Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα"

Transcript

1 1 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Glialka 36 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν πλώλπκα Καλέλα Δηαηξία/(Γξαθείν πσιήζεσλ) MONSANTO Europe SA Haven 627, Scheldelaan 460, B-240 Antwerp, Belgium Telephone: + 32 (0) Fax: +32 (0) Σειέθσλν θέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: Σειέθσλν Βέιγην: + 32 (0) ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ Υαξαθηεξηζκόο ΔΔ (θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ παξαζθεπαζηή) Καηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/45/EC ηεο ΔΔ γηα ηα Δπηθίλδπλα Παξαζθεπάζκαηα. Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Δζληθή θαηεγνξηνπνίεζε Διιάδα Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Πηζαλέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία Πηζαλνί ηξόπνη έθζεζεο Δπαθή κε ην δέξκα, επαθή κε ηα κάηηα. Δπαθή κε ηα κάηηα, βξαρπρξόληα Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνζσξηλφ εξεζηζκφ ηνπ καηηνχ. Δπαθή κε ην δέξκα, βξαρπρξόληα Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνηεηλφκελεο νδεγίεο ρξήζεο. Δηζπλνή, βξαρπρξόληα Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνηεηλφκελεο νδεγίεο ρξήζεο.

2 2 Πηζαλέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Bι. ελφηεηα 11 γηα ηνμηθνινγηθέο θαη ελφηεηα 12 γηα πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο 3. ΤΝΘΔΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Γξώλ ζπζηαηηθό Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηεο αδσηνθσζθσλνκεζπιγθιπζίλεο {Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη} ύλζεζε πζηαηηθά Αξηζκόο CAS Αξηζκόο EINECS/ELINCS No. Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη % επί ηνπ βάξνπο (θαηά πξνζέγγηζε) ύκβνια θαη θξάζεηο Κηλδύλνπ ησλ ζπζηαηηθώλ ζηελ ΔΔ ,5 Ν; R 51/53; {β} Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο ,5 Xn, Ν; R22, 41, 51/53; {α} Νεξφ Ζ εηδηθή ρεκηθή ηαπηφηεηα δελ αλαθέξεηαη δηφηη είλαη εκπνξηθή κπζηηθή πιεξνθνξία ηεο εηαηξείαο 4. ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ Υξεζηκννηείζηε πξνζσπηθά κέζα πξνζηαζίαο πνπ ζπληζηψληαη ζηε ηκήκα 8. Δπαθή κε ηα κάηηα Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά θαη θαιέζηε ακέζσο γηαηξφ. Δη δπλαηφλ, απνκαθξχλεηε ηνπο θαθνχο επαθήο.. Δπαθή κε ην δέξκα Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Πιχλεηε ηα ξνχρα θαη θαζαξίζηε ηα παπνχηζηα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. Δηζπλνή Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα απφ ην ζεκείν έθζεζεο, δηαηεξείεζηε ηνλ δεζηφ θαη μεθνχξαζην. Απεπζπλζείηε πξνιεπηηθά ζε γηαηξφ. Καηάπνζε Υνξεγείζηε ακέζσο λεξφ λα πηεί. ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηφ ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Με ρνξεγήζεηε ηίπνηα ζηνλ παζφληα εάλ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ θιάζηε ηαηξηθή βνήζεηα. ύζηαζε πξνο ηαηξνύο Απηφ ην ζθεχαζκα δελ απνηειεί αλαζηνιέα ρνιηλεζηεξάζεο. Αληίδνην Ζ ρξήζε αηξνπίλεο θαη νμίκεο δελ ελδείθλπηαη. 5. ΜΔΣΡΑ ΠΤΡΟΒΔΗ εκείν Αλάθιεμεο Γελ αλαθιέγεηαη Μέζα ππξόζβεζεο

3 3 Δλδείθλπηαη: λεξφ, αθξφο ππξφζβεζεο, μεξφ ρεκηθφ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) Παξεπόκελνη θίλδπλνη θσηηάο θαη έθξεμεο Διαρηζηνπνηήζηε ηε ρξήζε λεξνχ γηα λα απνηξέςεηε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε. Πξνθπιάμεηο γηα ην νηθνζχζηεκα: βι. ελφηεηα 6. Δπηβιαβή πξντόληα αλάθιεμεο Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νμείδηα ηνπ θσζθφξνπ (PxOy), νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NΟx) Δμνπιηζκόο ππξόζβεζεο Αηνκηθή ζπζθεπή νμπγφλνπ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα θαζαξηεζεί απφ ππνιείκκαηα ελδειερψο κεηά ηε ρξήζε. 6. ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ / ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Μέηξα πξνζηαζίαο γηα ην ρξήζηε Αθνινπζήζηε ηηο ππνδείμεηο πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε ζηελ ελφηεηα 8. Κξαηείζηε καθξηά ηα πξφζσπα πνπ δελ είλαη αλαγθαίν λα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Δηδνπνείζηε ην θνηλφ γηα ηελ χπαξμε θηλδχλνπ εξεζηζκνχ/θηλδχλνπ δηάβξσζεο Πξνθπιάμεηο γηα ην πεξηβάιινλ Πεξηνξίζηε ηελ εμάπισζε. Κξαηείζηε καθξηά απφ απνρεηεχζεηο, αξδεπηηθά απιάθηα θαη πδξνθφξα θαλάιηα. Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο. Μέζνδνη θαζαξηζκνύ Γηα λα απνξξνθεζεί ρξεζηκνπνηείζηε ρψκα, άκκν ή απνξξνθεηηθά πιηθά. Απνκαθξχλεηε ην έδαθνο πνπ έρεη επηκνιπλζεί ζε κεγάιν βάζνο. πιιέμηε ην ρψκα θαη ηα άιια πιηθά ζε θνληέηλεξ γηα απνθνκηδή. Βι. Δλφηεηα 7 γηα ηχπνπο θνληέηλεξ. Διαρηζηνπνηείζηε ηελ ρξήζε λεξνχ γηα ηελ πξφιεςε ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε λεξφ γηα μέπιπκα Βι. Δλφηεηα 13 γηα ηελ απφξξηςε / θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ πνπ έρεη δηαξξεχζεη. Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ρεηξηζκνχ ζην ηκήκα 7 θαη γηα ηελ πξνζσπηθή πξνθχιαμε ηηο νδεγίεο ζην ηκήκα ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Πξέπεη λα ηεξείηαη νξζή βηνκεραληθή πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ. Υεηξηζκόο Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά. Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ηξφθηκα πνηά θαη δσνηξνθέο. Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. ε πεξίπ ησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. Πιχλεηε ζρνιαζηηθά ηα ρέξηα ζαο κεηά ην ρεηξηζκφ ή ηελ επαθή. Καζαξίζηε ζρνιαζηηθά ηνλ εμνπιηζκφ κεηά ηε ρξήζε. Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδηακαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηψλ θαη πξνζψπνπ. Φνξάηε θαηάιιειεο κπφηεο. Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιειεο κπφηεο εθφζνλ εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ. Απνθχγεηε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ, αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο/γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.

4 4 Αθνινπζείζηε ηηο αλαγξαθφκελεο ππνδείμεηο αθφκε θαη αθνχ ν πεξηέθηεο έρεη αδεηάζεη. Απνζήθεπζε Διάρηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: C Μέγηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 50 0 C πκβαηά πιηθά γηα απνζήθεπζε: αλνμείδσην αηζάιη, αινπκίληα, παινβάκβαθαο, πιαζηηθφ, γπάιηλε επίζηξσζε. Με ζπκβαηά πιηθά γηα απνζήθεπζε: γαιβαληζκέλν αηζάιη, κε επηθαιπκκέλν καιαθφ αηζάιη, βι. ελφηεηα 10. Κξαηήζηε ην καθξηά απφ ηα παηδηά. Κξαηήζηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Γηαηεξήζηε ην ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. Παξαηεηακέλε απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεξηθή θξπζηάιισζε. Δάλ παγψζεη, ηνπνζεηήζηε ζε δεζηφ δσκάηην θαη αλαθηλείηε ηαθηηθά γηα λα επαλέιζεη ζε κνξθή δηαιχκαηνο. Αθνινπζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο θαλνληζκνχο. Διάρηζηνο ρξφλνο δσήο (πξηλ αλνηρηεί) : 2 ρξφληα 8. ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΘΔΗ /ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΗ Δπηπξόζζεηεο ελδείμεηο ρεηξηζκνύ ηνπ πξντόληνο πζηαηηθά Οδεγίεο θαηά ηελ έθζεζε ζην πξντόλ Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη Γελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ νπζία. Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο Γελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ νπζία. Νεξφ Γελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ νπζία. Μέηξα θαηά ηελ εθαξκνγή ε πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη επαθή κε ηα κάηηα, πξέπεη λα ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο γηα ην πιχζηκν ησλ καηηψλ. Πξνζηαζία νθζαικώλ Δάλ ππάξρεη πηζαλφηεηα επαθήο: Φνξέζηε γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ηα ρεκηθά. Πξνζηαζία δέξκαηνο Δάλ ππάξρεη επαλαιακβαλφκελε ή παξαηεηακέλε επαθή: Φνξέζηε γάληηα αλζεθηηθά ζηα ρεκηθά. Πξνζηαζία από αλαπλνήο Γελ ππάξρεη αλάγθε εηδηθήο πξνζηαζίαο εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ρξήζεο. Όπνπ ζπληζηάηαη, ζπκβνπιεπζείηε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηνλ θαηάιιειν ηχπν εμνπιηζκνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Απηά ηα θπζηθά δεδνκέλα είλαη ηππηθέο ηηκέο, βαζηζκέλεο ζε δνθηκαζκέλα πιηθά, αιιά κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ δείγκα ζε δείγκα. Οη ηππηθέο ηηκέο δελ πξέπεη λα εξκελεχνληαη σο εγγπεκέλε αλάιπζε γηα ζπγθεθξηκέλεο παξηίδεο ή σο πξνδηαγξαθέο γηα ην ζθεχαζκα.

5 5 Υξψκα / δηαθπκάλζεηο ρξψκαηνο: Πνξηνθαιί (ήιεθηξνλ) Μνξθή: Τγξφ Οζκή: Διαθξά Ακίλεο Αιιαγέο θπζηθήο θαηάαζηαζεο (ηήμε, βξαζκφο, θιπ): εκείν ηήμεο Με εθαξκφζηκν εκείν βξαζκνχ Με δηαζέζηκα ζηνηρεία Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο Γελ έρεη εθξεθηηθέο ηδηφηεηεο εκείν αλάθιεμεο: Γελ αλαθιέγεηαη Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο: C Δηδηθφ βάξνο: 20 0 C / 4 0 C Σάζε αηκψλ: Με ζεκαληηθά εμαηκήζηκν, πδαηηθφ δηάιπκα Ππθλφηεηα αηκψλ Με εθαξκφζηκν Βαζκφο εμέηκηζεο Με δηαζέζηκα ζηνηρεία Γπλακηθφ ημψδεο 73,2 mpa s Κηλεηηθφ ημψδεο 62, C Ππθλφηεηα 1,172 g/cm 20 0 C Γηαιπηφηεηα: ην λεξφ: απφιπηα δηαιπηφ ph: 4,4 80 g/l 20 g/l πληειεζηήο θαηαλνκήο Log Pow 25 0 C (γθιπθνζέτη) 10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΗ ηαζεξόηεηα ηαζεξφ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο. Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία Δπηθίλδπλα πξντόληα απνδόκεζεο Θεξκηθή απνδφκεζε: Δπηθίλδπλα πξντφληα αλάθιεμεο: βι. ελφηεηα 5. Τιηθά πξνο απνθπγή /Αληίδξαζε Αληηδξά κε ην γαιβαληζκέλν αηζάιη ή ην κε επηθαιπκκέλν καιαθφ αηζάιη θαη παξάγεη πδξνγφλν, έλα πςειά εχθιεθην αέξην πνπ κπνξεί λα εθξαγεί. Απηνεπηηαρπλόκελε ζεξκνθξαζία δηάζπαζεο (SADT Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Απηή ε ελφηεηα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ ηνμηθνιφγνπο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά θαη ην ζθεχαζκα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά παξαθάησ. Ομεία ηνμηθόηεηα ζηόκαηνο Αξνπξαίνο, LD50: mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Ομεία ηνμηθόηεηα δέξκαηνο Κνπλέιη, LD50 (νξηαθή δνθηκή): >5.000 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Με ζαλαηεθφξν Ομεία ηνμηθόηεηα από αλαπλνή Αξνπξαίνο, LC50 (νξηαθή δνθηκή), 4 ώξεο, αεξνδόι (ηξηκεξέο δηάιπκα): > 3,18ml/L Σν κέγεζνο ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ αεξνδφι (<10κ) είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην κέγεζνο ηεο ζηαγφλαο (>100κ), πνπ επηηπγράλεηαη ζπλήζσο θαηά ηηο εθαξκνγέο κε ςεθαζκφ. Σν πξντφλ απηφ

6 6 δελ αεξνπνηείηαη θαηά ηελ κεηαρείξηζε ηνπ ή ηελ ρξήζε ηνπ θαη γηα απηφ δελ ηαμηλνκείηαη ζαλ επηθίλδπλν ζχκθσλα κε ηελ νδεθία 1999/45/EC.. Δξεζηζηηθόηεηα ζην δέξκα Κνπλέιη, 6 δώα, δνθηκή OECD 404: Δξπζξφηεηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,64 Οίδεκα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,03 Υξφλνο ίαζεο: 3 εκέξεο Δξεζηζηηθόηεηα ζηνπο νθζαικνύο Κνπλέιη, 6 δώα, δνθηκή OECD 405: Δξπζξφηεηα επηπεθπθφηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 1,17 Οίδεκα επηπεθπθφηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 1,60 Θνιεξφηεο ηνπ θεξαηνεηδνχο, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,57 Βιάβεο ηεο ίξηδαο, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,50 Υξφλνο ίαζεο: >28 εκέξεο Άιια ζπκπηψκαηα: πάλλνο, αιινίσζε ησλ ηζηψλ ζην κάηη (λέθξσζε επηπεθπθφηα) Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο Ιλδηθό ρνηξίδην, δνθηκή Buehler κε 9 ρνξεγήζεηο: Θεηηθή επίδξαζε: 0% ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΚΘΔΗ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΣΟ ΚΔΤΑΜΑ Καηάπνζε, ππεξβνιηθή, ζθόπηκα κε νξζή ρξήζε Δπηδξάζεηο ζην αλαπλεπζηηθό: πλεπκνλίηηδα (απφ αλαξξφθεζε) Δπηδξάζεηο ζην γαζηξεληεξηθό: λαπηία, εκεηφο, δηάξξνηα, θνηιηαθφ άιγνο, αηκαηέκεζηο Δπηδξάζεηο ζην θαξδηαγγεηαθό: θαξδηαθή δπζξπζκία, ειάηησζε θαξδηαθήο παξνρήο Γεληθέο επηδξάζεηο ζηνλ νξγαληζκό: δηαηαξαρέο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, ππννγθαηκία, απμεκέλα επίπεδα ακπιάζεο ζην πιάζκα, αηκνζπκπχθλσζε, κε αλαζηνιή ρνιηλεζηεξάζεο Δξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα αλάιπζε αίκαηνο: απμεκέλα επίπεδα ηξαλζακηλάζεο ζηνλ νξφ, ήπηα νμέσζε Δπαθή κε ηα κάηηα, βξαρπρξόληα, επηδεκηνινγηθά εκείσζε: ε κηα εθηελή επηδεκηνινγηθή κειέηε πάλσ ζε αλαθνξέο γηα επαθή ησλ ζθεπαζκάησλ ηνπ γθιπθνζέτη κε ηα κάηηα απφ αηχρεκα, πξνέθπςε φηη θακία πεξίπησζε αλεπαλφξζσηεο νθζαικηθήο βιάβεο δελ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε απηά ηα ζθεπάζκαηα. Αδσηνθσζθνλνκεζπιγθιπζίλε {γθιπθνζέτη} Μεηαιιαμηγέλεζηο ε πεηξακαηηθέο θαη θπζηθέο δνθηκέο κεηαιιαμηγέλεζεο: Με κεηαιιαμηγελέο. Δπαλαιακβαλόκελε ηνμηθόηεηα ζε δόζεηο Κνπλέιη, επηδεξκηθά, 21 εκέξεο NOAEL ηνμηθφηεηα: >5.000mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο εκεξεζίσο Όξγαλα / ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο: θακία Αξνπξαίνο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 3 κήλεο: NOAEL ηνμηθφηεηα: > mg/kg ηξνθήο Όξγαλα / ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο: θακία Υξόληεο επηδξάζεηο/καξθηλνγέλεζε Πνληίθη, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 24 κήλεο: NOEL φγθνο: >30.000mg/kg ηξνθήο NOAEL ηνμηθφηεηα: ~5.000 mg/kg ηξνθήο

7 7 Όγθνη: θαλέλαο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: ζπθψηη Άιιεο επηδξάζεηο: κείσζε ζηελ πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηζηνπαζνινγηθέο επηδξάζεηο Αξνπξαίνο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 24 κήλεο: NOEL φγθνο: >20.000mg/kg ηξνθήο NOAEL ηνμηθφηεηα: ~8.000 mg/kg ηξνθήο Όγθνη: θαλέλαο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: κάηηα Άιιεο επηδξάζεηο: κείσζε ζηελ πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηζηνπαζνινγηθέο επηδξάζεηο Σνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή / γνληκόηεηα Αξνπξαίνπο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 2 γεληέο: Δμειηθηηθή ηνμηθόηεηα / ηεξαηνγέλεζε NOAEL ηνμηθφηεηα: mg/kg δηαίηεο NOAEL αλαπαξαγσγή: > mg/kg δηαίηεο Όξγαλα / ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ ζηνπο γνλείο: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο ζηνπο γνλείο: κείσζε ζηελ αχμεζε βάξνπο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ ζηα λενγλά: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο ζηα λενγλά: κείσζε ζηελ αχμεζε βάξνπο Δπηδξάζεηο ζηνπο απνγφλνπο παξαηεξήζεθαλ κφλν κε ηελ ηνμηθφηεηα ηεο κεηέξαο Αξνπξαίνπο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 6 19 εκέξεο θπθινθνξίαο: NOAEL ηνμηθφηεηα: 1.000mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο NOAEL εμέιημε: mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Άιιεο επηδξάζεηο ζην δψν κεηέξα: κείσζε ζηελ πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο, κείσζε ηθαλφηεηαο επηβίσζεο Δπηδξάζεηο ζηελ εμέιημε: απψιεηα βάξνπο, απνβνιή κεηά ηελ εκθχηεπζε, θαζπζηεξεκέλε νζηενπνίεζε Δπηδξάζεηο ζηνπο απνγφλνπο παξαηεξήζεθαλ κφλν ζε ηνμηθφηεηα ηεο κεηέξαο. Κνπλέιη, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 6 27 εκέξεο θύεζεο: NOAEL ηνμηθφηεηα: 175mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο NOAEL ηνμηθφηεηα: 175 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ ζην δψν κεηέξα: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο ζην δψν κεηέξα: κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο επηβίσζεο Δπηδξάζεηο ζηελ εμέιημε: θακία 12. ΟΙΚΟΣΟΞΙΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Απηή ε ελφηεηα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ νηθνηνμηθνιφγνπο θαη άιινπο εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά θαη ην ζθεχαζκα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά παξαθάησ. Σνμηθόηεηα ζηελ πδάηηλε παλίδα, ςάξηα Φάξηα - Lepomis macrochirus: Ομεία ηνμηθφηεηα, 96 ψξεο ελ θηλήζεη, LC50: 5,8mg/L Φάξηα - Oncorhynchus my kiss: Ομεία ηνμηθφηεηα, 96 ψξεο ελ θηλήζεη, LC50: 8,2 mg/l Σνμηθόηεηα ζηελ πδάηηλε παλίδα, αζπόλδπια Τδξόβηα αζπόλδπια - Daphnia magna: Ομεία ηνμηθφηεηα, 48 ψξεο ζηαηηθά, EC50: 11 mg/l Σνμηθόηεηα ζηελ πδάηηλε παλίδα / πδξόβηα θπηά Φύθε - Selenastrum capricornutum: Ομεία ηνμηθφηεηα, 72 ψξεο ζηαηηθά, ErC50 (ξπζκφο αλάπηπμεο): 8,0mg/L

8 8 Τδξόβηα θπηά - Lemna minor: Ομεία ηνμηθφηεηα, 7 εκέξεο ζηαηηθά, EC50: > 6 mg/l Σνμηθόηεηα ζηα πηελά Οξηύθη ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο - Colinus virginianus: Σνμηθφηεηα ζηε δηαηξνθή, 5 εκέξεο, LC50: >5.620 mg/kg ηξνθήο Νήζζα πιαηύξξπγρνο Anas platyrhynchos: Σνμηθφηεηα ζηε δηαηξνθή, 5 εκέξεο, LC50: >5.620 mg/kg ηξνθήο Σνμηθόηεηα ζηα αξζξόπνδα Μέιηζζα - Apis mellifera: ηνκαηηθή ρνξήγεζε/ επαθή,48 ψξεο, LD50: > 326 κg/κέιηζζα Σνμηθόηεηα ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο, αζπόλδπια Γαηνζθώιεθαο - Eisenia foetida: Ομεία ηνμηθφηεηα, 14 εκέξεο, LC 50: >5.000 mg/kg μεξνχ εδάθνπο Αδσηνθσζθνλνκεζπιγθιπζίλε {γθιπθνζέτη} Βηνζπζζώξεπζε Φάξηα - Lepomis macrichirus: ε νιφθιεξν ην ςάξη: BCF: <1 Γελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή βηνζπζζψξεπζε. Απνηθνδόκεζε Έδαθνο, ρσξάθη Υξφλνο εκηδσήο: εκέξεο Koc: L/kg Μεγάιε απνξξφθεζε απφ ην έδαθνο Νεξό, αεξόβηα: Υξφλνο εκηδσήο (half life): <7 εκέξεο Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο Απνηθνδόκεζε Νεξό / ίδεκα, αεξόβηα, 30 0 C Υξφλνο εκηδσήο: < 4 εβδνκάδεο Δδαθνο, αεξόβηα: Υξφλνο εκηδσήο: 1-7 εκέξεο 13. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ / ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ Πξντόλ Αλαθπθιψζηε εάλ είλαη δηαζέζηκεο νη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο /εμνπιηζκφο. Απνηεθξψζηε ζε εηδηθφ θιίβαλν, ειεγρφκελεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο. Καηά ηελ απνθνκηδή / θαηαζηξνθή αληηκεησπίζηε ην σο επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα. Κξαηήζηε ην καθξηά απφ απνρεηεχζεηο, αξδεπηηθά απιάθηα θαη πδξνθφξα θαλάιηα. Αθνινπζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο θαλνληζκνχο. Πεξηέθηεο Ξεπιχληε ηξεηο θνξέο ή κε πίεζε λεξνχ ηνπο άδεηνπο πεξηέθηεο. πιιέμηε ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ζην ληεπφδηην ςεθαζκνχ. Απνζεθεχζηε γηα ηελ πεξηζπιινγή ηνπ απφ ηελ εγθεθξηκέλε ππεξεζία απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ. Καηά ηελ απνθνκηδή / θαηαζηξνθή αληηκεησπίζηε ην σο κε επηθίλδπλν βηνκεραληθφ απφβιεην. ΜΖ μαλαρξεζηκνπνηείηε ηνπο πεξηέθηεο.

9 9 Αθνινπζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο θαλνληζκνχο. Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ρεηξηζκνχ ζην ηκήκα 7 θαη γηα ηελ πξνζσπηθή πξνθχιαμε ηηο νδεγίεο ζην ηκήκα ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Σα δεδνκέλα απηήο ηεο ελφηεηαο παξέρνληαη κφλν πιεξνθνξηαθά. Παξαθαινχκε εθαξκφζηε ηνπο πξνζήθνληεο θαλνληζκνχο γηα ηε ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ γηα κεηαθνξά. ADR/RID ΔΚΓΟΥΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΤΓΡΟ, N.O.S., (γθιπθνζέτη, ηάιννπακίλ) UN No.: UN3082 Class: 9 Kemler: 90 Packing group: III IMO ΔΚΓΟΥΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΤΓΡΟ, N.O.S., (γθιπθνζέτη, ηάιννπακίλ) UN No.: UN3082 Class: 9 Packing group: III ΘΑΛΛΑΗΟ ΡΤΠΟ IATA/ICAO ΔΚΓΟΥΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΤΓΡΟ, N.O.S., (ηάιννπακίλ, γθιπθνζέτη) UN No: UN3082 Class: 9 Packing group: III ΘΑΛΛΑΗΟ ΡΤΠΟ 15. ΣΟΙΥΔΙΑ ΡΤΘΜΙΣΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ Υαξαθηεξηζκόο ΔΔ (θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ παξαζθεπαζηή) Καηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/45/EC ηεο ΔΔ γηα ηα Δπηθίλδπλα Παξαζθεπάζκαηα. Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. S25 Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιχλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. S35 Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί κε αζθαιή ηξφπν. S57 Να ρξεζηκνπνηεζεί ν θαηάιιεινο πεξηέθηεο γηα λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δζληθή θαηεγνξηνπνίεζε Διιάδα Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. S1/2 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά. S13 Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ηξφθηκα πνηά θαη δσνηξνθέο.

10 10 S20/21 Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. S25 Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. S36/37/39 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδηακαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηψλ θαη πξνζψπνπ. Φνξάηε θαηάιιειεο κπφηεο. Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιειεο κπφηεο εθφζνλ εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ. S61 Απνθχγεηε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ, αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο/γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. SP1 ΜΖΝ ΡΤΠΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΝΔΡΟ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ Ζ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΟΤ. SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 5 κέξησλ απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά. SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κή ζηφρνπο, λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 5 κέξησλ απφ ηε κε γεσξγηθή γή. - Ζ εθαξκνγή λα γίλεηαη φηαλ δελ ππάξρεη λεξφ ζηα ζηξαγγηζηθά θαλάιηα. 16. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Οη εδψ παξαηεζέκελεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη αλαγθαζηηθά εμνλπρηζηηθέο, αιιά είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο πξνεξρφκελεο απφ αμηφπηζηα ζρεηηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία. Αθνινχζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο/ εζληθνχο/ δηεζλείο θαλνληζκνχο. Παξαθαινχκε ζπκβνπιεπζείηε ην πξνκεζεπηή εάλ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. ύκβνια θαη θξάζεηο Κηλδύλνπ ησλ ζπζηαηηθώλ ζηελ ΔΔ πζηαηηθά Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο Νεξφ ύκβνια θαη θξάζεηο Κηλδύλνπ ησλ ζπζηαηηθώλ ζηελ ΔΔ Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Xn - Δπηβιαβέο. Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R22 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. εκεηώζεηο {a} Δηηθέηα Δπξσπατθήο Έλσζεο (ήκαλζε ηνπ παξαζθεπαζηνύ) {b} Δηηθέηα Δπξσπατθήο Έλσζεο (Παξάξηεκα Ι) {c} Δζληζθή ήκαλζε Αλ θαη νη πιεξνθνξίεο θαη νη ζπζηάζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην παξφλ παξαηίζεληαη θαιή ηε πίζηε θαη ζεσξνχληαη ζσζηέο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξφληνο, ε εηαηξία Company δελ εθθξάδεη βεβαηφηεηα γηα ηελ πιεξφηεηα ή ηελ αθξίβεηα απηψλ γηα ην κέιινλ. Οη πιεξνθνξίεο δίλνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφζσπν πνπ ηηο απνδέρεηαη θξίλεη απηφ κφλν ηνπ γηα ηελ

11 11 θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ην ζθνπφ πνπ ηηο πξννξίδεη. ε θακία πεξίπησζε ε εηαηξία Company δελ είλαη ππεχζπλε γηα δεκίεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ή εμάξηεζε απφ ηελ πιεξνθφξεζε. ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΓΔΝ ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΑΗ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΡΖΣΑ Ή ΔΜΜΔΑ ΔΓΓΤΖΔΗ Ή ΓΔΜΔΤΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ Ή ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΔ, Δ ΥΔΖ ΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ή ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1 MONSANTO Europe S.A. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Roundup 12 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα σκευάσματος Rodeo 36 SL Χρήση σκευάσματος Ζιζανιοκτόνο Χημικό όνομα Μη εφαρμόσιμο Συνώνυμα Κανένα Εταιρία/(Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Αζθαινύο Φεηξηζκνύ Πξνϊόληνο (MSDS) Ηκεξνκελία : 10/10/2003

Γειηίν Αζθαινύο Φεηξηζκνύ Πξνϊόληνο (MSDS) Ηκεξνκελία : 10/10/2003 Ηκεξνκελία : 10/10/2003 Φώξα : ΔΛΛΑΓΑ Αλαζεώξεζε βάζεη REACH από Agrotechnica: 29/5/2009 Πξνϊόλ : METALDEHYDE 5 PEL Έθδνζε : 1 1. Ταπηόηεηα νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη εηαηξίαο 1.1. Σηνηρεία νπζίαο / παξαζθεπάζκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. TOIXEIA ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/05/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/05/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/05/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα MEPIQUAT CHLORIDE 5 SL ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. sσοιυδια ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011 (Ν 141(I)/2011) ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ

Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011 (Ν 141(I)/2011) ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011 (Ν 141(I)/2011) ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ Λακβάλνληαο ππφςε: Τελ αίηεζε κε αξ. 3558, εκεξνκελίαο 28/03/2013 γηα ρνξήγεζε άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγιαΐα Κπξηαθνύ" rectory/en/

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγιαΐα Κπξηαθνύ rectory/en/ Δλεκέξσζε: 09/05/2011 Τπεξηζρύεη ηνπ/ησλ: 09/05/2011 Έθδνζε: 9.0 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία/υαξαθηεξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Κσδηθόο πξνΐόληνο : 10100DN9990 Ο αξηζκόο ηνπ ηερληθνύ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντόληνο : : 9990 1.2 πλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ECO COMPLEX BLUE (FOOD PROCESSING SAFE ) Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 15/5/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 15/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 15/5/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 15/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 15/5/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 15/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

MONSANTO Europe S.A. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Δκπνξηθφ πξντφλ

MONSANTO Europe S.A. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Δκπνξηθφ πξντφλ MONSANTO Europe S.A. ειίδα: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Δκπνξηθφ πξντφλ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Όλνκα πξντόληνο Roundup Gold CLP Παξάξηεκα VI, αξ. επξεηεξίνπ Γελ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB 1 Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη ηεο εηαηξίαο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία: 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο STAINLESS STEEL CLEANER FG Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα Σελίδα: 1 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα σκευάσματος Glyphosate 360 SL Χρήση σκευάσματος Ζιζανιοκτόνο Χημικό όνομα Μη εφαρμόσιμο Συνώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10 NOVEL CHEMICALS-ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΑΓΛΑ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ. : 2310 797 277 FAX : 2310 796 916 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10 1. Σκήκα 1.ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : EF-1383 DE-570 + 2,4-D SE Herbicide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : EF-1383 DE-570

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

SELECT 12EC Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο πιηθνύ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηνπ επξσπατθνύ θαλνληζκνύ αξηζ. 1907/2006 R.E.A.C.H.

SELECT 12EC Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο πιηθνύ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηνπ επξσπατθνύ θαλνληζκνύ αξηζ. 1907/2006 R.E.A.C.H. ALS GR 1 - ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Όλνκα πξντόληνο/νπζίαο Υξήζε πξντόληνο/νπζίαο Εηδαληνθηόλν Πξνκεζεπηήο Arysta LifeScience SAS BP 80 Route d Artix 64150 Noguères - Γαιιία Σει. : + 33

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1:

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώπιζη Πποϊόνηορ και Ππομηθεςηή Πποϊόν: Megapoxy 34 - Μέπορ Α (Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Megapoxy 34 - Μέξνο Β) Καηηγοπιοποίηζη: Δπηθίλδπλν θαηά ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : LONTREL* 100 Herbicide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ 1.1 : LONTREL* 100 Herbicide 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Metal Free Paste Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. (). 453/2010 : GF-1365 Aminopyralid K Salt 30g ae/l + : DOW AGROSCIENCES S.A.S. (),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : GF-1365 Aminopyralid

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : EF-1315 CHLORPYRIFOS 75WG Insecticide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : EF-1315 CHLORPYRIFOS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1:

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώπιζη Πποϊόνηορ και Ππομηθεςηή Πποϊόν: Megapoxy H - Μέπορ Α (Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Megapoxy H - Μέξνο Β) Καηηγοπιοποίηζη: Δπηθίλδπλν θαηά ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα