ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 Αθήνα, 18/12/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 2697 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Σο Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ (εφεξισ: Ι.Τ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου «Μθχανογράφθςθ του ανιχνευτικοφ προγράμματοσ Νεογνών» καλεί όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν ζγγραφεσ προςφορζσ ςχετικά με τισ ακόλουκεσ προμικειεσ: Δεκαπζντε (15) θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ (Tower), Δεκαζξι (16) οκόνεσ, (3) εκτυπωτζσ Laser, ζνασ (1) Server, Δφο (2) Data Switch, Δεκαπζντε (15) Home Business Office 2013, 5 Access Ημερομθνία κατάκεςθσ προςφορών από 18/12/2013 θμζρα Σετάρτη μζχρι και 08/01/2014, ημζρα Σετάρτη είτε θλεκτρονικά ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο Είτε ταχυδρομικά ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ Νοςοκομείο Παίδων «Αγία οφία», Κτιριο «πφρου Δοξιάδθ» (1 οσ όροφοσ), Ακινα ΣΚ Η πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.Τ.Π. (http://www.ich.gr). I. Θα δοκεί τιμι μονάδοσ ςε ΕΤΡΩ ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων κρατιςεων για κάκε προϊόν. II. Ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ III. Η Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμών, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. IV. Σο λειτουργικό ςφςτθμα (windows 8 windows 12) κα είναι προεγκατεςτθμζνα ςε κάκε θλεκτρονικό υπολογιςτι V. Η εγκατάςταςθ και θ κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία των υπό προμικεια ειδών κα γίνει από τον προμθκευτι ςτθν ζδρα μασ VI. H πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί ςε ευρώ ( ) με τθν προςκόμιςθ των φορολογικών ςτοιχείων που προβλζπονται από τον Κ.Φ.Α.. και των λοιπών νομίμων δικαιολογθτικών (φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα) που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ςε 15 θμζρεσ από τθν παράδοςθ, εγκατάςταςθ και πλιρθ λειτουργία των προμθκευόμενων προϊόντων. VII. Σα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςτθν Διεφκυνςθ Θθβών και Παπαδιαμαντοποφλου 1 Νοςοκομείο «Η Αγία οφία» Κτίριο πφρου ΔοξιάδθΣΚ VIII. Σον προμθκευτι βαρφνει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%. IX. Εγγφθςθ 2 ζτθ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΕΡΓΟ «Προμικεια Δεκαπζντε (15) θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ(tower), Δεκαζξι (16) οκόνεσ, (3) εκτυπωτζσ Laser, ζνασ (1) Server, Δφο (2) Data Switch, Δεκαπζντε (15) Home Business 1

2 Office 2013, Πζντε (5) Access 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Δεκαπζντε (15) Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ,Δεκαζξι (16) Οθόνεσ και ζνασ (1) Server που θα πληροφν τισ παρακάτω Σεχνικζσ προδιαγραφζσ ωσ κατώτατο όριο Είδορ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ποζόηηηα DESKTOP 15 Καηαζθεπαζηήο θαη Μνληέιν. H πξνζθεξόκελε νζόλε θαη ηα παξειθόκελα λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ ζηαζκό εξγαζίαο. Να ζπλνδεύνληαη από όια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά παξειθόκελα εγρεηξίδηα NAI ρξήζεο, θαιώδηα, drivers, θιπ Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά Επεξεπγαζηήρ: Δπεμεξγαζηήο Intel Dual Core >= 3GHz ή αληίζηνηρν ή αλώηεξν Κενηπική Μνήμη: Τύπνο DDR-3, 1600 MHz Μέγεζνο πξνζθεξόκελεο κλήκεο (GΒ). 2 Μέγηζηε κλήκε πνπ ππνζηεξίδεηαη ζην motherboard (GB). 32 Θέζεηο Μλήκεο. 4 ΘΤΡΕ I/O: USB 2.0 (Total) 8 USB 3.0 (Total) 4 USB 2.0 (Front) 2 USB 2.0 / 3.0 (Rear) 4 / 2 USB 2.0 / 3.0 (Internal) 2 / 2 PS/2 2 VGA 1 DVI 1 Display Port 1 Serial (RS-232) 1 Γπλαηόηεηα γηα Parallel 2

3 Interface esata Interface Θύπερ επέκηαζηρ: PCI Express 3.0 x 16 1 PCI Express 2.0 x 4 1 PCI Express x Πλαίζιο / Drives Drive Bays Internal 3,5-inch 2 External 3,5-inch 1 External 5,25-inch 2 Σποθοδοηικό Ιζρύο (W). 280 Απόδνζε ηξνθνδνηηθνύ 85% Power factor correction/active power Μονάδα κληπού Δίζκος Πιήζνο Μνλάδωλ. 1 Τύπνο controller : SATA ΙΙI 7200rpm. Χωξεηηθόηεηα (GΒ). 250 DVD±RW Drive: Δζωηεξηθό. Πιήζνο κνλάδωλ. 1 Κάπηερ Επέκηαζηρ Κάξηα Οζόλεο HD Κάξηα Γηθηύνπ Ethernet 10/100/1000 (on board) Κάξηα ήρνπ (on board) ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ: Τύπνο QWERTY κε κόληκε απνηύπωζε ηωλ ειιεληθώλ θαη ιαηηληθώλ ραξαθηήξωλ ζε θάζε πιήθηξν. Αξηζκόο πιήθηξωλ. 104 PS/2 ή USB Τype. MOUSE: Οπηηθό δύν (2) πιήθηξωλ κε ηξνρό θύιηζεο. ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ Τν ζύζηεκα λα δηαζέηεη ηα παξαθάηω πεξηβαιινληηθά πηζηνπνηεηηθά: Energy Star 5.0 RoHS WEEE CE ECO FCC Class B TUV GS Security Γπλαηόηεηα γηα TPM 3

4 Boot sector virus protection Write protect for the Flash EPROM Γπλαηόηεηα γηα Integrated SmartCard slot User and supervisor BIOS password Hard disk password Control of external interfaces PXE Boot Λειηοςπγικό ύζηημα Win 8.1 Pro κε δπλαηόηεηα downgrade ζε Win 7 Pro (64 bit) ΟΘΟΝΗ ΜΕΓΕΘΟΤ >=21 SERVER Να αναθεπθεί η καηαζκεςάζηπια εηαιπεία και ηο μονηέλο ηος διακομιζηή. Απιθμόρ πποζθεπόμενων ηεμασίων Ο διακομιζηήρ θα είναι ηύπος Tower Να αναθεπθεί ο σπόνορ ανακοίνωζηρ ηος πποζθεπόμενος διακομιζηή, να μην ςπάπσει ανακοίνωζη πεπί ανηικαηάζηαζηρ ή απόζςπζηρ. Ο διακομιζηήρ θα έσει πιζηοποίηζη ηοςλάσιζηον CE. Να αναθεπθούν ηα λοιπά καηαζκεςαζηικά ππόηςπα ηος πποζθεπόμενος ζςζηήμαηορ. Επεξεπγαζηέρ (CPUs) Ενα (1) Απιθμόρ ςποδοσών

5 επεξεπγαζηών (Sockets) Απιθμόρ επεξεπγαζηών (πολλαπλού πςπήνα) Απιθμόρ πςπήνων ανά επεξεπγαζηή Τασύηηηα επεξεπγαζηή Μνήμη Cache Διεςθςνζιοδόηηζη επεξεπγαζηών Απιθμόρ Threads ανά Core Επεξεπγαζηήρ ηεσνολογίαρ Intel Xeon ή άλλορ ιζοδύναμων ή καλύηεπων επιδόζεων ηεσνολογίαρ hyper threading, Intel VTx/VT-d ή AMD-V/AMD- Vi Μνήμη RAM Μνήμη RAM DDR3, 1600MHz Μέγιζηη ςποζηηπιζόμενη μνήμη Αποθηκεςηικά μέζα Μονάδερ Hot-Plug δίζκων 1 4 3,1 GHz 8 MB 64 bit 1 8 GB 48 GB Μέγιζηορ απιθμόρ μονάδων δίζκων πος μποπούν να εγκαηαζηαθούν ζηον διακομιζηή Χωπηηικόηηηα κάθε δίζκος Απιθμόρ πποζθεπόμενων δίζκων Οι δίζκοι να 4 1 TB SATA 1 5

6 καλύπηονηαι από ηην εγγύηζη ηος καηαζκεςαζηή ηος πποζθεπόμενος διακομιζηή Τποθοδοηικά Να πποζθεπθούν δύο ηποθοδοηικά ανά server ηύπος hot swap Ελάσιζηη ιζσύρ εκάζηος ηποθοδ. Θύπερ δικηύος Θύπερ δικηύος 1G, με ςποζηήπιξη ηασύηηηαρ 10M/100M/1Gbps Full Duplex Λοιπά σαπακηηπιζηικά Να πποζθεπθεί DVD- ROM Drive Λειηοςπγικό ζύζηημα Windows Server 2012 Std Ολοκλήπωζη, Υποζηήπιξη Εγγύηζη 450W 2 3 έηη Σρείσ (3) εκτυπωτζσ Laser με τισ παρακάτω Σεχνικζσ προδιαγραφζσ ωσ κατώτατο όριο ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ποζόηηηα Είδορ Laser 3 Τύπνο εθηύπωζεο Αζπξόκαπξε Σπλδεζηκόηεηα 1xUSB 2.0 Θύξα Ethernet WiFi Αλάιπζε έωο 600 x 600 dpi Ζνα Data Switch που θα πληρεί τισ παρακάτω Σεχνικζσ προδιαγραφζσ ωσ κατώτατο όριο Είδορ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ποζόηηηα Switch 2 Θύξεο >=16 ζέζεηο 6

7 Θύξα Gigabit Ναη Ταρύηεηα Γηθηύνπ 10/100/1000 Mbps Standards Compliance IEEE 802.3u IEEE 802.3x ΙEEE 802.3ab Δγγύεζε Δθ' όξνπ Εωήο 21 Home Business Office 2013, 5 Access 2013 Είδορ Ποζόηηηα Home Business office Access 5 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN, HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Γιάννης Κουκλινός e mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Για την προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών» 1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 17.000 (συμπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α Ι Τ Ω Λ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη: τις

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως:

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως: Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 82_/2014_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΤΕΧΝΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σελ. 1 από 8

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σελ. 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099502, 99526 FAX: 22280 99622 Πληροφορίες: κ. Χ. Κυριάκου Τηλ.: 2228099502,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ενότητα Α Α1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής A τεµάχια : 24 (είκοσι τέσσερα) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 24 Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ (Αριθ. Πρωτ.:620/24/10-07-2013) ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311612, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΔΑΜ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 / 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΔΑΜ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΔΑΜ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 / 2015 Αγ. Παρασκευή 18/03/15 ΘΕΜΑ : Όροι Σύμβασης Διακήρυξης Προμήθειας SERVERS, Δικτυακού εξοπλισμού και Υλικών προς Αναβάθμιση Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 60/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Προκηρύσσουμε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Προκηρύσσουμε ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 5//202 Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερεικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Περιεχόµενα 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ...4 1.1 Ορισµός Εργασίας...4 1.2 Τιµές...4 1.3 Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα