Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την κοινοτική πολιτική απασχόλησης και την εφαρμογή της κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια στην Ελλάδα. Χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο Μέρη. Στο Α Μέρος περιγράφεται η πορεία διαμόρφωσης της πολιτικής απασχόλησης σε κοινοτικό επίπεδο από την ίδρυση της ΕΟΚ το 1957 μέχρι και σήμερα. Θέτοντας ως σημείο αναφοράς τη συνθήκη του Άμστερνταμ που αποτελεί το σημείο εκκίνησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, η παρουσίαση χωρίζεται σε δύο χρονικές περιόδους: Από την ίδρυση της ΕΟΚ και μέχρι πριν από το 1997, και από τη συνθήκη του Άμστερνταμ μέχρι σήμερα. Η συνοπτική παρουσίαση της πρώτης χρονικής περιόδου αναφέρεται στις προσπάθειες των θεσμικών οργάνων και των κρατών-μελών να διαμορφώσουν μία συντονισμένη κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης. Περιγράφεται το νομικό πλαίσιο (συνθήκη Ρώμης, ΕΕΠ, συνθήκη Μάαστριχτ) και όλες οι σχετικές δράσεις που προέκυψαν (Πρόγραμμα Κοινωνικής Δράσης του 1974, Κοινοτικός Χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του 1989, η Συμφωνία και το Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική του Μάαστριχτ, η Πράσινη και η Λευκή Βίβλος του 1993 και 1994 αντίστοιχα). Όσον αφορά τη δεύτερη χρονική περίοδο, περιγράφονται οι αλλαγές που προέκυψαν με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και στη συνέχεια αναλύεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ). Αναφέρονται οι διαδικασίες του Λουξεμβούργου, της Κολωνίας και του Κάρντιφ (κατευθυντήριες γραμμές, εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ), ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για την Απασχόληση, κλπ.). Παρουσιάζεται η πορεία εξέλιξης της ΕΣΑ κατά τα επόμενα έτη μέσα από τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα των κυριότερων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων (με ιδιαίτερη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας) και τεκμηριώνεται ο λόγος που οδήγησε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στη δημιουργία της. Τέλος, περιγράφονται οι διαδικασίες αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών 1

2 απασχόλησης από την Επιτροπή (σε παράρτημα παρουσιάζονται αναλυτικά οι κοινοί δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται) και αναφέρονται συνοπτικά οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Επιτροπής έτσι όπως παρουσιάστηκαν στην «Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση του 2001» (γίνεται ειδικότερη αναφορά στις συστάσεις προς την Ελλάδα). Αντικείμενο του Β Μέρους της Εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της εφαρμογής της κοινοτικής πολιτικής για την απασχόληση στην Ελλάδα, από το 1994 εώς σήμερα. Η ανάλυση χωρίζεται σε Β και Γ ΚΠΣ ως εξής: Για το Β ΚΠΣ περιγράφονται αρχικά οι στόχοι και οι βασικές κατευθύνσεις της εθνικής πολιτικής απασχόλησης. Στη συνέχεια περιγράφεται το σύστημα διαχείρισης των πόρων του ΕΚΤ και επεξηγούνται οι δυσκολίες και τα μειονεκτήματα που εντοπίστηκαν. Τέλος, παρουσιάζεται μία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κυριότερων Ε.Π. στον τομέα της απασχόλησης («Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης» και «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας») καθώς και των δύο σχετικών Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ADAPT. Για το Γ ΚΠΣ, παρουσιάζεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η αναθεωρημένη πολιτική απασχόλησης της Ελλάδας (προβλήματα και προκλήσεις). Στη συνέχεια αναλύονται οι στόχοι και οι κυριότερες δράσεις της πολιτικής, έτσι όπως αποτυπώνονται στα πρόσφατα ΕΣΔΑ και στα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην πορεία υλοποίησης της νέας Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL στην Ελλάδα. Το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει το αναμορφωμένο σύστημα διαχείρισης των πόρων του ΕΚΤ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής απασχόλησης. Λέξεις κλειδιά: Πολιτική Απασχόλησης, συνθήκη Άμστερνταμ, Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 2

3 EXECUTIVE SUMMARY The present paper presents the European employment policy and its implementation in Greece during the last 8 years. It is divided in two parts. The first part describes the evolution of the employment policy in european level from 1957 until today. By setting the Amsterdam Treaty as a milestone (as the Treaty defined and launched the European Employment Strategy), the analysis is divided in two periods: from 1957 until 1997, and from 1997 until today. The presentation of the first period refers to the efforts of the Community and the member states to establish a co-ordinated social and employment policy. The legal framework is described (Treaty of Rome, Treaty of Maastricht, etc) and all the relevant activities that came out. The second period starts from the Amsterdam Treaty and the innovations that established. The analysis that follows concerns the European Employment Strategy - the processes of Luxembourg, Cardiff and Cologne (guidelines from the Commission, National Action Plans, annual reports on employment by the Commission, etc). Finally, the evolution of the EES is presented through the decisions and the conclusions of the most important European Councils (particularly the European Council of Lisbon). The second part presents the implementation of the European policy on employment in Greece, from 1994 until today. The analysis is divided in CSF II and III, as follows: For the CSF II, the paper describes the main orientations and objectives of the national employment policy. The next chapter concerns the financial management of the European Social Fund, with emphasis on the difficulties that came up. Finally, the most important Operational Programmes and Community Initiatives are evaluated. 3

4 For the CSF III, the analysis concentrates at first in the rationale behind the revised national employment policy (challenges and problems to be faced). Then, the objectives and the main activities are described, as they are presented in the recent NAPs and the relevant Operational Programmes. The implementation of the new Community Initiative EQUAL in Greece is presented. The last chapter presents the revised financial management system of the European Social Fund, which comprises an important factor for the implementation of the employment policy. Key words: Employment policy, Amsterdam Treaty, European Employment Strategy, National Action Plan for Employment, European Social Fund. 4

5 ΜΕΡΟΣ Α: Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ. Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και κατ επέκταση και οι πολιτικές απασχόλησης καθορίστηκαν στα βασικά νομικά κείμενα που θεμελίωσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (συνθήκη της Ρώμης, Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, συνθήκη του Μάαστριχτ). Μία περαιτέρω διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής επιχειρήθηκε επίσης με τον Κοινωνικό Χάρτη και το Πρόγραμμα Δράσης της Επιτροπής. Το καθεστώς που διαμορφώθηκε από τις συνθήκες δεν ήταν δεσμευτικό και δεν δημιουργούσε νομικές υποχρεώσεις στα κράτη μέλη, καθώς τους άφηνε την πρωτοβουλία λήψης και εφαρμογής εθνικών κοινωνικοπολιτικών μέτρων. Ο ρόλος των κοινοτικών οργάνων και κυρίως της Επιτροπής ήταν μόνο επικουρικός. Η αρχή της επικουρικότητας αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστράφηκε η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης Η αρχή της επικουρικότητας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης. Στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής, η κοινοτική αρμοδιότητα εμφανίζεται ως συντρέχουσα, διεπόμενη από την περίφημη αρχή της επικουρικότητας, και εν προκειμένω στην κάθετη εκδοχή της (κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Κοινότητας και κρατών μελών). Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 Β εδ. 2, που προστέθηκε στη συνθεκ με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, «στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Κοινότητα δρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας μόνο εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των 1 Θ. Σακελλαρόπουλος, «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική», εκδ. Κριτική, 1993, σελ

6 αποτελεσμάτων να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο». Με αυτή τη ρύθμιση επιχειρήθηκε ουσιαστικά να εξισορροπηθεί η δημοκρατική αρχή, βάσει της οποίας η εξουσία πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες για την αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων τους. 2 Κατά την περίοδο που εξετάζεται (μέχρι το 1997), η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής πήγαζε από την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της απελευθέρωσης της εσωτερικής αγοράς (ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ενίσχυση της γεωγραφικής κινητικότητας, βελτίωση των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). Οι πολιτικές που προωθούσε η Επιτροπή δεν αντιπαρατίθονταν ούτε ανταγωνίζονταν τις εθνικές πολιτικές. Απλά φρόντιζαν να ρυθμίζουν ότι παρέλειπαν να ρυθμίσουν ή δεν ρύθμιζαν καλά τα κράτη μέλη. Η ελάχιστη αυτή κοινωνική πολιτική που εφάρμοζε η Επιτροπή δεν αντανακλά απλά τα διαφορετικά συμφέροντα που συγκρούονταν στην πορεία συγκρότησης της εσωτερικής αγοράς. Αποτέλεσε και συνέπεια της οικονομικής συγκυρίας εντός της οποίας κλήθηκε να διαμορφωθεί η κοινωνική Ευρώπη. Οι συνθήκες κρίσης και εκτεταμένης ανεργίας επέβαλαν μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές εργασίας, αποδοχή των ευέλικτων μορφών εργασίας, κλπ. 3 Η αρχή της επικουρικότητας δεν περιορίστηκε μόνο στο πεδίο της πολιτικής απασχόλησης και γενικότερα της κοινωνικής πολιτικής. Διασφάλιζε και συνεχίζει να διασφαλίζει για τα κράτη μέλη τα δικαιώματα που τους αναγνωρίστηκαν από τις Συνθήκες και περιορίζει τις αρμοδιότητες των κοινοτικών οργάνων μόνο στα πεδία εκείνα που ρητά αναφέρονται στις Συνθήκες. Η κατίσχυση της αρχής της επικουρικότητας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής πέρα από τους λόγους της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής συγκυρίας, μπορεί να δικαιολογηθεί και με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας: Ι) οι εθνικές αγορές εργασίας λόγω θεσμικών και ιστορικών παραγόντων διατηρούν μία αυτοτέλεια, ΙΙ) οι 2 Θ. Χριστοδουλίδης-Κ. Στεφάνου, «Η συνθήκη του Μάαστριχτ συνθετική θεώρηση», εκδ. Σιδέρη, 1993, σελ Θ. Σακελλαρόπουλος, «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική», εκδ. Κριτική, 1993, σελ

7 θεσμικές και οικονομικές διαφορές των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι τόσο μεγάλες, ώστε η εφαρμογή ενός ισοπεδωτικού κοινού προτύπου θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη Το νομικό πλαίσιο Η συνθήκη της Ρώμης, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η συνθήκη του Μάαστριχτ. Η συνθήκη της Ρώμης και η αναθεώρηση της το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη αποτέλεσαν το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέγραφε τα όρια άσκησης της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής. Η συνθήκη της Ρώμης περιέχει αρκετές διάσπαρτες αναφορές σε ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας και άλλα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Ήδη στο προίμιο της συνθήκης διατυπώνεται ότι βασικός στόχος της Κοινότητας είναι «η σταθερή βελτίωση των όρων διαβίωσης και απασχόλησης των λαών». Κύρια έμφαση δόθηκε στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρα 48-51) και στην ελευθερία εγκατάστασης (άρθρα 52-58). Τα υπόλοιπα θέματα κοινωνικής πολιτικής παρόλο που αναφέρονται στα άρθρα , δεν αποτελούν προτεραιότητα στους στόχους της ΕΟΚ. Άλλωστε η άσκηση κοινωνικής πολιτικής παραμένει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατών μελών, και η Επιτροπή έχει ως αποστολή να προωθεί την στενή τους συνεργασία. Επιπλέον, ως κύρια αποστολή του ΕΚΤ ορίστηκε απλά η προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης μέσα από την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 δόθηκε μία νέα ώθηση στα θέματα κοινωνικής πολιτικής και προώθησης της απασχόλησης με το Πρόγραμμα Κοινωνικής Δράσης του Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις διαχείρισης των επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση του συμπίπτει χρονικά με την οικονομική κρίση που έπληττε την Κοινότητα και την πολύ μεγάλη αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Σε συνδυασμό δε με την έλλειψη κοινοτικών πόρων και τη δυστοκία ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα της μεταβίβασης περισσότερων εξουσιών στις Βρυξέλλες, η εφαρμογή του προγράμματος δεν είχε ιδιαίτερα αποτελέσματα. 7

8 Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από την ευρωπαϊκή αντίληψη και πρακτική την περίοδο είναι ότι η αυτόματη πρόοδος στον κοινωνικό τομέα ως φυσικό επακόλουθο της λειτουργίας της αγοράς δεν επαληθεύτηκε. Η περίοδος χαρακτηρίζεται από την πλήρη αποδιάρθρωση του κοινωνικού τομέα προς όφελος των επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986 προσπάθησε να ενσωματώσει στις ρυθμίσεις της τη θετική πρακτική που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται κατά τα προηγούμενα έτη. Έτσι, στο προοίμιο της Συνθήκης συμπεριλήφθηκε μεταξύ των επιδιώξεων της Κοινότητας η δημιουργία μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου. Οι μη δεσμευτικές διατάξεις των άρθρων 117 και 118 της συνθήκης της Ρώμης δεν αναθεωρήθηκαν, απλά συμπληρώθηκαν με νέες που αφορούσαν τη βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας (118Α), την ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων (118Β) και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας (130Α). Η ΕΕΠ δεν κατάφερε να προχωρήσει όμως στη δημιουργία μιας νομικής βάσης για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Συνέχισε να παρουσιάζει ως προτεραιότητα το στόχο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αντικατέστησε την αρχή της ομοφωνίας με την ειδική πλειοψηφία ως διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο για ζητήματα που αφορούσαν την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς. Απέκλεισε όμως την εφαρμογή της ειδικής πλειοψηφίας για διατάξεις που αναφέρονταν στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και στα δικαιώματα των μισθωτών, αν και αυτό αποτέλεσε και αίτημα ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Με αυτό τον τρόπο απέκλειε κάθε περίπτωση εναρμόνισης των κοινωνικών νομοθεσιών των κρατών-μελών, αφού έστω και ένα κράτος μπορούσε να ματαιώσει οποιαδήποτε απόφαση. Σημαντικό βήμα για την προώθηση ενός κοινωνικού κοινοτικού προτύπου αποτέλεσε η ψήφιση του «Κοινοτικού Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των 8

9 εργαζομένων», το Δεκέμβριο του Ο Χάρτης περιλάμβανε σε 26 σημεία ένα προγραμματικό κατάλογο των βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων (δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και επιλογής άσκησης επαγγέλματος, δικαίωμα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης, δικαίωμα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κλπ.). Η ιστορία υιοθέτησης του Χάρτη αποκαλύπτει τις αντιθέσεις και τα αντικρουόμενα συμφέροντα που υπήρχαν. Η Επιτροπή, η ΟΚΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζαν την υποχρεωτική νομική ισχύ του Χάρτη, θέλοντας να εξασφαλίσουν τη συγκρότηση του ενιαίου κοινωνικού χώρου. Υπήρξαν όμως πολλές αντιρρήσεις από ορισμένα κράτη μέλη (ειδικά από τη Μεγ. Βρεταννία), όταν η Επιτροπή έφερε το ζήτημα για συζήτηση στο Συμβούλιο, όπου και αμφισβητήθηκε η χρησιμότητα δεσμευτικών κοινοτικών κανόνων στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής. Ο Χάρτης υιοθετήθηκε τελικά από έντεκα κράτη μέλη, πλην της Μεγ. Βρεταννίας, και χωρίς να έχει δεσμευτική ισχύ (soft law). Η αρνητική στάση της Μεγ. Βρεταννίας οδήγησε στη διαμόρφωση της Κοινότητας των δύο ταχυτήτων στα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Υιοθετήθηκε δε ένα «παρακοινοτικό σύστημα λήψης αποφάσεων» με την αυτοεξαίρεση (opting out) της εν λόγω χώρας. 4 Παρόλαυτα πρέπει να θεωρηθεί ως μία αναμφισβήτητη επιτυχία, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υπήρξε πανηγυρική αναγνώριση της ανάγκης προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων και προσδιορίστηκε πιο συγκεκριμένα η έννοια του ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου. Σημαντικό βήμα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι μέσω του Χάρτη νομιμοποιείται και ενθαρρύνεται η Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις προς το Συμβούλιο για τη λήψη μέτρων με τα οποία θα υλοποιούνται οι διατάξεις του. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης που προέβλεπε την έκδοση 47 κοινοτικών πράξεων. Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μάαστριχτ) άλλαξε τη δομή της συνθεοκ και ήδη ΕΚ. Ο τίτλος ΙΙΙ της συνθεοκ που αφορούσε την κοινωνική πολιτική αντικαταστάθηκε από τον «Τίτλο VIII: Κοινωνική πολιτική, Παιδεία, Επαγγελματική 4 Θ. Χριστοδουλίδης-Κ. Στεφάνου, «Η συνθήκη του Μάαστριχτ συνθετική θεώρηση», εκδ. Σιδέρη, 1993, σελ

10 Εκπαίδευση και Νεολαία». Παράλληλα προσαρτήθηκαν στη νέα συνθήκη δύο σημαντικά κείμενα. Το Πρωτόκολλο14 για την κοινωνική πολιτική και η Συμφωνία για την κοινωνική πολιτική, που συμφωνήθηκαν από τα έντεκα κράτη μέλη πλην της Μεγ. Βρεταννίας. Με βάση τα κείμενα αυτά τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη επιθυμώντας να εφαρμόσουν τον κοινοτικό Κοινωνικό Χάρτη του 1989, συμφώνησαν να «έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, την παροχή της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Προς τούτο η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα στα οποία λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των εθνικών πρακτικών, ιδιαιτέρως στον τομέα των συμβατικών σχέσεων, καθώς και η ανάγκη να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κοινότητας». Πρέπει να τονιστεί βέβαια ότι για ακόμη μία φορά τα κοινωνικά ζητήματα δεν αποτέλεσαν άξονα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στη νέα συνθήκη. Η κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς και ο στόχος του ενιαίου κοινωνικού χώρου παρέμειναν απλές διακηρυχτικές αρχές. Ωστόσο σε σύγκριση με το παρελθόν συμπεριλήφθηκαν σημαντικές νέες ρυθμίσεις που διεύρυναν σε ένα βαθμό τα όρια άσκησης κοινωνικής πολιτικής εκ μέρους της Κοινότητας. Δύο μάλιστα μπορούν να θεωρηθούν ως οι σημαντικότερες: Ιδιαίτερης σημασίας εξέλιξη αποτέλεσε αρχικά το γεγονός ότι το άρθρο 2 παρ.1 της Συμφωνίας για την κοινωνική πολιτική όριζε ότι πλέον οι περισσότερες πράξεις του Συμβουλίου στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής θα εγκρίνονται με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία. Δεύτερη αξιοσημείωτη εξέλιξη ήταν η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και η θέσπιση του κοινωνικού διαλόγου (άρθρο 2, παρ.4). Η ενίσχυση αυτή εντοπίζεται σε τρία κυρίως σημεία: Η Επιτροπή είχε πλέον καθήκον να διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους πριν υποβάλλει τις προτάσεις της για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. 10

11 Οι κοινωνικοί εταίροι απέκτησαν το δικαίωμα να μπορούν να ζητήσουν από κοινού την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών σε εθνικό επίπεδο, εφόσον βέβαια συμφωνούσε και το κράτος-μέλος. Αναγνωρίστηκαν οι ευρωπαϊκές συλλογικές συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι οποίες μπορούσαν πλέον να εφαρμόζονται είτε σύμφωνα με τις πρακτικές των ενδιαφερομένων είτε με κοινοτική πράξη (Κανονισμός, Οδηγία, Απόφαση). Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά επίσημα ο ρόλος των ευρωπαϊκών κοινωνικών οργανώσεων στη διαδικασία της κοινοτικής οικοδόμησης, παρέχοντας τους ένα αυτόνομο πεδίο δράσης. Η συνθήκη του Μάαστριχτ έκανε ακόμη μερικά θετικά, αν και δειλά, βήματα για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας κοινωνικής πολιτικής. Τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα θεώρησαν το Μάαστριχτ μία «επιτυχία για το Κοινωνικό» Το Πράσινο και το Λευκό Βιβλίο για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Κατά τα έτη που ακολούθησαν της συνθήκης του Μάαστριχτ, σημειώθηκαν ορισμένες ενέργειες από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που φανέρωναν την πρόθεση της να προωθήσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε κυρίως μέσα από το Πράσινο και το Λευκό Βιβλίο για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική της Επιτροπής. Το Πράσινο Βιβλίο για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική (Νοέμβριος 1993), απέρριπτε την άποψη που επικρατούσε ότι η ενίσχυση και βελτίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου θα υπονόμευε τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας. Αντίθετα, η Επιτροπή δεσμευόταν να εξασφαλίσει ότι η κοινωνική και η οικονομική πρόοδος θα συμβάδιζαν. 5 Θ. Σακελλαρόπουλος, «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική», εκδ. Κριτική, 1993, σελ

12 Το Λευκό Βιβλίο για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική (Ιούνιος 1994), είχε ως βασικό στόχο να προσδιορίσει τους κύριους άξονες δράσης για τα προσεχή έτη. Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο αυτό περιλάμβανε προτάσεις για την προώθηση της απασχόλησης και την κατάρτιση, αλλά και προτάσεις ρυθμιστικής παρέμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τα επόμενα έτη όμως η σχετική δικαιοπαραγωγική δραστηριότητα της Κοινότητας στο συγκεκριμένο πεδίο δεν ήταν αξιοσημείωτη. Περιορίστηκε απλά στην έκδοση ορισμένων Οδηγιών, όπως η Οδηγία 93/104 για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, η Οδηγία 94/33 για την προστασία των νέων κατά την εργασία, κ.α. 6 Αν και η δραστηριοποίηση της Κοινότητας στον τομέα της απασχόλησης και ευρύτερα της κοινωνική πολιτικής είχε αρχίσει να γίνεται εντονότερη, η αντίληψη που συνέχισε να επικρατεί ήταν πως την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση του κοινωνικού προτύπου την έφεραν τα κράτη μέλη. Αυτό που έλειπε ήταν η διασφάλιση μιας συντονισμένης πολιτικής από τα κράτη μέλη για την προώθηση της απασχόλησης, κάτι που άρχισε τελικά να διαμορφώνεται από το 1997 και μετά με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. 6 Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου, «Πολιτικές Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», εκδ. Παπαζήση, 1997, σελ

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ. Η νέα συνθήκη του Άμστερνταμ (Ιούνιος 1997) αποτέλεσε ένα καθοριστικό βήμα για τη διαμόρφωση και εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Για πρώτη φορά, σε ενωσιακό επίπεδο, η οικονομική πολιτική και η πολιτική προώθησης της απασχόλησης συνδέθηκαν και θεωρήθηκε ότι πρέπει να συμβάλλουν από κοινού στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η ιστορική σημασία της συνθήκης για τα θέματα απασχόλησης, προκύπτει κυρίως από το γεγονός ότι για πρώτη φορά αντιμετωπίστηκε το πεδίο αυτό ως εξίσου σημαντικό με άλλα πεδία κοινοτικής πολιτικής. Αυτή η «αναγνώριση» θεσμικά και τυπικά διαφαίνεται από την εισαγωγή ενός νέου τίτλου στη συνθήκη σχετικά με την απασχόληση (Τίτλος VIII για την πολιτική της απασχόλησης άρθρα ), σύμφωνα με τον οποίο η προώθηση της απασχόλησης αποτελεί πλέον «ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος» για τα κράτη μέλη και έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της Κοινότητας. Ειδικότερα, η συνθήκη αναγνώρισε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των πολιτικών προώθησης της απασχόλησης αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, αλλά τονίσε ότι: «Τα κράτη μέλη θα αντιμετωπίζουν την προώθηση της απασχόλησης ως ένα ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος και θα συντονίζουν τη δράση τους» (Άρθρο 2). Η συνθήκη έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, ορίζοντας παράλληλα ότι σχετική δράση θα αναλήφθεί και σε κοινοτικό επίπεδο και δέσμευσε την ίδια την Ε.Ε. ότι θα θέσει ως στόχο της την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης: «Ο στόχος ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση και υλοποίηση όλων των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων» (Άρθρο 3). Η νέα αυτή προσέγγιση που αποτυπώνεται στη συνθήκη του Άμστερνταμ έκανε σαφές ότι ήταν πλέον δεδομένη η αλληλεξάρτηση και αλληλοσυμπλήρωση των πολιτικών 13

14 προώθησης της απασχόλησης που θα υιοθετούσε κάθε κράτος μέλος, και ως εκ τούτου η ανάγκη συντονισμού μεταξύ τους κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα μέτρα που θα λάμβανε το ένα δεν θα επηρέαζε αρνητικά την πρόοδο του άλλου. Η αντίληψη ότι η προώθηση της απασχόλησης αποτελεί ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος, υποδήλωνε ότι τα κράτη μέλη στην προσπάθεια τους να υλοποιήσουν με επιτυχία τη δική τους πολιτική απασχόλησης, θα έπρεπε παράλληλα να συνεισφέρουν σε μία «θετική συντονισμένη προσπάθεια» που θα επιχειρείται σε ενωσιακό επίπεδο. Για την υποστήριξη του στόχου αυτού, ο συντονιστικός ρόλος της ίδιας της Ε.Ε. τονίστηκε και ενισχύθηκε σε πληθώρα άρθρων του Νέου Τίτλου για την Απασχόληση που εισήχθη στη συνθήκη. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: Τα κράτη μέλη και η Κοινότητα οφείλουν να εργασθούν από κοινού για να αναπτύξουν μία συντονισμένη στρατηγική απασχόλησης (Άρθρο 125). Η Κοινότητα οφείλει να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τη συνεργασία των κρατών μελών και να αναλάβει συμπληρωματική δράση όπου κριθεί αναγκαίο (Άρθρο 127). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής και έγκριση από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, θα ανακοινώνει τις κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις οποίες τα κράτη μέλη θα σχεδιάζουν τις πολιτικές τους για την προώθηση της απασχόλησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους γενικότερους προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής (Άρθρο 128). Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν μία ετήσια έκθεση στην οποία θα αναφέρουν τα μέτρα που έλαβαν για την υλοποίηση της σχετικής πολιτικής τους. Το δε Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη της εξέτασης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών, και αν το κρίνει σκόπιμο, θα κάνει συστάσεις προς ορισμένα. Το σύστημα παρακολούθησης που θα εφαρμοστεί θα παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με το αντίστοιχο σύστημα που εφαρμόζεται για τις οικονομικές πολιτικές. (Άρθρο 126 και 128). 14

15 Θα ιδρυθεί μία επιτροπή για την απασχόληση, που θα είναι αρμόδια για την προώθηση του συντονισμού των πολιτικών για την απασχόληση που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και για τη γνωμοδότηση σε σχετικά θέματα (Άρθρο 130) Το Συμβούλιο, τέλος, θα εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία μέτρα κινήτρων για την ενθάρρυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφόρησης και την προώθηση της καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο της απασχόλησης, ιδίως με τη μορφή πιλοτικών προγραμμάτων (Άρθρο 129). Για την οριοθέτηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, η στρατηγική αυτή τονίστηκε ότι πρέπει να συσχετισθεί με τις διατάξεις σχετικά με την οικονομική και νομισματική πολιτική του Τίτλου VII της συνθήκης. Το άρθρο 126 παράγραφος 1 καθορίζει ότι η συμβολή των κρατών μελών στην επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης πρέπει να συμβιβάζεται με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών που διαμορφώνονται σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 2, και το άρθρο 128 παράγραφος 2 καθορίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση πρέπει να ανταποκρίνονται στις ίδιες απαιτήσεις συνοχής. Για να επωφεληθούν πλήρως από αυτές τις νέες διατάξεις που εισήχθησαν για την ενίσχυση της συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να τις εφαρμόσουν άμεσα, πριν από την επίσημη έναρξη ισχύος τους την 1η Μαϊου

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3.1. Εισαγωγικά Μετά την υιοθέτηση της συνθήκης του Άμστερνταμ, και την εισαγωγή του νέου τίτλου για την Απασχόληση, συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου το Νοέμβριο του 1997, ότι η νέα συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση θα πρέπει να βασιστεί σε συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες θα ομαδοποιούνται σε τέσσερεις Πυλώνες και θα περιγράφονται επακριβώς στις ετήσιες Κατευθυντήριες Γραμμές. Κάθε χρόνο, οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) κάθε κράτους μέλους. Τα ΕΣΔΑ θα εξετάζονται και θα αναλύονται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, τα δε αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής θα παρουσιάζονται στην ετήσια Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση. Η Έκθεση αυτή θα αποτελεί για τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. το κύριο σημείο αναφοράς για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και την περαιτέρω ανάληψη δράσης (αναδιαμόρφωση των Κατευθυντήριων Γραμμών, διατύπωση Συστάσεων προς συγκεκριμένα κράτη μέλη, κλπ.) Πως διαμορφώθηκε από το 1997 η κοινοτική πολιτική για την απασχόληση Μετά τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου με τη συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997, η κοινοτική πολιτική για την απασχόληση αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των διαφόρων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που ακολούθησαν, κυρίως δε σε αυτά του Λουξεμβούργου, του Cardiff, της Κολωνίας και της Λισσαβώνας. Σε αυτές τις συναντήσεις κορυφής οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 15 κρατών μελών εκδήλωσαν τη βούληση τους να αναλάβουν συντονισμένη δράση και να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της ανεργίας. 16

17 Η διαδικασία του Λουξεμβούργου Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την απασχόληση στο Λουξεμβούργο στις 20 & 21 Νοεμβρίου1997, εξέτασε τις αποτελεσματικότερες εθνικές πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης που εφαρμόζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, και έθεσε τις βάσεις για τη μελλοντική δράση της Κοινότητας και των κρατών μελών στο πεδίο αυτό. Η ονομαζόμενη διαδικασία του Λουξεμβούργου αφορούσε στην ανάπτυξη του συντονισμού των πολιτικών για την απασχόληση των κρατών μελών στο πλαίσιο των ετήσιων κατευθυντήριων γραμμών και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης. Μία πρώτη σειρά κατευθυντήριων γραμμών για το 1998 προτάθηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε κατόπιν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές βασίστηκαν σε 4 Πυλώνες (ή άξονες): Στη δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης (απασχολησιμότητα). Στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος (επιχειρηματικότητα). Στην ικανότητα προσαρμογής (προσαρμοστικότητα). Στην ισότητα των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. Η μεταφορά των κατευθυντήριων γραμμών του 1998 στις εθνικές πολιτικές πραγματοποιήθηκε μέσω των Εθνικών Σχεδίων Δράσης που επεξεργάστηκαν τα κράτη μέλη και τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και το Συμβούλιο για εξέταση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ΕΣΔΑ καταγράφτηκαν στην Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση του 1998, όπου η Επιτροπή κατέδειξε ορισμένες ανεπάρκειες και κενά στις εθνικές δράσεις. Στη συνέχεια, η Επιτροπή παρουσίασε τροποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για το 1999, με στόχο την αποσαφήνιση των προηγούμενων προσανατολισμών. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε η ενίσχυση των ενεργειών στους εξής τομείς: Προτεραιότητα στην υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας και όχι παθητικών μέτρων. Ενίσχυση της δια βίου μάθησης. 17

18 Αξιοποίηση του δυναμικού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών. Συμβιβασμός της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Δημιουργία μιας αγοράς εργασίας ανοιχτής σε όλους. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης που βασίστηκαν στους προσανατολισμούς των κατευθυντήριων γραμμών του 1999, συντάχθηκαν την άνοιξη του 1999 και υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το Μάϊο του ίδιου έτους. Ενισχύοντας την προσέγγιση που διαμορφώθηκε στο Λουξεμβούργο, η Επιτροπή υπέβαλλε τις προτάσεις της για τις κατευθυντήριες γραμμές του 2000 στις 8 Σεπτεμβρίου του Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εμπειρία από την τελευταία διετία έδειξε ότι η δραστηριοποίηση με σημείο αναφοράς τους 4 Πυλώνες, αποτέλεσε κατάλληλη βάση για μία ολοκληρωμένη μεσοπρόθεσμη προσέγγιση. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης για πρώτη φορά στο Συμβούλιο να προχωρήσει στη διατύπωση συστάσεων προς τα κράτη μέλη, με βάση τη συγκριτική ανάλυση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την απασχόληση καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση για το Οι συστάσεις εκγρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου του Όσον αφορά δε την Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση για το 1999, αυτή εγκρίθηκε επίσημα από το Συμβούλιο στις 29 Νοεμβρίου του 1999 και υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι το Δεκέμβριο του Η έκθεση περιλάμβανε αφενός μία αξιολόγηση της κατάστασης για την απασχόληση και αφετέρου μία ανάλυση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του 1999 στα κράτη μέλη. 18

19 Η διαδικασία του Cardiff Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Cardiff στις 15 & 16 Ιουνίου του 1998, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τόνισαν τη σημασία μιας ενισχυμένης και βιώσιμης ανάπτυξης για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αποφάσισαν δε να εφαρμόσουν ένα βελτιωμένο μακροοικονομικό διάλογο που θα αφορά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τη συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση. Με βάση τις εισηγήσεις των κρατών μελών και τις εργασίες της επιτροπής οικονομικής πολιτικής καθώς και της οριζόντιας ομάδας «εσωτερική αγορά», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε τις εκθέσεις Cardiff I και Cardiff II. Υιοθετώντας τους προσανατολισμούς των δύο αυτών εκθέσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Cardiff τόνισε τη σημασία της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση του ανταγωνισμού και της λειτουργίας των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Ο ζητούμενος στόχος που τονίστηκε ήταν να περιοριστεί ο αριθμός των περιττών ρυθμίσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα βάρη στις μικρές επιχειρήσεις μεγάλης έντασης εργατικού δυναμικού και να διευκολυνθεί η δημιουργία επιχειρήσεων Η διαδικασία της Κολωνίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Κολωνία, στις 3 & 4 Ιουνίου 1999, παγίωσε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και έθεσε τις βάσεις για μια κοινοτική πολιτική για την απασχόληση που θα συνεκτιμά το σύνολο των οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την κατάσταση στην απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, αναγνωρίστηκε από τα κράτη μέλη η ανεξαρτησία των τομέων που άπτονται της μακροοικονομικής πολιτικής τονίζοντας ωστόσο την αμοιβαία επιρροή που έχουν οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο. 19

20 Βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση, γνωστού και ως «διαδικασία της Κολωνίας», ήταν να ευνοήσει τον καλύτερο διάλογο όλων των ενδιαφερομένων τους οποίους αφορά ο σχεδιασμός της μακροοικονομικής πολιτικής, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ τους και κατά συνέπεια να ευνοηθεί η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Η κύρια καινοτομία του ήταν ότι εμπλέκοντας σε διάλογο και ανοιχτή συνεργασία τους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής για τον προϋπολογισμό, για τη νομισματική, μισθολογική και διαρθρωτική πολιτική, βοήθησε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος- κλειδί να κατανοεί καλύτερα τη γραμμή συμπεριφοράς των υπολοίπων μερών και να προβλέπει τις αντιδράσεις τους εν όψει των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων. Το Σύμφωνο, ενσωματώνοντας σε μια συνολική αντίληψη όλα τα μέτρα της Ένωσης που λαμβάνονται στον τομέα της απασχόλησης, τόνισε την ανάγκη ισόρροπης κατανομής των μακροοικονομικών πολιτικών μέσα από τις ακόλουθες ενέργειες: Τη χάραξη μίας οικονομικής πολιτικής, η οποία από τη μία θα ακολουθεί όπως οφείλει τις αρχές του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και από την άλλη θα φροντίσει να αναδιαρθρώσει τους δημόσιους προϋπολογισμούς ώστε να ευνοηθούν οι επενδύσεις και οι ανταγωνιστικές θέσεις απασχόλησης. Την εξασφάλιση μιας ελεγχόμενης εξέλιξης των μισθών, με αυξήσεις που θα συνδέονται με τα κέρδη από την παραγωγικότητα. Την εφαρμογή μιας νομισματικής πολιτικής που θα στοχεύει στη σταθερότητα των τιμών. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη εδραίωσης ενός μακροοικονομικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των φορέων λήψης αποφάσεων όσον αφορά δημοσιονομικά και νομισματικά θέματα, σεβόμενος την ανεξαρτησία και την αυτονομία όλων των αρμόδιων για τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις και για τη νομισματική, δημοσιονομική και φορολογική πολιτική. 20

21 Τα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και η συμβολή τους στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση. - Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι (10 & 11 Δεκεμβρίου 1999). Στη σύνοδο του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999, τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν την υποστήριξη τους στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και επέμειναν στη σημασία της ενίσχυσης του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών για την απασχόληση και των διαρθρωτικών πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Τόνισε την πρόδο που σημειώθηκε στον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση δεικτών επιδόσεων στον τομέα της απασχόλησης 7 και κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις εργασίες τους. Τέλος, συνέστησε στα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερα προσοχή, στα πλαίσια των Εθνικών Σχεδίων Δράσης τους, στα συστήματα φορολογίας και παροχών, στην απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών, στην οργάνωση εργασίας, στην εκπαίδευση και στη διά βίου κατάρτιση και στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. - Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα (23 & 24 Μαρτίου 2000). Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την μετέπειτα εξέλιξη της κοινοτικής πολιτικής για την απασχόληση. Στόχος του ήταν κυρίως να συμφωνηθεί ένας νέος στρατηγικός στόχος για την Ένωση προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση, η οικονομική μεταρρύθμιση και η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο μιας οικονομίας βασισμένη στη γνώση. Ο νέος στρατηγικός στόχος της Ένωσης 7 βλ. σχετικό Παράρτημα με τους δείκτες που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών απασχόλησης. 21

22 που καθορίστηκε για την επόμενη δεκαετία ήταν να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούσε το σχεδιασμό μιας στρατηγικής που να στοχεύει: Στην προετοιμασία της μετάβασης σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία βασισμένες στη γνώση, μέσα από την ενίσχυση της κοινωνίας της πληροφορίας και της Έρευνας & Ανάπτυξης, καθώς και μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Τα σημαντικότερα μέτρα που αποφασίστηκαν στα πλαίσια του στόχου αυτού ήταν η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων (ιδίως μικρομεσαίων), η υιοθέτηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων για μια πλήρη και λειτουργική εσωτερική αγορά, η δημοσιονομική εξυγίανση και η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Στον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, την επένδυση στον άνθρωπο και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κύριες δράσεις που αποφασίστηκαν αφορούσαν την αναπροσαρμογή των ευρωπαϊκών συσυτημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ανάπτυξη ενερητικών πολιτικών για την απασχόληση, τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής προστασίας, την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης. Στην εφαρμογή ενός κατάλληλου συνδυασμού μακροοικονομικών πολιτικών που θα εξασφαλίσει μια υγιή και ευνοϊκή οικονομική προοπτική. Η στρατηγική αυτή αποσκοπούσε να δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να αναδημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πλήρη απασχόληση και να ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας αναφορικά με την απασχόληση, μπορούν να συνοψιστούν σε τέσσερις βασικούς τομείς: Βελτίωση της ικανότητας επαγγελματικής ένταξης. 22

23 Απόδοση μεγαλύτερης σημασίας στη δια βίου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Αύξηση της απασχόλησης στις υπηρεσίες, έναν τομέα που δημιουργεί θέσεις εργασίας. Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών σε όλες τις πτυχές της. Όσον αφορά δε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα θέματα απασχόλησης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας έκρινε ότι οι ήδη υπάρχουσες διαδικασίες του Λουξεμβούργου, του Κάρτνιφ και της Κολωνίας αποτελούν ένα σύνολο επαρκών μέσων και είναι αποτελεσματικές, αρκεί να απλουστευθούν σε ορισμένα σημεία και να συντονισθούν καλύτερα. Τονίστηκε δε ότι η εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων από την Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνέχεια των πολιτικών που αποφασίζονται και παρέχει στα όργανα της Ε.Ε. αξιόπιστους και συγκρίσιμους δείκτες μεταξύ των κρατών μελών που επιτρέπουν την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών απασχόλησης και την περαιτέρω βελτίωση τους. Οι αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες καθορίστηκε ότι θα υποστηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα αναλάβει από τη στιγμή αυτή εξέχοντα καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο για την εξασφάλιση συνολικής συνοχής και αποτελεσματικής παρακολούθησης της προόδου επίτευξης του νέου στρατηγικού στόχου. Αποφασίστηκε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιεί σύνοδο κάθε άνοιξη, ειδικά για οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας, εξέχουσας σημασίας είναι η απόφαση εφαρμογής της λεγόμενης «ανοιχτής μεθόδου συντονισμού». Κρίθηκε ότι η υλοποίηση του νέου στρατηγικού στόχου που τέθηκε, θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή της νέας ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, η οποία θα αποτελέσει το μέσο διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης προς τους κύριους στόχους της Ε.Ε. Η μέθοδος αυτή σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν σταδιακά τις πολιτικές τους, και περιλαμβάνει τα εξής: 23

24 Τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών σε συνδυασμό με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων που θέτουν. Τον καθορισμό κατά περίπτωση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σημείων αναφοράς, με μέτρο τα καλύτερα διεθνώς. Οι δείκτες αυτοί θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των διαφόρων κρατών μελών και τομέων και θα αποτελέσουν μέσο σύγκρισης των βέλτιστων πρακτικών. Την μεταφορά των ετήσιων κατευθυντήριων γραμμών στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές με τον καθορισμό ειδικών στόχων και τη θέσπιση μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες. Την περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση υπό τη μορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών. Παράλληλα, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί μία πλήρως αποκεντρωμένη προσέγγιση σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας, στο πλαίσιο της οποίας η Ένωση, τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι θα συμμετέχουν ενεργά μέσω διαφόρων μορφών εταιρικής σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να επεξεργαστεί μία μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης των βέλτιστων πρακτικών σε θέματα δικτύωσης των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ και των επιχειρήσεων. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θεωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας ότι θα διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην επίτευξη του νέου στρατηγικού στόχου, κυρίως μέσα από τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. 8 8 Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας αποτυπώνεται κυρίως στα ακόλουθα έγγραφα: - Τρεις ανακοινώσεις με θέμα: «Απασχόληση, οικονομική μεταρρύθμιση και κοινωνική συνοχή» [COM(2000) 282 τελικό]. - «Οι κοινοτικές πολιτικές στην υπηρεσία της απασχόλησης» [COM(2000) 78 τελικό]. - «Οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς» - [COM(2000) 79 τελικό]. - «Κοινωνικές τάσεις: προοπτικές και προκλήσεις» - [COM(2000) 82 τελικό]. 24

25 - Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέϊρα (19 & 20 Ιουνίου 2000). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέϊρα συνέχισε την ήδη υλοποιούμενη στρατηγική της Λισσαβόνας, δηλώνοντας ότι πλέον αυτή αποτελεί το βάθρο όλων των κοινωνικών δράσεων για την απασχόληση, την καινοτομία, τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και την κοινωνική συνοχή. Κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να διαδραματίσουν σημαντικότερο και πιο ενεργό ρόλο στον προσδιορισμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα την προσοχή τους στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης της εργασίας, στη διά βίου μάθηση και στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες. - Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας (7-9 Δεκεμβρίου 2000). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα, η οποία έθεσε προτεραιότητες για συγκεκριμένες δράσεις για την επόμενη πενταετία γύρω από έξι στρατηγικούς προσανατολισμούς που αφορούσαν όλους τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής. Η ατζέντα αυτή αποτελεί μείζονα σταθμό για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αποφασίστηκε ότι η εφαρμογή της θα εξετάζεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την εαρινή σύνοδο του, βάσει εκθέσεων προόδου της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Τα κυριότερα σημεία της Κοινωνικής Ατζέντας είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: Η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης και η κινητοποίηση όλης της διαθέσιμης ικανότητας απασχόλησης. Η αξιοποίηση της προόδου των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Η αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων εντός της Ε.Ε. Η αξιοποίηση της οικονομικής και νομισματικής ολοκλήρωσης. Η αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης. 25

26 Όσον αφορά δε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ατζέντας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας τόνισε ότι όλοι οι παράγοντες πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο (τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιχειρήσεις). Για την εφαρμογή της αποφασίστηκε δε ότι πρέπει να γίνει χρήση ολόκληρου ανεξαιρέτως του φάσματος των υφιστάμενων κοινωνικών μέσων: της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, της νομοθεσίας, του κοινωνικού διαλόγου, των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων στήριξης, της ολοκληρωμένης προσέγγισης των πολιτικών, της ανάλυσης και της έρευνας. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε η ανάγκη πλήρους συνυπολογισμού της αρχής της επικουρικότητας και των διαφόρων παραδόσεων και καταστάσεων που επικρατούν στα κράτη μέλη στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης. - Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης (23 & 24 Μαρτίου 2001). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης εστίασε τις εργασίες του στον τρόπο εκσυγχρονισμού του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Ένωσης για την επόμενη δεκαετία που αποφασίσθηκε στη Λισσαβόνα: να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού επισημάνθηκε για άλλη μια φορά ως σημαντικό μέσο προόδου, λαμβάνοντας υπόψη και τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Όσον αφορά ειδικότερα την επίτευξη του στόχου της πλήρους απασχόλησης μέχρι το 2010 της Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να θέσει ορισμένους συμπληρωματικούς ενδιάμεσους στόχους για τα ποσοστά απασχόλησης στην Ένωση. Τέθηκε ο στόχος μέχρι το 2005, τα ποσοστά απασχόλησης συνολικά να αγγίζουν το 67% και για τις γυναίκες το 57%. Συμφωνήθηκε επίσης να τεθεί ως στόχος της Ε.Ε. η αύξηση του μέσου ποσοστού απασχόλησης των πλέον ηλικιωμένων γυναικών και ανδρών (55-26

27 64) σε 50% μέχρι το Κάλεσε δε τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα καθορισμού στα Εθνικά Σχέδια Δράσης τους ενδιάμεσων στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές και περιφερειακές τους συνθήκες. - Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης (15&16 Μαρτίου 2002). Τα κυριότερα σημεία αναφορικά με την κοινοτική πολιτική απασχόλησης που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 15 κρατών μελών κατά τη διάρκεια της διάσκεψης στη Βαρκελώνη είναι τα ακόλουθα: Αναγνωρίστηκε για ακόμη μία φορά η προτεραιότητα της «Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ατζέντας» που συμφωνήθηκε στη Νίκαια, η οποία και θεωρήθηκε ως το πλέον σημαντικό μέσο για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Τονίστηκε η σημασία καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και κλήθηκαν τα κράτη μέλη να θέσουν στόχους στα Εθνικά Σχέδια Δράσης τους για τη σημαντική μείωση του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν να βρεθοπύν σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το Κατά τη διάρκεια της Κοινωνικής Διάσκεψης Κορυφής που πραγματοποιήθηκε πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θεσπίστηκε από τους κοινωνικούς εταίρους ένα κοινό πλαίσιο δράσης για τη διά βίου απόκτηση δεξιοτήτων και τυπικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέτρεψε τους κοινωνικούς εταίρους να εμπλακούν ενεργότερα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας και να καταρτίζουν μία ετήσια έκθεση αποτύπωσης των προσπαθειών τους προς αυτή τη κατεύθυνση, η οποία θα υποβάλλεται απευθείας στην Κοινωνική Διάσκεψη Κορυφής. Όσον αφορά δε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση που θεσπίστηκε στο Λουξεμβούργο το 1997, αποφασίστηκε ότι πρέπει πλέον να απλουστευθεί με τη μείωση του αριθμού των κατευθυντήριων γραμμών. Παράλληλα κρίθηκε σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί το χρονικό της πλαίσιο με την προθεσμία της Λισσαβόνας (2010) και να προβλεφθεί ενδιάμεση αξιολόγηση το 2006 για να αξιολογηθεί η επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων της Στοκχόλμης. 27

28 3.3. Τι οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση Η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντονίσει τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης και να σχεδιάσει μία συγκεκριμένη στρατηγική για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης στην Ευρώπη, οφείλεται στο γεγονός ότι: κατά την τελευταία δεκαετία στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά ανεργίας (Μ.Ο. 10%), χαμηλή σχετικά απασχόληση (60%) και μαζική μακροχρόνια ανεργία. Τα φαινόμενα αυτά προέκυψαν από δύο κυρίως αίτια: Στην αδυναμία της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει τις μακροοικονομικές κρίσεις. Κατά τα τελευταία 25 χρόνια, η Ευρώπη αντιμετώπισε τρεις περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπου η κάθε μία οφειλόταν σε μία εξωγενή μακροοικονομική κρίση (οι πετρελαϊκές κρίσεις το 1974 και το 1981 και η νομισματική κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 90). Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων ύφεσης, η Ευρώπη έχασε πάνω από 9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, με συνέπεια η καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας για την περίοδο να περιοριστεί μόνο σε 8 εκατ. νέες θέσεις απασχόλησης. Κατά την ίδια περίοδο, ο ενεργός πληθυσμός της Ευρώπης αυξήθηκε κατά 28 εκατομμύρια. Η αδυναμία απορρόφησης του εργατικού δυναμικού προκάλεσε, όπως είναι φυσικό, την υψηλή ανεργία (περίπου 17 εκατομμύρια άτομα). 9 Στην μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας της Ε.Ε.: Παρατηρείται μία αναντιστοιχία όσον αφορά τις ειδικότητες στις θέσεις εργασίας που χάνονται και στις νέες που προκύπτουν κάθε χρόνο. Οι περισσότερες θέσεις που χάνονται προέρχονται από βιομηχανικούς κλάδους που βρίσκονται σε ύφεση και συνήθως είναι θέσεις «χαμηλών δεξιοτήτων» ή «παλιών δεξιοτήτων». Οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται αφορούν νέους οικονομικούς κλάδους (π.χ. νέες τεχνολογίες) οι οποίοι απαιτούν «υψηλές δεξιότητες» ή /και «νέες δεξιότητες». Αυτή η ανισορροπία δημιουργεί δύο ειδών διαρθρωτικά προβλήματα: Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι πολλές αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν το 9 Πηγή: Περιοδικές Εκθέσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 28

29 κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για να στελεχωθούν. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι θέσεις εργασίας που αφορούν τις ειδικότητες παλιών και χαμηλών δεξιοτήτων απαξιώνονται νωρίτερα και με ταχύτερους ρυθμούς με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι σε αυτές τις θέσεις να μένουν άνεργοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά με δύο τρόπους. Πρώτον, με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ το οποίο θα βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις ενδεχόμενων εξωτερικών μακροοικονομικών κρίσεων. Δεύτερον, με την εδραίωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, η οποία σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα 15 κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Η ΕΣΑ εδραίωσε μία διαδικασία σύγκλισης με ποσοτικοποιημένους και συγκρίσιμους στόχους και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που προωθούν ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, αντικαθιστώντας κατ αυτό τον τρόπο τις παθητικές πολιτικές του παρελθόντος. Οι ειδικότεροι στόχοι της Ε.Ε. στα πλαίσια της ΕΣΑ αντικατοπτρίζονται και στους τέσσερις Πυλώνες της, οι οποίοι σχεδιάστηκαν και οριοθετήθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα και ιδιαιτερότητες της «ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας». Η λογική πίσω από τη δημιουργία κάθε Πυλώνα έχει ως εξής: Γιατί Απασχολησιμότητα ; Αν και το Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο κατάφερε να εξασφαλίσει στους ανέργους ένα μίνιμουμ εισόδημα (επιδοματική πολιτική), δεν κατάφερε να εφαρμόσει αποτελεσματικές μεθόδους για την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας. Αυτό οδήγησε στην μαζική μακροχρόνια ανεργία. Παράλληλα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι μέχρι πρόσφατα τα δύο τρίτα των πόρων που διαθέτει το ΕΚΤ στα κράτη μέλη, δαπανήθηκαν για την παθητική αντιμετώπιση της ανεργίας, και μόνο το υπόλοιπο ένα τρίτο επενδύθηκε σε ενεργητικά μέτρα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων, και ενώ οι περισσότεροι από αυτούς παρέμεναν άνεργοι για πάνω από ένα έτος. Κρίθηκε πλέον 29

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.12.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2014 C(2014) 9554 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.12.2014 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα