ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44 Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 36 παρ. 1 εδ. (β) και (γ) και παρ. 2 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α ). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). γ) Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσί ων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 170) και του π.δ. 127/2010 «Ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α 214). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3 Τις αριθμ. 134/2010 και 43/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, αποφασίζουμε: Άρθρο Πρώτο Θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων Τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων, ο οποίος έχει ως εξής : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α Ορισμοί Εφαρμογή Διάκριση πλόων Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά τον παρόντα κανονισμό νοείται: 1. ΚΕΕΠ: ο εδρεύων στον Πειραιά Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Θαλασσίων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2. Επιβάτης: κάθε πρόσωπο ηλικίας άνω του ενός έτους που μεταφέρεται με το πλοίο εκτός του Πλοι άρχου και του πληρώματος. 3. Πλήρωμα : το σύνολο των προσώπων των ναυτο λογημένων επί του πλοίου ή άλλως των χρησιμοποι ουμένων ή απασχολουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο και για τις ανάγκες του. 4. Επιβατηγό πλοίο: κάθε πλοίο δυνάμενο να μεταφέ ρει άνω των 12 επιβατών. 5. Χειμερινή περίοδος: το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου. 6. Θερινή περίοδος: το χρονικό διάστημα από 1 Απρι λίου μέχρι 31 Οκτωβρίου. 7. Δρομολογιακοί πλόες: οι πλόες που διενεργούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών. 8. Περιηγητικοί πλόες: οι πλόες που διενεργούνται για μεταφορά επιβατών με σκοπό περιήγηση ή αναψυχή. 9. Συνολική διαδρομή πλου : είναι η απόσταση από το λιμένα αφετηρίας μέχρι τον τελικό λιμένα κατάπλου. Προκειμένου για περιηγητικό πλου με ενδιάμεσες προ σεγγίσεις στον οποίο ο τελικός λιμένας κατάπλου συ μπίπτει με τον λιμένα αφετηρίας, θεωρείται ως συνολική διαδρομή το μισό του αθροίσματος των αποστάσεων μεταξύ των λιμένων προσέγγισης. 10. Κλειστοί χώροι επιβατών: οι στεγασμένοι με μόνιμο στεγανό κατάστρωμα χώροι των οποίων οι πλευρές, όταν είναι εξωτερικές, είναι προφυλαγμένες με μόνιμα στεγανά διαφράγματα. Τυχόν ανοίγματα των χώρων αυ τών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών περί γραμμής φορτώσεως που ισχύουν για το πλοίο.

2 2278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 11. Εσκιασμένοι χώροι: οι ανοικτοί χώροι που προορί ζονται για παραμονή των επιβατών και φέρουν μόνιμο στεγανό σκέπαστρο που παρέχει προστασία από την βροχή και τον ήλιο. Άρθρο 2 Εφαρμογή Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα επιβα τηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, καθώς και στα επιβατηγά πλοία, με ελληνική σημαία, άνω των 25 επιβατών, που εκτελούν περιηγητικούς πλόες εκτός από : α) Επιβατηγά πλοία διεθνών ειδικών μεταφορών για τα οποία έχει εφαρμογή το ν.δ. 882/1979 (ΦΕΚ 61 Α ), β) Μικρά επαγγελματικά πλοία που παραλαμβάνουν μέχρι 49 επιβάτες και εκτελούν θαλάσσιους πλόες μι κρής απόστασης και πλόες εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τα οποία εφαρμόζεται το π.δ. 270/1988 (ΦΕΚ 120 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά. γ) Δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη για τα οποία εφαρμόζεται το π.δ.797/1981 (ΦΕΚ 209 Α ) όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν. δ) Πλοία ανεξάρτητα από το ολικό μήκος τους, που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αγκυροβολημέ νων πλοίων και μεταφέρουν μέχρι 100 επιβάτες. Για τα πλοία αυτά όσον αφορά στα θέματα ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών, εφαρμόζονται οι αντί στοιχες διατάξεις του ειδικού Κανονισμού για την καταλ ληλότητα και τις επιθεωρήσεις μικρών επαγγελματικών πλοίων που παραλαμβάνουν επιβάτες και εκτελούν πλόες μικρής απόστασης και πλόες εσωτερικής ναυσιπλοΐας. ε) Επιβατηγά σκάφη στα οποία εφαρμόζεται το νέο Κεφάλαιο Χ της Διεθνούς Συμβάσεως «Περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση», 74 (ΠΑΑΖΕΘ 74), το οποίο κυρώθηκε με το Π.Δ. 74/1996 (ΦΕΚ 58/Α ) και ο Διεθνής Κώδικας «περί ασφαλείας ταχυπλόων σκαφών», που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την απόφαση MSC 36(63)/ , όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 3 Διάκριση πλόων Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού οι πλόες διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση τη συνολική δια δρομή ως κατωτέρω : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : συνολική διαδρομή άνω των 180 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ : συνολική διαδρομή μέχρι 180 ν.μ. και προκειμένου για περιηγητικό πλού, άνω των 130 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙIΙ: συνολική διαδρομή μέχρι 120 ν.μ. και προκειμένου για περιηγητικό πλού, μέ χρι 130 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV: συνολική διαδρομή μέχρι 80 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V: συνολική διαδρομή μέχρι 30 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VI : συνολική διαδρομή μέχρι 10 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VIΙ: συνολική διαδρομή μέχρι 6 ν.μ. ΜΕΡΟΣ Β Γενικές απαιτήσεις Άρθρο 4 Χώροι επιβατών Ελάχιστες απαιτήσεις θαλαμίσκων 1. Η σήμανση των κλειστών χώρων και των θαλαμί σκων είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο σχέδιο γενικής διάταξης του πλοίου. Για το σκοπό αυτό τοποθετούνται ενδεικτικές ευδιάκριτες πινακίδες στις εισόδους των αιθουσών καθώς και στις θύρες των θαλαμίσκων στις οποίες αναγράφεται ο αριθμός κάθε θαλαμίσκου. Απα γορεύεται η χρήση κιγκλιδωμάτων ή κλειστών θυρών για το διαχωρισμό των θέσεων. 2. Σε εμφανή θέση στους χώρους παραμονής των επι βατών, αναρτάται σχέδιο πλοίου του τύπου «Βρίσκεστε εδώ» («You are here»), στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. ΙΙ 2 της Κ.Ο. 98/ Τα επιβατηγά πλοία ολικού μήκους άνω των 25 μ. που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν πλόες εκτός των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ VI και VΙΙ, υποχρεούνται να διαθέτουν, πέραν των προ βλεπομένων στο άρθρο 10 του παρόντος, τουλάχιστον ένα (1) δίκλινο θαλαμίσκο, που να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις θαλαμίσκων του άρθρου 9 του παρόντος. 4. Επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ I και ΙΙ, υποχρεούνται να διαθέτουν κλίνες σε ποσοστό τουλάχιστον 2% του αριθμού των επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν. Άρθρο 5 Ανοικτοί χώροι επιβατών 1. Ανοικτοί χώροι επιβατών θεωρούνται τα ανοικτά καταστρώματα, συμπεριλαμβανομένων των κλιμάκων, τα οποία φέρουν κατάλληλη επίστρωση για την άνετη παραμονή και κυκλοφορία των επιβατών. 2. Οι χώροι αυτοί φέρουν μέσα ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση των υδάτων. 3. Τα ελεύθερα άκρα των καταστρωμάτων φέρουν προ στατευτικό δρύφρακτο ή κιγκλίδωμα ύψους ενός (1) του λάχιστον μέτρου από την άνω όψη της επίστρωσης. Τυχόν ανοίγματα φέρουν είτε κατακόρυφες κιγκλί δες σε απόσταση μέχρι διακόσια (200) χιλιοστά είτε οριζόντιες σε απόσταση μέχρι διακόσια τριάντα (230) χιλιοστά για το κατώτερο άνοιγμα του κιγκλιδώματος και τριακόσια ογδόντα (380) χιλιοστά για τα ανώτε ρα ανοίγματα. Ανοίγματα μεγαλύτερα των οριζομένων καλύπτονται με δικτυωτό ισχυρής κατασκευής. Τυχόν υπερκείμενες του καταστρώματος κατασκευές ευρί σκονται σε ύψος τουλάχιστον δύο μέτρα και δέκα εκα τοστά (2.10 μ.) από την άνω όψη της επίστρωσης του καταστρώματος. Ομοίως προστατεύονται και τυχόν ελεύθερα άκρα ανοιγμάτων σε καταστρώματα που δεν αποτελούν τμήματα κλιμάκων. 4. Στην ωφέλιμη για χρήση επιβατών επιφάνεια δεν υπολογίζονται: α) η επιφάνεια των εξωτερικών πλευρικών διαδρόμων κυκλοφορίας με πλάτος μικρότερο του 0.90 μ., β) η επιφάνεια καταστρώματος του προστέγου μέχρι τα μέσα αγκυροβολίας. Όταν το κατάστρωμα προστέ γου ενώνεται με εκείνο του μεσοστέγου, ως όριο του μήκους του προστέγου λαμβάνεται το μέγιστο μέγεθος από το 1/8 του ολικού μήκους του πλοίου από την στείρα μέχρι τα μέσα αγκυροβολίας, γ) οι επιφάνειες τυχόν ανοιγμάτων καταστρωμάτων (καθόδων ανόδων), δ) η επιφάνεια κάθε άλλου χώρου, ο οποίος κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΘΥΝΑΛ/ΚΕΕΠ, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας, ενδιαίτησης και παραμονής επιβατών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2279 Άρθρο 6 Κλειστοί χώροι επιβατών Οι κλειστοί χώροι επιβατών: 1. Βρίσκονται πρύμνηθεν της πρωραίας στεγανής φρα κτής σύγκρουσης καθ όλο το ύψος του πλοίου. 2. Έχουν καθαρό ύψος τουλάχιστον 2 μ., μετρούμενο από την άνω όψη της επίστρωσης δαπέδου μέχρι την κάτω όψη της επένδυσης της οροφής. 3. Δεν έχουν άμεση επικοινωνία με κοινόχρηστους χώ ρους υγιεινής, χώρους αποθήκευσης επιβλαβών ή οχληρών υλικών και διαχωρίζονται από τυχόν υπάρχουσες δεξαμε νές καυσίμων με δύο πλευρικά ελασμάτινα στεγανά δια φράγματα με ενδιάμεσο απομονωτικό χώρο. Απαγορεύε ται η ύπαρξη στους χώρους αυτούς ανθρωποθυρίδων και εξαεριστικών ή άλλων ανοιγμάτων δεξαμενών πετρελαίου, ατμαγωγών σωληνώσεων, σωληνώσεων καυσαερίων κλπ. Τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα προς δεξαμενές (εκτός από τις δεξαμενές πετρελαίου) ή προς άλλους χώρους (ανθρω ποθυρίδες, μετρητικά, στόμια κυτών ή άλλα ανοίγματα) κλείνονται αεροστεγώς και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των επιβατών. 4. Για τους διαδρόμους ισχύει ότι προβλέπεται από την Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και την Οδηγία 98/18/ΕΚ, όπως ισχύουν. 5. Για τις θύρες εισόδου εξόδου ισχύει ότι προβλέ πεται από την (SOLAS) και την Οδηγία 98/18/ΕΚ, όπως ισχύουν. Άρθρο 7 Κλίμακες Για τις κλίμακες εφαρμογή έχουν όσα καθορίζονται κάθε φορά από τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS 74) (Ν. 1045/1980, ΦΕΚ 95 Α ) και την Οδηγία 98/18/ΕΚ (Π.Δ. 103/1999, ΦΕΚ 110 Α ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Άρθρο 8 Απαγόρευση καπνίσματος Σε ότι αφορά την απαγόρευση καπνίσματος στα Επιβατηγά πλοία, ισχύ έχουν οι διατάξεις του Νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α / ) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες δι ατάξεις» όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 9 Ελάχιστες απαιτήσεις Θαλαμίσκων. Εφόσον υφίστανται θαλαμίσκοι (καμπίνες) πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: α) Κλίνες που τοποθετούνται καθ ύψος να μην υπερ βαίνουν τις δύο (2). β) Οι υπερκείμενες κλίνες να φέρουν από την εξωτε ρική πλευρά τους προστατευτική πλευρική κατασκευή ύψους 0.10μ. πάνω από την άνω επιφάνεια της κλινο στρωμνής και σε μήκος το ήμισυ περίπου του μήκους της κλίνης από το μέρος της κεφαλής. γ) Κάτω από το πλέγμα της υπερκείμενης κλίνης να τοποθετείται χώρισμα για προστασία της κάτω κλίνης από τη σκόνη. δ) Ανάκλιντρα μετατρεπόμενα σε κλίνες, με πρόβλεψη κατάλληλης διάταξης στερέωσης, μπορούν να θεωρού νται ως κλίνες. ε) Οι θύρες των θαλαμίσκων να φέρουν χειρολαβή και από τις δύο όψεις, να ανοίγουν δε προς το εσωτερικό του θαλαμίσκου. στ) Να διατίθεται μία κλίμακα, κινητή ή μόνιμη για κάθε υπερκείμενη κλίνη. ζ) Να διατίθενται κομβία κλήσεως θαλαμηπόλου, ένα για κάθε κλίνη ή ζεύγος κλινών ή τηλεφωνική συσκευή συνδεδεμένη με το τηλεφωνικό κέντρο του πλοίου και οδηγίες χρήσεως αυτής. Άρθρο 10 Απαιτήσεις για επιβάτες με ειδικές ανάγκες 1. Σε επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, πρέπει να προβλέπονται προς χρήση των επιβατών με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) τα κάτωθι : α) Ένας (1) τουλάχιστον δίκλινος θαλαμίσκος με ιδι αίτερο χώρο υγιεινής εφόσον διαθέτουν άνω των δύο και μέχρι είκοσι (20) κλίνες επιβατών. β) Δύο (2) τουλάχιστον δίκλινοι θαλαμίσκοι με ιδιαίτε ρο χώρο υγιεινής, εφόσον διαθέτουν πάνω από είκοσι (20) κλίνες επιβατών. γ) Ένας (1) τουλάχιστον κοινόχρηστος χώρος υγιεινής, εφόσον το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από πενήντα (50) μ. δ) Δύο (2) τουλάχιστον κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής σε αντίστοιχα καταστρώματα, εφόσον οι κοινόχρηστοι χώροι στους οποίους εξυπηρετούνται και (Α.Μ.Ε.Α.) εκτείνονται σε περισσότερα τους ενός (1) καταστρώ ματα και το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από εκατό (100) μ. ε) Κατάλληλος ανελκυστήρας ή ειδικό αναβατόριο ή κυλιόμενη κλίμακα ελεγχόμενης κίνησης από το πλήρω μα, από το κατάστρωμα οχημάτων μέχρι τα καταστρώ ματα που διαθέτουν τους κατάλληλους για (Α.Μ.Ε.Α.) κοινόχρηστους χώρους παραμονής, εστίασης, υγιεινής και θαλαμίσκους, εφόσον το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από εκατό (100) μ. στ) Μία (1) θέση για αμαξίδιο (Α.Μ.Ε.Α.) με κατάλληλα μέσα ασφάλισης, ανά τριακόσιους (300) επιβάτες και τουλάχιστον δύο (2), σε αίθουσες παραμονής επιβα τών. ζ) Δύο (2) θέσεις κατάλληλες για χρήστες αμαξιδίων σε κάθε εστιατόριο. η) Το ύψος του τμήματος του γραφείου (γκισέ) του χώρου υποδοχής που προορίζεται για τα (Α.Μ.Ε.Α.) δεν θα υπερβαίνει τα ενενήντα (0,90) εκατοστά του μέτρου. 2. Σε επιβατηγά πλοία, ήδη αναγνωρισμένα πριν από την που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, και εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, πρέπει να προβλέπονται προς χρήση των επιβατών (Α.Μ.Ε.Α.) τα κάτωθι : α) Ένας (1) τουλάχιστον δίκλινος θαλαμίσκος, με ιδι αίτερο χώρο υγιεινής, εφόσον διαθέτουν από (50) μέχρι διακόσιες (200) κλίνες επιβατών. β) Δύο (2) τουλάχιστον δίκλινοι θαλαμίσκοι με ιδιαί τερο χώρο υγιεινής, εφόσον διαθέτουν πάνω από δια κόσιες (200) κλίνες επιβατών.

4 2280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) γ) Ένας (1) τουλάχιστον κοινόχρηστος χώρος υγιεινής, εφόσον το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από πενήντα (50) μ. δ) Στα πλοία ολικού μήκους πάνω από εκατό (100) μ. που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα πρέπει να υπάρχουν μέσα ασφαλούς αποεπιβίβασης με αυτοδύναμο τρόπο, εφόσον η τοποθέτηση τέτοιων μέσων είναι τεχνικά και πρακτικά δυνατή. 3. Τα ήδη αναγνωρισμένα επιβατηγά πλοία που εκτε λούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, σε περίπτωση μετασκευής τους (αύξηση ολικού μήκους ή αριθμού κλι νών), συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις για τα (Α.Μ.Ε.Α.), που αναφέρονται στα εδάφια 1(α) έως και 1(ε) του παρόντος άρθρου. Επίσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για (Α.Μ.Ε.Α.) που αναφέρονται στα εδάφια 1(στ) έως και 1(η) του παρόντος άρθρου, τα ως άνω πλοία που εκτελούν μετασκευές σε κοινόχρηστους χώρους επιβατών (αίθουσες παραμονής ή εστιατόρια). 4. Η κατασκευή των θαλαμίσκων, των ιδιαίτερων χώ ρων υγιεινής και των μέσων αποεπιβίβασης πρόσβασης στους χώρους ενδιαίτησης, για (Α.Μ.Ε.Α.), πρέπει να είναι ανάλογη του σκοπού που προορίζονται και να σχεδιά ζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΠ. 5. Στα λοιπά επιβατηγά πλην των αναγραφομένων στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου καθώς και στα τουριστικά πλοία, με ευθύνη του πλοιάρχου ανατίθε ται σε μέλη του πληρώματος και πάντως τουλάχιστον σε ένα, η εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες κατά την πρόσβαση και διακίνηση αυτών επί του πλοίου. Άρθρο 11 Κλιματισμός Εξαερισμός Αερισμός Θέρμανση Φωτισμός 1. Κλιματισμός Επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, σε πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙ ΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, πρέπει να διαθέτουν στους κλειστούς χώρους επιβατών, μη συμπεριλαμβανομένων των χώρων υγιεινής, σύστημα κλιματισμού που πληροί τις ακόλου θες απαιτήσεις: α) Η εγκατάσταση να υπολογίζεται με εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος 35 C και περίπου 70% σχε τική υγρασία. β) Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνεχής λειτουρ γία σε εσωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος 24 C και περίπου 50% σχετική υγρασία. γ) Να επιτυγχάνονται οι ακόλουθες τιμές: Θερμοκρασία περιβάλλοντος ( C) λιγότερη από θερμοκρασία χώρων ( C) Σχετική υγρασία % 65% % 65% % 65% % 60% % 60% % 50% % 50% δ) Το δίκτυο αεραγωγών κλιματισμού να είναι ανεξάρ τητο από τυχόν άλλα δίκτυα αεραγωγών. ε) Να επιτυγχάνονται οι ακόλουθες ελάχιστες εναλ λαγές αέρα που προσάγεται από το εξωτερικό περι βάλλον: Εναλλαγές Περιγραφή χώρου αέρα ανά ώρα χώρος παραμονής 7.5 θαλαμίσκος με φυσικό αερισμό 3.0 θαλαμίσκος χωρίς φυσικό αερισμό 5.0 θαλαμίσκος υποφράγματος 7.5 κυλικεία 7.5 βοηθητικοί χώροι (καταστήματα, 2.0 διάδρομοι κ.λπ.) 2. Αερισμός Εξαερισμός α) Οι κλειστοί χώροι επιβατών των πλοίων τα οποία δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, να αερίζονται κατά την θερινή περίοδο με σύστημα μηχανικού αερισμού. Ο αέρας να προσάγεται από το εξωτερικό περιβάλλον και να εναλλάσσεται ως ακολούθως: Περιγραφή χώρου Εναλλαγές αέρα ανά ώρα χώρος παραμονής εστίασης 12.0 θαλαμίσκος με φυσικό αερισμό 5.0 θαλαμίσκος χωρίς φυσικό αερισμό 7.5 θαλαμίσκος υποφράγματος 12.0 κυλικεία 12.0 βοηθητικοί χώροι (καταστήματα διάδρομοι κλπ) 3.0 β) Ο αριθμός εναλλαγών αέρα ανά ώρα στους παρα κάτω χώρους να είναι ως ακολούθως: Εναλλαγές αέρα ανά Περιγραφή χώρου ώρα σε Προσαγόμενο ή Απαγόμενο αέρα Υγιεινής ή 10 Μαγειρεία 25 ή 40 Πλυντήρια 15 ή 15 Στεγνωτήρια 25 ή 30 Στεγνοκαθαριστήρια 15 ή 20 Αποθήκες ξηρών τροφίμων 10 ή 10 Οψοφυλάκια (pantries) 25 ή 25 Στους πιο πάνω χώρους εφόσον εγκατασταθεί μικτό σύστημα με προσαγωγή και απαγωγή αέρα, ο απαιτού μενος αριθμός εναλλαγών προσαγόμενου και απαγόμε νου αέρα μειώνεται στο 50%. Ειδικά για τους χώρους των μαγειρείων, άνωθεν των εστιών πυράς πρέπει να διατίθεται πάντοτε σύστημα εξαερισμού των ατμών με ειδικά φίλτρα στα στόμια αναρρόφησης, τα οποία είναι δυνατόν να πλένονται ή να αντικαθίστανται εύκολα. Το δίκτυο αυτό είναι ανεξάρτητο του δικτύου εξαερισμού άλλων χώρων και η απαγωγή του ρυπαρού αέρα γίνεται κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. γ) Δεν υπολογίζονται ως μέσα παροχής αέρα οι πα ραφωτίδες και οι ανεμοδόχοι.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2281 δ) Το δίκτυο αεραγωγών αερισμού είναι ανεξάρτητο από το δίκτυο αεραγωγών εξαερισμού. ε) Ο εξαερισμός επιτυγχάνεται με δίκτυο απαγωγής αέρα από στόμια εξαερισμού ως εξής: αα) Στις αίθουσες παραμονής επιβατών και κατά προτίμηση από την περιοχή του κυλικείου με ελάχιστη αναλογία τέσσερα (4) στόμια προσαγωγής και ένα (1) απαγωγής. ββ) Στους θαλαμίσκους που διαθέτουν ιδιαίτερους χώρους υγιεινής, τουλάχιστον από τον χώρο υγιεινής με ελάχιστη αναλογία μέχρι δύο (2) στόμια προσαγωγής και ένα (1) απαγωγής. γγ) Στους θαλαμίσκους που δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής, από το χώρο κοιτώνων με ελάχιστη αναλογία ένα (1) στόμιο προσαγωγής και ένα (1) απαγωγής. δδ) Σε κάθε χώρο υγιεινής αναλογεί ένα (1) στόμιο εξαερισμού (πχ χώρος με τρία (3) αποχωρητήρια να διαθέτει τρία (3) στόμια εξαερισμού κλπ). εε) Στους διαδρόμους αναλογεί ένα (1) στόμιο απαγω γής αέρα σε κάθε τρία (3) στόμια προσαγωγής. 3. Θέρμανση Όλοι οι κλειστοί χώροι επιβατών θερμαίνονται κατά τη χειμερινή περίοδο με τρόπο που να επιτυγχάνεται ελάχιστη θερμοκρασία 20 C. Οι εναλλαγές αέρα που προσάγεται από το εξωτερικό περιβάλλον στους κλει στούς χώρους είναι οι αναφερόμενες στους παραπάνω πίνακες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ανάλογα με το είδος του χώρου και το είδος του συστή ματος (αερισμός, κλιματισμός), μειωμένες κατά 50%. Απαγορεύεται η παροχή θέρμανσης με καύση καυσί μου εντός τοπικών θερμαντικών σωμάτων (όπως θερ μάστρες πετρελαίου, ξύλου ή αερίου ή σώματα τύπου «καλοριφέρ» με χρήση αερίου κλπ). Αν η θέρμανση είναι ηλεκτρική απαγορεύεται να είναι τύπου «ακτινοβολίας» με ηλεκτρικές αντιστάσεις οροφής ή με μη καλυμμένα θερμαντικά σώματα (όπως κουκουνάρες). 4. Φωτισμός Σε κάθε χώρο που προορίζεται για την ενδιαίτηση επι βατών εξασφαλίζεται ο αναγκαίος τεχνητός φωτισμός με φωτιστικά σώματα που φέρουν συνήθη καλύμματα (ανταυγαστήρες) στους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμ βανομένων των κλιμάκων, ενώ είναι καιροστεγή όταν τοποθετούνται σε ανοικτούς χώρους παραμονής επιβα τών. Επαρκής φωτισμός θεωρείται αυτός που εξασφα λίζει την άνετη ανάγνωση σε οποιοδήποτε σημείο των κλειστών χώρων εστίασης παραμονής και κατάκλισης επιβατών συμπεριλαμβανομένων των κλιμάκων. 5. Λειτουργία συστημάτων Τα συστήματα τεχνητού αερισμού, κλιματισμού και θέρμανσης βρίσκονται σε λειτουργία μία (1) τουλάχι στον ώρα προ του απόπλου του πλοίου και σε όλη τη διάρκεια του πλου. 6. Ειδικότερες ρυθμίσεις α) Για τους χώρους υγιεινής των Ε/Γ πλοίων, που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, ολικού μήκους μέχρι 20 μέτρα που βρίσκονται πάνω από το κύριο κατάστρωμα και διαθέτουν παρα φωτίδες που μπορούν να παραμένουν ανοικτές κατά τη διάρκεια του πλου, εφαρμόζονται μόνο οι απαιτήσεις της παραγράφου (4) του άρθρου αυτού. β) Στα αναγνωρισθέντα ως Ε/Γ πλοία πριν από την 26/04/1995, που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ VΙΙ και δεν διαθέτουν ανεξάρτητο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, εφαρμόζονται μόνο οι απαιτήσεις των παρα γράφων (3) και (4) του παρόντος άρθρου. Άρθρο 12 Μεταφορά κατοικίδιων ζώων 1. Τα επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν πλόες των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, διαθέτουν ειδικά διαμορ φωμένους χώρους απομονωμένους από τους χώρους ενδιαίτησης επιβατών, για την παραμονή κατοικίδιων ζώων που φέρουν κατά το ταξίδι οι επιβάτες. Οι χώ ροι αυτοί μπορούν να εξυπηρετούν αριθμό κατοικιδίων ζώων που προκύπτει από το συνολικό αριθμό επιβατών που μεταφέρεται με το πλοίο δια Τα μεταφερόμενα με τα πλοία της παραπάνω πα ραγράφου κατοικίδια ζώα παραμένουν υποχρεωτικά καθ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου στους ειδικά διαμορ φωμένους αυτούς χώρους. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα ειδικά εκπαιδευμένα ζώα, κυρίως σκυλιά, που βοηθούν τυφλούς τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τον κύριο τους στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών εφόσον διαθέτουν σχετικά πιστοποιητικά. 3. Μικρόσωμα κατοικίδια ζώα που συνήθως συμβιούν με τον άνθρωπο (κυρίως γάτες, μικρόσωμα σκυλιά) επι τρέπεται κατ εξαίρεση να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους στους θαλαμίσκους επιβατών, εφόσον μεταφέρο νται με ειδικά καλάθια ή κλωβούς ή φέρουν φίμωτρο και είναι εμβολιασμένα με τα κατάλληλα εμβόλια όπως αποδεικνύεται από ανάλογα πιστοποιητικά που φέρουν μαζί οι ιδιοκτήτες τους. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζώα παραμένουν σε ειδικά διαμορφωμένους θαλαμίσκους επιβατών, καθ όλη την διάρκεια του ταξιδίου και δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται από τους συνοδούς τους σε κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. 4. Λοιπά επιβατηγά πλοία, που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, καθώς και πλοία που εκτελούν περιηγητικούς πλόες, δεν υποχρε ούνται να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για κατοικίδια ζώα. Η μεταφορά στα πλοία αυτά κατοικιδίων ζώων επιτρέπεται σε ειδικά καλάθια ή κλωβούς ενώ τα μεγαλύτερα κατοικίδια ζώα φέρουν φίμωτρο και είναι εμβολιασμένα με τα κατάλληλα εμβόλια όπως αποδει κνύεται από ανάλογα πιστοποιητικά που φέρουν μαζί τους οι ιδιοκτήτες τους. Άρθρο 13 Μαγειρεία Στα επιβατηγά πλοία, εφόσον διατίθενται και χρησι μοποιούνται μαγειρεία, οι χώροι πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Τα δάπεδα των μαγειρείων διατηρούνται καθαρά, στεγνά, φέρουν αντιολισθητική επίστρωση και εξυπηρε τούνται με σύστημα αποστράγγισης (σιφώνια). Ομοίως πρέπει να διατηρούνται καθαρές και ευπαρουσίαστες οι επιφάνειες των πλευρών και της οροφής. 2. Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη, τράπεζες παρασκευής εδεσμάτων καθώς και οι θέσεις που αυτά φυλάσσονται πρέπει να είναι καθαρά. 3. Οι εστίες πυράς δεν εφάπτονται των πλευρών του μαγειρείου και πρέπει να διατηρούνται καθαρές.

6 2282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Να διατίθενται επαρκείς θέσεις πλυσίματος σκευών (νεροχύτες) με παροχές κρύου και θερμού νερού κα θώς και επαρκείς κάδοι απορριμμάτων με ποδοκίνητα καλύμματα. Άρθρο 14 Ψυγεία Τα επιβατηγά πλοία, είναι εφοδιασμένα με κατάλλη λα ηλεκτρικά ψυγεία τα οποία πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να έχουν συνεχή και σταθερή ψύξη καθώς και θαλάμους καταψύξεως. Τα ψυγεία πρέπει να έχουν επάρκεια χώρου ώστε να διαχωρίζονται οι διάφορες κατηγορίες τροφίμων. Άρθρο 15 Εγκαταστάσεις Πόσιμου Νερού 1. Οι δεξαμενές ποσίμου νερού πρέπει να είναι κα τασκευασμένες από μέταλλο ή άλλο υλικό, που δεν αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και να φέρουν πώμα εκκενώσεως και ανθρωποθυρίδα για τον καθαρισμό τους. Επίσης πρέπει να φέρουν σωλήνα εξαερισμού προστατευμένο κατά τρόπο ώστε να μην εισέρχονται στη δεξαμενή ξένα σώματα. 2. Οι παραπάνω δεξαμενές πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς και να επιχρίονται με γαλακτώδες τσιμέντο ή άλλο εγκεκριμένο υλικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή και ενωρίτερα εφόσον το πλοίο παραμένει σε ακινησία περισσότερο των εξήντα (60) ημερών. 3. Το δίκτυο παραλαβής και διανομής του ποσίμου νερού στο πλοίο (σωληνώσεις, αντλίες, κρουνοί κλπ) πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα δίκτυα του πλοίου και των μηχανών. Άρθρο 16 Κυλικεία 1. Στα επιβατηγά πλοία, εφόσον εγκαθίστανται κυλι κεία, αυτά πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) Διαθέτουν παροχή κρύου νερού από κρουνό. β) Διαθέτουν παροχή θερμού νερού από κρουνό. γ) Διαθέτουν σύστημα αποχέτευσης. δ) Το δάπεδο και οι πάγκοι εξυπηρέτησης είναι κατα σκευασμένοι από αδιαπότιστο υλικό και διατηρούνται πάντοτε καθαροί. Ομοίως τα χρησιμοποιούμενα σκεύη διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση. ε) Όλα τα τρόφιμα ευρίσκονται εντός καταλλήλου προθήκης ώστε να προστατεύονται από έντομα και σκό νη. Εντός καταλλήλων προθηκών ή ερμαρίων επίσης φυλάσσονται και τα σκεύη του κυλικείου. στ) Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εστιών πυράς, πλην παρασκευής προχείρων εδεσμάτων και ροφημάτων. 2. Σε επιβατηγά πλοία, που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V που δεν διαθέτουν κυλικείο, να υπάρχει σύστημα αυτόματης πώλησης ή διάθεσης τουλάχιστον ποσίμου νερού. Άρθρο 17 Αίθουσες παραμονής 1. Στα επιβατηγά πλοία διατίθεται τουλάχιστον μία (1) αίθουσα παραμονής των επιβατών χειμώνα. Τα δάπεδα, οι τοίχοι, τα παράθυρα και ο λοιπός εξοπλισμός των αιθουσών παραμονής διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, οι υπάρχουσες σημάνσεις ή επιγραφές είναι ευανάγνωστες και ευπρεπείς. 2. Στις αίθουσες παραμονής, λοιπούς κοινόχρηστους χώρους καθώς και στους θαλαμίσκους επιβατών, δια τίθεται επαρκής αριθμός κατάλληλων εμετοδοχείων προς χρήση επιβατών. Άρθρο 18 Εστιατόρια Στα επιβατηγά πλοία, που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, εφόσον διατίθεται και λειτουργεί εστιατόριο ή SELF SERVICE, αυτό βρίσκεται σε κλειστό χώρο επί ή υπέρ του κυρίου καταστρώματος, διακεκριμένο από τον υπόλοιπο χώρο επιβατών. Άρθρο 19 Χώροι υγιεινής 1. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών επιβατηγών πλοί ων, που δεν ενδιαιτώνται σε θαλαμίσκους με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής, διατίθενται κατάλληλοι κοινόχρηστοι χώ ροι υγιεινής επιστρωμένοι με πλακίδια ή άλλο κατάλληλο υλικό ή ελαιοχρωματισμένοι με ανοικτό ελαιόχρωμα επι δεκτικό πλύσεως. Οι χώροι αυτοί είναι κατανεμημένοι στα καταστρώματα του πλοίου που προορίζονται για επιβάτες και κατά το δυνατόν ανάλογα με τον αριθμό επιβατών κάθε καταστρώματος και όχι λιγότεροι από δύο. 2. Αριθμός αποχωρητηρίων : α) Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑΣ V, VΙ και VΙΙ, ένα κοινόχρηστο αποχωρητήριο ανά 50 επιβάτες και όχι λιγότερα από δύο. β) Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, ένα κοινόχρηστο αποχωρητήριο ανά 45 επιβάτες και όχι λιγότερα από δύο. 3. Ειδικές απαιτήσεις: α) Έξω από κάθε αποχωρητήριο ή συγκρότημα απο χωρητηρίων, υπάρχει προθάλαμος ικανοποιητικών δι αστάσεων για την τοποθέτηση των απαιτούμενων νι πτήρων με καθρέπτη πάνω από κάθε νιπτήρα, σάπωνα και μέσα στεγνώματος χεριών. β) Η επιφάνεια κάθε αποχωρητηρίου είναι τουλάχι στον 1,20 τετραγωνικά μέτρα. γ) Οι θύρες των αποχωρητηρίων ασφαλίζουν εσωτερι κά, οι λεκάνες είναι από πορσελάνη, Ευρωπαϊκού τύπου, εφοδιασμένες με κάθισμα και κάλυμμα και εξασφαλίζε ται παροχή ύδατος με σύστημα εύχρηστο και αποτελε σματικό. Παροχή ύδατος που ελέγχεται με στρόφιγγα δεν επιτρέπεται. Αποχωρητήρια επιπέδου τύπου δεν επιτρέπονται. Πρέπει να διατίθεται χαρτί υγείας σε κα τάλληλη βάση και κάλαθος αχρήστων με ποδοκίνητο κάλυμμα. Τυχόν υφιστάμενα ουρητήρια δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αριθμού επιβατών. δ) Ο μισός αριθμός των αποχωρητηρίων διατίθεται για γυναίκες. Κοινοί προθάλαμοι αποχωρητηρίων ανδρών και γυναικών δεν επιτρέπονται. Στην είσοδο κάθε προ θαλάμου υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες χρήσης των αποχωρητηρίων για άνδρες και γυναίκες. ε) Οι νιπτήρες είναι κατασκευασμένοι από αδιαπότι στο υλικό. στ) Τα υαλώματα των παραφωτίδων είναι αδιαφανή. Παραφωτίδες αποχωρητηρίων ή καταιωνιστήρων προς κλειστούς διαδρόμους ή άλλους κλειστούς κοινόχρη στους ή μη χώρους ενδιαιτήσεως δεν επιτρέπονται.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2283 ζ) Όλοι οι χώροι υγιεινής φωτίζονται επαρκώς με λα μπτήρες οι οποίοι είναι καλυμμένοι με ανταυγαστή ρες. η) Οι νιπτήρες διαθέτουν παροχές κρύου νερού σε όλα τα επιβατηγά πλοία. Επίσης διαθέτουν και παροχή θερμού νερού σε επιβατηγά πλοία ολικού μήκους πάνω από 20 μέτρα, που εκτελούν πλόες των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, και V. 4. Οι χώροι υγιεινής εντός των θαλαμίσκων διαθέτουν τουλάχιστον μία λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελά νη Ευρωπαϊκού τύπου με κατάλληλο σύστημα αποπλύ σεως, καθώς και εύχρηστη χειρολαβή. 5. Απαγορεύεται η ύπαρξη ρευματοδότη μέσα σε χώρους υγιεινής εκτός αν πρόκειται για ρευματοδότη ειδικής κατασκευής, κατάλληλο μόνο για χρήση ηλε κτρικών ξυριστικών μηχανών. 6. Οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής διατηρούνται καθ όλη την διάρκεια του ταξιδιού επιμελώς καθαροί. Τυχόν παρουσιαζόμενες βλάβες αποκαθίστανται το ταχύτερο. ΜΕΡΟΣ Γ Άρθρο 20 Καθορισμός αριθμού επιβατών 1. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών στα επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κά λυψη συγκοινωνιακών αναγκών, καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την εφαρμογή των κριτηρίων ευ σταθείας, στεγανής υποδιαίρεσης, διάσωσης ή άλλων κριτηρίων ασφαλείας που προβλέπονται από τη SOLAS σε συνδυασμό με την Οδηγία 98/18/ΕΚ, όπως ισχύουν κάθε φορά, με την προϋπόθεση διάθεσης τουλάχιστον ενός μόνιμου καθίσματος με πλάτη στερεάς κατασκευής ή τμήμα ανακλίντρου ανά άτομο σε κλειστό χώρο του πλοίου τηρουμένων των κανόνων ασφαλείας, ειδικά σε περίπτωση εγκατάλειψης του πλοίου. Για την αρίθμηση των θέσεων των επιβατών, τα καθίσματα αεροπορικού τύπου πρέπει να φέρουν κατάλληλη μόνιμη ευδιάκριτη και καλαίσθητη σήμανση. Τα καθίσματα των χώρων εστίασης, εφόσον υφίστανται, δεν προσμετρώνται για τον καθορισμό του συνολικού αριθμού επιβατών. Για κάθε επιβάτη που αντιστοιχεί στα ανοιχτά κατα στρώματα πρέπει να διατίθεται ένα κάθισμα με πλάτη (ερεισίνωτο) ή τμήμα 0,50 μ. πάγκου ομοίως με πλάτη. Σε κάθε περίπτωση για πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV διασφαλίζεται 1 τ.μ. τουλάχιστον ανά επιβάτη, τόσο για τους εσωτερικούς (αίθουσες παραμονής) όσο και για τους εξωτερικούς εσκιασμένους χώρους μετά την αφαίρεση του εμβαδού που απαιτείται για τον αερισμό των επιβατών των κλειστών χώρων. Για πλόες ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ V να διασφαλίζεται 0,75 τ.μ. τουλάχιστον ανά επιβάτη και για πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ VI και VII 0,60 τ.μ. τουλάχιστον ανά επιβάτη. 2. Οι χώροι των ανοιχτών καταστρωμάτων είναι εσκιασμέ νοι κατά ποσοστό 75% της επιφανείας τους προκειμένου για πλόες κατηγοριών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV και κατά 50% προκειμέ νου για πλόες κατηγορίας V. Δεν απαιτούνται σκιάδες εφό σον οι εκτελούμενοι πλόες είναι κατηγορίας VI και VII. Άρθρο 21 Διάθεση ανοιχτών και κλειστών χώρων στους επιβάτες 1. Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων διατιθέμενοι για τις ανάγκες των επιβατών κλειστών χώρων : α) Στα επιβατηγά πλοία, που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, προβλέπεται ανοικτός χώρος καταστρώματος, που διατίθεται για τις ανάγκες των επιβατών κλειστών χώρων τουλάχιστον ίσος σε εμβαδό (σε τ.μ.) με τον αριθμό που προκύπτει από τον συνολικό αριθμό επιβα τών κλειστών χώρων επί τον συντελεστή 0,40. β) Εφόσον οι κλειστοί χώροι επιβατών εξυπηρετού νται με σύστημα κλιματισμού ο παραπάνω συντελεστής μειώνεται κατά 50%. 2. Κλειστοί χώροι διατιθέμενοι για τις ανάγκες των επιβατών ανοικτών χώρων (αφορά στη θερινή περίοδο για περιπτώσεις κακοκαιρίας), για τους οποίους δεν υφίσταται μόνιμη προστατευτική διάταξη σε επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοι νωνιακών αναγκών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, πρέπει να διαθέτουν επιπλέον καθίσματα (στα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν και τα καθίσματα των χώρων εστία σης, εφόσον υφίστανται), για τις ανάγκες των επιβατών ανοικτών χώρων. Ο συνολικός αριθμός των καθισμάτων αυτών, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 30% της δια φοράς του αριθμού επιβατών θέρους χειμώνα. Τα επι πλέον αυτά καθίσματα (εκτός αυτών που προορίζονται για τους χώρους εστίασης) είναι μόνιμα, με πλάτη και κατά τη θερινή περίοδο δεν αντιστοιχούν σε εισιτήρια θερινής περιόδου. ΜΕΡΟΣ Δ Άρθρο 22 Ειδικές διατάξεις 1. Για τον καθορισμό του αριθμού επιβατών επιβα τηγών πλοίων άνω των 100 κοχ, απαιτείται η υποβολή στον ΚΕΕΠ: α) «Μελέτης υπολογισμού αριθμού επιβατών» υπογε γραμμένης από διπλωματούχο Ναυπηγό και συνοδευ ομένης με τα αντίστοιχα σχέδια γενικής διάταξης. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει πίνακα των θαλαμίσκων επιβατών με αναγραφή της θέσης επί του πλοίου, χω ρίς ή με τον χώρο υγιεινής που τυχόν υπάρχει στον θαλαμίσκο. β) «Μελέτης αερισμού θέρμανσης κλιματισμού», υπογεγραμμένης από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μη χανικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανο νισμού. Η μελέτη αυτή απαιτείται και σε κάθε περίπτωση μετασκευής ή αύξησης αριθμού επιβατών, εφόσον η αύξηση του αριθμού των επιβατών είναι μεγαλύτερη του ποσοστού 5% από την ήδη υποβληθείσα στον ΚΕΕΠ μελέτη. γ) Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος την μελέτη και τα σχέδια ότι αυτά ανταποκρίνονται στην πραγμα τική κατάσταση του πλοίου. 2. Σε καμιά περίπτωση ο μέγιστος αριθμός επιβατών οιουδήποτε επιβατηγού πλοίου δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρεται από την εφαρμογή των κριτηρίων ευσταθείας, στεγανής υποδιαίρεσης, διάσωσης ή άλλων κριτηρίων ασφαλεί ας. 3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των πλοίων με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο ΚΕΕΠ υποχρεού ται να προβαίνει σε περιορισμό του αριθμού επιβατών ή και σε απαγόρευση παραλαβής επιβατών εφόσον τί θεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία τους.

8 2284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Επιβατηγά Οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου, των οποίων η τρόπιδα έχει τεθεί προ της , πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερα (4) αποχωρητήρια όταν εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV και V και δύο (2) όταν εκτελούν πλόες κατηγορίας VΙ και VΙΙ, στρογγυ λοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο. 5. Επιβατηγά Οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου, των οποίων η τρόπιδα έχει τεθεί μετά την , καθώς και εκείνα που αυξάνουν τον αριθμό επιβατών τους μετά από μετασκευή μετά την , πρέπει να διαθέτουν αριθμό αποχωρητηρίων ως ακολούθως: α) για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ πλόων ΙV και V, για τους πρώ τους τριακόσιους (300) επιβάτες τουλάχιστον τέσσερα (4) αποχωρητήρια και ένα (1) για κάθε εκατό (100) επι βάτες μετά τους τριακόσιους (300). β) για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ πλόων VΙ και VΙΙ, για τους πρώτους εκατό (100) επιβάτες τουλάχιστον δύο (2) απο χωρητήρια και ένα (1) για κάθε εκατόν πενήντα (150) επιβάτες μετά τους εκατό (100), στρογγυλοποιούμενος και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις στον πλησιέστερο ακέραιο. 6. Για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικούς δρομολογιακούς πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων σύμ φωνα με τις διατάξεις του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α), ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών για τη διακεκριμένη θέση, εφόσον διατίθεται, καθορίζεται σε ποσοστό μέχρι 70% επί του συνολικού αριθμού επιβα τών της χειμερινής ή θερινής περιόδου ανάλογα. 7. Πλοία που έχουν ναυπηγηθεί σε άλλες πλην της Ελλάδος χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρω παϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (πλην Ελβετίας), ή πληρούν τις προϋποθέσεις για να τεθούν σε αυτές σε νόμιμη κυκλοφορία, μπορούν κατά παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού να δρομολο γούνται στην Ελλάδα, εφόσον παρουσιάζουν μη ουσιώ δεις αποκλίσεις από αυτές, και παρέχουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο υγιεινής και ανέσεως επιβατών σε σχέση προς τα πληρούντα απολύτως τις προϋποθέ σεις του παρόντος Κανονισμού πλοία. Οι αποκλίσεις αυτές επιτρέπεται να αφορούν μόνο κατασκευαστικές απαιτήσεις των άρθρων 5,6,7 και 19 του παρόντος π.δ. δεν μπορούν όμως να αφορούν μη κατασκευαστικές απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού. Η έγκριση μεταφο ράς επιβατών από πλοία της κατηγορίας αυτής, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του ΚΕΕΠ. Άρθρο Δεύτερο Μεταβατικές διατάξεις Οι διατάξεις του παρόντος, έχουν εφαρμογή κατά την πρώτη έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας και ΠΓΕ των πλοίων, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο Τρίτο Κυρώσεις Στους παραβάτες του Κανονισμού αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Οι προαναφερθείσες διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλ λονται εφ όσον ο φερόμενος ως παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με το παράπτωμα το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση. Άρθρο Τέταρτο Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργούνται: α) Το π.δ. 101/1995 «Κανονισμός περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων» (ΦΕΚ Α 61). β) Το π.δ. 381/1996 (ΦΕΚ Α 252) γ) Το π.δ. 279/2002 (ΦΕΚ Α 244) δ) Το π.δ. 245/2004 (ΦΕΚ Α 226) Άρθρο Πέμπτο Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Κανονισμού που τίθεται σε εφαρμογή με το παρόν προεδρικό διάταγμα, αρχίζει δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στoν Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 5 Μαΐου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110 13 Μαΐου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44 Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 613 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 23 Φεβρουαρίου 2016 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11 Κανονισμός σχεδιαστικών κριτηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, 30.4.99 Αριθμός 86 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 19 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47459 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 131/90 Αποδοχή τροποποιήσεων της ιεθνούς Συµβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974», που αναφέρονται στην εναποµένουσα ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων µετά από βλάβη».

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Όνομα Μονάδας: Κατηγορία: Τάξη: Website: Διεύθυνση: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HILTON PARK NICOSIA Ξενοδοχείο 4 αστέρων www.hilton.com Έγκωμη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή διευκρινήσεων της Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί µε άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου»

Παροχή διευκρινήσεων της Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί µε άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου» ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία Παροχή διευκρινήσεων της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

Κανό νες και Πρό τυπα Ασφα λειας σε Επιβατηγα Πλόι α ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ(2015) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΚΙΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ (Α.Γ.Μ:3143)

Κανό νες και Πρό τυπα Ασφα λειας σε Επιβατηγα Πλόι α ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ(2015) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΚΙΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ (Α.Γ.Μ:3143) Κανό νες και Πρό τυπα Ασφα λειας σε Επιβατηγα Πλόι α ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ(2015) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΚΙΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ (Α.Γ.Μ:3143) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΤΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 (ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περ. α), ε), ι) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Τα πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία διαθέτει

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Τα πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία διαθέτει 47422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ (εκτός των υπεραγορών τροφίμων) ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86)

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) ΝΟΜΟΣ: 1594/86 Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη, 1 Απριλίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/3106 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Πεδίο εφαρμογής... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 3 2.1. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες.

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Σελίδα 1 από 23 Π.Δ. ΤΗΣ 27.9/7.11.1985 (ΦΕΚ 631 Δ ) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Άρθρο 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α Μέγεθος κειμένου: 471 KB Π.Δ. 362/28-11-97 (ΦΕΚ-240 Α'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-272 Α'/97) : Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/7/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα, 21-02-2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισμού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ CERTIFIED M.S. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : «ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κτιρίου Διεύθυνση Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις

Χρήση Κτιρίου Διεύθυνση Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Διεύθυνση ΔΟΜΝΙΤΣΑ - Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΔΙΚΛΙΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ (εκτό των υπεραγορών τροφίμων) ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 96967/12 (ΦΕΚ Β 2718/8-10-2012) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.: 48805 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.: 48805 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.: 48805 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 1218.38/1/98 (Ο παρών Τροποποιημένος Πίνακας εφαρμόζεται την ή μετά την 1-2-2009) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 1 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.213/01/2007 Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 2000 (MSC 103(73)) και 2004 (MSC 177(79))

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Μίσθωση χημικών τουαλετών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ5/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Μίσθωση χημικών τουαλετών. Προϋπολογισμού: 19.

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Μίσθωση χημικών τουαλετών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ5/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Μίσθωση χημικών τουαλετών. Προϋπολογισμού: 19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Μίσθωση χημικών τουαλετών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ5/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η Μίσθωση χημικών τουαλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη μεταφορά συνοδευόμενων ζώων (ζώων συντροφιάς, ζώων βοήθειας) στις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη μεταφορά συνοδευόμενων ζώων (ζώων συντροφιάς, ζώων βοήθειας) στις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα,13Ιανουαρίου 2014 Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών Υπηρεσία Τιμολογιακής Πολιτικής Αρ. Πρωτ. :2328185 Επιβατικών Μεταφορών Φ. 70.1.1/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Α. Γενικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Τη θέσπιση, συγγραφή και υποχρέωση επιβολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: MEDITERRANEAN ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΚΩ 35-37 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 97000 ΦΑΞ: 22410 22828 EMAIL:

Διαβάστε περισσότερα