ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΡΟΣ B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΡΟΣ B"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΡΟΣ B ΕΚ ΟΣΗ 2009

2 2

3 ΜΕΡΟΣ Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΙΓΜΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ο παρών κανονισµός εκδόσεως 2009 αποτελεί ψηφιακώς επεξεργασµένη επανέκδοση των εκδόσεων ετών 1958, 1974, 1980, 1983 και της επανέκδοσης του 1988 σε ενιαίο τεύχος µε όλες τις µέχρι σήµερα συµπληρώσεις και τροποποιήσεις που έχουν γίνει στον Κανονισµό Κυκλοφορίας και Ελιγµών. Τελευταία διορθωτική εγκύκλιος που ελήφθη υπ όψιν είναι η ΕΤ/Κ αριθ. 102/ Ο όρος ατµάµαξα όταν αναφέρεται µεµονωµένως στον παρόντα Κανονισµόν υποδηλώνει γενικώς την κινητήριο µονάδα (ατµάµαξα, δηζελάµαξα, ηλεκτράµαξα ή αυτοκινητάµαξα) πλην ορισµένων ειδικών περιπτώσεων όπως π.χ. η παρ. 768 στην οποία ο ανωτέρω όρος αναφέρεται αποκλειστικώς στην ατµάµαξα. 3

4 4

5 ΠΙΝΑΞ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΣ ΕΠΕΝΕΧΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΛΙΓΜΩΝ Εγκύκλιος ΕΤ/Κ Αριθµός Ηµεροµηνία Τροποποίησις Περίληψις 5

6 6

7 ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΡΟΧΑΙΟΝ ΥΛΙΚΟΝ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΑΙ ΤΡΟΧΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΩΝ Άρθρον 1 Ορισµοί Άρθρον 2 ιάκρισις των γραµµών σταθµών Άρθρον 3 Αρίθµησις των αλλαγών τροχιάς, µηχανικών εγκαταστάσεων, γραµµών και δεσµών Άρθρον 4 Μικρά συντήρησις και επιθεώρησις των αλλαγών τροχιάς Άρθρον 5 Χειρισµός των αλλαγών τροχιάς Άρθρον 6 Περιστροφικαί και µεταφορικαί γέφυραι Άρθρον 7 Γεφυροπλάστιγγες Άρθρον 8 Εγκαταστάσεις υδρεύσεως ατµαµαξών και οχηµάτων Άρθρον 9 Ανυψωτικά µηχανήµατα σταθµών Άρθρον 10 Συντήρησις, αφή και χειρισµός των µονίµων σηµάτων του σταθµού Άρθρον 11 Περίµετρος ελευθέρας διατοµής της γραµµής. Περιτύπωµα τροχαίου υλικού και φορτώσεως.26 Άρθρον 12 Κανονική συντήρησις των κτιρίων και µονίµων εγκαταστάσεων των σταθµών Άρθρον 13 Παραλαβή και παράδοσις των κτιρίων και εγκαταστάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. ΤΡΟΧΑΙΟΝ ΥΛΙΚΟΝ. ΙΑΚΡΙΣΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΙΣ, ΧΡΗΣΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Άρθρον 14 Ορισµός και κατηγορίαι τροχαίου υλικού. Αρίθµησις τροχαίου υλικού Άρθρον 15 Χαρακτηριστικά στοιχεία των οχηµάτων αφορώντα αµέσως εις την εκµετάλλευσιν αυτών. Σχετική σήµανσις των οχηµάτων Άρθρον 16 Κινητά εξαρτήµατα φορτηγών Άρθρον 17 Τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων εν γένει Άρθρον 18 ιαπίστωσις ζηµιών και ελλείψεων των οχηµάτων. ελτία επισκέψεως. ελτία διαπιστώσεως βλάβης Άρθρον 19 Σήµανσις δια πινακίδων των βεβλαµµένων και ελλειπών οχηµάτων Άρθρον 20 Καταλογισµός των διαπιστωθεισών ζηµιών και ελλείψεων. Πρωτόκολλον ζηµιών και ελλείψεων Άρθρον 21 Χρήσις και καθαρισµός των επιβατικών οχηµάτων, σκευοφόρων και ταχυδροµείων Άρθρον 22 Αίτησις και χορήγησις φορτηγών Άρθρον 23 Εξέτασις του φορτηγού προ της φορτώσεως Άρθρον 24 Φόρτωσις των φορτηγών Άρθρον 25 Σήµανσις των φορτηγών των υποκειµένων λόγω φορτίου εις περιορισµούς κυκλοφορίας και ελιγµών Άρθρον 26 Χαρακτηρισµός των φορτηγών αναλόγως των εξυπηρετουµένων δια τούτων µεταφορών Άρθρον 27 Περάτωσις της φορτώσεως. Προορισµός των φορτωθέντων οχηµάτων. Πινακίδες προορισµών Άρθρον 28 Περάτωσις της εκφορτώσεως των φορτηγών. Αφαίρεσις των πινακίδων σηµάνσεως λόγω φορτίου και των πινακίδων προορισµού. Καθαρισµός και απολύµανσις Άρθρον 29 Έλεγχος κυκλοφορίας των οχηµάτων

8 Άρθρον 30 Εξαρτήµατα φορτώσεως. ιάκρισις, αρίθµησις και διανοµή αυτών Άρθρον 31 Χρησιµοποίησις των εξαρτηµάτων φορτώσεως. Συντήρησις αυτών...48 Άρθρον 32 Έλεγχος κυκλοφορίας των εξαρτηµάτων φορτώσεως. ελτία µεταφοράς αυτών...49 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ Άρθρον 33 Χρησιµοποίησις του τηλεγράφου...50 Άρθρον 34 Τηλεγραφικά γραφεία. Κατάθεσις τηλ/µάτων. Υπάλληλοι έχοντες αρµοδιότητα όπως καταθέτωσι τηλ/µατα...51 Άρθρον 35 Τηλεγραφικά σηµεία Άρθρον 36 Μεταβίβασις τηλεγραφηµάτων...54 Άρθρον 37 Καταχώρησις των παραληφθέντων τηλεγραφηµάτων και επίδοσις αυτών εις τους παραλήπτας...57 Άρθρον 38 Μεταβίβασις τηλεγραφηµάτων δια σταθµών µεταποµπής Άρθρον 39 Αναµεταβίβασις τηλεγραφηµάτων Άρθρον 40 Μεταβίβασις τηλεγραφικών εγκυκλίων Άρθρον 41 Επείγοντα τηλεγραφήµατα Άρθρον 42 Ανάληψις κατατεθέντος τηλεγραφήµατος Άρθρον 43 Ενέργειαι εις περίπτωσιν σιωπής του καλουµένου Γραφείου Άρθρον 44 Μεταβίβασις τηλεγραφηµάτων εις περίπτωσιν τηλεγραφικής ανωµαλίας...61 Άρθρον 45 Καθυστέρησις µεταβιβάσεως τηλεγραφηµάτων...61 Άρθρον 46 Χρησιµοποίησις των ταινιών. Αρχεία τηλεγράφου...61 Άρθρον 47 Μικρά συντήρησις των τηλεγραφικών συσκευών...62 Β. ΕΛΙΓΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ, ΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΛΙΓΜΩΝ Άρθρον 48 Προσωπικόν ελιγµών και αρµοδιότης αυτού. Εφόδια του προσωπικού ελιγµών...63 Άρθρον 49 ιεύθυνσις και επίβλεψις των ελιγµών...64 Άρθρον 50 Γενικαί οδηγίαι αφορώσαι την προσωπικήν ασφάλειαν του προσωπικού του συµµετέχοντος ή παρισταµένου εις ελιγµούς...64 Άρθρον 51 Ζεύξις και απόζευξις των οχηµάτων κατά τους ελιγµούς. Ζεύξις των οχηµάτων εις συνθέσεις αµαξοστοιχιών Άρθρον 52 Στάθµευσις και κάλυψις των οχηµάτων κατά τους ελιγµούς...68 Άρθρον 53 Ταχύτης και πέδησις κατά τους ελιγµούς...69 Άρθρον 54 Χρήσις των πεδίλων σταθµεύσεως...69 Άρθρον 55 Ελιγµοί επί ειδικών τινών γραµµών και εγκαταστάσεων...70 Άρθρον 56 Εκτέλεσις των ελιγµών, κινητήρια µέσα...71 Άρθρον 57 Ελιγµοί δι' ατµαµάξης...72 Άρθρον 58 Ελιγµοί δια κεκλιµένων γραµµών...73 Άρθρον 59 Ελιγµοί δια των χειρών και δια των ρυµουλκών

9 Γ. ΣΥΝΘΕΣΙΣ, ΠΕ ΗΣΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ. ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ. ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΖΕΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΙ Άρθρον 60 Στοιχεία χαρακτηρίζοντα την σύνθεσιν αµαξοστοιχίας τινός Άρθρον 61 Αριθµός αξόνων αµαξοστοιχίας Άρθρον 62 Φορτίον της αµαξοστοιχίας και υπολογισµός αυτού Άρθρον 63 Παράγοντες περιορίζοντες το φορτίον των αµαξοστοιχιών Άρθρον 64 Σύνθεσις των αµαξοστοιχιών από απόψεως του είδους της καταστάσεως και φορτίου του τροχαίου υλικού Άρθρον 65 ιάταξις του τροχαίου υλικού εν τη συνθέσει ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII. ΠΕ ΗΣH ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ...84 Άρθρον E66 Πέδη, λειτουργία πέδης, χαρακτηριστικές αναγραφές Άρθρον 66 ιάφοροι τρόποι πεδήσεως των αµαξοστοιχιών Άρθρον 67 Υπολογισµός της πεδήσεως των αµαξοστοιχιών Άρθρον 68 Κατανοµή του βάρους πεδήσεως στη σύνθεση Άρθρον 69 Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι την χειροκίνητον πέδην Άρθρον 70 Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι την αυτόµατον συνεχή πέδην Άρθρον 71 Κενόν διαθέσιµον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIIΙ. ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ. ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Άρθρον..72 Κίνησις των αµαξοστοιχιών. Ζεύξις και απόζευξις κινητηρίων. Ταχύτητες κινητηρίων Άρθρον 73 Κίνησις των αµαξοστοιχιών. δι' ατµαµαξών εζευγµένων επί κεφαλής Άρθρον 74 Κίνησις αµαξοστοιχίας δι' ατµαµάξης, εζευγµένης εις την ουράν ή εις διάµεσον σηµείον της συνθέσεως Άρθρον 75 Κίνησις αµαξοστοιχιών δι' ατµαµαξών εζευγµένων επί κεφαλής και εις την ουράν συγχρόνως Άρθρον 76 Όριον ταχύτητος των αµαξοστοιχιών αναλόγως της χαράξεως της γραµµής. Περιορισµός ταχύτητος δια λόγους γραµµής Άρθρον 77 Ταχύτητες αµαξοστοιχιών. ελτία περιορισµού ταχύτητος ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX. ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Άρθρον 78 Τάξις κυκλοφορίας των αµαξοστοιχιών. ιάκρισις δροµολογίων Άρθρον 79 Κατάταξις των αµαξοστοιχιών από απόψεως εφαρµογής κανόνων κυκλοφορίας Άρθρον 80 Κατάταξις των αµαξοστοιχιών αναλόγως της χρησιµοποιήσεωςαυτών Άρθρον 81 Αρίθµησις των δροµολογίων και αµαξοστοιχιών Άρθρον 82 Σειρά προτεραιότητος των αµαξοστοιχιών Άρθρον 83 Τίτλος αµαξοστοιχίας Άρθρον 84 Σύνταξις δροµολογίων και κοινοποίησις αυτών

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ. ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΙΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ..117 Άρθρον 85 ιανοµή του τροχαίου υλικού Άρθρον 86 Πρόγραµµα των αµαξοστοιχιών Άρθρον 87 ιαταγή κυκλοφορίας αµαξοστοιχιών Άρθρον 88 Κοινοποίησις του προγράµµατος των αµαξοστοιχιών εις το ενδιαφερόµενον προσωπικόν. 119 Άρθρον 89 ιαταγή κυκλοφορίας αµαξοστοιχιών επί πλέον των αναφεροµένων εις το πρόγραµµα Άρθρον 90 Αναγγελία της κυκλοφορίας των αµαξοστοιχιών του άρθρου Άρθρον 91 Κατάργησις αµαξοστοιχίας Άρθρον 92 Κενόν διαθέσιµον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Άρθρον 93 Εισαγωγικαί ιατάξεις Άρθρον 94 Συµπληρωθή µεταγενεστέρως Άρθρον 95 ιαδοχή αµαξοστοιχιών Άρθρον 96 Όροι κυκλοφορίας τακτικών επιβατικών αµαξοστοιχιών. Τήρησις της προβλεποµένης υπό των δροµολογίων κανονικής τάξεως κυκλοφορίας Άρθρον 97 Αλλαγή διασταυρώσεως δύο τακτικών επιβατικών άµαξ/χιών Άρθρον 98 Όροι κυκλοφορίας λοιπών αµαξ/χιών πλην τακτικών επιβατικών. Αίτησις γραµµής Άρθρον 99 Αντιστροφή της κανονικής τάξεως διαδοχής δύο αµαξοστοιχιών της αυτής φοράς Άρθρον 100 ιατάξεις αφορώσαι ειδικώς εις το προσωπικόν οδηγήσεως και συνοδείας αµαξοστοιχιών 134 Άρθρον 101 δις Ανωµαλία ΕΗΣΑ µονής γραµµής. Προσωρινή κυκλοφορία µε αίτηση γραµµής Άρθρον 101 Ληπτέα µέτρα εν περιπτώσει διακοπής της τηλεγραφικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ XI) ΕΙ ΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον 1 Ειδική ακολούθησις αµαξοστοιχιών Άρθρον 2 Ειδική διασταύρωσις αµαξοστοιχιών εις κλειστόν ή αργούντα σταθµόν Άρθρον 3 Εισαγωγή αµαξ/χίας µη τακτικής επιβατικής εις «Σύµπλεγµα»και απόδοσις κυρίας γραµµής εις κανονικήν κυκλοφορίαν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ XI) Ειδικαί διατάξεις κυκλοφορίας αµαξ. Έργων και... µηχανοκινήτων οχηµάτων γραµµής Άρθρον 1 Πεδίον εφαρµογής. Ορισµοί Άρθρον 2 Γενικές συνθήκες κυκλοφορίας στο Τµήµα Εργασίας Άρθρον 3 Έγκρισις κυκλοφορίας δι' εργασίαν Άρθρον 4 Απελευθέρωσις κυρίας γραµµής Άρθρον 5 Εξαγωγή και επανεισαγωγή µηχανοκινήτου ή τροχιοδικού οχήµατος Άρθρον 6 Αποστολή µηχανοκινήτου οχήµατος προς εργασίαν προ της αφίξεως προηγηθείσης αµαξ/χίας εις επόµενον σταθµόν Άρθρον 7 Ταυτόχρονος κυκλοφορία...163

11 Άρθρον 8 Εργοτάξια ανακαινίσεως Ε. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 166 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII. ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΛΗΞΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ Άρθρον 102. Ωρολόγια και ώρα υπηρεσίας Άρθρον 103 Ώραι υπηρεσίας του προσωπικού σταθµών Άρθρον 104 Σταθµοί µε ουχί συνεχή υπηρεσίαν. Λήξις και ανάληψις υπηρεσίας υπό τούτων Άρθρον 104 δις Λήξη και ανάληψη υπηρεσίας σε σταθµούς µονής γραµµής εξοπλισµένους µε ΕΗΣΑ και µε σύστηµα Κεντρικού Χειρισµού Άρθρον 105 Μεταβίβασης υπηρεσίας υπό Σταθµάρχου εις Σταθµάρχην Άρθρον 106 Μεταβίβασις υπηρεσίας από Προϊσταµένου αµαξοστοιχίας εις Προϊστάµενον Άρθρον 107 Μεταβίβασις υπηρεσίας από υπαλλήλου εις υπάλληλον ελιγµών Άρθρον 108 Αλλαγή ή προσθήκη ατµαµαξών εις διάµεσον σταθµόν ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIII. ΣΥΝΟ ΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ. ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ. ΦΥΛΛΟΝ ΠΟΡΕΙΑΣ.172 Άρθρον 109 Συνοδεία τής αµαξοστοιχίας Άρθρον 110 Εφόδια σηµάνσεως και εφόδια βοηθείας εν τη αµαξοστοιχία. Εφόδια των υπαλλήλων αµαξοστοιχίας Άρθρον 111 Εξέτασις, παραλαβή και παράδοσις της αµαξοστοιχίας. Παραλαβή της υπηρεσίας της αµαξοστοιχίας εις τον αρχικόν, τους διαµέσους και τον τελικόν σταθµόν Άρθρον 112 Φύλλον πορείας της αµαξοστοιχίας Άρθρον 113 Γενικαί οδηγίαι αφορώσαι την χρησιµοποίησιν του φύλλου πορείας ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIV ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.181 Άρθρον 114 Χρησιµοποίησις των γραµµών κυκλοφορίας εν τοις Σταθµοίς Άρθρον 115 Μέτρα δια την στάθµευσιν και κράτησιν αµαξ/χιών εν τω σταθµώ. Βεβαίωσις περί της ακεραιότητος Άρθρον 116 Υποδοχή των αµαξοστοιχιών εν σταθµώ Άρθρον 117 Έξοδος ή διέλευσις αµαξοστοιχιών δια των σταθµών Άρθρον 118 Καθορισµός σταθµού διασταυρώσεως ή υπερβάσεως δύο αµαξοστοιχιών. Αλλαγή διασταυρώσεως ή υπερβάσεως Άρθρον 119 Εκτέλεσις διασταυρώσεων και υπερβάσεων Άρθρον 120 ιατάξεις αφορώσαι ειδικώτερον τους Μηχανοδηγούς και το προσωπικόν αµαξοστοιχιών. 192 Άρθρον 121 Υποχρεώσεις εκ των ενδείξεων των σηµάτων καλύψεως των σταθµών Άρθρον 122 Ανωµαλίαι σηµάτων Άρθρον 123 Απρόοπτη στάθµευση αµαξοστοιχίας. Κάλυψη

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XV ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΗΣ(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΙ ΡΑΙΖΙΝΑΙ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΒΑΓΟΝΕΤΤΑ, ΠΟ ΗΛΑΤΟΙ ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΡΑΙΖΙΝΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΦΟΡΕΙΑ) 208 Άρθρον 124 ιάφοροι εκτελεστικαί διατάξεις κυκλοφορίας Άρθρον 125 Αυτοκίνητοι δραιζίναι και µηχανοκίνητα βαγονέττα Άρθρον 126 Χειροκίνητα (ή ποδήλατα) οχήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVI ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.216 Άρθρον 127 Αµαξοστοιχία που ακινητεί στην ανοικτή γραµµή. Βοήθεια Άρθρον 128 ιάσπασις αµαξοστοιχίας. Σήµα Μηχανοδηγού και προσωπικού Άρθρον 129 ιαφυγή οχηµάτων Άρθρον 130 Κατακύλισις αµαξ/χίας. Σήµα κινδύνου και συναγερµός προσωπικού Άρθρον 131 Αχρήστευση σφυρίχτρας ή προβολέα κινητήριας µονάδας Άρθρον 132 Επιβαλλόµενη προσοχή προς τας εν πορεία αµαξ/χίας. Υποχρέωσις των υπαλλήλων εν γένει Άρθρον 133 Κίνδυνος επί της γραµµής. Επιθεώρησις γραµµής µετά διακοπήν κυκλοφορίας Άρθρον 134 Αποκλεισµός της γραµµής υπό χιόνων Άρθρον 135 ιάφοροι διατάξεις Αποκλεισµός της γραµµής, µεταβίβασις επιβατών και αποσκευών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Άρθρον Ι ιατάξεις διέπουσαι την κυκλοφορίαν εντός ανακαινιζοµένου τµήµατος γραµµής Άρθρον 2 ΕΙ ΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΛΙΓΜΩΝ. ( ραιζινοτρακτέρ) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 242 Άρθρον 3 ΓΕΡΑΝΟΙ ΕΣΚΑΦΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΠΛΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ241 ΠΙΝΑΞ ΙΑ ΟΧΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ( 936 Γ.Κ.Κ.) ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ( 937 Γ.Κ.Κ.) ΕΛΤΙΟΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΣ (υπόδ.1001) ΕΛΤΙΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ (υπόδ. 1036) ΕΛΤΙΟΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ (υπόδ. 1036α) ΕΛΤΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ (υπόδ. 1037) ΕΛΤΙΟΝ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ (υπόδ. 1041) ΕΛΤΙΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπόδ. 1042) ΕΛΤΙΟΝ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ (υπόδ. 1043)

13 ΕΛΤΙΟΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ (υπόδ. 1044) ΕΛΤΙΟΝ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπόδ. 1045) ΕΛΤΙΟΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ (υπόδ. 1046) ΕΛΤΙΟΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΙΑΝ (υπόδ. 1060)

14 Α ΟΡΙΣΜΟΙ. ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΡΟΧΑΙΟΝ ΥΛΙΚΟΝ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρον 1 Ορισµοί 1. Αι διατάξεις του Κανονισµού κυκλοφορίας και ελιγµών αποβλέπουν αφ' ενός εις την ασφάλειαν των επί των σιδηροδροµικών γραµµών ευρισκοµένων εν κινήσει ή εν στάσει προσώπων και τροχαίου υλικού και αφ' ετέρου εις την επίτευξιν της εκτελέσεως των αναληφθεισών µεταφορών εντός ωρισµένων προθεσµιών και εις ωρισµένας ώρας. 2. Κυρία γραµµή είναι η γραµµή εφ ής κινούνται αι αµαξοστοιχίαι κατά την από σταθµού εις σταθµόν µετάβασίν των ως και κατά την διέλευσιν δια των σταθµών. Η κυρία γραµµή δύναται να είναι µονή, ήτοι µία µόνον γραµµή διήκουσα µεταξύ διαδοχικών σταθµών και εντός αυτών ή διπλή αποτελούµενη εκ ζεύγους γραµµών διηκουσών µεταξύ διαδοχικών σταθµών και εντός τούτων και εφ εκάστης των οποίων η κίνησις των αµαξοστοιχιών γίνεται κατά κανόνα κατά µίαν µόνον σταθεράν κατεύθυνσιν. Προς διάκρισιν το εκτός της περιοχής του σταθµού τµήµα της κυρίας γραµµής καλείται «ανοικτή γραµµή». 3. Σταθµός είναι σιδηροδροµική εγκατάστασις διαθέτουσα µίαν ή περισσοτέρας γραµµάς, συνδεοµένας µετά της κυρίας γραµµής δια µιας τουλάχιστον αλλαγής, εξωπλισµένη και ειδικώς καθοριζοµένη δια την εξασφάλισιν των αναγκαιουσών διαδικασιών κυκλοφορίας (ειδικώτερον διασταυρώσεις ή υπερβάσεις αµαξοστοιχιών) και εκπληρούσα τους εµπορικούς σκοπούς τού σιδηροδρόµου. Οι σταθµοί συνδέονται µεταξύ των δια τηλεπικοινωνιακού µέσου προς διεξαγωγήν των συνεννοήσεων δια την ασφάλειαν της κυκλοφορίας. Ως περιοχή σταθµού ορίζεται το µεταξύ των προς εκάστην διεύθυνσιν κυκλοφορίας απευθυνοµένων κυρίων σηµάτων καλύψεως τµήµα των εγκαταστάσεων τούτου. Περαιτέρω, προς διάκρισιν της καταστάσεως ενός σταθµού από απόψεως συµµετοχής εις την κυκλοφορίαν, δίδονται oι κάτωθι ορισµοί: Ανοικτός σταθµός καλείται ο εν κανονική λειτουργία επηνδρωµένος σταθµός. Κατά την συγκεκριµένην περίπτωσιν µνείας αυτού, ανοικτός σταθµός καλείται: α. Εν υπηρεσία (ή εν ενεργεία) εφ όσον εξασφαλίζει υπηρεσίαν δια Σταθµάρχου. β. Αργών εφ όσον ευρίσκεται εν διακοπή ή διαλείµµατι υπηρεσίας. Κλειστός σταθµός καλείται ο επ αόριστον χρόνον µή εν λειτουργία και µή επηνδρωµένος σταθµός. Οι εξοπλισµένοι µε ΕΗΣΑ σταθµοί τµήµατος µονής γραµµής πού υπάγονται σε Κεντρικό Έλεγχο Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) θεωρούνται ενεργοί ανεξάρτητα από την παρουσία Σταθµάρχη, του οποίου τις αρµοδιότητες για την κυκλοφορία επωµίζεται κανονικά ό Κεντρικός Χειριστής (Κ.Χ.) του τµήµατος. 4. Ως στάσεις χαρακτηρίζονται εγκαταστάσεις διαθέτουσαι ή µη ετέρας γραµµάς πλέον της κυρίας γραµµής εις τας οποίας δύνανται να σταθµεύουν αι αµαξοστοιχίαι προς εξυπηρέτησιν επιβατικής και εµπορικής κινήσεως. 14

15 ι' υπηρεσιακής διαταγής δύναται να επιτραπή υπό ειδικούς όρους, η εξασφάλισις κυκλοφοριακής διαδικασίας εις προς τούτο καθοριζοµένας στάσεις. 5. ια του όρου Τµήµα κυκλοφορίας χαρακτηρίζεται τµήµα του ικτύου περιλαµβάνον σειράν διαδοχικών σταθµών, υπαγοµένων εις την ως προς την κυκλοφορίαν δικαιοδοσίαν ενός εκ των σταθµών του τµήµατος, καλουµένου πρωτεύοντος σταθµού, επιφορτισµένου µε την εκτέλεσιν ενίων κυκλοφοριακών διατυπώσεων κατά τον παρόντα Κανονισµόν. Ο πρωτεύων σταθµός πρέπει κατ αρχήν να έχη συνεχή υπηρεσίαν καθ όλον το 24ωρον και δυνατότητα απ ευθείας επικοινωνίας δι υπηρεσιακού τηλεπικοινωνιακού µέσου µεθ ενός εκάστου των σταθµών του τµήµατός του (κεχωρισµένως ή οµαδικώς) ως και µετά των εκατέρωθεν πρωτευόντων σταθµών. Τµήµα τι θεωρείται αρχόµενον από του ακραίου σταθµού του δι' ου αµαξοστοιχία δοθείσης διευθύνσεως εισέρχεται εις τούτο (καλουµένου αρχικού σταθµού του τµήµατος ως προς την διεύθυνσιν ταύτην) και περατούµενον εις τον ακραίον σταθµόν του εξ ου ή αµαξοστοιχία εξέρχεται του τµήµατος (καλουµένου τελικού σταθµού του τµήµατος). Ο τελικός σταθµός ενός τµήµατος είναι εν ταυτώ αρχικός του εποµένου, κατά την δοθείσαν διεύθυνσιν κυκλοφορίας τµήµατος. ι υπηρεσιακής διαταγής ορίζονται τα τµήµατα κυκλοφορίας του ικτύου και ο Πρωτεύων σταθµός εκάστου. 6. Με τον όρο τµήµα αποκλεισµού (Τ.Α.) χαρακτηρίζεται τµήµα σιδηροδροµικής γραµµής, στο οποίο επιτρέπεται η είσοδος αµαξοστοιχίας, µόνο όταν αυτό είναι ελεύθερο από οποιοδήποτε όχηµα (εξαίρεση µπορεί να γίνει για ειδικές κυκλοφορίες, όπως π.χ. για κυκλοφορία ΜΟ ή για κυκλοφορία αµαξ/χιών έργων σε εργοτάξιο, µε όρους που καθορίζονται σε ειδικά παραρτήµατα). 7. α. Θέσεις αποκλεισµού χαρακτηρίζονται οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις που ορίζουν τα άκρα ενός Τ.Α. Σαν θέσεις αποκλεισµού µπορούν να ορισθούν σταθµοί, ή και σηµεία της ανοικτής γραµµής (π.χ. Θέσεις, διακλαδώσεις, στάσεις, κλπ.). β. Θέσεις αυτόµατου αποκλεισµού χαρακτηρίζονται θέσεις αποκλεισµού της ανοικτής γραµµής µε σήµατα, που λειτουργούν αυτόµατα µέσω της επενέργειας της κυκλοφορίας. 8. Κενή για µελλοντική συµπλήρωση. 9. ια του όρου αµαξοστοιχία χαρακτηρίζεται αδιακρίτως είτε άθροισµα οχηµάτων συνδεδεµένων προς άλληλα και µετά κινητηρίου οχήµατος είτε και παν µεµονωµένον κινητήριον όχηµα, τα οποία παρελήφθησαν υπό προσωπικού αµαξοστοιχιών και τα οποία πρόκειται να κινηθούν ή κινούνται επί της κυρίας γραµµής, µέχρις ου παραδοθούν υπό του προσωπικού αµαξοστοιχιών εις τον προορισµόν αυτών. 10. ια του όρου κυκλοφορία χαρακτηρίζεται η κίνησις των αµαξοστοιχιών επί της κυρίας γραµµής και η είσοδος, διέλευσις και έξοδος αυτών εκ της περιοχής των Σταθµών. 11. ια του όρου ελιγµός χαρακτηρίζεται πάσα κίνησις οχήµατος ή ατµαµάξης ή συνθέσεως οχηµάτων και ατµαµαξών, επί των γραµµών Σταθµού τινός ή Στάσεως, σκοπούσα τον σχηµατισµόν την τροποποίησιν και τον αποσχηµατισµόν των συνθέσεων των αµαξοστοιχιών, την µετατόπισιν τροχαίου υλικού, τµηµάτων συνθέσεων αµαξοστοιχιών ή αµαξοστοιχιών ολοκλήρων. 12. ια του όρου Σταθµάρχης χαρακτηρίζεται ο εν υπηρεσία υπάλληλος έν τινι σταθµώ, ο οποίος ευθύνεται δια την ασφάλειαν της κυκλοφορίας των αµαξοστοιχιών και δύναται να επιτρέψη την αναχώρηση ή την ελευθέραν διέλευσιν τούτων εκ του Σταθµού. Ούτος φέρει το υπό τού Κανονισµού Σηµάτων οριζόµενον σήµα. 15

16 Με τον όρο Κεντρικός Χειριστής (Κ.Χ.) χαρακτηρίζεται ο Σταθµάρχης που βρίσκεται σε υπηρεσία σε θέση κατάλληλα εξοπλισµένη για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας σε οµάδα σταθµών, στους οποίους δεν απαιτείται η παρουσία τοπικού Σταθµάρχη. Η θέση αυτή χαρακτηρίζεται σαν «Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας» και διαθέτει όλα τα µέσα πού απαιτούνται για τον τηλεχειρισµό και τον τηλεέλεγχο των εγκαταστάσεων ασφαλείας των εξαρτηµένων σταθµών, όπως και για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας των αµαξ/χιών στο εξαρτηµένο τµήµα κυκλοφορίας. Ο Κεντρικός Χειριστής έχει για την υπηρεσία της κυκλοφορίας στο τµήµα που ελέγχεται από το ΚΕΚ όλες τις αρµοδιότητες του Ρυθµιστή Κυκλοφορίας. 13. ια των όρων δεξιά και αριστερά σηµειούµεν: α. προκειµένου περί αµαξοστοιχιών, την δεξιάν ή αριστεράν πλευράν της αµαξοστοιχίας ως προς παρατηρητήν ατενίζοντα προς την φοράν της κινήσεως αυτής. β. προκειµένου περί ελιγµών δι ατµαµάξης, την πλευράν της ατµαµάξης προς την οποίαν ευρίσκεται ό Μηχανοδηγός, ορίζοµεν ως δεξιάν και την αντίθετον ως αριστεράν. γ. προκειµένου περί της γραµµής, το δεξιόν ή άριστερόν µέρος αυτής, ως προς παρατηρητήν ατενίζοντα προς την φοράν χιλιοµετρήσεως. 14. Υπό την έννοιαν του παρόντος δεν θεωρούνται ως επιβάται οι δια λόγους υπηρεσίας ταξιδεύοντες υπάλληλοι του ΟΣΕ, οι εν υπηρεσία υπάλληλοι των Ελληνικών Ταχυδροµείων και οι υπάλληλοι, του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, οι υπάλληλοι, εν γένει, του Κράτους οι εκτελούντες υπηρεσίαν εν ταις αµαξοστοιχίαις, οι συνοδοί αποστολών εν γένει, οι ταξιδεύοντες δι οιασδήποτε αµαξοστοιχίας, ως και oι παντός όπλου (ξηράς, θαλάσσης και αέρος) δια στρατιωτικών ή εµπορικών αµαξοστοιχιών ταξιδεύοντες στρατιωτικοί ή τα όργανα της Αστυνοµίας, Χωροφυλακής και Αγροφυλακής. 15. Οσάκις εν τω παρόντι δεν καθορίζεται ο τρόπος των αµοιβαίων ειδοποιήσεων ή συνεννοήσεων των υπαλλήλων, αύται δύνανται να γίνωνται ή εγγράφως (και δια του τηλεγράφου) ή προφορικώς (και δια του τηλεφώνου). 16. Οσάκις εν τω παρόντι ορίζεται ο τύπος των έγγραφων ή τηλεγραφικών συνεννοήσεων των υπαλλήλων, απαγορεύεται η τροποποίησις του τύπου τούτου. ια του όρου Κεντρική Υπηρεσία χαρακτηρίζεται δι εκάστην υπηρεσίαν η διοικητική βαθµίς η αµέσως Προϊσταµένη των επί της γραµµής τµηµάτων αυτής. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΑΙ ΤΡΟΧΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΩΝ. Άρθρον 2 ιάκρισις των γραµµών σταθµών. 17. Αι γραµµαί ενός σταθµού διακρίνονται από απόψεως χρησιµοποιήσεως εις: α. γραµµάς κυκλοφορίας, χρησιµοποιουµένας κανονικώς δια: διέλευσιν, διασταύρωσιν. υπέρβασιν αµαξ/χιών, ως και υποδοχήν προς στάθµευσιν ή αναχώρησιν επιβατικών αµαξ/χιώνν. β. λοιπάς γραµµάς, χαρακτηριζοµένας αναλόγως του ειδικού προορισµού των (γραµµαί φορτώσεως, αποθέσεως, ελιγµών, σκυρορυχείων κλπ). Εκ των γραµµών κυκλοφορίας, η αποτελούσα την εντός του σταθµού συνέχειαν της κυρίας γραµµής καλείται προς διάκρισιν ευθεία γραµµή, αι δε λοιπαί γραµµαί κυκλοφορίας παρεκκλίνουσαι. Εις σταθµούς επί τµηµάτων διπλής γραµµής υπάρχουν κανονικώς δύο ευθείαι γραµµαί, εκάστη δια µίαν σταθεράν διεύθυνσιν κυκλοφορίας. Είς τινας σταθµούς, η συνέχεια της κυρίας γραµµής υφίσταται εκ της µιας µόνον πλευράς τού σταθµού, συναρµοζοµένη προς την εκ της ετέρας πλευράς εισερχοµένην κυρίαν γραµµήν δια καµπύλου κλάδου αλλαγής (π.χ. σταθµός µε διάταξιν γραµµών µορφής παραλληλογράµµου). Εις τας περιπτώσεις ταύτας ο χαρακτηρισµός «ευθεία γραµµή» ισχύει δια µίαν µόνον κατεύθυνσιν κινήσεως, την µε είσοδον εν ευθεία και έξοδον δια καµπύλης. Αι γραµµαί κυκλοφορίας εκάστου σταθµού ορίζονται δι υπηρεσιακής διαταγής και επισηµαίνονται καταλλήλως επί των σχεδιαγραµµάτων. 18. Απο απόψεως διατάξεως αι γραµµαί του σταθµού διακρίνονται εις: α. συνεχείς γραµµάς, συνδεοµένας µεθ ετέρων γραµµών δι αλλαγών τροχιάς µε τοιαύτην διάταξιν ώστε να είναι δυνατή η είσοδος, διέλευσις και έξοδος εξ αυτών δια συνεχούς κινήσεως κατά µίαν φοράν εκάστοτε. β. γραµµάς αδιεξόδους, (ή νεκράς) εκ των οποίων η έξοδος ενός εισελθόντος οχήµατος γίνεται δια παλινδροµήσεως (κατά φοράν κινήσεως αντίστροφον της εισόδου και δια της αυτής αλλαγής εισόδου). Αδιέξοδοι γραµµαί θεωρούνται επίσης και αι καταλήγουσαι εις περιστροφικάς ή µεταφορικάς πλάκας. γ. γραµµάς εγκαταστάσεων, των οποίων η διάνυσις υπό οχηµάτων υπόκειται εις όρους ή περιορισµούς (π.χ. γραµµαί γεφυροπλαστίγγων, περιτυπωµάτων φορτώσεως, κρηπιδωµάτων κλπ.) 19. Γραµµή συνεχής θεωρείται κατειληµµένη όταν δι οιονδήποτε λόγον (στάθµευσις αµαξοστοιχίας ή οχηµάτων, εκτέλεσις εργασιών, κατάληψις ορίου αποστάσεως...), δεν καθίσταται δυνατή η διάνυσις ολοκλήρου του µήκους της και η έξοδος, κατά την αυτήν φοράν της εισόδου, εκ του ετέρου άκρου. Γραµµή αδιέξοδος θεωρείται κατ αναλογίαν, κατειληµµένη όταν δι οιονδήποτε λόγον παρακωλύεται η διάνυσις ολοκλήρου του κανονικώς διαθεσίµου µήκους ταύτης. 17

18 20. ια του όρου δέσµη γραµµών χαρακτηρίζεται το σύνολον γραµµών συγκλινουσών, κατά το εν ή και αµφότερα τα άκρα, προς µίαν και την αυτήν γραµµήν. 21. Η γραµµή αύτη ή οιαδήποτε ετέρα γραµµή από της οποίας είναι προσιταί πάσαι αι γραµµαί της δέσµης καλείται γραµµή σύρτου της δέσµης. Άρθρον 3. Αρίθµησις των αλλαγών τροχιάς, µηχανικών εγκαταστάσεων, γραµµών και δεσµών. 22. Η αρίθµησις των µηχανικών εγκαταστάσεων και των γραµµών σταθµού τινός ή ετέρου συµπλέγµατος γραµµών ορίζεται επί τη βάσει των κατωτέρω γενικών αρχών. 23. Αι αλλαγαί τροχιάς εκάστου συµπλέγµατος γραµµών είναι ηριθµηµέναι από του αριθµού 1 και εφεξής κατ' αύξοντα αριθµόν κατά την έννοιαν της χιλιοµετρήσεως της γραµµής. Ήτοι τον αριθµόν 1 φέρει η πρώτη αλλαγή τροχιάς του συµπλέγµατος την οποίαν συναντά τις, βαδίζων επί της κυρίας γραµµής κατά την φοράν της χιλιοµετρήσεως, τον αριθµόν 2 ή αµέσως ακόλουθος εις οιανδήποτε γραµµήν και αν ευρίσκεται κ.ο.κ. 24. Τα σήµατα αλλαγών τροχιάς και των αντιστοίχων ορίων αποστάσεως χαρακτηρίζονται δια του αριθµού της αντιστοίχου αλλαγής τροχιάς. 25. Αι περιστροφικαί και µεταφορικαί γέφυραι, αι γεφυροπλάστιγγες, οι γερανοί υδρεύσεως και τα µόνιµα σήµατα ελιγµών και καλύψεως των Σταθµών παριστώνται δια στοιχείων φερόντων αριθµητικόν δείκτην, όστις βαίνει αυξανόµενος κατά την έννοιαν της χιλιοµετρήσεως. 26. Τα σήµατα των γερανών υδρεύσεως χαρακτηρίζονται δια του στοιχείου του γερανού υδρεύσεως. 27. Τα τµήµατα γραµµής παντός συµπλέγµατος χαρακτηρίζονται: α. εάν ορίζωνται υπό δύο αλλαγών τροχιάς, δια των αριθµών των αλλαγών τούτων. Εάν δύο αλλαγαί τροχιάς ορίζουσι δύο τµήµατα γραµµής, ευρισκόµενα προς τα αριστερά παρατηρητού ατενίζοντος κατά την φοράν της χιλιοµετρήσεως, τότε το ευρισκόµενον αριστερότερον φέρει επί πλέον την διάκρισιν «δις» π.χ. εάν δύο αλλαγαί τροχιάς αι υπ' αριθ. 3 και 8 ορίζουσι δύο τµήµατα γραµµής, τότε το εν χαρακτηρίζεται ως τµήµα 38 το δε έτερον, (το ευρισκόµενον αριστερότερον του ατενίζοντος κατά την φοράν της χιλιοµετρήσεως) χαρακτηρίζεται ως τµήµα 38 δις. β. εάν ορίζωνται υπό µιας αλλαγής τροχιάς και µιας περιστροφικής ή µεταφορικής γέφυρας, χαρακτηρίζονται υπό του αριθµού της αλλαγής και του αριθµού της γέφυρας π.χ. το τµήµα το οριζόµενον υπό της αλλαγής 5 και της περιστροφικής γέφυρας Γ2 χαρακτηρίζεται ως τµήµα 5Γ2. γ. παν τµήµα γραµµής απολήγον εις αδιέξοδον χαρακτηρίζεται ανεξαρτήτως του τρόπου συνδέσεως αυτού µετά των λοιπών γραµµών, (π.χ. αλλαγή τροχιάς, περιστροφική ή µεταφορική γέφυρα), δια του στοιχείου Κ φέροντος αριθµητικόν δείκτην, π.χ. Κ1, Κ2 κ.ο.κ., όστις βαίνει αυξανόµενος εφ' όσον το τµήµα ευρίσκεται αριστερότερον προς τον ατενίζοντα κατά την φοράν της χιλιοµετρήσεως και έχοντα ολόκληρον το υπ' όψει σύµπλεγµα γραµµών προς τα αριστερά αυτού. 28. Αι δέσµαι γραµµών χαρακτηρίζονται δια των στοιχείων Α, Β, Γ κ.ο.κ. 29. Αι γραµµαί εκάστης δέσµης χαρακτηρίζονται δια των αριθµών 1,2,3 κ.ο.κ. όστις βαίνει αυξανόµενος εφ' όσον η γραµµή ευρίσκεται αριστερότερον προς τον 18

19 ατενίζοντα κατά την φοράν της χιλιοµετρήσεως και έχοντα ολόκληρον την δέσµην προς τα αριστερά αυτού. 30. Εάν τµήµα τι γραµµής απολήγον εις αδιέξοδον αποτελεί αυτό καθ' αυτό µίαν συγκεκριµµένην γραµµήν της δέσµης τότε τούτο χαρακτηρίζεται υπό του αριθµού της γραµµής ακολουθουµένου υπό του στοιχείου Κ. 31. Εις εκάστην δέσµην γραµµών, ανεξαρτήτως της εν παρ. 29 αριθµήσεως, αι γραµµαί κυκλοφορίας αίτινες έχουσιν ορισθή δια την άφιξιν, αναχώρησιν και διέλευσιν αµαξοστοιχιών χαρακτηρίζονται δια των λατινικών αριθµητικών χαρακτήρων Ι, II, III κ.ο.κ. Τον αριθµόν Ι φέρει η πρώτη γραµµή την οποίαν συναντά ο εκκινών εκ του κτιρίου των επιβατών και βαδίζων καθέτως προς την διεύθυνσιν των γραµµών. Τον αριθµόν II η ακόλουθος γραµµή κυκλοφορίας κ.ο.κ. 32. ι' υπηρεσιακής διαταγής ορίζεται η αρίθµησις των γραµµών και εγκαταστάσεων εκάστου Σταθµού ή ετέρου συµπλέγµατος. 33. Εις έκαστον Σταθµόν ή έτερον σύµπλεγµα γραµµών και εις µέρος προσιτόν εις το ενδιαφερόµενον προσωπικόν αναρτάται λεπτοµερές σχέδιον της διατάξεως των γραµµών και εγκαταστάσεων, φέρον τους αριθµούς ή χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών. 34. Έκαστος υπάλληλος του συµπλέγµατος εκτελών υπηρεσίαν σχετιζοµένην προς τους ελιγµούς και την κυκλοφορίαν οφείλει να είναι τελείως ενήµερος της διατάξεως των γραµµών και εγκαταστάσεων του συµπλέγµατος. 35. ι' Υπηρεσιακής ιαταγής ορίζεται δι' έκαστον Σταθµόν ή σύµπλεγµα γραµµών, η χρησιµοποίησις των γραµµών και εγκαταστάσεων και η κανονική θέσις των αλλαγών τροχιάς και των σηµάτων. Άρθρον 4 Μικρά συντήρησις και επιθεώρησις των αλλαγών τροχιάς. 36. Ο καθαρισµός και µικρά συντήρησις των αλλαγών τροχιάς εκτελείται κατ' αρχήν υπό των κλειδούχων εξαιρέσει των Σταθµών εις τους οποίους υπάρχουσιν εντεταλµένοι προς τούτο ειδικοί υπάλληλοι. 37. Οι κλειδούχοι οφείλουσι καθ' εκάστην και εις ας ώρας έχει ορίσει ο διευθύνων τον Σταθµόν να καθαρίζωσιν επιµελώς και να λιπαίνωσι τας επιφανείας τριβής των βελονών, να καθαρίζωσι τας επιφανείας επαφής βελόνης καί τροχιάς και να βεβαιώνται περί του ότι δεν υπάρχει οιονδήποτε ξένον σώµα δυνάµενον να εµποδίση την τελείαν επαφήν των βελονών επί της τροχιάς. 38. Τα έδρανα του µηχανισµού της αλλαγής πρέπει τουλάχιστον άπαξ της εβδοµάδος να καθαρίζωνται επιµελώς και να λιπαίνονται, αι δε οπαί λιπάνσεως ν' αποφράσσονται δια ξυλίνων επιστοµίων ίνα µη εισέρχηται κόνις εις τας επιφανείας τριβής των στροφέων. 39. Τα περικόχλια ολοκλήρου της αλλαγής πρέπει να εξετάζωνται καθ' εκάστην εάν είναι καλώς εσφιγµένα και να συσφίγγωνται όσα εξ αυτών έχουσι χαλαρωθή. 40. Εν καιρώ βροχής ο κλειδούχος βεβαιούται περί του ότι δεν συσσωρεύονται εις τας αλλαγάς τροχιάς ύδατα ή χάλικες και εν ανάγκη προβαίνει εις τον καθαρισµόν αυτών. 41. Εν καιρώ χιόνος ή παγετού αι αλλαγαί τροχιάς καθαρίζονται επανειληµµένως κατά το διάστηµα της ηµέρας ώστε να είναι συνεχώς εξησφαλισµένος ο ευχερής χειρισµός της αλλαγής. 42. Μετά τον καθαρισµόν και την λίπανσιν των αλλαγών ο κλειδούχος χειρίζεται τας βελόνας επανειληµµένως, ίνα βεβαιωθή περί του ότι ο χειρισµός αυτών είναι 19

20 κανονικός και ευχερής και ότι τα σήµατα αυτών αντιστοιχούσιν εις τας θέσεις των βελονών. 43. Αι αλλαγαί τροχιάς δέον να επιθεωρώνται καθ' εκάστην όσον αφορά την καλήν λειτουργίαν και την µικράν συντήρησιν αυτών υπό του εν υπηρεσία Σταθµάρχου ή του επικεφαλής των ελιγµών, εις τους Σταθµούς εις τους οποίους υφίσταται τοιούτος ειδικός υπάλληλος. 44. Οι αυτοί υπάλληλοι οφείλουσι να επιθεωρώσιν αυτοπροσώπως τας αλλαγάς τροχιάς µετά οιονδήποτε βίαιον συµβάν ως σύγκρουσιν, εκτροχίασιν κ.λ.π. το οποίον έλαβε χώραν επ' αυτών και δύναται να επηρεάση την οµαλήν λειτουργίαν αυτών. 45. Οσάκις ήθελεν εξακριβωθή οιαδήποτε ανωµαλία περί την λειτουργίαν αλλαγής τροχιάς, καθιστώσα επικίνδυνον την διέλευσιν επ' αυτής, ειδοποιείται ο Σταθµάρχης υπηρεσίας όστις αφ' ενός λαµβάνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα όπως αποφευχθή πάσα κίνησις επ' αυτής και αφ' ετέρου ειδοποιεί τηλεγραφικώς τον αρµόδιον υπάλληλον της υπηρεσίας Γραµµής όπως προβή εις την άρσιν της ανωµαλίας, εφ' όσον τούτο δεν είναι δυνατόν να γίνη δια των µέσων τα οποία διαθέτει ο Σταθµός. 46. Πλην της επιθεωρήσεως και µικράς συντηρήσεως των αλλαγών τροχιάς υπό των οργάνων του Σταθµού, επιθεωρούνται αύται και συντηρώνται υπό των οργάνων της Υπηρεσίας Γραµµής συµφώνως προς τον Κανονισµόν και τας διαταγάς της Υπηρεσίας ταύτης. Άρθρον 5 Χειρισµός των αλλαγών τροχιάς. 47. Ο χειρισµός των αλλαγών τροχιάς πρέπει κατ' αρχήν να γίνεται υπό των Κλειδούχων. Ο χειρισµός των ηλεκτροκίνητων αλλαγών τροχιάς σε σταθµούς εξοπλισµένους µε Ε.Η.Σ.Α, πρέπει κατ αρχήν να γίνεται από το Σταθµάρχη ή από τον Κεντρικό Χειριστή, προκειµένου να διευθετηθεί διαδροµή αµαξ/χίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι αλλαγές αυτές πρέπει να διευθετούνται χειροκίνητα από τους κλειδούχους, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες κάθε σταθµού. Ο χειρισµός ηλεκτροκίνητων αλλαγών τροχιάς από το Σταθµάρχη για εκτέλεση ελιγµών επιτρέπεται για επιτάχυνση της εργασίας, µε την προϋπόθεση συνεννοήσεως του Σταθµάρχη µε τον υπάλληλο που διευθύνει, κατά την παραγ. 443 τους ελιγµούς και µε αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου. 48. Αι αλλαγαί τροχιάς τας οποίας εν απουσία του Κλειδούχου εχειρίσθη έτερος υπάλληλος πρέπει να επαναφέρωνται εις την αρχικήν αυτών θέσιν ευθύς άµα τω πέρατι του ελιγµού όστις εξετελέσθη δι' αυτών. 49. Ο υπάλληλος που χειρίζεται αλλαγή τροχιάςοφείλει να βεβαιώνεται µετά από κάθε χειρισµό για την κανονική επαφή της βελόνης στην τροχιά, µε αυτοψία ή µε παρατήρηση της ενδείξεως κανονικότητας του ηλεκτρικού ελεγκτή βελόνης, για όσες αλλαγές τροχιάς διαθέτουν τέτοιο εξοπλισµό. 50. Οσάκις το σήµα αλλαγής τροχιάς δεν είναι ορατόν υπό του διευθύνοντος τους ελιγµούς ή γενικώς του δίδοντος σήµα προς εκτέλεσιν κινήσεως τινός επί της αλλαγής ταύτης, ούτος, πριν ή δώση το σήµα προς εκτέλεσιν της κινήσεως, πρέπει να συνεννοήται µετά του Κλειδούχου όστις επρόκειτο να χειρισθή την αλλαγήν. 51. Αι αλλαγαί τροχιάς δεν πρέπει να χειρίζωνται ειµή εφ' όσον δεν σταθµεύουν επ' αυτών οχήµατα οιαδήποτε ή εφ' όσον ο χειρισµός αυτών είναι δυνατός πριν ή φθάσωσιν επί των βελονών τα προς την αλλαγήν κινούµενα οχήµατα. 20

21 52. Ο χειρισµός τών αλλαγών τροχιάς πρέπει να γίνεται µετά ψυχραιµίας και προσοχής. Το αντίβαρον δεν πρέπει να στρέφηται ταχέως ούτε να αφήνεται να καταπίπτη αποτόµως. 53. α. Απαγορεύεται η διέλευσις από πτέρνης επί αλλαγής τροχιάς εστραµµένης προς ετέραν γραµµήν πλην της περιπτώσεως του κατωτέρω εδαφίου γ. β. Η αλλαγή τροχιάς η οποία εκ λάθους εχρησιµοποιήθη κατ' αυτόν τον τρόπον πρέπει να επιθεωρηθή πριν ή χρησιµοποιηθή εκ νέου. γ. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισµών αι ειδικού τύπου αλλαγαί, αι φέρουσαι διάταξιν αυτοµάτου επαναφοράς εις την κανονικήν των θέσιν. Εις ταύτας επιτρέπεται η διέλευσις από πτέρνης έστω και αν είναι εστραµµέναι προς ετέραν γραµµήν. Αι αλλαγαί αυταί ονοµάζονται «αλλαγαί αυτεπαναφοράς». 54. α. Πάσαι αι αλλαγαί τροχιάς τας οποίας συναντά κατ' αιχµήν αµαξ/χία κατά την πορείαν αυτής επί της κυρίας γραµµής ή των γραµµών σταθµού τινος δέον να είναι ησφαλισµέναι. β. Ησφαλισµένη θεωρείται η αλλαγή εις την θέσιν καθ' ην πρόκειται να διέλθη η αµαξ/χία, όταν η καλή επαφή των βελονών και το αµετάθετον αυτών κατά την επί της αλλαγής διέλευσιν των τροχών εξασφαλίζεται µηχανικώς δι' ενός των κάτωθι τρόπων. αα. ια καταλλήλου κλείθρου, του οποίου η κλείς φυλάσσεται εν τω σταθµώ ή ββ. ια συσκευής τηλεασφαλίσεως ελεγχοµένης υπό του Σταθµάρχου. γ. Εάν αλλαγαί τινές δεν ασφαλίζωνται ως ανωτέρω, δέον απαραιτήτως να φυλάσσωνται υπό Κλειδούχου ή ετέρου εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου, ευρισκοµένου επι τόπου κατά την διέλευσιν της αµαξ/χίας. δ. Κατ' εξαίρεσιν εις σταθµούς µη διαθέτοντας Κλειδούχον επιτρέπεται η µετά προσοχής και εν βραδυπορία διέλευσις αµαξοστοιχίας από αιχµής επί αλλαγής τροχιάς µη ησφαλισµένης ή φυλασσοµένης κατά τα εν εδαφίοις αα και ββ αναφερθέντα, υπό την προϋπόθεσιν ότι η υπ' όψιν αλλαγή διαθέτει ειδικήν διάταξιν (µάνδαλον ή άλλο τι ανάλογον) σταθεροποιήσεως της επαφής βελόνης προς αντίρραβδον κατά την επί της αλλαγής διέλευσιν των τροχών. Η κατά τα άνω βραδυπορία διελεύσεως καθορίζεται υπό της Υπ. Γραµµής συναρτήσει των κατασκευαστικών δεδοµένων των αλλαγών. ε. Η κανονική θέσις: αα. των επί της κυρίας γραµµής αλλαγών τροχιάς ββ. των αλλαγών των οδηγουσών εις νεκράς γραµµάς και γγ των αλλαγών των οδηγουσών εις περιστροφικάς ή µεταφορικάς γεφύρας, γεφυροπλάστιγγας κλπ. δέον να εξασφαλίζηται δια κλείθρου ή συσκευής τηλεασφαλίσεως. στ. αλλαγαί τροχιάς τας οποίας συναντά εκ πτέρνης η αµαξ/χία δύνανται να παραµένουν κατά την διέλευσιν ταύτης ανασφάλιστοι. ζ. Μετά την διέλευσιν της αµαξ/χίας δέον όπως άπασαι αι αλλαγαί τροχιάς επαναφέρωνται εις την κανονικήν των θέσιν ως εν παρ. 35 ορίζεται. 55. Εν η περιπτώσει η αµαξ/χία πρόκειται να διέλθη δια περισσοτέρων της µιας αλλαγών, φυλασσοµένων κατά την παραγρ. 54 εδ. γ υφ' ενός και µόνον Κλειδούχου, ούτος δέον να ίσταται επί της πρώτης τοιαύτης αλλαγής την οποίαν θα συναντήση η αµαξ/χία. 21

22 56. Αι αλλαγαί τροχιάς αι εξασφαλιζόµεναι δια κλείθρων πρέπει να είναι εστραµµέναι προς την γραµµήν την οποίαν ορίζουσιν αι σχετικαί υπηρεσιακαί διαταγαί (παρ. 35) δι' έκαστον Σταθµόν ή σύµπλεγµα γραµµών. 57. Τα κλείθρα των αλλαγών τούτων τροχιάς φυλάσσονται υπό του υπαλλήλου όστις είναι εξουσιοδοτηµένος να χειρίζηται ή να διατάσση τον χειρισµόν των αλλαγών τούτων. Προκειµένου περί Σταθµού τα κλείθρα ταύτα φυλάσσει ο εν υπηρεσία Σταθµάρχης ή ο επί κεφαλής των ελιγµών. 58. Τα επί των αλλαγών τροχιάς διερχόµενα οχήµατα δεν πρέπει να έχωσιν εσφιγµένας τας πέδας εξαιρέσει τής περιπτώσεως καθ' ήν πρόκειται να αποφευχθή απειλούµενος κίνδυνος. 59. Υπεύθυνοι δια πάσαν ανωµαλίαν η οποία ήθελε προκύψη εξ ατελούς χειρισµού ή αντικανονικής θέσεως ή κακής καταστάσεως αλλαγής τινός είναι κατά πρώτον λόγον ο χειρισθείς ή εντεταλµένος την επίβλεψιν της αλλαγής Κλειδούχος ή εκτελών χρέη Κλειδούχου υπάλληλος και κατά δεύτερον λόγον, προκειµένου µεν περί κυκλοφορίας ο Αρχικλειδούχος του Σταθµού και ελλείψει τοιούτου ο Σταθµάρχης, προκειµένου δε περί ελιγµών ο διευθύνων (παρ. 443 και παρ. 444) τον ελιγµόν κατά την εκτέλεσιν του οποίου έλαβεν χώραν το συµβάν. 60. Ο χειρισµός των αλλαγών τροχιάς εις ους Σταθµούς υπάρχει εγκατάστασις κεντρικού χειριστηρίου και αλληλένδεσις µετά των σταθερών σηµάτων του Σταθµού, ορίζεται δια Γενικής Οδηγίας και ειδικών δι έκαστον Σταθµόν υπηρεσιακών διαταγών. Άρθρον 6 Περιστροφικαί και µεταφορικαί γέφυραι. 61. Αι χειροκίνητοι περιστροφικαί και µεταφορικαί γέφυραι αι ευρισκόµεναι εις την περιοχήν Σταθµού τινός και χρησιµεύουσαι αποκλειστικώς και µόνον δια την στροφήν και µεταφοράν οχηµάτων καθαρίζονται, λιπαίνονται και χειρίζονται υπό των Κλειδούχων ή υπό ετέρων ειδικών υπαλλήλων ανηκόντων εις την δύναµιν του Σταθµού επιθεωρούνται δε καθ' εκάστην υπό του Σταθµάρχου ή του διευθύνοντος τους ελιγµούς υπαλλήλου. 62. Αι µηχανοκίνητοι τοιαύται γέφυραι αι χρησιµεύουσαι δια στροφήν και µεταφοράν οχηµάτων και ατµαµαξών καθαρίζονται, λιπαίνονται, χειρίζονται και επιθεωρούνται δι' οργάνων του επί τόπου Μηχανοστασίου ή αναλόγου τµήµατος της Υπηρεσίας Ελξεως. 63. Εις ους Σταθµούς υπάρχουσι µηχανοκίνητοι γέφυραι ή χειροκίνητοι τοιαύται χρησιµοποιούµεναι δι' ατµαµάξας, δεν υπάρχει δε επί τόπου Μηχανοστάσιον ή ανάλογον τµήµα της Υπηρεσίας Έλξεως, ο καθαρισµός, λίπανσις και χειρισµός τούτων εκτελείται υπό οργάνων της Υπηρεσίας Έλξεως υπό την επίβλεψιν του Σταθµάρχου ή του διευθύνοντος τους ελιγµούς υπαλλήλου. 64. Ο µηχανισµός µεταδόσεως της κινήσεως των γεφυρών τούτων ως και οι τριβείς των τροχών κυλίσεως πρέπει νά λιπαίνωνται τουλάχιστον άπαξ της εβδοµάδος. 65. Εις περίπτωσιν βροχής, χιόνος ή παγετού αι τροχιαί κυλίσεως των γεφυρών καθαρίζονται επιµελώς τη συνδροµή εν ανάγκη Εργατών της Υπηρεσίας Γραµµής. 66. Παν όχηµα ή ατµάµαξα ήτις πρόκειται να τοποθετηθή επί τοιαύτης γεφύρας σταθµεύει πρώτον εντελώς προ αυτής και δεν επαναλαµβάνει την κίνησιν αυτής ειµή αφού λάβη το προς τούτο σήµα του χειριζοµένου την γέφυραν. 22

23 Ο υπάλληλος ούτος πριν ή δώσει το εν λόγω σήµα βεβαιούται περί του ότι η γέφυρα είναι εν προεκτάσει της γραµµής επί της οποίας ευρίσκεται το όχηµα ή η ατµάµαξα και ότι εξησφαλίσθη η ακινησία της γέφυρας δια των σφηνών. 67. Αι κινήσεις επί των γεφυρών τούτων εκτελούνται µε ταχύτητα µικροτέραν της ταχύτητος βήµατος πεζού. 68. Η γέφυρα δεν πρέπει να τίθεται εις κίνησιν πριν ή εξασφαλισθή η ακινησία του οχήµατος ή της ατµαµάξης επ' αυτής. α. Η χρήσις των περιστροφικών και µεταφορικών γεφυρών πρέπει να γίνεται κατά τα κατωτέρω οριζόµενα: 1. Αι ατµάµαξαι δέον να εισέρχωνται επί των περιστροφικών γεφυρών πάντοτε και µόνον εκ του µέρους εις ο ευρίσκεται η κινητήριος βενζινοµηχανή. 2. Απαγορεύεται ή εκροή υδάτων εκ των ατµαµαξών επί των περιστροφικών γεφυρών. 3. Απαγορεύεται αυστηρώς η απόρριψις τέφρας και σκωριών εκ των ατµαµαξών, όταν αύται ευρίσκονται επί των περιστροφικών γεφυρών. 4. Τά τυχόν πίπτονται επί των περιστροφικών γεφυρών ύδατα, τέφραι κ.λ.π. δέον ν' αποµακρύνωνται, ώστε αι γέφυραι να διατηρώνται πάντοτε καθαραί. 5. Η είσοδος και έξοδος των ατµαµαξών επί των περιστροφικών γεφυρών δέον να γίνεται µε την µικροτέραν δυνατήν ταχύτητα. 6. Ο χειρισµός των µοχλών ασφαλίσεως (καστάνιαι) δέον να γίνεται µόνον όταν περατωθή εντελώς η περιστροφή και ακινητήση η γέφυρα. Η εκτέλεσις του χειρισµού τούτου, εφ' όσον διαρκεί ακόµη και η παραµικρά έστω κίνησις της γέφυρας, προκαλεί απότοµους τιναγµούς και εξαρθρώσεις όλου του συστήµατος ασφαλείας. 7. Απαγορεύεται απολύτως η χρησιµοποίησις της επί της περιστροφικής γέφυρας γραµµής, ως γραµµής ελιγµών. Εξαιρετικώς δια τας περιστροφικάς γεφύρας Μηχανοστασίου Αγ. Ιωάννου και Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης, ένθα η εκτέλεσις ελιγµών µέσω τούτων είναι αναπόφευκτος, απαγορεύεται η απότοµος σύνδεσις (ταµπονιάρισµα) των ατµαµαξών µετ' αλλήλων. Επίσης, εις την αυτήν ως άνω περίπτωσιν, η δια της περιστροφικής γεφύρας µεταφορά ατµαµαξών εν ψυχρώ, δέον να εκτελήται µόνον µε µικράς ατµαµάξας (τύπου Εα κ.λ.π.). 8. Εις το σηµείον εισόδου εκάστης περιστροφικής γεφύρας και εις εµφανές µέρος δέον να τοποθετηθή πινακίς, εν η θα αναγράφωνται εν περιλήψει αι διατάξεις υπ' αριθµ. 1, 5, 6, 7 τής παρούσης. Άρθρον 7 Γεφυροπλάστιγγες. 69. Αι γεφυροπλάστιγγες καθαρίζονται και χειρίζονται δια των ειδικώς επιφορτισµένων µε την εργασίαν ταύτην υπαλλήλων. 70. Οι επί κεφαλής των Γραφείων Εµπορευµάτων ή οι Επιστάται των Αποθηκών οφείλουσι να επιθεωρώσι καθ' εκάστην τας γεφυροπλάστιγγας και να βεβαιώνται περί της καλής καταστάσεως αυτών. 71. Το χειριζόµενον τας γεφυροπλάστιγγας προσωπικόν πρέπει να είναι τελείως ενήµερον του κανονικού τρόπου του χειρισµού αυτών, συµφώνως προς τας υπαρχούσας δι' έκαστον τύπον γεφυροπλάστιγγος οδηγίας. 23

24 72. Αι γεφυροπλάστιγγες πρέπει να είναι πάντοτε εξησφαλισµέναι εις θέσιν ακινησίας δια του προς τούτο µοχλού και να µη ελευθερώνται ειµή µόνον προκειµένου να γίνη έναρξις ζυγίσεως. 73. Ο χειριζόµενος την γεφυροπλάστιγγα οφείλει πριν ή επιτρέψη τοποθέτησιν οχήµατος επ' αυτής να βεβαιούται περί του ότι αύτη ευρίσκεται εις θέσιν ακινησίας. Επίσης οφείλει µεθ' εκάστην ζύγισιν να επαναθέτη την γεφυροπλάστιγγα εις θέσιν ακινησίας. 74. Οι ελιγµοί επί των γεφυροπλαστίγγων πρέπει κατά το δυνατόν ν' αποφεύγωνται εξαιρέσει των ειδικώς προς τούτο κατασκευασµένων, αι οποίαι και φέρουσι σχετικήν επιγραφήν. 75. Οι συνδετήρες των ζυγιζοµένων οχηµάτων πρέπει κατά την ζύγισιν να είναι χαλαρωµένοι ίνα το αποτέλεσµα της ζυγίσεως είναι ακριβέστερον. 76. Εάν η απόστασις των αξόνων των οχηµάτων είναι µεγαλυτέρα του µήκους της γεφυροπλάστιγγος, τότε ζυγίζεται κεχωρισµένως έκαστος άξων (προκειµένου περί οχήµατος µε 2 άξονας), ή έκαστον φορείον και το άθροισµα του αποτελέσµατος των δύο ζυγίσεων παριστά το βάρος του οχήµατος. 77. Αι γεφυροπλάστιγγες επιθεωρούνται άπαξ ανά εξάµηνον υπό οργάνων της Υπηρεσίας Έλξεως προς εξακρίβωσιν της καλής ρυθµίσεως αυτών. 78. Εάν υπάρχωσιν ενδείξεις περί κακής ρυθµίσεως γεφυροπλάστιγγος τινος, αύτη τίθεται εις αχρηστίαν µέχρις εξελέγξεως αυτής, την οποίαν ο αρµόδιος Σταθµός ή Γραφείον Εµπορευµάτων αιτεί παρά της Κεντρικής Υπηρεσίας. Άρθρον 8 Εγκαταστάσεις υδρεύσεως ατµαµαξών και οχηµάτων 79. Τας εγκαταστάσεις υδρεύσεως χειρίζεται και συντηρεί το προς τούτο προσωπικόν της Υπηρεσίας Έλξεως υπό την επίβλεψιν του διευθύνοντος το επί τόπου Μηχανοστάσιον ή ανάλογον τµήµα της υπηρεσίας ταύτης ή εν ελλείψει τοιούτου υπό την επίβλεψιν του διευθύνοντος τον Σταθµόν. 80. Το προσωπικόν το χειριζόµενον τας εγκαταστάσεις ταύτας αναφέρει εις τον Σταθµάρχην ή τον αρµόδιον υπάλληλον της Υπηρεσίας Έλξεως πάσαν παρατηρηθείσαν ανωµαλίαν ήτις θα ηδύνατο να παρακωλύση την χορήγησιν ύδατος εις τας ατµαµάξας και τα οχήµατα. 81. Εν ή περιπτώσει παύσει λειτουργούσα η ύδρευσις Σταθµού τινός, ο Σταθµάρχης ειδοποιεί περί τούτου τηλεγραφικώς: α.τους εκατέρωθεν Σταθµούς υδρεύσεως. β.τους εκατέρωθεν αυτού αρχικούς Σταθµούς τµήµατος κυκλοφορίας. γ. το αρµόδιον Μηχανοστάσιον ή Τµήµα της Υπηρεσίας Έλξεως. δ.το αρµόδιον Τµήµα της Υπηρεσίας Γραµµής, εν ή περιπτώσει η βλάβη αφορά την υπηρεσίαν ταύτην (παρ. 115). ε.τας Κεντρικάς Υπηρεσίας Κινήσεως, Έλξεως και Γραµµής. 82. Οι ανωτέρω αρχικοί Σταθµοί του τµήµατος κυκλοφορίας ειδοποιούσι τους Μηχανοδηγούς και Προϊσταµένους των εν κυκλοφορία αµαξοστοιχιών, εγγράφοντες επί του φύλλου πορείας σχετικήν παρατήρησιν προσυπογραφοµένην υπό των άνω ή εκδίδοντες ελτίον ειδοποιήσεως (Υπ. 1001). 83. Εν καιρώ ψύχους πρέπει να εκκενούνται πάσαι αι σωληνώσεις της υδρεύσεως αι ευρισκόµεναι εν υπαίθρω ακάλυπτοι ως π.χ. ο σωλήν ανυψώσεως του ύδατος, ο κορµός και ο στρεφόµενος βραχίων του γερανού, και τούτο προς αποφυγήν διαρρήξεως αυτών εκ της πήξεως του ύδατος. Προς τούτοις δέον να 24

25 τίθεται πυρά εις την εσχάραν του γερανού συµφώνως προς τας ειδικώς εκάστοτε οδηγίας. 84. Επίσης αι υδαταποθήκαι πρέπει να διατηρούνται πλήρεις τουλάχιστον µέχρι των 3/4 του ύψους και εν περιπτώσει πήξεως της επιφανείας του ύδατος εν τη υδαταποθήκη, ο πάγος πρέπει να θραύεται. Οι υδατοφράκται πρέπει ν' ανοίγωνται και κλείωνται βραδέως και µετά προφυλάξεως και καθ' ας ώρας δεν χρησιµοποιούνται να είναι ερµητικώς κεκλεισµένοι. 85. Οι κινητοί βραχίονες των γερανών υδρεύσεως πρέπει να είναι πάντοτε εστραµµένοι παραλλήλως της γραµµής και εξησφαλισµένοι εν ακινησία εις την θέσιν ταύτην από της οποίας δεν πρέπει ν' αποµακρύνωνται ειµή προκειµένου να χρησιµοποιηθώσι. Άρθρον 9 Ανυψωτικά µηχανήµατα σταθµών 86. Η µικρά συντήρησις, ο καθαρισµός και ο χειρισµός των ανυψωτικών µηχανηµάτων των Σταθµών εκτελείται υπό των Εργατών ή Φορτωτών των Αποθηκών Εµπορευµάτων ή των Κλειδούχων ή ειδικού προς τούτο προσωπικού, υπό την επίβλεψιν του Επιστάτου της Αποθήκης ή του διευθύνοντος το Γραφείον Εµπορευµάτων Σταθµάρχου. 87. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα των Σταθµών καθαρίζονται άπαξ ανά δεκαπενθήµερον ή και συχνότερον εφ' όσον γίνεται µεγάλη χρησιµοποίησις αυτών. Ειδικώς καθαρίζονται τα όργανα τα υποκείµενα εις τριβάς ως π.χ. αι οδοντώσεις των τροχών κ.λ.π. 88. Μετά τον καθαρισµόν τα όργανα ταύτα λιπαίνονται επιµελώς αι δε οπαί δια των οποίων ενεργείται η λίπανσις των στροφέων εφ' όσον δεν είναι εφοδιασµέναι δια καλυµµάτων αποφράσσονται δια ξυλίνου επιστοµίου ίνα µη εισέρχηται κόνις εις τας επιφανείας τριβής των στροφέων. 89. Ο ενεργών τον καθαρισµόν και την λίπανσιν οφείλει να επιθεωρή το µηχάνηµα και να βεβαιούται περί του ότι δεν εχαλαρώθησαν περικόχλια ή ότι δεν παρουσιάζουσιν ενδείξεις διασπάσεως τα όργανα αυτού και ιδίως αι αλύσεις και τα λοιπά εξαρτήµατα προσδέσεως των βαρών. 90. Απαγορεύεται η φόρτισις των ανυψωτικών µηχανηµάτων πέραν του ορίου φορτίσεως, το οποίον είναι ανεγραµµένον επ' αυτών. 91. Το ανελκυόµενον βάρος πρέπει να τοποθετήται προ της ενάρξεως της ανελκύσεως ακριβώς κάτωθεν του αγκίστρου της αλύσου ίνα αποφευχθή πάσα πλαγία ανέλκυσις του βάρους. Πριν ή αρχίση η ανέλκυσις πρέπει: α. να καταβιβασθή ο ανασταλτικός σφην (καστάνια). β. το προς ανέλκυσιν βάρος να έχη ισοζυγισθή ως προς το άγκιστρον από του οποίου θα αναρτηθή ούτως, ώστε όταν θα ευρεθή εν αναρτήσει να µην ανατραπή ή περιστραφή εντός των αλύσων ή σχοινιών δια των οποίων περιεδέθη, ίνα λάβη την θέσιν ισορροπίας. γ. τα σχοινιά ή αι αλύσεις να µη παρουσιάζωσι κόµβους ή γενικώς να µην είναι περιπεπλεγµέναι καθόσον είναι δυνατόν το εξαρτηθέν βάρος να προκαλέση απότοµον τάσιν αυτών η οποία δύναται νά έχη ως συνέπειαν ζηµίας του µηχανήµατος ή του ανυψουµένου βάρους. δ. το ανυψούµενον βάρος πρέπει να προφυλαχθή εις τα σηµεία εις τα οποία εφάπτεται αυτού το σχοινίον ή η άλυσος ίνα µη υποστή ζηµίαν υπό την πίεσιν αυτών. 25

26 92. Πριν ή αρχίση η κάθοδος του ανυψωµένου βάρους πρέπει να αναβιβασθή ο ανασταλτικός σφήν (καστάνια) και να στερεωθή, ώστε να µη καταπέση απροόπτως προκαλών απότοµον στάθµευσιν του βάρους, ήτις δύναται να έχη σοβαράς συνεπείας δια το µηχάνηµα, το βάρος και τους πλησίον εργαζοµένους. 93. Εάν χρησιµοποιείται η πέδη δια την κάθοδον του βάρους ο χειριζόµενος αυτήν πρέπει να είναι πάντοτε κύριος της ταχύτητος της καθόδου. 94. Η χρησιµοποίησις της πέδης δια την κάθοδον του βάρους απαγορεύεται οσάκις το βάρος είναι µεγαλύτερον του ηµίσεως του ορίου φορτώσεως του µηχανήµατος ή οσάκις η πέδη δεν είναι αρκούντως ισχυρά ώστε να συγκρατήση απολύτως το βάρος κατά την κάθοδον αυτού. 95. Απαγορεύεται η αποµάκρυνσις από του ανυψωτικού µηχανήµατος του υπαλλήλου του χειριζοµένου αυτό εφ' όσον τούτο είναι εν φορτίσει δι' εξηρτηµένων βαρών. Άρθρον 10 Συντήρησις, αφή και χειρισµός των µονίµων σηµάτων του σταθµού 96. Η µικρά συντήρησις, η προπαρασκευή των φανών και η αφή παντός είδους µονίµων σηµάτων του Σταθµού εκτελείται υπό των Κλειδούχων ή ειδικών φανοκόρων υπό την επίβλεψιν του επί κεφαλής των ελιγµών υπαλλήλου ή υπό την επίβλεψιν του Σταθµάρχου. 97. Οι υπάλληλοι ούτοι οφείλουσι να επιθεωρώσι τουλάχιστον άπαξ της ηµέρας τα σήµατα του Σταθµού και κυρίως τα εξωτερικά σήµατα καλύψεως ήτοι σήµατα προσανατολισµού, προειδοποιήσεως και σταθµεύσεως και να βεβαιούνται ότι εξετελέσθη ο καθαρισµός αυτών και η προετοιµασία της αφής δια την νύκτα. 98. Οι Κλειδούχοι ή οι Φανοκόροι οφείλουσι τουλάχιστον άπαξ της εβδοµάδος να λιπαίνωσι τα όργανα των εξ αποστάσεως χειριζοµένων σηµάτων ήτοι τροχαλίας, άξονας στροφής κ.λ.π. 99. Οφείλουσιν επί πλέον κατά την καθηµερινήν µετάβασίν των προς καθαρισµόν και παρασκευήν του φωτισµού των σηµάτων τούτων να επιθεωρώσι τα σύρµατα µεταδόσεως και να αποµακρύνωσι τυχόν χώµατα, λίθους, χιόνια ή κρύσταλλα πάγου και έτερα εµπόδια τα οποία δύνανται να εµποδίζωσι τον χειρισµόν του σήµατος Ο χειρισµός των σηµάτων εξ αποστάσεως πρέπει να γίνεται οµαλώς ούτως, ώστε να αποφεύγηται η απότοµος τάσις των συρµάτων ήτις δύναται να προκαλέση εµπλοκήν αυτών και επιβλαβείς κραδασµούς της στήλης του σήµατος. Ιδίως κατά το κλείσιµον των σηµάτων τούτων το χειριστήριον δεν πρέπει να αφήνεται ελεύθερον, καθ' όσον η πτώσις του αντιβάρου και η απότοµος στροφή του σήµατος δύναται να προκαλέση σβέσιν του φανού του σήµατος ή και ζηµίας εις τα εύθραυστα µέρη αυτού. Άρθρον 11 Περίµετρος ελευθέρας διατοµής της γραµµής. Περιτύπωµα τροχαίου υλικού και φορτώσεως Ο περί τας γραµµάς του ΟΣΕ χώρος όστις δέον να µένη ελεύθερος δια την κίνησιν του τροχαίου υλικού επ' αυτών έχει διατοµήν την οριζοµένην δια του υπ' αριθ. 1 διαγράµµατος, δια του οποίου δίδεται η Περίµετρος ελευθέρας διατοµής των γραµµών τούτων Απαγορεύεται η απόθεσις αντικειµένων οιωνδήποτε παρά την γραµµήν και εις απόστασιν µικροτέραν των αναγραφοµένων εις το ως άνω διάγραµµα. 26

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα.

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα. (Το παρόν συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Πριν την εφαρµογή πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης) Π.. 1161 της

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 379/80 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του υπ αριθ. 455/76 Πρ. ιατάγµατος (ΦΕΚ 169Α/5-7-76) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων... κ.λπ.» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας Έχοντες υπ' όψει: (Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 24.11.72 6ΘΙ Δ.Π. 221/72 'Αριθμός 221 0.1 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Κανονισμοί δυνάμει τ OJ3J άρθρου 15 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 7 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 8 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KΙΝΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KΙΝΗΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I, II, III, IV, V& VI ΕΚΔΟΣΗ 2009 2 ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017)

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017) Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 14 Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα Μ.Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ.104/79 Αρ.14. Μετεγγραφαί μαθητού από τινός των κατά τον νόμο 309/76 Γυμνασίων ή Λυκείων εις έτερον ομοιότυπον ενεργείται δι' αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. Κ. Λυμπέρης Επίκ. Καθηγητής. Αθήνα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. Κ. Λυμπέρης Επίκ. Καθηγητής. Αθήνα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κ. Λυμπέρης Επίκ. Καθηγητής Αθήνα 12-2010 1 Τι σημαίνει «αποκλεισμός» στη σιδηροδρομική λειτουργία; 2 Ο αποκλεισμός είναι μια παλιά λέξη που χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 120/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2236 της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων) Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 1. Εισερχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-14-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 14 Σύστηµα µέτρησης σύγκλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω97ΛΞ-ΗΛΘ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. : Πρόσκληση οχηµάτων ήµου ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΘΕΜΑ

ΑΔΑ: Β4Ω97ΛΞ-ΗΛΘ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. : Πρόσκληση οχηµάτων ήµου ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη, 02 04 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30148/1529 ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/31-12-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκατάσταση νέου δικτύου ψυχρού ύδατος και 3 κλιµατιστικών µηχανηµάτων ανεµιστήρα στοιχείου fcu σε χώρους του Νοσοκοµείου.

Θέµα: Εγκατάσταση νέου δικτύου ψυχρού ύδατος και 3 κλιµατιστικών µηχανηµάτων ανεµιστήρα στοιχείου fcu σε χώρους του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 27-05-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : 6153 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.Υ.ΠΕ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο Προµηθειών ιεύθυνση: Περιοχή Βασιλάκη-Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση 21/11/2012

2 η έκδοση 21/11/2012 Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ».

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1349/81 Κανονισµός προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων εις τα πλοία. (ΦΕΚ 336/Α/21-12-81) Έχοντες υπ όψιν: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τα άρθρα 32 παραγ. 1 και 2, 36 παραγ.

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Τύποι σχηµατισµών γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6..1 ιακλάδωση γραµµών/ αλλαγές ιακλάδωση γραµµών είναι ο σχηµατισµός µε τον οποίον παρέχεται η δυνατότητα σε οχήµατα και συρµούς να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π 305/96 (αρ.12, παρiv, µέρος Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 53367/4809/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς και µεµονωµένων εγκρίσεων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς και µεµονωµένων εγκρίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ. 18438/1253/14 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Απρίλιος 2013 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 (Απόδοση του Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

16002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34901/3277/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ /ΝΣΗ O ΟΠΟΙΪΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 38542/2730/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 8749/9-12-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Το Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟ Ε ΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 7.1 Εδρανα Τα έδρανα αποτελούν φορείς στήριξης και οδήγσης κινούµενων µηχανολογικών µερών, όπως είναι οι άξονες, -οι οποίοι καταπονούνται µόνο σε κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

Β. Τρόποι εκτοξεύσεως. Σκοπός του παρόντος είναι η θέσπιση ενιαίων ενεργειών και σηµάτων περί την εκτόξευση.

Β. Τρόποι εκτοξεύσεως. Σκοπός του παρόντος είναι η θέσπιση ενιαίων ενεργειών και σηµάτων περί την εκτόξευση. Ιστορικό Ο κανονισµός ανεµοπορίας συνετάγη και εξεδόθη το 1976 από την Επιτροπή Ανεµοπορίας της ΕΑΛΕ, εβασίσθη δε σε προηγούµενο του 1961. Ενεκρίθη από την ΕΑΛΕ (Εθνική Αερολέσχη Ελλάδος) το 1976 (αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ. 66 /2017 ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.000,00 Φ.Π.Α. : 4.320,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 22.320,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Απρίλιος 10 Σελίδα 1 από 6 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργασίες συναρμολόγησης μέχρι ΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον E.E., Παρ. I, Αρ. 2419,17.6.89 2551 Ν. 96/89 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 10 Γενικές ιατάξεις Στρώσεις Γραµµής Όρια Σφαλµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΝΔ 721/1970: Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων (32198)

Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΝΔ 721/1970: Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων (32198) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΝΔ 721/1970: Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων (32198) Αρθρο :75 Αρθρον 75. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ Ελεγχος οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων 1 Για τη σήμανση των προσβάσεων στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κεφάλαιο 20 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, μέρος 1 Με αυτές τις οδηγίες αντιμετωπίζεται η σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2420,

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2420, E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2420, 23.6.89 435 Κ.Δ.Π. 136/89 Αριθμός 136 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τηλεφωνικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1989 οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα