ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ ΟΣ, 24/2/14 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 28/2/14 ΛΕΜΕΣΟΣ, 10/3/14 ΛΑΡΝΑΚΑ Δρ Λάμπρη Τρισόκκα / Ρεβέκκα Νικολαϊδου-Πιερή

2 Ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου κρίνεται σήμερα αναγκαίος και χρήσιμος, γιατί μεταξυ α λλων: (1) Βοηθά στην ολόπλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη του παιδιου. Δι νει την ευκαιρι α στα παιδιά να τυ χουν καθοδήγησης από δασκάλους και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό για περισσότερο χρόνο, με όλα τα ευμενή επακόλουθα. Εμπλουτι ζεται το αναλυτικό πρόγραμμα με θέματα που ικανοποιου ν ειδικά ενδιαφέροντα των παιδιω ν, αλλά και με δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνικοποι ησή τους, τη δημιουργικότητα, τη φιλαναγνωσι α, την ερευνητική διάθεση, την αισθητική καλλιέργεια, τις πρακτικές ικανότητες, κ.ά. Παρέχεται χρόνος στους μαθητές για προετοιμασι α των μαθημάτων και ευκαιρι ες αντιμετω πισης μαθησιακω ν και άλλων δυσκολιω ν τους.

3 Ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου κρίνεται σήμερα αναγκαίος και χρήσιμος, γιατί μεταξυ α λλων: (2) Προετοιμάζονται και οργανω νονται καλυ τερα αθητικές, καλλιτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, που εμπλουτι ζουν τη σχολική ζωή, χωρι ς να επηρεάζονται δυσμενω ς οι άλλοι τομει ς της σχολικής εργασι ας. Απαμβλυ νεται η ανισότητα ευκαιριω ν που υπάρχει ανάμεσα σε παιδιά ευ πορων και φτωχω ν οικογενειω ν, λόγω του φαινομένου των απογευματινω ν φροντιστηριακω ν μαθημάτων και άλλων δραστηριοτήτων. Περιορι ζονται τα προβλήματα που αντιμετωπι ζουν οι εργαζόμενες έξω από το σπι τι μητέρες, αναφορικά με την επι βλεψη των παιδιω ν τους.

4 Ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου κρίνεται σήμερα αναγκαίος και χρήσιμος, γιατί μεταξυ α λλων: (3) Δι νει την ευκαιρι α στα παιδιά με «ειδικές ανάγκες» (που έχουν εισαχθει στα κανονικά σχολει α) να βλέπουν, να μιμου νται τη συμπεριφορά των άλλων παιδιω ν στο παιχνι δι, στο φαγητό, στη δημιουργική εργασι α και έτσι συνεργάζονται, συνυπάρχουν και μαθαι νουν αβι αστα. Προλαμβάνεται και περιορι ζεται η παιδική παραβατικότητα. Τα παιδιά απασχολου νται επωφελω ς και δεν έχουν χρόνο να αναπτυ ξουν αντικοινωνική συμπεριφορά ή δράση. Καταπολεμει ται η τηλεθέαση και άλλες κακές συνήθειες. Αξιοποιου νται τα σχολικά κτι ρια και οι σχολικές εγκαταστάσεις όσο γι νεται περισσότερο χρόνο, πέρα από τη χρήση τους για τα κανονικά μαθήματα των παιδιω ν.

5 Δεδομένα Προαιρετικου Ολοήμερου Σχολείου (1) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠΠ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ o Επιθεωρητές / Επαρχιακά Γραφει α Εκπαι δευσης αποκέντρωση επι λυσης προβλημάτων ΧΩΡΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

6 Δεδομένα Προαιρετικου Ολοήμερου Σχολείου (2) ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ-ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

7 Καταρτισμός Πρόχειρου-Τελικου Προγρα μματος ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 Συνεργασία με Συ νδεσμο Γονέων o Λειτουργι α Ολοήμερου Σχολει ου o Επιλογή Τροφοδότη o Συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης για στήριξη άπορων παιδιω ν

9 Συνεργασία με Σχολική Εφορεία o Βοηθητικό Προσωπικό o Σχολικές συνοδοι και βοηθοι o Απολογισμοι έτους o Τήρηση λογαριασμω ν και διαχει ριση κονδυλι ων (επιχορηγήσεις σι τισης, λειτουργικω ν εξόδων και εξοπλισμου ) o Συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης για στήριξη άπορων παιδιω ν

10 Επιχορηγήσεις Σίτισης Τα έξοδα για τη σι τιση των παιδιω ν αναλαμβάνουν οι γονει ς των παιδιω ν. Το Υ.Π.Π. επιχορηγει περιορισμένο αριθμό παιδιω ν και το υ ψος της επιχορήγησης της σι τισης ανέρχεται σε 470 ανά δικαιου χο μαθητή για τα ΕΟΣ και 257 για τα ΠΟΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΣ, νοουμένου ότι προσφέρεται γευ μα στο σχολείο. Η συνολική επιχορήγηση των δικαιου χων μαθητω ν αποστέλλεται από το Υ.Π.Π. στη Σχολική Εφορει α του κάθε Ολοήμερου Σχολει ου (ΟΣ). Η επιχορήγηση εμβάζεται στην Οικει α Σχολική Εφορει α στην οποι α θα απευθυ νεστε για όλα τα σχετικά έξοδα.

11 Οι άποροι μαθητές επιλέγονται από επιτροπή στην οποι α συμμετέχουν ο Διευθυντής του Σχολει ου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορει ας. Επιχορήγηση δικαιου νται: o Όλα τα παιδιά των οποι ων οι οικογένειές τους κατέχουν Πιστοποιητικό Απορι ας από το Γραφει ο Ευημερι ας. o Δυ ο (2) ή τρία (3) άπορα παιδι α (ανάλογα με τις εγγραφές) τα οποι α να προέρχονται από (α) πολυ τεκνες οικογένειες, (β) μονογονεϊκές οικογένειες, (γ) οικογένειες με διαζευγμένους γονει ς, (δ) παιδιά αναπήρων και (ε) δυσπραγου σες οικογένειες.

12 Επιχορηγήσεις Λειτουργικών Εξόδων και Εξοπλισμου Για την καλυ τερη λειτουργι α του θεσμου, το Υ.Π.Π. επιχορηγει τις Σχολικές Εφορει ες των ΟΣ με ένα ποσό ανά μαθητή, για τα λειτουργικά έξοδα και για την αγορά διδακτικου εξοπλισμου. Τέτοιος εξοπλισμός μπορει να ει ναι: α) τραπέζια - καθι σματα β) ψυγει ο - δι σκοι - μαχαιροπι ρουνα - ποτήρια γ) βιβλι α για τη διδασκαλι α των Αγγλικω ν / Ηλεκτρονικω ν Υπολογιστω ν ή τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκω ν δ) υλικά για τη διδασκαλι α του μαθήματος της Τέχνης, Τεχνολογι ας, Φυσικής Αγωγής (αναλω σιμα) ε) γραφική υ λη (κόλλες, μελάνι εκτυπωτή κλπ) στ) επιτραπέζια παιχνι δια - cd player *Για οποιαδήποτε α λλη αγορα να προηγείται επικοινωνία με την Υπηρεσία των Ολοήμερων Σχολείων.

13 Επικοινωνία με Υ.Π.Π.- Υπηρεσία Ολοήμερων Σχολείων (1) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (κοιτάζω τακτικά τις εγκυκλι ους της Δημοτικής Εκπαι δευσης-ολοήμερων Σχολει ων) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (Διευθυ νοντες-ουσες=συνδετικοι κρι κοι Υ.Π.Π.-εκπαιδευτικω ν με Αγορά Υπηρεσιω ν) ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ o ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΛΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ o (π.χ. Έντυπα Πληρωμω ν στο Λογιστήριο)

14 Επικοινωνία με Υ.Π.Π.- Υπηρεσία Ολοήμερων Σχολείων (2) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ) - καθημερινός έλεγχος από την Υπηρεσι α-άμεση απάντηση ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ o (μόνο ό,τι χρειάζεται)

15 Πληρωμές Εκπαιδευτικών Ατομικά και Συνοπτικά Έντυπα Πληρωμω ν (ΟΣ/ΟΝ 1 ΚΑΙ ΟΣ/ΟΝ 2) ΦΥΛΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ στο σχολει ο ΈΝΤΥΠΟ ΑΥ του Λογιστηρι ου ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Υπόψη Χριστι νας Μαυρι δου) Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων (2-3 πρω τες μέρες του μήνα) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΥ - Ο,ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Να φυλάγονται τα pay-slips κάθε μήνα από τους εκπαιδευτικου ς, για σκοπου ς φορολογικής δήλωσης

16 Εγκυμονου σες (Άδειες Μητρότητας) και Κοινωνικές Ασφαλίσεις o Αυτοτελω ς εργαζόμενοι Κοινωνικές Ασφαλι σεις και Φόρος Εισοδήματος o άδειες ανάπαυσης και ασθένειας- o δικαι ωμα επιστροφής χρημάτων o Αποφάσεις σε επι πεδο Υπουργου Εργασι ας- Υπουργου Παιδει ας

17 Διοίκηση Προαιρετικου Ολοήμερου Σχολείου σημαίνει...(1) Συντονισμός σχολει ου διδακτικου προσωπικου 1. έλεγχος τήρησης κανονισμω ν 2. ασφάλεια παιδιω ν 3. ενημέρωση συναδέλφων για ανακοινω σεις εγκυκλι ους δημιουργι α πινακι δας/ φακέλου αμφι δρομης επικοινωνι ας Συμπλήρωση εντυ πων (ιστοσελι δα ΔΔΕ- Ολοήμερα Σχολει α /Εγκυ κλιοι-ανακοινω σεις)

18 Διοίκηση Προαιρετικου Ολοήμερου Σχολείου σημαίνει...(2) Συ νδεση Πρωινής- Απογευματινής Ζω νης 1. προσβασιμότητα 2. χω ροι διαμορφωμένοι για φυ λαξη εποπτικω ν υλικω ν και μέσων 3. διαχει ριση σχολικου χω ρου/συνεργασι α σε θεματικές ενότητες Στήριξη λιγότερο έμπειρων εκπαιδευτικω ν, όπου αυτό ει ναι εφικτό 1. συνεργασι α σε θεματικές ενότητες 2. ευ κολη πρόσβαση σε δει γματα εργασιω ν/ενοτήτων 3. διαμόρφωση τράπεζας υλικου

19 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε Θέματα Ενδιαφέροντος Επιμόρφωση αδιόριστων εκπαιδευτικω ν πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος, όπως Τέχνη, Μουσική, Θέατρο, Η.Υ., Φυσική Αγωγή, Αγγλικά.

20 Οργάνωση Ολοήμερου Σχολει ου Μαθητής Δα σκαλος (Οργα νωση τα ξης) Διευθυ νων-ουσα (Οργα νωση σχολείου) Σχολική Εφορεία / Συ νδεσμος Γονέων Επαρχιακα Γραφεία Εκπαίδευσης / Υ.Π.Π.(Υπηρεσία Ολοήμερων Σχολείων) Τρισόκκα, 2013 Συνεργασία με Διεθνείς Εκπαιδευτικου ς Φορείς- Οργανισμου ς

21 ΔΙΑΛΟΓΟΣ

22 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΔΡΑΙΩΘΕΙ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ..ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.. ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ... Και να θυμα στε... Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας! Διευ θυνση Δημοτικής Εκπ/σης Ολοήμερα Σχολει α Τηλ: / Fax: «Οι ρίζες της παιδείας είναι πικρές, οι καρποί της όμως γλυκείς». (Αριστοτε λης)