Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα"

Transcript

1 1 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Glialka 36 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν πλώλπκα Καλέλα Δηαηξία/(Γξαθείν πσιήζεσλ) MONSANTO Europe SA Haven 627, Scheldelaan 460, B-240 Antwerp, Belgium Telephone: + 32 (0) Fax: +32 (0) Σειέθσλν θέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: Σειέθσλν Βέιγην: + 32 (0) ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ Υαξαθηεξηζκόο ΔΔ (θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ παξαζθεπαζηή) Καηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/45/EC ηεο ΔΔ γηα ηα Δπηθίλδπλα Παξαζθεπάζκαηα. Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Δζληθή θαηεγνξηνπνίεζε Διιάδα Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Πηζαλέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία Πηζαλνί ηξόπνη έθζεζεο Δπαθή κε ην δέξκα, επαθή κε ηα κάηηα. Δπαθή κε ηα κάηηα, βξαρπρξόληα Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνζσξηλφ εξεζηζκφ ηνπ καηηνχ. Δπαθή κε ην δέξκα, βξαρπρξόληα Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνηεηλφκελεο νδεγίεο ρξήζεο. Δηζπλνή, βξαρπρξόληα Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνηεηλφκελεο νδεγίεο ρξήζεο.

2 2 Πηζαλέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Bι. ελφηεηα 11 γηα ηνμηθνινγηθέο θαη ελφηεηα 12 γηα πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο 3. ΤΝΘΔΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Γξώλ ζπζηαηηθό Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηεο αδσηνθσζθσλνκεζπιγθιπζίλεο {Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη} ύλζεζε πζηαηηθά Αξηζκόο CAS Αξηζκόο EINECS/ELINCS No. Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη % επί ηνπ βάξνπο (θαηά πξνζέγγηζε) ύκβνια θαη θξάζεηο Κηλδύλνπ ησλ ζπζηαηηθώλ ζηελ ΔΔ ,5 Ν; R 51/53; {β} Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο ,5 Xn, Ν; R22, 41, 51/53; {α} Νεξφ Ζ εηδηθή ρεκηθή ηαπηφηεηα δελ αλαθέξεηαη δηφηη είλαη εκπνξηθή κπζηηθή πιεξνθνξία ηεο εηαηξείαο 4. ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ Υξεζηκννηείζηε πξνζσπηθά κέζα πξνζηαζίαο πνπ ζπληζηψληαη ζηε ηκήκα 8. Δπαθή κε ηα κάηηα Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά θαη θαιέζηε ακέζσο γηαηξφ. Δη δπλαηφλ, απνκαθξχλεηε ηνπο θαθνχο επαθήο.. Δπαθή κε ην δέξκα Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Πιχλεηε ηα ξνχρα θαη θαζαξίζηε ηα παπνχηζηα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. Δηζπλνή Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα απφ ην ζεκείν έθζεζεο, δηαηεξείεζηε ηνλ δεζηφ θαη μεθνχξαζην. Απεπζπλζείηε πξνιεπηηθά ζε γηαηξφ. Καηάπνζε Υνξεγείζηε ακέζσο λεξφ λα πηεί. ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηφ ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Με ρνξεγήζεηε ηίπνηα ζηνλ παζφληα εάλ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ θιάζηε ηαηξηθή βνήζεηα. ύζηαζε πξνο ηαηξνύο Απηφ ην ζθεχαζκα δελ απνηειεί αλαζηνιέα ρνιηλεζηεξάζεο. Αληίδνην Ζ ρξήζε αηξνπίλεο θαη νμίκεο δελ ελδείθλπηαη. 5. ΜΔΣΡΑ ΠΤΡΟΒΔΗ εκείν Αλάθιεμεο Γελ αλαθιέγεηαη Μέζα ππξόζβεζεο

