ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ , Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ : Ηαβιδάκθ Ιωάννα Σθλ.: Φαξ: Site: Θράκλειο 04/02/2014 ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΡΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Για τθν προμικεια του είδουσ : ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» Κριτιρια κατακφρωςθσ : Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ (με Φ.Ρ.Α.) : Χαμθλότερθ Τιμι ,37 (ευρϊ)

2 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ Άρκρο 1ο Άρκρο 2ο Άρκρο 3ο Άρκρο 4ο Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ςυνοπτικά ςτοιχεία Νομικό πλαίςιο Προκθρφςςουμε Σόποσ Χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ ΜΕΟΣ Αϋ Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Κ Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Άρκρο 5ο Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που κατατίκενται με τθν προςφορά Άρκρο 6ο Δικαιολογθτικά που κατατίκενται με τθν τεχνικι προςφορά Άρκρο 7ο Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ΜΕΟΣ Βϋ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Κ Α Ι Υ Ρ Ο Β Ο Λ Η Ρ Ο Σ Φ Ο Ω Ν Άρκρο 8ο Χρόνοσ & Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν Άρκρο 9ο Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν Άρκρο 10ο Σρόποσ ςφνταξθσ προςφορϊν Άρκρο 11ο Σιμζσ προςφορϊν Νόμιςμα ΜΕΟΣ Γϋ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Δ Ι Ε Ν Ε Γ Ε Ι Α Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Άρκρο 12ο Αποςφράγιςθ προςφορϊν Άρκρο 13ο Αξιολόγθςθ προςφορϊν Άρκρο 14ο Απόρριψθ προςφορϊν Άρκρο 15ο Κρίςεισ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ Άρκρο 16ο Διοικθτικζσ προςφυγζσ Ζνδικα μζςα Άρκρο 17ο Κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ΜΕΟΣ Δϋ Υ Ρ Ο Γ Α Φ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Κ Α Ι Λ Ο Ι Ρ Ο Ι Ο Ο Ι Άρκρο 18ο Κατάρτιςθ και υπογραφι ςφμβαςθσ Άρκρο 19ο φμβαςθ Άρκρο 20ο Εκχωριςεισ Μεταβιβάςεισ Άρκρο 21ο Εγγυιςεισ Άρκρο 22ο Παράδοςθ Παραλαβι Άρκρο 23ο Απόρριψθ ςυμβατικϊν ειδϊν Αντικατάςταςθ Άρκρο 24ο Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ φόρτωςθ Παράδοςθ Άρκρο 25ο Κιρυξθ προμθκευτι ζκπτωτου Άρκρο 26ο Σρόποσ πλθρωμισ Κρατιςεισ Άρκρο 27ο Εγγυθτικι ευκφνθ Άρκρο 28ο Λοιπζσ υποχρεϊςεισ προμθκευτι Άρκρο 29ο Ανωτζρα βία Άρκρο 30ο Γενικά ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι: Υ Ρ Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ω Ν ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ: Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Ρ Ο Δ Ι Α Γ Α Φ Ε Σ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ: Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 2

3 ΑΘΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ Σακτικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ «ΡΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ Χαμθλότερθ Τιμι ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ ΠαΓ.Ν.Θ : ,78 με ΦΠΑ Γ.Ν. ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ (& Κ.Τ.): ,59 με ΦΠΑ Θμερομθνία: Θμζρα: ΤΕΤΑΤΗ Ϊρα: 10: 00 π.μ. Σμιμα Προμθκειϊν Γ.Ν. Βενιηζλειο (Λεωφ. Κνωςςοφ παλιό κτίριο Πανεπιςτθμίου Κριτθσ) ,37 (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟ C.P.V ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΠΟΟΣΘΣΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ ΚΑΕ 7123 από τον προχπολογιςμό του ΠΑΓΝΘ-ΓΝ ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ Ωσ θ ςυνθμμζνθ ςυγκεντρωτικι και αναλυτικι κατάςταςθ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα ιςχφει ζωσ τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ των μθχανθμάτων με τουσ ίδιουσ όρουσ και τιμζσ. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΧΡΟΝΟ ΟΡΙΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΔΕΙΓΜΑ Εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι παραδόςεισ κα γίνονται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του α) ΠΑ.Γ.Ν.Θ. (Βοφτεσ Θρακλείου) & β) Γ.Ν. «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ» (Λ.Κνωςςοφ Σ.Θ.44, Θράκλειο). Θ οριςτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθ παράδοςθ των ειδϊν ςτισ αποκικεσ του υλικοφ. Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ: Μ.Σ.Π.Τ. 1,5%, Χ.ΜΣΠΤ 2,40%, ΤΠΕΡ ΕΑΑΔΘΤ 0,10%, ΟΨΤ 2%, Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 4%, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94 ΟΧΙ 3

4 ΑΘΟ 2ο ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 1. Σου Ρ.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/ ) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005.» 2. Σισ Διατάξεισ του ΡΔ 166/2033 (ΦΕΚ 138/Α/2003), περί Προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2000/35 τθσ για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 3. Σου Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμικειεσ του Δθμοςίου Σομζα και Ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ τροποποιικθκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Τπαίκριο Εμπόριο και άλλεσ Διατάξεισ». 4. Σου Ρ.Δ. 118/ «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Σεφχοσ Α /2007). 5. Σου Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρο 84 «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». 6. Σου Ν. 2889/01 Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ. 7. Σον Ν. 2198/94, άρκρο 24 περί κράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ κατά τθν προμικεια αγακϊν. 8. Σου Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρκρο 8, «Κρατικζσ προμικειεσ». 9. Σου Ν. 2955/2001 «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των ΠΕ..Τ. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 10. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 11. Σου Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/ «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ». 12. Σου Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 68 / ), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τον Ν. 3801/2009 άρκρο Σου Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 14. Σου Ν. 3846/2010 «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ» άρκρο 24 4 (ΦΕΚ 66/Α/ ). 15. Σου Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/ ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 16. Σου Ν.3867/2010, άρκρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/ ) «Εποπτεία ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ςφςταςθ εγγυθτικοφ κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ». 17. Σου Ν.3868/2010, τισ διατάξεισ του άρκρου 22, παρ. 2 «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ 4

5 Τγείασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτα του Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΦΕΚ 129/τ.Α/ ). 18. Σου Ν.3886/2010, «Περί δικαςτικισ προςταςίασ κατά ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/665 ΕΟΚ», όπωσ τροποποιικθκε από τον Ν. 4055/2012, άρκρο Σου Ν.3897/2010 άρκρο 21 (ΦΕΚ 208/Α/ ) περί πιςτοποιθμζνων Ιατροτεχνολογικϊν Προϊόντων 20. Σου Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/ ) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τον Ν.4052/ Σου Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προςτζκθκε ςτο άρκρο 4 του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 22. Σου Ν. 4052/2012 «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Τπουργείων Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου 4046/2012». 23. Σου Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107/Α/2013) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7/ τθσ ΕΕ για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ Εμπορικζσ υναλλαγζσ». 24. Σου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ ) φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων-αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(Πτωχευτικόσ Κϊδικασ) Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ. 2. Σισ αποφάςεισ: 1. Σθν Κ.Τ.Α. με αρ. πρωτ. 3567/ , Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ του αναπλθρωτι υπουργοφ Οικονομικϊν και του υφυπουργοφ ΤΚΑ για «Ζγκριςθ Προγράμματοσ Προμθκειϊν, Τπθρεςιϊν και Φαρμάκων των Μονάδων Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ζτουσ 2012» 2. τθ με αρικμ. 5805/ απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ περί «οριςμοφ φορζων διενζργειασ για τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν Τγείασ (Π.Π.Τ.Τ.) ζτουσ 2012, πιςτϊςεισ 2012 και 2013.» 3. τθ με αρικμό 6881/ εγκφκλιο τθσ ΕΠΤ με κζμα «Οδθγίεσ Εκτζλεςθσ κι Εφαρμογισ του Προγράμματοσ Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν Τγείασ (εφεξισ Π.Π.Τ.Τ.) ζτουσ 2012, πιςτϊςεισ 2012 & Σθν υπ αρικμ. 8238/2012 απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ ςχετικά με τθ τροποποίθςθ τθσ υπ αρικμ. 5805/2012 απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ για τον οριςμό φορζων διενζργειασ για τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν Τγείασ Σθν υπ αρικμ. 39/ Σροποποίθςθ του ΠΠΤΤ2012 για τα Νοςοκομεία τθσ 7 θσ ΤΠΕ 6. Σθν υπ αρικμ. 200/ Απόφαςθ Διοικθτι τθσ 7 θσ ΤΠΕ 7. Σθν με α.π. 445/ Ζγγραφο τθσ ΕΠΤ επικαιροποίθςθσ των κρατιςεων 8. Σθν με αρικμ. 1001/29/ Απόφαςθ ενιαίου Δ.. ζγκριςθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ. 9. Σθν με αρικμ. 1093/30/ Απόφαςθ ενιαίου Δ.. ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 10. Σθν με αρικμ. 1349/35/ Απόφαςθ ενιαίου Δ.. ζγκριςθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 11. Σο γεγονόσ ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αναρτικθκαν ςε κοινι διαβοφλευςθ από 15/01/2014 ζωσ 22/01/2014 και δεν υπιρξαν παρεμβάςεισ - ςχόλια από εταιρείεσ. 5

6 ΑΘΟ 3ο ΕΡΑΝΑΡΟΚΗΥΣΣΟΥΜΕ Σακτικό Ανοικτό Δθμόςιο Διαγωνιςμό για «ΡΟΙΚΙΛΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,37 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, θ οποία κατανζμεται ωσ εξισ: ςτο ΠαΓ.Ν.Θ : ,78, ςτο Γ.Ν. ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ (κακϊσ και ςτα Κζντρα Τγείασ ευκφνθσ του) : ,59. με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, για τισ ανάγκεσ του «ΠαΓΝΘ Γ.Ν. ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ» όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτα ςυνθμμζνα ΜΕΡΘ και ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο ι για μζροσ του ςυνόλου. O διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί φςτερα από κανονικι προκεςμία μεγαλφτερθ των ΣΡΙΑΝΣΑ (30) θμερϊν. Θ Περίλθψθ τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ υποβλικθκε για δθμοςίευςθ : το «Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτισ τον ελλθνικό τφπο ςτισ τουσ Πίνακεσ Ανακοινϊςεων (Σοπικά Επιμελθτιρια και λοιποί φορείσ) ςτισ το θλεκτρονικό πρόγραμμα τθσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ςτισ H διάκεςθ του θλεκτρονικοφ αρχείου τθσ Διακιρυξθσ και του αρχείο για τθν θλεκτρονικι ςασ προςφορά, κα γίνεται δωρεάν μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ Συχόν διευκρινίςεισ ι τροποποιιςεισ, που κα προκφψουν κα δθμοςιεφονται ςτον ίδιο δικτυακό τόπο και κα αποτελεί ευκφνθ του ενδιαφερόμενου να λάβει γνϊςθ για αυτζσ. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό τφπο βαρφνουν τουσ προμθκευτζσ (Ν. 3548/07 & Ν. 3801/09). 6

7 ΑΘΟ 4ο ΤΟΡΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΓΝ ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ (Λεωφ. Κνωςςοφ κτίριο πρϊθν Πανεπιςτθμίου Κριτθσ) ΩΡΑ: 14:00 Σμιμα Προμθκειϊν του ΓΝ ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ (Λεωφ. Κνωςςοφ κτίριο πρϊθν Πανεπιςτθμίου Κριτθσ) ΩΡΑ: 10:00 Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτο Σμιμα Προμθκειϊν από τθν επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 2. Πρόςωπα που επιτρζπεται να παρευρεκοφν ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν: α) Σα μζλθ τθσ επιτροπισ β) Οι εκπρόςωποι των εταιρειϊν, που κα ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό (εφόςον ςυμμετζχουν με εκπρόςωπο τουσ υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ). 3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α) Ζλλθνεσ Πολίτεσ β) Αλλοδαποί γ) Νομικά Πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά δ) υνεταιριςμοί ε) Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά ι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τα παρακάτω άρκρα και παραρτιματα που παρακζτονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 7

8 ΜΕΟΣ Αϋ Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Κ Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α ΑΘΟ 5ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΡΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΣΦΟΑ 1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 5% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςμζνθσ δαπάνθσ ι τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςα δαπάνθσ ανά είδοσ που μπορεί να προςφερκεί, με ΦΠΑ. Θ εγγυθτικι κα ςυνοδεφεται με κατάςταςθ των προςφερομζνων ειδϊν (αντιςτοιχία κωδικϊν - προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανά είδοσ και ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ προςφερόμενων ειδϊν για τθν διευκόλυνςθ υπολογιςμοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ) 2. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Αϋ75), άρκρου 8,παρ. 4 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ ςτθν οποία : 2.1. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν Να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: Δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα (του άρκρου 43 παρ.1 του Π.Δ. 60/07) δθλαδι τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, τθσ δωροδοκίασ, τθσ απάτθσ, τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ Για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ Για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ, και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ Δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ & επίςθσ δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ Είναι φορολογικά & αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κυρίασ & επικουρικισ & ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ) Είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου. Εάν αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωςθ ότι κα προςκομίςουν τθ ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια αρχι του Δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Ν.2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, θ ειδικι εκκακάριςθ του Ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) & επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ & προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του αρκρ. 7 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. Σα δικαιολογθτικά αυτά κα τα προςκομίςουν μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθ ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ από τθν ανακζτουςα αρχι και μόνο από τον προσ όν θ κατακφρωςθ. 3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, όπου να δθλϊνεται ότι: 3.1. Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 8

9 3.3. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προμικειασ ι οριςμζνα μόνο από τα ηθτοφμενα είδθ Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι Παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ υμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Διεσκρινίδεηαι όηι ε απαιηούμενε καηά ηα ανωηέρω δήλωζε σπογράθεηαι από ηοσς διατειριζηές ζε περίπηωζε ΕΠΕ,ΟΕ, και ΕΕ και από ηο Πρόεδρο ηοσ Δ.Σ. και ηον Δ/νηα Σύμβοσλο ζε περίπηωζε Α.Ε. 4. Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπο τουσ υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό. ΑΘΟ 6ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΡΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 1. Ριςτοποιθτικό τθσ εταιρείασ EN ISO : Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται ανάλογα με τθ μορφι του διαγωνιςμοφ να δθλϊνουν ςτισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ ι ςτισ προςφορζσ τουσ τθ χϊρα καταγωγισ του τελικοφ προϊόντοσ που προςφζρουν: Απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι ςασ επί ποινισ απόρριψθσ: Ο προςφζρων εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν πρζπει να δθλϊςει ςτθν προςφορά του τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςι τθσ. Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ παραπάνω διλωςθ κα απορρίπτεται. Όταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν ςτθν προςφορά τουσ κα δθλϊςουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ τθσ. Επίςθσ ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςθ τουσ προσ τον φορζα ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθ οποία εκμεταλλεφεται ολικά θ μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχκεί ζναντι τουσ τθ εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Προςφορά ςτθ οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Δικαιολογθτικά που αφοροφν τα προςφερόμενα είδθ (πιςτοποιθτικό ISO, CE MARK κ.λ.π.) τοποκετοφνται ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ προςφοράσ. Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 18 του Π.Δ. 118/2007. ε περίπτωςθ που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ πρζπει να παραπζμπουν ςε ςυςτιματα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ βαςιηόμενα ςτθ ςχετικι ςειρά Ευρωπαϊκϊν Προτφπων για πιςτοποίθςθ. Αναγνωρίηονται τα ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ-μζλθ. 9

10 τθν περίπτωςθ που τα υλικά δεν είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τα εναρμονιςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από φορζα πιςτοποίθςθσ προϊόντων διαπιςτευμζνο, προσ τοφτο από το Εκνικό φςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (ΕΤΔ) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation EA) και μάλιςτα μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ υμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) αυτισ. ΑΘΟ 7ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν μόνο οι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, υποχρεοφνται να υποβάλλουν εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ και παραλαβισ τθσ ειδοποίθςθσ, τα εξισ δικαιολογθτικά : Α. Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ 1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 τθσ , ςελ. 1), β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ , ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 τθσ , ςελ. 2), γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ , ςελ. 48), δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ , ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 τθσ , ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305), ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. Τπόχρεοι προςκόμιςθσ Αποςπάςματοσ Ποινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, είναι τα φυςικά πρόςωπα, οι διαχειριςτζσ των προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ των Ανωνφμων Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του υνεταιριςμοφ. 2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ (ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου) πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 10

11 3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ (ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου) πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. 4. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 5. Επιπρόςκετα, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ νομίμωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν οποία να δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι υποχρεωμζνοσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, να καταβάλει αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο ςε αυτόν προςωπικό. 6. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 7. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ (ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου) πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/20, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ιαϋ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 8. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι: α) Θ επιχείρθςι τουσ δεν υπόκειται ςε τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ, β) Δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμό, με αμετάκλθτθ απόφαςθ, γ) Δεν ζχουν υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, δ) Θ επιχείρθςθ είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων όςο και των υποχρεϊςεϊν τθσ εν γζνει προσ το Δθμόςιο τομζα, ε) Δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που ηθτοφνται από τθν Τπθρεςία. 11

12 Εφόςον ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ αποτελεί ζνωςθ υποψθφίων προμθκευτϊν που υπζβαλλαν κοινι προςφορά, προςκομίηονται τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά των ςθμείων 1 ζωσ και 8 για κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΡΟΙ 1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ-από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για : υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ,όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου. Δωροδοκία,όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26 Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλ. Απάτθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 10 Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Αδίκθμα του Αγορανομικοφ κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 2. Πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτ. ι διοικ. Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι υπό ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. 3. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμζρα τθσ ειδοποίθςθσ τθσ κατακφρωςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 4. Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ,κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ ΗΜΕΔΑΡΑ Η ΑΛΛΟΔΑΡΑ 1. Σα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων των εδαφίων Α & Β αντίςτοιχα. 2. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικ. Αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 (Αϋ101) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ κοινισ ι ειδικισ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) 3. Ειδικότερα τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ,ςτισ περιπτϊςεισ των Ε.Π.Ε και των προςωπικϊν εταιρειϊν Ο.Ε και Ε.Ε και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,από το 12

13 οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περιπτϊςεωσ 1 του εδαφίου Α. Επί θμεδαπϊν Α.Ε τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ τθσ εκδίδονται όςον αφορά τθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ,ςτο μθτρϊο Α.Ε τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό Α.Ε, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7 α.1ιά αι 7β.12 του κ.ν. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,από το αρμόδιοι εφετείο τθσ ζδρασ τθσ Α.Ε που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε & Ε.Ε) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΙ 1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ-από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του Δ. του δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για : υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ,όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου. Δωροδοκία,όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26 Μάιου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλ. Απάτθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 10 Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Αδίκθμα του Αγορανομικοφ κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 2. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτ. ι διοικ. Αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990(Αϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ κοινισ ι ειδικισ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) 3. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα 4. Επίςθσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά εφόςον πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτ. ι διοικ. Αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμζρα τθσ ειδοποίθςθσ τθσ κατακφρωςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. τθν περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων 13

14 (2 &3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ : Πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτ. ι διοικ. Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ Πτϊχευςθσ ι υπό ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμζρα τθσ ειδοποίθςθσ τθσ κατακφρωςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΡΟΣΦΟΑ Σα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ του παρόντοσ δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά ωσ εξισ : Εφόςον πρόκειται για διαγωνιςμό με προχπολογιςκείςα αξία ίςθ ι ανϊτερθ των ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ,δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ Εφόςον πρόκειται για διαγωνιςμό με προχπολογιςκείςα αξία κατϊτερθ των ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. τθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νόμιμεσ καταςτάςεισ. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΗΜΑΤΟΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι κατάςταςθ κακϊσ και οι τεχνικζσ δυνατότθτεσ των προμθκευτϊν, υποβάλλεται κατάλογοσ, ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων χρόνων. Επιςθμαίνεται ότι : Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προςφζροντα από τον διαγωνιςμό. Πλα τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα, όλα δε τα ξενόγλωςςα και νομίμωσ μεταφραςμζνα. Η μθ ςυμμόρφωςθ με τα παραπάνω (π.χ. μθ αναφορά, αςαφισ ι εςφαλμζνθ αναφορά) μπορεί να επιφζρει τθν ποινι του αποκλειςμοφ. Η Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 5, παρ.2 δθλϊνει ότι τα αναφερόμενα ιςχφουν μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και κα φζρει τθν θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ άςχετα από τθν θμερομθνία κεϊρθςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό, από τα απαιτοφμενα ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτοσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. Η υποχρζωςθ αφορά όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. 14

15 Τυχόν Ριςτοποιθτικά εκδιδόμενα από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ, τα οποία να βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ εκ μζρουσ του αναδόχου οριςμζνων προτφπων εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία πρζπει να παραπζμπουν ςε ςυςτιματα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ βαςιηόμενα ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων για πιςτοποίθςθ κακϊσ επίςθσ και πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από επίςθμα γραφεία ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, που να βεβαιϊνουν τθν καταλλθλότθτα των υλικϊν. Τα ςχετικά δικαιολογθτικά περιλαμβάνονται ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 15

16 ΜΕΟΣ Βϋ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Κ Α Ι Υ Ρ Ο Β Ο Λ Η Ρ Ο Σ Φ Ο Ω Ν ΑΘΟ 8ο ΧΟΝΟΣ & ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Οι προςφορζσ πρζπει: α. Να υποβάλλονται ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Βενιηζλειο (Λεωφ. Κνωςςοφ παλιό κτίριο Πανεπιςτθμίου Κριτθσ), μζχρι και τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και ϊρα 14:00. β. Να αποςτζλλονται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ με οποιοδιποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία». Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Οι προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Ρροςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί. ΑΘΟ 9ο ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για τριακόςιεσ εξιντα (365) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί (άρκρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Μετά τθν λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. Οι Τποψιφιοι προμθκευτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 16

17 ΑΘΟ 10ο ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Π.Δ. 118/07, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. ε ζνα από τα αντίγραφα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ να μονογράφεται από τον υποψιφιο προμθκευτι και να φζρει ςυνεχι αρίκμθςθ. Σο περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 2. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ και το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και το τμιμα τθσ προμικειασ για τθν οποία υποβάλλεται προςφορά (εάν ορίηεται) Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Σα ςτοιχεία του αποςτολζα 3. Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα τα εξισ: 3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (πρωτότυπα- αντίγραφα) που αναφζρονται ςτο Άρκρο 5, τθσ παροφςθσ και θ εγγυθτικι ςυμμετοχισ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (Πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ». Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα περιζχει: Σα Προςφερόμενα είδθ και τα Σεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ υμπλθρωμζνουσ τουσ πίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ χωρίσ τιμζσ Σα πιςτοποιθτικά τα οποία βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ εκ μζρουσ του προμθκευτι οριςμζνων προτφπων εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τισ δθλϊςεισ του άρκρου ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ». Στο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ εκτόσ από τθν ζντυπθ προςφορά, κα περιζχεται και εκτφπωςθ τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ που ζχει υποβλθκεί, υπογεγραμμζνθ από τον υποψιφιο προμθκευτι. Για να υποβάλλετε τισ προςφορζσ ςασ ςε θλεκτρονικι μορφι κα πρζπει να κατεβάςετε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, το οποίο κα βρείτε ανοίγοντασ τον Internet Explorer και πθγαίνοντασ ςτο site Επιλζξτε το ΟΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗ και μετά τθν επιλογι ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάςετε το ςυγκεκριμζνο αρχείο. Από το πρόγραμμα αυτό κα πρζπει να δθμιουργιςετε 3 διςκζτεσ : 1. Στοιχεία Ρρομθκευτι, 2. Τεχνικι Ρροςφορά, 3. Οικονομικι Ρροςφορά. Το CD ι DVD τθσ οικονομικισ και τεχνικισ προςφοράσ να είναι ςε δφο αντίτυπα ςε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ του ενόσ να μπορεί να αντικαταςτακεί άμεςα από το άλλο. 17

18 4. Επιςθμαίνεται ότι : 4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΘ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ προςφοράσ κα φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου ε περίπτωςθ που τα ΣΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΗΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου ε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα οι προςφζροντεσ οφείλουν να ζχουν ςθμειϊςει επ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». ε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου Όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα Σα ςτοιχεία των προςφορϊν, τόςο τθσ κφριασ προςφοράσ, όςο και του αντιγράφου τθσ κα είναι τοποκετθμζνα ςτον ίδιο φάκελο, κα φζρουν υπογραφζσ ανά ςελίδα του νόμιμου εκπρόςωπου τθσ εταιρείασ και ςφραγίδα του προμθκευτι, κα ςυνοδεφονται με τα prospectus και λοιπά ςτοιχεία που ορίηει διακιρυξθ και κα είναι οπωςδιποτε τοποκετθμζναςυνδεδεμζνα ςε δφο πλιρεισ χωριςτζσ ςειρζσ, ςε χωριςτά κλαςζρ, με τισ ενδείξεισ «κφρια προςφορά» και «αντίγραφα προςφοράσ» Για ευχερζςτερθ αναηιτθςθ και καταγραφι των ςτοιχείων αυτϊν, θ προςφορά να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από ευρετιριο, ςτο οποίο κα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάκε εγγράφου, με τθν αντίςτοιχθ αρίκμθςθ που φζρει κατά τα ανωτζρω (π,χ. φφλλα ςυμμόρφωςθσ: φφλλα 16-19, τεχνικζσ προδιαγραφζσ: φφλλα 33-55,κ.ο.κ.) 4.7. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ Περιπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Δ\ξθσ δεν απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι Αντιπροςφορζσ ι Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ Προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ υποψθφίουσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Διευκρινίςεισ δίδονται μόνον επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και όταν αυτζσ 18

19 ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. θμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Εάν υπάρχει διόρκωςθ ςτθν προςφορά αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. ΑΘΟ 11o ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι Οικονομικζσ Προςφορζσ κα εκφράηονται ςε ευρϊ και ςφμφωνα με το 2842/ (ΦΕΚ 207/Α) κα αναγράφονται, ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 2. Προςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα αναγραφι κα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Σο γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 4. τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΠΑ. 5. Προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 6. Θ προςφερόμενθ Σιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ανά μονάδα μζτρθςθσ (ανά τεμάχιο, ςετ κλπ). 7. τθν οικονομικι προςφορά, κα αναφζρεται υποχρεωτικά θ Σιμι και ο κωδικόσ του είδουσ αν υπάρχει ςτο τρζχον Παρατθρθτιριο Σιμϊν, κακϊσ και ο κωδικόσ GMDN. 8. Βάςθ του 3918/2011, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τον 4052/2012, οικονομικι προςφορά που ζχει τιμζσ ανϊτερεσ του τρζχοντοσ παρατθρθτθρίου κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 9. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτείται από τον υποψιφιο προμθκευτι ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ, θ Προςφορά κα απορρίπτεται. 10. Προςφορζσ που υπερβαίνουν το 10% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ ανά είδοσ απορρίπτονται. 11. Dumping - εξαγωγικζσ επιδοτιςεισ Θ προςφορά απορρίπτεται και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εφαρμόηεται πολιτικι τιμϊν πϊλθςθσ κάτω του κόςτουσ καταςκευισ του προϊόντοσ ι τθσ τιμισ απόκτθςθσ του προϊόντοσ για 19

20 εμπορία (τιμι Dumping) ι ότι το προςφερόμενο προϊόν είναι αποδζκτθσ εξαγωγικισ επιδότθςθσ. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να είναι γνϊςτεσ των προαναφερκζντων μζτρων τθσ χϊρασ προζλευςθσ του προϊόντοσ ι τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ. Σα ανωτζρω ιςχφουν ακόμα και ςτθ περίπτωςθ που μεςολαβοφν διάφορεσ φάςεισ βιομθχανοποίθςθσ (που αφοροφν ςτα ενδιάμεςα προϊόντα) για τθ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι επιβάλλεται ρθτά να δθλωκοφν οι εν λόγω φάςεισ από τθ ςχετικι διακιρυξθ ςτθν προςφορά των ενδιαφερομζνων. 20

21 ΜΕΟΣ Γϋ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Δ Ι Ε Ν Ε Γ Ε Ι Α Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΑΘΟ 12ο ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ Θ Επιτροπι Διενζργειασ & Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ακολουκεί τθν προβλεπόμενθ από το άρκρο 19 του ΠΔ118/2007 διαδικαςία. Προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ διακιρυξθ. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ. 1. Η αποςφράγιςθ κάκε προςφοράσ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία : Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία των Φακζλων Δικαιολογθτικϊν και Φακζλων Σεχνικϊν προςφορϊν κατά φφλλο, (εκτόσ των τεχνικϊν φυλλαδίων) ι με τθ χριςθ μθχανικοφ μζςου (διατρθτι ) κα αποτυπϊνεται θ θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ. Οι Φάκελοι των Οικονομικϊν Προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά μονογράφονται, και αφοφ ςφραγιςκοφν από τθν Επιτροπι φυλάςςονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικϊν Προςφορϊν τοποκετοφνται ςε νζο ενιαίο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται, υπογράφεται από τθν Επιτροπι και φυλάςςεται προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και τθν ϊρα που κα οριςκεί αρμοδίωσ. Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ καταγράφει τουσ προςφζροντεσ ςε πίνακα, τον οποίον υπογράφει. Κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οι παρευριςκόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ μόνο των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό. 2. Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ θμερομθνία, ο τόποσ και θ ϊρα που κα αποςφραγιςκοφν οι οικονομικζσ προςφορζσ κα γνωςτοποιθκεί, με ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ςτουσ Προςφζροντεσ. Θα αποςφραγιςτοφν οι φάκελοι των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν τεχνικά αποδεκτζσ ςτο ςφνολο ι ςε μζροσ του ςυνόλου που προςζφεραν. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ. 3. Μετά τθν αξιολόγθςθ και των οικονομικϊν προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, ενθμερϊνονται όλοι οι προμθκευτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν οικονομικι αξιολόγθςθ με ζγγραφθ ανακοίνωςθ για τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ. Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που ηθτοφνται μόνο από αυτοφσ που ζχουν αναδειχκεί από τθν οικονομικι αξιολόγθςθ ωσ υποψιφιοι προμθκευτζσ, προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 21

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ 4PROC002507443 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 23-2-204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα