ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλειοδοτική προσφορά, η οποία θα είναι ανά είδος ή στο σύνολο των προ καταστροφή υλικών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλειοδοτική προσφορά, η οποία θα είναι ανά είδος ή στο σύνολο των προ καταστροφή υλικών."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ ΑΡΤΑ ΤΗΛ.: FAX : ΑΡΤΑ, ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ AΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ημερομηνία : , Ημέρα: ΤΡΙΤΗ, Ώρα: π. μ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλειοδοτική προσφορά, η οποία θα είναι ανά είδος ή στο σύνολο των προ καταστροφή υλικών. Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας σε εκτέλεση των αριθμ. 17/ (θέμα 17ο) & 32/ ( θέμα 8 ο ) αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όπου εγκρίνει την διενέργεια και τους όρους του διαγωνισμού με συλλογή προσφορών για την AΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με πρόσκληση κατάθεσης σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια AΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ)ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να προβούν σε οπτική επιθεώρηση των προς εκποίηση άχρηστων υλικών στις Αποθήκες του ΓΝ ΑΡΤΑΣ εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω, τοποθετημένα σε ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους: Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο δικαιολογητικών ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα κάτωθι :

2 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία, να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης. 2. Εξουσιοδότηση του προσώπου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στη διαδικασία της αποσφράγισης της πρόσκλησης. Β. Κλειστή οικονομική προσφορά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μας μέχρι τις ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Στις ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα π. μ. θα διενεργηθεί το άνοιγμα των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της πρόσκλησης. Η όλη διαδικασία αποσφράγισης του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 118/2007 και η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω. H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και ισχύουν τα εξής: α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς στον οποίο περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η Οικονομική προσφορά και η Επιτροπή μονογράφει και σφραγίζει κάθε φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών. β. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την διακήρυξη εξετάζει τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται. γ. Στην συνέχεια η Επιτροπή αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές, κατατάσσοντας τους προμηθευτές βάσει της προσφερθείσας τιμής των ειδών και αναδεικνύοντας τον πλειοδότη σύμφωνα με τη υψηλότερη τιμή. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εισηγούμενη τον πλειοδότη, το οποίο παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την υψηλότερη τιμή Η επιλογή του πλειοδότη και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του ΔΣ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι εργολήπτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες Η Έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο πλειοδότης, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής του συμφωνητικού, να καταθέσει το ποσό αξίας των εκποιούμενων υλικών. Η παραλαβή των εκποιούμενων υλικών θα γίνει από τις Αποθήκες του ΓΝ ΑΡΤΑΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού από τον πλειοδότη με δικά του μέσα, έξοδα και ευθύνη. Η κατάθεση της αξίας των εκποιούμενων υλικών θα μπορεί να γίνει με κατάθεση στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που διατηρεί το Νοσοκομείο με την αιτιολογία «Εκποίηση άχρηστων υλικών» ίσο με το ποσό των εκποιούμενων υλικών και με άμεση κοινοποίηση του αποδεικτικού κατάθεσης. Πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν στα τηλέφωνα του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου. Και στο της Αποθήκης. ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ -4 Πολυθρόνες παλιές φορητές εξωτ. Αιμοληψιών -2 ράντζα -1 εκτυπωτή hp deskjet 3820 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΑ CD/DVD DVD8900 3B

3 FLOPPY DISK 8U Oθόνες CRT Compaq V BJ11AA329 1 Oθόνες CRT HP 7500 CNG417024T 1 Oθόνες CRT Philips BZ Oθόνες CRT Philips BZ Oθόνες CRT Philips BZ Oθόνες CRT Philips BZ Oθόνες CRT Philips BZ Oθόνες CRT Philips BZ Oθόνες CRT Philips 105E CX Oθόνες CRT Philips 201B4 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Philips Brilliance 107P5 BZ Oθόνες CRT Proview P/N ( PK572) 1 Oθόνες CRT Relisys T Oθόνες CRT Samsung SYNK MASTER 793DF LE17HDBXB29146F 1 Oθόνες CRT Vibrant Trueflat17 C352VM7K Oθόνες LCD LG FLATRON L UXDM Oθόνες LCD LG FLATRON L UXHD Oθόνες LCD LG FLATRON L UXQA Oθόνες LCD LG FLATRON L DIHB2T753 1 Oθόνες LCD LG FLATRON L UX5K Oθόνες LCD LG FLATRON L WAFG Oθόνες LCD Philips 170B AU3A Switch Switch E NTERASYS (Σ1Κ3) B 1 E NTERASYS (Σ4Κ1) B 1

4 Switch Ε ΝΤΕΡΑΣΥΣ (Σ1K4) C 1 Εκτυπωτής LEXMARK T G12 1 Εκτυπωτής LEXMARK E352dn 6231NL6 1 Εκτυπωτής AV 630CS S 1 Εκτυπωτής Fujitsa BL6400Pro 1 Εκτυπωτής Fujitsa BL6400Pro 1 Εκτυπωτής HP (scaner) CN19NAC135 1 Εκτυπωτής HP deskjet 3820 CN2B61C2OT 1 Εκτυπωτής HP deskjet 5550 MY2AA1P3Z4 1 Εκτυπωτής HP deskjet 640C HUONIQ017 1 Εκτυπωτής HP deskjet 710C MY97Q180P3 1 Εκτυπωτής HP laserjet Εκτυπωτής HP laserjet 41 NLCC Εκτυπωτής HP officejet 6310 CN891FV09G 1 Εκτυπωτής HP officejet 6500 CCAC08F10110T8 (αριθμός πλαισίου) 1 Εκτυπωτής HP psc HU365CQ1PN 1 Εκτυπωτής Lexamark 239Plus 1 Εκτυπωτής Lexamark T W53L 1 Εκτυπωτής Lexamark T W55K 1 Εκτυπωτής Lexamark T Y4Z0 1 Εκτυπωτής Lexmark EB52DN 1 Εκτυπωτής OKI Microline AR K 1 Εκτυπωτής OKI Microline DU K 1 Εκτυπωτής OKI Microline DU K 1 Εκτυπωτής Sharp FO-155 (FAX) Y 1 Η/Υ ALTEC PN NYXT.1IGX01 1 Η/Υ ALTEC DYYD-TP004 1 Η/Υ ALTEC NMS-STATION 1 Η/Υ ALTEC DYYD-TEO5 1 Η/Υ ALTEC DYYD-TPO11 1 Η/Υ ALTEC DYYD-TPO17 1 Η/Υ ALTEC Η/Υ ALTEC DYY-TKA03 1 Η/Υ ALTEC 34 IYXI.METH03 1 Η/Υ ASUS 1 Η/Υ HYPER 1 Η/Υ PLATO *61699 IYPT-PAIDOI 1 Η/Υ PLATO *61700 NENDO01OIM01 1 Η/Υ PLATO * Η/Υ PLATO EC Η/Υ PLATO DYYD-IO13 1 Η/Υ PLATO ECDG GNA

5 Η/Υ PLATO DYYD-TP005 1 Η/Υ PLATO 323GNA 1 Η/Υ PLATO 215GNA 1 Η/Υ QUEST Η/Υ QUEST Η/Υ QUEST IYPI-KI03 1 Η/Υ SIEMENS Η/Υ VERO VIIIB DYYD-IO14 1 Η/Υ YES A ΗΧΕΙΑ 22 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ GEFORCE FX 5200 C ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ΜΟΤΟROLA ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 13 ΜΝΗΜΗ kingston ΟΘΟΝΗ CRT PROVIEW PX-772N 1 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 30 ΠΟΝΤΙΚΙ 1 Σκληρός Δίσκος 5Μ500DΤΑ 17 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ BLUESKY BK36GR 1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ- ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1465NQ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 1.Μηχανοκίνητα υδραυλικά κρεβάτια FAVERO, Tipo:9LS0000, τεμάχια:5, με τους ακόλουθους κωδικούς : S/N: , S/N: , S/N: , S/N: , S/N: , S/N: , S/N: Ζ) Κλινικές. 1.Κρεβάτια ασθενών μηχανοκίνητα, MALVESTIO INDUSTRIE, τεμάχια:4. 2.Φορείο μεταφοράς ασθενών, υδραυλικό, τεμ.:1. 3.Τραπεζίδια ασθενων θαλάμου MALVESTIO INDUSTRIE, τεμάχια:3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πιάτα ρηχά 100 τεμ Πιάτα μπωλιέρες Πιάτα κομπόστας Πιάτα Πρωινού Πιάτα Σαλάτας πιατοθήκη σπάτουλα 150 τεμ 60 τεμ 100 τεμ. 60 τεμ. 1 τεμ. 2 τεμ.

6 Βάσεις για λάδι και ξύδι Κατσαρόλες Τρίφτης Βάσεις για αλάτι και πιπέρι Ράφια ψυγείου Ποτήρια γυάλινα για τραπεζαρία ιατρών Πιάτα ρηχά για τραπεζαρία ιατρών Πιάτα βαθιά για τραπεζαρία ιατρών Περιέκτης διαφανής Μαχαίρια κουζίνας Μαχαίρια Πιρούνια Κουτάλια 3 τεμ. 2 τεμ. 1 τεμ. 4 τεμ. 2 τεμ. 36 τεμ. 36 τεμ. 24 τεμ. 1 τεμ. 2 τεμ. 36 τεμ. 36 τεμ. 36 τεμ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 1.κουζίνα ηλεκτρική, τεμ 1 2.Πλυντήριο ρούχων,τεμ.:1 3.Σκάλα αλουμινίου,τεμ.:1 4.καρέκλες διάφορες, τεμ.:40 5.Κρεβάτι ξύλινο, τεμ.:1 6.Τηλεφωνικές συσκευές, τεμ.:8 7.Δοχεία απορριμμάτων μεταλλικά, τεμ.:5 8.Βαθμίδα σκαλοπάτια, τεμ.:1 9.Σώμα καλοριφέρ, τεμ.:1 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 1.Συσκευή αεροστρώματος, τεμ :1 2.Ηλεκτρική θερμάστρα, τεμ:1 3.Λάμπα εδάφους, τεμ 1 4.Σόμπα,τεμ.:1 5.Πόρτες ντουλάπας,τεμ.:4 6.Παραβάν, τεμ.:1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Μπουκαλάκια 10 ροόμετρων Πώματα ροόμετρων 11 Θερμόμετρα ψηφιακά 15 Πιεσόμετρο αναλογικό 1

7 χειρός Ακουστικά πιεσόμετρου Περιχειρίδα πιεσόμετρου από επιτοίχιο monitor Αναρροφήσεις επιτοίχιες ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 1. χειρουργικό τραπέζι SORDINA 1 τεμ 2. Εξαρτήματα χειρουργικού τραπεζιού MURANACA OR Εξάρτημα τρυπανιού Stryker φακοθρυψια DIPLOMAX με τροχήλατη βαση μεταφορας 1 τεμ 5. στυλεοι φακοθρυψίας DIPLOMAX 2 τεμ 6. μπαταρία Stryker tem 7. Ρόμπες ακτινοπροστασίας 2 τεμ 8. καλώδιο ψυχρού φωτισμού WOLF I τεμ 9. Αντλία αρθροσκοπική WOLF οπτική ίνα Ν/Χ 1 τεμ 11. κόφτες οστών 2 τεμ 12. πλυντήριο χειρ.υποδημάτων inova αναρρόφηση επιτοίχεια 1 τεμ 14. συσκευές ενδοεπικοινωνίας τεμ εύκαμπτο κυστεοσκόπιο OLYMPYS 1 τεμ 16. πηγή ultrasision 1 τεμ 17. γυάλινη σύριγγα 60 ml 1 τεμ 18. χειρουργικά εργαλεία ( σύμφωνα με την κατάσταση που επισυνάπτεται) Χειρουργικά εργαλεία 1. ψαλιδια ιστών BC 618, BC τεμ 2. ψαλιδια ραμμάτων ΒC τεμ 3. λαβίδες αιμοστατικές , τεμ 4. λαβίδες kocher ,BH 646 BH τεμ 5. λαβιδα ρούχων 1 τεμ 6. βελονοκάτοχα BM242, BM 249, τεμ 7. εργαλείο αφαίρεσης raney clip cs τεμ 8. αυλοφόρα φρέζα τεμ 9. αγγιστρο DOYGEN τεμ 10. λιθολαβίδα BJ 52 1 τεμ 11. πλάκα οστεοτομίας 1 τεμ Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ 1. Ψυγείο GREENPOIN GR 465 (για καταστροφή)

8 2. Ντουλάπα μονόφυλλη ιματισμού ( για καταστροφή) 3. Υδραργυρικό φορητό πιεσόμετρο (για καταστροφή) 4. Ακουστικά LITMAN (για καταστροφή) 5. Ηλεκτρικό σώμα καλοριφέρ (για καταστροφή) 6. Στηθοσκόπιο διπλής κεφαλής (για καταστροφή) 7. Τροχήλατος φωτισμός (για καταστροφή) 8. Δύο (2) οθόνες Η/Υ και δύο (2) πληκτρολόγια (για καταστροφή). ΜΤΝ 1. Πολυθρόνες Αιμοκάθαρσης τεμ 2 2. Πολυθρόνες αναμονής τεμ 2 ΞΕΝΩΝΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Κουζίνα ηλεκτρική Kendo 1 2 Καρέκλες κουζίνας 7 3 Στόρια 2 4 Καρέκλα γραφείου 1 5 Ξύλινα κουρτινόξυλα 3 6 Πολυμηχάνημα HP Officejet J4680 All 1 in one 7 Τραπέζι τραπεζαρίας 1 8 Πλυντήριο ρούχων Ocean 1 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ TEM 4 ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 14 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ 4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΜΧ 7 ΣΤΑΤΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΟΡΩΝ, ΤΟ ΠΑΝΩ

9 ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ TMX 7 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 5 ΤΜΧ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ α/α Ονομασία εξοπλισμού Ξενοδοχειακός εξοπλισμός (προς καταστροφή) Μάρκα- Serial Ποσότητα Παρατηρήσεις Μοντέλο number 1 Βραστήρας νερού Hobby 1 Προς καταστροφή 2 Βραστήρας νερού Tefal 1 Προς καταστροφή 3 Βραστήρας νερού Kenwood 1 Προς καταστροφή 4 Αποστειρωτής μπουκαλιών Prestige Medical J Προς καταστροφή 5 Καρέκλες συνοδών 10 Προς καταστροφή 6 Καρέκλες συνοδών 15 Προς επισκευή ή καταστροφή αφού αντικατασταθούν 7 Στρώματα κλινών 13 Προς καταστροφή αφού αντικατασταθούν 8 Τραπεζάκια 2 Προς καταστροφή κομοδίνων ασθενών 9 Καρεκλάκια μικρά 3 Προς καταστροφή 10 Στατώ ορών 5 Προς καταστροφή (τροχήλατα) 11 Ανεμιστήρες 4 Προς καταστροφή 12 Τηλεοράσεις 4 Προς καταστροφή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 1. Πιεσόμετρα υδραργυρικά τροχήλατα (4) 2. Μάσκες για Bi pap τεμ. (2) 3. Καρέκλες χωρίς μπράτσα με πλαστικό κάλυμμα (4) τέσσερις (στους θαλάμους) 4. (1) ambu ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 1. Στρώμα κλίνης (ένα)

10 2. Καρέκλα πλαστική μπορντώ χρώματος (μία) 3. Πιεσόμετρα τροχήλατα (τρία) 4. Καρέκλες γραφείου μπλε υφασμάτινες (τέσσερις) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