Sunday of Orthodoxy March 1, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sunday of Orthodoxy March 1, 2015"

Transcript

1 Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h Washingn, DC Sunday Orthodoxy March 1, 2015 Κυριακή της Ορθοδοξίας Οι Προφήται ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι Διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, η Οικουμένη ως συμπεφώνηκεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικται, τό ψεύδος ως απελήλαται, η σοφία ως επαρρησιάσατο, ο Χριστός ως εβράβευσεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν αληθινόν Θεόν ημών, καί τούς Αυτού Αγίους εν λόγοις τιμώντες, εν συγγραφαίς, εν νοήμασιν, εν θυσίαις, εν Ναοίς, εν Εικονίσμασι, τόν μέν ως Θεόν καί Δεσπότην προσκυνούντες καί σέβοντες, τούς δέ διό τόν κοινόν Δεσπότην ως Αυτού γνησίους θεράποντας τιμώντες καί τήν κατά σχέσιν προσκύνησιν απονέμονες. Αύτη η πίστις τών Αποστόλων, αύτη η πίστις τών Πατέρων, αύτη η πίστις τών Ορθοδόξων, αύτη η πίστις τήν Οικουμένην εστήριξεν. Επί τούτοις τούς τής ευσεβείας Κήρυκας αδελφικώς τε καί πατροποθήτως εις δόξαν καί τιμήν τής ευσεβείας, υπέρ ής αγωνίσαντο, ανευφημούμεν καί λέγομεν. Τών τής Ορθοδοξίας προμάχων ευσεβών Βασιλέων, αγιωτάτων Πατριαρχών, Αρχιερέων, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Αιωνία η μνήμη. Sunday Orthodoxy As prophets beheld as apostles have taught, as Church has received, as teachers have declared, as world has agreed, as grace has shown forth, as truth has been revealed, as falsehood has been dispelled, as wisdom has become manifest, as Christ awarded; thus we declare; thus we affirm; thus we proclaim Christ our true God, honor His saints in words, writings, thoughts, sacrifices, churches, holy icons - on one h, worshiping reverencing Christ as God Lord, on or, honoring saints as true servants same Lord all, fering m proper veneration. This is faith apostles. This is faith fars. This is faith Orthodox. This is faith on which world is established. Therefore, with fraternal filial love we praise heralds faith, those who with glory honor have struggled for faith, we say: champions Orthodoxy, faithful emperors, most-holy patriarchs, hierarchs, teachers, martyrs, confessors: May your memory be eternal.

2 Are se services Holy Great Lent on your daily calendar? Have you made an appointment be re? Monday, Tuesday Thursday Evenings: Great Compline-6pm At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Wednesday Evening: 9th Hour-5:30pm & Presanctified Liturgy-6:00 pm At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Friday Morning: 9th Hour-8:30am & Presanctified Liturgy-9am At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Friday Evening: Salutations Theokos at 7:00pm At St. Andrew Ukrainian Orthodox Cadral Είναι αυτές οι Λειτουργίες της Μεγάλης Σαρακοστής στο ημερολόγιό σας? Έχετε σχεδιάσει να ήσαστε εκεί καθημερινώς? Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη: Απόδειπνο το Μέγα-6:00μμ At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Τέτάρτη: Ενάτη Ωρα-5:30μμ και Προηγιασμένη Λειτουργία-6:00μμ At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Παρασκευή: Ενάτη Ωρα-8:30πμ και Προηγιασμένη Λειτουργία-9:00πμ At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Παρασκευή: Χαιρετισμοί στην Θεοτόκο -7:00μμ At St. Andrew Ukrainian Orthodox Cadral 2

3 YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον / Ἦχος πλ. αʹ Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ. Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος βʹ. Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου, προσκυνοῦμεν ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας, ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν κόσμον. Resurrectional Apolytikion/Mode pl. 1 Let us worship Word who is unoriginate with Far Spirit, from a Virgin was born for our salvation, O believers, let us sing His praise. For in His goodness He was pleased ascend Cross in flesh, undergo death, raise up those who had died, by His glorious Resurrection. Apolytikion Sun. Orthodoxy/Mode 2 We venerate Your immaculate icon, O good Lord, entreat You forgive our fences, O Christ our God. By Your own choice you were pleased ascend Cross in flesh, deliver us, whom You created, from our slavery foe. Therefore we cry You with gratitude: You have filled all things with joy, O our Savior, by coming save world. Aπολυτίκιον Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλήσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεύσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τὴ χειρί σου παρέθετο ἣν περίσωζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε. Aπολυτίκιον Αγ. Ανδρέα Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τὸν Δεσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τὴ οἰκουμένη δωρήσασθαι, καὶ ταὶς ψυχαὶς ἡ μῶν τὸ μέγα ἔλεος. Κοντάκιον/Ἦχος πλ. δʹ Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. Apolytikion Sts. Constantine & Helen Having seen image Thy Cross in Heaven, like Paul, having received call not from men, Thine apostle among kings entrusted commonwealth Thy h, O Lord. Keep us always in peace, by intercessions Theokos, O only Friend man. Apolytikion St. Andrew As first Apostles be called, O Andrew, bror him (Peter) who was foremost, beseech Master all grant world peace our souls great mercy. Kontakion/Mode pl. 4 O Champion General, I your City now ascribe you triumphant anms as kens my gratitude, being rescued from terrors, O Theokos. In as much as you have power unassailable, from all kinds perils free me so that un you I may cry aloud: Rejoice, O unwedded Bride. 3

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:24-26 Στα Νεα Ελληνικα: Πιστει μωσης μεγας γενομενος ηρνησατο λεγεσθαι υιος θυγατρος φαραω μαλλον ελομενος συγκακουχεισθαι τω λαω του θεου η προσκαιρον εχειν αμαρτιας απολαυσιν μειζονα πλουτον ηγησαμενος των εν αιγυπτω θησαυρων τον ονειδισμον του χριστου απεβλεπεν γαρ εις την μισθαποδοσιαν και τι ετι λεγω επιλειψει γαρ με διηγουμενον ο χρονος περι γεδεων βαρακ τε και σαμψων και ιεφθαε δαβιδ τε και σαμουηλ και των προφητων οι δια πιστεως κατηγωνισαντο βασιλειας ειργασαντο δικαιοσυνην επετυχον επαγγελιων εφραξαν στοματα λεοντων εσβεσαν δυναμιν πυρος εφυγον στοματα μαχαιρας ενεδυναμωθησαν απο ασθενειας εγενηθησαν ισχυροι εν πολεμω παρεμβολας εκλιναν αλλοτριων ελαβον γυναικες εξ αναστασεως τους νεκρους αυτων αλλοι δε ετυμπανισθησαν ου προσδεξαμενοι την απολυτρωσιν ινα κρειττονος αναστασεως τυχωσιν ετεροι δε εμπαιγμων και μαστιγων πειραν ελαβον ετι δε δεσμων και φυλακης ελιθασθησαν επρισθησαν επειρασθησαν εν φονω μαχαιρας απεθανον περιηλθον εν μηλωταις εν αιγειοις δερμασιν υστερουμενοι θλιβομενοι κακουχουμενοι ων ουκ ην αξιος ο κοσμος εν ερημιαις πλανωμενοι και ορεσιν και σπηλαιοις και ταις οπαις της γης και ουτοι παντες μαρτυρηθεντες δια της πιστεως ουκ εκομισαντο την επαγγελιαν του θεου περι ημων κρειττον τι προβλεψαμενου ινα μη χωρις ημων τελειωθωσιν EPISTLE Our Epistle Reader day is: Miss Vicria Koutras St. Paul's Letter Hebrews 11:24-26, Prokeimenon. Mode 4. Daniel 3.26,27 Blessed are you, O Lord, God our fars. Verse: For you are just in all you have done. Brethren, by faith Moses, when he was grown up, refused be called son Pharaoh's daughter, choosing rar share ill-treatment with people God than enjoy fleeting pleasures sin. And what more shall I say? For time would fail me tell Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David Samuel prophets -- who through faith conquered kingdoms, enforced justice, received promises, spped mouths lions, quenched raging fire, escaped edge sword, won strength out weakness, became mighty in war, put foreign enemies flight. Women received ir dead by resurrection. Some were rtured, refusing accept release, that y might rise again a better life. Ors suffered mocking scourging, even chains imprisonment. They were sned, y were sawn in two, y were killed with sword; y went about in skins sheep goats, destitute, afflicted, ill-treated -- whom world was not worthy -- wering over deserts mountains, in dens caves earth. And all se, though well attested by ir faith, did not receive what was promised, since God had foreseen something better for us, that apart from us y should not be made perfect. 4

5 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Στα Νεα Ελληνικα: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:43-51 Τη επαυριον ηθελησεν ο ιησους εξελθειν εις την γαλιλαιαν και ευρισκει φιλιππον και λεγει αυτω ακολουθει μοι ην δε ο φιλιππος απο βηθσαιδα εκ της πολεως ανδρεου και πετρου ευρισκει φιλιππος τον ναθαναηλ και λεγει αυτω ον εγραψεν μωσης εν τω νομω και οι προφηται ευρηκαμεν ιησουν τον υιον του ιωσηφ τον απο ναζαρετ και ειπεν αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρετ δυναται τι αγαθον ειναι λεγει αυτω φιλιππος ερχου και ιδε ειδεν ο ιησους τον ναθαναηλ ερχομενον προς αυτον και λεγει περι αυτου ιδε αληθως ισραηλιτης εν ω δολος ουκ εστιν λεγει αυτω ναθαναηλ ποθεν με γινωσκεις απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτω προ του σε φιλιππον φωνησαι οντα υπο την συκην ειδον σε απεκριθη ναθαναηλ και λεγει αυτω ραββι συ ει ο υιος του θεου συ ει ο βασιλευς του ισραηλ απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω οτι ειπον σοι ειδον σε υποκατω της συκης πιστευεις μειζω τουτων οψει και λεγει αυτω αμην αμην λεγω υμιν απ αρτι οψεσθε τον ουρανον ανεωγοτα και τους αγγελους του θεου αναβαινοντας και καταβαινοντας επι τον υιον του ανθρωπου The Gospel John 1:43-51 GOSPEL At that time, Jesus decided go Galilee. And he found Philip said him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, city Andrew Peter. Philip found Nathanael, he said him, "We have found him whom Moses in law also prophets wrote, Jesus Nazareth, son Joseph." Nathanael said him, "Can anything good come out Nazareth?" Philip said him, "Come see." Jesus saw Nathanael coming him, said him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile!" Nathanael said him, "How do you know me?" Jesus answered him, "Before Philip called you, when you were under fig tree, I saw you." Nathanael answered him, "Rabbi, you are son God! You are King Israel!" Jesus answered him, "Because I said you, I saw you under fig tree, do you believe? You shall see greater things than se." And he said him, "Truly, truly, I say you, you will see heaven opened, angels God ascending descending upon Son man." 5

6 Συμβολον Της Πίστεως Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. The Nicene Creed I believe in one God, Far Almighty, Crear heaven earth all things visible invisible. And in one Lord Jesus Christ, only-begotten Son God, begotten Far before all ages. Light Light, true God true God, begotten not created, one essence with Far through Whom all things were made. Who for us men for our salvation came down from heaven was incarnate Holy Spirit Virgin Mary became man. He was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered was buried. And He rose on third day, according Scriptures. He ascended in heaven is seated at right h Far. And He will come again with glory judge living dead. His kingdom shall have no end. And in Holy Spirit, Lord, Crear life, Who proceeds from Far, Who ger with Far Son is worshipped glorified, Who spoke through prophets. In one, holy, catholic, aposlic Church. I confess one baptism for forgiveness sins. I look for resurrection dead life age come. Amen. Κυριακή Προσευχή Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. The Lord s Prayer Our Far, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. ΕΥΧΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι συ ει αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθών εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος ειμί εγώ. Έτι πιστεύω, ότι τούτο αυτό εστί το αχράντον Σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον Αίμα σου. Δέομαι ουν σου, ελέησόν με και συγχώρησον μοι τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώσει και αγνοία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχείν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν, Πλαστουργέ, μη φλέξης με τη μετουσία, Πυρ γαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγον. Αλλ ουν κάθαρον εκ πάσης με κηλίδος. Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το 6

7 μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργόν Αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπων, Άνθραξ γαρ εστί τους αναξίους φλέγων, Θεού το Σώμα, και θεοί με, και τρέφει, Θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένως. Έθελξας πόθω με Χριστέ, και ηλλοίωσας τω θείω έρωτι, αλλά κατάφλεξον πυρί αϋλω τας αμαρτίας μου, και εμπλησθήναι της εν σοι τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκιρτών μεγαλύνω, Αγαθέ, παρουσίας σου. Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου, πως εισελεύσομαι ο ανάξιος; Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθείν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των Αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, τον ρύπον της ψυχής μου, και σώσον με, ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μοι γένοιτο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλ εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αρραβώνα μελλούσης ζωής και βασιλείας. Εμοί δε το προσκολλάσθαι τω Θεώ αγαθόν εστί, τίθεσθαι εν τω Κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. PRAYERS BEFORE HOLY COMMUNION I believe, Lord, I confess, that You are truly Christ, Son living God, Who came in world save sinners, whom I am first. Moreover, I believe that this is Your immaculate Body, that this is Your precious Blood. Wherefore, I pray You: have mercy on me, forgive me my transgressions, those voluntary involuntary, those in word, those in deed, those in knowledge those in ignorance; make me worthy partake Your immaculate Mysteries without condemnation, for remission sins life everlasting. Amen. Behold, I approach for divine Communion; Crear, burn me not as I partake; For You are Fire, which burns unworthy. But, rar, cleanse me from every impurity. Of Your Mystical Supper, Son God, receive me day as a communicant; for I will not speak Mystery Your enemies; nor will I give You a kiss, as did Judas, but like thief I confess You: Remember me, Lord, when You come in Your Kingdom! Be awe-stricken, O man, beholding deifying Blood; For it is a lighted Coal that burns unworthy. The divine Body both deifies nourishes me; It deifies spirit, wondrously nourishes mind. You have smitten me with yearning, O Christ, by Your divine zeal You have changed me; but burn away my sins with immaterial Fire, make me worthy be filled with delight in You; that, leaping for joy, O good One, I may magnify Your two comings. In brilliant company Your saints, how shall I unworthy enter? For if I dare enter in bridal chamber, my garment betrays me, for it is not a wedding garment, I shall be bound cast out by Angels; Lord, cleanse my soul pollution, save me, for You love mankind. Master, Who loves mankind, Lord Jesus Christ my God, do not let se Holy Things be me for judgment because my unworthiness, but rar may y be for purification sanctification soul body, as a pledge life Kingdom come. For it is good for me cleave God, put my hope salvation in Lord. Of Your Mystical Supper, Son God, receive me day as a communicant; for I will not speak Mystery Your enemies; nor will I give You a kiss, as did Judas, but like thief I confess You: Remember me, Lord, when You come in Your Kingdom! Remember me, Master, when You come in Your Kingdom! Remember me, Holy One, when You come in Your Kingdom! 7

8 SAINTS AND FEASTS The Holy Righteous Martyr Eudocia Samaritan-March 1 This Saint, who was from Heliopolis Phoenicia (Baalbek in present-day Lebanon), was an idolater led a licentious life. Being beautiful beyond telling, she had many lovers, had acquired great riches. Yet brought repentance by a monk named Germanus, baptized by Bishop Theodotus, she distributed poor all her ill-gotten gains, entered a convent, giving herself up completely life asceticism. Her former lovers, enraged at her conversion, her refusal return her old ways, wiring away her beauty through severe mortifications she practiced, betrayed her as a Christian Vincent Governor, she was beheaded, according some, under Trajan, who reigned from , according ors, under Hadrian, who reigned from The Holy Martyrs Eutropius, Cleonicus, Basiliscus-March 3 The Martyrs, who were from Amasia, were fellow soldiers kinsmen Saint Theodore Tyro (see Feb. 17). They were betrayed Governor Asclepiodotus as Christians, during reign Diocletian ( ). After many rments, Eutropius Cleonicus were crucified; Basiliscus was not slain ger with m, but was shut up in prison, in hope that with time he might change his mind sacrifice idols. He was beheaded on May 22; see also account on that day. 42 Martyrs Amorion in Phrygia-March 6 These Martyrs, men high rank in Roman (Byzantine) army, were taken captive when city Amorion in Phrygia fell Moslem Arabs in 838, during reign Theophilus Iconoclast. Among m were Aetius Melissenus, generals; Theodore, chief imperial ceremonial bodyguard; Craterus, eunuch; Callistus, Constantine, Bassoes, Theophilius, who were military ficials; certain ors who held important positions. Because ir experience in war ir virtue, Moslems did not slay m, but tried by all means convert m Islam have m fight in ir own campaigns. They kept holy Martyrs shut up in a dark dungeon in city Samarra in Syria, threatening abusing m, making promises glorious rank magnificent riches, keeping m in hunger, oppression, darkness, not for a few weeks, or a few months, but for seven full years. Finally, unable break courage faith ir captives, y beheaded m in year

9 FUTURE MEMORIALS GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Procol Number 01/15 January 1, 2015 Feast Saint Basil New Year Let children come me, do not hinder m; for such belongs kingdom heaven. (Matw 19:14) To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek Orthodox Communities, Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philopchos Sisterhoods, Youth, Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brors Sisters in Christ, On this blessed Feast Saint Basil beginning New Year, our honored tradition is fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint Basil Academy continues provide a caring spiritual environment where y are able grow, learn, achieve. This vital mission Saint Basil Academy, carried out by direcrs, staff, trustees benefacrs, is in keeping with our Lord s comm let children come me. This is accomplished through this ministry by bringing love Christ those in need. Everything that is fered for children youth at Saint Basil s is fered in name presence Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, students encounter Christ His abundant comforting love. Saint Basil Academy is also a place where lives children youth are guided in Christ. On beautiful campus, in a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth love. They are shown blessings life in Christ, how follow His will find strength assurance in His promises. They see hope, joy, power in a life faith a lifelong relationship with Him. This sacred work was also focus patron saint Academy, Saint Basil. For sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love m. For ors he guided m in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pasr, ir Savior Redeemer. This is also our calling day. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philopchos Society our local Philopchos chapters in collecting an fering in celebration cutting Vasilopeta. We are also led by Christ by example Saint Basil fulfill comm our Lord let children come me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are March 8, 2015 Mr. Kostas Kasaskeris 40 Days called fer Him guide ors an encounter with Lord that will lead abundant eternal life. On March this day 8, may 2015 we fer our prayers Mr. generous Spyros support Passas for Saint Basil Academy. May we strengn 5 Years this vital March work 8, children 2015 youth in fulfilling Mr. Demetrios request Zibragos our Lord in honoring legacy all 40 who Days have established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor un ages ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 9

10 PRAYER LIST If you would like us remember you or your loved one in our prayers, please contact church fice. Maria, Simeon, Nikitas, Andreas, Constantine, Andreas, Pavlos, Elena, Elaine, Presbytera Flora, Louis, Fr. Peter, Kathy, Kalliope, Maria, Chris, John, Georgia, Jennie, Dean, Chrisanthi, Aziz Sohila. PRAYER FOR A SICK PERSON Heavenly Far, physician our souls bodies, who have sent Your onlybegotten Son our Lord Jesus Christ heal every sickness infirmity, visit heal me Your servant from all physical spiritual ailments through grace Your Christ. Grant me patience in this sickness, strength body spirit, recovery health. Lord, You have taught us through Your word pray for each or that we may be healed. I pray that You heal me as Your servant grant me gift complete health. For You are source healing You I give glory, Far, Son Holy Spirit. Amen. 10

11 Sunday Orthodoxy & Godparent s Sunday: All Parents, Grparents Godparents, we invite you accompany your children TODAY, at end Divine Liturgy, process with your icons in Special Service Sunday Orthodoxy. Today has been dedicated honor special relationship between Godparents ir Godchildren. Please do not escort His children Holy Chalice walk away without you yourself also receiving His Body Blood. As many as have been baptized in Christ, have put on Christ. Alleluia. (Gal. 3:27) Philopchos News: The next general meeting Philopchos will be held day following cfee hour. All Philopchos members, old new, are encouraged attend. We have a full agenda many decisions make. Everyone s participation is not only welcome, but encouraged! GOYA: Great Lent Retreat on March, 28 & 29 at Skycrt Retreat Center. Registration Forms Payments are due no later n March 1st. If you have any questions, please contact Mrs. Alexra Pittas at (301) The More You Know Visitation: Not everyone has . Not everyone has ability come church on Sundays. The place priest is primarily in front altar n he should be in your home or business not sitting in his fice. I am inviting myself your home/apartment share with you good news our parish. Please contact Far Michael at (301) Communion Wine: If you are interested in purchasing Commaria wine for church, please contact church fice at (240) for more information. To keep things consistent we use Commaria wine for Holy Communion. We appreciate your expression love for Him in providing us with this particular wine. May God continue bless you always! Confession: Far Michael is available for confession at your convenience. Please call on his cell phone at (301) or for an appointment. House Blessings: Far Michael is available for House Blessings at your convenience. Please call/text at or set up an appointment. 11

12 Κυριακή της Ορθοδοξίας Θεολογία των εικόνων «Την άχραντων εικόνα σου προσκυνούμεν, αγαθέ, αιτούμενοι συγχώρησιν των πταισμάτων ημών, Χριστέ ό Θεός...». ΥΠΗΡΞΑΝ, αγαπητοί μου, υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι συντέλειας των αιώνων εχθροί της Εκκλησίας του Χριστού, εχθροί της πίστεως. Ό σατανάς θα πολεμεί πάντοτε το Χριστό, και τα παιδιά του σατανά θα πολεμούν πάντοτε τα παιδιά του Χριστού, τα παιδιά της Εκκλησίας. Άλλ' από τον σφοδρό αυτόν αγώνα τελικώς θα εξέλθει νικήτρια ή αλήθεια, ή εσταυρωμένη Αλήθεια, ή Ορθοδοξία, ή αγία μας Εκκλησία. Αυτό βεβαιώνει ό ίδιος ό Κύριος, πού είπε «Εν τω κοσμώ θλίψιν εξετε άλλά Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ίωάν. 16,33) και σε άλλο μέρος είπε προφητικός, ότι θα βγουν από τον αδη σκοτεινές δυνάμεις πού θα πολεμήσουν την Εκκλησία, αλλά καμία δέ' θα μπόρεση να την κλονίσει (βλ. Ματθ. 16,18). Το ίδιο βεβαιώνει και ή ιστορία είκοσι αιώνων ή Εκκλησία βγήκε πάντα νικήτρια και έστησε αθάνατα τρόπαια του πνεύματος. Μία από τις πολλές νίκες της Εκκλησίας μας εορτάζουμε σήμερα. Είναι ή νίκη των ιερών εικόνων. Θα προσπαθήσω να μιλήσω άπλα, ώστε να με καταλάβετε. Άλλα σήμερα, τέτοια αγία ήμερα, ας θεολογήσουμε λίγο. Πάνε τώρα χρόνια από τότε πού παρουσιάστηκαν κάποιοι αιρετικοί στην Κωσταντινούπολι με το σύνθημα Έξω από τις εκκλησίες οι εικόνες! Βάρβαροι, βάναυσοι και ανιστόρητοι, έμπαιναν στους ναούς, γκρέμιζαν από τα τέμπλα τις Ιερές εικόνες, τις πετούσαν χάμω, τις πατούσαν, τις έσχιζαν, τις έκαιγαν. Έκαναν έρευνα και στα σπίτια, και αλίμονο σ' όποιον εύρισκαν εικόνες. Τον συνελάμβαναν, τον οδηγούσαν στις φυλακές, τον καταδίκαζαν, του έκοβαν τη μύτη, τον εξόριζαν στα άκρα της αυτοκρατορίας. 150 περίπου χρόνια κράτησε αυτός ό διωγμός. Αν ρωτούσε κανείς τους εικονομάχους, Γιατί καταστρέφετε τις εικόνες; αυτοί απαντούσαν Διότι ή προσκύνηση τους Είναι ειδωλολατρία και σύμφωνα με την εντολή του Θεού στο Δεκάλογο «Ου ποιήσεις σεαυτω ειδώλων...», «ου προσκυνήσεις αυτοίς» (Εξ. 20,4' Δευτ. 5,8), εμείς είδωλα δεν προσκυνούμε. Νόμιζαν, ότι οι εικόνες είναι είδωλα. Άλλα είναι είδωλο ή εικόνα; Όχι, δεν είναι. Άλλο είδωλο, άλλο εικόνα. Τι είναι το είδωλο; είδωλο είναι, να πάρεις μάρμαρο ή ξύλο, να το πελέκησης, να του δώσεις μια μορφή ζώου ή ανθρώπου, κ' έπειτα να πέφτεις να το προσκυνάς με την πίστη ότι αυτό είναι Θεός. Τέτοιο πράγμα εμείς δέ' λέμε. Δέ' λέμε ότι ή εικόνα του Χριστού είναι ό ίδιος ό Χριστός, δέ' λέμε ότι ή εικόνα της Παναγίας είναι ή ίδια ή Παναγία, δέ' λέμε ότι ή εικόνα του αγίου Παντελεήμονος είναι ό ίδιος ό άγιος. Άλλα Τι λέμε; Ότι ή εικόνα παριστάνει το πρόσωπο ή εικόνα του Χριστού παριστάνει το Χριστό, ή εικόνα της Παναγίας παριστάνει την Παναγία, ή εικόνα του αγίου Παντελεήμονος παριστάνει τον άγιο Παντελεήμονα. Κι όπως δεν υπάρχει σπίτι και πορτοφόλι χωρίς φωτογραφίες των προσφιλών προσώπων (του πατέρα, του συζύγου, των παιδιών), έτσι και στην εκκλησία έχουμε τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των αγίων και βλέποντας αυτές ενθυμούμεθα τα Ιερά πρόσωπα, και τιμώντας αυτές τιμούμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα. «Ή τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει», λένε οϊ πατέρες. Στην εικόνα ανήκει τιμητική προσκύνησις, όχι λατρεία. Αυτά διδάσκει ή Εκκλησία. Ό Θεός, αγαπητοί μου, δεν είναι ύλη, είναι πνεύμα. Ως αυλός λοιπόν και. βασιλεύς των αύλων αγγέλων και αρχαγγέλων, είναι αόρατος κανείς δεν τον είδε. Για αυτό μέσα στην εκκλησία δεν ζωγραφίζουμε το Θεό. Ως αόρατος όμως είναι και απερίγραπτος κανένα χέρι ζωγράφου δεν μπορεί να τον περιγραφή, να μας δώσει την εικόνα του Θεού. Άλλα το μέγα και ανέκφραστο μυστήριο είναι, ότι ό Υιός του Θεού και Θεός έλαβε σάρκα ανθρώπινη, και τότε ό αόρατος έγινε ορατός εμφανίσθηκε ως άνθρωπος επί της γης, ως Υιός της Παρθένου. Άφ' ότου λοιπόν ό αόρατος Θεός έγινε ορατός στο πρόσωπο του Χριστού και περπάτησε ανάμεσα μας και σταυρώθηκε και αναστήθηκε, από τότε έγινε περιγραπτός και μπορούμε πλέον να τον ζωγραφίζουμε. Ένας από τους μεγαλύτερους πατέρας της Εκκλησίας, ό Ιωάννης ό Δαμασκηνός, στηρίζοντας το δόγμα της προσκυνήσεως των αγίων εικόνων, έλεγε Σάς ερωτώ, εικονομάχοι, ήρθε ή δεν ήρθε ό Χριστός ως άνθρωπος στη γη; Εάν δεν ήρθε, τότε έχετε δίκιο δεν έχουμε το δικαίωμα να 12

13 ζωγραφίζουμε τον αόρατο. Άλλ' εάν ό Χριστός ήρθε και είναι γεγονός ότι ήρθε, και ως βρέφος και ως τέλειος άνδρας εμφανίσθηκε στον κόσμο, τότε ελάτε ζωγράφοι, μπορείτε πλέον να τον ζωγραφίζετε. Χίλια μάτια τον είδαν, χίλια αυτιά τον άκουσαν, χίλια χέρια τον άγγιξαν. Συνεπώς ό Χριστός ως Θεός είναι απερίγραπτος, ως άνθρωπος όμως είναι ορατός και περιγραπτός εικονίζεται. Πρώτη εικόνα του Χριστού ποια είναι; Αμέτρητες εικόνες υπάρχουν σήμερα στα σπίτια των ορθοδόξων. Ή πρώτη όμως εικόνα, πού ζωγραφίζεται και στις εκκλησίες μας, είναι το άγιο Μανδήλιο. Λέει μία παράδοσης, ή οποία δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο, το έξης. Όταν ό Χριστός τη Μεγάλη Παρασκευή ανέβαινε στο Γολγοθά βαστάζοντας στον ώμο το σταυρό, Ίδρωσε και ό ίδρωτας έτρεχε από το πρόσωπο του. Μία ευσεβής γυναίκα, πού βρέθηκε κοντά, έβγαλε το μαντήλι της, το έδωσε στο Χριστό, εκείνος σκουπίστηκε, και της το έδωσε πάλι. Τότε ή γυναίκα είδε, ότι πάνω στο μαντήλι είχε αποτυπωθεί ή μορφή του Χριστου. Ήταν ή πρώτη εικόνα του Κυρίου. και ή παράδοσης αυτή έχει σημασία δείχνει, ότι ό Χριστός μπορεί να ζωγραφιστή. Έτσι τώρα υπάρχουν μυριάδες εικόνες. Σήμερα δυστυχώς παρουσιάζεται πάλι ή αίρεσις των εικονομάχων. Υπάρχουν και τώρα εχθροί των εικόνων του Χριστού, της Παναγίας, των αγίων. Ποιοι είναι; Δεν είναι Έλληνες. Οι Έλληνες γνωρίζουν Τι αγώνες έκαναν οι προγονοί τους στο Βυζάντιο επί 150 χρόνια για να κρατήσουν την εικόνα. Οι πολέμιοι των εικόνων είναι ξένοι δεν ρέει μέσα τους αίμα ελληνικό, αίμα Ορθοδοξίας. Ήρθαν από μακριά, από το Μπρούκλιν της Αμερικής, με τα δολάρια τους, τα τριάκοντα αργύρια του Ιούδα, να εξαγοράσουν συνειδήσεις. είναι οι χιλιαστές ή μάρτυρες του Ίεχωβά ή «ιεχωβάδες». Αυτοί, το χέρι τους κόβεις, σταυρό δεν κάνουν, σταυρό δεν προσκυνούν, εικόνες δεν προσκυνούν. Σ' ένα χωριό των Γρεβενών συνέβη προ ετών το έξης. Μια φτωχιά νέα πήρε ένα νέο πού είχε έρθει από το εξωτερικό ήταν μετανάστης στην Αμερική. Αφού στεφανώθηκαν στην εκκλησία, πήγαν μετά στο σπίτι. Δεν πρόλαβαν όμως να ζήσουν ως αντρόγυνο. Την πρώτη κιόλας ήμερα του γάμου ό σύζυγος πήρε από το εικονοστάσι τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, τις έβαλε κάτω, τις πατούσε, και ύβριζε. Ήταν χιλιοστής, και μέχρι να γίνη ό γάμος έκρυβε το πιστεύω του. Όταν ή κοπέλα είδε αυτά τα πράγματα και άκουσε ότι δεν πιστεύει στις εικόνες, δεν δίστασε να διάλυση αμέσως το γάμο της! Τέτοιοι είναι οι χιλιαστές. Κα! πολλές επαρχίες της πατρίδος μας έχουν δυστυχώς μολυνθεί από την πλάνη τους. Υπάρχουν και χωριά εξ ολοκλήρου χιλιαστικά, όπου ή εκκλησία έπαυσε πλέον να λειτουργεί, και λειτουργεί εβραϊκή χάβρα. Διότι εβραϊκής προελεύσεως είναι ό χιλιασμός. Εβραίος υπήρξε ό ιδρυτής της αιρέσεως αυτής, ό Κάρολος Ρώσσελ ( ). είναι εβραϊκό κατασκεύασμα, φρούτο και χολέρα του διαβόλου. Οι οπαδοί της πάνε από σπίτι σε σπίτι, εκμεταλλευόμενοι τους δημοκρατικούς θεσμούς της πατρίδος μας ασκούν προσηλυτισμό, και επιδιώκουν να ξαπλώσουν το μίασμα τους. Άλλ' όχι! Σάς καλώ εις συναγερμό και σας παρακαλώ όλους, άντρες - γυναίκες - παιδιά, όπου παρουσιαστούν αυτοί οι πράκτορες του Μπρούκλιν για να μεταδώσουν τη χολέρα τους, ν' αντιδράσετε καλώντας εις βοήθειαν τους ειδικούς επί των αιρέσεων. Ό τόπος μας να μείνει καθαρός και αμίαντος από την αίρεση του χιλιασμού. Να συνέχιση να λατρεύει Πατέρα Υίόν και άγιον Πνεύμα και να προσκυνεί τις άγιες εικόνες του Χριστού μας της Παναγίας και πάντων των αγίων εις αιώνας αιώνων αμήν Επίσκοπος Αυ γουστίνος. 13

14 Should Prayer Be Our Last Resort in Troubles? GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Procol Number 01/15 "All I can January do now 1, 2015 is pray." Feast Saint Basil New Year Let children come me, do not hinder m; for such belongs kingdom heaven. (Matw How 19:14) many times have we heard this from ors also said it ourselves? It is true: ALL we can do is pray...but that is not how this is usually said. To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Usually, Members re is Parish a sigh, Councils a shrug shoulders Greek Orthodox n, Communities, "Well, all I can Distinguished do now is pray" Archons after we have Ecumenical turned every Patriarchate, worldly solution Day, which Afternoon, man has fer Church for Schools, whatever problem Philopchos may be Sisterhoods, facing us: troubled Youth, marriage, illness, Hellenic rebellious Organizations, children, trouble entire at Greek work or Orthodox school, Family misunderstings in America between friends or family, etc. Although it is not intention one who uses this expression, it comes across as, "Well, I, in my great knowledge, Beloved Brors vast abilities Sisters in wisdom, Christ, have done everything possible solve this nothing has worked; so, Lord, On this maybe, blessed just Feast maybe, Saint You can Basil do something. beginning I have exhausted New Year, all my our resources honored tradition now have is no fer where prayers else turn." support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith The children, truth is that youth, ALL we families can do in is need. pray. It Serving is most Orthodox powerful children thing from that throughout we can do for ourselves, United States, for our Saint loved ones, Basil Academy for continues world. If we provide keep God a caring before ourselves spiritual environment at all times where turn y Him are able immediately grow, learn, in all situations, achieve. we are truly keeping right order. It, however, does not mean that we just sit back do nothing. No. We This have vital mission enter in that Saint synergy Basil Academy, with God carried man out reaching by up direcrs, from earth staff, trustees God leaning benefacrs, down from is heaven. in We keeping definitely with our have Lord s do comm our part, but we let need children turn our come check me. list This how is accomplished hle situations through around: this ministry first turn by God, bringing n, with love Him Christ ever in our those hearts in need. on Everything our lips, seek that is help fered from for means children that He youth has given at Saint us. The hard Basil s part is is fered put in it all in name Gods hs presence first Christ. n work In daily with Him. care, in counseling teaching, in recreation, in worship, students encounter Christ His abundant comforting love. One Saint example Basil Academy this is is something also a place that where is seen in lives Orthodox children countries, particularly youth are guided in churches in Christ. that have On full relics beautiful one campus, in saints. a nurturing Students environment come in prayer church very grace, early y in are morning led in before path classes truth venerate relics love. They pray are before shown m, blessings especially on life day in Christ, a difficult how exam. follow Surely, His will student find has strength studied hard assurance in for exam, but His he/she promises. knows They that see without hope, Lords joy, help, power it is in in vain. a life "Except faith Lord a lifelong build relationship house, y with labor Him. in vain This that sacred build work it: except was also Lord focus keep city, patron saint watchman waketh Academy, but Saint in vain" Basil. (Ps. For 128:1). sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love m. For ors Elder he guided Cleopa m always in truth counseled love people, through "When teaching your mor, preaching, your as child, a faithful your husb, caring anyone, pasr, is sick, ir first Savior call priest, Redeemer. not This docr! is also The our Church calling has day. prayers In our for support everything for imaginable, Saint Basil Academy, those we prayers are led are by very our effectual. Ladies Philopchos Turn those Society prayers first, our local n proceed. Philopchos If you chapters are building in collecting a house an re fering is a prayer in for celebration beginning this project; cutting traveling Vasilopeta. re are We prayers; are also studying led by Christ re are by prayers..." example One way Saint in which Basil we fulfill witness comm benefit those our Lord prayers right let here children at come Monastery me. involves In your our ministry flock in free-range parish chickens: in your many daily life in people Christ, who you are live nearby called ask fer us why Him chickens guide ors have not an fallen encounter prey with se Lord many that will predars lead that abundant roam surrounding eternal life. forest. On The this answer: day may every we fer year, our on prayers feast generous St. Blaise support (Feb. 11), for Saint protecr Basil Academy. domestic animals, May we we strengn process this henhouse vital work with children priest, singing youth in fulfilling troparion request hieromartyr, our Lord in honoring flock is blessed. legacy If, at all some who point have a hen established or two disappear supported (which this has ministry happened in about past three seventy times years. in six May years), you we also keep receive rest abundant flock locked rich in ir blessings pen for our a few Lord weeks, at while beginning we continue this new pray year as St. we Blaise fer Him again glory protect m. honor un ages ages! With paternal love in Christ, Pray first, n employ or means, but while keeping your main focus on God. DEMETRIOS Archbishop America Actual prayer is one part a little holy trinity; it is not isolated in only asking (ten telling) God fulfill our request. The or two members this small trinity are fasting giving alms. In traditionally Orthodox GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 14

15 countries, it is very common GREEK encounter ORTHODOX someone ARCHDIOCESE who eir makes OF an AMERICA fering a church or a person in need, even someone unknown on 8-10 street, East 79th saying St. New "Please York, accept NY this; my husb/mor/sister/son, is ill/in need Gods mercy." Interestingly, Tel: answer (212) from Fax: recipient (212) is not thank you, but rar, "May God receive." This is very definitely a part prayer God have mercy on loved one. That Procol fering Number is a sacrifice 01/15 is second part ALL I can do is pray. January 1, 2015 Feast Saint Basil New Year Offering Let children a sacrifice, come both me, in thanksgiving, do not hinder as well m; as for in petition such belongs in prayer is kingdom most certainly heaven. Biblical. (Matw In Old Testament, 19:14) sacrifice was always a young animal which was purely spotless. What more precious sacrifice has re ever been in all hisry man than Lord Himself sacrificing Himself upon Cross for our salvation? To Most When Reverend we pray Hierarchs, from our hearts Reverend God, Priests asking Him Deacons, help eir Monks ourselves Nuns, or a loved Presidents one, we must also Members fer whatever Parish sacrifice Councils we can. This Greek is a Orthodox pouring out Communities, oneself, which Distinguished Lord certainly Archons accepts. Whatevemenical that sacrifice Patriarchate, alms consists Day, Afternoon, (financial, material, Church Schools, labor, etc), Philopchos it must be something Sisterhoods, that is truly Youth, a sacrifice, Ecu- Hellenic not simply Organizations, from our surplus. entire Greek Orthodox Family in America The Beloved third Brors part that small Sisters trinity Christ, fasting. When we or a loved one are in great need Gods mercy, we pray, sacrifice, On this blessed in Feast addition Saint Basil regularly prescribed beginning fasting days New Year, season, our honored we add tradition an additional is fer fast. prayers Many monastic support elders for counsel sacred people ministry who are our in beloved such need Saint add Basil Mondays Academy. as a For fasting seventy day, years or this fast institution tally each day until our Holy noon. Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint This Basil fasting Academy continues almsgiving, provide ger a with caring prayer, spiritual also helps environment us be more where aware y are our able own grow, sins. The learn, holy fars achieve. tell us that misfortune, trials, illness, etc. befall us for one three reasons: eir from devil lead us away This from vital mission God; from Saint God Basil Himself Academy, wake carried us up out by redirect direcrs, us where staff, we belong; trustees or from benefacrs, our own is sins. We have keeping lost with notion our Lord s in our comm modem society let ever children believe come that something me. This has is accomplished happened us through because this ministry our own doing by bringing or fault; it love is always Christ someone those elses in need. fault, Everything never our own. that The is fered truth is for that not children only do our youth sins at bring Saint trials upon Basil s ourselves, is fered but in y name also can cause presence ors Christ. suffer. In All daily care, creation in counseling fell suffered, teaching, continues recreation, suffer, because in worship, our sins. students Our sins encounter have eternal Christ temporal His abundant consequences, comforting but we love. also know that through true repentance Saint Basil Academy confession, is also se a consequences place where are lives lessened children ten eliminated. youth are guided in Christ. On beautiful campus, in a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth So, love. in They midst are shown trials, need, blessings tribulations, life let in us Christ, first pray, how give follow alms His sacrifice, will find fast, strength looking at assurance as in we His beseech promises. God They grant see what hope, is good joy, power needful in for a life our own faith souls, a for lifelong our loved relationship ones, for with Him. world. our own sins, God This does sacred indeed work answer was also se focus prayers... but patron not always saint way Academy, that we Saint want. Basil. His ways For are sick, certainly orphans, not our ways, travelers, our many understing ors cannot need, he begin fered fathom an encounter or comprehend with Christ Gods by taking judgments. His love When m. His answer For ors our petitions he guided is m not what in truth we want love it through be, we must teaching still trust preaching, His mercy as a faithful judgment, caring giving pasr, thanks always. ir Savior If we but look Redeemer. back in This our is own also lives our calling see day. those times In our when support it seemed for Saint that Basil God Academy, did not answer are led our by prayer our Ladies as we wanted, Philopchos we can Society almost always our local see that Philopchos He did indeed chapters answer in collecting it as we needed an fering for our salvation. in celebration cutting Vasilopeta. We are also led by Christ by example Saint Basil fulfill comm "A our broken Lord let contrite children heart, come God will me. not In despise." your ministry When in we turn parish God first in your daily keep life Him in before Christ, ourselves you are throughout called fer our Him lives, especially guide ors in times an encounter trial, in humility with acknowledging Lord that will that lead without abundant Him we can eternal do nothing, life. n On this He truly day may does we not fer abon our prayers us. Indeed, generous let remember support that for Saint ALL Basil we can Academy. do is pray: May before, we strengn during this after a vital task; work before, children during after youth a trial; in fulfilling all our life request long, putting our our Lord full trust in honoring God. legacy all who have established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich So blessings let us continue our Lord in that synergy beginning reaching this up new ward year as God, we fer beseeching Him glory His mercy, honor help un guidance, ages ages! as He leans down take our outstretched h lead us along path peace. With paternal love in Christ, From DEMETRIOS The Veil, Vol. 13, No. 1 (Great Lent/Pascha, 2006). The Veil is a publication Protection Holy Virgin Archbishop Orthodox America Monastery. GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 15

16 Stewards as March 1, 2015 ( 176 Steward Cards) The following names are families who love ir God have renewed ir Commitment Church Ministries Sts. Constantine & Helen. Stewardship pamphlets are available in Narx Church, or you may contact Church fice, we will gladly send one by mail! Mr. & Mrs. Harry Adams Mr. & Mrs. Nikolaos Aggelis Mr. & Mrs. John Alexiou Ms. Janis Anderson Mrs. Pauline Andrakakos Anonymous Mrs. Hazel Iris Aravanis Mr. & Mrs. Haralambos Athanasakis Ms. Marie Bedard Mr. & Mrs. George Bergeris Mrs. Pauline Bergeris Mrs. Bessie Bezantakos Mr. & Mrs. John Binford Miss Vicria Binford Mrs. Efstathia Bourdosis Mr. & Mrs. George Bourzikos Mr. Stelios Callas Mrs. Helen Calles Mr. Anthony J. Calomeris Ms. Maria Calomeris Mrs. Pauline Calomiris Ms. Kathy Campoli Mr. Nick Caviris Mr. & Mrs. George Chahalis Mrs. Helen Chanakas Mr. & Mrs. Peter Chapin Ms. Sia Chas Mr. & Mrs. James P. Cheakalos Mr. & Mrs. John T. Cheakalos Mrs. John W. Cheakalos Mr. & Mrs. Paul Cheakalos Miss Alexia Christian Mr. & Mrs. Michael Christian Mr. & Mrs. Pete Dakoulas Mr. & Mrs. Jim Deligianis Miss Georgia Dialektakos Mr. & Mrs. Demetrios Dialektakos Mr. & Mrs. Theodore Dizelos Ms. Agapi Doulaveris Mr. & Mrs. Vasilios Doulaveris Far & Mrs. Michael Eaccarino Ms. Georgia Ferentinos Mr. & Mrs. Max Ferentinos Mr. & Mrs. Metaxas K. Ferentinos Mrs. Sophia Ferentinos Mr. Chris Foundas Mr. & Mrs. George Galiachas Mr. & Mrs. David Gamzon Ms. Demetra Georgopoulos Mr. & Mrs. Demetrios Georgopoulos Mr. & Mrs. Sarans Georgopoulos Miss Anastasia Gerohrisdoulos Mr. & Mrs. Chris Gerohrisdoulos Mr. George Gerohrisdoulos Miss Sophia Gerohrisdoulos Ms. Xenia Hajicosti Mr. & Mrs. George Haramis Mr. George Haris Mrs. Paraskevoula Hays Mr. & Mrs. Gus Ioakim Ms. Patricia E. Jenkins Mrs. Maria Kafarakis Mr. Bill Kalamoutsos Mrs. Eleni Kalamoutsos Mr. & Mrs. George Kalargyros Mr. & Mrs. Anastasios Kaldis Mr. Spiro A. Kaldis Miss Anna Karadimas Mr. Athanasios Karadimas Mr. & Mrs. Spiros Karadimas Mr. & Mrs. Erman Karakaya Mr. & Mrs. George Katsafanas Mr. & Mrs. Jerry Kavadias Mrs. Kalliopi Kavoures Mr. & Mrs. Nick Kons Mr. & Mrs. Steve Kons Mrs. Maria Koskinas Ms. Olympia Koskinas Mr. & Mrs. Demetre Koutras Mr. & Mrs. George A. Koutras Ms. Anastasia Kyritsopoulos Ms. Carine Kyritsopoulos Mr. & Mrs. Aposlos Lappas Mr. Dimitrios Lappas Miss Maria Lappas Mr. & Mrs. Spiro Levantis Mr. & Mrs. Athanasios Mantzouranis Mr. Constantine G. Mantzouranis Mr. & Mrs. John A. Mantzouranis Mr. & Mrs. John G. Mantzouranis Mrs. Theano Mantzouranis Ms. Sophie Manus Ms. Stella Manus Mr. Chriss Marafatsos Mr. Dimitrios P. Marafatsos Mr. & Mrs. George Marafatsos Mr. & Mrs. Petros Marafatsos Mr. & Mrs. Petros G. Marafatsos Mr. Georgios Marinos Mr. Alex & Dr. Despina Markogiannakis Mr. & Mrs. George Markopoulos Mr. & Mrs. John Markos Mr. & Mrs. Gregory Mathis Mr. & Mrs. Theodore G. Matrakas Mr. & Mrs. Nicholas Matws Miss Cassiane Mavromatis Miss Cornelia Mavromatis Mr. Elias Mavromatis Mr. Jacob Mavromatis Mr. & Mrs. Louis Mavromatis Mr. & Mrs. Manuel Moshogianis Mr. & Mrs. James Moshovitis Mr. Efstratios Mourtzanakis Ms. Maria Nasios 16

17 Stewards as March 1, 2015 ( 176 Steward Cards) The following names are families who love ir God have renewed ir Commitment Church Ministries Sts. Constantine & Helen. Stewardship pamphlets are available in Narx Church, or you may contact Church fice, we will gladly send one by mail! Mr. & Mrs. Sotirios Nasios Ms. Zoe Nasios Mr. & Mrs. Costas Nanas Ms. Pelagia Nanas Mr. & Mrs. Michael O Donnell Mr. Patrick O Donnell Mr. & Mrs. Demetri Paidas Mr. Dimitrios Papaloizos Mr. & Mrs. Stavros Papaloizos Dr. & Mrs. Theodore Papaloizos Mr. & Mrs. James Pappas Mr. & Mrs. Nicholas P. Pappas Mr. & Mrs. Charles Papuchis Mr. & Mrs. Nikolaos Paschalidis Mr. & Mrs. Constantinos Paspalis Mr. & Mrs. Harry Perrus Mr. & Mrs. James Perrus Mr. & Mrs. Spyros Petropoulos Mrs. Barbara Pollos Ms. Stella Marafatsos-Prokopic Mr. & Mrs. Charilaos Psallidas Mr. & Mrs. Nick Rakis Mr. & Mrs. Athanasios Raptis Mr. & Mrs. Andrew A. Recachinas Mr. & Mrs. Andrew J. Recachinas Mrs. Helen Retzos Mr. & Mrs. Spyros Rozakis Mr. & Mrs. Ted Sakkos Mr. & Mrs. Max Schindler Mrs. Litsa Sekas Mr. George Siozios Mr. & Mrs.Vasilis Skaltsas Mr. & Mrs. Harry Solomos Mr. & Mrs. Pete T. Spiropoulos Mr. Sokratis Stassinos Mr. & Mrs. John P. Stas Mrs. Ana Strates Mr. & Mrs. Peter Themiskleous Mr. & Mrs. Chrispher Themiss Mr. & Mrs. Charles Tiches, II Mrs. Louis J. Tiches Mr. Louis J. Tiches, II Mr. & Mrs. Stamatios Tiches Mr. & Mrs. Anthony Triantis Mr. & Mrs. Timothy Trischuk Miss Maria Tsigas Mr. & Mrs. George Tsioros Mr. Stelios Tsioros Mr. Konstantinos Tsonis Mr. & Mrs. Bill Tzamaras Mr. & Mrs. Avgerinos Vakalopoulos Mr. Xenon Vakalopoulos Mr. & Mrs. Ann Wasef Mr. & Mrs. Jerry Wells Mr. George Xeron Mr. & Mrs. Stephen Yeonas Mr. & Mrs. George Yfantis Mr. Chirs Yfantis Ms. Vasso Yfantis Mr. & Mrs. Paul R. Zayas Mr. & Mrs. Petros Zervas Mrs. Anastasia Zibragos 17

18 The Basis Our Security What is basis our security? When we start thinking about that question, we may give many answers: success, money, friends, property, popularity, family, connections, insurance, so on. We may not always think that any se forms basis our security, but our actions or feelings may tell us orwise. When we start losing our money, our friends, or our popularity, our anxiety ten reveals how deeply our sense security is rooted in se things. A spiritual life is a life in which our security is based not in any created things, good as y may be, but in God, who is everlasting love. We probably will never be completely free from our attachment temporal world, but if we want live in that world in a truly free way, we'd better not belong it. "You cannot be slave both God money" (Luke 16:13). For furr reflection... [The one] who dwells in shelter Most High will rest in shadow Almighty. I will say Lord, "He is my refuge my fortress, my God in whom I trust." - Psalm 91:1-2 (NIV) 18

19 Η σύγχρονος αιρετική Εσχατολογία Δ. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Η αίρεση των Μαρτύρων του Ιεχωβά δεν έχει προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία για το εύρος και το πλήθος των παράδοξων και αντιγραφικών εσχατολογικών κακοδοξιών της, αλλά και για τον αριθμό των ψευδοπροφητειών της σχετικά με το τέλος του κόσμου. Βασικοί άξονες της αιρετικής εσχατολογίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι οι κάτωθι: 1) Ταύτιση της Β Παρουσίας του Χριστού με τη Βασιλεία του Θεού. 2) Η Β Παρουσία του Χριστού έγινε αοράτως στους ουρανούς το Το ίδιο έτος αοράτως εγκαθιδρύθηκε στους ουρανούς και η Βασιλεία του Θεού. 3) Αντιστρέφουν τα ιστορικά γεγονότα, για να εξυπηρετηθούν οι ισχυρισμοί τους. Τα γεγονότα που λ.χ. αναφέρονται στο κδ κεφ. του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου δεν θα προηγηθούν της Β Παρουσίας κατά την εταιρία Σκοπιά, αλλά θα λάβουν χώρα μετά από αυτήν. Ο ισχυρισμός αυτός σχετίζεται με μια άλλη κακόδοξη θέση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι θα πρέπει να είναι στη ζωή Μάρτυρες του Ιεχωβά, που ζούσαν ήδη το 1914, όταν έγινε αοράτως κατʼ αυτούς η Β Παρουσία. Τα τραγελαφικά αδιέξοδα εν προκειμένω είναι κάτι παραπάνω από εμφανή. 4) Ο πόλεμος του Αρμαγεδώνα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του 19

20 εσχατολογικού τους οικοδομήματος και ταυτόχρονα και μηχανισμό φόβου. Τον εν λόγω πόλεμο η εταιρία Σκοπιά τον εκλαμβάνει κατά γράμμα, τον ξεχωρίζει από την Β Παρουσία και τον συσχετίζει με το τέλος του κόσμου. 5) Σχετικά με το τέλος του κόσμου και της ανθρώπινης ιστορίας, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά διατύπωσαν πολλές ψευδοπροφητείες, που φυσικά διαψεύσθηκαν. Ως χρονολογίες είχαν καθορίσει τα έτη: 1872, 1925, 1972, ) Η επίγεια Βασιλεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά πάνω στη γη. Αυτή την περίοδο, ο λεγόμενος «πολύς όχλος», δηλαδή οι Μάρτυρες του Ιεχωβά που υπηρέτησαν με συνέπεια την εταιρία Σκοπιά και απέκτησαν «επίγεια ελπίδα», θα ζουν σε παραδείσια κατάσταση, θα παντρεύονται, θα κτίζουν σπίτια, θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, θα αγοράζουν τροφές σε μικρή τιμή, δεν θα υπάρχει ανεργία, αρρώστια και θα πληρώνουν «μικρόν και λογικόν φόρον». Όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε έντυπα της εταιρίας. 7) Το «μικρό ποίμνιο», με την «ουράνια ελπίδα», που κατά την ορολογία της αίρεσης είναι οι , θα είναι συγκυβερνήτες και θα βοηθούν τον Χριστό στην επίγεια διακυβέρνηση του «πολύ όχλου», των Μαρτύρων του Ιεχωβά που υπηρέτησαν την εταιρία Σκοπιά. 8) Η τελική κρίση των Μαρτύρων του Ιεχωβά θα γίνει σύμφωνα με την εταιρία με βάση τη διαγωγή και την πιστότητα που θα επιδείξουν κατά τη διάρκεια της επίγειας χιλιετούς Βασιλείας. Όσοι Μάρτυρες εκτραπούν από τα θεσπίσματα του Ιεχωβά κατά τη διάρκεια της χιλιετούς Βασιλείας, στο τέλος της θα εκμηδενιστούν και αυτοί οντολογικά. Για τους υπολοίπους Μάρτυρες του Ιεχωβά, αναμένουμε μέχρι σήμερα τις θέσεις της εταιρίας για το τί θα γίνουν! 20

21 Greek Orthodox Youth Response: GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Growing Fax: Up (212) in a Catholic School Procol Number 01/15 January 1, 2015 By: Joanna Levantis Feast Saint Basil New Year Let children come me, do not hinder m; for such belongs kingdom heaven. (Matw The Catholic s mission ministries are very influential in development 19:14) day s youth. This year, 2105, Archdiocese Washingn celebrates its 75 th anniversary. Archbishop Donald Wuerl called a synod discuss future opportunities challenges Archdiocese moving forward. The Synod Statutes are To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek Orthodox Communities, Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philopchos Sisterhoods, Youth, composed from over 15,000 suggestions from parishioners within Archdiocese. The recommendations are serve all areas parish life including clergy, education, service, worship. Reading over recommendations I was surprised Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America see just how brief recommendations were pertaining youth ministries youth worship. The mention Beloved Brors Sisters in Christ, provided resources guidelines ensure proper growth parishioners in faith are all very structured brief in ir effort connect with youth ir families. Being a parishioner makes you a part On this blessed Feast Saint Basil beginning New Year, our honored tradition is fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution a community, a community that becomes your family as parish grows ger in faith. The main objective our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith Archdiocese is provide guidelines needed follow as Christians in a Catholic Church, but also children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint support parishioners, particularly youth, as y experience ir faith encourage m grow in it. Basil Academy continues provide a caring spiritual environment where y are able grow, learn, The Synod s recommendations encourage teachings youth; however lack focus on overwhelming challenges facing families ir connections Church. achieve. This vital mission Saint Basil Academy, carried out by direcrs, staff, trustees benefacrs, is in Growing up, I have attended a Catholic School since pre-kindergarten. One only differences between keeping with our Lord s comm let children come me. This is accomplished through this ministry my classmates myself was that I was not Catholic. I was raised in a practicing Greek Orthodox family, by by bringing love Christ those in need. Everything that is fered for children youth at Saint time I started my Catholic school education, I was already baptized, confirmed, had received Holy Communion. Receiving three sacraments as an infant may seem quite different, but attending school I felt no different Basil s is fered in name presence Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, students encounter Christ His abundant comforting love. from my friends. As I grew older learned more about Catholicism Orthodoxy, I began appreciate both Saint Basil Academy is also a place where lives children youth are guided in Christ. On religions that surrounded me. Although y are slightly different, y are similar in most beliefs practices. beautiful campus, in a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth Continuing my Catholic School education, I have been appreciative accepting supportive community love. They are shown blessings life in Christ, how follow His will find strength assurance in His promises. They see hope, joy, power in a life faith a lifelong relationship with Him. that surrounded me. I have been able create a bond with friends an en-explainable close relationship with God. While Attending Catholic school, I was always encouraged openly express myself my devotion This sacred work was also focus patron saint Academy, Saint Basil. For sick, orphans, God, learning about Catholic faith for past 12 years has helped me better underst my own faith travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love m. For ors much more. he guided m in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pasr, ir Savior Being a teenager heavily involved in youth ministries my Church; I was surprised that Synod recommendations only briefly address efforts engage youth in mission Church. In chapter three recom- Redeemer. This is also our calling day. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philopchos Society our local Philopchos chapters in collecting an fering in celebration mendation no. 31, Archdiocesan fices maintain enhance efforts provide on-going catechesis formation cutting Vasilopeta. We are also led by Christ by example Saint Basil fulfill comm regarding worship. The youth Church are encouraged engage in worshiping services. For those students who are fortunate enough attend a Catholic school, worship religion are afforded m encour- our Lord let children come me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are called fer Him guide ors an encounter with Lord that will lead abundant eternal life. aged at all times. For those us who are privileged attend Catholic schools, our faith in Christ is nothing be On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this ashamed is encouraged grow based on our surroundings a welcoming religious environment. We vital work children youth in fulfilling request our Lord in honoring legacy all who have never have be ashamed our faith we freely openly present ourselves as Christians on a daily basis. Unfortunately, not all students are fortunate enough attend Catholic schools are not able represent prac- established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor un ages ages! tice ir Christianity every day. Students ten feel ashamed ir religion are discouraged outwardly reflect ir faith. For those students who are not in a faith filled environment every day, it is difficult lead a With paternal love in Christ, faithful life. As much as youth are taught in mass, through homilies, Sunday school, it is ten difficult DEMETRIOS carry that beyond Church doors. Therefore it is imperative have strong youth ministries encourage Archbishop America foster faith in youth. The teachings GREEK Church LANGUAGE can be easily interpreted, but SCHOOL are sometimes difficult MINISTRY apply everyday life. The Archdiocese Washingn address in Chapter four recommendation no. 38 quality religious education 21

22 programs. These programs are GREEK exactly ORTHODOX what youth ARCHDIOCESE day need OF in order AMERICA better grasp a proper understing how apply faith ir everyday 8-10 East lives. 79th The St. ministries New York, main NY objective should be incorporate youth in Church, as well as involve Church s Tel: (212) teachings in Fax: ir (212) lives Anor major initiative youth education within Church is support fellow youth from neighboring parishes. For teenagers, Procol socializing Number is a 01/15 major part everyday life, can draw teens wards, January unfortunately, 1, 2015 away from Church. Friends are essential any student, can greatly influence Feast ir decisions. Saint Basil Aside New from Year educating youth Church in ir faith, Let it children is vital come encourage me, friendship do not hinder between m; youth for ministries such belongs neighboring kingdom parishes. heaven. Most (Matw children go Church 19:14) because ir families go Church, but it should be goal Archdiocese make youth want go Church on ir own. When youth ministries are all involved active, friendship is instantly formed To Most continued Reverend outside Hierarchs, beyond Reverend Priests Church. Ministry Deacons, activities Monks can encourage Nuns, children Presidents who are not active Members members Parish Church Councils come Greek join Orthodox ir friends. Communities, Not all activities Distinguished have be Archons service trips Ecumenical about Patriarchate, religion, but rar Day, Afternoon, just normal garings Church Schools, for teens Philopchos bond with one Sisterhoods, anor. The Youth, bonds between discussions friends Hellenic can Organizations, give birth a lifetime entire faith Greek Orthodox Christian Family living, in paired America with ir faithful journey y experience form an unbreakable friendship. Ultimately young adults children are typically uninterested in Church activities Beloved worship, Brors but Sisters one thing Christ, that can bring m closer Church closer ir faith, is each or. Youth On this ministries blessed Feast are one Saint Basil most important beginning ministries New Church Year, for our this honored reason. tradition Preparing is fer youth prayers with a religious support education for sacred is important ministry for our beloved future, but Saint Basil youth Academy. is not just For seventy future, years youth this institution is now, it is important our Holy Archdiocese that y want has fered be a part love Church. Christ, comfort His presence, healing power faith Outreach children, from youth, Church families families in need. is one Serving Orthodox biggest challenges children from throughout Archdiocese is United faced with States, day. Saint With culture Basil Academy constantly continues changing, provide Church a caring has also adapted spiritual environment different era. where The modern y are age able technology grow, learn, media achieve. have greatly affected family life. Families in this day age are so involved in ir phones computers; y This hardly vital mission take time Saint spend Basil with Academy, each or, carried which out hinders by family direcrs, bonds. staff, The trustees Archdiocese, benefacrs, through is in Synod Statues, keeping in with chapter our Lord s two no. comm 15, express let need children come faithful me. work This ger is accomplished in unity through harmony this ministry with pasr by bringing parish love through Christ service those in need. activities. Everything The Archdiocese that is fered is attempting for children bring families youth at ger Saint connect Basil s is through fered Church in name activities. presence Although Christ. Archdiocese In daily care, attempts in counseling connect with teaching, families in in recreation, this way, typical in worship, family lifestyle students has changed encounter Christ things have His abundant become much comforting more complicated love. with parents long work hours, Saint children Basil Academy with much is also homework a place where studying, lives extracurricular children activities. youth are guided in Christ. On In beautiful my own campus, Greek Orthodox in a nurturing faith environment clergy are permitted prayer grace, wed, have y children, are led in live path a typical truth family life. I have love. found They are clergy shown my blessings Church be life very in understing Christ, how follow my obligations His will as a find student strength y assurance in His promises. youth They our see Church, hope, while joy, keeping power us focused in a life on our faith faith. We a lifelong ten have relationship discussions with with Him. our ten accommodate priest This about sacred our work everyday was also lives focus how approach patron saint certain situations. Academy, The Saint priest Basil. takes For on sick, role orphans, far travelers, parish, as well many as ors far in need, his own he family. fered Because an encounter Catholic with priests Christ do by not taking marry His love have m. ir own For ors families, it he is guided important m for in truth clergy love through Catholic teaching Church preaching, truly develop as a a faithful close relationship caring pasr, with families ir Savior in parish. Redeemer. I have found This that is also a close our calling relationship day. with In our support priest allows for Saint for Basil a family Academy, become we are more led involved by our Ladies in Church. Philopchos Family Society involvement our is local necessary Philopchos for chapters growth in collecting a child an fering faith, without in celebration support family cutting Vasilopeta. priest, no child We will are also be willing led by Christ learn about by example believe in ir Saint religion. Basil fulfill comm The our Lord family extends let far children beyond come parents me. In children, your ministry family in is parish Church. in your The daily Church life is in a Christ, community you are ultimately called fer acts Him like a tight guide knit ors family. The an encounter Church is with not a structure, Lord that or will a building, lead abundant but rar eternal people, life. family, On this who day under may we fer clergy, our come prayers ger generous deal support with for challenges Saint Basil that Academy. face day s May society. we strengn The Archdiocese s vital work constant children support youth guidance in fulfilling each parish request allows our all Lord members in honoring family, legacy especially all who youth, have this become established involved supported enhance this ministry ir understing past seventy appreciation years. May you also faith. receive The best abundant way become rich more involved blessings in our Church s Lord at ministries beginning is through this new year guidance as we fer Him Church glory community honor un support ages ages! understing clergy. What we give Church community is returned tenfold. Involvement in Church s mission With is paternal a matter love commitment in Christ, devotion faith, desire experience your very own faith. DEMETRIOS Works Archbishop Cited: America The Statutes First Synod Archdiocese Washingn. Donald Cardinal Wuerl, June 8, GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 22

23 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Procol Number 01/15 January 1, 2015 Feast Saint Basil New Year Let children come me, do not hinder m; for such belongs kingdom heaven. (Matw 19:14) To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek Orthodox Communities, Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philopchos Sisterhoods, Youth, Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brors Sisters in Christ, On this blessed Feast Saint Basil beginning New Year, our honored tradition is fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint Basil Academy continues provide a caring spiritual environment where y are able grow, learn, achieve. This vital mission Saint Basil Academy, carried out by direcrs, staff, trustees benefacrs, is in keeping with our Lord s comm let children come me. This is accomplished through this ministry by bringing love Christ those in need. Everything that is fered for children youth at Saint Basil s is fered in name presence Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, students encounter Christ His abundant comforting love. Saint Basil Academy is also a place where lives children youth are guided in Christ. On beautiful campus, in a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth love. They are shown blessings life in Christ, how follow His will find strength assurance in His promises. They see hope, joy, power in a life faith a lifelong relationship with Him. This sacred work was also focus patron saint Academy, Saint Basil. For sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love m. For ors he guided m in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pasr, ir Savior Redeemer. This is also our calling day. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philopchos Society our local Philopchos chapters in collecting an fering in celebration cutting Vasilopeta. We are also led by Christ by example Saint Basil fulfill comm our Lord let children come me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are called fer Him guide ors an encounter with Lord that will lead abundant eternal life. On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this vital work children youth in fulfilling request our Lord in honoring legacy all who have established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor un ages ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 23

24 YOUTH MINISTRY GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Procol Number 01/15 The AHEPA Educational January 1, 2015 Foundation Presents Feast Programs Saint Basil for Students New Year 2015 Let children come me, do not hinder m; for such belongs kingdom heaven. (Matw 2015 Scholarship Application Deadline: March 31, :14) The new 2015 AHEPA Educational Foundation scholarship application is now available online! Last year, AHEPA family awarded over $1 million in combined scholarships. The deadline for scholarship application is March 31, Download your application! To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek Orthodox Communities, Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philopchos Sisterhoods, Youth, Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America AHEPA/Stavros Niarchos Journey Greece Program: Deadline: March 31, 2015 Beloved Brors Sisters in Christ, The On this 2015 blessed AHEPA/Stavros Feast Saint Basil Niarchos Educational beginning Journey New Year, Greece our honored will tradition be taking is place fer prayers from June support 26th - for July 27th, sacred ministry is now our accepting beloved Saint applications. Basil Academy. Since For seventy AHEPA years this has institution sent thouss our Holy Archdiocese Greek American has fered youth love Greece Christ, with this comfort program. His presence, The program fers healing students power faith children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint opportunity Basil Academy continues transfer up provide six a college caring credits spiritual environment introduce where m y are able beauty grow, learn, Greece. Applications achieve. must be received by March 31, 2015, Download your application here! This vital mission Saint Basil Academy, carried out by direcrs, staff, trustees benefacrs, is in keeping AHEPA/Deree with our Lord s Semester comm Abroad: let children AHEPA come has me. partnered This is with accomplished Deree, The through Amercan this ministry College by bringing Greece, love Christ fer AHEPA those in need. students Everything a qualified that is fered college for semester children abroad. youth Our at Saint special Basil s is fered in name presence Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, discount in worship, price for students transferable encounter credits, Christ fall His or abundant spring semester. comforting If interested love. please send your contact Saint Basil info Academy : is also a place where $9,347, lives including children housing, youth per are semester, guided in Christ. $7,528, On including beautiful housing, campus, summer in a nurturing term - environment 8 weeks $3,764, prayer including grace, housing, y are led summer in path session truth - 4 weeks. love. They are shown blessings life in Christ, how follow His will find strength assurance AHEPA/Pan in His promises. Hellenic They see Scholarship hope, joy, Foundation: power in a life The faith AHEPA a lifelong has partnered relationship with with Him. This sacred work was also focus patron saint Academy, Saint Basil. For sick, orphans, Pan travelers, Hellenic many Scholarship ors in need, Foundation he fered an fer encounter two with spots Christ in by taking Hellenic His love Birthright m. For Program. ors Two he guided lucky m AHEPA in truth family love members through teaching will experience preaching, a unique as a faithful educational caring pasr, cultural ir opportunity. Redeemer. Students This between is also our calling ages day. 18 In our 25, support with for limited Saint Basil financial Academy, means, we are who led have by our NEV- Ladies Savior ER Philopchos been Greece, Society may our local apply. Philopchos The dates chapters this in program collecting an are fering June 19 - in July celebration 19. Those students cutting who are Vasilopeta. accepted We will are also be required led by Christ purchase by example airfare only, Saint all Basil or fulfill expenses comm will be our Lord let children come me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are covered. called fer If interested Him guide please ors an your encounter name with contact Lord that info will : lead abundant eternal life.. On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this vital AHEPA/NHS work children Heritage youth in Greece fulfilling Program Deadline: request our Lord March in honoring 27, 2015: legacy AHEPA all who has have partnered established with supported National this ministry Hellenic in Society past seventy fer years. our May youth a also once receive in a lifetime abundant opportuni- rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor un ages ages! ty explore Greek heritage, culture, identity with a peer group students from United With States paternal love Greece. in Christ, Cidates will be selected receive this gift from AHEPA National DEMETRIOS Hellenic Society if y meet following criteria: They are currently enrolled undergraduate Archbishop college America students Greek American descent. Between ages 18 & 26. Have never been, or seldom go Greece. GPA 3.0 or higher. The program runs from GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 24

25 YOUTH MINISTRY (cont.) GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Procol Number 01/15 The AHEPA Educational January 1, 2015 Foundation Presents Feast Programs Saint Basil for Students New Year 2015 Let children come me, do not hinder m; for such belongs kingdom heaven. (Matw 2015 Scholarship Application Deadline: March 31, :14) June 11th - June 18th has an application deadline March 27, If interested in applying this program, please send contact info : To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek Orthodox Communities, Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philopchos Sisterhoods, Youth, Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America AHEPAcademy Deadline: March 1, 2015 AHEPAcademy is a leadership pressional development program that identifies, educates, inspires, menrs, advances, networks exceptional Greek-American high school students as y progress through ir high school, college, graduate pressional careers. AHEPAcademy provides instruction inspiration by prominent Greek-American Philhellene instrucrs from academic, pressional, public service fields across United States. AHEPAcademy is looking for exceptional Greek-American high school juniors during school year with p grades (minimum 3.5/4.0 GPA or equivalent or Top 10% Class), who exemplify scholarship, leadership, character, participation in extracurricular activities, community service, involvement in Greek-American community apply for selection this summer's AHEPAcademy on Campus program. Applications for AHEPAcademy are now available on The early action deadline for submission completed applications AHEPAcademy is March 1, Please contact AHEPAcademy your local AHEPA Chapter as soon as possible indicate your interest in applying for program regarding your eligibility receive a scholarship from your local AHEPA Chapter for your participation in AHEPAcademy on Campus program. For detailed information application please visit: AHEPAcademy. Beloved Brors Sisters in Christ, On this blessed Feast Saint Basil beginning New Year, our honored tradition is fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint Basil Academy continues provide a caring spiritual environment where y are able grow, learn, achieve. This vital mission Saint Basil Academy, carried out by direcrs, staff, trustees benefacrs, is in keeping with our Lord s comm let children come me. This is accomplished through this ministry by bringing love Christ those in need. Everything that is fered for children youth at Saint Basil s is fered in name presence Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, students encounter Christ His abundant comforting love. Saint Basil Academy is also a place where lives children youth are guided in Christ. On beautiful campus, in a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth love. They are shown blessings life in Christ, how follow His will find strength assurance in His promises. They see hope, joy, power in a life faith a lifelong relationship with Him. This sacred work was also focus patron saint Academy, Saint Basil. For sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love m. For ors he guided m in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pasr, ir Savior Redeemer. This is also our calling day. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philopchos Society our local Philopchos chapters in collecting an fering in celebration cutting Vasilopeta. We are also led by Christ by example Saint Basil fulfill comm our 2015 Lord let children come me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are called fer Him guide ors an encounter with Lord that will lead abundant eternal life. On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this vital work children youth in fulfilling request our Lord in honoring legacy all who have established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor un ages ages! AHEPA/Aristelian University Greek Immersion Elective Deadline: March 1, Greek-American Philhellene University Pressor Dr. Dean Lomis, working in concert with instrucrs from Aristle University in Thessaloniki, have reached an agreement with AHEPA Educational Foundation provide a unique masterful program on Greek as an elective language course wards college credit. This summer all Greek American students wishing take up 6 elective college credits can choose take this unique class With in paternal Thessaloniki. love in Christ, The University sponsors classes additional course work, for an AHEPA DEMETRIOS discounted 600 Euro. All meals housing is responsibility student. Deadline Archbishop is March America 1, 2015, interested individuals please name contact info : GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 25

26 26

27 PLEASE JOIN US FOR THE LENTEN RETREAT sponsored by Twenty-first Annual "Growing in Faith"Bible Study in conjunction with Greater Baltimore Orthodox Clergy Association Do You Believe in Miracles? with retreat master Very Reverend Propresbyter Mark Leasure Guardian Miraculous Myrrh-streaming Theokos Kardiotissa Icon from Saint George's Orthodox Church in Taylor, PA Saturday, March 14, :00 a.m. 3:30 p.m. Concluding with a Paraklesis Theokos, veneration Holy Icon, anointing with Her precious miraculous Myrrh $30 per person- (incl. cont. breakfast Lenten luncheon - please note any food allergies) Registration deadline March 2nd. After March 3rd, registration will be $35. Retreat will be held at St. Mary's Antiochian Orthodox Church 909 Shawan Rd., Hunt Valley/Cockeysville, MD Information: click on 2015 Retreat or 27

28 Do You Believe in Miracles? Tentative retreat schedule 8:30 a.m. 9:30 a.m. Registration 9:00 a.m. 9:45 a.m. Continental breakfast 10:00 a.m. 12:15 p.m. Presentation (in Sanctuary) 12:30 p.m. Lenten luncheon Following lunch: Question answer session (Sanctuary) followed by Paraklesis Theokos, veneration Her Holy Icon, anointing with Her precious miraculous Myrrh We will fer a variety Lenten baked goods for sale. Very Reverend Propresbyter Mark Leasure, Guardian Kardiotissa Icon Very Reverend Mark Leasure was born in Warren, PA, pursued undergraduate studies at Duquesne University in Pittsburgh. He graduated from Christ Saviour Seminary in Johnswn, PA in 1991, was married ordained Priesthood by late Metropolitan Nicholas in June He was pasr Saint Michael's Orthodox Church in Niles, IL for five years. He pursued Docral studies through Antiochian Archdiocese Pittsburgh Theological Seminary. He presently serves on Diocesan Consisry Board Trustees is Dean Pocono Deanery. He serves as edir Diocesan newspaper, The Church Messenger, as edir Diocesan Year Book. Far Mark has been pasr Saint George's Orthodox Church in Taylor, Pennsylvania for eighteen years. He Presvytera Beverly have two children, Kyra Adam. Three years ago, on Ocber 12, 2011, Saint George's was blessed with visitation Holy Myrrh- Streaming Hawaiian Iveron Icon Mor God. After an afternoon veneration by faithful, a Moleben Theokos was celebrated. Afterward, Reader Nectarios, Guardian Hawaiian Icon, presented Saint George's with an 8x10 replica Iveron Icon as a remembrance Her visit. This Icon was anointed with Myrrh uched original miraculous Hawaiian Icon. It was left overnight on tetrapod [table] for veneration next day. The following morning when Far Mark entered church, he noticed a sweet fragrance, assumed it was lingering aroma that had accompanied miraculous Icon 28 day before. He eventually noticed that small drops liquid were appearing on Christ's hs, n greater quantities fragrant Myrrh began streaming from or places on Icon. As now, re is a steady stream fragrant, blessed Myrrh flowing from Her Icon, bringing a message hope healing our fallen world. Every Wednesday evening, Saint George's fers a Moleben Theokos in presence Her Icon, faithful venerate it are anointed with Her Myrrh. Far Mark has many sries physical spiritual healing which have resulted, both skeptics believers alike. It is a great honor blessing for us host this Holy Icon Theokos, who embraces her Son so sweetly, who weeps for our fallen world. Let us approach Her with reverence as we ask for Her blessing. What is significance Holy Relics Myrrhstreaming Icons? The pious veneration Holy Relics, based on ir miraculous nature, originated from Divine Revelation. Even in Old Testament, re are instances God's miracles with Holy Relics certain people who were wellpleasing Him. From earliest Christian times, on anniversary martyrdom witnesses Faith, faithful would go catacombs celebrate Divine Liturgy at Saints' mbs. Today, all consecrated Orthodox churches contain relics Martyr-Saints in ir altar tables, so that all Divine Liturgies must be performed upon relics Saints. Generally, Saints' relics are miraculous, incorrupt (meaning that skin has not decomposed, but is still present around bones). Often re is a sweet fragrance or Holy Myrrh flowing from relics, revealing Grace God; we read in Gospels that sin man is considered a foul odor before God while a virtuous holy life is as sweet aroma Christ un God (2 Cor. 2:15). Even if we American Orthodox cannot travel on pilgrimage a beloved Saint's reliquary or mb venerate his or her relics, we do have icons Saints, so can encounter Holy Ones in our daily lives. The sanctified bodies images Saints are so powerful that miracles continually occur by means ir relics, or even by being anointed with oil from lamps burning at ir relics, or from soil from ground where Saints are or were buried. By venerating Saints, not only do we convey our love for m, but also we bring in ourselves ir holiness blessing. Icons which stream Holy Myrrh, or "tears heaven" as it is sometimes called, are yet anor instance where God makes His presence known us, actively reaches out us. They serve as a reminder that we are called be sincere witnesses for Christ, following His example acting as shining beacons in fallen world around us. *Adapted from explanation in Retreat 2011 brochure

29 29

30 30

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen! Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC April 12, 2015 Great Holy Pascha Christ is Risen! Χριστός Ανέστη YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Αναστάσιμο Aπολυτίκιον. Ηχος πλ.α Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday March 1 st, 2015 Sunday of Orthodoxy Οικουμενικόν Πατριαρχείον

Διαβάστε περισσότερα

ST. JOHN'S WEEKLY BULLETIN

ST. JOHN'S WEEKLY BULLETIN ST. JOHN'S WEEKLY BULLETIN 405 No. Dale St., Anaheim, CA 92801 Telephone (714) 827-0181 Proistamenos: Fr. John Kariotakis -email frjohn@stjohnanaheim.org Assistant Priest: Fr. Haralambos Fox -email frbob@stjohnanaheim.org

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP Are YOU part of the stewardship puzzle? YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον /Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Sunday of the Holy Cross March 15, 2015

Sunday of the Holy Cross March 15, 2015 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Sunday of the Holy Cross March 15, 2015 His Grace Bishop Sevastianos of Zela will be joining us at the 4th Salutations to the Virgin

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor PHILOPTOCHOS Philoptochos means Friends of the Poor National Philoptochos Sunday is the first Sunday of November declared by our National Greek Orthodox Archdiocese. On this day the Philanthropic works

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Breakfast with Father Michael!

Breakfast with Father Michael! Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h Washington, DC Sunday St. Gregory Palamas March 8, 2015 Breakfast with Far Michael! Are se services Holy Great Lent on your daily calendar? Have you made

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Judgment Sunday February 15, 2015. Who is the Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Judgment Sunday February 15, 2015. Who is the Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Judgment Sunday February 15, 2015 Who is Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον / Ἠχος γʹ Εὐφραινέσθω τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Fast of the Apostles Begins TOMORROW through June 28 th

Fast of the Apostles Begins TOMORROW through June 28 th Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC The Sunday of All Saints June 7, 2015 Fast of the Apostles Begins TOMORROW through June 28 th +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Διαβάστε περισσότερα

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 39 Belgrade Av.,Roslindale MA (TEL: 617 327 1983 ; FAX: 617 327-9841) Office Hours: M-F 9:00 Am 02:00 PM www.stnectariosma.org ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

TONIGHT 6:00pm Vespers of Forgiveness Come and let us reunite Let us begin the Holy & Great Fast in love

TONIGHT 6:00pm Vespers of Forgiveness Come and let us reunite Let us begin the Holy & Great Fast in love Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Forgiveness Sunday February 22, 2015 TONIGHT 6:00pm Vespers of Forgiveness Come and let us reunite Let us begin the Holy & Great Fast

Διαβάστε περισσότερα

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH August 1, 2014 TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH Re: New School Year, 2014-2015 As we anticipate the commencement of our Greek School Year in September,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Αγιε του Θεου, Οσιε Παισιε, πρεσβευε υπερ υμων!

Αγιε του Θεου, Οσιε Παισιε, πρεσβευε υπερ υμων! Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Sunday of the Holy Fathers July 19, 2015 Αγιε του Θεου, Οσιε Παισιε, πρεσβευε υπερ υμων! Holy Blessed Paisios, protect us! YMNOI THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Father Michael s greatest gift..

Father Michael s greatest gift.. Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 4th Sunday of Matthew June 28, 2015 Father Michael s greatest gift.. ALL of you!!!!!!!!! I thank God for allowing me to share the journey

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ DECEMBER 2015 Monthly Bulletin and Events Schedule Father Evan Evangelidis, Parish Priest 2 P a g e Table of Contents ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

δεi δe χρημaτων, καi aνευ τοyτων οyδeν eστι γενeσθαι των δεoντων

δεi δe χρημaτων, καi aνευ τοyτων οyδeν eστι γενeσθαι των δεoντων Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Sunday of Thomas April 19, 2015 δεi δe χρημaτων, καi aνευ τοyτων οyδeν eστι γενeσθαι των δεoντων (Το χρήμα είναι αναγκαίο, χωρίς αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday December 20 th, 2015 Sunday before Nativity Οικουμενικόν Πατριαρχείον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Personal Letter. Letter - Address. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα

Personal Letter. Letter - Address. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα - Address Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Διαβάστε περισσότερα