3 3 Δλδείθλπηαη: λεξφ, αθξφο ππξφζβεζεο, μεξφ ρεκηθφ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) Παξεπόκελνη θίλδπλνη θσηηάο θαη έθξεμεο Διαρηζηνπνηήζηε ηε ρξήζε λεξνχ γηα λα απνηξέςεηε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε. Πξνθπιάμεηο γηα ην νηθνζχζηεκα: βι. ελφηεηα 6. Δπηβιαβή πξντόληα αλάθιεμεο Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νμείδηα ηνπ θσζθφξνπ (PxOy), νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NΟx) Δμνπιηζκόο ππξόζβεζεο Αηνκηθή ζπζθεπή νμπγφλνπ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα θαζαξηεζεί απφ ππνιείκκαηα ελδειερψο κεηά ηε ρξήζε. 6. ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ / ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Μέηξα πξνζηαζίαο γηα ην ρξήζηε Αθνινπζήζηε ηηο ππνδείμεηο πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε ζηελ ελφηεηα 8. Κξαηείζηε καθξηά ηα πξφζσπα πνπ δελ είλαη αλαγθαίν λα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Δηδνπνείζηε ην θνηλφ γηα ηελ χπαξμε θηλδχλνπ εξεζηζκνχ/θηλδχλνπ δηάβξσζεο Πξνθπιάμεηο γηα ην πεξηβάιινλ Πεξηνξίζηε ηελ εμάπισζε. Κξαηείζηε καθξηά απφ απνρεηεχζεηο, αξδεπηηθά απιάθηα θαη πδξνθφξα θαλάιηα. Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο. Μέζνδνη θαζαξηζκνύ Γηα λα απνξξνθεζεί ρξεζηκνπνηείζηε ρψκα, άκκν ή απνξξνθεηηθά πιηθά. Απνκαθξχλεηε ην έδαθνο πνπ έρεη επηκνιπλζεί ζε κεγάιν βάζνο. πιιέμηε ην ρψκα θαη ηα άιια πιηθά ζε θνληέηλεξ γηα απνθνκηδή. Βι. Δλφηεηα 7 γηα ηχπνπο θνληέηλεξ. Διαρηζηνπνηείζηε ηελ ρξήζε λεξνχ γηα ηελ πξφιεςε ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε λεξφ γηα μέπιπκα Βι. Δλφηεηα 13 γηα ηελ απφξξηςε / θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ πνπ έρεη δηαξξεχζεη. Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ρεηξηζκνχ ζην ηκήκα 7 θαη γηα ηελ πξνζσπηθή πξνθχιαμε ηηο νδεγίεο ζην ηκήκα ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Πξέπεη λα ηεξείηαη νξζή βηνκεραληθή πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ. Υεηξηζκόο Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά. Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ηξφθηκα πνηά θαη δσνηξνθέο. Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. ε πεξίπ ησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. Πιχλεηε ζρνιαζηηθά ηα ρέξηα ζαο κεηά ην ρεηξηζκφ ή ηελ επαθή. Καζαξίζηε ζρνιαζηηθά ηνλ εμνπιηζκφ κεηά ηε ρξήζε. Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδηακαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηψλ θαη πξνζψπνπ. Φνξάηε θαηάιιειεο κπφηεο. Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιειεο κπφηεο εθφζνλ εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ. Απνθχγεηε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ, αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο/γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.

4 4 Αθνινπζείζηε ηηο αλαγξαθφκελεο ππνδείμεηο αθφκε θαη αθνχ ν πεξηέθηεο έρεη αδεηάζεη. Απνζήθεπζε Διάρηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: C Μέγηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 50 0 C πκβαηά πιηθά γηα απνζήθεπζε: αλνμείδσην αηζάιη, αινπκίληα, παινβάκβαθαο, πιαζηηθφ, γπάιηλε επίζηξσζε. Με ζπκβαηά πιηθά γηα απνζήθεπζε: γαιβαληζκέλν αηζάιη, κε επηθαιπκκέλν καιαθφ αηζάιη, βι. ελφηεηα 10. Κξαηήζηε ην καθξηά απφ ηα παηδηά. Κξαηήζηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Γηαηεξήζηε ην ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. Παξαηεηακέλε απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεξηθή θξπζηάιισζε. Δάλ παγψζεη, ηνπνζεηήζηε ζε δεζηφ δσκάηην θαη αλαθηλείηε ηαθηηθά γηα λα επαλέιζεη ζε κνξθή δηαιχκαηνο. Αθνινπζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο θαλνληζκνχο. Διάρηζηνο ρξφλνο δσήο (πξηλ αλνηρηεί) : 2 ρξφληα 8. ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΘΔΗ /ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΗ Δπηπξόζζεηεο ελδείμεηο ρεηξηζκνύ ηνπ πξντόληνο πζηαηηθά Οδεγίεο θαηά ηελ έθζεζε ζην πξντόλ Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη Γελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ νπζία. Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο Γελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ νπζία. Νεξφ Γελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ νπζία. Μέηξα θαηά ηελ εθαξκνγή ε πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη επαθή κε ηα κάηηα, πξέπεη λα ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο γηα ην πιχζηκν ησλ καηηψλ. Πξνζηαζία νθζαικώλ Δάλ ππάξρεη πηζαλφηεηα επαθήο: Φνξέζηε γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ηα ρεκηθά. Πξνζηαζία δέξκαηνο Δάλ ππάξρεη επαλαιακβαλφκελε ή παξαηεηακέλε επαθή: Φνξέζηε γάληηα αλζεθηηθά ζηα ρεκηθά. Πξνζηαζία από αλαπλνήο Γελ ππάξρεη αλάγθε εηδηθήο πξνζηαζίαο εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ρξήζεο. Όπνπ ζπληζηάηαη, ζπκβνπιεπζείηε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηνλ θαηάιιειν ηχπν εμνπιηζκνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Απηά ηα θπζηθά δεδνκέλα είλαη ηππηθέο ηηκέο, βαζηζκέλεο ζε δνθηκαζκέλα πιηθά, αιιά κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ δείγκα ζε δείγκα. Οη ηππηθέο ηηκέο δελ πξέπεη λα εξκελεχνληαη σο εγγπεκέλε αλάιπζε γηα ζπγθεθξηκέλεο παξηίδεο ή σο πξνδηαγξαθέο γηα ην ζθεχαζκα.

5 5 Υξψκα / δηαθπκάλζεηο ρξψκαηνο: Πνξηνθαιί (ήιεθηξνλ) Μνξθή: Τγξφ Οζκή: Διαθξά Ακίλεο Αιιαγέο θπζηθήο θαηάαζηαζεο (ηήμε, βξαζκφο, θιπ): εκείν ηήμεο Με εθαξκφζηκν εκείν βξαζκνχ Με δηαζέζηκα ζηνηρεία Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο Γελ έρεη εθξεθηηθέο ηδηφηεηεο εκείν αλάθιεμεο: Γελ αλαθιέγεηαη Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο: C Δηδηθφ βάξνο: 20 0 C / 4 0 C Σάζε αηκψλ: Με ζεκαληηθά εμαηκήζηκν, πδαηηθφ δηάιπκα Ππθλφηεηα αηκψλ Με εθαξκφζηκν Βαζκφο εμέηκηζεο Με δηαζέζηκα ζηνηρεία Γπλακηθφ ημψδεο 73,2 mpa s Κηλεηηθφ ημψδεο 62, C Ππθλφηεηα 1,172 g/cm 20 0 C Γηαιπηφηεηα: ην λεξφ: απφιπηα δηαιπηφ ph: 4,4 80 g/l 20 g/l πληειεζηήο θαηαλνκήο Log Pow 25 0 C (γθιπθνζέτη) 10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΗ ηαζεξόηεηα ηαζεξφ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο. Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία Δπηθίλδπλα πξντόληα απνδόκεζεο Θεξκηθή απνδφκεζε: Δπηθίλδπλα πξντφληα αλάθιεμεο: βι. ελφηεηα 5. Τιηθά πξνο απνθπγή /Αληίδξαζε Αληηδξά κε ην γαιβαληζκέλν αηζάιη ή ην κε επηθαιπκκέλν καιαθφ αηζάιη θαη παξάγεη πδξνγφλν, έλα πςειά εχθιεθην αέξην πνπ κπνξεί λα εθξαγεί. Απηνεπηηαρπλόκελε ζεξκνθξαζία δηάζπαζεο (SADT Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Απηή ε ελφηεηα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ ηνμηθνιφγνπο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά θαη ην ζθεχαζκα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά παξαθάησ. Ομεία ηνμηθόηεηα ζηόκαηνο Αξνπξαίνο, LD50: mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Ομεία ηνμηθόηεηα δέξκαηνο Κνπλέιη, LD50 (νξηαθή δνθηκή): >5.000 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Με ζαλαηεθφξν Ομεία ηνμηθόηεηα από αλαπλνή Αξνπξαίνο, LC50 (νξηαθή δνθηκή), 4 ώξεο, αεξνδόι (ηξηκεξέο δηάιπκα): > 3,18ml/L Σν κέγεζνο ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ αεξνδφι (<10κ) είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην κέγεζνο ηεο ζηαγφλαο (>100κ), πνπ επηηπγράλεηαη ζπλήζσο θαηά ηηο εθαξκνγέο κε ςεθαζκφ. Σν πξντφλ απηφ

