ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: , FAX: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Υπηρεσία : Τμήμα Προμηθειών Αγ. Παρασκευή : 12/02/2013 Πληροφορίες : Μαρία Τζούμα Αρ. Πρωτ. : 015/ Τηλέφωνο : (210) Fax (210) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός δημοσιεύεται στον Τύπο, αναρτάται στην έδρα της υπηρεσίας και διενεργείται σύμφωνα με την με αριθμό 015/ / απόφαση της υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρούσα και τις γενικές αρχές του δικαίου. Ανακοινώσεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο διαδίκτυο στη διεύθυνση καθώς και από το τμήμα προμηθειών. 1. Αντικείμενο έχει την «Προμήθεια ενός πλήρους Συστήματος υπολογιστών με τη δικτυακή υποδομή του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. 2. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε Ευρώ τριάντα τέσσερις χιλιάδες (#34.000,00 #), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23 %. 3. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ. Στην προσφορά αναφέρεται χωριστά το ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το αντικείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να την επιβαρύνει. Προϊόντα ή

2 υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται δωρεάν, αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη των τιμών. Σε περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Μεταξύ των δύο υπερισχύει η τιμή που αναγράφεται αριθμητικά. 4. Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή του αντικειμένου. Η τιμή προσφοράς αφορά το συνολικό αντικείμενο της παρούσας. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της δημοπρατούμενης σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 5. Οι προσφορές παραδίδονται ή αποστέλλονται σφραγισμένες μέχρι την Τρίτη 05/03/2013, ώρα 15:00, στην διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δ» / ΓΕΛ / Τμήμα Προμηθειών - Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Αγ. Παρασκευή Αττικής. Ο διαγωνισμός διενεργείται την Τετάρτη 06/03/2013, ώρα 12:00, στην ως άνω διεύθυνση, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - Αίθουσα Συνεδριάσεων. Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη, από οποιαδήποτε αιτία, άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 7. Ο ανάδοχος προσκομίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά ημερομηνία έκδοσης, εκδότη, την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, τον αριθμό της, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση περιλαμβάνει επίσης τον όρο ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως, τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, τον όρο ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχουν το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή

3 καλής εκτέλεσης παραμένει στην Γραμματεία της ΓΕΛ και επιστρέφεται μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 8. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού (ΓΕΛ) του ΕΚΕΦΕ «Δ» σε έναν ανάδοχο για το σύνολο του έργου. Ανακοινώνεται εγγράφως σε όσους υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές και στον ανακηρυχθέντα ως ανάδοχο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ανεπιτυχή έκβαση αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη σχετικής ειδοποίησης εκ μέρους της ΓΕΛ για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 9. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί να παραταθεί μέχρι το ½ αυτού. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου ή / και της τυχόν παράτασης αυτού, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 10. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην ορισθείσα προθεσμία για να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν με απόφαση του ΕΚΕΦΕ «Δ». Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν η μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΕΚΕΦΕ «Δ» ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 34 του πδ 118/ Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με καταβολή 100% του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του έργου. 12. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 35 του πδ 118/07 και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 13. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του πδ 118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου το ύψος του οποίου ανέρχεται στα χίλια ευρώ (1.000,00 ). 14. Οι προσφορές τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με τρείς (3) χωριστούς, σφραγισμένους υποφακέλους. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που είναι τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001, το προσφερόμενο υλικό πρέπει να είναι από αναγνωρισμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, ο δεύτερος φάκελος την τεχνική προσφορά και ο

4 τρίτος την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα, ή εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην ελληνική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές τοποθετημένες στον ίδιο φάκελο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 15. Στον κάθε φάκελο προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (για τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για τις τεχνικές προσφορές) και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για τις οικονομικές προσφορές). Και στους τρεις φακέλους αναγράφονται επίσης (α) τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, (β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού και (γ) ο πλήρης τίτλος και αριθμός της παρούσας ανακοίνωσης. 16. Οι προσφορές συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη και την αρίθμηση που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. Φέρουν δε την υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους. 17. Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν υποβληθέντα από αυτούς στοιχεία. Σε ανάλογη περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται στην παροχή ανάλογων συμπληρώσεων ή διευκρινήσεων. 18. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης που συνθέτουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι όσα αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. 19. Τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Β της Αναλυτικής Ανακοίνωσης. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής: είτε είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, είτε παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα σε ενδεχόμενες δοκιμές επίδοσης και επίδειξης. 20. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς και το κόστος εγκατάστασης. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη η προσφορά που αντιστοιχεί στον Υψηλότερο Συνολικό Βαθμό Προσφοράς. Σε περίπτωση που υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, ως προσωρινός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 21. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται στην

5 Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 22. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. Αποσφραγίζεται πρώτα ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη συνέχεια ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Όλα τα δικαιολογητικά / στοιχεία που περιέχει, εκτός από τα prospectus, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή καταχωρεί τους προσφέροντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Η Επιτροπή ελέγχει στη συνέχεια το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Καταχωρεί σε πρακτικό τις προσφορές που χαρακτηρίζει τυχόν απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Προχωρεί στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης καταρτίζει σχετικό πρακτικό. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται σε εκ νέου συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης. Οι φάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων-προσφυγών ή την δήλωση παραίτησής τους από την άσκηση ανάλογων μέσων. Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Η Επιτροπή προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Διαβιβάζει το πρακτικό της στην υπηρεσία, εισηγούμενη και τον ανάδοχο της δημοπρατούμενης σύμβασης. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις. 23. Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δ» έχει το δικαίωμα είτε να κατακυρώσει την σύμβαση, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με ίδιους ή άλλους όρους, είτε να ματαιώσει το διαγωνισμό. Από αυτές τις ενέργειες δεν προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. 24. Σε περίπτωση και μόνο που οι διατάξεις της παρούσας δημιουργούν νομοθετικό κενό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του πδ 118/07. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Κεντρικός Εξυπηρετητής Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης Α. Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Α.1 Γενικά Α.1.1 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Α.1.2 Αριθμός Μονάδων 1 Α.1.3 Α.1.4 Ύψος σε U των προσφερόμενων εξυπηρετητών Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. =2U Α.2 Μητρική (motherboard) Α.2.1 Α.2.2 Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server Mικροεπεξεργαστές τύπου Intel XEON τουλάχιστον 8 πυρήνων 2 Α.2.3 Intel C600 Series Chipset Α.2.3 Να προσφέρει δύο (2) Intel XEON Ε SERIES eight core ταχύτητας >= 2.00GHz, 20 MΒCache, 8 GT/sQPI, Turbo, HT ή αντίστοιχους Α.3 Μνήμη (RAM) Α.3.1 Μέγιστη μνήμη υποστηριζόμενη 384GB Α.3.2 Προσφερόμενη Μνήμη 96GB (12 x 8GB) Α.3.3 Συχνότητα μνήμης (RAM) 1600MHz Α.3.4 Να αναφερθεί ο τύπος μνήμης Α.3.5 Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (Registered ECC) Α.3.6 Συνολικά DIMM slots 24 Α.4 Α.4.1 Α.4.2 Ελεγκτής σκληρών δίσκων δίσκοι Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 6Gbps Υποστήριξη hardware RAID levels 0/1/1+0/5/5+0 1 Α.4.3 Raid Controller Cache 2GB FBWC Α.4.4 Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν

7 Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης ώρα λειτουργίας (hot plug) Α.4.5 Α.4.6 Ύπαρξη τουλάχιστον 8 σκληρών δίσκων, χωρητικότητας τουλάχιστον 300GΒ έκαστος, τεχνολογίας SAS 6Gbps, 15K στροφών, 2,5 Ο Server να δύναται να υποστηρίξει >=16 σκληρούς δίσκους. Α.5 Ελεγκτές Δικτύου Α.5.1 Α.5.2 Α.5.3 Α.5.4 Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000 BaseT Να υποστηρίζει auto sense speed/duplex mode Nα υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE) Να υποστηρίζει Remote Wake on LAN 12 Α.5.5 TCP/IP Stateless Offloading Α.6 Ελεγκτής διαχείρισης Α.6.1 Ξεχωριστή θύρα τύπου Ethernet (10/100/1000Base- Tx) για τη διαχείριση του συστήματος

8 Α.7 Λοιπά χαρακτηριστικά Α.7.1 Α.7.2 Α.7.3 Α.7.4 Δύο (2) redundant τροφοδοτικά 750W αποδοτικότητας (Efficiency) 94% Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug) Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών, κατάλληλα για σύνδεση στους κατανεμητές ρεύματος του ικριώματος Να προσφερθούν Καλώδια Cat6a 3m 32 τεμ Α.7.5 Redundant fans (n+1) Α.7.6 Ένα οπτικό μέσο αποθήκευσης DVDR-RW Α.7.7 Α.7.8 Interactive LCD οθόνη με πληροφορίες του συστήματος και μηνύματα λάθους Θύρες επέκτασης βασισμένες σε PCI express τεχνολογία 6 Α.7.9 USB 2.0 Ports 6 Α.7.10 SD slot 1 Internal Secure Α.8 Εγγύηση Α.8.1 Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα Α.8.2 Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας Α.8.3 Η προσφερόμενη εγγύηση τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή του Server. 5έτη

9 Β. Δευτερεύοντες Εξυπηρετητές Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης Β. Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Β.1 Γενικά Β.1.1 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Β.1.2 Αριθμός Μονάδων 5 Β.1.3 Β.1.4 Ύψος σε U των προσφερόμενων εξυπηρετητών Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. =2U Β.2 Μητρική (motherboard) Β.2.1 Β.2.2 Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server Mικροεπεξεργαστές τύπου Intel XEON τουλάχιστον 8 πυρήνων 2 Β.2.3 Intel C600 Series Chipset Β.2.4 Να προσφέρει δύο (2) Intel XEON Ε SERIES eight core ταχύτητας >= 2.00GHz, 20 MΒCache, 8 GT/sQPI, Turbo, HT ή αντίστοιχους Β.3 Μνήμη (RAM) Β.3.1 Μέγιστη μνήμη υποστηριζόμενη 384GB Β.3.2 Προσφερόμενη Μνήμη 96GB (12 x 8GB) Β.3.3 Συχνότητα μνήμης (RAM) 1600MHz Β.3.4 Να αναφερθεί ο τύπος μνήμης Β.3.5 Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (Registered ECC) Β.3.6 Συνολικά DIMM slots 24 Β.4 Β.4.1 Β.4.2 Ελεγκτής σκληρών δίσκων δίσκοι Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 6Gbps Υποστήριξη hardware RAID levels 0/1/1+0/5/5+0 1 Β.4.3 Raid Controller Cache 2GB FBWC Β.4.4 Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug)

10 Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης Β.4.5 Ο Server να δύναται να υποστηρίξει >=16 σκληρούς δίσκους. Β.5 Ελεγκτές Δικτύου Β.5.1 Β.5.2 Β.5.3 Β.5.4 Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000 BaseT Να υποστηρίζει auto sense speed/duplex mode Nα υποστηρίζει PXE boot Support Να υποστηρίζει Remote Wake on LAN 4 Β.5.5 TCP/IP Stateless Offloading Β.6 Ελεγκτής διαχείρισης Β.6.1 Ξεχωριστή θύρα τύπου Ethernet (10/100/1000Base- Tx) για τη διαχείριση του συστήματος Β.7 Λοιπά χαρακτηριστικά Β.7.1 Β.7.2 Β.7.3 Δύο (2) redundant τροφοδοτικά 750W αποδοτικότητας (Efficiency) 94% Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug) Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών, κατάλληλα για σύνδεση στους κατανεμητές ρεύματος του ικριώματος Β.7.5 Redundant fans (n+1) Β.7.6 Ένα οπτικό μέσο αποθήκευσης DVDR-RW Β.7.7 Β.7.8 Interactive LCD οθόνη με πληροφορίες του συστήματος και μηνύματα λάθους Θύρες επέκτασης βασισμένες σε PCI express τεχνολογία 6 Β.7.9 USB 2.0 Ports 6 Β.7.10 SD slot 1 Internal Secure Β.8 Εγγύηση Β.8.1 Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα 5έτη

11 Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Β.8.2 Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας Β.8.3 Η προσφερόμενη εγγύηση τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή του Server. Παραπομπή Τεκμηρίωσης

12 Γ. Ενεργός εξοπλισμός δικτύου Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης Γ. Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Γ.1 Γενικά Γ.1.1 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Γ.1.2 Αριθμός Μονάδων 1 Γ.1.3 Ύψος σε U =2U Γ.1.4 Το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. Γ.1.5 Θύρες 44 autosensing 10/100/1000 ports 4 dual-personality ports, RJ-45 10/100/1000 port) or as a mini- GBIC slot (for use with mini-gbic transceivers) 1 RJ-45 serial console port Γ.1.6 Δυνατότητα υποστήριξης GbE ports, with optional module Γ.1.7 Γ.1.8 Γ.1.9 Τοποθέτηση Μνήμη και επεξεργαστής Χρόνος αναμονής Rack mounted, να συνοδεύεται από το rack kit Dual 515 MHz, 4 MB flash, 1 GB compact flash, 512 MB ή αντίστοιχοι 1000 Mb Latency: < 3 µs (FIFO 64-byte packets) 10 Gbps Latency: < 1.5 µs (FIFO 64-byte packets) Γ.1.10 Ρυθμαπόδοση 130 million pps Γ.1.11 Χωρητικότητα δρομολόγησης/ μεταγωγής > 170 Gbps

13 Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης Γ.1.12 Layer 3 routing Static IP routing with ECMP capability RIPv1 and RIPv2 routing Γ.1.13 Layer 2 switching VLAN support and tagging: IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) and 256 VLANs simultaneously GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Jumbo packet support: supports up to 9220-byte frame size IEEE 802.1v protocol VLANs Γ.1.14 Resiliency and high availability IEEE 802.1s, support for IEEE 802.1d and IEEE 802.1w IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) and port trunking: support up to 24 trunks, each with up to 8 links (ports) per trunk Γ.1.15 Routing table size 2000 entries Γ.1.16 Γ.2 Γ.2.1 Γ.2.2 MAC address table size Λειτουργίες διαχείρισης Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες Γενικά πρωτόκολλα Διαχείριση δικτύου entries command-line interface; Web browser; out-of-band management (serial RS-232C) IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (revision 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2); RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 2453 RIPv2; RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP);

14 Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events); RFC 3176 sflow; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP- MED); SNMPv1/v2c/v3; XRMON Γ.3 Γ.3.1 Γ.3.2 Γ.3.3 Εγγύηση προδιαγραφές Ασφάλειας και Ηλεκτρομαγνητι κής συμβατότητας Ασφάλεια Ηλεκτρομαγνητικ ή συμβατότητα Εγγύηση EN 60950/IEC 60950; CAN/CSA 22.2 No ; EN 60825; UL FCC part 15 Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A Lifetime (15 years minimum), advance replacement, next business day

15 Δ. Ικρίωμα Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης Δ. Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Δ.1 Γενικά Δ.1.1 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Δ.1.2 Αριθμός Μονάδων 1 Ύψος σε U 42U Δ.1.3 Βάθος mm 1075 Πλάτος mm 600 Μέγιστο φορτίο Stabilizer kit Ballast option kit 1300 kg Δ.1.4 Blank filler panels 40 Διάτρητες πόρτες εμπρός & πίσω Side panels Δ.1.5 Σύστημα εντοπισμού των εξυπηρετητών εντός του rack Δ.1.6 Modular PDUs 2 Δ Current 32Α Δ Extension Bars (ανά PDU) 4 Δ Input Connection IEC A Δ output Connections (per Extension Bar) 7 IEC 320 C-13 receptacles Δ.1.7 Εγγύηση 3 years next business day

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αξιολόγηση Προσφορών Τεχνική αξιολόγηση Ο συνολικός βαθμός κάθε προσφοράς προκύπτει ως το άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών σε κάθε κριτήριο με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου. Προσφορές οι οποίες λαμβάνουν βαθμολογία ίση με μηδέν (0) έστω και σε μία από τις ομάδες κριτηρίων (Α και Β ως κατωτέρω) απορρίπτονται. Τεχνική προσφορά Προσφέροντος (ΤΠ k): ΤΠk = i Σ (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου)k,i (Βαθμολογία Κριτηρίου)k,i Όπου k : κατατεθειμένη προσφορά i: κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης Η αξιολόγηση των οριστικών Τεχνικών Προσφορών γίνεται με βαθμολόγηση σε κάθε επιμέρους κριτήριο ως εξής: 0-20: όταν η προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το κριτήριο 20-50: όταν η προσφορά είναι ελλιπής ως προς το κριτήριο 50-80: όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το κριτήριο Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση παρουσιάζονται στη συνέχεια. Στην διπλανή στήλη δίνονται οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας. Η ανάλυση δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί. Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστές ομάδας ΣΟ ΟΜΑΔΑ Α Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα λ1 70% Λύσης Προδιαγραφές εξοπλισμού, λειτουργικές ικανότητες Ποιότητα προσφερόμενου εξοπλισμού, ολοκλήρωση, αξιοπιστία λειτουργίας. Σαφήνεια περιγραφών και σαφής περιγραφή των δυνατοτήτων του εξοπλισμού ΟΜΑΔΑ Β Υπηρεσίες Υποστήριξης λ2 30% Επιμέρους Συντελεστές Υποομάδας σi σ1.1 70% σ1.2 20% σ1.3 10% Τεχνικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες σ2.1 70% εγκατάστασης Υπηρεσίες υποστήριξης Χρόνος Παράδοσης. σ2.2 30%

17 Σύνολο 100%

18 Οικονομική Αξιολόγηση Για την βαθμολόγηση στο πλαίσιο της οικονομικής αξιολόγησης λαμβάνεται το συνολικό ποσό της οικονομικής Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγκατάστασης και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Για κάθε Προσφορά ο Συνολικός βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) υπολογίζεται ως εξής : ΣΒΟΠk = (Χαμηλότερη Οικονομική προσφορά) / (Οικονομική προσφορά) k το αποτέλεσμα του οποίου πολλαπλασιάζεται επί εκατόν (100). Τελική Προσφορών βαθμολογία Οι Προσφορές ταξινομούνται στον οριστικό Πίνακα Βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το Συνολικό Βαθμό Προσφοράς. Η προσφορά που αντιστοιχεί στον υψηλότερο Συνολικό Βαθμό Προσφοράς είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά. Ο Συνολικός Βαθμός Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: Συνολικός Βαθμός Προσφοράς: ΣΒ k = (ΤΠ k 0,60 ) + (ΣΒΟΠ k 0,40 ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΚΑΙ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ Δ Δρ. Ν. Κανελλόπουλος 18

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάβυσσος : 27/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 20011/1620 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 05.01.2015 Α.Π.: Δ.β./271/1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάβυσσος : 12/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 20011/4123 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Παπατρέχας 2291076413 Kp2812@hcmr.gr. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail:

Κων/νος Παπατρέχας 2291076413 Kp2812@hcmr.gr. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 20011/6705

Αρ. Πρωτ.: 20011/6705 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία : 16 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα : Πέμπτη Ώρα : 11.00 π.μ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία : 16 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα : Πέμπτη Ώρα : 11.00 π.μ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΒΛΓ1ΟΡΕΩ-9ΑΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 20/12/2013 ------------------------------------------------------ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/6798 Μαρούσι: 2/12/2014

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/6798 Μαρούσι: 2/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού»

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού» Αρ. Πρωτ: 2384 Πληροφ: Σαρημανώλης Γεράσιμος Τηλ:28210-29249 Δρακάκης Ηρακλής Τηλ:28210-29316 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Χανιά 30/06/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.ΔΥ.Κ., έχοντας υπόψη, 1. Το Π.Δ. 383/79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΔΑ: 7Λ7Φ469ΗΡ8-ΛΤ0 ΑΔΑΜ: 15PROC002684610 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για Η/Υ και περιφερειακά τους εξαρτήματα» ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 02/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος».

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πληροφ. τηλ. 210 320 2282 210 320 2153 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 1/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση : Ξενίας 24, Τ.Κ. 11528 Αθήνα Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr ΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΑ4Ζ6ΣΙ-ΡΔΠ ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα