1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα;"

Transcript

1 Ασκήσεις Λυµένες Aσκήσεις 1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΧ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Λ ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 ΓΡΑΨΕ 'Κ(', Λ, ')= ', Κ(Λ) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Κ(Η) : ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Η ΑΝ Η MOD 2 = O TOTE Κ Η+2 ΑΛΛΙΩΣ Κ 4*Η ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Λ = 1 Κλήση της συνάρτησης Κ µε Τυπικές Πραγµατικές Περιεχόµενο Η Λ 1 Αφού Η MOD 2 = 1 MOD 2 = 1 έχουµε: Κ = 4 *H = 4 *1 = 4 Η ΓΡΑΨΕ τυπώνει: Κ(1)= 4 Λ = 2 Κλήση της συνάρτησης Κ µε Τυπικές Πραγµατικές Περιεχόµενο Η Λ 2 Αφού Η MOD 2 = 2 MOD 2 = 0 έχουµε: Κ = H+2 = 2+2 = 4 Η ΓΡΑΨΕ τυπώνει: Κ(2)= 4 31

2 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ O Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Υ Π Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Λ = 3 Κλήση της συνάρτησης Κ µε Τυπικές Πραγµατικές Περιεχόµενο Η Λ 3 Αφού Η MOD 2 = 3 MOD 2 = 1 έχουµε: Κ = 4*H = 4*3 = 12 Η ΓΡΑΨΕ τυπώνει: Κ(3)= 12 Λ = 4 Κλήση της συνάρτησης Κ µε Τυπικές Πραγµατικές Περιεχόµενο Η Λ 4 Αφού Η MOD 2 = 4 MOD 2 = 0 έχουµε: Κ = H+2 = 4+2 = 6 Η ΓΡΑΨΕ τυπώνει: Κ(4)= 6 Λ = 5 Κλήση της συνάρτησης Κ µε Τυπικές Πραγµατικές Περιεχόµενο Η Λ 5 Αφού Η MOD 2 = 5 MOD 2 = 1 έχουµε: Κ = 4*H = 4*5 = 20 Η ΓΡΑΨΕ τυπώνει: Κ(5)= 20 Λ = 6 Κλήση της συνάρτησης Κ µε Τυπικές Πραγµατικές Περιεχόµενο Η Λ 5 Αφού Η MOD 2 = 6 MOD 2 = 0 έχουµε: Κ = H+2 = 6+2 = 8 Η ΓΡΑΨΕ τυπώνει: Κ(6)= 8 2. Θεωρήστε ένα σηµείο του επιπέδου µε µη µηδενικές συντεταγµένες (Α, Β). Ως γνωστόν το τεταρτηµόριο στο οποίο ανήκει το σηµείο καθορίζεται από το πρόσηµο των συντεγαγµένων του, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 32 Α Β Τεταρτηµόριο Θετικός Θετικός Πρώτο Αρνητικός Θετικός εύτερο Αρνητικός Αρνητικός Τρίτο Θετικός Αρνητικός Τέταρτο

3 Λυµένες Ασκήσεις Γράψτε συνάρτηση που δοθέντων των Α, Β (ακέραιου τύπου) ελέγχει το τεταρτηµόριο στο οποίο ανήκει το σηµείο και επιστρέφει κατάλληλο ενηµερωτικό µήνυµα. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤ (Α, Β) : ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Α, Β! A, B : οι συντεταγµένες του σηµείου ΑΝ Α > 0 ΤΟΤΕ ΑΝ Β > 0 ΤΟΤΕ ΤΕΤ 'Πρώτο τεταρτηµόριο ΑΛΛΙΩΣ ΤΕΤ 'Τέταρτο τεταρτηµόριο' ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ Β > 0 ΤΟΤΕ ΤΕΤ ' εύτερο τεταρτηµόριο' ΑΛΛΙΩΣ ΤΕΤ 'Τρίτο τεταρτηµόριο' ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 3. Γράψτε συνάρτηση ΓΙΝ η οποία να υπολογίζει το γινόµενο των στοιχείων της τρίτης στήλης σε έναν πίνακα Α[4,8] πραγµατικού τύπου. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΝ (Α) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Α[4,8], Γ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Κ! Κ : µετρητής επανάληψης! Α : ο πίνακας της εκφώνησης! Γ : το αποτέλεσµα των υπολογισµών Γ 1 ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 Γ Γ*Α[Κ, 3] ΓΙΝ Γ ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 33

4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ O Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Υ Π Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 4. Γράψτε διαδικασία ΙΑΒΑΣΕ_ΘΕΤ_ΑΡΤΙΟ, η οποία να διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν θετικό και άρτιο ακέραιο αριθµό Ν. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΑΣΕ_ΘΕΤ_ΑΡΤΙΟ(Ν) ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Ν! Ν : η παράµετρος που δέχεται την τιµή εισόδου _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ ' ώσε ένα θετικό και άρτιο ακέραιο:' ΙΑΒΑΣΕ Ν ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Ν > 0) ΚΑΙ (N ΜΟD 2 = 0) 5. Γράψε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΟΙ(Α, Ν, Μ, ΜΟΓ, ΜΟΣΤ), η οποία να υπολογίζει: τους µέσους όρους ανά γραµµή (οι οποίοι αποθηκεύονται στον πίνακα ΜΟΓ[Ν] πραγ- µατικού τύπου) και τους µέσους όρους ανά στήλη (οι οποίοι αποθηκεύονται στον πίνακα ΜΟΣΤ[Μ] πραγµατικού τύπου) του πραγµατικού πίνακα Α[Ν, Μ]. 34 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΟΙ(Α, Ν, Μ, ΜΟΓ, ΜΟΣΤ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Ν, Μ, Κ, Λ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Α[Ν, Μ], ΜΟΓ[Ν], ΜΟΣΤ[Μ], Σ! Ν : αριθµός γραµµών του Α! Μ : αριθµός στηλών του Α! Α[Ν, Μ] : ο πίνακας της εκφώνησης! Κ, Λ : µετρητές επανάληψης! Σ : άθροισµα στοιχείων! ΜΟΓ[Ν] : οι µέσοι όροι ανά γραµµή! ΜΟΣΤ[Μ] : οι µέσοι όροι ανά στήλη! Μέσος όρος στοιχείων ανά γραµµή ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν Σ 0 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Μ Σ Σ+Α[Κ, Λ] ΜΟΓ[Κ] Σ/Μ ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Μ Σ 0

5 Λυµένες Ασκήσεις ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν Σ Σ+Α[Κ, Λ] ΜΟΣΤ[Λ] Σ/Ν 6. Στο πλαίσιο ενός προγράµµατος αγωγής υγείας ο καθηγητής που έχει αναλάβει το έργο πραγµατοποιεί έρευνα σε ένα τµήµα γυµνασίου το οποίο αριθµεί 30 µέλη. Πιο συγκεκριµένα καταγράφει τις ηµερήσιες ώρες τηλεθέασης των µαθητών του τµήµατος αυτού για χρονικό διάστηµα 20 ηµερών. α) Γράψτε πρόγραµµα το οποίο: i) καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραµµα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τις ηµερήσιες ώρες τηλεθέασης των µαθητών για το παραπάνω χρονικό διάστηµα, ii) καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραµµα υπολογίζει το πλήθος των µαθητών που παρακολούθησαν συνολικά (στις 20 ηµέρες) πάνω από 80 ώρες, iii) εµφανίζει στην οθόνη το πλήθος των µαθητών αυτών µε κατάλληλα δια- µορφωµένο µήνυµα, iv) καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραµµα υπολογίζει το πλήθος των ηµερών που ο συνολικός αριθµός ωρών τηλεθέασης από όλους τους µαθητές ήταν µικρότερος από 90 ώρες, v) εµφανίζει στην οθόνη το πλήθος των ηµερών αυτών µε κατάλληλα δια- µορφωµένο µήνυµα. β) Να γράψετε όλα τα υποπρογράµµατα που καλεί το πρόγραµµα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΏρεςΤηλ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Ώρες[30, 20] ΑΚΕΡΑΙΕΣ : ΠληθΜαθ, ΠληθΗµ! Ώρες : ώρες τηλεθέασης ανά µαθητή και ανά ηµέρα! ΠληθΜαθ : πλήθος µαθητών που παρακολούθησαν συνολικά! περισσότερες από 80 ώρες! ΠληθΗµ : πλήθος ηµερών που ο συνολικός αριθµός ωρών τηλεθέασης από! όλους τους µαθητές ήταν µικρότερος από 90 ώρες ΚΑΛΕΣΕ ιαβωρ(ώρες) ΠληθΜαθ ΥπολΜαθ(Ώρες) ΓΡΑΨΕ 'Πλήθος µαθητών που παρακολούθησαν > 80 ώρες =', ΠληθΜαθ ΠληθΗµ ΥπολΗµ(Ώρες) ΓΡΑΨΕ 'Πλήθος ηµερών που παρακολουθήθηκαν < 90 ώρες =', ΠληθΗµ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 35

6 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ O Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Υ Π Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ιαβωρ(ω) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Ω[30, 20] ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Κ,Λ! Ω[30, 20] : οι ώρες τηλεθέασης ανά µαθητή και ανά ηµέρα! Κ, Λ : µετρητές επανάληψης ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΡΑΨΕ 'Μαθητής Νο :', Κ ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ ' ώσε τις ώρες τηλεθέασης για την ', Λ, ' ηµέρα' ΙΑΒΑΣΕ Ω[Κ, Λ] ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ω[Κ,Λ] >= 0 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥπολΜαθ(Ω) : ΑΚΕΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Ω[30, 20], ΑΘΡ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Κ,Λ, Πληθ! Ω[30, 20] : οι ώρες τηλεθέασης ανά µαθητή και ανά ηµέρα! Κ, Λ : µετρητές επανάληψης! Πληθ : το πλήθος των µαθητών που παρακολούθησαν συνολικά πάνω! από 80 ώρες! ΑΘΡ : σύνολο ωρών που παρακολούθησε ένας µαθητής στις 20 µέρες Πληθ 0 ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΑΘΡ 0 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 ΑΘΡ ΑΘΡ+Ω[Κ, Λ] ΑΝ ΑΘΡ > 80 ΤΟΤΕ Πληθ Πληθ+1 ΥπολΜαθ Πληθ ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥπολΗµ(Ω) : ΑΚΕΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Ω[30, 20], ΑΘΡ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Κ,Λ, Πληθ! Ω[30, 20] : οι ώρες τηλεθέασης ανά µαθητή και ανά ηµέρα! Κ, Λ : µετρητές επανάληψης! Πληθ : το πλήθος των ηµερών που ο συνολικός αριθµός 36

7 Λυµένες Ασκήσεις! ωρών τηλεθέασης από όλους τους µαθητές ήταν µικρότερος από 90 ώρες! ΑΘΡ : σύνολο ωρών που παρακολούθησαν όλοι οι µαθητές µία ηµέρα Πληθ 0 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 ΑΘΡ 0 ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΑΘΡ ΑΘΡ+Ω[Κ, Λ] ΑΝ ΑΘΡ < 90 ΤΟΤΕ Πληθ Πληθ+1 ΥπολΗµ Πληθ ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 7. Ένα σουπερµάρκετ εµπορεύεται τρεις διαφορετικές µάρκες γιαουρτιών. Οι τιµές πώλησης των γιαουρτιών κάθε µάρκας φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Μάρκα Λιπαρά Με φρούτα Χωρίς φρούτα 0% 1,1 0,9 ΑΑΑ 2% 1,2 1 Πλήρες 1,3 1,1 0% 1 0,8 BBB 2% 1,3 1,1 Πλήρες 1,5 1,2 0% 0,9 0,7 ΓΓΓ 2% 1,15 0,95 Πλήρες 1,28 1,08 α) Γράψτε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: i) καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραµµα διαβάζει τη µάρκα του γιαουρτιού (µοναδικές επιτρεπτές τιµές εισόδου : ΑΑΑ ή ΒΒΒ ή ΓΓΓ), ii) καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραµµα διαβάζει την περιεκτικότητα σε λιπαρά του γιαουρτιού (µοναδικές επιτρεπτές τιµές εισόδου: 0% ή 2% ή Πλήρες), iii) καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραµµα διαβάζει αν το γιαούρτι περιέχει φρούτα ή όχι (µοναδικές επιτρεπτές τιµές: ΝΑΙ ή ΟΧΙ), iv) καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραµµα υπολογίζει την τιµή πώλησης του για ουρτιού, v) εµφανίζει στην οθόνη τη µάρκα, την περιεκτικότητα σε λιπαρά, το αν περιέχει ή όχι φρούτα και την τιµή πώλησης του γιαουρτιού. β) Να γράψετε όλα τα υποπρογράµµατα που καλεί το πρόγραµµα. 37

8 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ O Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Υ Π Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γιαούρτι ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Μάρκα, Λιπαρά, Φρούτα, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Τιµή! Μάρκα : η µάρκα του γιαουρτιού! Λιπαρά : η περιεκτικότητα σε λιπαρά! Φρούτα : περιέχει φρούτα;! Τιµή : τιµή πώλησης γιαουρτιού ΚΑΛΕΣΕ ιαβμάρκα(μάρκα) ΚΑΛΕΣΕ ιαβλιπαρά(λιπαρά) ΚΑΛΕΣΕ ιαβφρούτα(φρούτα) Τιµή ΥπολΤιµ(Μάρκα, Λιπαρά, Φρούτα) ΑΝ Φρούτα = 'ΝΑΙ' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Μάρκα, Λιπαρά, 'µε φρούτα', Τιµή, 'ευρώ' ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ Μάρκα, Λιπαρά, 'χωρίς φρούτα', Τιµή, 'ευρώ' ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ιαβμάρκα(μ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Μ! Μ : η µάρκα του γιαουρτιού _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ ' ώσε τη µάρκα :' ΙΑΒΑΣΕ Μ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Μ = 'ΑΑΑ') Ή (Μ = 'ΒΒΒ') Ή (Μ = 'ΓΓΓ') ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ιαβλιπαρά(λ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Λ! Λ : η περιεκτικότητα σε λιπαρά του γιαουρτιού _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ ' ώσε την περιεκτικότητα σε λιπαρά :' ΙΑΒΑΣΕ Λ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Λ = '0%') Ή (Λ = '2%') Ή (Λ = 'Πλήρες') ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ιαβφρούτα (Φ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Φ! Φ : περιέχει φρούτα το γιαούρτι; 38

9 Λυµένες Ασκήσεις _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ 'Περιέχει φρούτα το γιαούρτι ;' ΙΑΒΑΣΕ Φ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Φ = 'ΝΑΙ') Ή (Φ = 'ΟΧΙ') ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥπολΤιµ(Μ, Λ, Φ) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Μ, Λ, Φ! Μ : η µάρκα του γιαουρτιού! Λ : η περιεκτικότητά του σε λιπαρά! Φ : περιέχει φρούτα το γιαούρτι; ΑΝ Μ = 'ΑΑΑ' ΤΟΤΕ ΑΝ Λ = '0%' ΤΟΤΕ ΥπολΤιµ 1.1 ΥπολΤιµ 0.9 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Λ = '2%' ΤΟΤΕ ΥπολΤιµ 1.2 ΥπολΤιµ 1 ΑΛΛΙΩΣ! πλήρες ΥπολΤιµ 1.3 ΥπολΤιµ 1.1 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Μ = 'ΒΒΒ' ΤΟΤΕ ΑΝ Λ = '0%' ΤΟΤΕ ΥπολΤιµ 1 ΥπολΤιµ 0.8 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Λ = '2%' ΤΟΤΕ ΥπολΤιµ 1.3 ΥπολΤιµ

10 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ O Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Υ Π Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΑΛΛΙΩΣ! πλήρες ΥπολΤιµ 1.5 ΥπολΤιµ 1.2 ΑΛΛΙΩΣ! Μ = 'ΓΓΓ' ΑΝ Λ = '0%' ΤΟΤΕ ΥπολΤιµ 0.9 ΥπολΤιµ 0.7 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Λ = '2%' ΤΟΤΕ ΥπολΤιµ 1.15 ΥπολΤιµ 0.95 ΑΛΛΙΩΣ! πλήρες ΥπολΤιµ 1.28 ΥπολΤιµ 1.08 ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8. Στο τυχερό παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ η νικήτρια στήλη περιλαµβάνει 5 αριθµούς (από 1 µέχρι και 45) και τον αριθµό ΤΖΟΚΕΡ (από 1 µέχρι 20). α) Γράψτε διαδικασία Εισ εδ, η οποία να διαβάζει τα αποτελέσµατα των τελευταίων πενήντα κληρώσεων και να τα καταχωρεί σε δισδιάστατο ακέραιο πίνακα 50 γραµµών και 6 στηλών (ο αριθµός Τζόκερ κάθε κλήρωσης αποθηκεύεται στην 6 η στήλη). β) Γράψτε διαδικασία ΣΥΧΝ5, η οποία να δέχεται ως παράµετρο έναν ακέραιο πίνακα που περιέχει τα αποτελέσµατα των τελευταίων πενήντα κληρώσεων του ΤΖΟΚΕΡ και να υπολογίζει ποιος αριθµός εµφανίζεται συχνότερα στις κληρώσεις και ποια ήταν η συχνότητα εµφάνισής του. Από τις µετρήσεις εξαιρείται ο αριθµός ΤΖΟΚΕΡ. γ) Γράψτε διαδικασία ΣΥΧΝΤΖΟΚ, η οποία να δέχεται ως παράµετρο έναν ακέραιο πίνακα που περιέχει τα αποτελέσµατα των τελευταίων πενήντα κληρώσεων του ΤΖΟΚΕΡ και να υπολογίζει ποιος αριθµός ΤΖΟΚΕΡ εµφανίζεται συχνότερα στις κληρώσεις και ποια ήταν η συχνότητα εµφάνισής του. 40

11 Λυµένες Ασκήσεις δ) Γράψτε διαδικασία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, η οποία να δέχεται ως παραµέτρους: τον συχνότερα εµφανιζόµενο αριθµό (ΑΡΣ) (εξαιρουµένου του ΤΖΟΚΕΡ), τη συχνότητα εµφάνισης (ΦΟΡΣ) του ΑΡΣ, τον συχνότερα εµφανιζόµενο αριθµό ΤΖΟΚΕΡ (ΑΡΤΖ), τη συχνότητα εµφάνισης (ΦΟΡΤΖ) του ΑΡΤΖ, και να εµφανίζει στην οθόνη τα αποτελέσµατα µε την ακόλουθη µορφή: Ο αριθµός ΑΡΣ είναι ο συχνότερα εµφανιζόµενος (εξαιρουµένου του Τζόκερ) Φορές εµφάνισης : ΦΟΡΣ Ο αριθµός ΑΡΤΖ είναι ο συχνότερα εµφανιζόµενος αριθµός Τζόκερ Φορές εµφάνισης : ΦΟΡΤΖ ε) Γράψτε πρόγραµµα το οποίο, καλώντας τα παραπάνω υποπρογράµµατα, να υλοποιεί τις προαναφερόµενες λειτουργίες. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΖΟΚΕΡ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : ΤΖ[50,6], ΜΑΧ5, ΘΜΑΧ5, ΜΑΧΤΖ, ΘΜΑΧΤΖ! ΤΖ[50, 6] : οι νικήτριες εξάδες του ΤΖΟΚΕΡ στις τελευταίες 50 κληρώσεις! ΜΑΧ5 : ο αριθµός εµφανίσεων του συχνότερα εµφανιζόµενου αριθµού! (εξαιρουµένου του Τζόκερ)! ΘΜΑΧ5 : ο συχνότερα εµφανιζόµενος αριθµός (εξαιρουµένου του Τζόκερ)! ΜΑΧΤΖ : ο αριθµός εµφανίσεων του συχνότερα εµφανιζόµενου αριθµού! Τζόκερ! ΘΜΑΧΤΖ : ο συχνότερα εµφανιζόµενος αριθµός Τζόκερ ΚΑΛΕΣΕ Εισ εδ(τζ) ΚΑΛΕΣΕ ΣΥΧΝ5(ΤΖ, ΘΜΑΧ5, ΜΑΧ5) ΚΑΛΕΣΕ ΣΥΧΝΤΖΟΚ (ΤΖ, ΘΜΑΧΤΖ, ΜΑΧΤΖ) ΚΑΛΕΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΘΜΑΧ5,ΜΑΧ5,ΘΜΑΧΤΖ, ΜΑΧΤΖ ) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Εισ εδ(τζ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Κ, Λ, ΤΖ[50, 6]! Κ, Λ : µετρητές επανάληψης! ΤΖ[50, 6] : οι νικήτριες εξάδες του ΤΖΟΚΕΡ στις τελευταίες 50 κληρώσεις ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 ΓΡΑΨΕ 'Κλήρωση Νο :', Κ ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ ' ώσε τον ', Λ, ' αριθµό' ΙΑΒΑΣΕ ΤΖ[Κ, Λ] ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (ΤΖ[Κ,Λ] >= 1) ΚΑΙ (ΤΖ[Κ,Λ] <= 45) 41

12 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ O Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Υ Π Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ ' ώσε τον αριθµό Τζόκερ ' ΙΑΒΑΣΕ ΤΖ[Κ, 6] ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (ΤΖ[Κ,6] >= 1) ΚΑΙ (ΤΖ[Κ,Λ] <= 20) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΧΝ5(ΤΖ, ΑΡΙΘΜ, ΦΟΡΕΣ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ : ΤΖ[50, 6], Κ, Λ, Φ[45], ΑΡΙΘΜ, ΦΟΡΕΣ, ΑΡ! Φ : πίνακας συχνοτήτων για τους αριθµούς (τη στοιχείο Φ[Κ]! καταγράφει τη συχνότητα εµφάνισης του αριθµού Κ)! ΑΡ : βοηθητική µεταβλητή! ΤΖ[50, 6] : οι νικήτριες εξάδες του ΤΖΟΚΕΡ στις τελευταίες! 50 κληρώσεις! Κ, Λ : µετρητές επανάληψης! ΑΡΙΘΜ : ο αριθµός που εµφανίζεται συχνότερα στις κληρώσεις! ΦΟΡΕΣ : η συχνότητα εµφάνισης του αριθµού ΑΡΙΘΜ ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 45 Φ[Κ] 0 ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 ΑΡ ΤΖ[Κ, Λ] Φ[ΑΡ] Φ[ΑΡ]+1 ΦΟΡΕΣ Φ[1] ΑΡΙΘΜ 1 ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 45 ΑΝ Φ[Κ] > ΦΟΡΕΣ ΤΟΤΕ ΦΟΡΕΣ Φ[Κ] ΑΡΙΘΜ Κ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΧΝΤΖΟΚ(ΤΖ, ΑΡΙΘΜ, ΦΟΡΕΣ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ : ΤΖ[50, 6], Κ, Φ[20], ΑΡΙΘΜ, ΦΟΡΕΣ, ΑΡ! Φ : πίνακας συχνοτήτων για τους αριθµούς (το στοιχείο Φ[Κ]! καταγράφει τη συχνότητα εµφάνισης του αριθµού Τζόκερ Κ)! ΑΡ : βοηθητική µεταβλητή! ΤΖ[50, 6] : οι νικήτριες εξάδες του ΤΖΟΚΕΡ στις τελευταίες 50 κληρώσεις! Κ : µετρητής επανάληψης! ΑΡΙΘΜ : ο αριθµός Τζόκερ που εµφανίζεται συχνότερα στις κληρώσεις 42

13 Λυµένες Ασκήσεις! ΦΟΡΕΣ : η συχνότητα εµφάνισης του αριθµού Τζόκερ ΑΡΙΘΜ ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 Φ[Κ] 0 ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 ΑΡ ΤΖ[Κ, 6] Φ[ΑΡ] Φ[ΑΡ]+1 ΑΡΙΘΜ 1 ΦΟΡΕΣ Φ[1] ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 20 ΑΝ Φ[Κ] > ΦΟΡΕΣ ΤΟΤΕ ΦΟΡΕΣ Φ[Κ] ΑΡΙΘΜ Κ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΑΡΣ, ΦΟΡΣ, ΑΡΤΖ, ΦΟΡΤΖ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ : ΑΡΣ, ΦΟΡΣ, ΑΡΤΖ, ΦΟΡΤΖ! ΑΡΣ : ο συχνότερα εµφανιζόµενος αριθµός (εκτός Τζόκερ)! ΦΟΡΣ : η συχνότητα εµφάνισης του ΑΡΣ! ΑΡΤΖ : ο συχνότερα εµφανιζόµενος αριθµός ΤΖΟΚΕΡ! ΦΟΡΤΖ : συχνότητα εµφάνισης του ΑΡΤΖ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθµός ', ΑΡΣ, 'είναι ο συχνότερα εµφανιζόµενος' ΓΡΑΨΕ '(εξαιρουµένου του Τζόκερ) Φορές εµφάνισης :', ΦΟΡΣ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθµός ', ΑΡΤΖ, 'είναι ο συχνότερα εµφανιζόµενος' ΓΡΑΨΕ 'αριθµός Τζόκερ Φορές εµφάνισης :', ΦΟΡΤΖ 43