6 6 δελ αεξνπνηείηαη θαηά ηελ κεηαρείξηζε ηνπ ή ηελ ρξήζε ηνπ θαη γηα απηφ δελ ηαμηλνκείηαη ζαλ επηθίλδπλν ζχκθσλα κε ηελ νδεθία 1999/45/EC.. Δξεζηζηηθόηεηα ζην δέξκα Κνπλέιη, 6 δώα, δνθηκή OECD 404: Δξπζξφηεηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,64 Οίδεκα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,03 Υξφλνο ίαζεο: 3 εκέξεο Δξεζηζηηθόηεηα ζηνπο νθζαικνύο Κνπλέιη, 6 δώα, δνθηκή OECD 405: Δξπζξφηεηα επηπεθπθφηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 1,17 Οίδεκα επηπεθπθφηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 1,60 Θνιεξφηεο ηνπ θεξαηνεηδνχο, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,57 Βιάβεο ηεο ίξηδαο, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,50 Υξφλνο ίαζεο: >28 εκέξεο Άιια ζπκπηψκαηα: πάλλνο, αιινίσζε ησλ ηζηψλ ζην κάηη (λέθξσζε επηπεθπθφηα) Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο Ιλδηθό ρνηξίδην, δνθηκή Buehler κε 9 ρνξεγήζεηο: Θεηηθή επίδξαζε: 0% ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΚΘΔΗ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΣΟ ΚΔΤΑΜΑ Καηάπνζε, ππεξβνιηθή, ζθόπηκα κε νξζή ρξήζε Δπηδξάζεηο ζην αλαπλεπζηηθό: πλεπκνλίηηδα (απφ αλαξξφθεζε) Δπηδξάζεηο ζην γαζηξεληεξηθό: λαπηία, εκεηφο, δηάξξνηα, θνηιηαθφ άιγνο, αηκαηέκεζηο Δπηδξάζεηο ζην θαξδηαγγεηαθό: θαξδηαθή δπζξπζκία, ειάηησζε θαξδηαθήο παξνρήο Γεληθέο επηδξάζεηο ζηνλ νξγαληζκό: δηαηαξαρέο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, ππννγθαηκία, απμεκέλα επίπεδα ακπιάζεο ζην πιάζκα, αηκνζπκπχθλσζε, κε αλαζηνιή ρνιηλεζηεξάζεο Δξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα αλάιπζε αίκαηνο: απμεκέλα επίπεδα ηξαλζακηλάζεο ζηνλ νξφ, ήπηα νμέσζε Δπαθή κε ηα κάηηα, βξαρπρξόληα, επηδεκηνινγηθά εκείσζε: ε κηα εθηελή επηδεκηνινγηθή κειέηε πάλσ ζε αλαθνξέο γηα επαθή ησλ ζθεπαζκάησλ ηνπ γθιπθνζέτη κε ηα κάηηα απφ αηχρεκα, πξνέθπςε φηη θακία πεξίπησζε αλεπαλφξζσηεο νθζαικηθήο βιάβεο δελ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε απηά ηα ζθεπάζκαηα. Αδσηνθσζθνλνκεζπιγθιπζίλε {γθιπθνζέτη} Μεηαιιαμηγέλεζηο ε πεηξακαηηθέο θαη θπζηθέο δνθηκέο κεηαιιαμηγέλεζεο: Με κεηαιιαμηγελέο. Δπαλαιακβαλόκελε ηνμηθόηεηα ζε δόζεηο Κνπλέιη, επηδεξκηθά, 21 εκέξεο NOAEL ηνμηθφηεηα: >5.000mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο εκεξεζίσο Όξγαλα / ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο: θακία Αξνπξαίνο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 3 κήλεο: NOAEL ηνμηθφηεηα: > mg/kg ηξνθήο Όξγαλα / ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο: θακία Υξόληεο επηδξάζεηο/καξθηλνγέλεζε Πνληίθη, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 24 κήλεο: NOEL φγθνο: >30.000mg/kg ηξνθήο NOAEL ηνμηθφηεηα: ~5.000 mg/kg ηξνθήο

7 7 Όγθνη: θαλέλαο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: ζπθψηη Άιιεο επηδξάζεηο: κείσζε ζηελ πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηζηνπαζνινγηθέο επηδξάζεηο Αξνπξαίνο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 24 κήλεο: NOEL φγθνο: >20.000mg/kg ηξνθήο NOAEL ηνμηθφηεηα: ~8.000 mg/kg ηξνθήο Όγθνη: θαλέλαο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: κάηηα Άιιεο επηδξάζεηο: κείσζε ζηελ πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηζηνπαζνινγηθέο επηδξάζεηο Σνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή / γνληκόηεηα Αξνπξαίνπο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 2 γεληέο: Δμειηθηηθή ηνμηθόηεηα / ηεξαηνγέλεζε NOAEL ηνμηθφηεηα: mg/kg δηαίηεο NOAEL αλαπαξαγσγή: > mg/kg δηαίηεο Όξγαλα / ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ ζηνπο γνλείο: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο ζηνπο γνλείο: κείσζε ζηελ αχμεζε βάξνπο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ ζηα λενγλά: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο ζηα λενγλά: κείσζε ζηελ αχμεζε βάξνπο Δπηδξάζεηο ζηνπο απνγφλνπο παξαηεξήζεθαλ κφλν κε ηελ ηνμηθφηεηα ηεο κεηέξαο Αξνπξαίνπο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 6 19 εκέξεο θπθινθνξίαο: NOAEL ηνμηθφηεηα: 1.000mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο NOAEL εμέιημε: mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Άιιεο επηδξάζεηο ζην δψν κεηέξα: κείσζε ζηελ πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο, κείσζε ηθαλφηεηαο επηβίσζεο Δπηδξάζεηο ζηελ εμέιημε: απψιεηα βάξνπο, απνβνιή κεηά ηελ εκθχηεπζε, θαζπζηεξεκέλε νζηενπνίεζε Δπηδξάζεηο ζηνπο απνγφλνπο παξαηεξήζεθαλ κφλν ζε ηνμηθφηεηα ηεο κεηέξαο. Κνπλέιη, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 6 27 εκέξεο θύεζεο: NOAEL ηνμηθφηεηα: 175mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο NOAEL ηνμηθφηεηα: 175 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ ζην δψν κεηέξα: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο ζην δψν κεηέξα: κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο επηβίσζεο Δπηδξάζεηο ζηελ εμέιημε: θακία 12. ΟΙΚΟΣΟΞΙΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Απηή ε ελφηεηα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ νηθνηνμηθνιφγνπο θαη άιινπο εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά θαη ην ζθεχαζκα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά παξαθάησ. Σνμηθόηεηα ζηελ πδάηηλε παλίδα, ςάξηα Φάξηα - Lepomis macrochirus: Ομεία ηνμηθφηεηα, 96 ψξεο ελ θηλήζεη, LC50: 5,8mg/L Φάξηα - Oncorhynchus my kiss: Ομεία ηνμηθφηεηα, 96 ψξεο ελ θηλήζεη, LC50: 8,2 mg/l Σνμηθόηεηα ζηελ πδάηηλε παλίδα, αζπόλδπια Τδξόβηα αζπόλδπια - Daphnia magna: Ομεία ηνμηθφηεηα, 48 ψξεο ζηαηηθά, EC50: 11 mg/l Σνμηθόηεηα ζηελ πδάηηλε παλίδα / πδξόβηα θπηά Φύθε - Selenastrum capricornutum: Ομεία ηνμηθφηεηα, 72 ψξεο ζηαηηθά, ErC50 (ξπζκφο αλάπηπμεο): 8,0mg/L

8 8 Τδξόβηα θπηά - Lemna minor: Ομεία ηνμηθφηεηα, 7 εκέξεο ζηαηηθά, EC50: > 6 mg/l Σνμηθόηεηα ζηα πηελά Οξηύθη ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο - Colinus virginianus: Σνμηθφηεηα ζηε δηαηξνθή, 5 εκέξεο, LC50: >5.620 mg/kg ηξνθήο Νήζζα πιαηύξξπγρνο Anas platyrhynchos: Σνμηθφηεηα ζηε δηαηξνθή, 5 εκέξεο, LC50: >5.620 mg/kg ηξνθήο Σνμηθόηεηα ζηα αξζξόπνδα Μέιηζζα - Apis mellifera: ηνκαηηθή ρνξήγεζε/ επαθή,48 ψξεο, LD50: > 326 κg/κέιηζζα Σνμηθόηεηα ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο, αζπόλδπια Γαηνζθώιεθαο - Eisenia foetida: Ομεία ηνμηθφηεηα, 14 εκέξεο, LC 50: >5.000 mg/kg μεξνχ εδάθνπο Αδσηνθσζθνλνκεζπιγθιπζίλε {γθιπθνζέτη} Βηνζπζζώξεπζε Φάξηα - Lepomis macrichirus: ε νιφθιεξν ην ςάξη: BCF: <1 Γελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή βηνζπζζψξεπζε. Απνηθνδόκεζε Έδαθνο, ρσξάθη Υξφλνο εκηδσήο: εκέξεο Koc: L/kg Μεγάιε απνξξφθεζε απφ ην έδαθνο Νεξό, αεξόβηα: Υξφλνο εκηδσήο (half life): <7 εκέξεο Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο Απνηθνδόκεζε Νεξό / ίδεκα, αεξόβηα, 30 0 C Υξφλνο εκηδσήο: < 4 εβδνκάδεο Δδαθνο, αεξόβηα: Υξφλνο εκηδσήο: 1-7 εκέξεο 13. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ / ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ Πξντόλ Αλαθπθιψζηε εάλ είλαη δηαζέζηκεο νη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο /εμνπιηζκφο. Απνηεθξψζηε ζε εηδηθφ θιίβαλν, ειεγρφκελεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο. Καηά ηελ απνθνκηδή / θαηαζηξνθή αληηκεησπίζηε ην σο επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα. Κξαηήζηε ην καθξηά απφ απνρεηεχζεηο, αξδεπηηθά απιάθηα θαη πδξνθφξα θαλάιηα. Αθνινπζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο θαλνληζκνχο. Πεξηέθηεο Ξεπιχληε ηξεηο θνξέο ή κε πίεζε λεξνχ ηνπο άδεηνπο πεξηέθηεο. πιιέμηε ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ζην ληεπφδηην ςεθαζκνχ. Απνζεθεχζηε γηα ηελ πεξηζπιινγή ηνπ απφ ηελ εγθεθξηκέλε ππεξεζία απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ. Καηά ηελ απνθνκηδή / θαηαζηξνθή αληηκεησπίζηε ην σο κε επηθίλδπλν βηνκεραληθφ απφβιεην. ΜΖ μαλαρξεζηκνπνηείηε ηνπο πεξηέθηεο.

9 9 Αθνινπζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο θαλνληζκνχο. Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ρεηξηζκνχ ζην ηκήκα 7 θαη γηα ηελ πξνζσπηθή πξνθχιαμε ηηο νδεγίεο ζην ηκήκα ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Σα δεδνκέλα απηήο ηεο ελφηεηαο παξέρνληαη κφλν πιεξνθνξηαθά. Παξαθαινχκε εθαξκφζηε ηνπο πξνζήθνληεο θαλνληζκνχο γηα ηε ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ γηα κεηαθνξά. ADR/RID ΔΚΓΟΥΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΤΓΡΟ, N.O.S., (γθιπθνζέτη, ηάιννπακίλ) UN No.: UN3082 Class: 9 Kemler: 90 Packing group: III IMO ΔΚΓΟΥΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΤΓΡΟ, N.O.S., (γθιπθνζέτη, ηάιννπακίλ) UN No.: UN3082 Class: 9 Packing group: III ΘΑΛΛΑΗΟ ΡΤΠΟ IATA/ICAO ΔΚΓΟΥΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΤΓΡΟ, N.O.S., (ηάιννπακίλ, γθιπθνζέτη) UN No: UN3082 Class: 9 Packing group: III ΘΑΛΛΑΗΟ ΡΤΠΟ 15. ΣΟΙΥΔΙΑ ΡΤΘΜΙΣΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ Υαξαθηεξηζκόο ΔΔ (θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ παξαζθεπαζηή) Καηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/45/EC ηεο ΔΔ γηα ηα Δπηθίλδπλα Παξαζθεπάζκαηα. Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. S25 Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιχλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. S35 Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί κε αζθαιή ηξφπν. S57 Να ρξεζηκνπνηεζεί ν θαηάιιεινο πεξηέθηεο γηα λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δζληθή θαηεγνξηνπνίεζε Διιάδα Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. S1/2 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά. S13 Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ηξφθηκα πνηά θαη δσνηξνθέο.

10 10 S20/21 Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. S25 Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. S36/37/39 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδηακαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηψλ θαη πξνζψπνπ. Φνξάηε θαηάιιειεο κπφηεο. Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιειεο κπφηεο εθφζνλ εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ. S61 Απνθχγεηε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ, αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο/γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. SP1 ΜΖΝ ΡΤΠΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΝΔΡΟ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ Ζ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΟΤ. SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 5 κέξησλ απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά. SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κή ζηφρνπο, λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 5 κέξησλ απφ ηε κε γεσξγηθή γή. - Ζ εθαξκνγή λα γίλεηαη φηαλ δελ ππάξρεη λεξφ ζηα ζηξαγγηζηθά θαλάιηα. 16. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Οη εδψ παξαηεζέκελεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη αλαγθαζηηθά εμνλπρηζηηθέο, αιιά είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο πξνεξρφκελεο απφ αμηφπηζηα ζρεηηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία. Αθνινχζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο/ εζληθνχο/ δηεζλείο θαλνληζκνχο. Παξαθαινχκε ζπκβνπιεπζείηε ην πξνκεζεπηή εάλ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. ύκβνια θαη θξάζεηο Κηλδύλνπ ησλ ζπζηαηηθώλ ζηελ ΔΔ πζηαηηθά Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο Νεξφ ύκβνια θαη θξάζεηο Κηλδύλνπ ησλ ζπζηαηηθώλ ζηελ ΔΔ Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Xn - Δπηβιαβέο. Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R22 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. εκεηώζεηο {a} Δηηθέηα Δπξσπατθήο Έλσζεο (ήκαλζε ηνπ παξαζθεπαζηνύ) {b} Δηηθέηα Δπξσπατθήο Έλσζεο (Παξάξηεκα Ι) {c} Δζληζθή ήκαλζε Αλ θαη νη πιεξνθνξίεο θαη νη ζπζηάζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην παξφλ παξαηίζεληαη θαιή ηε πίζηε θαη ζεσξνχληαη ζσζηέο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξφληνο, ε εηαηξία Company δελ εθθξάδεη βεβαηφηεηα γηα ηελ πιεξφηεηα ή ηελ αθξίβεηα απηψλ γηα ην κέιινλ. Οη πιεξνθνξίεο δίλνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφζσπν πνπ ηηο απνδέρεηαη θξίλεη απηφ κφλν ηνπ γηα ηελ

11 11 θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ην ζθνπφ πνπ ηηο πξννξίδεη. ε θακία πεξίπησζε ε εηαηξία Company δελ είλαη ππεχζπλε γηα δεκίεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ή εμάξηεζε απφ ηελ πιεξνθφξεζε. ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΓΔΝ ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΑΗ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΡΖΣΑ Ή ΔΜΜΔΑ ΔΓΓΤΖΔΗ Ή ΓΔΜΔΤΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ Ή ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΔ, Δ ΥΔΖ ΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ή ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : LONTREL* 100 Herbicide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ 1.1 : LONTREL* 100 Herbicide 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

MONSANTO Europe S.A. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα

MONSANTO Europe S.A. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1 MONSANTO Europe S.A. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα σκευάσματος Roundup 12 SL Χρήση σκευάσματος Ζιζανιοκτόνο Χημικό όνομα Μη εφαρμόσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας/ μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προμηθευτής δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος METEOR 36 SL Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΚΛΔΠΔΣΟΤΝΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟΤ ΥΑΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ MBA AGRIBUSINESS Περιγραφή Προϊόντος Χημεία ΤΣΑΣΙΚΑ Νεξφ Λίπνο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα