ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και Ειδικού πρόσθετου τέλους φορολογίας καπνού για λαθρεμπορία τσι γάρων Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πάντειο Πα νεπιστήμιο για μεταφορά φοιτητή με κινητικά προβλήματα Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «GS4 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (G4S TELEMATIX S.A)», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/ Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΝΤΑ ΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ θε από την επένδυση αυτή Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΥΙΟΙ Π. ΚΑΡΝΑΡΟΥ Ο.Ε.» οριστικοποίηση του κόστους αυ τής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή Ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΡΙ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγι κής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή... 6 Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρη σης του ΣΜΑΡΝΑΚΗ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ οριστικο ποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρ ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΕ ΓΑΚΛΗΣ με δ.τ. στις διατάξεις του Ν.3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Κ. ΜΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «RODAX» στις διατάξεις του Ν.3299/ Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή νήσου Καλάμου. 10 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7/ απόφασης κατά ταξης του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για υπογραφή «Με εντο λή Περιφερειάρχη» για την επισημείωση της Σύμ βασης της Χάγης (APOSTILLE) Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί ου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου: (α) Δημοτικού Γυμναστηρί ου Καλαβρύτων και (β) Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλαβρύτων, σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαβρύ των με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Επιβολή πολλαπλού τέλους και Ειδικού πρόσθετου τέλους φορολογίας καπνού για λαθρεμπορία τσιγάρων. Με την υπ αριθμ. 4/ καταλογιστική πράξη της προϊσταμένης του Τελωνείου Λαυρίου, σύμφωνα με τις δια τάξεις της παρ. 1 αρθρ. 152 Ν. 2960/01, καταλόγισε στους: 1) ΣΚΑΦΤΟΥΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ανδρέα, κάτοικο Κερα τσινίου Αττικής, Εμμ. Μπενάκη 7, ΑΦΜ ) ΔΗΜΗΣΙΑΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Δημητρίου, κάτοικο Νίκαιας Αττικής, Κωστή Παλαμά 140, ΑΦΜ ) ΚΟΚΚΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ του Ιωάννη, κάτοικο Νέας Σμύρ νης Αττικής, Κολωνίας 21, ΑΦΜ ) ΧΑΤΖΗΝΤΑΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κων/νου, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, Χαιρώνειας 2, ΑΦΜ ) ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Μιχαήλ, κάτοικο Μολάων Λακωνίας, ΑΦΜ ) ΒΛΑΣΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Λαζάρου, κάτοικο Κερατσι νίου Αττικής, Ανδρέα Μιαούλη 26 28, ΑΦΜ ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ του Νικολάου, άγνωστης δια μονής, ΑΦΜ α) Πολλαπλό Τέλος ,30, πλέον ΤΧ και ΟΓΑ 2,4% β) Ειδικό Πρόσθετο Τέλος Φορολογίας καπνού ,20, για λαθρεμπορία τεμαχίων τσιγάρων Τα ανωτέρω ποσά επιμέρισε ισομερώς στον καθένα από τους ανωτέρω και ταυτόχρονα τους κήρυξε αλ ληλεγγύως υπόχρεους για την καταβολή του συνόλου των καταλογισθέντων ποσών. Η Προϊσταμένη Ε. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ

2 16346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ. 33/32179/IB (2) Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πάντειο Πανε πιστήμιο για μεταφορά φοιτητή με κινητικά προ βλήματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ α) Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 1 του Ν.2083/92, όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α). β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το ΠΔ 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α). γ) Την αριθμ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/Β) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι κών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικο νομικών Φίλιππου Σαχινίδη. δ) Τις διατάξεις του ΠΔ 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, κ.λπ.». ε) Το έγγραφο με αριθμ. 860/ του Παντείου Πα νεπιστημίου και τα πρακτικά συνεδρίασης της Συγκλή του του Πανεπιστημίου αυτού με αριθμ. 01/ στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους (χιλίων εν νιακοσίων ευρώ) που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (ΚΑΕ 0828) χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο αυτό, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση ενός οχήματος για τη μεταφορά του Τσάτσου Θεόδω ρου Παναγιώτη (A.M ) φοιτητή του Παντείου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από μέχρι Η δαπάνη μεταφοράς του Τσάτσου Θεόδωρου Παναγιώτη, που προκαλείται από την ανωτέρω μίσθωση ανέρχεται στο ποσό των (χιλίων εννιακοσίων ευρώ) και καλύπτεται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Μαρούσι, 4 Μαΐου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (3) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «GS4 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (G4S TELEMATIX S.A)», που έχει υπαχθεί στις διατά ξεις του Ν. 3299/2004 Με την υπ αριθμ. 3701/1604/Π01/4/00025/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση έναρξης πα ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «GS4 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (G4S TELEMATIX 8.Α)», που αναφέ ρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας για την απόκτηση υψηλής τεχνολογίας λογισμικού και εξοπλισμού για την παροχή τηλεματικών υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στην Μεταμόρφωση Αττικής, συνολικού ενισχυόμενου κόστους επτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά και ογδόντα επτά λεπτών ( ,87 ). Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των ,12, που αντιστοιχεί στο 45% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των ,75, που αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Εγκρίνουμε την καταβολή του υπόλοιπου της επιχο ρήγησης ποσού ,75 προς την επιχείρηση. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Γ.Ε. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι η Η παρούσα περίληψη να δημοσιευθεί στην Εφημε ρίδα της ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (4) Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν δυση αυτή. Με την απόφαση ΔΓΣΑΔΕ/35356/1672/Π09/5/72/Ε/ Ν.3299/2004 του Γενικού Γραμματέα Της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν.3299/2004, και πι στοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας «ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», που αναφέρεται που αναφέρεται που αναφέρεται στην Ίδρυση ξενο δοχειακής μονάδας 4**** αστέρων, δυναμικότητας 10 δωματίων 22 κλινών, στην οδό Σαρδέλα της περιοχής Οβρυά Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρών της Περιφερει ακής Ενότητας Αχαίας. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικο ποιήθηκε στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ ( ,00 ). Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 26,57% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυ σης ποσού ,00 ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των εννιακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 44% του συνολι κού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,00 ευρώ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό των εξακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 29,43% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,00 ευρώ Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτι κής Επιτροπής της (πρακτικά 77 ης Συνεδρίασης) Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ ( ,00 ). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της (5) Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΥΙΟΙ Π. ΚΑΡ ΝΑΡΟΥ Ο.Ε.» οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή. Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/35350/1669/Π09/4/203/Ε/ Ν.3299/2004 του Γενικού Γραμματέα Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν.3299/2004, και πιστοποιήθη κε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας «ΥΙΟΙ Π. ΚΑΡΝΑΡΟΥ Ο.Ε.», που αναφέρεται που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, στη θέση «Δέση» της επαρχιακής οδού Πύργος Ανδρίτσαινα στην Κρέστενα, του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι ήθηκε στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ) ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( ,25 ), που απο τελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού ύψους της ενισχυό μενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,50 ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των δι ακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( ,25 ), που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,50 ευρώ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτι κής Επιτροπής της (πρακτικά 77 ης Συνεδρίασης). Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους εκατόν σαρά ντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσο πέντε λεπτών ( ,25 ) ευρώ. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της (6) Ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΡΙ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν δυση αυτή. Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/35347/1667/Π09/5/208/Ε/ Ν.3299/2004, της του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι κής Ελλάδος και Ιονίου, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν.3299/2004, και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγω γικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της επιχείρησης «ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παρα γωγής επίπλων στη θέση ΣΚΟΥΠΕΙΚΑ Δ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι ήθηκε στο συνολικό ποσό των ,67 ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των ,67 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25,53% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους ,67 ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60% του συνο λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,67 ευρώ. Το ύψος του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 14,47% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ,67 ευρώ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο δοτικής Επιτροπής της Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους ,00 ευρώ. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της (7) Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΣΜΑΡΝΑΚΗ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ θε από την επένδυση αυτή. Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/33469/1614/Π09/5/176/Ε/Ν.3299/ 20/04/2011 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ολο κληρώθηκε η επένδυση Ν.3299/2004, και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της ατομικής επιχείρη σης του ΣΜΑΡΝΑΚΗ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι ήθηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των ,40 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους ,00 ευρώ.

4 16348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των ,60 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60,00% του συ νολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυ σης ποσού ,00 ευρώ Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 28/06/2010. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο δοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 76 ης Συνε δρίασης) Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ύψους ,60 ευρώ. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της (8) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ με δ.τ. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004» Με την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΑΔΕ/35363/1676/Π09/5/ 00518/Ε/Ν.3299/2004/ του Γενικού Γραμμα τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελ λάδος και Ιονίου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 της υπό σύσταση επιχείρησης ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ για την ενίσχυση επένδυσης της με το κί νητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙ ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 ΤΟΝΩΝ/8ΩΡΟ ΣΑΒΑΛΙΑ, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφ. ενότητας ΗΛΕΙΑΣ, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες ( ) ευρώ, με πο σοστό επιχορήγησης (55,000%), δηλαδή ποσό επιχο ρήγησης διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια. ( ,00 ) ευρώ Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (2) νέες θέσεις εργασίας (2 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 3/3/2011 Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της (9) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Κ. ΜΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «RODAX» στις διατάξεις του Ν.3299/2004. Με την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΑΔΕ/35360/1674/Π09/5/514/ Ε/391233/Ν.3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδος και Ιονίου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά ξεις του Ν.3299/04 της επιχείρησης «Κ. ΜΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «RODAX» για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΩΝ, στη θέση ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ, της Περιφερειακής ενότητας ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡ ΝΑΝΙΑΣ, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τετρακόσιες εννέα χιλιάδες ( ,00 ) ευρώ, με ποσοστό επιχο ρήγησης (46,000%) δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα ( ,00 ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (2) νέες θέ σεις εργασίας (2 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 3/3/2011 Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αριθμ. 761 (10) Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή νήσου Καλάμου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κωδικός». 2. Τις διατάξεις της αριθ / (ΦΕΚ 757/Β / ) κοινής απόφασης των κκ Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α ) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας». 4. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα αρχιτε κτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Την αριθ. ΓΓ15646/1521/ (ΦΕΚ 491/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Πελοποννήσου δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σχε τικά με «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.». 6. Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερ νητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΕτΚ,Α 154/ ). 7. Το αριθ. 15/ έγγραφο του Κυνηγετικού Συλ λόγου Λευκάδας με πρόταση για την απαγόρευση του κυνηγίου στην περιοχή Καλάμου. 8. Την από εισήγηση του Δασοπόνου Α. Κο ντογεώργη, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια από έως , σε έκταση στρεμμάτων στις περιφέρεια του νησιού Κάλαμος του Νομού Λευκάδας, που ορίζεται ως εξής: Ξεκινάει από το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής και με κατεύθυνση δυτική φτάνει στην κορυφή «Τρικόβιγλα». Στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια ακολουθεί το ρέμα «Λαγκάδι Στραβόκολου» μέχρι αυτό να συναντήσει τον περιφερειακό δρόμο του νησιού, τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική βορειοανατολική μέχρι τη διασταύρωση του με τον δασικό δρόμο τον οποίο και ακολουθεί μέχρι το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής από όπου και ξεκίνησε. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος Λευκάδα, 28 Απριλίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Διευθυντής Δασών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16349

6 16350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /735 (11) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7/ απόφασης κατά ταξης του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 2 και 3 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 201 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ. Α / ) 4. Το Προεδρικό Διάταγμα 146/ «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/ τ. Α ) 5. Την αριθμ. 4/ (ΦΕΚ 73/ ) διαπιστω τική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 6. Την αριθμ. 8050/412/ απόφαση «Τροποποί ηση της αριθμ. 4/ Διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» 7. Την αριθμ. 52/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης 8. Το γεγονός ότι, στην αριθμ. 7/ απόφαση κατάταξης του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διαπι στώθηκαν ορισμένες παραλείψεις, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 7/ απόφαση κατάτα ξης του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα ακόλουθα σημεία: Στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού προστίθεται η υπάλληλος Καβούκα Αικα τερίνη με βαθμό Γ Στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών προστίθενται οι υπάλληλοι Κωνσταντάς Γεώργιος του Σπυρίδωνα με βαθμό Δ και Στάμος Απόστολος του Αλκιβιάδη με βαθμό Δ Στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μη χανημάτων προστίθεται ο υπάλληλος Απατσίδης Γε ώργιος του Θεοδώρου με βαθμό Δ Στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Οδηγών προστί θεται ο υπάλληλος Δουγαλής Γεώργιος του Αποστόλου με βαθμό Δ Στις προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Τεχνι κών προστίθεται ο υπάλληλος Πετρόπουλος Στέφανος του Ηλία με βαθμό Γ Από τις οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης διαγράφεται η υπάλληλος Κοσμίδου Αλεξάνδρα του Κοσμά με βαθμό Δ και προ στίθεται σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Γεω τεχνικών Από τις προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Επι στήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων διαγράφονται οι υπάλληλοι Κούτσιας Στυλιανός του Γεωργίου με βαθμό Δ και Σερεμετίδης Αντώνιος του Κων/νου με βαθμό Γ και προστίθενται σε προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ Γεω τεχνικών Από τις προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου TE Πο λιτικών Έργων Υποδομής διαγράφονται οι υπάλληλοι Βοϊδομάτης Αθανάσιος του Πέτρου με βαθμό Α, Ευστα θιάδου Χρυσούλα του Χρήστου με βαθμό Γ και Ντόνα Μαριάνα του Κων/νου με βαθμό Δ και προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδου TE Μηχανικών. Από τις οργανικές θέσεις του κλάδου TE Μηχανικών διαγράφεται ο υπάλληλος Κλεισιάρης Δημήτριος του Αθανασίου με βαθμό Α και προστίθεται στις προσωπο παγείς θέσεις του κλάδου TE Τεχνικών χωρίς πτυχίο. Από τις προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου TE Δο μικών Έργων διαγράφεται ο υπάλληλος Καραγιάννης Χρήστος του Γεωργίου με βαθμό Α και προστίθεται στις προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου TE Δομικών Έργων χωρίς πτυχίο. Από τις προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΔΕ Δομι κών Έργων διαγράφεται ο υπάλληλος Κακκάβας Παύλος του Αναστασίου με βαθμό Α και προστίθεται σε προ σωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών. Από τις οργανικές θέσεις ΔΕ Γεωτεχνικών διαγρά φονται οι υπάλληλοι Αθανασιάδης Κων/νος του Αθα νασίου με βαθμό Α, Νεδέλκος Τραϊανός του Ηλία με βαθμό Α, Τζώτζης Αριστοτέλης του Κων/νου με βαθμό Α και Τουρούντζης Πέτρος του Πασχάλη με βαθμό Β και προστίθενται σε προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΔΕ Γεωργικού Κτηνοτροφικού. Στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στην υπάλληλο Ευαγγέλου Βασιλική του Δημητρίου αλλάζει ο βαθμός και γίνεται Α. Στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στον υπάλληλο Ευαγγέλου Θωμά του Πέτρου αλλάζει ο βαθμός και γίνεται Β. Στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Σπερματεγ χυτών στον υπάλληλο Σανάτσιο Αριστείδη του Ζήση αλλάζει ο βαθμός και γίνεται Α. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κοζάνη, 3 Μαΐου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ Αριθμ. 2020/899 (12) Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για υπογραφή «Με εντολή Περιφερειάρχη» για την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE). Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙ εδ. Θ., περ. 12 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α/ ) «Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων». 4. Το αριθ. 5325/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νησης Δ/νσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικα σιών περί χορήγησης της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, μετά το Ν.3852/2010, αποφασίζουμε: Εξουσιοδοτούμε τους παρακάτω υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οι κονομικού της Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υπογράφουν «Με εντολή Περιφερειάρ χη», να χορηγούν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE), στα δημόσια διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας και να τηρούν το σχετικό βιβλίο, σύμφωνα με την ισχύουσα για το θέμα αυτό νομοθεσία: 1. Μπόσδου Παρθένα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων 2. Μαραντίδου Ιωάννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων (αναπληρώτρια) 3. Παραπούρα Νικολέτα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (αναπληρώτρια). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Βέροια, 28 Απριλίου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ Αριθμ. απόφ. 33 (13) Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου: (α) Δημοτικού Γυμναστηρίου Καλαβρύτων και (β) Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κα λαβρύτων, σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαβρύτων με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗ ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010» ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης» και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ. Α ) «Κ.Δ.Κ.». 2) Τις υπ αριθμ. 51/2010, 59/2010 και 11/2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης. 3) Την υπ αριθμ /4298/ απόφαση ελέγ χου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίζουμε: 1. Τη συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 103 του ν. 3852/2010 των δύο (2) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου Καλαβρύτων με το όνομα: 1.1.) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλαβρύτων, ο οποίος συστάθηκε ο οποίος συστάθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 163/ τεύχος Β ) μετά την έκδοση των υπ αριθμ. 234/1999 και 269/2000 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κα λαβρύτων και 1.2) Δημοτικό Γυμναστήριο Καλαβρύτων, το οποίο συστάθηκε με την υπ αριθμ. 5728/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυ τικής Ελλάδος (ΦΕΚ 788/ τεύχος Β ) μετά την έκδοση της υπ αριθμ. 96/2001 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, σε ένα (1) νομικό πρόσωπο δη μοσίου δικαίου που συνιστάται με την απόφαση αυτή με το όνομα: ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. 2. Σκοποί του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αυτού είναι: 2.1. Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής ηλικίας και των νέων 2.2. Η λειτουργία του υφισταμένου παιδικού σταθμού του Δήμου Καλαβρύτων καθώς και η ίδρυση νέων Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατρο φή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων εργαζομέ νων γονέων καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθη ματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη αυτών και η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δρά σεις και προγράμματα (εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή) που αποσκοπούν, στην ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων για κάθε θέμα που τους αφορά, στην εκπαί δευση και την επαγγελματική τους κατάρτιση, στην ψυχαγωγία τους, στην υποστήριξη και προώθηση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και της εισόδου τους στην εργασία καθώς και στην αντιμετώπιση της ανεργίας τους Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων (λεσχών) νεολαίας καθώς και κέντρου πρόληψης από εξαρτησι ογόνες ουσίες Η εφαρμογή δράσεων ή η συμμετοχή σε προγράμ ματα για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβα τική συμπεριφορά και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας των νέων Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλη τισμού. Η υποστήριξη του μαζικού και σωματειακού αθλητισμού όλων των βαθμίδων. Η διοργάνωση και υποστήριξη αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα Η λειτουργία, η συντήρηση, η βελτίωση και ο εκ συγχρονισμός του αθλητικού κέντρου, δημοτικού γυμνα στηρίου και σταδίου του Δήμου Καλαβρύτων καθώς και η ίδρυση και λειτουργία νέων Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητι σμού και η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλη σης. Η προώθηση και υποστήριξη της άθλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες. 3. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτό διοικεί ται από το Διοικητικό του Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως εξής: 3.1 Ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος απ αυτόν Δημοτικός Σύμβουλος. 3.2 Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι. 3.3 Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις συναφείς με τους σκοπούς του νομικού προσώπου. 3.4 Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχο λεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, χωρίς τροποποίηση της συστατικής του πράξης, με αντίστοιχη μείωση κατά έναν των δημοτών ή κατοίκων,

8 16352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δύο (2) τουλάχιστον από τα παραπάνω μέλη του Δι οικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, αυτός, αυτοδικαίως, καθίσταται και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντα με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντι κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περί πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι πρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δι καστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο. Τα θέματα τα σχετικά με τη λειτουργία του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το νομικό αυτό πρόσωπο, για όσο καιρό δεν διαθέτει δική του ταμειακή υπηρεσία, εξυπηρετείται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Καλαβρύτων. 4. Έδρα του νομικού προσώπου είναι η πόλη των Κα λαβρύτων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου Καλαβρύτων, είναι δυνατόν να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή παραρτημά των του νομικού προσώπου, στην περιφέρεια του νέου Δήμου Καλαβρύτων και στις άλλες δημοτικές του ενό τητες (Κλειτορίας, Αροανίας, Παΐων) εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της παραγράφου 6 του άρθρου 103 του ν. 3852/ Η περιουσία του νομικού προσώπου είναι ολόκλη ρη η κινητή και ακίνητη περιουσία των δύο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της παραγράφου 1 που συγχωνεύθηκαν, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στο νομικό πρόσωπο αυτό. 6. Οι πόροι του νομικού προσώπου είναι: 6.1. Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου. Η τακτική ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ανέρχεται σε ευρώ και η έκτακτη διαμορφώ νεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το νομικό πρόσωπο Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία καθώς και από τη συμμετοχή του σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα. 7. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των νομι κών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδι καίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 8. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους σε βάρος των υπ αριθμ και ΚΑ (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 320-15/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2095 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 266355/ 11.2.2009 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 469 19 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας.... 1 Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 153-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 17158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 28.4.2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΠΟΤ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 860-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 279-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1283 Β / 21-5-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα 5-5-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7ΛΡ-ΓΞΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7ΛΡ-ΓΞΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Εισήγηση έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων των Π. Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1691 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουρ γείου Οικονομικών, για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 251-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 265 19 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 87.845.200 )

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 87.845.200 ) ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ειδικό Λογιστήριο ΥΠΕΘΑ, Ακαδημίας 31 106 72, Αθήνα ΓΕΣ/ΔΟΙ ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΑ/Δ6 Υπουργείο Οικονομικών Δνση Π/Υ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πανεπιστημίου 37 101 65, Αθήνα ΥΠΕΘΑ /ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-0-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 738-25/25-0-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1075 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5835/ΔΟΑ/6/00141/Γ/ Ν. 3908/2011/15 9 2014 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2013. ΗΜΕΡΑ:..Τετάρτη... ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2013. ΗΜΕΡΑ:..Τετάρτη... ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Απόφ.:..27.. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1062/04-04-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1611 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 16-05-2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011

Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011 Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011 Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1139/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1139/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1139/2015 ΘΕΜΑ: 81 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα