ηλεκτροφωτίζονται, θα έχουν τηλεφωνική σύνδεση και θα θερµαίνονται Τα γραφεία του εργοταξίου και όλες οι α αιτούµενες ροσωρινές εγκαταστάσεις (υ όστεγα α οθήκευσης κλ ), για την εκτέλεση του έργου Αξιο οίησης θα δηµιουργηθούν µε µέριµνα, δα άνη και ευθύνη της Ανάδοχου σε θέσεις µε ελεύθερη ρόσβαση ου θα ε ιτρέψει ο ήµος Καλαµάτας ή οι λοι ές Αρµόδιες Αρχές Η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη, µε δα άνες της, να αφαιρέσει και να α οµακρύνει α ό τα εργοτάξια κάθε ροσωρινή εγκατάσταση, α ορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, λεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, ροσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλ και γενικά να µεριµνήσει για οτιδή οτε α αιτείται για την αράδοση στον ήµο Καλαµάτας του χώρου του εργοταξίου, µετά την εραίωση του έργου. Ε ίσης η Ανάδοχος θα ροβαίνει µε διαταγή του ήµου Καλαµάτας στην άρση κάθε ροστατευτικής κατασκευής ου έγινε για α οφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κλ. Εάν εντός είκοσι (20) ηµερών α ό την έγγραφη διαταγή του ήµου, η Ανάδοχος δεν ροβεί στην 18

24 έναρξη και εραίωση των ανωτέρω εργασιών καθαρισµού των χώρων των εργοταξίων, µέσα σε εύλογη ροθεσµία, αυτές θα εκτελεστούν σε βάρος της Αναδόχου και θα εκ έσουν α ό τις εγγυήσεις Η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη να φροντίζει για την ύ αρξη λήρους σήµανσης της γύρω εριοχής κατά το στάδιο κατασκευής των έργων Αξιο οίησης Η Ανάδοχος έχει την υ οχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη των υλικών, µηχανηµάτων εργαλείων κλ ου ανήκουν σε αυτήν ή σε τρίτους ου βρίσκονται στο χώρου του εργοταξίου και να βλέ ει όλα τα ροβλε όµενα µέτρα ροσλαµβάνοντας συν τοις άλλοις και το κατάλληλο για το σκο ό αυτό ροσω ικό (φύλακες ηµέρας, νυχτοφύλακες κλ ). Σε ερί τωση α ώλειας, φθορά βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κλ., ου ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους, η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη να α οζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να α οκαταστήσει το υλικό κλ, χωρίς να δικαιούται να ροβάλει αξίωση για ο οιαδή οτε δική του α οζηµίωση έναντι του ήµου Καλαµάτας Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, βαρύνουν την Ανάδοχο, η ο οία και είναι υ εύθυνη για τη λειτουργία και συντήρησή τους, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη να ε ισκευάζει και συντηρεί το Ακίνητο για όλη τη συµβατική ερίοδο µε µέριµνα και δα άνες της. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Πέρα α ό τις ό οιες διατάξεις της Νοµοθεσίας ερί υ οχρεώσεων και ευθυνών της Αναδόχου, θα ισχύουν συµ ληρωµατικά τα αρακάτω: Σε ερί τωση ου κά οια υλικά, µηχανήµατα ή τρό οι εργασίες α ό τα α αιτούµενα για το έργο Αξιο οίησης καλύ τονται α ό δί λωµα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα α όκτησης του δι λώµατος για τη χρησιµο οίηση του δι λώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν την Ανάδοχο. Η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη να ροσκοµίσει µε δική της δα άνη όλα τα υλικά και µηχανήµατα και να διαθέτει το ροσω ικό, ου είναι αναγκαίο για την κατασκευή του Έργου Αξιο οίησης του 19

25 Ακινήτου. Η Ανάδοχος οφείλει ε ίσης να ε ισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει έναντι αντός κινδύνου, µε δικές της δα άνες, τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, ου θα χρησιµο οιηθούν για την κατασκευή. Η Ανάδοχος ρέ ει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λε τοµερειακά σχέδια της µελέτης και µε τυχόν συµ ληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Τα σχέδια κατασκευής (as built) θα αραδίδονται στο ήµο Καλαµάτας, µετά το έρας των έργων σε τρεις σειρές φωτοτυ ιών και σε ηλεκτρονική µορφή σε αρχείο cad Ο οιαδή οτε ζηµιά στο έργο Αξιο οίησης, είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξιο κλ ) θα ροέρχεται α ό ο οιαδή οτε αιτία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, βαρύνει την Ανάδοχο, η ο οία είναι υ οχρεωµένη και να την α οκαταστήσει Ο οιασδή οτε φύσης ατύχηµα, είτε στο ροσω ικό της Αναδόχου είτε σε τρίτους ή ζηµιές σε οχήµατα, µηχανήµατα, ή και σε εριουσίες τρίτων, ου οφείλονται σε αµέλεια ή υ αιτιότητα του ροσω ικού της Αναδόχου, βαρύνουν α οκλειστικά, οινικά και αστικά, µόνο την ίδια Η Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση του έργου Αξιο οίησης όλα τα α αιτούµενα µέτρα ασφάλειας ου ε ιβάλλονται α ό την ισχύουσα νοµοθεσία Σε ερί τωση χρησιµο οίησης υ εργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, η Ανάδοχος αραµένει µόνη και α οκλειστικά υ εύθυνος για τις υ όψη εργασίες Πριν α ό την έναρξη του έργου Αξιο οίησης η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη να µεριµνήσει µε ευθύνη και δα άνες της για την έκδοση κάθε κατά νόµο α αιτούµενης άδειας συµ εριλαµβανοµένης και της οικοδοµικής άδειας, καταβάλλοντας τις νόµιµες κρατήσεις, καθιστάµενη ουσιαστικά και α οκλειστικά υ εύθυνη για κάθε αράβαση των διατάξεων, ου ισχύουν για την εκτέλεση του έργου Αξιο οίησης του Ακινήτου Για τη λειτουργία του Ακινήτου α οκλειστικά υ εύθυνη είναι η Ανάδοχος ου θα ε ιβαρυνθεί και µε όλα τα έξοδα. Ε ίσης υ οχρεώνεται να υ οβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις µε τα α αιτούµενα δικαιολογητικά για αροχές και συνδέσεις του έργου µε.ε.η., Ο.Τ.Ε., ΕΥΑΚ, κλ στο όνοµα του χρήστη και να ληρώσει τις αναγκαίες εισφορές ρος τους Ο.Κ.Ω. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των ανελκυστήρων η Ανάδοχος υ οχρεούται να υ οβάλλει όλα τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ρος το Υ ουργείο 20

26 Βιοµηχανίας και να ληρώσει τις αναγκαίες εισφορές και τον ειδικό φόρο ολυτελείας Εάν κατά τη διάρκεια του Έργου Αξιο οίησης του Ακινήτου α αιτηθούν ε είγοντα µέτρα για την ρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής ή για τη διασφάλιση έ ειτα α ό τέτοιο συµβάν, η ανάδοχος είναι υ εύθυνη να εκτελέσει αν ότι είναι αναγκαίο. Χωρίς να εριορίζεται αυτή η υ οχρέωση, η ε ίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίνει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. Η υ οχρέωση αυτή της Αναδόχου δεν εριλαµβάνει τις ερι τώσεις ανωτέρας βίας Η Ανάδοχος εγγυάται την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Αξιο οίησης. Ε ίσης η Ανάδοχος εγγυάται έναντι του ήµου Καλαµάτας για κάθε αµφισβήτηση τρίτων α ό αιτίες ου θα ροκύψουν α ό υ αιτιότητά της εξ αιτίας της κατασκευής του έργου Αξιο οίησης ου µε ευθύνη της και ε ιβάρυνση της θα διευθετηθούν Η µετατό ιση της ροσωρινής και οριστικής θέσης των συνδέσεων των δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και οι τυχόν α αιτούµενες τοµές για τον εντο ισµό τους θα γίνουν α ό την Ανάδοχο µε ευθύνη της και δα άνη της ( αράλληλα έργα). ΑΡΘΡΟ 14 ο ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΆ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη µε δα άνες της εκτελέσει το έργο Αξιο οίησης µε ασφαλή τρό ο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοι ές διατάξεις και οδηγίες του ήµου Καλαµάτας ου αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων και να ροβαίνει µε δα άνες του στη λήψη µέτρων ροστασίας των γειτονικών κατασκευών κλ, ό ως αυτά ροβλέ ονται α ό την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία Η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη να µεριµνήσει µε δα άνες της για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε όσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, τις ο οίες θα ρέ ει να διατηρεί σε καλή κατάσταση, να εξασφαλίσει µέσα αροχής ρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και να το οθετήσει κατάλληλες ινακίδες ή φωτεινά σήµατα ε ισήµανσης και α αγόρευσης ε ικίνδυνων θέσεων, καθώς και ροειδο οιητικές και συµβουλευτικές ινακίδες, τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινδύνους α ό το εργοτάξιο. 21

27 14.3. Η Ανάδοχος ρέ ει να χορηγεί µε δα άνες της στο εργατικό ροσω ικό τα α αιτούµενα, κατά ερί τωση εργασιών, ατοµικά και οµαδικά εφόδια ροστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, ό ως κράνη, γυαλιά ροστασίας, ζώνες ασφαλείας, οδιές, γάντια, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλ Για την ροστασία και την αντιµετώ ιση των υρκαγιών στις εγκαταστάσεις γενικά του εργοταξίου η Ανάδοχος υ οχρεώνεται, µε δα άνες της να φροντίσει: α. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξο λισµού υρόσβεσης. β. Για τον εριοδικό καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου α ό ε ικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη α οκοµιδή τους. γ. Για τη µη ραγµατο οίηση εργασιών κολλήσεως ή άλλων εργασιών ανοιχτής υράς κοντά σε χώρους α οθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου ή άλλων γειτονικών ιδιοκτησιών. δ. Για την ασφάλιση του όλου έργου έναντι της υρκαγιάς Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα α ό όλα τα αρα άνω η Ανάδοχος αραµένει µόνος και α οκλειστικά υ εύθυνη για την ασφάλεια των εργαζοµένων στο έργο Αξιο οίησης και είναι δική της ευθύνη η λήψη µε δα άνες της των ενδεδειγµένων και σωστών µέτρων ασφάλειας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα ρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται α ό την Ελληνική Νοµοθεσία Ε ίσης η Ανάδοχος ρέ ει να αίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την α οφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων, σε τρίτους και να ροβεί µε δα άνες της στη λήψη ροστατευτικών µέτρων για αρακείµενες κατασκευές, ιδιοκτησίες κλ Η Ανάδοχος θα αναρτήσει µε ευθύνη της και έξοδά της ληροφοριακές ινακίδες, σε διακεκριµένες θέσεις στο έργο. Οι ινακίδες θα είναι γενικά της έγκρισης του ήµου Καλαµάτας Ρητά καθορίζεται, ότι όλες οι δραστηριότητες της Ανάδοχου θα εριορίζονται α οκλειστικά στον χώρο, ου της έχει αραχωρήσει ο ήµος Καλαµάτας για τις ανάγκες του έργου Αξιο οίησης και µόνο σε ερί τωση ου δεν θα ροκύψει ενόχληση και ύστερα α ό σχετική έγκριση θα µ ορεί να ε εκταθεί α ό τα καθορισµένα όρια Η Ανάδοχος υ οχρεώνεται να ανακοινώνει στο ήµο Καλαµάτας τις διαταγές και τις εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε υ οδεικνυόµενα µέτρα 22

28 ελέγχου, ασφαλείας κλ, ου α ευθύνονται ή κοινο οιούνται σε αυτήν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Αξιο οίησης Η Ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει µε δα άνες της το Έργο Αξιο οίησης του Ακινήτου κατά το στάδιο της κατασκευής και να συµµορφώνεται µε τις κείµενες διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας και των Κοινοτικών Οδηγιών. Οι ελάχιστες αλλά ε αρκείς σε µέγεθος κατά το διάστηµα αυτό ασφαλιστικές καλύψεις, θα είναι: α. Ασφάλιση του Σταθµού κατά αντός κινδύνου. β. Ασφάλιση του Σταθµού κατά ο οιασδή οτε ζηµιάς, α ώλειας ή καταστροφής µερικής ή ολικής, ου οφείλεται ή ροκαλείται α ό ο οιοδή οτε λόγο ακόµη και α ό ανωτέρα βία (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κλ ). γ. Ασφάλιση έναντι ατυχηµάτων του ροσω ικού του Σταθµού, αλλά και αντός εισερχόµενου στο εργοτάξιο για ο οιοδή οτε λόγο. δ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για οιανδή οτε αιτία α ορρέει α ό την κατασκευή του Σταθµού Η ασφάλιση του Ακινήτου για τα στάδια της κατασκευής του Έργου Αξιο οίησης αρχίζει µε την έναρξη τους και θα λήξη µε την λήρη εραίωσή τους και την έναρξη ασφάλισης του κτιριακών εγκαταστάσεων για το στάδιο της λειτουργίας τους. Τα ασφαλιστήρια θα υ οβληθούν στο ήµο Καλαµάτας είκοσι (20) ηµέρες ριν την έναρξη της ισχύος τους. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Η Ανάδοχος θα τηρεί ηµερολόγιο του Έργου Αξιο οίησης, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία των ηµοσίων Έργων, καθώς και βιβλία καταµέτρησης των αφανών εργασιών, τα ο οία υ ογράφονται α ό την Ε ίβλεψη του έργου και τον ασκούντα τον οιοτικό έλεγχο και θεωρούνται α ό τις αρµόδιες υ ηρεσίες του ήµου Καλαµάτας Η Ανάδοχος µε την α ο εράτωση των εργασιών θα αναγγείλει εγγράφως στο ήµο Καλαµάτας την εράτωση των εργασιών Αξιο οίησης και θα συντάξει µε δα άνες της και θα αραδώσει στο ήµο Καλαµάτας τα εξής: α. Φάκελο σε τρία αντίγραφα, ου θα εριλαµβάνει λήρη σειρά σχεδίων (γενικά, ειδικά, λε τοµερειών) του έργου µε τις διαστάσεις ου τελικά 23

29 εφαρµόστηκαν, καθώς και έκθεση ου εριγράφει µε ακρίβεια και ληρότητα το έργο, τα ιθανά ροβλήµατα ου ανέκυψαν και τον τρό ο ου αντιµετω ίστηκαν. Ακόµα το ηλεκτρονικό αρχείο των σχεδίων σε αρχείο cad. Σε αράρτηµα θα ε ισυνά τεται το χρονοδιάγραµµα και λοι ά στοιχεία του ρογράµµατος, ό ως εγκρίθηκαν και σε αντι αραβολή οι χρόνοι ου ραγµατικά ε ιτεύχθηκαν, τα συνεργεία ου διατέθηκαν, οι χρόνοι για τη µεταφορά των συνδέσεων δικτύων ΟΚΩ κλ β. Κατασκευαστικά σχέδια των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κλίµακα 1:50 ή 1:100 ό ως ραγµατικά εκτελέστηκαν, ου να εριλαµβάνουν λε τοµερή διαγράµµατα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, ό ου θα σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος και η συνδεσµολογία των κατασκευών, των µηχανηµάτων, των δικτύων κλ. γ. Εγχειρίδια χειρισµού συντήρησης και ανταλλακτικών, τα prospectus και οι τυχόν οδηγίες εγκαταστάσεων των συσκευών και µηχανηµάτων των Η/Μ εγκαταστάσεων. δ. Πιστο οιητικά ελέγχου οιότητας και εγγυήσεις των ε ί µέρους κατασκευών των αρα άνω µηχανηµάτων Η Ανάδοχος θα ροβεί µε δα άνες της, στη λήψη και εκτύ ωση φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων κατασκευής του Έργου Αξιο οίησης του Ακινήτου αρχίζοντας α ό την υ άρχουσα κατάσταση, ριν την ολοκλήρωση του έργου, σύµφωνα µε τις υ οδείξεις της Ε ίβλεψης. Τις φωτογραφίες αυτές θα τις αραδώσει στο ήµο Καλαµάτας σε ειδικά άλµ ουµ Μετά την αράδοση όλων των ανωτέρω θα συνταχθεί α ό το ήµο Καλαµάτας βεβαίωση συµµόρφωσης της Αναδόχου στις συµβατικές της υ οχρεώσεις, ου αφορούν στο έργο αξιο οίησης. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Η Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένη να διαθέσει όλο το α αιτούµενο ροσω ικό κάθε φύσης και ειδικότητας για την εκτέλεση του Έργου Αξιο οίησης του Ακινήτου µέσα στην ροθεσµία ου αναφέρεται στο άρθρο 7 της αρούσης Ε ιτρέ εται η εκτέλεση νυχτερινής ή υ ερωριακής εργασίας και εργασία κατά τις Αργίες και Εορτές, σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται α ό τους Νόµους του 24