ΑΔΑ: Β4ΩΕΝ-ΝΦΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΩΕΝ-ΝΦΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 04/04/2012 Α.Π. : 926 Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Πράξης "Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον Άξονα Προτεραιότητας 07" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση " ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Tο Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α08) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». 2. Την Υπ. Αριθμ 131/ Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000?2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 887/Β/ ) όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β/2008). 3. Το Π.Δ.65/2011 (ΦΕΚ 147 Α'/ ) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 4. Τη με αρ. πρωτ. 4089/ (ΦΕΚ Β 1978/ ) απόφαση περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του ΚΠΣ 2000?2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 5. Την υπ αριθ. Πρωτ. Οικ.280/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών Προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β/1959/ ), ως έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ.879/ και ισχύει (ΦΕΚ B/766/ ). 6. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. οικ.883/ με θέμα Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις Σελίδα 1 από 6

2 κατηγορίες πράξης «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» και «Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας», των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08, 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007?2013» στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών του ΚΠΣ 2000?2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών Προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ B/766/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. οικ.1806/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1876/Β/ ) και ισχύει. 7. Τη με αρ. πρωτ. 358/ Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση Τη με αρ. πρωτ. 977/ Απόφαση Ένταξης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση και την από Ορθή Επανάληψή της. 9. Τη με αρ. πρωτ. 1009/ η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης. 10. Τη με αρ. πρωτ. 667/ η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης. 11. Το με 889/ Αίτημα της ΕΥΕ-ΓΓΙΦ περί συνένωσης των υποέργων 5 και To εγκεκριμένο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης με ημερομηνία Τη με αρ. πρωτ 919/ θετική εισήγηση της υπηρεσίας Αποφασίζει την 3η Τροποποίηση της Πράξης "Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον Άξονα Προτεραιότητας 07" στον Αξονα Προτεραιότητας "07 - Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση ". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ ΣΑ: ΑΔΑ: Β4ΩΕΝ-ΝΦΛ 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 2 από 6

3 Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων περιφερειακής εμβέλειας, που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών και υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης «Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Οι εν λόγω παρεμβάσεις περιφερειακής εμβέλειας αφορούν στην ανάπτυξη από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο και εντάσσονται δε στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού προγράμματος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων για την αντιμετώπιση της βίας και την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτή. Τα Συμβουλευτικά αυτά Κέντρα συνιστούν υπηρεσίες πρώτης γραμμής, τα οποία καλύπτουν την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, αλλά και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών σε τοπικό επίπεδο. Οι κατηγορίες δράσεων και υπηρεσιών υποστήριξης που θα παρέχονται από τα Συμβουλευτικά Κέντρα περιλαμβάνουν: Δράσεις για την αντιμετώπιση καταπολέμηση της βίας και την υποστήριξη και αρωγή των θυμάτων έμφυλης βίας (γυναικών και των παιδιών τους). Δράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Παροχή, σε συνεργασία με Δικηγορικούς Συλλόγους, νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύματα βίας. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται η δημιουργία από τη ΓΓΙΦ οκτώ (8) Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, ένα σε κάθε μια από τις ακόλουθες Διοικητικές Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο. Για την καλύτερη λειτουργία του έργου και με γνώμονα την επίτευξη του σκοπού, το έργο συμπεριλαμβάνει τις εξής δράσεις:? Ενοικίαση /παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Συμβουλευτικών Κέντρων και διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων? Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων? Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ως επιμέρους Δικαιούχο, σύμφωνα με Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ. Η χρηματοδότηση των νέων Συμβουλευτικών Κέντρων καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών που θα δημιουργηθούν αφορά στην κάλυψη των αρχικών δαπανών ίδρυσης των δομών και των δαπανών λειτουργίας για την πρώτη τριετία. Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου της τριετίας νοείται η ημερομηνία της «Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας» της κάθε δομής από το νόμιμο εκπρόσωπό της. Ως «ελάχιστες προϋποθέσεις» για την έναρξη λειτουργίας της κάθε δομής ορίζονται τα εξής: Μισθωτήριο Συμβόλαιο για το χώρο ή άλλο αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης του χώρου Πρόσληψη τουλάχιστον 2 στελεχών ανά δομή Ολοκλήρωση διαμόρφωσης του χώρου της δομής Εγκατάσταση και λειτουργία τουλάχιστον του 50% του προβλεπόμενου εξοπλισμού ανά δομή. Ο Κύριος Δικαιούχος εντός 24 μηνών από την ημερομηνία Ένταξης της Πράξης θα καταθέσει στον Ε.Φ.Δ του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση «Σχέδιο Βιωσιμότητας» για τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών, μετά το πέρας της Σελίδα 3 από 6

4 συγχρηματοδότησης. Στο Σχέδιο Βιωσιμότητας, θα περιγράφονται οι συγκεκριμένες ενέργειες του Δικαιούχου για την εξασφάλιση της λειτουργίας των Δομών, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 6. Παραδοτέα πράξης: Ενδεικτικά παραδοτέα της πράξης είναι : Ενοικίαση /παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Συμβουλευτικών Κέντρων και διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία τους Μισθωτήρια Συμβόλαια / Παραχωρητήρια Εκθέσεις ολοκλήρωσης των έργων Πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών (διαμορφώσεων εγκαταστάσεων κλπ) Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Η/Υ & περιφερειακά συστήματα Τηλεφωνικές συσκευές, Fax Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κλπ. γραφεία, συρταριέρες, καθίσματα εργασίας, βιβλιοθήκες, καθίσματα επισκεπτών, τραπέζια συσκέψεων, κλιματιστικές συσκευές με λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης, συστήματα ασφαλείας κλπ. Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων Παρουσιολόγια Στελεχών Μηνιαίες ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες Υλικό / αποδεικτικά υλοποίησης των δράσεων πρόληψης & ευαισθητοποίησης Έντυπα συναντήσεων συνεργασιών Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων του κάθε Συμβουλευτικού Κέντρου (συμπεριλαμβανομένης της συγκεντρωτικής λίστας περιπτώσεων). Συνοπτική έκθεση περιπτώσεων παροχής νομικών υπηρεσιών (legal aid) Παραστατικά Δικηγόρων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μνημόνιο Συνεργασίας με τους Δικηγορικούς Συλλόγους) Αποδεικτικά Δαπανών Λειτουργικών Εξόδων και Αναλώσιμων ανά Συμβουλευτικό Κέντρο 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες. Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) Υποδομές προώθησης ισότητας των φύλων (δημιουργία / αναβάθμιση) Αριθμός Αριθμός Αριθμός 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/ Σελίδα 4 από 6

5 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάση i.χωρίς ΦΠΑ Παραστατικων ii.φπα Σύνολο (1) Έμμεσες Δαπάνες Βάση Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα Σύνολο (2) 2,427, , ,552, ,552, ,552, ΣΥΝΟΛΑ 2,552, ,552, Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,552, Ευρώ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2,552, ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 2,552, ευρώ και Π/Υ(2) ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Φορέας Σ.Α.: ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Φορέας Σ.Α.: ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: Ε ΣΕ Ε ΣΕ : Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Π.Δ.Ε. και αφορούν Π/Υ (1) (της πράξης ΕΣΠΑ) (ποσό σε ευρώ) 1: Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Π.Δ.Ε. και αφορούν Π/Υ (1) (της πράξης ΕΣΠΑ) (ποσό σε ευρώ) Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε4558 Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ (Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.) 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 2,552, (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 775,50 (ποσό σε ευρώ) Σελίδα 5 από 6

6 Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΕΝ-ΝΦΛ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,παραμένουν σε ισχύ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΟΙΑΝ, Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα, 2. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), Μητροπόλεως 3, Αθήνα, 3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ), Νίκης 5-7, Αθήνα, 4. ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Αρχή Πιστοποίησης) Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, Αθήνα, 5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ενεργειών ΕΚΤ, Κοραή 4, Αθήνα, 6. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης /Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση , Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, , Αθήνα. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κου Θανάση Ξηρού, Σταδίου 27, Αθήνα 2. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Γραφείο Γενικής Γραμματέα Κας Μ. Στρατηγάκη, 3. ΕΥΕ/ΓΓΙΦ: α) Γραφείο Προϊσταμένης, β) Μονάδα Α, Υπεύθυνος έργου (για καταχώρηση στο φάκελο έργου), γ) Μονάδα Β, Υπεύθυνος έργου (για καταχώρηση στο φάκελο έργου), δ) Μονάδα Δ. Σελίδα 6 από 6