Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα"

Transcript

1 1 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Glialka 36 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν πλώλπκα Καλέλα Δηαηξία/(Γξαθείν πσιήζεσλ) MONSANTO Europe SA Haven 627, Scheldelaan 460, B-240 Antwerp, Belgium Telephone: + 32 (0) Fax: +32 (0) Σειέθσλν θέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: Σειέθσλν Βέιγην: + 32 (0) ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ Υαξαθηεξηζκόο ΔΔ (θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ παξαζθεπαζηή) Καηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/45/EC ηεο ΔΔ γηα ηα Δπηθίλδπλα Παξαζθεπάζκαηα. Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Δζληθή θαηεγνξηνπνίεζε Διιάδα Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Πηζαλέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία Πηζαλνί ηξόπνη έθζεζεο Δπαθή κε ην δέξκα, επαθή κε ηα κάηηα. Δπαθή κε ηα κάηηα, βξαρπρξόληα Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνζσξηλφ εξεζηζκφ ηνπ καηηνχ. Δπαθή κε ην δέξκα, βξαρπρξόληα Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνηεηλφκελεο νδεγίεο ρξήζεο. Δηζπλνή, βξαρπρξόληα Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνηεηλφκελεο νδεγίεο ρξήζεο.

2 2 Πηζαλέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Bι. ελφηεηα 11 γηα ηνμηθνινγηθέο θαη ελφηεηα 12 γηα πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο 3. ΤΝΘΔΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Γξώλ ζπζηαηηθό Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηεο αδσηνθσζθσλνκεζπιγθιπζίλεο {Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη} ύλζεζε πζηαηηθά Αξηζκόο CAS Αξηζκόο EINECS/ELINCS No. Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη % επί ηνπ βάξνπο (θαηά πξνζέγγηζε) ύκβνια θαη θξάζεηο Κηλδύλνπ ησλ ζπζηαηηθώλ ζηελ ΔΔ ,5 Ν; R 51/53; {β} Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο ,5 Xn, Ν; R22, 41, 51/53; {α} Νεξφ Ζ εηδηθή ρεκηθή ηαπηφηεηα δελ αλαθέξεηαη δηφηη είλαη εκπνξηθή κπζηηθή πιεξνθνξία ηεο εηαηξείαο 4. ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ Υξεζηκννηείζηε πξνζσπηθά κέζα πξνζηαζίαο πνπ ζπληζηψληαη ζηε ηκήκα 8. Δπαθή κε ηα κάηηα Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά θαη θαιέζηε ακέζσο γηαηξφ. Δη δπλαηφλ, απνκαθξχλεηε ηνπο θαθνχο επαθήο.. Δπαθή κε ην δέξκα Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Πιχλεηε ηα ξνχρα θαη θαζαξίζηε ηα παπνχηζηα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. Δηζπλνή Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα απφ ην ζεκείν έθζεζεο, δηαηεξείεζηε ηνλ δεζηφ θαη μεθνχξαζην. Απεπζπλζείηε πξνιεπηηθά ζε γηαηξφ. Καηάπνζε Υνξεγείζηε ακέζσο λεξφ λα πηεί. ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηφ ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Με ρνξεγήζεηε ηίπνηα ζηνλ παζφληα εάλ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ θιάζηε ηαηξηθή βνήζεηα. ύζηαζε πξνο ηαηξνύο Απηφ ην ζθεχαζκα δελ απνηειεί αλαζηνιέα ρνιηλεζηεξάζεο. Αληίδνην Ζ ρξήζε αηξνπίλεο θαη νμίκεο δελ ελδείθλπηαη. 5. ΜΔΣΡΑ ΠΤΡΟΒΔΗ εκείν Αλάθιεμεο Γελ αλαθιέγεηαη Μέζα ππξόζβεζεο

3 3 Δλδείθλπηαη: λεξφ, αθξφο ππξφζβεζεο, μεξφ ρεκηθφ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) Παξεπόκελνη θίλδπλνη θσηηάο θαη έθξεμεο Διαρηζηνπνηήζηε ηε ρξήζε λεξνχ γηα λα απνηξέςεηε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε. Πξνθπιάμεηο γηα ην νηθνζχζηεκα: βι. ελφηεηα 6. Δπηβιαβή πξντόληα αλάθιεμεο Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νμείδηα ηνπ θσζθφξνπ (PxOy), νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NΟx) Δμνπιηζκόο ππξόζβεζεο Αηνκηθή ζπζθεπή νμπγφλνπ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα θαζαξηεζεί απφ ππνιείκκαηα ελδειερψο κεηά ηε ρξήζε. 6. ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ / ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Μέηξα πξνζηαζίαο γηα ην ρξήζηε Αθνινπζήζηε ηηο ππνδείμεηο πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε ζηελ ελφηεηα 8. Κξαηείζηε καθξηά ηα πξφζσπα πνπ δελ είλαη αλαγθαίν λα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Δηδνπνείζηε ην θνηλφ γηα ηελ χπαξμε θηλδχλνπ εξεζηζκνχ/θηλδχλνπ δηάβξσζεο Πξνθπιάμεηο γηα ην πεξηβάιινλ Πεξηνξίζηε ηελ εμάπισζε. Κξαηείζηε καθξηά απφ απνρεηεχζεηο, αξδεπηηθά απιάθηα θαη πδξνθφξα θαλάιηα. Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο. Μέζνδνη θαζαξηζκνύ Γηα λα απνξξνθεζεί ρξεζηκνπνηείζηε ρψκα, άκκν ή απνξξνθεηηθά πιηθά. Απνκαθξχλεηε ην έδαθνο πνπ έρεη επηκνιπλζεί ζε κεγάιν βάζνο. πιιέμηε ην ρψκα θαη ηα άιια πιηθά ζε θνληέηλεξ γηα απνθνκηδή. Βι. Δλφηεηα 7 γηα ηχπνπο θνληέηλεξ. Διαρηζηνπνηείζηε ηελ ρξήζε λεξνχ γηα ηελ πξφιεςε ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε λεξφ γηα μέπιπκα Βι. Δλφηεηα 13 γηα ηελ απφξξηςε / θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ πνπ έρεη δηαξξεχζεη. Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ρεηξηζκνχ ζην ηκήκα 7 θαη γηα ηελ πξνζσπηθή πξνθχιαμε ηηο νδεγίεο ζην ηκήκα ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Πξέπεη λα ηεξείηαη νξζή βηνκεραληθή πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ. Υεηξηζκόο Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά. Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ηξφθηκα πνηά θαη δσνηξνθέο. Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. ε πεξίπ ησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. Πιχλεηε ζρνιαζηηθά ηα ρέξηα ζαο κεηά ην ρεηξηζκφ ή ηελ επαθή. Καζαξίζηε ζρνιαζηηθά ηνλ εμνπιηζκφ κεηά ηε ρξήζε. Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδηακαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηψλ θαη πξνζψπνπ. Φνξάηε θαηάιιειεο κπφηεο. Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιειεο κπφηεο εθφζνλ εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ. Απνθχγεηε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ, αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο/γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.

4 4 Αθνινπζείζηε ηηο αλαγξαθφκελεο ππνδείμεηο αθφκε θαη αθνχ ν πεξηέθηεο έρεη αδεηάζεη. Απνζήθεπζε Διάρηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: C Μέγηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 50 0 C πκβαηά πιηθά γηα απνζήθεπζε: αλνμείδσην αηζάιη, αινπκίληα, παινβάκβαθαο, πιαζηηθφ, γπάιηλε επίζηξσζε. Με ζπκβαηά πιηθά γηα απνζήθεπζε: γαιβαληζκέλν αηζάιη, κε επηθαιπκκέλν καιαθφ αηζάιη, βι. ελφηεηα 10. Κξαηήζηε ην καθξηά απφ ηα παηδηά. Κξαηήζηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Γηαηεξήζηε ην ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. Παξαηεηακέλε απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεξηθή θξπζηάιισζε. Δάλ παγψζεη, ηνπνζεηήζηε ζε δεζηφ δσκάηην θαη αλαθηλείηε ηαθηηθά γηα λα επαλέιζεη ζε κνξθή δηαιχκαηνο. Αθνινπζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο θαλνληζκνχο. Διάρηζηνο ρξφλνο δσήο (πξηλ αλνηρηεί) : 2 ρξφληα 8. ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΘΔΗ /ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΗ Δπηπξόζζεηεο ελδείμεηο ρεηξηζκνύ ηνπ πξντόληνο πζηαηηθά Οδεγίεο θαηά ηελ έθζεζε ζην πξντόλ Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη Γελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ νπζία. Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο Γελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ νπζία. Νεξφ Γελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ νπζία. Μέηξα θαηά ηελ εθαξκνγή ε πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη επαθή κε ηα κάηηα, πξέπεη λα ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο γηα ην πιχζηκν ησλ καηηψλ. Πξνζηαζία νθζαικώλ Δάλ ππάξρεη πηζαλφηεηα επαθήο: Φνξέζηε γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ηα ρεκηθά. Πξνζηαζία δέξκαηνο Δάλ ππάξρεη επαλαιακβαλφκελε ή παξαηεηακέλε επαθή: Φνξέζηε γάληηα αλζεθηηθά ζηα ρεκηθά. Πξνζηαζία από αλαπλνήο Γελ ππάξρεη αλάγθε εηδηθήο πξνζηαζίαο εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ρξήζεο. Όπνπ ζπληζηάηαη, ζπκβνπιεπζείηε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηνλ θαηάιιειν ηχπν εμνπιηζκνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Απηά ηα θπζηθά δεδνκέλα είλαη ηππηθέο ηηκέο, βαζηζκέλεο ζε δνθηκαζκέλα πιηθά, αιιά κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ δείγκα ζε δείγκα. Οη ηππηθέο ηηκέο δελ πξέπεη λα εξκελεχνληαη σο εγγπεκέλε αλάιπζε γηα ζπγθεθξηκέλεο παξηίδεο ή σο πξνδηαγξαθέο γηα ην ζθεχαζκα.

5 5 Υξψκα / δηαθπκάλζεηο ρξψκαηνο: Πνξηνθαιί (ήιεθηξνλ) Μνξθή: Τγξφ Οζκή: Διαθξά Ακίλεο Αιιαγέο θπζηθήο θαηάαζηαζεο (ηήμε, βξαζκφο, θιπ): εκείν ηήμεο Με εθαξκφζηκν εκείν βξαζκνχ Με δηαζέζηκα ζηνηρεία Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο Γελ έρεη εθξεθηηθέο ηδηφηεηεο εκείν αλάθιεμεο: Γελ αλαθιέγεηαη Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο: C Δηδηθφ βάξνο: 20 0 C / 4 0 C Σάζε αηκψλ: Με ζεκαληηθά εμαηκήζηκν, πδαηηθφ δηάιπκα Ππθλφηεηα αηκψλ Με εθαξκφζηκν Βαζκφο εμέηκηζεο Με δηαζέζηκα ζηνηρεία Γπλακηθφ ημψδεο 73,2 mpa s Κηλεηηθφ ημψδεο 62, C Ππθλφηεηα 1,172 g/cm 20 0 C Γηαιπηφηεηα: ην λεξφ: απφιπηα δηαιπηφ ph: 4,4 80 g/l 20 g/l πληειεζηήο θαηαλνκήο Log Pow 25 0 C (γθιπθνζέτη) 10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΗ ηαζεξόηεηα ηαζεξφ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο. Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία Δπηθίλδπλα πξντόληα απνδόκεζεο Θεξκηθή απνδφκεζε: Δπηθίλδπλα πξντφληα αλάθιεμεο: βι. ελφηεηα 5. Τιηθά πξνο απνθπγή /Αληίδξαζε Αληηδξά κε ην γαιβαληζκέλν αηζάιη ή ην κε επηθαιπκκέλν καιαθφ αηζάιη θαη παξάγεη πδξνγφλν, έλα πςειά εχθιεθην αέξην πνπ κπνξεί λα εθξαγεί. Απηνεπηηαρπλόκελε ζεξκνθξαζία δηάζπαζεο (SADT Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Απηή ε ελφηεηα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ ηνμηθνιφγνπο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά θαη ην ζθεχαζκα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά παξαθάησ. Ομεία ηνμηθόηεηα ζηόκαηνο Αξνπξαίνο, LD50: mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Ομεία ηνμηθόηεηα δέξκαηνο Κνπλέιη, LD50 (νξηαθή δνθηκή): >5.000 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Με ζαλαηεθφξν Ομεία ηνμηθόηεηα από αλαπλνή Αξνπξαίνο, LC50 (νξηαθή δνθηκή), 4 ώξεο, αεξνδόι (ηξηκεξέο δηάιπκα): > 3,18ml/L Σν κέγεζνο ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ αεξνδφι (<10κ) είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην κέγεζνο ηεο ζηαγφλαο (>100κ), πνπ επηηπγράλεηαη ζπλήζσο θαηά ηηο εθαξκνγέο κε ςεθαζκφ. Σν πξντφλ απηφ

6 6 δελ αεξνπνηείηαη θαηά ηελ κεηαρείξηζε ηνπ ή ηελ ρξήζε ηνπ θαη γηα απηφ δελ ηαμηλνκείηαη ζαλ επηθίλδπλν ζχκθσλα κε ηελ νδεθία 1999/45/EC.. Δξεζηζηηθόηεηα ζην δέξκα Κνπλέιη, 6 δώα, δνθηκή OECD 404: Δξπζξφηεηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,64 Οίδεκα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,03 Υξφλνο ίαζεο: 3 εκέξεο Δξεζηζηηθόηεηα ζηνπο νθζαικνύο Κνπλέιη, 6 δώα, δνθηκή OECD 405: Δξπζξφηεηα επηπεθπθφηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 1,17 Οίδεκα επηπεθπθφηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 1,60 Θνιεξφηεο ηνπ θεξαηνεηδνχο, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,57 Βιάβεο ηεο ίξηδαο, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0,50 Υξφλνο ίαζεο: >28 εκέξεο Άιια ζπκπηψκαηα: πάλλνο, αιινίσζε ησλ ηζηψλ ζην κάηη (λέθξσζε επηπεθπθφηα) Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο Ιλδηθό ρνηξίδην, δνθηκή Buehler κε 9 ρνξεγήζεηο: Θεηηθή επίδξαζε: 0% ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΚΘΔΗ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΣΟ ΚΔΤΑΜΑ Καηάπνζε, ππεξβνιηθή, ζθόπηκα κε νξζή ρξήζε Δπηδξάζεηο ζην αλαπλεπζηηθό: πλεπκνλίηηδα (απφ αλαξξφθεζε) Δπηδξάζεηο ζην γαζηξεληεξηθό: λαπηία, εκεηφο, δηάξξνηα, θνηιηαθφ άιγνο, αηκαηέκεζηο Δπηδξάζεηο ζην θαξδηαγγεηαθό: θαξδηαθή δπζξπζκία, ειάηησζε θαξδηαθήο παξνρήο Γεληθέο επηδξάζεηο ζηνλ νξγαληζκό: δηαηαξαρέο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, ππννγθαηκία, απμεκέλα επίπεδα ακπιάζεο ζην πιάζκα, αηκνζπκπχθλσζε, κε αλαζηνιή ρνιηλεζηεξάζεο Δξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα αλάιπζε αίκαηνο: απμεκέλα επίπεδα ηξαλζακηλάζεο ζηνλ νξφ, ήπηα νμέσζε Δπαθή κε ηα κάηηα, βξαρπρξόληα, επηδεκηνινγηθά εκείσζε: ε κηα εθηελή επηδεκηνινγηθή κειέηε πάλσ ζε αλαθνξέο γηα επαθή ησλ ζθεπαζκάησλ ηνπ γθιπθνζέτη κε ηα κάηηα απφ αηχρεκα, πξνέθπςε φηη θακία πεξίπησζε αλεπαλφξζσηεο νθζαικηθήο βιάβεο δελ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε απηά ηα ζθεπάζκαηα. Αδσηνθσζθνλνκεζπιγθιπζίλε {γθιπθνζέτη} Μεηαιιαμηγέλεζηο ε πεηξακαηηθέο θαη θπζηθέο δνθηκέο κεηαιιαμηγέλεζεο: Με κεηαιιαμηγελέο. Δπαλαιακβαλόκελε ηνμηθόηεηα ζε δόζεηο Κνπλέιη, επηδεξκηθά, 21 εκέξεο NOAEL ηνμηθφηεηα: >5.000mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο εκεξεζίσο Όξγαλα / ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο: θακία Αξνπξαίνο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 3 κήλεο: NOAEL ηνμηθφηεηα: > mg/kg ηξνθήο Όξγαλα / ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο: θακία Υξόληεο επηδξάζεηο/καξθηλνγέλεζε Πνληίθη, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 24 κήλεο: NOEL φγθνο: >30.000mg/kg ηξνθήο NOAEL ηνμηθφηεηα: ~5.000 mg/kg ηξνθήο

7 7 Όγθνη: θαλέλαο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: ζπθψηη Άιιεο επηδξάζεηο: κείσζε ζηελ πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηζηνπαζνινγηθέο επηδξάζεηο Αξνπξαίνο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 24 κήλεο: NOEL φγθνο: >20.000mg/kg ηξνθήο NOAEL ηνμηθφηεηα: ~8.000 mg/kg ηξνθήο Όγθνη: θαλέλαο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: κάηηα Άιιεο επηδξάζεηο: κείσζε ζηελ πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηζηνπαζνινγηθέο επηδξάζεηο Σνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή / γνληκόηεηα Αξνπξαίνπο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 2 γεληέο: Δμειηθηηθή ηνμηθόηεηα / ηεξαηνγέλεζε NOAEL ηνμηθφηεηα: mg/kg δηαίηεο NOAEL αλαπαξαγσγή: > mg/kg δηαίηεο Όξγαλα / ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ ζηνπο γνλείο: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο ζηνπο γνλείο: κείσζε ζηελ αχμεζε βάξνπο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ ζηα λενγλά: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο ζηα λενγλά: κείσζε ζηελ αχμεζε βάξνπο Δπηδξάζεηο ζηνπο απνγφλνπο παξαηεξήζεθαλ κφλν κε ηελ ηνμηθφηεηα ηεο κεηέξαο Αξνπξαίνπο, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 6 19 εκέξεο θπθινθνξίαο: NOAEL ηνμηθφηεηα: 1.000mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο NOAEL εμέιημε: mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Άιιεο επηδξάζεηο ζην δψν κεηέξα: κείσζε ζηελ πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο, κείσζε ηθαλφηεηαο επηβίσζεο Δπηδξάζεηο ζηελ εμέιημε: απψιεηα βάξνπο, απνβνιή κεηά ηελ εκθχηεπζε, θαζπζηεξεκέλε νζηενπνίεζε Δπηδξάζεηο ζηνπο απνγφλνπο παξαηεξήζεθαλ κφλν ζε ηνμηθφηεηα ηεο κεηέξαο. Κνπλέιη, ζηνκαηηθή ρνξήγεζε, 6 27 εκέξεο θύεζεο: NOAEL ηνμηθφηεηα: 175mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο NOAEL ηνμηθφηεηα: 175 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ ζην δψν κεηέξα: θαλέλα Άιιεο επηδξάζεηο ζην δψν κεηέξα: κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο επηβίσζεο Δπηδξάζεηο ζηελ εμέιημε: θακία 12. ΟΙΚΟΣΟΞΙΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Απηή ε ελφηεηα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ νηθνηνμηθνιφγνπο θαη άιινπο εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά θαη ην ζθεχαζκα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά παξαθάησ. Σνμηθόηεηα ζηελ πδάηηλε παλίδα, ςάξηα Φάξηα - Lepomis macrochirus: Ομεία ηνμηθφηεηα, 96 ψξεο ελ θηλήζεη, LC50: 5,8mg/L Φάξηα - Oncorhynchus my kiss: Ομεία ηνμηθφηεηα, 96 ψξεο ελ θηλήζεη, LC50: 8,2 mg/l Σνμηθόηεηα ζηελ πδάηηλε παλίδα, αζπόλδπια Τδξόβηα αζπόλδπια - Daphnia magna: Ομεία ηνμηθφηεηα, 48 ψξεο ζηαηηθά, EC50: 11 mg/l Σνμηθόηεηα ζηελ πδάηηλε παλίδα / πδξόβηα θπηά Φύθε - Selenastrum capricornutum: Ομεία ηνμηθφηεηα, 72 ψξεο ζηαηηθά, ErC50 (ξπζκφο αλάπηπμεο): 8,0mg/L

8 8 Τδξόβηα θπηά - Lemna minor: Ομεία ηνμηθφηεηα, 7 εκέξεο ζηαηηθά, EC50: > 6 mg/l Σνμηθόηεηα ζηα πηελά Οξηύθη ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο - Colinus virginianus: Σνμηθφηεηα ζηε δηαηξνθή, 5 εκέξεο, LC50: >5.620 mg/kg ηξνθήο Νήζζα πιαηύξξπγρνο Anas platyrhynchos: Σνμηθφηεηα ζηε δηαηξνθή, 5 εκέξεο, LC50: >5.620 mg/kg ηξνθήο Σνμηθόηεηα ζηα αξζξόπνδα Μέιηζζα - Apis mellifera: ηνκαηηθή ρνξήγεζε/ επαθή,48 ψξεο, LD50: > 326 κg/κέιηζζα Σνμηθόηεηα ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο, αζπόλδπια Γαηνζθώιεθαο - Eisenia foetida: Ομεία ηνμηθφηεηα, 14 εκέξεο, LC 50: >5.000 mg/kg μεξνχ εδάθνπο Αδσηνθσζθνλνκεζπιγθιπζίλε {γθιπθνζέτη} Βηνζπζζώξεπζε Φάξηα - Lepomis macrichirus: ε νιφθιεξν ην ςάξη: BCF: <1 Γελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή βηνζπζζψξεπζε. Απνηθνδόκεζε Έδαθνο, ρσξάθη Υξφλνο εκηδσήο: εκέξεο Koc: L/kg Μεγάιε απνξξφθεζε απφ ην έδαθνο Νεξό, αεξόβηα: Υξφλνο εκηδσήο (half life): <7 εκέξεο Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο Απνηθνδόκεζε Νεξό / ίδεκα, αεξόβηα, 30 0 C Υξφλνο εκηδσήο: < 4 εβδνκάδεο Δδαθνο, αεξόβηα: Υξφλνο εκηδσήο: 1-7 εκέξεο 13. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ / ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ Πξντόλ Αλαθπθιψζηε εάλ είλαη δηαζέζηκεο νη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο /εμνπιηζκφο. Απνηεθξψζηε ζε εηδηθφ θιίβαλν, ειεγρφκελεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο. Καηά ηελ απνθνκηδή / θαηαζηξνθή αληηκεησπίζηε ην σο επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα. Κξαηήζηε ην καθξηά απφ απνρεηεχζεηο, αξδεπηηθά απιάθηα θαη πδξνθφξα θαλάιηα. Αθνινπζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο θαλνληζκνχο. Πεξηέθηεο Ξεπιχληε ηξεηο θνξέο ή κε πίεζε λεξνχ ηνπο άδεηνπο πεξηέθηεο. πιιέμηε ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ζην ληεπφδηην ςεθαζκνχ. Απνζεθεχζηε γηα ηελ πεξηζπιινγή ηνπ απφ ηελ εγθεθξηκέλε ππεξεζία απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ. Καηά ηελ απνθνκηδή / θαηαζηξνθή αληηκεησπίζηε ην σο κε επηθίλδπλν βηνκεραληθφ απφβιεην. ΜΖ μαλαρξεζηκνπνηείηε ηνπο πεξηέθηεο.

9 9 Αθνινπζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο θαλνληζκνχο. Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ρεηξηζκνχ ζην ηκήκα 7 θαη γηα ηελ πξνζσπηθή πξνθχιαμε ηηο νδεγίεο ζην ηκήκα ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Σα δεδνκέλα απηήο ηεο ελφηεηαο παξέρνληαη κφλν πιεξνθνξηαθά. Παξαθαινχκε εθαξκφζηε ηνπο πξνζήθνληεο θαλνληζκνχο γηα ηε ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ γηα κεηαθνξά. ADR/RID ΔΚΓΟΥΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΤΓΡΟ, N.O.S., (γθιπθνζέτη, ηάιννπακίλ) UN No.: UN3082 Class: 9 Kemler: 90 Packing group: III IMO ΔΚΓΟΥΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΤΓΡΟ, N.O.S., (γθιπθνζέτη, ηάιννπακίλ) UN No.: UN3082 Class: 9 Packing group: III ΘΑΛΛΑΗΟ ΡΤΠΟ IATA/ICAO ΔΚΓΟΥΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΤΓΡΟ, N.O.S., (ηάιννπακίλ, γθιπθνζέτη) UN No: UN3082 Class: 9 Packing group: III ΘΑΛΛΑΗΟ ΡΤΠΟ 15. ΣΟΙΥΔΙΑ ΡΤΘΜΙΣΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ Υαξαθηεξηζκόο ΔΔ (θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ παξαζθεπαζηή) Καηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/45/EC ηεο ΔΔ γηα ηα Δπηθίλδπλα Παξαζθεπάζκαηα. Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. S25 Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιχλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. S35 Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί κε αζθαιή ηξφπν. S57 Να ρξεζηκνπνηεζεί ν θαηάιιεινο πεξηέθηεο γηα λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δζληθή θαηεγνξηνπνίεζε Διιάδα Xi-Δξεζηζηηθφ, N-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. S1/2 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά. S13 Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ηξφθηκα πνηά θαη δσνηξνθέο.

10 10 S20/21 Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. S25 Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. S36/37/39 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδηακαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηψλ θαη πξνζψπνπ. Φνξάηε θαηάιιειεο κπφηεο. Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιειεο κπφηεο εθφζνλ εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ. S61 Απνθχγεηε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ, αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο/γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. SP1 ΜΖΝ ΡΤΠΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΝΔΡΟ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ Ζ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΟΤ. SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 5 κέξησλ απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά. SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κή ζηφρνπο, λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 5 κέξησλ απφ ηε κε γεσξγηθή γή. - Ζ εθαξκνγή λα γίλεηαη φηαλ δελ ππάξρεη λεξφ ζηα ζηξαγγηζηθά θαλάιηα. 16. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Οη εδψ παξαηεζέκελεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη αλαγθαζηηθά εμνλπρηζηηθέο, αιιά είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο πξνεξρφκελεο απφ αμηφπηζηα ζρεηηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία. Αθνινχζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / δεκνηηθνχο/ εζληθνχο/ δηεζλείο θαλνληζκνχο. Παξαθαινχκε ζπκβνπιεπζείηε ην πξνκεζεπηή εάλ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. ύκβνια θαη θξάζεηο Κηλδύλνπ ησλ ζπζηαηηθώλ ζηελ ΔΔ πζηαηηθά Άιαο ηζνπξνππιακίλεο ηνπ γθιπθνζέτη Δπηθαλεηνδηαβξέθηεο Νεξφ ύκβνια θαη θξάζεηο Κηλδύλνπ ησλ ζπζηαηηθώλ ζηελ ΔΔ Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Xn - Δπηβιαβέο. Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R22 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. R51/53 Σνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. εκεηώζεηο {a} Δηηθέηα Δπξσπατθήο Έλσζεο (ήκαλζε ηνπ παξαζθεπαζηνύ) {b} Δηηθέηα Δπξσπατθήο Έλσζεο (Παξάξηεκα Ι) {c} Δζληζθή ήκαλζε Αλ θαη νη πιεξνθνξίεο θαη νη ζπζηάζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην παξφλ παξαηίζεληαη θαιή ηε πίζηε θαη ζεσξνχληαη ζσζηέο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξφληνο, ε εηαηξία Company δελ εθθξάδεη βεβαηφηεηα γηα ηελ πιεξφηεηα ή ηελ αθξίβεηα απηψλ γηα ην κέιινλ. Οη πιεξνθνξίεο δίλνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφζσπν πνπ ηηο απνδέρεηαη θξίλεη απηφ κφλν ηνπ γηα ηελ

11 11 θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ην ζθνπφ πνπ ηηο πξννξίδεη. ε θακία πεξίπησζε ε εηαηξία Company δελ είλαη ππεχζπλε γηα δεκίεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ή εμάξηεζε απφ ηελ πιεξνθφξεζε. ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΓΔΝ ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΑΗ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΡΖΣΑ Ή ΔΜΜΔΑ ΔΓΓΤΖΔΗ Ή ΓΔΜΔΤΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ Ή ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΔ, Δ ΥΔΖ ΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ή ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ECO COMPLEX BLUE (FOOD PROCESSING SAFE ) Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ «Μικροεκτύλιζη Με Χρήζη Ηλεκηρομεμβράνης για ηην Ανάλσζη Παραβενίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣΗΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ Δ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΗΚΡΟΔΚΥΤΛΗΖ ΣΔΡΔΑ ΦΑΖ ΤΕΔΤΓΜΔΝΖ ΜΔ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΦΑΜΑΣΟΜΔΣΡΗΑ ΜΑΕΑ»

«ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣΗΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ Δ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΗΚΡΟΔΚΥΤΛΗΖ ΣΔΡΔΑ ΦΑΖ ΤΕΔΤΓΜΔΝΖ ΜΔ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΦΑΜΑΣΟΜΔΣΡΗΑ ΜΑΕΑ» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣΗΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ Δ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΗΚΡΟΔΚΥΤΛΗΖ ΣΔΡΔΑ ΦΑΖ ΤΕΔΤΓΜΔΝΖ ΜΔ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΦΑΜΑΣΟΜΔΣΡΗΑ ΜΑΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα